Views
4 years ago

Unelmoi ja uskalla. Toimintamalli naisopiskelijoiden yrittäjyyden tukemiseen.

  • Text
  • Opinnot
  • Opiskelu
  • Yrittajyys
  • Tukeminen
  • Naiset
  • Opiskelija
Toimintamalli naisyrittäjien yrittäjyyden ja naisopiskelijioiden yrittäjyysaikomusten tukemiseen.

Vaihe 4: Toiminta Kun

Vaihe 4: Toiminta Kun suunnitelmat ja osallistujat ovat selvillä, on toiminnan aika. Eniten osallistujat saavat hyötyä sellaisesta toiminnasta, jonka seurauksena heillä on jokaisesta tapaamisesta kotiin lähtiessään mukanaan joku käytäntöön sovellettava ajatus, työkalu, malli, ohje tai tieto. Tällöin he ovat motivoituneita tulemaan myös uudelleen. Opiskelijoiden rooli: Opiskelijoilla on alan tuoreinta tietoa, jonka avulla he voivat peilata muuta saamaansa tietoa. Eri yritystarinoita ja näkökulmia kuulemalla oma idea kehittyy eteenpäin. He ovat usein eri sukupolven edustajia kuin yrittäjät. Mahdollisesti he ovat myös asiakkaita. Heidän näkemyksensä, ajatuksensa ja asioihin suhtautumisensa voi antaa yrittäjille hyvää tietoa siitä mihin suuntaan omaa yritystoimintaa voisi kehittää. Yrittäjät ovat hyvin kiinnostuneita kuulemaan nuoremman sukupolven näkökulmaa. Yrittäjien rooli: Yrittäjät ovat opiskelijoille roolimalleja. Opiskelijoille on rohkaisevaa nähdä yrittäjiä, kuulla heidän arjestaan ja päästä keskustelemaan ja kysymään asioista. Samalla kun yrittäjä vastaa opiskelijalta tulleisiin kysymyksiin, hän joutuu pohtimaan omaan yritykseensä liittyviä kysymyksiä. Työpajojen teemat voivat olla yrittäjille enemmän tai vähemmän tuttuja. Siitä riippuen niistä opitaan uutta tai ne toimivat ikään kuin muistilistana siihen mitä kaikkea tulee ajoittain käydä lävitse. Mallia kehiteltäessä on testattu työpajoja, jotka alkavat ruokailulla. Ruokailu antaa mahdollisuuden vapaaseen jutusteluun ja verkostoitumiseen. Työpajoja on järjestetty eri paikoissa, ympäri maakuntaa. Asiaosuus on usein aloitettu sillä, että yrittäjä on esitellyt paikkaa ja yritystoimintansa kehittymistä. Tämän jälkeen on noin tunnin ”luento” päivän aiheesta, jonka jälkeen aihetta on ohjatusti työstetty keskustellen tai työpajoissa. Luennon tehtävänä on inspiroida. Luento-osuus voi helposti venyä innokkaan luennoitsijan ja hänelle esitettyjen kysymysten vuoksi. Tätä voi pyrkiä välttämään antamalla luennoijalle tarpeeksi hyvin rajatun aiheen, jotta sen ennättää esittää tunnissa. Päivä vaatii myös henkilön, jonka vastuulla on huolehtia ajan käytöstä. Työpaja on tärkeä osuus ja siihen tulee jättää aikaa. Päivän sisältö ja sen anti on vielä lopuksi hyvä lyhyesti koota yhteen, vaikka vain muutaman minuutin puheenvuorolla. Työpajoihin voidaan liittää ennakkotehtäviä tai yhteistehtäviä. Tehtävien tavoitteena on joko viritellä aihealueeseen jo etukäteen tai auttaa asian jatkotyöstämisessä. Esimerkkejä tehtävistä löytyy oppaan lopusta. Toimintamallissa voidaan hyödyntää blogia. Blogi toimii vuorovaikutuksen kanavana, jonne voidaan kerätä yrittäjätarinoita, tehtäviä, työpajojen materiaaleja ja mahdollisia tallenteita. Sen kautta voi jakaa tietoa muista alueen naisyrittäjiä hyödyttävistä tapahtumista ja seminaareista. Jokaiselle osallistujalle voidaan antaa mahdollisuus kirjoittaa omia ajatuksiaan yrittäjyydestä blogiin.

Vaihe 5: Palautteen kerääminen ja toiminnan kehittäminen Palautetta voidaan kerätä kevyellä menettelyllä jokaisen tapaamisen jälkeen. Haluttaessa palautteen kerääminen voidaan organisoida laajempana pidemmän ajanjakson jälkeen. Toiminnan kehittämisen kannalta on hyvä haastatella osallistujia säännöllisesti. Palautteesta saatujen tulosten avulla toimintaa voidaan kehittää eteenpäin. Osallistujilta kannattaa kysyä millaisia asioita he haluaisivat käsiteltävän ja olisiko heillä mielessä joku sopiva asiantuntija. Vaikutusmahdollisuudet auttavat ihmisiä sitoutumaan toimintaan paremmin. Toiminnassa mukana olleet yrittäjät kertovat asiasisältöjen, tiedon ja tapaamisten vahvistaneen heidän yrittäjyyttään ja antaneen rohkeutta kasvamiseen sekä aktivoineen kehittämistä. Uudet näkökulmat ovat auttaneet miettimään omaa liiketoimintaa eri puolilta. Opiskelijoilla on alan viimeistä tietoa, joka välittyy heiltä yrittäjille yhteisen toiminnan ohessa. Opiskelijat ovat kokeneet työskentelyn käytännönläheiseksi ja se on antanut heille naisyrittäjyyden näkökulmaa. Verkostoituminen naisyrittäjien kanssa on koettu mukavaksi ja hyödylliseksi. Toimintamalli auttaa kytkemään opittuja asioita käytännön tekemiseen.