Views
4 years ago

Unelmoi ja uskalla. Toimintamalli naisopiskelijoiden yrittäjyyden tukemiseen.

  • Text
  • Opinnot
  • Opiskelu
  • Yrittajyys
  • Tukeminen
  • Naiset
  • Opiskelija
Toimintamalli naisyrittäjien yrittäjyyden ja naisopiskelijioiden yrittäjyysaikomusten tukemiseen.

ittäjyyttä

ittäjyyttä ja yrittäjyysaikomuksia on mahdollista tukea opintojen aikana, etenkin naisopiskelijoiden osalta. Opiskelijalla voi olla ajatus yrittäjyydestä jo opintojen alussa tai aikomus voi syntyä opintojen aikana. Aikomuksia voidaan vahvistaa antamalla roolimalleja, tukemalla yrittäjyyteen liittyviä suunnitelmia sekä kasvattamalla kokemusta pystyvyydestä toimia yrittäjänä. Vuosien 2016–18 aikana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa testattiin mallia, jossa yrittäjyydestä kiinnostuneet naisopiskelijat toimivat yhdessä naisyrittäjien kanssa. Työpajojen avulla osallistujille annettiin tietoa mm. johtajuudesta, ennakoinnista, omistajanvaihdoksista ja teknologisista valmiuksista. Tietopohjan laajentamisen lisäksi opiskelijoiden kannalta suuri merkitys oli verkostoitumisella ja yrittäjien kanssa käydyillä keskusteluilla. Naisyrittäjät toimivat usein yksinyrittäjinä. Verkostoituminen opiskelijoiden, muiden naisyrittäjien ja korkeakoulun kanssa antaa heille uusia ajatuksia, valmiuksia ja uskoa oman liiketoimintansa kehittämiseen. Tästä syystä testatussa mallissa hyötyä saavat opiskelijoiden lisäksi myös yrittäjät. Kuinka naisopiskelijoiden tukeminen yrittäjyyteen voisi käytännössä toimia? Oheisen esimerkin malli on testattu ja kehitetty Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, ESR-rahoitteisessa hankkeessa Smart Ladies in Digital World – naisten yrittäjyyden ja johtajuuden tukeminen digitaalisessa maailmassa.

Miksi vain naisille? Yrittäjien ja opiskelijoiden välinen yhteistyö on mielekästä ja molemmin puolin hyviä tuloksia antavaa toimintaa. Useissa SeAMKin yrittäjyysaikomustutkimuksissa on todettu, että juuri naisopiskelijat hyötyvät enemmän opintojen aikana saamastaan tuesta kohti yrittäjyyttä. Naisryhmä puoltaa olemassa oloaan siksi, että naisten keskinäisessä ryhmässä luottamuksellinen ilmapiiri on helpompi löytää kuin molempia sukupuolia edustavassa ryhmässä. Naisyrittäjyyteen liittyy kiinteästi myös kysymys perheen ja muun arjen sovittamisesta työnkuvaan sekä miesten yrityksistä eroavat tavat esim. mitata menestystä. Näin ollen vain naisia sisältävä ryhmä edesauttaa luottamuksellisen keskustelun syntymistä aiheista ja näkökulmista, jotka ovat tyypillisiä naisyrittäjille. Naisille vertaisryhmän ja tukiverkon saaminen sekä verkostoituminen on tärkeää. Samalla ne ovat asioita, jotka usein mietityttävät myös naisopiskelijoita, jotka harkitsevat yrityksen perustamista. Mikään ei tietenkään estä mallin soveltamista muihinkin kohderyhmiin.