Aufrufe
vor 1 Jahr

Procycling 05.18

  • Text
  • Profisport
  • Profiradsport
  • Rennrad
  • Procylcing

T O M D U M O U LI N W a

T O M D U M O U LI N W a s i st s c h w er er: D er er st e Si e g o d er d er z w eit e? Ic h w ei ß ni c ht. B ei d es i st ei n e H er a u sf or d er u n g f ür si c h. M e nt al i st es j et zt b ei m z w eit e n M al s c h wi eri g er, a b er mit d er ri c hti g e n Ei n st ell u n g bi n i c h g es p a n nt, wi e i c h f a hr e. Vi el e h alt e n di c h f ür Fr o o m e s gr ö ßt e n Ri v a - l e n b ei m Gir o u n d d er T o ur. W a s d e n k st d u ? Ic h w ei ß ni c ht, o b wir Fr o o m e h er a u sf or d er n, d a ni c ht kl ar i st, o b er t eil n e h m e n wir d, w e g e n s ei n es a kt u ell e n Pr o bl e m s. D a s p erf e kt e u n g etr ü bt e S z e- n ari o w är e, d a ss wir b ei d e a n s c hli e ß e n d di e To ur f a hr e n. A b er o b d a s p a ssi er e n wir d? D a s wir d si c h erst n a c h d e m Gir o d’It ali a e nt s c h ei d e n. Ic h m a- c h e mir k ei n e G e d a n k e n d ar ü b er, o b i c h Fr o o m e h er a u sf or d er e o d er j e d es J a hr di e To ur d e Fr a n c e f a hr e. O b i c h M e hrf a c h si e g er d er To ur d e Fr a n c e w er d e? N at ürli c h h off e i c h, di e G es a mt w ert u n g z u g e wi n n e n, vi ell ei c ht s c h o n i n di es e m J a hr, o d er s o n st i n d e n k o m m e n d e n J a hr e n. D a s d e n k e i c h d e fi niti v. A b er i c h d e n k e ni c ht: W o w, wi e c o ol w är e es, di e To ur d e Fr a n c e s o oft z u g e wi n n e n wi e Fr o o m e. I st ei n Gir o d’It ali a i n di e s e m J a hr mit Fr o o m e ei n e gr ö ß er e H er a u sf or d er u n g ? Er h at g e z ei gt, d a ss er d er b est e To ur- Fa hr er d er l et zt e n J a hr e w ar; i h n z u s c hl a g e n w är e d e fi niti v ei n e H er a u sf or d er u n g. Ic h w ei ß ni c ht, o b es d a s R os a Tri k ot w ert v oll er m a c h e n w ür d e, w e n n i c h Fr o o m e s c hl a g e n w ür d e. Ni c ht u n b e di n gt. A b er es i st s c h w er er z u g e wi n n e n. © Y u z ur u S u n a d a D u h a st ü b er di e Fr o o m e- Fr a g e g e s pr o c h e n, t u st e s a b er ni c ht m e hr. Gl a u b st d u e s i st b e s s er, e s z u t u n ? Ic h v ers u c h e es ni c ht z u t u n. Ic h h a b e v ers u c ht, mi c h d a v o n z u di st a n zi er e n. Ic h h a b e ni e m ei n e Mei n u n g z u d e m Fall g es a gt. Ic h h a b e n ur et w as ü b er s ei n e Teil n a h m e a n Tirr e n o- A dri ati c o g es a gt. Ic h h a b e ni c ht ei n m al di e Tats ac h e v er urt eilt, d ass er d a b ei w ar, a b er tr ot z d e m w ur d e n m ei n e Wort e a us d e m K o nt e xt g eri ss e n. D as ei n zi g e, w as i c h g es a gt h a b e, w ar, d ass i c h al s Mit gli e d d er M P C C – d er S u n w e b a n g e h ört – ni c ht d a b ei g e w es e n w är e. D av o n a b g es e h e n h alt e i c h m ei n e Di st a n z z u d e m T h e m a. U n d d as w er d e i c h a u c h w eit er t u n. Ic h fi n d e es g ut, d a ss wir Mit gli e d d er M P C C si n d. U n d w e n n i c h mi c h a n di e R e g el n h alt e n m ü sst e, h ätt e i c h k ei n Pr o bl e m d a mit, s el bst w e n n i c h w ü sst e, d a ss i c h ni c ht s f al s c h g e m a c ht h a b e. D e n n p ositi v i st p ositi v, o b es dir g ef ällt o d er ni c ht. D u h a st vi ell ei c ht s p ät er ei n e g ut e Er kl ä- r u n g d af ür. A b er w e n n d u p ositi v bi st, i st es b ess er, k ei n R e n n e n z u f a hr e n. Ic h s c h ät z e kl ar e R e- g el n u n d h alt e mi c h g er n e d ar a n. D u m u s st di c h k o nti n ui erli c h st ei g er n, u m k o n k urr e n zf ä hi g z u s ei n. A n w el c h e n Fr o nt e n? 5 6 P R O C Y C LI N G | M AI 2 01 8

T O M D U M O U LI N D er Ni e d erl ä n d er n e n nt d e n Z u s a m m e n h alt s ei n e s T e a m s S u n w e b al s ei n e s ei n er St är k e n. D u m o uli n l ä s st Fr o o m e a m C u m br e d el S ol b ei d er V u elt a 2 01 5 hi nt er si c h. Di e H a u pt s a c h e i st, d a ss es dir w eit er S p a ß m a c ht. Ic h h a b e k ei n G e wi c ht v erl or e n, u m s c h n ell er z u kl ett er n. Ic h tr ai ni er e i m m er n o c h g e n a u s o. Ic h k a n n n ur h off e n, d a ss i c h m ei n e p hysi s c h e Kr aft wi e d er erl a n gt h a b e u n d r eif er g e w ord e n bi n. I n d e n l et zt e n M o n at e n h a b e n wir k ei n e n Teil m ei n es Tr ai ni n gs g ef u n d e n, d er e nt s c h ei d e n d f ür m ei n e R es ult at e w är e. H a st d u d ei n M a g e n pr o bl e m g el ö st ? Wir h a b e n i m Wi nt er Test s g e m a c ht, a b er k ei n e wir kli c h e L ös u n g g ef u n d e n. D u m u sst j e d e n Ta g 6. 0 0 0 bi s 7. 0 0 0 K al ori e n z u dir n e h m e n; d ei n K ör p er i st d af ür ei nf a c h ni c ht g es c h aff e n u n d m u ss z u d e m di e p hysi s c h e B el a st u n g a u s h alt e n. We n n d u di c h ni c ht a n d ei n e Er n ä hr u n g h ält st, k a n n st d u Pr o bl e m e b e k o m m e n. U n d d a s w ar b ei mir s o. Ic h eri n n er e di c h a n di e To ur, w o i c h s c h n ell i n ei n e m W o h n m o bil v ers c h wi n d e n m u sst e [ u m a uf Toil ett e z u g e h e n]. M ei n K ör p er t ut si c h s c h w er, di e N a hr u n g i n K o m bi n ati o n mit d er p hysi s c h e n A n str e n g u n g z u v er ar b eit e n. A b er bi s j et zt h att e i c h k ei n e Pr o bl e m e. D a n n h att e st d u di e s e s J a hr d a s Pr o bl e m mit d er el e ktr o ni s c h e n S c h al - t u n g a m Z eitf a hrr a d. I n d e n l et zt e n M o n at e n g a b es m e hr Pr o bl e m e, a uf di e i c h k ei n e n Ei n fl u ss h att e u n d di e g el öst w er d e n m u sst e n. D a s s c h afft U n si c h er h eit, w eil d u all es u nt er K o ntr oll e h a b e n will st. Wa s s ollt e i c h t u n? Ic h h a b e d e m Te a m g e- s a gt, w a s p a ssi ert i st, u n d d a n n m u sst e d a s Te a m es l ös e n. Ic h k a n n mi c h ni c ht d ar u m k ü m m er n. Ic h k a n n ni c ht m ei n e n ei g e n e n M e- c h a ni k er e n g a gi er e n. D o c h, d u k a n n st … N ei n, n ei n. V ertr a u st d u d ei n e m M at eri al n o c h ? J a, n at ürli c h. J e d er m a c ht Fe hl er. Es i st n ur i n di e- s e m J a hr z u oft p a ssi ert. D a s Te a m m u ss si c h d aru m k ü m m er n. U nf äll e k o m m e n v or. A b er w e n n es I C H H O F F E, DI E Z EI T F A H R E N Z U G E WI N N E N. D A N N WI R D E R MI C H I N D E N B E R G E N A N G R EI F E N M Ü S S E N, U N D D A M Ü S S E N WI R A B W A R T E N. I C H BI N D E FI NI TI V EI N B E S S E R E R Z EI T F A H R E R A L S E R, U N D D A N N M U S S E R V E R S U C H E N, MI R B E R G A N Z U F O L G E N. ei n str u kt ur ell es Pr o bl e m i st, m u sst d a s Te a m es l ös e n. W ür d e st d u di c h mit d ei n e n ei g e n e n Mit ar b eit er n ni c ht w o hl er f ü hl e n ? D a s h ätt e s ei n e ei g e n e n N a c ht eil e. U n s er Te a m ar b eit et ni c ht s o. Ic h w ei ß, d a ss vi el e a n d er e K a- pit ä n e d a s h a b e n. C a n c ell ar a h att e i m m er s ei n e n ei g e n e n M e c h a ni k er u n d ei g e n e n S oi g n e ur. Vi el e K a pit ä n e h a b e n d a s. A b er d a s f ü hrt z u ei n e m U n - gl ei c h g e wi c ht: d er K a pit ä n u n d d a s A- Te a m h a b e n di e B est e n. D a s f ü hrt z u Eif er - s u c ht. U n d d a s i st di e St är k e u n s er es Te a m s: Wir h a b e n S p a ß z u s a m m e n, t u n all es f ür ei n a n d er u n d v er bri n g e n g er n e Z eit mit ei n a n d er. Es gi bt vi el e Te a m s, w o si e si c h ni c ht z u s a m m e n z u m Ess e n a n ei n e n Ti s c h s et z e n k ö n - n e n. D a s i st l ä c h erli c h. Es i st p ositi v, d a ss wir ei n Te a m si n d. B ei m Gir o b e k o m m st d u e s mit d e m Z o n c ol a n u n d Fi n e str e z u t u n. H a st d u A n g st, w e n n m a n b e - d e n kt, d a s s d u l et zt e s J a hr v o m R a d st ei g e n u n d d e n D ar m e ntl e er e n m u s st e st ? V o n di es e m Toil ett e n- Z wis c h e nf all w er d e i c h m ei n e n E n k el n n o c h er z ä hl e n k ö n- n e n. Ic h bi n fr o h, d a ss i c h d e n Gir o d es w e g e n ni c ht v erl or e n h a b e. Ic h h a b e d ar a u s g el er nt. Ic h h a b e g el er nt, bi s z u m S c hl u ss z u k ä m pf e n. Di es e Di n g e n e h m e i c h mit i n di e n ä c h st e n R e n n e n. Ic h f ü hlt e mi c h b ei Tirr e n o ni c ht g ut, w es w e g e n i c h A n gst h att e, i n d e n B er g e n z u l ei d e n o d er z ur ü c k- z uf all e n. A b er d a v or h a b e i c h b ei m Gir o k ei n e A n gst, e g al, w el c h e n B er g wir i n A n griff n e h m e n m ü ss e n. J e d er Fa hr er b e k o m mt es mit d e n s el b e n s c h w er e n B er g e n z u t u n. Wi e wir st d u Fr o o m e s c hl a g e n ? O d er k o n z e ntri er st d u di c h j et zt m e hr d ar a uf, wi e d u di e T o ur g e wi n n st ? Ic h h off e, di e Z eitf a hr e n z u g e wi n n e n [ 1. u n d 1 6. Et a p p e]. D a n n wir d er mi c h i n d e n B er g e n a n gr eif e n m ü ss e n, u n d d a m ü ss e n wir ei nf a c h a b w art e n u n d s e h e n. Ic h bi n d e fi niti v ei n b ess er er Z eitf a h- r er al s er, u n d d a n n m u ss er v ers u c h e n, mir b er g- a n z u f ol g e n. L et zt e s J a hr w ar di e St är k e d ei n e s T e a m s ei n T h e m a. J a u n d i c h t eil e di es e S or g e n. Wir h a b e n ni c ht d a s B u d g et v o n Te a m S k y o d er ni c ht s o vi el G el d wi e B M C. Wir h a b e n ei n Te a m, d a s a uf d e m P a pi er p hysi s c h ni c ht s e hr st ar k i st. A b er wir k ö n n e n mit d e n a n d er e n Te a m s k o n k urri er e n, i n d e m wir cl e- v er er si n d al s si e u n d u n s g e g e n s eiti g m e hr u nt erst üt z e n al s a n d er e Te a m s. I n di es e m J a hr w er d e i c h k ei n W ort d ar ü b er v erli er e n, a b er w e n n d u dir d a s A uf g e b ot a n s c h a u st, h a b e n wir ei n s e hr st ark es Te a m. A b er w a s di es e B e d e n k e n a n g e ht: I m l et zt e n J a hr w ar Q ui nt a n a i n d e n B er g e n z u m S c hl u ss a u c h all ei n e. A n dr e y A m a d or w ar m ei s- t e n s n o c h b ei i h m. All e s a gt e n, m ei n Te a m w ar nir g e n d w o z u s e h e n. A b er w o w ar e n di e Te a m k oll e g e n v o n Q ui nt a n a a n d e m Ta g, w o es mit d e m M o nt e Gr a p p a l os gi n g? Er w ar al s Ei n zi g er ü bri g. Es i st u n gl a u bli c h s c h wi eri g z u k o ntr olli er e n, w a s a uf s ol c h e n Et a p p e n p a ssi ert. N ur S k y h at b e wi e- s e n, d a ss si e d a s k ö n n e n. A b er wir v er gl ei c h e n u n s ni c ht i m m er mit S k y. © B etti ni P h ot o M AI 2 01 8 | P R O C Y C LI N G 5 7