Views
4 years ago

Unelmoi ja uskalla. Toimintamalli naisopiskelijoiden yrittäjyyden tukemiseen.

  • Text
  • Opinnot
  • Opiskelu
  • Yrittajyys
  • Tukeminen
  • Naiset
  • Opiskelija
Toimintamalli naisyrittäjien yrittäjyyden ja naisopiskelijioiden yrittäjyysaikomusten tukemiseen.

Vaihe 1: Osallistujien

Vaihe 1: Osallistujien löytäminen Yrittäjiä voidaan etsiä mukaan toimintaan esimerkiksi yrittäjien jäsenjärjestön kautta. Yrittäjiin kannattaa ottaa lisäksi yhteyttä suoraan. Yrityksiä voi olla eri aloilta. Yrittäjyydessä on paljon teemoja, jotka eivät ole alasta riippuvaisia, vaan koskevat yrittäjyyttä yleensä. Johtajuus, tulevaisuuden ennakointi, kasvuyrittäjyys, digitaalisuus, palvelullistuminen, teknologiset valmiudet, tuotteistaminen ja omistajanvaihdokset ovat esimerkkejä asioista, joita voidaan hedelmällisesti käsitellä ilman toimialarajauksia. Opiskelijat ovat omien yrittäjyyssuunnitelmiensa kanssa hyvin eri vaiheissa. Toiset ovat jo opiskelemaan tullessaan harkinneet yrittäjyyttä ja heillä voi olla jo selviä suunnitelmia asian suhteen. Sen sijaan toiset saattavat vasta heräillä ajatukseen. Osalla on jo olemassa yritys. Omaan yritykseensä opinnäytetyötä tai harjoittelua tekevälle tällaisesta toiminnasta on erityisesti hyötyä. Tällöin he saavat uusia näkemyksiä yhteistyöstä muiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden ja yrittäjinä toimivien kanssa. Näiden opiskelijoiden löytämisessä avainasemassa on harjoittelusta vastaava henkilö, joka hyväksyy harjoittelupaikat. Yrittäjyysaikomusten suhteen eri asteilla olevia opiskelijoita löytyy eri vuosikursseilta ja opinto-ohjelmista. Opiskelijoita voidaan tavoittaa opiskelijoiden omien yrittäjyysyhteisöjen tai yrityshautomoiden ja -kiihdyttämöjen kautta. Näistä löytyy opiskelijoita, jotka haluavat kehittää omaa yritysideaansa eteenpäin opintojen aikana. Toiminnasta kannattaa käydä kertomassa suoraan opetusryhmille. Tiedotusta kannattaa kohdentaa myös opettajiin, jotka ovat tekemisissä opiskelijoiden kanssa yrittäjyyden tiimoilta. He voivat löytää asiasta kiinnostuneita osallistujia. Osallistujia kannattaa siis etsiä aktiivisesti eri paikoista: yrittäjäjärjestöt, suorat kontaktit, tiedotus kursseilla ja yrittäjyyteen liittyvien opiskelija-aktiviteettien kautta. Lisäksi opiskelijoilta kannattaa kysyä henkilökohtaisesti kiinnostusta.

Vaihe 2: Toiminnan rakenteesta tiedottaminen Osallistujille tulee jo alussa kertoa toiminnan rakenne. Opiskelijoille painotetaan, että heidän näkemyksensä ja uudet tiedot ovat kiinnostavia yrittäjien kannalta. Näin heitä rohkaistaan olemaan aktiivisia ja korostetaan, että heilläkin on annettavaa yhteisessä toiminnassa. Yrittäjille tarjottavana on verkostoitumismahdollisuuksia, uutta tietoa ja nuoremman sukupolven näkemyksiä. Mentorointi: Alussa tarjotaan mahdollisuutta muodostaa opiskelija-yrittäjäpari. Jatkossa yhteistyö perustuu parin omaan aktiivisuuteen. Parilla pitäisi olla jotakin, mikä yhdistää yritystä ja yritysideaa: menetelmä (esim. verkkokauppa), ala, toimintatapa tms. Mentoroinnissa ensimmäisenä tehtävänä on se, että opiskelija haastattelee yrittäjän. Näin päästään yhteisen keskustelun alkuun ja saadaan hieman kartoitettua sitä, millaiset asiat kumpaakin kiinnostavat. Haastattelurunko voi olla täysin vapaasti opiskelijan laadittavissa, tai sitten voidaan antaa tehtävänannoksi esimerkiksi yritystarinan kirjoittaminen. Mikäli opiskelijoille halutaan antaa mahdollisuus suorittaa myös opintopisteitä, on oppimispäiväkirjan laatiminen hyvä menetelmä suorituksen todentamiseen. Oppimispäiväkirjaa voidaan pitää sähköisenä esim. Workseed-työkalulla, jolloin ohjaaja pystyy halutessaan ja tarvittaessa tutustumaan opiskelijan oppimispäiväkirjaan prosessin aikanakin. Tällöin kirjoitusprosessin aikana voidaan päästä vuorovaikutukseen. Tämä menettely vaatii tietenkin vastuuopettajan nimittämisen.