Aufrufe
vor 1 Jahr

Procycling 05.18

  • Text
  • Profisport
  • Profiradsport
  • Rennrad
  • Procylcing

P R O L O G P HI LI P P

P R O L O G P HI LI P P E GI L B E R T S S P E CI A LI Z E D S W O R K S T A R M A C S L 6 U nt er w e gs a uf S p e ci ali z e ds Allr o u n d- R e n nr a d. P hili p p e Gil b ert d e b üti ert e l et zt e n S o m m er mit d er s e c h st e n G e n er ati o n d es Tar m a c, d e m S L 6. D a s Fa hrr a d w ar w e ni g er ei n U p d at e d es V or g ä n g er m o d ell s al s ei n e N e u e ntwi c kl u n g di es er a m eri k a ni s c h e n R e n n m a s c hi n e. Di e R o hr e d es e h e m al s g es c h w u n g e n e n R a h m e n s si n d n u n g er a d e, w a s n e b e n ei n er g ä n zli c h n e u e n O pti k a u c h G e wi c ht s p art. D a z u s et z e n di e Sit z - str e b e n d e utli c h ti ef er a m S att elr o hr a n u n d eri n- n er n a n s a er o- o pti mi ert e S p e ci ali z e d Ve n g e. K o mf ort b ei s c hl e c ht e n Str a ß e n v er h ält ni ss e n bi e- t et d er l ei c ht e Fl e x d er S att el st üt z e. D a Q ui c k- St e p Fl o ors v o n S hi m a n o g es p o n s ert i st, i st d as S L 6 mit ei n er D ur a- A c e- 9 1 0 0- K ur b el g ar nit ur u n d 9 1 5 0- Di 2- H e b el n a us g est att et. D as Fa hrr a d, d as wir a n d er Al g ar v e f ot o gr a fi ert e n, w ar mit R o v al- C L X- 5 0- L a ufr ä d er n a us g er üst et, di e a uf Cer a mi c S p e e d- L a g er n l a uf e n. Ei n ni c ht m e hr er h ältli c h er S p e ci a - li z e d- C hi c a n e- S att el u n d S hi m a n os Pr o- L e n k er u n d - Vor b a u r u n d e n d as E n s e m bl e a b. A U S S T A T T U N G © J ess e Wil d ( P ortr ät) R a h m e n S W or k s T ar m a c S L 6 G a b el S W or k s F A C T V oll c ar b o n Fi ni s hi n g Kit S p e ci ali z e d- C hi c a n e-1 5 5 S att el, Pr o- Vi b e- V or b a u, Pr o- L e n k er, S W or k s- F A C T- C arb o n- T ar m a c- S att el st üt z e mit 2 0 Milli m e- t er- O f s et, D ur a- A c e- 91 0 0 S P D S L P e d al e S c h alt gr u p p e S hi m a n o D ur a- A c e 91 5 0 Di 2 mit Dir e ct- M o u nt- 911 0 Br e m s e n K ur b el S hi m a n o D ur a- A c e 91 0 0, 5 3/ 3 9, mit S p e ci ali z e d- P o w er- M et er L a ufr a d- s at z R o v al R a pi d e C L X 5 0, C er a mi c- S p e e d- N a b e n R eif e n S p e ci ali z e d S W or k s C ott o n T ur b o Kl a s si s c h e V er z ö g er u n g Gil b ert s S L 6 n ut zt S hi m a n o s Dir e ct- M o u nt- F el g e n br e m s e n. Ei ni g e Q ui c k- St e p p er b e v or z u- g e n di e S c h ei b e n br e m s e Ni c ht a b s pri n g e n Di e a m eri k a ni s c h e Fir m a K E d g e b eli ef ert d a s Q ui c k- St e p- Fl o or s- T e a m mit el o xi ert e n K ett e nf ä n- g er n u n d C o m p ut er h alt er u n g e n 2 0 P R O C Y C LI N G | M AI 2 01 8

P R O L O G Ei nf a c h r oll e n l a s s e n D er R a pi d e C L X 5 0 i st R o v al s Hi g h- E n d- L a ufr a d s at z, d er L ei c ht b a u u n d A er o d y n a mi k o pti m al mit ei n a n d er v er ei nt B e q u e m er Sit z Gil b ert e nt s c h ei d et si c h f ür d e n r u n d e n S W or k s- C hi c a n e-1 5 5- S att el v o n S p e ci ali z e d, d er ni c ht m e hr pr o d u zi ert wir d Kr äft e m e s s e n Gil b ert s F a hrr a d w ar a u s g e st att et mit S hi m a n o s D ur a- A c e- K o m p o- n e nt e n u n d d e m n e u e n L ei st u n g s- m e s s er v o n S p e ci ali z e d All e s i m Bli c k A m m o nti ert e n C o c k pit ( Pr o- Vi b e- V or b a u u n d Pr o- L e n k er) s or gt d er C o m p ut er h alt er v o n K E d g e f ür d e n ri c hti g e n Ü b er bli c k © C hri s A ul d M AI 2 01 8 | P R O C Y C LI N G 21