Corpus scriptorum historiae byzantinae. Editio emendatior et ...

booksnow1.scholarsportal.info

Corpus scriptorum historiae byzantinae. Editio emendatior et ...

HANDBOUND

AT THE

WnVERSITY OF

TOROrVTO PRESS


S3J

CO RP US

SGRIPTORUM HISTORIAE

BYZANTINAE.

EDITIO EMENDATIOR ET COPIOSIOR,

C O N S I L I O

B. G. NIEBUHRII C. F.

1 N S T I T U T A,

A U C T O R I T A T E

ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE

BORUSSICAE

CONTINUATA.

CONSTANTINUS PORPHYROGENITUS,

VOLUMEN III.

P^ %

BONNAE

I M P E N S I S E D. W E B E R 1

MDCCCXL


DF

V.9

f.f.-t II:


GONSTANTINUS

PORPHYROGENITUS

DE THEMATIBUS

ET

DE ADMINISTRANDO IMPERIO.

ACGEDIT

HIEROCLIS SYNECDEMUS CUM BANDURII

ET WESSELINGII COMMENTARIIS.

RECOGNOVIT

IMMANUEL BEKKERUS.

BONNAE

IMPENSIS ED. WEBERI

MDCCCXL.


C ONSTANTINUS

PORPHYROGENITUS

DE THEMATIBUS

ET DE ADMINISTRANDO IMPERIO.

Const. Porph,


VULCANn DEDICATIO LIBPJ PRM

DE THEMATIBUS.

NOBILISSEVIIS AMPLISSIMISQUE VTRIS,

lANO DOUSAE A NOORTWYCK, PAULO BUSIO, ABRAHAMO

AB ALMONDA,

CURATORIBUS ACADEMIAE LEYDENSIS

s. D.

Inimanls profecto tempcsfas bellica Belglcam nostram totos iam annos

viginti concussit iaclavit laceravit, Nobilissimi amplissimique viri; ne-

que adhuc faustum aliquod sidus affulsit, quod nobis terram videndi

landem spem faciat : finem enim laborum tantorum optamus potius

miseri qnam speramus. ex omnibus vero malis quae catervatim se-

cum traxit bellum hoc vere atrox, ad quorum recordationem merito

exhorrescit animus, gravissimum propemodum censerc soieo dissipa-

tionem bibliothecarum ,

quarum splendore ac multitudine BeJo ium nulli

provinciarum totius orbis ante hos tumultus cedebat. quid enim aliud

ex bibhothecarum interitu quam barbaries et ignorantia, ex ignorantia

confusio omnium rerum, ex confusionc Ttavmksd-Qia est exspectanda?

prudentor igitur raunerique Vestro convenienter facitis, curatores, qui

flagrante adhuc bello saevientibusque tumultibus publicis, quicquid

Vobis rei publicac clavus , ad quem constantor fortiterque excubatis,

otii relinquit ,

id omne academiae promovendac et bibliothecae publi-

cae in ea instaurandae impenditis, et laceras ex superiorum annorum

naufragiis tabulas, inque exfremos prope orbis angulos eiectas, maxi-

mis Vestris sumptibus conquiritis, collectas publicatis. de libro anti-

quarum per universam Europam inscriptlonum loquor, quem Vos aere

Vestro in usum publicum edendum curastis. eximium certe opus, si

quod unquam e typographicis praells prodiif ; cuius faraa dudum ante

editionem totum orbem pervagafa incredibili eum sui exspectatione

erectura tenuit , quippe qui nunc tandem , exuto senio , pristinura


4

VULCANII

Vesfro beneBcIo iuventutis decus sit recupcraturus. quo quldem no-

mine immortales Vobis, quanuliu sfabit, grafias debebit. afque uf in

praesentiarum de ulilifate nihil dicam quae ex hoc opere ad omneu

antiquae reconditaeque doctrinac studiosos esf pervenfura, quae cst

proreclo ma.xima, excitabltis, immo inflammabitis illustri hac quam

praeluxlslls face etlam allos, ut quicquid lacerarum ex hoc communi

Libliothecarum Belgicarum naufragio tabularum ad ipsos pervenerit,

pari alacritate in usum publicum conferant, quorum in numero no-

men meum libens profiteor. slmulatque enim consilii Vesfri rafionem

de operis huius editione cognovi, conlinere me non potui quin te-

standi prlvati mei gaudii studiique erga rem literarlam causa Consfan-

tinum rorphyrogennetam nsQi &e^aza}v , auctorem nunquam antehac

edltum, primum e multis arriperem publicique iuris facerem. tres

vero causac fuerunt qulbus adducfus di


DEDICATIO. 5

(ionem, adde etlam artis mllitaris peritiam comlucibilia. quavnm

quidem rerum gravitatem iucundis passim narrationibus et variis vete-

rum poetarum auctoritatibus veluti condimentis quibusdam miscet, nt

eins lectio vel ter repetita nequaquam fatiget. utitur vcro intordum

nominibus aliquot officlorum mililarium remotis a consuetudlne loquendi

veterum Graecorum; quam ob causam notae necessario mihi adii-

ciendae fuerunt, per quas lucem aliquam iis ipsis vocabulis airerrom.

in quibus si forsan a scopo aberravi , veniam et pe!o et mereor,

cum ea doctissimis etiam nostri aevi viris non exiofuum negotinm

facessant *). accipite vero Vos, Nobilissimi amplissimique viri,

Constantlnum per me Orco ereptum lucique parlter et Latio dona-

tum, accipite, inquam, ut testem ingenlis gaudii, quod ego ex

summa animi Vestri ad iuvanda studia alacritate , quam Vos sum-

ptuosissima harum inscriptionum editione luculentissime declarastis,

intimo pectore concepi. simulque Vobis persuadete me deinceps,

Vestro inprimis exemplo incitatum, dalurum operara ut mihi nec

voluntas neque (absit verbo invidia) facultas promovendae rei lite-

variae ornandaeque Veslrae academiae defuisse vidcatur.

Valete, viri Nobilissimi ampiissimique , et rem publicam eius-

que scminarium academiam feliciter curanles fremente furenteque

invidia perseverate. D. V.

Lugduni Batavorum a. d. 1688 addictissimus

cal. Martiis. Bonavenlara Vulcanius.

*) quibus certe lucem non exiguam afferre potuisset codex ms de

officiis palatii sive aulae Cpolitanae, cuius cum ego ante annos circiter

viginti cl. v. loachimo Hoppero Belgico in Hispaniis praesidi copiam

fecissem, periit mihi una cnra optimo illo doctissimoque viro. cum tamen

dvviyQatpov eius libelli in bibliotheca Christianissimi Gallorum regis

asservari intelHgam et aliud in bibliotheca Augustana exstare sciam,

bona spes me habet fore aliquando ut aut mea aut, quod non invide-

rim, alterius alicuius opera auctorl simul et slbi hac in parte subve-

niatur. Vulcanius, uhi noiis suis praefatur.

'


MORELLI DEDICATIO LIBRI SECUNDI

DE THEMATIBUS.

ILLUSTRISSIMO AC REVERENDISSIMO CARDINALI

PERRONIO,

ARCHIEPISCOPO SENOIVEIVSI, GERMANIAE PRIMATI,

CHRISTlANISSIMr REGIS FRANCIAE ET NAVARRAE ELBBMOSYNARCHAB,

FEDERICUS MORELLUS PROFESSOR REGIUS S. P.

En Constantini Porphyrogennetae , Cardinalis illustrissime,

oXoTioQgjvQuiv avvcc^is noXXaVy commentarius de Thematibus prae-

fecturisve occidentalis partis imperii orientis, hactenus desideratus

et ab iaroQKXQxaioXoYocplXoig notitiae Romanae studiosis omnibus

votis expetitus: nunc, si minus integer, oXoaxfQi^g, at certe quantus

quantus in unico veteri codice ms Regiae bibliothecae recens a me,

dextro Mercurio, compertus est, descriptus, recognitus, utraque

lingua imperatorum editus notisque illustratus prodire et sub eximio

caelestis ingenii Tui candore et ostri Tui splendore apparere gestit.

quidni vero imperator (pilo(iov66tciTog Kal '&Eoa£§£Gtaxogf in Por-

phyro Palatio natus et extemplo purpura indutus, cardinaliciae pur-

purae Tuae decus et praesidium non ambiret? immo quidni impe-

rator Porphyrogenitus , cuius maiestas (jotAoAoy/a et scientia ccqxi-

TSKtoviKrj, quam tot ^aaiXiKcov voluminibus exaggeravit, magis

quam pallio purpureo decorata est, hunc quoque Musarum regiarum

fetum Minorvao Tuae aethereae peplo, hoc est iyKVKXoTiaideiagj

ecientiarum ac virtutum orbe, includi percuperet? cum praesertim

idem huic principi votum fuerit atque Alexandro magno, taig neQi

xa uQiata i(i7t£iQiaig (laXXov ^' taig 8vvaix,£ai 8ia(p£Q£iv. hinc opti-

mis curis pro salute patriae animum semper exercuit et stilum, optimum

dicendi magistrum, siquidem ad Roraanum filium, qui regno

paterno successit et Hugonis Italiae regis filiam Bertam, Eudoxiam

postea dictam, uxorem duxit, librum gemmeum scripsit, in quo de-

scripta fuerat summa totius Graeci iraperii, pacta omnia sociorum,

et hostium vires ; quem Veneti (piXoy.aXoi velut thesaurum , Egnatio

perhibente, in bibliotheca sua sedulo conservant. idem Romano


MORELLI DEDICATIO. 7

more noverat parcere subiectis et debellare superbos. et ut In pri-

mis iustitiam coluit legnmque siientia rupit, ita Hesychia seu quiete

eius nata , qulppe quae (pikocpQoav Jiaag ^vYati^Q a Pindaro cele-

bratur, felicissime usus ac potitus est, expertus etiam qnam vere

Pausanias dlxerit to ia &£ov evfiEvlg iTu navxl iQyd^sa&ai ^affrw-

vriv. non est igitur quod dubitem ne tanti imperatoris noXirmov

Cvyy^aj^jiia Tibi sit nara&vfiiov, gratum et acceptura; cuius divino

ingenio consilioque, felicissimis Henrici IV, regis Christianissimi

invictissimi clementissimi, auspiciis, nonc si ullo onquam aevo, apud

Gallos sermonum stat honos et gratia vivax. duret in longum ge-

nerosa vis illa ytioAoyo? xal tveQYErixi^. Tibi, Cardinalis illnstris-

sime, de re publica Christiana patrla literis optime mcrito &e6$

oX^ia dolii Jtal ov 0v EQug x6 rvxdv. bene diuqne vale , cqxieqev

oCitararE.

Lutetiae Parislorum idibus luniis a. s. 1609,


MEURSII PRAEFATIO

LIBRI DE ADMINISTRANDO IMPERIO.

BENIGNE LECTOR.

Compellabo te hic in limine, sed paucis. accipe Constanti-

num, et pro beneficio, si non gratiam, certe favorem redde.

nihil praeter istum peto ; neque magis in proclivi quicquam tibi

dare. scias autem unde habeara. descripsi ante quattuor annos ex

codice qui est in bibliotheca Palatina et loannis Baptistae Egnatii

olim fuisse perhibetur. sed neque dissiraulandum hic censeo quam

multum hoc ipso nomine debeara viro amplissirao, Georgio Lingels-

hemio, Serenissimi electoris consiliario, qui ut in literas et literatos

oranes et in me privatim egregie affectus est, omnem illara instru-

ctissiraam bibliothecam pro arbitrio tractandi veniam raihi a prin-

cipe suo impetravit. quin accessit huc quoque comitas v. c. lani

Gruteri, eius praefecti, per quem liber mihi quotidie ad eam ac-

cessus patuit. quo beneficio adeo me quidem uterque sibi devinxit

uf publice id hic profitendura existiraaverim. ago igitur gratias quas

possum raaxiraas; quas tu quoque agas licet, siquidera operis huius

editione gratiara a te ullara ego inivi. hoc volebam nescius ne esses.

vale et, quisquis es, aeternitatem cogita.


EX BANDUPJI DE IMPERIO SUO ORIENTALI

PRAEFATIONE.

Prima parfe, in qua de divisione provinciarum imperii Romani

in themata, necnon de provinciis ac urbibus imperatori Cpolitano

olim subiectis, continetur Constantini Porphyrogeniti liber unus de

thematibus Orientis et alter de thematibus Occidentis, necnon Ilie-

roclis fi^rammatici Synecdemus, his autem duobus libris Porphyro-

genitus ita themata describit (olim quippe &e(ia idem quod leglo

dicebatur; deinde &s^axa appellatae provinciae, in quibus legiones

in praesidiis locatae erant) ut terras in quibus locata fuerunt, adeo-

que populos quibus partim cognomina sua debuerunt, insertis anti-

quitatibus narrationibusque variis commemoret. liber prior in

Orienle i. e. in Asia cum minori tum etiam maiori, posterior in

Occidente i. e. in Europae provinciis, Thracia Macedonia Ilellade

Peloponneso et nonnullis aliis imperio Cpolitano subiectis locis, the-

mata complectitur. horum priorem Vulcanius primus publici iuris

fecit ex sua bibliotheca, Latina versione et notis brevioribus illu-

stratum, Lugduni Batavorum, per Franciscum Raphelengiimj, a. 1588,

in 8. iterum prodiit idem liber cum variis lectionibus emendationi-

bus ac supplementis ex ms codice Regio, studio ac opera Federici

Morelli, in operibus Constantini edilis ibidem, ex olBcina Elzevi-

riana, a. 1617, in 8. alterum vero PorphjTOgeniti librum, nimi-

rum de thematibus Occidentis, idem Morellus primus edidit ex co-

dice ms bibliothecae Regiae cum Latina interpretatione ac notis, in

operibus Constantini, laudato loco *). hunc autem utrumque Por-

phyrogeniti librum, ad illustrandam rem Byzantinam pernecessarium,

collatum cum codice ras Regio bombycino n. 2431, ante quingentos

annos circiter scripto, hic cum nostra Latina interpretatione et

animadversionibus emendatura ac illustratum iterum proponimus, spe-

rantes inde aliquid lucis et historicis et geographis accessurum.

*) Themata utraque nuiic ad cod. Paris. Reg. 854 (fol. 105—120)

contulit Eduardus Simson. I. B.

9


10 EX BANDURII PRAEFATIONE.

Parte autem secunda habetur inprimis liber Constantini Por-

pliyrogeniti ad Romanum filinm; qui quidera a Meursio titulo

de administrando imperio donatur. in hoc autem opere, dum

imperii prudenler administrandi rationem praescribit Porpliyrogenitus,

plurimarura gentiura quae Cpolitano iraperio formidabiles erant,

Patzinacitarum Russorura Rulgarorura Turcarum Saracenorum Dal-

matarum Chrobatorum Slavorura Francorum Italorum et aliorura,

terras origines raores et gesta describit, ifa ut in eo summam totius

imperii, sociorum omnium foedera, hostium vires rationes consilia

explicaverit; atque adeo opcris huius argumentum tara historicum

quam politicum est, ut ipse in prooemio docet Conslantinns. prodiit

primum hoc opus Graece et Latine interprete lo. Meursio et cura

eius notis brevloribus , Lugduni Batavorum , lo. Ralduini tvpis,

Lud. Elzevirii impensis, a. 1617, in 8. quara autem ipse operam

Constantino navaverim in hac nova editione, licet planum sit ei qui

utramque invicem contulerit, breviter taraen exponam. iuprimis

textum Graecura contuli cum codice ms membranaceo bibliothecae

Regiae, optimae notae , n. 2661, quem annis abhinc circiter quin-

gentis scriptum fuisse aiunt. innumerabiles mendas, quibus Meur-

siana edilio imdique scatebat, sustulimus; loca eorrupta ac mutila,

quae plurima erant in textu Graeco edito, ex eodem ms Regio sar-

civimus. praeterea caput 23 de Iberia et 24 de Hispania , quae

Meursius utpote nimis corrupta, «t ipse in notis ait, sine interpre-

tatione Latina reliquerat, Latina fecimus. denique versionem

totius libri multis in locis emendavimus auximus, totumque opus

animadversionibus illustravimus. quanli autem faciendum sit hoc

Porphyrogeniti opus, in quo plurima habentur historicis ac geogra-

phis vel ignota vel ab eis silentio praetermissa , nemo vel medio-

criter doctus ignoraf.


TOT SO^SITATOT BASIAESIS

KSINETANTINOT TOT nOP


12 CONSTANTINI PORPHYROGEMTI

{.laqntov y.ul uAXt] IJiaidiy.ij y.al trtQa Geiru/.iyrj y.ul uXhj u/J.cog

wroiiuai.itvi] , vnu dovy.a xal ijyef.ioru Tvy/urovoui , noKluxig di

y.ul nQuinoGirov. yul ruvru nore; ore ol ^uoiXtTg /iteru rov Xuov

ineorQurevov xai roig uvruiQOVoi ruv Tijg^^Pco/naiy.rjg dovXeiug Cvybv

eneri&touv y.al (.iiy.Qov dtiv nuoav rVjV Qr/.ovnivi]v inoXioQy.ovvS

aruxrovaav y.ui uvriXiyovouv , w^ o KuTouq ^TovXtog, log o ot^a-

crog Avyovorog , log b TQaiavbg ixeTvog b neQi/j6i]rog , cog b ^ti-

yag iv ^uaiXtvoi KcovaruvrTvog xul Oeodooiog xui ol fier^ ixeivovg

rbv /QioTiuviofibv xul Tr]v d^eooilSeiav uonuotiittvoi. ovx r^v yuQ

tiy.bg /juatXiiog inl orQuronidov nuQovrog orQurijybv Stururxt- 10

cd^af vff^ i]ye/ii6vug yuQ y.al Tu'S,iuQ/ug iriXovv , xui oXa ra rcov

TioXefiicov nQcxyf.tura inl tT] toj; ^uoiXicog /SovXrj untXQiuavro , xul

nug Xubg tig tvu xui fiovov rbv §aoiXiu ecoQu. ore de rov arQu-

reveiv ol ^aotXeig unenavauvro , Tort xul orQUTi]yovg xul &itiura

dicoQiaavro, xal eig rovro xuriXi]'^tv i] tijov Pcoinuicov uq/i] iti/Qi 15

xi]g oi]fieQOv. vvvl de orevco9^tioi]g xurci rt rug uvuroXag xui

Svaftug TTjg '^Pcoftuixijg ^uaiXtiag xal uxQcorr]Qiaad-tiai]g unb rijg

diQ/rjg '^PlQuxXeiov rov .Ai^vog, ot un^ ixeivov y.Quri]Ouvrtg , ovx

i/ovreg unoi xul oncog y,uru/Qi]aovrut rfj o.vrCov eS,ovala, fig fti-

2 rvyxdvovea V cum Bandurlo , A invito 3 xal ante ng.

add A Tiore;'] -Jtori, vulgo 6 Q^avfi.aaTog V 12 TToXi-

(i(ov? 13 ets add A 15 ravra V fi^XQi-S C 16 rrjg]

nal V Grevco&8iaT]g t^s 'Fcoiiaicov dQX^S fjyovv r^g "Poo/tKtxjjS

^aaiXEiag Kal (XKQcozrjQiaaQ^tiarjs v.ard xs dvazoldg %al 8va[ids

dno AC

maritarum, alia Pisidica, alia Thessalica, aliaeque aliter nuncupatae;

quae ducibus et praefectis, saepe etiam praepositis subditae fuerunt.

atque liaec quidem oiim, cum imperatores una cum populo expeditiones

facerent, et in eos qui Romanae servitutis iugum detrectabant copias

ducerent, ac totum fere orbem terrarum renitentem reluctantemque subigerent,

quemadmodum lulius Caesar, ut venerabilis ille Augustus, ut

celeberrimus ille Traianus, ut magnus ille imperator Constantinus, et

Theodosius, et qui post illos Christianam relif^ionem ac divini numinis

cultum sunt amplexi. neque enim par erat ipso imperatore in exercitu

versante praetorem designari, si quldem sub ducibiis et centurionibus

degcbant, omniaque beilica negotia ab imperatoris voluntate pendebant,

et populi totius oculi in unum fic solum imperatorem erant coniecti.

cum vero imperatores expeditionibus interesse desierunt, tum demum

praetores et themata constituta. atque hanc t|uidem rationem Romanum

imperium in hodiernnm usque diem tenuit. verum nunc, cum Romanorum

principatus seu Romanum imperium anguslius sit factum, et extreinis

aliquot provinciis tam orientem quam occasum versus sit mutilatum

ab imperio Heraclii Libyci, qui post eum regnarunt, cum non haberent

ubi aut quomodo poteatiam dominatumque suura exercereut, in


DE THEI\IAT1BUS LIB. I. 13

xpa rivu f.(tQ7j Y.uxtviuov rtjV iavrwv uq/JjV xal t« tcov otqutuo-

riov TuyfiuTa fidhoTu , y.ul tXh^viLovTig y.ul ti)v rruxQiov y.ui Pio-

f.iaiy.riv ylwTTuv unoftolovTiq. loyyivovg yuQ i/.iyov rovg yiXiuQ-

yovg, y.ul y.tvTOVQUovug Tovg ty.uTOVTUQyovg, yul y.6{.a]Tug Tor^

6 vvv oiQan]yovg. uvio yuQ to ovouu tov Otuuxog EXh]viy.ov taxi

xul ov '^Fco/iiuiy.ov , ujio r?]? ^toicog ovofiutoutvov.

fiorivocofiir.

Uqcotov fiiv ovv Tor yM).ovf.itvov MvuTohy-Ov, d doxtT, fcvr^-

IJqcotov &f!.ia zh KaXoviiEVOV 'AvaxoXiy.ov.

10 l4raTolty.ov rolvvv ro dtfiu xa^.iTxui ovy oti rT^g avo) y.ut

TiQCoTV/g uvuxoXiig toTiv , oO^iv uvloyii b 7J).tog , «aX' bxi nQog

Tjfiug Toig y.uTOi/.ovvTug rb Bvi^dvTiov y.ui rov Tijg EvQConrjg ronov P 3

'Atyixai uvuToXiy.ov. nQog dt rovg y.aTOiy.ovrrag xi]V IMtGonoru-

fiiur ^vQiuv y.ut rijV fityu).ip'l4oiuv , tv ij y.uxoi/.ovotv Ivdol yal

15 ^i&iontg y.ai Aiyvnxtoi, Ityixai dvxiy.bv fitoor y.ull^oiu fiiyQU'

Tj ycxQ d.raxo).!] , y.adcoontQ tc/i]fitr, ^lvdcov iox\ y.ul jildioncov y.ul

Alyvnxicov y.ul rcov Xoimor rcov ri]v uruToli]V y.uxoty.ovrxcov. oficog

'ira fiij fiayQoloycofiiv yul doy.wfitv rioi rtQUTtviodui ntQi rijg rcov

1 rivtt om C 5 vvvl C yaq om C 6 rfjq om C

7 IJQtotov — 9 'AvaxolfAQV ] haec vulgo supra ponunt, post

T^v TtQoarjYOQiav , p. 11 4, AC quidem ita concepta, Tr]v

TCQOGijyoQiav, tc doxfcf, zov y.aXovfiivov &ifiaTOg dvaroXiy.ov (ivt]ftovkvacofiiv.

TlQttiTov x. r. ?.. pro tiLulo V: iizav&a zrjs dvaxo-

Xijs Q^i-iaTa ijyovv xfjs fif/toas dciag, 10 xo om C 12 rijV

TTJg EvQcoTtr^s yrjv V 15 dveiKuv C 16 tqpTjv V 17 oiyiovv-

Toav C

parvas aliquot partes imperium suum ac militum turmas secuenint; et

tunc maxiiiie Graecum sermonem affectabant, patrium vero ac Romanum

repudiabant; longinos quippe vocabsnt qui mille niilitibus, et centuriones

qui centum praeerant, et comites quos nunc strategos. ipsum

enim theniatis nomen Graecum est, non Romanum, dnu zijg &iaECogf

hoc est a positione sive locatione ita nuncupatum.

Primum quidem , si videtur , thematis Anatolici cognominati mentionem

faciemus.

Prlmum. thema Jnatolicum appellatum.

Anatolicum igitur thema appellatur non quod superloris illius ac

primi Orientis sit, unde sol orilur, sed quod nostrum, qui Byzantii

habitamus, et totius Europae respectu, Anatolicum, id est Orientale

dicatur : respectu vero eorum qui Mesopotamiam Syriam et magnam

Asiam habitant, io qua degunt Indi et Aethiopes et Aegyptii, dicitur

Occidentale quod interiacet et Asia minor. Oriens quippe, ut diximus,

Indorum est et Aethiopum et Aegyptiorum et reliquorum qui Orientem

xncolunt. at vero ne prolixiores siinus et videamur nomiullis monstrosa


14 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

^ffiuTCJv dvoixaaiug, tv cvvx6f.uo tQOv/uiv wg V/u avTrj 7j dXr^-

d^eia,

To rolvvv l^varo7u'/.ov S-^fia, log vvv ovojnuCerat , fx mvxf

td-vwv T/)v oXtiV y.uroiy.iuv l'a/>]xiv. UQ/rjv y«^ avrov dnh rijg

xa)fion6}.Hog rijg dvojiiatof.itvi]g Mt]QOv ntnoi}jrai , xal liytrat 5

OQvyia ^uJ.ovruQia, iiog rov ^Txoviov. rd d^ nQoaoiy.a rtov

'loavQiov T« ngog rov Tuvqov y.alHxat yivy.aovia. rd dt nQog

0-u7Mooav y.ui toj/ rozov , y.u\ rd rov xaXovfiivov ^Pv/QOv oqi],

y.al twg uvrrjg Idxruldag , y.uXtTrat HafKfv^Ju, rd Si urto y.ul

fitaoYata y.aXiiiut Tliotdia. rd dt dno rov lAxQOivov y.ai fti/Qt 10

Tov l4fib}Qiov yaXttxai 0Qvyia Iluyartavi^, rd ds nQog &dXaa-

cav rtvovra y.al SioQiL,ovru rrjv KuQiuv y.uXiuut ytvy.iu. ooa fiiv

ovv tioi fiiooyatu y.ui nQoooty.u rtji Tuvqco y.al di^xovra fii/Qt rcov

OQicov KunnuSoy.iag , y.uXtTrut ^vuroXixu ' fiiQi] ytxQ tiat rov

IdvaroXtxov &ifiuTog, tvruvd^a roivvv ro rov IdvuroXtxov &ifiu- 15

log fOTi niQug , uq/tjv ftiv t/ov dnb rfjg M.i]qov, ij iori riXog

rov ^Oiptxiov , rfQfiuriL,ov di fii/Qt rcov oQitov TouvQiug nQog fir]-

xog' nQog di nXdrog t/it ftiv i'^ dQtoTtQCov fiiQt] rivu rov Bov-

XfJjMQiov xui rr]v dQ/r]v rijg KunnuSoxiug , nQog St Stitdv rr]v Tf

TaavQiuv xui ri]V dQ/t]v rcuv ftiQCov rov Ki^vQQutiorov. 20

1 avvTOfi


DE THEMATIBUS LIB. I. 15

'/Jov Tohvv To d^ti-ia TO livaToXr/.6v. xai y.uT* uQ/ug {.itv

ovx tjv ovTCog, uXX' dg /ihaQ/iag xal nevTay.OGiuQ/iag y.al ixa-

TOVTUQ/Jug y.ul iiiVTyy/.ovTUQ/iug dt]]QrjTO t6 Tuy^iu to gtqutimti-

y.dv, dg dt Ttg avd^vnuTog ty.QUTU twv o)mv Tuyf.iuTCOV, (omiiQ

5 Ini Twv y.


16 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

avTcov ijV uQyr^yog , oie 7]aav if.tviitQOi y.ai 7iQ]oc'.v ol xuTu y.uiQov /juaiXtig Ttftvtiv tig fiiy.Qu tt]V fiiav uQyrjV,

y.ui To ftiv untvttfiav GTQUTrjyco Tivi xui ixdXiouv IdvaToliyov,

diini, (hg nQOtinofitv, TtQog r]ftug Tovg y.uTOixovvTag to BvCdvTtov

TtQog avuxolr^v y.thui. to di nuluibv y.uTu tdvog i]v uQyr/ycK, 15

inoXiTtvovTO di cog r^v td-og uvToTg , uXXot ftiv di^uoyQUTiuig uX-

7.01 di TVQuvvQig vnoTUTTOfUVoi. vnb di t}]v tiJov '^Pcoiiuicov ^uoi-

7Muv ytvofiivoi lig inuQyiug di]]QidriGUV y.ui iiytfioviug xui dov-

y.dzu yui Torg y.uXovf(ivovg y.ovoiXuQiovg, TovTtOTi ^ovXtvTdg.

rjouv di y.ui Ttvtg uvtcTiv nQiyyintg, cog iv ToTg tcov uyi(ov fiUQTV-^0

Qioig dityQdcfri. dV.u fn)v y.ui oy.QividQioi. vnuQyoi di rjGuv

diiioi, ticQOi ftiv nQaiT(OQi(ov titQOi di noXicoV y.cti ol tcov nnai-

2 avTOig C 3 tcSv om C il j;


DE THEMATIBUS LIB. I. 17

TioQicov Siijy.ovovv roig ^aoiki.vGi GTQanvovai, y.ai jag rm' GTqa-

TttOTwv TQOffag f^ (:Totf.iQv TiaQt/ovTig , Tu TS Tuiv ^aaiXtcov unhj-

XTU Siivd^iTOvvTtg y.a\ Tug hifovg iy.yu&aiQOVTeg. y.ai tuvtu fiev

Tu Tcdv '^Fcof.iuitov' OTB di JltQGUi iyQCiTOvv y.u\ fter^ uvToig IMu-

6y.ed6vig, iig GUTQantiag i]v dirjQ7]f.iivrj rj nuou Idatu , y.ui gu-

TQdnr^g fiiv r^v .AvScJov, trtQog de 0Qvycov, uX).og de ^lcorcov, ere- P 5

Qog de TIufKfvXcav , uD.og de Kuqcov, aV.og de Ilaqluyovcov,

liXXog de Bid^vvcJov, xal unXcog nuGU rj IdGia fitxQU auXovftevi],

aig tdoy.et tm IleQGrj xunetTa ToTg WLuy.tSoGi, SitftefteQtGTo Tt y.ui

10 SieTciTTeTO, y.ui uXXog fiev tcZv di^fioGicjov nQuyftcxTCOv r^Qytv, ukXog

di TCJOV GTQUTtCOTtXCJov. XUl TUVTU ftiV ini TOGOVTOV.

^EvTuvd-a TOivvv Vgtco to ntQug tov Tijg uvuroXijg &eftaTog.

01 Si Xtyofiivoi TovQfiuQ/at eig vnovQyiuv tcov GTQUTi^ycov Itu-

yd^r.aav. arjfiuiret de t6 toiovtov uS,icofta tov e/oviu vcp^ euvjov

15 GTQUTtcoTug To^^oqoQOvg nevTuy.oolovg y.ui ntXTUOTug TQtuy.ooiovg

y.ui dtt,toKcjt.^ovg ey.uTov. ovicag yuQ y.etxui iv tPJ ^i^Xco ^litiixvvov

WiXudeXcfecog tov y.uXovfievov ytvdov.

&efia dEVTSQOV t6 Kalovfievov 'AQfisvtaxdv,

To d^efia To y.aXovftevov IdQfitvtuy.ov ov y.vQtov tyet to

2o6vOfiu, ovdi UQ/uia Tig ioTiv r] tovtov nQOOi]yoQiu, uXXa uno

1 GTQartcov V 4 Ta Tav om V 5 'Aaia] ^aailsia AO liiafiq}vUav

A 8s ante natp7.ay6vcov add C 20 dQxr] C

rnm inserviebant imperatoribus expeditionem facientibns, commeatum

exercitui prompte procurantes , et imperatoria tentoria componentes, et

\ias purgantes. et haec quidem Romanorum. quando vero Persae imperium

obtinebant et post hos Macedones, universa Asia in satrapias •

divisa erat. atque alius quidem erat satrapa Lydorum , alius Phryguni,

alius lonum, alius Pamphyliorum, alius Carum, alius Paphlagoniim, alius

Bithynorum, et ut verbo dicam, universa Asia, minor dicta, prout Per-

sis visum erat et postea Macedonibus , divisa administrataque fuit. atque

alius (|uidem rebus civilibus praeerat, alius vero militaribus. atque

haec quidem hactenus.

Et hic finis esto de themate Anatolico. ceterum qui dicti sunt

TOVQficcQxaL, ad ministerium praefectorum instituti sunt. significat vero

eiuscemodi dignitas eum qui praeest sagittariis quingentis , scutatis trecentis,

stipatoribus centum. ita enira habetur in libro loannis Philadelphensis,

qui dictus est Lydus.

Thema secundum , dictum Armeniacum.

Armeniacum quod dicitur thema, propriam appellationem non habet.

neque enim vetusta est haec appellatio, sed eam a vicinis atque finiti-

Co Jisf. Porpl. 2


18 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

TMP 0/iiOQOvvTCOv y.u.t avvoiy.ovvTMv ldQi.ievUov Tijv TTQoarjyoQtay

iy.ri\ouT0, doy.fx) de tineiv ori tnl '^HQaxltiov tov SaotXtcog y.ul

T(t)v y.uTCO /Qovcov rt]v TomvTijV 7T()oa)]yoQiuv iy.hjQOVo/.ii^otr ' ovrt

yuQ ^TQCXjScov ytcoyQCAcpog tt^q TOicwrijg dvOftc/.oiug i/iivr^a9-rj, y.ai-

TOi KunnuSoy.r^g cov to ytvog , i'^ I4uaatiug rijg noXtcog , ovTtS

IVllvinnog o Tovg OTuSiaaf.iovg rijg ohjg oiy.ov/Mn]g cAnoyQU^Jmftt-

rog, ovTt fiijV ^y.vXu^ o KuQvardr^vog, ovTt UuvGuviug b Jufiu-

oy.rp'og, ovTt aXlog Tig tcov loTOQiug ytyQucfOTCov. xul cfouvtTUi

vtcoTcQU 1] ToiuvTi] ovofiuoiu' ovTt yuQ IT.Qoy.oniog ovti i.ii]V \4ya-

diag ovTt JMtvuvdQog ovrt '^llovytog o ilXovoTQiog iftvrj[.i6vivoav 10

Toij TOiovTOv pvofiuTog, 01 TM /Qoviy.ci, ovvTciMVTtg inl Ti]g "lov-

OTtriuvov fiaoiXtiug. rijv yuQ Kannadcry.iav ol Jiuluiol tig TQta

Ttfivovai fttQi], iVg Tt KuTUOviav Ti]r unb Blthrjjvijg uQ'/Ofitv)]v,

y.ul Ti]v unb Tov Tuvqov TuvQiy.i]v cuvoftaofiivr^v, y.ul avTrjv rijv

fttooyuiov, iv 1] KatouQtitt i] nolig tcov Kannudoy.cov ftrjTQonohg 15

"dQVTUt. y.ulovoi di oi nu)Mio\ fttyah]v Tt y.a\ ftixQuv KunnuSo-

y.iur, fityali]v fiev ri^v unb KuiouQtiug Tt y.a\ tojJ Tuvqov y.u\ tcog

Xijg IIovTiy.i]g &u7MOOi]g, i]v SiOQiL.ti"Ah'g fiir noTUfibg ix dvoficov,

jMthTi]vi] Si t§ uvuTohov. xai uvti] fiiv i] fityukr] KunnuSo-

y.ia. y.ai tovtcov fiuQTvg noXvjStog b ri^v '^Pcofiu'iy:i]v loTOQiaviO

ytyoacfcog , Sc SiOQtXet ti]v KunnuSoy.iuv uno Tt Tuvqov y.ut yiv-

y.uoviug y.u\ tcog rijg IIorTty.i]g O^uXcATTi^g' y.a\ uvrr] yc/iQ rj Ntoy.ai-

2 5e om C 3 icgocrjyoQiav om C 7 oir' «urog Ilavaaviag

o daft,aav.rjv6q V, idque post yiyQacpoxcov 8 avyytyQacpo-

Tcov C 9 ovzs yciQ] ovdh yuQ C 10 ifivrjfiovtvatv V 14 vav-

Qcovr/.ijv A 21 rt} tov C

mis Armenlis accepit. imo vero dixerira sub Heracllo imperatore huiuscemodi

apjiellationem sumpsisse. nam neque Strabo geographns eius

vocis mentioiiem fecit, Cappadox alioqui genere, ex Amasea urbe; neque

Menippus, qui totius orbis terrarum per stadia dimcnsionem conscripsit,

neque Scylax Caryandenus, neque Pausanias Daniascenus. sed

neque alius quisquam eorum qui historiam scripserunt. atqui recentiorem

esse hanc appellationeni ex eo colligi potest, quod neque Procopius

neque Agathias neque Menander neqne Hesychius illustrius ullam huius

nominis mentionem faciant, licet ipsi historiam lustiuiano imperante

conscripserint. Cappadociam enim veteres in tres partes secuerunt,

vidoHcet in Cataouiam, quae a INIelitena initium accipit, et in eam quae

a Tauro monte Taurica nuncupatur, nec non in regionem ipsam mediterraneam,

in qua et Caesarea urbs est, Cappadociae metropolis. veteres

autem maiorem et minorem Cappadociam appellant; ac maiorem quidem

a Caesarea et Tauro ad Ponticum mare nsque, quam terminat

Halys quidem liuvius ab occasu, Melitene vero ab oriente. atque haec

quidem est maior Cappadocia, ut testatur Polybius, qui Romanani historiam

scripsit; qui quidem termi^at Cappadociam a Tauro et Lycaonia

ad Ponticuni mare usque , ipsa siquidem Neocaesarea et Colonea et


DE THEMATIBUS LIB. I. 19

ouQtiu rj re KoXcoveia y.ul rj JMelijr^vri ovf-inuaa KunnuSoaia )Jye~

lai. iGTi Si To ovof.iu HiQor/.ov' IltQorig yuQ rig uvijo — tv P 6

xvvjjYtM u^QTU^tQiji T(p ftuoiJ.tT , 1] ovv. olSu uXX(p TlVl , Xtcov

7iQooanurT)]oug rov 'iiinov rov jjuoi/Jcog iSQ(/.'4uT0' y.ui y.aTU tv-

5XW

i^^Qi^^t? IIiQOi,g iv T(p Tow &rjQbg ovvuvT>jf.iuTc, rbv uy.ivd'

y.rjv Gnaodifitvog iQQvoaro rbv ^aoiXta nuQu fiixQbv xivdvvtvovra

y.ul rbv Itovra iduv(i,T0)Otv. ovrog ovv b HtQorig tni rivog oQOvg

vipTjJ.OTUTOv uvu^ug , ya\ nuouv rr^v yrjv niQioxonr-oug ooi]v

ocfd^aXfibg uv&Q(6nivog niQi^).tnti y.ura rt avarolug y.ai Svofiug

10 UQXTOV ri y.al fitorjfi^Qiuv , ScoQtuv nuQa rov ^aotXtiog noiouv

ilXriCpt. ruvTU Si lOTOQit TloXv^iog. y.u\ y.aTOixtTTai nQog fiiv

KoXiovtiav nuQu l^Qfitvlcov, nQog Si rrjv fitooyaiov, onovntQ toriv

rj l4fiuotia y.u\ b 7^ty6fitvog /JuLvficov, nuQa rcov xuXovfitvcov

yttvxoavQcov ofKog nuvrug rovg KunnuSoxug, xui rovg fitXQt

l5du/MTTi]g rijg TIovTtxI]g xurotxovvTug , ^TlQoSoTOg udtvxoovQOvg

y.uXtT, nQbg avriSiaoroXrjV t(vv ^vqcov tcov tntxttvu rov Tuvqov

xu\ KtXixtug olxovvrcov, IMtXuvoovQCOv nQoouyoQivofilvcov. fitxou

Si KunnuSoxia i] vvv /QrifiurlL,ovou tlg &ifiu , rjrtg bftOQog iori

ytvxuoviag y.a\ Siu^aivti fitXQig avrijg KuiouQtiug , nXurvvtrat

20 Si i'(og uQxr,g rcov BovxtXXuQicov, xuruXi^yti Si nQog uvuroXug

fitXQiQ uvrijg '^PoStvrov xu\ rov cfQOVQiov rov xuXovfiivov ytoiXov

y.a\ uvrijg HoStvSov. ru Si inixeivu rijg KiXiy.iag tio\ fitQr], chv

unuQxtrai 1] TuQobg y.u\ i] Blorjjov toriu y.ui ^!Aduvu. xai ijSt

4 TTQoavnccvTi^aas C zbv Tnjtov C 9 rs add A 21 fi-ixQt C

22 OTtodttdoi V 23 co8s V

Melitene universa Cappadocia appellatur. est vero nomen Persicum

nam cum Artaxerxi regi , aut nescio an alteri cuidam, leo inter venandum

occurrisset eiusque equum invasisset, oblatus cai.u Persa quidam

in hoc leonis occursu, stricto acinace, regem de vita i)ericlitantem liberavit

et ieonem interfecit. hic itaque Persa cum altissimum quendam

niontem conscendisset , universam regionem, quoad longissime huaiani

oculi acies pertingere posset, circumspiciens, tam orientem et occidentem

quam meridiem et septentrionem versus, omnem eam dono a rege accepit.

haec porro narrat Polybius. atque habitatur quidem Coioneam versus ab

Armeniis, ad mediterranea vero , ubi est Amasea et Dasymon qul dicitur

, a Leucosyris. omnes tamen Cappadoces , etiam usque ad niare

Ponticum habitantes, Herodotus Leucosyros nuncupat, ad discrimen Syrorum

qui ultra Taurum et Ciliciam incolunt, qui Melanosyri appellantur.

minor autem Cappadocia, quae nunc inter themata censetur, finitima

est Lycaoniae et Caesaream usque pertingit, ac extenditur ad initium

thematis Buccellariorum usque; desinit vero ad orientem Rodentum

usque, et ad propugnacuhim quod vocatur Luli, atque ad ipsam Podendum

usque. ulteriora autem sunt partes Ciliciae, quarum praecipuae

urbes sunt Taisus Mopsuestia et Adana. et haec quidem est minor


20 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

f.iev 7] fir/.Qa KannuSoy.ia , t] uQTiwg dg &tf.cuTog ovofia /Qj]f.iuTi-

Qovau, ini Si twv uvio /qovcov HTe ^lovariviuvov eire aXXov rivbg

TMv ^uaikeiov Tf.irj&iiarjg Tijg Kannudoy.iug eig tqIu fieQi] to fitv

{.uacyatov ey.XtiS^ri XuQaiuvbv unb Xuqgiov rivbg uQ/ovrog t(T)

TOTt y.uiQM evdoy.ii.ii]auvTog ev zto n^bg UeQaug noXef.i(o , xul diu^

TOVTO tig &ef,iuTog tuS,iv xal aTQUTr^yida fieyQi tov vvv e/Qi]fiu-

Tiae * To Si xdrco y.ul nQbg duXuaaav iy.Xij&rj ^AQfieviuy.bv Sia to

tivui uvTb nh]ai6/(0Q0v tcZv IdQfievicov, to Si uvcoO-ev y.ul ofiOQOvv

ToTg ylvy.uoai y.ul tw TavQco Kunnudoy.ia fiiy.Qcx, ->] vvv, cog ecfu-

fifv, elg &e'fiUTog mofiu /QTjfiuTil^ovaa. i^aaiXevero Si fie/Qt? 10

AvyovaTOv KaiauQog. i)v Si vnb Tr]V TIeQaiy.i]v i'S,ovaiuv, nQlv

1] To '^Pcofifjg uv^i^&tjvui (iuaiXeiov. iyevtTO di y.ul uvrovofiog,

OTe ^QiuQd&i]g i]QXfv uvTijg b ^uailtvg , tS, ov y.ul 7] Xifiv)] r] t6

ukug Tiy.Tovau, i]v uQritog j3aQj3uQil^ovTtg KuqutIuv xuXovaiv,

^QiuQud-eia incavofiuaTO. fiexu di i.4QiuQud-i]v ^aaiXevti uvTijg 15

UQ/eXuog b y.)]deaTi]g '^HqcoSov tov ftuGiXecog Ttjg Tovduiug. fUTu

()i TOVTOv nuvaufiiv)]g t% ^cxaiXeiug elg inuQ/iuv nUQU Tcov Pco-

fiaicov TO o/i]fia fieTt^uXt , xal uvd-vnaTog tuvtt^v iduofioXoyti rt

icul ditTUTTtTO. eioi di noXttg inia)]fioi xaxu xi]v nQCOTi^v inuQ/iuv

P 7 TiaauQtg, KatauQtta fir^TQonoXtg , ;j unb rov fieyuXov KaiauQogZO

^lovXiov dvnfiaad-ttaa , iJTtg nQOTtQOv ixuXttxo Mul^uxa unb l\Io-

1 ovofict ^iij.ccros AV 2 aXlcov Ttvmv V 5 itagsvSoxifiricccvTog

V 8 avTo] ro V 9 rj add A 10 ovofia &ffbarog

AV 12 ij rav 'Pcofiaiciv A 13 ro om V 16 ktjSs-

GTrjg TiTOi 6 avfmsvd^BQog 'HqcoSov A 17 zavra A tTiaQ-

Xiag AV 18 iO^safioXoyti V

Cappadocia, quae non ita pridem thematis nomen nacta est. superioribiis

vero temporibus, sive lustiniani sive alterius cuiusdam ex imperatoribus,

Cappadocia in tres partes secta, mediterranea pars Cliarsianum

vocabatur, a Charsio quodara duce, qui tum bello adversus Persas prospere

gesto celebris erat ; atque iccirco in thematis et praefecturae ordinem

in hunc usque diem reiata est. inferior vero pars, ad mare vergens,

Armeniacum appellata est, quod sit regio Armeniis vicina. superior

autem pars, finitima Lycaonibus et Tauro, Cappadocia minor; quae

nunc, ut diximus, thematis appellationem nacta snb regum dominatu fuit

usque ad Augustum Caesarem ; ante vero Romani imperii incrementuni

sub Persica potestate erat. sed et sui iuris fuit, cum Ariaratha rex ibi

regnaret; ex quo etiam lacus sales gignens, quem modo barbari Caratia

aj)pellant, Ariarathea nuncupabatur. post autem Ariaratham regnavit in

eadem Archelaus aflinis Herodis regis ludaeorum. at postmodum cum

desiisset gubernatio regia, in praefecturam a Romanis forma administrationis

est immutata, et proconsul tributa ab ea colligebat et ipsi praeerat.

sunt autem in prima praefectura urbes celebriores quattuor, Caesarea

metropolis, a magno illo Caesare lulio ita nuncupata; quae antea

vocabatur Mazaca, a Mosoch primo Cappadocum auctore. altera urbs


DE THEaiATIBUS LIB. I. 21

aw/ Tow rcov KunnadoxaJv uQ/eyovov , devreQa d^ nuXig Nvaau,

TQiTri GcQi-iu, TiTUQTi^^^Piyinoduvdog. ri]g di devr^Qug Kunnu-

Soy.iug iiai noleig vnb 7]yi/:i6ru oy.rd) , Tvuvu OuvarivovnoXig

Kv^iarQu NuUuvCbg ^EQvat/iu TIuQvuabg ^PiytdcoQu 3Iioy.iaa6g,

5 y.ui (fQovQtov rb xu).ovf.ievov K6qov. rrjg de rQiri]g Kunnudoxiug,

i] vvv ovoiiiuLerui !AQfieviuy.6v, iial nolng enru, l^/iuaeia %iioQa

ZuXi/og l/ivdQunu I4f.iii'abg Neoy.uiauQiiu JSivcunr^.

zliu^e^or]rut de nuQu nuaiv enl y.uy.OTQonlu rb rcJov Kunna-

Soy.c7iv yevog, cog y.ui nuaoifiiuv neQi uvrcov e^eve/dSjvui rotuvri]v,

10 rQiu y.unnu y.cxy.iaru , Kunnudoyiu KQr^rrj y.ui Ki'kiy.iu.^' xul

iv iniyQU[.t{.iuai

Kunnudoy.ut quvXot f.iiv uii, tc6v7]g de rv/ovreg

(fuv).6reQ0t , y.iQdovg d^ elvey.u quvXorurot

i]V d' UQU d}g y.cd rQ\g fieycxXi]g dQcx'§covrui uni]vr^g

Sr^

j5

r6re yiyvovrut cfuvXeniffuvXorurot.

yMi uXXcog

Ku7inud6xi]v Tior^ e/tSva xaxtj duxev' dlla xui cwirj

xuT&uve yevaufitvr^ cxlfiurog loftolov.

tx di ruvTr^g zyj? ru rotuvru ^}Ma(fi]fiovfiivrjg e/ih/.ari]auv uvdQig,

2()ftcxX).ov di ilniiv t^cxvtriiXav cxianeQ uaTtQeg nolvcf coroi, ini aoqin

Stuftoi]Tot, Kr^XcoTui rrjg XQtartuvtov niarecog, VQi^yoQiog o duv-

fiarovQybg o NeoxuiauQeiug iniaxonog , Wuidiftog n u i^fiuatiug,

1 Tcov om C KQxiyovov C 2 'PeyenoSavTog V 5 (pQvyiov

A TQLT7]g add A l^AvTQCcrra V 12 v.amtciSoy.eg A

cJf TVXovTeg'] 8' BivtKa A, 8l tlviKa C 14 /xiydXrjg oni C

17 tiotI ixiSv' edayitv. aXl' avti) C 18 aifiavog yevaafiivrj C

19 T^s om A

Nyssa, tertia Therma, qnarta Rhegepodandus. secnnda vero Cappadoriae

praefectura urbes habet octo, Tyana Faustianopolin Cybistrara

Nazianzum Erysima Parnasum Rhegedora Mocissum , et propugnaculum

quod Corum dicitur. tertiae autem Cappadociae qnae nunc appellatur

Armeniacum, urbes siint septem, Amasea Ibora Zalichus Andrapa

Aminsus Neocaesarea Sinope.

Ceterum famosa apud omnes est ob nequitiam Cappadocnm gens,

adeo ut proverbium eiuscemodi, de illis feratur "tria cappa pessima,

Cappadocia Creta et Cilicia." et in epigrammatibus ' Cappadoces semper

mali , cingulum vero nacti peiores, lucri vero gratia pessimi. cum

vero bis aut ter niagnnm prehenderint currum , tunc sane evadunt mali

ter et amplins." et aliud, "Cappadocem quondam echidna mala momordit.

scd et ipsa mortua est gustans sanguinem venena iaculantem. ' ex

hac autem adeo inf.imi gente pullularunt, imo vero vchiti fulgidac quaedam

stellae emicuerunt, vera sapientiae laude celeberrimi et Christianae

fidei propugnatores acerrimi, Gregorius ille thauniaturgus, Neocaesariensis

episcopus, et Phacdimus Amaseus, et rcx celeberrimus, qui sub Lici-


22 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

x«J ^aaiXavg o uotdif.iog o tnl udr/.ivtov fi(/.QrvQi]oag vntQ t;)? tmv

XQiariupiov nlaTHog , y.al BuoiXiGy.og b Kofiuvcov UQyimloy.onog,

og y.ui uviog fiuQzvQto) heXiitud-i]^ fnd-^ ov y.ureTtd^i] to Xeixpuvov

^lcxidvvov Tov Xqvoootoiwv , BuoiXeiog tb o filyug o Kaiouoeiug

tmoy.onog, xal 6 d-toloyog rQrjyoQiog 6 Na^iav^ov t)]v eniay.on?jv5

y.Xi]Q(00(ifievog, vvvl Jf iv tco tcov dnooTolcov vuco y.aTUTed^elg fieTU

Tcov nuTQia.Qycov TuvTi]g Tijg noXecog vnb Tov evoe/jovg y.al cpiXo-

XQiOTOv jSaoiXecog Kcovotuvtivov, ot t£ uSaXq:ol tov fteydXov Ba-

atXeiov , JJtTQog Te y.ai rQrjyoQiog y.ut Nuvy.Qdrtog, KuiadQtSq t£

o udeXqbg rQijyoQiov roi; deoXoyov. 10

Kul TuvTU fiev Tu Ti]g KannuSoy.iug cog ev eniTOfir].

&ifia xqLtov rb rav @QaKrjaicov.

Tb de vvv y.aXovfievov QQ(r/.i]oio)v &tfia nuXai fih yal y.uT^

uQ/ag Idoia fny.Qa d)vofid(^eTO , y.ui o ravTijg y.QUTCJov uv&vnuTog

ldaiu()Xi]g eXeyeTO. xul tVa firj Xeyco Tovg Tt.cod-ev , uvrbg 6 fKiQ-lS

P 8 TWf Tr]g uXi]9-eiug ylovy.dg o evayyeXioTijg y.ul unooroXog ev TuTg

TiQu^eoi TCJov unooToXcov To avTO Xeyei, fiefivr]fievog lAXe'lidvdQOv

TOv TOTe TCQCOTtvovTog Tcov ^Ecfeoicov, l4aidQ/T]v avTov unoy.aXcov.

GQCiy.i]aioi de enexXi]3^i]aav unb Ti]g TOiavTi]g uhiug. tnl rcov

rifxeQCov "AXvdTTOv tov tcov udvdcov ^uaiXecog uvi]q Tig fieTU tjj?20

yvvuty.bg xul tcov uvtov rexvcov ey. Blvoiag Tijg tcov Oquxcov XcoQug

oQficofitvog , i]g y.al "OfirjQog ftvi]fiovevei Xeycov ovrcog

1 rSv om C 2 xctl 6 ^aaiXiaKog AV 5 ixQxtsniaKonos V

6 iv add A 8 Kcovaruvrivov om C 9 Trayxparios V

Kcd xcci.adQi6s TS V, nai HULaaQios St A 11 cog om C 20 dXvoi-

Tov C x!js om V 21 kavzov V

nio martyrium pro fide Christiana subiit, et Basiliscus Comanensium

archiepiscopus, qui etiam ipse martyrio obiit et cum quo conditae fuerunt

reliquiae loannis Chrysostomi; praeterea Basilius magnus Caesariensis

episcopus, et Gregcrius theologus, qui fuit episcopus Nazianzenus

et nunc in aede apostolorum uua cum patriarchis huius urbis a pio

et Christianae fidci studiosissimo imperatore Coustantino jiositus iacet.

insuper fratres Basilii raagni, videlicet Petrus Gregorius et Naucratius,

nec non Caesarius Gregorii theologi frater.

Atque haec quidem de Cappadocia veluti compendio dicta sint.

Thema tertium dictum Thracesiorum.

Quod vero nunc Thracesiorum thenia appellatur, olim quidem et ab

initio Asia minor dicebatur, et qui huic praeerat proconsul praefectus

Asiae nuncupabatur. et ne externos afferam , ipse testis est veritatis

Lucas evangelista et apostolus , qui in Actis apostolorura idem asserit,

ubi mentionem faciens Alexandri, qui tum temporis apud Ephcsios primatum

obtinebat, eum appellat praefectum Asiae. Thracesiorum vero

appellatio hanc originem habet. temporibus Alyatti Lydorum regis, vir

quidam cum uxore et liberis profectus ex Mysia Thraciae regione, cuius


DE THEMATIBUS LIB. I. 23

Mtoio}' t' uy/ffioi/iov y.ui uyuvwv ^hniii(.i6h/iav,

SimtQuatv iig tu /.uqtj rijg Idoiag eig yMQuv Ttjv Xiyo/uytjv ^Av^

Siuv, x«t y.aruixriai nXr^aiov rijg TzoXnog 2d()diiov. lov ovv ^u-

aiKtiog TiQog tio T^g nuliojg ni/ii y.ad iLoitivov dirjQ/iro tj yvyi'j

5tov 0()i/.y.og inl fiiv T?jg y.iifuXrjg ^uoruLovou axufivov , Inl di

Twv /iiQiZv 7]XuydxrjV y.ui uTQuyrov, oniaO^iv Si nQog rfjv totvr.v

'Innog Tig nQoaidiStTO' y.u\ ini f.tiv rijg xoQviftjg b ardfivog fjv

ftiOTog Tov vduTog, iv di ruTg /tQoh iiQyuttro vtjd^ovau iy. rr^g

ijXaxuTrjg rdv uTQuy.TQV, oniad^tv di nQog ti]v Ciovrjv •^xoXov^tt b

iO"nnog uno TTJg ni]y^g mnoTtautvog. TUVTr^v tdiov b fji.iaiXivg f.it-

yuXcog id^uvjiiuai , xat fjQWir^aa nodtv xui rig xut notug iaii nd-

Xib)g. 7j di ttniXQivuTO Mvarj fniv ttvui to ytvog , QQuxrjg d^

iariv avTtj rb noXi/vtov. Xufiiov ovv ^uaiXtvg unb Trjg yvruixbg

uifOQur^v, nQiaiStiuv nQog rbv rijg GQuy.rjQ (iaatXia notr^aufttvog,

15 lioTvv ovoftaCofttvov, ixitdtv tXu^tv uvdQug fHToixovg fnrii yv-

vutxwv xut rixrcov, o/Xov ixuvbr. ix toviov rot; yivovg lovoiid-

adrjouv 01 ttjv fttxQuv Idaiuv oixovvrtg Qqc.x/joioi dtii rb tirui

uvTOvg iQyonovovg iQyiodtig rt xut /iiQiovaxTug. oAo»' (?e rb rcov

QQHxrjaiiov difiu ix ytrcov avriorurut rotcbrdt , .^ivdcJov Mutbrojv

20 liuQcov ^Jiortov ' xui ^Jcortg ftiv y.aXovrrut oi y.uroixovrTig MiXrjrbv

rt y.ul Eifioov, oi Si rb ftiaoyatov 2aQdiuvoi yivdoi n y.a\ Muio-

vtg xui liuQtg xui oi rtjg fitxQvig 0Qvyiug oix)]rOQtg. xui ovrtog

4 ro nolmq ruxog V 5 zrjg y.EtpttXrig filv C 7 tJ ardfivog

i]v fiEOTcc A 10 Tjjs om A 13 nohjxftov C 19 rJaoov V

20 ttoviov v.a^mv C

etiam memlnit Homenis, inquiens sic ''iMysornmque comminns pngnantium

et illustrium Hippemol};oium," in eani Asiae regionem venit , ijuae

Lydia dicitur, et prcpe Sardonim urbem habitavit. rege itaque ad inurura

urbis considente, praeteriit Thracis uxor urnaui capite gestans,

manibus vero colum et fnsum, a tergo anlem equiis zonae alligatus ; atque

urna quidem, quam vertice gerebat, referta erat aqua, manibus vero

nens colum et fusum exercebat; pone autem equns, quem adaquarat,

cingulo annexus sequebatur. hac conspecta rex vehementer admlratns

est, et unde, quaenam , ex qua urbe esset, interrogavit ; quae respondit

Mysiam se natione esse : est vero id Thraciae oppiduiiini. rex itaqne

arrepta ex hac muliere occasione, missa ad regem Thracum Cotyn nuncupatum

legatione, colonos inde cum nxoribus et liberis accepit, turbam

satis numei-osam. ex hac natione appellati sunt Asiae minoris incoiae

Thracesii , quod sint operosi ac laboriosi et opere manuario victum sibi

quaeritantes. universum vero Thracesiorum thema hisce gentibus constat,

Lydis Maeonibus Caribus lonibus. attiue lones quidem nnncnpantur

qui Miletum et Ephesum incolunt; qui vero mediterranea habitant,

Sardiani Lydi Maeones et Cares et minoris Phrygiae incolae. atqne


24 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

fiiv 01 Qq(v/.i'jOioi * ruvT7]V di ttiV Igtcqiuv Nr/.oXaog o JuuuG/.ri--

vbg yQucpei tv to7 dy.rcoy.uidey.uTio uvrov [ji^lMo , b yeyovcog vno-

yQucftvg ligcodov rov ^uaiXtcog. cvvof.icj!,a&rjaav de &Qay.rjGioi

^ia To eivai uviovg ly. rJJg twv QQuy.cov yijg , &aneQ elnofuv.

tiGi ds n6).etg neQi rijv Idaiuv y.cx , nQcLxr] f.iev^'Ecfeaog, devreQuS

Se ^(.ivQva, TQiTTj ^cxQdeig, xexuQTi] BliXtjTog, nei-inTr} IIqii^vt],

t'y.T7] Kolocpcov, t^S6f.irj QvcxTeiQu, oydorj rb IltQyafiov, evuTrj

Mayvijaia , dexcATr] TQcxXleig , tvdexdrr] '^leQcxnoXig , dco6ey.uTi]

KoXoGaat ul vvv l^y6fievut Xcorui , ov tori vabg diup6i]xog rov

uQ/ayypiOv Mi/ai]). , ly yluo3iy.aia , td' Nvaoa , it' ^tqutovi- 10

y.etu , ig l.4}.d^uvda, i^' IdlivSu , «/ IMvQtvu , id' Ttcog, x'

P 9 ^lt/jtuog, y.u Q)i7.aSeXcfieia, y.ul a).)Mt rtvtg. y.ui ruvxa fitv

ntQi rovrcov.

Titttqzov &ina to KCxXovfisvov 'Oipi^iov.

Tb de d^ifia rb y.aXovfievov ^Oxpixiov naatv t/ei yvcoQifiov 15

rrjv TCQOGr^yoQiav' oipixiov yuQ '^PiOfiutOTi Xiyerui , ontQ ar^ficdvet

rfj Tiov'EXXr]vcjov Cftovfj tov^ nQonoQevofiivovg tfinQoad-ev rov (Sa-

aiXicog eni evTa'^ia y.al rtfifj. od-tv ovde orQari^ybg /Q7]fiaTiCei b

rov bxpixiov rjyovfievog, uXXa y.ofirjg y.ul Tr]v ovofiaaiuv y.al Tr]V

uQoaiovvfiiuv nQoauyoQtverai. rj de neQio/r} rov ^Oxptxiov vnb 20

roaovxiov cfvXcov rt y.al Id-vwv y.arotxeirat, unb fitv &aXuaar]g

5 TtciQa. A m' V 8 TQaXri C 11 c^lcc§ccv8og C 12 xcc

^dadsXcpeia om V 15 fis om C 16 dtpiy.iov 8b XiysTUt

QCOficiLazl C 17 T^v Tcov ilXr,vcov qioavfiv C rcov om V et

Bandiirius: in codice id esse testatur Morellas noQsvofiivovs C

21 TB om C

ita (juidem se habeiit Thracesil. hanc vero historiam scrlbit Nicolans

Damascenus decimo octavo historiae suae libro ; qui qnidem fuit scriba

Herodls regis. Thracesii autera appellati sunt, quod ex Thracum reglone

orti essent. ceterum in Asia habentur urbes viginti et una, prima

quidera Ephesus, altera Smyrna, tertla Sardes, quarta Miletus, quinta

Priene, sexta Colophon, septima Thyatira, octava Pergamnm, nona Magnesia,

decima Trallis, undecima Hierapolis, duodecima Colossae, quae

nunc Chonae dicuntur, ubi visitur celeberrimnm teniplum INIichaelis

archangeli, decima tertia Laodicea, decima qnarta Nyssa, decima quinta

Stratonicia, decima sexta Alabanda, decima septlma Alliida, decima

octava Myrina, decima nona Teos , vigesima Lebedos, vigesima prima

Philadelphla, et aliae nonnuilae. atque haec quldem de his.

Thema quartum clictum Obscquium.

Thema vero quod Obsequlum vocatur, omnibus appellatione ipsa

notum est: obsequlum enim Latine dicltur id quod Graecorum lingua

appellantur ii (jui imperatorl, ordlnis tuendi et honorls causa, praeeunt.

unde fit ut qui obsequio praeest, praetor non vocetur, sed comes et nomine

et cognomine dicatur. Obsequii vero ambltus hls populis atque

gentibus circurascribitur. a niari quidcm initium sumens, hoc est a siuu


DE THEMATIBUS LIB. I. 25

uQyoi-itvov , TovreoTiv tov \4aTay.t]vov xoXnov y.al tov jJaay.vXiov

uy.Qa)TrjQiov , y.a\ fii/Q' tov TQiTtovog y.al twv oqcCov ^r/Qiavijg

y.al IlQoiy.ovi]aov , y.ai tcog avri]g Tijg "A^vdov livtiy.ov te y.a\

TlaQiov. y.uX T« f.ih y.uno xal nuQa d^uXaaaav uno Toi; lAaxa-

5 y.i]vov y.olnov uQ/6/iiiva y.al Tidv y,aXovixiv(av IIv)mv, y.al tiog Tijg

[.uaoyaiov tov 3'Ivaiov 'OXvf.inov nQoauyoQevofitvov y.al Trig ywQag

ToJv y.alQviiitvo)v AayoTd^TjVCov xal uvTrig IlQOvaiddog , y.uTor/.ovai

Bid^vvoi' T« di nQog votov tov ^OXv/inov y.ul (cog TOv nOTafiov

'^Pvvduy.ov y.uTor/.ovoi Blvaoi, t« di nQog Ti]v d^dXuaoav y.al t/)v

iO KvCr/.ov y.uTor/.ovai 0Qvytg Tt y.al rQur/.oi, uno tov noTaftov

TQuviy.ov TTjV ovo/iiaoiav 7iXovTi]aavT£g , tv co noTajiUo ytyoviv tj

TiQmri fiu/T] nQog Tovg OTQaTi^yovg Tcjov HtQacov A.Xt§uvdQOV tov

HIuy.td6vog. avco de nuQty.xtivtTai fiiyQi tov AoQvXuiov y.ul uv~

Tov Tov KoTVuiov , f§ ovntQ ioTiv ovofiuOTOTUTOg y.ul naXaiog

15 iy.tivog Alawnog, o ttjv fivd-onoiiav nQWTog dg tov ^iov daaya-

ycxiv, y.al tcog Tijg y.cofion6Xtcog BlrjQov x«t« dvuToXdg. nQog

di Tctg dvafiug xuTuX^^ytt tlg ^A^vdov , nQog §i nXdTog unb tov

'Pvvdaxov noTUfiov xul fiixQi T^g xcofionoXttog Ttjg xuXovfiivr]g

AofiuTrjQOv. xui ovTto fiiv To ^Oipixiov. y.al Tr]v ovofiuaiuv av-

20 TOv tinofitv, diu to nQonoQtvtad^ui tfinQOa&tv Tov [juaiXitog xal

xaTaQTil^tiv xal ditvd^vvtiv Tug bdovg avTov xul fiovdg, tlal di

I aQXQiisvov AV tovreaTiv om C 3 xctl avrrjg ngoiKOvi]Cov

AV Kv^ixov T£ v.al TtccQiov AV 4 ra. (i\v Kal Ttaga-

&aXd6Gia V 7 rozd-Tjvav V 9 QVvStaKov C zrjv om V

II norafia add A 14 rov om V et Bandurius 15 v.6


26 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

t9r7j Tu av^mAijQovrru tci ^Oif/ixioj' Toou.vTa, Bt9vvoi, M.vooi,

0()vyeg, ^uQdavoi oi y.ul TQcoeg leyouevou eyei de noleig Ini-

arj/iiovg to &e'fiu t6 y.aXovfievov ^Oxplyiov Toouvvug, 7iQ0JTrp> iiiv

Niy.utuv Ti]v f-ajTQOTioXiv /qtjIiutiCovouv, devTtQUv de KoTvaiov,

TQiT7]v zloQvXaiov, reTUQTTjv Bliduiov, nefiTiTTjv I47idfitiav, exTrjv 5

BIvQletuv, e^dofirjV ylufiipuxov, oytior^v IIuQiov, ivuxr^v KvL,iy.ov,

8ty.uTrjV ^!A^vdov.

niiiJtTOV d^ifia z6 KttXovfievov 'OjtrlftciTOv.

To xulovfievov ovx otd^ onotg eineiv dtiiu ^OnTifiuTog ovde-

fiiuv eyei y.omoviuv nQog defiuTW elg yuQ dovXeiuv fiovr^v nQoa-iO

P 10 elhjnTui Siu to etrui uvto oIxtqqtutov xui fii^Te TovQfiaig fi/jte

dQovyyoig TeTifa-fievov, uXX' rj toj' tovtov XQUTovvTa dofitOTiy.ov

fiorov uyoQevofitvov. eig yuQ vnriQtaiuv htTaxTO tcov aiQUTUo-

Tcor, oTf ol /juaiXeig Totg e&veai fieTu tov )mov ineoTQUTtvov,

aTQUTKOTcov dt i/.eircov Tcor iv Totg ftuotlixotg TiAyfiuai TeTuyfievcov 15

OfTot yuQ iv Tutg oyoXutg xai rotg IxuvdTOtg xut Totg }.otnotgTuyfiaotv

iaTQurevovTo, eig vnrjQfoiuv eig exaoTog uvTcov^OnTtfiixTCOv ixexTtjTO.

tOTt de ovofiuaiu tcajv uTificjov , larjV v/jQiv cjtQOVou tcov nc/.Qu

'^Pcofiuiotg Keyofiivcov KoQTeXircov. 6tb ovde tig d^tfiuTog ru^iv

XtXoytoTttt, ovdi OTQUTTjyog o tovtov uq/cov xuTovofiul^eTui, uXXu 20

1 tavra Bandur. 5 Mrjdueiov V 8 omrifiaTOv C plerumque.

an 'OTtTiftdrcov? 9 elnelv add A ^Onzifiaxcov? sed

confer in sexto themate: coSs xara^rjyft d ^ovv.eT.Xu^ios. 12 S^oyyotg

C zfjv V Tovrou zov y.QKzovvzog A: corr Bandurius

li ol] zovg C fiBTu zov laov add A 15 zaTzofiBvcov V

17 6nTiiJ.dzov V. an onzifiuzov? vel dvd . . onrifidzoav, ut exciderit

numerus 18 uvviiiayv v^qtv tarjv C 19 Xeyofiivcav

ora C 20 post ovSs omisi 6 cum C

qui Obsequium constituunt sunt hi, Bithyni , iVIysii , Phryges , Dardani,

qul et Troiani dicuntur. ceterum thema Obsequii urbes celebres hasce

habet, primam quidem Nicaeam, quae est metropolis, alteram Cotyaeum,

tertiam Dorylaeum, quartam Midaeum, quintam Apameam, sextam Myrleam,

septimam Lampsacum, octavam Parium, nonam Cyzicum, decimam

Abydum.

Thema quintum dictum Optimatum.

Id qnod nescio quo pacto vocatum est thcma Oj)timatum, nihil habet

commune cum theuiatibus, servitii siquidem tautum causa assumptum est,

utpote miserrimum, neque turmis neque drungis cohonestatum , et qui

huic praeest, domesticus tantum nuncupatur: quippe ad ministcria mili-

tibus, cum imperatores una cum populis expeditiunem aii(|nam facerent,

praestandum, iustituti fuerunt, iis inquam ipii in imperatoriis agminibus

versabautur. (|Uotquot enim in scholis et icaiuitis reliquisque agminibus

militabant, eorum siugulis unus optimatum, cuius ministerio uteretur,

erat designatus. porro appeiiatio ipsa tantum fere in se contumeliae

habet atque vilium hominum, qui apud Romauos cortelini vocantur; ideoque

nec inter themata censetur, ncc qui huic praeest, praetor sivc


DE THEMATIBUS LIB. I. 27

6o(,itariy.og, o vnb X^tQa tov oTQurriyov y.at xi]v u^iav y.arudetoTe-

nog, iiol de tdvi] t« ov/ii7iX7]QOvvru, f.iuXXov dt vnovQyovvra

iig rrjV xoiuvrr^v dovltluv rcuv orQuriWTCov y.ai avrov rov /juoi-

)J(og TGoavra, Bi&vvol TaQoiurai Qvvot. TiQOOunrtrai dl- y.ul

5 Qiovywv. t/tt ai nolng inioi]uovg rooavrag, nQcur7]v f.iiv Niy.o-

fir^deiav ri]v firjTQonoXiv, divrtQav di '^EXtvovnoltv, rQirr^v JJqui-

viTOV, rtruQTrjV ^Aoray.ov, ntfinrriV IIuQ&ivovnoliv. Qtti di tv

TO) d^tfiari nov ^Onrtfiurcov norufibg b y.alovfitvog ^uyyuQiog ,

(0 ioriv 1] u^io&tarog ytcfVQa r^v inoiriOtv ^lovonviuvbg o ^aoiXtvg

lOixiiyog noXvvfivi]rog, iniyQu(fi]v t/ovoa roiavrijV, rjTig ytyQU-

15

nrai iv fiii/. rctiv nXuy.(jJv ovrcooi Xtyovoa '

xai av fitd'^ '^EontQiriV vxpav/Jva xai fitra iU^Jwv

td-viu xai nuoav ^aQl3aQiy.rjV uyiXriV,

^ayyuQit , XQunQutoi Qoug uxpToi ntdrjd^tig

avrbg iSovXcii&rig y.otQavty.f] naXdfir]

o nQ)v yuQ oxacfitootv avtft^urog, b uqIv dritQr]g

xiioat Xuivii] o(ftyy.rbg uXvxroniSr].

xu\ ruvra fiiv niQi rov y.aXovfitvov d^tfiurog riov ^Onxifiuriov.

"Ektov &ificc t6 nccXovfisvov BovxtXlaQicov.

20 Ofioicog di y.al rb d^ifiu rcov Bovy.i7i.XaQicov ovy. unb ronov

Tivbg xr]v nQOoi/yoQiuv iy.ri]oaxo , ovxe firjv unb td-vovg ovrco

9 icTiv om C tJ add AC 13 naace ^ccQiKriv C 15 ovzcog

idovlcoQrjg TVQavvixfj C 16 yocQ} 8e C dvaiiiccTOS C

aTTjQrjs C 19 ^ovxt}.lciQios C

strategus appellatur, sed domesticiis, praetori snbditns et dignitate longe

inferior. gentes vero quae adimplent vel potins ministrando servilia

haec officia militibus atque ipsi imperatori praestant, sunt hae, Bithyni

Tarsiatae Thyni; sed et Phryges attingunt. habent autem urbes celebres

hasce, primam qnidem jSicomediaia metropolim , alteram Helenopolim

, tertiam Praenetum , qiiartam Astacum , quintam Parthenopolim,

ceterum fluit per Optimatum thema Sangarius fluvius, iunctus ponte visii

dignissimo, quem struxit imperator lustinianus ille nunquam satis celebratus.

in eo talis inscriptio est, in lapidum uno insculpta, istis verbis:

tu quoque post tumidam Hesperiam Medosque feroces

barbaricumque gregem, quantus erat, domitum,

Sangari praevalida fluctus modo fornice viucte,

induperatoris servitio premeris.

invie namque olim ratibus, nuUique subacte,

iam rigida saxi compede vincte iaces.

atque haec quidem de themate Optimatum.

Thema sextum dictum Buccellariorum.

Similiter et thema Bucccllariorum non a loco aliquo appellationem

accepit, neque a gente aliqua quae ita vocaretur, sed quod railitum as-

iv


28 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

yMlovf,urov , uXXu 6iu ru inay.olov&ih' roTg GTQUTUuxaig y.ul jug

TQO(fug uvTMv inuftQeadui {^ovy.c-lluQtog yuQ y.uru ""Pto/iiuuov

diulty.rov o ffvlu'^ rov uqtov xaleTTut), woTe elrui rovg gtqutuo-

rug eXuffQovg y.ul u/jUQeTg nQog rov nokefiov ' ftovy.eV.og yuQ rb

XQiy.eXoeideg ipco/^ifov y.uXeTrui, y.elXuQiog de o fvXa^ rov uqtov.5

ro yuQ oly.eTov ovo/.iu rov 1'd-rovg y.al '^EXXiiVty.bv IMuqiuvSvvoI oro-

(.luCovTui, eneylrjd^rjGuv de ralurui. eGTi de uq/jj rov difturog

P 11 «710 /lev rijg y.iOf.ionoXeo)g ModQTjVijg UQyouevov, i]yovv rijg ov/ii-

nXi]QWGecog rov ^Onn/iuTOV , uvu^uTrov de nQog ri]v /tr^rQonoXiv

^ Ayy.VQUv , y.a\ nuQey.reTrov /le/Qi rcov oqiwv Kunnudoy.iug xul 10

uvTOv rov (fQovQiov rov y.uXov/ievov ^uviuva, iv oTg naQey.reivc-

rui rb rcov ruXurtov edvog. oi de FuXdrui unoiy.oi elGi rcov

0Qfiyycov , eytrero de rj rovrcov unoiyiu iv ruTg i^/ieQuig iv ulg i]V

ylrruXog o IIeQyu/a]vbg xul Ntxo/a]di]g o rov Zeinoirov vlog. ru

de nQog duXuGGUV y.ul rbv /^oqquv nXurvreruL n^bg uirbr rbv 15

TIuvTov y.ui r^v xuXov/lerrjv nbXiv^^HQtxy.Xeiav, y.ui /le/Qi rov TIuq-

d^eviov noTu/iov, xul avrrjv rrjv Tiov. Gv/ineQtXa/t^txvei de xui

uvrtjV KXuvSlOvnoXiv KQuriuv re y.ui uvrb rb BuGiXuiov, y.ul fwg

rcxiv oQitov JJuqXayoriug y.a\ /le/Qt 'AXvog noru/iov. y.a\ code

ftev y.uTaXi]yet o Bovy.eXXuQiog, tiGi de noXeig ul av/mXi]Qovaut 20

rb de/iu rtxjv BovY.eXXuQiwv roaavrui , nQCori] /lev Idyy.vQu, /t)]-

TQonoXtg rj rwv ruXurtov, devreQU de KXuvSiovnoXtg , xut uvrr]

2 yccQ om C 5 x.KXutai ipco/iiov C 7 81] 8s Kal C 81 7]

ciQX') C 8 (io8Qivr]g C 14 ZrjTcorov C et teste Morello A

15 §OQuv C 17 Tr]v ora V 20 al orn C

seclae essent et commeatum eis veherent (bncceHarias enim Latina Hngna

vocatur is qui rei panariae custodiam gerit), ut milites expediti ct

ab omni onere liberi ad bellnm essent. buccellus quippe vocatur panis,

circularem figuram prae se ferens; celiarius vero custos panis. proprio

autem et Graecanico nomine populi illi Mariandyni nuncupantur, cognoniinati

etiam Galatae. est autem initium buius thematis a Comopoli

Modrenae sive a complemento Optimatum, atque ita ascendens ad metroj)olini

Ancyram, et j)rotsndens se usque ad confinia Cappadociae,' et usque

ad propugnaculum Saniana dictum, in quae extonditur Galatarum

natio. sunt vero Galafae coloni Francorum. deducta porro fuit haec

colonia temporibus Attali Pergameni et Nicomedis Zipoeti filii. quae

vero ad mare et aquilonem, ad Pontum ipsiim nsque extenduntur, et ad

iirbem qnae Heraclea dicitur, et ustiue ad Parthenium fluvium atque

ipsam Tium. comprehendit vero etiain ipsam Claudiopolim et Cratiam

atfiue ipsnm Basilaeum, ad confinia Paphlngoniae usque et usqne ad

Halyn lluvium. atque hic qnidem est terminus Buccellariornm. sunt

vero urbes qiiae thema I^.icccllariorum constitnunt hae, prima Ancyra

metropolis Galatarum, altera Claudiopolis, et ipsa metropolis Muriaudy-


DE THEaiATIBUS LIB. I. 29

fxriTQOTiolig TUiv BlaQtuvdvvcov, tqiti] ^HfjuxXda , TeTuQH] IIqov-

otug, 7it[.i7iTi] To Ti)iov. ed^vt] de xutu fitQog dvo(.ia(^6fitva tqouv-

Tu, FuImtui 3IuQiavdvvol Bi&vvoi.

'''E^doixov d-ffiu t6 HuXovntvov IIacp?.ay6vcov.

5 To di d-tf.iu TO yMloifitvov TIu(f}M.y6v(ov uQyaioTUTOV Vd^rog

ioTi y.ui imipoyov, inl uruiG/vvTiu tb y.ul y.ay.oTQonm 8iu[]aXXo-

fitvov. y.ui '^OfirjQog uvtov fivijfiovtvei iv t([) tcov vecov y.uTuloy^o,

iniy.ovQOvg ili}6vTug IlQi(/fiov nQog tijv noXiv ^D.iov, 7.ty(jOV

ovTCog

10 IIu(f layovcov d^ ^ytuo UvXuifiiveog 7mgiov xSjq

^'^'^ErcKTjv, od^tv r^fiiovcov yivog uyQOTtQacoV

oV ^cc KvTcoQOv e/ov y.al 2)jG(xfiov ufKftvefioim^o,

ufiqi Te IIuQd-eriov noTUfibv y.7.vTu d(6fiuT^ tvuiov,

KQCOftvdv t' jilyiuXov t£ xui viprj7^ovg EQvd-ivovg,

iSdio xui To T(ov i]ftt6v(ov yivog iy.ei&ev nQcoTOv iy.ffvvui 7Jyit , Tt-

Xfir,Qiov TOVTO Trjg uvtcov novi]Qiag xul fio/&}]Qiug dtiy.vvg. xal

ruvTU ftiv'OftriQog ntQi ITa(f7.uy6i'Cov' ul de naQu&a7MOGiot n6-

7^tig , ri Tt ^trcomj y.ul lAfi(j.GTQa y.al to Tr^iov xal 7] 7^eyoftirtj

^Afiivoog, '^E7J}^r,vidtg etai n67^tig xui 'EXXrjVcov unotxoi. diOQtZft

20 Jf Tijv lIa(f7.uyoviuv Z47^vg ftev noTUftog i'^ uvuTo7uur, nQog di

dvofttxg xu7.ovfttvog BiJj.uiog. y.ui uvirj fiiv tj IIu(f7Myovia,

2 fif Tu KKTa C 3 §aQvav8T]Voi A, ^agvavSvvol C 4 ngoaayoQtvoiiivov

C 5 t^voq om C 6 /.cc/.OTtQttyia AC dia-

, czM.ofitvov V 8 XiyBzai. V 12 xvtcoqiov tTxov aal ciaa-

[lov C l4 t' ora C 15 ixcpaLvta&cu C 16 fioy^&r]Qiag

Kctl novTjQiag tzqcoxov dtiKVVS C 19 'jftiadg? zai hlXr]vidsg

oimai C

norum, tertia Heraclea, qiiarta Prusias, quinta Teium. gentes autem

quae sigillaliin noniinanlur, hae, Galatae Mariandyni liithyni.

Thema septimum dictum Paphla^onum.

Quod vero Paphlagonum thema dicitur, stolidissima et contemptissima

gens est, jmj)udentia et nequitia famosa; cuius etiam Homerus iti

catalogo navium meminit, quod auxiliares copias ad Iliiim Priami urbem

duxerint, ita scribcns: "Paphlagones duxit pectus Pylaemenis hirtum

ex Enetis, unde mularum generatio agrestium qui Cytorum tenebant,

et Sesamum incolebant, circaque Partheninm tiuvium inclytas domos

habitabint, Cromnamque Aegialumrjue ct sublimes Erythinos." quapropter

et mulorum genus inde primum ortura dicit, manifestum pravitatis

eorum atque nequitiae argumentum. atque haec quidem Homerus

de Paphiagonibus. maritimae vero urbes, Sinope et Amastra et Teinm,

et quae dicitur Aminsus, Graecanicae sunt urbes et Graecorum coloniae.

distcrminat autem Paphlcigoniam Halys quidem fluvius ab oriente, ad

occasuni vero Billaeus fluvius. atque haec quidem est Paphlagonia.


30 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

iiGt Sa 01 Jlafflayoveg ytvog jdiyvnriov , unb 0ivtcoQ rov nQWTOV

Ttjv IJ.a(f>}Myoviuv olxi]ouvrog , og toytv v\ov IlucpXuyova , £$ ov

xul rj yioQU ri]v nQoor^yoQiuv txXijQovof^iijGSV. t/ti St noXtig tni-

P 12 Gi]ftovg ij IlucpXuyoviu rooavxug, nQMTijV fitv fi7]rQ6noXiv Fuy-

yQuv, StvrtQuv di IdfiuarQuv, rQiT)]v ^coquv, TtTUQrrjv /luSipQav, 5

7itfinri]v ^liovonoXiv, ty.rrjV IIofinri'iovnoXtv' nofint] yuQ tiai y.ul

orttSog y.ul t^ovd^tv>]fiu Toi? uv&Qcontiov ytvovg.

OySoov &Bfia to Kalovfisvov XaXdia.

To di y.uXovfitvov &tfiu XuWia xul i] fii]rQcnolig "ktyofitvr]

TQUnt^ovg E).?.i]vcov tloiv unoiy.iut, y.udcog y.a\ ^tvocfiov tv rfj iO

dvui^uott KvQov Xtytt. ru di uvco y.ai fitooyaiu rijg fir/.Qug IAq-

fitviug ila\ nQOoifitu. tovto di nioxovrat i'^ uvrcov rcov oroiiuxcov'

1] rt yuQ KtXrl^r^ri] y.uKovfitv}] yu\ o —viQiTrjg y.u\ ro Toi^arov.

l-iuQrvQii di y.a\ ntQ\ ravrcor i] O-tiu yQcicfr] tv rfj TtruQTi] riov

PuGilitcov ' rovg yuQ y.uroiy.ovrxag ti]v ^afiaQitav ai/fiahorovg 15

lu/jorTtg lAoovQiot y.arcoy.iouv uvxoig iv rco norufKo rciLurco.

Vku^t di ri]v nQoacovvfiiav rov xaXtTo&at Xu7.diu ix rijg rcZv IliQ-

acZv nQOGTiyoQiug y.ui ri]g uvrcov uc^i/aioyovov nurQiSog XulSiug,

vdiv y.u\ XulSuiot nQOoovoficxLovrcxi.

"Evavov &eiia MsaoTtoTaiiLa. 20

T6 Si 9-tfia TT]g DltoonOTcj.fiiug ov noXv/QOVtov iortv, ovSi

fitya ri i^v y.a\ niQi(j6i]rov, «Z?>« y.lttaovQU xig uvcorvfiog y.al

1 (prjviog C 4 ydyQav firiTQQTtoXiv C 5 JdSv^Qav V

8 6vofia'^6fiBvov C 13 Koii.T'Qlv A naXovfiivr] add A ZvontiiJiTrig

Bandurius cum V 16 ro^iavM V, yoi^dvcov C

19 ovojxdi^ovTai C

sunt autem Paphlagones Aegyptii genere, a Phineo, qui primus Paphlagoniam

habitavit; qui quidem lilium habuit Paphlagonem; a quo etiam regio

appellationem accepit. habet vero urbes illustres Paphlagonia has, primam

quidem metropolim Gangram , alteram Aniastram, tertiam Soram,

quartam Dadibram, quintam lonopolim, sextam Pom|)eiopolini. sunt enini

Ttofxnr], id est iudibrium, probrum et vitiiperium generis humani.

Thcma octavum dictum Chaldia.

Thema vero Clialdia nuncupatum , et metropolis quae dicltur Trapezus,

Graecorum sunt coloniae, quemadmodum et Xenophon in expeditione

Cyri tradit. ulteriora vero ac mediterranea sunt minoris Armeniae

primordia ; cuius quidem rei fidem faciunt ipsa noniina, Celtzene

scilicet et Sysperites et Goezanum; de quibus etiam sacra scriptura testatur,

quarto regum libro : Assyrii enim cum Samariae incolas captivos

abduxissent, ad lluvium Goezanum eos transtulerunt. quod vero Clialdia

dicta sit, a Persarum appellalione fluxit et a patria Chaldia, unde

primam originem ducunt ; unde et Chaldaei cognominati sunt.

Thcma nonum, Mc.iopotamia.

Thema vero Mesopotamiae vetustum non est, neque vel magnum

vel celebre quidpiam erat, sed obscurum quoddam, nomiuis atque appel-


DE THEMATIBUS LIB. I. 31

ay.aT0v6f.iaaT0g. tn) dt tcov -rj/.i£Qa}v .^itovTog tov uoidtfiov y.ul

G0(f(x}TUT0v tv ^uoiXtvoi TiQOGtqvyt ITuyy.QUTOvy.ug iy.tivog o 1.4q-

[itviog y.ui UovyQty.ag yul TuvTOvxug ol udf).q:ol o.vTOv , y.ui nuQ-

tdioy.uv T« ty.tiat y.aoTtkXia, y.ai fnXuTvvd^)] b Tonog y.ui iytvtTO

6 tJg ovotia GTQUTrjyidog.

dknaxov &if(,a KoXcovslag.

'^H d'i Kol(ovtiu y(/.GTQ0v fitv ioTiv o/vQCoTUTOv xa] yQr^fiv(o-

dtg' y.(u iy. Tovdt rov noXiGfiuTog tluijtv i] •/(oQa T}]v inonvfiiuv

rov y.uXtXod(u Kolcoveia' xoXcovovg da rovg vyji]7.ovg y.al ini]Qf(i-

lOvovg ronovg iy.ulovv"Eu.r]vtg. unuQ/Jj dt iori rijg fiiy.Qug^Anftt-

riug , uQ/ofitvr^ fiiv unb Ntoyu{GUQtt(/.g Trjg rov Q-uvftuTOVQyov

rQi]yoQi'ov nuTQidog y.ai rov y.ulovfttvov (Da/.ay.QOv uQOvg, nXa-

rvvoftiv}] di nQug rt t?)v lAQu^Quy.i]V(ov noi.iv , ri]v rov ntQirfuvt-

GTUTOv y.u\ fityuJ.Oftt/QTVQog EvGTQUTiov nuTQidu, y.ai dfi'jy.ovoa

15 ftt/Qi Niy.on67.t(og y.ut rijg y.u^.ovfitvr/g TtcfQty.r^g, )]g r]Q/e Xqvg('j-

/iiQ iyiTvog o r(ov Dluvt/uicov ntQt^u)]rog uQ/r^yog y.ul KuQ/3tug

b rovTov uvooKOTtQog , oiV it(')l6dQivot y.ai nQog rovg udov y.tv-

d-ftiovug unintftipf BuGiXtiog o (filu/Qiorog ftuoiXtvg, b rcov y.u&^

r]fiug (iuoilicov tvxv/J^g re y.ut fvofftioTurog. y.u) code ftiv ^ Ko-

201(6vfta' (xig di nQOtinofttv, fj UQ/uioyoviu toi; difiuTog ix rijg P 13

nQ(oTi]g rcov lAQfitvuov d.Q/Jg y.uTdytTut.

1 ijfi^Qmv tov ftwACXQLOv 'Aal ayiov TtazQog fiov Aiovtoq V 3 o

avtudfl(p6s C tavTOv A 10 Xccpovq V ol t}.Xr]vtq C

14 Sl^v.ov C 16 GzQatriyos V 18 dTciutfLiptv 6 tfLog nditnos

KVQLog Bacilsiog 6 tcov V

lationis expers claustrum. temporibus autem Leonls illius praeclari ac

sapientissimi iraperatoris profugit Pancratucas ille Armenius, et Pucricas

et Tautucas eius fratres, et castelia quae iis in locis erant tradiderunt

et diiatata regio praeturae nomen accepit.

Thema decimum, Colonea.

Colonea vero est castrum munitissimum ac praeceps; atque ex hac

parva urbe regio appellationem acceplt, ut vocetur Colonea: Kolavovg

enlm ardua ac editissima loca Graeci appellavere. initium autem est

minoris Anneniae, incipiens quidem a Neocaesarea, Gregorii tliauuialurgi

patria , et a monte Phalacro dicto. extenditur vero ad Arabracenorum

urbem, clarissimi illius celeberrimlqne niartyris Eustratli patriam, pertingens

Nicopolim usque et oppidum quod Tephrice vocatur, cui dominatus

est Chrysocher ille famosus IManlchaeorum princeps, et Carbeas,

qui hunc ipsum impietate superabat; quos quidem disperdidit et ad infernales

lacus detrusit Basilins Christl Btudiosus imperator, nostrorum

imperatorum felicissimus pariter et piissimus. atque ita quidem se habet

Colonea. prin-a vero, ut iam diximus, thematis origo a primo Armeniorum

iuitio deducitur.


32 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

la &t[ia Si^aaniag.

Oi-ioiuiQ de y.al to &if.iu rr/g ^ejjaaTelag xul uvzb Ix rT^g

devTtQug yi(Ji.ieviag unuQyexau to 8e rr^g nol.ewg mof.ia e% rov

ce/juarov KaiauQog ^Jovliov nQoaelli](fe, rov rrjv KulauQog uQ/7]r

7iQ(i)T0v y.QUTvvui.ievov y.ul /hovuq/Juv rrjv no).v(/.Q/iuv y.araay.evu-6

auvrog, KaTauQ de eney.}Jji}i] ovy. ey. rr]g aS,iug aXla tx rT]g uva-

rof.irjg rijg yuaxQog rijg [.ir^reQog avrov. reXevrrjaaoi]g yuQ avrijg

eanuiQe rb §Qe(f og y.ui une).(xy.TiKe , y.ul diarfirj9-eiar]g TiJ? yuarQog

avTi]g e'ii]X&e ^QV/iu/iievog (jjaneQ rig ay.vf.ivog leovrog ' rr]v Se

ururofir]v rtuTaut y.ulovaiv ol '^PcofiaToi. od^ev y.al KuTauQ enco- 10

rofiuadi] diu ri]v ururofirjv, luaneQ eYnofiev. y.ui ruvra fiev neQi

ISc/3uaTeiug. nuaui ovv ul noXeig al xuXovfievui Kuia(XQeiui ex

TOuJs rov (ftXruTOv KulauQog ri]v nQoacovvfiiav eo/r]y.uatv.

i^' &efia To KaXovfitvov AvKavSov.

^O de .Avy.uvSbg /9eg xul nQo f(iy.Qov elg ruS,iv d^efiarog y.u\ 15

noXeojg e/Qrifidriaev, enl rdjv /qovcov yieovrog rov dotSifiov ^uai-

7J(og. eQi]fiog yuQ TjV t6 jiQoreQOv xai uoiy.i]rog xuxeivi] xui r]

xuKOVfievi] TXufiuvSbg xul ru ovfinuQuxeifieva fieQi] rdiv l.4Qfie-

ricoV xui ovx 7]v ovofiu avrcov, ovxe ev loyco ovre ev uQid-fi(j).

vre Se o fieyag exeivog xai yiyavroeiSrjg lAQfieviog , b rijg l4yyov- 20

Qivr^g rijg ^MixaarQiug yufi^Qog, b fiuxQO/eiQ IxeTvog xut neQt-

2 T^s post ^ifia om C 7 TTJg yaarQog add AC TsXsvTtaarjg V

10 Tgfffs AC ol om C T^saKQ AC^ kdT]&ri C 14 to

ii,aXovi.i£vov] Tov C 15 &ific(Tog ixQrjficcTi^tv dXXa y.at noXscog V

16 ;^o('i'(av Toi) ftuKaQiTOV x«t dyiov fiov TiuTQog. EQrjftog yaQ jjv

t6 TiQcoTOv V 18 KaXovfLivr] om V naQansifitva C

Thcma undecimum Sebastcae.

Similiter et Sebasteae thema ex minore Armeiiia initiom habet. urbs

vero nomen suum sk Toii' cs^aarov , id est ab Aiigiisto Caesare lulio

acxepit; qui Caesar imperium primus occupavit et nionachiam ex noXvagxicc,

id est multorum dominatione, constituit. Cacsar autem cognoniinatiis

fuit non a dignitate, sed ab incisione uteri matris suae, niortua

siquidem ipsa palpitabat infans ac resiliebat; quapropter caeso matris

iitero erupit fremens instar catuli leonis. incisionem vero Romaiii t^«icai

vocant. unde et Caesar nuncupatus est ob illam sectionem, uti dixinnis.

atque haec quidem de Sebastea. omnes itaqne urbes quae Caesareae

dicuntur, ab hoc carissimo Caesare appellationem sumpserunt.

Thema duodecimum dictum Lycandi.

Lycandns non ita pridem inter themata ac urbes censeri coepit,

temporibus nimirum Leonis illius praeclari imperatoris: antea enim vacua

ab incolis et inhabitata erat, tam ipsa quam Tzamandus et universa

Armeniae linitima regio, neque eorum nomen ullo in pretio aut numero

erat. magnus vero illc et gigauti similis Armenius, Angurines Laeca-


DE THEMATIBUS LIB. I. 33

dtS,iog, vv y.UTu ti]v tujv l^Q/mvicov didley.rov Idi^aiTOV r/.aXovv, —

iXHvog yuQ iX&cuv nqog yitovTu toj^ aoidi[.iov ^uoi7Ja , iiTi cog

n()6o(fv'^ ftTf wg (fO.og, ovx oiSa, iy.iXvog e7/i d^iQunovru. toi'

yOig y.ul nQo /iir/QOv TiliVT}]oavTa, MtXiav Ityco rov neqi^or^TOv,

5 og y.ui ovveoTQUTevoev uvtm nQog tov dvorv/eoTUTOv nolef.iov, tov

Toi; Sov}^yuQov Xtyio. tov yovv l^Q/ieviov neoovrog tv rcu nQO-

Xe/dtvTi no)ief.i(o nQog ^vfitcuva rbv ud^ecoruTOv BovlyuQov (tjv

5'«^ e^dQ/cov TO^ ^uGihy.ov T(xy[.iaTog t(xjv y.uXov/!itv(ov i'§y.ov^i-

Ton) , ore y.ul GeoSooiog o nQcaro^eoridQiog rov uoidi/iov jSuoi-

lOXiCog ev avTM tw no7.e/.i(p ri(favTCo&rj y.ul yeyoviv cldriXog, o yovv

nQQ'ke/&e\g MeXiug ey. rovrov rov noXifiov Siuocod^elg yal nQog

tijV rcvv ldQ[.iivia)v /d)Qav anuQug, ivq^vrjg (Sv y.ai nQog XrjorovQ-

yiav ^UQffaQixTjv iniTi]diiog , Gv/.ii.ioQiuv rtva rvov ldQ/.ievio)v avu-

leE,(j./iivog , y.ul ruvrrjGl rrjg noXecog rtjv ay.Quv y.aro/VQCooag wg

15rjSvvuT0, y.ui y.uru fir/.QOv nQoitov bki]V cog tlneiv rrjV itoXiv rov

nrco/iurog rjyeiQi , y.ul nQo/juivovau tnl rb nQOodtv nuoa rj /WQa

f.iiGTrj ytyovi rcov yiQ/uvicov, xovQOTQOcfog ovoa dyaO^rj n y.ul In- P 14

no^OTOg y.ul nuvroicov l3ooxr]/.iuTCOV tig TQoq^rjv tnirrjdiiog. dib

y.al &i/iiu xuTCOvofiuod-rj y.at tig oTQurriyiSu neQido'§ov uvrj/O-r^

20 onovdfj rovrovi rov MeXiov TOtJ' y.QUTai6(fQOvog. 7] de dvofiaoia

riig noXetog uQ/uia rig yui naXata dnb rijg rcov l^Qfievicov yevtug

1 xmv om C 2 nqbq zov fiaxceQitrjv xal ayiov /lov nartQa,

shs V 6 yuQ C 7 Svfiecov rov d&scozccTOV Bovlyccgov V

9 Tov ftaxaQiov fiov naxQog V 12 rcov om C Idovl-

7.t^a(iEvos C 16 Kai om C nQO§alvcov AC naca ovv 1] C

19 tig om C neQido^og C dvrjx&T] om C

striae gener, longimanus ille et ambidexter, quem Armeniorum lingua

Azotum vocarunt, iile, inquam, cum ad Leonem illum celebrem imperatorem

venisset, sive ut profugus sive ut amicus, non satls scio, famulum

liabuit celebrem illum Meliam, qui non ita pridem e vivis decessit; qui

etiam cum eodem imperatore expeditionem fecit infelici illo praelio, nimirum

Bulgarino. cum itaqne in praedicto praelio, quod cum impiissimo

ilio Symeone Bulgaro comniissum fuerat, profligatus esset Armenius (erat

enim praefectus imperatorii agminis quod excubitorum dicitur), in quo

etiam 'Jheodosius protovestiarius praeclari iiiius imperatoris desideratus

neque ultra visus est , Melias itaque, de quo modo diximus, ex hoc

praeiio salvus cum ad Armenios se contulisset, industrius alioqui et ad

barbaricam praedationem peridoneus, manu Armeniorum collecta , cum

arcem etiam huius urbis quam poterat optime munivisset, pauiatim procedens

totius propemodum urbis ruinas instauravit; atque ita regio universa

in veterem statum restituta Armeniis fuit referta, quippe quae

fertilis admodum et pascendis equis ac pecori peraccommodata esset.

quocirca et thematis appellationeia accepit, atque inter celebrioros praeturas

est relata cura ac studio praefati Meliae fortis ac prudentis. urbis

vero appeilatio vetusta admodum est, ab ipsa Armeniorum gente et lin-

Const. Porph. 3


34 CONSTANTINl PORPHYROGENITI

Tf z«/ yXiorri]g iov6f.iuaTO. lari de loyog rig nsQt avxov /aQietg

Ti y.al TiQog [.ivd^Qnoiiav ovx lif^tovaog. yQuqi] yaQ iv r(o neni-

gtvXlo rrjg noXuog tvnrvniorai ovra)oi diayoQevovoa, ri Kiov-

aravrivovnolag' ri ylv/.uvSog- ri Qcofiug o nQooiy.og; ri ^uoi-

Af?'c:,-" iari di tj uiriu rrjg tntyQucfrjg uvi)]. o fityug ixHVog xat 5

nioi^oijrog /3uaiXwg ^lovorirtuvog, ore nov ay.i]nrQWv iy.Qurtt rijg

'^Ptof.iuiy.rig ^aatldug b rovrov detog "lovarivog, f.iovoGrQdri]yog

riov^PiOfiuiy.iov rayfidrcov KuiouQ wv i/Q)]fidriae , xul dtiQ/ofit-

vog ru fiiQi] rijg fity.Qag ^x4.Qfiiviug yuri]vr7]ai iv rf] ylvy.avSto. o yovv

Qcoftug iy.iTvog , b nQooty.ogrijg avrr^g nctXicog , ri]7.iy.ovrog i]v in) iQ

^oay.ijftuGi nXovotog oiov rbv ftuy.uQiov "Ico^ ?; Q-ioyQuifog loroQicA

naQiari]ai , nQoai]Viyy.i di rcT) ^IovortviuvcT) dcTiQOv iv rd'S,ii y.ari-

oy.iov &uvfiuatc6rurov y.ul yQUCfr]g a^iov, ftVQidda nQo^idrcov ruTg

/QOiaTg diuXXdrrovoav, /i)au nQoflctra^ fiiluvu , y.ui inQU Xivy.6-

rQt/u /ilta, y.ai iriQU onodoiidi] /iXta, y.ui triQU Quvrd rbv uv- 15

rbv uQtd^fibv dtuacoCovra , y.ui 'inQU nvQQug i/ovru rug oipitg

/iXta , y.ui ixiQu cfuiu clauvrcog , xcu triQU '^uvdug l/ovru rug

TQi/ug, ri]v avri]v noa6ri]ra cptQOvru , y.ui triQU mQy.vu rijg uv-

ri]g bvru ioori]rog, y.ul trtQu (foiviy.orQt/a /JXiu , y.ui triQa /qv-

GiXovra, i/ovru rovg fiuXXovg omvii ntvvtvbzQi/u, /iXtu , bnoTov 20

(fr]fiit,ovoi rb /qvoovv StQug ixiTvo rb niQt^6)]rov "ElXi]Vig. y.u\

unlMg cu di/.u /iXic/.dtg tnQ^/QOtoi y.ui nuQi]XXa.yfiivut roTg /Qco-

1 Tig 2.6yog C 2 ^iQi^olcp V 10 rrjlixos AC 11 »} ^iia

jtaQicTi^oiv 'iGTOQia V 13 v.al] 81 xai C 15 xat "zsQa

QavTu — 17 ;^(/lia: add A 20 JiLvtvovQixix C 22 srijjo-

XQOiai AV

giia ita dicta. porro elegans quidam sermo de hac circumfertur, fabulae

propemodum affinis. inscriptio vero in peristylio urbis expressa est

ita habens : "quid Cpolis? quid Lycandus? quid Thomas prooecus?

quid imperator?" causa vero huius inscriptionis haec est. niagnus ille

et celebratissimus imperator lustinianus, cum Romano imperlo potiretur

avunculus ipsius lustinus, unicus praetor Ilomanorum agminum Caesar

existens appellatus fuit. cum itaque omnes Asiae minoris partes obiret,

tandem Lycandum pervenit. Thomas igitnr ille, prooecus eius urbis,

adeo dives pecoris atque a deo conscripta historia beatum lobum fnisse

testatur, obtulit hic lustiniano donum instar sportulae summopere admirandum

et memorabile, decem videlicet milia ovium, coioribus inter se

discrepantia, mille nigras, alias albo viilo mille, aliasque mille cinerei

coloris, nec non sparsi coloris totidem , alias item mille rufum colorem

referentes, alias mustellini coloris totidem, totidem flavas, totidem nigris

maculis distinctas, totidem phoenicei coloris, totidem auri speciem referentes

et rutiianti vellere, cuiusmodi fuisse aiunt Graeci ceieberrimum

illud aureum vellus; et ut verbo dicam, decem chiliades diverso omnes


DE THEMATIBUS LIB. I. 35

(.laai. rovTO d^avf.iuGag b KaiaaQ , y.al rb dwQOv tov Qwfia

7iQoadt$uf.ievog, naiXwv ixtXevae yQacfrjvat iv rij nvXrj rrjg noXemg

Tovrdl' TO eniyQUfjfta oneQ ev zoTg uvwd^ev e(frif.iev. avTTj rj nolig

enl yltoviog zov doidi'fiov /SuatXtwg Sta Trjv aQtTrjv rov nQolt-

5 y_d^ivTog IVLtltov , fj.u7J.ov dt tov ao


36 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

TuQoov TiQoiovTMv 2aQay.ip'oiVf dtot to eivui rov ronov SvanQoao-

6ov' de y.vQig '^Fto/.iuvog , o xuXog re xal ayu&bg ^uaiXevg,

(oaneQ n)MTog (.iriy.og re y.ui fitye9-og iniri&eig rfj raiv '^Pcof.iauov

uQXfj , orQun^yidtt uvttiv unirt'Xeae. rb de rijg noXetog ovofiu

xai rb y.uXtio&ui ^tXtvy.eia unb rov xriarov ^eXevxov rov zaXov- 5

(.ttvov Niy.avoQog rrjv nQoaiovv/iiiav enXovri]ae. t« di avco SeXev-

yeiag y.al /teaoyaia y.uleirui ^exdnoXig , xai eari nQcovi] i-iiv

ViQ/iuvixovnoXig , devrtQU di TiriovnoXig , rQiri] ^of.ieriovnol.ig,

reruQTi] Zr^vovnoltg, ne/inri] NtdnoXtg , txri] KXavSiovnoXig,

t^do/iii] EiQi]vovno)ug, oydoi] KatauQeiu, ivdri] yluvi^uSog , ^f- 10

y.uri] ziuXiauvSog, iv rj rb axovruQiov rov uyiov [.ieyuXoi.iuQrvQog

OioSc')Qov iv rcp tqovXXco rov vaov uvjov unoxQefiurut, xat

ruvra /liv ne^l ^aXevxeiug.

i8' &£(ia t6 KttlovnBvov KtPvQQauoTtSv.

Tb Si &i/ia rcov Ki^vQQUtcorcJov unuQ/erui /liv un* avr^g 15

rT]g ^eXevxiiag ru nQog duXuaauv rijg uvuToXijg y.ei/.ievr^g , xura-

Xi]yei Si uQbg /i^xog inl Sva/iug tcog uvTi]g 3JiX/]T0v ri]g noXecog

xal ri]g ^laaov xal rov BuQyvXiuxov xoXnov ijyovv rcov xuXov/ii-

rcov IdvSuvicov, iv co xtiTai ?/ rt MvXuaaa , noXig Stacfr^/iog , xaX

avTu ra BuQyvXta ij re IVLvvSog xa\ r] xuXov/tivt] JSrQo/SrjXog ij re 20

3 wffrE C 7 /isaoyuiaq V /iiv om C 10 JioxaiaccQSia V

11 7/ 7j dcnlg rjyovv z6 AC 12 dnrjcoQritai AC 14 ovo^ia^ofisvov

C 15 dniQXfxcct C 16 TTQbq ^dlacGav itQoe dvaTolr,v

KSifiEVT^v AC 17 inl] cog V, mg 87zi AMorelli 18 'laaaov V,

'leaov AMorelli 19 'Avxavimv V et AC i} xir] rd C 20 MuqyvXia

V MivSog V, MivSog A d xali.ov/i,tvog C Ztqo-

^ilog AC

qnoddam erat et specula ob Saracenorum e Tarso excursiones , quod

niniirum ardiio et difficilem aditum habente loco sita esset. optiiuus

vero imperator dominus Romanus, qui latitudinem quodamraodo et longitudinem

maguitudinemque imperio Roniano adiecit, praeturam ex ea

fecit. nomen vero urbis, et quod vocata sit Seieucia, a conditore Seleuco,

qui nuncupatus Nicanor, fluxit. ulteriora autem Seleuciae et mediterranea

vocantur Decapolis, id est decem urbes; quarum quidem prima

est Germanicopolls , altera Titiopolis, tertia Dometiopolis, quarta

Zenopolis, quinta Neapolis, sexta Claudiopolis , septima Trenopolis,

octava Caesarea, nona Lauzadus, decima Dalisandus, in qua clipeus seu

scutum magui illius martyris sancti Theodori in truUo tempii ipsius peudet.

atque haec quidem de Seleucia.

Thcma flecimum quartum, dictum Cibyrraeotarum.

Thema vero Cibyrraeotarum ab ipsa Seleucia initium sumit, quae

ad mare orientis sita est- desinit autem in longitudine occasum versus

ad ipsam usque urbem Miletum et lasum, et ad sinum Bargyliacum sive

eos qui Andanii nuncupantur, ubi sita est Mylassa urbs celebris, et ipsa

Bargylia et Myudus et quae dicitur Strobclus et Halicarnassus , Hero-


DE THEMATIBUS LIB. I. 37

udXixaQvaoog ) rj 'Hjpo^oTOv nwcQig, rj t^^ l^Qtifiioiag nuAig fj

nolvd-QvXijTog , iv fj o BlavocuXov tucf.og o mQi^orjTog "SQvruu

uviQ/o/nivog Toivvv uQog uvaroXr^v tvQTjOiig tov KiQa/.itiy.bv y.6).-

nov y.uXoviiiivov %al noXiv rco y.oXnco o/iiajvv/iiov. tn^ uxqojv di rov

5 xoXnov 7] n noXig KviSlcav yurc^xiorcxi xul rb rTjg IdcfQoSirr^g rt-

(.iivog niQi^or^rov , tv coniQ rjV rb rr^g l4cfQoSirr^g liyaX/iu , f.trr^-

f.tiTov TTJg IlQu^irtXovg Tt/vijg unuQu/dXXrirov. unavtt^atvovri Si

av&ig nQog uvuroXug xoXnog ioriv OiSrj/to.g ovofia xa\ Xi/i^v y.u-

Xov/iivog uiuQv/iu , cov xurtvuvrt vtjoog tj 2v/irj , xui nQog rb

iO ntXayog, xaravrixQv rrjg^^PoSiiov ntQuiug xa\ bnXod^rjxrig , .vTJaog

Tj PoSog' uvr?] mXuylu ii^r^TcXcaTai , n^bg ^oqquv n xut vorov

tvuno^Xtnovou. Stufluiriov n T7]v tcft^rjg &cxXuoGuv ivQrjOng P 16

noXtv TtX/.iioobv ixtirijv rr^v niQicovv/iiov , tniira IldraQa , tiru

.fitav&ov rrjv IlQcoroytrovg txtivov tov L,coyQucfOv nuTQiSu , og xo

iS-^tovvotov rb tv '^Podco xoig LfayQucftxoig y.artXu/.inQvvi niva^iv,

ilra rrjV .Avxicav noXiv rriv /.ivQimovv rt xui rQiooX/Siov, tv j,niQ

/.liyag NixoXuog, o rov &i0v d-tQcxncov, ura/3XvLtt ru (.ivqu xuxu

%b rijg noXto)g orofiu. tiru OoTri'^ 6 noru/iog, xui noXig b/.icxiw-

/log. iira (DuorjXig tj ntQiy.Xvrog. tira ?; I^ttuXov rov IliQyu-

20 /ifjrov 7ioXig tncorv/iog. tira rb ^vXaior. tntira IliQyri tj ntQicuvv-

/log, iira ^iStj rb rcov ntiQarcav tQyuorriQiov. tlra 2iXyrj rj rujv

2 o nsQi^oijtog add A 3 toj' KaXovfitvov xsQctfisindv koItiov C

6 coTiSQi C 8 av&tg om A OtSifiog V 9 ou V 11 nXc/- ,

yict V 12 Ka&t^f,g C 13 TeXfxiaov V 14 rov 8iovvaiov

rbv C 19 cpKOLlig X, ^ociUg V 7] om A 21 ZiXyriv

ri^v — ctnomov VC

doti patria, et Artemisiae urbs celebcrrima, in qua nominatissimum Mau-

soli sepulchrum exstat. si vero orientem versus tendas, reperies sinum .

qui Ceramicus dicitur, et urbem eiusdem ac sinus appeliationis, in extima

autem sinus ora Cnidiorum urbs iiabitatur, et celebre Veneris templum,

in quo erat et eius simulacrum , Praxitelis moninientum , omnium

citra controversiam praestantissimum. eunti vcro orientem versus sinus

est Oedemus nomine, et portus qui Laryma dicitur; quorum ex adverso

sita est insula Syme. et versus mare, e regione translitoralis Rhodiorum

orae et armamentarii, insula ipsa Rhodus, quae etiam Pelagia dicitur,

extenditur, boream et austrum versus respiciens. ulterius vero mare

traiiciens celebrem illam urbem Telmissum reperies, deinde Patara, hinc

Xanthum, Protogenis illius pictoris patriam, qui Bacchi aedem apud

Rhodios pictorjis tabulis illustravit; deinde Lyciorum urbem , unguenta

spirantem et valde beatam , in qua niagnus illo Nicolaus , dei servus,

myra, id cst unguenta, scaturit iuxta urbis nomen. hinc Phoenix fluvius

et urbs eiusdem nominis cernitur; mox Phaselis celeberrimum oppidum,

deinde Attali Pergameni urbs, ab co nomen habens. inde Sylaenni,

deinde Perge, celebris urbs, mox Sido, piratarum ofticina ; exindc Selga


38 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

^iay.eSaifioruov unoiy.og. Hxa jo Kaozt/.Xiov oQog y.uXov(^itvov.

fira ro y.uXovf^ievov l4vef.iovQtov. eiru ^Avrw/eiu i] [.ay.Qu. tneira

Ki^vQQu Tiohg ey.eivri, e^ rjg y.ai rb d-tfia ri]v eqjv^QiGrov xal

TiovrjQuv 6voi.iaaiuv exki]Qov6[.ir^aev. elra ^eXivovg, (.iixQov noXi-

Ofxuriov y.al noruf.iov bf.ic6vvfiov iyovau. elru IVlekug o ipv/Qog 5

norufwg. eneira rijg ^vyfjg noXiafxuriov. eiru Xif.ir^v b xaXov-

fievog nuXaiog. eiru avri] rj ^eXevxeiu. y.al uvrai fiev al nuQU-

d-uluaaioi n6Xetg , ag b rojv Ki^vQQaitorwv arQurr^yog Stavefie-

rai' uvM Se nQog rrjv r/neiQov xul uvrr^v rr^v fieaoyatov , ev fj

y.uruXriyei rb rwv GQuy.rjaictiv y.uXovfievov Qefiu, unuQ/erai fievlO

unb avrr^g rijg MiXi]rov , eiru dta^aivei. rrjv ^rQurovixeiav xal

tu y.ulovfieva MoywXu xal rrjv noXiv ITiovi]g , Siey.rQe/ei Se ri]v

xaXovfiivriV '^Ayiav xal nuQeQ/erui rrjv TuvQ^noXiv, avvunrei di

nQog rrjv TXct) xal OlviuSu , elra nuQeQ/erui OiXr/ru xul uvrrjv

ri]v UoSuXeiuv, StexrQe/et Se rb xuXovfievov yivefi6rei/og xul ovv- 15

unrei nQog rr]V noXiv ^uyuXuaaov, eira xaruXi]yet n^bg t« fieQi]

rov TavQOv, iv m rb ruJv ^Iouvqcov yevog xarcoxiorui. xal roouvrrj

ftev r] rov Ki^vQQutcorov neQto/J] , eXu^e Se rr]v nQOOCowfiiuv,

looneQ ecpufiev, rov xuXeiad^ui Ki^vQQuicorrig unb Kt^vQQug, ev-

zeXovg xul uxurovofiuorov noXiofiarog, nQog v^Qiv, ov n^bg enai-SO

vov, Stu rb noXXuxtg uv&uSetg re xal vjSQiorug yevead^ut nQog rug

Tcov fiuoiXicov entruydg. r] Se '^PoSog i] vijaog fiiai] fitv xeTtai rov

1 Kallistov V 2 dvefioQiov C J? (ilkqcc dvrioxBia C

3 ixELvr] om A 5 Kal norciiiov — 6 noXiGfiuTtov add A 6 t^s]

ro ? an to tjIjs ? 7 avval vulgo 12 Moyola V 15 navddleiav

C 16 dyaXaacov C 19 cos C

urbs , Lacedaemoniorum colonia. inde mons CastelHum cognominatus,

hinc Anemurium, exinde Antiochia mlnor, ulterius Cibyrra urbs, a qua

et thema ignominiosam ac vilem appellationem accepit. inde Selinus,

parvum oppidiiluni, et flumen eiusdem nominis; postea Melas gelidus

fluvius; deinde Syces oppiduhiiii. hinc portus dictus antiqnus; inde

Seleucia ipsa. at(jue hae quidem sunt maritimae urbes, quas Cibyrraeotarum

praetor adininistrat. superius autem continentem et mediterranea

versus, ubi desinit thema Thracesiorum dictiim, incipit quidem ab ipsa

Mileto, transit deinde Stratoniciam et quae vocantur Mogola, et urbem

Pisyam; percurrit etiam eam quae Hagia dicitur, et Tauropolim; pertingit

vero etiam Tlon et Oeniadem usque. transit delnde Phileta et

ipsam Podaliam; pertransiensque id quod Anemotichos dicitur, pertingit

ad urbem Sagalassura, hinc desinit in partes Tanri, qnas Isauri incoliierunt.

atque hic quidem est thematis Cibyrraeotici ambitus. Cibyrraeotae

autem appellatio a Cibyrra vili et obscuri nominis oppidulo, uti

diximus, fliixit; eaque appeliatio ad igaominiam , non ad laudem indita

est, qiiod frequenter res novas moliti, et refractarios sese adversus imperatorum

mandata praebucrint. RUodus autem insula in medituliio qui-


DE THEMATIBUS LIB. I. 39

d^ifiatog, uno^)Jnei Ot nQog ^ooQav re xai voxov, dtkTmi] lo

a/rjf^ia, Ttjv de fQa}.i}.ir^v TQiyiovog. JoiQito)v di taxiv anoi/.og

Twv fy. TltlonovvijGOv , ^AQytUov rt y.al .Aaxfdaifiovuov ruiv uno

rijg 'HQuxXiovg ytvtag y.arayo/i(ivcov, y.a&wg y.ul uviog "Oi.u]Qog iv

5 lio rajv vtcov y.aruloyio ntQi uvrijg rudt ^rioi,

T)^rjn6Xif.iog S^ '^HQuy.Xfiiirjg r(iig re fiiyag rt

fx '^Podov ivvia vijug uytv 'Podicov uytQW/iov,

o'i Podov ULifftvif.iovTO diurQi/a y.oafir^divvtg

yLlvSov ^lr/Xvaaov re y.al aQyivotvra KufitiQOv.

10 y.ai wdt fiiv ru ntQl 'PoSov.

is' d^ificc t6 KaXovfitvov inuQxLa KvnQov. P 17

^EnuQ/Ja KvnQOv rijg vijaov vnb y.ovaiXiuQiov , rovxtaii

/3ovXfvrrjV , noXtig dtxunivrt, Kiovaruvitia firjrQono^.ig , Kiriov,

lAfiad-ovg, KvQrjvtiu, Hucfog , AQaivoVj, ^oXoi , jldnid^og,

15 KiQfita rjroi yttvxovaiu, KvdiQttu, Tufiuoog , Kovqiov , Ni-

fifvog, TQifivdog , o&tv 6 uytog ^nvQiSwv, KuQnuaiov. t] fttv

ovv KvnQog tj rrjaog tart fityuXt] xai intcfavtarurrj, xiifiiv)] iv

rco HctficfvXico xoXnco , xu&cog qraiv o JifQiriyr^rrig /fiovvatog

KvnQog S' fig uvyctg Hafnfvliov tvSod^i novrov.

I T£ om C SiXra C 6 ijvs ze fiiyag re ix 'PoSov oin C

8 P680V — jioafirj&svzes om C 9 livSov coxow i/]lva6v C

II ib' — Kvngov} inccQxia t^g vijcov Kvngov. tt C 13 5ixa-

TQilg V 15 KsQfiia ^roi AfVA..] Kio^Bia V Tafiaaia V

KovQiov.,

naoog V

NifLEvog add A. sed apud Morelluni Niut^og

»J fiiv KvnQog vrjaog V 19 ivdodr, C

16 Kixq-

dera huius thematis sita est, ad boream pariter et austrum resplciens :

literae enim d speciem prai se fert, triangulari videlicet figura. ceterum

Doriensium colonia est, qui ex Peloponneso, Argivis et Lacedaemoniis,

ab Hercule genus ducunt; queniadmodum et ipse Homerus iu

catalogo navium de ea scribit:

quin et Tlepolemus satus Hercule, fortls et ingens,

ipse Rhodo naves ter trinas duxit, onustas

niagnanimis Rliodils : Rhodum enim tricjuetro ordine cingunt

Lindus lalyssusque atque argiliosa Camirus.

atque haec qoidem de Rhodo.

Thema dcciinum quintum praefcctura Cypri dictum.

Praefectura Cypri insulae a consiliario administrata fuit : urbea in

ea sunt qnindecim, Constantia metropolis, Citium , Amathus, Cyrenea,

Paphus, Arsinoe, Soli, Lapithus, Cermia seu Leucusia, Cythaerea, Tamasus,

Curiura, Nemevus, Trimythus. ex qua S. Spyridiou, Carpasium.

Cyprus itaque est magna et illustris insula, in sinu Pamphylio sita,

quemadmodum scribit Dionysius Periegetes :

Pamphjiio in ponto Cyprus se tendit ad ortum.


40 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

ixkridri 8t anb Kvtiqov Trjg d^vyur^jbg KivvQOv , iq Trjg Bl^lov

y.ai ld(fQo6lirig , cog 0iXoGTt(pavog tv im ntQi vj^ocov xa\ ^'loTQog

tv anoiyuuig AlyvnTicov loTOQrjOuv. tftaoiXtvtTO St nQOTiQOv vnb

noXXtov y.ul SiacpoQiov ^uoiktcov, xuTfXvd-7] di rj TOiavTrj ^uoiXtia

vnb Tcov Blaytdovcov, TovTtOTi Twv IlToXff.iaio)v. tcog ya^ 'AXt- 5

'^uvdQov Tov May.tSovog t^aoiXtvtTO -ijyovv irvQavvtiTO , vcp^ cov

TVQuvvcov ldv(xS,aQyog o cpiXooocpog uvuiQtiTui [.itTa tov d-uvuTOv

AXtS,uvSQOv. y.ui "looxQUTr^g o q^tmq nQog ^rnxovr/.ov tov av-

Trjg /3uoi).tvovTa Xoyovg SiucpoQOvg ntnoir^xt. xQaT7]ouvrcov di

Tcov '^Pcofiaiiov inuQ/ia ytyovt , xul di7]Qid-rj , wg nQoliXtXTUi, ilglO

noXeig it. tov /qovov Si naQudQUfj.6vTog, xal tcov '^Pcof.iaixcxjv

on/.cjov xuTico&ivTCOv i^ ufctXtiug , fxQdTr^Guv uvTT]g ot 2ttQUxrjvol

inl T-fjg 'PlQuxltiov ^aoiXfiag , xal nQcorog iv amf] SiantQdoug

lA^ov^u/UQog , ov xul Trjg &vyaTQbg iv uvtji Tcxcpog cpuivtTUi,

ruvTrjg ixQUTijOtv. b Si /LiuxuQiog xul ntQKovvjiiog xul uoiSt/iiog 15

fv puoiXtvai Buoiltiog tlg d-tfiuTog t(jlS,iv TuvTr^v xuTtOTijOt , xul

ditntQUGtv iv uvTfi GTQUTrjybv AXt^iov ixtivov tov ntQi^orjTOv, t6

yivog AQf.iiviov, og xal intxQUTrjOtv avTT]g /Qovovg tnTa. ndXiv

Si u(priQid-r] vnb Twv 2aQaxrjV(Jov, xal TuvTr^v (pOQoXoyovoiv u)g

xal nQOTfQOV» 20

1 6? om C 3 laroQTjeav om C 4 Toiavtri AMorelli et C,

avzrjs V et Bandurius 6 zov ^aailiag MaxsSovcov A ixQarslzo

fqp' AC 8 xul] dio nal V 9 insitoiriyis C 11 ty' V

12 xavico&svTCov C : ceteri Y.axcoQ^svTcov 13 ^aaiXsictg '^oaKlsiov AV

TtsQCiGag V l4 o ^ov^dxaQog A, 6 ^ovBaQxog C zcccpog sv

avT^ C 15 TtSQicdvviiog sv ^aatlsvaiv, o ifiog Ttditnog Baa. V

16 avrfiv C 17 'AXi^avSQov aTQUvrjyov V

appellationem vero suara accepit a Cypro filia Cinyrae vel Bibli et Veneris

, ut Philostephanus libro de insutis et Istrus de coloniis Aegyptiorum

memoriae prodiderunt. multi autem ac diversi reges antea in ea

regnarunt. dissipata vero est regia eius administratio sub Macedonibus,

lioc est Ptolemaeis: nam ad Alexandrum regem Macedonum usque regibus

sive tyranais paruit , a quibus tyrannis Anaxarchus philosophus

sublatus est post Alexandri obitum. et Jsocrates rhetor varias orationes

ad Demonicum in ea regnantem conscripsit. postquam vero Romani eam

occuparunt, in praefecturam redacta et in quindecim , ut diximus, urbes

fuit divisa. at successu temporis enervatis per negligentiam armis Romanorum,

in Saracenorum potestatem venit, regnante Heraclio. ac primus

quidem in eam cum traiecisset Abubacharus, cuius pariter et filiae

sepulchrum ibi cernitur, in suam potestatem eam redegit. beatus vero

ac nobilis praeclarusque imperator Basilius eani in numerum thematum

ledegit, traiecitque in eam Alexium praefectum, magni nominis virum,

natione Armenium , qui et annis septem ei iraperavit. rursus autcm a

Saracenis erepta est, quibus et tributura pendit, ut et antea.


DE THEMATIBUS LIB. I. 41

115 &£[itt To KaXovfiEvov 2d[iog v^cog.

'H vtjoog avTT] ovoftuaiuv lo/e tov y.ulHod^ut 2uf^tog uno

jiiyuiov y.ul 2ui.ttuQ rt^g IlIaturdQov tov tiotuuov dvyuitiog , 7]

diu To viprfKov TTJg vrjoov y.ui unoxQr^fivov ' 01 yuQ naluioVEkXtj-

5 veg GUf.iov rbv viprjXov ly.(j.lovv ronov. ruvTr^g iy.QurrjOt rijg vijaov

noXvyQUTr^g ly.Hvog iVTvytGrarog , ov y.ul '^IlQodorog fivtiuv ov

(.iiy.Quv enotr/oaro. Goq.ol de yeyovaoiv f§ avrijg i^o/MTuroi , o

re Uvd-ayoQug iy.Hvog ^dfiiog , b J\IvrjG(XQ/ov vlog , ^Eniy.ovQog

n Nioy.7Jovg y.ui MtXiooog y.ui uXloi nXeiovtg. ore ovv tytvtro P 18

10 f.ifQioubg nuv dtfiurwv, diu rb tivui ini(puviGruTi]v ri]V vTiOOV,

firjTQonoXiv avT7]v y.ul uq/jjv rov d^ifiurog rcov n7uo'iCofiivo)v re-

&tiy.uGiv ' -Tj yuQ fxtooytiog y.al ^ yuruvrty.Qv uy.Qu rijg ^dfiov,

avrrj re r] ^Ecftoog y.ul Bluyvrjoiu y.ul TQu7.Xtig tj rt BIvqivu xai

Ticog xai yli^tdog , xul tcog rov IdrQUfivTiiov , ru uvia xa\ nQoa-

15 ytta rco rcjijv OQcr/.rjoicov GTQurijycp rjyovv rco rjyovfiivco rov Inni-

y.ov ruyfiurog iy.iivco iy.XrjQodoTrjdTjGuv. difjQTjTut de rb &ifia rijg

2afiov tig rovQfxug dvo , ftiuv fiev rrjv ^Ecptotov, dtvrtQuv d'a rijv

lArQUfivTTrjv^v. 6 di OTQurrjybg rov d-ifiaTOg uvrrjv e7.u/e ^fivQ-

vuv rtjv noXiv nQatrioQiov. xal ruvra fiiv ntQi rov &ifiarog

2,0^ufiov.

1 &s[icc h^viaiSixazov rijg adfiov C 3 'Ayyiaiov AMorelli et C

8 iaslvos add A 9 vsoiiXovg AV yovv V 12 f^eadyaios C

zrjs GOLfiOV ay.Qa C 14 ngoayaia C 16 dh add C 17 xfiv

om V icpsGicav ABandurii, non Morelli 18 2(ivQvr]v (vel

CfiVQvav) xb &iy.a AC

Thema dccimum sextum Samus insula.

Samus insula appellationem suam accepit ab Aegaeo et Samia, Maeandri

fluminis filia; vel quod ipsa insula sublimis ac praerupta sit: veteres

enim Graeci cdfiov sublimem locum nuncuparunt. huic insulae iniperavit

Poljcrates ille felicissimus , cuius et Herodotus non exiguam

inentionem fecit. ex hac porro prodierunt viri sapientiae laude insignes,

Pythagoras nimirum ille Samius, Mnesarchi filius, et Epicurus Neoclis

et Melissus aliique non pauci. cum igitur thematum partitio facta est,

hanc, quod illustrissima insula esset, metropolin et caput thematis navalis

constituerunt. mediterranea enim regio, et promontorium quod e

regione Sami est, ipsaque Ephesus et Magnesia et Tralies et Myrina et

Teus et Lebedus et Atramyttium usque, ulteriora ac conligua Thracesiorum

praefecto sive equestris agminis duci, ipsi themati attributa snnt.

divisum autem est thema Sami 5n turmas duas, unam quidem Ephcsiaui,

alteram Atramyttinensem. praefectus vero thematis ipsam url)em Smyrnam

praetorium habuit. atque haec quidem de themate Sami.


42 CONSTANTINI PORPHYROGEKITI

i^' &ffia To KaXovfisvov AiyaXov nsXayog.

To dt y.u7.ovfievov AiyaTov ntXuyog , y.ai avrb /Qi]f.iaTil^ov

eig d-ifia, uno Alymg rov IloaeiSiovog viov rrjv nQoawvvfdav

eXaye, y.ad^dig cpaaiv ol tov "OfiTj^ov ayolmoavTtg. ovx Voti dt

vvv XQtia T?]? ''EX).i]viy.?ig lOTOQiag d/a to elvui avrrjv ipevSovg^

^itfieaTMfievrjV. ^tqu^wv de o ye(ayQu(fog ulXwg avTov tijv 6vo-

(.laaiav Tt&er/.eV unb yuQ rijg ay.Qug AloXidog , i]v Aiya ol eni-

ywQiot ovofiul^ovaiv , od^tv o AiytuTiy.bg unuQytTui y.oXnog , rrjv

ovofiaaiav eiXijCftv, ofiwvvfmg ro) ^wio. ofioiwg de y.ul b AQTt-

(.liSwQog ra ama q>i]ai no ^tQu/3covt. uxqu rig toTiv AloXidog, 10

rjv Aiya ol iniytoQioi ovofiuLovaiv, urp^ i]g y.ul rb ntXuyog rrjv

rotavTr^v ovoftaaiav nQoaeiXi](f'ev. AioXidog de Xeyo) ovx tdvovg

ovofiaaiav, uXXa yXcorri^g idicofia. r] yuQ riov "EXXr^vcov yXioTTu

ttg ntvre SiaXtxTOvg di}]Q7]Tai, nQcorr^v fiiv ri]v rTjg Ard^iSog,

devreQuv ri]v ^Icovcov, TQirr^v Si rijv AioXecov, reruQTi^v di ri^v 15

^coQtecov, nifinri]v 6i rr]v y.oivrjv,

nuvreg f] yQcvfiedu. y.cti unb

/Liiv rijg MiXi]TOv fdyQi ri]g "Ecptoicjov noXecog y.u\ uvvijg ^fivQvr^g

xul KoXocfjWvog "Icovcov ioTi xuTOiy.iu, curiveg rj] rcov "Icovcov Siu-

Xiy.rco yQcovrai ' unb Si KoXocfcovog fityQi KXut,ofitviov y.ui rT]g

uvTiniQUV rrjg Xiov yrjg y.ul avTijg rr]g MiTvX)]V}]g y.ul rov y.aXov- 20

fiivov IliQydftov AloXicov iariv unoty.ia , dirtveg diuXiy.Tco yQcSv-

1 &i(ia alyalov itsXayovg eTtTaY.aiSiY.nxov C 4 a^j^^oXioyQKfpt]cnvreg

A 5 vvv om C 6 rrjv QVOfLaaiav tilXm^ avvov C

7 dvziO-tLv.sv AV 10 z6 avvo C 11 ol inixfOQi-ot] zivlc; C

15 Trjv rav ieovcov AV 18 (iconaiojv C 20 y.a!.Qvi.u'vov oiu V

21 xazotKia AMorelli et C

Tkema decimum septimum Acgaeum pclagus.

Aegasum vero pelagus etiam ipsum inter theniata rclatiim, ab Aegeo

Neptuni filio appeilationem suam accepit, ut aiunt ii qui scholia in Honierum

scripserunt. nullus autem nunc usus est historiae Graecae, quod

mendaciis sit referta. at Strabo geographus eius appellationem aliunde

derivat, sifjuidem a promontorio Aeolidis, quod incola Aega appellant,

iiiule Aegeaticus sinus initium suniit, ita diclum est, communi cum aniinali

appellatione. eiusdem est ac Strabo sententiao etiam Artemidorus.

promontorium quoddam est Aeolidis, quod Aega incolae appellant, a quo

et pehigus eiusmodi appellationem accepit. Aeolidis autem dico noii

gentis appellationem, sed linguae proprietatem: Graecorum enim lingua

in quinque dialectos divisa est, primam quidem Atticara, alteram lonicam,

terliam Aeolicam, quartam Doricam, (juintam conimunem, qna omnes

utinuir. atqui a Mileto quidem Ephesum usque et Smyrnam ipsam et

Coloplionein, lonum est sedes et colonia, qui quidem lonum dialecto

utuntur. a Coloj>hone autem usquc ad Clazomenas, ct trans Chium atquc

ipsam Mityleaen et Pergarauiu, Acolura est colonia , qui quidein


DE THEMATIBUS LIB. I. 43

Tai Tojv Alo}.lu)v. ru de tnl/.eiva tovtcov, unu Tor lcyo/iiiVGV

ylf/.TOv y.al tcog ^AjSidov xul uvrijg IlQonovTiSog y.ul f^it/Qi Kvt^l-

y.ov y.u\ Tov noTu/iWV tov leyoaivov TQuviy.ov , nuvTig TQuiy.ol

dvofiuLo^'TUi y.uiy.oivfj diuXty.TO) /ocovTui, nXrjv BvLuvt/mv , OTi

5 JcjOQiiCov toTiv unoiy.ia. nQOooiy.tuovxai di t(o oTQUTrjyco tov

Alyulov ntXdyovg cxl ts Kvy.ludtg vijooi y.alovf.avai , xal rwv

2noQuScov, cjjv nQOtyovGiv, rj rs Blnvltjvrj y.al Xiog yal uvrri rj

u^rjfivog. ovx iiol de rcov Kvy.).dt,d(ov u).).u rcov ^noQudcov y.alov-

fiivcov' al yuQ Kvy.ludtg ArjXov rrjv vijaov ty.vy.)MGav, dtg cfrjGiv

10 ntQirjyrjTrjg ^diovvGiog,

. ybg

^TjXov ixvxXcoGavTO , xal ovvofia KvxXuStg tioiv. P 19

y.aXovvrat Se diacpoQoig ovofiaoi, .Ari/.ivog JSxvQog Blrj^.og A/no)^-

OrjQu GrjQuoia y.u\ '^Prjvnu. ovx oida di il rcov KvxXcidcov

iiGi Tiuaui dia rb elvai avrug nQoaytiovg xai xfi ElXadi avvofio-

15 Qovoag. ro di Alyuiov ntlayog ^uQvnXovv iOTi xa\ dvGntQurov,

y.a\ y.vfiara fiay.QU xui OQtoiv ioixoTU nQOOUVtyilQOv roTg nltovoiv,

iiTi diu rb nvxvbv roiv vrjocov, ilre xui diu rb Qivfiu rov novxov

rb xara^uivov tlg A^vdov xu\ nQOOUQaooofUvov raig vi]O0ig fnra

fiiydXov QOiLpjfiuTGg. unb di rov yltxrov y.u\ tcog Tr;g IlQonov-

20ridog rrjg re KvL,ixov xu\ rov IIuQiov , xu\ uvibg o xulovfiivog

^ EXXrianovTog rj re HQOixovrjOog, xu\ fitXQi rov "Pvvbaxov nora-

2 Sristov V 8 fig om C 9 vfjaov ttjv ^^lov V 10 ziiovvGiog

om V 13 &r](}ia C 16 dvsyilQOv V 17 xal om C

21 Tov om C

Aeolum dialecto utuntur. ulteriora his a Lecto et usqne Abydum et

ipsam Propontidem et Cyzicum et flumen Granicum appellatum , omnes

Graeci vocantur et communi utuntur dialecto, exceptis Byzantiis, quia

Dorum est colonia. pertinent autem ad Aegaei maris praefecturam et

insulae Cyclades nuncupatae, et ex Sporadibus quae reliquas excellunt,

Mitylene et Chius et ipsa Lemnus. neque enim sunt hae ex Cycladibus,

sed ex iis quae Sporades appellantur: Cyclades enim Delum insulam

in orbem cingunt, ut ait Dionysius Periegetes:

Delum cinxerunt ct Cyclades appellantur.

variis autem hae ac diversis appellantur nominibus , Lemnus Scyrus

Melus Amolgus Thera Therasia et Rhenea: neque tamen scio an omnes

Cycladnm sint, quod ipsae sint terrae proximae atque Helladi contlguae.

est autem Aegaeum mare navigatu et traiectu perquam difficile: ingentes

enim ac decumanos fluctus volvit, qui navigantibus montium instar

assurgunt, vel ob densitatem ac frequentiam insularum, vel pronter

Ponti in Abydum defluxum, qui magno impetu in has insulas fertur eisque

illiditur. a Lecto vero ad Propontidem usque et Cyzicum et Pa-

riura, atque adeo ipse Hellespontus et Proeconesus, ad Rhyndacum flu-


44 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

(^iov, xai iwg uvzov %ov z/aaxv)Jov y.ai rov Kiavov y.oXnov , ru)

Tov Ah/aiov neluyovg xQarovvri nQOoty.ty.vQtovro. aal ravra f.iiv

Tie^l rov &ijLiurog rov Alyaiov ntXdyovg.

i TOTBAEIAESIS

KSiNSTANTINOT TOT llOPiDTPOrENNHTOT^

nEPI QEMATSIN THS JTSESIS HFOTN TH2 ETPSinHS,

TO B'.

TlQwrov d-t/^ia ro Im rtjg Svotcog EvQ(ont]g y.ti/iievov yrjg, ru

ovofiiul^ofitvov GQuy.uov, iv (o rb Bvl^dvriov "dQvrat xai rb r&v

P(of.iui(ov jjuoiXciov. dry.aiov eart nQoy.ar(XQyeiv rfjg EvQi6ni]g 10

yijg TO BvL^uvriov, rrjv vvv ovaav KojvaruvrivovnoXiv, inei y.ul

noXig eori ftuoilevovaa rov re y.6Gfiov nurrog vneQe/ovou oig rov

(.leydXov Ktovoruvrivov y.u.l (juoO.ttog rtjv emovvf.duv y.XrjQOvof.iT^-

Guaa' uQ/riV di rijg EvQConijg iyio rid^ijfii, inei xul uvrb to Bv-

^uvriov rijg &Qdxi]g eorl fU-Qog rb y.dXliarov re y.ul rifiuorurov. 15

To roivvv &tfia rrjg &Qd.y.i]g uqti rr]V dtaiv y.al ri]v ovofiaaiav

t}^(}./e dtfiarog, u(fi' ov rb rcov BovXyuQcov ytvog rbv^larQor no-

rufibv dientQuaev, inel nQoriQov tig ^uoiXeiug dirrug Sii]Qi]ro

1 Tov om C Kvavov C 2 ro a[ya.lov TtsXayos C xoti om V

[ilv] ds V 6 nsQi — /?'] ivTaviycc tu tj^s Svasais A et, qui

ijyovv r^s evQtonrjg addit, C

iiien nsqne et ipsum Dascylium et Cianum sinuni, Aef^aci maris praefecto

adscribuntur. atque haec quidem de tliemate Aegaei maris.

CONSTANTINI PORPHYriOGENITI

IMPERATORIS LIBER U. DE THEMATIBUS OCCIDENTIS,

SIVE EUROPAE.

Thcma primum.

Primum thema, quod ad occasum terrae Europae situm , nominatur

Thracium, in quo Byzantium conditum est et Romanorum regia. aequum

est Byzantium , quae nunc urbs Cpolis est , initium facere Europaei

soli, quia et urbs imperatoria est, et universi orbis praero^^ativam

tenet, quippe quae Constantini magni iniperatoris heres est nominis.

principium autem Europae iccirco eam statuo, quia ipsum Byzantium

pars est Thraciae pulcherrima atque honoratissima. igitur Thraciae

thema nuper in numerum ac ordinem thematum positum fuit , ex quo

tempore Bulgarorum gens Istrum tiuvium traiecit, quandoquidem prius

in duo regna divisa fuerat Thracia. testantur id ipsa urbium nomina,


DE THEMATIBUS LID. II. 45

y.al fittQZVQOvaiv uviu ru ov6f.iUTa luJv noXmv, i] rt Meoi]/.iiiQiu

xa/ 1] ^i^lvfi^iJiu, ftuGiXtcov 7iooG>]yoQtug l/ovoai noXetg tiqiv 7]

ri]v Twv '^Ptojnutojv ftuailtiuv avl-rjd-rjrui rt y.ul diudQafitiv navra t«

zov yoofiov nlr,Qi'ii.iuTU. u(f^ ov yuq i] Ttov To)f.iuicov UQyr] ti)v

5 tuvTT^g Guyi]vi]v ih']n/.coafv tlg nuvru ru tov y.oaftov TtQ/iiuTU,

nuvTug cog tlnttv dttaxtduat y.ut f.ttrtaxtvuatv ttg ftiuv uQyJ]v, y.ul

Lvybv ijvdyy.uat rtltiv tvu nu.vrug. uQ^Ufitvi^g di t^^' oayiiVi]g

diaai]ntodui y.ui dtU(}Qi'iyvvo&ui, oiXXcog y.ai ru nQuyftaru y.ul ru

dvofiaru fitrinott^d^rjaav. inuQym Si (dQuy.i]g vcp^ i]yffi6va irt-

lQray.ro y.ul vno rbv Ityofitvov y.oraiXtdQiov, rovTtari ftovXtvrr^v'

TuvQog yuQ uv&vnarog ixQurti rijg QQuxrig in\ rov fitycxlov

Kcovaruvrivov, tycor vcp' tuvxbv n6\tig vcf i]ytfiova y.ui y.ovailau-

Qiovvy. dtaauntt'ai]g ()i ri]g ouyi]vi]g , oig tinofiiv, xui rcov ^uq-

^UQCOv ixnoQ&i]a(/.VTcov rag n6).tig, tig fuxQu rfti]ftuTa dii]QiS^r] r}

\$ri]g OQCixr^g uQyJ]'

ij rt yuQ BovXyuQiu xui uvibg ^JorQog y.cu

rb ntQicvvvftov oQog rb diijxov u/Qt rov Tl6vrov , rb xuXovfitvov

Alfiog, rr^g GQ(/.y.i]g ilal fttQi] , vvvl di uXX6rQta yQ7]fiurtXovai.

To df rijg GQ('(y.-)]g d^ifia vnb rbv /SaatXtu KcororuvTivovnoXtcog

iriTUXTO xui elg vnovQyiav uvrov iyQi]fi(xriLf , xui ovStnco rig P 21

20 arQaTi]ybg i]v iv uvrco. uqi^ ov dt rb &f0fiiar^T0v rcov BovXyuQCOv

t&rog intQutcod^r] tig rbv "Iotqov norufi6v, tot£ xa\ avrbg ^uai-

Xevg i]vuyxuo&ri Siu rug tniSQOfiag rcJov 2xv&cov xai avrcJov rcov

BovXyuQcov tJg &ifiurog tcxS,iv uyuytiv avrb xul aTQUTi]ybv iv uv-

6 SiEontvaas? 8 ra ovonaxa kuI toc nQccyfiaxa C 21 avxos

6 §. C

tnm Mesembria tum Selymbria, quae civitates a regibus appellationem

habebant, prius;quam Romanorum imperium auctum fuisset et omnes ter~

rarum fines percurrisset. etenim ex quo Romanornm principatus sagenam

suam ad omnes mundi limites expandit, cunctos, ut ita dicam,

dispersit et ad unum imperium reduxit ac iugum unum subire omnes

coegit. verum cum sagena rimis fatiscere ac perfringi coepit, iam varie

et res et nomina commutata sunt. praefectura autem Thraciae sub ducis

ac consiliarii potestate constituta est. Taurus quippe proconsul obtinebat

Thraciam temporibus Constantini roagni, tenens sub dicione sua

iirbes tres et quinquaginta, a duce et consiliario administratas. sed

cum sagena, ut dixi, rimas fecisset, urbibiis a barbaris expugnatis ac

dirutis, Thraciae imperium in exigua segiiienta divisum est. etenim

Bulgaria et Ister fliivius et mons percelebris, Haemus nuncupatus, qui

iisque ad Pontum pertinet, Thraciae partes fuerunt ; nunc autem alienae

ac selunctae sunt. ceterum Thraciae thema sub imperatore Cpolitano

constitutum atque ad eius iura et ministeria redactum erat, nec

ullus unquam praetor in ea fuerat : at ex quo infensa deo Buigarorum

natio ad Istrum fluviuni traiecit, tunc etiam imperator ipse coacius fuit,

ob incursus et impressiones Scytharum et ij[;sorum Bulgaroruii!, ad the-


46 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

jip /eiQOTOviJGUi. tyivaro Se i-j riov /3uq/3uq(x)v ntQuuoaig Inl tov

'JoTQOv noTU(.ibv eig ru TtXr] Tfjg ^uoiXtiug Kwvotuvtivov tov Ua)-

yiovuTov, oTt xnl t6 ovofiu uvtcov (puveQov lyeveTO ' nQOTiQov yuQ

OvoyovvdovQOvg uvTovg exdXovv. -rj dt OQuy.rj ovo/^iuoluv f.iev

tiXev unb GQuxog ^uoiXtiog tov nuXui ev uvToTg TeXevTTjGuvTog, 5

^' unb vvf.i(pijg TiTuviSog, u(f^ fjg y.ul Kqovov Joloyy.og, od^tv to

TiQivTOv t'9-vog T(x)v Q)Q(iy.(Jov Jdloyy.oi bvofiuXflVTUi. f.iuQTVQet di

r(3 Aoy(p y.ul ItQoy.Xijg o yQu/.if.iUTiy.bg 6 yQ(i.^pug t6v ^vvey.drifiov,

TO Tiov JoXoyy.(x)v 1'd-vog t^ ^q4^-T} ovvuQid-/.i(ov , "ktycov ovTCog

eloiv ul nuout inuQxiui y.ul noXtig , ul vnb t6v ^uatXta TtwylO

Fo)/iuio)v dioiy.oi'ftevui tov tv KcovaTUVTtvovnoXtt , inuQ/Jui fiiv

'£,6 , noXeig di T^Xe ." UQ/ijv ovv Tr/g EvQ(6ni]g t)]v ^uatXida TCJov

noXicov y.ui tov xooftov nuvTog, tijv viuv ^PcofiTiV Kcovotuvtivov-

noXtv iyco Tid-i]fii' dtu tovto y.ut t6 ntQl uvzi]v &ifiu , t6 y.uXov-

fitvov QQ(/.y.ij, Tcov iv ToTg EvQcont^g fiiQtat d-tfidTCOv nQCOTOV T£- 15

d-dy.ufitv, wg y.ui uvTrjg t% noXtcog Ti]g nuXui BvL,uvTidog y.uXov-

ftivr/g iv Tfj t(ov Qq^v/.wv idQvv&tioi]g /(oqu. uvtq di tq Bv^uv-

riov IMtyuQicov y.ui .Auy.i8uifiovi(ov y.ui BotcoTCov ioTiv unoiy.ia,

tCliv uq/uiotut(jov '^EXXijVtoV dtb xai Ti]g rtov /JcoQticov yXcLTTr^g

iv iniGTi]fiti Tvy/uvovotv. tlncofiev roivvv, cvg UQ/uia ru^tg ixQu- 20

rei, xui uvTcZv tcov inuQ/tcJov t« bvofiuTU.

7 rav &Q(XKwv add C 15 rmv'\ rb libri 20 slnofiev AC et F

i. e. Federici Morelli editio: correxit Bandnrius

matis ordliiem Thraciam reducere et praetorem in eo themate creare.

barbarorum autem transitus ad Istrum fluvium circa tinem imperii Con-

«tantini Pogoiiati exstitit; unde eorum nomen inclarnit ac pervagatum

est: antea quippe Onogunduros eos appellabant. Thracia vero appellationem

accepit a rege Thrace, qui olim illic e vivis excesserat ; aut a

nympha Titanide, cx qua et Saturno Dolonchus natus est, unde Dolonchorum

natio primum nomen nacta est. testis autem huius rei est Hierocles

grammaticus, qui conscripsit ZivvtKSrjfiov, id est commentarium

peregrinationis comitem , Dolonchorum gentem Thraciae connumerans,

cum ita loquitur "sunt omnes praefecturae et urbes, quae ab imperatore

ilomanorum Cpoli degente administrantur , praefecturae quidem 64, urbes

autem 935." quocirca principium Europae imperatricem urbium et

mundi totius, novam Romam ego constituo; ac propterea thema circa

ipsam, quod appellatur Thracia, in Europaeis partibus situm, thematuni

tn-imum statuimus , quippe cum urbs ipsa olim Byzantis nuncupata in

Thracum regione stabilita sit. attamen Byzantium ipsum Megarensium

et Lacedaemoniorum ac Boeotorum est colonia, Graecorum antiquissimorum:

iccirco etiam Doriensium lingua utuntur scite et eleganter.

dicamns itaque, ut antiquus ordo obtinebat, et ipsarum praefecturarum

nomina.


DE THEMATIBUS LIB. II. 47

^EnaQ/ia Q()('urjg rjyovv EvQwm];, vno y.ovatliaQkov. lorr-

ioti fiov?.£vrcuv, noXiig id', Ev8o'S,iovnolig , '^HQu.y.lcia , IdQv.u-

diovnohg, BtLvfj , JJdviov, ^Oqvoi , Favog, KalXinolig , Mi']-

QfL,og, ^aXrr/.i], 2avuSa , ^Acfqodiaia , ^!AnQiog , KoiUa.

5 inuQylu '^Podonrjg, vno T/;V avxrjV, noletg 'C, TIuQO^ty.onO-

Itg , 'HQuy.KHa 2TQVf.ivov, Jiivog, ]\lu$i(.iiuvovnoXig , ^tQQui,

Qillinnoi , TQuiavovnoXig.

tnuQyia Alf.ii[.i6vT0V , vq)^ rjyf(.i6va , n^^.etge"^, ASQiuvot'-

nolig , Idy/iulog , /li^tXT^g, HXovTivonoXtg, IXoiSog.

10 inuQ/ia OQtr/.r^g , vno y.ovoihuQiov , noXeig t , y.lif.iu IMe-

OTixbv y.a\ Ay.6vTiOf.iu, 0tXinnovno7ug , BeQ^r^ , vijoog Qdoog,

vriOog 2aftod^Qny.rj.

enuQ/ia Mvoiag, vcp^ r^yafiova , nolttg it , T6fiig, Aiovv-

GonoXig , "Ay.Qui , Ku/.XuTig , ^IoTQog, Kiovotuvtiuvu , Z,tXnu,

15 TQonutog , A^^iovnoXig , Kumdu^u, KuQnog, TQiuOftig, No^io-

dovvog, AYyiooog, AXftvQig.

"Eiog (hSe to Tijg GQtixrjg d^tftu y.UTu tov 'TtQOxXtovg 2vv- p 22

txSijftov, y.ul fitTLi TuvTU To T% Muxtdoviug dtfiu, o vno TO

IXlvQtxov y.ui T7]v txtioe Tono&eoiuv rtTUXTUi. uQ/tTai ovv

20 ovTiog.

1 Tjyovv om Hierocles axro C 5 tcov avroav F. malim rov

uvrov, col!. th. 9 piaef. Pann. 8 g'] imino t' 13 i6' F

14 Kwvoravridva om C Ib xara F

Praefectura Thraciae slve Europae. a consiliariis reguntur urbes

quattuordecim, Eudoxiopolis, Heraclea, Arcadiopoiis, Bizya , Panion,

Orni, Ganos, Callipolis, Merizus, Saltice, Savada, Aphrodisia, Apros,

Coelia.

praefectura Rhodopes: sub eadem urbes septem, ParthicopoHs, Heraclea

Strymni, Aenus, Maximianopolis, Serrae, Philippi, Traianopolis.

praefectura Haemimonti, sub duce, sex urbes, Adrianopolis, Anchialus,

Develtus, Plutinopolis, Tzoidus.

praefectura Thraciae sub consiliario, urbes quinque, Clima Mesticon,

Acontisma, Phiiippopolis, Beroe, insula Thasus, insula Samothrace.

praefectura Mysiae, sub duce , urbes 14, Tomis, DionysopoIIs,

Acrae, Caliatis. Ister, Constantiana, Zelpa, Tropaeus, Axiopolis, Capidava,

Carpus, Trosmis, Noviodunum, Aegissus, Halmyris.

Hucusque Thraciae thema, ut habetur in Hieroclis comite peregrinationis:

postea vero Macedoniae thema, quod sub IUyrico et eius descriptione

locatur: sic ergo incipit.


48 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

^EVTEQOV &Eiia MaxsSovicig.

Mcixtdovitt 1] /UQa d)V0f.idG&rj dno JMay.iSovog tov[^lo^; xat

0viag Tijg /fevy.aXicovog, w? (prjaiv '^Haiodog b noir^Ttig'

7] d^ vnoxvaaaf.itvi] /fil ytivaTO TiQnr/.tQUVvdi

vie dvtii , Mdyv)]Tu Muyr^dovu ^' mnioyuQi.ir^v, 5

o'i neQi IIieQirjv y.al ^'Oh\unov dwfiUT^ evaiov.

aXkoi $' dno Muy.eSovog tov AloXov , cog ''E)JMviy.og tiQeiclJv

nQMTji Ttov ev ylQyei "xul May.eSovog Alokov , ov vvv 3Iay.e$6-

vig xuXovvTui , (.lovoi jneTu Mvacov TOTe oixovvveg." XeyeTUi de

xal Muy.edoviug f.ioTQa MdyeTu , log MuQOvag ev nQWTM May.e- 10

SovtuxMv' "^y.ul Tijv "HQeoTeiuv de BIuxeTuv leyovaiv dnb tov

MaxeHovog.^^ dXXd xul tijv oXr^v Muxeooviuv IMaxeTiav oiSev

m'OfiuLOf.ievrjV KXeidijfiog ev nQcoTOig lAr&idog' "xul eE^coxiadr^auv

vniQ tbv AiyiuXbv dvco Tijg xulovfiev7]g MaxeTiug.^^ ol de tvJ?

Tyiay.tSoviag /SuaiXevauvTtg dnoyovovg tuvxovg '^HQaxliovg ovo-iS

fiuLftvatv , HQuxXtovg txtivov tov ^ovcfdyov xal XtovTOCforov

rvy/dvovTog , ov ti]v tixovu xu\ to fityt&og xul oXov aviov tqv

y^aQaxTr^Qa iv TCp InnoSQOfica b /uXxovg dvd'Qiug untfiu^UTO ' o^

Tpr u4Xxf.iip'T]g xai IdficfiTQvcovog vwg , wg "EXXrivtg iptvdoAoyovoi

ToTg yqafifiaai. 8ib xa\ uvti Tuiviug xul aTtfifiuTog xul nOQcfvQug 20

^uatXixrjg TcTt StQiiUTi Tr^g xicfuXrjC tov XtovTog tavTovg Tuiviovai,

xai GTtiiuu TOvTO xul xoGfiov rjyovvxui, xai vntQ ndvTU XiOov xui

5 5' C 7 IeqIcov vulgo 8 oiJ] ovzco F 11 'Hqi6telccv F

13 sTQcaTca? aii rcQcozrj 'JT^fldt? 15 rjQccnlEcog ovoftec^ovaiv riQanXicog

C 17 Hai. olov] ntQl oXov F

Secunclum ihcma Maccdo7iiac.

Macedonia regJo appeliationem hanc accepit a Macedone lovis filio

ex Thyia Deucalionis, ut ait poeta Hesiodus:

illa satu Saturnigenae genuisse tonantis

natos Magneteni atqne Macedona fertur, equestri

arte insignes, Pierias aedesque colentes,

alii vero a Macedone Aeoli filio, ut auctor est Hellanicus libro primo


DE THEMATIBUS LIB. II. 49

(xuQyaQOv tovtm ty/.aXXMnlLoiTui. y.ui jnuQTvg u^ioniOTog uvtu

ro v6f.uof.ia zov jyiuxidovog ^Xi^uvdQOv, toiuvti] it/.ovi y.uHwni-

t/6fiivov. [iil exQUTTjoe de rj j3uoiXeiu rwv Maxedovwv UQ'^ufievr}

unb Tov TQiTOv vlov HQuy.)Jovg Kuquvov nQooayoQivofuvov,

5 uv^r^d^eTou de uno OiXinnov tov nuTQog lAXe'^uvdQOV , fieyu\vv~

d^eiou de y.al vneQ(fvrjg yevofievTj y.ul twv uy.Qwv Trjg y^g uvtmv

enixpuvoaoa en^ uviov lAXe'§uvdQOV xut rwv uvtov diudo/cov,

xuTuXif^uou de elg UeQolu tov 0i)Jnnov , ojOTe xui uvto u.no^u-

XeTv To Ttjg ^uoiXsiug u^kofiw ui/fiuXwTog yuQ uvTog o IleQotvg

10 fieTU yvvuiy.bg xul Ttxjwv, 7]TTrj&ttg inb AlfiiXiov uvd^vnuTov xal

GTQaTijyov Twv Pwiiaiwv, eig Trjv PwfirjV unrj/d-rj deofiiog , xa\

nuvTa T« Trjg ^uoiXtiug twj' Muxedovwv eniorjfiu, woTt unb /?a-

atXeiag eig enuQ/Juv rb o/rjfia fieTu^uXtTv, xul vvv eig d^efiuTog

Tu^iv xu\ OTQUTr^yidog uvTrjv xuTuXr[%uik

15 'EnuQ/Ju Muy.edoviug , vnb xovoiXiuQiov, noXeig Xu , Oto- P 23

ouXovixrj, IltXXri, EvQwnog, ^Tog, BtQQOtu, ^EoqSuToi, ^Edtoou,

KtXXrj, u4Xftwniu, '^HquxXiiu .Auxxov, lAvTuviu, EtfitvSog, Ni-

xeSrig , Aio/SovQog, '^PIdofitvrj^ BQuyvXog , n^i^uvu, BIuQwveiu,

^Afi(pinoXtg , NeunoXig , AnoXXwviu, ToneiQog rb rvv '^Povotov,

20 Niy.onoXtg , ^l&unoXig, ^'Axuvd-og , KeQutonvQyog , BtQnr] , ^Aqu-

Xog, AtoxXrjTtuvovnoXig , ^t^uoTonoXtg.

3 SHgdTti P. fortcan scribendum insy.gdtei (pro sl eHQCcTft) MoreUus

5 vno ? 8 cpilinnov C 15 /l/J' C 18 nqi^ava A

quam pretiosis lapillis et unionibus se decorari putaht; ac testis huius

rei fide dignus est nummus Aiexandri Macedonis, eiusmodi figura insi-

gnitus. siquidem regnum Macedonum florere ac vigere coepit a tertio

Herculis fiiio , qui Caranus vocabatur; auctum vero propagatumque a

Philippo, patre Alexandri; denique magnitudinem ac splendorem admirabilem

assecutum est atque extremas terrarum oras attigit sub ipso

Alexandro eiusque successoribus; ac tandem decidit ac desiit sub Perseo

Philippi fiiio, qui regiam quoque dignitatem amisit: etenim captus

est ipse cum coniuge et liberis ab Aemilio proconsule et duce Romani

exercitus, a quo victus fuerat, et mox Romam in vinculis adductus, et

una cum eo omnia regni Macedonum insignia, ita ut a regio statu ad

praefecturae formam Macedonia mutata fuerit, ac nunc in thematis et

provinciae ordinem redacta.

Praefectura Macedoniae, sub consiiiario , uroes 31, Thessaionice,

Pelle, Europus, Dius, Berroea, Eordaei, Ede.«s


50 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

tnaQ/Ja May.edoviag, vcfi' Tjyff.c6va, noXiig tj' , 2t6Xoi,

^'jiqyog, EvGTQaiov, UtXayovia, BuQyala, KiXaiviSiov, l^Qfio-

vla, ZanaQa.

inuQ/ia Otaauliug , vno rbv uvt6v, n6Xeig il^ , ^uQiaaa,

/Ji]f.i7]ZQiug, Qr/^ut, ^E/ivui6g, udufiiu, Tqixi], r6f.i(f'0i, ^Anuri],5

fii]rQ6noXig al vvv Xty6fi£vui Ntai JldrQui, KuiauQtta , WuQau-

Xog, BovQUfiivatog, ^dXrog, ^lcouvvov^tog. vr^aog 2y.iu9^og, vrJGog

^xtnlXu , vijaog IltnuQr^dog.

"Eiog diSe ro &ifia MuxtSoviug.

TQitov &f(ia ZtQVfiovog.

10

Tb St d-ifia rov ^TQVfiovog rfj May.idovia avvriraxrai, y.ul

ovSufiov rovTOv Xoyog farl ntQi d-tfiarog, aiXX^ tJg y.XtiaovQug

Ta§tv XtX6ytaTai ' y.ui 2y.vd-ai uvrb uvrl MuxtSovcov dtuvtfiovTUi,

^lovarivtuvov rov Ttvorfit]TOv iv roTg oQtai rov 2TQVfi6vog xui

ratg dta^ud-Qaig rdiv xXttaovQdiv rovrovg tyy.arotxiaavTog. 15

TivaQTOv 9i(ia @£6aalovUr].

Tb di vvv tig &tfiarog ruS,iv /Qr^fiuritpv OtaaaXovixrj xal

avrb MuxtSoviug fitQog rvy/dvti. xul "vu fii] Xtyio rovg t%o)d-tv

xul naXutovg rov rotovrov fidQTVQug nQdyftarog , u'^t6/Qtcog

fidQTvg uyiog rov XQiarov un6aroXog TluvXog, MuxtSoviav^Q

ravTTjv unoxaXcov. yQucptt S^ ovrcog "nuQ^vrog 7]ftiv IdQiardQ/ov

MaxtS6vog QtaauXovtxicog " 7] yuQ QtaauXovixr] firjTQOnoXig iori

4 is'' F 7 BovQ&afiivaiog P

praefectura Macedoniae, sub duce, urbes octo: Stoli, Argos, Eustraeum,

Pelagonia, Bargala, Celaenidium, Harmonia, Zapara.

praefectura Thessaliae, sub eodem duce urbes 17: Larissa, Demetrias,

Thebe, Echinaeus, Lamia, Trice, Gomphi, Apate, metropolis

quae nunc Novae Patrae nuncupantur, -Caesarea, Pharsalus, liuraminsius,

Saltus, loannubius, insula Sciathus, insula Scepila, insula Peparethus.

Hucusque Macedoniae thema porrigitur.

Tertium thema Strymonis.

Thema Strymonis Macedoniae coniunctum est, neque nsqnam eius

mentio fit nomine thematis, sed in clausurae ordinem reputatum est; et

Scythae ipsum loco Macedonura depascuntur, postquam lustinianus Rhinotmetus

eorum sedes in montibus Strymonis seu in traiectu clausurarum

collocavit,

Quartum thema Thessalonicc.

Thessalonice, quae hoc tempore in thematis ordine existit, et ipsa

Macedoniae pars est; et ne externos et antiquos huius rei testes proferam,

locuples testis est S. Christi apostolus Paulus, qui Macedoniam

hanc appeliat, dum ita scribit "perseverante nobiscum Aristarcho Macedone

Thessalonicensi." etenim Thessalonice raetropoiis est Macedoniae.


DE THEMATIBUS LIB. 11. 51

Tijg ISIay.iSoviaQ. aXla xal '^Tf^ox7^7Jg o yQUfijnaTixog fv TuTg

Dlaxfdortxaig uvrrjv rid-fixe noXfaiv. Vyit cVf tijv ovo}.iaaiav unb

Toiavrr^g alciug' (DiXinnog b lAfivvrov QeoaaXovg ixft vixriaag

rfi &vYarQi xal rfj noXei bfitovv/nwg rb ovofia fd-tro.

5 UffinTOV &ifia Tfjg EvQcomng 'EXlug.

^ElXug Tj y(0Qu fxXi^i^t] unb 'EXXfjvo^ rov /JfvxaXiwvog, og

Svvaanvaug rfjg Od^icoridog roig vnrixoovg favrw yevofitvovg avri

rQatxiov"EXh]vag fxulfoe' xal rore nQMrov ^EXXug wvofiua&i].

ovx rjv df rovro nuXaibv ovofia {'i^TOr^ uXXa qcovi]g ri]g EXXi]vi-

lOxijg Idifofia, tog b avyyQucftvg ^AXfS^avSQog (fTjai, rrjv ovofiaalav

vecorfQix7]v tidcog. doxet St fiot , ovSf rb ovofia rovro avfinaaa P 24

Ticog ti/fv 7] /coQU. ovS^ noir]r7jg tfivrjad^rj '^EXXr^vcov, IdQytiovg

avrovg unoxaXcov, u7.Xu &faauXovg ftovov unoxaXxov, xal EX-

Xcxda rrjv vn^ ^AyiXXti noXtv, (i)g AXt^avdQog cfr^atv b noXviorcoQ,

ISovdufiov rovg avfinavrag cov6fiuafv''EXXrivag, ovd^ tiXXovg rj rovg

fieru IdyiXXtcog tx rrjg W&icjoridog n^bg rrjv ^IXiov txnXtvaavrug.

fXti de rb d^tfia r^g 'EXXuSog noXtig od', nQCorr^v fitv ^xixQtpfiuv,

^ ^EXfvaXva, y AuvXtov, Si XaiQcoveiav, e' Navnuxrov, g' AeX-


52 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

yimvlSrig iy.tXvog o yiay.eSaif.i6viog f.tna -vQiay.oaiwv ax QaxKOTiov

avTtaTrj BtQ'^jl Tio Twv IliQawv ^aaiXfi, y.al ToauvTa f.iiv rj EX-

Xug xuTU Tov '^liQoy.lta.

"Ektov &£iia Il£j.OTc6vvr]6og.

KoQivd-og rj noTS ^E(fvQa , fiijTQonohg nuarjg '^ElldSog xaJ 5

avTTJg IIiXonovvi]aov , TovTtaTiv Idyuiag ' ot yuQ ^Fiofiaioi Tovg

TrjV ritXonovvT^aov oixovvTag ^Ayuiovg ovofidtovaiv. ioTi St nuau

rj vijaog vno tvl aTQaTi^yM TiTuyfitvri , nokng tyovau fi , i'§ wv

italv tniarjfioi KoQiv&og fit^TQonohg , ^iy.vwv, ^jiQyog, yiuy.eSai-

f.iovia Tijg yiuy.a)viy.rjg ,

nQiv ^nuQTri , tTtQU fir^TQonohg al Xt-lO

^i

yofisvai IIuTQat. rj Si IliXonovvrjaog TQttg iyH incowfiiag, d)g

NtxoXaog Jufiuay.rivog yQucfit iv TiTUQTji laTOQia. fiiyiarov

ovv Tcov TOTt layvov ol IliXoniSui , xai f] UiXonovvrjaog tig av-

Tovg d(fso)Qa , xai uvto rovvofia tyovaa dn ixiivwv, TQiig ijSr]

nQOTiQOv dXXu§uau rug inwvvfiiag ' inl fiiv yuQ Idniov rov (DoQW- 15

vtwg ixuXiiTO lAnit], ini Si UtXuayov tov uvToy&ovog TliXaayia,

inl Si ^'AQyov xui avTrj ofiwvvfiwg ixaXtiTO ZiQyog. inl Si IleXo-

nog Tov Tov Oivofiaov vtxrjaavTog IliXonovvriaog tayt tovto to

xvQiov ovofia. iOTt Si ysQQOvrjaog dfiniXov (pvXXw tc3 oy^fiuTt

naQifi(piQr]g. Atovvaiog Si nXaTuvov (fvXX(a dnsixu^st, XiywvZO

ovTwg '^tiSofiivi] nXardvoio fWOVQi^ovri mTrjXci}.^' ntQi Si tov

11 cog C: vulgo ros o

Lacedaemonius cum trecentis militibus obstitit Xerxi Persarum regi.

atque haec sunt quae continentur in Hellade, ut scribit Hierocles.

Sextum thema Peloponnesus.

Corinthus , olim Ephyra nuncupata, metropolis est totius Hellados

atquc ipsius Peloponnesi, hoc est Achaiae: nam Romani Peloponnesi

incolas Achaeos appellant. est autem universa insula sub uno praetore

constituta, et urbes 40 continet ; ex quibus insignes Corinthus metropo-

Hs, Sicyon, Argus, Lacedaemonia Laconicae , quae antea Sparta dicebatur,

alia metropolis Patrae nuncupata. Peloponnesus autem tres appeilationcs

obtinet, ut Nicolaus Damascenus scribit in 4 histor. itaque

maxlme inter illius teniporis principes Pelopidae pollebant; ac Peloponiiesus

ipsos spectabat et ab ipsis nomen suum retinebat, cum tribus iam

antea nominibus appellata fuisset, siquidem sub Apio Phoronei filio dicebatur

Apia, siib Pelasgo indigena Pelasgia, sub Argo etiam ipsa Argos

dicebatur: denique sub Pelope, qui Oenomaum vicerat, Peloponnesus

proprium hoc nomen vindicavit. est autem Cherronesus vitis pampino

figura persimilis : Dionysius tamen platani folio Peloponnesum comparat,

hoc versu "persimilis platani folio, cui cuspis acuta est." circa


DE THEMATIBUS LIB. II. 53

ronov avrov elol vrjaoi X^, neXoTiovv^aioi Xtyofitvat. xal ovT(og

fxtv fj HtXon6vvi]aog,

"E^aaiXtitxo to nfnv ij IltXonovvijaog tx rov xojv '^HQaxXti-

dwv yivovg, (.tt/Qig av OiXinnog o Blaxtdwv tovxiov txQdnjat.

Sditvtx&ivrcov yuQ nov ^Ad-TfVaiwv nQog rovg uday.tdai^toviovg ntQi

TiQcorticov, acp^ ovntQ vn Uf.i(foriQU)v 6 TliQarjg fjrrrjd'}], ^iQ'£,rig

ixtivog ntQi^6)]rog , nttfi {.itv vnb .Aaxtdaif.iovicov, ort MaQ-

doviog ixtivog avv navrl rco }mco intnrcoxtt , vr/irrj di or6ho vn' P 25

.Ad-VfVaicov, ort QtfttaroxXiig ivavcxQ/ti rov axoXov, — /t*«/^ ovv

lOixQorrjd-ri nQog dficfioriQCOv ntQi nQcorticov, xal StfXQdrr^atv in*

uf.i(foriQOtg b noXtfiog trr] xt,', xad^chg QovxvdiSrjg b ntQicovvfiog

yQucptt. vn* uXXr]Xcov ovv Siacpd-aQivrcov xal xijg vtoXaiag dnoX-

Xvfiivr^g tiorjXd-t (DiXtnnog b xov ^AXt^dvdQOV naxr]Q, xa\ dficfoxi-

Qovg avxovg iSovXcjoaaxo , wart Qi]&f]vut tn^ avrov rovrotro X6-

15 yiov iv Si Si/oaruairj xai b ndyxaxog iXXa/t rtftiig.^^ vaxtQov

Si naXiv xcSv 3Iaxtd6vwv vnb '^Fwftaiwv 7]xxr]d-ivxwv , nuaa r]

EXXag rt xai r] IltXon6vvr]Gog vnb rr]v TftJv '^Pwftuiwv aaytjvrjV

iyivtxo , wart SovXovg «vr' iXtv&iQwv ytvia&at. ia&Xa^co&T] Si

ndoa rj /wqu xai yiyovt ^dQ^uQog, oxt b Xotfitxbg d-dvuxog naouv

20 t]3oaxtxo xrjv oixovfiivrjv, bnr^vixu Kcovaxuvxivog b xijg xonQiag

inwvvfiog ru oxrjnrQa xf/g xcov^^Pcoftaiiov Sttintv dQ/rjg, (jjoxt xtvd

Twv ix IItXonovvr]Oov fiiya cpQovovvxa ini rf] avxov tvytvtia, "va

1 avTTJg C 3 t6 om C rcav om C 18 dovXotg vulgo

haec ipsa loca septem sunt insulae, quae Peloponnesiae nuncupantur.

ac sic quidem Peloponnesus se habet.

Olim quidem regio illa gubernabatur imperio ab Heraclidarum genere,

donec Philippus Macedo eos devicit. etenim cum Athenienses adversus

Lacedaemonios de principatu contendissent, ex quo ab utrisque

Persa victus est, Xerxes ille famosissimus, pedestri praelio a Lacedaemoniis

superatus tum cum Mardonius cum universis copiis concidit, na-

vali vero expeditione ab Atheniensibus tum cum Themistocles classi

praefuit; certamine itaque inter utrosque commisso de praerogativa,

bellum utrinque per 27 annos productum est, ut percelebris Thucydides

memoriae prodit. ergo prolligatos a se invicem , iuventute prostrata,

invasit Philippus, Alexandri pater, et utrosque servituti addixit, ita

ut hoc carmen de ipso prolatum sit "in dissidiis autem vel nequissimus

principatum obtinet." postea autem , vice versa Macedonibus a Romanis

superatis, omnis Graecia et Peloponnesus Romanorum sagenae iugum

subierunt, ita ut Graeci servi pro liberis evaserint. ceterum in servituteu»

redacta fuit universa regio ac barbara effecta, quando pestilens

morbus in omnem terrarum orbem grassatus est, quo tempore Constantinus

Copronymus Romanorum imperii sceptra rexit. itaque quempiam

e Peloponneso oriundum de nobilitate sua, ne dicam ignobilitate glorian-


54 CONSTANXmi PORPHYROGENITI

jM^ Xtyci) dvayeviia, Ev(f'i]iA.iov extivov rbv neQi^oi^xov yQaiif.iuTiy.ov

unooxctJipui eig uvrbv TOVTotrb 3-QvXovf.ievov lufifteiov "yuQuadoei-

Srjg oxpig eoi)^Xu^o}fj.evi]." t]v Se ovzog Nix^iug b xrjdevaug enl

&vyuTQi ^ocpin XQioToqjoQov tbv vlbv tov xuXov '^Pcofiuvov xul

uyud-ov ^uaikio}g. 5

["E§So(iov &ifitt Ksq}ttXlijvla.}

'U de Ke(f)uXXi]viu avfnneQieiXtjnTUi TJj IleXonovv^OM ' ovdi-

nore yuQ elg ju^iv e/QrjfiuTi^e &ifiuTog, ovde ovofiuaTog rig fx

TuvTTig lyiveTO el fitj b nuQ^ '^OfiTjQU) noXvS-QvXrjTog 'Odvaaevg.

bfioiwg de xul vTJaog r] Zuxvvd-og r] re udevxug xul ?; ^ld^uxri rj rot) 10

^Odvaaiojg nuTQig, xul uXXu xivu vi^aidiu, xul uvttj IHqxvqu fj

Twv Oaidxtov noXig, rb tov!AXxiv6ov jSaaiXetov , ovneQ^OfitjQog

ix&eiul^fi vneQ nuvTug Tovg TOTe tivujv uvdQoijv ^uaiXevovTug. xal

Tuvra fxiv ntQi tovtwv,

"OySoov 9^(1« NiKOTtoXig. 15

^EnuQyJa r^g nuXutag ^HneiQov Trjg 0o)xixijg, v(f)^ rjysfiova,

noXetg §d)i)exu , NixonoXig fi)]TQonoXtg. exXif]d-i] di NtxonoXtg

di' uhiuv TotuvTi]v. KutauQ ixeivog b ae/^uoTog xul neQicuvvfiog

AvyovGTog noXefiov e'o/e fitTu KXeonuTQug Ti]g Alyvnrlug xui

6 K£(j)ccXrjvia C 12 o-JtSQ C

tein Euphemius, il!ustris ille graitmiaticus , cavillatus salse fuit Iioc trito

et pervagato senario "vieta iacies in servitutem redacta." hic autem

fuit Nicetas, qui filiam suain Sophiam collocavit Christophoro filio Romani,

egregii ac probi imperatoris.

Septimum tkema Cephallenia.

Cephallenia Peloponneso comprehensa est: nunquam enim ex numero

thematum fuit, neque celebris quisquam ex ea oriundus erat, nisi

clarissimus apud Homerum Ulysses; ac pariter etiam Zacynthus insuia

et Leucas et Ithaca, Ulyssis patria, et aliae quaedam parvae insulae,

atque ipsa Corcyra, Phaeacum civitas, Alcinoi regia, quem quidem

Homerus divinis laudibus in caelum extollit supra cunctos principes qui

tunc in paucos dominabantur. atque haec quidem de his.

Octavum thcma Nicopolis.

Praefectura \eteris Epiri Phocensis , sub duce , urbes duodecim

Nlcopolis est metropolis. vocata autem est Nicopolis ob eiusmodi causam.

Cacsar ille Augustus ct fama super aethera notus bellum gessit


DE THEJVUTIBUS LIB. U. 55

l4vxo)viov rov rarTTj? avdQog , og i]v nfjoxtQov iji^ uSeXqf] xov

KalauQog yuf^^Qog, untaTT] de rjjg '^Pcof.iaiiov uQxr^g di^ tQioxa

T^? KleonaTQag avxTjg ,

y.al Trjg Alyvnriwv yijg nuG7]g exQuxrioev. P 26

vuvTiyjo ovv oxoXcp enl vuvol /jXiutg xal Siay.ooluig ovvi^aXov

Sfiexa KuiouQog ev noXefuo , Iv uvtco tiZ dy.Qun}]Quo tco xaXovfuvco

yiy.Tlco • y.al vixrjOag b KuXguq tov IAvtcvviov y.ul ti]v KXeonuxQuv

iXTioe noliv , xaXeoag uvtTjV NixonoXiv dia to ey.eioe rjTri]&rivat

rov l4vTioviov. uno 6e rov ay.QCOTrjQiov rov xaJ^ovfievov lAy.riov

xul Tug y.uXovfierug Ivdiy.ritovug excxXeoev. ovrco yuQ yQucfei

lO^^Hov/iog b IXlovoTQiog. "ivdixricjov rovx^ toriv ivuxriiov, ^ ntQi

ro Idy.xiov vixi] ' diu rovro uQ/erui fiev ivdixxicov dnb nQt6ri]g xal

xuraXi^yei fte/Qi rijg le , xal nuXiv vnoaxQicfei xu\ aQ/erut uno

nQcoxrjg, dtu rb rbvlAvrouviov ovvuQ/ovra ytveo&ut Avyovorco tw

KuiouQt fii/Qt rov it /Qovov. fierd de ravxu fiovog ixQuxi]otv

15 Avyovoxog."^ firjXQonoXtg Si rov &ifiuxog noXtg JoiScovr] , icp'

rjg tj SQvg r] cp&eyyofiivi] t« rwv Sutfiovcov fivoTi]Qia' rjg ftvi]fio-

vtvei xat d-eoloyog TQr^yoQtog, Xiycov ovrcog "^ z/coScovuiag SQvbg

XrjQrjfiara i] Kuoruliug fiuvxixcoxarov nofiu."^ ixeioe yuQ r]v r]

nriyr] KaaruXiug ovofiu t/ovoa dnb vvficfi^g rtvbg ovrco xaXovfii-

SOvr/g, xai noxufiov ov "Ofii]Qog 1.4/eXcoov bvofiutet, ov rb vStoQ

vntQ^uivti ini yXvxvxrjXog nuvxa rd tcjjv noxufuJov vdfiara. xal

ravra fiev mQi NtxonoXecog.

12 rrii add C 18 (ittVTindv Morellus in notts 21 inl om

Banduriana

adversus Cleopatrara Aegyptiam et Antonium eius virum, qui prius Caesaris

affinis ob sororem fuerat. ceterum a Romanorum dominatu descivit

ob amorem Cleopatrae, et universam Aegyptiorum terram obtinuit:

itaque navali praelio, cum navibus mille ducentis, cura Caesare

in acie congressus in jpso promontorio quod Actium nuncupatur; et cum

Caesar Antonium et Cleopatram vicisset, urbem condidit, quam Nicopoiin

nominavit, quod eo loci superatus esset Antonius. iam vero a

dicto promontorio Actio etiam vocari indictiones instituit : sic enim Hesychius

Illustrius scribit "indictio, hoc est inactio, victoria scilicet circa

Actium. iccirco certe incipit indictio a prima et desinit in decima quinta,

et retro commeat atque incipit a prima, quia Antonius coUega fuerat

Augusti Caesaris usque ad decimum quintum annum , postea vero solus

imperavit Augustus. ' ceterum thematis huius metropolis urbs est Dodone,

in qua quercus erat, quae daemonura arcana et oracula edebat;

cuius quidem meminit et Gregorius theologus, sic inquiens "aut roboris

Dodonaei aniles fabulae, aut Castaliae divina valde pocula." nam eo

loci fons erat Castaliae nomen obtinens, a nympha quadam sic nuncupata,

et a fluvio , quem Homerus Acheloum appellat; cuius aqua dulcedine

omnes fluminum Hquores superat. atque haec quidem de Nicopoli.


56 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

"Evarov &£(ia dvqquxiov.

JvQQu/iov 1] noxi ^Eniduf.ivog, vno xovaiXiaQiov, noXeig d-'

2xu(.im:a, lAnoXXwvia, BovXkig, Idfiavxia, IIovXxeQionoXig, AvXwv,

^riaiQMv, ^y.evmo)v, l4Xrjvi6og fxriTQonoXig,

'EnuQ/ia /Juxiug /iieaoyuiov, vnb xovoiXiUQiov, noXetg ntvTe,5

TlurxuXia, rtQfiuvog, Nuiaog ^ nuTQig tov fitydXov KcovoTavTivov,

'^Ptfitaiuva,

tnuQ/Ju T// nuXuui , vnb xovaiXiuQiov , noXtig t,

enuQ/Ja zluQduviug, ixp^ tjytfiovu, noXttg y .

InuQ/Ja Tluvvoviag , vnb rbv uvtov , noXttg ^ , 10

Kui lodt fiev tnuQ/Jug Tijg vtug ^HneiQOV , tovt^ tOTi jov

^VQQU/Jov Tov nuXui xuXovfitvov ^Enidufivov, QrjTtov de ntQi Tijg

ovofiuaiug avTOv , nod-tv xaXttTui /Ivqqu/iov. /Ivqqu/iov noXtg

'^EXXrjvty.i'], xul ^EniSufivog y.Xrjd-tToa vnb^Enidufivov tov UQ/uiov

fjQWog, covTOv d-vydTTjQ IMiXiaaa , r^g xul tov Uootidwvog b 15

/JvQQu/iog' u(f^

i]g eoTi xonog iv 'Entdufivw BleXtaawvtog , tvd^a

TloattSwv uvxfi avvjjX&t. fitTu Si xbv '^Pt^oviy.ov yitoaog iaxi

noXig xal ^AxQoXiooog y.u\ ^EniSufivog , KtQxvQuiwv xxiofia, i)

vvv /IvQQU/tov ofiwvvfiwg xfi /tQQOvrjOW Xtyofiivi] iqt^ r]g "Sqvxui,

wg WiXwv yQuqti, /Jei,tnnog iv /qovixwv Sexuxw 3IuxtSoviy.r]v20

3 SnKfncct ed ante Bandurium, Zxajijra et SAciitTa Hierocles

nov2.x^(iirinolis C 4 Eabiicov Hierocles 7 NtfiBGiava ACF

11 [liv al inaQx^ai? 13 TiaXtlzai- Svqqccxiqv C: vulgo yiaXHtai

t6 SvQQuxtov 14 tnl C 13 jjs ^Qda&rj IloaiiSdiv AFC

20 x^QQOvixio AF: corr Valesius

Nonum thema Dyrrachium.

Dyrrachium, oliin Epidamnus, sub consiliario, urbes novem,

Scampta, ApoUonia, Bullis, Amantia, Pulcheriopolis, Aulon, Lestron,

Sceupton, Alenidus metropolis.

Praefectura Daciae mediterraneae, sub consiliario, urbes quinque,

Pantalia, Germanus, Naisus, patria magni Constantini, Remcsiana.

praefectura antiqua, sub consiliario, urbes quinque.

praefectura Dardaniae, sub duce, urbes tres.

praefectura Pannoniae, sub eodem, urbes duae.

Atque ita se habent praefecturae novae Epiri, hoc est Dyrrachii,

quod oppidnm olim Epidamnus dicebatur; de cuius nominis ratione aliquid

raemorandnm est, Dyrrachium urbs Graecanica et Epidamnus

appellata ab Epidamno heroe prisco: huic erat filia Melissa noniine, ex

qua et Neptuno Dyrrachius natus est; a qua est locus Epidamni Melissonius

dictus, ubi Neptunus cum Melissa rem habuerat. post Rizonicum

autem sinum Lissus est urbs et Acrolissus et P^pidamnus a Corcyraeis

condita, quae nunc a peninsula, cui insidet, nomcn Dyrrachii

teuet, ut scribit Philo. Dexippus in 10 Chronicorum urbeiu ipsant


DE THEMATIBUS LIB. II. 57

Tioy.iv avrrjv xuleT, yQOKfWv oiVwf "yai Maxfdorcov ^Enldai^ivov,

iavoTiQOV /JvQQayiov ^iiTOvof.iaod^iioav , nokiv triq Maxidoviag

(liyuXrjv y.al ivdatj.iova ovoav, y.uru xQurog aiQovoiv.^^ P 27

'Ewg wdi b fiiQiof.ibg rijg ^aodttug tyiviro rov xQurovvrog

S^uoiXfMg rb BvLuvriov. ru di uvrintQa, uniQ ^loviog xoXnog,

ru) ^uoilivovri rijg '^Pcof.trjg vni^xoa. ovro) yuQ tf.i{Qioiv o /.liyug

jSuoiXivg Kiovoruvrirog roTg TQioiv vlioiv avrov , Kwvoruvrivio

xui Ktovoruvriio xul Kiovoravri, rio (.itv nQcurco vito rug uvco

TuXXiug xul ru inixnvu ^'AXmcov tcog tov tontQiov dxiuvov xal

10 ig avTTjv nokiv r^v Kdvru/SQiv , rco Si Kcovoruvri rco vorarco vlco

TTjv '^PcofirjV xal rug xdrco ru7


58 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

OTaxog ^aai7.iVQ Jioy.Xi^riuvog, uno rivog /mqiov xuXovf.uvov 2u-

Kwvut , h> (X) ioTiv vdwQ noxifxov xul ylvxvTUTOv vntQ nuvra xa

vSuTu ,

dig g^aaiv ol yivoufxtvoi.

, ^aKarov ^fiiu ZiKBXia.

NiJGog eoTi [XiyioTrj xal ini(puviGTUTi] 17 2ixiXia. ovx rjvS

Se To nQOTiQOv ino T-rjv uQxrjv tov ^uGiXtwg Ko)voTuvTivovn6liO)g,

0T£ iy 'Pw^t; ipaaikivtTO' vvv St lylvtTO rj y.utvoTO/idu avTi] dtu

To Trjv Tai/.ii]v unod-iod-ui to ^uoilnov xQUTog xui ISioxQUTOQiav

tyiiv xa\ StonoCiod^ai xvQiwg nuQu Ttvog xutu xutQov nunu. xqu-

TiiTui Si vvv vnb rrjv uq/jjv KwvGTuvTivovnoXiwg Siu to tov uvto- 10

xqutoqu KwvGTuvTivovn6ltu)g &uXuGGOXQUTtTv f.itXQi Twv "Hqu-

xltovg oxriXwv xul nuor^g 6f.iov Tijg wda d-uluoGt^g. to/i Se rrjv

toTOQiuv Tov xultiGdui ^iy.iliu U7ib iGTOQiag TOtuvTrjg, xu&wg b

yQUfifiuTiy.bg 2Tt(puvog yQu(ftt. "JSixtXiu ?; vijoog 2iy.avia nQOTi-

QOv d)vofiaX,tTO, fiTu ^ixtXiu iy.Xrj&i], w? (frjOiv "EXXuvixog ItQiiiov 15

T^5 HQug /9 . iv Se T(p uvT(p /Q^vo) xu\ AvGOVtg vnb twv "lanv-

ywv i§ "IxaXiug uvtGTrjOuv , (Lv rjQ/t 2txtX6g' xa\ diu^uvTtg tlg

Trjv vrjoov Trjv TOTt ^ixuviuv xuXovfitvrjV ntQ\ t^v AItvuv xudi^o-

fxivoi (pxovv uvToi Ti xu\ ^uGiXivg uvtwv 2txiX6g, ^uGiXiir^v

h/xuTUGxrjG(Xf.iirog y.ui ivTtv&ev OQficofuvog [0 ^ixtXbg ovxog],ZO

nuorig ijd)] Trjg vi]gov TOTt TuvTi]g 2txiXiug xuXovfiivrjg unb tov

7 vvvi C 11 -^QUiiXsicav C 13 riiv aizictv? 18 rdrt]

T£ vulgo

rator Diocletianus , ab oppido oriundus cui noraen erat Salonae; unde

nianat aqua ad potnm suavissima supra omnes aquas, ut asserunt, qui

gustarunt.

Decimum thema Sicilia,

Sicilia insula maxima et celeberrima est. haec utique non fuit

antea sub potestate imperatoris Cpolitani , quando Roma imperatori

subiecta erat: nunc autem haec innovatio facta est, quia Roma regium

deposuit principatum , et propriam administrationem ac iurisdictionem

obtinuit, eique proprie ac legitime dominatur qui suo tempore papa est.

nunc vero sub dicione est Cpolis, quia Cpolitanus imperator maris princeps

est usque ad Herculis columnas et nostri totius mediterranei. fama

autem est Siciliam appellationem accepisse ab eiusmodi historia, ut scribit

Stephanus grammaticus. "Sicilia insula Sicania prius nominabatur,

deinde Sicilia appellata est, ut ait Hellanicus iib. 2 De sacris lunonis.

eodera tempore etiam Ausones ab lapygibus ex Italia detrusi sunt, quibus

praeerat Sicelus ; et traiecta insula , Sicania dicta , circa Aetnam

sedes stabilientes et ipsi et rex eorum Sicelus habitarunt, ibi regno

constituto ; atque inde profectus Sicelus totam sibi mox subegit insulam.


DE THEMATIBUS LIB. II. 59

2ixtXov Tovtov , og xu\ iv avTij tjSaaiXivot.^^ y.al TMlvinnog di

ravru (pr^oiv "iXd-ovrtg eig 2ixtXiav oTQurog noXvg i§ ^ltaXiag P 23

Tovg T£ ^ixavovg zQaTTjoavTeg (^idx]] dnioTitXav ilg t« (xiGri(.i^Qivd

y.aX T« iOntQia (itQf] avTijg, y.ai uvtI ^ixaviag ^txiXiav tJ/T vrjaov

SijcoirjOav y.altiad^ai ^ y.al tu XQaTioTa TJjg yrjg 16x^^0av tyovxtg."

(xtyiaTri 8i avTfj /naQTVQiiTai tcSv tnTU , xa&d (fr^oiv ^AXtt^iog

b y.(0f.ux6g.

TCov tnTU vrjO0)v , ug dtdiixiv 7; (fvaig

d^vr^ToTg (.liyioTug , ^ixtXiu (itv , (x)g Xoyog,

10 ioTl (itydXri , xai diVTtQU 2aQd(o , TQiTrj

KvQVOgj TtTUQTrj d^ 7] ZllOg KQ7]Tr^ TQOCfOg,

Ev^Qiu nt(inTri GTiivo(fvi]g , txTr] KvnQog.

.Aia^og de tu^iv i^d6(irjv Xuyova' t/tu

Tiuv di vr^oicoTdjv 01 (itv id^aytviTg nuXui Aiyvtg i'§ ^lTuXiug ^ixtXol

15 XiyovTui, 01 6i inr^Xvdig"EXXrjvig tloi ^ixtXi(Ji)Tui , cog ^ItuXuotuu

tyti di noXiig i7cioi](iovg xr^v xt 2vQdxovGav xui to y.uXov(itvov

TuvQO(iiviiov y.al «^'riyv t^v ^AxQdyuvTU, xul Tug Xotnug noXttg

Tug (liv r]Qrj(U0(iivug Tug di XQUTOV(iivug nuQu rcov ^uQuxr^vcov.

Tr]v (liv ovv ^vQuxovouv ini BuoiXtiov rov doiSi(iov ^uoiXicag

SOnuQiXufiov ol ^uQUxr^voi , to di TuvQO(iivitov ini yiiovTog rov

GOCfcOTUTOv ^uotXicog. ooa roivvv y.uTiXiiq:d^r]Ouv xuotqu, nuQoc,

Tcov dd^icov ^uQuxrjvcov xqutovvtui* (lovi] di uvTiniQuv r] KuXa~

G^AXb^is? 12 nifinzr] ev^oia C 17 TcivQOfisvtov C

quae tum ab hoc Sicelo Sicilia nuncnpata est, qui in ipsa regnavit."

haec vero Menippus his verbis narrat. "profecti in Siciliam cum ingenti

exercitu ex Italia, Sicanis praelio superatis, ad meridionales et

occiduas regionis partes eos delegarunt; et ut pro Sicania Sicilia insula

vocaretur effecerunt, uberrimanujue soli regionem habitantes incoluerunt."

maxima autem insula e septem esse probatur etiam AJexii comici

testimonio , cuius hi sunt versus

ex insulis septem, indicavit quas parens

natura terrigenis , Sicilia est raaxima,

ut fama fert ; secunda Sardo , tertia

Cyrnus; Jovis quae Creta nutrix quarta stat.

Euboea quinta angusta, sexta Cyprus est;

at Lesbus ordinem est adepta septimum.

porro ex insularibus indigenae quondam Ligures ex Italia Siculi dicuntur,

advenae autem Graeci sunt Siceliotae, ut Italiotae. ceterum insignes

urbes habet, Syracusas et Tauromenium dictum, ipsumque Agrigentum

, et ceteras civitates , partim desertas partim a Saracenis occupatas.

Syracusas certe sub Basilio illo praeclaro imi^eratore ceperunt

Saraceni , Tauromenium vero sub Leone sapientissimo imperatore.

quotquot igitur descrta fuere oppida, haec ab impiis Saracenis detinen-


60 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

/?(»/« y.QaTHX(u nuQu rwv Xqiotiuvwv, iv fj xal ToTriyiov ioii

xal To nohafiUTiov t^? uyiug KvQiuxijg Trjg ts ayiug ^t^i^Qivijg

y.al Kqotojv y.ul uXXu rivd , wvntQ o GTQUT?]y6g Kulu^Qiug xv-

Qievei. tlai di ul vnb ^ixeXiav xul tov TuvTVjg OTQUTtjyov no-

Xeig y.^'. to $e uqxuiov avTtj tj vijaog hvQuvvtiTO , "va [.irj leyoi 5

e^uaiXevno , vno Te '^IiQiovog xul Jiovvoiov rov tvquvvov ' nuQe-

la/Sov 6e avrrjv ot Tto/^iatoi (.leTu otoXov f.ieyu).ov, ore MuQxelXog

exeivog eoTQUTrjyei xul vavuQyog tov '^ P(jO/.iaixov arokov eveSei-

xwTO, oxe y.ul " AQ/^ii-ir^Si^g 6 yecofieTQi^g ev avTuig TuTg ^vquxov-

oatg (ov vvy.Tog uXovaf]g Trjg noXeiog vnb otquticotov Tivbg uv]]- 10

Qed^i]' ov b M(XQxeXXog IxeTvog tooovtov ed-Qi^vTjaev iog f^r]deva

xoneTbv unoXeKp&rjvat t^? exeivov racpiig. xai tuvtu f.tev neQt

^txeXiag.

'EvdixccTOV &ifia Aoyyi^ciQSiccs.

H de .AoyyipuQSiu StaooTg ovoftuai xey.Xi]Tai, nuQu fiev Tiai 15

Aoyyi^uQ^iu, tovt eort noXvyeveiu, nuQU, Se Tiai Auyo/SuQSia

(og noXvyeveia. 7] Se yrj r]v xuTOtxovaiv , i] xe Bo&Qevoxbg xal

NeanoXig r] firjTQonoXig xul rb BtoSiov OQog xui o iv avrco IIvq-

Xuvog, EXXr]v(jov elalv anoixiut. y.ui enl jtov ^fieQcov 'lovoTtvtuvov,

fiuXXov Si Zt]v(x)vog, nuQtXujSov oi FoT&ot xijv Te NednoXiv xuiS,0

Tug Xotnug nuQuxtifiivug noXttg' tov r]Q/e BovTtXTvog b t(Jov (DQixy-

8 GToXov C: ceteri GTQaTOv dveSeiwvTO? 18 OvsGov^iov

Morellus, Asa^iov Bandurius cum mss

tur. sola vero trans mare Calabria a Christianis tenetur, in qna etiam

Rhegium est et oppidulum S. Cyriacae et S. Severinae, et Croto , et

alia quaedam oppida, quibus dux Calabriae dominatur. sunt autem sub

Sicilia et eius duce urbes viginti duae. ceterum haec insuia antiquitus

dominatu tyrannico regebatur, ne dicam regio, ab Hierone et Dionysio

tyranno; Romani vero eam ceperunt cum magna classe, quando Marcellus

ille exercitui imperabat et navarchus classis Romanae constitutus

erat, tum cum Archimedes geometra, Syracusis manens, noctu expugnata

urbe, a milite quodam interfectus est; quem iMarcellus usque adeo

luxit ut nullus abfuerit planctus ab eius sepultura. atque haec quidem

de Sicilia.

Untlecimum thema Longobardiae.

Longobardia duobus nominibus est appellata, siquidem a nonnullis

Longibarbia a promissa barba incolarum dicta est, a quibusdam vero

Lagobardia eadem origine. terra autem quam incoUmt, et Bothrenotus

ct Neapolis metropolis et Vesuvius mons, et qui in ipso est Pyrchanus,

Graecorum sunt coloniae. lustiniani autem seu potius Zenonis teniporibus

Gotthi ceperunt et Neapolim et reliquas urbes adiacentes. his


DE THEMATIBUS LIB. II. 61

ywv GT.QaTi}y6q , vv xarenoX{i.irjGtv b NaQatjg nagu rov 7iora[.iov

KaoovXivov xa\ reXticog rjcpdviae , xa&aigrb emyQaftfia Xtyei' P 29

Qtid-Qa KaaovXivov noTa/iiov ^e^aQrj[.itva vtxQoTg

St^aro TvQarp'7Jg rjiovog XQoyuXrj,

5 rjviy.a 0Qayxiy.a


P 30

62 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

^Ttuxovoag xal gtoXov ty.avuv y.ai §QaGx!jQiov aQ/^ovca nQog rrjv

TovTiov ^orjd-tiav tvd-vg f^uniGTfiXe. tovto de dnb avTO/.i6Xov

f.ia&ovTeg ol Z4(pQ0i , yal neQi Trjv noXioQy.iav unQuy.TrjGUVTtg,

fiuXXov di nT7]'§uvTtg ttjv tow fiuGiXixov gtoXov xar' uvtujv nuQov-

atuv , dvintQUGUv tv jLoyyi^aQ^la, y.a\ noXioQyr\GuvTtg to xa-

GTQOv BuQrjg (oyriGuv ev uvtw , nUQu7Mft6vTtg nuvTU t« y.uGTQU

y.ui T^v nuGuv yioyyijSuQdiuv y.al t« Xoinu xugtqu KuXu^Qiug

l-iexQi Pojf^Tjg, (hg elvut nuvTu t« vn^ uvtwv noQd-rjd^ivra xugtqu

Qv. BuGiXetog ovv o doi6tf.iog ftuotXevg, ttjV uvtoxqutoqixtjv uQ/rjv

nuQU &eov elXr^cfwg xud^u nQoeiQrjXut, xai tuvtu uvuf.iud^a)v, iO

nQouniGTtiXe fiev gtqutov xujSuXXuQtxbv xul nXoTu q' ,

tyQuipe de

nQbg ytoSov/ov tov QTJya 0Quyyiug xui tov nunu '^Pcofirjg xov

GVVtnUflVVUl TM iUVTOV GTQUTCO. 01 dt vnti^uvTtg rfj puGiXtxfi

lvTtv%ii, xul ufKpoTtQoi fvcod-ivTfg Tw nuQU Tov ^uGtXicog uno~

GTuXivTt GTQUTcp xa^aXXuQtxcJo xai nXcoifico , y.uTtnolJfirjGuv TOvgiS

dnb IdcfQtxrig ^uQuxrivovg xul inoQd^T^Guv rb xugtqov BuQi]g,

SiGftiov Xu^ovTtg xut rbv dfirjQuv ^oXduvoV ov xut dvuXupofitvog

fitTu Twv 2uQttxrjVwv .AoSovyog 6 qi]^ (pQuyyiag oJ'x«()a dni^et.

6 Sf §UGtXtvg xuTiG/t rrjv nuGuv .Aoyyi^uQdiuv , xudcog xui Gt]-

fieQOv nttQa tcJov '^Pcofiuicov jSuGiXicov 8tGnot,iTUi. 20

^codixcctov &£fia Xegeiovog,

^U Si XtQGcJov To nuXuibv ovx rjv tig orofiu d^ifiUTog ovdt

ev firjTQOn6Xecog G/rjftuTt '

dXX^ ol rov Boguoqov xQurovvreg ixQu-

2 diu C 12 AoSorixov? 23 tjjv ^ogtcoqov C

tionis capita audisset, et classem idoneain et ductorem strenuum ad

suppetias ipsis ferendas extemplo misit. hoc autem cum per transfugam

rescivissent Afri, et nihil in obsidione promoverent, immo etiam imperatoriae

classis adversus se impetum exhorrescerent, traiecerunt in Longobardiam;

ubi castro Baris obsesso immorati sunt, omnibus castellis

expugnatis cum universa Longobardia ac reliquis Calabriae oppidis

Romam usqne, ita ut omnium castrorum ab iis expugnatorum numerus

esset centum quinquaginta. Basilius itaque ille praeclarus iniperator

iam imperatoria dignitate a deo accepta , ut paulo ante dictum est,

simuiatque id rescivit, exercitum praemisit equitum et naves centnm.

scripsit etiam ad Ludovicum regem Franciae et papani Romae, ut exercitui

auxiliares manus praeberent : hi imperatoriae legationi faventes, et

ambo iuncti exercitni equestri et navali ab imperatore misso, Saracenos

Afros debellarunt et castrum Baris exj)Ugnarunt, captivum etiam ameran

Soldanum tenuerunt, quem cum Ludovicus rex Franciae una cum Saracenis

accepisset, ad suos redlit. imperator vero totam Longobardiam

subditam habuit, ut etiam nunc imperator Romanus ei dominatur.

D uodccimum thcma Chcrsonis.

Cherson antiquitus nomen thematis haud usurpavit neque in metropolis

forraa exstitit, sed qui Bosporura occupabant, etiam Chersonem


DE THEMATIBUS LIB. II. 63

tovv y.ui XiQoCuvog uvjijg y.al rwv loincov xXifiuTCOv , wora xal

^uGiXivtiv rovg iv jio BoonoQW xaTotxovvTug Xlytrui. l'/ji di tj

iGTOQia ovTCog. BoonoQog noXig TIovtov xutu tov Kipt.itQiov

xoknov , y.ul noQd^fwg ojMuvvf.iog , unb "lovg Trjg ^Ivu/ov xulov-

5(.iivog, xu&cog Alo/vlog tv t(Z ITQ0f.n]d-ii yQutfti'

toTui 8i &vrjToTg tioatl Xoyog fxiyag

xl^g oijg noQiiag , BoonoQog J' inojvvfiog

xtxXtjotTai.

2tqu^(jov di fv ivdtxdTCi) tcov ytcayQucpixcov ruSt yQucpti ' ToTg di

IOtov BoonoQOV SvvdoTuig vnr/xooi BoonoQiuvoi ndvTtg xuXovvrai,

. nidSi

xui iOTi rcov fiiv EvQConuiiov f.a^TQonoXig ro TlavTixunuiov , rcov

Si Idotavcov rb OuvuyoQtiov." fiuQrvQiT di xu\ OXtyoov iv ^OXvfintvTty.aiStxdrj]

ort f^aotlivtro o BoonoQog KorvC rco Bo-

onOQtavcZ ^uoiltT, co xui StdSrjfiu ixiXtvGt cfOQtTv o KuTguq , xal

15 rug noXtig uvrto xa&vntTu^iv, iv uTg ovvaQtd-fitt xai avrtjv XtQ-

acova. Svo di tioi ronoi BoonoQOi y.aXovfitvoi , tlg fiiv 6 Ktfi-

fttQtog xuXovfiivog nXrjoiov XtQowvog , iv co xui rb ^aoiXftov rcov

BoonoQtuvcov i]v, triQog di iv Bv^uvrico, xud^u Ou^wQTvog yQdcpti

^'^Bvta.vriwv Xtfii]v BoonoQog xultTrut.^^ fiuQrvQtT Si xui rb ini-

20 yQUfifici rov xiovog rijg uvTtntQav yr^g XQVGOnoXtwg , iv w fiUQ-

fiuQivi] SdficAktg^iSQvrui, cfdaxov ovTcog'

7 Grjs om C 9 SsKdzai vulgo 10 inrj^ooi vulgo 11 ficcvrt-

KccTtaiov A, (lavTixdTifov C 12 Kal] nal 6 Jf iv] 6 iv C

13 or£ C o om C 16 §06n6qiOL C 17 aaXovfLSvos

add A 19 ^oGiioQtov C

ipsam regebant, nec non reliquas regiones, adeo «t Bospori incolae regnare

dicerentur. sic autem historia se habet. Bosporus Ponti civitas,

iuxta Cimmerium sinum , et traiectus cognominis ab lone Inachi filia

nominantur, velut Aeschylus in Prometheo scribit:

mortalibus dein sempiterna faraa erit

traiectionis , Bosporusque inde audies.

Strabo antem lib.' 11 Geographiae haec scribit: "Bospori proceribus subditi

omnes Bosporitae nuncupantur. atque Europaeorum quidem metro-

polis est Panticapaeum , Asianorum vero Phanagorium." testificatur

etiam Phlegon in Olympiade 15 Bosporum sub dominatu fuisse Cotyis

Bosporiani regis, cui Caesar iussit diadema gestare , et urbes eius dicioni

subegit, in quibus connumerat hanc etiam Chersonem. duo autem

8unt etiam loci Bospori appellati, unus quidem Cimmerius dictus, iuxta

Chersonem, in quo et regia Bosporianorum fuit, alter Byzantii, ut

Favorinus scribit "Byzantinorum portus Bosporus dicitur." testatur id

etiam epigramma inscriptum columnae erectae ex adverso terrae Chrysopolis,

cui marmorea iuvenca insidet, qoae sic loquens inducitur:


64 CONSTANT. PORPHYROG. DE THEM. LIB. U.

^lvaxii^g ovx flfil l3o6g xvnog , ovd^ an I^iho

vXr^txai avTOinov BoanoQiov niXayog'

XHvi]v yu^ To nuQOi&e jSuQvg /oXog rj^aaiv "I-jQi]g

ig Ou^ov' 7]d£ d^ tyco KtXQonig elfu vtxvg'

evvexig tjv de XaQTjxog' enXwv ()' oxe nXwev txfirog 5

xf^de OiXinnticov dvxinaXog axuffecov.

JBoiSiov ovvofia d^ r^ev efxoi xoxe , vvv de XuQT^xog

tvvexig, TjneiQOig xtQnofxai u/.i(poxeQuig.

o ()e XaQi]g exttrog r^v axQuxriybg lddr]vai(jOv. o/ Se ey/joQioi

0a}a(poQtov avxb xulovoi nuQuyQU[.ii.iaxi(^ovxeg, o&tv ol xa nuxQia 10

avyytyQU(f)Oxtg xov Bvt,avxiov uXXi]v tnixid-tuoi f.iv&ixi]v laxoQiav,

oxi (DiXinnov xov Muxtdovog xb Bvt,uvxiov noXtoQxovvxog

1 'Ivccxirjg ^oog ovk stfil rvnog, ov8' dn' ifiolo BoandQiov dvrco-

7i6v KSxlrjTai niXayog AC. cf. Symeon mag. p. 479 4 Traqpov

cl8£ A 5 mlovv Sb ot' A tnXotv A, nlotv C 7 potSiov

8s KdXsvficcv iyco vvv AC

Inachlae non sum bovis figura, nec a me

vocatur adversum mare Bosporium:

quippe hanc pridem ira gravis abegit Iiinonis

in Pharum, ast ego mortua sum Cecropis.

uxor eram Chaictis, comes illi facta navigationis,

cum ille contra Philippi classem proficisceretur.

buculae mihi nomen fuit, nunc vero Chaietis

coniux utraque terra delector.

Chares autem ille fuit dux exercitus Atheniensium. ceterum indigenae

nomen depravantes Phosphorium iUud appeilant, unde factum est nt qui

Origines Byzantinas scripsere, aiiam adiunxerint fabulosani historiam,

Philippo Macedone Byzantium obsidente


. TiQnsrat

KSiNSTANTINOT

TOT EN XPISTSI BAEIAEI AISINISI BASIAESIS PSIMAISIN

nPO^ TON IJION YION PnMANON

TON 0EOZTE^H KAI UOP^TPOFENNHTON BAZIAEA.

J. log GOCfbg tvcfqaini nuTtQa, y.u) nurr^Q q^tXoaTOQyog inl vuo P 53

(pQOvif^up. xvQiog yuQ didioai vovv '^vixa dit tlnitv , y.ul

nQOGTid-T^aiv ovg Tov uy.ovtiv. nuQ^ uvtm d^i]aavQog aocpiug , yal

ii- uvTOv SidoTUt naiv dMQVifia Tt).tiov. xudtaTu /SuaiXttg inl Sqo- P 54

5 vov, y.ul xvQiuv zov navTog didcoatv uvrotg. vvv ovv uxovaov (.lov,

v\i, xu) TTjvdt f^iffiu&r^y.ibg ti]v dtdu/r]v tarj aocfbg nuQu (fQOvifioig

y.ai (fQovtfiog nuQu ao(fotg loyiad^riGri ' tvloyi]aovai at oi )Moi,

xai fiaxuQiovai at nX^^&r/ td-vcov. didd/d^rjTt u /q/] at nQo na.v-

Tcov tiSivai, xai vovvt/cdg tmv Trjg /3uatXiiag oldxcov uvTt)M^ov.

10 ntQi T(dv iviaTtoTCov fitXiTr^aov xul ntQi TtJov fftXlovTtov SiSu/d^riTi,

'iva ntiQuv fitT^ ivijov/jug udQoior^g, xu) fiiyuXtnr]^o)^og iaj] ntQi

11 (isyccXsni^ovXog P i. e. codex Palatlnus

CONSTANTINI,

CHRISTI AETERNI REGIS GRATIA IMPERATORIS

ROMANORUM,

AD ROMANUM FILIUM

A DEO CORONATUM ET PORPHYROGENITUM

IMPERATOREM.

J? ilius sapiens laetificat patrem , et pater prolis amans in filio prudente

delectatur. dominus quippe est qui mentem indit quando loquendum est,

et aurem ad audiendum impertit. penes ipsum sapientiae thesaurus reconditur,

et ab illo omne donum perfectum emanat. reges in throno

collocat, universique dominatum ipsis elargitur. nunc ergo aurem praebe,

fili, et hac imbutus doctrina sapiens apud prudentes eris et apud sapientes

prudens censeberis. benedicent tibi populi, et beatum praedicabunt

multae gentes. disce quae prae omnibus scitu opus sunt, et

prudenter imperii gubernacuia accipe. de praesentibus tecum cogita,

futura edisce, ut una cum recto consilio experientiam colligas, et prae-

Const. Porph. 5


66 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

T« 7iQuyf.iara. idov iXTi9't]f.U aoi didaoxuXiav WGte tt/ ix ravirjg

niiQu xul yvcoati Gvveriad-fVTtt neQi rug fielziGTag ^ovXug y.ul [rw]

To xoivfi avf.i(peQOv f.i'^ diaf.iaQruveiv. nQiora fiev noTov td-vog xara

xi fiev (orfeXfjaui dvvurui '^Pcofiuiovg xaru ri de iSXdipai, [xal noTov]

xai nwg exaorov rovroiv , xal nuQu noiov Svvarai ed-vovg xul no- 5

XefieTod-tti xa\ vnoTuaaeod^ut , eneiru neQi rijg unX^orov xai uxo-

QeoTOV avriov yvcofii]g, xal oov nuQuXoycog e'S,uirovvTai Xufi^uveiv,

eld-^ ovTcag xul neQi dtufpoQug ereQcov edvcov, yeveuXoyiug re e&vcjov

xul ^iov Stuywyrjg, xul d^eaecog xal XQaaecog rijg xaroixovfievTjg

nttQ* avrcov y-fjg xal neQir/y^aecog avrJjg, xal OTaStaafiov nQogi^i

TOVTOtg, xal neQi rcov tv rivi xutQio fieTa'S,v '^Pcofiaicov xai Siacpo-

Qfov id-vwv GVfi^e^i]x6rcov , xal fieru ruvra oaa ev rij xa&^ ^fifig

noXireia , uXXu xui ev ncioi] r^ '^Pcofiuicov UQxf] xurd rivag /Qovovg

exatvoTOfiri&r]. ravra eoocpiaufir^v xar^ efiuvrbv xul etnu yvco"

aru aoi noii]aat to» '^yuni]fievco fiov vm, 'iv* eyr]g eldevai t^v 15

exdarov rovrcov StucpOQdv , xu\ ncog i] fieruy^etQitea&ut ruvra xal

oixeiovod^ut 1] noXefieTv xui uvrirdoaead^ut. nTorj9-r]aovrut ydQ ae

wg fieyuXocpvi] , xui chg dnb nvQog (pev^ovrai uno aov' (pifKjod-r]-

Govrat Tu x^^^V «vtwv^ xul cog vnb fieXcov roTg aoTg xututqcoS-^-

aovrat Qrjfiuatv. ocpd^r^oi] uvroTg (po^eQog, xui dnb nQoaconov aov 20

TQOfiog Xrixperai avrovg. xai aov b navroxQurcoQ vneQaanieT, xal

GvverteT ae b nXdaag oe' xurev&^vveT aov ru Siu^r^fiara, xu\ tSQu-

aet ae en\ ^uatv uadXevTOv. b d^QOvog aov cog b ijXiog evavriov

2 6VVBT16Q-SVTI B (i. c. codex Reglus) cum P: corr Meursius

8 SIV

dare res magnas aggredi valebis. ecce doctrinam tibi propono, ut ex

eius usu et notitia ad optima consilia peritus in pubiicae utilitatis rebus

ne aberres. primum quidem tradam quae gens in qua re prodesse Romanis

possit, in qua obesse; item qualiter et quomodo siiigulae se habeant,

et a qua geute possint et bello impeti et subiiigari. deinde vero

de inexplebili insaliabilique earum animo ac de iniquis earundem postulatis.

sub haec de aliarum quoque gentium discrimine, origine, vivendi

instituto, de situ, de condicione terrae quam incoiunt; insuper de circuitu

et mensura terrae , ac de iis quae vario tempore inter Romanos

diversasque gentes acciderint; deinde de iis quae penes nos, imo etiam

iii universo Romano imperio certis temporibus innovata sunt. haec mecum

ex sapientiae legibus considerata tibi dilecto filio meo nota facere

decrevi, ut singulorum discrimen apprime teneas, sciasqne qua ratione

istae vel tractandae sive conciliandae vel debeliandae ac repellendae

sint. te quippe ut magnanimum reformidabunt, et abs te velut ab igne

fugient. labia eorum frenabuntur, verbisque tuis veluti telis confodientur.

ipsis aspectu terribilis eris , et a conspectu tuo tremor invadet

illos, deusque omnipotens te proteget, ac creator tuus te prudentia instruet,

gressus tuos diriget atque in basi immobili constituet. tlironus


DE ADMNISTRANDO IMPERIO CAP. 1. 67

avTOv^ y.ai ol dcfS-uX/^wi avzov Ioovtui ^liTiovTiq Ini ae, xal ovdiv

ov [.11] aipr^Tui oov tmv /uXtmov, xu&oti uvtoq oe i§eXt§aTO xul

unb fii^TQug ufpioQiGtv , xal rtjv ai>Tov fiaaiXtiav wg uyad-io vntQ

navTug aoi tdMxt , y.ul Tid-£ty.tv log oy.onriv tnl ^ovvov xul log

6 /QVGOvv uvdQtuvTU tcp' viprjXov , y.ul log noXiv In^ OQOvg uvvipto-

atv, SoTe dwQoq OQttad^ui vn* id-vwv y.ui nQoay.vvtTo&ai vnb roJv

y.UTOiy.ovvTCOv Trjv yr^v. uXXu av y.vQie b d-tog /tov , ov rj jSuai-

Xtiu uvcoXtd^Qog y.al ahoviog, tl')]g y.uTtvodtZv rbv diu oov t^ ifiov

yevvTjd tvTU , y.ut taTto tj iniay.onri rov nQoatonov aov in uvtov,

\.Oy.ui To Of^ oov inty.ktvta9^to TuTg tovtov dtriOtot. axtnuauTto av-

Tov 7} ytiQ aov , xui ^aatXtvtTto tvey.ev aXrjd^tiug , xui bdr]yi^ai'j

avTov ^ di^tvi oov. xuTtvd^vvd-tirjOuv al bdol avTOv ivtoniov aov P 55

TOt; (fvXtx^aod^ui t« Stxatt6f.iuT(ji oov. nQo nQoatonov avTOV

ntaovvTui noXtfitoi , xul Xti'^ovai yovv o\ iyd^Qol uvtov. xutu-

iS Gxtuod-tit] TO OTfXtyog to{5 ytvovg avTOv noXvyoviug cpvXXotg , xui

7] axta Tov y.uQnov uvtov intxaXvTpui oQtj fiuoiXetu, oTt dtu aov

^uatXevovot ^uatXtTg do'^uCovTtg ae tig rbv uitjova.

KetpuXaiov u

JitQl tmv IlaT^ivaxiTav f xat XQog noGa 6V(i§dXXovTai (tEta tov

20 §ttaiXsa>g 'Pcofiaicov siQTjvevovTsg.

^'Axovaov Toivvv , vii , a /.lot SoxeT ae /.irj uyvoeTv , xui vorj-

(.itav yevQv , Vra xTrfir] xv^tQVj^atv. (frjl.i\ yuQ xal ToTg uXXoig

4 ciiiTtcov P 15 noXvysvslag tpvXoig M i. e. editio Meursiana

tuus quasi sol erit coram ipso ; oculi eius te respicient, neque te res

adversae contingent, quoniam ipse te elegit et ab utero matris segregavit,

iraperiumque suum tibi tanquam ceteris praecellenti tradidit, posuitque

te quasi speculam in colle ac veluti aureara statuam in excelso,

et veluti urbem ih monte te exaltavit, ut munera tibi ferant gentes et

adorent te habitatores terrae. sed tu, domine deus meus, cuius regnum

incorruptibile et aeternum est , eum in via dirige qui per te ex me natus

est. ipsi vultus tui praesentia colluceat, et auris tua ad preces eius

inclinetur. protegat eum manus tua; regnet propter veritatem ; deducat

eum dextera tua, et dirigantur viae eius in conspectu tuo, ut custodiat

iustificationes tuas. coram eo procident hostes, et inimici eiiis terram

lingent. adumbretur stirps eius fecundae sobolis foliis , et umbra fructus

eius montes regios operiat, quia per te reges regnant, te celebrantes

in saecula.

Capnt 1. de Patzinacitis , et quantum prosint impcratori Romano

si pacem cum ipsis habeat.

Audi ergo, fili, quae tibi non ignoranda existimo, et intelligens

esto ut rectam gubernandi rationera assequaris, siquidera vel subditis

*


68 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

anaaiv tlvai y.aXbv twv vnorirttyf.itriov Trjv f.iu&rjaiv, (harfegov-

rcog (5f ool tm vntQ rrig nuvrtov GWTr^Qiag drpflXovrc Siu/niQifiiuv

xal T7/V xoafiixrjV oXxuSa mjSuXiovxtiv re y.ui y.v/3(Qvuv. d de

aacfH yul yarrj/.ia'§ev/Lav(p Xoyro y.ul oTov eiy.j] Qtovrt TceCfp y.ai

unXomp nQog rrjv rwv nQoxfif.itv(jOv i/Qrjadf.irjV d^Xcoaiv, fitjdivs

d-uvfiuarjg vit' ov yuQ imSei^iv xuXhyQaqjiug i] (pQuatcog rjrri-

xtofitrrig xul rb SnjQfitvov Sioyxovarjg xul viptjXov notrjaut ianov-

Saau , uXXa fiaXXov Sia xoivijg xal xa&coftiXi^fiiviig unayytXiag

SiSu^ai ae Vansvaa antQ oiofxac Setv as fitj uyvotiv , xai « rr/V ix

fiaxQug ifintiQiug ovvtaiv rt xat (fQovi^oiv svfiuQiog aoc Svvurut 10

nQo^^tvtiv. vnoXufi^uv(o yuQ xuru noXv ovfKftQtiv uti rip /?«-

GcXtt '^Pcofxaicav iiQ^^vrjV id-iXscv i/fcv ftsra rov td-vovg rtov IlurL,c~

vuxtrcov , xui cptXtxug nQog avrovg nottta&ut avvd-rjxag rt xal

onovSug , xul unoartXXttv xu&^ txuarov /qovov ivrtvd^tv nQog

avtovg anoxQtotuQiov fieru '^evitov uQfiot,ovr(ov xui n^bg rb tS-vog 15

intri]Sti(ov, xui uvaXafi^avtod^ac ixttdtv bftrjQOvg rjroc oxptdug xat

anoxQtoi(J.Qiov , o"rtvtg iv rj] &tO(pvXuxr(p ruvri] noXec fiera rov

xa&vnovQyovvrog eig ruvru avveXevoovrac , xal ^aoiXcxwv tvtQye-

GibJv xai (piXortfiicov rcJov ina'6,icov ndvrcov rov ^uatXtvovrog dno-

Xuvoovotv , ort ytirviuCec rb rocovrov t&vog rcov IJari^tvaxtrwv rcp 20

fxsQtt rijg XsQocovog , xai ti firj (ptXicog eyovoc n^bg tjfcug, Svvav-

tac xaru rijg XeQacovog f§fQ/to9-ut xut xovQOtvtcv xac XrlcQead^ai

avri]v re rrjv XeQowva xut ru. Xeyofitva xXifiara.

7 8triQrj(isvov M viprjXbv BP: corr Mcursius 17 &£0(pvXdKTi]

vulgo 23 KXrjficcza vulgo

omnibus opportunam esse scientiam dlco, praecipue vero tibi , qui

omnium saluti prospicere ac mundi navem regere et gubernare debeas.

quodsi perspicuo trito atque ut par est Huido , pedestri ac simplici loquendi

genere utar ad ea quae proposui declaranda, ne mirere, fiii.

non enim recte scribendi neque Atticae dictionis turgidae ac sublimis

specimen edere in animo habui, sed potius communi ac familiari sermone

ea enuntiare deslinavi , quae non iguota tibi esse debere putavi,

quaeque diuturno usu et experimento inteiligentiam tibi ac prudentiam

facile conciliare possint. arbitror autem e re imperatoris Romanorum

esse, ut cum Patzinacitis pacem semper agat, amice cum illis paciscatur

et foedera ineat, singulis annis apocrisiarium cuni donis genti competentibus

ad illos mittat, inde vero obsides recipiat et apocrisiarium

qui in urbem hanc a deo servatam cum administro convenient, ac condignis

omnibus beneficiis honoribusque ab imperatore afficientur. haec

quippe Patzinacitarum gens parti Chersonis finitima est, et nisi amice

nobiscum sentiat, in Chersonem impressionem et excursiones facere valet,

ipsamque Chersonem et regiones infestare ac depopulari.

^


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 1. 2. 69

K((pdXuiov ^

jTEpl Twv UttT^tvciKiTav Kul xcov 'PoSg.

'Oti y.ai ToTg PiZg ol Uuzl^iruy.trai ycijovtq y.a\ o/iiOQOi y.a&~

eoTrjy.uot, y.ul nolluy.ig , otuv f.irj nQog aXXrjXovg ilQr^vtvovai,

5 nQuidivovoi rrjv ''Pcooiuv xal Ixavcug avTtjv nuQa^Xunrovoi x«(

7^v[.iuivovrui.

OTi y.ui 01 PoJg diu onovdijg i/ovaiv iiQ^vrjV i/eiv f.iiTu tcov

IlaT^ivaxiTiuv ' dyoQulfivoi yuQ 1'% avTciiv ^oug xa\ "nnovg y.ui

nQOjSuTU, Xa\ ty. XOVTCOV iVf.iaQiGTiQOV SluL^WOl y.u\ TQVCfiQCOTiQOV, P 56

\Oini\ jiir/div tcov nQOiiQrifttviov Cojiov iv rfj

'^Pcooia xu9-iGTi]Xiv.

aXX ovde nQog vniQOQiovg noXifiovg dntQyiod^ai Svvuvtui oKcog

01 Pcog il firj /LitTU tcov TIutLivuxitcov tiQTjvtvovTtg , diOTi dvvuv^

rai iv Tio ixtlvovg tcov olxtiwy vno/coQtTv uvto\ iniQ/6f.itvoi t«

ixiivcov dq)uvi^iiv rt xu\ Xvfiuivtod^ui. dib fiuV.ov uti anovdrjV

15 ot '^Pcog ri&tvrai, did re %b firj nuQufiXdnTtGd-ai nuQ^ avriov xat

diu rb iG/vQov tivut rb rotovrov t&vog , avfifiu/iuv nuQ^ avrcov

Xaft/Suvtiv xu\ t/^tiv avTOvg ttg ^orj^ttuv , Cug uv xu\ rijg f/&Qug

avTCov unaXXurrcovrai xa\ rijg ^oi]d-tiag xaranoXavottv.

ori ovdi nQog rrjv ^aatXtvovouv ravrrjV rcov ''Pcofiuitov noXtv

SO oi'Pcog naQuyiviad^ai Svvuvrut ti firj fitru rcov IIut^ivuxitcov tiQrj-

vtvovng, ovrt noXifiov /uQiv ovrt nQayfiariiag, inttdr} iv Tw

fitrd rcov nXoicov tig Toi?^ cfQuyfiovg rov norufiov yivtad^ui rovg

'^Pcog xu\ firj dvvua&ui dit7.&tTv , ti firj t^uydyioai rov norafiov ru

nXoTu uvriov xu\ in\ rtuv lufitov fiuardi^ovrig dta^r^atoaiv , iniri-

4 itqos dXX^qlovs add B

2. de Patzinacitis et Russis.

Russis Patzinacitae vicini sunt et contermini; quare nisi pacem invicem

colant, Russiam saepe depraedantur ingentique damno afficiunt.

ideo Russi operam dant ut pacem cum Patzinacitis habeant. ab

ipsis enim boves equos et oves comparant, atque horum ope facilius

suaviusque vitam agunt: nuUum quippe horum animalium in Russia nascitur.

sed neque ad bella quae extra tines geruntur ire omnino Russi

possunt, nisi cum Patzinacitis pacem servent, quoniam dum illi extra

fines abscedunt, ipsi irrumpentes possunt terram eorum pessumdare et

devastare. ideoque Russi summopere satagunt ne damnuui ab ista gente

sibi importetur; et quia strenua illa et admodum bellicosa est, eam sibi

ad belli consortium et auxilium pellicere curant, uti simul et eius inimicitiam

devitent et auxiiio fruantur.

neque possunt item Russi imperatricem hanc Romanorum urbera

sive belli sive commercii causa petere, nisi pacem cum Patzinacitis colant:

nam ubi cum navibus Russi ad loca fluminis praerupta devenerint,

cum non ultra procedere queant, nisi naviculas suas flumine eductas


70 GONSTANTINI PORPHYROGENITI

d-evrai idxt uvTotg ol rov roiovzov idvovg twv Tlaxl^ivayuTwv , y.ul

QuSiwg , uTt TiQog Svo novovg uvjtxtiv fi-^ Svvuvtui, TQonovviui

y.ul xuTuocpaQovTUi.

KtcpuXuiov y.

nt^l rav TIax^ivay.iTmv Jtai TovQKOiv. 5

"Oxi yui To Twv TovQxwv yivog ^tyuhog nTOtXrui xu\ Stdtt

Tovg iiQr]/iiivovg JIuT^ivuy.lrag Sia ro noX}Myig t^rrr^&tjvui nuQ

uvriov y.ul rtXtitog a/tSov nuQaSoO^tjvut ucpaviafiip. y.ul Siu rovro

uii (po^iQol ToTg TovQxoig o| IIur^ivay.Trut vo^iilflVTUi , xal av-

ariXXovrui vn uvTm'. 10

Ki(fiuXuiov S'.

Ttz^i Toav Tlax^ivayiixav v,al 'PiS$ aal To-VQiicov.

"Oti Tot5 ^uatXicog '^Pwftuiwv fxtru rwv IIuT^tvaxiridv {Iqt]-

vtvovTOg ovrt 'jPwf noXifiov vofno xuru rijg '^Pcofiaiwv tnixQurtiug

ovrt ol TovQxoi Svvuvrui IntXd-tTv' uXX^ ovrt vntQ T^g tiQi]vi]gi5

fityuXu xul vniQoyxa /Qrjf.iuTd rt xui nQuyfiuru nuQu rwv Po)-

fiuiwv SvvuvTut unutnTv , StSiortg rrjv Stu rov roiovxov td-vovg

nuQU Tor ^uotXiwg xur^ uvrwv layvv iv tw ixtivovg xaru Poi-

fiuiwv ixaTQUTfvitv. 01 Si IIuT^ivuxTrut xui r^ nQog rbv ^aotXta

(ptXiu ovvSovfiivoi xul nuQ^ Ixtivov Stu yQUfifiurwv xut SwQWvZO

uvunttd-ofitvot Svvuvrut QuSiwg xura rrjg ywQug twv rt '^Pwg xul

rdSv TovQxwv iniQ/iod-ut , xal t^uvSQunoSiL,tad^ui t« tovtwv yv-

vatu xui nuiSttQiu, xut XrjiXtad^ai ti]v ^(joquv uvtwv.

humeris impositas transferant, tum illos Patzinacitae invadunt et facile,

quia duplici labori ferendo pares non sunt, in fugam vertunt et inter-

ficiunt.

3. de Patzinacitis et Turcis.

Turcarum gens memoratos Patzinacitas magnopere reformidat, quia

frequenter in praeliis ab iis devicti et ad internecionem fere caesi sunt.

ideoque Turcis Palzinacitae semper formidolosi sunt, ab iisque coercentur.

4-. de Patzinacitis Russis et Turcis.

Si pacem cum Patzinacitis habeat Romanorum imperator, imperium

Romanum neque Russi neque Turcae infestare possunt; neque item

possunt a Romanis pro redlmenda pace magnam pecuniarum vim exigere,

imperatorem huiusce gentis subsidiis ac potentia nixum pertimescentes.

dum enim illi in bellum contra Romanos proficiscuntur, Patzinacitae,

sive amicitia cum imperatore devincti sive literis eius atquc

muneribus pellecti, facile Turcarum Russorumque terram invadere ac

uxores liberosque illorum in servitutcm agere regionemque devastare

possunt.


DE ADilUJXISTRANDO DIPERIO CAP. 3 — 6. 71

Ke(pd7. uiov t. P 57

TitQl rav TlaT^ivcniLzmv v.al BovXyaQav,

Oti y.ai Toig BovlyuQotg qoftiQwriQog av elrac doieiev o tcov

^Pw/^iatcov ^uoiXevg, xat uvdyy.riv rjav/Jag entxtd^evui Tovzoig Svvu-

5tui, ex Tov f.iexu tojv IIuT^ivaxtxcov eiQTjveveiv , enetd^ xui nqog

uvxovg Tovg BovlyuQOvq ol eiQ7]i.iei'0i IluxUvuxtxai n7,t]aid^ovoi,

xui rfvixu ^ovXtjd-wotv rj di^ oixeTov xegdog rj xfj nQvg tov fiuotXea

'^PtOf.iuicov /uQtxi, ev/eQ(Jog dvvavxai xuxd BovXyuQiug exGXQUTevetv,

xui unb Tov neQtdvTog n7^rj&ovg xui Ttjg lo/vog uvrcov vneQvtxdv

10 uvTovg xui riTTuv. dtu tovxo xut ol BovXyuQOi uycjova xa\ onov-

15

Sr^v dirjvexajg e/ovoi Tov eiQr^veveiv xui ofxovoeXv fieru rcjov Ilur^i-

vuxtTCJoV ey. tov yuQ nolldxtg vn^ uvtwv xaTunoXefii]d-7Jvai xai

nQutdevd-rjvui Ttj neiQci eyvcoxaoi xuXov xal ovficpeQOv ilvai TO tl-

Qi]vtvtiv dtl nQog avrovg.

KacpdXaiovg',

TiSQi Tiov Jlttx^ivaxirmv xal XeQGcavirav.

"Ori xai ertQog Xubg rcJov toiovtcov Hurl^tvaxiToiv tcZ (.itQti

TTJg XtQOcovog nuQdxeivrui , o^irtreg xul nQuyfiurevovrut fitru twv

XeQowvtrcov , xal notovot rug dovXeiug uvrcZv re xui tov ^uotXecog

20 ttg Tt TTjv ^Pwoiuv xul Xu^uQiuv xul ti]v Zt/iuv xai tig ndvra ra

ixeXd^ev fitQi] , Sr^.ovori luftftdvovreg nuQu rcov XeQOCovirwv rbv

nQOOVfint(pwv7]fiivov fiiod^bv vneQ rijg roiavTr^g diuxoviug xard to

22 cvfinecpcovTjiiivov M

5. de Patzinacitis et Bulgaris.

Bulgaris quoque forniidabllior Romanorum imperator videbitur,

ipsosque ad pacem et quietem adigere valet, si sit foedere cum Patzi-

nacitis iuuctus , siquidem memorali Patzinacitae Bulgaris ctiam finitimi

sunt , et arbitratu suo , sive proprii quaestus causa sive ad ineundaui

cum Romauo imperatore gratiam , Bulgariam nullo negotio invadere

possunt, ac multitudine roboreque suo ipsos devincere et profligare.

quapropter Bulgari magnam pacis ac concordiae cum Patzinacitis servandae

curam soUicitudinemque gerunt. nam frequenter ab iis debellati

atque vastati experimento didicerunt quautum sibi conferat pacate cuui

iUis semper agere.

6. de Patzinacitis et Chersonitis.

Patzinacitarum gens altera Chersonis parti contermina est, quae

etiam cum Chersonitis negotiationem exercet, et tam ipsis quam imperatori

ministerium praebent in Russia Chazarla Zichia atque in omnibus

istic positis regionibus, pactam videlicet mercedem a Chersonitis accipientes

, de qua pro tali ministcrio mutuo convenerant , pro ratione

*


72 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

uvijxov rrig dovXeiag xai tov xonov avxMv, olor l^laxTia, nQavSia,

/uQtQiu, orjfuvxa, ntntgi, dtQf.iuxia uh]9ivu nuQdiy.a, y.ul txtQu

(Idrj T« vn^ avTidv tnil^TjTOviiitvu, xadioq uv ty.uaxog XtQacovixrjg

txuoxov TIaxUvuy.ixi]V ntioi] ovf.iff(jov(ov r] ntiod^rj' iXtvd-tQOi yuQ

ovTtg xal oTov uixovofioi ol xoiovxoi IIaTt,ivay.iTai ovdtfiiav dov- 5

Xiiuv uvtv fiiod^ov noiovoi noTt,

Kt(puXutov l^.

niql rtov dnoGTSllofiivav ^aciXiKcov dno XbqgSvos sv TLaT^ivamcc.

"Oti 7]viy.a ntQuorj ^aoiXiicbg tig XtQoiovu tvtxu t% xoiuvxr^g

diuxoviug, (Kftilii iv9vg unooxiXXtiv tig TluxL,ivuy.iuv xul tniL,i]- \ii

Tttv oxjjidug nuQ' uvxcJov xul diuaciioxug, xul tQ/Ofitvcov uvxcov

Tovg fitv oifJtdug eig xb xdoTQOv XeQowvog XQUxovfiivovg xaxuXifi-

ndveiv, avxbg 8e fiexu tmv dtaocjDoxcJiv n^bg Ilaxl^ivuxiav uniQ/e-

od^ui xui T« evTexuXfiiva entxeltiv. ol de xoiovxot UuxL^ivuxTxat

unlr]oxoi ovxeg xui tcZv nuQ^ avToTg anuvioiv oi,eTg enid-vfi}]Tui 15

P 58 uvuidr]v eni^r]TOvoi 'E,evuXia ixuvd , ot fiev oxpiSeg uXlu fiev Xoyco

uvTwv xai uXXa Xoyco tcZv uvxiov yvvuixwv, ol de unoocooxut xu

fifv vntQ Tov xonov uvtcov tu de vntQ tov xonov twv uloycjov uv-

Twv. etja eloeQ/ofiivov tov ^uailtxov elg Trjv /Cxjquv uvxcJuv (^r^-

Tovai nQOxeQOv t« tov ^uotlicog dcJoQU' xal ndXtv oTt /coQr]aovai2Q

TOvg uv&Qconovg uvxiov , Krjxovot xu TCJov yvvuixcjuv uvxcov xut xcov

yoviwv avxcJHv. u}J}m xui ooot ev tco unooco(^tiv avxbv vnooTQi-

2 nsntQiv M IJaQ&ixd? cf. ad Coripp. lustin. 2

8 ano XtQGtavog post zcov B

susieptae operae et laboris. eiusmodi porro merces exportant, blattas,

l^randea, pannos rariores, segmenta, piper, pelles pardoruni purpureas,

ceterasque rerum species quas exquirunt, prout inter Ciiersonitas singulos

et Patzinacitas pactum fuit. liberi enim et quasi sui iuris cum

sint Patzlnacitae, operam sine mercedo nullam praebent.

7. de Caesarianis missis a Chersonc in Patzinaciam.

Cum itaque talis ministerii causa Caesarianus quispiam in Chersonem

venerit, statim in Patzinaciam mittat ac obsides itinerisque duces

petat oportet; qui cum yenerint, obsides in castro Chersonis sub custodia

relinquere, ipse vero cum itineris ducibus '.n Patzinaciam se conferre

debet, ut iussa ex.sequatur. Patzinacitae autem, utpote iiisatiabiies

eorumque (juae rara apud ipsos percupidi, munera ab illis bene

multa exposcere non erubescunt, obsides quidem tum suo tum uxoruai

nomine, itineris vero duces pro suscepto sui efjUoruiiKiue labore, postea

cum Caesarianus in ipsoi'um reglonem iiigressus est, imperatoris ntuuera

expetunt. deinde cum homines ipsorum accipiunt, pro uxoribus et pa-

106


DE ADMINISTRAKDO IMPERIO CAP. 7. 8. 73

aovTU rrpog XeQO(oru y.areX&tooi f.UT^ avrov , LrjTOvot nuQ^ uvrov

poytv&tjvai diu ruv xonov uvrcdv rt y.ul rtov u7.oycov avrwv.

Ktq}dXuiov 1]

jTfgl Ttov «Trd T^s ^iorpvXavxov noXscog dnoGzsXXofisvcov ^aaiXiKiav

5 iiera ^jaAav^tmv 8id zs zov zlcvov^Lov xai zidvccTiQi aal

JdvaGTQi noTafiov iv IlaT^Qivamcc.

'^'Oit y.ui fig ro fitQog rfjg BovXytAQiug xud^tCtrut )M(jg rwv

riaruivay.irtJov tnl rb f.itQog rov ^uvunQi y.al Toi; z/dvuorQi y.ul

rtov trtQtov rtov ixtiot ovrtov norufuov , y.a\ ^aoO.iy.ov unoortXXo-

I0f.itvov tvrtv&tv fitru ytluvSicov dvvurut y.ui /t0Q)g tov tig XtQ-

acovu untl&tLV ivruvd-a avvrofitog xui ru/ttog tvQioxtiv rovg uv-

rovg TIurCivuy.iTug' ovg xul tvQtov fir^vvtt dia uv&Qtonov uvrov o

^aotXixbg ivrbg rtov /tXuvditov fitvcov xui fitd-^ tavrov ru jSaot^uxu

inttffQOfitvog xal (fvXdrrtov iv roTg /t7.uvdioig nQuyfiuru. xul

15 y.uTiQ/ovrui nQog avrov , xui hrt xurtXd toot , didtooi nQog avrovg

/SuotXtxbg dv&Qtonovg avrov oipidag, y.ut "kufi^dvti xui avrbg

dnb rtov roiovrtov TLarttvaxtraiv trtQovg oiptdag, xut xQurti av-

rovg iig ru /tXdvdtu, y.ui rort ovfi(fwvtt fur^ uvTtoV xui ora

noti]0ovatv ol IIurL,ivuxiTai nQog rbv ^uaiXixbv rovg OQXovg xara

20 T« ^dxuva uvTfJov, intdidtootv avroTg rug /3aotXixug SwQtdg, xul

uvuXafi^dvfTut (fiXovg i'^ uvrtvv ooovg fiovXtrai, xai vnooTQt(fti.

ovTO) de /QT} ovfKfcovttv fitr^ avrcov djore, onov dv /Qttanoirj&fl

uvrovg o ^uoiXtvg, noti^ocooi dovXtiav , tiTt tig rovg^^Pcog tirt ttg

Toi^j BovXydQovg tire xai tig rovg TovQXOvg' tiol yuQ dvvarol

rentibus exigunt. denique qui redeuntem in Chersonem comitantur, pro

labore tum a se tum ab equis suscepto mercedem sibi postulant.

8. de Caesarianis ab urbe a dco cuslodita missis in Patzinaciam cum

cJielandiis per Danubium, Danaprim et Danastrim Jlumina.

Bulgariam versus in partibus Danapri et Danastri reliquorumque

illic tluviorum Patzinacitae quoque sedes habent; ac Caesarianus hinc

cum chelandiis missus non necesse habet Chersonem adire, sed potest

illic nuUo negotio celeriterque Patzinacitas invenire; quos conveniens

Caesarianus dum ipse in chelandiis manet servans et custodiens res imperatoris,

ipsis per famulum adventum renuntiat. tum ilii ipsum adeunt,

qui advenientibus obsides e suis oirert, ab iisque vicissim accipit, quos

in chelandiis retinet, atque inde cum iis paciscitur. cum autem Patzinacitae

Caesariano pro lege et consuetudine ipsorum sese iuramento

«bstrinxerint , tum ille ipsis imperatoria munera elargitur, et amicos ex

illis quotquot voluerit accipit, atque ita revertitur. sic vero cum illis

ineunda foedera, ut ex pacto teneantur operam praebere ubicunque usus

postulaverit , sive adversus Russos sive contra Bulgaros vel Turcas,


74 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

rov nuvxag rovrovg TioXefxtiv, xai noXXdxig xar^ avrwv iXd^oi^rtg

(foPtQOi vvv y.adior7]y.uGiv. y.ul rovro S^Xov xui fvxtvdiv ioxiv.

rov yuQ y.Xi]Qiy.ov Fu^Qa^X nore nQog rovg TovQy.ovg unoaxuXev-

rog uno y.iXevoecog l3uoiXiy.ijg , y.ul nQog uvrovg tlnovxog oxi o /J«-

GiXevg drjXonoiei v[.iug dneX&eiv xal dnodiw^ui xovg TIartivay.lxag6

uno xov xonov avxojv y.ai xad^tGd^ijvai v/nug ( v/uTg yuQ y.ul nQO-

reQov heiGe ly.ud^t^tGd^t') nQog ro tlvui nXipiov rijg jSaGiXtiag f.iov,

xal ort &iXa) dnoGriXXo), xal tv rdxti tvQiaxco vf.tug, ndvrtg ot

UQ/ovrtg rwv Tovqxcov f.iiu qtovi] e^e^oijaav oxi rjfieig f.iexu xovg

P 69 Ilar^ivay.ixug tavrovg ov ^dXXofitV ov yuQ dvvdfieda noXefieiv 10

nQog avxovg, oxi xul xojqu fieydXi] xui Xuog noXvg xal xaxd nui-

Sia tlai. xa\ xov Xoinov xov Xoyov rovrov nQog Tjfiag fxr] elnrjg'

ov yuQ uyanwfitv avxov.

ori xal ol Jlar^ivaxtxai exeiO-fv rov ^avdnQewg norufiov

fierd rb tuQ SieQ/ovrui , xui del ixetae xaXXoy.aiQiC,ovou 15

KtcpdXatov ^-

TtiQl xav dno x^^g 'Ptoaiag ^QxoiiEvav 'Pwg (iszd t£v fiovo^vXcov iv

KcavaTdVTtvovTioXei.

"Oxi rd uno xrjg t"^0) '^Pwaiag fiovo6,vXu xaxtQ/ofitva iv Kcov-

GxavrivovnoXti tlol ftiv dnb rov NtftoyuQddg, iv w ^cptvdoa&Xd- SO

^og b vtbg ^lyyioQ rov uQ/ovrog ^Pioaiag iy.ad^i^ero , eiol di xal

dnb rb xdorQOv rrjv MiXivioy.av xal dnb TeXtovx^uv xul TQeQvi-

ywyav xa\ dnb rov BovoeyQuSi. ravra ovv dnuvru Siu rov no-

rufiov xariQ/ovrai ^avdnQewg, xa\ imovvdyovrai in\ rb xdorQov

siquldem hos omnes bello adorlri possunt, ac saepe contra illos profecti

iam ipsis sunt perquam formidabiles. quod vel hoc uno exeraplo palam

erit. cum aliquando Gabriel clericus iussu imperatoris ad Turcas legatus

esset, sicque ipsos compellaret "vobis imperator denuntiat ut admoto

exercitu Patzinacitas sedibus pellatis eorumque regionem obtineatis

(nam istic olim habitastis), ut imperio meo finitimi sitis, et mittere

cum veiim quam celeriter vos inveniam", omnes Turcarum principes uno

ore clamarunt "nos Patzinacitis bellum non inferimus : neque enim iiiis

oppugnandis pares sumus, siquidem illorum regio perampla, infinita populi

multitudo, et admodum pugnaces sunt. ne igitur nobis in posterum

tam ingrata verba facias.

adde quod Patzinacitac elapso vere ab ulterioribus Danapris partibus

venientes, traiectoque flumiue, istic seniper aestatem transigant.

9. de Russis c Russia Cpolim in linlribus venieniibus.

Lintres ab ulteriore Russia Cpolim appellentes a Nemogarda proficiscuntur,

ubi Sphendosthlabus Injjor Russiae principis filius habitabat.

sunt etiam a castro Milinlsca, Teliutza, Tzernigoga et Bnsegrade.

haec itaque omnia secundo Danapri fluraine descenduut, coeuntque ad


DE ADMINISTRAKDO IMPERIO CAP. 8. 9. 75

t6 Kiou/Sa t6 lnovo^iat6f.uvov 2ajii^aTug. ol Si ^xXu^oi ol na-

y.TicuTai avTMV , ol KQil3i]Tair^voi Xty6f.i£voi xal ol ytiv^avijvoi xal

01 TiOinol ^/Jm^ivioi , dg t« OQt] uvtcov xSnTOvai tu f.iov6'6,vXa Iv

TW Tov xaifudvog y.aiQW , itvX xaTUQTrjaavTeg uvtojv toi; y.aiQOv

5 uvoiyofitvov , fjvty.u diulvd-f] o nayvtog, dg Tfct? nlr^aiov ovoag

Xifivag tiadyevGiv uvtu. y.al Iniidrj ixeiva iia^uXkovaiv tlg tio-

TUfiov Tov /JdvunQiv , dnb twv ixiias ovTOi eig tov uvtov noTU-

fiov elaeQ/ovTui y.al dneQ/ovTui elg t6 Kio^a, yu\ avQovaiv eig

Tr^v e^uQTrjatv, y.ul umfxnolovatv uvtu eig TOvg^^Piog. ol de PuJg

10 axag:idta xul fiova tuvtu uyoQuLfiVTeg , t« naXuia uvxwv fiovo-

't,vXa y.uTuXvovTeg e^ uvtujv ^uV.ovai y.al nekXag xul oy.uQfiovg

iig uvTU ya\ Xoinug /Qtiug, e§onXi^ovaiv avTu. y.a\ ^lovviov

firjvog didi, Tor noTUfiov ^uvunQewg unoxtvovvTfg y.uTeQyovTui eig

To BtTeTKept] , oneQ tOTi nuxTuaTixov xdaTQOV twv '^Ptog. xul

15 avvu&QOt(^6fievoi exeTae fifXQi Svo xu\ TQtaiv ^fUQwv , r/vixa uv

unuvTu unoavvu/d^ioai tw fiov6'§vXa, tot£ unoxivovoi y.u\ xaTeQ-

/ovTui diu Tov eiQ7]fievov ^uvdnQeiog noTUfiov. xu\ nQuJTOv fiev

iQ/ovTui eig tov nQcoTOv cfQuyfiov tuv tnovofiut,Oftevov ^Eaaovnij,

eQfirjveveTui '^PtoatoTi y.u\ 2xla^tviaT\ fir] xoifiuad^ut, o Si

SOtovtov tpQuyfiog tooovt^v eoTi OTevbg oaov t6 nXdTog tov t^vxu-

vioTrjQiov' fieaov Se uvtov neTQui eio\ QiCixaXui vijjijXai vi]aitov

dixr^v unotfuivOfievut. nQog uvTug ovv tQX^fitvov t6 vStoQ xai

5 Xv^'^ M 8 Kctl cineQxovTui om M 12 xal ovzoos i^onXi-

^ovaiv? 13 /^avdiiQscog add B 19 hqfirivevovxai, M

xotfidaat. vulgo 21 Qt^iTiaLCd Ducaiigius GI. Gr. s. v.: libri

Qi^Tjftalat

castrum Cioaba, cui cognomen Sambatas. Sclavi autem ipsorum tributarii,

Cribetaeeni dicti et Lenzaneni, necnon ceteri Sclavinii, in montibus

suis monoxyla sive lintres hiemis tempore caedunt, ipsosque ia

aptam formam concinnatos , postquam sudo et sereno aere soluta glacies

est, in proximas paludes deducunt. postquam autem illos in Danaprim

fluvium immiserunt, inde eodem flumine Cioba se conferunt, deinde

monoxyla extrahunt atque suspendunt Russisque venundant. Russi vero

has tantum scaphulas emunt, ex veteribusque solutis remos scalmos et

reliquum apparatum conficiunt, easque omnibus ad usum instruunt. tum

inense lunio per flumen Danaprim navigantes ad Bitetzebe castrum sibi

trJbutarium descendunt. illic per duos tresve dies congregati, postquam

omnia monoxjla convenerunt, postea movent ac per niemoratum fluvium

Danaprim descendunt. ac primo quidera ad primura locura fluminis praeruptum

veniunt, qui Essupe cognominatur, quod Russornm Sclavorumque

lingua valet "non dormire." ita vero locus praedictus angustus est,

ut tzycanisterii latitudinera non superet; in medio autem praerupta ac

praealta saxa sunt, quae eminus insularum speciem praeferant. ad haec


76 CONSTAJXTINI PORPHYROGENITI

7iXrjf.if.ivQovv , xuy.ii&tv u7ioxQi]/.ivi^6f.iavov uQog lo xdzoi fiiQog,

i^Xov fityav xal (fS/Sov unoreXti. xal Sia tovto fuoov avxwv ov

roXfxwoiv ol '^Pwg duXd-tiv, uXXu nXrjoiov oxuXioouvTtg, xul rovg

/iitv uvdQtonovg tx^uXovTtg tlg rtjv 'S.iiquv , ru 6t Xoinu nQuyfiaru

Ittoavrtg tlg ru fxovoi^vXu, tid'^ ovrojg yvfivoi, roTg noolv avrwrS

iprjXacpovvxtg, 'iva firi rivi Xi&M nQOOXQOvoiooiv. rovxo dt noiov-

aiv 01 fiiv nXioQUv , Gt §i fxtoov , ol di xal tlg rrjv nQVfivav fitxu

P 60 xovxuQitov xovxo^tvofitvoi. xul fitxu roiavrr^g unuor^g uxQi^tiug

SitQ/ovxai xov xotovxov nQWxov (pQuyfiov Siu xijg ytoviug xai rr/g

o/^Tj? rov norufiov. r,vixa Si ditX&woi rov roiovrov (pQayfwr, 10

ndXiv ano rijg '^i^Qug uvaXufi^uvofitvoi rovg Xoinovg unonXiovoi,

xal xurtQyovTui tig rov trtQOv (pQuyfiov rbv iniXtyufitvov ''Ptooioil

fiiv OvX[3oQo\ 2xXuj3ivtOTi di ^OoTQOjSovvinQu/ , ontQ iQfir^rtvtrui

tb vrjoiov rov (pQuyfiov. tort xu/.tTvog ofioiog r(3 nQ(x>x(o , yaXt-

nog rt xtu 8voSit%obog. xai ntxXiv iy.puX6vrtg to»' Xuov diujSi^d- 15

t,0VGt ru fiovo^vXa xa&cug xui nQortQOV. bfioiiog di diiQ/ovxut

xal rbv rQirov (pQuyfibv rbv Xtyofitvov TtXavSQi, o tQfii]vtvixat

2xXa^ivtoTt rj/og (pQuyfiov. ti&^ ovxwg xbv xixuQTOv (pQuyfiov,

rbv fiiyav, xbv intXtyofttvov 'Pwotoxi fiiv IdtttpuQ, ^xXu^ivtoxi 6i

Ntuoi]x , Sioxi (pwXtvovotv ol ntXtxcivoi tig xa Xtd^txQta rov (pQa-20

yfiov. iv rovxio ovv np (pQuyfKo oxaXtovovotv unavxa tig xijv yijv

dQ&6nXwQU , xai t^tQ/ovTut ol WQiOfiivot urdQtg q)v7MTTttv xr]v

piyXuv fiix^ uvxwv , xui untQyovxat , xal rug ^iyXug ovxot dta

rovg TIaxt,ivaxixag uyQVnvwg (pvXdxxovatr. ot di Xoinoi ru

igitur allidens et Jntumescens aqua, deindeque cum masno strepitu praeceps

acta metum incutit. quapropter illac transire Russi non audent,

sed haud procul exscensu facto, eductis hominibus rebusque ceteris in

lintre relictis, pedibus nudis vadum tentant, ne ad saxum aliquod offendant.

dum autem id faciunt, aiii proram, alii medium naviculae, ceteri

puppim contis impellunt; atque cum hac summa cautela et sollicitudine

hanc primani niunitionem per angulum et ripam fluniinis transgrediuntur.

superato hoc loco fluminis praerupto, reductis iis quos exposueraut cursum

navigationis repetunt, et ad alium locum praeruptum descendunt,

qui Russis Ulborsi, Sclavis Ostrobuniprach dicitur, significatque insulam

loci praerupti. hic porro priori similis est et haud facile transitum

permittit. rursus itaque eductis hominibus monoxyla, ut ante dictum

est , traducunt. parique niodo tertium locum praeruptum transmittunt,

nuncupatum Gelandri, quem Sclavice souum loci praerupti interpretantur.

similique ratione quartam munitionem maiorem, quam Russi Aiphar,

Sclavi Neaset nuncupant, quoniam in saxis munitionis pelicani nidificant.

ad has itaque fauces rectis proris appellunt; virique ad hoc destinati

ad excubias servandas cum ipsis exscendunt abeuntque. excubias

autem pervigiles hi agunt propter Patzinacitas. ceteri vero, eductis ex


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 9. 77

nouYjiiara uneQ t/ovaiv ilg t« f.ior6':;v).a uvuXu^o^ievoi, tu ifjvyu-

Qiu f.UTU Ttov ulvoicov diu Tov '^)]QOv avTU diu^tftuCflvai f.ii)uu "§,

fcog uv diiXd-coai tov qjQwyf.tov. eid-^ ovnog oi fifv avQOVTig oi Se

y.al elg TOt-? tofiovg jSaardCovTig tu uvtojv fiovoS,v}.a ilg to tov

Sqquyfiov ixeWiv fitQog Siu^i(iuL,ovat, y.ui ovrtog QmTOvreg uvtu

fig Tov nOTUfiov yui tu n{T(^ifttvTa avrcov ifi^Xr^ay.ofiivoi ilatq-

/ovTui y.ui uvd-ig iranonXtovaiv, amQ/ofitroi St tlg rbv ntfinTOV

(fQuyfibv Tor inoroftuL,6fitvov '^Pioatar} fiiv BuQovtfoQog ^y.la^i-

viotI 8i BovXvi^nQu/, Siori fiiyfji.\r^v Xiftvr^v unoTtltt, nuXtv

lOtlg Tug Tov noTUfiov ycoviag t« avTwv fiovot^vla diu^t^uauvrtg

y.ud-cbg y.ul tig rbv nqonov cpQuyfibv y.u\ tlg rbv StvTtQOv , y.uru-

Xuft^uvQvai rbv ty.rov (pQuyfi6v, Xiy6ftivov fiiv ^Ptoatorl .Atuvri

.2xXu^tvtaTi di BtQOvrL^ , o iari ftQtxafiu vtQov , xui dtu^uivovai

>:ut uvrbv ofioitog. y.ai unb rovrov unonXiovai xui nqbg rbv

15 t^dofiov (fQuyfibv rbv intlty6ftivov '^Ptoatari fiiv ^tqov^ovv 2y.Xu-

fitVKrrl Si NunQtLri , o iQftrjVtvirut fity.Qbg (fQuyft6g, xul dia^ai-

vovng ilg rb Xiy6fiivov ntQUfia rov KQUQiov , iv to StuntQcoaiv

unb '^Pcoaiug ol XtQacovtrui , y.ai ol TIurL,iruy.trui inl XfQOtovu,

f'/ov rb uvrb ntQUfiu rb ftiv nXurog oaov rov'InnodQOftiov , rb di

ZOvxpog unb y.txrto ttog orov nuQuy.vnrovotv o\ cfiXoi, oaov y.ul (fd-cx-

vitv auyirruv rov roS^tvovrog tvd-tv iy.ttaf o&tv y.ul iig rbv roiov-

rov r6nov yurtQ/ovTut ol Ilurtivuy.trut , y.ui noXtftovai rovg iPwg.

fiiiTu di rb ditXd^ttv rbv rotovrov r^nov ri]V vrjoov rr]v iniXiyottivriv

13 ^ygovT^r] M 16 Sict^aivovrai Meursius Meursiumque secutus

Bandurius 20 cpiloi] ocp&alfi.ol Bandurius

lintre rebus suis, mancipia catenis constricta per terram ducunt, ad

scx milia passuum, donec locum praeruptum pertransierint: deinde iintres

hi quidem trahentes, alii gestantes humeris, ultra locum praeruptum deportant,

coniectisque in flumen monoxylis impedimenta et sarcinas reponunt,

ipsique demum ingrediuntur et navigare pergunt. at ubi ad quintum

locum fluminis praeruptum devenerunt, quem Russi Baruphorum,

Sclavi Buhieprach, quod paludem magnam efficiat, denominant, rursum

pro more ad fluminis anguios navigia traducunt, ut in |)rimo et secundo

loco praerupto fecerant, et ad sextum perveniunt, a Russis Leanti, a

Sclavis Berutze nominatnm, quasi dicas aqnae scaturigo. quo loco praerupto

pari ratione superato ad septimum navigant, qui Russorum lingua

Strubun, Sclavorum autem Napresi vocatur, id est exiguus locus praeruptus.

transeuntque ad traiectum Crarii, ubi e Russia Chersonitae et

in Chersonem Patzinacitae traiiciunt; qui traiectus Hippodromi latitudinem

habet, altitudinem vero ab inferiori parte quantum oculi perspicere

possunt, quantumque iactus sagittae pertingere potest. quamobrem eum

in locum descendunt Patzinacitae ac cum Russis manus conserunt. hoc

autem transraisso loco, ad S. Gregorii insulam appellunt, ubi propter


78 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

o ayiog rQrjyoQiog xuTuXafi/juvovaiv , Iv fj vtjom y.ul rug 9~vatug

uvrcuv inmlovaiv diu to i/.ttas "aiuad^ui 7iu[.i[.iiytd^ii Sqvv. y.ul

P 61 d^vovoi TTiTeivovg tMvrug. 7t7]yvvovat de y.ui aayirrag yvQo&ev,

aXXot di xul xpcof.da y.ui y.Qturu , xat i'§ c^v e/ft ey.uarog , (Lg rb

ed^og avrcov iniy.QureT. Qtnrovat de xal OKUQcpiu neQi rcvv nerei- 5

vwv , eire ocpu^ut avrovg etre xai cpayeiv elre xul l,cJi)vrug iciaetv.

dnb Se rov vr^aiov rovrov ITurKivuxiri]v oi '^PcjJg ov cpo^ovvrut,

, tcog uv cpd-aacootv elg rbv norufibv rbv ^tlivdv. e79-^ ovrCi)g dno-

xtvovvreg e^ avrov i-ie/Qt reaouQcov i]f.ieQciov dnonXiovoiv , tcog ov

xaruXd^coatv eig ri]v Xi(.ivrjV rov noruf.iuv orofiiov ovoav iv TjflO

tart xai rj vrjoog rov uyiov Ald-eQiov. xuruXa(i6vreg ovv ovroi

ri]v rotuvrr]V vrjoov nQoauvanuvovotv tavrovg ixetat tcog dvo xal

TQicov i]fieQCjJv , xal nuXiv ru tuvrwv fiov6'§vXu eig ooug «V 7^ei~

ncavrat XQtiug neQinoiovvrui , rd re uQfieva xai ru xardQTta xai

T« av/Jviu untQ inicpiQOVTai. intl Si rb arofituv rov rotovrov 15

noTUfiov iorlv rj rotuvri] Xifivr^ , y.u9tbg tlQr^rut , xui XQurei fii/Qt

rijg ^uXdoor^g , xai nQbg Tr]v 9uXuooav xtirut r] vfjaog rov dyiov

y4i&iQiov , ix TMv ixtiae dntQ/ovrat nQog rbv /luvunQtv norufiov,

xui diaacod-ivreg ixeiae nuXtv dvanavovrut, Tjvixa Si yivi]rai

xcxiQog iniTr]Seiog, dnoaxuXcoouvreg eQ/ovrut tlg rbv noruftbv rbv2Q

intXtyofitvov ^!AonQOv , xul ofioicog xdxtXot dvanavadfitvot ndXtv

dnoxtvovvrtg tQ/ovrut iig rbv ^tXtvdv , tlg rb rov Aavov^iov no-

Tufiov Xey6fievov nuQuxXddiov. y.ui tcjog ov StiXd-coot rbv ^tXtvuv

6 ti'TS Kccl cpttyelv shs kkI Gfu^cci avrovg Bandarias cam M

idasiv ccvzovg B 7 oi» add B 11 i&aiqlov BP 20 zaQos

BP: corr Meursius

ingentem quercum sacrificia obeunt viventesque aves immolant. circum

autem sagittas defigunt, alii vero panes et carnes aut alia, prout cuique

suppetit: id enim in more habent. sortes item mittunt de avibus, edere,

an occidere, an vivas illas dimittere debeant. ab hac vero insula

Patzinacitam Russi nullo modo metuunt, donec ad fluvium Selinam devenerint.

istinc porro moventes quattuor diebus navigant, donec ad

paludem fiuminis ostium perveniant, ubi S. Aetherii insula cernitur;

quam in insulam postquam appulerint, ibi duos tresve dies in quiete

transigunt, ac rursus monoxyla necessariis , si qua desunt, instruunt,

velis malis clavis, quae secum deferunt, at quandoquidem fiuminis huius

ostium haec palus est, ut diximus, et porrigit se usque ad niare, ad

quod etiam insula S. Aetherii sita est, inde ad Danaprim fluvium concedunt,

quo cum salvi pervenerint , quiescere solent. inde exscensu

facto profecti, si tempus faveat, Album fluvium petunt; et illic similiter

refecti rursum moventes Selinam se conferunt, ad Danubii fluminis, ut

vocant, Paracladium. donec vero Selinam fluvium traiecerint, a latere


DR ADMINISTRAKDO IMPERIO CAP. 9. 79

noruftov , naQarQt/ovaiv avroTg ol Jlaii^ivay.iiai' y.a\ luv noX~

Xdxig ?; d-uXaaou i.iovoS,vXa dg rTjV yrjv unoQQii/jrj , ay.a).c6vovaiv

oXa, Iva roTg Hur^ivuxlraig uvrtnuQuru/9-ioaiv bf.tov. U7ib ds

rov ^aXtvuv ov qo^ovvrai rivu, uX'ku rtjv rijg BovXyuQiag yijv

5h'Svauf.i{voi iig rb rov /Javovfjiov aroftiov l'Q/ovrai. u.nb di rov

/Javov/Siov y.uruXufi^dvovatv itg rbv Ktovondv , xal unb rov Kui~

vonu iig Kiovaruvriuv ilg rbv norufibv BuQvug, y.ul dnb BdQvug

iQ/ovrai ilg rbv noruf-ibv rtjv /Jiri^ivav, uniQ nuvru iial yrjg rrjg

BovXyuQiug. unb df riig /dirL^ivag iig t« rr^g 3Iiai]fi/3Qiag jitiQf]

10 y.aru^Mf-t^dvovai, y.ul ovrio fii/Qi rovrtov b noXvtodvvog uvrtov

y.ut niQtqo^og SvaStt^oSog n y.ui /uXinbg unoniQuivtrui nXovg.

H di /ttf.ttQtog rtjjv uvrtSv '^Ptog y.ul axXrjQci, Stuyioyi] lariv

avrr]. r^viy.u b NotftjSQtog ftr^v iiatX&r] , evd^ttog ol avrtJov uq/ovng

{S,tQ/ovrai fnra ndvrtov riov^^Piog dnb rbv Kiu(^ov , yui untQ-

15/ovrui iig ru noXvSta « Xtytrui Fvqu, ijyovv tlg rug ^x^M^tviug

rtov n BtQ/Stdvtov y.ui rtov /jQOvyov^irwv y.ul KQtj3trKfJov xul riov

^iQ/^itov xui XotntJov 2>cXu(3tov , dirivtg iiai'nay.rtix)rai rtJov 'Ptog.

Si^ oXov Si rov /itfttovog ty.iiai SiurQttfOfttvoi , ndXiv unb firivbg

AnQiXXiov StaXvofiivov rov nuyovg rov //avdnQioog norufiov xar-

20 tQ/ovrui nQbg rbv Kia^ov. xai tld-^ ovrtog unoXuft^dvovrui t«

uiriuv ftov6'^vXa xa&tijg nQoiiQr]rat, y.ul t^onXii^ovrat , xai nQbg

'^Pcofitiviav y.urtQ/ovrai.

"Oii 01 OvL,oi Svvuvrai roTg Har^ivaxirai^ noXtfuTv.

15 noXvdQitt Meursius

currunt Patnhacitae; et si, nt saepe evenit, mare monoxyla ad terram

proiecerit, omnes exscendunt, ut coniunctim Pafzinacitis obsistere valeant.

Selinam fluvium praetergressi neminem formidant: sed ubi Bulgariam

attigerunt, in Danubii ostium ingrediuntur. a Danubio Conopara

traiiciunt, inde Constantiam ad flumen Varnas , a Varnis ad flumen

Ditzinam proficisctfntur, quae omnia ad Bulgariam regionem pertinent.

a Ditzina fluvio Mesembriae terram petunt. atque hunc in modum huc

usque difficilis illa , aerumnarum ac metus plena navigatio absolvitnr.

Hiberna vero et aspera Russorum vivendi ratio haec est. ineunte

Novembri mense quam primum eorum principes cum universa Russorum

gente egrediuntur Ciabo et in oppida proficiscuntur, quae Gyra appellantur,

aut in Sclavica loca Berbianorum Drungubitarum Cribitzarum

Serviorum, reliquornmque Sclavorum qui Russis tributarii sunt. iilic

vero peracta tota hieme , rursum Aprili mense soluta glacie Danapris

fluvii Ciabum descendunt. deinde receptis, uti supra dlctum est, monoxylis

iisdemque probe instructis Romaniam descendunt.

Quoniam Uzi Patzinacitas bello infestare possunt.


80 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

P 62 K f cfi d 1 u i V i.

ytSQi T17S Xa^agiag, TtoSg diZ TioXsfifLcd^ai kczI naQcc rivoav.

"Oxi ol OvCoi Svvuvrai 7ioXf/.iiTv rovg XuLuQovg log uvrotg

nXriaiuCovreg. b/nouog y.ui b f^ovffioxQurtoQ lAXuviug , ori ru

evrtu y.Xt/iiura rtjg XuCuQiug rj] lAXuviu nuQuy.fivrui , y.ui 8vvu- 5

rui b ^AXuvog , d uqu y.ul ^ovXerui, ruvru nQuiSeveiv y.ui /.leyu-

Xi]v ijXu^rjV yul tvSeiuv evrev&ev roTg Xul^uQOig noieTv ex yuQ

riov evvea y.Xi/iurtov rovxtov 1] nuau Uoij y.ul ucfd^ovia rTig XuC,u-

Qiag y.u9-eari]y.ev.

KetpuXaiov m. 10

nsQi rov KccGTQOv XsQacovog, nal rov KctGTQOv BoeitoQOV.

"Ori rov e^ovaioxQdroQog lAXuviug (.leru rcov XuC,dQtov f.ir

ilQrjVevovrog , uXXu /.luXXov nQorif.iortQav rid^e/ievov n)v (ptXiuv

rov j3uaiXttog Pa)f.iuitov, euv ol XdCuQOi ov jSovXiovrui rr^v nQog

rbv ^uoiXeu (fiXiav y.ul elQi]vriV rrjQeTv , Svvarai (.leyuXtiog uvxovg 15

y.uy.ovv , rug re oSovg eveSQevtav y.al ucfvXuy.rtog uvroTg tnirid^e-

(.levog tv rtp SitQ/ead^ai nQog re ro ^dQxeX y.ul ru y.Xi/iuru y.u\ rrjv

XeQatovu. y,a\ el noii]aerut anovdfjv roiovxog e^ovaioy.QurtOQ

Tov ytoXveiv uvrovg , fieydXr^g y.a\ ^udeiug eiQi]vrjg [.lertyovaiv ij re

XeQatov y.ui ru xXif.iuru' rfo^ovfievoi yuQ ol XdCuQOt ri]v rtov20

AXuvtov inidtaiv , y.u\ firj evQiay.ovreg udeiav fieru (poaoarov ent-

ridead^at rf] XeQOtJovt x«t roTg y.Xifiuoiv txjg firj nQog uficforeQOvg tv

ruvrto noXefitTv tS,iayvovrtg , tlQi]vevetv uvuyy.uadi]oovrut.

10. de Chazaria, quomodo et quorum opera eam bello

impeterc oj)orteat.

Chazaris bellum inferre Uzi possunt utpote contermini. sic etiam

princeps Alaniae , quia novem Chazariae regiones Alaniae adiacent;

possuntque Alani, si velint, illos depraedari magnumque inde Chazaris

damnum importare, atque eos rerum penuria premere. ex illis quippe

povem regionibus Chazaris omnia ad victum necessaria suppeditantur.

11. de castro Chersone , et de castro Bosporo.

Alaniae principe cum Chazaris pacem non habente, sed imperatoris

Romani amicitiam potiorem ducente , si illi in amicitia et pace perseverare

nolint, potest ille ingenti Chazaros damno afficere, in viis excubando

et ex improviso illos aggrediendo dum ad Sarcei et ad regiones

Chersonemque proficiscuntur. quodsi princeps ille operam ponat ut

illis aditum prohibeat, alta sane pax erit in Chersone ct in regionibus.

Chazari quippe Alanorum irruptionem reformidantes, neque facultate

data Chersonem et regiones cum exercitu invadendi, quia simui utrisque

bellum inferre nequeunt, in pace degere cogentur.


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 10 — 13. 81

Ktcpukaiov i/j^.

TttQL zrlg [lavQrjg JSovZya^/ag xai Xa^aQietg.

Oii xfx£ rj {.lavQTi T^tyofxtvTj BovlyaQiu 6vvurai roTg A«c«-

QOig noXi/.ieTv.

5 Ktffuluiov ly

9t£pi xmv nXriSiu%6vT(ov i%vmv roXg ToVQKOig,

^Oti ToTg TovQxoig t« roiavTa t&vT] naQuxtivrai , nQog f.itv

ro ()vrixwrtQ0v (itQog avriov -tj 0Quyyiu, nQog dt rb ^oQtioitQov

01 TIarL.ivay.Trai, xui nQog ru f.itm]i.i[3Qivbv fitQOc ?/ fityuh] IMo-

10 Qa^ia tjroi tj /wqu rov ^ftvdonXoxov , i]rig x«i nuvrtXwg fjq^a-

via&f] nuQu riov roiovTMv TovQyjav xul nuQ^ avriov xartoyjd-ri.

ol dt Xqw^utoi n^bg ru oqt] roTg TovQxotg nuQuxtivrai. P 63

"Ori dvvuvrai xui ol Iluri^ivaxTrai roTg TovQxoig tnirid^to&ai

xui f.ityuXcog nQuiStvtiv xal naQa^Xunriiv avrovg, y.ad-d>g xal iv

15 TW ntQi Ilari^ivaxiridv xtcfuXalM nQOtiQTjrui.

'EniorrjOov , vU , diavoiag ofifia rijg oijg loyoig tfioTg, xul

yvwd-i u ooi ivriXXofiui , xal ("^tig iv xaiQW log ix narQixwv &tj-

oavQwv nQOcptQtiv nXovrov (fQOvriotwg xui iniStixvvad^ai yvfia

ovviotwg. lod-i ovv ori roTg fioQtioig anaoi yivtoi


82 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

^ovXiTUi. dtb Sh Tug TovTMv uxulQOvg uhi^aeig y.ul nuQqriaia-

(TTixug uituafig Siu Xoy(ov nid^uvMv y.ul q^Qovi/iuov xul avvtxwv

unoXoyadv uvuTQeneiv xul uvuyQOveaS^ui , u'iTiveg, oaov unb Trjg

neiQug ij/.uig y.uTu7.u^eiv rjdvvrj&i^^iev , dig ev xvno) neQiluPeTv,

rotuvTui Ttveg eaovrui. 5

Ei u^tcoaovat nore y.ui uh^^aovTui eYre Xui^uQot ehe TovQy.oi

eVie y.ul 'Pwg ^ eTeQ^v ri ed-vog twj' ^OQekov y.ut 2/.vd-tywv , oTa

noXlu avfijSuivet , ex rwv /iuatXetwv ead^/jTwv ^ aTejiif.iuTO)v ^ crro-

7mv tvey.u rtvog dovXeiug y.u\ vnovQylug uvtiov unooTuXrjvui uv-

ToTc , ovTW yQi] ae unoXoyiauad-ut , oTt ut rotuvrut oroXui y.ul ru 10

oreft/xuTU u nuQ^ rjfiwv y.a(.ie7Mvxta dvofiul^eTut ovre nuQu urd^Qto-

ncov xuTeay.evuad^i]Ouv ovre e'^ uvd-Qomivcov re/vcjov enevorjd-rioav 'tj

e^etQyciod^rjOuv ' uXX cog unb nuXutug lOTOQiug ev unoQQrjTotg X6-

yotg yeyQUfiitevov evQt'ay.o(.iev , rjvixu 6 &ebg l3uot7Ju enoir^oe Kcov-

otuvtTvov ey.eTvov rbv fieyav rov nQcZrov XQtoriuvbv ^uatXevouvru, 15

dt^ uyye7.ov uvrco rug roiuvTug OTo7.ug eS,unearetXev y.ui t« orefi-

(.lura u nuQ* rj/nwv y.u(.ie7.uvy.ta Xeyerat, xui SicoQiouro uvrco &eTvui

ruvru ev rfj (leycO.rj rov S-eov uyia exy.Xriain ijrtg en' ovofiuri uv-

rij? evvnoarurov aocfiag &tov uyiu oocfiu y.urovo(idlleTut , xui (li]

y.ud-' txuorrjv uvru dffcpievvvoO^ui , «A^' ore S r^ (loreXr^g xul (le-ZQ

yc'Ari rvy/(f.vi] deanorixi] eoQTt]. Sib di] d-eov nQOOTuy^iurt ruvra

uned^ero , urtvu xu\ civwd^ev rijg uyiug rQuneLi]g ev rco d^vatuarri-

Qlci) rov uvTov vnoi) unoxQe(iuTui xui elg xoofiov rrjg ey.xXi]oiag

xu9-tOTTjxev. ru d'e 7.otncx ifidriu xui ouyia (juai7.txol, Ti]g leQug

17 ansQ vnelg ncxnsX. liytxe BM

lant. ideoque importunas illoriinj petitiones ac irapudentes postulationes

suasione ac prudenti excusatione subvertere atque inhibere oportet;

quae quidem, quantum usu et experimento percepi, ut compendio di-

huiusmodi futurae sunt,

cam ,

Si quando sive Chazari sive Turcae sive Russi sive aliae quaepiam

boreales et Scythicae gentes, ut plerumque accidit, imperiales vestes

coronas aut stolas, cuiusdam praebiti ministerii causa, sibi transmitti

postulent, ita te excusatum oportet. huiusmodi stolae et coronae, quae

nos camelaucia vocamus, neque hominum opera confecta neque humana

industria excositata sunt. sed ut ab historia veteri in libris arcanis

scriptum reperimus, quando deus Constantinum illum majrnum imperatorem

effecit, qui primus Christianorum imperium tenuit, illi per angelum

tales stolas et coronas, quas nos camelaucia vocamus, roisit, iussitque

ea^ deponere in magna sancta dei ecclesia, quae de noniine sapientiae

dei enhypostatae S. Sophia appellatur; nec quotidie illis uti praecepit,

sed tantum in publico et magno dominico festo : quare ex iussu dei haec

deposita et supra sacram niensam in altari ipsius templi suspensa manent,

et in ornatum ecclesiae deputata sunt. reliqua autem indumenta


DE ADlVIINISTPvANDO DIPERIO CAP. 13. 83

Tuvrrjg XQantLrig anod-fv {nixsivrnt icfanXovf^uva. Tjvly.a da

xaraXu^tj rov xvQiov rjf.ituv xul d^tov ^ItiOOv Xqiarov iOQrrj , uva-

Xuf.i^uvirai re ix roiovriov oroloiv y.ul oref.ifidr(jov ru nQog rbv

yuiQdv enirrjdeta y.ai aQiioCovTU o nurQiuQ/rjg xui unooreXlei uQog

Srov ^aot\ea, y.ui uf.iqttvvvrut uvru ey.eivog (hg vnrjQtrrjg d-tov y.ai

diuxovog Iv rfi nQoeXtvast xai fiovov , xai nukiv fiera rtjv /QSiav

uviioTQtcfei uvru nQog rr^v ey.xXriOiav ^ y.ai unoxeivrut ev avrj^.

uXlu xui xuruQu rov uyiov xul fieyakov Kiovoravrlvov eortv tv

rjj uyiu ruvrtj rQuntLrj rrjg rov d-tov ixxXi^oiag iyytyQafifntvrj, P 6i

lOyudiog uvrco b d^eog diu rov uyyeXov dicoQiouro , tW iuv ^ovXrj&fj

^uotXtvg did rtva /Qtiav r} ntQioruoiv ^ intd^vfiiuv uxatQOV f'§

uvrtov inuQut xai ?; avrog y.uru/Qi]Gaa&ai ^ trtQOtg /aQioaad^ut,

oog noXtfitog xul rujv rov &eov nQoaruyfidrcov i/d^Qog dva&sfiari-

tr^rat xai rrjg exy.Xrjaiag unoxrjQvrrrjrut. tl de xul avrog ereQU

ISbfioiu xafitiv fSovXrj&fj , 'Ivu xai avrd tj rov d-eov ixy.Xrjoia dva-

Xufi^dvr^rut, rcov UQ/teQecjOv ndvrcov eig ruvru nuQQriOtatofttvoiv

xcAi rijg ovyy.Xi]rov * xul firj e/ttv e^ovaiav ff^rs rbv fiaotXea fiijrs

rbv narQtuQ/riV (.irjrs trtQov riva rug rotavrag dvaXufi^dvtad^ui

aroXug >] ru orififiara dnb Tijg uyiag tov dsov exxX7]oiag. xal

ZOcpojSog fiiyag in^Qrrjrai roig ^ovXofttvoig dvuTQenetv rt rcov rotov-

rcov d-eixcov dturd'§ecov' sTg yd^ rtg rcov ^uaiXlcov , yiicov bvofiari,

og xai dnb XuKuQiug yvvuTxu rjydyero, dfiovXco ToXfij] /Qrjauftsvog

'tv rcjov roioircov dvt7.u(^ero arefffidrcov dsonorixijg firj nOQOvarig

3 T£] TcJ vulgo

et saga imperialia siipra haiic sacram mensam extensa iacent. cum porro

domini et dei hostri lesu Cliristi festum inciderit, ex liuiusmodi stolis

et coronis ea accipiuntur a patriarcha quae tum opportuna et convenientia

sunt, qui ea ad imperatorem mittit, isque illis tanquam minister

dei in processu tantum induitur; atque rursum postquam illis est usus,

ea remittit in ecclesiam, ubi reponuntur de more. quin etiam sancti et

magni Constantini in dei ecclesiae sacra mensa maiedictio scripta est,

ut ipsi per angelum deus mandavit, ut si quis imperator pro quacunque

necessitate aut rerum condicione, sive ex intempestiva^cupidine, ex iis

quaedam auferat ac ipse iis utatur aut aliis praebere audeat, quasi iiostis

et dei iussorum inimicus anathemate feriatur et ab ecclesia expellatur.

si vero ipse quoque alia illis similia efficere velit, ea quoque

ecclesia recipiat, libera voce petentibus episcopis bmnibus et senatu

neque vel iniperatori vel patriarchae vel cuiquam homiiiuin facultas sit

rerum huiusmodi quampiam ex sancta dei ecclesia exportare, sive stolae

eae sint sive coronae. sane iis qiii ex huinsmodi dei mandatis quodquam

evertere velint, magna impendet formido. nam quidam imperator,

l^eo is vocabatur, qui etiani ex Chazaria uxorem duxerat, cum inconsulto

ausu quodpiam ex hisce stemmatibus abstulisset, dominico non


84 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

ioQTrjg, x«t di/a yv(iif.irjg Toi; naxQiuQyov tovxo neQii^d)


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 13. 85

i)(x7^tjGiag aqag eyyQaq)ijvat mnoiTjxav, 'iva 6 ax rov roiovrov nv-

qog ilg trtQov t&vog Sovvai roXf.irjGag f.i^rt XqiGriavbg ovofxdl^ri-

%at fxijrt a^iag rivbg 7] aq/rig u'§iovrat , aXV tY riva y.ai i'/wv

rv/rj, y.a\ unb ravrrjg iy.^uXXi]rut xai ttg aioova uicovcov uva&t-

5 fiariCrjrat xai naqaSttyfiuri^rirat, tirt ^UGiXtvg tirt narQtuQ/r^g

tire rtg aXkog oTog ovv av&Qwnog tirt uq/wv iirt UQ/Ofxtvog rvy/u- P 65

vot b rrjv roiuvri]v tvroXrjV nuQu^uivttv ntiQCuf.itvog. y.al nQovrQt-

iparo ndvrug rovg l,riXov xut (fo^ov &tov t/ovrug wg y.oti'bv i/9-Qbv

xal nuQu^urrjv rrjg fieydXrjg ravrrjg tvroX^^g rbv joiovro int/ti-

10 QOvvra nottiv uvaiQiTv anovddtttv xai ty.riGrw rw /a7^tn(o nuQU-

nif.intG9-ut 9-uvurw. avvt^r] Si nort t^? xuy.iug uti /wquv tvQt-

axovarjg rtva rwv rjfitriQwv arQurrjywv , SwQa nuQu rtvaiv i&vt-

xwv ndfinoXXa tiXrj(f6ru, fitruSovvut uvroTg tx rov roiovrov nv-

Qog , y.ul fiTj uvt/Ofiivov rov d^tov uvtxdixrjrov y.arulintTv rr^v

15 nuQd/Saaiv, iv tw fiiXAitv avrbv tv ri] uyiu rov S-tov liativut ix-

xXi]aiu nvQ ix rov ovquvov xurtX&bv rovrov xuricfuye xui uvr]-

T^watv. xui unb rort cfo^og fiiyag xui rQOfiog iv ruTg unuvrwv

ivtrid^r] ifjv/uTg , xut ovxirt ovdiig rov Xotnov , ovrt ^uaiXtvg

ovxt uQ/wv , ovzt idtwrr^g ovre arQurr^yog , ovre oiog ovv oXwg

20 uvS-Qwnog xurtroXfir^ai rt rotovrov iv&vfii]di]vut, fi^rt ye xui e'Qyio

ini/eiQr]GUi notr^aut rj diunQu'^ua9ui.

lAXX' uye dr] fterd^r^d-t, xa\ nqbg treQov elSog airrjatwg

TTUQuXoyov xui unQinovg tvnQtntTg xut aQfi6t,ovrug Xoyovg dvu-

9 Tovzo Meurshis 10 iKtog P, ev&vg Meursius. an ix&iazoi

vel oixziazo}, omissis rdJ xccXen^? 22 ukld ye vulgo

curavit, ut qui ex huiusmodi igne aliis gentibus dare praesunipserit,

ne Christianus quidem vocetur ne iue dignitate aliqua vel magistratu

dignus habeatur , sed et si quem teneat ab illo deiiciatur , et in secula

seculorum anathemate feriatur et traducatur, sive imperator sive patriarcha

sive alius quispiam, sive princeps sive subditus fuerit, qui tale

praeceptum violare aggressus fuerit; omnesque zelo et timore dei instructos

hortatus est ut talera hominem tanqnam hostem publicum magnique

huius praecepti transgressorem de medio toUi satagant statimque

dira morte afficiant. accidit autem aliquando, malitia semper locum inveniente

, aliquem e ducibus nostris , acceptis gentilium quorundam muneribus

quamplurimis , hunc ipsis ignem tradidisse: at deo hoc scelus

inultum non relinquente, cum sanctam dei ecciesiam ingressurus esset,

ignis caelitus delapsus ipsum devoravit et absumpsit. hinc metus tremorque

magnus animos omnium invasit; et iam inde nemo, vel imperator

vel princeps vel privatus vel militiae praefectus vel alius quispiam

mortalium, quid simile in animum inducere, multoque minus rem aggredi

aut perficere ausus est.

Verum ad aliam petitionis speciem transeas, sane irrationabilem et

indecoram; ac congruentem honestanique responsionero excogites et edi-


86 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

ti]rit xul avvi/^dvdtave. tl yuQ nore ed-vog xi uno rojv uniarcov

rovrMv y.ul urif.iMv ^oqelbov yevwv airrjaerui ovfmivd^eQiuaui (.lera,

roo ^aaiXeMg '^PMfiukov xul tJ &vyureQa avrov elg vvfi(fi]v la^elv

1] enidovvai olxeiuv &vyureQU ?/ yvvuixa /Qi]fiariaui jSaai^ewg rj

^uatXewg vlov, yqi] ae rotovroig Qi]fiaai xul rrjv rotavrrjv uvruivS

nuQaXoyov unoxQOvaaa&ui uiri]aiv , Ityovru ort xal niQi ravri]g

rrjg vno&eaeiog nuQuyyeXia xal Siura'S,ig q)0/3eQu xai unaQunoii]rog

Tov fieyuXov xa\ uyiov Ko)varavrivov IvunoyeyQunrui ev rfj leQu

rQunitr] rr]g xud^olixr^g rujv XQiariuvcov exxXi]aiag rijg uyiug

ao(fiag , rov fii]denore ^aaiXea ^Pcofiuiiov avfinev&eQiuaui fieruiO

ed-vovg nuQi]XXuyfievotg xui 'S,evotg ed^eai /QCOfievov rrjg '"Pcofiuixiig

xuruaruaecog, fiuXiara de uXXoniarov xal u^anriarov, el firj fieru

fiovcov rcov OQcxyycjov' Torzrot;? yuQ fiovovg vne'E,eiXero o fieyug

exeivog uvr]Q KcovaruvrTvog 6 aytog, ort xu\ uvrog rr,v yeveatv uno

rwv rotovrwv ea/e fieQCov wg avyyeveiug xui enifii^iag noXXijg 15

rvy/avovar^g 0Qc/.yyotg re xuVPcofiaiotg' xul dta rovro fieru rov-

rcov fxovcav nQovrQexpuro avviaruv yafiixa avvaXXuyiu rovg ^uat-

XiTg PcjOfiaiwv Sta rrjv uvwd^ev rcov fHQcJov exeivwv xal yevwv neQi-

(fcxvetav xa\ evyeve^uv , fier^ ciXXov de Toi; o'iov d^nore ed^vovg fii]

dvvufievoyg rovro noitTv , dXX^ b rovro notijaai roXfir]aag'iva wg 20

nuQu^drr^g nurQtxcov elai]yi]aewv xu\ ^uaiXeicov &eaficJov uXXorQtog

XQivoiro rwv XQiartavcZv xuruXoywv xaX rco uvud^efiuri nuQudi-

doiro. b de nQOfc.vi]fiovevd^t\g yitwv extTvog b ^aoiXtvg, b xui

11 7]9sai vulg9

scas. si enim nnquam natio qnaedam ex infidelibus et inhonoratis borealibus

affinitatem cum Romano iniperatore contrahere voluerit, et vel

liliam eius sponsam accipere vel suam illi elocare , ita ut vel impera-

toris vel filii eius uxor sit, huiusmodi te verbis absurdam hanc petitionem

propulsare oportet. hac item de re interdictum , ac terribilis immutabilisque

constitutio a magno et saacto Constantino in sacra mensa

catholicae Christianorum ecclesiae S. Sophiae descripta est, ne unquam

imperator Romanus affinitaiem contrahat cum gente quae peregrinis et

a Romano statu alienis moribus utatur, maximeque si alienae fidei et

baptizata non sit, BVancis tantum exceptis : hos quippe solos excepit

magnus ille et sanctus Constantinus , quia illis ex paitibus originem duxerat:

cognatio enira et commercia magna erant inter Francos et Romanos.

ideoque cum iis solis malrimonia inire Romanis imperatoribus

pcrmisit, propter antiquam gentium nationumque iilarum claritatem nobilitatemque.

cum alia vero quacunque natione id agere vetuit, ita ut

etiam si quis id facere aiisus fuerit, tanquam paternarum traditionum

imperialiumque legum transgressor Christianorum cataiogo alienus censeatur

dirisque devoveatur. certe supra memoratas Leo iniperator, qui


DE ADMINISTRAINDO IMPERIO CAP. 13. 87

10 OTtf.if.ia, xtt&tog uvtoriQO) nQOHQrjXui , naQav6f.icog xui ToXfit]-

Qiog unb Tijg iy.yh]oiag di/a yvcofj.7]g tov t6t£ naTQiuQ/evovTOg

lajSiov y.ud neQi&tfitvog xul Ttjv diy.r^v ovvrofitog dovg u^iuv Ttjg P 66

uvrov novi-jQug lyytiQv^otwg , IroXfiriot x«t t^v Toiuvrijv ivroXtjv

5 TOi; uyiov jSuoiXiiog ty.tirov , r^rig, (hg rjdrj dtdi]XcoTai, iv Tfj

uyiu TQuniLrj uvuytyQUftfiivrj y.ud'iorrjy.tv , nuQu (fuv7.ov d^io&ui

xui cog firidiv 7.oyiouod^ai , xul cog unut, t'6,co rov d-tiov cfZ^ov xui

Tcov ivxoXcov uvTOv ntnoirjXtv tuvr^v, ovvfOTTJouTO xul fitru rov

Xaydvov XuL,uQiug yaftixbv ovvuXXuyiov , xul rrjv d^vyariQa uvrov

10 iig yvvuTxu idtiaro, xal fiiya ix rovrov ovtidog xai rrj^^Pcofiaicov

uQ/f] xul tuvrco nQOotTQixpuro cog ru nQoyovixu nuQayyiXfiaru

axvQtooug xul nuQ^ ovdiv Xoytoufitvog. nXi]v ovSi dQd-6do'§og

XQiariuvbg 7]v iy.tivog , u).7^^ uiQtrixbg xui tlxovofiuyog. dib /u-

Qiv rcov toiovtcjov uvtov nuQuvofitov dot^rjfidrcov iv rfj rov d^tov

15 ixx^^r^oiu Sirjvtxtog dnoxrjQvrrtrui xa\ dvud-ifiurij^trui tog xal rrjg

rov d-tov xul rijg rov uyiov xul fitydXov fiaoi7Ja)g Ktovoruvrivov

(fiuru^ttog nuQUjSdrrjg xul uvurQontvg. ntog yuQ iori rtov ivSt-

^ofiivcov XQioriuvovg fitru uniorcov yufuxb.g xoivtoviug noitiv xul

ovfintvd-tQidLiiv , xov xav6vog xovro xtoXvovrog xul rijg ixxArjoiag

20 unuo}]g u7.X6rQiov uvrb ^.oyi^oftivr^g xul Tito rijg XQtoTiuvixi]g

xuTuordotcog ; rj rig rtov iyxQirtov xa\ tvytvtov xa\ ooq:cJov ^uoi-

Xicov Ttofiaitov xaxtdtS,uxo; ii Jt dvxtintoaiv , ntog b xvQiog^^Pto-

ftavbg 6 (jUoi7.tvg fitru Bov7.ydQWV avvtniv&tQiuotv xai rrjV Idiav

11 TiQOETQiipazo M 20 CKVTCO BP

coronam , ut iam diximns , improb© ac temere absque patriarchae consensu

ex ecclesia accepit sibique imposuit ac condignas subito sceleris

poenas dedit, ausus item hoc sancti illius imperatoris praeceptum, quod,

ut iam declaratum est, in sacra mensa descriptum erat, vilipendere et

pro nihilo habere, ubi semel dei legumque divinarum roetum omneni

excusserat, cura Chazariae chagano matrimonialem contractum instituit

filiamque ipsius uxorem accepit, cum magno tam suo quam imperii Romani

opprobrio , quod avita praecepta violasset ac pro nihilo habuisset,

praeterquam quod ne Christianus quidem orthodoxus esset, sed haereticus

et iiiiaglnum hostis. ideo , harum scilicet impietatum causa, in

sancta dei ecclesia assidue excommunicatur et anathemate damnatur,

utpote qui dei et sancti magni imperatoris Constantini constitutionem

violaverit et everterit. quomodo enim fas esse possit Christianos cum

infidelibus matrimonia inire affinitatesque contrahere , id canone prohibente

et universa ecclesia indignum illud et a Christiano statu alienura

esse arbitrante? aut quis ex conspicuis generosis et sapientibus iraperatoribus

Romanis rem huiusmodi admisit? quodsi reponant "cur doininus

Romanus imperator cum Bulgaris affinitate iunctus est , neptem-


88 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

ixyovTjV didcoxtv x(o xvqIm HtXQM xto Bov^kyuQU} , dti u.no\oyr\-

Gaod^ai oxi xvQiog Po}fiavbg o ^aaiXivg ldiwTi]g xui uyQui.if.iuxog

avd-Qwnog i^v , xul ovxe xtov uvwd-tv iv ^uaiktloig xf&Qu/.tj^iivtov

ovre xiov nuQiy/.oXovd^rixoxtov V^ ^QXV? "^or^ '^Ptofiuixoig fd^iai.ioTg

ovxs unb yivovg (iuaiXtiov xul tvytvovg, xui dia xovxo uv&udi-6

oxtQOv xul iS,ovaiuaxixtioxtQov xa noXXa xuxtnQdxxtxo , xul iv

xovxfo ovxt xf] ixxX)]aia unuyoQtvovaf] vntjxovatv ovxt xij ivxoX]]

xui diuxuyfj xov f.uyakov Ktovaxavxivov xaxt^xokovd^rjatv , uXX' ix

yviuf.irjg uvd^ddovg xut avxo^ovXov xul xtZv xuXtov u/.iui}ovg xul (.itj

(iovXo{.iivrig tntad^ui xto nQinovxi xul xuXto /irfii xutg naxQonuQU- 10

doToig oxoixtTv diuxtji^foi xovxo noiijoui xix6Xf.irjXtv , xuvxr^v (.lovrjv

tvXoyov Srjlovoxi nQo^uXX6/.ifvog nQ^rfuaiv, xoaovxov nXij&og

ui/jiuXwxcov XQioiiavtjov diu xtjg xoiavTrjg nQtx^fwg dvaQQVtod^ai,

xul xb XQiaxiavovg tlvai xai xovg BovXydQOvg bf.ionioxovg rjf.i(jov,

aXXtog xt xal (ixi ovSi avxoxQdxoQog xul ivd^iofiov ^uaiXiwg d^v- 15

ydxrjQ rj ixSiSofiivr] ixvy/uvtv , uXXu XQixov xul ia/dxov xul txi

vno/tiQiov xul firjdffiiuv t^ovaiav iv xoTg xrjg uQ/rjg fitxi/oviog

TiQuyfiuai ' xul ovSiv SiitftQtv xb xoiovxov xov xui liXXrjV xivu xtJov

fiaoiXixtov avyytvidwv xtxjv noQQWxiQW xt xui iyyvg xi]g ^aoiXtiag

tvyevfiug xvy/uvovawv , xa\ Std xiva xoivwcptXi] SopXtiav, xal tovSO

io/dxov xui fir]Sfv o/tSbv tE,ovatdtovxog. inti f^^w xoij xavovog

P 67 xal xijg ixxXr^aiuaxixiqg nuQuSoottog xul xijg xov fitydXov uyiov

^uotXiwg Kwvoxavxivov dtaxayijg xt xui ivioXijg xovxo ntnoirjXtv,

noXXd xul ^fdv dovttSiad^r] o nQOQQrjd-flg xvQig 'Ptofiuvbg xal Stt-

11 6T0txElv Bandurius pro rvxiiv 21 insl 8'?

que propriam domino Petro Bulgaro elocavit?" ita respondendum est:

quia dominus Romanus imperator vir indoctus et illiteratus erat, neque

in regia educatus, neque a principio Romanis legibus et moribus obsecutus

, neque ex imperatorio et nobili genere ortus , ideo audacius et

liberius raulta peragebat; atque in hac re neque prohibenti ecclesiae

morigerus fuit neque magni Constantini decreto obtemperavit, sed pro

lubito et arbitratu suo , honesti ignarus , honestum et bonum respuens

paternasqne traditiones vilipendens , id aggredi ausus est; hoc tantum

usus rationabili obtentu, isto modo ingentem captivorum Christianorum

multitudinem liberari ; Christianos item esse Buigaros et eiusdem fidei

praeterea neque vere principis et legitimi imperatoris filiam esse, sed

tertii postremi atque subiecti, qui nullam in rebus imperii potestatem

haberet. sed nihif referebat sive remotiore sive propinquiore cognatione

ad iniperatoriam stirpem illa accederet; nec referebat item summam

hinc publicis rebus utilitatem obvenlre , aut ultimum esse patrem nec

quidquam fere potestatis habere , quandoquidem contra ecclesiasticae

traditionis canonem ac magni sanctique Constantini decretum id agebat:

naui multis, dum superstes esset, idcm douiinus Romanus conlumeliis


DE AD3II]\ISTRA]ND0 IMPERIO CAP. 13. 89

/SXrj&rj y.al ffito/id^T] nuQu T? rrjg GvyxXi]TOV ^ovXijg xai lov ^rjfiov

nuvTog y.a\ Tr^g ly.y.lr^Giug umr^g, a»c: y.ai to /iUGOg tnl tov TaXovg

ytvtGd-ai y.aTa(favtg , y.al /«6t« StuvuTOV bf.ioitog t^ovd^tvtiTui y.ul

dia^dXXiTai y.ul vno yuTuyviof.ajV Tid-tTui y.ut ovxog, uvu^tov

SnQuyf.tu y.ui un^tneg tig Ti]v trytv^ noXiTtiav '^Ptofiuicov y.uiroTO-

(.ii]Gug. ty.uGTOv yuQ idvog diuifoqa tyov td-rj xul diaXXuxTOVTug

rofiovg Ti xui d^tofiovg otftiXd tu olxtia XQUTtTv xui uno tov uv-

Tov t&vovg Tug nQcg uvdxQiGiv ^iov y.oivuviug nonTG^ut xai tvtQ-

ytTv. wGntQ yuQ txuGTOv ^wov fitTu tcov ofioytvwv Tug fti^^tig

10 tQydCiTui , ovTCO xul txaGTOv id-vog ovx i§ uXXocfvXcjov xui uXXo-

yXcoGGCjov ttXX^ ix tcuv bfioytviZv Tt xal bfiocfcovcov tu GvvotxtGta

iMv ydfioiv nonTGd^ai y.u&tGTt]xe dixaiov. ivTtvd^tv yuQ xul rj

nQog uXXr^Xovg ofiocfQOGvvrj xul GvvOfiiXiu xal nQOocfiXrjg ovvSiu-

TQi^rj xul ovft^icdotg ntQtyivto&ui ntcfvxi' t« Se dXXoTQia t&7] xul

15 SiuXXuTTOVTu voftifia uni/d-tiag fiuXXov xul nQooxQOiofig xui fiiot]

xui oTUGitg fiwd^tv unoyevvav , uneQ ov cftXiug xu) xotvcjoviug uXX^

i/d-Qug xui StuoTuotig cftXtT untQydl^fG&ui. xui oti firj SeT t«

xaxcog nuQd Ttrcov f'§ uftad^eiag ^ uid-uSeiug xuTcxnQu/d-tvxa Tovg

iwoficjog uQ/ttv fiovXofiivovg fitfitTo&ai Tt xal trjXovv , dXXoi Toiv

20evv6fio)g y.ut Sixuicog ^e^uotXfvxorcov Tug uoiSifiovg nQd'§eig t/tiv

wg tlxorug uyud-ug elg nuQdSttyfta nQOXtifitvug ftifir^oecog , xai

y.uT^ exeivug netQuod^at xai avTOV unevd"vveiv ndvra t« nuQ^ av-

lov iveQyovfteva, inei xat to Stu Tug TOiuvTug avTo/SovXovg n^d-

17 tpiXiiv (XJiSQyd^eTai M , (pilcov dnsQyd^srcci Meursius

oneratus est, et calumniae atque odlo obnoxius fuit, cum apud senatum

tum apud piebis muititudineni et ipsam ecclesiam , quod tandem odium

in apertum prorupit, ita ut etiam mortuus vilipendatur traducatur et

condemnetur, quod rem indecoram ac illustri Romanorum imperio indignam

inceptaverit. singulae n;;mque gentes, cum diversos mores, diversas

item leges et constitutiones habeant, ea retinere debent quae sibi

propria sunt, et ab ipsa gente pro condicione proprii status consortia

inire. quemadmodum enim singula animalia cum iis quae eiusdem sunt

generis commiscentur , sic et singulas gentes non ex alienigenis neque

ex diversae linguae nationibus, sed ex contribulibus et eiusdem linguae

connubia iungere consentaneum est. inde quippe mutua concordia et

amabilis consuetudo atque convictus oriri solet: mores autem diversi et

diver.^ae leges inimicitias potius, discordiam, odia et seditiones gignere

solent, quae non amicitias aut communionem sed inimicitias ac divortia

efficere consueverunt. neque illos qui legitime imperare volunt, ea quae

perperam a quibusdam sive ex inscitia sive ex arrogantia peracta sunt

imitari oportet, sed iilorum qui secundum leges et ius imperaverunt

laudabilia gesta veluti bonas imagines ad sequendum pro])Ositas habere,

curareque ut ad eas omnia facta sua dirigant, siquidcm vcl is qui i|;sum


90 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

'^eig avTOv iniXdov uvtoj TtXog , (pi]/Lu di tio xvqm '^Pco^iuvm , ly.a-

vov eoTi TiQog OMCfQ0via/.i6v nuQudeiy/iu t


DE ADMINISTRAKDO DIPERIO CAP. 13. 14. 91

'^Of^iriQHTUt, rovrlaTivldf.iavirai. dvadiiy.vvrai de ovriog. uno-

Qov ovrog avrov rov Mov/oVfier y.ai OQfpavov, iSo^tv air(p fito&o-

dorrjoead-at yvvaiy.i rivi nXovaia xat avyytvii avrov , y.a7.ovf.itr7j

!Ka8iya , nQoq rh xaf.i7]Xiv£tv y.ul nQuyfiarevead^at Iv Alyvnrco

5 fieru riov aXXorfv)Mv y.al tv UuXaiarivi]. tira y.aru fiiy.Qov nuQ-

Qrjataoufisvog y.ui vmXd-dov Tfj yvvuiy.i XVQU ovarj Xuft^uvti uvjijv

ilg yvvuTxu. y.ul drj eni/tOQiul^wv iv JluXutorivt] , y.ui avvuva-

axQeqofievog 'lovdaioig n y.ul XQioriuvoTg , t&r^Quro loyovg y.ai

yQUffiy.ug Xvaeig rivug. t/^wv de ro nud^og rijg tntXrj^iug , i).v-

lOneTro o(f6dQa tj yvvrj avrov wg ntQKfavTjg y.al nXovaia xul t(T

rotovro) uv^Qt avvurp&iToa, ov fiovov unoQco ulXu y.a\ intXr^nriy.to'

TjV xal Tooncooufiivog rpuay.cov ort (fo^tQuv onruoiuv uyytkov &iCOQit

ru^QirjX ovofiari, xai fiij vnocftQcov uvrov ttjv d^iuv oXiycoQco xul

ninrco, fntanvd^r] , ovfiipivdofiaQrvQovvrog uvrco l^Qetuvov rivog

15 fiova/ov 'ipivS(ovvfiov Si' uio/QOxtQdituv. xul ovrwg ?/ yvrrj nXa-

vrjd^iTaa xui aXXutg yvvui^lv bfio(fvXotg xijQv^uaa nQO(frjTi]v uvrov

flvut , nQO)]Xd-i t6 tpevdog rrjg andrr^g xal elg uvSqu (fvXuQ/ov

Tovvofia Bov^d/UQ. rj ovv yvri] d^uvovou xul rovrov dtddo/ov

xal xXr]Q0v6fiov xaruXeixpu^u rcov iuvrrjg, tyivtro mQKfctvrjg xai

20 ayuv vntQovoiog , xul xurta/iv rj novrjQu nXdvrj n xai uiQtOig

uvrov Tu fttQr] rrjg ^l&Qi/Sov , y.ul t8iSa'^iv OfTOj o nuQucfQiov

xui mqnvaxtofiivog rovg avrcJo mid-ofiivovg ori o (fovtvcjov t/d-Qov

7 avvccvccTQ8cpufi£vog vulgo 16 ofiocpvXccig vulgo 17 cpvXocQ-

Xov Meursius pro gjtia^^ov

tur, id est Amanitae. isto autem modo narratur. cum pauper et orphanus

esset Maliomet, mulieri cuidam diviii et consanguineae, cui nonien

Chadiga, operam suam locavit ad camelos agendos negotiandumque

cum alienigenis in Aegypto et Palaestina. deinde paulatim confidentior

evadens , mulieris, quae vidua erat, gratiam captans , eara duxit uxorem.

Palaestinam autem cum frequentaret ac cum ludaeis et Christianis

viveret, sermones aliquot et solutiones scripturae investigavit. cura

autem comitiali morbo laboraret, hinc dolor ingens uxori, quod illustris

et opulenta cum esset tali nupsisset viro, non solum egeno sed etiam

epileptico ; quam ut placaret, dicebat se angeli nomine Gabrielis terri-

, bilem visionem videre, cuius spectaculum cum ferre non posset, deficere

se ac humi decidere. huic vero fides habita est, falsum testimonium

addente Ariano quodara monachi nomen ementiente, turpis lucri

gratia. sic decepta muliere, contribulibusque suis prophetam ipsum

esse depraedicante, hoc callidura mendacium ad phylarchum quendam

nomine Bubacharum emanavit. cura porro mulier obiens heredem ipsura

instituisset, conspicuus admodum et carus fuit, nefariusquc error eius

atque haeresis in partes Aethribi propagata est; docebatque amcns hic

impostor credulos quosque, si quis aut iniraicum occideret aut ab eo


92 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

7; vno ixd-Qov (povtv6i.itvog tlg rbv 7iaQu8tioov tlatQXtxai, xu\ uXla

oaa (fXvuQti. nQoatv/ovTai de xaJ tig ro rijg yi(pQo8irTjg uotqov,

b y.uXovai KovJjuq, y.ui uvuqtovovaiv tv rf] nQoatv/fj uvrojv ovTwg

uXXu ovu y.ov^uQ," iaTiv d^tbg xul ^.AcpQodirr^. rbv vuq

d^fbv uXXu nQoaovof.iuL,ovai , rb Se ovu uvrl tow xai ovvdto/.iov 5

Ti&tuai, y.al rb xov/3uq y.ulovai rb uotqov, y.ul Xtyovoiv ovTMg

'^uXXd ovu xovjSuQ."

Ke(puXaiov te'.

asQl Tov ysvovg xmv ^atsfiizcav,

loTtov ori Tj Ourifi d-vyurriQ ^v rov Mov/ovf.ieT xal un^ 10

fxeiv?]g yevvwvrui ot 0uTffUTut. ovx eiol di ovroi ix rov Ourifti]

unb ri]g udi^vrjg /WQug , aXXa xaTotxovoi n^bg ra ^OQtioTtQU

{.itQi] rov Mexe /Su&vreQU rucpov rov Mov/ovfxer. eial di e&vog

P 69 Aqu^ixov nQbg noltfiovg xui fiu/ug uxQi^aJg i'ii]axi]fiirov ' fitru

yuQ rov rotovTOv yevovg inoXifir^atv Mov/ovfitr , xui noXXug 15

noXitg xui /(vQug in6Qd^i]otv xui xud-vniru^tv. tiai yuQ TJvdQttw-

fiivot xui noXtfitoTui , ort ti tvQtd^wot fii/Qt fitug /iXtddog tig

(poourov , To rotovrov (poourov u^rrt^TOv xui uxurufiu/rjTOv yive-

rut. ov xa^uXXtxtvovot di "nnovg uXXu xufir]Xovg. iv di Tt3

XttiQw rov noXifiov ovx ivSvovrut &wQaxag ovre xXt^uvtu a^AaSO

neQi^oXuia QoSwra, xui l/ovot doQura fiaxQu xai donidag uv-

dQOfirjxftg xai ToE,a '^vXtvu nufifieyi&tj , o/eSbv fitj Svvufitva rei-

veod^ut nuQ^ oXiywv uvSqwv.

2 cpXvuQr] vulgo 4 Ktti] rj BP: corr Meursius 16 z^Q^^S

add B 21 ^VTtdtoTu Meursius

occideretur, in paradisum ingressurum, et alias multas huiusmodi nugas.

Veneris quoque sidns invocant, quod Cubar appeilant, et inter orandura

ita clamant "alla ova Cubar," id est deus et Venus, deum enim

alla vocant, ova vero pro cuniunctione etponunt; Cubar sidus denotat.

et ita dicunt alla ova Cubar.

15. de genere Phatemitarum.

Sciendum est Phatem filiam fuisse Mahometis, et ab illa Phatemitas

originem ducere, non autem a Phateme quae Libyae regio est, siquidem

boreales partes Mecae nltra sepulcrum Mahometis ipsi incolunt.

est autem gens Arabica conserendo praelio et bello admodum exercitata.

nam horum ope bellum gessit Mahomet multasque urbes regionesque

vastavit atque subegit: sunt enim robusti et bellatores, ita ut si vel

mille in castris agant, huiusmodi castra inexpugnabilia et insuperabilia

sint. non equis vehuntur, sed camelis; et belli tempore non loricas

vel clibania induunt, sed amiciila corrugata; habentque hastas oblongas,

et scuta quae totum horainem obtegant, arcusque ligneos praegrandes,

quos qui niinoris staturae sunt vix tendere valeant.


DE ADMINISTRANDO DIPERIO CAP. 15 — 17. 93

K e fp u 1 u t V tg

Ik tov •Aavdvog ov iQ^sficcTiesv ZTicpccvog 6 (za&rjfidTiwg nfQi t/Js ^«5»

2JaQaxriVc5v i^oSov , iv ttoiw xQ^'"^ ^''7? ^"^ ^og^ov avGTdcecog

iyiviTO , *al ris ijv tote 6 ^aGiXivg 'Pco(iaL(ov.

5 ^E^rik&ov 01 2uQttxriVol /iirjvl SenTe/ii^QiM Tgirrj, ivSty.Tim'og

dexdT)]g, elg ro do)Sey.uTOv hog '^HQuy.hiov. eTog uno y.Tioecog

xoof^iov cqX'. rb de d^e/iuTiv rtov uvtiov ^uQuyr^rwv eyevero elg

fir^va 2enTe[.i^Qiov TQirTjv, rii.ieQa nefznrrj. eig rovg avrovg XQO^

vovg nQwrog uQ/jiyog rwv yiQufiwv Wlovuf.ied^ , vv ol ^lAQu^eg y.a-

iO XovGi Mov/ov/iieT, b xul nQO(fi]Ti]g avTiov /QrifiuTioag , ey.QdT7]ae

r-^g uQ/r]g riov l^Qd^iov err] evvea.

Ke(pdXatov tV.

in Toi; XQOvtKov tou fiaticiQiov Gso^ccvovg.

TovTM TM eret, ^yovv ^gQX&', une^iw 31ovdf.ie9' o twv JS^a-

15 QaxTjVCov uQ/r]ybg yui ipevdonQO(pr]Trig , nQO/etQtadfievog uvt uv-

rov Id^ov^d/uQov rbv xui BovrdxTMQa , Gvyyevr] uvrov. oi de

nenXavrjfievoi^^E^QuTot etf uQ/fj rijg nuQovoiug uvrov evofiiauv eivut

rovrov rbv nuQ^ uvroTg nQooSoy.iofievov XQiarov , wg xui rtvag

TMv nQov/ovTMV uvTMV nQOoeX^eTv uvtm xal Se^aad^ai rrjv avrov

SO&Qr/Gxeiuv xui xuruXineTv rrjv rov d^eonrov MMaeMg. d-eMQVj-

aavreg Si avrbv unb xufir]Xov eod-iovra eyvMouv ori ovx eortv ov

evofitaav. eSiSuoxov Se uvrbv u&efitTu xutu tmv XQiovtuvMv,

9 ov ol "AQU^sg v.a.XovGi Movxovfisz add B

16. ex canone, quem vaticinando ex astris posuit Stephanus

Mathematicus de Saracaiorum expeditione , et quo anno ah orbe

condito fuerit, et quo Romanorum imperatore.

Egressi sunt Saraceni die tertia mensis Septeinbris indictionis decimae,

anno Heraclii duodecimo, mundi 6130. vaticinatio autem ex

astris haec de ipsis Saracenis facta fuit die tertia mensis Septembris,

feria quinta. hoc ipso tempore primus Arabum princeps fuit Muameth,

quem ipsi Muchumet appellant, qui et propheta eorum exstitit. imperium

Arabum tenuit annis novem.

17. ex chronico beati Theophanis.

Hoc ipso anno, id est 6139, vita functus est Mahomet Saracenorum

princeps et pseudopropheta, postquam in sui locum Abubacharum,

qui etiam Butactor nuncupatur, cognatum suum constituisset. Hebraei

autem errore ducti initio adventus eius, eum quem ipsi exspectabant,

Christum esse arbitrabantur, ita ut etiam quidam ex optimatibus eorum

ad eius partes accederent cultumque eius amplecterentur, relicta Moysis

qui deum viderat, religione. cum autem vidissent eum e camelo comedentem,

cognoverunt non esse eum quem putaverant. docebant autem

ipsum nefaiia contra Christianos, et cum eo conversabantur. hi sunt


94 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

y.a.1 Sirjyov avv avxio, ovxol elaiv ol Stddaxovxeg avxov nuQaSt-

yjad-ai (.leQrj xivu xov v6j.iov , xr^v xs neQcxof.ii]v y.al uVm xivd,

aneQ naQaq)vXuxxovxut ot ^aQaxriVOu nQwxog ovv l^^ov^uxuQ

rfy.oXov&i]aev avxov xal nQ0(p7jXi]v ey.i]Qv'^ev , dtb y.ui diudoyov av-

P 70 xbv y.axeXinevi, ixQuxtjaev de rj a^Qeatg avxov xa i-ttQt] xijg u4i-5

d-Qi^ov , nQ(07]v f.iev ev xQvnx(p exf] Sexa, xb de eaxaxov dtu no-

Xtfiov bfioicog Ixt] dexu, y.ai (paveQCog exi] ervta. ediSu^e de xovg

tavxov vnTjXOOvg oxi b unoxxeivag ex&QoV i] vnb e/d-Qov unoxxetvo-

fievog uxcoXvxcog eig xbv naQudeiaov elatQ/exat. xbv de nuQtxdetaov

auQxty.7]g ^Qcoaecog xal noaecog y.al fit'§t(og yvvutxwv eXtyev, noxa-^0

fibv Se olvov xui fieXtxog xui yuXaxxo^ xaxuQQeiv , y.ui yvvatxcov

xr]v OQuatv uovyxQixov , ov xcov nuQovxcov dXX^ uXXcov. xai xr]v

fii'S,iv noXv/QOviov ecpaaxev xai dtaQXTJ xr]v i^dovrjv , xal uXXa xivd

dacoxiag xui ficoQiag tfinXeu. avfinud-tiv xe dXXtjXotg xal ^orjd-eiv

dSiy.ovfxevoig.

Kt(puXuiov 11]'.

SevTEQog dgxTjybg rSv 'Aqcc^cov 'A^ov^uxciq 'stt] y.

Ovxog 'A^ov^u/UQ nQcoxog Xufi^dvet xi]v noXiv rdL,av xui

ntlaav ax)xr]g xr]v neQi/coQOv. xt7.evxa de o avxbg l4/3ovj3d/aQ

dfii]Qevaag txi] xqiu , xai naQuXafipdvet xr]v dQ/r]v OvftUQ , xatSO

XQaxti xwv l4Qd^0)v exi] Scodexu.

13 dtuQxi] TJjv Theophanes, diaxQizix-^v BPM cum Banduriana

17 hrj y om M

qui illi auctores fuerunt, ut partes quasdam legis acciperet, circumcisionem

et alia quaedam , quae observant Saraceni. prinius igitur Abubachar

secutus ipsum est et prophetam praedicavit, quamobrem ipsum

sibi SHccessorem reiiquit. secta porro eius partes Aethribi occupavit,

primo quidem occulte serpens aunis decem , postremo cum belli tumultu

annis pariter decem, ac demum publice annis noveni. subditos vero

suos edocuit, eum, qui vel hostem occidisset vel ab hoste occisus esset,

nuUo obice in paradisum introire. paradisum autem dlcebat locum esse

carnalis cibi et potus atque mulierum coitus ; fluvium autera vini mellis

et lactis ibi manare, mulierumque speciem incomparabilem, non quales

nunc sunt , sed aliarum ; diuturnum coitum dicebat et voluptatera singularem,

itemque alia nonnulla luxuriae et amentiae plenissima. condo-

lere item mutuo iussit, et iniuria affectis opem ferre.

18. secwndus Arahum princeps Abubachar annis tribus.

Hic Abubachar priraus cepit urbem Gazam, universamque adiacentem

regionem. diem autem obiit idem Abubachar, cum imperasset annis

tribus; et hunc excepit Umar, qui Arabum principatura obtinuit anuis

duodecim.

15


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 18 — 20. 95

KefpdXaiov id-',

rQiroq dgxTjyos 'Aqd^aiv OvfiotQ.

'^O uvTug ovv OvfiuQ uniaTQurevcfe y.uTu Ttjg Tlu}M.iaTivr^g,

y.ul na^uy.u&iaug Iv uvt[] i7ioXi6()y.r^a£ ttjv ^IeQovauXfjf.i Sif.T^ /Qo-

5 vov, y.ul nuQtl.u^iv uvt//V doXco. ^coqQoviog yuQ 6 "laQoaoXvf.Kjov

iniaxonog ddco yivovfuvog t^^Xcxt xal uy/jvoia diunQencov Xoyov

i)M^e nuQ^ uvTOV vniQ Tcov ly.yXr^aicov Trjg ndarjg HuXuiaTivrjg

uacpuXtOTUTOv , fjjaTS uy.ud-uiQtTOvg fitivui Tug fxy.Xrjaiug xul

unoQd-rjTOvg. tovtov idcov 6 ^cocfQOviog icprj "in^ dXrjd^iiug

IOtovzo iaTi t6 jSdtXvyfiu TTJg iQrjf.iciiaiCog to Qrjd-iv diu /JuviriX tov

nQOCf )]TOv , taTog iv Tcmco uyico.^^ ovxog tov vuov iLi]Tr^ai Tcov

^lovduicov , ov coy.od6firjOe ^oXoficov , nQog to noiT]oai avTov

,nQooy.vvr]TrjQiov Tr]g uvtov ^Xaocfr^fiiag. y.ui iOTiv tcog Trjg ar^-

fUQOV.

15 K £ cp d X a t V x'.

rszccQTOs ccQxrjyos *Aqu§cov Ov&(idv.

OvTog Xttfi^dvii Tr]v IdcpQiyr^v noXifico, y.ul OT0i/i]Gag cpo-

QOVg fliTU TC0V^.l4cfQC0V VnioTQilpiV. TOVTOV OTQUTrjyog /Qr]flUTiKit

MujSiug nuQuXvaug tov xoXoaaov '^Podov yut noQd-ijOug KvnQOv

20 irjV vrjaov y.ul naoag Tug n6Xiig avTijg. ovxog ncxQuXufi^uvn y.ul P 71

vi]aov Tr]v IdQuSov , y.u\ Tr]v n6Xiv uvTr^g ivinQr^Oiv , xui Tr]v vrjoov

uoiy.i]TOv y.uTiOTrjOiv icog tov vvv. ovTog Trjv vrjoov '^Podov xutu-

Xa^cbv xud-iiXe tov uvTrjg xoXooaov f.UTa /JXta t^' ixr] Tijg uvtov

23 httvtqs vulgo

19. tcrtius Arahum princeps Umar.

Ipse igitur Umar expeditionem fecit in Palaestinam , ibique considens

Hierosolymam biennio obsedit doloque cepit. Sophronius vero

Hierosolymorum episcopus divino permotus zelo et perspicacitate praestans

fidem ab illo accepit eamque certissiraam de conservandis totius

Palaestiiiae eccle->^iis, ita ut nec diruerentur nec vastarentur. hnnc cum

videret Sophronius dixit "haec profecto est abominatio desolationis,

stans in loco sancto, praedicta a Daniele propheta." hic templum ludaeorum

quaesivit a Salomone exstructum, ut blasphemiae suae adorandae

locum efficeret, qui hodieque superest.

20. quartus Arabum princeps Uthman.

Hic bello Africam expugnavit, et pactione tributi cum Afris inita

reversus est. eius militiae praefectus Mavias dictus colossum Rhodium

destruxit, Cypro insula cum universis eius urbibus devastata. hic insuper

Aradnni insulam cepit, eiusque urbem incendit, et insulam in hodiernum

usque diem habitatoribus desertam reddidit. hic insula Rhodo

capta colossum eius sustulit, post mille trecentos sexaginta annos qnam


96 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

id()VO£(ag, ov ^TovSatog Tig i/iinoQog (vvi]GUf.iavog ^Edtarfvhg tvvuxo-

Giag tcafirjXovg tffOQzo^Giv avrov tov yal.y.ov. ovxog 6 Bla/^iag

IntGXQaTiVGe y.ul y.uxu K(0VGTavTivovn6XeMg , y.u\ tlvf.ii\vuxo ti]v

Tf ^EfftGOv xal l4)uyu(JvuGG0v y.ai 2/nvQvav xul Tug Xoinug noXtig

'I(oviag' oc y.ui ytyovtv tuv Idqu^^av aQyrjybg nt(.:nTog (.itTu tijvS

OvdflUV TtXtVXIjV tXTj tiy.OGl TtGGU^.

Kf(puXatov Xtt'.

§K zov XQOvtxov Qsocpdvovg' stos txno KTiaEcag KoCfiov ^gQocc'.

'lartov OTi nQog Tfj TtXtvTfj Blu^iov T(7)v ^AQUpo)v nt/nnTOV

aQ/rjyov tla^Xd-ov ol MuQdaiTai tig tov yii^uvov , y.ul iyQUTTjauv iO

unb Tov IHuvQov oQovg t'(og T^f uyiag n6Xt(og , y.ul i/tiQCoauvTO

Tug Tov .Ai^dvov ntQKjonug' xul noXXoi dovXoi y.ui uvTo/d^ovtg

nQog uvTOvg y.uTt(pvyov , &aTe Si^ oXiyov /q6vov tig noXXug /iXiu-

Sag yevia&ai. xul tovto fiad-wv Mu^iag y.ui ol ovfijSovXoi uv~

Tov i(f>o/3rjd-t]ouv 0(f6SQtt. xttl unooTtXXti nQta^tig nQog tov uv- 15

TOyQ(/.TOQa KWVOTOLVTIVOV ^rjTCOV tlQ1]V1]V. inl TUVXrj Tfj nQO(fUGtt

nii-intTai nuQu Tov ^aaiXicog K(ovoTavTivov tov dQ&oS^^ot! [vlov],

Tov JI(t}yo)vuTOv , ^lcodwrjg b inixXrjv TIixl^rjy.ttvSi]g. tovtov Si

xaraXa/SovTog iv 2vQiu, MajSiag iSt^aro avTOV fxera f.iiydXrig

Ttftijg , xttl ovve^fcovrj&rj nQog dft^poTtQOvg tyyQa(fOv yevio&ttt ei- 20

Qrivrjg fied-^ oqxov Xoyov ini ovfKfOJvov iTrjoiov ndxTOV , naQt/i-

od^ai Tw rtov '^Pcofiaicov fiaaiXtt naQu rcov lAyaQrjvcov /Qvaiov

6 Svo M 18 tov om M, ex vlov facit Meursius itiT^r}nddr^g

M

erectus fuerat; quem ludaeus quidam mercator Edessenus cum emisset,

nongentos camelos aere ipsius oneravit. hic quoque Mavias contra

Cpolim castra posuit, ac Ephesum Halicarnassum Smyrnam et reliquas

loniae urbes devastavit. Arabum item quintus princeps fuit post Uthraanis

obitum, imperavitque annis vigiati quattuor.

21. ex chronico Theophanis: anno ab orbe condito 6171.

Sciendum est paulo ante obitum Maviae, quinti Arabum princlpls,

Mardaitas in Libanum ingressos et a Nigro monte usque ad sanctam

urbem occupasse, omnesque Libani speculas cepisse, multosque servos

et indigenas ad illos confugisse, ita ut exiguo tempore ad multa milia

aucti sint. re comperta Mavias eiusque consiliarii timore magno perculsi

sunt , misitque ipse legatos ad imperatorem Constantinum pacis

expetendae gratia. qua de causa ab imperatore Constantino Pogonato,

orthodoxo filio , mittitur loannes cognomento Pitzecaudes. is cum in

Syriam advenisset, perhonorifice a Mavia exceptus est, et de pace inter

utrosque convenit , per scriptam pactionem iureiurando confirmatam,

Agarenos ex pacto imperatori quotannis daturos esse auri libras ter


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 2L 97

^tXidSag TQfig xai av^Qfxg uiyj.itt\(ioxovg co xai innovg evys-

viig V . ini tovtov Sir^osd^rj f) x6Jv \4Qd^cov (JiQ/rj tig (^^Q^

Svo , y.ai sig (.ihv xtjv .Ai9Qi(j0v exQuxrjof: xrjV dQ/JjV o l^^-?;,

r^v 6s Aiyvnxov xai UaXaiaxivrjV xai /Ja/.iaay.6v ixQaxti. o

5 Mu^iag. xai ol fihv t^]v Al&qi^ov oixovvxsg /nsid xwv vlcov

TOv ]AXrj saxQuxsvaav xaxd xov IHa^iov , o ds TMu^iug dv-

SconXioaxo xax' avzcov xai ovvr^xpsv noXs/itov nuQu xbv noxa-

fxov EvcpQuitjv ^ xai rjxitj&t] x6 f.isQog 'Alij , xai naQsXa^sv 6

IVLa^iag xijv Ai^Qt^ov xai nuouv xijv yijv ^vQiag. i/Quxr^os

10 (Te jj uvxov ysvsu sxr/ o'

Kui /isx' avxov i'S,rjX9ov ol Xsyo/tsvot BlavQOcpoQOi dno

IlsQoidog, 01 XQuxovvxsg ecog xtjg ar^/.iSQOV, xai inoXs/itjoav

Ttjv ysrsdv xov Bla^iov xui iqffuviouv avx/jv , sa(paS,uv ds

xtti MfXQOvu/t T/jv xsffttXrjv avxcov. vnsXsicfd^/joav Ss oXiyoi

ISTOt; IMu^iov , xai sdi(a/9rjauv nuQu xcov WluvQOcpoQcov scog

ttjg 'ArpQtxijg /istd xui evog ixyoiov xov Ma^iiov. 6 ds av-P 72

Tos sxyovog tov Mu^iov /tsx' oliycov xircov SisnsQaosv sig

Tt]V '^lanuviuv iv xutg r^/isQutg '[ovoxiviuvov xov Qivox/irjxov ,

ov);^i Ss xov Tlojycovdxov. tovxo ds nuQU xotg r^/tsxsQOig ioxo-

2(iQtxotg ov ysyQunxai • dcp' ov ydo nuQsXr/pd-rj rj /.tsydXfj

Pm/tr] nuQd xcov Tox&cov, t]Q'^uxo uxQcoTrjOiuL,so9ut xd 'Fco-

fiaixd nQuy/iuxu, xui ovdsig xcov laxOQixcov xcov x/jg 'lonariug

/.tSQcov inot)]aaxo /ivsiuv ovxe lijg ysrsug xov Ma^iov. sy^st

2 xovxtiy vulgo

niille, captivos octingcnfos et eqiios gcnerosos quinqiiaginta. tiim

divisus fuit Arabuin principatus tliias iii partes sic : Aeiliribniu quidem

Ale, Aegyptum vero Palaestinara et Dauiascum Mavias sub dicione

habuit. Aethribi autera incolae cum filiis Ale contra Maviani

bellum moverunt. Mavias instructo adversnm exercitu praelium conseruit

ad fluvium Euphratem , victaque pars Ale fuit, Aethribumque

Mavias cum tota Syria cepit. eius porro posteritas annos septuaginta

imperavit.

Postmodum vero ex Perside egressi sunt Maurophori , ut vocant

, qui eliam hodie imperant, bellumque Maviae posleritati iutulerunt,

ipsamque deleverunt, caeso Maruam ipsorum capile. panoi

aulem ex gente Maviae residui fueruut, quos una cum unico Maviae

nepote in Africam usqiie insecuti sunt Maurophori. ille porro

nepos Maviae ciim paucis asseciis in Hispaniam traiecit temporibus

lustiniani Rhinotmeti, non vero Pogouati. id vero ab historicis

nostris scripto consignatum non est. ex quo tnim a Golthis

capta magna Roma fiiit, Romanorum res labetactari et minui coeperunt;

nec quispiam historicorum liispauiae meutionem fecit, neque

Const. Porj>h. 7


98 CONSTANTINI PORPllYROGENITI

ds TOv (.lay.aoiov Qeoqxxrovg jy lOTOQtu OhTcog. unf^ico ovv

6 3Ia^iag o twv ^uqux^jvwv uQ/t]y6g , yfyovwg aTQUTrjydg

tTtj y.g\ u/iit]Ofvaug ds (-tii xd . y.ui ixguTtjas Ttjg uQ/ijg twv

'jdQu^cav 7r/(J' 6 vlog uvtov STtj g. tovtov TeXsvT/jaavTog

sxttQu/d^rjauv cVylQu^sg Trjg Aid^Qi'§ov^ y.ai ^ieysQ&svTsg ica-5

TSOTrjauv tuvTotg cxQ/i^yov 'jllideXuv tvv viov Zov^sq. tovto

dxovauvTsg ol tz-jV (Doiviyi]V xai HuXaiaTivr^v y.ai /Jaixaaxov

xuTOtxovvTeg^JtyuQi^voi' sQ/ovTui TiQog Ovauv diit?]Quv JJaXai-

OTtvrjg^ xai xQO^dXXovTui 31aQ0vcxtt, xai laTcJoaiv uvtov cxq/t]~

yov^ xai xQUTei T/jg dQ/r^g /urjvag d-'. tovtov ds TfAcrr/^Vay- 10

Tog 'A^if.isl.e/ 6 viog avTOv diuSs/eTut ry)v dQ/jjv, xai xqu'

ret STTj z// xui jiirjvug g\ xai /eiQOvTai TOvg TvQuvvovg , xai

dnoxTeivet tov '^^deXcxv vlov ZovlisQ xai dicxd'o/ov. sv TOt;'-

TOig TeXevTu KcavaTuvxtvog 6 ^cxaiXevg b vlog tov ncoycovd-

Tov, xQUTt^aag Ttjv '^Pcaj.iuicov cxQ/rjV sti] i^\ xai s^uaiT.svaev i5

dvT' uvTOv 'lovaTivtuvhg 6 vlog uvtov,

'laTSOV OTi 6 Tcov ^Aqcx^cov uQ/)]ydg I\la[jiug, nSf.inTog dno

TOJJ Blovd/iied- sy.QaTrjas Ttjg cxQ/i^g Tcav ^AQcx^cav, ovx ix ToiJ

ysrovg tjv tov JMovcxf.ied', dXV i^ STSQug cfvXrjg. xai nQa-

Tov (.ihv s/siQOiovrjd^ri aTQUTrjyog xui vuvuQ/og nuQu Ov9udv 20

uQ/riyov TcJSv Aqu^cov^ xui dnsaTcxXt] xutcx Trjg '^Pca/.iaicav no-

"ktTsiag fxsTu /etQog ia/vQug xui xuTucfQdxTcov vr]cav aa\ xai

3 i(QX>js Tioy adtl B 17 Mcc^ias of n^fintos? 18. ixQci~

TijaE — ]\Iovc'ctx(& add B 22 vtjcjv add B

Maviae posteros memoravit. beati autem Tlieoplianis historia sic

liabet. extinctiis itaque est Mavias Saracenoriim princeps , postquara

exercitura duxerat annis viginti sex et anieras fuerat aunis viginti

quattuor. Arabumque imperium tenuit fiiius eius Izid annos 6. quo

inorluo tumultuati sunt Arabes Aelhribi, atque insurgentes dncem

sil)i constituerunt Abdelam filium Zuber. quibus auditis ii qui Plioenicem

Palaestinam et Damascum incolunt Agareni, veniunt ad Usara

Palaestiuae ainerara ac Maruara promovent in exercitusque ducem

cooptant, qui imperium tenuit mensibus novera. illo autem defuncto

AlWiuelech filius eius imperium excipit, et obtinet annis viginti duol>iis,

mensibus sex. hic tyrannos capit, et occidit Abdelam Zuberis

filium et successorem. inter haec moritur Constantinus imperator,

filiiis Pogonati, postquam Romauorum imperium tenuerat annis decera

et septem ; cui lustinianus filius successit.

Sciendum autem Maviam Arabum principem , qui a Mahomete

quintus imperiiim tenuit , non ex genere Mahometis fuisse sed ex

alia tribu. et primo quidem dux exercitus et classis praefectus constitutus

ab Uthmano Arabura principe mlssus fuerat contra Bomanos


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 21. 99

dor^X^sv ecog T^g'P6Sov, y.u/.ud£v i'§onXiaufX£VOQ dvTJldsv eoiq

KcovaTUVtivovnoXiv, xai ()


100 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

ofjg ^vQtrxg. oi>vij/&i^(Tav Ss nuQa zov EtjrpQaTTjv nOTajnov,

y.ai GvvdntnvfTt- noXs/iiov layvQOV f.ux' dXXr^Xcav. xov $6 no~

7Jf^iOv y.ouTOvvTOg xai noXXrav sS, durpOTfQCOV ninTOVTCOV^ 1'y.oa-

1-av TU n'/.i']9'i^ tcov ^Ayur^r^vrJov [a/


DE ADMINISTRAISDO IMPERIO CAP. 21. 101

cofirf (p()nvtf.iog xui ft^Xai3i]g xui ixay.Qa toTq i{.ioig /Qovoig

vnsQliaXX6fi£vog. yui unsy.Qidq 6 yeQOJV jov ^AXrjf-i xovro^

OTi a^iiJaXov rov ^Al^t.t sx ztjg do/^g^ cog e^^jyayov rdv Suy.rv-

Xtov avzov SK xfjg /siQog aviov y.ai uarjyayov iig t()v ifiov

5 i^uxrvkov. iy.^aXX(o xai zov da/.iv/uov tov ^ A'Kri(.t, ix xov da-

XTvXov jiiov , avvsY.^uKcov avTOV xai rtjg (^Q/tjg uvrov. xai

dvTanexQi&tj 6 xov Blul^LOv ysQcov cog ort fiai]yuyov tov BIu-

^tav eig Trjv (iQ/ijv , (ooneQ eiat^yayov xov duxTvXiov avTOv

lig Tov dd/.Tvlov /iiov, eiauyuyoj xai xov SuxtvXiov tov ]\1uiO

^iov eig xov SdxTvXov uvtov. xui totb (^is/(OQiad-/]aav dn

. yovv

dkXijXcov. naQu}M/it[Sdv£i ovv 6 I\Iu[3iug Trjv i':-ovaiav ^vQiug,

insidij 6f.icoii6xsauv ulXijXoig ol df.itjQucoi ntxvrsg (og o zi ctv

Hnooaiv 01 ysQovrsg, ivu encofis&a tig xovg l6yovg uvtcov. 6

'AXrjfi nuQuXu[i(ov tov Xuov uvtov dnijkd^sv sig t« fitSQf]

IbuAid^Qi^ov fiSTU nuarjg rijg avyysvtiug uvtov^ xdxstas tsXsvtu

Tov ^iov, fiSTU Sb Tov &ciiaTOv TOv 'AXrjfi^ XrJQOv fjyi]a(^fisvoi

ol TOVTOV vloi Trjv TOv nuxQog avrcov povXr^v , inaviarrjauv

xttTte TOzT ]\la[ii'ov xui avvijxpav noXtfiov ia/vQOv ftSTu tov lllu-

^iov y xui ^TTfj&ipTsg srpvyov dno tov nQoatonov uvtov ^ xaip 74

20 unoaTSi'Xug Illu^iug dnixTtivsv unuvTug. xai s/.tots rjX&s

ndau fj dQ/ij t(ov 'Aqu^Icov sig tov Mu[Siuv. iariov ds oti oirog

6 M.u[jiag sxyovog tjv T0t7 ^ocpiufi s/.yoiog iih tov Ma^iov

iniJQ/sv BldauXfiug o xutu KcovaTuvTivovnoXiv iy.aTQursv-

aagj ov rivog y.ui dt airijatcog iy.Tia&rj zo z(ov i^uQaxijvtov

1 (os tais M, wati T« Meursius 21 nciatj vulgo

sententiam dicilo, utpote prudens, pius ac me multis annis preveclior."

respondit senex Alenii "ut Alini principalu deieci , cuni annuluni raanu

eius extractum digito nieo circumdedi , ita eiicio Alemi annulum e

digito meo , atqiie una ipsum e principatu/* cui repouit senex Maviae

"ut Maviam in principatum introdnxi, cum anniiluin eius digito

meo inserui, ita annulum Maviae in digitum eius induco." et tunc ab

invicem discesserunt. assumit igitur Mavias Syriae principatum, quod amiraei

omnes iurassent seuum se dictis obsecuturos esse. Alim igitur cum

suis et tota cognatione iu Aethribi partes abscessit, ibicjue diem obiit supremum.

post mortein Alim filii eius consilium patris pro niigis et deliranientis

habentes, bellum moverunt contra Maviam, atrocicjue conserto

praelio superati iu fugam se dederunt; misitqtie Mavias qui eos iniernecione

delerent. exinde vero totum Arabum imperium Maviae

cessit. sciendum autem est huuc Maviam nepotem fiiisse Sophiami,

Maviae nepotem fuissc Masabnan, qui adversus C])uiim exercitum (bi-

xit, cuiusque rogulu Saracenorum sacellum iu praelorio iniperatoris


102 CONSTANTINl PORPHYrxOGENlTI

fxayiaSiov iv tw ^aaiXixo) nQancoom. ovx tjv Ss oviog uq-

XrjyoQ rcav 'AQu^tav, dXXu ^ovXetjfidv vnrjg/ev 8 uQ/fjyog ttov

^uQUKfjvciov, ds M.d(TuXfiug iv ru^si GTQttTrjyov i/Qi^fiuxit,iv.

^X&s ds ^ovXsrjfxuv fiSTU rov otoXov uvtov xutu KcovaTUV-

TivovnoXiv, 6s MuaaXfiug 6id '^tjQug, Y.ai SunsQaasv iv5

yiufnjjuyjo ini xu fiSQrj rrjg QQuy.rjg^ uytov fuS^ suvtov otqu-

TiwTug yiXiuSag n. xui Sid Trjg tov &sov uQOvoiag o rs oro-

Xog ^ovXsijfidv TOv UQ/rjyov rov 'Aqu^cov kui o n£t,6g oTQa-

rhg Tov Muaukfia vniatQsrpuv unuvrsg fisx' aia/vvrjg, -^TTtj-

&svTsg xui xaranoXsfirjO^svTsg nuou rs rov aroXov xui rwv 10

axQUTioiTwv T(ov ^uatXscog. xai siQr^vsvasv tj xu&' rjfiug no-

7.iTSi'u ini firjyuarov /qovov, OTQUTr^yovarjg xai nsQisnovorjg rrjg

Ssanot'vf]g ^fimv xai usinuQ&svov MuQiug rfjg &€OT6y.ov tr^vSe

rt]V noXiv -rjg xui rrjv u/quvtov xui uyiuv sixova xai av-

Tog b 2ovXsi]fidv rjSia&/] xai ivsTQan/] xui tov tnnov xuri-ib

nsasv.

KsrpuXaiov x^'.

ix rov XQoyoyQKellati cum piulore ac dedecore redierunt; imperiumque

nostrum diutiirno tempore pacem habuit, duclii et praesidio domiuae

nostrae et semper virginis Mariae deiparae hanc iirbeni protegentis;

cuius inviolatam et sanctam imuginem ipse etiam Suleemaa reveritus

et confusus ecjno decidit.

22. excerptum ex Beato Theophane chronographo de iisdem ; ac ile

Mabia dtque eius prosapia, et quomndo in Hispaniam iraiecerit.

luslinianus lihinotmetus Jiomanorum imperalor.

Hoc imperii eiiis initium est : postea vero a Leonlio deiectus fiiit,

ac deinde iterum restitutus , deiectis Leoutio et Apsimaro , (juem


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 21. 22. 103

nod()Of.ti'a &Qtttf^^evaag y.ai unoxzeivag. tovtm xw hn uno-

aiiXXei, '^(iif.i£Xex ^Qog '[ovaiiviuvov ^e^uicoaai xrjv eiQi^rijv

ovTcog Iva o ^uaiXevg navof] to tcov MaQSaiicov ruyfia ix

xov yli^uvov xui diay.colvar} vug sntdQOfxug avrcov^ xai ^A^i-

5/iteXex dcoat] TOig '^Pcouuioig xad-' excxairjv vofiiafxuTa yJXia xui

innov evyevrj eva xui Ai&iona dovkov evu , xai Iva e/coai

xoivd xaxtx To laov Tovg cfOQOvg rtjg KvnQOv xai 'AQfieviug

xui 'I^rjoiag. xui (-nefixpsv o paaiXevg Ilav/.ov tov uuyiaTQia-

vov nQog 'A^ifielex uaq^uXiauad^ut t« aTOi/)jd^eiTu^ xui ye-

tOyovev eyyQucpog tiacpuXeia fieTu fiuQTVQcov, xai cpiloTtfitj&eig

6 fiuytaTQiavog vneaTQeipev. xai neftrpag 6 (iuatXevg nQoaeXu-

/Sfro Tovg MuQ^utTag /tXiciSag t^\ xrjv '^Pcoftai/.ijV dvvaaTeiuv

dxocoT/jQidiaag' nHaut yuQ vvv al olxovftevui nuQu tcov

^Aqcx^cov eig Tug dy.QonoXetg uno MoxpoveaTiug xui ecag Te-V 75

15 TcxQTfjg 'Aofteviug dvia/vQOL y.ai doixt]Toi eTvy/uvov J/« Trjv

ecpoSov Tcov MuqSuitcov, cav naQuaTaXevTCov nuvdetva xuxu

nenov&ev tj 'Pcaftavia vno tcov Aqu^cov fte/ot tov rvv, tco

6' avT(t) exet, eiaeX&oov 6 ^uatXevg eig 'AQfieviuv exet e6eS,aT0

TOvg iv TiT) Aijiurio MuQSaiTug ^ /(xlxeov Tet/og SiaXvaag.

20 nuQeXvae ds xai Ttjv fieTcx tcov BovXyuQCov nuytcod^fiauv el-

Qrjvrjv , SiUTUQ(x'S,ug Tovg vno tov oixeiov nuTQog svoQdivcog

yeyovoTug xvnovg. sti xQUTOvvxog tov A(itftsXe/ sneoTQU-

6 xcti At&lona SovXov %vtt om M 13 «l vvv? 22 5t» M

utriimqiie in Hippodromum triumphans dnxit et occidit. lioc ipso

anno niittit Abimelech ad Instinianum legatos , qui hac condicione

firmam pacem stabilirent , ut imperator Mardaitaruni legionem in Libano

monte compesceret excursionesque iliorum prohiberet , Abimelecli

vero quotidie Romanis daret nomismata niille et eqiium generosum

unum Aelliiopemque servum unum, essentque Cypri Armeniae

et Iberiae vectigalia communia. misitque imperator ad Abinielech

Paulum Magistrianum, qui pacta firmarel; quae quidem adhibitis testibus

scripto firmata fuere : Magistrianns muneribus exornatus tloinum

rediit. missi itaque sunt ab imperatore, qui Mardaitarum duodecim

milia sedibus abduxerunt; quae res Romanam potentiam minuit et

labefecit. omnes enim terrae quarum arces nunc oblinent Arahes, a

Mopsuestia usque ad quartam Armeniam, ob Mardaitarum incursionem

invalidae et desertae erant; quibus inhibitis atrocissimx mala Orienlale

imperium ab Arabibus ad hoc usque tempus perpessnm est. eodem

autem anno Armeniam ingressifs imperator illic Mardaitas Libani

suscepit, aeneo muro destructo. pacem quoque cum Bulgaris finuatam

dissolvit, iis perturbatis quae pater recte atque prudeuler sauie-


104 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

Tsvoav ofyiga^eg rfj '^q)()ty.ij ^ y.ai zavT/^v naQi)M^ov , xui

£X Tov oixsiov OTQaTOv Tu'S,uTi'(ova iv uvTfi xuTiaTtjaav. yte-

ovTioq Sh TjV T(o t6t€ XQorco ix^uXcov toj' ^IovoTiviavov Tijg

"^PcoiLtuicov uQyfJQ , xut i'E,OQiauq avTOv iv XeQadcivt Ttjg ^uoi-

lei'ag ixQ(jLii]nsv. ^AxlJif.i(xQOv Ss rov Ti^eQiov %ov .Asovrtovb

Siude'S,uf.iivov Tr^g (iuai}.ei'ug xui zu rcov 'Pcojliu/cov oxtjnTQU

xQUTrjOuviog Ti&rrjxev lrl(iifiilex o t(ov 'Aqcx^cov UQXi^yog, xai

ixQurrjasv OvuXiS 6 viog uvtov STt] ivvia.

T(o S' uvko STSi naXiv vnioTQSxpev TovoTtvtuvog elg ttjv

^(natXeiuv , xai Qud^vfKog xai dfieXwg ravirjv Siaxv^eQVtov, 10

Tr^g ^A(fQixrig inexQdrT^auv oXoa/eQcog oi lAyuQtjVoi. rore o

ToiJ T\lu(iiov syyovog (.istu (JXiyoaiov rivog Xuov SieniQuasv

iv "^lanavia, xui intovvu'S,ug ntwrug rovg ix rov yivovg avrov

ixQtxTtios rPjg '^lanaviug fii/Qt rtjg oi^jiieQOv. bd^ev ot ta)v

'^IoTKxvtav xuTOixovvTeg 'AyuQrjvoi DlujStuTai xurovof.i(xl^ovrat.l5

Tovjcov dncjyovot rvy/uvovaiv oi rrjv KQ}JTt]V oixovvreg 'Ayu-

Qi]VoiL' OTC yuQ Mi/a^X 6 TQuvXog rijg rcov ""Pco/iiaicov dQ/r/g

inexQ(xTt]asv xai ^ rov Qcoiia uvtuqoiu iyivero fti/Qi TQie-

rovg /Qovov intxQaTrjoaaa, loxe rov (iuatXicog ua/oXovfiivov

ini roig avf.iiie(irjx6at, nQcxyfiuatv svQOvrsg StOQiuv ol t^v20

'Ion(xvf'uv oixovvreg lAyuQrjvoi aroXov Ixuvov s^uQrvaavreg xai

(lQ'^(xfi€vot dnb Tcov rfjg ^ixeXiug fieQcov nuoug rug KvxXcxSug

vijoovg ijoijficoauv, xai iX&ovrsg iv KQrjTjij xai zavrt^v evxai-

12 xivos Xao\j\ OTQcaov M

rat. imperante ipso adhiic Abimelecli, Arabes admotis in Africani

copiis eam subegerunt , et ex sno exercitu praesidinm in ea posuerunt.

eodem vero tempore lustinianum Roniano imperio deiecit Leontius,

eoque in Cliersonem relegato imperium tenuit. Tiberio Apsimaro

Leontii successore imperiuni obtinente mortuus est Abimelech

Arabum princeps, post quem filius Valid imperavit annos novem.

Eodem ipso anno in imperium restitutus est lustinianus; quod

cum negligenter ac supine administraret, Agareni universam Africara

subiugarunt. tunc Maviae ne])os cum exiguis copiis in Hispadiara

traiecit, coilectisque consanguiueis omnibus Hispaniam ad lianc usque


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 22. 105

^ov y.ai uvsi/iiivt]V evQovzsg, (.irjSsvoq dvraiQO^tevov tj fna/Ofii-

vov Tttmrjv nuQsKu^oVf xui diuxQurovaiv sag rijg a^fxsQOv.

Tov Ss OvuXiS SiuSsysTui 6 ^oXsjj/nuv, xui XQunr sjt]

XQia. ini tovko insatQUTSvas BluaaXfiag 6 axQUTriyog ISov-

^Xii]/.iuv fiSTu axQUTOv Siu %rjQug, OvftuQog Ss Siu d-uluTTr^g,

xai xfi Tov &SOV ovvsQysiu unoay.TOi fisT uia/yvrjg vniaxQS-

yjjttv. xov Ss 2ovXsrjfiuv SiuSi/STui OvfiuQ, y.ui y.QUTSi Tfjg

rtov *Aqu^(ov uQ/ijg sxtj Svo. tov Sh OvfiuQ SiuSi/STut

^A(^)]S , Ktti xQUTst Ttjg oiQ/tjg ini iviuvTOvg TiaauQug. tov-

lOroi' Sh SiuSi/sxui 'laufi, xui XQUTSt Tfjg uQ/fjg srrj idr . toi;-

%ov jsXsvTrjaavTog xqutsi xtjg UQ/Jjg MuQOvufi sxr] s"^. 31u-

Qovuft, Sh TsXsvTijauvxog ^A^&sXug rrjg xtov ^Aqu^cov aQ/ijg

xvoiog ynSTUt , xai xqutsV sxij xu', xovxov xsXsvTi^attvrog

BluSig vtQ/rjyog ^AQU^tov yivsTut, xui xqutsV Trjg dQ/rjg STr]

15 ivviu. xovxov nuQsXd^ovxog, 'AttQtav xrjg xtov ^AquI^cov uQ/ijg

xvQtog yivSTUt, xui XQuxst xijg dQ/rjg eirj xy . iv xovxu) xu)

/Qono, r^yovv xrjg tcov TtofiuioiV UQ/ijg * Eioj^vr^g xui K(6v-1? 76

axuvTog, sTog uno xriasojg xoofiov gan/]'. Trf7 S' uvtu) sxsi

^AuQcov xtov 'Aqu[So)v UQ/rjyog xid^vrjxsv sig xrjV ivSoTiQUV

20 IlsQaiSa xrjv xuXovfiivrjV XcoQuadv, xui SisSi'^uxo xr^v aQ/rjV

JMoufisd- vtog avxov , dffvrjg xuxu nuvTU xui davvciQTrjiog

vn(xQ/(ov nQog ov 'AjSSsXtxg o dSsXq)dg uviov oTuaiuaug ix

12 \4^S£Xccs xis xdJv vulgo 14 MdJtjs M 15 IdctQWV TIS

viilgo 17 ijyovv (^anti lijs M 20 JIsQaiSa Sta xijv M

21 davvdnTiaios vulgo

vacnam invenientes , neniine obsistente illam dicionls suae fecerunt,

et ad Iioc usque tempus occupant.

Valid autem excipit Suleeiuan, et triennio imperat. hoc principe

Masalmas dux Suleemani terrestres copias, Uraarus vero classem contra

urbem duxeruut , deoque opitulanle re infecta cum dedecore reversi

sunt. Suleemanum excipit Umar, qiii Arabum principatum annis

duobus tenuit. Umaro succedit Azed , et quadriennio regnat

iiuic Isam, qui annis novemdecim imperium tenet. hoc defuncto Maruam

annis sex principatum gessit. mortuo Maruam imperium Arabum

excipit Abdelas quidam , qui annis viginti uno regnavit. post

cuius obitiim Arabum principatum capessit Madis , et regnat annos

novem. liunc excepit Aaron, qui Arahicae dicionis imperium annos

viginti tres occupavit. hoc tempore , videlicet imperantibus Ireue et

Constantino, anno ab orbe condito 6288. eodem ipso auno Aarou

Arabum princeps in interiore Persia , Chorasan nuucupata, mortuus

est; imperiumque suscepit Mahoinet filius eius , iners et ineptus

omuino , cuntra quem Abdelas eius frater seditioue mota, ex eadem


106 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

Ttjg ttvtfjg ;f(»p«f tov Xcogaauv afia racg naTQr/.aig 5vvuf.u~

aiv ijii(pvXiov noXs(.iov yayovev altiog. y.uvxevd-ev oi xutu ttjv !^v~

gtav xai Aiyvnrov xui yli^vrjv tlg SiacpoQOvg xaxaxf.iri&evzfg

aQ/ag ru rs St]f.i6aia nQuy/uuxu xai dXXi^lovg xaxiaxQsrpuv, a(fuyaig

xai uQnayutg xui navxoiuig uxoniaig nQog xe havxovg^

Xtti'rovg vn avrovg XQiariavovg avyxs/v/j.ivoi. sv&sv dtj

yai ttl TJjg dyiag Xgiaxov rov &£ov rjincov noXsMg exxXrjaiui,

i^Q^ftojvrui , rci re jiiovaaT^Qia rcov dvo (.isyuXoiv Xuvqwv rov

iv uyioig XuQixcovog xui Kvqiuxov xai rov ayiov ^d^a,

Xtti rd Xomd xotvo^ia rdov dyitov Ev&v(.ilov xai Osodoaiov. 10

in£XQttT?]as Ss rtjg roiavrtjg uvaQ/iag jj xar' dXXijXcov xai

^/.icov ftiaicpovia erij nivre.

"Ecog uiSe ixavoviae rovg /Qovovg toov *Aqu^cov o iv

dyioig Qso(fuvrjg, 6 rijv /novijv avaxtjaag rov xaXov/.iivov /.le-

ydXov 'AyQOv , fnrjxQO&siog rvy/dvcov tov fisydXov xai evas-i5

§ovg xui /QiartavixooxdTOv ^aatXicog lCcovaxavrivov ^ vlov

ytiovxog rov ao(j)coxdxov xai uya&ov ^uatXicog, iyyovov ds

UuatXsiov rov ix ISluxsSoviug, rov iv fiuy.uQirx, rjj ftvrjfirj rd

GXtjnrQtt Ttjg Tcov '^Pcofiuicov ^aatXsiug XQarrjauvrog.

KetpdXttiov xy 20

nsQi 'J^fjQicis xctl 'Jonaricis-

'l^ijQiat Svo , ^ fisv nQog Tutg '^ElQaxXsiaig axrjXttig, dno

6 iy&ec B 7 «/] cd xcdcc B 14 'Ent(fdvios M

regione Chorasaa cnm paternis viribiis erumpens civilis belli anctor

fnit. atque incle Syriae Aegypti et Libyae populi in varios principatus

divisi, rem publicam et sese niutuo caedibus rapinis omniscjiie

generis flagitiis pessumclederunt, cum in se invicem tum in subciitos

Christianos confuse desaevientes. hiuc sane etiam templa circa urbcBi

sanctara Christi dei nostri vastata et desolata sunt, monasteria item

«triusque magnae Laurae SS. Charitonis et Cyriaci ac S. Sabae, ceteraque

coenobia SS. Euthymii et Tlieodosii. huiusmodi porro tuniultus

ac niutuae caedes iuter se et nobis illatae annis quiuque perdurarunt.

Hucusque Arabum tempora In ordinem digessit S. Theophanes,

qui mouasterium Magni Agri dictum constituit, avunculus magni pii

et Christianissimi imperatoris Constantini , Leouis sapientissimi optimique

imperatoris filii , Basilii autem Macedonis nepotis, cuius uiemoria

ob praeciare admlaistratum Romanorum imperium celebratur.

23. de Iberia et Ilispania.

Iberiae duae sunt. altera circa columuas Hercuicas , ab Ibert*


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 22. 23. 107

"l^ijQog noTaf.iov , ov (.lif^ivrjXai ^AnoT.XodwQoq iv TJj n(Qt yTJg

/?' • "ivTog Jfi nvQtjv)]g 'l^>]Q r' ioxi fiiyug nOTUfxdq qtSQO-

/LUvog sv^OTiQcor xuvxrji; ds noXXci cpufnv t&vri diaiQna&ai,

y.ad^unao "HQoScoQOg iv zij (^(xuttj tcov y.ud^' '^HQUxXtu yryQU"

5(f£V 'lOTOQia, ovTcog. "xo ds "I^tjQtxov yivog tovto, onSQ (pf]/ni

oixetv ra naQdXia xov didnXov, dicoQiaxui ovoftaoiv sv yivog

iov y.axcx cpvXa. nQcaxov fxsv ot ini xoTg iayaxoig oiy.ovvxsg

T« nQog dvofticov Kvvfjxsg ovoficKovTat- , dn' iy.eivcov ds 7]6tj

nobg ^OQiuv iovri rXrjxsg, fiSTu ds Tuqti^gioi, fiSTU ds ^EX-

iQ (ivoivioi, fisxu Jfi Bluoxitjvoi , fisxix ds KaXntuvoi, snttxa ds

^Stj "PoSuvogr ^AQxtfilScoQog Sh iv xfj

/S' xcov yscoyQucfov-

fiivcov ovxco SiaiQstoduL cptjalv. "^unb Ss xcov IlvQtjVuicov

oQcov 'icog xcov y.axct TuSsiqu xoncov ivSoxiQCo xai ovvcovvftcag

^I^rjQiu xB xui ^navla y.uXetxui. StfiQijxai Ss vnb 'Pcofiuicov

15 (ig Svo inuQ/iag . . . Siaxelvovoa dno xcov IJvQ?]vaicov OQtov^ 77

anaaa fii/Qi xtjg xutvijg KuQyrjSovog xui xtav xov Buixtog

nrjycov • xijg Ss Sevxioug inuQyiug r« fiiyQi FuSeiQcov xai

ylovotxaviag^ Xiyexai Ss xui 'Ifiijoiirjg. TLuQ&iviog iv Aev-

xaSiuig " '1'^rjQLxr] nXevaeiev aiytuXio' f^ Ss hxiQU 'I^rjQia

3 TttVTtjv Ss eis nollct Bandurliis post Rerkelium 4 'Hq6S(o-

QOS Bandurius pro^ "^HQodoios 6 Siccqov M an luxfccyov?

certe t« nccQttXia rijs yi-ccXucsarjs p 113,2 8 noos a


108 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

ngog JliQaag eazi. i6 ed^rog 7^/;of ? , cog UieQeg BvKtjOsg.

^tovvaiog ^'^

cty/ov axrjXdfov ^uytt9vf.i(ov e&vog "IlJrjQOiv ," xui

l4QiaTorfui't]g ToKpuXrjxi "/nav&uvovTsg TOvg^'l^rjQag xovg 'Aqi-

OTUQ/ov nultt" y.ut "jovg "l[:JijQag ovg /OQrjyug (.iol (^o/jd^rjaut

dQOfim." y.ai 'AQTSf.ii^o^Qog sv ^svtsqm tcov ys(oyQttq)nvf.i£va>i 5

'yQUfif(aTty.ij ds /qcovtui ttJ tcov 'huXcov 01 nuQtt &uIuttuv

oixoviTsg xwv I[^Qa>v.' xai uno Ttjg "l[]/jQog yspiy.rjg '[^/jQig

t6 ^rjlvxov ^'^"ElXrjvig, ovx '[^fjoig" MsvttvdQog 'Aanidi. Xs-

ysTui xtti '[^rjQixog' Jiovvaiog "'^novTog /xsv nQaiiaTog '[^>]-

gixog UQ/o/xsvoiaiy dir,QSiT0 ds '[[S>jQt'a sig Svo, vvv Sh sigli)

TQi'u, (og MaQXittvog sv nSQinXco uvTr^g- "nQOTSQOv /lisv ovv

^

'[[ifjQia sig Svo Sir^Qstxo vno "^Poj/iaicov , vvvi ds sig XQia,

BttiTixrjv AovaiTttvittv xtti TuQQaxoivrjaiav'' uno rijg ysvt.

xijg [[^rjQog svd^stuv 'AnoXXooviog, cog tov q)vXtty.og\o yrAazof.

sv xotg naoojvv/ioig, (ptjaiv, dno ysvixcov sv&etut nuQcxyovTai. 15

t6 fisv vdooQ dvo avkXa^dg, ofxoicog TJj sv&sia, xuxu tov t6-

vov nttQo'S,vvoftsvov , xai tj iv unXro a/jjfiuTi ij iv ovv&stio.

dnXov flSV OVV ftUQTVQ ftCXQTVQOg - 6 flUQTVQOg, /UQOXp /u-

Qonog - XuQOnog '^^XuQonoio x' dvuxTOg," TqoiXijv TQOt%rj.

7 xov vulgo 8 MivavSQOs] Meinek. p 31 et 563 9. ;dtovvaios

atltl Berkeliiis nQiJjzos fc(v nQog rivos llbri: corr

Berkelius 13 Bcciiixrji/ 2^nccvtciv xcil TccQoctxcovrjaiccv ed

Bcdnxtjv Znccviccv xui ^nccviKv xcti TctQQCixuyyrjaiay B: correxit

Salraasius 14 post evd^stav Berkelius naQccyst 16 v^coq^

"J^tiQ Berkelius

altera vero Iberia apiul Persas sita est. gens ipsa Iberes vocatur,

iiti Pieres, Byzeres. Dionysius "prope coliimnas niagnaaitnorua] gens

Iberorum," et Aristopbanes in Triplialete "ut cognovenmt Iberas illos

, qui Aristarclii antiquitus." et rursiini "Iberas quos publico

Juilo exhibes , curriculo niihi auxilio fiiisse." et Artemidorus libro

secnnclo operis geographici "grammatica Italorum utuntur, qui ad

niare hubitant Iberi." a genitivo 'y/i^^oo? dcducitur feminimjin I^ijqIs.

Menauder in Aspide A\t "'EXktjvis, ovx 'J^fjois" : Graeca est, hou Iberica.

dicitur quoque Ibericus. Dioiiysius "ponlus quidem primus

Ibericiis incipientibus." divisa autem fuit Iberia in


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 23. 24. 109

vog - TQoiC.rivoq ""vioq Tqoii^i^voio" "'[^tiQ ^l^rjQoq - o J^t]-

()0?, a(p' ov nuoa KovadQUKo sv '^PcoitiaCy.^g yjlid^og s saxtv

^[(irjQOiaiv , oilicog ''y.airot ^4iyvai &' afxu xat '[^i^QOiai nols-

f.i£OpTig." 10 uvib y.ui '[A^QOiv ev nuQcovv/.toig (ffjai. y.ui uv-

bxog "lljtjQog TQayoncoytav iv MaX&ay.otg eiQijTat KQarivov.

XiyovTut 01 ''[[StjQfg vdQonorttv, wg 'yld^ijvutog iv zfBinvoaotfi-

axwv (i' ovTOj. "(I)i'XuQ/og /ntv iv Tr, t,' xaiTOvg [^riQug (fij-

atv v^Qonozetv ndvrag, yutzoi nXovoiojTtxiovg nuvioiv uvdQto-

ncov Tvyyuvoirug • y.iy.rrjvrai yuQ uQyvQOv xui /Qvaov nXii-

10 arov. jLcovooirstv re uvrovg uei Xiyet, dtu (xtxQol.oyiav^ iu&/j-

Tug rs (poQstv noXvrsXsardirag"

Ks(p(xXaiov X(f, p 78

neQl 'lanavtag.

n6d-£V tiQrjTut 'lonavia ; uno 'landvov yiyavrog olrco

i3y.aXov/itivov. '^[onaviai dvo rtjg 'IraXiug inuQ/iui, rj /.ihv (.le-

yuXrj vj Je (.itxQd. ravrtjg i/ivrjad-r] Xuqu% iv t /Qovtycor.

"iv 'lanuvin rrj /.itxQu rfj s^co .Aovatruvcov ndXiv dnoaruvrcov

ini/Kp&rj vno 'Pco/iuicov arQurr/ybg en avrovg Kvivrog." 6

avrog 6/iov neQi rdov dvo "Kvivrog 6 rdSv 'Pco/taicov noXi/iuQ-

20^05 £V d/KporiQatg rutg '[anaviatg tjaaw/isvog ds vno Ovqiu-

d^ov anovdug nQog uvrov inot/jauro." ruvrtjv xsxXija&ui cpt^-

atv ^l^rioiav iv 'EXXtjvtxcov y. "rijv Ss 'lanaviuv "EXXrjvsg vcx

22 iv] iv 6' M

hic Charopiis , veluti "Charopique regis " Troezen Troezenis , hic

Troezeniis , ut "Troezeni filius" siniililer quoque Iber Iberis, hic

Iberus : uncle apud Ouadratuni libro quinto Romanae Chiliadis dativus

Iberis histe verbis: "cum Liguribus simul et Iberis belligerantes."

idem Abro in denominativis tradit. et apud Cratinum in Malthacis

Iberus liircina barba appellatur. dicuntur Iberes aquani potare

apud Atlienaeura libro secundo Deipnosophistarum hisce verbis

"Philarchus libro septimo ait Iberos omnes aquani potare, etiamsi

ditissimi hominum sint: argenti quippe et auri plurinnim possident

semel vero in die tantum cibura eos sumere parsimoniae causa ait,

ac vestitu uti splendidissirao."

24. de Hispania.

Unde dicitur Hispania? ab Hispano huius nominis gigante.

Ilispaniae duae Italiae provinciae ; una quidem magna , alia vero

parva. huius meminit Charax lib. x Chronicorum: "in Hispaniani

minorem exteriorem, Lusitanis rursum deficienlibus, a Romanis exercitus

duK missus est Quintus, qui simul in duabus Hispaniis belli

praefecturara gereret. is autem a Viriatho superatus foedus cum illo

iniit." hanc vocari ait Iberiara [idem Charax] libro tertio rerura


110 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

nQ(OTU I^/jQtuv iy.uXovv , ovnat '^v^inavTOg rov td^vovg rtjv

nQOarjyoQiav /iis/.iu9^tjx6T£g , dkX' dno fUQovg jtjg ytjg o iari

nQog nOTUfidv 'Ifj/jQiuv xai dn iy.eivov ovo/nul^ovTai , rrjv

niwav ovtco y.uKovvTBg. vaxeQOV ds (puaiv avXTjV fieraxexXij-

od^ai fluviuv." 5

KecpaXaiov xs'.

i/. ttjs laroQiccg tou oaCov Qtoipuyovs r>js ^^iyyoiay^s.

TovTM r(o ST£i OvaXsvTivmvog ov /xovov BQsraviuv xai

TaXXiav xai 'lanaviav uvao(6aaadat ovx la/vsv , dXXu xai

TTjV cansQiov Ai^vriv rijv rcov "Aq^Qcov xaXovfisvrjv /coQav nQoa- 10

un(aXsos TQonio roKoSs. dvo OTQurrjyoi rjouv^ ^Asriog xai

Bovi(f>UTiog, ovg Qsodoaiog xaru alrrjoiv OvaXsvriviavov slg

'Pcoftrjv dnsarsiXsv. Bovirpariov ds rrjv dQ/JjV rrjg sonsQiov

Ai^vrjg Xa^ovTog^ cp&ovrjaug 6 'Asriog Sia^oXrjV noistiat xar

avTOv (og uvTUQoiuv /LisXsT(ovTOg xui rrjg Ai^vrjg xQurrjaat 15

onsvSovTog. xai ravru /.ihv nQog TLXuxidiuv sXsys rrjv rov

OvaXsvriviuvov /LirjriQU , yQurpsi ds xui Bovirpari^o ori i(*v

/iisruns/Kpdfjg nuQuysvsad^ai /ir) &£XrjOrjg • dis^X/j&r^g yuQ, xai

doXcp os ol ^aaiXsig ^ovXovtui /siQcoaua&ui. xuvra Ss'^u/.i£vog

BovKpuriog, xai cog yvrjaifo cpiXd) 'Asrid) niarsvoag, /.israns/x-20

gj&sig ov nuQsysvsro, tots ol ^uoiXsig cog svvovorarov tov

2 pif/uccd^/ixoTOS M 4 ovroi add B 5 Tlavittv Bandiirius

pro Ilavioviccv 8 xkI raXXiav'^ ccXkcc xal FaXXiav M

9 xcci post cxXXcc om M 10 n)v rtov — '/'^Q"*' °'" ^ 1-^ ^


DE ADMIINISTRANDO IMPERIO CAP. 24. 25. IH

^Aetiov dntde^uvTO. rjoav 6e tw rois roxd^oi xai sdvrj noXXu

T£ xai jLtiyioTa f-isxQi tov /Javov^iov iv Totg vnSQ^ogeiotg to-

notg xttTMyiofiivtt. tovtojv 6s u^toXoycoTSQa siot Fot&oi Fij-

nsdsg y.ui OvuvdtjXoi, iv ovofiuot /.lovov y.ui ovdsvi STiQit)

5 diaXXdxTOVTsg , /nia SiuXixTM y.syQtjixivot ' ndvTSg ds TTJg

^Aqsiov vnuQ/ovot y.uxontOTiag. ovrot in *AQy.ttSiov xai

'OvcoQiov Tov zlavov^tov d'iu(SdvTsg iv Trj rcov 'Ptofiuiojv yfj

xuTioxiod-rjouv. y.ai ot fisv FrjnsSsg , £| cov votsqov dtfjQid-ij-

Gttv AoyyijSuQSot xui A^UQStg, tu nSQi ^iyytdmva xai 2sq~

10 insiov /ojQiu Mxrjoav , ol ds 'loiyord^ot /xstu 'AXuQiyov rjjvP 79

'Pco/iitjv nOQ&ijouVTSg sig TuXXiug i/coQrjouv xui tcSv ixst

ixQUTt]auv. FoTdot 6s Iluvcoviav s/ovTsg nQcoTOv, snstTu id-'

sist T/jg ^aotXsiag QsoSoaiov tov viov iniTQixpavTog t« t^^

&Qdxi]g /coQta coxrjOttV. xai ini vrj /Qovovg iv rfj &Qfixr]

15 StuTQixpavTsg, SsvdsQi/ov r]ys/.iovsvovTog avrcov nuTQtxiov xui

vndrov , Zrjvcovog uvrotg ijiiTQixpavrog, rrjg sansQiov Ai^vrjg

§uatXsiug ixQurrjauv. oi Ss OvuvSrjXot [AXuvovg sTtttQtod-

/xsvot xai rsQ/iavovg TOvg vvv xaXov/iivovg (PQdyyovg , Sta-

(SdvTsg Tov 'P/]vov noru/iov tjyov/isvov s/ovrsg FoyiSiaxXoVy

20 xuTCOxrjouv iv "lonavia nQcortj ovor^ 7.^Q^t ^^^ EvQconrjg dno

2 /lixQ'^^ Tiinav Theoplianes 3 itai riaac(Qcc, r6t&oi, 'YnoyoT&ot

(vel 'latyorS-oi), rfjnfSig Theophaues 10 'Ah'(Qi)(0v

M cum Theophane : corr Meursius. irustra, si conferas c. 29

/iSTa Tcts (fci/iilicis 19 'i*/;j/oy TJieophanes : hbri yivov ^jfoytss

atlil Tlieophanes, qui ModiyiaxXov

bens, accitus non venit. tum vero ceu (idum et benevolum imperatores

habuerunt Aetium. eodem autein tempore Gotthi et aliae niultae

ac copiosae {;enles in Hyperboreis locis usque ad Danubium habitabant;

quaruui praecipuae erant Gotthi Gepedes et Vandali, nullo

alio quam nominura appeliatione a se invicem discretae, et ubique

una communi lingua utentes : omnes alioqui pravas Arii sectantur

opiniones. hi sub Arcadio et Honorio transmisso Danubio iii Roinanorum

terra sedes posuerunt. et Gepedes quidem, ex quibus postea

Lon^obardi et Avares segregati sunt , regionem Singidoni et Sirmio

proximam coluerunt. Wisigotthi aulem cum Alaricho postquam Romam

devastarunt , in Gallias profecti eas sibi subegerunt. Gotthi

vero, qui primo in Pannonia consederant, deiude anno Theodosii iunioris

decimo nono Thraciae agros incoluere, eodem Augusto ita permittente

; iuque Thracia quinquaginta et octo aunis comniorati, Theudericho

duce, patricio et consule , Zenone ipsis perinittente occidentalis

Libyae regnum occuparunt. Vandali autem adiunctis sibi Alanis

et Germanis, qui nunc Franci appellantur, traiecto Rheno flumine,

duce Gogidisclo in llispauia, quae ab Oceauo occidentali priiua Eu-


112 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

roiJ lanBQiov 'nxeavov, Boviqxxiioq Ss (po^/^&sig rovg riJov

*Po)fXttt'(ov ^atjiXug nsQuaag dno Ai^vrjq eig 'lanaviav nQog

roi)? Ovuvd/]'A.ovg rjXdsv xai evQoav rov /xlv royidiaxlov rt-

Xevnjauvra, rovg ds sxsivov natdag ror&agov rs xai rtj^s-'

giyov Ttjv UQX^v Sisnovrag^TOvrovg nQOVQSXpa(xsvog riiv sans-b

Qiov Ai(ivriv sig roiu i-iSQt] ditXsVv vnsa/sro, scp' m sxaarov

Tov TQirov jLisQOvg uQ/siv avv avrw, xoivij ds ufzvviodai riiv

oiov Sr^nOTS nolsjuiov. ini ravratg ratg 6f.ioXoyittig OvavSrjXoi

TOj' nOQd^ftov dta^uvrsg rrjv At^vtjv xurfoy.f^auv uno rov '£lxsa~

vov f.isxQt TQtnoXscog r?jg xard KvQrjvrjV. ot ds 'laiyordoi dva- 10

Grdvrsg dno FttXXittg sxQurrjauv xui rfjv '^lanttvittv. rivsg ds

rrjg avyxXijrov '^Pcof.itticov tpiXoi Bonqiuriov r^v tov 'Asriov

xjjsvSoxarriyoQiav uvi^yystXuv rfj nXaxtdia, Sfi(pavij notrjauvrsg

xai rijV nQog Bovi(pu,riov ^Asxiov sniaroXrjv, tov BovKpuriov

Tuvxijv avxotg dnoarsiXttvrog. tj ds IlXundia sxnXaystaa tovIS

fisv 'Asxiov ovdav rJSixrjOSV , Bovi(pari(0 ds Xoyov nQOrQSnri-

xbv fif&' OQxoiv dnsarsiXsv. xov dh ror&aQiov rsXsvrrjaav-

Tog r?]L,SQixog rtov OvttvdrjXoiv ysyovsv avxoxQaxojQ. Bovi-

(puxiog Se t()V Xoyov ds'§dftsvog rmv OvuvSrjXoav xarsarQuxsv-

osv, oxQuxov fisydXov sXd()vxog ttvr(o dno rs 'Pcofifjg xai xov20

Bvt,avriov, orQttrtjyovvrog"AanuQog. noXsfiov 6e XQOx?]&svTog

TiQog rriC,SQix,ov ^xTrjd-)] 6 t(5v '^Pcoftaitov arQaTog. xai ovxoj

4 Tov&aQlv xs xai ri^^Qixov Theophm^s 10 KvQlytjs libri:

correctum ex Theophane

ropae regio est, sedem posuerunt. Bonifacius autem Romanorum imperatorum

metu e Libya ia Ilispaniam traiiciens ad Vandalos se re-

cepit. cumque iam obiisset Gogidisclus , ipsins filios Gottbarum et

Gezerichum priucipatum tenentes offendit. hos pluribus bortatus Libyam

occidenlalem in tres partes se divlsurum promisit, ut unusquisque

secum tertiam partem obtineret , cunctique simul adversariiun

omnem, quisquis ille foret , ulciscerentur. lioc pacto foedere, Vandali

freto transmisso Libyam occviparunt ab Oceano Tripolim usque

, quae est iuxta Cyrenem. "W isigotthi auteni e Gallia moventes

Hispaniam occuparunt. senatorei porro quidam Runiani , amici

Bonifacii, falsam Ai-tii criminationem Placidiae palefecerunt producta

Actii ad Bonifacium epistola , quam ipsis Bouifacius miserat. hac

re perculsa Placidia Actium quidem nullatenus laesit : ad Bonifaciuui

vero literas cum iureiurando misit, quae oflicium suaderent. defuncto

autem Gotthario, Gezerichus factus est Vandalorura imperator. Bonifacius

accepta fide contra Vandalos exercitum movit, numerosissimis

copiis Roma et Byzantio duce Aspare missis. inita cnm Gezeri-


m ADMINISTRANDO IMPERlO CAP. 05. 113

Bovirpdriog ^iftu ^'AonaQoq eig Tc6/ii/]V sXd^cov Tt]V vnoxpiav

fhsXvofV^ unodsCS^aQ ztjv dXrjd^etav. rj Sh ^ArpQiifrj vn' Ovav-

dfjXniQ ysyovs. Torf xai JMaQy.iavoQ aTQazioorrjQ d>v y.ai dov^

Xfvtav TU) ^AanaQv L,(ov GvvsX/jrp&i] vno F/^i^eQi/ov , (.isza

^^TUvTa (iaaiXsvaaq.

'£aT£Ov OTt TQfiQ d(.iSQOVf.Lvst(; siaiv iv oXfj TJj ^vQia tjyovv

6V tT] tcov ^Aqu^cov rlQ/fj, cav 6 /uiv nQcoTOg y.a9^sL,STttt iv tw

BayddSf ioTt ds ix zijg toi7 JMovdiisd' ysvsug rjTOt tov JVIov-

/ovnsT , 6 Jt /9' xu&itsTC/ci iv Arpgiy.fi y.ai sotiv iy. t/J?

IQtov 'AXri.ii ysvsug y.ai (DuTi/iie t/Jc S^vyaTQog JMovuusd- rjTOt

Tov llIov/nvasT , i'^ ov yui OaTi/LUTat ovo/idi^ovTai. 6 dsP 80

TOiTog yud^il^STUt iv "^lanavirt , soTt Je cind xqg ysvscig tov

Mu^iov.

'laTsov OTt iv T(o y.aT uQ/dg^ sv tm y.vQisvoat rovg ^a-

15 Qrzy./jvoiig ndarjg rijg ^vQiag, iya&ioS"!] (xf.iSQOV[.ivi]g iv Toj

BuySdS , idianoCs dh ndarjg Ttjg TlsQoiug y.ai Tfjg ArpQr/.rig

y.ai T/jg AiyvnTOv y.ai Trjg svSuif.iovog 'AQU^iag , yai si/sv

uiirjQrtdirxg (.isydXag rjTOt GTQttrrjyiSag xttvTug , nQ(oTi]V ufH]-

QttiSiav TrjV SlsQaiav rjyovv to XcoQoarlv, SsvTiQttV dfi7]Qu6iuv

20ti]V 'ArpQtXTJv , rQiT7]V dfirjoadiav rr^v Aiyvnrov , Tfrct^TTjv

dfi?]Qadiav Tr/v OiXiaTtijft rjTOt ro "^Pdfi^Xs , nifinTijv dfH]Qa-

Siav rrjv ^dfiaayov, ey.Trjv ufiTjQaSiuv ro Xhftxfj rJTOi to 'Efisoaa,

e§d6[4.i]V (xfirjQttSiav ro XdXsn , dydo/jV ufirjQttSiav rrjv 'Av-

4 Tw "[^/(T^Tttot Theophanes: libri'l'^o'7r«()0j' 7 kJ) — iv om IM

19 iSsvT^Qciv rrjv u4iyvnTov, roiTtj]/ icfitjQC(dic


114 CONSTANTINI PORPHYROGENIT!

tio/eiuv, ivaTtjv d/ittjQaSiav to Xagdv, dexuTrjv dixtjoudiav t6

EfxBTy tvdexuTfjv unti^udiav trjv ^Eai^ij, ^codsxaTrjv dfxijQudiav

ro MovoeX, TQiadexuTrjV u/j.t](judi'av t6 Tixqit. riJQ ds 'JcpQtxijg

dnoanuad^etarjg dno Ttjg tov d/iSQ/iioviivfj iv tm Bay8aS

i^ovatag xui idioxQaTtjadatjg xai u/liijquv ISiov dvayoQtvauar/g 5

yiyove, xa&wg xui nQOvniJQ/ev, nQtoTrj d/iijQuSiu t, TleQaiu^ Sev-

tiQu 1] AiyvnTog, xui xu&e^r^g al Xoinui xu^cog nQoeiQijTut.

UQTitag Sh nd/uv tov d/ieQ/iov/xvij tov iv tiZ BuySuS dSvvuTij-

auvTog yiyovev iSt()Qv&/iog 6 Trjg TleQaiug d/iijQug rjyovv tov

XoQuaav, xai dnexuleaev eavxov d/iea/tov/ivriv , (pOQCov xui iO

%o xovouv Sitt ntraxiSicov eig tov TQu/rjXov uvtov Sixtjv /ia~

viaxiov. liyet Sk avxnv eivai dno Tr^g yevedg tov "Jlri/t. 6

Sh djiti}odg Trjg evSui/iovog 'jQu^iag vniJQ/ev dei xai ndvTOTS

vno Trjv st,ovaiuv tov d/ti/Ou AiyvnTOv , yiyove Ss xai avT^g

idiOQvd/tog, xui dnexdXeaev xui uvxog euvxov d/ueQ/toviivrjv. i5

Xiyei Ss xui «fVoj iuviov eivut ix Tijg tov ^AKrjfi yeveug.

^

KsffdXatov xg

yivHiloyla xou neni^Ximov ('njyos Ovyuivog.

'laTiov oTi Qrji 'iTuhag 6 /liyag Aoo&uQtog, 6 ndnnog roi;

ntQi^XinTOv Qrjyog Ovycovog^dn^Tijg yevedgTOv /leydXov KaQOv- 20

lov xuTijyeTO, ne^i ov nolvg snutrog iyxco/itd ts xui Strjyrj/tuTa

xai nsQi noki/iovg drSQuyudij/iuTa. ovTog ovv KdQOvlog

4 iv'^ rou if? 5 r}yuyo{>ti'auau libri: corr Meursius 9

tou\ To viilgo 15 xul uuTos acld B 18 (>>jy6s add B

19 Tou vuigo cm

septiraa Chalep, octava Antiothia, nona Charan, decima Eniet, undecima

Esibe , diiodecima Miisei, deciniatertia Ameradia Ticrit. Africa

vero ab araermnmnis Bagdadensis potestate aviilsa, sui iuris facta et

proprium sibi ameram constituente , prima Aineradia , quemadraodum

solebat, fuil Persia, secunda Aegyptus, el reliquae deinceps, ut supra

dictum est. nu|)er vero cum amermumnes Bagdadensis viribus impar

csset, aineras Persiae sive Chorasau sui iiiris et potestatis factus est,

seseque amermuinnem appellavit , gestans Aicoranum e collo per tabellas

instar tor


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 25. '2(1 115

i]v /iiovoy.()UT(OQ navKov xdov ^tjyuTwv^ i^iaaiktvos ds sig zr^v

jLieydXrjv O^ayyim'. ev ds ratg rjfisQaig uvxov ovdeig tcoj' vno-

Xotncov Qtjycov hoX/Lijjaf Qijya tuvTov xaXiaai , akXa nuvTtg

vnfjQ/ov vnoonovdoi uviov • ooTig /Qr^juaTu iy.avd xai nXov-

5 Tov ucpd^ovov iv ILaXttiOTivri unooreiXag idEif.iuTO fxovaaT)]Qia

nufinoXXu, roivvv ylcod^uQiog ovrog dvulufSofitvog ru tav-

TOv OTQaTSv/LiaTUy xaru '^Fcofiijg iy.oTQarevaag dno noXi/iov

ravTTjV ixQdrijas, xai iari(p&i] naou tov rors ndnu • xai r^vixa

vniaTQe(fsv slg rr/v savrov i'^ovoiav ijyovv sig TLaniav ^ xa»

10 rr/VTt]aev sig t6 xdoTQOv JlXulivTa ro ov uno TQidy.ovru /ui-

Xiojv rrjg IJuniug. y.uxstoe /xsv ovrog tsXsvtu, irexev ds vlovP 81

vvo/iuri 'AdiXjSsQTOv, o? iyr^/ie yvvatxu tr/v /leydXrjV BiQruv,

xai e§ avrijg rrjv UQOQQrji^ivra Qtjya rov Ovycoia erexev. fxeru

dk To TsXsvTtjOai rijv fiiyav AwddQiov, uiodoi/.og 6 iSiog rov

15 Aodotxov uno rov fisyuXrjg (DQuyyiug iXB^cov ixQUTi]OS rrjv

JJuniuv. xui tjv /liv uorenTog, votsqov de ?]X9sv sig BsQca-

vav , tig to xdorQOV rb ov uno qx fiiXi'cov rijg JLuniug , xui

iX&(')VTog avTOv ixetoe inaviorr^ouv uxhco oi rov (xvrov xu-

GTQov , xui xQartjoavTeg irtxjiXtaouv. xui rors ixQdrj^ae Bs~

20 QiyyiQiog o ndnnog lov vvvi BsQiyyiQi, xai siosXd^cav iv^^Pco/ir]

£ori(p&i]. xui fisru tovto idrjXonoir]OS Xuhg noXvg rca T .-

SovX(fM eig BeQycaviuv ovti , Xiyovrsg ori iX&s ivruvdc., xai

nuQudidofiiv ool to Q7]ydrov, xui dnoxrsvovfisv rov BsQiyyi-

8 xctl iaiicfO^tj nciQu rov rors na.na acld B

omDibus regnis iinperabat. regnavit aiitem in magna Francia, ipsoqiie

regnante uenio aliiis sese regem appeilare aiisus est, sed foedus cura

eo oinnes pepigerant. ille autem inultis opibus ingentique pecunlarum

vi in Palaestinam transmissis, monasteria quampliirima ex.citavit.

Lotharius igitur iste, admotis exercitibus , adversus Romam expeditionem

suscepit, quam bello suhiecit; atque ab eo qui tinn sedebat

pontifice coronatus est. cum autem in dicionem suam, Fapiam sci-

licet, reverteretur , in urbera Placeutiam triginta a Papia iniliaribus

dissitam pervenit, ibique diem obiit. filium vero habuit Adelbertiun

nomine, qui uxorem duxit magnam Bertam et ex ea Hugoncm regem,

cuius supra mentionem fecimus, suscepit. Lothario autem magno fatis

funclo , Ludovicus cousanguiueus Ludovici e magna Francia profectus

Papiam occupavit non roronatus. postea Veronam se contulit;

quae urbs centum viginti miliaribus Papia distat; quo cum venisset,

insurgenles contra illum cives caplum oculis orbarunt. tunc regnura

adiit Berengarius, Berengarii qui nunc in vivis est avus , Iiomamque

ingressus coronatus est. hiuc populi multi Rodulphura in Kurgundia

versantem hisce verbis evocant "huc accede, et occiso Bereugario


116 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

Qiov. Sh TjP.^f «710 BsQyoaviuv ni}og ru ixsQrj r^g TluiiiaQ,

xai 6 /.dv tjfiiav!; Pvaog ^v /hstu tov BsQtyyegi, 6 Ss Xoinog

(XBTu Tou 'PoSovkrpov. xui noXeurjaavTsg, sviy.rjaiv o BeQty-

yeQtg tov nQcoTOv noke/iiov, xui nuXiv nole/ntjauvTeg , iviy.rjaiv

6 'PoSovX


DE ADMINISTRANDO lIMrERlO CAP. 20. 117

(xad^tav BfQiyyegtg ^TOif.iuodrj , y.ui unrfKdev fig avvtxrrr^aiv

avzov Tigog noXe/nov, y.ui naQayu&iaug iaTSvo/coQi^aiv atJTOvg

dno Xifiov, y.ai wQtas tov Xuov avxov firj rpoveveiv riva, ulX'

onov uv XQuxrjatoai riva «5 avrwv yonrtoat rijv Qtva avrov

5y.ai ra ^vo (oria yai dnoXvcoaiv J^ xai inotovv. deaau-

fisvoi ovv rovTO al nQOOQtjS^etaat rQ£ig y.etpuXai, uQUvreg dvv-

noSeroL ra deta evuyysha eig rug /etQug uvrcov rj/.&ov nQog

Tov BeQiyysQiv j airovf.ievoL avy/coQjptv xai ilfxvvovreg rov

fitf]y.iTt ild^erv iv9uSe liixQt riXovg Ccoiig avrov ' y.ai TorfP 82

IQ naaev avrovg dneXSeiv eig rijv idiav /ojquv. vareQOv Se

rov BeQiyyiQt dneX&ovrog eig BeQcovav, dniyreivev aiTOJ/ Oa-

/.dfi^eorog o ovvrexvog avxov , y.ai rore iy.ourriaev oXov t6

(trjyurov '^PoSovX


118 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

i^foyev Amd-aijao tw viui uxhov ^ rio vv^i opti 'liuXiug (tt^yi'

rj db dveX&ovaa sv KoivmavxivovnoXti, xai' avvafp&sioa '^Pco-

fiav(o xm 7iooff)V()oy£vvirjX(o vlfjj Kojvaxavxtvov rov (piXoyQtfjxov

Seanoxox^ p/xoi ly &vy(x,xrjQ rov avxov nSQt^Xsnxov Qijyog Ov-

ycovng, i^ (avour^t^txo BeQxa xaxd x6 ovOjLia rijg jiid/Ltp7]g avxijg5

Tfjg jiisydlijg Bsoxag , rlxig jnfxd &dvaxov xov 'AdeX[S£QTOv

av(f')6g avxtjg sl^iaaiXivatv i-xt] *. jLifx(ovo/.idad7] ds Et-()oyi'u

xax(x rb ovoiia rrjg rs (Xfx!.i(A.rjg yui ddeXfptjg Kojvaxuvxtvov

xov (piXoyQlarov deanoTOv,

K e (p d X u i v xL„ 10

ntQi xt>v d-i/itcaos .Aoyov^aqdUtg, xici noi' iy ccvifi jiQiyxiJirawv xctl

ciQXOviKuy.

'Lirdov oTi iv xoig nuXutolg yuovoig xaxey.Quxitio rj nuau

e^ovaiu t.^, 'IxaXiug, rj xs NtdnoXig yal Kanvrj xui rj Btvt-

^evdog ro xe ^aXsQivov xui fj '^/iuX(p7] xai ruixrj yai nuaui^

•7 'Aoyov^a'^'5ia, nuQu rcov'PcojUf^t'coVj drjXovoxi l^uaiXfvOf.i(vrjg xrjg

'^Pcofnjg. iiecu fj"t x6 dveXdeiv x6 ^aaiXetov sv KojvaTuvxivovnoXei

dief.i£Qiad-rjaav xavxa ndvxa elg dQ/ag dvo, e§ ov yai nuQu rov

^aaiXevovxrg sv KcoiaxuvxivovnoXei aneaxsXXovxo naxQixiot dvo^

xai fihv eig nuxQixiog s/odxei xrjv ^ixeXtuv yuixr^v KuXu^qiuvI^

yai rrjv NednoXiv xui '^4[.idXffrjV, 6 ds sxtQOC narQtxtog sxud^s-

C«TO eigBsvt^tvSov xaisxQurei ttjv Ilamav xai xrjv Kdnvav xai

rd Xotnd ndviu, xui srsXovv xar' stogriTi ^aatXetrd vtvo/iiiajiisva

xcT) Sr.iioaifo, uvrut dh ndaai ui nooopr.^tTaui y(ouui y.uTCO-

4 7}T0v ? 15 rccitjTtj Meursius 16 ^c(aufuo/iiiva)y M

copulavit, eius vero filiain Adelesam miptui


DE ADMlNISTRAIsDO IMPERIO CAP. 26, 27. 119

y.ovvxo naQU x(av'^Pw[.tui(av. iv dh TOig yaiQoT^; EiQfjvrjg xrjg (i(x-

ai/i.f'doQ dnooTuXeig 6 nuTQr/.iog NuQoijg ey.Q(xT(i rrjv Btvt^tvdov

X(ti Trjv Il(zn('uv^ xui Zu/aQi'ug 6 ndnug'j4dr}VuTog syodTei TrjV

'^PooLirjv. ovvE^rj di nol6/.(ovg yevsod^ut sig t« Trjg nuniug /ii£Qt],

5xai e^fodiuoev 6 nuTQixiog NuQoijg eig t()v otqutov tu (ioxo/iti-P 83

l^Oftsva ntkxTU tw df}iioo('(o , x(xi ovx unsrsT^xXrj rj xutu rvnov

iioxotiidf] nuQ' uvtov • 6 ds Nuoo/jg (xiTSfirjt/voev oxi uno

Tav avTO&t, fxixKXov sKnitta /.loi unooTuXtjvut /qi^/liutu, inetdij

nuauv Ttjv uno T(av cods iioy.o/itil^oftspr]V fiaxo/iidrjV sig T(jvg

10 (iVuy.r7puvTug noXe/iovg xuTrjvdXaiou , xui /lix/j.ov v/teTg txno

Ttav (ods l^rjTeTTS eiaxof.tiS(xg. tuvtu uxovaaou tj ^aoiXiooa

EiQt^rrj xai ooyio&eToa dneoTetXev uvt(Z uTQaxTOv xai }]Xu-

X(XTtjV , yQuxpuau nQog uvtov «n Xtt/if t(xvtu^ « x(xi UQ/ioZ.ei

. GOf vrjdsiv G£ yuQ /loiXXov ixQ('vu/tiv dixaiov rj fieTa onXtov

la (og uvSqu SiexSixeTv xui Sievd^vreiv xui vneQnoXe/^eTv Pio-

ftuicov. TUVTu uxovoug o nuTQtxiog NfxQorjg ujTeyQuxps nQog

rrjV ^uoiXiSa oti snsi ovt(o uuq' vftTv svo/tiaSfjv vrj^siv xai

xX(6&eiv xadtxnSQ yvvrj, xXdoaai s/co VfjfiUTfx fteT('x Tfjg itTQuy,-

Tov xui rjXux(xT7]g, iva /ts/Qig uv C(ooiv o't 'PocifiuTot firj Sv-

20 vrjd^cjoiv s'§v(p(xvui tuvtu. ol Ss yloyov^uQSoi tw TCTe xatQ(o

xuTioxovv eig nuv(oiiuv , iivd^u UQTicog oixovaiv oi TovQXOi.

xui unoaxsiXug 6 nuxQt'xtog NuQOtjg nQog uviovg ontOQug nnv-

TOiug sSfjXonoi/jasv uvxoTg oxi Ssvxs svxavda , y.ui d'suaaads

ratoris fisco assignatam peciiniam pendebant. hae porro omnes, qiias

siipra recensui , regiones a Romanis habitabantiir. teniporibus autem

imperatricis Irenes missus patricius INarses et Reneveutum et Papiam

administrabat; Romam vero papa Zacliarias Atheniensis. acciilit autem

iit in Papiae partibus bella gererentnr , Narsesque patricius fisco assignatas

ex pacto pecunias in exercitus usura impenderet; et ordina-

rius ab illo reditus non tantum non mitlebatur, sed potius illinc

pecunias sibi missum iri, sperare se siguificabal , quippe cum omnes

reditus bellis ingruentibus impendisset, ac proinde non binc aliquid

esse quaerendum. his auditis imperatrix Irene , ira accensa , fusum

illi et colum misit, hisce verbis ad ipsum scribens "accipe liaec quae

tibi conveniuiit : nere enim te aequius iiulicavimus quam armis tanquam

virum uti ac pro Romanis pugnare." quibus intellectis Narses

patricius rescripsit imperatrici hoc modo : "postquam riere me rectius

et filum torqiiere videtur tibi veluti feminam , telam ine ordiri nosse

scias, quam nunquam Romaui detexant." ttinc autem temporis Longobardi

Pannoniam incolel)ant, quae nunc Turcarum sedes est , et

missis ad eos fructibus omnis generis patricius isthaec ipsis signifi-

cavit "venite huc et videbitis, pro velere verbo , lerram mel et lac

fluentem, et qua , ut puto, neque deus meliorem h;ibet: et si vobis


120 CONSTANTINI POKPIiYKOGENlTI

yijv (jsovaav xutu ro siQtj/iievov (.lilt y.ui. yuKu, /jg, cJe oijliui,

6 3-ebg xqsittovu ovx dysi • xai si sotlv v/.uv uqsotov, xutoi-

y.rjaute sv avTv., oncog sig uiwvu uicovog /iiay.uQi%eT£ /ns.

TttVTa ds uy.ovauvTsg ot Aoyov'^uQdoi xui nsia&svTsg, uvalu-

^o/csvoi Tug cptt/iLl.iug uvtwv , ijX&ov sig Bsvs(isvd6v. ol t)t 5

Tov xuaTQOv BsvspBvSov ov/. SLuauv ttVTOvg svdov TOV xu-

OTQOv eiasXd^stv, oy/.rjauv dh s^w&sv tov xuotqov nXi^aiov tov

Tsi/ovg sig tov nOTU/iov , oiy.odo/itjauvTsg sxstos xuotqov /u-

XQOV, £| OV Xtti OVO/lU^eTUL TL,l(ilTav6(iu^ TOVTSOTL VeOXUOTQOV

o xui /le/QL Tfjg aij/isQov avviaTUTui. siaijQ/ovTO ds xai svi^o- 10

^ev Tov xuoTQOv xtti iv TJj ixy.ltjaia, xui Slu /xrj/avijg xv-

QisvaavTsg Tovg oixrjTOQug tov xdoToov Bevs^svSov dvstXov

nuvTug xai xutso/ov t6 xuotqov soco&sv yuQ i^iu twv qu-

fiScov uvTOov onudiu ^uoTul^ovTeg , xai iv TJj ixxlrjOia vno-

TQonov nOLijaavTsg ini to uvto /LU/rjv j nuvTag , cog iiQf}- 1b

Tau, unixTSLvuv, xui Ixtots ixaTQUTSvaavTsg nuaav Trjv y^v

ixsivrjv vniTu^uv tov tb &i/iuTog yloyov^UQdiug xui Ku-

^tt§Qiag xui (-cog Tlaniag , dvsv T/jg '^TdQSVTOv xui KuXXl-

noXeoog xui tov '^Povaidvov xai Ttjg NeunoXsmg xui Tt]g Tul-

rrjg xui ^VQSVTOv xai^A/LuXfprig. jiqoStov dh xuotqov vn7]Q/ev20

UQ/uLov xui /liyu fj Kunvu , SsvTiQU jj NsunoXLg, TQirr] tj

Bsve'(ievS6g ^ TSTdQTt] rj Ttturi, ni/inTtj ^ ^A/iuX(pr]. t6 8h

^uXsQLvov foxia&t] int ToiT ^lxuqSov , 6t£ dis/iiQiauv ol ylo-

yovfjuodoi Ttt nQLyxinditt. eiai dh /ti/QLg Ttjg o/j/iSQOv, r]TLg

ioTiv ivSiXTLLov e^86/ir], STrj dno xtiaewg x6a/iov (^vvX^ , ay'25

3 /iuy.a(>u,tixp. 9 %t,t.vu. vo^cc M 13 yMiixovy M

placiierit, hanc inhabitabitis , ut in perpetinim faustis ine precationibus

ac benedictionibus proseqiiamini." his vero autlitis , persuasi

Longobardi cuni familiis Beneventuni venerunt. cives autem Beneventani

cum intra urbem iilos admiltere noilent, extra eani prope

murum ad flumen habitarunt, aedificata urbe parva, quae Civita nova,

id est nova civitas, appeliatur, extatcjue etiam hodie. iutrabant vero

etiam urbem et ecclesiam , doiocpie superiores facti liabitatoribus

omuibus eos universos occiderunt urbemc[ue occuparunt: gladiis enim

intra lustes occultatis , ecclesiam ingressi , pugna excitata universos,

ut supra dictum est, intereiiierunt. et inde excursione iu omnem

diciouein tliematis Longobardiae et Caiabriae lacta , subiecerunt eam

uscpie ad Papiain, excepta Hydrunte Callipoli Rusiano Neapoli Gaieta

Surreuto et Amalphe. prima vero urbs antifjua et magna erat Ca-

j)iia, secunda Neajiolis , tertia Beneventum , cjuarta Gaieta , cjuiutji

Amaliilie. Salernum autem habitatuni fuit a Sicardo, cum principa-

tus dividereut Longobardi. et sunt iii hodiernuui uscjue diem, cjuae

seplhna indictio esl, anui a coiidito mundo 645; (Christi g^g), a divisa


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 27. 121

o^ ejLt£i)t'a&i^ ^ Aoyov^aQditt exrj o. vnriQ/ov c5e adsli/oi

dvo, ^ty.oiv y.ai d ^iy.UQdog' y.ai o (.lIv ^i/.ojv sy.Quxi^ns t/]V

Bevs^sviiov y.ui xa (.iSQrj x^g BuQtwg nui xrjg * ^intvdov , o

ds 2^iy.uQiiog xd I^ulsQivdv y.ai rijv Ktxnvuv yui t« /.itQ}] t?]c P 84

5 Ka/M^Qiug. ^ da NednoXig ^v uQxuiov nQutxiOQiov tcoj' x«-

x£QXO/.isi'iov nuxQiyicov, y.ui d y.QuxcSv xrjv NsunoXtv y.uxu/e

y.ai xijv ^i/.sXiav, yui rjviy.u yuxiXu^iev d nuxQiy.iog iv Neunolei

, dn/JQxexo d dov'§ Neandltcog iv ^iy.elaa. tj dh Kunvu

r,v noAig vneQ/iieyid^/jg , xui lulo) vnd xwv OvuvdrjAojv rjxoi

iOTcdv 'AcpQty.^v, y.ui y.uxiXvaav avxrjV. £Qrj/itoy.daxQOv de ova/]g

(oy.ovv ev uvxfj Aoyov^uQdoi. y.ui ndltv xcdv ^AcpQty.wv ensQ-

yo/.ievo}v xux' avxwv umoSo/trjaev d iniay.onog AuvdovXfpog

xdaxQOv eig x/jv yicpvQuv xov noxa/nov, xai incovo/taoev avxo *

Kdnvav viuv, Trjv y.ui vvv ovauv. dtp' ov ds ixTia&/] ^ avxrj

15 Kdnva eiaiv i-Trj oy . ^ Jg Nednoltg xai ^ ^A/idX(p/] xui

7j ^vQSVTog vnrjQxov uei vnd rdv ^aaiXiu '^Pco/.iuicov.

'loTiov OTt /tuaxQO/irjXrig eQ/xrjvevexai xfj ''Poi/xaiiov dia-

Xixx(0 xaTendvco tov otqutov.

'loTiov oxt nQo TOv neQciaav rovg Bevexixovg xai oix/jaut

20 (iS Ttt vrjaiu eig u vvv oixovatv, ixaXovvxo * ""Evexixoi, xai

y.uTfoxovv eig zrjV '§/]Qdv eig uvtu tu xdoTQu , xdoTQOv Kdy-

y.oQdu , xdoTQOv * 'lovoTtvidva , xdoTQOv tov Novvov , xai

SrcQa nXetoTu xdoTQU.

11 ttjV (((pQixijy iniQyoLitv>]y libri: corr Mcursius 13 Ka-

nccvTijV y.ai libri : corr Baiuliirius 21 xajtpy.ovi/ ahty.iot libri,

et mox ahty.iwv. corr Meursius «^1«] luvxal

Longobardia anni 200. erant autem fratres cluo, Sico alque Sicardus.

et Sico quitlem Benevento imperabat ac Bareos, et Sij)eudi partibus,

Sicardus vero Salernum Capuam et partes Calabriae possidebat. at

Neapoiis antiquiim praetoriuni erat patricioruui qui mittebantur ; et

qui Neapoli imperabat, imperabat et Siciliae ; cumque patricius Neapolim

appelleret, dux Neapoleos in Siciliam abibat. Capua vero erat

urbs ingens, captaque est a Vandalis sive Afris, et vastata ; atque ita

desolata cum iaceret , inhabitarunt eam Longobardi. et mox Afris

rursuin ingruentibus, Landulphus episcopus ad pontem fluminls tirbem

aedificavit, quam Capantem nuncupavit ;

quae quidem etiamnum super-

est. ex quo autem haec Capua constructa fuit, anni sunt 73. cetcrum

Neapolis Amalphe ct Siirentum Romano iuiperatori jemper paruerunt.

Sciendum quod magister militum Romanorum liugua significat

praefectum exercitus.

Sciendnm cjuoil Veneti anterjuam traiicereut, inhabilarentque insulas

quas nunc iuhabitant, Ifenetici uuucupabantiir, et incolebant in

continenti has urbes, Coucordiam lustiniana Nununi et reliquas ple-

rascjue.


ISa CONSTANTINI PORPHYROGENITI

'loTaov vTi nsQaoavroiv rcov vvv y.al.ovf.isvmv JBsveTi'y.(av^

nocoTOv d'f * llvsTinmv , sxTiaav iv tiqwtok; y.uoTQOv 6/vQnv,

sv (h xui (yrjf.i(oov xad^sI^STai 6 Sov'§ BsvsTt'aq, s/nv xvy.XwS^sv

&(iXaaaav coasi f.tiXi'aiv 6|, sig rjv y.ai siasQ/oviai. nOT(x/iioi

x(^. i,nciQ/ov(ji Ss xai vtjaOL xar' dvaroX^xg t»v avTOv. s'xti-5

aav Ss xai sv Tutg avTati; vijaotg ol vvv Bsvstixoi x«Ao«-

fisvOL xdaTQa, xaoTQOv KoyQddov , sv (h xai f^irjTQonoXn; SOTI

fisydXt] , xai noXXa Xslxjjava ayioiv iv Tavxri anoxsivTat , xu~

OTQOV "Pi^uXsvar^g, x^xotqov AovXiavhv, xdarQov "yiipavov, xd.

OTQOV 'PcO/LKXTtvd, XtxaTQOV AlXSVTL,t'(X, xtxaTQOv TltvSTai , onSQ 10

XsysTui ^TQO^iXog, xdaTQOv BivioXa, xdaToov Btisg, sv (h vnuQ-

yst vaog tov dyiov dnooToXov TLstqov, x(xaTQ0v ^HXiTOV('xX^a,

xdoTQOV AlTOVfXUVy.SQOSQ, xdaTQOV BqOVIOV, xdoTQOV M(xd(XV'

xov , xdoTQOv "H^oXa , xdarQOv nQiorrjva, xuotqov KXovyia,

xaoTQOv BqoiJvSov, xdoTQOv Woaawr, xuotqov AavQiTdov. 15

'loTsov OTi y.tti sioiv stsqui vrjaoi iv rfj avTcov /coQ(r. BsvsTtag.

loTsov OTt xai sv rfj arsQsa si; t6 ftsQog Ttjg 'IiaXiug

vndQ/ovai xdoTQu tcov Bsvstixcov^ (xTtvd sioi ravTa, xdoTQOv

KdnQS, xdoTQOv NsoxaoTQOv, xdoTQov (DtvsQ, xdoTQOv ^iyvXov,

xaoTQOV Asi(.iavag, sf.in(')Qiov fisya ToQrllsXtJov, xdoTQOv I\Iov-2Q

Qdv, y.uoTQOv '^Pi^ariov , o SQfn^vsvsrut ronog vxprjXoruTOg, iv

(Ji Xu9^st,STat O $01/'^ BsVSTiag, xdoTQOV Ka(^SQT^SVT^t]g.

loTSOV OTi y.ai ifinoQia sloi xai xttoriXXia.

5 Ixxiaay Meursius pro ^xtidsv

Sciendiim Venetos nnnc appellatos, qni olim ITenetici dicebantur,

cum traiecissent, munitani imprimis nrbem condidisse, in qna hodie habitat

dnx Venef iarum, mari undiqne cinctam spatio circiter sex miliarium,

quod influunt flnmina 27. sunt etiam insulae versns orientem urbis,

in quibus Veneti nunc appellati oppida aedificarnnt, Cogradum, ubi metropolis

magna est, in qna mullae sanctorum reliquiae depositae iacent;

Rhibalenses, I.nlianum, Apsanum, Rhomatina, Licentia, Pinetae, sive Strobihis,

Biniola, Bocs, ubi templum S. Petri apostoli, Elitnalba, Litumancerses,

Bronium, Madaucum, Hebola, Pristena, Clugia, Brundum, Phosaon,

Lauriton.

Sciendnm etiam alias esse insulas in Venetorum regione.

Sciendnm etiam in terra firma Itab'ae regione etiam urbes Vene-

torum has existere , Capre , Neocastrum , Phines, Aecnlnm^ Aimanas,

magnum emporium Tortzelornm, Muran, Rhibantum quod significat

,

locum valde excelsum, in qno residet dux Venetiarum, el Cabertzentza.

Sciendum etiam emporia esse et castella.


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 27. 28. 123

KE(pdXuiov xf]'.

ifirjytjais nius xatcpxta&>j >) yuy xnXovu^yrj BevETtct.

'loreov 01 1 ^ Bevsxia xo fxhv nalaiov ^v ronog sQri(.L6q riq

doix)]Tog xai (iaXTCodi^Q, ol ds vvv y.alovf.isvoi Bsvstixoi vn^Q/ov

5 OQuyyoi dno ^Ay.ovr]\eyiag xai dno tcov stsqcov TOncov Ttjg (l)Qay-

yiag , xai xaidjxovv sig xijv '^rjodv uvtixqv r^g Bsvsriag. tov JfP 85

'AiiKa Tov ^aaiXsojg Ttav 'AiSaQOJV sX&ovrog xai nuaag rdg

0Quyyiag y.uvaXrfiouf.isvov xai dipuviaavTog^ riQ'E,avTO qisvysiv

(.ihv ndvTsg ol 0Quyyot uno ' Axovrjlsyiug xai uno rmv stsqojv

lOrrjg 0Quyyiug xdoTvcov^ SQ/sodai Jt UQOg rug doixr^TOvg vij-

aovg T^? Bsvsxiug xai noistv sxstos xaXv^ia Siu tov tov

(iaoiKscog ^AriXu (po^ov. uvtov ovv tov ^uoiXscog 'AxiXu AT^i-

auf.isvov ndoav rrjv /coquv rijg '^rjQug xai ftixQi ''Pcofirjg xui

Ku)M^Qiug sX&6vTog xui ttjv Bsvstiav (.luxQod^sv xuTuXinov-

IQrog , adsiav svQOvTsg oi nQOanscpsvyorsg iv xutg vrjooig rijg

BsvSTiag^ xui oiov t1]V SsiXiuv dnoosiou/itsvoi^ unuvTsg s^ov-

ksvouvTO Tov xuToixijoui sxstos • onSQ xui snoirjoav , xutoi~

xrjoavTsg sxstos fxs/oi Tijg arjftSQOv, fisjd Sh to ava/coQrj-

aai Tov 'AtiXuv fisrd /Qovovg noXXovg ndXiv nuQsyevsxo Tli-

ZOntvog 6 Qrj^, og TjQ/s tots rrjg ts TLaniag xai stsqcov Qrjyd-

tcov • si/sv ydQ ovrog 6 Uintvog dSsXcpovg TQstg , oiTivsg

^Q/ov naocav tcov 0Quyyicov xai ^xXu[iivtcov. xov Ss Qr^yog

8 )]Q^avTO adcl B

28. narratio^ (juomodo conditae fuerint, quae nunc Venetiae

nuncupantur.

Venetiae olim quiclem erant locus quispiam desertus, non habitatus,

et palustris : qui autem nunc Veneti appellautnr, Franci erant

ab Aquileia et ceteris Franciae locis , et inhabitabant terram quae e

regione Venetiarum est. cum autem venisset Attila Abarum rex ac

universam Franciam depopulatus esset ac perdidisset, Franci omnes

Aquileiam cum reliquis Franciae urbibus deserere coeperunt , et ad

Venetiarum insulas habitatoribus vacuas venerunt, et tuguria illic

fecerunt ob Attilae regis metum. hic autem Attila rex cum terram

omnem devastasset et Romam usque atque in Calabriam venisset,

Venetiasque longe relicj\)isset , inventa securitate qui iu insulas Venetiarum

confugerant, et tanqnam timore deposito, omnes commorari

ibi statuerunt, et commorati snnt in hodiernum usque diem. postquam

vero Attila recessisset , niultis post annis venit rursum rex Pipinus,

qui Papiam tunc et cetera regna tenebat: habebat enim tres

fratres Pipinus , cjui Fraiiciae omni et Schivoniae imperabant. cum


124 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

Tlinivov i).d^6pTog y.axu tcov BsvETixoav f.L£Tu. Svrd(.iS(og xai

Xaov noXXov ^ nuQSxdd-taev Sid Tijg '^rjQug ixsidsv tov neQu-

fiaxog t(ov vijacov xrjg BsvsTiag , sig xonov lfy6f.isvov ^Jsifio-

Xag. 01 ovv Bsvstlxol iSovTsg rov Qfjyu ILintvov fiSTu zfJQ

euvTOv SvvdfxSLag xut' uvtcov ensQy6(.isvov xui (xsXXovtu /hstu 5

rdov Inncov unonXsvaui nQog rijv vrjaov rov Madaf.Lavxov

(fiffft yuo avrrj -^ vtjaog nXr/aiov Trjg '^r^Qug), ^aXovTsg xsqu-

ruQiu unav ro nsQUfia ivanstpQa^av. sig dfLtj/aviav ovv

ik&(ov 6 rov QTjyog TLinivov Xaog (^ovds yuQ ^v Svvutov av-

rovg ukXayov nsQolaai') nuosxd&iauv avrotg 6lu t^? ^rjQdg 10

fi^vug £|, noTiSfLOvvTSg xad' ixdoTtjv rjfiiQuv fiST athcov. xai ot

fisvBsvsTLXoi siariQyovro sig tu nXoia uvxcov xui Laxuvxo onia^sv

x(ov nuQ* avrwv QLCfjivxLov xsQaraQicor^ 6 Jf (J?)| Tlintvog laTuro

fisrd rov Xaov avrov iv rcjj aiyLuXcT). xai oi fisv BsvixLxoi

fiSTu roisiug xai QLnruQicov inoXifLOvv , fLt] icovTsg uvToi>g 15

nQog Ti]v v/jaov SLunsQoiaai. unoorjarxg ovv u Qrj'^ TlLntvog

eins nQog xovg Bsvsrixovg otl vno rrjv iftrjv ystQu xui uqo-

voiuv yivsa&s, insiSrj dni) Ttjg ifLtjg y(VQug xui i'^ovaiug iari.

oi dh BsvsTLxot dvxiXsyov avKJj oxt ^fistg SovXot diXoftsv si-

vai roZ [iuaLXiojg^Pojfiaimv xui ovyi aov. ini noXv J^s ^ia^ 20

o&ivTSg ot BsvsTtxoL dnb ri^g ysyovviug oyXrjascog nQog av-

xovg inoirjaavro siQtjVixdg onovdug nQog rov Qtjya TLintvov

xov nuQiysLv avru) nXstaTU ndxxa. sxtots ds xud^' sxaoTOv

XQOvov rjXaTxojTO x6 ndxTOV, onsQ xai fiiyQt rijg otjfiSQOv Stu-

6 dafictvxov M

autem contra Venetos proficisceretur rex Pipiuus , iDgcntciii militiini

multitudinem secum ducens, castra metatus est in continenti ex altera

parte traiectus insularum Veuetarum, in loco cui nomen Aibolas. vitlentes

autem Veneti regem Pipinum contra se cum exercitu advcntautem,

et cum equis appulsurum esse ad insulam Madamauci , qiiae

continenti propinqua est, antennis iaclis oinnem traiecluin muiiiverunt.

cum igitur videret Pipini exercitus nihil se efficere posse, qiiandoquidem

traiectus alibi niillus esset, obsederiint eos in continenti per

semestre, quotidie manum conserentes. etVeneti quidem naves siias

ingressi post antennas quas iecerant se tuebautur, rex vero Pipiniis

cum suo exercitu stabat in littore ; quem Veueti cum sagittis et missilibus

oppugnabant , ne in insulam traiiceret. desperans igitur rex

Pipiuus ita Venetos compellavit: "subditi mei estis, siquidem a mea

terra et dicione huc venistis." at illi responderunt "Piomanorum imperatori

siibesse volumiis , non tibi." tandem vero crebris molestiis

fatigati Veneli pacem ciim Pipino rege vel invili fecerunt et tributa

plurima promiserunt. ex illo vero tempore singulis annis niinutum


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 28. 29. l!i5

a(6'^£Tui • TsXovGt yuQ ol BevsTf/.ot t(o xut£/ovti t6 QrjyuTOv

'haXiug tjtol Tlaniug Si^uqiu uaif.Hv XiiQug X? yu&' ay.u-

GTOV /QOVOV. y.ul TOVTtO T(0 TQOTKO enUVGSV /il€Tu'^V (^QUf-

yuiv -/.ul IjsvstUcov noXsiiog. ots Ss /Jq'^uto unocptvysiv o

bXaog nQog BevSTiuv y.ui cinoavvdySG&ui (jjgts noXXovg yive-

a&ut , dvr^yoQSvaav iuviotg dovxn tov (vysveifc tvov uXXcov

SiufpeQopTU. iyeyovei ds 6 nQcoTog J"oi)| sv uvTOig nQiv t^P 86

sX&etv y.UT' avTcav 6 q^'^ Tlintvog. ^v ds t(o xorf yuiQfZ t6

SovxdTOv eig xonov leyofxevov TL^ifiiTu, vo^a, bnsQ eQ/iirjreve-

iOT«t veoy.uGTQOv. 6iul dh to eivut t6 nQoeiQf]/j.svov vtjgiov nXt]-

aiov Tpjg '^tjQug^ xotvi] ^ovXfj ixeT£^rjy.uv to dovxfXTOv eig £TS-

Qov vtjoiov , £v (0 y.ui vvv eaTi arifieQOv, Jfct t6 etvut fii^xo-

3^£V Tijg '^i]Qug, oaov ^Asnet Tig uvSqu inn(o £(p£'C,6(.ievov.

K£cpciXaiov y.d''.

15 nenl tijg ^tlfiailag xcd Tujy iv ccvrj] nctQCixeifxiycov i&vwy.

"Oti /JtoxXf]Tiuv6g 6 ^uaiX£vg ncivv r^j /ojQug /leXfiu-

riag ijQcxa&t^y dt6 xui dno T/jg "Pcofirig lu6v dyaycov f.i£Tvt,

Tug (pufuXiag uvTciov iv Trj uvTfj r/jg /J^lfLUTiag /(X)Qu. tov-

TOvg xuT£axijvcoa£v ' ot xai'Po3fiavot nQOa/^yOQevdfjaav dia t6

'-iO «710 'Pcafiijg fieTOtxiaS^ijvai , xui TavTKjV fti/QC T/jg arjfieQOv

rrjv incovvfiiav ivanorpiQOVTat. ovTog ovv 6 ^aaiX^vg zlio-

xXijnav6g xai t6 tov 'AanaXci&ov xdoTQOV (^xoSofirjOS , xai

10 vtjaiov] arjfielQv P

fuit tributiiin, quod etiam hodie oblinet : solvunt enim Veneti quotannis

Italiae sive Papiae regnura tenenti divaria argenti non signati

iibras triginta sex, atque iioc inodo bellum inter Francos et Venetos

cassavit. cum vero fugere Venetias populus coepisset , ibique

congregari, adeo ut ingens esset multiludo, ducera sibi crearunt qui

nobilitate ceteros antecelleret 5 factusrjue iam fuit primus dux inter

ipsos antequara contra eos arraa sumeret rex Pipinus. Erat tunc temporis

Ducatus iu loco qui dicebatur Civita nova, quod interpretantur,

Civitas nova. cura autem praedicta insula proxiina continenli esset,

de commuui consilio Ducatum in aliam insulam transtulerunt , ubi

etianinum estj propterea quod taai longe a continente distet , quam

quis hominem equo insidentem videre possit.

29. de Dalniatia, et populis ei adiacentibus.

Diocletianus imperator summopere Dalmatiam araavit ; quare

etiam populi Roraani colonias eo deduxit ; populique illi Romani

nuncupati sunt, quippe qui Roma illuc coramigrassent ; manetque iis

cognomen istud ad hodiernura usque diem. laudatus itaque imperator

Diocletianus urbem illic Aspalathum condidit , et in ea palatia


12G CONSTANTINl PORPHYROGENITI

sv avTU) nuXuTiu adeiuuro Xoyov y.ui yfjaqirfg unua/]g int-

x$u'u , (ov xai fis/fJi' rrjg arjf.iei)Ov Tr,g nuXaiHg evdai/iioviag

Xtiipuvu q)€QOVTai , xuv 6 7ioXvg /Qovog avxu xarrjvuhtaaev.

dkXu xui To y.uaTQOv Ji6y.Xeiu jb vvv nuQu tcov ^ioy.l/^Tia-

rwv xaT£/6jiierov o uvTog ^uailevg ^toxXi^Tiuvdg foxoS6/.ir]a€V,5

oi)ev xui xrjv incovv/iuuv z/ioxlr^Tiuvoi xuXeiad-at ol rrjg ixeivrjg

/(jOQrjg ivaneiX/icpuatv, ^ Ss xui twv uvtwv '^Poo/j.uvcov Siuxqu-

rrjaig tjv fxi/Qi rov /Juvov^ewg norujuov' ol xai nore deXii-

oavreg rov nora/iov Staneooiaui xai xarufxud^eTv riveg xutoi-

xnvaiv ixet&ev rov noru/nov^ diuneQuauvreg evQOv £&vt]'^xXtt iO

^ivixu uonXa ovru , uriva xai A^aQOt ixaXovvro. xui ovrs

ovTOt rjAnti,ov sxitiiev rov nora/iiov xaroixetv riiug ovrs sxsi-

roi svS^sv TOi; noru/iov, dtu ovv ro donXovg evoetv avxovq

roug ^^^uQOvg ot '^Ptoauvot xai nQog TioXe/itov unuQuaxevu-

arovg xui xurunoXs/.trjauvreg dveXu^ovro nQuiduv xai ui//iu- 15

Xoioiav , xui avs/wQrjaav. xui sxrors noirjaavreg dXXuyia

()»'o OL Pco/.iuvot uno nua/a scog nda/a toj/ Xuov uvtwv

ivrjXXuaaov, ware r(o /.leyotXfo xui uyio) au^§(xr(0 uXXr/Xotg avv-

(xvrdv ^ rovg /lav dnoarQS^po/tivovg uno xov nuQa/iovii.iov

rovg ds eig rrjv rotuvrrjv SovXeiuv uneQ/o/iivovg. xai yap 20

nXtjaiov ri]g ^uXdaarig vno ro uvro xuarQOv sari ro iniXeyo-

(.isvov 2uX(iovu ^ /liysdog s/ov ro ^/iiav KcovaravrtvovnoXsojgy

ev (t) ndvrsg ot '^Pw/xavot avvrjyovro xai xa9wnXiLovro , xui

9 x((t xaT(c/x(i0^siv — St(tneQ('(aavxes add B

omni (lescriptione maiora extruxit, qiioriim etiamnum reliquiae supersunt

veteris magnitudiuis testes , quamvis diuturnitate temporum ea

consumpta sint. enimvero urbem quoque Diocleam, quam nunc Diocletiani

incolunt , aedificavit idem imperator; unde etiam Diocietianorum

cognomen nacti snnt eius ref^ionis iucolae. istorum autem Romanoruni

proteudebantur termini ad flumen Dannbium usque ; quod cum

aliquando trausmisissent discendi gratia cjuinam trans Dannbinm habitent,

invenerunt Sclaviuos, qni et Abari nuncupati, genlem inermcui.

neque vero hi trans fluinen habitare aliquos ue(|ue cis fluinen isti arbitrabantur.

quia autem inermes atque ad bellum imparatos Abaros

comperiebant Romani , debeilantes eos praedam inde et captivos abducentes

recesserunt. et ex eo tempore permutationes dnas instituentes

Romani a pasclia ad pascha suos permulabant, ita ut magno

sanctoque sabbato obyiam sibi fierent et cjui a raansionis suae loco

discederent et qui in hanc servitutera succederent. eteuim prope

mare sub hac ipsa urbe urbs est Salona unncupata, dimidiuni habens

eius magnitudinis cjuam Cpolis ; in ea congregati omiies Romani

arma sumebaut, indeque discedentes ad clausuram pergebaut quattuor


DE ADMINISTRANDO JMPERIO CAP. 29. 127

7igo(Ta7isyii'Ovv ix rcov sytiae xui nfjoQ xrjv KleiaovQav untjQ-

yovxo Ttjv unb lov uvtov y.uoTQOv vnaQyovaav fiiXta T«ffauQW

rjnc, y.ui ue/Qt tov vvv xuleTTui Kkeioa Jta t6 avy-

xXiietv Tovg dieQ/Oftsvovg iy.ei&ev. xai ix rcov ixetoe unr^o-V 87

b yovTO noog ibv noTU/uov. t6 ovv toiovtov uKXuyiov ini noKKoiq

yivo/Lierov /Qcioig^ oi ixfidtv tov nOTaf.iov ^x/.d^oi^ ni y.ui ^Iju-

Qoi yuXovjLievoi ^ xud"' saviovg iaxont^oav liyovTeg qti ovioi

01 ^P(jof.idvoty inei ineQuaav xui evQOv nQutduv^ uno tov viv

xaB-' ^iicov ov navoovTai diuneQwvreg

• xui diu tovto firj/a-

10 v/]o6fif&a xuT uvTcov. ovTcog ovv ol ^xXu^ot. ol

"

A^uqoi.

^ovXevadfievot, xui StanSQaadvTcov noTS toov '^Pcofiditov noii^-

aavxeg ovtol iyxQVfXfiuTa xai noXefirjaavTeg ivixrjoav uvtox^c.

xai ura)Mi36fievot. ra ts 'onXa uvtcov xai tu (pXdiiovXa xui

xu Aoind nokefuxd arjfieiu^ dianeQdaavTeg ot nQOfiQrjfiivoi

1.") ^y.Xd^ot, t6v nOTUfiov r/X&ov etg TrjV xXetaovQuv, ovg xal

• Xovg

idovTeg ol ixstae ovxeg '^Pcofiuvot^ d^eaadfievoi ds tu (pldfiovXa

xui TrjV i'E,6nXtatv tcov ofiocpvXojv avxcov ^ rot)^ uvtcov 6fiO(pv-

elvai vofiiaavxeg^ r,vixu xaxiku^ov ol ^xXd^ot ol nQOQ^

Qr^d^ivxeg eig rrjv xXfioovQuv , naQe/mQrjaav avTotg dteX&etv.

20 dieXd^ovTeg Ss evd-vg Tovg'^Pcof.idvovg ovxoi i^r^Xuaav xai Ttjv

^uXcJova t6 nQoeiQrjfiiiov xdoTQOV sxQdTrjaav. xui xarotxrj-

aavTeg ixetos sxtots xaxu fiixQov uQ'^d/.ievoi nQutdeveiv rovg

Pcofidvovg TOvg eig Tovg xdfinovg xai sig ra vxjjrjXoTSQa fiiQrj

11 SiuneQdaavxig noxs oVPcafiuvoi Inotijaav ovxot iyxovfjfia M

niilia passmim ab ipsa iirbe Salona distantem , qiiae in Iiocliernum

usque diem Clisa nnncupatiir, quod illac praetereuntes quasi concludat,

atque inde ad flnmen proficiscehantur. hac igitur permutatione

niultis annis facta, Sclavi qui trans fliimen habitabant , qui et Abari

dicti, re considerata dixerunt inter sese "Romani hi ex quo primum

traiecerunt praedamque nacti sunt, ntinquam traiicere desinent; itaque

aliquid contra machinemur." hoc igitur consilio Sclavi sive Abari,

cum Romani aliquando flumen transmisissent, positis insidiis illos ad-

orti oppugnarunt viceruntque ; ac sumptis eorum armis vexillis et

reliquis signis bellicis, traiecto praedicti Sclavi flumine ad clausuram

venere. quos ubi viderunt Romani qui illic excubias agebant , conspectis

vexillis et armatura gentilium suorum, gentiles eos esse suos

arbitrati , cum ad clausuram praefati Sclavi accessissent , transitura

illis permiserimt. sed intromissi Romanos oppido expulerunt, necnon

etiam laudatam urbem Salonam occuparunt ; ibique sedibus positis

paulatim ex eo teinpore incipientes praedari Romanos in campis et

in locis editioribus habitantes deleverunt, eorumque loca invaserunt.


128 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

xaroixovvTag i^rpdviara\ xai toiiq ronovQ avrrov y.uT£y.nr'tTi]-

auv. (tt Se Xomoi '^Pmf.iavoi eig t« rijg naQuXiug yMGiQu


DE ADMINISTRANBO IMPERlO CAP. 29» 129

nlBioveg rmv xoiox.icov ^xXu^oov oj;dt s^anxitnvxo ^ uXXct ftt-

/Qi noXXov £/.i£vov dpamiatoi. sni ds Baailti'ov xov (fiXo--

/niaxov ^aaiXsco; dneaxtiluv unoyoiaiuotovg e^aixouf.ifvoi,

y.ui nufJuxaXovvxsg avxov xovg t| uvxtav ul^unxiaxovg (Sanxt.-

^aS^fjvat y.ai sivat taaxe e^ otp/fjg vnoxsxay/xevovg xfj ^uatXtia

t(ov Ta)f.iui(ov' cov tivdov eiauy.ovaotq 6 fiuy.oi,Qioq ey.etvog y.ai ? 88

uoidiftoq ^uatlevg eS^uniaxeiXe (jaatXty.ov ftexu xai ui)6(oi^ xui

i^dnxtaev avxovg nixvxug rot)? x(av nQopQj^d^erxojv id^vcov d^a-

nxiaxovg tvy/jtvovxag' xai fiex(\ x6 ^unxiadt^rui «i'zot'g, xoxs

iO nQOfj^juXf 10 eig uxhovg uQ/ovxug ovg iy.tuoi i.3t),iiv xui nQO-

exQivov, (xno yevedg ijg ixtivot ^yuxojv xui saxeQyov^ xui ex.^

xoxe fti/Qi xov vvv ex xvov uvicov ytvecov yiioviat uQ/ovxeg

eig avxovg , xui ovx e§ exeQug. ol de Tlayuvoi^ ol xui tfj

'^Pcofiaioiv diaksxxfo 'AQevxavoi xaXovftevoi, eig dva^dxovg xo-*

15 noi^g xai xQrjfivtadetg xaxeXeicfd^t^aav d^unxtaxot • xai ytxQ

riuyuvoi xuiu xrjv xcov ^xXu^cov ylcoaaav d^dntiaxot eQfi}/^

vevovtui. ftexu 6s xovxo xai avxoi dnoattiXavxtg lig tov

uvxov doidiftov ^uathiu i^rjxjjaavxo fjunxtad-ijvai xai avxoi'

xui unoaxei)Mg ifidnxtae xui uvxovg. inei de, cog nQoicpt^-'

10 ftev , dtu trjv tcov xQutovvtcov vcod^QOxrjxa xui urpiXetuv fttf

xaxoniv t« tdov '^Pcofiaicov rjX&ov nQdyftatu , xui ol td tfj^

^eXfiuxiag xuatoa oly.ovj'teg yeyovaatv avtoxitfuXot, ftr^xe ttZ

^aoiXeVPcofiaifov firjte ukXaj tivi vnoxeiftevot. fiexoi ds /QO"

16 tQurivkhixat. libri : corr Bandiiriiis cx c. 3G.

relicjiii Sclavorum popiili. pliirimi etiam ex liis Sclavis lion baptlza-

bantiir , inio diii baptismi expertes manserunt. imperante aiitein

piissimo imperatore basilio legatos miseriint petitum ut qui ex ipsis

baptizati nonduiu essent baptizarentur , essentqiie veluti ab origine!

imperio Romano subiecti. liorum precibus auditis beatus ilJe prae*

clarusque imperator Caesarianum nna cum sacerdotibus misit, omnesque

illos qui in praedictis gentibus nondum baptizati erant baptizavit;

baplizali autem principes designavit, quos vellent eligerentque

e stirpe quaia maxime diligerent ac amareut. atque ex eo tempore

in bodiernum usque diem principes ipsis ex eadem stirpe et nort

aliunde eliguntur. Pagani autem, qui et Arentani Romanorum IJngua

nuncupati sunt, iii locis inaccessis atque praeruptis baptismi expertes

relinquebantur : Pagani quippe Sclavorum iingua non baptizati diciiatur.

deinceps vero etiam bi , missis ad eundem praeclaruin impera-torem

legatis, pelierunt baptizari; misit itaqne et baptizavit. deiflds

vero, ut antea dixi, per imperantiiiiu ignaviam atque socordiani ttitQ

lapsae sunt res Romanorum, ac incolae oppidornm Dalmatiae stii" iii^

ris facti ncque Romano imperatori Jieqiie cuiqtiairi altefi pafdecuut/

Const. i'oi'i)h' fl


130 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

voy Tivu ijzi xfjg (ittoiXemg BaaiXsiov TOtJ doiSi(xov xat dei-'

^tvrjaxov (iaatlscog iX&ovttoP ^a^axi^vcov uno ^^q)Qtx/jg^ tov %e

^oXSuvov xal tov ^u^a y.ai xov KXacfOvg^ (icra xaQa(ii(ov

Kg, xaziKa^ov iv j€l{.taxut. xai STtood^tjaav ro xdoxQOv ta

Bovxo^a xai xo xdaxQOv xrjv Tdjaoav xai to xdavQOv xu 5

Jexdxfoa ro xtcro). xai ijX^oy xai eig rw xuaxQOvTuovaiov^

xai nuQexd&iOttv avxoi iifjvag dexunivxe. xvie (iiaa&ivxeg ot

'^Paovaatov iSrjXonoitjaav BaaiXeio) xw uetfxvrjaxro ^aat^ket^Po}-

(laitov ^ "kiyovxeg avxM ovrwg '^"iXitjaov ^f^dg, xai /Lttj idarjg

unoXiad^ai nuQu xtav uQVrjx^v xov Xqiotov" o Sh ^aai- 10

Xevg onXay/via&eig dniaxeiXe xov naxQixiov Nixijxa SQOvy-

yuQiov Tou nXcot/zov , ov xd inixXi^v '£2oQVffag , fiexu yeXuv-

diwv ixuxov. 01 Sh ^uQttXTjvoi (la^ovxeg xrjv ftexu xov oxoXov

ucft'^iv tov naxQixiov dQOvyyuQiov xov nXoitftov e(fvyov xaxa-

Xinovxeg x6 xdoxQOv 'Puovaiov , xai dvxeniQuaav iv yloyov- 15

^etQSia, xai noXiOQxrjOuvxeg to xdaiQov BuQewg tovxo inoq-

Srjouv. xoxs 6 ISo}^Sav6g xxiaag ixetae naXdxia xuxexQdxfjos

nuoav yloyov^uQSiuv LiiyQt '^Pco/.tfjg exrj xeaouQuxovxu, o

ovv ^aaiXevg Siu xrjv aixiuv tuiixt^v dniaxei7^e nQog xe xov

AoSoiyov xov Qtjya (DQuyyiag xai xov nunu '^Pwf.tf^g, iva ovv-2Q

ena(.ivvrjxai tw nuQd xov (jaaiXioig unoaxaXivxt oxQaxoi.

01 Ss vnei^avteg xfj xov (iaoiXiwg uixr^aei , o te Qtj'^ xui o

nunag, rjX&ov uftcfoxeQOL (texu Svvdfiecog noXXijgy xai evco&iv-

5 BovTo^a pro Bovyo^ia Fandiirius 12 'SloQV(pas\ 6 X)qv-

(fas viilgo 20 Qijyce Meursius pro 6ovxa

post aliqiiod vero teiuporis, praeclaro ilio ac semper memorando Basilio

freua imperii moderante, venieutes ab Africa Saraceni cura soldano

Saba et Calphone navibusque 36 applicuerunt iu Dalmatia, atque

urbes Butoba, Rosa, et infcrius Dccatera expugnarunt. inde adverjus

Ragusinm profecti eani urbeiu obsidione cinctam quindecim

tenuere menses. tum Ragusini cives in angustias adducti Basiiio

semper memorando Romanorum iniperatori id significarunt, bisce verbis

"miserere nostri , neve nos permittas ab infidelibus pessundari."

eaque re imperator motus IVicetam patiicium mittit, drungarium rei

navalis, Orynbam cognomiuatum, cuni chelandiis centum. at Saraceni

ubi aftuturum mox cum classe patricium rei navalis drungarium resciverunt,

ab obsidione Ragusinae urbis discesserunt, et in Longobardiam

traiicientes urbem Barium obsidione cinxerunt expugnaruntque.

tuncf soidauus extructis ibi palatlis Longobardiam omnein Romain

iisque annos quadraginta tenuit. hac itacjue de cansa imperator ad

Ludovicniu Frauciiie regem et ad papam Komanum legatos niisit pelitum

ut excrcitui a se misso auxilium ferant j qui uterque petitioni


DE ADMINISTR/^NDO INPERIO CAP. oo. 131

rsg Tfjj nrxQu ToiT i]uniXi(oq dnofrraXevii GTQaTfo, u(.ia iw X(}co-

^OLTM, T(o ^sn^/jo y.ui Zu/Iov/lko y.ai TsQfjOvpKOTUig y.ai Ka~

vaXenuig y.ai "Puovaioig , fUTi/. ndvTcov t(Sv dno r^? Jilf^iu-

riaq y.uGTQ(ov (oinoi ydo ndvrsg (iaailiy.f] y.sXevojBL naQijnuv),

6xai nsQaauvTOjv iv yloyov^uQdi(t exdOtjaav to y.daTQOv Bd-

QStoQ xai inOQO-rjauv avTO,

'larsov OTi Tovq XQOJ^^diovg xui TOvg Xoinovg ^y.Xa(idQ'

yovxng oi tov xuotqov "^Paovaiov oixrjTOQsg /hstu t(£>v /J/corP 89

uvT(av y.uQu[ji'(Ov disnsQuauv iv Aoyov(iuQSi(f.. y.ui to (.dv

i()xdaTQOv Bdosoog xui Trjv ycoQUV xai rr^v rxi/j.iuXcoaiuv nuouv

. GTQto

uveXd^STO 6 ^uaiXsvg "^Pooiirticov • t()v de ^oXSuv(>v y.ui TOi;g

Xoinovg ^uQuxr^vovg dvsXd,^STO ylodoi/og 6 Qr/:- 0Quyyiag,

xui dn/jyuysv avTOvg iv tw xdaTQ(o Kunvrjg xai iv t(o xd-

Bsvs^svSov. xut ovdsig aviov tiSsv ysXraVTu. elnsv Se

15 Qrj^ oxL sl' rig f.toi tov ^oXSavov /nsru dXrjOslag uvayysiXTj

Tj vnoSsf^ri ysX(avTa, S(oao3 avT(o /Qrj/.iaTa noXXd. xui ustu

TOVTO siSi Tig avrov ysXiavra , xai t(o Qr^yi AoSot/(o dnrjy-

ysiXsv. Ss nQoay.aXsad/iisiog toj' ^oXSavov rjQcorrjosv avTOv

noiro TQOnro iyiXaasv. o Ss sinsv "uf.ia'^av siSov xai TOvg

20 iv avrfj XQO/ovg xvXiOf.iivovg, xai tovtov /dQiv iyiXaaa , OTt

xai iyco nore xscpuXrj r]fcrjv xui uQTicog sif.ii vnoxdTco ndvTcov,

xai ndXtv SvvaTut u &sfjg vxpcoaui fis." xui und tot£ nQoa-

exaXeiTO avTOV 6 AoSoi/og sig ty^v TQdnsX,uv uviov xai avv-

5 nctQSy.rcd-tactv? 13 iy tm xdaToci} Kccnvrjg xctl adJ B

eius oLseqnentes cinn mngna manii iiingnnt se copiis ipsins una cum

Clirobalis Serviis Zaclilumis Terbnuiotis Canalilis et Ragnsinis cunctisqne

Dalmatiae oppiilorum incolis (nam hi omnes es imperaloris

mandato aderant); qni in Longobarcliain traiicientes urbem Tarin obsedernnt

espngnaruntque.

Sciendnm autem est quod Chrobatos reliquosque Sclavorum principes

Hagnsini cives snis navibns iu Lougobardiam transmiserint. et

urbem quidem Barim totamqne regionein ac praedam universam sibi

iiabnit imperator Uomanorura , soklanum vero cum ceteris Saracenis

rex Franciae Lndovicns , et Capuam ac Beueventum ipsos abdnxit.

et soldannm qnidem nemo unqnain ridentera videbat ; itaqne mnltas

ei pecnnias rex pollicetnr , qni vere ridentem ipsuin aut ostendisset

aut nnntiasset. evenit autem postea ut qnidam ridentein soldanum

videret, qni regi Liidovico significavit. ille accersitnm soldaniim interrogavit

qnamobrem risisset. isqne respondit "currnm cernebam et

vertentes in eo rotas, et huins rei gratia risnm edidi : nam ego qnoque

aliqnando caput fni , nunc autem infra omnes snm , et potest

uie deus rursum exaltare." atque ex illo tempore ad inensam iliura


\32 CONSTANTINl PORPHYROGKNITI

^a&isv uixui. 0/ dh uo/ovTeg rtjg Kunvr^Q xai BfVffievSov

7]^/opto 7i()dg Tov ^oXdavov SQ(OT(vi'Tfg uihov neoi iaiotimv

y.ui dsQuntittg uKoycov xui Xoincov vnoS^katwv wg ysQOviu xai

nsnfiQU,udvo): o ds 2oXSavdg nuvovv xui fjxoXiog

(in£ nQog avzovg oci nQuy[.ia !^el(a iintiv noog v/.iug , xuib

dsSor/.u lOv /ii^ nao' t\uwv y.uKxSrjXov ysvta^ai nQog mv

Qfjyu^ xai dnoXsam rijv s/navzov Ccoj^v. o'i c)s co/i(oaav aihfjij

xai &(xQQt]aag fins nQog uvxovg ozi 6 (jt/^ s^nQiaai ds-

Asi nuvTug v/icJig iv t^ f.isy(xlrj 0Qayyi(t^ xui sctv dniaxrjxs^

iy.ds^uods /.iixQiiv^ xdyw nXtjQ0(f0Q(o v/iug. xui dnsldcov sins 10

nQog Tov Aodoi/ov oti oi uQ/ovisg Toij zonov xuxoi siai.,

xui ov ov Svvuaai xvqisvoui TtjV /(oquv tuvtjjv , sdv /ifj

d(f>ttVi'oT]g Tovg SvvnToiig xovg ixvTininTOVTug aof «aA« Ss-

a/isvaov TOvg nQCOTOvg tov XfxoTQOv ^ x(xi (xnoazsiXov uihoig

sig TVjV /(OQuv aov ^ xai iots (og d^sXsig ol koinoi vnOTayr^- i^

aovitti ooi. xai ors naQsnsiasv atTOV iva nXtjQcoai] rijv /?ot;-

X^v uiiTOv , xui (oQias yfvsod^ui uXvasig oidtjQug sig xo s%o-

QiauL uvxovg^ dnijX&sv 6 ^oXdavog xui sins nQog xovg uq/ov-

Tug OTL dxiitjv ov niOTSvsTS oti o q^% s^OQioTOvg v/.idg noiit

xui nuvTsXdog s^ (xvdQ(ono)v yiiSTui xo /.ivrj/ioaxn^ov v/ivov «/«cog^O

ei &eXsTS TsXsicog nXtjQOcfOQrjd^ijrui , ansXdovrsg dsuauads Tt

uQa £Qy(xl^ovTui nuvTsg oi /aXxflg Tfj nQ0aT(x'§si tqv Qtjyog •

7 Qiiycc Meursiiis pro Sovxa 11 iQnov om ed ante DamUirium

snam Ludovicns adhibnlt. principes vero Capuae et Beneventi ventitabant

ad soldaniun interrogantes eum de medicina ac cura equorum

aliisque rebus , uti senem et multo usu peritum. ille aulem vafer

adinodiim et versutus cum esset , dixit ipsis "est quod communicatum

vobis velim, sed vereor ne per vos regi innotescat, et ego in

periculum vitae iiicidam." qiii cum iureiurando se obstrinxissent,

fideatior factus dixit iis "rex vos omnes in magnam Franciam Iransportare

statuit, et si non creditis, expectate paulisper; donec plenain

vobis fidem faciam." discedensque dixit Ludovico "principes huins

loci improbi sunt, neqiie tu dominari huic regioni valebis, uisi potentioribus,

qui tibi obsistunt, e medio sublatis. sed primores urbis

in vincula coniectos in tiiam regionem mitte , et tunc pro arbitrio

ceteri sese submittent." cum autera persuasisset ipsi consilio suo

obsequi , isqiie iam catenas ferreas facieiidas decrevisset iis ablegandis,

adiit soldaiius principcs, inqiiiens "nondum vos creditis regem

Tos exterminatiiriim et omnino ex hominibus eruendam memoriam

vestri. at si omnino certiores rei fieri vultis, abite et videte quid

«bique fabri mandato regis conficiant; et nisi circa catenas ac vinpula

occupatos invenerilis , omnia me falsa dixisse vobis iudicate


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 29. 133

y.ui ei ov/ tvQrjrs uvxovq iQyut,Of.ih'Ovq t«s uIvgsk; xui xu

dea/nu y yivoaa/.exe oii navxu xu tiuq' e/iiov XaXnv/j.fvu x(.dv

ioxi ipivdP/' fi (Te uXrjdtvvo^ (poovxiauxe xtjv ocoxrjoiuv v/uov

xai ijiis eve^jyix/joaxe xov xu /qtjoxu xai aojxriQia vjluv §ov-

5 Xevauiisvor. ol dh uQ/ovxeg neta&ivxeg xto xov J^oXSurov

X6y('\ &saa(xjiiei'()t ds y.(xi x(xg uXvoeig y.ai tm dea/itd , xeXeiuv

nXrjijO(f)OQiav iXu^ov , xai exxoxe e^ieXsxcov x^v dnojXetav xov

^Tjyog ylodot/ov, 6 ds qt/^ ruvxa ndvxa uyvociov ۤ^X9e nQogP 90

TO y.vvr^yi^jOut • vnooxQsxpuvxog ds ol xovxov uQ/ovxeg exo(x-

IQxrjouv x6 y.uoxQov ,

f.ir, euauvxeg aihov eiaeXC^nv. o Sh Qr,'^

u4od6'i/og xrjv rcov uq/6vx(ov evaxaaiv d^eaadfievog eig x^v

idiuv /lOQuv vniaxQexpev. ol ds uQ/ovxeg elnov nQog xov ^oX-

duvov "t^' (xq(x d^iXstg rjfidg noirjaui aoi ne^i r/jg yevofiivi^g

sig rjfiug nuQ(t ooiJ ocoxt^oiug" ; 6 6s f^xrjouxo sv xjj iditx /03Q(x

lHtxnoXvaat avxov, y.ui xovxov yevo/tivov unijXd^sv sv\ll(pQtxii eig

Xfjv idiav uvxov /coquv. /ii/j sniXu&6/.isvog 6s xr^g uQ/uiug

uvxov xaxiag saxQuxoniSevae , xui rjX&s /.isxu dvv(x/.ieaig iv

Kunvrj y.ai iv Jisvs^svS(o nQog x6 noXiOQxijaai xai vnoxu^ai

avxovg. oi ds t« xoiuvxu xuaxQU y.Quxovvxsg uniaxsiXuv nQS-

lOa^sig nQog xov QTJya AoSoi/ov iv 0Q(xyyi'(x, Iva sX&cov ovv£-

nu/ivv?]Xttt uvxoig xuxu xov ^olduvov xui xcov 'yifpQtxcov. 6

ds Qr/^ ylodoi/og xuvia /.lu&cov , xui ovnsQ snoirjoe xoonov

^oXSuvog neiaug xai xovg uQ/ovxag oxi d€o/.iiovg /tiXXet

v/ioig 6 orj'^ iv OQuyyirt sioQiaui , dvxedrjXwoiv avxotg oxt

sin vera dixero, ciirae vobis sit propria salus, mihiqiie, qui ntiiia vobis

et saliitaria consilia clecleriiii, beneficinm redclite." persuasi vero

principes soklani verbis , compedibus et viuculis conspectis, oinnino

id quod erat crediderunt, atque ex eo tempore de toUeado rege I^udovico

consiliura ceperunt. rex auteui horum omnium ignarus venatura

egreditur ; cumque reverteretur, principes ipsius loci urbe occupata

intrare eum minime permiserunt. rex itaque Ludovicus insurgeutes

contra se principes videns ad sua regreditur. priucipes vero

soldano dixere "quid tibi vis faciamus pro eo quod nos servaveris?"

ille vero dimitti ad suos voluit, eoque facto in Africam profectus iu

propriam regionem se recepjt. pristinae autem malitiae minime oblitus

, exercitu collecto cum magna manu ad obsidendas capiendasque

urbes Capuam ac Beneventum venit. Capuani vero ac Beneventani

legatos in Franciam ad regem Ludovicnm mittunt, uti suppetias ipsis

adversus soldanum et Afros ferret. at rex Ludovicus his cognitis, et

quomodo egisset soldanus , principibus persuadens regem compeditos

in Fraaciam mittere voluisse, sic ipsis respondit "poenitet quidem


134 CONSTANTINI PORPIIYROGEMTI

y.tti UTifQ enoirjfra nooTioov iig v/itag fieiufcf^uiX}]/iiai, oti

tamau vfiug \uno twp s'/&qiov vf.iwv^ y.ui urxunidcoy.uie fiot

novrjQU uvxi uyu&wv • y.ai xud^oog idic6/&?]V uuq' vixdov, uQTt'(og

yaiQto sni t^ uncaXsia vfiwv. tots unOQtjauvTtg uno xov Qrj-

yog Aodot/ov unmTSiXav nQio^etg nQog tov ^aaiXia '^Pio-o

fiaitav rov dovvat uvxotg porj&eiav xai XvTQtoaaadai tov zoi-

ovrov y.ivdvvov • 6 Ss puaiXevg vnia/fTO ^OT^&r^aai avTOtg.

Tov d'e dnoxQiaiaQiov tlni) rijg noXftog vnoaTQiipavTog y.ui

uyaSug dyysXiag roig nifixpaaiv avzov dnoy.ofiitoviog ntQi xijg

Tov (jaoiXiiog av/ii/.ta/iag , fijjnco tovtov unoatod^ivrog iv TfJ) 10

xaaTQfp, iyQUTii&i] nuQU rtov ^tyXcov TOr ^oXSrxvov ' nQOt.-

yvtoxfi yuQ o ^oXduvog Trjv yfyovvTuv ixnoaToXrv nQog ly.s-

aiuv TOv ^ttaiXitog "^

Piofiuicor, y.ui invy.Tfvas tov toi' unoy.Qt-

otuQtov avTtov y.QUTrjaai , onsQ y.ui yiyovf. youTTjd^ivTog ds

atTOv sttad^s rrjV txnOTsXsa&fiaav nuQ' avrov dovXsiuv , xai 15

oTi dt' oXiycov ^fiSQoov y.uTuXufifiuvsi tj tov ftaai'Ki


[dE ADMINISTRA^DO IMPEPxlO CAP. 20. 135

aui. ninfurjya, yui tov ^aoikia ^PtofiuifOV TitQt vfiwv idvaw-

nrjau' nkijv ovv yivcioxszs oxt fig xtvhv ijevsxo ^ odog /tiov^

y.ui 6 ^aotXtvg nufxffavAOv sd^rjy.s r^y 7?«^' vfi(5v yiyovvTav

ixtoiuv^ xai uno rov (iuotksoog firj ikm%ST£ ^o/^Setuv" rov

^da inoayofisvov ruviu fisru xu^ug sxnXriQbooui , rjyuyov uv-

%ov nXriOiov tov xuotqov , xui iv ovSsvi S-sfisvog ru nuQu

xov ^oXdavov Qrid^svru nuvru , fi-^f^ lug unsiXug uviov

ifo^r^d^sig ftrirs TUtg vnoaysosaiv uvtov nstadsig, uXXu toj^P 91

Toi) &S0V (po^ov iv rjj xuQdiet uvtov Ssfisrog diiXoyiauro

10 £V tuvtfo vTt ovfirfSQOv ioTiv ifis fiovov uno&uvitv xui

firf lOouvTug Tpvyug Stu Xoyov naytSsvaut xui nQodovvui

tig Suvuiov. xui Sij nXrjoiov tov Ttiyovg uvtov ysvofiivov

xtti nuvTug Tovg uQyoviug nQooxulioufiivov ^ lins nQOg roig

i'^ovotuouvTttg rov toiovtov xuotqov "iyco fiiv ^ xvQtoi fiov^

lotrjv diuy.oviav fiov i'^snXiqQiooa , xui t« nuQu toiT ^uotXiwg

'^Ptofiuivov dr}X(odivTU vftiv dnwiysXtZ' 7iXi]V vQxiC,(o vfiug

lig Tov viov rov &sov xui sig ti^v atOTrjQiuv nuvrog toJ

xdoTQOv xui uvTtov T(ov xpvytov vfitov , ivu dvri iiiov svsq-

ysri^orjTS rd rixvu fiov xui r^v iXniL,ovauv dnoXa^tiv fis

20 ovft[ii6v fiov ' (og yciQ noiriarjTS furu uvr(Zv ^ nuQu lov

Stxuiov xui fiiaSunoSoTOv uyu9ov Ssov , fiiXXovxog xqTvui

i^dovrag xui vsxQoirg, rov fiioSbv dnoXrj\psa&s." xui ruv-

Ttt sin(ov nuQed-uQQVvev avrovg Xiycov ^Uyco fitv dno lov

3 nctna (fcevXoy? 5 xuvtu adcl B 11 TOiuujc(g vulgo

praesliti , imperatoremqiie Romauum jiro vobis oravi , verum nolum

vobis volo friistra milii snsceptam lianc profectionem fuisse ; et supplicationem

vestram imperator reiecit, neqiie est qiioJ openi ab illo

nllam espectetis." legaliim autem liaec se exccuturuni cum laetitia projniltentem

ail nrbein diixerunt. at spretis omnibus quae soldauus

dixerat, ueque minis eius tenitus neque poilicitationibiis persuasus,

sed dei timorem in pectore gestans , baec iu auimo cogitavit: "safius

est unuu me mori quam tot animas verbo compediri et ad morteni

prodi." et sane cuin proxiine rauros esset omnesque priucipes

advocasset, ita urbis primates allociitus est: "ego quidem , doinini

Uiei, oflicio iiieo defiinclus sum, et qtiae significari vobis Romanornin

imperator iiissit nuntiabo: at obtcstor vos per filium dei urbisqne

veslrae uni\ersae et animariim vcstraruni saliilera, uti pro me l>enefacjatis

liberis ineis et quae me amplecli sperat coniugi : quemadniodum

euim illis feceritis, ila a iusto et bonoriim remi^neratore deo,

(pii iudicaliirus cst vivos et inortuos, raercedciu recipiclis." et liacc

loculus auiuio illos Lono esse iussit, inquieus "ego profecto de vila


136 CONSTANTINI PORPIIYROGENITl

^oXSavov anoXovuai y.ai negi rrjV I^(or;v xivdvvfvco • v/iUiq

ds oitjrs ed()aloi xat f.t>] dtiXavS^riotjxe, dXX' VTiof.i(i'vui£ fti-

xooV, xai eig oXiyov fif.iS(i(ov (f&uaei fj dnoaiuKii(j(t vfuv aco^

xijQiu na()d rov (iaaiXiaic, '^ Fco/iiaicov." xtxvia 61 uviov ti~

novTog^ ol xars/ovisg uvtov oiy.uoi roJ ^oXSavov -naQu nQOO-^

Soxiav ru nuQ' uvroij XaXr,9svra dy.ovauvrsg^sl^iQv^uv in' av~

i6v rovg (JSovrag, xui sig rov Irsnov nQOtros/ov, rig uoa rij-g

ttvrov a(payijg ysvsisv uvxovQydg. rnv Ss nuQ' uvrtav uvaiQS-

&svrog, nrotj&sig 6 J^oXSavug r^v rov ^uaiXscog SQ/Of,isvi]v Sv-

vuaxeiav vnsarQSXffsv sig rrjv iStav /coquv. xai s'y.rors xui 10

fis/Qi rov vvv xui oi xtjg Kunvijg xai ol rijg Bsvt^svSov

siaiv vni» rtjv s^ovaiuv reov'^ Fcoftuioov sig rsXsiav SovXcoaiv

xui v7iorayijv (lt« T^v sig uvrovQ ysvofiivtjv fifydXi^v zuvx/]v

ivsQysaiav.

'Ori r xdaxQOv rov '^Puovaiov ov xuXsirai '^

Fuovatj xfj 15

^PfOfiuiwv SiaXsxrfo , u}.X' snsi sndvco rdov xQtjftviov lorurai,

Xsysrut Ss '^Pcofiuiaxi xQi-jfivog Xav , sxXij&r^aav sx roirov

Auvautoi fjyovv o'i xad^sl^ofisvoi sig 10»' xQi^ftvov. tj Sh xoivtj

avvij&siu , 7j noXXdxig fisru(pdsiQOvo« ru ovvftura rfj svuX-

Xayfj x(av yQUftfidrcov , ftsra^uXovaa rijv xX/joiv "Puovaaiovg^O

xovrovg sytxXsosv. ol Ss uvroi '^PuovaaToi to naXuiov sxQoi-

rovv To xdoTQOV ro iniXsyoftsvov IliruvQa • xui snsiSrj, rjvixa

T« Xoinix ixQuzij&fjoav xdoTQa nuQu rcov ^xXd^cov rtov ovruiv

8 yiyovs B 17 J^ vulgo post liyixfn

periiHtor et a soklano interficiar: vos autem resistite fortiter, neque

tiinete, secl expectate paulisper: post paucos quippe dies aclerunt

auxilia ab imperatore Romauornm vobis missa.'" legatns cuni haec

verba proninUiasset, soklani milites qui eum dednxerant, auditis quae

praeter expectationem locntiis erat , dentibus super eum stridebant,

ac procurrentes certatim ipsnm inlerficiunt. eo autem occiso, soldanus

vaiidissimum imperatoris exercitum qui adventabat metuens ad

sua ref;reditiir. et ex illo tempore in hodiernum.usque diem Capuani

ac Beneventiani sub potestate Romani imperatoris degunt, ipsique propter

ingens hoc in illos collatiim beneficium plene subiecti serviunt.

Url»s Rausium non appeilatiir Rausium Graeca ruigiia, sed quia

in locis praeruplis posita est ; praecipitium Graece vocatur Xccv, nnde

inhabitantes nuncupati sunt Lausaei, id est pr;iecipitium insidentes.

communis vero usus, qui saepe literarum commutatione nomina corrumpit

, commutato nomine Kausaeos appellavit. atque hi ipsi Rausaei

olim tenuerunt urbem Epidaiirum nuncupatam : at postea ciim

reliquAe urbes expugnatae esseat a Sclavis, qui in hoc themate sunt,


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 29. 137

6v Tni &fi.iaxi, h.ouxi]i^ij y.ui x6 roiovxov y.uoTgov, y.ai oi f.iti>

iatfuyrjrsuv ol ()f iJ/uH/.coxtad^tjauv, ol de Svvr^^svTe^; s'Aifvynv

xui diuaoid^flvui eig tovg vnoy.oi-uvovg xonovQ y.uT0)y.TjOav ^ iv

M ioxiv UQTtwg TO yuaxQOv, oixodo /111^0 uvxsg uvto n(jOTS(jOv

bi.uy.(Jf)v xui ndXiv /nsxa tuvtu HSiUov, xui {.uxu tovto nuliv

t6 xsiyoQ uvxov avi,r^attVTSg f^s/Qi 6' e/fiv to xuotqov diu

To nXuTvvso&ui avTOvg xux' oXiyov xai nlrjd-vvsod-ai. ix ds

xmv fisxoixrjOuvTOJV sig i6 "Puovaiov siaiv ovtoi, rQtjyoQioc^

''Aoaurpiog, BixxwQivog^ BtTuhog, BuXsvxhog 6 uQyiSidxtav,'"

10 BuXsixfvog 6 naxijQ lov nQCOioanu&uQtov 2xs(fuvov. utp'

ov ds uno ^uXmvtt fisxwx/jouv sig "^ Puovaiov , tiaiv exrj cp

fis/Qi xijg arjjitSQOv, /jxig ivdixxidovog t^dofirjg sxovg gvvl^. sv P 92

6h xo) avxco xuoTQto xsixui 6 uyiog JluyyQuxiog sv tw mw

Tov uyiov ^rscpuvov xu) ovrt /itsaov xov uvtov xaoTQOv.

15 'On t6 'AonaXdd^ov xuotqov, onsQ nuXdxiov (.tiXQOv SQi.irj-

vsvsxut, 6 ^uaiXsvg Jtoy.7.tjxiuv6q tovto sxtiosv si/s ds avxo

(6g Idiov oixov, xui avX^v oixodo(.i)jattg svdo&iv xai nuXdTta,

s^ wv xd nXsiovu xuxsXvd^rjOuv. oco^STat Ss i-tsyQi. tov vvv

oXiya, f^ cov sari t6 sniaxonstov tov xuotqov xui 6 vuog tov

'XOuyiov zlofivov , sv co xuTuxsiTai 6 uvxog uytog ^Ofivog, onso

rjv y.oixcov xov uvxov ^uaiXsoog z/ioxXijtiuvov. vnoxuTco ds

avTOv vnuQyovoLV elX/jfiUTixui xu/LtdQut , atTivsg vniJQyov

6 (T t)(St M an /jiyni rou ojJ'' fxfiv? 8 xctroixtjativTwv M

9 Bavtvrlvog B, Bctvfvrivog M: corr BanJiirius 11 /itrwxtaev

M 15 toJ rov vulgo

liaec etiara iirbs ab ipsis capta fuit; et civjum alii quiilem interfecti

fiiere, alii vero in vinculis abducti. qui autera fuga salutem inveuire

potuerunt, loca praerupta inhabitarunt. ubi nunc urbs est , primo

esiguam illam aeclificantcs et postea maiorem , mox rursum et quarlum

paulatim aucta multituiliiie pomeria protulerunt. ex iis autem

qui aliunde demigrarunt Ragusiimi , hi suut, Gregorius , Arsaphius,

Victorinus, V^italius, Valentiuus archidiaconus, Banentinus pater protospatharii

Stephani. ex qno autem cives Salonitani Rausium demigrarunt,

anni sunt 500 in hunc usqiie diem, indictione 7 anni 6457

(Ghristi 949). ceterum in eadera urbe depositus fuit S. Pancratius in

aede S. Stephani, quae est in media urbe. •

Aspalathi urbem, quae parvum palatium significat, ini^erator Dioclelianus

condidit : habuit illara ut domum propriam, auiamque ibi

extruxit et palatia, quorura pleraque perieruutj quae autera eliamnuin

siipersunt valde pauca sunt, ex quibus episcopiura urbis, et tempiuni

S. Domiui, ubi ille ipse sanclus depositus fuit ; quod cubiculum erat

eiusdera imperatoris Diocletiaui. subter ilio sunt rotundi fornices,


138 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

q)vXaxui iv ctig rovg tiuq' uvtov ^aauvi^o/iisvovQ uyiovg im-

nixXfisv dnijvmg, dnoxtirat dh xai iv uvtm rrT) Y.uaTQ(i) xai

uyiog ^jlvuoTuoiog.

Oii xo Tti/og rov xoiovxov xuaTQOv ovx£ dno firjauXoav

eariv sxTia^isvov ovrs dno syyoQrjyov, dXV uno liOfov rsTQU-b

nsdrAiov i/ovrcov sig {.irjxog dvu OQyviug u\ noXluxig r.ui uvu

dvo, xut TO nXurog uvu OQyviug fiiug^ oirivig tiat avvi]Qf.to-

Ofiiroi xtti avv8sd£(.iivoi lig dXXrjXovg fitru aiSriQwv iv fio-

Xi^Sfo iy/vXiaafiiv(ov. loravrat ds xui tig ro roiovrov xu-

OTQOv xai xiovtg nvxvol, t/ovrig inuvco xoofiirug, iv olg tfttX- 10

Xsv avrog ^uoiXtvg ^ioxXr^nuvog tiX?jfiurixug iyitaut xafxaQag^

xai axtnuoat to xaarQov oXov^ xai noiijaui i« naXd-

Tta avTOv xai nuvra t« oixrjfiaru rov xuarQOv indrco tvov

iiXriftunov ixtivcov dioQOipa xai TQioQOcpu^ toars ftij oXiyov ix

lov uviov xdarQOv ioxinuas, rov ds rotovrov xuotqov to 15

Tii/og oi/is nfQinurov e/n ovrs nQOfiayiovag^ dXXit Toi/ovg

ftuvovg vxptjXovg xui To'^ixug (fforuytoyovg.

Ort To xuaxQOv to TsTQuyyovQiv fiixQOv sart vr^aiov iv

rfl SaXdaofj , i/ov xui TQu/rjXov icog T/jg y^g artvtoTurov di-

xrjv yfcfivQiov ^ iv c»> StiQ/ovrut ol xuToixovvitg tig to «i^ro 20

xdaiQov. TsTQuyyovQiv ds xuXurut Siu. ro tivut uvto fii-

XQOv dixrjv dyyovQiov, iv dh rw uvtm xdoTQtr) dnoxtirat 6

uyiog ftuQTVQ AuvQsvriog 6 dQ/tdtuxtov.

4 10 tiuto xuoTQov M 12 Sioy — xtiaTQOv acltl B

olim ciislocliae, ia cjuas sanctos iinnianiter a se criiciatos compingebat.

in eaclem vero urLe depositiis etiam fuit S. Anastasius.

Murus autein liuius urbis necjue ex latere est necjne ex encliorego,

seil ex lapiclihus cjuachatis uniivs et saepe tluarum ulnaruni lou-

gitiuliue et unius latitucline, cjiii congmentati inter se sunt vincticjue

ierro in plumbum licjuefactum impacto. in eadeni aiitem urJje ereclae

etiain visuntur columnae complures , super quas cosmitae, wbi iclem

impcralor Diocletianus aetlificaturus erat rotunclos foruices, iolamcjue

urbem tecturus, et palatia sibi extruclurus, omnescjue urbis aetles

supra islos roluntlos fornices, gemina aut tripHci coucameialione , ita

i»t non exiguain urbis parlem cooperiret. niocnia aulem Iiuius urbis

arnbnlacruin nou habenl, neejue propugnactila , setl sublimes taQtuia

niuri sunt, in cjnibus fenestrae acl eiuillencla iaciila.

Urbs Tetrani;uiium parva tjuaeclam in mari insula cst , angi»stissiina

cervice, pouliciili iuslar, ad terrain uscjiie jiorrecta , t]ua atl oppitlum

Iranseuut iucolae. Tetranguriuin autein urbs illa vocalur, quocl

parva sit veliiti cucumer. in eatlem vero urbe deposilus fuil S. uiarlyr

Laurentius archidiacouus.


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 29. 139

"On ro yuoTQOv twv ^eyMTSQoov (:(jf.if]ViveTtti TJ] P 61 /ei/i(ovi ovSu/iwg. ev de xw «yrw y.u-

oTQ(t) yeiTUt 6 uytog TQvcpoav uxeQai'(og nuauv vooov ioo/tevog,

/lah.OTa Tovg vno nvev/tdTojv dy.u&dQTCOv TVQUVVOv/tevovg'

10 dh vaog uvtov eoTiv elXrj/tuTixog,

"Oti t6 xixoTQOv T(ov ^iadoiQOiv xaXeiTat TJj '^Poj/iaioiv

SiaKexTO) iu/t squt , oneQ eQ/irjveveTui dn(xQTi TjTOV • df]Xov6-

Tt oVf i^ '^Fco/t/j ey.Tiad-tj , nQoexTto/ievov i]v t6 TOtovTOv xd..

OTQOV soTt Ss TO xuoTQOv /leyu. Tj ds y.otvr] ovvrjd^eta y.a-

15?.« avTo /jtuSoiQtt. ev Ss T(o uvt^J) xdoTQd) xeiTut ev auQxiP 93

^ uyiu ^AvaoTuaia f] naQ&evog, &vyuTf]Q yeyovvtu Evaiud^iov

TOv xara tov KatQov sxetvov ^aotkevaavTog, xai 6 uytog Xqv-

aoyovog /tova/og xui /idQTvg, xui ^ uyia uXvatg avTOv. o Ss

ruog T/jq uyiag 'AvaoTttaiag ioTt SQO/tixog, o/ioiog t(o Xul-

20 xonQaTi'(ov va(o, /leTU xiovcav nQuoivojv xui Xevxdov, oXog eixo-

vta/tevog e^ vAoyQU(piag uQ/aiag' o Ss nuiog uvtov eoTiv

ano ovyxonijg d^av/tuoTrjg. eoTi Ss xui erfnog vu6g nlrjoiov

aviov eiX)]/taTty.6g, tj uyia TQiug' xui enuv(o tov vuov av-

16 ^ n(CQO^ivos adcl B 19 X(p xwv X.? 21 ^XtyQKf/ lag M

aviijS M

Urbs Decalera Ilngua Romanorum significat angustalum et percussum

, qnoniam mare ingreditur tanquam lingua coangustata ad quindecim,

imo ad viginti usque milia passinim , estque urbs illa sita ad

maris complementum. habet vero circum se iirbs illa monles ailos,

ita ut aestate tantum solem videat, quod tunc in medio caeli sit,

hieme vero nunquam. in hac autem urbe depositus fiiit S. T rjpliou,

qui omnes omniuo aegrotos sanat , maxime eos qni ab impuris spiritibus

vexautur: templum vero ipsius rotundum est.

Diadora iirbs Romanorum lingua est 'Mam erat,'* videlicet quod

ante Roniam haec coudita fuerit; est autem urbs liaec magna , et

vulgariter Diadora nuncupatur. in eadein vero tirbe sepultum est

corpus S. Auastasiae virgiuis, filiae Eustalhii, qui illo tempore regnabat;

item S. Chrjsogonus monachus et martyr, cuius ot sacra catena

illic asservatur. templum auteni S. Anastasiae oblongum esl, simile

illi quod in Chalcopratiis est, et colunmas liabet prasinas at({tie albas,

totumque ornatum est figuris pictura vetusta elaboratis , pavimentum

vero ipsius mirifice ex opere tessellato confectum iuxta autem illud


140 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

TOv nuXiv £T£QOg vaog Sixrjv y.axr]yQV(.iivu)v , xui uvidg flXTj-

ftarixog^ eig ov xai dvsQ/ovTai did xo/Xsiug,

On siai Vfjnlu vno t/Jv sniy.QUTiiuv ffj; zltXfxaxiag /.id-

/Qi Bevs[Ssvdov nvY.vu xai ndf.inoXXu, wots (.irjdinOTS (fO^tt-

a&ai xXvSoJva exnos xd nXotu, £| avTcov tcov VTjaiojv saTi^

t6 xuotqov i) Bsy.ht , xui sig stsqov vrjoiov rj "AQ^rj , xui sig

6TSQ0V vrjrsiov ^ 'Oipaoa, xai sig stsqov v>]oiov t6 .Aov/ufiot-

x«Tor, uTivu xuTOixovvTai (li/Qi TOv vvv xd dh Xotnd fiaiv

uoixrjTU , s/ovTa SQti/j.6xaaTQa , tov rd ov6/.iaTd siaiv ovtco,

KaTuviQS.3svc6 lLit,v/ 2^sk^(o ^xsqSu 'Alcorjn ^xiQddyiaau 10

IlvQ6Tif.iu MsXsTd '"EoTiovv^ll,^ xai sTSQa ndjLtnoXXa (bv td

6vof.iuTa ov voovvTai. xd dh Xomd xdaTQu xd ovtu sig xrjv

'^tjQuv Tov d-ifiuTog xui XQuxrjd^ivxa nuQd xtiov siQrjftivwv 2xXd~

(ioov uoixfjxu xai SQrjfia Xaxavxui , firjSsvog xuxoixovvxog iv

avxotg. 15

KscpdXaiov X.

SifjY>]aig nSQi tou ^^fiatos JsXftnttas.

Ei nuaiv r^ yvcoaig xaXov , xai rjfittg uqu xdov nQayf.id-

Toov Tfjv yvdoaiv xuxaXafi^dvovTsg ov noQQco tovtov ytvcofis&a.

b9sv xai nuat cpavsQdv notovfisv tcov fxed-' rjfiug njj (xhv T0t;-20

Tcov Trjv SrjXcoaiv nfj ds STiQCOV tivcov u^ioXoycov , 'iva Si-

nXovv inuvuxoXov&ri to xaXov, xotg ovv xai Trjg /JsXftaxiag

10 ZvSQSci M 13 elQ>]fiiv(ov add B 19 ytyofii&a?

estalind qiioque templum rotundum S. Trinitatis, et supra illud rursum

aliud instarcatechumenoruni, itidem rotuudum, in quod coclilea ascen-

ditur.

Insulae parvae sunt Dalmatiae subiacentes Beneventum usque

frequentes plurimaeque , ita ut tempestatem illic naves nunquam timeaut.

ex illarum una est urbs Becla, e.x alia Arbe, ex alia Opsara,

ex alia rursum Lumbricatum ; quae omnes in hodieruum usque diem

habitantur ; reliquae vero habitatoribus vacuae desertas urbes habent,

quarum haec sunt nomina, Catautrebeno, Pizucb, Selbo, Scerda, .^IoCp,

Scirdacissa, Pyrotima, Meleta , Estiunez, et aliae complures , quarum

nouiina ignorantur. reliquae vero urbes, quae in continente thematis

suut et a Sclavis praedictis captae fuerant, desertae sunt et incolas

nullos habent.

30. de Themate Dalmatiae narratio.

Si pulcrum quid omuibus est cognitio, igitur nos quoque rerum

notiliam comprehendentes non longe a!> eo aberimus. unde partim

haec partim alia relatu digua ad posteros Iransmittemus , ut duplex


DE ADMINISTRAISDO IMPElllO CAP. 29. 30. 141

rijv naouXrjipip L.rjioiaiv^ OTtoj; c-Z.rjq&f] nuQa xdSv ^y.)Mi3iy.(ov

e&vcoVj svjevdsv emi /nu&trv. uXXu, nQorsQOV •ttjV &iaiv uv-

Tr^g dirjyrjxiov. sii 7ia)Miov f.i£V roivvv rj ^sXf.iaTi'a Tr;v uo-

yrjv (.tiv ii/iv unb xwv avvoQcav ^vQoaylov tjyovv und ^.Av-

bxt^uQSwq , y.ttt nuosTeivfTO f.iev f-te/OL riav rijg ^larQiaQ oqcov^

in)MTvvsxo de fii/Qi xov ^avov[^iov noxuuov. r^v Os unuaa

^ xoiavxj] n(Qi'/o)QO


142 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

xui iQevvfjaai riv(q siaiv oi ixetas t^v diunuv i'xovz£Q, nBQ.u-

Guvreg ovv ivqov tuq yvvnixug lav 'A^uqmv y.ai tu nutSia

f.i6vu, TOvg cjt,vSQai; dh xui xrjv ux(.iu'Qovauv rlixiav iv xu%ei-

dtco. uffvo) ovv inmeaovTeg ij/fiaXcoTevaav avTOvg, xai vni-

OToexpav dTuXatncoQcog , dnoxo/LiiauvTeg Ttjv TOiuvxfjV nQutSuvb

fig ^uXcovu. cog ovv vnsaTQeipuv ot A^uQeg ix tov Tu'£,ei~

iiiov xui t6 yevofxevov ucp' cov inu&ov etiud^ov , iTUQcx/d^tjauv

(.liv, i]yv6ovv Sh ono&ev uvTotg tj TOtavxrj nXijyij nQOoeyivexo.

edo^fv ovv avxotg vuQU(fvl(xS,ui, t6v xuiqov xui /iiu&etv xo

nuv i'^ uvxov, inei ovv xuxcx x6 avvij&eg uvOig ol xu^ecoiui 10

dneaxcxkrjauv uno ^uXcovog , tjouv de ovx ixetvoi uXV 'ixeQOi^

Tuvxci ixeivoig xui ovxot xuxu ^ovXdg sOevxo. SteniQuaav

ovv xux' Kvxcov^ ivxv/ovxeg Ss uvxotg ovvt]yi.iivoig 6(.iov, otJ/

cog t6 uQoieQOv iaxoQnio/xivoig^ ov fnovov ovdiv \ovx\ inoi/]~

auv dXXu xui xu nuvxcov deivoxuxu inu&ov ol fxev yuQ av-\b

Tcov iacpcxyrjouv, ol ds Xoinoi i/eiQco&f^auv l^covxeg, xui ovSeig

ixeivcov xcav /etQcav i'S,i(pvyev. i'S,ex(xauvxeg de uvxovg xiveg

xui o&ev fiai, xui dvu/.ia&6vTeg ort fc'§ uvxcov enuOov x-^v ei-

Qr]f.iivrjv nlrjyriv , exi ds xui ne^i xijg noioxrjxog xov x^nov

avTcZv iQevvrjOuvreg , xai oaov i'^ dxoijg iQUO&ivTeg, ixQUTtj-OQ

auv TOvg Z^cavTug deofxiovg, xui iveSvauvxo t« Ifidxiu uvxcov

xudd ixetvoi , xui dij xovg innovg dva^uvxeg, ini /etQug xcx

xe cpldfiovXu xui xu lotnu OT^fieta « inecpiQOvxo fieT' uvtcov,

14 ixonlaacty M 22 inl] Xa^oyxes inP.

investigare quinam ibi degerent. cum itaqtie traiecisscnt, Abarum

feminas et ])neros solos invcnerunt, viris et iuvenibus acl ex|ie(lilionom

bellicam profeclis; unde subito ingruentes omues ceperunt, nulloquc

accepto damno reversi sunt, praeda hac Salonam abdncta. Abares

autem ex bellica expeditione reversi le co;,'nifa consternali quidem

crant , at unde vuluus hoc ipsis iuflictum esset , ignorabant ;

quamobrem observandum sibi tempus stntuunt et ab eo omnia discenda.

postquani igitur pro more rursum niissi sunt Salona praesidiarii,

alii a primis, idem consilium et ipsi ceperunt traieceruntque

contra Abares. incidentes vero in illos non sparsos, ut antea , sed

collectos , non solum niliil eflecerunt , sed omnium gravissima passi

sunt, partim caesi partini capti ; neque quis(juani fuit qui e nianibus

illorum evaderet. percontati vero (piinaui et unde essent, inteliectoque

ab ipsis se mala supra commeinorata perpessos esse , insuper de

loci (pialitate inquirenles, rpiasi ex anditu amore accensi in vinculis

eos tenueriint, et vestibus eoruin sumjitis ecjuisque conscensis, flamraula

ct reli([ua signa , (juae secum atUilerant, tollentes moro exer-


DE ADMINISTUANDO IMPERTO CAP. 30. l43

dnij()av ndvreg (fooaaTixoog y.ai xutu T)jg ^aXwvog (joQfir^Gav.

WQ ovv xai xbv xaiQov sfiadov C^r?j(T«vrf? y.ud'' ov ol tu'^s(o-

Tui ex TOv ^uvov^iov v7i£GTQsq)ov (r/V ds TO fieya y.ai uyiov

aufi^uTOv) , ^X9ov xai xaxu ttjv avTrjv rjfisQav. xai to ftev

5 nXrjdog, ots Srjnov nXrjaiov iysvovro, xov (poaauTOv unsxQvprj •

fieyoi Ss xoiv /iXioyv , oixivsg rovg ts innovg xui Tug aioXug

sig unuxt^v sxsxTrjVTO T^)Mauv, avuyvojQi-

aavTsg ds ol xov xuaTQOv xd ts arjfisia xai t^v dfiffiuaiv

avTcov, ukXu xui Ttjv ^fiSQUV (6g td^ovg ovTog uvrotg xov vno-

^^ aTQstpsiv sv uvTfi, rjvoi^ttv Tug noQTug xui -insds^avTO avTOvg

fiSTU nsQi/uQSiag. sxsivoi ds ufia tov siasX&stv Tug xe noQ-

xag ixQUTJ]OUV , xai dijXrjv diti ar^fisiov Trjv nQuS,iv xu) (poa-

ouT(d nsnoirjxoTsg avvsiaSQUfistv xai avvsiasXd^stv nuQsaxsv-

aauv. xaTsaq)u'S,av ovv ndvTugxovg Ttjg noXscog, xuisxxoxs xa-

15 TSXQdxr^auv nuauv x^v ytoQav .JsXfiaTiag xai xaTsax/jvcoaav sv

avxjj. fiova 6s xd nQog d^uXaaaav noXlyvia ov avvsSojxuv

avTotg , uXXu xaxsiyovxo naQu tcov Tcofiuiojv Sid xb sivui P 95

xbv noQOv xfjg Cw/Jj uvxcov sx xrjg d^uXuaarjg, iSovxsg ovv

01 ^A^dQSig xttXXioxrjV ovaav xr^v xoiuvxrjv yrjv xaxsaxrjvcoaav

20 Iv avxfj. 01 ds Xqco^^utoi xaxcoxovv Trjvixavxa exit&sv Ba-

yi(iaQsiag , svd^a eiaiv uQxioig ol BsXoyQ03(idxQi. ftiu Sh ysvsu

StayooQia&etaa s'§ avxdov, ijyovv dSsXq^oi nevxs, o xe KXov-

xug xui ylo^eXog xai o Koosvx^rjg xai 6 BlovyXco xui o

XQoofiaTog , xui dSeXfui Svo^ rj Toiyu xai ^ Bovyu , fiexu

citus, Salonam petieriint. cognito igitur tempore quo a Danubio redire

soliti erant pracsitliarii, «juoil erat magnuui sabbatum, eotlem die

venerunt. niultitudo autem omnis, cum urbi appropinquaret , sese

occcdtavit : niille vero , qui equos et vestes Dabnatarum sunipserant,

ut fallerent, ulterius perrexerunt. oppidani cognitis signis suis et

vestitu, praeterea die quo redire ipsis solenne , portis apertis gratulabundi

eos e.\ceperunt. illi vero statim ac intrassent portas occupant,

et signo reliquis, qui in insidiis erant, dato , accurrere ac ingredi

iubent. interfecerunt itaque onines cives , et ex eo tempore

Dalmatiam universam occiiparunt , sedemque illic suam collocarunt,

exceptis oppidulis mari adiacentibus , (juae se ipsis non tradiderunt,

sed iu Romanorum potestate perinauebant eo quod ex niari victitarent.

videntes itaque Abares pulcherriniam esse lianc terram, sedes

illic posuerunt. Clirobati vero tiinc liabitabant ultra Bagibaream,

ubi nunc suut Belochrobati. una anlem generatio , quinque fratres,

Clucas Lobelus Cosentzes Miichlo Chrobatns, duaeque sorores, Tuga

et Buga, una cum suis populis discedeiis ab ipsis in Dalmatiam ve-

uit, ubi Abares incolas invenerunt ; belloque per annos aliquot inter


144 .CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

Tov }mov uvtwv j]X3ov elg ^sX/xaTiav, yui ev^jov zoi)^ '^^a-

Qfig xaTsyovTag rijv TOtavTtjv yrjv. eni Tivug ovv ygovovg

TioXfjiiovvTeg dkXTjXoig vnsQia/vauv ol XocofidTOi^ y.uiTovq f.iiv

Tcov 'Jl^uQtov yuTsarpu^av ^ roils


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 30. l45

ayvauv 01 Xoco^utoi^ y.tti uveTXov rovq OQuyyovg vavTug y.ui

TOV UO/OVTU UVTWV KotUIiV XulOVf.l£VOV. tY.TOTS ds I^UIVUV-

Tsg uvToSsonoTOi avTOvofiot, s^rjTtjoavro ro uyiov §unTiOf.ia

Tiaoa TOv 'Pcoinjg • xai unsoTttKtjoav inioy.onot y.ai i^dnri'

5oav uvTOvg ini JIoqIvov toi; uQ/ovTOg uvtoov. difjiiSQiod^i]

ovv -^ /oiOtt atJTOov sig l,ovnaviag id , ijyovv ^ Xks^iava, ^

T^svtKtjvu, t« H/iiOTa, ?j IDJ^a, rj IliosvTU, ^ nuQU&aXaO'

Gia, rj Boffis


l46 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

xui ai fxiv Svo tovnaviui^ rjyovv fj "^Paarwr^a, aai ^ lov Mo-

XQOv , ngoaxsivrai rjj 3uXdoarj ' airivsg xai aayriVag i/ov-

aiv • Tj Ss tov Jalsvov ^iijxod^ev iari rtjg d-aXdaarjq, y.ui ex

xijg sQyaoiaq tdoai Tijg yrjQ. nXtjaiuLovai- ds uvxotq vr^aoi

tsaauQfg, t« BlsXfia^ rd KovQyovgu, tj BuqxZo} xai o (Pa-

Qog ^ y.uXXiatai y.ai siHpoQCOTuxui ^ 6Qi]f.i6yaaTQa eyovaui yai

hKiovag noXXovg • oi/.ovai dh iv uvruig y.ui s/ovai tu y.tijv>]

avtwv y.ui eS, uvtcov Lcoatv. uno Je Tfjg ZevTivug tov nota-

{xov uQ/iTui rj /ooQu Ttjg XQoo^atiag^ xai nuoty.tfuetui ngog

j.iev tijV nuQud^uXuaoiav /^i/Qi t(av avvoQoov 'IatQi'ag /jyouv 10

Tov y.datQov 'yJX^ovvov ngog d's t« OQSivd xui v7isQy.firut

f-ts/Qi Ttvog tM dcf.iati 'latQiug^ nXrjaiu^Qfi Sh ngog rijv Tl,sv-

Tiva xai ttjV X)JlJsra tf^ /(oqu ^SQ^Xiag' ^ yuQ /eoQtt 2:sq.

^Xiag sig xs^pulijv fisv iati naacov toov Xoindov /ooqwv, nQog

uQy.rov Sh nKrjaidtst rfi XQOol^atia , nQog fisarjftf^Qiap Ss t»j 15

BovlyuQia. u(p' ov ds xatsoxrjvcoaav oi fiQTjuivoi ^y.ld^oi,

xuTfy.QdTtjaav ndoav Trjv nsQi/ooQOV zlsXfiattag. sQyat^ovTO

Ss T« xdoTQU tcav'Po}fiut'(ov Tug vtjaovgy xui sl^ovv i'^ uvrdov

vno Ss toov riayavdov xu9'' 'exdotr^v inut/fiaXoorttofisvot xai

dcpavi^Ofisvoi xuTiXinov rug toiavtag vrjaovg , ^ovXofisvoi lig 20

T^v ijnstQOv iQydCsadai, ixooXvovTO Ss nugd rtav Xqoo^u-

xoiv • ovnoo yuQ iriXovv avtoTg cpogovg , uXXtx ndvra anSQ

UQtiaig nagi/ovai TOtg ^xXd^oig, tw GtQutrjyM tavtu nuQfi-

/ov. uSvvdroog Ss a/ovtsg Tor ^^v nQoaijX&ov BuaiXeiio iw

genas habent , Daleni vero ziipania procul mari sita est, et eius incolae

ex agricultura vivunt. habent quoque Pagani in pro|)inquo iusulas

qnatluor , Meletani Curcuram Bartzuin et Pharum , omues pulcherrimas

fertilisslmasque ; oppida item deserta et paludes muitas,

in qnibus habitant et inmenta alunt, unde victum parant a Zentina

autem fluvio Chrobatia incipit, extenditurque versus mare ad Istriae

iisque confinia sive Albunum urbem ; versus uiontaua aliquatenus

eliam supra Istriae Tliema excurrit, ac versus Tzentina et Clilebena

Serviae regionem attingit. Servia autem in fronte liabet ceteras omnes

regiones : ad septeiitrionem quidem Chrobatiae propinqua est, ad meridiem

vero Bulgariae. ex quo dicti iam Sclavi inhabitarunt, finitima

Dalmatiae omnia occuparunt, urbesque Romanorum insulas colebant,

ex iisque vivebant : at cum quotidie a Paganis captivi abducerenlur

et exterminarentur, insulas deseruerunt, continentem colere volentes.

verum a Chrobatis prohibebantur, cum nondum iilis tributa penderent

: nam ea ()uae liodie Sclavis pendunt, tunc praetori exhibebant.

sed cum vilara tolerare non possent , ad Basiiium illum praeclarum


DE ADM]NISTPxAM)0 IMPERIO GAP. 30. 31. l47

(loidifiM ^ttaiXit , uvuSiSu%avxfQ xu ilQrj(j.£vu nuvxu, o ovv

unt'Sif.ioi sxitvog ^uniXevg Buatkfiog iiQOsxQSXpuxo nuvxa xu

dtdofifru xo) axouxi^yc!) SiSoad^ui nuQ' uvxcov TOig 2x)M^oig

y.ui fiorjViy.iag L,riv ftsx' uvxtZv ^ y.ui ("jou/v xi diSoad^ui rro

baxQaxT/yrjj ^ Iva ftrlvov Sitxvvxui tj nQog zorg (iuaLlftg xcov

" F(Of.iul(av y.ui nQ()g xov oxo^xxrjynv uvxcov vnoxuyrj xrjii Sov-'

Xcooig. y.ui kxxoxs sysvovxo ntxvxu xit xoiuvxu yuaxQU vno^

(fOQu Tcov ^xXd^cav , xui xsKovotv uvxotg ndxxu , xo fihv y.rx-

axQOV n ^Aan(iKu&og vofiiofiuxu o' , x6 y.uaxQov xo TsxQuy,

lOyovQiv vofiiofiuTU


148 CONSTANTJNI PORPIIYROGENITI

fxigi^ dno tmv d^anriar(ov X^fCo^aTcov y.ut xwv uanQwv ino-

vo/na^Of.iivo}V xaTuyovTUt, ohiveg TovQKiug fdv iy.H&fv (l)Quy.

ycag ds nXrjaiov xutoixovgi , xui avvOQOvat ^y.Xujiotg loig

d^anrtarotg ^iQ^loig. lo dt XQwfturot rjj xcov ^y.lu[i


DE ADMINISTRAKDO IMPEUIO CAI>. 31. l49

Kui SiuMvovc, TOvg Xqco,Suiovq a^iumiofv ' liyov Sh t(o jots

y.aiQfi) 01 TOiovTOi XqcoIjutoi uQ/opra toj' TloQyu,

'Oti ri TOiuvxr] X^Q^ *''s 'l^ ^^ XqwI^utoi y.uTia}


150 CONSTANTINI PORPHVROGENm

log, xov nuraug lov u(j/orTOg Kouorjaso/^^ iX&cop dno (P^«j'»

yiug Tfjg i.uxu'S,v Xgco[JuTiug xut Bevex/ug dvi]^ xig tcop nurv f.itv

ivXu^coVy l^IuQTivog dvotiuTi, o/ijf.iu Sh y.oafiiy.opjiSQijielj'Ktjf.i6VOc,

ov yui Xiyovaiv oi uvxoi Xqco^utol &uv/nuTa iyuvfx noifjoui •

dot}tvqg ds cov o lOiovTog evku^rjgcxvr.Q yui tovgnodug rjyQcoTrj~b

Qiucrfiivog^ coaTS vno TtanuQCov yui (iaaruL^to&ui ycti ntntrpiQt-

o&ui onov d' av yui (^ovXfjTut^ ttjp TOiavTfjp tov dyicoTUTOv nc/tna

ivToXijv Totg uvTotg XQCo[iuroig SLUTrjOttv f-ii/Qi xiXovg l^cotjg

avtcov int&iantasv , insv^cxfisvog Ss yui uvrog avxotg ttjv

vfioiuv rotj nuna sv/r^v. dtcx tovto ovts ul aayijrai tcov 10

TOifJVTCov Xqco§cxxo3V ovis ai y.oviovQUi ovSinOTS yuTtx Tivog

uQog noXffiov uniQ/ovTut, ti fiij uqu xig yar' avTcijv iniXdot.

nXijV Sia tcov toiovtcop nXoi'cov aniQ/ovxat oi (JovXofisvoi xcZv

XQCO^cxToyv Stoiyttv ifini'>Qirx, dno yuaxQOv sig yuaxQOv nt"

QiSQ/ofisvot, Trjv TE Tluyuviuv yui xhv y.oXnov iijg ^iXfifxTiag i^

yui fti/Qt BsvsTiag.

'Oii 6 UQ/cov XQCo[iuxiug i'^ aQ/rjg, tjyovv dno rtjg ^aai-

Xst'ag'Ii.QuyXsi'ov rov (jaaiXicog, SovXiydog iariv 'inoxsTuyfiivog

Tfo ^aoiXtt 'Pcofiuicov , yai ovSinoTS Tfo UQ/ovxi BovXyuQiag

xud^vnSTCiyj]. dXX' ovSs BovXyuQog dnijXd^e uQog nfjXtfiovlO

yura rtov Xqco^utcov , si firj Mt/urjX 6 uq/cov BovXyuQtag^

BoQcoarjg, dnsX&cov xai noXsfiijaag avrotg y.ai fitjSsv dvvout

Svvrjd^sig siq^vsvos fifr' avrcov, '^sviaoag rovg XQcofiurovg yai

'^sviaoO^sig nuQcx tcov Xqco^utcov. uXX' ovSs nconors oi XqcO"

9 Tt M 12 y.c(r acld B

Clirobatiam et Venetiam niedia est, veniens vir quidain Martiniis nt>mine,

maxime quidem pins sed habitii seculari , quem iidem quoque

Chrobati miracula tecisse plurima diciint ; lijc porro vir pins inibecillus

adniodum et pedibus mutilatus , ita ut a quattuor baiulis quoeunque

vellet deferretur, illud sunctissimi pontiGcis mandatum Chrobatis

ad ultimum vitae finem servandum esse itidem sanxit, eadem

illis quae antea pontifex imprecatus. quapropter neque sagenae ipsoruni

Chrobatorum neque condurae unquam ad aliquem bello infestandum

abeunt , nisi si quis eos adoriatur. sed huiusmodi navigiis

(Ihrobati, qui mercatus frequentant, ad emporia proficiscuntur , oppidatim

circumeunles Paganiam el sinum Dahnatiae Venetias usque.

Chrobaliae autera princeps ab iuitio, id est ab Heraclii imperatoris

temporibus, Romano imperatori, non Bulgariae principi subditus erat.

aeque Bulgarus cum Chrobatis bellum gessit, praeter Michaeleni Borosen

Bulgariae principem, qui sumptis armis bellum ipsis iutulit,

?ed ctim uiliil elliceret, muueribus datis et acceptis pacem fecit. ne-


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 31. 151

^uioi ovroL lotg BoirlyuQOtg ttuxtov StSwy.aaiv y ii f


152 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

Xovaiv, ojiiotwg xui neOxop naQu rtjv ^anTiajiiivT^v XQW^atiav

(OQ avvsyJoTSQOv nQuidsv6(.itvoi nuQu is rcav (DQuyyoov y.ai

TovQxcov xui IluTLivay.ncov. dll' ovds oayrjvug y.exTrjVTai

ovTS y.ovSovQug ovts ifiuoQSVTixu nloca , cog /.n^xod^iv ovofjg

Ttjg d-uXuoa/jg' unb yuQ tcov sxhos l-iixQ'' '^^? &aluao?]gc>

odog ioTiv r^/itsQcov X. ^ Js Sulaaoa sig ijv diu twv fjfxsQoJv

X xariQXOvzaty ioziv ^ 7,syof.iivt] ^xoTSivr^.

K e (p u 1 u i V A/5'.

nfni Tuiy ^eo^lcov xcd fjs yvy oixovGt ;^w'()«?.

'latiov OTi ol ^iQl^loi dno tvov dfjunTiOTcav ^iQpXtaviO

T


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 31. 32. 153

od^£V xui asQ^ovXa ^

y.oirrj avvrjd^eia xu dovXiy.cog fprjaiv vno-

drjfiuTa, Kui rtsQ(iovXtavovg Tovg zu svTS/.ij xui nevi/nu rno-

drjf.iuiu (fOQOvvTug. luvrrjv ds rrjv incorvfiiav sa/ov ol ^tQ-

(iXov diu t6 dovXoi ysvda&ui xov (JuatXecog '^Fco/iiaicov, fiiru

5 (Jg /oovov Ttvu &6o'S,e Tovg avxovg ^s^i^Xovg eig r« idta uneX-

d^eiv, y.ui roviovg uneaieiksv 6 ^uatXevg • otb dh dteneouauv

xov /Juvov^jiv noraf.i6v ^ liieTii/neXoi ysvofievot sfiijvvauv "^Hqu^

xXeifo Tfo ^aaiXet dtu tov aToaxrjyov tov tots t6 lieXoyQudov

xQUTOvvxog dovvut uvxotg itsquv yijv sig xaxaaxrjrcoatv. xtti

i.Osneidr) 7] vvv 2leo[ih'u xui ILuyuviu xui rj 6vofiaL,Ofierrj Zu-

/Xovficov /(OQu xui Teo^ovviu xui ij xcov KavaXiTcov vno xijv

,s%ovaiuv TOv jjuaiXscag^^Fojuaicov vnijo/ov^ iysvovro ds ai TOt-

avTUt /coQUt SQrjftuL nuQu loJv^A^iuQOiv (cino twv sxetas yiiQ

Fcofidvovg TOvg vvv ^sX/.iaiiuv xai to zJvQQoi/iov oixovvxug

15 unrjXtAauv) , xui xuTsax/jvoooev (juaiXevg xovg uvxovg ^io-

(iXovg sv xatg xotuvxutg /coQuig. xui ^auv xco (ittoiXft '^Pco-

(.luioiv vnoxaaaofievoi' ovg ^uaiXevg nQea^vxag dno '^Pco-P 100

/iirjg dyaycov i^cxnxtas , xui ^tS(i'^ug uvxovg xu xijg evae^eictg

xsXetv xaXcog avxotg xcov /qovwv niaxtv sE,i&eT0. inei iis rj

20 BovXyaQia vno xijv sS,ovaiuv TjV xmv 'Poof.iai(ov , avxov ovv

uQ/ovTog Tov ^sQ^Xov xov eig xov ^uatXiu nQoacfvyovxog xi-

Xevxrjauviog, xuxd dtu^o/ijv rjQ'^ev viog aihov xui nuXiv

syycav, xui ovxcog ix xijg yevedg uvxov 01 xad"£^^s uQXOvieg.

1 (fovXixri ? 10 X/.ovii(ov M 19 r/jy tcuv /^QiaxiuviZv?

21 ouv Tov tiQXOVJOs T>jg ^tQ^kias?

vocamiis qui ita viliter ac pauperiira in modum sunt calceati. Servii

aiitem inde sic cognominati sunt (juod Romanorum iniperatori servi-

rent. aliquanto vero post visum est Servlis iu terrani suam redire,

et dimisit illos imperator. sed cum traiecissent Danubium flumen,

poenitentia ducti per praetorem , qui tum Belogradum administraljat,

ab Heraclio imperatore petierunt, aliam sibi terram ad inliabitandum

assignare vellet. cumque ea quae nunc Servia dicilur et Pagania,

quaeque Zachlumoruin terra vocatur , item Terbunia et Canalitarum

regio, quae iniperatoris Romanorum dicionis erant , propter Abaruui

excursiones desertae essent, expulsis inde Romanis, qui niinc Dalmatiam

atque Dyrrachium incoluut, regiones illas Serviis habitandas iinperator

dedit , cui subiecli eraut , a quo etiam baptizati liiere per

presbyteros Roma accersitos , et pietatis opera edocli antiqua fide

accepta. cum autem siib Romanorum potestale esset Biilgaria , Servioruni

principe , qui ad imperalorem confugeral , vila funoto filius

ipsius successit, mox nepos, et sic omnes qui ab eo descenderuut ; ex

'


154 CONSTAINTIM PORPI1\ROGENITI

(xtvu de /Qovovg zivuq iysvvrj&i] e$ avicov o /Joiaiad-JMftog

xai i'^ avTOv 6 "PoSoadla^og y.ul dn' ixenov 6 nQooi^yofjg

xai i'^ ixenov 6 BlaoT/^iiegog ^ y.ai /iii/'jig avTOv tov Jjku-

GTijjnigov /.UTU Toov ^SQiiXcov iiot]viy(ag dierilovv ol Bovlyu-

QOL wg ystTOveg xui avvoQtiui dyanwvTeg uXXrjXovg , e/ovxeg^

ds Sovlwaiv yai vnoxuyr^v eig rovg ^uaiXetg tcov ' Po}f.iat'cov

y.ai eveoyeTOvuevoc nuo' uxhwv. ini dh Ttjg dQ/ijg roiJ ai/-

Tov BkuaTr/juiQOv rjXdev /neTa nolif.iov nQeaittf.i 6 ag/wv

BnvXyaQiag xutu tcoJ' ^iQ^SXwv, &iXwv uvTOvg vnOTU^uf

uXX' ini TQieTiav noXefujoug ov fwvov ovdhv ?jvvaev , uXXu 10

xui Xaov uvTOv nXeiaTOv unwXeae. /neTu ds d^dvarov Blu-

GTt]f.iiQOv TOv uQ/ovTog Sude^avTO T/]v dQ/tjV Ttjg ^eQ^liug

01 TQeig vioi avTOv 6 BlovvTifirJQOg xui 6 ^TQorjfieQog xui 6

Totvixog , fieoiaufievoL Ttjv /wquv. ini tovtwv nuQeyivexo

Tfjg BovXyuQiag uq/wv Mt/ut^X 6 BoQiarjg diXwv «x Jtx^- 15

aui TrjV ijTTUv JlQeoiuft zov nttTQog uvtov • y.ai noXefiijaug,

eig TOoovTOv uiiov inTorjouv oi ^iQ^Xoi wots xai tov vtbv

uvTOv BXaaTi)fieQOv iy.QUTrjouv diafuov fieTa xui ^oXtdSwv

SwSey.a fieydXwv. tots Ss rij tov viov d^Xixpei xai f.irj d^iXwv

BoQiarjg eiorjvevae fieTU tcov ISiQ^Xwv. fiiXXwv Sa vnooTQi-IO

(petv iv BovXyuQia , xai (po(j/j&eig fii^nOTe iveSoevawatv uv-

xbv ot ^igfiXoi xuS-' bSov, inel^fjTrjoev slg Stdawaiv uvtov t«

xot» uQ/ovTog WIovvTtfirjQOv nutSiu, xbv BoQeva xai xbv ^Ti-

(favov - 01 xai Siiawaav avTbv d^Xa^/j fii/Qi tcov ovvoqwv

15 6 T^s BovXyccQtccs uoyoiv acld B 22 6S6v?

rjuibiis post annos aliquot fiiit Boisesthlabus, a quo Roclosthlabus , a

quo Prosesoes , a qiio Blastemerus , ad cuius usque tempora paceni

cum Buigaris liabuerunt Servii utpote vicini ac confines inter sese

ainantes, servientes Roinanis imperatoribiis et ab ipsis beneficiis ornati.

sed principatum tfnente laudalo l.lastemero arina contra Sefvios

movit Bulgariae princeps Presiain, snhiicere sibi ipsos cupiens:

veniin post trium annorum bellum non soluin nihil elFecit, sed plu-

riinos e snis amisit. post mortem autein Rlastemeri regionem inter

sc partiti principatiim Serviae exceperiint tres eius filii, Muntimerus

Strocmerns et Goinicus. hos at;gressus et Micliacl Borises Bulgariae

princeps, strngem, quam pater Presiam passus erat, vindicare cnpiens

sed eum bellantein adeo affliserunt Scrvii, iit filium eius Blastemeriiin

in vinculis abducerent una cuui machinis grandibns duodecim.

tunc filii casu permotus Borises, quanilibet invilus, pacein cum Ser-

viis fecit. in Bulgariam vero rediturus, et Servioriim in itinere insidias

timens, Muntimeri principis filioo, Borena et Stepbanuiu, viae


DE AD^IINISTRANDO IMPKRIO CAP. 32. 15&

6(OQ T/jg 'Puot];. y.uc vnsQ rrjg xoiuvTT^g /uQiTog didmxev

avTOcg 3Ii/a^?i o BoQiatjg dcoQSug jLifyulug' xai iy.etioi, uv-

Tsdcay.av avTW /uqiv '^eviojv tpv/dgia dvo ,

q)aXx(6via dvo^

axvXia Svo y.ai yovvug €Vvevr,y.ovTa' oneQ Xeyovaiv oi Bovk-

byuQOt eivui nuxTOv. (.leiu /luxqov ds iyevovio y.ar uXlriliov

01 TQeig dSelffoi ol uQ/ovreg ^eQ^ltag

• xai yevo/nevog ini-

XQUTiareQog 6 elg avTCOv 6 MovvTif.irjQog , xui &iXtov /.lovog

Ti]V UQ/Jjv ini/eiv, XQUTrjaag nuQidcoxe rovg dvo iv BovXyuQia,

/.lovov t6 nuidiov tov evog uSeXrpov roXvixov JHtqov

10 ovo/xuTt nuQ' eavrw xQUTrjaag xai ini^ielovfxevog, ooTtg xai

(pvyoov Tjld-ev eig Xocol^Iaiiav' ne^i ov jner' okiyov Qrjd^r^ae-

TUi. 6 Ss nQOQQrjd-eig uSehpog iv BovlyaQia l^TQOrj/.ieQog

ei/ev vlov rov KXort'/.ir]ooVy w xai yvvatxu nuQia/ev 6 Boqi-

arjg BovlydQuv. i'^ uvrov yevvurai iv BovXyaQia TL,eeodXu.~

lo^og, 6 Ss MovvTi'/iifjQog roiig Sto udeXqiovg Sic6'^ag xui rijv

UQ//]V Se^d/xevog yevrn vtovg TQeig^ rov IlQi^iad^Xu^ov xui

Tov Bodvov xui Tov ^iicpavov ^ xai fxerd rov uvrov d^ava-

Tov SiaSi/eTUL aihnv 6 nocorog viog o riQi^iadXufSog. /.lera

ovv /QOvov eva i'§el&c6v uno XQco^uriug o jiQoetQ/j/iiivog Ui-P 101

20 rQog 6 vtog tov roivixov Sicoxet dno ri]g UQ/rjg rov i'^uSeX~

(pov avTOv IlQilSiad-Xu^ov /leTU rcov Svo dSeXcfcov , xdxetvog

ttJj/ UQ/rjV SiaSc/exai' i/.eivoi Ss (pvyovreg eiaiQ/ovrat iv

XQcofiaTia. /leTu Ss /QOvovg TQetg iX^cov 6 BQdvog nQog ro

duces peliit, qui et inclemnem usque ad Rase deduxerunt, et iugeutia

ab eo munera beneficii litiius nomine acceperunt, vicissim douantes

xeniorum vice duo mancipia, duos falcones, duos canes et pelles

nonagiuta; quod Bulgari pactum esse dicunt. panlo auteni post tres

tVatres Serviae principes contra se rautuo arma sumpsernnt, superiorque

factus unus ipsornm Muntimerus ; qni cum vellet soius principatum

tenere, captos dnos in Buigariam transmisit, solum Petrum, fra-

tris Goinici filinm , apud se relinens et sedulam eius curam gerens ;

f(ui fuj^iens in Chrobatiam venit. sed de eo paulo post dicetur.

Strocmerus vero frater , cuius supra mentionein fecimus, in Bulgaria

filium liabebat Clonimerum, cui uxorem Bulgaram dedit Borises , ex

qua Tzeeslhlabum in Buigaria suscepit. at Muntimerus ntroque fratre

expulso, principatu potitus, Glios tres genuit , Pribesthlabum Branuin

et Stephanum ; eiqne mortuo successit maximus natu Pribesthiabus.

anno igitnr sequente Chrobatia egressus Goinici filius Petrus,

cuius supra mentionem fecimus, patruelem Pribesthlabum cum duo-

biis eins fratribus principatu deiicit , atque ipse eum capessit : illi

vero fiiga sibi coa»ulentes in Chrobatiam abeuut. triennio autem


156 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

noXefifjaai rov TIstqov xai ^zTfjdsig y.at y.Qaxr^detq nao' «r-

xov £TvcpX(6&/^. /iiSTU de /Qovovg dvo (fvywv y.ai Klovi'f.irjQog

dno BovXyuQiag 6 naxtjQ tov TC^ssod-XujSov y.aTaXa/Li^uyei yai

aviog , xai siasQ/STac eig ev xdoTQOv xPjg ^eQ^Riug ti]v Jo-

OTivixuv ftsxu Xaov uQog to nuQaXa^siv Tt]v uq/^v. Tovxov^i

ovv noXsiiriaag 6 TleiQOg anexTSivsv, xut sxQUT^asv eTSQa

i-Tf] x . uQS,ug sni xtjg ^aailsiag AiovTog tov (.laxuQioixuTOv

xai uyiov ^aaiXevog, e/cov vnoTayi]V xai dov?Maiv nQog avrov.

eiojjvsvos 6s xai f.iSTu ^v/nswv xov uo/ovxog BovlyuQiag,

oaTS xat avvTSxvov avxov snoi/^as. ftSTu de tov xuiqov ov 10

avxog 6 xvQig Aewv e^aaiXsvas , naQsysvexo 6 tojs sig t6

AvQQu/iov OTQaxT^ytav , o nQCOTOanud-uQtog Aecov 6 "Pa^dov-

/og, 6 f.iexu Tovxo ftuyiaxoog xifi^d^sig xut Xoyod^exrjg tov ^^6-

fiov , sig nuyaviav r^v t6x£ naQU rov uQ/ovxog IsQ^/Uag

SiaxQuxovfisvriv, nQog t6 ^ovXsv3-/jvai xai avvxv/eiv xm uvko l^s

uQ/ovTi TlsxQW nsQi Tivog ^ovXcoascog xat vnod^sascag. (^r^Xo-

xvnrjaag ds nQog xovxo Mi/aijX 6 aQ/cov twv Za/Xovfiojv

ifi^vvos ^vfiscov TO) BovXydQoov uq/ovti, oxt 6 ^uaiXsvgTcti-

ftttimv dc'S,iovxut 6tu dcoQcov tov (jlq/ovtu TIstqov nQog t6

ovvsnaQSiv Tovg TovQxovg xai snsX&stv xaxu BovXyuQiug ' 20

iysvsxo ds xut xuxct xov xuiqov ixsivov xat noXsfiog sig ^A/s-

X(av fisxuE,v Tcov "Pcofiuicov xut xvov BovXyuQcov. ififiavijg

ovv ysvofievog iv tovtio o ^vfiscov xar« tov ug/ovTog SsQ'

10 us y«? an Saxe? 15 r^ viilgo 21. elg aJd B

post rraniis motis contra Petriim armis victns captiisque ociilis ab eu

privatus est. biennio vero post e Bulgaria tugiens Cloniracriis Tzeesthlabi

pater movet et ipse, iirbemqiie Serviae Dostinica cum exercilu

ingreclitur principatus occnpandi causa ; quem armis snperatum Pelrus

occidit, et principatum rexit alios viginli annos, imperanle beatissimo

sanctoqne imperatore Leone, cni subiectns erat. pacem habnit

etiam cum Symeone Hnlgariae principe , cuius etiam filium in baptismo

suscepit. post imperium autem domini Leonis Dyrrachii tunc

praefecLus, protospatliarius Lco Rhabduchus, postea magister et logotheta

cursus pnblici lactus, in Paganiam, quae lum a Serviae principe

occnpata er^it, venit, sermonem consiliiunque instituturus cum laudato

Petro principe de aliquo negotio. invidia antem ob hanc rem motns

Michacl Zachlumornm princeps Symeoni Uulgaroriim principi signi-

ficat Romaunm imperatorera Petrum priucipem mnnerii)ns colere, (jtio

Turcarum copiis adiutns Bulgariam invadat: erat


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 32. 157

tSXiag JlsTQOv dniaxeile rov ^r/Qn^f] OsodcoQov y.ai rov Muq~

(xaijV ixetvov jiieTu. qoaourov , i/ovrug y.ui uQ/ovronovXov

Jlavlov Tov viov Sgdvov , ov o JlsrQog 6 uq/cov 2fQfth'ag

£Tvq^>l(oa£. doXco ovv sntl&ovng ol BovlyuQoi nQog rov

5 uQ/ovTu ^eQiSXiag , yai avvTey.v/av ^iex' uviov noi/jad/iievoi^

xui OQXfO ^e^aiwauvreg fx^ nu&etv ri nuQ' uvrdov ivuvriov,

rjndijjauv avxov i'S,eXdetv nQog avrovg^ ov y.ui nuQuvxu Jf-

ojiHjaavxeg eiar^yayov iv BovXyuQia , xa/ uno&vrjoxei iv (pv-

7Myf}. eia^kd^e Je uvx' avxov TluiXog 6 viog Bquvov , xai

iO ixQurtjaev exrj rQtu. 6 di ^uotAevg o y.vQtg'^P(of.tuv6g e/cov

uQ/ovronovXov iv rf^ nolet Za/UQiav xov viov TlQt^eod^Xd^

^ov rov uQ/ovxog ^Q^Kiug UTiiaxetle noog ro yevio&ut uq~

/ovra iv ^eQ^Xia' uXld uneX&diV xui noXefirjoag rjxxijdq

naQa rot» TLavXov • y.Quxr^aag yuQ uvxbv nuQidcoxe xoig

1!) BovXydQOtg, y.ai ixQureTro diafttog. eixu /nexd /Qovovg xQtig^

rov Tluvlov ivavitw&iviog xotg BovXyuQOtg ^ unioxetXe xov

Za/UQiav ibv JiQoxeQOv nuQu xov xvqov "^

Pto/auvov xov /S«-

atXiojg unooxuXivxa, y.ai SiwXag rov TlavXov ixQdxrjOev uvxog

xijV uQ/i)v xcov 2iQ^Xo)v • oaxtg nuQuvrd xtZv eveQyiaicov

20 TOv (iaaiXicog "Pcof.iaiojv inifxvr^a&eig iyivero xard rcov Bovl-^ 102

yuQoov, ftrjd' oXoog &ehjaag vnoxuyt]Vut uvxotg, uXX' vno rov

l^aatXiojg fidXXov'^ Pcoftaiojv Seaniiteodat. waxe xai rov ^vfteoov

rpoaadrov xur' uvrov unoareiXavxog did xov MuQfiurifjt xui xov

tit cum exercitu Tlieoclorum Sigritzen et Marmacn una cum Paulo

Brani principis lilio, quem Petrus Serviae princeps excaecaverat. dolo

igitur IJulgari principem Serviae aggressi , et prole iu sacro lavacro

suscepta, et dato iuramento niliil eujn mali ab ipsis passurum , per

fraudem exire persuasum et in vincula e vestigio coniectum in Bulgariam

abduxerunt, ubi in carcere vitam cum morte commutavit. 5n

eius autera locum successit Paulus Brani filius , qui principatum triennio

tenuit. dominus vero lAomanus imperator , secnm Jiabens Pribesthlabi

Serbliae principis filium Zacbariam, misit eum ut principatum

Serviae occuparet: sed illum veaientem praelio superavit Paiilus,

captumque Bulgaris tradidit in vinculis asservandum. deinde elapso

trium aunorum spatio, Pauhis Bulgaris hostis factus Zachariam misit,

(|uem dominus Romanus iinperator antea miserat; isque Paulo deiecto

Serviorum principatum occupat, et illico memor beneficiorum quae a

Romano imperatore acceperat , Bulgaris se opposuit , malens potius

Romano imperio subesse quam Bulgaris. quare cum excrcitum conlra

ipsum misisset Symeon sub praefectis Marmaem et Tlieodoro Sigritze,

capita eorum atque arma iniperatori Romano misit victoriae parlae


mS CONSTAlNTINf PORPHYROGENITI

^iyQixti^ QsodcoQOv, tov y.ui xuq y.tcpaluq yai u()f.iaTa ii< tov

no7Ji.iov undaieiXe ngog rov ^aaiXsu ' Fcoinuicov inivixiu (eri

yuQ (.uraE,v 'Pco/Liaicov xai BovXycxQcjov fi(ix>^ rjv), ovdinore Hs

snavaaro^ y.a&cog yai ol nQO avrov uQ/ovTeg dnsarfXXov nQog

rovQ ^aaiXfig "Pco/liu/cov, xai inOTuaa6f.tevog xai SovXevcov uv- 5

roTg, nuKLV Sh unsareiliv stsqov (foaauTOv o ^vfitcav dicn, rov

Kvrp'Ov y.ai rov^Hfivrjy.ov y.ui rov 'HtL^oxIiu xutu roij uQ/oirog

ZayuQiov^ ovvunoareikug fUT' uvrcav xui TCsea&Xu^ov. rore o

fitv Zw/uuiag cfO^rj&sig (fevysi sv XQcafiuTict' ol ds BovlyuQcn

[.irjvvauvisg rotg tovncxvoig iX&elv nQog avrovg xai nuQuXu- 10

Peiv uQ/ovru tov TCssa&Xu^ov^ xai dt' oqxov rovrovg dnuTi^-

auvreg xui e^ayayovTeg fie/Qt roij nQcorov /coqiov , xut nu~

QuvTck deofirjauvTsg uvTOvg^ siatjX&ov dv ^SQ^lia xai avveniJQUv

rov unuvTU Xuov dno fcixQOv scog fisydXov, xui siaijyuyov scog

BovlyaQtug

• riveg de unodQuaavTSg siotjXd^ov xui iv XQColSaiin^ 15

xai eftetvev tj /coQa SQijfiog. xarit rbv xuiqov ovv ixeivov eiarjk-

&0V 01 uvToi BovXyuQOt sig Xqco^utiuv fisxu rov 'AXoyo^inTovQ

rov noXsfirjaui, xui iacpciy^^auv nuvrsg ixstae naQu, lojv Xqco-

^aTcov. fiSTCi ds /QOvovg enrd dno rwv BovXycxQcov cpvycov

i) Tt,siad^Xu^og fisra xui ereQcov rsaacxQon» dnb riQtad^Xoifjov 20

eiaijX&ev iv ^eQ^Xicx , ov/ evQe de sig rijv /coquv ei fi^ ntv-

rtjxovra fibvovg uvSQug firjTe yvvutxug s/ovrug fii^Te ncxidia,^

dXXcx xvvrjyovvTug xui diUTQSipoftivovg. fierd rovrcov XQuri}-

oag rijV /coquv ifxrjvvae nQog rbv ^uaiXiu ''Pcoiiuiojv, r^v i'^

1 ^iyQhC,!] y.ai idio^ionov M 7 xcd rov '^HfXvtjXOv add B

signa : adhuc enim bellum inter Bulgaros et Romanos erat ; nec \mquam

subiici Romano imperatori et parere desinebat, quemadmodum

et nriores principes mittere ad ipsos soiiti erant, Symeone vero

iterum novas copias mittente contra Zaciiariani principem sub praefectis

Cneno Hemneco ac Etzboclia, et misso simul Tzeesthlabo, inetuens

tunc sibi Zacharias in Clirobatiam profugit. Bulgari autem

zupanis significarunt ut se convenirent et principem 'l"zeesthlai)nni

exciperent ; iuramentoque deceptos atque ad primum pagum addiictos

protinus in vincula coniicientes Serviam invaserunt , populumque

omnem a minimo ad maximum in Bulgariam abduxerunt : quidani

vero profugi in Clirobaliam se receperunt, mansitque regio desolata.

porro circa illud etiam tempus Chrobatiam cum Alogobotur armata

inanu ingressi Bulgari omnes a Chrobatis interfecti sunt. et post

septem annos fuga deserens Bulgaros Tzeesthlabus cum aliis quattuor

Presthlabo in Serviam venit. non invenit autem in ea regione praeter

viros quinquaginta, sine uxoribus liberisque venatione victitantes:

cum his regionem obtineas, per nuntios tutelam et auxilium ab im-


DE ADMINISTRANDO IMPKRIO CAP. 32. 159

(ivtov dvTi^^vT^xpiv xui (jO/j&ftcxv tnitr^icov, V7ii(T/rovu£vog dov-

Lsviiv y.ai vnii'/.£iv ttj 7i(joaTuS,£i uvtov y.u&oig y.ui ol uqo

avTQv uQ/ovTsg. xal sxTOTe ov dieXinsv 6 ^uaiXevg^^Pcouauov

svsoysTcov uvTOV, (OOTS y.ai fig XqcoiSutuxv yai Bovkyugiav

by.ai iv TuVg Xoinutg /coQuig SidyovTsg ^sofj/.oi^ orj o ^vfiscov

$iBay.6Qnias , tovto dy.ovauvTsg avvij/&f]auv sig uuiov, dklu

xui iv TTj noXst noXXoi dnn IjOvXyuQiug (fi^yovTsg siaijX&ov

oi); y.ui svdvaug yui svsQysTr^aug 6 ^uau.sig tcoj' 'Pcofiuicov

dniaTSiXe nQog tov TCsia&XujSov. yui dnb xvov nlovaicav

\^ Scaosiov TOv ^aaiXicog tcZv Pcojiiuicop avaT}]ac//ii£rog y.ui ivoi-

xrjaug TrjV ycanuv oog to nooTSoov sotlv vnoTSTuy/iiipog dov-

XonQsncSg tio ^uaiXst "^

Pcof.iaicov , xai 3lu rijg tov (juailicog

ovvdQO/iirjg xui tcov noXXcov uvtov sihoysaidov Tr^v toluvti^v

/coQuv ovoTr,aag xai uq/cov iv uvTrj ^sf^uitxidsig.

15 'Ort uQ/oiv IsQ^Xiug i'§ UQ/ijg, /jyovv dno T/jg ^uol-

Xsiug ''Hou/.Xsiov TOv ftuoiXicog, dovXixdog ioTiv vTioTSTayi.ti-

vog xco "^ Pcouaicov (SuaiXsr, xui ovSinOTS tco uq/ovxi BovXya-

QLug xa&vnSTuyrj.

'Oci iv Ttj (^unTia/iivr] ^SQ^Xict siai xcxotqu oi/.ov(.isva ro

20^fOTtJ'/xo>', To TtsQVu^ovaxsri^ t6 JMsyvQiTOvg, ro ^Qsavsrjx^

t6 AsavTjx , To ^uXrjvig , xui eig t6 /coQiov Boocora to Ku- P 103

tSQ(t Xui TO z/sovtjx.

5 y.ai ol eig? 14 avaiijacts add B 20 T^swci^ovaxlv M

peratore Romanorum petiit , promittens obedientlam eius iiissibus se

praestittirum, rjualem et ante ipsiim principes Romano impenitori exhibebaut.

atque ex eo tempore niultis illum beneficiis ailecit imperator

Romanorum, ita ut Servii, qui a Synieone dissipati in Chroljatia

Bulgaria aliisque rci^ionibus commorabantur , re audita ad ipsum

undique gregatim convenirent. quin et iu urbem Cpolitanam plurimi

e Bulgaria fugientes venerunt, quos vestibus ceterisque beneficiis

ornatos imperator Romanorum ad Tzeesthlabum misit; qui magni-

ficis Romani imperatoris largitionibus regione constituta et ad pristinam

incolarum frequentiam retlucta, tottim se Romano imperio siib-.

iecit; quippe ipsius imperatoris auxilio frcqiientil)usqne eiiis benefi-


160 CONSTAISTINI PORPIIYROGENITI

K £ cp a 7^ a i V ly

TifQi rwy Zci)().ovftcoy, xcei -j? pvy otxovai yiuQctg.

"Oii y^ xK>v Za/Xovft(ov /ooqu naQu twj' "^ Pcojudivcov tiq(')-

rtQOV iXQUTiiTOy '^Pcof.idvcov ds ffrj^i ov(; dno^Pcofztjg jJioxXi]-

Tiavog 6 (^uGiXevg f.isx(oy.ias^ y.u^cog y.ui fig TtjV xcav Xqco[jcx-5

xcov laTOQiav eiQijTUi n£Qi uihcov. vno ^uaiXei ds "^

Pco/Ltuioov

Tj xo5v ZuxXovf-icov avTrj ycoQu vniJQ/sv, «A.X« naQCi. tcov

'yJ(](xQcov ai/fiuXcoxia&iiau ^ xs /(oqu xui 6 TUVTjjg }Mog to

nuQunuv r^QrjficoTui, ol dh vvv ey.tia£ oiy.ovvTSg Zu/XovfiOi

^SQ^KOi Tvy/uvovaiV , i'§ iy.£(vov rov ciQ/ovxog xov sig tov 10

^aailsu 'PcofiaioiV '^llQuxXeiov nQoacpvyovrog. ZayXovf.tOi dh

(ovofidadr^auv dno OQOvg ovtco y.uXovftivov XXovftov. xai

uXXoog dh naQu xfj Tciov ^y.Xu^cov diuXty.KO tQfirjvsvsTai t6

Zu/Xovfioi Tjyovv (Jniaco xov ^ovvov ^ infidij iv x(u toiovtco

/coQio) (iovvog iaTi fiiyag , £/(ov av(o&£V avxov dvo x«ar()«, 15

xo B(')va y.ai xo XXovfi. ontadev Si tov TOiovTOV (iovvov

dtiQ/jTUi noTUfiog y.uXov uivog Bovu , o i^QfirjvsveTui xuXov.

"Oti jJ y£V£d xov uv&vndxov y.ui nuxQixiov JMi/utjX xov

vlov TOv Bovae^ovxtrj xov uQ/ovTOg tcov Zu/Xovftojv r,Xd£v

dnb t(ov y.uTOixovvxcov d^anxiaToov £ig xov nOTUfiov BiaXag, 20

rhv inovofiaL,6fifvov ^ixl^ix?], xai (oxtjosv eig xbv noxafibv x()v

tTrovofiuL,6ft£vov Zu/Xovfiu,

"Oxi iv x(7) /(OQi(o T(ov Zu/Xovfiojv fiai xdaxQu oixov-

21 joy Inoyofic.i^ofityov Meiirsius pro rovs inoyOfice^ouiyovg

33. de Zachlumis, et ea, quam nunc incolunt, regione.

Zachluinorum terrae Roinani primuni dominabantur, illi nimirum

Iiomani cpios Diocletianus imperator Roma eo veliiti iu coloniam ile-

duxit, quemadmodum et in Ghrobatorum historia de iis diptura est.

Romanorum igitur imperatori prius parebat Zachlumorum regio , sed

ab Abaribus postea subingata, et in vinculis aluUictis* ipsius incolis

tota haec regio deserta fuit. qui vero nunc illic liabitant Zachlumi,

Servii sunt, ab illo principe qui ad Heraclium Romanorum imperatorem

confugit; et Zachlumi dicti sunt a monte Chlumo nuncupato;

et aiias Sclavorum dialecto Zachlumi dicuntur ii qui post coUem ha-

]>itant, quandoquidem magnus inibi collis est, in cuiiis vertice urbes

duae sunt, Rona et Chlum: retro autem iuinc collem flumen Rona

nuncupatum devehitur, quod Graecis xaloy significat.

Venit autem posteritas proconsulis et patricii Michaclis Rusebutze

Zachlumorum principis lilii, a non baptizatis accolis fluminis

Bislas, quod et Dilzice cognominalur, habitavitque ad flumen Zachluma

nuncupatum.


DE ABMINISTRANDO IMPERIO CAP. 33. 34. 161

juiva th ^Tuyvov^ to Moxgiay.iy. , to '[oaXij , ro raXov/nu/jvix,

TO Jo^Qiaxix.

KscpdXaiov X^.

nSQl tojy TsQ^ovyiarcoy xat tmv KttvKlixwy xai >js vuy otxoioi '

5 )(UJQKS.

"Oti ^ rcov TfQ^ovviaTcov xai tcov KuvuXitcov X,(a Porph. ll


162 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

zov Tonov smntSoVf ndaag ttvzmv xaq SovXslag 6id u[ia%mv

iicisXovoiv.

"Oii h XM xojQico TsQ^ovviaq xat tov KavaX^ dai x«-

OTQu oixov^sva rj TeQ^ovvia, x6 "OQ^tog, ra 'Pioeva, t6 Aov~

xd^sTSj TO ZcrA/;'/?/;. 5

KecpdXaiov Xs'.

ne^l z(oy idioxXtjTiayuiv , xai ^f vvy olxovOi, ;fwgaf.

'Ovt- ^ dioxXrjag xcoQa xai avTrj nQOxSQOv naQa rwv '^Pco-

fidva)V sxQaTSiTO^ ovg dn6'Poof.it]g (iSTioxiasv 6 ^aaiXsvg ^co"

xXf]Tiav6g, y.ad^c6g xai slg Tr^v nsQi tcov XQca^uTOJV laTOQiav 10

siQrjTai • vno ds xov ^aaiXsa "^

Pcof.iaicov vniJQ/s. nuQa ds

Twv 'A^aQcav xai avTtj rj xcoqu ai/jiaXcoTiad^siaa i^Qi]/LicoTat^

xai nd)uv sni ^HQaxAsiov tov ^aaiXscog sv(pxiad'tj, xa&cog xui

jj XQCO^UTia xui rj ^SQiiWa xai ?j tcov Zuylovixcov xui ^ Tsq~.

^ovvla xai tov KuvuXtj. AioxXr^a Ss (}VOf.cd^STai dno rov 15

£v TJj TOiavTri /coQct xdoTQOv, vnSQ sxTiasv 6 ^aaiksvg /lio-

xXrjTiavog

* vvvi ds sotiv sQrjfioxaaTQOv, [HSXQ^ '^^'^ ''*'*' ^^®"

^al^ofisvov Aioxlrju.

"Otl sv rrj x^Q** AioxXsiag siai ftsydka xdoTQa oixov-

fisvUj t6 rQudsTai, t6 NovyQaSs, t6 AovtoSoxXu, 20

20 10 vvy rQcc^e M

Habet autem tam Terbunia quam Canale oppida quae habitantur,

liaec , Terbuniam, Hormum, Bhiseua, Lucabete et Zetiebe.

35. de Diocletianis, et ea, efuam nunc incolunt, regione.

Etiam Dioclea regio primitus occupata erat a Romanis , quos illuc

Roma transtulerat Diocletianus imperator; quemadmodum et in

Ciirobatorum historia dictum est ; et Roraanorum imperatori erat sub-

iecta. sed ab Abaribus haec quoque regio subiugata ac vastata fuit;

et sub Heraclii imperatoris temporibus habitari iterum coepit, quemadmodum

Clirobatia, Servia, Zaclilumorum terra, Terbunia et Canale.

Dioclea autem mmcupata est illa regio ab urbe ibi condita a Diocletiano

imperatore, quae nunc habitatoribus vacua in hodiernum

usque diem Dioclea appellatur.

Suutque in ea regione urbes habitatae raagnae, Gradetae Nugrade

et Loatodocla.

V


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 34—36. 163

Keq)dXainv Xg,

Tieot Tuiy HayttvoiV twv xki '^-fnfvTaviov y.c(XoviA(voiv, xat ^s vvy

oiy.ovai '/woug.

"Oxi ^ /(OQtt HQ T^v vvv oiy.ovaiv ol Ilayttvoi y.ai avri]

bnooTtQOv nuQu jcov '^Pcof.taicov ixQaTHTO, ovg dno '^PwfxriQ o

^aoilivq ^toy.lT^Tiavog /n&roixi^aa; iv z/sl/.iaTt'n ivMyiasv. ol

d's avxoi Ilayaroi dno rmv dl^anxiaTOJV ^sQ^lcov xardyovTat,

l§ sxsivov TOv aQ/ovTO g tov nQog rov ^aai)Ja "HQdyliiov

TiQOacpvyovTog. naQu ds riov jl^dowv y.ai uvxtj rj /oiQU

iO ai/jiuXo3Ttad^eratt ^Qrj/iicoTat ^ yai ndXiv ini 'HQay.leiov tov

(iaaiXicog ivMxia&rj. Ilayavoi ds y.aXovvxat Std xo fii] xora-

ds^aa&ai avTOvg tm t6ts yatQio ^unTiad/]vat ots xai nuvTtg

01 ^SQjSXot- i^anTtad^rjaav y.ai yd^ Iluyuvoi ttj tcov llSxXd-

^cov SiaXixTM u^dnxtaTOi sofiT^vsvovTUt. xfi tcov'^ Pcofxuicov ds

IbStaXixTM ^ Xf^Q^ uvtoov ^AQSVTa xuXHxat^ i'^ ov y.uy.iivoL

naQa rctJv uvtcov '^P(Of.iat'cov 'Aqsvtuvol xuXovvtui.

"Oti sv Uayuvia siai xf/,aTQa oiy.ovfieva ro Moxqov^ to

BsQOvXXia, TO OaTQcox xai rj yta^ivSTta. XQUTOvat Ss xui

ravTug Tug vr^aovg. rrjaog /iisyuXt] ^ Kovqxou rjTOt t6 Kt'y.SQ,

20 iv fi sari xui xdarQOv. vrjaog stsqu /.tsydXr] rd JMsXera i^tol P 105

TO MaXol^sdTat , ijv iv raTg nQd'^eat. tcov dnoaroXcov 6 uytog

ytovxag fii(.ivrjTat^ JMsXirrjv TuvTrjv nQOoayOQSvfOv ' iv f^ xai

14 tl^anTiGTOi — diaXixTc^ add B 15 avxoiv add B

36. de Paganis qiii et Arentani appellantur, et de ea, quam nunc

habitantj legione'

Regio efiam illa, quam niinc Paganj incolunt, primitus a Romanis

tenebatur, quibus Roma deductis imperator Diocletianus in Dalmatia

sedes assignavit. Et oriundi sunt et ipsi Pagani a Serviis non

baptizatis, ab eo scilicet principe qui ad IleracHum imperatorem con-

fugit. capta vero itidem ab Abaribus et vastata baec regio, sub Ileraclio

imperatore rursum incolis frequentari coepit. Pagaui autem

dicuntur , quod baptismum non accepissent eo tempore quo Servii

omnes baptizati erant: etenim Pagani Sclavorum lingua baptismi expertes

dicuntur. Romanorum vero dialecto regio eorum Arenta nuncupatur;

unde ipsi a Romanis Arentani appellantiir.

Habet Pagania urbes habitatas, Mocrum, Berullia, Ostroc et Labinetza.

possident item Arentani insulas magnas, unam qiiae Ciircra

sive Cicer dicitur, in qua habetur et urbs; aiteram, quae Melel.i sive

Malozeatae ; cuius in Actis apostolorum S- Lucas meminit , Melitem

eam appellans : ubi et vipera divi Pauli digitum niordens ab eo ex-


164 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

*/'? TOj' uyiov Tlavkov dni lov daxivXov nQoarjXpuxo ^ tjv

Xtti T(p nvQi uyiog navXog xuTsipXe^e. vrjoog 'tieQu fie-

yuli] TO (Ddoa. v^aog iTSQu f.uyukrj ti BQUTLijg. eiai 6e

y.ai STSoui vijaot at firj y.QuTOvftevui nuQu roov uvrwv llayU'

vcav, Vfjoog xd XoaQU^ vijoog "itjg, vr^aog t6 Auaio^ov. 5

K e g) d X u i o v XI,''

nfQi rov t&vovg iwv Ilcd^ivaxiicSv.

'loTSOv OTi TLuTtivuy.tTai, t6 dn dQ/Jjg eig tov nOTU/iiov

^At^X TTjv avTwv eiyov xuToixi^aiv, o/uoiwg 6s xui eig tov nO'

Tttfiov Fei]/, e/ovTsg toi;^ Te Blall^dQOvg avvoQovvTug xuirovglO

inovofiui^Ofisvovg OvC' nQO ircav 6s nevTrjxovTu ol Xeyo/Lievot

OvL, /iieid T(ov Xa^dQcov Ofiovo^auvTsg xui noXsfiov avfi^u-

XovTeg nQog rovg TlaTt,ivaxiTag vneQia/vaav , xai dno rijg

iSlag /ooQag avToi/g s^edi'(o'^av, xai xarsa/ov avTtjV fis/Qt rrjg

orjfieQOv 01 Xeyofievoi OvLoi. ot ds TLarl^ivaxtTut rpvycvTsg 15

neQirjQ/ovTO dva^tjXcxcfcovreg ronov eig rrjV avTcjHv xuTuaxijicoatv

xaraXa^ovTeg ds rrjv orjfieQOv nuQ' uvtwv xQuiovfievf]v

yijv xui evQOVTeg rovg TovQxovg oixovvrag sv uvTfj , noXs-

fiov rQonco xovrovg vixr^auvTeg xai sx^uXovreg sS,edicai,av uv-

rovg xui xareaxt^vcoaav ev «t/rj^, xui deano^ovat rr^g roiavTi/g20

/coQag, cog eiQi^Tut, h^/.Q^ i"^? ar^fieQOv sifj nevr?jxovTa nsvxe.

'larsov ort ndoa ^ Tlurtivuxia eig d^sfiura ohtco 6iai-

QStiat, s/ovaa xui fieydXovg UQ/ovrag roaovrovg. xu ds

ciissa igne couflagravit ; tertiara insiilam magnani, qiiae Pliara dicitur,

quartaui, qnae Bratzes. sed et aliae ^raelerea iusulae sunt, quae ad

Paganos nou pertinent, Choara les, et Lastobon.

37. de Patzinacitarum gente.

Sciendum est Patzinacitas a principio ad Atel et Geech flumina

iiubitasse, iis([iie conterminos fuisse populos iilos qui Mazari atque

Uzi cognoniinantur. ante annos vero quinquaginta ii qui Uzi nuncupantur

cum Cliazaris conspirantes, et coniunctis armis Patcinatzitas

aggressi, superiores facti sedibus eos suis expulerunt, illasque tenuere

in hodiernum usque diem Uzi. at Patzinacitae qui fuga evaserant,

circumeuntes quaerebant ubinam sedes suas collocarent ; venientesque

in terrara quara nunc incolunt , inventis illic Turcis incolis, debeiia-

latos eiecerunt, sedesque ipsi suas ibi posuerunt, teueutque iani liodie

anniuu qniuqnagesimum quintum, uti dictuni est.

Et I^utzinacia quidem universa in themata octo dividitur, quae


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 36. 37. 165

&S(XttTU Sioi XUVXa. OVOflU XOV TIQWXOV d^SjilUXOQ ^H()Xtj/il, xov

divxsQOV TCovo , xov x(Ji'xov FvXu , xov xtxixoxov KovXnsjj,

xov nef.Lnxov Xuoo^ot], xov exxov TaXfiax , xov {^dof.iov Xo-

7i6v, xov oySoov TConov. yuxu ds x6v y.uio6v ov uno xcov

^idiiav xoncov ot Ilaxtivuy.txui i^edii6/d-tjaav , (ixov uo/opxuq

eig fisv xo ^sfiu T-lQxrif.i x6v BIutxL^ur, eig dh xo Tl,ovq rhv

Kovsl, fig 6s x6 TvXu x6v Kovqkovxuv, eig 6s x6 KovXnst] xov

^lnuov, eig ds x6 Xuqo^ojj rov KuiSovfi, tig Hs xo &siiu TaX-

f.iax x6v Kcoaxav , sig to Xonov xov riut>j , fig Ss x6 dsfia

10 Ti^onov xov Baxuv. fisxu 6s d-uvuxov uvxcov dtsds^urxo xug

uQ/ug 01 xovxcov s^adsKcfoi • vofiog yuQ iv uvxoig y.ui rv-

nog ixQuxtjas nuluiog firj s/eiv s'§ovaiuv nQog nuFdug tj udsl-

(poi;? uvxcov fiSTunifcneiv xu uS,imfxuTU, uW aQxeiod^ui (lovov

xotg ysxxrjftivoLg r6 xai fii/Qt L,coijg uQ/siv uvxovg, fiexu ds

lb9cxvaiov nQO/et-QiZea&ai tj i^ddsXq^ov uvxcov t] i'§udiX(fcov

nutdag, nQog x6 ftij xaS^' oXov eig ev ftiQog ysvsag diuxQS/etv

x6 d'^io}fia , uXXu xui tig xovg ixnXayiovg xui xX?]QOvofittv

xui dnsxdi/sa&ai xijv xifnjv • dno '^ivrjg ds yevedg ov/ vnsia-

sQ/sxui xig xai yivexui ixq/jiav. rik ds dxxdt &ifxara $iuim

20 Qovvxui eig rsaouQuxovxu fiiQ*] , xcti i/ovoi xai iXuxTOvag

uQ/ovxug. p lOG

Taxiov oxi al riaouQig rtov riarl^ivaxixcov yeveai^ r^yovv

10 &ifca KovaQxll,nl,ovQ xai ro d^ifia 2vQovxaXnif] xui ro

4 r^s ISlas xf^Q^s B Q riaa^ M 13 dQxelv ?

magnos qiioque principes totidem habet. themata autem isthaec sunt.

primum est Ertem , secnnclum Tzur , tertium Gyla , quartum Culpee,

qnintum Charoboe, sextum Talmat, septimum Chopon, octavum Tzopon.

quo autem tempore suis eiecti setlibus Palzinacitae fiierunt,

principes erant in themate quitlem Ertem Maitzan, in Tzur Cuel , in

Gyla Curcutan , in Culpee Ipaon , in Charoboe Caidum , in Talmat

Costan , in Chopon Giaze , in Tzopon Batau. his autem mortuis iu

principatiis successerimt eorum patrueles, siquitlem lex iliis et antiqua

consuetutlo est, tUgnitates atl filios aut fratres non transniittere :

setl conlenti principes esse tlebent, quoatl vivunt, principatum teuere

post mortem vero vel patrueles vel eorum filii promoventur, ne semper

in eatlem prosapiae parte dignitas consistat , sed ut ad collaterales

quoque ea hereditate deferatur: alterius vero prosapiae

qui sit, nullus in principatum succedit. haec porro octo themala

in partes distribuunttir quatlraginta, quae singulae habent priucipes

niinores.

£t quattuor quidem Patziuacitarum uatioues sive themata , Cuar-


IGG CONSTAMIM PORPHYIIOGEINITI

d^efia UoQOTuXftuT xui t6 &ijua Bov^Mx^oanov , y.uvxui ntQa

xov ^uvungsojg noiafAOv^ ngog tu «V«roAtxcorf(j« xui (iogeio-

TSQa nsQrj ivuno^Xenovvu, uQog rs OvL,i'uv xai XutuQtuv xui

"ylXuviuv xui TrjV Xsqooovu xui tu Xoinu xXi(.iutu, ul de

aXXai TSoouQsg ysveai xslvtui sv&sv tov ^uvunQscog noiu- 5

uov , noog tu dvxixooTSQU xui uqxtixootsqu f.i€Q>]' tovtsotl

TO d^sfiu riuL,i/onhv nXrjOiuL^si Tjj BovXyuQin^ t6 ds dsf.iu tow

XUT03 FvXu nXrioiul^si, TJj TovQxia^ t6 ds d^sfiu XuQO^of] nXrj-

oiul^st tfj 'Pcoa/oe, t6 Ss &sfia ^Iu^SiSQTifL nXrjOidl^SL roig

vnocpoQoig /(OQtoig /(aoag Ttjg '^Pcooiug, TOig ts OvXTivoig xui 10

JsQ^Xsvivotg xui AsvL,svivoig xai toiq Xoinoig ^xXul^oig. dnio-

xioTui ds ^ HuTl^ivaxia sx fisv OvCtag xai Xal,UQtag odov

^fieQwv nevxe , s» dh ^AXuviug rjfisQijov e§ , «'«6 Sa BloQdiug

odbv ^fiSQOov Sexa , uno 6h Toioiug oSov rjfieQug fiiug , tt;i6

Se TovQy.iug odhv rjfiSQoov tsoouqoov, uno dh BovXyuQiug oSovlb

r^fiSQug fjfuav' xai eig XeQodova fiev eaxiv lyyioTa^ eig dh

TTjV BoonoQOv nXfjaisoTSQOv,

^loTSOv OTC xuTu Tov xuiQov ov 01 IlaTl^ivaxiTai uno Ttjg

Idiag xooQug t''§f Jtoj/^^aav , dsXilosi Tiveg t§ uvtoov xui oi-

xeta yvcofirj ivunsfistvuv sxstae xui Totg Xeyofisvotg Ov'Coig20

ovvMy.rjoaVf xai fts/Qt tov vvv sioiv sv avTotg , e/ovvsg toiuvTU

yvooQiofiuTa oooTe SiaxooQtXeo&ui avTOtg xui vostoS^ui

rtveg re r^auv xui niog uvioiig unoanuo&rjvai xdov idioov ovv-

1 7ic(Q(t lov M 5 oO^fv M 10 x^Q^ois ;^w(?«fl X^^Q^^S M

13 HlotJias M, MijSkis Meursius, couseutieute Bautlurio.

tzitzur Syrucalpee Borotalmar et Bulatzospon, ultra Danaprim flumen

sitae sunt, orieutem septentriouejuque spectantes versus Uziam Chazariara

Alaniam Chersoncm et ceteras regiones: reliquae vero quatluor

nationes positae snut cis Danaprim flunien, ad partes occidentis

septentriouisque : nam tliema Giazichopon Bulgariae finitimum est,

iuferius tliema Gylae Turciae proxiuuim est, Charoboc thema Russiae

adiacet, labdiertim vero thema conterminum est tributariis pagis Puis-

siae regionis , Ullinis Derbleninis Lenzeninis reliquisque Sclavis. distat

autem Patzinacia ab Uzia et Chazaria itinere dierum quinque, ab

Alania dierum scx, a Mordia dierum deceni, a Russia unius diei, a

'l'tircia dierum quattuor, a Rulgaria dimidii uuius diei. propiuqua

est Chersoui, sed magis etiara Bosporo.

Sciendum est, quo tempore expulsi sua regione Palzinacitae fuere,

uonnullos eorum spoute sua illic mansisse et Uzis cohabitasse ; suutqiie

inter eos ctiam uunc, ea habentes indicia ut lacile disccrui pos-

vjnt cognoscique quales siat et quomodo ayelli a suis couligerit, si-


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CA1\ 37. 107

i^f]' T« yuQ if.iaxia avrcov Biai y.ovxBVQa ^isxQi' yovuTcov,

xui Tu fiavixia dno rwv ^QUxiovtov dnoxsy.Ofi/iiha, wg dr^&ev

ix roviov deLy.vvvr£


168 CONSTANTINl POIIPIIYROGENITI

107 K s (p d X a i V "ki^.

nfQt lijs yeyfKXoyiag rov i&yovg i(jjy TovQxwy, xcei o&ty y.aiayoyiai.

'Oti z6 Tcav TiWQXoiv l'&vog nXi^aiov xr,q XuCuQt'ag x6

nuXuiov xrjv y.uToiy./]aiv snoiHto fig xov tonov rov snovof,m-

i,6/xsvov yls^tdia dno xr^g rov nQOOTOv ^oe^oSov avxoov inio-5

vvfiiag, oaxig (ios^oSog xo /uev xijg y.Xrja£(og ovo/nu As^sSiug

uQoaayoQsvsxo^ x6 Ss xi^g uE^iug^ cog y.ui ol Xoinoi ftsx' uvtov,

^osfjoSog s/.ulsixo. iv xovxro ovv rw TOnfo xto nQOQQrjd-svTi

As^sSia noxa/tog saxi Qscav XtSndg ^ 6 y.ai XtyyvXovg ino-

ro/iiuL,ajusvog. ovy. sXsyovxo Ss tm xoxs /q6v(o Tovqxoi, dXXa 10

^u^uQxoidarpuXoi s/. xivog aixiug incovojxdtovxo. xai ol /usv

Tovpxoi ysvsai vni^o/ov snxd , uq/ovxu Ss fig avxovg sixs

iSio^P sixs dXloxQiov noxs ovx ixxi^aavxo , dW

vniJQ/ov iv

uvxotg (ioi^oSoi Tivsg, (Lv nQtoxog ^os^oSog ^v 6 nQOQQrjdsig

Af^sSiag. ovvfox/^aav Ss /isxu, tvSv Xut,dQ03v ivtuvxovg xQiig, 15

av/.i/.iu/ovvxsg xotg XutaQOig iv nuai xoTg uvxvov noXs/ioig.

Ss /aydvog uq/(ov XutaQiag Std xijv uvxwv dvSQiav xal

av/i/ta/iav x(o nQ(ax(0 §osli6Sco xdov Tovqxdov yls^sSift ino-

vo/iuto/iiv(o yvvatxa SiScaxs nQog yd/iov XaKaQuv svysvtj^

Siu x6 xr^g uvSQiag avzoi; nsQicptj/iov xai zo tov yivovgnSQi~20

(pavig , onoog i^ avxov xsxvcoori • Ss yls^sSiag ixstvog sx

Tivog xii/rjg /isxcn tijg avxijg Xat,dQ0v ovx inaiSonoiijasv.

38. de Ttircarum genlis genealogia, et unde ea §ens originem

ducat.

Turcarnm gens olira prope Cliazariam habitabat, in loco cui cognomen

Lebeclias a primo ipsorum^ boebodo ; qui nomine cjuidem

Lebedias appellabatur , dignitate vero , cjuemadmodum relicjui eius

successores , bocbodns vocabatur. in hoc igitur loco, in praedicta

Lebedia, Quit aninis Chidmas, qui etiam Chingylus cognominatur. et

quidem tum non Turcae sed Sabartoeasphali quadam de causa dicebantur;

erantque gentes eorum septem, et principem vel indigenam

vel alienigenam habuerunt nunquam , sed erant inter ipsos bocbodi

qiiidam, cjuornni primus is, cuius supra mentionem fecimus, Lebedias.

habitarunt autem cum Chazaris ani»os tres, omnibus eorum in bellis

adiutores; cliaganusque Chazariae princeps primo Turcarum bocbodo

Lebediae, fortitudinis eorum ac commilitii causa, uxorem dedit Ciiaxaram

nobiiem, niotus fortitudinis eius fama et generis splendore, ut

e\ eo prolem toUeret. et tamen casu factum est ut ex Chazara illa

liheros non susciperet Lebedias. Patzinacilae vero, qui Cancar olim

cognoniiuabaulur (aam hoc nomen cancar apud ipsos nobilitatem ac


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 38- 169

f)l Jfi nuxt^ivaY.Trui oi tiqotsqov Kuyyaf) 6novof.iut6(.uvooauTOv ^TTrj&tj

xui eig dvo StrjQid^i^ l^i^Qf]' x«t' t6 fisv tv fnsQog nQ6g dva~

ToX^v eig ro Ttjg TIeQai'Sog fisQog xuTMxrjoev , oi xai fieXQi

JOTOu vvv xuTU rrjv xcov Tovqxojv UQyuiuv inojvvfiiav xaXovv-

rut ^u^uQTOtda(fuXot • t6 ds stsqov fisQog eig ro (fvrixov

xuKuxtjae fiSQog, ufxa xui tw ^oe^oSuy avxmv xai uQXfjyw Ae-

^eSiu, eig ronovg rovg inovofiul,ofiivovg ATe7^xovl^ov , kv oig

ronoig t6 vvv tcov TluTUtvuxtTcov sd^vog xuroixei, oXiyov dh

toXQOvov SiadQUfiovTog 6 yuyuvog sxetvog uq/qjv Xal^aQiug rotg

TovQxoig ifirjvvas rov nQ6g avr^v unooTuX/jvat /sXoivdia r6v

nQcoxov avxdSv ^oi^odov. 6 yie^ediag roivvv uQog rov yayd-

vov Xu^uQiag ctcptxofievog civTjQooxa rrjV aiTiuv di' tjv iX^etv

nQog uvTOv fieTenifixpaTO. 6 Ss /uydvog etns nQ6g avTov

oQort Stu Tovro ae nQoaexuXeaufied-a , iva ineiS^ evyevrjg xai

(pQOvtfiog xai TjvSQeicofisvog vnuQxeig xai nQcorog rcov Tovq-? 108

xcov, uQyovTu as rov sd^vovg aov nQ0^aX(6fte&a, xai iva vnei-

xrig Tw X6y(p xai t?j nQoara^ei ^ficov, 6 Se dnoxQi&sig nQog

t6v yaydvov dvxirprjaev oxi rrjv nsQi sfie aov oyiaiv t« xat

2 7r«o' adcl B 6 avyacpd-iytos nolifiov add B

fordtudiuem slgniQcat), armis contra Chazaros suraptis victi terram

suam deserere et Turcarum regionem incolere coacti fuere. bello

autem iiiter Turcas et Patzinacitas tura Cancar cognoniinatos exorto,

Turcaruni exercitus devictus fuit atque in partes duas divisus , et

earuu» una quidem orientem versus partem Persidis incoluit (et hi

etiam in hodiernum diem de veteri Turcaruin cognomine Sabatroeasphali

nuncupantur), altera vero pars occidentem versus sedes posuit

cuin boebodo suo ac duce Lebedia in locis Atelcusu nuncupatis, quae

nunc Patzinacitarum gens incolit. pauio vero post chaganus ille Chazariae

princeps per legatos petiit a Turcis ut ad se Clielandiam mittant

primum eorum boebodum. itaque ad chaganum Cliazariae profectus

Lebedias interrogavit qiiae ipsius vocandi causa esset. cui

cliaganus , ideo se eum vocasse ut, quandoquidem nobilis prudens

strenuiis primusque Turcaruin esset, gentis suae principem faceret, eo

pacto ut sibi subesset. at ilie respondit "affectuin tuuni erga me et

voluulateua exosculor, gratiasque dignas dico : quando vero tali prin-


170 CONSTANTINI PORPUYROGENITI

nQOaiQtaiv /iityuXcog ivanoSe/o/Ltai, yai Ttjv iv/uQioxiav 6/iio-

XoycS oot nQoatjxovaav • insi Sh dSvvuxwQ e/


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 38. 39. 171

y.e/nou 01 TovQV.oi (.isxu xtav Jlaxl^ivaxixmv ovx inoiJjaav. eig

de xo xaxaax^vwauv ro nQOQQrjd^hv t&vog xoov Tovqxojv nQog

Ttjv uvaxoXrjV elg xd irjg neQOidog /uaQf] fX£y,Qi xov vvv nQU~

yf.taxevxdg unooxeVKovaiv ovxoi ol nQog ro dvxixov fieQog oi-

by.ovvxeg noeiQi](.ievot, TovQy.oi, xui ^Xenovaiv avxovg, xai uno-

XQiaeig nuQ^ uvxcov nQog avxovg nolXdxig unoy.OfiiLovaiv.

'OxL T(ov nuxlivaxixdov xonog iv lo xo) xoxe xuiqw xa-

T(oxf]aav ot Tovqxoi, xuletxui xaxd t^v intovvfuav tcov ixetae

ovxojv noxufidov ot de noxufioi eiaiv ovxoi, noxufiog nQcoxog

10 xuXovfxevog Buqov/ , noxaiiog devxeQog 6 xaXovfievog Kov-

/Sov, noxufiog xQixog 6 xuXovfievog TqovXXoc, noxufxog tixuQ-

Tog 6 xuXovfievog BQOvxog , noxuftog nifinxog 6 xaXovfievog

^iQexog.

KecpdXaiov X^'.

niQi lou t&VQvg xwv Ka^ixQtov.

15 Taxiov oxi ot Xeyofievoi Kd^aQOi uno xrjg xtJov Xal^d-

Qcov yevedg vnfJQ/ov xui ^^ avii^dadv xivu nuQ* avrcov

dnoaxuaiav yeviad^uL nQog xr^v uQ/ijV avxcov , xui noXifiov

ifi(pvXiov y.u&iaxdvxog y ^ nQ(axr] uq/^ avxwv vneQia/vaev,

xui 01 fiev i'^ avxdov unearpdyt^aav, ot ds e^irpvyov xai ^X&ov

20xui xaxeaxrjvcoauv fiexu xiov Tovqxcov eig xrjv tcov nuTLiva-P 109

xixcov y/jv, xui uXXi^Xoig avvecpiXico&fjauv , xui Kd^uQoi riveg

larofidad^fjaav. od^ev xai xijv t(Zv Xu^dQ(av yXvoaauv avxotg

1 nccQa xdjy n. ovx iSiluvxo B 16 J/}] dk viilgo 18 xaxa-

Gjdyios^ aQxn add B 21 BaQ^aQoi M

iii hodierniim uscfiie diem ; et ex eo tempore bellum cum Patzinacitis

'i'urcae non liafe^uerunt. ad Turcas vero orientem versus in Persidis

partibiis habitantes , quoruin supra mentionem fecimiis , negoliatores

suos niittunt etiamnum ii qui occidentem iucolunt praedicti Turcae,

iuvisuutque illos, et responsa saepe ab ipsis per hos accipiunt.

Ceterura Patzinacitatum locus , quem tunc inhabitabant Turcae,

a fluviis qui illic sunt cognominatur ; flumina autem isthaec siint.

primus fluvius Baruch appellatur, secundus Cubu, tertius TruUus, quartus

Brutus, quintus denique Seretus nuncupatur.

39. de Cabarorum geiite.

Cabari a Chazarorum gente descendunt. facta autem inter eos

secessioue belloque orto civili , prior pars vicit; quicpie victi, pars

occisi suut , pars fugieutes ad Turcas' in Patzinacitarum terram se

contulerunt , ibique sedes posuerunt, contractaque mutua ainicitia

Cabari appellali suut; unde et Chazaroriira linguam ipsos Turcas do-


172 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

TOig TovQxoiQ ISidu^av , y.ui /^ii/Qi zov vvv rrjv avxtiv Siu-

"kexTOv syovaiv £/^ovat ds y.ui ttJj' twj' Tovoy.(av iT£{)uv

yXojTTuv. diu Sh TO dg Tovg noXsfiovg ia/VQOT£QOvg y.ui dv-

SQ£LOT£QOvg Ssixvvadut Twv oy.Tco y£vi(av y.ui nQO£'E,uQ/iLV

%ov noJJ/Liov nQ0£7CQi'&rjaav nQooTui y£V£at, fjg Se ioTiv uq- 5

/03V iv avTotg , ^yovv iv Tutg TQiai yeviutg tcov Ku^uqcov,

oGTig xui fiixQi rijg Grjf.i£Q0v iaTi.

K.£(puXutov ft.

niQi tdjy yfysujy Tcuy Kttpaqiav xat TovQxav.

IIq(oti] ri nuQU, twv XatdQcav unoanua&iiaa uvti^ tj \q

nQOQQt]d-£iaa TCOV Ku^CCQCOV y£V£(X , SlVTiQU TOV NtXrj, TQlTtJ

TOV MiyiQTj, T£TUQTri TOU K0VQTVyiQfX(Jt,T0V , ni/iinTf] TOV TU'

Qidvov, 'ixTrj r£vd/, i^Softrj Kuqj^ , oySorj Kuarj. y.ui ovTOjg

dkXrjXoig avvuff9ivT£g f.iF.Tu tcov Tovqxcov ol Kul-iaQot lig t/jv

t(3v naT^ivaxiToov xaT(axrjaav yijv. fteTu Sh tuvtu nuQa 15

AiovTog TOv (piXo/QiaTOv xai dotSifiov ^uatXioog nQoaxXrjdiv-

T£g Si£niQaaav , xui tc)V ^vfi£oov noX£ft?jaavT£g xutu xqutoq

avTov TjTTijaav, xai i'^£l,daavT£g fti/Qt T?jg TlQ^ad-ld^ov Sirj)>.~

&0V dnoxX£iauvTeg uvtov £ig t6 xdaTQOV t6 Xeyofievov BIovv-

SQfxya, Xtti £ig tijv iSiav /ooquv vniaTQ£xpav ' tw Sh TOTfSO

xatQ(7) Tov AiovvTtvu rov vtov rov ^AQnaSii £i/ov uq/ovtu,

/uSTcJ Sh To ndXtv rov 2vfiBcov fi£Tu rov (iuaiXicog roov 'Poo-

fiatojv eiQ?]V£v£a&ai xai Xa^tTv uSsiuv, St£nifi\paT0 nQog rovq

11 tov\ i^M

cuerunt, habentque etiam liodie eandem dialectum; aliaque item Turcarum

lingiia utuntur. qiiia vero fortitudine bellica et strenuitate

octo aliis gentibus praestal>.int iisque in praeliis antecellebant , primum

in tribubus locum obtinnerunt ; unusque in iliis tribus Cabarorum

populis princeiis est ad hodiernum usque diem.

40. de Caharis et Turcia.

Prima a Chazaris avulsa haec Cabarorum gens est , quam dixi,

secunda INece, tertia Megere , quarla Curtugerraati , quinta Tariani,

sexta Genach , septima Care, octava Case. atque sic connexi inter

se Cabari cum Turcis Patzinacitarum terram incoluerunt. postea vero

a Leone illo Cliristi amante ac praeclaro imperatore accersiti Iraiecerrint,

bellumque Symeoni inferentes victo eo fugatoque Persthlabum

Uique pervenerunt, et ciim iu urbe Muudraga eum iuclusissent, domum

redierunt, quo tempore Liuntica Arpadae filium principem habebaut.

postquam autera iterum cum Romauorum imperatore pacem


DE ADMINISTRANDO IINIPERIO CAP. 40. 173

narCivaxirag j yai fiST' avTcoy co/:ioq)covf]a6 tov xaTunoXe/xfj-

cai xai uffapiaai rovg Tovnxovg. y.at hjs ol TovQy.oi ngog

xa^eiSiov dn/jX&ov, ol UaTL^ivay.rTai /ueTU xov 2v/.ie(av rjld^ov

y.uTU Tcjov TovQy.coi', y.ai Tug aviwv rpainiXiag navTeXdog i'zt]rf'uvi~

5aav, yai Tovg eig cpvXu^iv rtjg ywQug avnav TovQv.ovg unexeiae

xay.ivy.uy.(ag anedico'^av. oi ds Tovqxol vnoaTQexpavTeg ^ xui

T/jv /coQav avTCov ovTCog evQOvieg eQrjiiov xai xuxrj(puvia(.i£-

V}]V, y.uTeoxfjVcoaav eig rt/V yr^v eig ijv xut Grif.ieQOv xuTOixovai,

TtjV 6novo/iiulI,Of^€VTjV y.UTU Ti]v dvcaTeQ03, (og eiQfjTui, tcov uotu-

iO /icov incovv/itiav. 6 Se Tonog iv co nQOxeQOv ol TovQxoi vnrjQ/ov,

dvofiuL,eTat xaTa xi]V inoovvjidav tov ixeiae SieQ/o/iiivov noTa/nov

^EreX xai Kovl^ov , iv (o dQTtcog ol riar^ivaxiTat xaroixovaiv,

ol ds TovQXOL nuQu Tcov naTL,ivaxiTc6v dico/&ivTeg tjX&ov xui

xaTeaxrjVcaaav eig Tr^v y!jv eiq ^v vvv oixovotv» iv avrr^ Ss

ISrro Tonca nuXaid, tlvu soti yvcaQio/A.aTa' xat nQcoTOv ^iiv

soTiv ^ TOv (juaiXioig TQaiavov yiipvQa xaTu Ttjv Tr^g Tovq-

xiag aQ/i^v, enetra ds xai BeXuyQnSa dno tqkSv ^/teQcSv xijg

avTTjg yecpvQug, ev fj xai o nvQyog sari tov ayiov xai /.leya-

Xov KcavaTavTivov tov ^aatkicag • xat nuXtv xurd Tijv tov

20 nOTUfxov ixSoo/njv iart t6 ^iQ/.iiov ixetvo to Xeyo/uevov, dno

Xfjg BeXeyQuSag odov eyov tj/xeQcav Svo, xai dno xcJov ixetas

^ /.leydXfj MoQU^ia ^ d^unTtoiog, tJv xut e^ijXeiipuv ol Tovq-P 110

6 xaxrjv xaxdSs M 9 xaicc Meursiiis pro xai Trjv 22 l^i~

Xeixbav M

Synipon feciiset et opportunitatem nactus esset, ad Patzinacitas legatos

luisit et foedus cujn iis iniit ad oppuj^nandos delendosque Turcas.

cumque ad bellicam expeditionem abiissent Turcae , contra eos

Patzinacitae cum Symeone profecti farailias ipsorum omnino perdide-

runt. hinc misere pulsis qui ad regionis istius custodiara relicti erant.

itaque reversi Turcae regionem suam desertam vastatamque invenientes,

in ea terra quam ad hodiernum diem usque incolunt sedes posuerunt,

in ea regione quam a iluminibus cognorainatam esse supra

diximus. locus autem quem primitus Turcae occupabant, a fluvio

interlabente nuncupatur Etel et Cuzu, in quo nunc Patzinacitae commorantur

; a quibus sane pulsi Turcae et profugientes sedes posuerunt

illic ubi nunc habitant. in hoc autem loco antiqua quaedam

raonimenta supersunt, inter quae pons Traiani imperatoris ad initia

Turciae, et Belegrada , quae trium dieruin itinere ab ipso ponte di-

stat, ubi turris est sancti ac magni Constantini imperatoris, et rursus

ad cursum fluminis extat Sirmium, quod Belegrada abest duorum dierum

itinere ; inde magna Morayia baptismo carens , quam Turcae de-


174 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

xoi, tjg rjQ/s t6 nQOTfQOV 6 ^(pevSonXoxoq. Tuvxa (.lIv t«

x«T« TOv^loTQOv Tiotauov yvcoQtaf.iaTa ts xai ETKovvfxiui' tu

Ss dvcoTSQU TOVTCov , iv (h eaxiv rj naaa TtJQ Tovqxiuq x«r«-

axrjvtaoiq , uqticoq ovOf.idl,ovai xutu T«g tcov ixstas QeovTwv

noTUf.i(av snojvvfitag. ol ds noruftoi slatv ovtol , noTafiogTy

nQtoTog 6 Tiftriarjg, noTUfiog dsviSQog TovTijg, noxuftog TQixog

6 MoQtjaijg, xixuQTog 6 KQiaog, xai ntxXtv srsQog nOTUfiog rj

TiV^a. nXi]at(AL,ovai Ss xotg TovQxoig nQog fisv to dvuxoXi-

xov fisQog 01 BovXyuQot, iv lo xai StuytaQtXti avxovg 6 "loTQOg

6 xai /Juvov^iog ?,ey6ft£vog noxufiog, nQog Ss xo ftoQStov oi 10

Jluxl^ivuy.txui j nQog Ss to Svxixooxsqov ol OQtxyyoi, nQog Ss

To ftsaTjft^otvov 01 Xqco^uxoi. ui Ss (jxTco ysveui t(uv Tovq-

xcov avTUt nQog Tovg oixsiovg UQ/ovTug ov/ vntjxovovatv,

dXX' Ofiovoiuv syovaiv sig Tovg nOTUftovg, sig oiov fiiQog

nQO^dXXst noXsfiog, avvuy(oviZ,sadat fisxa nuarjg cpQOVTiSog ts 15

xcti anovStjg. s/ovat Ss xicpuXrjv nQooxrjV tov uq/ovtu dno

Trjg ysvsdg tov ^AQnuSrj xutu uxoXovd^iuv , xai Svo sTSQOvg,

Tov TS yvXuv xai tov xuq/uv, oixtvsg s/ovat TU^tv xqixov •

s/si Ss sxdaTt] ysvsd uq/ovtu.

TaTSOv oxi 6 yvXug xai 6 xaQ/dv ovx siaiv ovofiaxa xv- 20

Qta dXXu u^KOfiuTa.

^laTSOv OTt 6 'AQnaSrjg 6 fiiyag TovQxiag uq/oov inoirjas

— xixaQxos acld B 15 nQoa^dlkei i

1 ^(fiSvSovonXoxcts M 4 xcjv] tovicav vulgo G ToiiTfjs

vastarunt , cuiusque princeps olim fuit Sphendoplocus. atque haec

quidem iuxta Istrum flumen monumenta sunt et cognomina. ulteriora

vero, quae omnia Turcis habitanlur, cognomina nunc habent a fliiminibiis

transcurrentibus. eorum primum Timeses est, alterum Tutes,

tertium Moreses^ qiiartum Crisiis, qiiintum Titza. confines aiilem

Turcis sunt orientem versus Bulgari ubi eos Isler fluvius , qui et

Danubius dicitur, separat; septentrionem versus Patzinacitae, ad occidenlem

PVanci, ad meridiem Chrobati. octo vero hae Turcarum

gentes principibus suis subiectae non sunt , sed singulae, pro fluminibus

quibus distinguuntiir , mutuo inter se contractu statuerunt

quamcunque partein bello infestari contigerit, ei communiter omni

studio et cura suppetias ferre. habent autem priinum duceiu exercitus

principem e prosapia x^rpade, cum quo duo alii gylas et carchan,

qui iiidicum viceni obtinent.

Et habet unaquaeque gens peculiarem principem, siintque gylas

et carchan non nomina propria sed dignitales.

Sciendum vero Arpadem inaguum Turciae principem filios ge-


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 40. 41. 175

Tsaaagag vtovg, tiqoStov tov TuQy.ttr^ovv, ^svtsqov tov 'liXt/,

TQirov Tov 'Iovroil,uv, tstuqtov tov ZuXtuv.

'lareov ori 6 nQcorog vlog rov 'AQnuSi^ o TaQxurtovg

snoirjatv viov tov Te^eX?], o Ss Ssvrsoog viog 6 TsXs/ snoirj-

baev vlov tov ^EC,sXsx,, 6 Ss TQtrog vlog o ^lovrort^ug snoi'rjnsv

vlov Tov (DuXir^iv tov vvvi uQyovru, o ds rsruQrog vlog ZaX-

Tug snoi't]a£v vlov Tu^iv.

'larsov ori nuvrsg ot vloi roiJ ^AQnadu srsXsvTTjaav, ot

Ss syyovoi avrov o rs OaXtjg y.ui TuoTig xui o s^uSsX^pog

iOavrcov o Tu^^ig ^watv.

'larsov ort srsXsvrrjasv 6 Ts^slrjg, y.ai sariv 6 viog av-

TOv 6 TsQ^iur^ovg, 6 uQTi'{og avsX&cov, (pilog fisrd tov Bovl-

T^ov TOij rQirov uQ/ovrog xai xun/u TovQy.iug.

^larsov brt 6 BovXrtovg 6 y.uo/ug vtog sart rov KuXrj

ISroiT xaQ/u, xai ori ro (isv KaXij sariv ovofia xvQtov, ro Ss

xaQ/ug sariv u%iDOf.ia, wanSQ xai ro yvXag, o sari (.istL^ov rov

XUQ/d.

Ks(fdXaiov fxd.

nSQi Ttjs X^^Q^^S ^'75 Moqapittg.

20 ^larsov ori 6 MoQu^iug ao/cov o ^qtsvSonXoy.og uvSQSiog

xai (po^SQog sig rd nXr^atutovru uvrfS sd-vrj yiyovsv • sa/s

Ss 6 avTog 2


176 CONSTANTINi PORPIIYROGENITI

elg TQia fisQt] Tfjv tavxov /wquv , y.ui totg xQiaiv vlotg uv-

TOv dvd fitug f.ieQi


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 42. 177

K s (f u K u i n V ft[j'.

yfcoyQfttfia dno QeaauXovlxtjg f^fyot tov davov^fiog noTtcfiov xal

Tow xceaiQov Bfkfyocidccs , TovQxucs jf xcci IIaTll.ivctxiag ft^XQ'' '^^"

Xa^aQtxov xccaiQov ^ccQXfX, zijs 'PioOcag, xccl fct/QC ruJy NfxQonvXcov

^Tcov WTcov ftg TfjV Tov UovTOv d^cclccaaccv nhjoiov lov dccvcinnfcog

noTauov, xcct Xfoacovog ouov xal BoanoQOV , iv oig tu xdaTQce twv

xhftccTcov fiaiv, fhce fx^XQ'' Xifivtjg IMcinoTiSog Ttjg xcii S-akccaatjg dicc

TO fifyfdog xalovufvrjg , xcci fifXQ'- ^ou xccajQOv tov WIccTaoxcc Xfyo-

fxivov, UQog ToiiTOig df xai Zr/iag xai Jlccnayiag xai KaJ^ayiccg xcci

10 IdXaviag xcei \4^uayiag, xai fiiXQi- tou xceaTQOv ^coTtjQiovnolscoS'

^lariov rtri ano Qs(jaa/.ovi'y.tjg fdxQL rov nOTaf.iov ^javov"

)Sio}g, iv (0 ro y.daroov iari ro BskiyQuda inovofial^ofisvov,

iariv oSoc; rifiSQcov oxrco, sl y.ai firj Sia ruyovt; rig dkXa (Xtru

uvanavasojg noQSvtjrai. xai yaroiy.ovai fitv oi Tovoy.ot ni-

IjQud^sv rov ^uvovjjeoiQ norufiov siQ rfjv Ttjg MoQa[SiuQ yijr^

dk}^(x y.ai sv&sv fiiaov rov zJuvov^scaQ xui tov 2u^u nora-

(xov ' uno Sh xdico&sv rcov fisocov zluvovlSscoQ norufiov ttJq

^iarQUQ dvrinsQa ^ Jlur(^ivuy.ia nuQiQ/srai, y.ui y.aray.Qarst

Tj xaroixiu uvrcav (i^i/Qi' tou ^uqxsX tov tcov Xu^uqcov xa-V 112

20^"^QO^ f iv (0 Ta^scarui xu9ii^ovrai rd xuru yQovov ivukXua-

oofisvoi. iQfirjVSvsruL dh nuQa uvrocg ro ^caoxsX uanQOv

ooniTiov ' onsQ ixrlodyj nuQu anu&uQOxuvSt^drov TIstqcovu

xov inovofiui^ofiivov Ka/x.aT7]Q0v, rov ^uoiXia Qs6q)iXov ngog

4 aaQXfkxe M 5 tov post rtjv add B C iv /? M

42. chscvlptio tractus a Thessalonica iisqtie ad Jlumen Danuliuin

et urbem BelegracJa, Tutciaecjue et Patzinnciae usquc acl Chazarorum

urhent Sarcet et Bussiain el Necropylas^ quae sunt acl Pontum

prope Danaprim Jlumen ; Chersonis item atqiie Bospori, uhi climalum

seu regionum urhes siint f deincle usque acl paLucle.m Maeotidem

quae ob magnitudinem mare appeltalur ; et ad urbem Matorcha di~

ctam. pratterea etiain Zichiae , Papagiae , Cazachiae, Alaniae et

Abasgiae, usque ad Soteriopotim.

A Tliessalonica usqiie aJ Damibium fluinen , in quo iirbs Belegrada,

octo dieriua iter est, si quis uou festinanter sed interquiesceus

proQciscatur. et habitant cjuidem trans Danubium flumen Turcae in

terra Moravia, atque etiam ulterius Danubium et Sabani fluvios. ab

inferioribus vero partibus Danubii ex opposito Dislrae procurrit Patziaacia,

eaque extenditur ad Sarcei usque, quod Cliazarorum oppidum

cst, in quo praesidiarii sunt singulis annis permutari soliti. siynilicat

aiitem Sarcel apiid ipsos album hospitium; cjuod aedificalum est a

Petrona cognomine Camatero spatharocandidato, Cl.azaris id a Tlieophilo

imperatore petentibus. chaganus enim iste et Chazariae pechus

Const. Porph. 12


178 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

To yria&rjvui uvrotg t6 xuaTQOv rovxo tcov XatuQoov ah?]-

ouu£i'co}'. yuQ /uyuvog extTvoq^ 6 xai ns/ Xut,uQiuq, siq

xov uvTOv (iaaiXiu Qsocpilov nQaa^etg unoortiluvTsg y.rtod-tj-

rai uvTotg to y.daTQOv to ^uQy.sl ^TtjauvTO • oTg 6 ^aaiXsvgf

rfj TOVTCOV uiTtjaei neia&elg, rov nQOQQrjd^svru anu&UQOxuvSi-b

duiov neTQcovu f.i£ru /eXavdiwv ftuotliyciov nXcot^icov dns-

aiitle^ xai yeXcxvdiu rov y.axendvco nucfXuyoviug. xui dij 6

uviog nevQcovcig rijv Xeoacovu y.uTulu[liov ru (.ihv f.i£ldvSia

evQSV av XeQocavi, tov de Xuov eiauyaycov eig y.a/.tuTeQd xu-

QulUu unrfKd-ev ev rco roncp rov Tuvcxidog norufxov^ ev u) xui iO

TO xaoTQOv s/iieXle xTiauf xui ensidij 6 ronog Xi&ovg ovx

ei/s nnog xriatv rov xciOTQOv snirrjdeiovg, xautviu xtvu notrj-

auftevog xai ^r^auXov sv uvrotg syxuvaug (.ter uvtcov rijV rov

xttOTQOv xriatv snotrjauro^ sx (xtxQcov rivwv rciov sx TOtJ 710-

ruiiov xu/Xtdlcov ua(iearov sQyuou/nevog. ovrog ovv 6 nQ0Q-i5

Qtjd^eig onud-ctQOxuvd tddrog nerQcavixg (Lteiu ro xriout ro xa-

OTQOv TO 2uQxeX nQog rhv ^uaiXsa &e6cfiXov sioeX&tov sinsv

uvrcp OTt si &sXrjg bXcog ro rrjg XeQowvog xdiarQOv xui rovg

sv avrfi rbnovg xvQicog s^ovatuout xai rovrovg /.1^^ rrjg oijg

ixTog yevsod^ut /eiQog , nQOiidXXov oTQart^yov idtov, xui f.trilO

TOig sxeivcov xurunioTevai^g nQcorevovai rs xui cxq/ovoi' f.is-

/Qt yaQ &eorpiXov rov (SuatXscog ovx rjv OTQUTrjyog dno rtov

svrsvS^sv dnoareXXofievog ^ uXX' tjv ra nuvra dioixciov 6 Xs-

y(')fievog nQcorsvcov fierd rcov snovoftal^oftsvcov nursQcov rijg

15 zo^^AtJ/wy M an y.ct/XriXiwv? 20 nQO§ct).ov?

jnissis ad eunilein iniperatorem legatis conslrui sibi oppitliim Sarccl

petleruat ; cjuorum petitionibus iuiperator obsecundans Petronam s[)atharocandidatum

, cuius supra mentiouem fecimus, misit cuui clielandiis

imperialibns navii;iis, et insuper chelandia caj)itanei Paphlagouiae.

atque liic Pelronas Chersona appellens chelandia illic invenit,

jiopuloque navigiis onerariis imposito ad Tauaidis fluvii locum quendaui

discessit, urbem iliic conditurus. cum vero eo loci lapides non

cssent structurae idonei, caminis cjuibusdam factis et latere in illis

cocto, calceque ex minutissiiiia quadani fluvii glarea concinnata, urbem

aedificavit. urbe itaque Sarcel coudita , Petronas hic spatharocandidatus

adTheophihun imperalorem accedens dixit "si plene Chersouis

urbi et locis circinnpositis dominari cupis, et sub jiolestate tua

ca tenere, proj^rinui illic praetorera constitue, neque proteuontibus

eorum aut princij^ibus conGde.^' ad Theophilum enim imperatorem

iisque non illuc praetor liinc niittebatur, sed omnia administrabat is

qui proteuon dicebatur, cum urbis patribusj ut vocabant. deliberante


DE ADMINISTR/VNDO IMPKRIO CAP. 4


180 CONSTANTINI PORPHTROGENITI

/uov vov JuvdnQecaQ eiai t« 'jrlduQu , y.ai sxHas xoXnog iazi

fisyag o Xey6/j.svog tw NfXQOnvXuy iv lo rig disX^stv dSvvarst

navTsXcog. xai uno f.dv rov ^avtinQSwg nora/.iov fii/Qi'

XsQOcovog siai (xiXia r\ ,

iv ro) fxsaco 6s h'/nvai xai Xi/iivsg

siaiv, iv alg XsQacavtrai ro akag igyul^ovrat. dno Sh Xsg-b

awvTog fxiXQt BoanoQOv siai ru xuaiQU rwv xXi/.iarcov, ro Ss

diuaitj/ia /likia r. xai uno BoanoQOv ro rfjg MuKoriSog

Xi/ivtjg oro/iiov iariv, i^rig xai d^uXuaaa Stu t6 /liys&og naQu

nuvriav ovo/iuCstui. sig Sh r^v uvirjv Mai(ariSu d^uXaaauv

sioQiovai noru/ioi noXXoi xui /isyuXoi. noog ro uqxtcoov uv- 10

rfig /liQog 6 JdvanQig noru/wg , i'^ ov xui ol '^Poog SiiQyovrut

nQog rs rijv /iuvqijv BovXyuQiuv xui XutuQiuv xui ^v-

Qiav. 6 Ss uvrog xoXnog rrjg MuiooriSog sq/stui uvtixqv

rcov NsxQonvXwv rcJov ovroov nXrjaiov rov /luvunQSoyg nora-

/lov tog «710 /iiXicov S', xui /liaysTui, iv (h xui aovSuv Of 15

nuXaioi noiijau/isvoi Sis^i'^uaav rrjv duXuaauv, /liaov dno-

xXsiauvTsg nuauv t/jj' XsQOcovog yrjv xui rdov x7a/iui(av xai

rrjV BoanOQov y/jv XQurovauv /lixQi- u /iiXicov rj xai nXsio~

ycoi' rircov • ix Ss rcov noXXcov ir(Jov xuTS/coa&r] tj avrrj

aovSa xui sig Sdaog iyivsro noXv. xui ovx siaiv iv uvr(o20

nXr^v Svo oSoi , iv uic ol riurl^ivuxLTut SiiQyovrut nQ(')g rs

XsQacovu xui BoanOQov xai rd xXi/tara. sig Sh t6 dvuroXi-

xooiSQOv /liQog r/jg MuioJrtSog Xi/xvi]g siaiQyovrat noXXoi Tt-

8 S(().uaatt — McattniSa add B

lur. ab ostio fliiminis Danapreos Adara occurriint, ibiqiie magmis

sinus est , qni lSecropy!a nuncupatur; quem piane transire nemo po-

test. et a Dauapri Ciiersonem usque miliaria sunt trecenta , et in

medio paludes ac portus, in quibus salem Chersonitae conliciunt. a

Chersoue ad Bosporum climatujn urbes sunt, distantque miliaria trecenta

; et a liosporo paludis Maeotidis ostium est, quae et niare ab

omnibus propter magnitudinem nuncupatur ; influuntque in iilam fluvii

multi maguiqne. ad septentrionem babet Danaprim fluviura, ex

quo Russi proficiscuntur iu nigram Bulgariani Chazariam et Syriam.

atque ille ipse Maeotidis sinus pertingit e regione Necropylarum usque,

quae a Danapri absunt miliaria circiter quattuor, ibique miscetur,

ubi veteres mare traiiciebant ducta fossa per mediam Chersonem,

regiones et Bospori terram, quae mille aut amplius miliaria occupabat

: sed temporis tractu ea obruta in silvam densam conversa est,

et duas tantum vias habet, per quas in Chersonem Bosporum et regiones

Palzinacitae proficiscuntur. ad orientaiiorem vero Maeolidis

paludis partera fluvii quamplnrirai eam ingrediuntur, ut Tanais, qui


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 42. 181

»•«; nOTUuoi , o rs Tuvrxtg noiatiog^ 6 uno t6 xmTQOv ^UQ-

xsl. io/6/iUvog , y.ui t6 XcoouxovX- , sv w yui to (isol^^Ttxov

uheverui • eioi ds xui siSQOi noTU^uoi, o Buk y.ai o Bovq~

)u'y, Xadrjo xai ukXoi nLstaioi nozuuoi. sx Ss Ttjg Muico-

5 Tidog Xi'/.ivrjg sS,SQ/jTai gto^hov t6 BovQliy. snovof.iat,6(.isvov,

xui nQog t^v tov TLovtov d-uXuaouv xuTUoer, sv lo sariv o

BoanoQog. uvtixqv ds Trjg Boan^QOv rb TufiuruQ/a Xeyo-

f.isvov xuaTQOv saTi' t6 Ss SiuaTrjixa tov neQuuuTog tov tol-

ovTOv aTOf.iiov sori fiilia it]'. sv ds to) fisaio tcov uvtcov irl

10 fukiijov saTi vrjoiov fieya /ufirjVov to Xeyofievov ^Axs/. dno

TO TufidzaQ/u saTi nOTUfiog dno fuh'(OV irj rj xui x ^ Xeyo-

fievog QvxQOv/^ 6 diu/toQiZcav rrjv Zi/iuv xui to TauuTUQ/a.

dno ds TOv Ovxoov/ l^i^XQ'- tou Nixoxpeoyg nOTUfiov, iv to

Xui y.UOTQOV SGTiv OflCOVVflOV TO) nOTUfUO, SOTIV fj /(OQtt Ti]g

15 Zi/j'ug ' t6 &s diuaTrjfid sari fiiXia t. avojSev rijg Zi/iag

iariv rj xcoQa fj leyofisvrj Tlunuyia , xui uvo}&ev Tr,g Tlunu'-

yiug /coQug iariv fj /voqu ^ Xeyofisvij Kuau/iu • uvcod^ev ds

T^g Kuau/tug oQrj tu Kuvxdaid eiai, xai Ttov oqscov dico-

&SV iaTiv ^ /ojQa rijg ^AXuviug. ^ Ss rtjg Zt/iug nuQdXtog

20 s/si vrjoiu^ to ftsya vrjoiov xui t« tqIu v/]ai'a

• svSo&sv Ss

TOVTcov eiai xui stsqu vrjaia tu snivofj&svTa xai naou zcovP 114

Zt/cov XTiodsvTa, t6 ts TovQyavfjQ/ xai to TL,aQ[juyuvi xai

STSQOv vrjaiov, xat eig tov tov nOTUfiov liftsva stsqov vrjaioVj

xai sig Tug TLxeXsag stsqov, iv (o iv Taig tcSv ^AXarvov int-

7 TafittQic(Qya M 24 ^y ante Tals add B

a Sarcel venit, et Choracul, in qiio oxiaai piscis captura est ; itemque

alii fluvii, Bal, Buriic, Chader, atque alii coiuplures. sed est et

Maeotidis paludis ostium , quod Burlic cognominatur et in Pontum

defluit ; ubi Bosporus est, cui opposita urbs Tamatarcha nuncupata;

praedictum autem ostium est traiectu octodecim miliarium, et in medio

octodecim miliarium insula magua et depressa est, quae Alecli

nuucupatur. a Tamatarcha octodecim aut viginti railiaribus fluvius

est Ucruch appellatus, qui Zichiam et Tamatarcha separat. ab Ucruch

usque Psicopoin flunien, in quo etiam urbs eiusdem nominis habetur,

Ziciiia est, ad spatium miliarium trecentorum. supra Zichiam Papagia

regio iacet, supra Papagiam Casachia, -supra Casachiam mons Caucasus,

supra montem Caucasum Alania regio. Zichiae autem ora maritima

iusulas habet, unam magnam et tres parvas , intra quas et aliae

sunt insuiae a Zichis cultae habitataeque, puta Turganerch et Tzarbagani,

et praeterea alla quaedam , et ad portum fluminis alia, et ad

Pteleas aiia , in quara Alauis invadentibus Zichi confugiunt. quae


182 COINSTANTINI PORPHYROGENITI

i5Q0(.iutq 01 Zixoi y.UTaffBvyovoi. ib dh nuQa^aXuoGiov dnh

T?jg avtiinXijQcoafcog x^s Zi/iug rjTOi Niy.oxpsojg noTUf.iov ioTiv

«J

Tijg '^(jaayiag yoiQu^ /"*'/?^ f^^ xuotqov ^covt^QiovnoXeojg'

iiai ds /.liXia x'.

Keq)dlaiov fiy

nSQi Ttjs XOjQtts TOv TaQbjy.

*AXXu nsQi (.lev zdav (ioQ£i'(ov 2xv&(ov ixuvoog aoi Ssdt]k(o-

Tui, rsxvov nodovfisvov, (6v tj yvtoaig snojrpsl^g ts xui sv/qi]-

OTog iv y.aiQU) ooi ncivTcog ysvrjOSTUf dti di as fit]dh tu

nQog dviayovTu 7J}uov uyvostv^ odsv vn^xou nuXiv totg 'Poo- 10

fiuioig iysvsTO utp' ov to uqcotov Tr^g tovtvov inixQUTsiag

s^insaov. nQcoTog ycxQ 6 KoixOQixiog ixsTvog rov Tuqoov uq-

^cov nQog xov ^uatXia Pcofiuioov savxov vnixXive xai vnsva-

l^sv ' dXX' «I «P/^S

/t^'" inufirpoTSQiZ,oov icfuivSTO^ xui Xoyfo

(ihv T^v TOv (SuaiXicog rpiXiuv nQoasnoisiTO Tifidv, SQyu) Sh tfij 15

tcSj' ^uQaxfjvdov xaT(XQyovTi t« xa^' -^dovrjv disnQotTTSTO, xui

SiufpOQoog Tjysfifav s/QijfidTias tcov uno ^vQiug i'S,SQ/Ofiivo}v

(foaadicov xutu tcSv vnijxooov d^SfiuTcov Tto ^aaiXsT "Pcafxaioov,

xui nuviu Tu Totg '^Pcofiuioig iv dnoQQrjTCO fisXsTcofisva xutu

Tcov dvTindXcov 2aQuxrjvdov nQog ^VQiav dvsfii^vvs^ xai Xu-20

^Qu nsQi Tcov uuq' ^fitv avfi^aivovTtov dsi nQog tov dfxsQ^

fiov[A,vrjV $t(A yQUfifidToov idrjXonoist , xai Soxstv fihv i§ovXsTO

7 filv nsQt viilgo 15 nQoaenottUo add B 17 ^ysfiiav

add B

vero mari adiacet regio a complemento Zichiae sive Nicopsis fluvii

usqne ad urbein Soteriopollm , Abasgia estj suntque miliaria trecenta.

43. de regione Taro.

Sed de septenLrioualibus quidem Scythis satis uiinc diximtis, fili

dllecte ; eritque haec cognitio omnino tibi utilis suo tempore: oportet

vero iieque ea quae ad orieuLem sunt ignorare, qiio pacto excusso

semel Romanorum iugo iterum mox sub illud veuerint. nam primus

Cricoricius ille princeps Taronis Romanorum se iinperalori submisit,

sed ab initio fulei dubiae visus est, verbo quidein iniperatoris amicitiain

colens, re vero ipsa Saracenoruin princij)! gratificans, et ducem

se aliquoties praebens copiis e Syria contra themata Roiuano iiuperatori

subiecta venientibus : cunctaque Romanis secreto cogitata adversus

liostes Saracenos in Syria denuntiabat, atque de iis quae apud

iios coutingebant semper amermumaem clam per literas certiorem fa-

^


DE ADMINISTIWNDO IMPElllO CAP. 42. 43. 183

T« Tcov '^Poif.iuioov (foorco); evQiaxSTO Jf (xuXlov t« twv —«-

Qaxtiviav Tjooy.oivvov t£ x«/ (poovcov. nXtjv dniaisXXev dei

ScagUf unSQ TOtg iy.stae ^uQ(i(xQOi


184 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

tnv ivvovyov dnsareiXe ^ yuQxoxAuQlov xrjviy.avxa %ov o'^60g

dQO^iov Tvy/uvorra , TiQog rs rhv uo/ovra tov Tuqcov rijg

roLuvrr^g svfxa vnod^iascoQ xui uQog rbv ^AdQuvaariQ rov xov-

()OnuXurrjV 'I^i^Qiug did rivug IreQag vno&saeig , dovg uvrM

xui nQog df.iq)Or£QOvg '^svuliu ru uQ/.iotovra. diu^Xrjdsvrog^

dh rov siQrjHsvov ^ivovrov nuQu QeodcoQOv rov rcov ^Aqus-

vioiv iQfirivevrov uQog r6j/ siQr^f.i£vov uoiSif.iov ^uoiXea, i'§u~

7isaraXr} ^aaiXixog dvr avrov 6 nQcoroana&aQiog KoiVGravri-

vog xai dofiearixog rtjg vnovQyiag, 6 rov Ai^og^ o vvv uv-

d^vnurog nurQixiog xai fxsyag exuiQSiunyrjg^ evralfiuiixcog oqi- 10

o&sig rov dvaka[]ead^ai rd uQOg rov uQyovra rov Taqwv rov

Kqixoqixiov dnoaraXsvra '^evd'Aia , xai avrog fisv nQog to

TuQcov siasl&itv y rov Cls ISivovri^v nQorQsxpaa&ai nQog rov

'ASQuvuarjQ rov xovQonuXuirjv 'IjitjQiug xard rd ivraX&evru

uvr(o unsk&ftv. xaraXaficov dh ro Tuqcov o siQrjfiivog nQco- 15

toanu&UQiog xai dnodidoig KQixOQiy.ico ru nQog uvrov dno-

aittXivra rov ^aaiXicog dcoQU xui youfifiara, dvsXdftsro rov

lo&ov rov TuQtovirov vlov^ og ^Aaooriog covofid^sro, xui siat]-

yuysv avrov TiQog rrjV ^aaiXsvovauv ijv o ^uaiXsvg rij rov

nQCJTOanud^uQiov rifiijoag ut,ia xui lyavdig (f)iXo(fiQOvr]adfisvog2Q

TiQog rov idiov nuriQa Siu rov uvrov nQCoroanud^uQiov ani-

axsiXsv. dvaXu^oftsvog ovv 6 uvxog Kcovaruvrtvog ixsivog

'Anoydvsfi rov dSsXcpov rov KQixoQiyiov rov uQyovxog rov

TuQOtv siaijyuys nQog rov fiu/.dQiov ^aaiXia fisru xui rdov

11 tov uv(dt(^ia&at add B 13 Hsl&tiv M 16 dno^ovg?

cnrsiis piiblici erat, misit et ad Taronis principem liuius negotii causa,

et ad Adiauaser Iberiae curopalateni alterius cuiusdam negotii causa,

datis eideni nuineribus deferendis utrique convenieulibus. at Sinuteiii

praedictuni cuin caUuuniis apiid eundein praeclaruin imperatorem

traduxisset Theodoriis Armenioriiin interpres, in locuin eius Gaesarianus

subrogatus est protospatharius Constantinus et doraesticiis inferioriim

ininistroruin aulae Cpolitanae, Libis Glius, niinc proconsul,

patricius et magnus hetaeriarcha , cum raandatis nt ad Taronis principem

Cricoricinm cum muneril^us ipse iret, Sinutem vero ad Adrana-

ser Iberiae curopalatem proficisci iiiberet, prout imperatum illi erat.

Taronem autem ciim appulisset laudatus protospatharius, traditis Cricoricio

ab imperalore illi missis muneribns et literis, Asotiiiin nothuni

Taronilae filiuin acceptuin in urbem Cpoiitanam duxit , ennnpie imperator

protospatharii dignitale et multis praeterea beneliciis auctum

ad patrem per eundein protospatharium remisit. cunique Apoganem

Cricoritii Taronis priucipis fratrem idem Constantinns accepisset, una


DE ADMINISTR\NDO IMPERIO CAP. 43. 185

diio vldSi' l^()xaCy.u •


186 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

P 116 nuXiv uaek&ttp xai t« tov yufxov unaQTi'aua&ui' u/tia ds

Tfo eig xtjv oixtiuv ywQuv diuom^tjvut fxer' okiyag ^^tsQug zi~

Xet Tov §iov iyQrjouxo. 6 dh xoiixov udsX(p6g KQixoQixiog

6iu yQUf.i/iiuTcov avxov e^rjxrjGuxo daiQyeadui aig xijv ^uai-

Xetiovauv xui nuQU xcov /siqwv xov uyiov ^aacXecog Xa/.ii'iu-^

t>€iv xr^v diSofxevrjV QOyav uvxov xai sni yoovov xivu iv xfj

&so(pvXuxTM SiaxQi^siv nolsL^ xai ini xovxio xov x([i oixsi(i)

disX(f(7) nQOycoQio&svxa oixov tig xaxoixt^aiv Xu^stv rJ'^iov, ov

xui bnidsS(ay.sv avT(o 6 fiuxtcQiog ^uat7.svg Std xs xo vscoaxl

vnoxuyijvui xai Sid x6 xai aXXovg UQyovxug xrjg uvuxoXijg 10

nQog x6v OfLOiov l^^Xov xrjg nQog^^Pa/iLaiovg vnoxuyp/g sxxaXs-

aaa9at' syyQu^pov ds yQvao^ovXXiov dcoQSfxv xov xoiovxov

otxov uQog uvTOv ovx inoiijos. fisxd ds yQovovg Ixuvovg^

Pcojiiavov TOv (xaxuQiov ^uaiXicog xcov oxrjnTQtov Tr,g (]aoi~

Xsiag Pcofiuicov insiXrjf.if.Livov^ uvrjyuysv 6 umog KQixoQixtog 15

firj iayvsiv xqutsTv tov tov (juo^ciQOv oixov uXX' ?j'i;iov Xu-

^stv dvx' uvxov nQodoxsiov iv KsXxl^rjv^, tixs xov naxt^dxov

sixs uXXov oiov xsXsvot 6 ^uatXsvg, iva oxs iniSQOfirj xcav

'AyttQrjVoov xaxu xrjg ycoQug avxov yivrjxui, dnooTiXXsiv ixstas

^XTi ^^^ oixsiuv ovyyivstuv xui vnooruaiv. 6 ds (iuaiXsvg20

x^v ttXQi^/j yvcoaiv xcov nQuyfidxcov fir, xsxx?^fLivog, iXniXoov

Ss uno ^ttOiXixov xQvoo^ovXXiov xov fLUXuQiov Aiovxog iystv

Tov TttQOivixrjV xov xov ^uQ^idQOv oixov, didojxsv uvtco ro

TiQodaxstov xov rQtjyoQu iv KsXxl^rjvfi , xai xov oixov Srjdsv

8 nQOxaQtaS-ivTa? 17 Taifaioi; B

consnmmaturus. at domum cum rediisset, paucis post diebus vita defuuctus

est. frater vero eius Cricoricius |)er literas petiit uti in urbem

venire sibi acceptoque al> imperatore stipendio commorari illic

ali


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 43. 187

unslalis, ygvaoiJovXXiov ds ovdh aviog nQog uviov sni xfo

nfjoaoisno snoir,auio. (.utu. de ravTU syQuxps nQog xov av-

Tov [juaiXsu 6 ToQvixr^q 6 tov Tuqcovitov dverpiog, o tov

'AnOYavsf.1 sxstvov viog, qtl tov oixov tov [iaQ(^o.QOv o (.luy.a-

5Qto3TUTOg [iuatXsvg As(ov tw i/nw nuTQi sScoQrjauTO' (xstu

ds Tov TOv nuTQog fiov duvaTOv , dtu t6 stl dvt^Xtxov xat

OQfpavbv Tvyxdvstv s/ns^ xut' s^ovaiav dstog f.iov tov toiovtov

oixov xttTSXQdTtjaev , dsi xud-vnia/vov f.isv6g /lioi, otuv sig tov

TsXsiov Tijg ^Uxtag sk&co /qovov , dnoXu^sTv tov oixov tov

iOnaTQixov • xui vvv, (og sfxadov, dsdoixs tov TOtoviov oixov o

sfxog ^stog Tr, ^uailsia aov , xui sXa(iev sig dvTiat^xooaiv av-

Tov TO nQodoTSiov TOv rQrjYOQu iv KsXTl^t]V^. dno ds twv

TOIOVTCOV ^uaiXlXCOV tftXOTtflltOV T(OV nQog tov uq/ovtu tov

TuQoov (f&ovog vnsrfvrj xai i^XuaTt^as nQog uvtov nuQU t€

15tov Kuxixiov Tov uQ/_ovTog BaanuQaxaxu xai AdQuvaarjQ

Tov xovQonuXdTQv ^IprjQiug xai 'Aocovixiov tov uQ/ovTog t(OV

uQ/oviojv, oiTivsg iyQuipuv nQOg tov (jaatXsa diayoyyvtovTtg

(Si ijv uiTiav TaQOivixrjg (xovog Q(')yag dnoXavsi ^aatXix^g,

avTcov dndvTcov Xufi^avovTCOV ovSsv. "rrm yuQ" sXsyov ' ns-

ZOQtaaOTSQuv dovXeiuv rjfidov notsttai, ij Ti nXsov rjfKov Tovg

'Fcoiiaiovg incocpsXst ; odsv /Qtj rj xai ^fidg (og ixstvov qo-

ysvso&ai ,

r) ftrjd' ixstvov ivTog t^j TOiavTi^g Tvy/dvsiv dco-

Qsug." Jfi fiaxdQiog '^Poofiavbg dvTsyQaips nQog uviovg fxi]

nag' uviov Tr^v ini tco TuQcovtTr] yevio&at, Qoyav , Iv in

7 lo;' TOiJiov vulgo 15 Kixiov M

dit, sine aure.i bulla et ipse ; domum vero vicissim accepit. post haec

ad eundera imperatorem scripsit Tornices Taronitae nepos ex fratre,

Apoganem illius (ilius^ hunc in modum. "barbari aedes beatissimus

imperator Leo patri meo dono dedit, post cuius obitum cum impubes

et orphauus essem, patruus raeus pro auctoritate illas tenuit, semper

milii promittens domum pateriiam , ubi maturam aetatem attigissem,

ine recepturum. at nunc, ut intelliigo, tuae eam maiestati dedit, accepto

vice illius suburbano Gregorae in Celtzene." ab bac vero imperiali

munificentia invidia adversus Taronitem accensi sunt Cacicius

princeps Basparacaca, Adranaser curopalates Iberiae, etAsoticius principum

princeps; qui obnuirmurantes imperatori scripserunt quid causae

esset cur Taroniles solus imperiali stipendio frueretur, ipsis

oranibus nihil accipientibus. nam , inquiebant, qua in re plus ille

servitii praestat aut Romanis utilior nobis est ? unde oportet aut nos

quoque stipendium non secus atque ipsum accipere, aut neque ipsura

tali dono frui. sed rescripsit beatus Roraanus illud Tarouitae stipen-


188 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

avKO y.shui xui ^ zavTrjQ vvv ^/.y.onri^ dXXu tiuqu lov (.luy.a-

P 117 Qiov ^acnXioog

• xui f.trj dr/.aiop iivui xa roijv nQO^s^aailev-

y.6xa>v nuod xwv vaxeQOv uvuxQsnsa&ut, syguxps d' of.t{og

TiQog xov avrov Tuoojvixip^ drjXonoitav uviw xrjV xoov itotjf.t£-

vcov uvSq(Zv Xvnijv xai axdvdaXov. 6 Sh dvrjyuys fi}]xs /ov- 5

aov ftrjxs uQyvQOv nuQs/stv Svvaad^ui, vniayvsixo Sa s^w&sv

xcov y.uxu xvnov unoaxskkoftsvcov '^svitov SiSovui ifiuxiu xui

yuXy.oifiuTu fisyoi xwv Siy.u Xitqoov avvxifiooftsvw a y.ui Se-

Sooy.s fisyQL xQidov tj xsaauQoov iviavxoov. fisxd Ss xuvxa

uvriyuys fiij Svvuad^ut nuQsysiv to xotovxov ndy.xov xrjv Je 10

Qoyuv rj nQot/.u Xuft^dvsiv r/§iov xa&oog sni xov ftaxuQiooxu-

TOu ^uatXstog udeovxog, rj ixxonfjvai. uvxrjv. b&sv Siu xi) firi

tig axdvSuXov sivui xov Kaxtxiov xai rov xovQonuXdxov xai

Toov Xoindov s^ixoxps Tuvrrjv o siQj^fiivog fiaxuQiooxuxog ^aat-

7.svg "Pcofiuvog. nuQUfiv&ovftsvog Ss ooanSQ avxov, fisxu xuvru 15

Toi' TOvrov vVov 'Aatoriov iv rfi nbXsi nuQuysyovoxu tig nu-

TQixtovg irifirjat xai qitXocfQovrjadfisvog avxuoxcog nQog t«

iSia sS,uniarsiXs. rov Sh fiuyiaxQov rov KotxoQtxiov toi*

Ptov dnoXinovrog , uvrjyays ToQvi/.tog 6 rov ^AnoyuvsfL vlog

ioooTcx sysiv iyxuQSiov siasX&ttv xui rbv ^uatXiu d'suaaa9af20

icp' (!) rbv nQooxoanud-dQtov KQtvtxfjv xai eQfirjvsvrijv o ^aai-

'hsvg it,aniarstXsv , og xai siar,yaysv iv rjj noXst rbv tiQfjfii-

vov ToQvixtov, xui nQOrjyuys xbv avrbv ToQvixiov 6 ^aoiXtvg

13 Kixlov M

dium noii a se esse sed ab imperatore defuncto, ideoque nec in sua

potestale esse id rescindere; neque iustuin esse priorum imperatorum

acta posterioribus aboleri. Tarouilae nihilominus per iiteras significavit

'.lictorum virorum dolorein et olFensam ; ille vero respondit neque

aiirum neijue argenlum dare se posse; promisit vero praeter munera

ex niore mitti solita in vestibus et aere ad decem librarura

aestimalicinem, deditque tres aut quattuor annos. postea autem neque

hoc se tributum exsolvere posse ostendit; stipendium vero sive

dotem po.stulabat, quemadmodum sub beatissimo imperatore Leone

erat, aut hoc aboleri volebat; quypropter etiam ne olFendiculum esset

Cacicio et curopalatae reliquisque, beatissimus quem dixi imperator

Romanus hoc abolevit. eiusque rei ergo, velut in solamen,

postea filium eius ,'^sotium in urbem cum venisset, patricium

creavit, multoque in honore aliquandiu habitum in terram suam re-

misit. luortuo autem magistro Cricoricio, Tornicius Apoganem fiiius

desidcrium ingens prae se tulit urbem et imperatorem videndi; quamobrem

protospatharium Criniteu et interpretem illuc misit imperator,

qui eum in urbem adduceret, adductumque patricii honore auxit.


DE ADMINISTRANDO IMPKRIO CAP. 43. 189

fiQ r^v Tcov nuxoiy.t(ov Ti/.itjv. vQOsnivtTO Ss dixaioloyiaq

ini rto rov ^aol-tugov oly.ft)' v.ui uxovGag oti nQodareiov P.«-

^oov 6 dnoQ avTOv iv rjj KekrLt^vfj t^v tovtov nagtxcoQfjatv

sS,ovaiav, sXtyt /nij dvvao&ai tov diiov uvtov ini rfi nuToixij

bxXrjoovof.iia uvtov noitiod^ai uPTaXXayr/V , xai 7j|/'ou ^ tov

oixov lu^ttv rj t6 nQQuaTtiov ti ds (xrj ., xai

u/iKpoTtQa

nQoatycoQti t(o (iaaiXtL n^dg to /.lij s/tiv uvtu toi;c s^adsl'-

qovg avTov. tovtov svtxtv o '^uaLltvg^ inti xui 6 ysocov o

TaQcaviTrig iTvy/avtv unodavcov, uvtXu^tTO t6 nQOuoTtiov xai

10 oi'j£ Tov oixov uvTsdcoxtv, infi /i/^ds /Qvoo^ovXXiov^ xud^cog

(IrcoTiQCO nQOtiQr^TUi^ ini tivi tovtcov s^tTtd'/]. /itTU ds tuvtu

tiaijki}t nQog rrjv ^aaiXevovaav £LuyxQUT£iog ixttvog o nQw^

xog v'i6g TOaJ /luytaTQOv ixtivov KoixoQixiov tov TuqcovitoVj

xui nQOt^i^uod^t] nuQu xov ^uaiXicog tig t6 twv nuTQixicov

l^u^ico/ia, y.ai yiyovt xui aTQUTfjyog tov Tuqwv. fjTrjauro ds

yvvatxa Xa^ttv un6 tcov ^uoiXixcov avyytviScov, xui SiScoxev

uvTW ^aacAsvg t/jv tojJ /.cayioTQOv QtorpvXcxXTOv ddtXcf/jV

tig yvvutxu. xai ^fT« tw ycx/cov diuS^rjXug s^idfTO^ sv uig

iSrjXov OTi idv (.coc yivcovTUC natStg dno Trjg TOiuvTtjg yv-

20 vuiy.6g, Iva s/cooc t^v unuauv /xov /coquv tig xXi-jOOv nQoyo-

vixov. xui ini tovtw jJTrjaaTO ^uaiXia So&FjVuc uvtcJ) t6

nnouoTecov tov rQtjyoQu nQOg to iv avTM t^v nuTocxiuv ttjV

tovtov yvvatxa xa&ii^ead-ac ' /ntTci, Se xijV rocavTi^g dno^Sico-

14 eis Toi' nccTQixiov M 19 ,aot] /ii^ M 22 Troof i6] xcd M

praetpndebat autem ius in tlomuin barbari, intelligensque accepto

suburl)ano in Celtzene patruura suum hanc tradidisse, paternam liereditatera

suam permiitare eura potuisse negabat, volebatque aiit donium

accipere aut siiburbanum, nisi utraque imperatori cederent, ne

ea pafrueles ipsiiis obtinerent. itaque et suburbanum imperator accepit,

qiiippe mortuo iam sene Taronite , neque domiim pro eo vicariam

dedit, cum nuUa siiper iis, iit dictum est supra, aurea buUa

coufecta esset. postea vero in iirbem regiam venit Pancratius maximiis

filiorum magistri illius Cricoricii Taronitae , evectusque est ab

imperatore ad patriciorum dignitatem, creatusque praetor Taronis;

cumque uxorem etiam cuperet ex sanguine imjieriali accipere, data

ei soror est Theophylacti magistri ; et consummatis nuptiis testamentuin

fecit, in quo instituit ut si liberi ex eo matrimonio nascerentur,

universam ipsius regionem in Iiereditatem paternam haberent; eoque

nomine petiit ab imperatore dari sibi suburbanum (iregorae , ut in

eo pafricia eiiis uxor commoraretur, qua defuncta iteruni ad maiestatem

suani rediret. et huic quoque petitioni imperator annuit, ingenti-


190 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

(Tiv eivai nuliv xo roiomov nQOunxtiov t^? ftaailfiaq uinov.

y.ai insvevas y.ai nQog tovto 6 ^aaiXfvc, y.ai noXXatg cpilo-

Ti/^iiaig aviov ds^icoau/iisvog /hstu xrjg idiag yvvaiy.og s^ans-

P llSamAc)' tig rijv /wQav uvrov. ol Sh vloi tov ^iayiaTQOv Kqi-

y.OQiy.iov, n rs avrog IlayxQUTtiog o nuTQiy.iog y.ai ^AaioTiogb

nuTQiy.iog^ /isyulwg nuQsXvnovv y.ui s^iuLovto tov oly.nov

avTwv eS,udfl


DE ADMINISTRAISDO IMPERIO CAP. 43. 44. l9l

TOi> vioi ol TOtT uno&uvovTog i'S,di>fX(fni^ a^iovvTsg Sovvai t6

OvXvOtTTjV Xui i/SlV TtjV /COQUV TOV 6§u6iX(f0V UVTCOV '

yuQ dvvuo&ut oXcog uvTOvg Cfjv^ ti Trjv tov sE,aSsX(fov uvtcov

ycoQuv cog oiy.eiuv y.uTuayri o ^uaiXsvg. oiy.sia Ss dyudoTritc

^vn^i^ug ^uaiAsvg ttjv uiTrjOiv uvtcov e^enXf^Qcoas, xui di-

Scoxsv avTotg (iisv Trjv ycoQuv tov ^AnoycAvef^ tov s^uSsXcpov

aihcov , avTog ds clvsXdiieTO t6 OvXvovt?]V /.istu nuaf]g Tijg

nsQiycooov avTOv. rj ds oXrj tov Tuqcov ycoQa sig dvo Sia-

rff.itj&siaa irvyyavsv • xai to fisv fjjutav ol vov (xuyiaxQOv

10 Koiy.OQiy.iov slyov vlot, t6 ds ij/iiiav ol tov Anoy(x.vS[x tov

naTQixiov, ot xovtcov i'^uSsX(poi.

KecpdXaiov f.iS'.

nSQi T^? yojQceg Ttjs '/iTiayowtjs xai tov y.ciaTQOV tov Mccvt^ixIsqt xccl

rov IlfQXQi xcti tov XXuct xcci tov XcckictT xcti rov "^pfff xcei rov

15 Tt^lj xtti Tov XfQT xai tov ZccXafiag xai Toi/ TI^SQfxcijCov.

'laTiov OTi UQO xov 'AacoTiov tov uQ/ovxog xcov dgyov-

TcoVy rov nuTQog tov 2vfijSuTi'ov xov unyovrog xdSv dgyovTcav^

hv dnsxS(pdXiasv o dfxrjQug JlsQaidog 6 ^Anoauxag ^ og xai

inoit^as Svo viovg^ tov ts 'Aocotiov t6v (.ist uvt^v ysvofisvov

ZOunyovxu xcov uQyovxcov xai ^Ancxadxiov t6v (.istu xuvtu (id-

ytoTQOv ri(it]&ivTu, r« rQt'u xavxu xdoxQu, xo xs UfQXQi xai

x6 XuXidr xai r6 "Aqasg^ vno rtjv r/jg TLsQaiSog inixQuxsiav

iivyyuvov,

8 olov M diccvS(its&tiacc vulgo 9 xai] fig vulgo 10 ot

vulgo om 14 nuQxi M XXtccr] yaXicci M 22 vno]

xtti M

tinere liceret: neque enim vitam omnino tolerare se posse aiebant,

st patruelis sui terram veluti propriam imperator teneret. et petitioni

quidem illorum pro bonitate sua imperator morem gerens,

omnem eis patruelis eorum Apoganem terram concessit, ipse vero Ulnutem

accepit , cum universo tractu finitimo. ceterum tota Taronis

regio in duo divisa erat, et dimidium quidem Cricoricii magistri filii

tenuerunt , dimidium vero filii Apoganem patricii, horura patrueles.

44. de terra Jpachunes , oppidoque Mantziciert^ et Percri, et

Chliat, et Chaliat , et Arzes , et Tibe , et Chert, et Salanias, et

Tzermatzu.

Ante Asotium principum principem , Symbatii item principum

principis patrem, quem capitis supplicio affecit Persidis ameras Aposatas

, quique duos filios habuit , Asolium nimirum, qui post ipsum

fuit principum princeps , et Apasacium , qui postea magistri honore

auctus fuit, hae tres urbes, Percri Chaliat et Arses , sub Persidis dominio

erant.

f.lti


192 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

"Oii uQ/wv e/.ad-sl^exo rmv doy/yrxmv fig rrjv f.uy('Ar]V

^AQi-UViav^ fig z6 y.daTQOv ro KuQq, y.ai inu/B xai t« xQia

P 119 Ttt nQoyeyQai.if.isva xaffrpa , to ts TlsQy.Qi, xb XaXiaT y.ui to

''Aq^sc, xai To Ti^ij xai to Xsqt y.ui to !^aXa/Lidg,

"Oii ylneXyuQT sxQdTei t6 MurTl^iyuQT, xai t^v vno t^J'5

S^OVGiaV TOV UQ/OVTOg TOOV (XQ/fJVTCOV , TOV nUTQOg TOl' ^V(4,~

ftuTiov TOv uQ/ovTog T(ov (iQ/ovTCOV. dsS(oys Ss avT(p 'Ane\-

^(AQT uvTog 'Aa(6nog 6 uq/cov t(ov uq/6vt(ov xui t6 xd-

OTQOv TO XXiuT xai To AQL,eg xui ro rieQyQi' 6 yuQ uqoq-

Qt^S^eig Aa(OTing 6 uq/cov rcov uq/ovtcov, 6 nuTrjQ rov ^vfi- 10

(j(XTiov TOv uQ/ovTog Tvov (Iq/ovtvov, xuTii/e ndaag rdg rijg

dvuToXrjg /coQug. reXevTf^auvTog ds \4neX^uQT, xursa/e t;Jv

s^ovaiav uvtov o l'6iog vl6g athov 6 'AlhX/(x/.iiT , rov (Hs

'A^eX/ufiir reXevir^aavTog sxQUTrjas rrjV s'i,ovai'av avroZ o

nQcoTog viog uvtov Anoae^uTdg. tov ds I^vf.i^aTiov rov «()- 15

/ovTog T(ov UQ/6vT(ov nuQu rov ^Anoadru tov dfLrjQu TleQoi-

dog dvaiQsd-svTog, sxQdrr^aev avdevTcog xui xvQicog cog Seano-

Tijg xai avToy.s(f(xXog ro re xdaTQov t6 BluvTkixieQT xui ru

"koinu xdaxQa xui rug /coQug' oaxig xui vneidyrj t(7) ^aaiXtt

fieru rcov stsqcov i^vo dSeXcpcov uvtov tov ^AnoXea^poveT xuiiO

rov 'AnoasXfirj did ro diucpoQOig xuTunoXfftTjdtjvui rd rs xd-

OTQa xai nQuiSev&r/vat xai (}(fuvia&rjvuL xui Tug /coQug uif-

rcov nuQu rov Sofiearixov rcov a/oXcov, nuos/ovrog rov ^aai-

Xsu '^Pcxjfiatcov y.ai ndxxu vnsQ rcov xdarQcov xui r(av /(oqi'iov

uvTcov. unb dh rov nQOQQr^&svTOg 'AacoTiov rov uQ/ovrogii)

7 'A^ely.ciQi M 12 'A^eXxaQT M

Principuin princeps residebat in magna Aruienia, in urbe Cars,

tenebatque tres quas clixi urbes , Percri Chaiiat Arzes, et Tibe et

Chert et Salanias.

Apelcart tenebat Mantziciert, eratque subiectus principuni principi

Synibatii patri. declitque huic Apeibart iclem Asotius principum

princeps urbes Chliat Arzcs et Percri : nam lauclatus Asotius principuni

princeps, pater Symi)atii item principum principis, omnes orientis

terras possiclebat. fafis functo autem Apelbart successit Abelchamit

filius, et huic eiiis filius primogenitus Aposebatas. at Symbatio

principum principe ab Aposata Persidis amera interfccto, solus quasi

dominus supremus suique iuris tenuit Manlziciert reliquasque urbes

et terras ; subiectique fuerunt Romanorum imperatori et ipse et duo

fratres eius Apolesphuet et Aposelme, quod saepenumero urbes eorum

terraeque bello infestarentur vastarenturque a doraestico scholarum,

tributa quoque harum nomine peudentes. ab Asotio autem


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 44. 193

X(av ua/oPTcov^ zov naTQOQ (.uv xov ^v^^axiov nunnov d's

xov devxsQov ^Aowxiov xai xov /iiayiaxQOv \4naGay.iov^ f^^^Xd^

^oDtjg xov SsvxcQOv 'Aaonxiov uQ/ovxog tcov uQ/ovxtov vnijo/ov

xa xotavxa xQia xdaxQa vnb xrjv s^ovaiav xov uQ/ovxog xav

5uQ/ovx(ov, y.ai sAafipavev ۤ avxwv nay.xa o uo/vov xonv uq-

/ovxcov. ukXu xai x6 xdaxQOv xov MavxCixisQX , f.UTu xiqg

/coQttQ xov 'Ana/ovvijg xai xov XaQxd xai xov KoQrj^ vnb

trjv e^ovaiav xui inty.Qdxsiav xoiJ avxov UQ/ovxog xdov uq~

/ovxcov vnfjQ/£v, tcog oxov 'Anooi^axdg b dtitT]Qug xoij ]\Iav-

\Oxl,ixieQx /iisxu xtav Svo adelcpdiv avxov xov x£ 'Anolsa^poiex

xai xoi! 'Anoatljiit] vnexdyrjauv xto ^aaiXUjdidovxsg xai nuxxa

VnSQ X£ X(OV XUOTQCOV XUl X(OV /(OQtCOV UVXCOV Snet UQ-

/tov xdov uQ/6vx(ov dovlog xov ^uoiXdcog xdov '^Pojfxaicov xvy-

/dvei wg nuQ' uviov nQO^aXXofievog xai x6 xoiovxov Se/()i.ie-

ihvog u^ico/ittt, SrjXoviixi xui xd vn uviov SeanoU)fievu y.uaxoa

xui noXixeiui xui /coQia xov (^aoilicog xcov '^

ydvovoiv.

Poofiuiutv zrj'-

'OxL xov ^v/itijuxiov xov uQ/ovxog xcov dn/ovxcov xijg /tf-.

ydXi^g 'AQ/Lieviag XQaxrj&svxog nuQd xov 'Anoadxa xov u/it]Q(Jc

20 TleQat'dog xai (tnoxe^paXta&ivrog nuQ^ avxov ^ exQdxr^aev b

'Anoofftaxdg, 6 xa&el^bfterog eig xb xdoxQOv x6 WlavxLtxieQT^

xb xdaxQOV xo XaXidx xai x6 xuotqov x6 TleQXQi xui xijV

noXtxeiav xov AQteg.

"Oii Sevxeoog uSeX(p6g xov 'Anoofftaxd 6 'AnoXeacfoiex

12 fnel ycco 6? 13 tuJi' 'Puificctvji' acM B 19 \4noafpccjcc M

praedicto principum principe , Symbatii patre, Asotii vero secundi et

Apasacii magistri avo, usque ail secundum Asotium principum principem

tres istae urbes sub potestate eraut principis principum, isqtie

ex jis tributa accipiebat. similiter Mantziciert cum terra Apachunes

et Charca et Core sub eiusdem principum principis potestate erat,

ad id usque tempus cpio ameras Mantziciert Aposebatas una cum duobus

fratribus Apolesphuet etApotelme imperatori se submiseruntj tributa

quoque solventes pro urbibus suis et terris, quandoquidem principum

princeps Romano imperatori parebat veluti ab eo designatus

dignjtatemque eiusmodi adeptus. nec ipse tantum, sed urbes omnes

quibus dominabatur, ilem respublicae ac terrae Romano imperatori

suberant.

Symbatio principum principe magnae Armeniae capto ab Aposata

Persidis amera et capite multato, Aposebatas, qui in urbe Manfziciert

regiam posuerat, obtinuit etiam urbes Chaliat et Percri cum republica

Arzes.

Secundus Aposebatae frater Apolesphuet eiusque patruelis et

Const. Porph. 13


194 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

Kui 6 drsrf/ibg avTOv xai 6 ngoyovog o 'A/jihr sy.Qdzrjaav to

ydaTQOv t6 XkiuT xai t6 xdoTQOv to ^Q^eg xai to xdaTQOV

t6 ^AXTt,i'xe, xai aihoi vneTuyrjaav rw '^Poj^iatcov ^aaiXst xai

iydvovTO vn6 ttjv sS,ovaiav avTOv xai naQft/ov xai nuxTO.

P 120 xa^coj xai 6 ddeXffog ai)vov 'Anoaf^uTug vnsQ t£ ToSvxd-b

OTQCOV Xui TCOV /(O0t'(OV UVTWV.

"Oti TQiTog ud£X


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 44. 195

"Or< *AnoXto(povtx H/s ngoyovov y.ai dvsipiov rov

^^/uf.tST • vlov yuQ ovx si/sv^ dVKa tov 'A/a[.iex xov uqo.

yovov i(ai dvsxpthv uvxov si/sv dvxi vinv.

"Ort 'Anoosl[.irj


196 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

dSsXrpdg xov 'Anoas(iaTU j TJyovp o 'AnoaiXfztjg, t6 xdaiQov

t6 MavTll,ii


DE ADMlNlSTRArsDO IMPERIO CAP. 44. 45. 197

alav xov 2v/ii^uTi'ov rov uq/ovtoq tcov ui^yorKov , xut f.ifTU

Tuvxa iyivovTO vno jrjv i'S,ovaiuv t(ov tqiwv uStXipwv t(ov

TiQOQorjdivTiav uf.itjQudcov , tov t£ ^Anoaifiuxu xui tow Ano-

^.sarpovsT y.ui tov 'AnoaiX/n?] , xui iv tuc; ^f.iiQaig uvicov xut

5idov),c6&7]aav xui inuxTco&tjauv xai iyivovxo vnd t^v i^ov-

aiuv Tdov ^aaiXioiv '^Poif.iaioiV.

"OTt XU TQIU TUVTU XUaTQU , TO T« Xlldx Xui TO AQ^tg

vtai t6 IlsQXQi , ei xqutu 6 ^uadsvg , SlsQaixhv q^oaauTOv

xaTu 'Pcojuuriag s^ek&iiv ov Svvaxui, insiS^ (.liaov Tvyyuvovai

IOt^C TS^Pcofiaviag xui^AQ/iisviag, xui dai qiQuyfiog xai unXrjxxa

xcov (puoauTtov.

KscpuXaiov [16

nsql xdjv 'J^rjQOJV.

*Iariov oxi luvTOvg af/avvvovxsg ol^I^r/Qsg , /jyovv oi jov

15 y.ovQOnu7.uTOv , Xiyovaiv euvrovg xuTuyto^ui unh rr^g yvvai-

xog OvQiov rrjg nuQU rov zlu§id rov nQOcprjTOV xui (juaiXicog

fioiysvd-fiaiig • ix yuQ rcov i'^ avrijg rsy&ivrwv nuiSvjv ru)

/Ju^iS lavTOvg Xiyovai xaruysadui, xui avyysvsTg sivui Ju^iS

TOv nQOcprjTOv xui ^aaiXicog xui cog ix toitov xuir/jg vntQU-

20 yiug d^soroxov, dia rb ix rov oniQfiuTog z/u^id' ravxTjv xuxd-

ysod^ui. 6iu rovro xai ot /.isyiarvivsg rcov I^tJQoov dxcoXvTcog

rag ovyysviSug uvtcov nQog yd/iov uyovai , ri]V naXaiuv oio-

fxsvoi (pvXdrTsiv vof.io&saiuv • i'^ '^IsQOvaaXijiii t« Xsyovaiv ei~

modum supra dictum est ; inde vero ad Ires praedictos fratres ameradas

per^enerunt , Aposebata Apolesplniet et Aposelnie; illorumque temporibus

subicctae factae sunt ac tributariae Romanis imperatoribus,

Tres autcm hae urbes , Cliliat Arzes et Percri , si imperatori pareant,

Persicus exercitus in Romaniam excnrrere non potest, cum me

diae sint inter eam et Armeniam, et veluti sepes atque castra exercituum.

45. de Iberihus.

Iberes Curopalatae gloriantes originem se ducere dicunt ab uxore

Uriae , quam rex et propheta David adulteravit, siquidem ex liberis

inde natis descendere credi voliint, cognatique esse regis ac prophetae

Davidis, ac propterea etiam sanctissimae deiparae , qiiod ex semine

Davidis ea oriunda sit. eapropter etiam Iberum magnates inter

eos sine ullo impedimento cognatas ducunt , veterem se legem

observare existimantes ; et Hierosolymis nationem siiam ortum trahere

dicuut , atque inde in somnis monitos niigrasse , sedemque posuisse


108 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

vuc TtjV y^p/^aiv aviwv , xa/ f>f tvov ey.ftas y.ux' vvttQ ^srfX-

&eiv xui y.UTOtxtjaai n(Jog tu f-i^ori Jlioaidog 'i-jyovv elg rrjv

yoc)QUv eig /jv vvv oixovoiv. ol ds yQrjnuriadsvreg xui e%eX~

d^ovreg sx rijg "legovauX^ft vnrjo/ov o re Zlu^iS sxeivog xui 6

dde?^(p6g uvrov ^nuvdiuTrjg, oatig ^nuvdiurrjg tjV ix deov A«-5

^cov yuotaf.ia , (ag avroi (puaxovai , rov firj iv noXifxio unrt-

o&ui uvrov 'E,i(pog eig oiov Srjnors fieXog rov aoofxarog avrov

avev rijg xuQdiag, ijv xai did rtvog neQioxenuafiarog iv xotg

noXsfiotg neQietpQOVQei. diu rovro xai inroovvro rovrov xai

sSeSisiauv ol TIsqoui • 6 ds vsvixtjxev avrovg xai av- 10

rcJov xarsxQUT7]as, xai rovg avyyevetg ivMxioev l^rjQug eig rag

dvaxoXiug rug vvv nuQ' avrdov XQUTOvfievug, sl- cov xur' oXi-

yov inXarvv&rjOuv xui rjv^(xv9rjauv xai eig fisra s&vog iyi~

P 122 vovro. eiS-' oilrco rov ^aoiXitag "HquxXslov xaru IleQaidog

ixaTQarevaavrog rjvoadt^aav xai Gvvsru'S,iSevouv avr(7i , xai 15

ixrOTS vniru^uv r(~) (po^co "HQUxXsiov rov ^uotXicog 'Pcofiuicov

fiaXXov TjnSQ rij savrmv ia/vi xai Svvcxfxst noXeig xui /coQug

ixavdg rcov nsQocov una'§ yuQ tov ^aailJcog '^HQuxXeiov

rovg niQoag rQoncooafiivov xai sig to ftrjy.iri eivui rrjv rov-

Tcov UQ/rjv naQUOTrjaavrog, evdXcoroi xai sv/siqcotoi ov ft6-20

vov rotg "l^rjQoiv dXXci. xui rotg 2!aQaxt]Votg ol niQoai ysyo-

vuat. Stix Sh ro xuruyea&ut avrovg, cog uvroi Xiyovavv ^ ix

rijg "^leQOvaaXrjfi , Siu ro fieyuXTjv niortv s/eiv iv uvrotg xai

iv r(o rucpco rov xvqLov rificov 'If^aov XQiarov, xui xuru rivug

12 6va-/cDQiag? 23 ^-/ovaiv Banduriana nescio unde

in partibus Persidis , quas etiam in hodiernum usque diem incoinnt.

qui autem Hierosolymis excessernnt, David ille erat et frater ipsius

Spandiates ; qui quidem Spandiates , nt ipsi narrant , gratiam a deo

accepit ut gladio vulnerari in bello nullum ipsius membrum posset,

excepto corde, quod etiam in praeliis armatura quadam muniebat;

unde et terribilis Persis erat, quos devicit debellavitque, cognatosque

Iberes in locis dillicilibus, quae nunc etiam temporis occupant, collocavit;

ubi paulatira multiplicati auctique sunt et in magnam gentem

evaserunt. deinde ita Heraclio imperatore cum armis contra Persidem

proficiscente, icto foedere cum eo militarunt; ex eoque tempore

metu magis Heraclii Romanorum imperatoris quam suis viribus ac

armis multas urbes terrasque Persarum subiugaruut. semel enim victi

ac profligati ab Heraclio imperatore Persae, eorumque principatu deleto,

facile noa ab Iberibns tautura sed et a Saracenis vinci in posterum

potnernnt. quia vero, uti dicunt , Hierosolymis originem ducunt,

multuraque fulei illis praestant et sepulcro domini nostri lesu


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 45. 199

yruQOvg d nuTQiuo/ri tiJq

uyiag noXscag xui Totg ixitos XQioTtaroig. 6 dh nQOQQr^&eig

^a^id, 6 Tov ^nuvdiaTOv udtl(p6g, iyivvi]0£v viov tov IluyxQU-

xiiov^ Kui nuyy.QUTfiog iyivvTjosv vlov tov 'Aowtiov, xui o

5^^ocoTiog iyivvr^osv vlov tov AdQuvaorj tov y.ai y.ovQOnahxTi]V

Tif.irj&ivTU nuQu jiiovTOg zov (piXo/QioTOv ^uoiXicog '^Poif.iuioav.

6 di ^navSiurrjg o ddeX(p6g tov nQOQQr/d-ivtog /ia^iS ixfXev-

zrjotv uTtxvog. uno dh T/jg i'^ '^IsQOvaaXrjf.i (.isxoix^oioag avTCOv

sig Trjv vvv oixov/.iij>riv nuQ' avTCOv yooQuv eTrj v fj xui (p

iQ/ii/Qi Tr^g ar^fxSQOV ^ ^xig ioxiv ivStxxKav i , «V/; dno XTiatwg

xoafiov gv^', £71/ T^? ^ttoiXtiag KcovaTavxivov xui 'Pco/iiavov

fdov cpiXo/QioTcov y.ai noQ(pvQoytvvrjT(av ^aaiXicov '^Pco/itaicov.

'loTiov OTi 6 (piXo/QioTog xai noQ(pvQoyivv7]Tog xui uoiSi-

(.log ^uotXsvg Aitav dxovaug oti dg Tonov tov Xfy6/.i(vov Oa-

io(yi(tvrjv iX&ovTfg ol ^uQuxtjvoi TfJg iy.fiof ixxXrjoiag inoit^auv

xdoTQa, unioTfiXs tov naTQixiov xai aTQUTTjyov tcov AQf-if-

viaxcov Tov AaXd/.cova ftfTtx tov oTQUTt^yov KcoXcovfiag xai

TOv aTQUT?]yov ]\lfoonOTafiiag xui tov OTQUTrjyov XaXSiag,

xai xaTioTQfxpav t« TOiavTa xdoTQu^ Tug ixxXtjaiag iXfvde-

QOQcoaavTfgj Xr/iodftfvot xai ndoav ttJv Oaaiavrjv tm TOTf xuiqm

vno Tcov ^aQuxrjvcov XQaTOVfiivrjV. xai £i&' ovtco ndXiv dni-

OTfiXfv Tov ftdytOTQOv KaTuxaXov xai SofiioTtxov xcov ayo-

Xtjov y og iXd-cov iv t(7) xdoTQCo QeoSoaiovnoXfcog xai t« niQi'^

3 vtov Toy add B

Christi, et temporibiis quibusdam ubertim pecunias mittunt urbls sanctae

patriarchae quique in ilia degunt Christianis. David autem ilie

quem dixi, Spandiatae frater, filium genuit Pancratium ; iste Asotium

habuit ; Asotius vero genuit Adranase , qui curopalatae dignitate auctus

fiiit a Leone Christi amante Romanortim imperatore. at Spandiates

frater praedicti Davidis sine ullis liberis decessit. ex quo autem

Hierosolymis migrarunt in terram quam nunc incohint auni sunt

quadringenti vel quingenti hodie, quae est indictio decima, a condito

vero mundo G460, Constantino et Romano Cliristi amantibus ac Porphyrogenilis

imperatoribus.

Cliristi autem amans Leo ille Porphyrogenitus ac praeclarus imperator

audiens Phasianes ecclesias a Saracenis invadentibus in castra

conversas esse, Lalaconem patricium et Armeniacorum praetorem raisit

una cuin praetoribus Coloniae Mesopotamiae Chaldiaeque, qui

huiusmodi castra everterunt , ecclesias liberarunt, totamque Phasianain,

quam tunc teraporis Saraceni tenebant, devastarunt. poslea rursum

Catacalum magistnim et scholarum doraesticum misit, qui cum

urbem Theodosiopolim iuvasisset, omnem circum regionem populatus.


200 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

uihijg /iTjiaduevoi; xui zi^v /c6^)av rijg (DaaiuvP^g xui ru nsoi

uvT/jv xuaiQu Tcp uf.ioiM oksd-iJO) nuQadovg vneaTQSxps^ /iieyd-

?.r/V nltjyiiv ev tovtco doiig rotg ^UQUxrjVOig. ini Js zijg /?«-

oiXeiug y.vQOv "Pco/iiuvov ^uaiXicag 6 (.myiaTQOg 'Icodvvijg 6

KovQ-KOvug dnsQ/o/iievog y.uTU tov y.doTQOv Ti^iov eig Trjv5

dio(^ov uvTOv i](pdviae ttjv nixauv xconuv jijg 0aaiavijg cog

vni) Tcov ^uQuitrjvcav y.QfxTOv/it£vi]V. dlld y.ui 6 naTQixiog

QfiirfiXog o udeXcpog tov nQOQQrj^evTog ^uyioTQOv 'lcodvvov^

10 nQcoTOv ttviov OTQaTijyevovTog ev XuXSicty snQuiSevae t^v

TOiuvTrjv ycoQuv Ttjg (Duoiavijg cog yui TOie vno tcov ^uQuxt]- 10

%cov deanol,o/Li£V7]V. f-tsxQi yuQ xov yeyovevai tov Xoyov (xeTU

zovg OeodoaiovnoXiTug eig tijv /coquv trjg Q)aaiuvijg ycoQiov

ov Gvvear/j, ovSa eig to xdoTQOv tov "Alivixov • xai ol "l^/j-

Qsg ndvTore ei/ov uydnrjv xai cpiXiav fierd rcov QeoSoatov-

noXiTcov xui Tcov *A^vtxicoTcov y.ui /ueTu tcov BIavTl^ixteQTCopi5

P 123 xui (.leTa ndaav Trjv IleQoiSa , uXX' iv Oaatavr, otSsnore

snexTrjauvTO /coQta.

Otl noXXdxig o y.vQig Aecav 6 ^aaiXevg xui o xvQig 'Pco-

(.lavog xai uvzrj rj ftaatXeia ^/iicov sneti^Trjoe zo xdoTQOv to

KeTt^sov TOv dvaXa(^sad^ai uvto xal eiaayuyeiv Tu'^diovg , 20

nQog TO /irj sxtidev aiTUQ/etadat Trjv QtoSooiovnoXiv, s'S,u-

ocpuXito/.ievoi uQog re toj' xovQonaXdTTjv xui rovg dSeXcpovg

aviov TOv /iieTU to naQuXtjfpS-rjvat r^v QeoSoaiovnoXiv uva-

6 T^f] ctvtijs M 19 ^aaiXiaaa vulgo

et Phasianes terra urbibiisque vicinis siniiliter perditis, magno Saraceiiis

bac re vulnere inflicto doiniim retliit. imperanle vero domino

Romano loannes Curcuas magister contra Tibinm urbem proficiscens

in transitu omnem Phasianes regionem utpote Saraceuorum clicioni

subditam vastavit, quemadmodum et ea ipsa de causa anle eum loan-

nis istius frater, Theophihis patricius, cum Cliakliae praetor esset.

quandiu enim res cum Theodosiopolitanis esset, in Phasianes regione

nullus locus illaesus constitit, ne ad urbem quidera Abuicum usque ;

Iberesque aiiiicitiam seniper colebant cum Theodosiopolitanis Abnitiotis

Mantziciertanis et universa denique Perside ; sed in Phasiane

nihil terrae possidebant.

Dominus autem Leo et dominus Romanus imperatores, maiestasque

nostra saepeuumero Cetzeiim urbem recipere et praesidiarios imponere

stnducrunt , ne aiiipliiis inde Tlieodosiopoli commeatus suppeditaretur;

aflirmautes curopalatae eiusque fratribus, simul ac capta

foret Theodosiopolis, illain se reddiluros: sed Iberes hoc facere non

suiitiauerunt aiaore rheodosiopolilanorum , ne eorum urbs vastaretur.


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 45. 201

Xtt^^od^ut aviovg zo roioviov xuotqov. dXV ovx i^vsa/ovjo

ot "li^riQeq tovto noitjaat Siu ttjv uyan?jv tcov Qtodoaioviio-

liTwv y.ut Slu t6 fxri nogd-tjd^rjvui ro •/.uotqov OsodoaiovnoXiv,

aA.A' uvTsdijXcoaav tov xvgtv '^Pcoij.uvov kui t/]V §uaiXei'av

5 Tji-Kov, }^eyovTBg oti ei tovto noniao^iev , uTif.a'u e/o/nev yevi-

o&ui eiq Tovq yeiiovug Tj/LKav , olov eig tov /.luyiaTQOV aai eig

%6v e^ovaiuaTrjv \4liuayiug xui eig tov BuanuQuy.aviTrjV y.ul

eiq Toi)s ineQe^ug/ovTug toSv ^AQixevivoVj y.ui eineiv e/ovatv otl

6 ^uailevg unioTOvg e/et Tovg "I^rjoug, tov Te yovQonuXuifjV

10 xuc TOvg uSelrpovg avTOv, xui ov niaxevet uvTOig , xui diu

TQVTO dveXu^exo x6 y.uaxQOv s^ avrdov. uXXd /liuXXov ug uno~

OTet').rj 6 ^uatXevg tovq/iuq/?]V t] ^uaiXixov Ttvu , xai ug y.u-

&stf]Tut eig xaaTQOV xov KstI^sov , y.ui «j decoQrj. xui eds-

"^uvxo diu xsXevaecog oti ti ocpeXog rj TOVQ/ndQ/tjv rj ^aaiXi-

i5 xov dnoaxetXai ; nuvxcog idv eiasX9rj eixe TOVQjnuQ/tjg etxs

iSuoiXixog^ fiexd dsxu rj ScoSexa dv&Qconcov s/st eiaeX&siv, xui

xa&sl^ead^ut t/et eig x6 anXrjxxov o nuQ v/itv Xu^ri

• xui

snei noXXui eiaiv odoi ul eiauyovaut eig t6 y.uoTQOv Geodo-

atovnoXeojg, ov 3vvutul dno lov xuotqov ^Xenetv Td eiaeQ-

20 /6/iieva xaQ^dvia eig ro xdoTQOv OeoSoaiovnoXecog ' Svvav-

Tut Ss eiasQ/eo&ai xuQ^uvta iv QeoSoatovnoXei Trj vvxti

ixiivcov /itjSsv voovvxcov. dXX' ovv Sid t6 /.trj d^iXeiv TOvg

I^ijQug nOQd-t]&)jvat xijv QeoSoatovnoXtv dXXd /xuXXov oltuq-

/^etad^aL , tovtov svexu ov/ vnr^xovaav xai SiScoxav t6 xu-

4 paalliaaav vulgo

imperatorique Romano et maiestatis nostrae respondenint "si hoc

feceriraus , opprobrium erimus vicinis nostris , maglstro et principi

Abasgiae, Basparacanitae, et gubernatoribus Armeniae : dicere itera

possent infidos imperatori Iberas esse, niiniriun curopalatem ac eius

fratres , neque iiiis confidere , ideoque hanc ab illis urbera cepisse 5

quin potius mittat imperator turmarcham aut Caesarianum aliquem,

qui in iirbe Cetzeo resideat et observet." rescriptum autera receperunt

in formara mandati "quid proderit, si turmarcha aut Caesarianus

mittatur? qui si veniant, cuin decem aut duodecim ad sumraum viris

intrare poterunt, et residere in diversorio quod vos iis assignaveritis.

et quandoquidem multae viae sunt quibus 'iheodosiopolim intrare

licet, fieri uon potest ut ab urbe prospiciantur carvania Tlieodosiopolim

ingredientia , quae noctu iutrare possunt illis nihil tale cogitantibus."

Iberes itaque, quia vastari Theodosiopolim uollent sed

potius couiraeatus suppeditari, uon obedierunt neque urbem Cetzeum


202 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

azQOv ro Ker^sov, y.uiiot yui ooxov lyyoucpov ^sy6/.i£voi rov

fxSTU t6 7iagtt\t](p9/jvai rijV QsodooiovnoKiv dnooTQucpijvat

avTOig rd tolovxov xuaTgov.

"Ori ovdsnors i(:iovXtj&t]aav ol I^t^gsg nQuiSevaai ij al-

/fxalojTiGui xa nsQi^ tov xuaxQOv QsoSoaiovnokecog ^ r« 5

/(OQia avrov^ r, tlg ro xuarQOv rov ^A^viy.ov tj ra negi avro

/(OQia, 7] eig ro xdarQOv Mavr^ixisQr xui tig rijv avrov ini-

xQursiuv.

'Ort xu&ciog eviararai 6 xovQOnaXurrjg nSQi rdov /coQiojv

tfjg (Duaiuvijg iniUtjTwv oXtjv rijv Oaaiuvijv xai ro xuotqov 10

' ToiJ A^vixov ^ nQOa(puail^6/Lcsvog /Qvao^ovXlia s/siv rov (xa-

xugiov ^uaiXscag rov xvqov 'Pcafxavov xui rijg ^f.iersQug ^uai-

%siag^ (6v xai t« iaa nQog r//uag dniarsi}.s diu rov Zovq^u-

vsXt] nQcoTOonad^aQiov xov dt,UTOv avrov, xavra iniaxsxpu/ie^

VOL svQo/iSv avrbv (xrjSsfxiav ^oj^&siav e/ovra. x6 jnsv yuQ 15

/Qvao^ovX/uov rov nsv&SQOv ^/.icov nsQii/si vnoa/ia&ai xov

avrov xovQOnuX(xTJ]V , cog Si' oqxov i§s^uicoasv avr6v oixsicA

/siQi iyyQuipd/ievog , rov Sia/isivai iv xij niarst rijg rj/isrs-

gag ^uaiXsiug xai rotg /isv i/d-QOig fj/icov dvri/id/sa&at roTg

P 124 iJe cpiXotg vnSQuani%so&ut^ xai t^v uvuroXijV vnoanOvSov not-20

Pjaut rfj ^uatXeia fj/icjov, xui xdoTQu /eiQcoaaad^ai, xui /isydXa

ngog &eQdnsiav ^/icov sQya notfjoaa&ut • xui vnsa/id^rj av-

xotg nuQu tov nsv9eQ0v fj/icov iva iuv cpvXu^r] rijv TOtuvrtjv

niartv SovXcootv xai svyvco/ioavvT^v, Sia/isivr] u/LeraadXevrog

tracliclerunt , licet iuramentum scriptum acceperint, capta Theodosio-

poii se hanc urbem recepturos esse.

Niillo enim modo voluerunt Iberes loca Theodosiopoli circumiacentia

vastari aut diripi, ut neque urbes Abnicuni et Mantziciert earumqiie

territoria.

Instabat quoque curopalates de regione Phasianes , eam totani

cum urbe Abnico postulans, praetendensque aureas se bullas habere

a beato imperatore domino Roraano et a uostra maiestate ; quarum

item exemplaria ad nos misit per Zurbanelen protospatliarium Azatura

suum ; quibus consideratis nihil haec iuvare ipsum comperimus. aurea

eiiira bulla soceri mei continet spondere curopalatem, ut ipse scripto

etiam propria manu iuramento confirmavit, in fide se imperii nostri

niansurum, amicos quoque et hostes eosdem liabiturum, orientera nobis

subiecturum , urbes expiignaturum , et res pro nobis magnas gesturum;

socerura autem meum respondere, si fidem servet, si servitutem

officiaque haec praestet, et ipsum et eius posteros principatum

et auctoritatem hanc perpetuo habituros, dnm ne dicionis suae fines

uuquam transferat, sed priorum iuiperatorum couventis acquiescat.


DE ADM1NTSTR\ND0 IMPERlO CAP. 45. 203

xai avTog y.at ol tov yhovg avrov iv Trj tovtov aQyfj y.ai

i'^ovat'a, xai ov /iUTaoTrjOBi' Tct 0(jia twv loncov uvtov alla

xaTU Twv TiQmriv (iaaiXiwv la ov/-i(p(ovu aT6Q'^si y.ai ntQUi-

TSQCO fxrj vnSQ^rjasTui, xai ort ovds y.colvaei aihov xutuotqs-

b^pat rrjv QsodoaiovnoXiv y.ui xu Xoinu y.darQU t(ov sx&Q(ov,

xuv TS di(i [tov'] uviov i-iovov noltOQy.f^d-rjOOVTat y.uv ts 6C

avTOv Tov OTQUTOnsdov rj/n(ov. tuvtu /Liiv tu y.S(paXaiu ns-

Qts/ovot TU XQvao^ovXXiu, i4 (bv ovS(f.duv (Soi^dsiav 6 xovQO-

7ta)MTr]g sysf t6 f.isv y(xo tov nsv&SQOv ^/itdov SiuyoQSvst OTt ov

10 nanuaaXsvofisv uvtov sx t(ov naXuioov oQmv t^c /(oQug avrov,

xai OTt, idv Svvrj&f^, sits xai /iiovog sIts xui f.iSTU tov otquto-

nidov rjfidSv, noliOQy.rjOSt xui xaTaaTQSipsi TrjV QsoSoatovno-

Itv xai Ttt Xotnu xuotqu twv ix&Q(ov , ovyi Ss xuTuoystv

uvTU sig Tslsiuv SsonOTsiuv xai xvQtOTrjTW xo Ss xijg §aat-

I5lsiag ^fitov nSQiiysi iva, oaovg av Tonovg Svvr^d^j] xai uvrog

xai 6 uvsxpiog uvtov o fiuytoTQOg 'ASQUVUoij i'^ oiy.siag dv-

vuftscog xad-vnoTu^at tcov 'AyuQtjVtav rj uno tov vvv xudv-

nOTu'E,st , xaTsyjj ini SsonOTsict. xui xvqi6ti]Ti. xai inii ovxs

i'^ oiysiug Svv(Xf.ucog TrjV QsoSooiovnoXiv y.uTSOTQSxpuTO ovts

20 TO ^Apvixov ovTS t6 MaoTtiTOv, ovx ocfsiXei zavTu xaiiystv

(6g ovTa sv&sv rov Equ'§ norufiov TjTOt rov WuoiSog, StoTt

TO flSV xdoTQOV TOV 'A^VIXOV fliyQt TOV VVV TjV uihs^ovGiov

xui avToSianoTOv , syov iStov dfirjQuv , xai noXXdxig 6 Xaog

Ttjg ^uatXsiag rjfidov inQuiSsvaev avvo • dXXd xut o nQforo-

24 T^j ^ceadeicts add B

neque ea transgrediatur, aut Theodosiopoleos eversionem ioipediat aut

aliarum urbium hostilium, sive ab ipso solo eae obsideantur sive ab

exercitu nostro. atque haec quidera aurearum buUarum sumraa eraat

capita; quae curopalatae prodesse nihil possunt : nam quae soceri

nostri est, ea sancit , ne antiquis dicionis suae terminis eum dimoveamus

; quodque Theodosiopolim et reliquas hostium urbes vel solus,

si possit , vel cum nostris militibus obsidebit subiugabitque, sed

dominium ac proprietatem non retinebit. nostrae autem summa est,

ut Agarenorura quaecunque loca vel ipse vel aflinis ipsius magister

Adranase suis copiis subiicere sibi poterit vel ab iioc usque die subiecerit,

eorum et dominium et proprietatem habeat. et quandoquidem

neque suis copiis Theodosiopolim expugnavit neque Abnicum

neque Mastatum, non debeat ea possidere, utpote quae cis Erax flumen

sint sive Phasidem ; tum etiam quia Abnicum ad hodiernum usque

diem sui iuris fuerit, proprioque domino parens et ameram proprium

hubens, nostris saejieuuuiero iliud populautibus. verum etiani


204 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

ana&UQiog ^[uxxvvrjq y.ui GXQttxrjyoQ o "AQQu^ojvnrj;^ y.ui 6 na-

TQiyuog &£6(piXog y.ai UQTicog GiQUTrjyog QsodoGiovnoAecog, xai

01 Aoinoi GTQUTTjyoi /iuyuXrjv nQutSav xai ai/jiulcoatuv sig

avTO siQyuGavTO , y.uTuy.uvGUVTsg t« ywQia uvxov, /nrjdsnOTS

roi/ xovQOnaXuTOv nQuiSsvauvTog uvto, xui rjviy.a ^(fttVi'adrj-5

auv Tu tovTOv /coQta nuQu rrjg ^aaiXsiag ^/.itor, vnstarjXdov

01 L^rjQsg xui y.uTSXQUTrjaav uvtu, nsiQw/iisroi- sx roviov ro

yuoTQOv xQUTrjaai. 6 ds afxtjQug noXXuy.tc /.irjvvd^sig nuQu

tov nuTQuiov QsocpiXov xui axQUTrjyov , xui idociv OTt ovSu-

ficag 6/st sXniSn l^corjg, vnsTckyrj xui xaxsvsvas SovXog ysvs- 10

oS-fxi. r/jg ^uaiXsiug rjjiicov , Sovg tov vlov aviov oxpiSu. t6

Ss MaaTUTOv vnrJQ/s zcav QsoSoatovnoXiTcov xui rjvixa 6

l-tuytaTQOg ^lcacxvvrjg inoXtOQxrjas Trjv QsoSoaiovnoXiv snTU

fiijvug Si(x t6 f.irj Svvua&ui naQaXa^stv uvrrjv , dnoaTsi-

Xag Xaov naQsXuf^s ro amo xcxgtqov to MuacxTOv xui sia- 15

tjyuysv iv avxcjo tov nQCOTOanud-dQiov TlsTQCovciV xnv B6'i~

XuV , TOV TOXS OVTU XUTSndvCO NtXOnoXsCOg. 6 Ss f.lUyiGTQOQ

IluyxQdTSiog ovvTu^tSsvaug %c7) avTio (.layiaTQCo sv QsoSoaiov-

noXst, ^vixa sjlisXXsv dvu/coQstv, nuQSxdXsasv iva Sooarj avxco

%o TOiovTOv xdaiQOv, noirjGug eyyQucpov oqxov nQog uvtov tov2(>

P 125^^'>' avTO xui (xrjSenoxs rovxo rotg ^uQuxrjiGtg iniSov-

vai. xai Sta rb slvui avrbv xai XQtaTtuv6v xui SovXov rrjg

PaaiXslag. ^ficov, ntarsvaug r(7) oqxco uvtov SsScaxsv avxo rio

siQrjUSVCO nuyxQarsico • o Ss ndXtv uns/UQiGUTO uvt6 rotg

QsoSoatovnoXtraig * xai ^viy.a nuQsXijcpd-rj -^ Q£oSoGiovnoXig,25>

protosphatliarius loannes praetorqiie Arrhabonites etTheophilus patrlcius

paiilo anteTheodosiopoleos praetor, reliquique praetores, ])raeclam

inde magnaai et captivoriim muititudinem abduxerunt, incensis pagis

eius ; quod nnnquam a curopalate factum est. hisque ita a nobis deletis

venerunt Iberes, eaque ceperunt, urbem exinde teuere conati. ameras

vero crebro compellatus a Theophilo patricio et praetore, nullam

sibi vitae spem esse videns, imperio se nostro submisit et filium obsideuj

dedit. Mastatum vero Theodosiopolitanorum erat; cumque

loannes niagister Theodosiopolim per septem menses obsideret ne-

qiie expugiiare valeret, misso milite Mastatum cepit, introducto iiluc

protospathario Petrona Boila , qui tunc temporis Nicopoleos capitaiieus

erat. at Pancratius raagister, qui uua cum loanne ante Tiieodosiopolim

ordines duxerat , secessurus urbem iilam dari sibi ab eo

petiit, scripto iuramento affirmans sibi perpetuo eam se asservaturum

neque iillo pacto Saraceuis traditurum. Paucratius autem laudatus

quia erat Christianus et imperii uostri siibditus, fides iuramento

ipsius habita est eique urbs concredita : at ille eam rursus Theodosio-


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 45. 205

vnsiasX&ovTig ol "[^t^Qsg ey.Quxriauy avio. Sioti ovxs TOv xot-

ovxov '/.daxQOv xov Muoxutov ovxs tov '^jSvr/ov eyovotv

£%ovaiav snL^QrjxsVv, d}X snsidfj 6 y.ovQOnaXdxT^g nioxoq y.ui

OQ^og dovXog yut (fikog ^/ntop saxi\ diu t/jv uvtov nuQuv.Krj-

boLV, Iru yivrjxui, ovvoqov xrjg (Duaiuv?ig 6 nOTUfiog 6 EQa^

rjiOL (Duaig, xui tu (.isv uqioxsqu /hsqi] tu nQog t^v 'IlXv-

Qiuv y.uTS/coaiv ol ^Ij3t]QSg^ xu ds (^sliu ooa siai nQog xrjv

QtodoaiovnoXiv, y.uv xs y.uoxQU y.dv xs -/(aoia slaiv^ ouaiv vno

rrjv ^aoiXsiav fjfiwVy tov noxajiiov drjXovoxi ovvoqov tt/.i(po-

IOtsqcov vnuQ/ovTog, y.u^vog y.ai l^dov 6 /iiaxuQiog^Icodvvrjg Kovq-

KOiKxg nsQi tovxov io(ox>]9sig s^stns av/.i(fSQOv sivui xov no-

Ttt/iov avvooov. ro /isv yuQ dyQi^eg Sixuiov ovds/.iiuv s^ov-

aiuv nuQs/SL tw y.ovQOnaluTrj sixs sig xd svdsv xov noxu/.iov

SLxs sig Tu iy.si&sv diayQdxrjoLv e/SLv, Sloxl t« T0/«rTa nuvTa

15 /(OQia T(ov QsodoaLOvnoXLTCov t« oTQUTSv/ituxa xijg (iuoLKsiug

^/.icav fi//ial(oxiaav xui invQnoXtjoav , y.ai ovdinoxs /coQtg

rjiiST£Q0v Xaov "l,3t]QSg e^ijX9ov xui inQuidsvoav Osodooiov-

noXiVj dXX' dsi cplXovg si/ov avxovg y.ai inQuy/xaTSiovTO /list'

avxcov , xai xcjj /.isv oto/luti rjdsXov noQ&r^d-rjvaL xr^r QsoSo-

20aiovnoXLV , xfj Se xaQSia ovSu/icog i^ovXovxo nuQuXrjCp&ijvat

uvxrjV. dXX' ^ ^uoiXsia ^/icov, cog siQTjxat, Std xijv noog xhv

y.ovQonaXdxrjV dydnrjv rjdiXrjos 'ysveo9-aL xbv noxa/.i6v tov Eou%

ijxoi tov (Daaiv avvoQOv d/KpoTeQcov, yai ocpsiXovoiv dQxsto9ai

fig i^v TOittvxi]V SLaxQdxrjoiv xai /if]Ssv nXsov iniU]XSLv.

22 'liQixS M

politanis restitiiit. cumque Theodosiopolis capta esset, venientes Iberes

eam tenuerunt. itaque neque urbis Mastati neque Abnici repetenclae

facullatem liabent. secl j^ostquam curopalates fidns et integer

servns ac amicus noster est, ad ipsins postulationem fiat terniinus

Phasianes Erax fluvius sive Phasis ; et sinistras partes Illyrinm versus

Iberes tcneant, clextrae vero versus Theoclosiopoiim tam urbes cjuam

agri nostri iniperii sint, flumine scilicet utrasque clisterrainante, qnemadmoclum

etiam beatae memoriae loannes Curcuas, cum viveret, interrogatns

expedire pronnntiavit, ut flnmen pro termino esset. nam stri-

cto iure nulla potestas curopalatae competit nerjne in citeriora fluminis

neque in ulteriora, sic[uidera omnis ille Theodosiopolitanorum tractus

a nostro milite ferro igneque vastatus est, necjne unquam sine eo

Iberes egressi Theodosiopolim populati snnt, secl mutuam perpetuo amicitiam

colentes negotia inter se exercebant, et verbo cjnidem deleri Theodosiopolim

volebant, re tamen ipsa nnllo modo cupiebantut ea caperetur.

secl nostra maiestas, ut dictnm est, propter afTectum in cnropalatera

terminnm intermedinm esse volnit fluvium Erax sive Phasin; qna qnidem

possessione contenti esse neque quidcjuam amplius petcre debent.


206 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

KstpuXttiov fig.

nfQt i!js yeyfccloyias tcSy 'J^^qcju, xccl tou xdarQov \43q(cvovx^Iov,

'larsov OTi 6 nayxQUTSiog y.ui o Ja^iS xai 6 Mu/xnultg

6 £Q(.irjV£veTUi nuvdyiog , vnijgyov vloi TOt' /iityulov ^v/i^uxiov

Tov I^TjQoq. y.ai sXu/sro 'ASQUiovrtrj sig y.XrjQOvo/iiuv tw5

nuyxQaTiio), t(o ds Aa^iS sla/£v hsQtt /(oqu. o ds TLayxQa-

rsiog snoirjcssv vtovg XQsTq^ rov 'ASquvuosq, tov KovQy.sviov

y.ai rov nuxQixiov 'Aacoxiov rov y.ui Kiay.uarjV , xai Sis/is-

Qiasv uvrotg r^v xvoquv avrov xai sXa/s ro ^AdQuvovrt^r] ro)

vim uvrov KovQXSvico^ xdxsivov rsXsvxr/auvxog ursjtvov s i uasv lO

uvro rco dSsXcpcT) avxov 'Aacaxio) rrJo xai Kiaxdai^. 6 Ss naxQixiog

'Aacoriog 6 xai Kiaxdarjg sniJQS ya/.i(iQ6v sig dvya-

rsQu ttvxov rov KovQxsvrjV sxsTvov rov /luyiarQOV, oarig Sv~

vaarsvaag ucpsiXsxo ix rov nsvSsQOv avxov 'Aacoxiov ro 'ASqu-

rovrtrj xuru rvQuvviSa, xui SsScaxsv avrco sig uvriaiixcoaiv 15

pioQTo' rs TvQOxaarQOv xui rijv noxufxiuv rov 'ArL,uQ(x, rijv ovanv

avvoQov rijg 'Pa>/taviag sig KaXcoQtv, si/s Ss yvvuTxa

(t nuTQixiog ^Aacoxtog o xui Ktaxcxarjg riiv uSsXcpr^v rov (.tuyi-

GTQOv TscoQyiov xai sE,ovaiuarov 'A^uay/ug' xui oxs iys-

vovxo xttx' uXXi^Xcov o rs fiuytarQog KovQxivtog xui 6 /ndiyi- OQ

arQog TscoQyiog xui sS,ovaiuarrjg 'A^uayiag Stix ri) avvuyco-

viXsaStti rov nttXQixtov ^Aacoriov rov s^ovatttarov ^A^uayiugy

Svvti&sig 6 KovQxiviog ucpsiXsro xui rijv uvrtarjxo^atv r^v Si-

Scoxsv uvr(7) vnsQ rov ASQttVovxt,iov, xtti sSico'^sv ttvrov, xtti

dn^X&sv sig 'A^ttoyittv. TsXsvTi^attvrog Ss rov f.ittyiarQ0v2b

46. de Iberum genealogia et de oppido Adranutzto.

Sciendura est Pancratium Daviclem et Mampalim, quod sanctissinium

significat, filios fuisse magni Synibatii Iberis. etAdranutze quidem

iu hereditatem Paucratio cessit, Davidi vero alia regio. lialjuit

autem Pancratius filios tres, Adranaser Curcenium et Asotium patricium^

qui etiam Ciscases nuncupatur; divisitque ipsis terras suas, et

Adranutze Curcenii heredites fuit ; qui sine liberis cum decederet,

fratri Asotio, qui et Ciscase, id reliquit. at Asotius patricius, qui et

Ciscases, generum sibi ascivit Curcenium illum magistmm, qui principatu

accepto socero Asotio Adranutze per vim ademit, et compensa-

tionis vicem dedit Tyrocastrum, terramque quaui Alzara flumen alluit,

confinem Roniauiae ad Colorin. uxor autem Asocio huic patricio

sive Ciscase soror fuit Georgii magistri et Abasgiae principis. cumque

dissiderent inter se Curcenius magister et Georgius magister et

Abasgiae princeps, quia Asotii patricii partibus faveret Abasgiae priuceps

, potentia ac viribus antecellens Curcenius eripuit etiam quod


DE ADMINISTRANDO LMPERIO CAP. 46- 207

KovQxeviov y.ttTtlei(f&r} x6 ''ASouvovx'^,?] TJj yvvutxi avxov rfj

xov naxQixiov 'Aaooxiov xov Kiaxda?] d^vyaxQi (og naxQixov

ttvxijg. oxs ds diBfxeQil^ov t^)v /joQf*^ tov /.layiaxQOv Kovq-

xeviov (xt^ onXojv n rs 'Aowxioq 6 xovQOnaldxrjq xal 6 /xd-

^yiaTQOg rewQyiog o E^ovaittax'r,g 'A^uoyiug xai 6 /ndyiaxQog

nayxQuxeiog o ddeXffog rov nQOQQt]i^6Vxog xovQOnaXdxov^

^X^ov slg av/it^il^aoiv xui in/JQiv sxaaxogxo nX?]oidl^ov uvxco.

xo dt 'AdQuvovxi^iv £nX>]aiaL,s xui lvi.i(iuxiM xiZ tov nQOQQtj-

&svxog Au^iS vlu). toxs sxQdxrjaav ndvTsg T^v yvvutxa tov

10 jiirxyioxQOV KovQxsviov rjyovv x/]V S^vyaxsQa xov naxQixiov^Aaa-

xiov xoi) xtti Kiaxdat], Xsyovxsg oxi ov yvv^ ovaa ov dvva-

auL xQuisiv xo xdaxQov. tots SsScoxsv 6 2v/i^uTtog slg avv-

dvx/jaiv xov xdoxQOv /ajQia tt, yvvaixi ^ xut uvs}m^sto ro

xoiovxo xdoxQOv xo 'ASquvovt^iv.

15 'loTSOv oxi rj avyysvsia Twv TOiovroav 'I^ijQmv tovtov s/si

Tov TQOnov. Tov Au^iS ^ ^^^^Q Jf«' TOv 'ASQUVuarj tov

xovQOnuXdTOv j tov nuTQOg tov uQTicog 'AacoTiov tov xov~

QOnaXuTOv , vnrJQ/ov Svo ddsXrpwv nuiSia tjyovv i'^ddsX


208 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

TC TganetovpTog xai rtjg 'l^rjQiuq y.uc [i^ftuaymg y.ui dno

nuarjQ rijg ywQug Ttjg ^AQf.ievi'ag y.ai rijg ^VQtug ixfias u(pi-

Y.vovvxuL' e/et dh y.ai xof.tf.iigy.iov sy. tcov toiovtojv nQuyfiu^

TSitav unsiQOv. ij 6h /(OQU Tov y.uoioov "ASquvovtKiov tJtoi

t6 Aq1.i]V SGTi y.ui noXXtj y.ui sv(f)OQog, xai vnuQxst xXsidivb

Ttjg TS 'I^i-jQiug y.ui ^Afjuoylug y.ui toov * IMioyiiov.

Oti 6 fiuy.uQLog ^uoiKSvg 6 xvQtg "^Pcofiuvog unsoTSiXs

Tov nuTQtxiov KtavoTUVTU xai SgovyydQiov rov nXatftov , rw

TOTS xuiQfjj nQ(aToanu&uQi'ov xui fiuyyXu^nov Tvy/uvovTog^

tisdmxtag avT(T) xui ifKXTiov (J.aytOTQdT0v nQog to noirjoat tov 10

KOVQXSVIOV TOV l^r^QU fldyiOTQOV. flSTU ds TO S^SX&SIV TOV

naTQixiov K(6voTui'T(x xui dQOvyyugiov tov nX(at/.iov fts/nv

Nixoftrjdsiug siorjXdsv 6 fiovu/og ^Aydniog 6 tov Kvfirjvu^

og 7]V Tio TOTS xq6v(o sig rrjv uyiav noXiv sv/r^g svsxu • xul

SlSQ/OftSVOV ttVTOV TrjV 'I^i]Qt'uV XUTrjvTTjOSV Sig TO XUOTQOV 15

P127r(> 'ASQUVOVTi^tv. xai si/sv o nuTQiy.iog 'AocoTiog o xui Ki-

axuarig xuXovfisvog s/d-Quv fiSTu tov yufi^QOv uvtov tov

KovQxsvrj, xui sXuXrjosv sig tov fiova/ov 'Aydniov oti ivoQxoj

os sig Tov &s6v xui sig ttjv dvvufitv tov Tifiiov xai l,(aonoiov

OTUVQOv iva dniX&rig iv Ttj n6Xst xai sinfig tov ftaoiXiu, fVa^O

anooTsiXr] xui naQuXdlStj t6 xuotqov fxov xai t/p vn6 t/]v

i%ovaiav uvtov. 6 ds fiova/bg 'Aydniog siasXdoov iv ijj no-

Xst dirjyriouTO tov (iuotXiu bau iXdXr^as nQog uvtov 6 nuTQi-

xiog 'Aa(6nog 6 xai Kiay.uor]g. tov ds nQOQQrj&ivTog nuTQi-

6 Moaxt(tiv cum Meursio Banclurius 10 to vulgo om

totiusque Arraeniae et Syriae illic agitantur, unde capit magnum vecti-

gal. territorium vero nrbis Ailranutzii sive Arzen ampluin et fertile,

estque clavis Iberiae Abasgiae et Mischiorum. beatus autem impera-

tor dominus Romanus niisit Constantem patricium et drungariura rei

navalis, qui tuin protospatharius et inanclabita erat , deditque ei ve-

stein magistri, ut Curcenium Iberem magistruin crCaret qui qiiidein

;

Constans patricius reique navalis drungarius cum Nicomediam usque

progressns esset, accessit Agapius monachus Cymenae (ilins, qui tum

in urbe sancta fuerat voti causa , transiensque Iberiam Adranulzium

venit. erat autem Asotio patricio sive Ciscase

rum Curceniuin : itaque Agapio monacho dixit

odiuin adversus gene-

"adiuro te per deum

et per virtutem lionorand.ie ac

imj)eratorique nuntics , aliqiiem

vivificae crucis , ut in urbem abeas,

ad me mittat urbenique lianc meain

accipiat et in potestate siia Iiabeat." Agapius autem monachiis in

nrbem veniens iniperalori narravit, quaecun(jue ipsi Asotius patriciiis,

qui et Ciscases, dixisset. citmque Conslans, quciii diximus, patricius

et rei navalis drungarins Nicomediae esset, ad praefatum magistri


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 4G. 209

mov KcoPOTavTOg xai Soovyyaniov tov nXoatfiov iv Ntxo/iitj-

Siia rvyyuvnvioQ diu xfjv nQOQQrjf^iioav T^g nQO^oXtjg rov

fiayioTQOv Tov Kovqxsvi] I^fjQOg vnod-eoiv , ix noooTu^svog

ToiJ ^aoiXemg ska^ie t6 niXTUXiov rov nuToiy.lov 2v/.uoov rov

5 uofjxQTJrtg , (og oti xeXsvet 6 (juotXsig rj/xcov 6 uyiog xutuIi-

nttv GS nuoug aov Tug 6ovXsiug, xai unsX&etv sv ovvTOfxia

nQog rov nuTQixiov ^Aoootiov tov xai Kiaxuofjv Xsyo^evov,

xai naQuXu^uv t6 xuotqov avrov t6 'ASQavovTl,tv , snsidt}

6ia Tow (.lovayov 'Ayaniov sSrjlonoirias tov ^aoiXia ^/lioov

10 Tov olytov TOv dnooTstkai ntoiov uv&QtanOv xai olxstov TOt/

nuQaXa(ittv t6 xuotqov uvtov t6 'AdQuvovT^iv. xai unfQ-

yofxsvov oov sv XuXdia upuXu(]ov uQ/ovTag /Qtjai'/iiovg , oii'?

sniaraoui sivui ijvdQeico/isvovg xai nioTOvg , xui etoeX&e

xai xQUTrjOOv t6 rotovTOv xuotqov. tov ds naTQixiov Kcivtb

OTUVTog xai dQOvyyuQiov rov nXcot/nov dneXd^ovTog sv XaXdi'a

, xui dvaXujio/iiivov rovQ/.iuQ/ag yQrjoi/iovg xui UQ/ovrag

xai Xaov /li/Qi r', eiaijXd^tv iv 'Il^^fjnia, xai ixQdrfjoev avrov

/laxuQtog /JujiiS 6 dd'eX(p6g 'AotOTiov rov uQTivog xovqo-

nuXuTOv, Xiyoov nQog avrov '^'^nov dneoTuXrjg naQU rov ^uoi-

^OXioog, xai riva dovXelav ocpsiXeig ixTeXiaat, ori Toaovrav Xaov

intcpiQT] /tSTu oeuvTov'^ • ioxinroiio yuQ Siu ro dnod^uvttv

'ASQUvaos rov xai xovQOnaXdrijv , ort /i/jnoog 6 ^aaiXtvg rov

KovQxivtov ofpeiXrj Ti/ifjoui xovQonaXdrtjv , insid^ dva/ierd^v

01 rov 'AdQuvaoe rov xovQOnuXdiov nutSeg rov nuTQOg uv-

25 rw»' reXsvTrioavTog (piXoveixeiag rivug sa/ov fieru rov e^udiX-

11 a^TOtf add B 21 16] toCto viilgo

Curcenii Iberis negotiutn depntatus , ex mandato imperatoris litcras

accepit a patricio Symeone asecretis, cjiiarum iiaec summa : "iubet fe

sanctus noster iniperator relictis rebus omuibus ad Asotinm palriciura

sive Ciscasen e veslij^io abire et urbem Adranut/ium ab eo accipere,

quandoquidem per Agapium monaciium sacrae imperatoris maiestati

signidcavit uti aliquem e suis fidum mittat et Adranutxium urbem

ipsius accipiat. ubi autem in Chaidiam veneris, adiunge tibi principes

utiles, quos ibrtes fidosque cognoveris, urbemque ingredere et

cape." cumque Constans patricius et rei navalis druugarius, in Cbaldiam

profectus , ibique strenuis turmae praefectis principibusque et

miiitibus assumptis trecenlis, in Iberiam venisset, detinuit euni beatae

memoriae David, Asotii pridcm curopalatae frater, interrogans quonam

ab imperatore et cuius rei causa niissus tantam secum multitudiaem

traiieret. timeljant enim propter inortem Adrana3e curopalatae,

ne Curceuius ea dignitate ali imperatore ornaretnr, quandoquidem

iuler Adranase curopalatae filios, post palris eorura obitum , et

Const. ['orph, 14


210 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

q)OV avicov. 6id ro y.ai tov ttqcotov uv&qcotjov dnoaxHkui

(.uid (.isyu/.ov y.uviaxiov xov KovQy.irtov nQog lov [3aai7Ja,

e^aiTOv/iisvov t6 y.ovQonaXaTt'yiv rj t6 (.luyiaxQUTOv ^ vnsXa^ov

ol TsaauQSg dSsXffoi , rjyovv tov 'ASQavuos tov yovQonuXuTOv

01 natSsQ , OTi Jta ro notijaat toV Kovgy.iviov xovQonuXuTi^vb

unsQXSTui iy.iias. 6 de nuTQiy.tog K(ovaTuq unsXoyrjauio oxi

Siu t6 /nikXetv fxs Tif.itjaai xov KovQy-ivtov (tuytaiQOV inicpi-

QOfiut y.ui Tov ToaovTOv Xaov, xui uno/uiQSTiaag avTOV ort

dnin/oiLtai sig t6v /la^iS t6v (luyiaTQOv. si/s de 6 aviog

naTQixiog KoovaTug xai nQog t6v /lu^id y.ilsvaiv un6 tov 10

^aaiXicog xui '§ivta. xui dnsX&oviog toi! uvtov nuTQixiov

KoovoTuVTOg sig ttjv /(oquv tov Kovqxsviov iTi'/nr^asv uvt6v

/.luyioTQOVy xui siafjX&sv sig t6 xuotqov tov nuTQixiov 'Aoco~

Tiov TOv xui Ktaxuarj., sig t6 'AdQuvovTttv^ xui didtoxsv uvtm

Pl^SifjV nQog uvTov xov j:iuaiXio3g xiXsvaiv , ov nSQi tov xuoTQOvl^i

^ASquvovtL^iov nsQii/ovadv Tt, u}.Xu nsQi sTiQtov vno&iasojv.

Btns Ss nQog uvt6v 6 nuTQixtog KtoraTug cit xuv /.tev ^ xi~

Xsvaig ovSev nsQti/si nsQi tov xuotqov 'AdQuvovxL,iov ^ dXV

ovv Tov /lova/ov ^Ayuniov nQog t6v ^uatXiu siasX&ovTog xui

uvayysiXavTog uvt^v oaa xai nuQ^yysiXug uvt6v nsQi tov20

xuoTQOV ASguvovT^iov, Siu TOvio y.ui uniaistXi /xs ontog na-

QuXu^oi t6 xuotqov xui siauyuyo) iv uvtio bvnsQ nsQiq^iQO-

/.lUL }.uov, xui insiStj, xu&u nQOsiQrjXUt^ si/sv 6/&quv 6 nu-

TQixtog 'AacoTiog 6 xui Kiaxuai^g /xstu tov yu/t^oov uviov

eoriim patruelem contentiones ortae essent; et quia primum famulum

cum iugeuti munere ad imperatorem Ciirceuius misisset ad curopalatae

aut maj;istri lionorem peteudum, quatuor fralres , Adrauase curopalatae

lilii , suspicabantur ideo eum iiiuc veuire ut Curcenium curopalatem

faceret. at Constans patricius excusavit, dicens Curcenluni

sibi magistrura creandum, eaque de causa cum tanto comitatu venire

atque ab illo discedentem iturum ad Davideui ma^istrum : quippe

laudatus Cunstans patricius liabebat eiiam ad Davidem mandata ab

iuiperatore ac munera. itaque abiens ad Curcenium praedictus patricius

Constans magistri bonorem ei contulit ; ingressusque patricii

Asotii sive Ciscase, urbem Adranutziuui , dedit iili quae uiandata ab

imperatore habebat , non de Adranutzio, sed de aiiis quibusdam rebus.

dixit autem ei Constans patricius "quamvis de Adranutzio quidem

niliil mandatum hoc contineat , tameu quia Agapins monachus

iuipeiatorem conveuiens reltulit ea quae ei de Adranulzio praecepisti,

ideo me misit uti urbem acciperem , et hos quos adduto illi impouerem."

cumque , ut antea dictum est , inter Asotium patricium

sive Ciscaseu eiusque generum Curcenium inimicitiae essent, urbem


DE ADMINISTR\NDO IMPERIO GVP. 46. 211

tov Kovnxspt], nQoedviirj&/j dovvai, t6 y.darQOV aviov f.tuXXov

To»' ^aai/Ja^ 6 Js naToixiog Kcomrag eiys na(/ tuvroi (pXu~

fiovXa^ y.ui iniSsdcoy.s rw narQixuo ^/iGvaxm xio xai KiaxaaT] •

6 ds Xa^ciov avxo eig xovxdgiov nfQtsd^fjxs , xai iniSMcoxs t(o

5 naxoixi(0 Kcovoxavxt sincov bxt sniaxtjaov avxo uvcod^sv sig

x6 xit/og^ iva yvcoai ndvxsg tov ^aaiXecog sivat dnb rijg ar^-

fiSQOv fj^SQag x6 xoiovxov xuaxQOv. xai rovxo noir^aug 6 na-

TQixiog Kcovaxag xai t6 (pXd/iiovXov sniaxr^aug avco&iv rov

TSt'/ovg , xui Tovg ^uatXetg xciSv 'Pcof.iai'cov xaTu t6 siio96g

10si'(f)/]u>jaag, nuatv iysvsxo yvcoaxov oxt t6 xdaxQOV to ^AdQa-

vovx^tv uns/aQioaxo 6 nuxQixiog ^Aa(X)xtog 6 xai Kiaxdarjg

TOj' ^aniXsu. 6 ovv /Ja^iS 6 fisyag Tiyv savxov /(oquv ovx

ididov lov ^uaiXsUy xuv xd/a avvoQtj xi^v TOVQfiuv xohAxa/iixlJrj

xai Tji MovQyovXTj. 6 ovv naxQtxiog KcovoTug dvrjyays nQog

15 x6v ^aatXsa e^anooxeiXag dvo uvacfOQug^ xrjv fusv fiiav nSQts-

/ovaav oncog ixifxrjtjs x6v KovQxiviov fidytaxQOv xul oncog 6

KovQxivtog unsdi-axo x6 fiaytaxQdxov xai svcprjfi/^as toj' /j«-

oiXiu , Tijv dh ixiQuv nSQti/ovauv nsQi xov xdoTQOv ^AdQu-

vovxtiov, xui oncog xovxo nuQiXu^e nuQU tov nuxQtxiov ^Aaca^

20 xiov Tov xui Kiaxdai]^ xai OTt ftsydXtjV diacpoQuv xai s/^quv

s/ovai nQog dXXfjXovg o ts nuxQixiog^Aacoxtog ftsxd xov yafi-

(ioov avxov fiayiaxQOv KovQxeviov ^ xai Iva unoaxsiXrj 6 ^u-

4 ^aliov R, omissis Ti6Qii9>}X6 xccl 5 KwvaTciviCy^p M 8

Kioyazuviivos M

snain imperatori dare maluit. habebat aiitem ad mamim Constans

patricius flamnuila , eaque patricio Asotio sive Ciscase dedit, qui ea

accipiens conto circuraposuit et Constanti patricio dedit, ut in muris

ea collocaret , unde omnibus coustaret ex iilo die urbem illam ad

imperatorem pertinere. quod ubi Constans patricius fecisset, flammuinmque

in muro posuisset , Romanorumque imperatores pro more

faustis acclamationibus prosecutus esset, omnibus iuuotuit patriciiuii

Asotium sive Ciscasen imperatori urbem Adrauiitziuni donasse. maguus

vero David terram suam imperatori non dabat, quamvis finitima

esset regioni Acampse et Murgule. Constans itaque patricius binas

ad imperatores epistolas rerum siiarum successum referentes misit,

qnarum una de Curcenio erat, quem magislrum creasset, et qiiomodo

is eum honorem accepisset imperatoremque faustis acclamationibus

prosecutus esset: altera de Adranutzio narrabat , et quomodo ilhid

ab Asotio patricio sive Ciscase accepisset; magnum item dissidiiim

inagnaque odia exercere inter sese Asotium patricium et generum

eius Curceniura magistrura ; itera ut auxilia mitteret imperator, quae


212 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

GiXevg ^o^&siav tow ra%axsvaai t6 toiovxov y.uoxQOv , xut

iixiy u ivda/frat, eX&j] xai 6 do^iioxtxog xcov o^olmv. xavxa

iSovxsg 01 "j(^t]o£g, o xs fxdyioxgog KovQxhtog xui o fiuyi-

axQOg ^u^id' xai o ddeXtfog xov xovQOnaXuxov '^owxiov,

syQUXlJttv TiQog lov ^aoiUa oxi u xovxo xaxads^r^xai ^ ^aoi-b

Isiu oov xui tioaldri /iieaov xtjg yooQug ^/iicov, i'E,SQ /J)(.it&a rtjg

HovKioatcog xrjg (juatXtiag aov xui ytvo/iis&a fxsxd x


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 46. 213

xrjKthoq 'ASQuvaas rov y.ovQonaXuTOv , xai fiaayuye avxov

svxavd^a, onoig xif.i^acot.isv avxov tjjv rov naxQog avzov diiav

rov xovgonaXdrov." ravra StS^uuevOQ u naxfjr/io; Kcovoxag

xaxiXins tov naxQixiov ^Aavoxiov %6v xai Kiayuarjv fig xo

beavxov xdaxQOv ro 'ASQttvovxLiv , xuxttvoq sisl&cov dnr^si

UQOQ TOV ^a^id rov fieyav , xai snidiSmxev avxu, ijv nSQi-

eV/s uQog avxov xsXsvoiv , xui vnsoxQSXps , xui tio/jX9sv tig

*l§tlQiav, xai svqsv ini xo avxo ovvTjd^QOioftsvovg xov xs f.ia-

yiaxQOv KovQxsviov xai tov (.idyiarQOv /da^iS ro»' udsXcfov

lO*Aocoxiov rov xovQOnaXdxov. xai ?JQ'^avro (piXovsiy.stv xai

xaxovsiSil^siv rov naxQixiOi> Kaivaxavra, Xsyovxsg oti XQvnxog

uvdQconog xai xaxog rvyydvsig , ort ovx icfavsQioaug fjfiug

nSQi rov xdarQOv ^ASQavovxl^iov oxi /iiiXXsig xovxo xQuxtjoai

xai oxi ov/.iffiQSi rovxo xQuxsra&ui nuQa rov ('^aouicog' f,f.ikig

\byuQ xai nSQi rijg roiavxtjg vnoS^iosag uvijydyofisv nQog rov

^aaiXia, xai iSs^dfisd^a fifjSaficog ytvooaxsiv rov ^uoiXia nsQi

Ttjg vno&iascog ravrrjg, dXXd ae rovxo noiijaai Sid xr^v uyu-

nrjv rov narQixiov Aacoriov rov xai Kioxdat]. o dh naxQi-

xiog Kcovoxag nQOaunoXoyrjadfisvog rovxoig xd siy.ora uvt-

'lOXd^sxo 'Aacoriov tov vlov ^ASQavaaij tozJ xovQonaXdrov, xai

sior^yaysv uvxov iv rfj noXsi ^ xai irifiij&rj naQu rov ^uai-

Xicog xovQonuXdrrjg.

lodt Ss xai nsQi xcov av rioi xaiQOig fisru'^if 'PcofiaioiV

xai SiucfOQcov i&vcov ovfijSs^tjxoxcov u^iov ydo, q)iXrurs vli,

o^firjSs nSQi xrjv roviojv fiv/jfi^v SiacfvysTv as , iv' iv oftoioig

Asotium patricinm sive Ciscasen in urbe sua Aclraiiutzio reliquit, adervque

egressus ad Daviclem magnum profectus , cui manclata quae aJ

ipsura liabebat, esposuit ; et revertens in Iberiam venit, ubi congregatos

super ea ipsa re magistrum Curceuium magistrumcjue Daviclem

Asotii curopalatae fratrera invenit. coepenmtcpie contenclere, et conviciari

Constanti patricio vcluti lioinini versipelli et maligno , cjuod

consilium suiim de Adranutzio occiipando ij^sis non aperuisset , ct

cpiod uon significasset id imperatori expedire. sese cjuoque rem ail

iiuperatorem rettulisse, et comperisse nihil illi de ea constare, secl

i|isiim hoc sua sponte fecisse in gratiam patricii Asotii sive Ciscase.

Constans vero patricius ea pro sua defensione respondit c|uae necessdria

videbantur, et Asotium Adranase curopalntae filium assumptum

ia urbem duxit, ubi ab imperatore curopalatae dignitatem accepit.

Scias auteni etiam ea quae temporibiis quibusdain inter Romauos

et varias geutes accideruul: aam aequum est Qli carissime , haec


214 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

y.utQf)LQ i(Zv avToav TiQoaniTiToncov il/j aoi ev/iQfjg ^ inu~

voQ&ooaig diu i/jg nooyvcoasw;.

Keq)uXaiov /tt^,

7ifQi T^g Twy KvnQtcoy /xtiayaaida£


DE ADMINISTRANDO liilPLrxlO CAP. 47. 4a 215

TW u^isniLiov/itpfj iva toj' 2voi'a opxa Xaov rtjg vrjnov KvnQOv

dnoXvai) siq lov YSiov xonov. xai vnaxovoag o ufi£Qf.iovftV7Jg

Ttj TOv ^aotXscag yQarffj dniorftXs xara ndorjq t^? ^vQiag

iv6Q'iovg ^uQuxTjvovg y.ai sntGcoosvoe nuviag TOvg KvnQiovg

5xai StsnsQuosv eig toj/ iStov zonov. unsoztiXs ds xat o ^a-

atXsvg ^aoiXtxov, xai SisnsQaos xai zovg sv Twiiavnt oixrj-

aavrag TJyovv IV t£ ttj Kvt,i'x(t) xui tw Ki^jvqquiwtcov xut

T(o ©QaxrjoiM, xtti svdy/.iadri ^ vijaog.

KscpdXatov /.trj

10 Ks(pd}.atov ).9-' r^s ceyiag ^xTrjs avvoSov, r^e ly Ttp TqovWo iou

/ufyciXov nakaiCov yevofiivijs.

Tov dSsX(fOv xtti avXXsizovQyov r^/iicJov "Icodvvov tov t^c

KvnQOv vrjaov tiqosSqov u/tn tw oixsim Xao) ini xrjv E'KXr]a-

novTiov snuQyiuv , Sid ts zug (iuQ^uQixug irpoSovg Sta ts

15 TO Tfjg i&vtx/jg iXsv&SQcod^rjvat SovXsiag xai xa&aQcog zoig

axrjnTQOig tov ^QtaTtuvtxcoTdTOv XQdTOvg vnOTuyrjvat, xrjg £i-

Qrj/isvr^g /iSTUvaoTdvTog vr^aov nQOvoict tov cpiXuv^oconov d^sov

xui /t(')/&(') Tov (piXo/QioTOv xai svos^ovg r^/icov ^uoiXscag,

avvoQCJo/isv coazs uxatvoTO/tijTa StacfvXa/d^qvui tu nuou tcov

20 iv ^Erpsoia t6 uqotsqov avvsX&ovrcov d'Soq)6Qcov nuTSQcov tco

d-QOvco TOv nQoysyQa/t/isvov dvSQog nuQaa/s&svTa nQOvofitUy

13 KvngCov vulgo 'E)J.t}an6vxtov Meursius pro 'EXianovSoy.

(lictos , cum quodara Caesariano prudenti et claro, scrihens ei uli

Cyprios in Syria agentes ad terram suara diraitteret. et amernnimnes

pelitionl imperatoris satisfaciens per totam Syriam claros Saracenos

misit , qiii Cyprios omnes undique coactos in terram suam traiicere

curareut. praeterea Caesarianum quoque imperator misit ad traliciendum

eos qui habitarent vel in Romania vel Cyzici vel inter Cibyr-

rliaeotas vel in Tiiracesio ; atque ita habitari iterum insnla coepta est.

48. caput 39 saiictae sextae Sj^nodi^ in Trulto magiii palalii

habitae.

Cum fratcr et comminister noster loannes, insnlae C^^pri praesul,

nna cum populo suo et propter barbarorum incursiones, et ut a gentilium

servitute liberaretur ac soli Christianissimi imperii sceplro subiiceretnr,

e dicta insula in Hellesponticam provinciam migraverit, benigni

dei providentia et labore Christum amantis ac pii imperatoris

nostri, statuimus ut quae oiim a patribus divino numine alllatis Ephesiuae

Synodi viri supra scripti scdi tributa suut priviiegia, ab ouiui


216 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

ojoxe ttjv viav YovativiuvovnoXiv to Stxuiov ixetv rtjg K(ov-

aravxiveoiv noXeoyg, y.ai %ov en uihfj y.u9iazufxevov 9eoq)tXe~

ataxov eniaxonov nuvioiv nQoedgeveiv rcov r^g '^EXXtjanovz/ojv

enuQ/jag y.ui vno tcov oixetoyv iniay.onoiv yeiQOTOveta&at xaru

ii]v uQ/aiav avvi^&etav (to. yuQ ev ixuaTTj ixxXjjata ed^rj xaib

01 d-eotpoQot tj(.imv nuxeQeg nuQUfpvluxTea^aL dteyvwxaat) ,

rov rtjg KvL,txTjvcov noXeoyg iniaxonov vnoxsiiiivov t(o nQoe-

Snfo rtjg eiQtjusvrjg ^lovartvtuvovnoXeojg , /iit/tu^aei rcov Xotndov

unavTOJV iniaxonwv rwv vnij riv le/^ivra &eo(piXiaruTOv

nQoedQOv 'Io}uvv?]V' u(p' ov /QBiug xaXovafjg xai 6 rijg av-lO

Tfjg Kvt^ixrjvwv n6?,ecog iniaxonog /etQozov?]9-rja£rai.

Enei de xai ru ne^i id-vcov oilrcog axQt^cog aoi Siervnco-

p 131(7«^«' xai nQoe'^e&i/iied^a , Sixaiov ixr/ (.lovov negi rcov iv rfj

xa9' r//iug noXireia uklu xai neQi ndarjg rijg rcov 'Poj/iaicov

"?^^? x«r« Ttvag /Qovovg xaivoTO/iDjdivrojv oa(pr, xexrrja^aii^

as rtjv eiStjatVf cog uv ij ne^i rmv iyyvriQO) xai oixeicov yvco-

atg nXiov rwv uXXcov iv aoi Siafxivovaa no^eivoTeQOV dva-

Sei^ri nQog ro vnr,xoov.

'[aiiov OTi ini KcovaTUVTivov vlov Kcovaravriov rov xai

Tlojyoivdrov xaXovjxivov KaXXivixog rtg dno '^HXiovnoXecog 20

'^Pcof.iaiotg nQOotpvycov rb Sia rcov oiq^covcov ix(peQ6(.isvov nvQ

1 KcDvaTavjtvov M 5 (^rj Bandnrius ex canoue pro S9vrj

13 nt\yi xiov add B

innovatioDe libera conservcntiir ; utqiie nova Iiistinianopolis iiis liabeat

Constantiensiurn civitatis ; quique in illa conslitiitus est dei

ariianlissimus episcopus , praesit omnibus Jlcllespouticae provinciae

episcopis , et a suis episcopis antiqua consuetudine ordinetur. consiieludines

enim qiiae sunt in unaquaque ecclesia, divini etiam nostri

patres servandas slatiierunt, Cyzicenorum civitatis episcopo praedictae

liistinianopoleos praesuli subiecto, ad iinitationem reliquorum omnium

ejiiscoporum, qiii subsunt praedicto dei amantissimo praesuli Toanui,

a qiio, cum usiis postulaverit, etiam ipsius Cyzicenoriira civitatis episcopus

ordinabitur.

Postqiiain vero ea qiiae ad gentes pertinent studiose libi ordinavimiis

et siipra ex|)os(iimus, aecpium est non solum eoriim quae in

uostra republica, sed qiioque iu universo Romanorum imperio diver-

sis temporibus innovata sunt, certam te cognitionem liabere: ut rerum

magis propinqnarum et doinesticarum notitia caeteris tibi magis

inhaernus, amabilioreni subditis te reddat.

Scicndum ita


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 48. 49. 217

vyQov xaTeayfvaae, di' ov y.ai rov rwv ^uQaxtjvcav aroXov iv

Kv^ixro '^Poofiaioi xaTarpXs^avisq rrjV vt'y.rjv fjQavTO.

Ke^pdXaiov fxd~'.

6 f#?Tw»' onoig rtj zmv ITttJQwv fxxlt^aln oi ZyJa^oi ^ovXfvfiv xtcl

5 vnoxetad-ai ird^^^^aay, ix r^s nuQovatjg fiav&av^Jtn yQa^r^s-

NixriJfOQOg ra roov 'Pojfiuioov ay.ijnrQa exQdrei^ xai ovxoi

iv TffT &efiurt ovreg JleXonovvrjaov dnoaraaiv evvoijaavreq

TiQWTOv fiev rug rdov yeiroviov oixiag rwv rQaixoov e^enOQdovv

xai elg uQnayfjV iri&evro , eneira Sh xai xaru rcov oixrjTOQOiV

iOxTJg Tfov IlarQfZv OQfii^auvreg noXecog ra nob rov rei/ovg ne~

dia xareaTQecfOvro xai ravrr^v enoXiOQXOvv, fifd'' euvrwv e/ov-

reg xai 'A(fQixovg xai 2aQaxtjvovg. inei Sh /Qovog ixavog

6itjX&e xai andvig rdov dvayxuicov roig evSodev rov rei/ovg

yivea&at rjQS^aro, vSarog re xui TQorpwv , ^ovXfjv ^ovXevovrai

Ibeig avfi^i^daeig re iX9eLv xui Xoyovg una&eiug Xa^etv xui

Tf]VtxavTa rrjV noXiv vnord'§at avrotg. inei ovv o Tt]VixavTa

axQurriyog vntJQ/e nQog rrjv uxquv tov &sfiUTog iv xuarQM

KoQiv9ov, xui nQoaSoxlu tjV rov nuQuyevia&ut avrov xai xa-

TttnoXefiijaat rb e&vog rcov 2xXa^t]vcov , cog xai nQtarjV xura-

20 ftfjvv9evT0g avrov ne^i rijg xaruSQOfirjg avroov nuQa rcov uq-

/ovrcov, i^ovXevaavTO ol rov xdarQOv oixi^rOQeg nQOxeQov uno-

axaXrjvat axonov eig ru uvaroXixcoreQa xcov OQecov xai dno-

incensa aputl Cyzicum Saracenorum classe , victoriam Romani repor-

taruut.

49. qui scire volet ^ quonioclo Patrensi ecclesiae subieeti fuerint

Sclavi, hinc discat.

Bomani imperii sceplra Nicephorus tenebat ; et hi in Peloponesi

themate cum essent defectionem cogitantes , primo quiilem vicinorum

Graecorum aedes vastabant praedaeque ac direptioni exponebant, deinde

etiam in Patreuses cives irruentes praedia eorum niuris proxima

evertebant urbemque obsidione cingebant, adiuti ab Afris et Saracenis.

idque cum aliquandiu durasset, iamque rerum necessariarum,

maxime aquae et ciborum penuria oppidanos premere coepisset, consilium

iueunt de paciscendo et inderanitate accepta urbe illis subiicienda.

cum autem eius temporis praetor esset in arce theuiatis in urbe

Coriutho , sperarentque eum affuturum et Sclavinios oppngnaturum,

qtiia scilicet prius ipse a principibus admonitus fuerat de ipsorura

excursioue, visum fuit oppidanis speculatorem prius mittere ad orientaliorrs

montium partes, exploraturum an praetor adesset, speculatori


218 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

ay.ontvacti xai yvdorat ei uga nuQaylvtxai o aTQurfjyog, na-

QayysiXavreg y.ai OT]f.urov dedcoxoTeg tw dntoTaX/.tsv(o tva^

ti ^lv iSoi eQ/nf^ievov rov arQaxT^yov , iv tjJ vnoaTQOfpfj uv-

Tov y.Xirr] t6 (pXu/iiovXov , hnwg yvdoai TtjV sksvaiv tov

OTQaTTjyov y ei «Js /.tij ys, xaTe/stv oq&ov t6 (pXu/iovXov nQog^

t6 /.trj £/eiv uvTOvg nQoaSoxiav tov Xotnov naQuyivsodai t6v

GTQUTrjyov. Tov ovv Gxonov unsX&ovTog y.ai /ludovTog /irj na-

Quyivsad^at xijv aTQarrjybv, vntoTQsrpsv 6q&6v xuTs/tov t6 (pXd-

fi.ovXov. xai dq jov O^sov svSoy.r}ouvTog dtd nQsa^stwv rov uyiov

unoaxoXov 'AvSqsov, tov Innov oXia&r^aavTOg xui xov intlSuTOV 10

vnonsnTCOxOTOg sxXtvs to q>Xdf.iovXov, xai ot rov xdoTQOv oixrjTOQsg

iSovTsg t6 ysyovog af]jListov, xai voftiaavTSg «| unavTog nuQU-

yivsodat Tov oTQUTr^yov , tjvoi^av xug nvXag xov xuotqov xai

P 132 i'§ijX&ov daoaaXsot xurd tcov ^xXa^i^vdov, xai stdov t6v nQoo-

TOxXtjTOv dnooToXov 6(pd^uX(.tO(puv(ag innto intxa&ij/Lisvov xui 15

SQOf.110 insQ/_6fisvov xaxd r(Jov ^aQ^uQ^ov xai ()>j TQSxpag

rovTOvg xara xQdrog, xai dtuaxOQniaag xai dnsXdaag nOQQOj

rov y.daTQOv (pvyddag inoiipsv. ol Je ^dQ^uQOt iSovTsg xai

xaTanXayivTsg, sxdufi^ot ysyovoisg ini TJj xar avrtov XQUTata

insXsvast rov urjTTijrov xai uxaxayiovtaTOv onXirov xai OTQa-2iy

TTjyov xai Tu'^idQ/ov xai TQOnaiov/ov xai vtxrjrpoQOv nQooro-

xXtjtov unooToXov ^AvSqsov, iTUQd/&rjaav, iaaXsvdrjOuv, rQO-

f.tog insXdjSsTO avrovg , xai nQoas(pvyov sig r6v ndvasnrov

va6v avTOtj. rov ovv GTQUTt^yov fiSTu r6 xQonatov iv rfi

tQtrr} rjf.iiQ(i xaTaXa^ovxog xai xrjv vtxi^v xov unooToXov fia-2^

7 fia&ovTOs aJd B 24 aiQaxtiyov adcl B

signum tlantes, iit si venientem praetorem videret, in reditii flammii-

Iiiiu jncllnaret, unde adventum eius cognoscerent, sin niinus, rectum

tencret, ne de cetero aJTuturum eum sperarent. cum itaque abiisset

speculator et non adesse praetorem intelligeret, rediit cum flammulo

erecto. deo vero ita volente propter intercessionem S. Andreae apostoli,

accidit ut equo caespitante excussus vector flammulum inclinaret;

c{uod videntes oppidani, veluti signo dato, existimantes omnino

praetorem venisse, portis urbis apertis contra Sclavinios strenue egressi

sunt , videruntque clare apostolum priino vocatum equo insidentem

eX in barbaros ruentem, quos terga vertere ac dispersos iu fugam se

dare procnl ab urbe coegit. nara conspecto invicto bellatorc coalra

se irruente, barbari percuisi tam veliementi impetu insuperabilis ducis

ac victoris, primi vocati aposloli Andreae, necnon supra modura

a}j eodem perterriti trepidantes ad venerandam eius aedem coufuge-


DE ADMIMSlTxAiSDO IMPERIO CAP, 49. 219

dviTOg, y.axffxrjvvas to) ftuoi/.ii N(xr;(J(o rj]V t£ tcpoSov twv

^xkct^/jvojv y.ui TtjV nQ0V0[,irjv xai ai/jiaX(ooiav y.ui dqavi-

ofiov yui TfjV Iti^laoiuv y.ai tuX7.u dtivu ooa yuTudQafioiTeg

snoii^aav lig t(x f-iSQrj rfjg 'yi/aiag, tit 6s xui Tr^v nolvrjis-

HQOV noltOQ/.iav xui t^v y.ara rmv oiyt^roQOjv tov y.doTQOv dtfj-

vexrj sni&eaiv^ (aauvTiag xai tjjv eniaxonrjv xui ovfif.iu/iuv

y.ai TQOnatov xui TtjV xutu xouTog rixr^v TrjV yivoftiri^v nuQU

TOv unoaToXov^ xai dog oq^d^aXfiOcpavdog (aQdd^tj sntTQS/tav xat

dt(ox(ov TOvg noXifiiovg xuTa vtorov xai TQOnovfUvog avTOvg^

lOwarc xai aviovg rovg ^uQpuQOvg uio&so&ai TrjV tov unooTO-

Xov nQog ^fidg sntaxonr^v xai avfifiu/Jav xui did TOVTOngoa-

(pvytiv uvTovg sig rov GS^dofiiov aviov vuov. o ds puoi-

Xsvg Tuvxu uvufiu9(ov naQexsXivauTO ovioyg "inii xui to tqo-

natov xai jj xard XQdrog vixrj nagu tou dnoaxoXov yeyoveVf

15 6(feil6fievov xu9eoTt]XS nuoav Trjv exoTouTfirxv tcov noXefiioov

xai xd XdcpvQu xai rd oxvKa avTCti dnodod-rfvut." xai 6i(0.

QiaaTO ttVTOvg ts TOvg nolefiiovg fieTu ndorjg Trjg (pufitXiag

Xtti avyyeveiag xui ndvT(ov rdov nQOot^xovKov uvTOig, trt ds

Xtti ndatjg Ttjg vndQE,e(og avTcov ^ d(fOQio9/jvat eig tov vaov

20 Tow unooToXov sv r^ fitjTQOnoXet IlaTQCov, sv tj o nQcotoxXrj-

Tog xui ftudrjrrjg rov Xqiotov t()v Trjg ud^XrjOicog dirjvvosv

dycova, dedcoKcog ne^i aihcov xai otyO.Xov sv rfj uvTf^ ftr^iQO-

TioXet. xavxa oi nQeo^jvTSQOt xai uQ/uioreQot uvr^yyetXuv

nuQutSoTxeg uyod(f(og /Qovo) xe xui ^ico TOtg voTenov, oncog

runt. praetor autem ciim trjduo post advenisset et apostoli vicloriam

iutellexisset, JSicephoro imperatori significavit incursionem Sclaviniorum,

item clireptionem, captivorum nninernm, vastalionem, praeclam,

et quaecunque alia mala Acliaiae in partibus intulissent, item diuturnam

ohsidioneni conlinuanique oppidanorum oppressionem , deinde

apostoli inspectionem , auxilium, tropaeum et iutegraiu victoriam; utqiie

suh oculis liominMm visus esset hostes invadere eoscjue persequi

et in fugam converterc, adeo ut ipsi etiaui barbari eius vires et suppetias

nohis praestilas persentiscerent, ideoque ad sacram eius aedem

confugerent. liis cognitis iniperator iussit, postquam ab ajtostolo victoria

contigisset eique lioslium expeditio imputari deheret, omnia ei

spoHa donari ; et statuit ipsos quoque hosles cum onini familia et

cognatione ac propiuquis nniversis facultatibusque attribui templo

apostoli ([uod in Patrarum iiietropoli est , ubi primo vocalus Christique

discipulus piignam hanc jnignassct ; et sigillum snper hac re in

nietropoli illa dedit. atque haec quidem anliqui posteris suis sine

scripto tradiderunt, ut secundum prophetara generatio vcntura sciret


220 CONSTANTINI PORPHYROGENITI

ttv xuTu Tov ngo^prjTTjV yv(ti yeviu rj SQ/Oftsvt] to yeyovog

9avf.itt Siu nQEa^eitav rov unoarolov , y.ui uvttaxrjaovxui xui

unayyeXovaiv uvxo xotg vloig uvicov, ivu /nij iniludcovxat xdov

ev'e(jyiatcov lov enoirjaev o ^^fo? Stu ngea^etoov xov dnoaxo-

Xov. sxxoxe Sh ol dtpoQtadsvxeg 2xXu^?]Voi iv xfj fi7]XQOn6Xsi5

xui xovg axQuxrjyovg yai xovg ^uaiXixovg xui nuvxag xovg

i'^ iS^vdSv unoaxsXXof.ievovg nQsa^eig wg Ofii^oovg dtuxQS(fOV-

aiv,s/ovx£g iSiovg xai rQune^onoiovg xai fiayeiQOvg xai nuv-

xug rovg nuQaaxevul^ovxag xu xtjg xQunil^Tjg ^QWfiaxa, xtjg

fttjXQOnoXtcog eig xuvxu fitjSsv xuivoxoftovftivrjg, dXV avxoi oi lo

2xXtt^/]Voi dno Siavofiijg xui avvSoaiag xtjg ofiuSog avxtav

sniavvuyovai rug xoiuvxug /Qeiug. inoirjas ds xai aiyikXtov

Aitov 6 deifivr,axog xai doiSiftog ^uatXsvg XenxofieQcog nfQie-

PliS/ov ro xi o(j)eikovai nuQs/siv oi avxoi svunoyQacpofievoi xco

ftr^XQOnolixri, xui firj unuQyvQt^sod^ui nuQ' avxov rj uXXcog ncog 15

xax' inivoiuv uSixov i^rjfciovo&at avxovg.

Ks^puXaiov V .

ntQi JtSv fv T^ &ifiaxt IlelonovvTjaQv ^xXct^tav, rwv xs MilrjyyMv

xcei 'Ei^fQirujy, xicl ntQi rcuy xtXoufitvojv nctQ^ ccvxcuv ntcxriov. Ofiolcjs

xcti nfQi Tiov olxtjTOQcov TOv xciOTQOv rov Maiv^S} xcei tiov nccQ* 20

aiicav xtXovfiivciiV nuxxiav.

^laxiov oxt ol xov &ifiaxog JleXonovvrfaov SxXu^ot iv

ratg ^ftiQuig rov ^aaiXicog (DeocpiXov xai rov viov uvrov

2 xal clvaaxijaovxtti — djioaxoXov acld B 16 aSixov acld B

miraculum f;ictum intercessione apostoli, narraretque filiis suis uti ne

obliviscereiitur beneficiorum quae deus per ipsius intercessionem conluiisset.

ex illo autem tenipore Sclavinii , qui metropoli destinali

liiere, praetores, Caesarianos , quoscunque gentium legatos veluti obsiiles

alunt, habentes structores suos coquosque, et quicunque cibos

apparant , metropoli quiilem uihil innovante, sed ipsis Sclaviniis ex

divisione et contributione universitatis suae res huiusmodi necessarias

colligentibus. dedit vero etiam sigillum Leo semper memorandus ac

praeclarus imperator, singillatim complectens quid hi adscriptitii metropolitano

praestare debeant; quod quidem neque ipse adaerare neque

quavis alia iniusta ratione damuo eos afJicere possit.

50. de Peloponnesi thematis Sclavisj Milengis, Ezeritis, iique quae

solvunt trihutis. item de habitatoribus urbis MaineSj et quae pendent

iributis.

Sciendum et thematt& Peloponnesi Sciavos teniporibus imperatO'


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 49. 50. 221

MtxnrjX dnooraii^aavTsg ytyovaaiv iSioQv^^oi^ XsrjXaoiaq xai

dvS()anoSia[xovq xai ngaiSag xai e/nnQT^ofiovg xai xXondg ig-

yal^niavoi. ini dg rijg (iaoilsiag Mi/aijX rov viov OsofpiXnv

dneaidXf] 6 nfjmvoana&uQiog ©fozrtarof, ov t6 inixXrjv 6

Sroov BgoieviojVj oTgaTt^yog iv t(^ di/iiaTL TLelonovvrjaov fisTu

Svvuf.U(og xai ia/vog noKlr^g^ rjyovv &Qax(ov xai MuxeSorcov

xai T(iov Xoinwv Sviixcov &i[xuT(OV ^ tov noXe/nijoai xai xadv-

nOTu^ai avTOvg. xui ndvTug (xev TOvg ^xXd^ovg xai Xoinovg

dvvnOTUXTOvg tov &i(.iuTog neXonovv^aov vniTa'^e xai iysT-

10 QcoauTO • /iQvOL dh oi ^ECeQLTUL xai ol MtXtjyyoi xuTeXeifpd^rj-

Ottv vno Trjv udaxeSaif.ioviav xai vo "EXog. xai ineidij OQog

hoTiv ixeiae /niya xui vxprjXoTUTOV^ xuXov/ievov TlevTaS(iXTv-

Xog , xai eiaiQ/eTUt maneQ TQd/t]Xog eig r^v ddXaaauv ttog

noXXov SiaoTri/xaTog, Sioi, to elvat rfjv ronov SvaxoXov xaTiii-

15x^rT«v eig xug nXevQug rov uvtov OQOvg, iv /iiev tw evi /j.i-

Qet 01 MiXt]yyoi iv Se t(o iTiQco ol 'E^eQiTui. xui 6 /lev

nQOQQ/jS^eig nQOJTOond&uQiog OevxTiorog xai OTttTtjyog Ile-

Xonovvrjaov Svvrj&eig xai rovrovg xa&vnOTu^ai , ini&ero roig

fiev MtXrjyyoig vofiiafiara §' rotg Se 'Ei^eQiTaig vofiiofiuTU

20 r, uTiva xai iriXovv avrov oTQarrjyovvTog ^ xadfag nuQu

T(ov ivTonicov Siaocoi^eTai fti/Qt rrjg oijfieQOv ?] roiavTt] (frjfirjj

ini Se r^j ^uatXeiug tov xvqov '^Poofiuvov rov ^uat-

Xicog OTQaTrjycov o nQcoTOana&dQiog 'lcodvvrjg 6 JlQcoTevcov iv

2 xrcl nQretS«s xkI 1/inQtjai.iovg acUl B 14 to] de vulgo 18

iiiO^tTO B 23 tls xo «uio i>iuu M

ris Theophili eiusque filii Michaijlis desciscentes imperium excussisse,

et suo libitu viventes tlireptiones captivitates praedas incendia ac

furta exercuisse. imperante vero Michaeie Theopliili filio missiis fuit

protospatharius Theoctistus cognomento Broeeniorum, praetor ad thema

Peloponnesi cum magna manu Thracum Rlacedonum celerorumque

thematum Occidentalium, ad eos debellandos subiugandosque. et

omnes quidem Sclavos reliquosque Peloponnesi nondum subiectos

vicit ac subiugavit : soli vero Ezeritae et Milengi reliiiquebantur sub

Lacedaenionia et Elos. ac quandoquidem mons illic uiagnus est et

valde altus , Pentadactylus nomine , qui cervicis instar longe se iu

mare porrigit, propter loci diiHcuItalem ad latera eius sedes posuerunt

hinc Milengi iiide Ezeritae. et praedictus quidem protospatharius

Theoctistus Peloponnesi praetor cum subiugare illos potuisset,

imposuit Milengis quidem noniismata sexagiuta, Ezeritis vero nomismata

trecenta ; qtiae ipso praetore solvebantur, ut etiainnum constans fama

est inter incolas. imperante vero domiao Romano loannes protospa-


222 CONSTANTINI PORPIIYROGENITI

TW avTM &£ftaTi uvrjyays nQog tov uvtvv xvqiv 'Pco^uurov niQi

TS Ttov MtXfjyyMV y.ui twv ^E^fQncov^ oti dnoaTUTrjaavTsg ov

nsid^ovTui ovTS TU) OTQaTTjycp ovTS ^aaiXiyfj y.sXsvasi vntiy.ov-

aiVj uXX' fiaiv axjnso avTOVouoi y.ai avToSianoioi xai ovts

nttQU TOV OTQUTrjyOV SsXOVTUt UQ/OVTU OVTS ovvTa§iSsvsiv 5

ttVTU) vnsixovoiv ovts aXXrjv tov drif.iooiov SovXsinv sxtsXsTv

nsi&ovTui. y.ai f^ts/Qi tov uvsX9irv Trjv uva(poQuv aviov ov-

vs^rj nQO^Xijd-ijvut, tov nQ(OTOanu9uQiov KQiviTrjv Toy ^Aqo-

tqHv OTQUTrjyov iv nsXonOvvijoro ' Ttjg (Ss uvuffOQUi; tov nQ(o-

TOonad^uQiov 'Iwuvvov xui oTQUTTjyov IJsXonovvijoov tov nQco- lO

TSvovTog y.UTuXa^ovaijg xui xax' svmniov tov ^uaiXstoq TCy xv-

PlSiQOv '^Pcofiavov dvuyvmo&siotjg, xui nSQisyovorjg Trjv dnooTuaiuv

T(OV nQOQQKjd^svTOiV ^xX(x^(ov xui nQ()g Toig ^aoiXixcxg nooa-

Ttt^sig d'vonsi'&siuv r^ fiixXXov unsi&siuv, ids§uTO o uvTog

nQ(OTOOnud^uQiog Knivixrjg ivu, inei sig toouvtjjv rjXaauv «raoff-15

Tuaiuv y.ui dntiS^siuv , iy.OTQUisvorj xut' uvtcov xui xuTuno-

Xsi.irjOri xui vnOTu^rj xui i'E,oXod-QOvor] uvrovg. d^/^ix/Lisvog ovv

noXs[.uTv avTOvg dno firjvog Muqtiov , xui xuTUXuvaug t«

d-sQr} ttVTcov xui Xrjiaufisvog ndauv Trjv y/jv uvtcov, saysv uv-

Tovg uv&ioTu/iiivovg xui dvTi/ovTug (li/Qi- firjvbg Nof/ic^^ioiov '20

dnb TOTS Sh i(S(JVTSg r/jv Iuvkov i'^6X6&Qfvaiv rjTr^ouvTo X(j-

yov TOy vnOTuyijVUi utroig xui Tv/ttv ovf.inuiTsiug vnsQ cov

nQcorjv inXfjiifiiX/jauv. o ovv nQOQQfj&sig nQcoioanuS(xQtog

18 (tvTos M

Iharius einsdem thematis praetor acl imperatorem per litcras reltiilit

Milengos et Ezeritas defecisse, neqiie aiit praetori ant imperiali raaij-

tlato obedientiam iiltra exiiibere, sed (jiiasi llberi ac siii iuris essenf,

neque principem a praetore accipere neque cum eo ad l)ellum proficisci

aut ollicium denique ulluin liscale praestare velle. duin aulem

Jiae literae in itinere sunt, contigit ut Pelopoiiuesi praetor destinaretur

protospatharius Crinites Arotras ; cumque allatae essent profospatharii

loannis et Peloponnesi praetoris literae et coram imperatore Komano

lectae, inlellectumque esset praedictos Sclavos delecisse et imperialibus

mandatis aut aegre aut omnino iion parere, iniiinctuni cidem protospathario

Crinitae fuit ut quaudoquidcm descivisseut atque ad inobedientiam

devenissent, arina contra eos sumeret, oppugnaret, subiiigaret

exstirparetque. bellum igitur auspicatiis mense Martio, fru-

gibiis exustis et agris eoriim omnibus vastatis , repugnantes habiiit

iisque ad meiisem Noveaibrem: sed ex eo pprniciem suam videntes

de subiectione convenire voluerunt, et praeleritorum delictorum veiiiam

postularunt. itaque praedictus protospalharius Crinites et prae-


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 50. 223

Xtti aTQaTtjydg 6 KQLVurjg eS^id^no avTotg nuxTa nXeiova cov

iTsXovv, ToVg f.dv BliXTjyyoVg dno T(av '^ vojniafcaTCOV cov nqo-

TSQOv STsXov)' , vo/iu'afiaTa g)/^', cog elvai ro ndv nuy.TOv av-

T(ov vOfitafiaTU /', Tocg 3s ^EQsQiTaig dno twv t vofiia/.iuziov

5uv uQOTeQOv heXovv j cTeQa vofiia/iaTu r, (og eivai to nav

ndxTOV uvT(ov lOfita/naTa y'^ UTiva y.al unfjTtjae aai eioey.o/ni-

aev 6 avTog nQcoTOana&dQiog KQiviTT^g iv T(p &£Offvkdy.T(o

xoiTcovi. Tov Ss nQCOTOana&aQiov Kqivitov iv t(o d-i/iaTi fte-

TUTe&ivTOg 'EXXdSog , xui TOt; nQtOTOona&aQiov B(xQda TOv

iO nXuTvn66 1] nQO^Xrj&ivTOg aTQUTrjyov iv neXonovvrjOd) y xai

rtjg dTa%iag yevo/iivrjg xai OTdaecog naQ(x avTOv tov nQCOTO-

anud^uQiov BdQda tou nXuTvnodf] y.ui tcov o/iocpQOKov av-

Tou nQCOToanud^UQicov xai (Iq/6vi(ov, xui tov nQcoTOona9(xQiov

ytiovTu Tov ^AyiXuaxov dnodt(o'^(xvToav uno ToiJ 9i/iUTog, y.ui

i5ei'di(og yevo/iivrjg y.ui Tijg t(ov ^yXa^tjOtuvdjv ini&iaecog xaTce

tou avTOv &i/iaTog^ dnioTeiXav ol uvToi ^y.XdljOi^ oi Tf Jlli-

Xi]yyoi y.ai ol ^El^eQiTai ^ nQog zbv xvqiv 'Pco/iuvi)V tov ^aai-

Xia^ i'^aiTOi'/ievoi xui nuQaxuXovvieg rov ov/inu9rjd/ivui av-

TOtg Tug nQ0a9qy.ug t(ov ncxxTCOv y.ai TeXeiv avzovg xudcog

20 xa/ nQOieQOv iiiXovv. inei dij xadcog nQoeiQrjTai, eiaijXdov

ol ^y.Xu^rjOKtvoi iv t(o di/iaii neXonovvrjaov, Sedicog o /ia-

aiXevg ivu /ci] xui uvioi nQoaiedivTeg Totg ^y.7.u^otg nurieXij

e^oXod-oevotv tou uviov 9i/iuT0g iQydocoviui, inoi'r]oev av-

TOig /ovao^ovXXiov Iva tcXcooi tu nuxiu cog xui nQOieQOVj

tor tributa illis graviora imposuit, Miiengis quideni ad sexaginta nomismata,

quae antea solvebant, alia quingenta et quadraginta, ita ut

universum ipsorum tributum esset noniismatum sexcenlorum, Ezeritis

vero supra trecenta nomismata pristina alia treccnta, ut essent sexcenta

; quae exegit quoque idem protospatharius Crinites, intuiitcpie

in sacrum cubiculum. protospalbario autem Crinile in Graeciae tiiema

transposito cum ia Pelloponneso successisset protospatharius Bardas

Platypus, et turbae ac factio exortae essent inter ipsura protospatliarium

Bardam Platypodcm aliosque eius partis protospatharios atque

principes , qui protospatharium Leonem Agelastum tlieniate expulerant

, protiniis in thema illud Sclabesianis irruentibus, miserunt

illi ipsi Sclavi Milengi et Ezeritae ad dominnm Romanum imperatorem,

commiserationem petentes super aiictis tributis , permitterenturque

ea pendere qualia pridem pependerant. imperator autem ob

Sclabesianorum adventum veritus ne Sclavis coniuncti omnino eiun

themate Peloponnesi exuerent, auream illis bullam dedit ut tributa

tantum solverent quemadraodum primitus solebant , Milengi scilicet


224 CONSTANTINI PORPHYROGENJTI

rovg (xhv MiXrjyyovq |' vofniafiaTu , rovg Ss 'EC^eQiiaq vof.U"

a/nuTU T. avTrj ovv iariv tj ahia Tt]g nQoadrjxr^q xai T^g

ixxon/jg toov ndxTCOv twv IVLiXi^yycav xui tcov 'EQsqitoov.

^loTsov OTi 01 Tov xdaTQOv Matvijg oixj^TOQeg ovx iiaiv

dno Tijg yeveug Toiv 7iQOQQ7]devTCOv ^xXd^mv, dW ix twv na-b

XaiOTiQcov '^PcofiuicDV , oi xai fxixQ'- tov vvv nuQu twv ivTO-

nicov EXXrjveg nQoaayoQevovTui 6id to iv roig nQOnuXuiotg

/^Qovoig eiSooXoXdTQug eivui xai nQoaxvvt]Tug Ttav eidvoXcov

xuTu TOvg nuXuiovg 'EXXrjvug' oiTiveg ini Trjg ^uaiXeiug tov

doiSifiov BuaiXeiov ^unTiadivreg XQiaTiuvoi yeyovuaiv, o di 10

Toniof iv 01 oixovaiv iaTiv avvSQog xai unQoaoSog iXuiocpoQog

Si ' o&ev xui Trjv nuQUfxvd^iav eyovai. didxeiTUt Ss 6 TOiovTog

ri35T07i05 eig uxquv toiJ MuXiu , rjyovv sxeidev tov 'EL,eQOv nQog

nuQu&uXaaaiav. Sid ds ro TeXeicog vnoTerayfiivovg eivai

uvTOvg xai uq/ovtu nuQd rov aTQUTrjyov di/eadut xui nfiS'- 15

UQ/eiv xui vneixeiv TuVg tov aiQUTriyov nQoaTU^eaiv , na-

Qi/ovat ndxTOv ix nuXuiTdTOv /qovov vOfiiofiuTU v\

'lariov oti ^ Trjg Kunnudoxiug aTQUTr^yig x6 naXuiov

TOVQfiu 7JV Trjg Tcov 'AvuToXixwv OTQUTtjyidog.

'laTeov OTi q KecpuXrjvtug aTQUTtjyig r/yovv t« vi]atu20

TOvQfiu ^v t6 nuXui6v T^j OTOUTrjyidog Aoyov^uQdiug' ini

ds AiovTog xoij (piXo/Qiaxov deanoxov yiyovs axQaxriyig,

nomisniata sexagiula , Ezeritae vero nomismata trecenta. atcjiie liaec

qtiidem causa fuit aucti immiuutiijue rursus Milengurum et Ezeritarum

tributi.

Sciendum vero est habitatores iirbis Maines a praedictis Sclavis

originem non ducere , sed ab antiquioribus Romanis ; qui in hodiernum

usque diem ab incolis Graeci appellantur, quod priscis teniporibus

idololatrae fuerint ac idolorum cultores veterum Graecorum ritu;

qui quidera rem publicam Romanam adminislrante praeclaro illo imperatore

Rasiiio cum baptismo Cliristianara fidem amplexi sunt. locus

vero quem habitant, aquarum expers est et iuaccesus , sed olivifer,

quo se consolantur. iacet autem hic locus in Malea promontorio

idtra Ezerum versus oram maritimam. et quandoquidem plane subiecti

sunt principemque a praetore accipiunt, cuius niandatis obteinperant,

ex antiquissimo tempore tributum solvunt nomismata quadringeuta.

Cappadociae praetura olim turma erat praeturae Anatolicorum.

Cephalleniae praetura sive insula turma olim erat praeturae

Longobardiae , sed in praeturam erecta fuit sub Christi amante imperatore

Leoue.


DE ADMINISTRiV^DO IMPERlO CAP. 50. 225

'laieov oTt tj KaXufioiaQ cnQarrjytg Sovxdrov rjV to na-

Xatov Ttjg aTouirjyidog ^ixtXiai;.

'larsov OTi rj %ov Xufjaiuvov aTQUTrjyiq jovgfxa 7]V to

naXaiov rtjg tcov '^jQf.uviay.mv aTQUTi^yidog.

5 Yaifov OTi hni AsovTog tov cpiXo/QiaTOv SeanoTOv uno

xov d^sfxaTog T(av Bovy.sXXuQitov eig xo Kannadoxojv S^s/na fxe-

TSTd&tjauv TUVTu T« ^uvdu, rjTOL fj TOnOTrjQrjoiu BuQSTug , ^

TOnoTf]Qt]aia Bal^udcovog^ fj TOnOTt]Q?]aiu ^Aanovug xui fj to-

nOTrjQrjaia 'AxuQXOvg' xai uno rov Si/xuTOg Tto»' 'AvaToXi-

10 xiov eig to KannuSoxtav &£ftu f.ieTeTe&fjauv ravTU ru ^dvSa,

TjTot ^ ronOTrjQrjaia rr^g EvSoxiuSog^ ^ ronOTfjQjjaiu rov uyiov

*Ayunt]TOv , fj ronorijQrjaiu 'AcpQuteiug' xui syevovro ravru

Ttt snrd ^di^du, tjroi rd rcov BovxeXXaQicov rsaauQa xui rgiu

Tcov 'AvuroXixcov , lovQ/xa ftiu fj vvv rd Kofifiara Xeyoiiisvt],

15 'lariov ori sni Asovrog rov cptXo/Qiarov deanorov dno

Tow &sfiaTog Tcov BovxsXXugicov eig ro Ssfiu XaQaiavov /.lerersd-rjauv

tuvtu rd ^uvSa^ TJroi ^ ronortjQTjaia rov MvQto-

xecfdXov, f/ TOnOTtjorjaiu rov rtfiiov ^tuvqov xai fj ronOTtjQt]-

oiu BeQivovnoXecog, xui sysvovro lOVQftu fj vvv 2avidvu Xeyo-

20 ftsvi]. xui dno rov d^sfturog rcov 'AQfieviuxcov eig ro rov

XuQaiuvQv d^Sfiu fierexsdrjauv ruvra rd ^dvdu, ijrot vj rov

KofiodQOfiov ronorrjQrjaiu, ^ ronortjQtjaiu Tu^iug, xui eig rijv

rovQfittv rov XuQatuvov rrjv siQtjfisvtjv nQoaeisd^tjauv. dno

Sk rov KunnuSoxcov eig ro rov XuQatavov d^sfia ravra rd

3 laiiov — axQUTtjytSos adcl B 22 ^ TonoTrjoi^aia adJ B

Calabriae praetura ducatus olira erat praeturae Siciliae.

Cliarsiani praetura turnia autiquitus erat Armeniacoruni praeturae.

sub Leone autera Cliristi amaute imperatore a themate Huccellariorum

in Cappadocum thema translata fuerunt haec banda, vicariatus

Baretas Balbadonos Asponas et Acarcus : ex theraate vero Anatolicorum

in thema Cappadocum isthaec quidem banda transiata sunt,

vicariatus Eudociadis, S. Agapeti et Apiiraziae. factaque sunt septem

haec banda, nempe Bucceliariorum quattuor et Anatolicorum tria,

turma una, quae nunc Commata nuncupatur.

Porro sub eodem Christi amantissimo iraperatore Leone a themate

Buccellariorum in Charsiani thema translata sunt haec banda,

vicariatus Myriocepli;ili, venerandae Crucis et Berinopoleos ; factaque

ex iis fuit turma, quae nunc Saniana appellatur. ab Armeniacorum

vero ihemate iu Charsiani thema haec banda translata sunt, vicariatus

Comodromi et vicariatus Tabiae ; adiectique fnere praedictae Charsiani

turmae. e Cappadoctim autem themate in Charsiani itidem

Const. Porph. 15


226 CONSTANTINI PORPHYROGKNITI

^uvSa /iiSTSTeD^fjaav^ TjTOi ^ rovq(.ia Kaarjg e% okoy.XtJQOv xai

^ TonoxrjQrjaia Nvaatjg /neTU t^c KaiauQeiag.

'lareov oii roig nageX&ovai /Qovoig t6 tov Xo^dvov

&6fia vno Twv ^aQanrjVwv tjV. 6/iioicog xai t6 tov 'AafioaaTOv

&s!iia yai avi6 vno tcov ^uQaxrjvcov rjv. to de XavL^ir xai ij 5

^FatfiuvonoXig xXeiaovQa rcov BleXiTrjviaTcJSv vnr^Q^^ov, xai dno

rov oQOvg rov (DutlXuvov nuvTa ru ixei&ev rtov ^uQaxrjVtav

vniJQ/ev, ro Ss Texrjg rjv tow Mavovi^k. ^ Ss Kufiaya ^

TOVQfia uxQa KoXoiviag tjv^ rj Sh rijg KeXTL,n'tjg rovQfia vno

rrjV XuXdiuv tjv. ^ Ss Mfaonorafiia rcZ rore xuiqui d^ifxa 10

ovx tjV. yiecov de 6 (piXo/Qiarog xai doiSiftog ^aaiXevg rov

MavovrjX execvov dnb tov Textjg fierd Xoyov s^ijyayev, xui sv

rfj noXsL avTOV eia/^yaye xai nQCOTOana&dQiov nenoirixev. eyei

Ss awTOf MavovrjX vlovg reaaaQag^ r6v riuyxQaTOvxuv, rov

Ta/vovxav , rov MovSdg^aQ xul r6v ^ltodvvrjv xui t6v fisr 15

P 136 n.ay/.Qurovxuv ^uaiXevg Ixuvurov nenoir,xe xui fieru tovto

aTQaxtjynv eig Toiig (iovxeXXuQiovg, rov Ss ^la/voiW.uv eig Ni-

xonoXiv aTQUTrjyop snoirjae, rov Ss MovSutpaQ xui tov 'Icodv-

vrjv sv TQanel^ovvTi SeScoxe yrjv PuaiXiy.rjV, unuvrag u'l;ic6fiuai

rifitjaug xai doiig uvroig evfQyeaiug noXXdg, xui snoiijas 20

d^Sfitt r^v MeaonOTUfiiuv , xui rov ^OQsaTrjv exetvov tov Xuqaiavirtjv

aTQUTrjyov nQoe^dXero, xai tots SeScoxe rrjv rrjg Ka-

fid/ag xovQfiav in6 r6 &efiu eivui rijg Meaonorufiiag' ei&'

6 MijXijTiavijTujv M

tliema translata fiiere haec bancla, universa turma Cases et vicariatus

Nyssae cum Caeisarea.

Cliozani vero theiiia olim erat sub Saracenis, quemadniodum et

Asmosati. Chanzit vero et Romanopolis clusurae erant Melitiniatornm.

et a monte Phatilano, quae ulterius iacent , siib Saraceni»

erant, Teces vero sub Mannele. at Cainacha turma proiiugnaculum

Coloniae erat, sicuti Cellzines turma ad Chaldiam pertinebat. sed

Mesopotamia tunc temporis thema non erat: at Leo ille Christi

amans et praeclarus iniperator Manuelem securitate verbo data e Tece

educluin in urbem protospatharium creavit. erant autem huic Manueii

quattuor filii, Pancratucas lachniicas Mudaphar et loannes; et

Pancratucan quidem imperator Hicanatum creavit et deinde praetorem

Buccellarioruin , lachnucam praetnra Nicopoleos donavit, Mudaphar

vero et loanni imperialem terrani in Trapeziinte dedil, dignitatibus

omnes et beneficiis mnltis cohonestans. et Mesopotamiain in

thema redegit, ac Oresten illiim Charsianitem praelorem desigiiavit,

turmasque Camachae et Ceilzines tunc temporis sub themate Meso-


DE ADMINISTRANDO IMPERIO CAP. 50. 227

ovToa; y.ai t^I' KelTi^ivrjg rovQtxav vno ro 3^if.ia vai uihrjV

Ttjg Meaonorafx/ag snoirjan'. UQriag 6s ravra nuvra j'f/0-

vora vno rrjv s^ovaiuv riov ''Poifxuiojv sig ro M£aonoruf.u'ug

d'Sfia ini 'Pcofiavov dsonorov nQoasrsd-rj rj re "Pojfiuvonohg

5 xai ro XavL^n.

'larsov ort- sni Asovrog roZ q^iXo/Qiarov ^sanoiov ^ Au-

oiaaa rovQfta rrjg ^f(iuaifiag ?jj', to ds Kvfi^alaii^g tjv tovq-

fia rov XuQatavov^ ro ds ^vfinoaiov ^v sQf]ftia nQog ru fiSQfj