Aufrufe
vor 1 Jahr

Procycling 04.18

  • Text
  • Profiradsport
  • Profisport
  • Rennrad
  • Procycling

2 8 P R O C Y C LI N G |

2 8 P R O C Y C LI N G | A P RI L 2 01 8

MI C H A Ł K WI A T K O W S KI u nt ers c hri e b, v ers pr a c h i c h z u t u n, w or u m si e mi c h b at e n, u n d N e u e m g e g e n ü b er a uf g es c hl os - s e n z u s ei n. M e hr V ol u m e n, I nt e n sit ät – w a s a u c h i m m er – i c h w ollt e es a u s pr o bi er e n. Mit Ti m s et z- t e n wir u n s E n d e 2 0 1 6 hi n u n d s pr a c h e n ü b er m ei n e Erf a hr u n g e n, s ei n e Erf a hr u n g e n u n d st ellt e n m ei n Tr ai ni n g u n d Pr o gr a m m s o ei n, d a ss es m ei n e n F ä hi g k eit e n e nt s pr a c h.“ D er Erf ol g st ellt e si c h f a st u n mitt el b ar ei n: Z w eit er b ei d er V olt a a o Al g ar v e, Erst er b ei m Str a- d e Bi a n c h e, s ei n z w eit er Tit el b ei d e m R e n n e n i n It ali e n. Z w ei W o c h e n s p ät er g e w a n n K wi at k o ws ki s ei n erst es M o n u m e nt i n ei n e m p a c k e n d e n Fi n al e i n S a n R e m o. Er gi n g mit S c h w u n g i n di e h ü g elig e n Kl a ssi k er u n d h ätt e d a s A m st el G ol d R a c e g e wi n n e n k ö n n e n – o d er s oll e n –, d o c h er ü b ers c h ät zt e si c h u n d v erl or d e n S pri nt g e g e n P hili p p e Gil b ert. „Ic h w ar mir t ot al si c h er, d a ss i c h d e n S pri nt g e wi n n e, u n d d es w e g e n h a b e i c h v erl or e n“, er kl ärt er. Ei n si e bt er Pl at z b ei m Fl è c h e Wall o n n e u n d ei n dritt er b ei L ütti c h – B a st o g n e – L ütti c h w a- r e n ei n O e u vr e, d a s f a st s o b est ä n di g w ar wi e 2 0 1 4. Er w ar d a s g a n z e Fr ü hj a hr ü b er d o mi n a nt. B ei d er To ur w ar er ei n er d er wi c hti gst e n H elf er v o n C hri s Fr o o m e u n d vi ell ei c ht s o g ar s ei n R ett er n a c h d er Kri s e a m F u ß d es C ol d e P e yr a Taill a d e a uf d er 1 5. Et a p p e, al s A G 2 R att a c ki ert e u n d b ei Fr o o m e ei n e S p ei c h e br a c h. Er ü b erli e ß Fr o o m e s ei n L a ufr a d. Al s er a m I z o ar d ei n h o h es Te m p o a n s c hl u g – di e l et zt e v o n m e hr er e n erst kl a ssi g e n Kl ett erl ei st u n g e n –, w ar s ei n St at u s al s m ost v al u a bl e pl a y er g esi c h ert. Fr o o m e gi n g a n g e bli c h d a z u ü b er, si c h m e hr m al s a m Ta g b ei s ei n e m p olni s c h e n E d el h elf er z u b e d a n k e n. „Ic h k o n nt e s el bst ni c ht gl a u b e n, d a ss i c h s o g ut kl ett ert e“, s a gt K wi at k o ws ki. Er v er a bs c hi e d et e si c h mit ei- n e m k n a p p e n z w eit e n Pl at z i m Z eitf a hr e n a uf d er 2 0. Et a p p e hi nt er M a ci ej B o d n ar. A m W o c h e n e n d e n a c h d er To ur g e w a n n er di e Cl á si c a S a n S e b a sti á n. N a c h d e m er a uf d er k urv e nr ei c h e n A bf a hrt v o m B or d a k o To nt orr a z ur S pit z e n gr u p p e a uf g es c hl oss e n h att e, w ar er d er St är k st e i m F ü nf- M a n n- S pri nt. S pri nt s a u s kl ein er e n Gr u p p e n, Kl ett er n, Z eitf a hr e n, A bf a hr e n – all di es e Q u alit ät e n, di e H ol m al s erst kl a ssi g b e- w u n d ert h att e, w ar e n e n dli c h wi e d er z u s e h e n. „ D a s B est e w ar, d a ss i c h w ä hr e n d d er g a n z e n S ai s o n g ut w ar“, s a gt K wi at k o ws ki. „ V o n d er Val e n ci a- R u n df a hrt, w o i c h st art et e, bi s z ur Weltm ei st ers c h aft g e n oss i c h es u n d w ar b ei j e d er Art v o n R e n n e n i m S pi el. Ic h w ar ei nf a c h fr o h, d a ss di e L e ut e i m Te a m ni c ht s a gt e n: ‚ Er h at ei n e n gr o- ß e n Vertr a g u n d es i st G el d v ers c h w e n d u n g.‘ Si e u nt erst üt zt e n mi c h. Wir s et zt e n u n s d a s Zi el, d a ss i c h 2 0 1 7 wi e d er S p a ß a m R a ds p ort h a b e“, s a gt er. Es h at f u n kti o ni ert. „ D A S B E S T E W A R, D A S S I C H W Ä H R E N D D E R G A N Z E N S AI S O N G U T W A R. I C H W A R EI N F A C H F R O H, D A S S DI E L E U T E I M T E A M NI C H T S A G T E N: ‚ E S I S T G E L D V E R S C H W E N D U N G.‘ “ DI E F R O O M E F R A G E Pr o c y cli n g tr af K wi at k o w s ki k ur z v or W ei h n a c ht e n, al s g er a d e b e k a n nt g e w or d e n w ar, d a s s C hri s Fr o o m e s Uri n pr o b e v o n d er V u elt a d e n Gr e n z- w ert f ür S al b ut a m ol u m d a s D o p p elt e ü b er s c hritt e n h att e. K wi at k o w s ki, d er s el b st k ei n A st h m a s pr a y b e n ut zt, fr a gt si c h, wi e di e I nf or m ati o n e n a n di e Ö f e ntli c h k eit g el a n gt si n d. „ S o w eit i c h w ei ß, s ollt e di e s e I nf or m a- ti o n ni c ht ö f e ntli c h w er d e n, w eil di e U nt er s u c h u n g e n n o c h l a uf e n u n d er ni c ht p o siti v g et e st et w ur d e“, s a gt e er. „ S o, wi e i c h d a s s e h e, s u c h e n di e L e ut e n a c h ei n e m z w eit e n L a n c e Ar m str o n g u n d ei n er w eit er e n gr o ß e n A f är e, w a s ni c ht ri c hti g i st. B etr ü g e n u n d F e hl er m a c h e n si n d z w ei v er s c hi e d e n e Di n g e, di e m a n a u s ei n a n d er h alt e n s ollt e.“ Fr o o m e s el b st v er si c h ert j a, d a s s er ni c ht s f al s c h g e m a c ht u n d ni e m e hr al s di e erl a u bt e M e n g e S al b ut a m ol g e n o m m e n h a b e. „ Wir w er d e n d ur c h d a s W h er e a b o ut s- S y st e m u n d A ntid o pi n g u nt er st üt zt u n d e s i st ei nf a c h T eil d e s J o b s, d a s s fr ü h er o d er s p ät er j e m a n d ei n e n F e hl er m a c ht o d er et w a s t ut, w a s er er kl är e n m u s s. D a s k a n n j e d e m F a hr er i n j e d e m T e a m ir g e n d- w a n n p a s si er e n.“ 2 01 4 F ei ert Si e g e b ei d er Al g ar v e- R u n df a hrt u n d Str a d e Bi a n c h e, b e v or er Dritt er b ei m Fl è c h e W all o n n e u n d L ütti c h – B a st o g n e – L ütti c h wir d. Wir d Z w eit er b ei d er T o ur of Brit ai n u n d d er B a s k e nl a n d- R u n df a hrt, d o c h d er H ö h e p u n kt i st d a s R e g e n b o g e ntri k ot. 2 01 5 H at ei n st ar k e s Fr ü hj a hr mit ei n e m Z eitf a hr si e g u n d ei n e m z w eit e n G e s a mt pl at z b ei P ari s – Ni z z a hi nt er Ri c hi e P ort e. S ei n gr ö ßt er Si e g i st d a s A m st el G ol d R a c e, a b er d er R e st d e s J a hr e s i st v er gl ei c h s w ei s e e ntt ä u s c h e n d. 2 01 6 G e ht z u m T e a m S k y u n d g e wi n nt d a s E 3 H ar el b e k e, w o er S a g a n i m S pri nt a b s er vi ert. D a n a c h wirft i h n ei n e Er kr a n k u n g z ur ü c k, u n d i n d er z w eit e n H älft e d er S ai s o n h olt er k ei n e Ei n z el si e g e u n d w e ni g e T o p- T e n- Pl ät z e. 2 01 7 F ei ert ei n a u ß er g e w ö h nli c h e s Fr ü hj a hr s- D o u bl e mit Str a d e Bi a n c h e u n d M ail a n d – S a n R e m o. H olt P o di u m s pl ät z e b ei m A m st el G ol d u n d L ütti c h – B a st o g n e – L ütti c h u n d f ä hrt s e hr st ar k b ei d er T o ur, b e v or er S a n S e b a sti á n g e wi n nt. © Y u z ur u S u n a d a ( 2 0 1 4, 2 0 1 6, 2 0 1 7), G ett y I m a g es ( 2 0 1 5) A P RI L 2 01 8 | P R O C Y C LI N G 2 9