Download

bore.usp.br

Download

m. 13877


PRODROMUS

SYSTEMATIS NATURALIS

REGNI VEGETABILIS.

PARS V


Ori troupe aux rnémes tiare**** •

DE CANDOLLE. — Prodromus systematis naturalis regni uegetabilis; in-8. Tomi I,

II, III, IT. 1824 à i83o 63 fi.

— Collection de Méraoires pour servir à FHistoIre du règne vegetai.

Premier Méinoire : sur la famille des Mèlastomacées; in-/}, avec io Plancbes.

1828 , i fr.

Second Mémoire : -sur la famille des Crassulacées; in-4. avec i3 PI. 1828. io fr.

Troisième et quatrième Mémoires : sur la famille des Onagraires et des Paronichièes;

in-4. avec 9 Plancbes. 1829 8 fr.

Cinquième Mémoire: sur la famille desOmbellifères; in-4 • avec 19 PI. 1829. i5 fr.

Sixième Mémoire : sur la famille desLoranthacées;\n-^. avec 12 PI. i83o. 10 ir.

Septième Mémoire : sur la famille des Valèrianèes ; in-4. avec 4 PI. i832. 5 fi.

Huitième Mémoire : sur la famille des Cactées ; in-4. avec 12 PI. 1 83.'» • io fr.

L'auteur n'ayant pu , ni dans le Prodromus, ni dans le Cours de Bot(inique qu'il public,

donner sur certaius points de la science les développemens qui lui paraissent nécessaires pour

fixer l'attentiondes botanistes, a cru devoir publier sépare'ment une se'rie de Mémoires servant

d'éclaircissement aux deux ouvrages ci-dessus mentionne's, et dont dix formeront un volume.

Gel ouvrage, accompagni de planches , et de méme format que les Mémoires du Mttsct

d'Jlistoire naturelle, sera donc , à proprement parler, le Commentaire du Prodromus.

Cìhaque Mémoire se vend sépare'ment.

•— Regni 'vegetabilis Systema naturale ; sive Ordines, Genera et Species Plantarum

secundum methodi naturalis norinas digestarum et descriptarum. "Volumen primum

: Sistens Proìegomena et Ordines quinque, nempè Ranunculaceas, Dilleniaceas,

Magnohaceas, Anonaceas et Menispermeas, in-8. de 568 p. 1818. 12 fr.

"Volumen secundum : Sistens Ordines sex, nempè Barberidas, Podophyllas,

Nymphceaceas, Papaveraceas, Fumariaceas et Cruciferas; in-8. de ^5o pages,

1821 , i5 fr.

— Astragalogia, nempè Astragali, Biserrulce et Oxytropidis Historia; cnm 5o lab.

aeneis; 1 voi. petit in-folio. 1802 , 54 fr.

Le mème ouvrage, grand in-folio, papier vélin superfìn doublé 96• fr.

JAUME SAINT-HII.AIRE. — Exposition des Familles naturelles et de la Germinatici;

des Plantes ; 4 voi. gr. in-8. avec 11 7 plancbes en noir. i8o5 36 fr.

— Le mème ouvrage, 2 voi. in-4. Plancbes en couleur, papier ordinane. 96 fr.

Le mème ouvrage, 2 voi. in-4. Plancbes en couleur, papier vélin.. . . . 192 ir.

HUMBOLDT ;A.) et BoNr-T.AND. — Plantes équinoxiales recueillies au Mexique, aux

Andes de la ]$ouvclle-Grenade et au Péiou; par MM. de Humboldt et Bonpland

, avecleur deseription; 17 livraisons formaut 2 voi. in-fòlio, avec 144 PI.

( Ouvrage compier ) 5oo fr,

IIOOKEK (J.) et GRF.VII.I.E (R. K. ). — Jcones jilicum : ad eas potissimùm Spccies

illustrandas delineata' , qua- hactenits vel in herbariis delituerunt prorshs ineognitee,

vel salt'em nondìnu per icones botanicis innotuerunt ; cuin tabulis erneis.

Le texte cu Ialiti, avec 240 plancbes; 2 voi. in-fol. Londres, I73i. (Ouvrage

compie!.1 Les planches en noir 36o fr,

- Le mème ouvrage, les plancbes en couleur 600 fr.

"V\AM,ICII (IN.), snrinleudant du Jardin botanique de Calcutta. —Pianta' Asiatica-

rariorcs, 011 DCMM rptioiu» et ligure» d'un eboix de Plantes inédiles de l'Inde

orientale, 3 voi. infoi, avec 3oo planches très soigneusement coloriées; le texte

en langue Ialine. Londres , 18 io à i83?.. ^ Ouvrage compie!) 0,00 fr.

TV IMS (HAPELF.T

via «lieta de Yaugirard , 9.


PRuDROMUS#

SYSTEMATIS NATURALIS

REGNI VEGETABILIS,

; SIVE

!>—.. ... '•

ENUMERATIO CONTRACTA

ORDIrNUM, GENERUM, SPECIERLMQUE PLAIXTARUM

HUC USQUK COGNJTARUM , JUXTA METHODI NATURALIS NORMA*

DIGESTA ;

AUCTOKE AUG. PYRAMO DE CANDOLLE.

PARS QUINTA:

Sistens Calycereas et Compositam tribus priores.

Sumptibus Sociorum TREUTTEL ET WÙRTZ,

via dieta de Lille, n° 17.

VEIV1TQUE IN EORTJMDEM B1BLI0P0LI0,

ARGENTORATI.

M. DCCC. XXX VI.


a!a:

Vr

«:

ta$

Lo

3i§m.

E. S. A. 1VSZ r* CI* «02"

0JVISA0 Dt '• JUCr*CA

E DOCUf.VW/-)

r > ;

'/-,., >:

;>, ^

— - — -

!

-

2 *f

Vcl. 5"

Ex.

w

^ ^QÌMV? - :%n;j


f.*'V


PRODROMUS

SYSTEMATIS UNIVERSALE

REGNI VEGETABILE

Orcio CI. CALYCEREYE R. Brown, diss, pubi, lect. Londinì

febr. 1816. trans, soc. Un, Land, v. xn (1817). p, 132-142.

DC, theor, eleni, ed. 2. p, 246. L, C, Ridi, mem, mus. h,

nat. 6. p. 77. Less. in linnceà I83I. p, 258. — Boopidea3

Cass. diss. pubi. lect. Paris, aug. 1816.Joum. phjs. oct, 1816.

opusc. phjt. i.p. 344*

Flores dense capitati ut in Compositis super reeeptaculum

(ramuli apicem) sessiles, cincti involucro polyphyllo, squamis

basi inter se concretis, paleis bracteolisve inter flores è receptaculo

ortis. Galycis tubus ovario adnatus, limbus in lobos

5 ssepiùs dispares partitus. Corolla regularis infundibuliformis,

tubo gracili longo, lobis 5 trinerviis, nervis lateralibus

submarginalibus, areolis 5 infra stamina sitis et iis

alternis notata, asstivatione loborum valvatà. Stam. 5 monadelpha

et synantherea, antheris superne distinctis appendice

npicilari destitutis. Stylus laevis filiformis apice subclavatus indivisus.

Stigma capiteìlatum subhispidulum. Acba^nium lobis

calycinis saepè induratis et spinescentibus coronatum, i-spermum.

Semen albumine carnoso donatimi. Embryo axilis

rectus inversus radicala nempè supera, cotyledonibus 2 pianiusculis.

— Ordo omninò medius inter Dipsaceas et Compositas,

prioribus affinis ob seminis embryonem inversum

intra albumen carnosum , posterioribus ob stamina synantherea

, nervationem loborum corolla? fere similem, et habitum

simillimum. — Circa caracteres preecipuos et locum

ordinis in serie naturali, omninò consentiunt ci. Brown et

Cassini, qui eodem fere temporeordinem egregieadmiserunt.

v. 1


2 DICOTYL. SEU EXOGEN/E.

I. GAMOCARPHA. — Boopidis sp. Poepp. Less.

lnvolucrum dentatimi, constans squamis circ. 12 longè concretis

Fimbrilla? recept. acutsc in alveolas concreta?. Flores omnes fertiles

Calycis lobi 5 elliptici obtusiusculi. Cor. 5-fida3 io-nerviac. Antlicne

ìncfusae exalata) ecaudata;, filamentis apice distinctis. Stylus longè exsertus

tenuis apice vix capitatus. Fruct. ign. — Herba Chilensis Vale

rianam Saliuncam aut globularirefoliam liabitu referens.

i. G. POEPPIGII % in Cbili suuimis montibus. Boopis? Alpina Poepp! pi. exs

n. 823. Less. inìinnaeà I83I p. 258. Herba digitalis glaberrima. Foiia ad collimi

adgregata lineari-subspatbulata integerrima scapi fere dimidiam longitudinem

ajquantia. Rbizoma cylindraceum subrepens. (v. s )

11. BOOPIS Jttss. ami. mus* 1. p. 35o. t. 58. /• 2. Cass. journ. phys. aug. 1818.

p. 114. opusc. phyt. 2. p. 355. L. C. Ridi, diss cai. p. 5i.t. 1. mem. mns.h n.

6. p. 78. t. li.

lnvolucrum constans squamis 7-8 ad medium concretis, dentibus soepè

interjectis. Receptaculum parvum convexum paleolis filiformibus apice

subdilatatis inter flores onustum. Flores omnes fertiles subconsimiles.

Calycis lobi ovario breviores membranacei integri aut inciso-dentati.

Cor. tubus gracilis , limbus campanulatus ultra medium 5-hdus , longè

exsertus simplex. Acba3nium J)ialatum ? — Herba? erectac perennes.

Folia alterna pinnatipartita. Capitula hemispbaerica terminalia.

1. B. ANTHEMOIDES (Juss! ami. nius. 2. p. 35o. t. 58. f. 2), tota glabra, foliis

pinnato-partitis, lobis capillaceis. If, in Bonaria, ad Rio de la Piata et Rio

Grande. L. C. Ricb. 1. e. cum. ic. Cass. 5.diet. suppl. 28 op. pbyt. 2. p. 356.

Herba 6-8 pollic. (v. s. )

2. B. LEUCANTHEMA ( Poepp ! pi. exs. n. 774)» caule villis laxis longisque snblanato,

foliis pinnatipartitis, lobis linearibus acutiusculis. 7f, in Cbili legit ci.

Poepp. Less. in linnaeà I83I p. 25o. Herba 2-3 poli, longa. Capitula dimidio

minora quani in priore cui similis. Cor. albae 4-fìda?. (v. s.)

III. CALYCERA Rick. diss. cai. in mem. mus. 6. p. 77. t. io et segr. p. 5o. t. 1.

Cass. dict. 6. suppl. 36. journ, phys. aug. 1818. p. n3. op. phyt. 2. p. 353. —

Calicela Cav. icon. 4- p- 34- t. 358.

lnvolucrum squamis 5-j vix basi concretis inaequalibus constans.

Receptaculum subglobosum paleis tenuissimis setaceo-subulatis inter

flores onustum. Flores fertiles dissimiles et promiscui. Cai. lobi

in aliis indurati valdò elongati corniformes, in alteris squamacci

ovales obtusi. Corolla) tubus gracilis, limbus obconico-elongatus infra

ìncisuras coarctatus vix semi-5-fidus. — Herba: perennes Cbilenses.

Folia integra aut grosse dentata. Capitula terminalia.

1. C. CAVANILLESII (Ricb. 1. e.), glaberrima, foliis dentibus grossis distantibius

fere semi-pinuatifìdis, paleis superne augusto-subulati.s. 1[, in Cbili. C. bevbacea

Cav. 1. e. Cass. 1. e. Iuvolucrum dici tur polypbyllum. Folia radicalia

longissima petiolata.

z. C. «ALSAMIT/EFOMA (Ridi. 1. e.), caule subpiloso , foliis dentibus grossis

distantibus fere pinualilidis ad margiues ciliato-])uberulis, bracleolis superne

lineari-lanceolatis. lf in Cbili. Boopis balsami tre folia Juss. anu. mus. 2 p. 35o.

Cass. dict. 5. suppl. 28. Seabiosa sympagambera R, et Pav. fi. per. 1. p. 49

t. 76. f. a. Caulis bipedidis. (v. s. ex h. Dombey.)


CALYCERE/E. 3

IV. ACICARPHA Juss. ann. mus. 4. p. 347. Cass. dict. 1. suppl. 32. L. C. Rich

diss. cai. in mem. mus. 6.p. 77. t. 12. etsegr.p. 3i. t. 3.— CryptocarphaBrowrì.

trans, soc. Un. 12.p. I3I. //ow Raddi. — Sommea Bory ann. gen. se. phys. ( 1820)

6. p. 92. f. 87. — Ecbinolema /acy. /. — Acantbosperma Arvab. fi fium 8

e. l52.

Involucri squama 5 basi concreta? aut libera?. Receptaculum oblongum.

Paleola? parva? vix conspicua?. Flores numerosi, centrales styli

abortu steriles, laterales hermaphroditi ovariis dense concretis Cai.

lobi 5, post anthesin exerescentes indurati conici spiniformes. Cor.

limbo infundibuliformi. — Herba?. Folia indivisa. Capitula oppositifolia.

—• Lobi calycini olim prò paleis receptaculi male habiti, undò

«omeri rainùs aptum.

1. A. TRIBULOIDES ( Juss. ann. mns. 2. p. 348. t. 58. fi), glabra erecta, foliis

oblongo-cuneatis, sinuato-dentatis obtusis, inferioribus spatbulatis, superioribus

basi latiore amplexicaulibus, stylo longissimè exserto. (T)? in Bonaria.

L. C. Ricb. diss. cai. p. 18. t. 2. mem. mas. 6. p. 78. t. 11. Cryptocarpha tribuloides

Cass. dict. 12. p. 85. atl. dict. se. nat. ic. opusc. phyt. ic. Pedunculi

axillares dicantur, potiùs ramuli apice capituliferi. (v. s.)

2. A. SPATHULATA ( Brown. comp. 129), glabra decumbens , foliis spathulatis

basi in petiolum attenuatis mneronatis integris aut pauci-dentatis glaucescentibus,

stylo brevissime exserto. ^ in arenosis maritimis Brasilia?, ad Rio-de-

Janeiro, Sanctam-Catharinam, Bahia. L. C. Rich. diss. cai. p. 5i. t. 3. meni

mus. 6. p. 78. t. 12. Cryptocarpha spathulata Cass. I. e. Sommea Calcitrapa

Bory ann. gen. se. ph. 6. p. 92. t. 87. Echinolema arenariuin Jacq. f! in liti

Acantbosperma littorale Arrab. fi. Rum. 8. t. i52. Buphthalmum Bonariense

Pei5. ench. 2. p. 474? Capitula duplo quàm in priore inajora. (v. s.)

0. glauca, erecta glaberrima glauca, foliis obovato-cuneatis grosse dentatoincisis

attenuatis in petiolum limbo duplo fere longiorem, stylo brevissime

exserto. (J) ? in Brasilia. Simillima A. spathulata? sed erecta nec pròcumbens,

foliorum petioli duplo triplòve longiores et involucri squama? 5

nullo modo basi concreta? sed omninò libera?! Radix in horto exilis perpendicularis

herbam anuuam indicat. An mera varietas, aut herba primo

anno florens? ( v. v. e. in h. Genev. et s. sp.)

3. A. PROGUMBENS (Less. in linnaeà i83i. p. 527), procnmbens multicanlis già

berrima, foliis sessilibus glaucis membranaceis obtusis mucronulatis integeriìmis,

in voi. squamis 6 patentibus. 1f ? in Brasilia. Calycis lobi indurato-cornicnlati

minores quàm A. spathulata?.

4. A. BUPLEVROIDES (Less. I. e), erecta glabra dichotoma, foliis membranaceis

reticulato-venosis obtusis subdentatis, capitulis terminalibus, involucro corollaque

4-lobis. 1f ? in Brasilia? uliginosis.

5. A. LANATA (Lag. ex Pers. ench. 2. p. 438) caule lanato, foliis glabris lineari

bus dente ano alterove incisis, summis integerrimis. — in Nova Hispanià.

Species vix palmaris, non satis nota.


h

DICOTYL. SEU EXOGEN/E.

Ordo CU. COMPOSITA Vaili, act. acad. Par. 1718-1721.

Limi. ord. nat. ij3j. n. 21. 1764. n. 49. Bcrckh. exp. car.

fi. comp. 1761. 4°- -Adans. fam. (1763). 2. p. io3. DC. fi. fr.

(i8o5). 4* P* i- ann. mus. h. nat. Par. 16.p. 190. bot. gali. 1.

p. 2 58. Brown. obs. camp, in trans, litui, soc. (1817). 12.

p. 76. Kunih nov. gen. et sp. am. (1820). 4- P' *• — Syngenesia

polygamia Linn. syst. sex. ij^y. ci. xix. Meese class.

syng. 1768. 8°.— Compositiflorae Gaertn. fruct. (1791). 2.

p. 353. — Actinophytum, Glossaripbytum, et Siphoniphytum

Neck. elem. voi. 1. n. 1. 11. et in. — Svnantberea?

X. C. Rich. in Marth. cat. h. bot. 1801. p. 85. Cass. opusc.

phyt. 1826. v. 1. p. 1.


estivationem valvati, nane omnes aequales, nunc subaeqi

les aut irregulares inaequales seu palmati, nunc bilabiati (;

3 in labio exter. a in interiore, aut 4 in exter. i in intei

nunc fissurà ad latus ìnterius productà in ligulam 5-dentat

planam concreti.— Stamina 5, rariùs 4> ìn floribus foei

neis neutrisve nulla aut rudimentaria ; filamenta lobis <

rollae alterna et ideò cum nervis tubi congruentia, tubo <

rollae adnata, superne libera, aut interse omninò distin

aut in tubum concreta et ideò monadelpha, versus apic

articulata, articulo superiore antherifero connectivi loc

tenente. Ànthera) erecta? uniseriales in tubum stylo perfo

tutù concretae {syngenesce seu synantherece) lineares, biloi

iares, rima longitudinali intùs dehiscentes, 4-valves, va

extroflexis, apice in appendicem seu alani forma et mag

tudine in diversis variam, saepiùs à parte pollinifera c<

sistentià distinctam, desinentes : basi saepè in caudas d

longitudine et forma subvarìas productae. Pollen globos

aut ellipticum echinulatum aut laeve. — Ovarium i-c

pellare calyci adhaerens, i~ovulatum. Stylus teres aut rai

basi tumidus (tunc bulbosus dictus) in floribus masculis

piùs (ubi adest) simplicissimus, in foemineis et bermapb

ditis superne bifìdus; rami (seu vulgo stigmata) supe

plani, subtùs convexi, nunc omninò liberi nunc inter se [

minùs concreti. Glandulae stigmaticae (stigmata proprio seti

biseriales, ad paginam superam ramorum styli sitae, serie

continuis marginalibus scabriusculis magis minùsve prò

nulis distinctisve. Pili pollinis collectores rigidi in fior

hermaphroditorum parte styli supera, aut in ejus ramis

latus inferius aut ad apicem siti, in floribus foemineis n

trisve subnulli.

Fructus seu aebaenium constat calycis tubo, pericarj

seminisque spermodermio inter se plus minùs arctè conci

et embryonem includentibus. Aebaenium ideò i-locu

i-spermum , supra receptaculum articulatnm saepiùs set

rariùs stipitatum, basi areolà basilari aut laterali instructi

apice erostre aut rostratum, pappo suprà descripto sup>

tum, disco epigyno nectarium centrale cum ovario contini;

styliforme aut alveolare cingente terminatimi. Semen fi

culo brevissimo imae fructus parti adfixum erectum basi lai

funiculo opposito affixum. Endoplevra seu spermodermi

mina interior (alhumen Less.) crassiuscula tenera diapti

funiculo bifido percursa. Embryo erectus, rectus exorh


6 DICOTYL. SEU EXOGENyE.

dicotyledoneus , radiculà brevi rectà, plumulà plerumque

inconspicuà, cotyledonibus planis dorso saepè subconvexis,

rarissime curvatis , casu interdùm ternis.

INFL. Flores collecti in capitulum (i) aut in glomerulum

(2). Capitulum constat floribus pluribus super receptaculum

(3) seu rami apicem nunc planum nunc conicum

elongatumve, exterioribus seu inferioribus praecocioribus,

intimis sensìm serioribus. Flores aut omnes hermaphroditi et

tunc capitula komogama, aut exteriores neutri seu foeminei,

interiores hermaphroditi seu masculi et tunc capitula heterogama,

aut omnes in eadem pianta aut masculi aut foeminei

et tunc capitula nunc monoica, nempè floribus masculis et

foemineis, nunc heterocephala nempè in eadem pianta alia

mascula alia foeminea, nunc dioica nempè in eadem pianta

omnia mascula seu omnia foeminea. Capitula aut corollis

omnibus tubulosis donantur et tunc discoidea seu Jlosculosa

dicuntur, aut coroìlis omnibus ligulatis et tunc ligulata seu

olim semiflosculosa, aut corollis in margine seu radio ligulatis

in centro seu disco tubulosis et tunc radiata nuncupantur,

aut omnibus bilabiatis et tunc falso-discoidea, aut margine

ligulatis centro bilabiatis et tunc falso-radiata seu radiatiformia.

Capitula discoidea et falso-discoidea exhibent interdùm

flores marginales caeteris similes sed majores, et tunc coronata

dicuntur.

lnvolucrum (4) constat squamis (5) plurimis, uni-aut pluriserialibus,

liberis aut (ubi uniseriales) margine coalitis, siccis

scariosis coriaceis carnosis spinosis foliosisve, saepè in squamam

propriam et appendicem distinctis, seriebus aequalibus

aut saepiùs inaequalibus imbricatis aut calyculatis aut variò

et subinordinatè elongatis.

Glomerulus constat capitulis uni- aut paucifloris involucro

proprio instructis, dense et varie aggregatis, involucro gene-

(1) Flos compositus Veterum. Calathis Mirb. Anthodium Ebr. Cephalanthiurn Ricb.

(2) Capitulum Cass.

(3) Phoranthium Ricb. Clinanthium Cass. Rachìs Less.

(4) Calyx communis Veterum. Perigynanda communis Neck. Periclinium Mirb.

Periphoranthium Ricb.

(5) Plurimi squamas vocant foliola,sed squamaruin tcrminus aptior nubi videtur

i°. Quia vox foliolum sensu diversissimo jam gaudct in foliis compositis. 2 0 . Quia

squama? involucri omniuò repra?sentant squamas gemmarum et pra?cipuè gemmarum

iloriferanun. 3° Quia jam in pluribus uliis ordinibus partes involucri sunt dieta*

squama?.


VJ\ /IMI V^kJl I. JXLt.

Tali cinclis, super receptaculum generale insidentibus,

piùs ccntralibus proecocioribus, exterioribus serioribus

in ordina tè florentibus»

Receptaculum capituli nunc paleaceum, nempè paleis (i

volucri squamis similibus ad latus cujusque floris exteri

sitis, super basili articulatis et in folia vera bine inde mi

trosè expansis donatum, nunc semipaleaceum nempè pi

in parte exteriore tantum donatum, nunc epaleaccum

nudwn nempè paleis omninò orbatimi. In aliis capitulis <

forte glomerulis arctissimè cinctis) receptaculum die

min e fimbrillijférum y nempè ubi ilos singulus ex omni p

cinctus est alveolà basi squamosa apice saepè in lam

setasve irregulares desinente : nunc alveolatum nempè

alveolae breves in setas non productae sed saepè denticidi

nunc tandem areolatum ubi nempè areola pentagona (alvt

rudi mentimi) singuli floris basin circumdat. Forte rece

cu la plus minùs paleacea flores vere spicatos et capitula ]

prio sensu clesignant, et receptacula fimbrillifera aut alvec

indicant capitula arctissimè cincta proprio sensu flores 1

bellatos et quorum alveolae involucelli rudimenta repraei

tant. Clariùs dicam capitula aut more spìcae contractae

more umbellae contractae disposita.

VEG. Herbae saepiùs perennes, aut frutices aut ra

( praeserùm in insulis) arbores, per totum orbem terrai

obviae et decimam fere partem regni vegetabilis compier

dentes. Folia alterna aut opposita forma incisuris aut aspi

diversissima, semper simplicia nec composita. Caulis (

simplex) aut rami capitulo glomerulove terminati. Rami

piùs corymbosi, centrales praecociores. Folia sub capii

glomerulisve sita à caeteris saepè diversa et floralia seu b

teantia dieta, nunegradatìm in squamas mutata nunc abri

squamis multò majora. Corollae nunc xanthicae nunc <

nicce (2) in eodem capitulo aut komochromee seu concola

aut keterochromoe seu discolores ; ubi discolores ligulae seno

eyanicae et tubuli xanthici! imo tubuli xanthici cum ligi

monstrosè evadunt, cyanici fiunt! Succus proprius vari

interdùm lacteus. Sapor saepiùs amarus, adstringens et ;

maticus.

(1) Aliis Bractcolte dìclis. Vox palca? milii scrvahda videtur quia notissima et

squamai cxtiina? rcccptaculi seu accessoria? a plurimis et quidem commodè brac

dicuntur.

(2) Vid. Pbysiol. veget, 2. p


8 DICOTYL. SEU EXOGEN/E.

OBS. Ordo omnium naturalissimus et vastissimus et ideò

difficillimus,à Tournefortio facile sed artificialiter, àVaillantio

naturaliùs sed difficiliùs, à Linnaeo eleganter sed arbitrario,

ab Adansonio nimis vagè, à Gaertnero nimis carpologicè, à

Cassinio strenue et philosophicè sed saepè obscurè, à Lessingio

lucide et simpliciter dispositus, summam adhuc botanicorum

attentionem requirit. An capitula alveolis (nec paleis) donata

, ri tè (Albertinià preesertìm suadente) cum glomerulis

veris consocianda? An pappus qui evidenter in plerisque

generibus à limbo calycis varie abortivo provenit, forte in

quibusdam (v. gr. Dipterocome) etiam ex pericarpio proprio

elongato provenire posset? An pars subcarnosa embryonem

circumdans albuminis veri aut endoplevra? locum tenet? An

fila è basi styli orta et per partem istam carnosam descendentia

basin embryonis atlingunt et foecundationis principium

conducunt? Quare in capitulis heterogamis flores masculi

si adsint semper centrales et foeminei semper marginales?

Cur corolla? tubulosae xanthicae in seriem cyanicam transeunt

cum ligulata? aut ampliata? evadunt? An achaenii rostrum ubi

adest, à calycis tubo tantum aut etiam è pericarpio vero pròducto

formatur?

CONSPECTUS ORDINIS.

* Tubuliflorce. Nempè floribus hermaphroditis tubulosis regulariter

5-( rariùs 4-) dentatis.

Trib. I. VERNONIACE/E. Stylus fi. herm. cylindraceus, ramis sa?piùs

subidatis elongatis, rariùs obtusis brevibus , semper aeqùaliter

et longiusculc hispidis. Stigmatis series ante medios styli ramos desinentes.

Trib. IL EUPATORIACE.E. Stylus fi. herm. cylindraceus, ramis

longis subclavellatis extùs superne puberulo-papillosis. Stigmatis

series parùm prominulae ante medios styli ramos srepiùs desinentes.

Trib. III. ASTEROIDEvE. Stylus fi. herm. cylindraceus, ramis linearibus

extùs subplanis et superne a?qualiter et minute pubcrulis.

Stigmatis series prominula? usquc ad originem pubis exterioris circiter

extensae.

Trib. IV- SENECIONIDEJE. Stylus fi. herm. cylindraceus, ramis

linearibus apice penìcillatis nunc truncalis nunc ultra penicillum ,

in conum brevem aut appendiculum elongatum angustum et hispidulum

productis. Stigmatis series latiuscula? et prominula? usque ad

penicilliim extcnsa?.


V_iWiTXJL Vyk_7A X JJLJ.

Trib. V CYNAREJE. Stylus fi. herm. superne nodoso-incras!

et sa?pè ad nodum penicillatus , ramis nunc concretis nunc li

extùs puberulis. Stigmatis series haud prominula? apicem rame

attin^entes et ibi confluentes.

** LabiatifloYCE. Nempè floribus hermaphroditis sa?pissimè bilab

Trib. VI. MUTISIACEJE. Stylus fi. herm. superne cylindraceu

subnodosus, ramis saepiùs obtusis truncatisve extùs valdè con

et in parte superiore pube minuta a?quali (rariùs nulla ) vesti

Trib. VII. NASSAUVIACEiE. Stylus fi. herm. nunquam noe

incrassatus , ramis linearibus longiusculis truncatis apiceque

penicillatis.

*** Lìguliflorce. Nempè floribus omnibus hermaphroditis ligula!

Trib. Vili. CICHORACEiE. Stylus superne cylindraceus, i

longiusculis obtusìusculis a?qualiter pubescenti-hirtellis. Stigi

series ante medios styli ramos desinentes.

N. B. Confer ad frontem tribùs cu}usque subtribaum di visiona uique cor

tum methodicum et ad calcem totius ordinis i°. indicem generum dichotoi

et ad tyronum faciliorem usum , artiflcialem : 2°. indicem noininum alp

ticum.

Trib. I. VERNONIACEM Less. in linnaà 1829. p.i/±\. 1

p. i34- I83I. p. 625. syn. p. i45. — Vernoniea? (excl. se

et 3) et Tagetinea? Pectidea? Cass. tabi. 11. xx opusc. i»jp. 33

p. 206. dict. 20. p. 384. 36./?. 19.57./?. 359.

Stylus superne cylindraceus , ramis a?qualiter hispidis in più

longis subulatis in paucissimis brevibus obtusisve ; stigmatis glan

disposita? in series prominulas angustas ante medios styli ramos

sinentes. Corolla 5-fida sa?piùs regularis interdùm obscurè bila

aut palmata. Pollen globosum echinulatum.— Capitula uni-pauci

multiflora, sa?piùs homogama discoidea, floribus omnibus he:

phroditis aut in unico genere dioicis , rariùs heterogama radiata

ribus radii ligulatis foemineis. Recept. alveolatum fìmbrilliferi

aut nudum, in paucissimis (dubiis?) paleaceum. Flores cyanici (

purascentes , ccerulescentes aut albi) nec fere unquam xanthici

in Pectidearum subtribu. —Tribus', jam rectè suadentibus ci. Ca

et Lessing, media inter Cichoraceas et Eupatorineas, sed etiam

diantibus Pectideis ad Senecioneas-Tagetineas afFmis.

CONSPECTUS TRIBUS.

Subtrib. I. VERNONIEiE. Capitula discoidea homogama. ((

I-XLVI1I.)

Div. 1. EUVERNONIEYE. Anlhera? ecaudata?. lnvolucrum non e

pressum polyphyllum. (Gen. i-xxxv.)


o DICOTYL. SEU EXQGENyF.

Subdiv. i. ETHULIE/E. Pappo nullo aut simplici coronilbrmi,

(Gen. i-v.)

Subdiv. a. HETEROCOMETE. Pappo uni-hi-aut pluriscriali, omnibus

aut saltem interiore setiformi aut angustissime ligulalo. Capi-

Uilis non fasciculatis. (Gen. vi-xxvi.)

Subdiv. 3. ALBERTINIE/E. Pappo prioris subdiv. Capitulis saepiùs

oligocephalis in glomerulum fasciculatis. (Gen. xxvn-xxxv.)

Div. n. ELEPHANTOPE^E. Anthera? ecaudala?. lnvolucrum comprcssum,

squamis alternis conduplicatis. (Gen. xxxvi-xxxvm.)

Div. in. ROLANDREVE. Capitula i-flora. Invol. oligophyllum (i-5),

squamis sa?piùs concretis. Anthera? ecaudata?. (Gen. xxxix-xuv.)

Div. iv. BOJERIE^E. Anthera? hi caudata?. (Gen. XLV-XLVIII.)

ublrib. II. PECTIDEJE. Capitula radiata helerogama. (Gen. XLIX-

LVIII.)

Div. i. LIABE/E. Cor. disci regulariter 5-fula?. Styli rami elongali.

Folia eglandulosa eciliala. (Gen. XLIX-LIV.)

Div. n. EUPECTIDE^E. Cor. disci sa?pè irregulares. Styli rami abbreviati.

Folia glandulosa basi sa?piùs cibala. (Gen. LV-LVIII.)

Subtrib. I. VERNONIEJE. Cass. trib. XX. gen. paucis excl. aut adii.

Capitula discoidea nec radiata. Styli rami elongati acuminati. — Folta

llerna rariùs opposita. Flores albi, ccerulei, aut purpurei.

)iv. i. EUVERNONIETE. —Vernoniea? prototypa? Cass. tabi. xx. sect. i v

— Vernoniea? plera?que Less. in linneed i83o. p. i36. syn. i/\6.

excl. Liabcis et Pectidcis.

Capitala discoidea maltiflora (in paucissimis paucillora imo i-flora), Anthera

caudata?. lnvolucrum teres multiseriale imbricatuui. Reeept. nudum aut alveola

un imo fimbrillifernm nec forsan unquaui vere paleaceum (excl. forte Hetero -

orna?) Cor. tubulosa regularis aut subpalmata. Styli rami semisubulati. — Folia

1 terna (in paucissimis opposita).

Subdiv. i. ETHULIEÌE.

Pappo nullo ant coroniformi uniseriali. Capitulis uni- ant multifloris, distincti.';

tee in glomerulum concretis.

I. ADENOCYCLUS Less. in linnceà 1829. p. 337/. 39-41. syn. p. I5I.

Capitulum i-florum. lnvolucrum oblongo-cylindraceum ini liricaum,

squamis coriaceis siccis i-nerviis interioribus multò longioribus.

Recepì, punctiformc. Cor. regularis, limbo à tubo haud distincto pròiundò

5-fido , lobis acuminatis parte integra glabra brevioribus. Anth.

uclusa?. Filam. glabra laovia. Achamium obeonicum breve silicatimi

glaberrimum , ncctario alveolari, disco epigyno orbe glandularum notato.

Pappus o. —Frulcx Odontoloma? ha DÌ tu. Rami juniores petiolique

subcanesccntes, Folia alterna petiolata ovato-oblonga acuminata sub


COMPOSITiK-VERNONIACEJE. 11

integerrima glabra. Corymbi terminales pluriès dichotomi condensati.

Cor. rosea?.

I. A. CONDENSATUS (Less. 1. e). J ìn insula Trinitatis. Enpatorium condensatum

Rejch. io Sieb ! fi. exs. trin. n° ?3. (v. s.)

t

II. ODONTOLOMA H. B. et Kunth. nov. gen. 4- p- 43. t. 319. Juss. dict. 35.

p. 395. Cass. tabi. xx. n. 46. Lew. z'/z linnccà 1829. /?. 337- syn.p. 147. «on Per.?.

Capitulum i-florum. In voi. cylindraceum imbricatum, squamis siccis

i-nerviis interioribus longioribus. Reeept. punctiforme. Cor. regularis

glabra 5-fida, lobis acuminatis parte integra brevioribus. Fil. laevia.

Styli rami semi-subulati. Achsenium breve glaberrimum , nectai io alveolari.

Pappus i-serialis coroniformis coriaceus brevis apice ina?qualiter

et acute multihdo-dentatus. —Arbuscula , ramis fuscescenti-tomentosis,

foliis sparsis petiolatis ovatis integerrimis acuminatis suprà glabris, subtùs

pulverulento-tomentosis. Corymbi terminales subsessiles ramosissimi.

Capitula fasciculato-congesta. Cor. albidae?

1. O. ACUMINATUM (H. B. et Kunth. 1. e). 5 * n convalli Caracasaua. Eupatoriam

coraifolium Willd. herb. ex Less.

III. OIOSPERMUM Less. in Unnceà 1829./?. 339-/. 69. 71. 72. 78. spi. p. 148.

— Ethulia? sp. Nees. Calydermi sp. Spreng.

Capitulum multiflorum a?qualiflorum. lnvolucrum imbricatum patcns

teres, squamis scariosis glabris acutis, basi foliis ina?qualibus capitulo

longioribus cinctum. Reeept. latum nudum. Cor. regularis, limbo o-fido

à tubo vix distincto , lobis acuminatis parte integra brevioribus. Anth.

inclusa?. Filam. la?via. Acha?nium apice rotundatum glandulosum multicostatum

, disco epigyno parvo. Pappus o. — Herba ramosa glabriuscula

adscendens basi repens. Folia alterna petiolata ovato-lanceolata

utrinquè attenuata serrata. Capitula solitaria longè peduncolata opposi

lifolia. Cor. pallida.

i. O. INVOLUCRATUM (Less. 1. e), caule glabrinscalo, foliis petiolatis ovatis membranaceis

glabris, corolla hispidiasculà , acha?nio turbinato-ovato pubescentihispidulo

loagiore. (J) in Brasilia? arenosis circa San Pedro de Alcantara. Ethulia

involucrata Nees et Mari. nov. act. nat. cur. 12. p. 3. Amphirephis psilocarpa

Nees et Mart. ibid. p. 4» Calydermos repens Spreng. nov. entd. 1.

p. 278. obs. ex ipso ('syst. 3. p. 458) manca, (v. s. comm. à Mas. reg. Berol.)

2. O? WIGHTIANUM, caale villosissimo, foliis sessilibus ovatis acuminatis basi attenuatis

utrinquè (praecipuè in nervis) villosissimis, corolla glabra, acba?nio gracillimo

breviore.— In India orientali legit ci. Wight. Amphirephis Wightiana

Wall! cat. comp.n. 68. Stylus ex antheraram tubo non exsertus simplex glaber

forte abortivus. Flores in capitalo circiter 100 gracillimi. An genus proprium ?

(v. s. cora. ab ampi, cceta mere. angl. £nd. or.)

IV. SPARGANOPHORTJS Vaillant. act. soc. par. 1719. p. 368. Gcertn.fr. 2.

p. 396. t. i65. Cass. dict. 5o. p. 71, Less. in linn. 1829. p. 335. .972. p. 147. non

Lag. nec Michx. — Strachium P. Brown. jam. 312. t. 3/»./! 2. Juss. gen. 184.

— Athensea Adans.fam^ i.p. 121. non Schrcb. — Ethulia? sp. Lin.

Capitulum multiflorum a?qualiflorum. lnvolucrum teres imbricatum

squarrosum, squamis siccis. Reeept. nudum. Cor. regularis 3-fida rarissime

4-fida, lobis acuminatis , tubo et fauce subcontinuis brevioribus.

Anthera? inclusa?. Filam. la?via. Styli rami semi-subulati. Achamium „

obliquò obpyramidatum 3-5-costatum glabi um glandulosum , collo apicali

magno. Pappus 1 -sciialis brevis coroniformis crenulatus cartilagi-


12 DICOTYL. SEU EXOGENJE.

neus. — Herba? annua? glabra? ramosa?.— Folia alterna elliptica utrinquè

acuminata breve peliolata serrata. Capitula ad axillas sessilia.

i. S. VAILLANTII (Gsertn. 1. e.) , foliis distanter serratis. (J) in subhumidis, fossis et

ripis graminosis, Jamaica?, Sancti-Thomasii, Porto-Ricci, Gnadalupa?, Guayaquili,

Brasilia?; nec at videtur in India orient. ut dixit Vaili. 1. e. Strucbium

Brown. 1. e. Sparg. Vaillantii et Sparg. Strucbium Pers. ench. 2. p. 398. Steud.

nomen. phan. n. 801. excl. syn. Adans. et R. Br. Etbulia sparganophora Lin.

sp. 1171. Arrab. fi. flum. 8. t. 90. Ethulia Strucbium Swartz.! fior. ind. occ.

1297. Strucbium Americanum Poir. dict. 7. p. 4/5 (v. s.)

1. S. AFRICANUS (Stead. nom. pbaa. 801) foliis obtusè repandis dentatisve. (T) ia

Africa Owariensi et Senegalensì. Strucbium Africanam Beauv! fl.Ow. et Ben. 1.

p. 80. t. 48. Herba priori simillima nec forsan specificò distinguenda. Capitula

in utràque variant solitaria gemina aut in axillis 3-4« (v. s.)

•j* Spccies excluscc.

S. AGERATOIDES Lag. ~ Àgeratum ccelestinum.

S. OETDSIFOLIUS Lag. m Àgeratum conyzoides.

S. VERTICILLATUS Micb. = Sclerolepis verticillatus.

S. SONCHIFOLIUS Spr. = Cephalopborus soncbifolius.

V. ETHULIA Cass. dict. i5. p. 7. et 4§7- Less. in linn. 1829.^». 336. f. 26. 27.

35. et /,3. syn. p. 148. non Gcertn. — Kahiria Forsk.pl. ceg. i53. —Ethuliae

spec. Lin. — Pirarda Adans. jam. 2. p. 499 non Cass. — Leighia Scop. non

Cass.

Capitulum multiflorum a?qualiflorum. Invol. teres, pluriseriale, squamis

subfoliaceis acutis. Reeept. nudum. Cor. regularis, limbo campanulato

5-fido, laciniis acuminatis parte integra brevioribus. Antli. inclusa?.

Styli rami semisubulati. Acha?nium obpyramidatum 4-quetrum.

4-costalum glabrum glandulosum apice truncatum 4-5-gonum. Pappus

minimus coroniformis carnosus integerrimus. —Herba? ramosa? erecta?.

Folia alterna oblonga utrinquè attenuata serrata aut integra pellucido

punctata. Capitula Pisi magnitudine in corymbumdisposita. Cor. rosea?

aut purpurea?.

* Genuina?, foliis non decurrentibus.

1. E. CONYZOIDES (Linn. sp. 1171 Lin. f. decad. 1. t. 1) , ramis corymbosis subdivergentibus.

Foliis elliptico-lanceolatis sa?pìùs grosse serratis. (i) Cor. purpurea?.

Variat foliis grosse serratis rarissime subintegerrimis plus minùs distinctè

pellucido-glandulosis.

et. Ludica, caulibus foliisque glabriusculis.— in India orientali ad Borruguya,

Barsi, etc. (Roxb! Wall!) Eth. ramosa Roxb ! berb. (v. s. sp. et v. e.)

(è. Africana, caulibus foliisque adpressè villosis. — In yEgypto ad ripas Nili

(Forsk! Delil! ) in Senegalià (Rouss! ) in palndosis Albreda? ad ripas flum.

Gambie (Perrot !). Kabiria Forsk. pi. aeg. descr. i53. Eupatorium ateolatum

Perrottet ! in litt. Herba major et magis villosa quàm var. et : forte specificò

distinguenda ? Specimina glabriora et subintegrifolia. In Africa australi

et orient. ad Orasamwabo et Omsaaculo legit ci. Drege. n. 5o65 ! (v. s.

sp. )

a. E. GRACILIS (Delil. in Calli, voy. t. 64 et in descr, pL Caill. p. 44. t. 3. f. 5),

ramis strictis panicnlatis, foliis lanceolatis iutegerrimis aut parco serratis. (f) la

Sennar ad El-Zerebyn (Cailliaud et Acerbi! ) Cor. rosea?. Herba piloso-asperula.

Folia distiuctè pellucido-puactata. (v. s. comm. à ci. Acerbi.)

3. E. ANGUSTIFOLIA ( Bojer ! in litt. i835) ramis corymbosis apice adpressè pao

bescenti-villosis, foliis elongato-lineari-lanceolatis subintegerrìmis,invol. squa


COM POSITI-VERNON LACERE, I 3

tnis obtusiusculis. (D in ics. Madagascar ad agros cultos legit ci. Bojer. Cor.

purpurea?. Daabus prioribus similis, sed capitula, etiamsi numero floruni

simili 20-21, composita, duplo minora et invol. squama? subobtusa? nec acuminata?.

( v. s. comm. à ci. inv. )

* * Sparia?, foliis decurrentibus.

4. EPGARIEPINA, suffruticulosa ramosissima glabra, foliis oblongo-linearibns

iategris aut remote serratis in ala» aagustas integerrimas decurreatibus, capitulis

ad apices rauiorum glomerato-capitatis. $ in Africa australi ad flumen

Gariep legit ci. Drege n. 2721! Habitus E. gracilis, sed caulis suffrutescens.

Invol. squama? acuta?. Capitala forte dioica. Styli fi. masc. ? simpliees, fi. fcem.

bifidi, ramis bispidulis. Acha?nia minima ex statu immaturo calva. An generico

separanda ? Ex capitulis junioribus non asserere queo. (v. s.)

5. E? BRASILIENSIS (Link, emira. bort. Berol. 2. p. 310) caule alato, foliis lanceolatis

acutis serratis pubescentibus decurrentibus, floribus subcorvmbosis.

% in Brasilia !|.

-j- -j- Species cxclasw.

E. AGERATOIDES Spreng. == Alomia ageratoìde?.

E. BIDENTIS Linu.= Flaveria coutrayerba.

E. AURICULATA Thuob. — Dichrocephala Capensis.

E. DIVARICATA Linn. =r= Epaltes divaricata.

E. INVOLUCRATA Nees et Mart. := Oiospermum involucratum.

E. INTEGRIFOLIA Don. = Cotula.

E. PANICULATA Houtt. :=Hippia integrifolia.

E. REPANDA Nee. =:Cephalophora glauca.

E. spARGANorHORA Linn. = Spaiganopborus Vaillantii.

E. STRUCHIUM Swartz. = Spargauophorus Vaillantii.

E. TOMENTOSA Linn. = Artemisia lavandula?folia.

E. UNIFLORA Michx. r= Sclerclepis verticillatus.

VI. HERDERIA Cass. dict. 60. p. 5Z6 et D99.

Capitulum multiflorum discoideum homogamum. R.ecept. plan>im

nudum. Invol. campanulatum biseriale, squamis oblongis a?qualibus

foliaceis. Cor. 5-fida, lobis extùs glandulosis. Stigmata ut in Elhulià.

Acha?nia tri-rariùs-tetraquetra prismatica in invol. dense conforta ,

glabra, angulis nervifonnibus, annulo cupulari apice coronata. Pappus

biformis uniserialis, paleis 8-10, crassis oblongis obtusis, imo interdùm

emarginatis ciliatis, demùm stellato-patentibus constans, et setis 2-5

elongatis rigidis scabris ex angulis acha?nii ortis constans. — Herba?

Senegalenses riparia?, ramosa? sa?pè ramosissima?. Folia alterna obovata

obtusa apice subdenticulata. Capitula terminalia solitaria. Flores purpureo-violacei,

Genus affine Ethulia? sed pappo facile diversum.

1. H. TRUNCATA (Cass. 1. e). (l)? lf? secus flamen Senegal legit ci. Perrottet et

quatuor varietates aut species observavit.

a,, leptorhiza, radice exili simplici caule erectiusculo foliis obovato oblongis,

nascentibus ramulisque snbvillosis adultis glabratis. (j)? in demissis et

argillosis secus flumen Senegal in regione Walo post ffuv. iaundationem

mense decembri. Forte sequentis a?tas junior (v. s. )

/£. adscendens, radice obliqua fibrillosi caule adscendente ramoso foliis obovato

oblongis, nascentibus ramulisque snbvillosis, adultis glabratis. If. ? in

argillosis cum priore, (v. s. )

y. inuhicaulis, radice crassa sublignosà tereli verticali, caulibus è rollo


ili

DICOTYL. SEU EXOGENiE.

iunumeris diffusis ramosis obovatis, foliis ramulisque junioribus subvillosis,

adultis subglabratis If ? iu iuundatis argillosis cum prioribus. (v. s.)

'villosa, tota etiam adulta villosissima fere lanata. If. cum priori (v. s.

omnes comm. a ci. Perrottet.)

Subdiv. 2. HETEROCOMEJE.

Pappo uni- bi- aut rariùs pluri-seriali, inieriore semper setiformi, exter. setiformi

sqnamellato aut rarissime coroniforrai ; capitulis uni-bi-aut multinoseli -

losis distinctis nec in glomerulum concretis.

VII. PACOURINA Alibi, guian. 2. p. 800. t. 316. Kunth nov. gen. 4. p. 23. —

Pacourinopsis Cass. bull, philom. 1817 septemb.p. I5I. dict. se. nat. 3j. p. 212.

Less. in linnceà 1829. p. 3i8. —Pacourina sect. Vernonia Less. in linnceà I83I.

p. 680. Meisteria Scop. introd. non Gmel. nec Raeusch. — Haynea JVilld.

spec. 3. p. 1787. non Schum.

Capitulum globosum multi- et a?qualiflorum. lnvolucrum floribus

suhc%qualc imbricatum, squamis latis ovali-oblongis parallelinerviis

margine membranaceis, exterioribus foliaceis spina tcrminatis, inter.

siccis obtusis. Reeept. planum nudum carnosum. Cor. regularis, tubo

brevi, fauce cyhndricà, 5-lobis subacuniinatis parte integra brevioribus.

Anth'. inclusa?. Styli rami glabriusculi. Acha?nia cylindracea longè glabra,

corticc crasso enervio. Pappus brevis pluriserialis, pilis rigidis

crassiusculis denticulatis , interioribus basi subconcretis.— Herba? glabra?.

Caulis teres. Folia alterna ovalia aut oblonga in petiolum marginatimi

subamplexicaulem attenuata. Capitula oppositifolia aut lateralia ?

sessilia solitaria. Cor. purpurea?. — Genus à Vernonia diversissinnun

habitu toto , acha?nii forma et pappo.

1. P. EDULIS (Aubl. 1. e.), foliis ovali-lanceolatis dentibus setiformibus distantibus

bine inde serratis, capitulis oppositifoliis, involucri squamis exterioribm

obtusis spinulà mucronatis. — In Cayennà. Folia utrinquè glandulis inuumeris

opacis notata. Pacourinopsis integrifolia Cass! Dict. 37. p. 212. Less. in

linna?à 1829. p. 3i8. Vernonia n° 142. Less. in linna?à i83i. p. 681. Havuei

edalis Willd. 1. e. (v. s. comm. à mus. Par. et sem. mat. in herb. Desf.)

2. P. CIRSIIFOLIA (H. B. et Kuoth nov. gen. am. 4- P- 3o.) foliis oblongis acuminatis

grosse dentato-spinosis, capitulis lateralibus? involucri squamis exterioribus

spina terminatis 1[, ? in humidis prope Gnayaquil Quiteusiaui. Pacou

riuopsis dentata Cass. 1. e. Vernonia n° i43. Less. in linna?à i83i. p 681.

-j- Species exclusa.

Haynea pednaculata Spr. = Vernonia pedunculata.

Vili. HETEROCOMA DC. ann. mus. 16. p. 191. t. 7. choix mem. 1 p. 04. t. 3

Less. in linnceà 1829. p. 339 s J n - P' l $°- Serratala? spec. Pers.

Capitulum multiflorum a?qualiflorum. lnvolucrum campanulatum

subteres imbricatum, squamis coriaceis siccis plurincrviis, interioribus

sublongioribus subpungentibus. Reeept. paleis involucri squamas referentibus

caducis onustum, et alveolis 1-floris ad palearum axillis noiatum!

Cor. regularis, tubo tereti, laciniis 5 linearibus tubo longioribus.

Anth. subexsertse. Styli rami semi-subulati. Acha?nium oblongo-cylindraceum

«labrum, disco epigyno magno, ncctario alveolari. Pappus

biserialis, serie esteriori brevi corona?fbrmi cartilaginea crenata, interiori

setis filiformibusapice serratis longis rigidis caducis. — SuH'ruiiccs

Brasiliani. Folia alterna, Capitula ad axillas sessilia. Forte capitulum


u^iui-^.31 ITU,- v mir^ui^iALil^/L*.

poliùs dicendum essct glomerulus capitulis i-floris ad bractes

axillas ortis constans: palea? recepì, poliùs bractea? : alveolae invo

proprii rudiinentum?

I. 11. ALIUDA (DC. 1. c. descr. et icon.) , foliis semi-aruplexicaulibns obli

lanceolatis utrinquè tomento adpresso brevissimo aUridis, corollis gh

j in Brasilia Less. in linn. 1829. p. 34°- ^ °°. 5i. 5?. Cnicus foliis semi

plexicaulibus, etc. Veli, in Roèm. script, lus. et or. 141. Serratola allùda

in Pers. ench, 2. p. 391. (v. s. )

-j- Species exclusce.

il. BIFRONS DC. r= Chronopappus bifrons.

II. PEDUNCULATA Steud. — Hololepis pedunculata.

ÌX. VERNONIA Schreb. gen. 2.p. 54l. Swartzfi. Lnd. occ. 3 p. i3i7.

Lessing in limucà 1829. p. 244 syn. p. ifò. (excl. spec. piar.) Vernonia,

lùcida , Gyniuanthenium, Oliganthes, Lepidaploa et verosimiliter Achyrc

et,Centrapalus Cass. dict. — Vernonia et Pollalesta H. B. et Kunth.

Capitulum pluri- seu multiflorum a?qualiflorum. lnvolucrum in

calum floribus breviùs, squamis interioribus longioribus. Reeept. un

aut rariùs alveolato-subfimbrillosum. Cor. regularis 5-fida, lobis ]

integra suìxequa li bus. Filam. la?via.Acha?nium callo basilari cartilag

disco epigyno magno. Pappus saepiùs biserialis, serie interiore seti!

externam sa?pè paleaceam longè superante, rariùs biserialis acquali

Herba? creda? aut frutices imo fere arbores habitu vario. Folia ali

(in paucissimis opposita) sa?pè glandulosa. Infloresccntia varia

scorpioidea. Flores in capitulis numero varii, in unica solitarii, in

rimis 3-4, in plerisquc co. Cor. purpurea?, rosea? aut alba?, nunc

flava?, fere in omnibus glabra?. Genus vastissimum aut forte divi

dum, aut plerisque sequentibus augendum! Habitum pnecipuò sei

sum in distributione generica admissa forsan ulteriori examini

jiciendà.

Sect. 1. ACILEPIS Don. prod.fi. nep. 169.

Capitula multiflora sessilia. Invol. squama? multiseriales imbricata? sul

gentes. Recep. alveolatum. Acha?nia angulato-villosa. Pappus biserialis, ser

terna brevissima. Herba? Iodica?.

I. V. RIGIOPHYLLA, caule tereti pubero, foliis obovato-obloogis basi attei

apice acutis serrulatis utrinquè glandulosis subtùs reticulatis secus nervo*

et breve velutinis, corymbi capitulis i-3 sessilibus, involucri squamis sub!

vibus valdè acuminatis glabris, exterioribns confertis brevissimis, acba?nio

villoso. *}£ in India orient. Nepaulià ad Bechiaco et Hethaura legit [ci. Wi

V. rigida "Wall! cat. et herb. u. 2925. comp. 35. non Swartz. Folia fere

ne Uri asperi sed invol. et fruct. diversus. Pappi series externa interiori qi

piò brevior. ( v. s. comm. ab hon. ccet. mere. angl. Ind. orient. )

2. V. TERES (Wall ! cat. et herb. n. 2926. comp. 36), caule tereti simplici

dnlosis pilis scabrido, foliis rigidis sessilibus obovatis oblongisve breve ai

natis grosse serratis utrinquè glandulosis subtùs reticulatis secus nervo

bridis, capitulis axillaribus sessilibus solitariis ultimis subconfertis , inv<

.squamis oblongo-linearibus acutis subpungentibus multiserialibus, ex

brevissimis, acba?nio pubescente. !£ in India orient. Acilepis squarrosa

proti. i6(). Vero, squarrosa Less. in liuna?à i83i. p.627. non p.678. Pappi

ext. interiori 4° brevior paucisctosa.

et. angustio/; foliis oblongis subovatis. Eupatorium paucifloruui Wal

Taongdoug et Prome. (v. s. )


i6 DIC0TYL. SEU EXOGENvE. VERNONIA

@. latior, foliis Iatiùs obovatis. Onopordon teres Hara. ad Sakanaghur.

(v. s. comm. ab boa. ccet. mere. augi. Iad. or.)

Sect. li. HOLOLEPIS. — Hololepis DC. ann. mus. 16p. ìqo. ree. mem.

p. 34- Cass. dict. 21. p. 3o8. Haynea' sp. Spreng.—Vernonia?

sp. Less.

Capitulnm mnltiflorum.JIovolucri squama? sicca? coriacea? adpressè imbricata? ;

exteriores breves ovata?, interiores seorsìm elongata?. Reeept. latum planum alveolatum

fimbrilliferum. Acba?nium glaherrimum. Pappus paleis piliformibus

rigidis a?qualibus barbellulatis nnmerosis. — Herba? ( forsan basi suffruticosa? )

Americana? erecta? crassa? ramosa?. Folla alterna petiolata elliptìca penninervia integerrima

suprà glaberrima, subtùs sublepidoto-canescentia. Rami axillares foliis

longiores apice i-cepbali erecti.

§. 1. Pcdunculis i-ccphalis nudis aut immediate sub involucro folia

floralia 4 bracteanlia gerentibus.

3. V. rr.DUNCULATA (DC. ann. mus. 16. p. 190. t. 6. ree. mem. p. 35. t. 2. sub

Hololepis), involucri squamis glaberrimis, corolla? lobis glabris, receptaculì

fimbrillis bine inde elongatis et aebaenium superantibus *2£ ? in Brasilia. Serratuia

peduncolata DC. in Pers. ench. 2. p. 391. Haynea pedunculata Spreng.

syst. 3. p.3gi. H. pedunculata Cass. 1. e. Pappus rufescens. (v. s.)

4-j|V. INVOLUCRATA (Less. in linna?à 1829. p. 246. et 1831. p. 627 excl. syn.), involucri

squamis extùs margine ciliatis, corolla? lobis apice barbatis, receptaculì

fimbrillis brevibus % ? in Brasilia tropica. Pappus flavescens. Invol. squama?

3-nervia? dicuntur nec ut in priore enervia? aut multinervosa? dicenda?.

§. 2. Capitulis ad apicem plurimis aggregatis inter folia sessilibus,

invol. squamis in acumen sub spino sum aut molle desincntibus.

5. V? PROTEOTSIS , tota capitulis exceptis adpressè sericeo-argentea, caule berbaceo

tereti striato usquè ad apicem foliato, foliis semiamplexicaulibus elongato-lanceoìatis

acuminatis integeirimis summis basi multinerviis, capitulis ad

apicem aggregatis breviter pedonculatis multifloris, invol. campanulati squamis

in acumen longum subspinosum desiuentibus. Jf? in serra de Picdade

prov. Min. Ger. legit. ci. Martius. Proteopsis argentea Mart. et Zucc! herb.

Acha?nia glaberrima angulata. Pappi seta? 2-seriales lineari-acuminata? ciliata?

caduca? inter se similes. An Decaneuro an Hololepidi afiìnis? (v. s. in h. acad.

Reg. Monac. )

6. V. ANDRIEUXII, caule frutescente tereti araneoso et piloso-glanduloso, foliis

oppositis petiolatis elliptico-lanceolatis utrinquè acuminatis argute et remote

serratis hìnc inde sublobatis suprà breviter scabridis subtùs dense cano-tomentosis

, capitulis ternis pedunculatis, invol. squamis inermibus multise'ialibas

elongatis squarroso-subtortis , achamio adpressè pubescente. 5 1D - Mexico

inter Tehuantepec et flum. Guaracoalcos septemb. fior, legit. ci. Audrieux pi.

exs. n. 269! Pappus rufescens, ext. squamellatus brevis. Petioli 1 l poli, longi.

Folia 4-5 poli, longa, sesquipollicela lata. Species pulebra priori babitu affinis

sed forte caract. nimis aliena, (v. s. comm. ci. Andrieux. )

§.3. Ericoidcce, nempè fruticosa^, ramis usquè ad flores folia confcrta

gerentibus, apice capitula cylindracea gerentibus.

7. V. BUXOIDES (Less. in linnaeà 1829. p. 247. I83T. p. 629I, fruticulosa, ramulis

apice angulatis toraeutosis, foliis sessilibus confertis obovatis integerrimis coriaceis

suprà glabris lucidis, subtùs dense tomentosis, ramis iloridis ad apicem usquè

foliosis, capitulis cyliadraceis 7-floris, iuvol. pauciserialis squamis siccis 3-ner-


VFRNONIA. ^uiviJr/UMi7t,-VERN0NIACE/E.

viis obtusis, acha?nio multicostato. fi in Brasilia tropica. Cor. glabra? pc

rea?? Pappus flavesceos. Folia 3-4 ha. longa, 2 lin. lata.

8. V. ERICOIDES (Less. 1. e. 247. excl. syn. et Less. in iinnani I83I. p. 620), i

cosa, ramis confertis terelibns tomeutosis, foliis sessilibus ì-nerviis cor;

confertis linearibus integerrimis suprà glabris subtùs tomentosis, ramulis «•

pitula usquè foliosis, capitulis cylindraceis multi floris, invol. squamis obl<

acutis basi trinerviis, acha?nio multicostato, pappo biseriali, paleis a?qu£

ciliatis. fi ,n Brasilia tropica (Less.), in monte Ifambe da Villa do Principe

Minarum (Mart !) Vernonia alpicola Mart! herb. Cor. purpurea?? glabra?. Pi

flavescens. ( v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

9. V. OLEASTER, caule fruticoso ramoso tereti, ramis cano-tomentosis,

oblongis subsessilibus integerrimis ì-nerviis subobtusis suprà virescentibus

velutinis subtùs caoo-tomentosis, capitulis ad apices ramorum ciré. 3 sest

congestis 20-floris, invol. maltiserialis squamis lineari-lanccolatis actirc

subtomentosis longè ciliato-barbatis. $ in Serra de Piedade prov. Minas-(

Brasilia? legit. ci. Martius. Albertinia Oleaster Mart ! herb. Folia pollicem 1

2-3-lin. lata. Achamium glaberrimum. Pappus biserialis setis caducissinm

dis longitudine a?qualibus ! Receptaculum punctatum. (v. s. in herb. Reg. M

io. V. rsEUDO-MYRTus ( S. Hll. voy. Diam. 1. p. 94 et 367), caule fruliculoso

ramoso tereti, ramis apice angulatis tomentosis, foliis confertis parvis pel

lanceolatis ì-nerviis obtusis suprà nigro-punctulatis, subtùs albo-tomer

capitulo terminali solitario inter folia sessili, invol. cylindrici squamis line

obtusis ciliatis, acbaeoio glabro io-costato, pappi seriebus a?qualibus , pai

harbulatis soperaè capiìlaceis. fi * n Brasilia? Serra de S. Antooio. Cor. ]

caeruleae aat. purpurea?. Fol. 4-5 lio. longa, sesquilineam lata, petiolo 1

Pappus rufescens.

Sect. in. LEPTOSPERMOIDES.

Capitola solitaria terminalia multiflora. Acha?nia sericeo-villosa. Pappi

ina?quales, externà paleaceà brevi. — Species Americana? et Madagascarien

11. V. ADENOPHYLLA (Mart ! herb. ), caule fruticuloso ramoso tereti basi f

inter folia villoso ca?t. glabro, foliis sessilibus obovato-oblongis intege

obtusis vix mucronulatis peuniuerviis nervis ulrioquè prominnlis uti

glabris sobtùs crebre glandulosis basi sparse piligeris, ramis subapbyllis

lissimè striatis i-cephalis, capitulo 20-38-floro, invol. hemispha?rici sq

oblongis obtusis dorso nigro-puberulis pappum a?quantibus, cor. glabra gì

liferà, acha?nio striato sericeo-villoso pappi ser. ext. anguste paleaceà

brevi, fi in altis Serro Frio prov. Minar. Gener. Brasilia? legit. ci. Mi

Species distioctissima vix semipedalis, habitu fere VeiL-onia? fruticolosa?.

8-10 lin. loDga , 3-4 lata. Pedone. 2 pollic. Cor. p arpa rea?, (v. s. in h.

reg. Monac.)

12. V. LEPTOSPERMOIDES (Mart ! herb.),fruticosa, ramis teretibns subopposit

nioribus tomeatosis, adultis glabris, foliis coafertis sessilibus coriaceis intc

mas, juaioribus utrinquè molliter hirsutis, adultis suprà glabris subtùs veli

nervo medio promiuente, capitulis 9-floris ad apices ramolorom solitaria

folia sessilibus, invol. squamis paucis oblongis oblusiusculis enerviis ei

dorso apice puberis. fi in campis editis prov. Minarum generalium Brasi

Tejuco, Serro Frio, legit ci. Martius. Acha?nia obovata substriata rufa già

cula. Pappus biserialis stramineus, exter. brevis, interior quadruplo 1(

scaber. Affinis ex descr. videtur V. elicoidi et buxoidi, sed pappi ext. b

sectione differt. ( v. s. in b. Acad. reg. Monac. )

i3. V. r-OLYGAL/FFOLiA (Less. in linna?A I83I. p. 628. non Liebt.), caule fre

diffoso , ramis teretibus pube brevissima stellato-lepidotà superne pubescei

foliis brevissime petiolatis coriaceis oblongo-obovatis obtusis integerrimis

lepidotis, capitulis i-3 terminalibus sessilibus 9-floris, invol. cyliudrncei

mis imbricatis acuminatis dorso albo-pilosis longè ciliatis, acba?nio j

pappi scr. ext. brevi capillari, fi in montibus altis prov. Emi ina? iusul;

V. 'A


i8 DICOTYL. SEU EXOGENJS. VERNONIA.

da gas car. Vernonia proeumbens Bojer! in litt. i835. Folia 4~7 lin. longa 7

i ^-4 lin. lata ; cor. lobi revoluti; limbus à tubo non distinctns. Stylus bulbo

sus. Pappus ferrugineus. (v. s. comm. à ci. Bojer.)

14. V. GLUTINOSA , fruticosa , ramis teretibus junioribus brevissime velutinis foliisque

superne glutinosis, foliis obovatis ovalibusve basi cuneatis snbpetiolatis

tenue quintuplinerviis reticulatis rigidulis integerrimis, capitulis i-3 sessilibus

terminalibus, invol. squamis lanceolato-linearibus subviscosis, acha?nio senceo-villoso,

pappo multiseriali, setis exterioribus paucis paulò brevioribus. fi in

insula Madagascar propè urbemTaananarivou, legit. ci. Bojer. Vernonia pauciflora

Bojer! in litt. non Less. Frutex 4-5-pedalis. Folia juniora rufescentia.

Pappus rutilans invol. paulò longior. Flores in spec. meo iuexplicati. (v. s.

comm. à ci. Bojer. )

i5. V. ARGYROPHYLLA (Less. in liuoacà 183 1. p. 627), ramis ad apicem nsquè

foliatis, foliis approximatis coriaceis brevissime petiolatis obovatis acutis suprà

demum aitidis subtùs argenteo-tomentosis, capitulis terminalibus solitariis, invol.

campanulati squamis siccis mnticis acuminatis extùs pilosis , acba?niis villosis,

pappo pluriseriali, ser. ext. breviori latiori. fi ? in Brasilia. Cor. glabra?

purpureo-violacea?.

16. V. THONTICOLA (Mart! herb.), fruticosa, rsmìs teretibus glabris, foliis sessilibus

ereetis coriaceis integerrimis oblongis margine late revoluta suprà junioribus

sparse puberulis demum glabris punctulatis subtùs adpressè tomentosis,

capitulis 5-floris oblongo-cylindricis 2-5 ad apices ramulorum aggregatis in

su nimis axillis aut apice ipso sessilibus, invol. squamis siccis rufìs glabris acuminatis.

fi in monte Itambe prov. Minarum Brasilia? , legit. ci. Martius. Habitus

I.ycbnophorce , sed capitula distincta nec vere gloraerata. Acb;euium pubescens

oblongum. Pappi exter. palea? lata? acuminata?, inter. duplo triplòve lougiores

setiformes, omnes alba?. An Chrysocoma adpressa Arrab. fi. flum. 8. t. 35? (v.

s. in li. Acad. reg. Mouac.)

Scct. iv. VANILLOSMA Less. in linnoià i83l.p. 63o. — Veni, axilliflora?

Less. in linnceà 1829.^. 201.

Capitula pauciflora aggregata fasciculata , faseiculis axillaribus folio suo brevioribus.

— Frntices Americani. Folia petiolata penninervia sa?pissimè subtùs iocana.

§. 1. Achceniis glabris.

Capitulis sessilib 11 s.

17. V. SPLENDENS (Less. in linnasà 1829. p. I5Ì.. et i83i. p. 63o), fruticosa, caule

tereti glabro, ramis flexuosis vix apice petiolisque subtomentosis, foliis petiolatis

coriaceis oblongis integerrimis suprà lucidis subtùs tomento albo adpresso,

capitulis spicato-congestis sessilibus 3-floris, invol. squamis coriaceis obtusis

ì-nerviis ciliatis extùs pubescentibus, achamio glaherrimo multicostato, pappi

serie exter. brevi, fi in Brasilia tropica, ad sepes circa Rio-Janeiro. Pappus

argenteus. Conyza lucida Spreng. oeu entd. 2. p. 14?.. Conyza splendens

Spreng. syst. 3. p. 5g. Carpholobns sessilifloi us Scbott. ia Spreng. cur. post»

409. Vanillosma argyrophyllum Mart! herb. Variai foliis ovatis oblongis lanccolatlsve,

pagina super, vcnis subprominulis reticolata. Pappi ser. ext. niultisetosà,

inter. triplo brevior. ( v. s. )

18. V. ISOTRICHIA, caule fruticoso tereti glabro, ramis flexuosis junioribus petiolisque

velulino-tomentosis, foliis petiolatis ellipticis breviter acuminatis integerrimis

suprà glabris lucidis subtùs velutiuo-tomentosis, capitulis 3-floris ad

axillas foliorum sessilibus 7-8 gloraeralis, invol. squamis obtusis intimis glabriuseulis,

achamio gì a ber rimo pappi setis omnibus a?qualibus. fi in frnticetis

circa Ilio de Janeiro legit ci. Lbotsky. V. splendenti similis, sed pappus isoeb.rtns,

acliauiium dimidio brevius, invol, glabriora paulò longiora, folia superne

juniora snbrctieul.ita adulta bevia , petioli 5 lin. longi. Folia 2-3 poli

loiuja pollicelo sesqui politemi ve lata. (v. s. )


MRNONIA. COMPOSIT^-VERNONIACEiE. 19

19. V. LEPROSA (Less. in linna?à 1829. p. 262), fruticosa, ramis angnlatis tomento

adpresso fulvo petiolisque 4-gonis oblectis, foliis coriaceis oblongis acuminatis

integerrimis pellucido-glandulosis glabris subtùs leprosis, capitulis paucis spicato-glomerulatis

2-3-floris, invol. squamis subrotundis siccis 1 -nerviis acha?oio

glaberrimo glaaduloso multicostato, pappi serie exteruà caduca brevi. A in

Brasilia tropica. Pappus argeoteus.

20. V. ROTUNDIFOLIA (Less! io linua?à 1829. p. 254- I83I. p. 63i), fruticosa , ramis

teretibus snlcato-striatis petiolisque cauo-tomentosis, foliis petiolatis coriaceis

elliptico-rotundis retusis, saprà gla.bris aervis venisque impressis, subtùs dense

hirsuto-velutinis nervis prorainulis , capitulis 3-4 petiolo brevioribus glonieratis

3-floris, invol. squamis ovatis acutis plurinerviis glabris ciliatis, acba?nio

glaberrimo multicostato, pappi paleis exlerioribus paucis et interioribus a?qualiter

angustis. fy io Brasilia tropica. Cor. purpurea? glabra?. Pappus argenteus.

Vanillosma firmum Mart ! herb. (v. s. )

21. V. TYRIFOLIA, fruticosa glaberrima, ramulis apice angulatis, foliis breviter

petiolatis ovalibus obloogisve obtusis rigidis suprà nitidis, subtùs reticulatovenosis,

capitulis ia axillis sessilibus coogestis 3-floris, invol. squamis oblongis

obtusis, achaenio glaberrimo, pappi 3-4-seriali, serie exter. interiore multò breviore.

fi in Brasilia? prov. Rio de Janeiro, leger. ci. Martius et Vautbier (coli.

n° 342!) Vanillosma pyrifolium et V. obtusum Mart! herb. Folia variant.

4 poli, longa, vix pollicela lata, et 2-3 poli, longa , | lata, petiolo 3 6 lin. sub

leote vix subpuberulo. ( v. s. )

22. V. OXYPHYLLA, fruticosa , ramis teretibus junioribus petiolisque pube ferruginea

velutinis, foliis longè petiolatis lanceolatis longè acuminatis integerrimis ,

suprà glabris, subtùs in nervis subhirsutis, utrinquè nervulis elevatis reticulatis,

capitulis ad axillas plurimis sessilibus confertis 3 ?-floris, invol. squamis exter.

dorso velutinis intimis lougioribns glabriuseulis subobtusis, achaenio glaberrimo

pappo longiore, pappi setis ext. brevibus. fi in sylvis propè Rio-de-

Janeiro legit ci. Martius. Vanillosma acuminatola Mart ! herb. ex parte.

Petiolus 9 lin. loagus, folia 5 poli, longa, sesquipoll. lata. Afhnis V. pyrifolia?.

(v. s. in h. Acad. Mooac.)

23. V. NOTATA (Less. io lionata 1829. p. 256), fruticosa subscandens , ramis

augulatis tOHieuto adpresso cinereis, foliis petiolatis rigidis lanceolatis integerrimis

suprà glaberrimis subtùs lepidoto-tomeutosis, capitulis fasciculatis petiolo

suba?qualibus 3-floris, iovolucri squamis siccis i-oerviis apice macula tomeatosà

notatis, achasoio glaberrimo, pappi serie ext. paulò, int. breviore. fi in

Brasilia. Cor. glabra? purpurea 1 . Pappus argenteus. Inflorescentia? rami i-3~

cephali. (v. s. comm. à Mus. reg. Berol.)

a/». V. AXILLARIS (Less! in linn. 1829. p. 2 56), fruticosa, ramis teretibus petiolisque

fulvo-tomentosis, foliis oblougo-ellipticis subintegerrimis acutis coriaceis

adultis suprà glabris, junioribus suprà et omnibus subtùs lanato-toraentosis,

capitulis cylindraceis circ. 6-floris ad axillas foliorum glomeratis sessilibus,

invol. foliolis coriaceis ovato-obloogis glabris, achaenio oblongo subtrigono

glaberrimo. fi in Brasilia tropica. Pappi straminei series externa caduca

brevis, multò magis quàm interior lata. (v. s. comm. à Mus. reg. Bav.)

x.5. V. MACRoroDA, fruticosa, ramulis petiolisque striato-angulatis dense velutinis,

foliis ovalibus utrinquè subattenuatis rari ter subdenticulatis suprà adultis

glabris, subtùs cauo-velutiuis oervis elevatis reticulatis, capitulis ad axillas 3-5

sessilibus petiolo brevioribos circ. 20-floris , invol. obovati squamis siccis dorso

\clntinis imbricatis, ext. late ovatis, int. elougatis, achanio glaberrimo, pappi

serie ext. brevi paulò quam inter. lata, fi in Brasilia, sed locus proprius mini

ign. Petioli 12-15 lin. longi. Folia 5-6 poli, longa, 2-3 lata. (v. s.)

* * Capitulis plurimis pedunculo ramoso insidentibus.

26. V. RAMIFLORA (Less! ia liaaaà 1829. p. 255), fruticosa scandens, ramis teretibus

junioribus cinereo-velutinis, foliis petiolatis coriaceis ovalibus subacuti*

subintegerrimis suprà glabris lucidis, subtùslepidoto-ciuereis albidisve, faseiculis


20 DICOTYL. SFU EXOGENvE. mttom*

subumbèllatìs axillariboa, capitulis cylindraceis pedunculatis 2-3-floris involsquamis

ovatis acutis subciliatis adpressis, acba?nio oblongo glabro, pappi

serie externà pancisetosà interiore triplo breviore. fi iu Brasilia tropica. Cor.

purpurea? glabrae. Pappus argenteus. ( v. s. )

27. V. CAPITELLATA , fruticosa, ramis subangnlatis tennissimè velutinis, foliis

petiolatis ellipticis utrinquè attenuatis suprà glabris, subtùs petioloque tenuissimè

subvelutinis utrinquè nervulis elevatis reticulatis, pedunculis ad axillas

fol. brevissimis ramoso-corymbosis polycepbalis subvelutinis, capitulis ovatis

3-floris, inv. squamis ext. brevibus obtusis dorso velutinis, int. oblongis glabriusculis,

achà?nio glaberrimo, pappo breviore, pappi setis ext. bievibus.

fi in Brasilia (prope Rio-de Janeiro ?) legit ci. Martius. Vanillosma acumi -

natum Mart! herb. ex parte. Certissime ab oxypbyllà diversa! Proximè ad

V. tereticaulem aCcedit. Acha?nia capituli 3 sa?pè conglutinata. Petioli 6 lin.

longi. Limbi 3 poli. longi i5 lin. lati. An Cbrysocoma verticillata Arrab. fi.

flum. 8. t. 26? ( v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

28. V. TERETtCAULis, caule fruticoso, ramis junioribus teretibus pubescentivelutinis,

foliis petiolatis ellipticis subacutis basi sa?piùs inaquilateris integerrimis

suprà glabris, subtùs petiolisque velutino-tomentosis, pedunculis iu axillis

plurimis umbellaris petiolo brevioribus apice ramosis, capjtulis ovatis 4-5-floris

subvelutinis, squamis ovatis acutis, acba?nio gracili glaberrimo, pappi serie

ext. pancisetosà brevi, fi in America calidiore? ( Nee! ), ad GuaVaqnil ^Haenk ! )

Affiuis V. Pceppigiana?, sed differì acbanio longiore non costato vix striato,

pappo albissimo nec subrufescente , foliis paulò miuoribus et magis coriaceis,

etc. Folia iofer. interdùm ovata. Petioli 5-6 lin. longi. ( v. s. in berb.

Haenk. )

29. V. BLANCHETIANA , fruticosa, ramis subscaudeutibus teretibus lepidoto-velutiois

ciaereis , foliis petiolatis ellipticis subacutis integerrimis suprà glabris,

subtùs petioloque lepidoto-velutinis, pedunculis in axillis confertis ramosis

polycephalis, capitulis ovatis 5-floris, squamis glabris subciliatis ovatis obtusis

ext. brevissimis, acha?nio glabro multicostato, pappi serie exter. multisetosà

brevi, fi in Brasilia circa Bahia legit ci. Blancbet. Petioli 9-liu. longi. Folia

5 6 poli, longa, 2 -^-3-lata, basi sa?pè ina?qualia. Afllnis V. Pceppigiana?, sed rami

teretes nec apice angulati, folia minùs acuminata, invol. minora. Flores 5, nec

7-8, etc. (v. s. comm. à ci. Blancbet.)

3o. V. PoEPrrGiANA, fruticosa, ramis tenniter velutinis apice angulatis , foliis

petiolatis ellipticis acuminatis suprà glabris, subtùs petiolo et in basi nervi

medii pagina? super, subadpressè lepidoto-velutinis subrufescentibns, peduuculis

ramosis axillaribus petiolo brevioribus fasciculato-polycephalis, invol. ovatis

glabris 7-8-floris, squamis siccis ovatis, intimis subacutis , achaoio glaberrimo ,

pappi setis brevioribus paucis. fi ia Peruvià legit ci. Poeppig. PI. ign. n° 23

et 1425. Petioli 9 ha. longi, Folla 5-6 poli, longa, 2-2{ lata, basi sa?pè iua?qualia.

Species V. ramuliflora? accedeus, sed capit. ovata (nec cylindracea) pluriilora.

(v. s. comm. à ci. P ceppi g.)

3i. V. UMBELLATA (Less! io l!nna?à 1S29. p. 255. iS3i. p. 63i) , fruticosa scandens,

ramis teretibus glabris vix apice pubescentibus , foliis petiolatis lanceolatis

utrinquè acuminatis integerrimis suprà glabris, subtùs dense albo-tomentosis,

fascieulis umbellatis axillaribus, capitulis pedicellatis cylindraceis 7-9-floris

invol. squamis subseariosis snbrotundis glabris internis oblongo-linearibns ,

acba*nio glabro, pappi serie externà brevi caduca, fi in Brasilia tropica.

Couyza ramiflora Spreng. syst. 3. p. 509. Cor. purpurea' glabra?. Pappus

argenteus. ( v. s. )

32. V. LUNDIANA (Less! in linnaà i83i. p. Bit), caule arboreo ramis dependeulibus

striatis tomentoso-lepidotis,foliis petiolatis oblougo-ellipticis utrinquè

obtusissimis integerrimis suprà bievibus, subtùs densissime tomentoso-lepidotis,

capitnlorum fascieulis axillaribus petiolo brevioribus, capitulis plus quàm

7-floris, iu\ol. cylindracei squamis obtusis apice subpubeseeutibns, achaenio

glaberrimo. 5 iU Brasilia ad Serra de Mar, prope novum Friburgum, coiouiatn


VERNONIA. COIVI POSIT/E-VERNOMACE/E.

Helvetioruuu Arbor 20 ned. oetobri florens, od ore ni Pbiladelpb-i coi

spirans. (Luad! ) Cor. albidae. Petioli i2-i5 lia. longi. Folia 8-10 poli.

5 et parùm ultra lata. (v. s. comm. à ci. Lund. )

§. 2. Achceniis pilosis. — Species à Vanillosma subalienai et

se forte vix cognata;/

33. V. VACTHTERANA , caule fruticoso ramosissimo tereti ramulis angnlat

verolento-iocauis foliis breviter petiolatis lauceolatis acuminatis basi ci

integerrimis suprà adultis glabris, subtùs pube adpressissimà canescentibu:

tulis ad axillas fol. 3-5 breviter pedicellatis coafertis 10-floris, iavol. s<

oblongis subacutis dorso praesertìm ad apicem pobcsceutibus, cor. lobis ap

losis, achaenio turbinato brevi serieeo-villosissimo , pappi serie ext. palei.*

acutis inter. multò brevioribus. ^ ' n Brasilia? prov. Minarum gener. le

Vauthier. coli. n° 336. Folia cum petiolo fere 3 poli, longa, pollicem la

fi. angustifoliay folii.s lineari-laDceolatis. fi cum priore. Vauth ! co

n° 337. ( v. s. comm. à ci. Vauthier.)

34. V. ELJEAGNOIDES (H. B. et Kunth uov. gen. 4. p. 4^ ), fruticosa,

teretibus tenuissimè sericeo-pobescentibus , foliis brevissime petiolatis ce

elongato-lanceolatis obtusis integerrimis suprà glaberrirais lucidis,

sericeo-tomentosis, capitulis ad axillas glomerulatis campnnulatis i5-2o

invol. squamis coriaceis 3-nerviis ovatis acutis extùs pilosis, achaenio ol

piloso, pappi serie ext. brevi latiusculà. fi in montosis prope fluvium (

Novo-Granateosium. Less. in linnaeà 1829. p. 254- I83I. p. 63i. Cor. g

Pappus stramiaeus.

35. V. CANDOLLEI (Mart! herb. sub Vanillosma), caule fruticoso tereti, rar

sabangnlatis cano-toraentosis foliis breviter petiolatis lanceolatis oblò

subacutis penninerviis saprà glabris reticnlato-venulosis, subtùs peti<

cano-tomentosis, pedunculis axillaribus petiolo longioiibus ramoso-coryi

iucaois, capitulis obloogis 7-floris, invol. squamis acutis subpnberulis

lobis tennissimis glabris, stylo breviter bifido lobis subobtnsis, achaenio

siusculo, pappi setis ext. paucis brevioribus. fi ia campis editis ad F

Coutas prov. Bahieusis, legit. ili. Martius. Folia majora 3 poli, looga,

lin. lata, petiolo 3-lia. Species disti nctissima forte propria? sectiook»? (v

h. Acad. reg. Mooac. )

36. V? GAUDICHAUDIANA, fruticosa, ramis teretibus adultis glabris jimiorib

subcaaesceotibas, foliis petiolatis ovato-laoceolatis acumioatis iutege

membranaceis suprà glabris, subtùs adpressè cano-tomentosis, capituli;

laribus 8-10 umbellulatis pedicellatis, pedicellis vix petiolo longioribus

ramosis, invol. ovati squamis glabris snbobtusis fi circa Rio de Janeiro le

Gaudichaud. Flores frnclusque ignoti, undè species dubia. Accedit bine

tereticaulem iìlinc ad V. Candollei , sed diversa videtur. Petiol. 4 lin. k

limb. fol. 3 poli, longus , pollicem latus. (v. s. comm. à ci. iov.)

Sect. v. STROROCALYXJ Blum. in litt.

Io voi. squama? imbricala? ovata? obtusa? brevissima? et floribus multò sup

Iavolucrum 3-5-florum teretiusculum. Pappus i-serialis aut setis ext.

calyculatus. — Arbores Indica? aut Africana?. Folia petiolata plana perniili

37. V. CELEBICA, arborea , foliis longè petiolatis oblongo-ellipticove lane*

basi subinaequaliter atteunatis caspidatis integerriuiis glabris cum nervis 1

petiolo ramulisque pubcscenti-velutiois , corymbo terminali divaricato,

tulis 3-4-floris, iavol. squamis imbrieatis obtusis ciliolatis,"achaenio tei

culo substriato pubero iavol. circ. loogitadiae. Q in sylvis iasula? Ct

Eupatorium Celebicum Blum ! bijilr. 903. Leucomeris celebica Blum! il

AffinisV. arborea?, sed pappus duplex, ext. brevis. Folia 5-poll. louga s

poli, lata, petiolo poli icari. ( v. s, comm. à ci, Blum.)-


22 DICOTYL. SEU EXOGEN^i. VERNONIA

38. V. JAVANICA, arborea, foliis longè petiolatis ellipticis acuminatis basi rotun

datis integerrimis suprà glabris, subtùs reticulatis ramulisque fusco-tomentosi»,

corymbo terminali paniculato divaricato , ramis lateralibus elongatis, invol.

squamis ovali-oblongis obtusis imbrieatis dorso villosis. fi in sylvis altioribns

iasula? Java? ubi dicitur Hambirung. Eupatoriura Javanicum Blum! bijdr.

9o3. LeucomerisJavanica Blum! in litt. Arbor 5o-6o ped. Folia petiolo sesquipoli.

, limbo 6 poli, longo, 2 * 3 poli. lato. Panicula? rami laterales 3 poli, et

ultra longa?. Pappi series ext. paucisetosa vix ulla ( v. s. comm. à ci. Blum.)

fi? corifena, foliis obloogo-lauceolatis acuminatis basi attenuatis et subtùs

ad marginerei subreplicatis suprà glabris, subtùs junioribus cum ramis et

pedunculis dense rufo-velutinis, adultis glabriusculis, panicula confertà ,

ramis aempè fere à basi ramulosis, iavol. squamis extùs dense velutinis.

fy in Java. Specimen habeo à ci. Binine cum var. et sub nomine Eup.

Javauiei mixtum, sed meo sensu diversum. ( v. s.)

3g. BLUMEANV, arborea, ramis teretibns glabris in panicula pulvernlento- et rufovelutinis

, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis basi breviter apice longè acuminatis

iutegerrimis utrinquè glabris, panicula corymbosà composita, invol.

squamis ovali-oblongis obtusis dorso subvillosis. fi in montanis Karang Java?

occidentalis. Leucomeiis glabra Blum! in litt. Pappus sordidus, serie ext. brevi

pauciseta. Folia petiolo 4-5 ìiu, longo, limbo 3-4 poli, longo, 10-14 hn« lato.

( v. s. comm. à ci. Blume. )

4o. V. ARIIOREA ( Hani ! in trans, lin. soc. lond. 14. p. 218), arborea, ramis tere

tibus substriatis glabriusculis, foliis petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis

integerrimis paucinerviis glabris exceptis nervo pag. infer. et petiolo subvelutino-furfuraceis

, cyma? terminalis ramosissima? pauiculasformis racbi angulata

ramisque furfuraceis, invol. squamis paucis ovato-oblongis demum pateutibu^,

acha?nio turbinato glabro, pappi setis i-serialibus a?qualibus. Q in sylvis

, Nepaulia? iuferioris et Camrupa? ( Ham. te.) et ad Goalpura Beng. (Ham.

herb.) Couyza arborea Wall! cat. u° 2. Cor. purpurea? 6-7 in capitulo unico,

sed vidi achaenia 3 in unicum concreta ! ( v. s. comm. ab hon. ccet. mere.

Anglorum.Ind. or.). Mogol Bengalensiuui.

41. V.i ELJEAGNTFOLIA, caule ramoso tereti pubescenti-albido , foliis breve petiolatis

lanceolatis acuminatis integerrimis suprà glabris", subtùs villis adpresso

sericeis argenteis, panicula ramosissima., ramulis uitimis capitala 3-5 gerentibu.s.

involucri pauciflori squamis ovatis paucis margine membranaceis subciliatis,

achaenio glauduloso glabro, pappi serie externà pancisetosà brevi. % 5 iu

India orient. ad Moalmyne. Wallicb. Couyza elceaguifolia Wall! cat. n° 3o4i.

comp. i5r. Eupaforium ela^agnifolium bori. cale. 1797. Pappus argenteus.

(v. s. comm. ab hon., ccetu mere. augi. Ind. or.)

42. V. Ei.LiPTrcA (OC. in Wight, con trib. bot. ind. p. 1), caule scandente

ramoso tereti subpubescente, foliis breviter petiolatis exactè ellipticis integerrimis

suprà glabris', sabtùs villis adplressis sericeis argenteis, panicula? ramosissima?

divaricata? ramis uitimis capitula 3-5 pauciflora gerentibus, invol. ovai:

squamis ovatis subacutis glabris. fi If, iu Iud. orient. montibus Neelgerrv

legit. ci. Wight. Vernonia sp. seaodens Wight J herb. Ex foliis et inflorescenlii

valdè aceedit ad V. elaagnifoliam sed car. gener. ex statu spccimin. imperfectt

non vidi. ('v. s. ia he'rbi Wight. ) u '< •

43. V. SECUNDIFOLIA ("Bojer! in litt. i835), fruticulosa glaberrima, l'amis teretibus

flexibilihu's subsc'iind'entibus, foliis petiolatis secundis ellipticis basi

cuneatis apice mucronatis serratis coriaceis nitidis, corymbo composito sub

fastigiato, peduuculis axillaribus folio paulò lougioribus apice corymbiferis

capitulis breve pedicellatis 5-floris, invol. squamis lineari-oblougis vix acutis

acboRniis glabris, pappi serie ext. brevi pauciseta. fi ad margìnes sylvarnn

prov. Rmirnensis ins. Madagascar legit ci. Bojer. Cor. purpurea?. Iavol. apice

subpiirpuraseentes. Pappus albus. Folia. 1 £ poli, longa, 9 lin. lata. (v. s

comm. à ci. bojer.)

44. V. GLANiiur.osA, fruticulosa aitò scamicii*, ramis angidatis, foliis |>etiolati


VERNONIA. v^uivirvoi x ÌJLJ- V lilUN UiN 1ACE/E.

elliptico-oblongis utrinquè acutis integerrimis utrinquè pube minima

puberulis subtùs glandulas parvas sessiles gerentibus, capitulis ad apices

lorum circ. 3 breviter pedicellatis, invol. squamis ovatis obtusiuscnlis

tis, acha?oiis angulatis glabris, pappi serie externà paucisetà brevi. '

sylvis Bé-fonroim dictis prov. Bé tani-mena Madagascar insula? supera

scaudens. Vero, scaudeus Bojer! in litt. i835, non Wall. Flores ila vici i

voi. 7. Folia 4 poli, longa, pollicem lata. Pappus flavescens rigirìulus.

comm. à ci. inv.)

45. V. DONIANA, fruticosa, ramulis teretibus pube ferruginea peduncnlìs

nervoque medio foliorum subtomentosis, foliis petiolatis ellipticis u

acutis penuioerviis nervo excepto glabris, panicula elongatà termina

aphyllà, invol. squamis 3-4seriatis siccis glabris ext. brevibus ovati

oblongis, acha?nio glabro striato-angnlato, pappi albissimi serie ext

setiformi. fj iu Sierra Leona legit ci. Don. Eupatorium paniculatun

Lindi. Folia superiora (cum petiolis 4- Ho.) 4 poli, longa , 15-18 lii

Cor. non vidi (v. s. in h. Lindi.)

Sect. vi. TRIANTHJEA.

Capitula 3-flora rariùs 4-flora oblonga in corymbum dichotomum dispo

46. V. TERNIFLORA ( Less. in linna?à I83I p. 633), caole fruticoso, ramuli

latis brevissime tomentosis, foliis petiolatis membranaceis lanceolatis i

rintis suprà nitidis, subtùs lepidoto-tomentosis, panicula terminali dieh

capitulis breviter pedicellatis oblongo-cylindraceis 3-floris, invol. sqoam

imbrieatis glabris ciliatis ovatis acutiusculis, acha?nio costato glabro

ser. ext. paleaceà brevissima, int. Ungulata, fi in ius. Madagascar. Foli

poli, louga , pollicem lata, petiolo 3 lio.

47. V. TRIFLOSCULOSA (H. B. et Kaoth nov. geo. 4- P- 4o)> fruticosa, ramis

bus glabris, foliis petiolatis laoceolato-oblongis apice basique acutiuscul

gerrimis membrauaceis suprà glabriusculis subtùs pubesceutibus, cym

culato-ramosissimà foliatà, capitulis sessilibus fasciculatis 3-floris , iavol

dracei squamis acutis ciliatis, ext. minimis, cor. glabra, aebanio cane

pappi serie ext. brevi, fi in moatibus Mexicanis prope Acaguitsola et in

prov. Vera-Cruz. Gymoanthemum congestum Cass. dict. 20. p. no.

p. 20. Pappus albidus. Cor. alba exKoath, flavescens ex Cass.

4?. V. DICHOCARPHA ( Less. ia liouaà 1829. p. 269, 183 r. p. 634. non Sp

arborea, ramis teretibus fulvo-tomentosis, foliis petiolatis coriaceis e

acutis integerrimis suprà glabris , subtùs petiolisque fulvo-tomentosis.

termiualibus subcorymbosis confertis, capitulis cylindraceis 3-floris,

squamis siccis i-nCrviis extimis ovatis tomentosis, intimis linearibus «

achaenio multicostato sabpilosiasculo, pappi serie exteraà palecea bre

terioris paleis tortis. 5 * n Nova Andalasià juxta Caripe Pollalesta

nioides H. B. et Kunth nov. gen. 4- P- 36. t. 32r. Oligantbes trifloi

dict. 36. p. 18. Eupatorium cydooiafoliom Willd. herb. ex Less. Cor.

alba? ! glandulosa?. Pappus flavescens.

49. V. FIMBRILLIFERA (Less. in linaaà 1829. p. 109), fruticosa, ramis

tomentoso-pubescentibus, foliis ovato-lanceolatis acuminatis in p

attenuatis subdeotieulatis suprà glabris, subtùs glandulosis pubesceutil

cymà panicula?formi terminali ramosissima aphyllà, capitulis pedicella

floris, involucri pauciserialis squamis ovalis pubescentibus, receptaci

brillis seliformibus, achanio bispido, pappi setis iuaqoalibus. jy ia it

bonia. Pappus rnfesceos. Cor.flava dicuntur, uodè geous esset dubium ,

Cassini flavos dixit flores fere omnes decoloratos. Gymnanthemum firn

rum Cass. dict. 20. p. 109. Eupatorium coriaceum Vahl symb. 3. p. <

Spreng.

5o. V. TANICULATA, fruticosa, ramis teretibus cano-tomentosis, foliis 1

petiolatis ovalibus integerrimis superne puncta resinosa (glandulasvc

l'erta gerentibos glabris, subtùs petiolisque can o-lo meo tosi s. panicula \


24 DICOTYL. SEU EXOGENiE. VEKNONIA.

myriocepbalà, capitulis ad apices ramulorum coogestis oblongis, iavol. squamis

obloagiu raucronatis extùs araneosis , intùs et intirais glabris, fl. 1-3 ?. . . fi iu

Mexico ad San.-Dionysio in ditione Oaxaca legit ci. Andrieux pi. exs. n. 270!

Capitula speciminis mei floribus fructibusqne orbata , et ieleò de genere imo de

sectione dubito , sed ob habitum speciosum praterire nolui. (v. Sr)

Sect. vii. TEPHRODES. — Isomeria Don in JVight. herb.

Iavol. squama imbricala lauceolato-linearcs acuminata rariùs acuta subtnuervia

disco breviores, ext. breves, int. sensim longiores demùm reflexo-pateotes.

Acbaoium teres villosum. Pappus ext. brevissimus regularis, int. i-serialis

albus tennis. — Herb 2? gerontogea pleraque annua cinerea (nndè nomen).

— Nomen Isomeria optimum cum discrimeu erga Coayzam desigaabat, non servandum

cum Vernonia sectio indicanda. — Si quis vellet omnes subsequentes

species in 1 aut 2 coalescere, non valdè repugnarem.

5i. V. rnYSALiFOLiA (DC. in Wight contrib. bot. ind. p. 2), caule berbaceo erecto

ramoso striato, foliis petiolatis late ovatis repando-dentatis obtusis suprà pubescentibus

subtùs cauleque cincreo-tomentosis, corymbo laxo, capitulis pedicellatis,

invol. squamis lanceolato-linearibus dorso villosis vix acutis. (T)? in India

orient. Maderaspatanà. Couyza cinerea C. Wall! cat. n. 3oo8. comp. 118. Conyza

incana Heyn. herb. Affinis cinerea, sed distincca vìdetur ex invol. squamis

non acuminatis. ( v. s. in herb. Wight. et h, Cur. mere. Ind.)

fi. glabresccns, foliis tenuioribus et magis glabratis. — Cum priori. Transit

ad sequentem. ( v. s. )

52. V. CINEREA (Less. in linnaà 1829. p. 291. i83i. p. 673), caule berbaceo erecto

ramoso pilis brevibus confertis subcanescente, foliis petiolatis, infìmis subrotundis,

cateris obovato-oblongis subdentatis subtùs prasertìm cinereo-canescentibus,

corymbo laxo elichotomo, capitulis peduncnlatis , inv. squamis lauceolato-linearibus

acuminatis subtrioerviis extùs pilosiuseulis. (T)io Iodia orient. coatineatalis

et iusularispartibus fere omnibus, et in Africa aquinoctiali, in ruderatis

secus vias etc. Conyza cinerea Linn. 1208. Wall ! cat. n. 3903 et 7137. Serratula

cinerea Roxb ! cat. cale. 60. Isomeria cinerea Wight! herb. Chrysocoma violacea

Schum. guio. i58. Chrysocoma porpurea Forst. in h. Ups. ex Less. Conyza mollis

Willd. spec. 3. p. 1924 ex Less. Rumph. amb. 6. t. 14. f. T. Burm. Zeyl.

t. 96. f. 1. Pluk. alm. t. 243. f. 3. ic. omnes mal. Herba valdè variaus, cujus

forma pracipna hic subjungenda:

fi. rotundifolia (DC. in Wight coutrib. bot. iad. p. 2) , foliis etiam snperioribus

subrotundis obtusè repando-dentatis. (f) in regione Maderaspatanà

frequens ad littora maris. Cacalia rotundifolia Willd. phyt. 11. p. 6. t. 1.

Wigbt! herb. Conyza ciuerea Wall! cat. n. n8. D. (v. s. )

y. scabrida , pube caulis et foliorum non molli et cinerea, sed magis sparsa

subscabrà. — in Senegalià ( Perr. !) Sierra Leonà (Smeathm!) India or>

(Wall. !) Cooyza ciuerea Wall. ! cat. n. n8. H. ( v. s.)


VERNONIA. COMPOSITA-VERNONIACEiE.

ribus. Pappus ext. hrevissimos. Scnecio iodica foliis ternis Bui m. fi

p. 211. t. 96. f. 1. optioiè, monente ci. L. Bouton, bue pertinet, se

non ternata ; lobi laterales in icone design, sunt foliola novella ex 1

ria ! ( v. s. )

53. V. ABBREVIATA, radice suffruticulosà, caule à basi ramosissimo sobdi

foliis lauceolatis utriuqaè atteauatis sobserratis utrioqoè ramisque cii

pobescentibus, corymbis oligocephalis , capitulis pedicellatis, invol. sq

lanceolato-liuearibos acuminatis dorso poberis vix sobtrinerviis. 'ìf ? io

orieot. Cooyza abbreviata Wall ! cat. n. 3o48. comp.|i 58. nec forte ab eà ci

Conyza cinerea B. Wall. n. 3oo8 , et imo Conyza incaoa Wall! cat. n.

Species V. cinerea affinis , sed malto brevior, basi suffruticolosa et nt 1

perenuis. (v. s. comm. ab hon. Cur. mere. aogl. Iod. or.)

54- "V- VIALIS, caule herbaceo erecto tereti ramoso minutissime poberulo

lioeari-lanceolatis utriaquè acumioatis breviter petiolatis, junioribus rami

villosis, adultis miaotè pobescentibus margiae deaticulis remotis aco

structis, corymbo laxo , capitulis longè pedicellatis , bracleolis subulatis

sub capitulo, invol. squamis dorso puberulis acuminatis, achaniis te

sparse hirtellis, pappi serie externà brevissima. (f) in insula Madagasca

vias et circa paglini Tamatave legit ci. Bojer. Flores rosei (v. s. comm. à e

65. V. LEPTOPHYLLA (DC. in Wight contrib. bot. ind. p. 2), caule he

erecto ramoso tereti teauiter pabesceate, foliis oblongo-linearibus ut

acumioatis iutegerrimis tenuissimè polverulento-scabris, panicula ramo

larsà divaricata uadà, iavol. squamis circ. 2-seriatis liuearibus acumioai

vix puberulis. (T) io India orient. Conyza linifolia Wall! cat. n. 2o63.

173. non Linn. Cacalia linifolia Heyn ! herb. Diversa videtur à Vera. 1

sed non male refert iconem Rooiph. 6. t. 14. f. 2. et ideò esset Vera, f

lata Blum. bijdr. p. 893. in adn. non Michx. Achaa. villosiascolum tere;

comm. ab hon. Cur. mere, aogl- Ind. or. et in h. Wight.)

56. V. ERIGEROIDES, glabra, caule diffuso ramoso striato, foliis lineari-lan<

obtusis 6ubmucronatis integris in petiolum attenuatis margine aogos

sabrevolotis, corymbo laxo sabpaniculato, capitulis longè pedicellatis.

squamis mucrone acuminatis glabris disco hrevioribos, achaniis glabe

(J)? io insula Timor et in Nova Hollandià leger. collectores circumnav.

niana. V. diffosa Decaisn. nonv. aoo. mus. Par. 3 (1834) P- 4°8* no

(1829) Cyanopis ? erigeroides DC. in Wight. cootr. hot. iod. p. 7. var.

reosis. Folia I5-I8 lio. longa, 2 -f lin. lata. (v. s.) Pappo ext. brevissim

bigit inter Vernoniam et Cyanopsidem.

57. V. LAXIFLORA (Less. in liooaà I83I. p. 646), glabriuscola, caule erecto

ramoso, foliis infimis sobrosulatis petiolatis obovatis obtasis deotatis, <

laoceolatis lioearibusve distaatibus, corymbo laxo, capitulis pedicellatis

sqoamis vix pilosiuscolis acumioatis sobtrioerviis. (I)? ia Iadia oriei

Timor (Gaudich.) et peoiasolà Malaicà (Wight.). Conyza bellidifolia W«

n. 3o47 comp. i57.Vixabeà dilfert Conyza elegantala Wall ! cat. a. 3o4c

159. Iavol. sabrubeas. Valdè accedit ad V. cioeream. ( v. s. comm. a

ccet. mere. angl. Iod. or.)

58. V. CONYZOIDES (DC. ia Wight. bot. iod. 2. p. 6), canle herbaceo

striato brevissime pabesceate, foliis ovato- aut obloogo-laoceolatis acuì

in petiolum brevem atteooatis serratis suprà glabriosculis, subtùs pubi

villosis, corymbo composito ramoso polycephalo, invol. sqoamis lane

linearibos pubescenti-villosis acuminatis disco brevioribus. — in India

prope Negapatam detexit ci. Wight. Conyza ovata Wall ! cat. n. 3097.

207. non Less. Cineraria glaberrima Spreng. in litt. ad Wall. Affinis V.ci

Fol. inf. igoota, sop. 2. poli, looga, pollicem lata. (v. s. in herb. W

Wall.)

fi. Leschenauhii; foliis augustioribus laoceolatis minùs serratis. — in

bus Neelgerry legit ci. Lcscheoaolt. Vernac, dicitur Kodo. (v. 9. coni

ara, Leschenault.)


26 DICOTYL. SEU EXOGEN/E. VERNONIA

59. V. ALBICANS (DC. iu Wight. bot. iod. 2. p. 6 ), tota torneato aclpresso serice*

villosa canescens , foliis ovato-rhombeis basi cuneatis integerrimis, supern

grosse dentatis acuminatis, corymbo subpaniculato nudo, invol. squamis li

nearibus villosis acuminatis, achanio villose», pappo ext. quadruplo quaru int

breviore.—in India orient. verisim. agro Maderaspatano. Conyza seu Chryso

coma sp. herb. Madr. Conyza albicans Wall ! cat. n. 3072. comp. a. 182. Foli

i5. lin. longa, 7-8 lata. Cor. lobi bispidi. (v. s. comm. ab hon. Cui. mere, angl

Ind. or.)

60. V? RUGOSA (Blum ! bijdr. ned. ind. p. 894), herbacea, ramis divaricati

pobescentibus, foliis oblongo-lanceolatis basi attenuatis apice cuspidatis re

mote denticulatis suprà glabriusculis, infra rugosis et puberulis, corymbo ter

minali dichotomo divaricato laxifloro, squamis involucri aeutinsculis. —in ini

Java ad ortum fi. Tibnrrum in montanis Gede legit ci. Blum. Folia 3-4 ped

longa , 8-12 lin. lata majora subrugosa. Capitula parva. Pappus albus, ext. fori

nullus. (v. s. spec. incompl.)

61. V? CYMOSA (Blum! bijdr. ned. ind. p. 894), herbacea, ramis paniculatis pu

bescentibus, foliis lineari-lanceolatis remote serrulatis scabris subtùs puberis

corymbo terminali dichotomo, pedieellis approxìmatis subumbellatis, squami

involucri acutiusculis. — in montanis ins. Java. Petlnnculi compressi. Capitul

parva. Folia 4-poll. longa , 6-8 lin. lata. Pappum ext. in specimine equiden

manco non vidi et bìc ex. auet. ci. Blume et affìn. cum V. divergente referc

( v. s. specim. incompl.)

62. V. EUPATORIOIDES (Blum! bijdr. ned. ind. p. 894), suffruticosa, ramis villosi

foliis oblongo-lanceolatis argute serratis rugosis suprà sparsi-setoso-scabris

subtùs villoso hirsutis, corymbo termiuali divaricato, squamis involucri exi

brevibus acuminatis, intimis longioribus vix acutiusculis.— in ins. Java a

cacumen monlis Buraugrang. Pappus albus ext. brevissimns vix ullus. (v. i

fruct.)

63. V. DivERsrFOLiA (Bojer! in litt. r835), caule herbaceo erecto tereti striatul

pubero paniculato-ramoso , foliis infer. elongatis cauliuis ellipticis oblongisv

integris aut sinuatis suprà scabridis , subtùs puberulo hirsutulis, panicula lax

apice corymbosà, invol. squamis ext. acutis, intimis lineari-oblongis apice sab

obtusis subcoloratis, achanio villoso , pappo exter. brevissimo, (f) in fossis ciré

agros cultos prov. Emirnensis. ins. Madagascar legit ci. Bojer. Folia infer. 1

lin. longa, latitudine varia, caulina 6-9 lin. longa, omnia obscurè viridia. Co

purpurea, (v. s. comm. à ci. inv.)

Sect. vili. LEPIDAPLOA. — Lepidaploa? et Vernonia? sp. Cass. -

Vernoniae propria? pleroequae Less.

Capitula plusquàui 4 _ fl° ra ? Iu paoiculas dichotomas seu fasciculos seu cym

scorpioideas disposila, rariùs et verisim. abortu subsolitaria. Invol. squama api*

non appendiculata.

§. 1. Involucri squamis obtusis acutisve nec acuminatis, capitali

ncque solilariis ncque in cymas scorpioideas dispositis. Less. 1

linneu x83i. p. 635. — Species Americana, Asiatica;, rarii

Africana;.

64. V. ZEYLANICA (Less. in linoaà 1829. p. 344- i83r. p. 636), suffruticosa , cau

tereti tomentoso, foliis petiolatis membranaceis acutis crenatis suprà glabriu

culis, subtùs dense lauato-tomentosis, aliis ovatis basi cuneatis aliis pandurati

basi auricnlalo cordatis, cymis subcorymbosis termiualibus, ramis elongatis api

ramosis, invol. ovali squamis ovatis siccis vix acutis, acb;cnio glabriuscul

pappi serie ext. angusta paleaceà brevi. ^ in Zeylouà (Burm. Leseli!"> in M

dagascar (Bojer). Cacalia Burm. Zeyl. 52. t. 21. Eupatorium Zeylanìcum Li

spec. 1172. Pappus pallide rufescens. Cor. glabra. Vernonia Wight! 416 si

loco desigo. (v. s. comm. à ci. Lambert et Leschcuault.)


VERNONIA. COMPOSITJE-VERNONIACETE.

65. V. APrENDicuLATA (Less.in linnaa I83I. p. 636), caule fruticoso ramosi

foliis infer. maximis basi cordatis inaqualiter serratis, caulinis lanceola

tiolatis ad basin petioli auriculatis serrulatis suprà glabris, subtùs cum i

et ramis tomentosis, summis sessilibus sape cordato-auriculatis, eorymb

gialo polycephalo, capitulis 10-floris oblongis, invol. squamis imbrieatis

glaberrimis. ^> in Madagascar circa urbem Tauanarivou , legit. ci. Bojei

naculè dicitur Ampiati seu Ampi adi. Vern. macrophylla Bojer! in litt.

Folia infer. io poli, longa margine plicata. Flores lilacini. Achan. 3. lin.

subaugulata sparsi-villosa. Pappus albus pluriserialis , serie ext. brevio

riat foliis omnibus aut plerisquè exauritis. ( v. s. comm. à ci. Bojer.)

66. V. PANDURATA (Liok. enom. h. ber. 2. p. 276) , herbacea, ramis te

snbvillosis, foliis sessilibus amplexicaulibus ovatis obtusis apiculatis 1

ricolato-cordatis creaatis suprà pilosis, subtùs villosis , cyuia pluriès dicb

ramis i-cephalis, capitulis multifloris campanulatis, iuvol. squamis sice

bris 3-uerviis glandulosis ex rotundato-oblongis , achaoio sparse piloso

costato, pappi serie exteroà minima. % ad fluvium Congo, ex Less. in

I83I. p. 637. Less. in linnaà* 1829. p. 261. Cor. glabra violacea. An ^

durata Jacq. in Spreng. syst. 3. p. 4^6. eadem?

67. V. HYPOLEUCA, caule fruticoso tereti erecto cum petiolis et pagina fol

riore araneoso-tomentoso, foliis oppositis petiolatis ovato-lauceolatis tri

viis subtùs cauo-tomeatosis trilobis, lobis acumioatis laoceolatis, sapre

divisis, panicula ramis ramulisque oppositis apice laxè corymbosis, e

10-floris, invol. squamis 3-serialis ovali-lauceolatis acutis substriatis,

biseriali ext. brevi late paleaceo, int. multisetoso scabro, [y in Mexic

ci. Haenke. Cor. nec genitalia vidi. Species distiuctissima. Petioli 8longi.

Limb. fol. 2. poli, longus , sesquipollicem latus, pappus rufo-c

(v. s. io li. Haenke à ci. Sterni», comm. )

68. V. NUDICAULIS (Less. in linuaà I83I. p. 637), caule herbaceo simpl

basi tantum foliato pilis rigidis capitatis divergentibns villoso, ramis ilis,

foliis sessilibus rosulatis obovatis rigidis sobiutegerrimis suprà pilosis,

sericeo-lauatis, invol. cauipaoulati squamis 3-seriatis liuearibus acuti

j>ilos dimorphos gerentibus, cor. glabris, achanio birsuto-villoso, pap

moso serrato, seriebus coofluentibus. (j) ? in Madagascar. Habitus V. ;

oligocephalea.

69. V. NUDIFLORA ( Less ! ia linnaà 1829. p. 258), basi soffratieosa , cai

rhizomate plurimis erectis striatis apice snbvillosis , foliis sessilibus ìong

ribus ì-nerviis angustissimis margine rcvolutis suprà scabridis, subtùs a

villosis , corymbi subfastigiati ramis simplìcibus bifìdìs vix folia supera

capitulis i5-i6-floris ebracteatis pedicellatis, invol. turbinato-camp

squamis ovatis subacutis glabris sapiùs ciliatis, achanio oblongo piloso

pluriserialis setis piliformibus ext. paucis brevibus cat. inter. subaqui

If iu Brasilia meridiooali. Cor. glabra violacea. Pappus albus. Folia

longa, lineam lata. (v. s. comm. à Mus. reg. Berol.)

70. V. SQUARROSA (Less! in linnaà I83I. p. 678. non p. 627), caulibus

teretiosculis basi suffruticulosis subvelutinis, foliis sessilibus elongato-lin

margine subrevolotis, suprà glabris rugosis, subtùs albo-tomeutosis

scorpioideis summis subverticillatis, invol. campanulati squamis oblon

tusis ciliatis apice squarrosis intimis subscariosis, achaniis multicostati

tis, pappi serie ext. brevi paleaceà. *}f iu Brasilia. Vera, rubricaulis , sq

et plautaginoides Less ! in linnaeà 1829. p 3oo. Cor. purpureo-violac»

fert à rubricauli, invol. squamis squarrosis nec adpressis.

et, angustifolia (Less. 11. ce), foliis confertis anguste liuearibus un

margine revolutis.

fi , plantaginea (Less. 11. ce), foliis rarioribus flexuosis brevioribi

ninerviis margine planis. ( v. s. comm. à Mus. reg. Berol.)

71. V. INTERMEDIA, caule fruticuloso erecto tereti glabro , ramulis floridi;

centibus foliosis i-cephalis axillaribus racemoso-corymbosis , foliis sessili


a8 DICOTYL. SEU EXOGENJE. *IÉ*>W.

la

achanio angulato pareè villoso, pappi ser. exter. paleaceà brevi % fi ia pro^

Rio-Graade Brasilia. Media inter V. nudicaulem et psilophyllam. Cor. pui

purea. Capitula subbraeteata. ( v. s. io h. Mus. reg. Par. et Mus. imi

Bras. )

fi, ramosior, ramis floridis valdè elongatis scorpioideis sape bifidis, capitul

la

sapi

prov

eadem ac var. a. in solo uberiore lecta. (v. s. in Mus. reg. Paris, ex Mu;

imp. Bras.)

72. V. PSILOPHYLLA, caule suffruticoso tereti erecto glabro tenui apice summ

pubescente , foliis liuearibus sessilibus acutis integerrimis ì-nerviis raargin

revolutis suprà glabris, subtùs albido pubescentibus, ramis foliosis apice pedun

culos 3-5 subcorymbosos i-cephalos subnudos gerentibus, pedicellis axilla

ribus, capiiulis axillaribus i5-20-floris ebracteatis, invol. squamis ovali-Jan

ceolatis glabriusculis ext. acuminatis int. mucronatis, corolla glabra, achani»

puberulo, pappi ser. ext. paleaceà brevi acuta. %. in prov. Rio-Grande Bra

si li a. Affinis habitn et inflorescentià V. nudiflora, sed pappo facile diversa

Folia 3 poli, longa, semiiineamlata. Cor. purpurea. Pappus griseus. (v. s. in h

reg. Par. ex Mus. imp. Bras. )

fi ? Paulina (Mart! herb.), caulibus è collo plurimis, foliis subtùs vix pubescentibus,

cyma extra axillaribus oligocephalìs subscorpioideis pednn

culis oppositifoliis, invol. campanulati scpiamis oblongis dorso vix pubes

centibus ext. subacutis, int. obtusis, cor. glabra, achanio sericeo-villoso

% fi in editis campis prov. St-Pauli Brasilia legit ci. Martius. Herb;

pedalis. Pappus griseo-nigricaus. (v. s. in h. Acad. reg. Monac. ) An spe

cies propria? sed specimen mancum.

y? leiolepis, corymbi polycepbali pediculis inferioribus parcè ramosis

capitulis io-i5-floris, iavol. squamis extimis secus pedicellum minimi;

acutis cateris ovalibus obtusis lavigatis glabris purpurescentibus, pappe

albidiore. lf. fi in Rio-Grande. Habitus var. et; invol. squama obtusa ni

in fi, valdè lavigata nec at ia et et fi subpubesceates. (v. s. ia h. Mas

reg. Par. ex Mus. imp. Bras. )

?3. \. LINARI^FOLIA, basi suffruticulosa erecta glaberrima, caule subangulatc

apice ramoso, foliis linearibus utrinquè attenuatis subsessilibus rigidis penninervns

subtùs glandulis elevatis punctatis, capitulis solitariis ramulos oppositifohos

uudos aut ramos foliosos axillares terminantibus ovatis 25-floris, invol.

squamis ext. ovato-oblongis obtusis adpressis, achanio sericeo-villoso, pappi

sene externà vix paleaceà interiori triplo fere breviore. filf in Brasilia.

Herba pedalis. Folia 1^ poli, longa, 2 lin. lata margine revoluta (an per siccationem

tantum?). Cor. glabra verisim. purpurea. Pappus juuior* albus deio è

griseo sordide rufus. (v. s.)

74« V? REVOLUTA (Ham! tr. lioo. soc. 14. p. 218), caule gracili ramoso

striato, foliis linearibus subintegerrimis mucronulatis margine revolutis uniuerviis

subtùs glandulosis utrinquè ramulisque pubesceotibus , capitulis terminalibus

subsolitariis, invol. squamis liaearibus acumioatis, exterioribus dorso

cannatis, achanio villoso, pappi pilis aqualibus. *2f in Iadià orieot. ad

Sunnyasika et Monsurguny, ex Wall. cat. 3070. comp. 180 et in Camrupa

borealis et Cosala graminosis ex Hamiltoo. Folia pollicem louga, lioeam lata

integerrima aut dente 1-2 medio notata. Pappus teaais argeuteas. Cor. purpurea.

( v. s. comm. ab hon. ccetu mere. angl. Ind. or.)

ibtì


VE&NOKIA. LiUl>IfU311/L--VJltti\'UiNlACEAI.

peduncolati* sobcyliodraceis 10-12-floris, iavol. squamis ovatis obtu

3-oerviis, achanio obloogo piloso pappi seriebos fere loogitudiae aq

setiformibus. fi io Brasilia meridionali. Cor. violacea glabra. Pappos

teos. Capitula parva. ( v. s. comm. à Mus. reg. Berol.)

76. V. NITIDULA (Less. in linnaà 1829. p. 260. I83I. p. 640), caule fi

tereti ramosissimo glabro, ramulis angulatis, foliis sessilibus coriaceis o

uoi-rariùs-peouinerviis oiargiue sobrevolotis iategris aut denticulatis u

glabris glandulosis, cymis ad apices ramoruni sobpaniculatis, capitolis 1

latis 7-8-floris, iavol. turbioati foliolis oblongis sobacotis adpressis, a

piloso molticostato, pappi serie ext. brevi paleaceà. fi in Brasilia can

Rio das Pedras, iu prov. St'-Pauli, Rio-Graude, etc. Baccbaris Mont^

Spreng. syst. 3. p. 460. Pappus rufesceos. Cor. violacea glabra. Iovoluc

siuscula seu glabra. Caulis albescens. (v. s. comm. à Mus. reg. Ber.)

77. V? ANGULTFOLIA, caule fruticuloso? tereti striatulo foliisque pube 1

subpulverulento-velutiuis , foliis petiolatis basi cuoeatis caterum ovatis

natis grosse inciso-dentatis basi 3-nerviis, nervis lateralibus bifidis, p

terminali composita foliis intermixtà, invol. squamis ovatis subacuti

gine submenbranaceis, capitulis 6-7-floris. fi ? in Africa austr. orient.

Omsamwubo legit ci. Drege, n. 6o33! Flores in specim. verisim. ai

ovario abortivo, stylo simplici à medio ad apicem hispido. An Webbia

sed habitos repogoat. Pappi seta crassa, exter. breviores. ( v. s.)

7S. V. MEsriLiFOLiA (Less. ia lioaaà i83i, p. 641), froticosa, ramis gì

colis teretibos, foliis petiolatis longè obovato-cuneatis apice grosse 3-7-d

minntissimè (sub lente) puberulis, corymbo subnudo polycepbalo, pei

lis pubescentibus, invol. squamis 7-8-subtriserialibus obtusissimis dorso

margine ciliatis, floribus in cap. 4-5, pappi serie ext. brevi vix paleacc

multisela subpluriseriali. fi ad Cap. Bona Spei , in Uitenhagen (Bu

n. 45oo. Eekl! h. 1699 i63o. 1764. 1933), Cafferland, Sweilendam ,

torio cesso (Eckl! n. 1137. 199. i375. 704)» ad Omsamculo et Omtata.

n. 5o35.) Eupatorium Capense Spreng. fìl. suppl. p. 22. Zeyh ! fi. exs. 1

ex b. Morie. Achanium oblongum villosuni. ( v. s.)

fi. subcanescens, caule foliisque utrinquè pube brevi molli subcanesce;

J in Cafferland Dreg ! n. 363y. (v. s. )

79. V. CORYMBOSA (Less. in liunaà p. 647), fruticosa, ramis strialis pul

tibus, foliis vix petiolnlatis oblongo-cuneatis apice paucidentatis subtùs 1

tosis, suprà glaberrimis, capitulis corymbosis, invol. squamis i2-i5 o

simis dorso tomentosis, floribns in capit. 5, pappi serie ext. paucisetà.

pluriseriali. fi ad Cap. Bona Spei. in colonia distr. orientai. (Bu

n. 4343.) in collibus distr. Uitenhagea (Eckl! n. 144. 759. 400. 16.

1917. 1575.) ad Van Staedes rivier. (Dreg! a. 2118.) Stahelioa e

bosa Thaob. fl. cap. 628. ex Vabl ! in h. Borro. Eupatorium

herb. Capitula ad apices ramulorum 3-4 subsessilia subumbellata. Foli;

licem longa, 4-lin. lata. Pedunculi compressi*folio florali fere breviores.

nium obloogum villosom. Pappus rufesceos, involucro duplo longior. (v

fi. mespiloides , foliis majoribus acute 7-9-dentatis subtùs adpressè se

canis. fi in Uitenhagen legit ci. Eckloo. a. 269. et ad Omtaoda ci. ]

n. 5o36 ! Folia forma et magnitudine V. raespilifoliam referentia, sed

canescentia. Capitula V. corymbosa. An forfè utriusque hybrida? (

So.-V. ASTERIFLORA (Mart! herb.), fruticosa, ramis teretibus subtiliter ,

tomentoso-incaois, foliis sessilibus elliptico-obloogis utriuciuè vix acuti.»

gerrimis suprà adultis glabris , subtùs tomentoso-canis penninerviis, ca

5-7 longè pedaaculatis corymbosis ebracteatis circ. 40-floris, iovol. sr

floribus multò brevioribus, ext. oblongis dorso hirsutis, intimis line

acuminatis glaberrimis, cor. glabra, achanio parcè villoso, pappi sei

palpaceà brevissima, fi io editis campis prov. Minarum gcner. Brasilia.

3 poli, longa , pollicem lata, pedunculi 1 £-2 poli. longi, nudi. Cor. pur

5 lin longa, pappus sordidus. (v. s. in h, Acad. reg. Monac.)


3o DICOTYL. SEU EXOGEN/E. ^«NON.A

81. V. ARI^FOLIA (Mart! herb.), caule suffruticoso simplici erecto teret

adpressè sericeo-tomentoso , foliis sessilibus subrotundis obtusis subintegerrimis

pèaainerviis rigidis suprà vix araneosis, subtùs adpressè sericeo-tomentosis,

pedunculis 4-5 corymbosis folio paulò longioribus ì-cephalis sub capitole

i-phyllis, capitulis circ. 70-floris, invol. campanulati squamis multisenabbu

coriaceis ext. ovatis subacutis dorso araneosis intimis fere linearibus acuminatis

glabris, cor. glabra, achanio sericeo-villoso, pappi serie ext. angust.

paleaceà acuminata, inter. triplo breviore. fi in editis campis prov. Minarun

gener. Brasilia. Caulis sesquipedalis. Folia 2 poli, longa, sesquipoll. lata. Cor

purpurea. Pappus stramineus. Affinis videtur V. argyrophylla. (v. s. iu h

Acad. reg. Moaac.)

82. V. PENTACANTHA , caule fruticoso tereti superoè albo-lauuginoso, foliis pedo

latis oblongis basi longè cuneatis apice obtusis integerrimis rigidis utriaqu

reticulatis peuuinerviis suprà glabriusculis, subtùs araueoso-tomeutosis, capitali

ad apices ramorum subternis sessilibus aut breve pedicellatis ebracteatis ovate

subglobosis 5o-floris, inv. squamis coriaceis multiserialibus imbrieatis, ext. ovati

mucrone brevi squarroso, intimis longioribus acuminatis snbscariosis, cor. già

brà, achanio villoso, pappi ser. ext. paleaceà acuminata int. triplo breviore

fi Patr. ign. Valdè accedit ad hexacantham. Folia 3 poli, longa pollicem lata

petiolo 4 5 lin. Pappus subrufe.scens. (v. s. in herb. Acad. reg. Monac.)

83. V. LAURIFOLIA , caule fruticoso ramoso tereti ferrugineo-tomentoso, foli

brevissime petiolulatis ovali-Ianceolatis basi subobtusis apice acuminatis int«

gerrimis rigidis penniuerviis utrinquè nervis elevatis reticulatis suprà glabei

rimis, subtùs secus nervina puberis, capitulis longè pedicellaribus axillaribi

solitariis aut ad apicem laxè cymosis multifloris, invol. ovali squamis rigid

glabriusculis lanceolatis acuminatis , cor...., achanio sericeo-villoso, pappi se

ext. brevi paleaceà. fi Patr. ign. Folia 2 f-3 poli, longa, pollicem lata. Pedicel

circ. pollicares. Pappus rufo-grisens rigidulus. Reeept. aìveolatum. Flores i

invol. circ. 25 sed in specim. vix ritè observandi. (v. s, in h. Acad. reg. Monac

84. V. TOLUCCANA, fruticosa glabra, ramis teretibus foliisque oppositis petiolal

elliptico-oblongis integerrimis nitidis viscosis, pedunculis axillaribus opposit

corymbum subpaniculatum confertum gerentibus, capitulis pedicellatis cir

20-floris, iuvol. squamis subacutis biserialibns disco dimidio brevioribu

achaniis angulatis pilosiusculis , pappi serie ext. brevi paucisetà. fi in Mexic

circa Toluccam legit ci. Audrienx, pi. exs. u. 273! Habitus Baccharidis se

Psiadia sed stigmata elongata hispida Vernonia. Fol. 1-^-2 poli, longa, 6 li

lata. Cor. in sicco pallida. Achania nigrescentia. Pappus albus. (v. s.)

85. V. DOMINGENSIS, fruticosa glabriuscula , ramulis teretiuscnlis apice augulati

foliis breviter petiolatis ovalibus obovatisve obtusis bine inde deutatis peni

nerviis coriaceis suprà lucidis subtùs punctulatis, capitulis paucis subcoryi

bosis pedicellatis 10-floris, bracteis squamaformibus multiserialibus brevib

obtusis imbrieatis sub invol., involucro squamis veris longioribus siccis v

acutis dorso ad apicem subpulfleris, achanio io-costato glabro, pappi ser. e3

paleaceà brevi, fi in Sancto Domingo. Lepidaploa buxifolia Cass. dict.

(i823) p. 18 et idee» Vera, buxifolia Less! ia linnaà 1829. p. 3i3. Prous'

Domingensis Spreng! in herb. Balb. 1821. syst. 3. (1826) p. 5o2. Folia sumr

6-7 lin. longa 4 lin. lata. Reeept. nudum. Nomen Cass. etiamsi vetustius n<

adulisi uè coufuudatur cum V. buxoidi. (v. s. ex itiu. Berter.)

86. V. ZANZIRARENSIS (Less. in linaaà i83t. p. 638), caule fruticoso, ran

villosis, foliis ovalibus acutis subdeutatìs suprà sparse villosis subtùs petiolisq

dense cano-tomentosis, corymbo laxo dichotomo subpaniculato , capitulis 1

floris, invol. squamis lanceolatis acuminatis dorso puberis, corolla lobis ini

ad apicem longè barbatis , achanio glabro, pappo biseriali ext. paleaceo bre

fi in insula Zanzibar locis à mare parùm dissi tis legit ci. Bojer. Pappus inter

fulvus barbellatus rufescens. (v. s. comm. à ci. Bojer.)

87. V. SOLIDAGINIFOLIA (Bojer! in litt. 1835 ), fruticosa, ramis erectis ap

angulatis pubero-scabridis, foliis subsessìlibus lanceolatis acutis Serratis sii


VELNONIA. uuiviruMi/E-vERNONlACE^E. 3i

glabris, subtùs glaucis secus nervos pubescentibus, cymà corymbosa, pedicellis

valdè bracteolatis, invol. squamis exter. brevibns fere subulatis , inter. lalolinearibus

acutis, achaniis teretiusculis striatis confertè puberulis, pappi seiie

ext. setosà brevi, fi iu insula Zanzibar legit ci. Bojer. Frutex 8-io-pedalis. Folia

omninò Solidaginis Canadensis. Flores flavi (Bojer). Folia super, i ^poll. longa,

4-5 lin. lata. Fi. in invol. circ. 12. Pappus pallide cinnamomeus. (v. s. comm.

à ci. Bojer.)

88. V. SUAVEOLENS (H. B. et Kuath nov. gen. 4 p. 3o ), fraticosa volobilis,

ramis teretibos obscorè tomeotosis, foliis breviter petiolatis obloogis penninerviis

coriaceis sabcrenulatis snpià subpilosis demùm glabris, subtùs petiolisque

obscurè tomentosis, ramis floridis subverlicillalìs, capilnlis 7-floris, invol. squamis

!-nerviis ex ovato-acutis ciliatis, achanio glaberrimo, pappi serie externà

brevi caduca, jy in Nova Granai, prov. Ayavaca et flora. Cutaco. Cor. alba?

glabra. Pappus ex albo flavesceos. Less. io liaoaà 1829; p. 265. i83i. p. 641.

89. V. PECTINATA, fruticosa, ramis teretibus glabriusculis, foliis breve petiolatis

ovatis peclinato-acutè et elongato-serratis membranaceis utrinquè pilosiusculis,

cymà terminali corymbosa nuda, capitulis longè peduuculatis mullifloris

ovato-cylindraceis, inv. squamis siccis glabriusculis ex ovato-oblongis obtusissimis

3-nerviis, achanio glabro, pappi serie externà brevissima, fi in India or.

mootibus Nilgbirry legit ci. Noton. Eupatorium pecliuatum Wall! cat. a. 3172comp.

282. Species distiuctissima nulli vere affinis. Cor. glabra. Pappus pallide

rufescens. luv. squama apice obscura. Stylus et pappus Veroouia. (v. s. in

herb. hon. ccetu mere. aogl. Iod. or.)

90. V. PECTINIFORMIS ( DC. io Wight, cootrib. bot. iod. p. 2), fraticosa? ramis

teretibus glabriusculis, juoioribus augulatis pubescentibus, foliis breviter petiolatis

lanceolatis acuminatis peetinato-acutè et elongatè serratis membranaceis

suprà glabris, subtùs pilosiusculis, cymà terminali corymbosa nuda, capitulis

longè pedicellatis mullifloris ovatis, inv. squamis siccis glabris ciliatis ovatooblongis

subacutis. fi If in India orient. montibus Dendigul dictis legit ci.

Wight. Valdè affinis V. pectinata et forsan mera varietas. Prater car. mclicatos

differt pappo uec rufo, involucro evideuter longiore nec subaquali. Folia 3

pollices longa, vix pollicem lata. (v. s. in h. Wight.)

gì. V. AsrERA (Ham. trans, lin. soc. 14. p. 219. non Less.), caule herbaceo?

ramoso tereti subvilloso, foliis elliptico-oblongis subpetiolulatis basi attenuatis

apice acuminatis serratis suprà glauduloso scabris, subtùs reticulatis secus nervos

rufo-villosis et inter eos glanduloso-impressis, panicula subcorymbosa

ramis inferioribus folio suo brevioribus, capitulis 3o-floris , invol. squamis int.

oblongis mucronatis, ext. minorib'us valdè acuminatis, achanio oblongo-cyìindrico

angolato piloso. 1f in India orient. ad Kodoya in Angga montibus >

Bengalo et forte agro Burmanico legit ci. Wall, et Ham. Eupatorium asperum

Roxb. cale. 6T. Vern. aspera Ham. trans, lin. soc. 14. p« 219 Wall! cat. et herb.

n. 2922. comp. 32. non Less. Vernonia Roxburgi Less. in linnaà 1 831. p. 674

Conyza platylepis Spreng. iu litt. ad Wall. Eupatoriam pyramidale Don. prod.

fl. nep. 170? — Pluk. Alni. t. 395. f. 7. male. (v. s.)

92. V. MDLTIFLORA ( Less. in linnaà I83I. p. 642), caule herbaceo erecto ramoso

tereti tenuissimè puberulo , foliis breviter petiolatis lanceolatis utrinquè acumiuatis

à medio serratis suprà aspernlis, subtùs tenuiter pubescentibus, panicula

subcorymbosa polycepbalà nudiusculà , invol. squamis lanceolatis acutis

pallidis glabriusculis, achanio glabro pappo subuniseriali. Jf, in India orient. ad

Prorae et Paolang. legit ci. Wallich. Conyza multiflora Wall ! cat. 11. 3o32.

comp. 142. An Eupatorium acuminatimi Don. prod. fl. nep. 170? et ideò

Eupat. Nepalcnse Spreng. 3. p. 412? Conyza divergens E.Wall! n. 3007. et

Fupatorium versicolor Wall! cat. 11. 3167. Folia 3 poli, longa vix poli, lata,

(v. s. comm. ab hon. Cur. mere. angl. Ind. or.)

fi. latifolia, foliis ovali-lanceolatis suprà magis asperis. If in collibus Raymabal

legit ci. Hamilton.V. aspera Ham ! berb. ex Wall! cat. h. cale. Var.

fi. affinis V. aspera, sed capitula dimidio minora ut in var. S'. (v. s. comm

cum priore. )


3'2 DICOTYL. SEU !LA.ULrIll\yr,. VKKJÌUAÌK

93. V. NILGHERRYENSIS, herbacea?caule tereti subpuberulo, foliis breve petiolatis

ovatis acuminatis spiouloso- et acute serratis suprà scabridis, subtùs fulvo-subtomentosis,

cyma terminalis paniculaformis ramis ramosissimis polycephalis,

capitulis ovatis coofertis 2-5-floris, iavol. sqoamis siccis ovali-oblongis acutis

glabris apice pilosiusculis, achanio glabro , pappi serie externà brevissima

decidua. — in India orieotali legit ci. Wight, et in montibus Nilgerry ci. Leschenault.

Eupatorium polyanthum Wall ! cat. 3171. comp. 281. V. aspera Less.

in liuoaà I83I. p. 643? Cor. glabra. Pappus albus. (v. s.)

94. V. ACUMINATA, caule fruticoso ramoso tereti, ramis junioribus villoso-velutinis

, foliis breviter petiolatis elliptico-obovatis longè cuneatis apice cuspidatoacuminatis

subintegerrimis glabris nervis pracipuis subtùs velutinis, panicula

elongata nuda ramis polycephalis, invol. squamis ovalibus obtusis dorso velutinis

imbrieatis. fi in India orient. prov. Silhet', in montanis ad Punduah

legit ci. Wallich. Conyza acuminata Wall! cat. n. 3o34- comp. 144. Eupatorium

acuminatum Wall! herb. Eupatorium cuspidatum Spreng. in litt. ad

Wall. Folia 4-6 poli, longa 1 \-i lata, petiolo 2-5 lin. Fi. inv. 7-9 ex sicco

purpurascentes. Pappus albus pauciseriali, setis ext. irregularibus brevibus

facile deciduis. Achan. glabrum basi atlenuatum. (v. s. comm. ab hon. Cur.

mere. aogl. Iod. or.)

95. V. PUNDUANA, caule herbaceo? erecto tereti vix sub leute puberulo, foliis

breviter petiolatis lanceolatis longissimis basi attenuatis integerrimis apice aenmiuatis

grosse et rariter serratis glabris, nervo medio subtùs tenuissimè puberulo,

panicula elongata nuda ramis apice confertè polycephalis, invol. squamis

oblongis obtusis, intimis longioribus demùm stellato-patulis. % in India

orient. prov. Silhet ad Punduah legit Fr. da Silva. Conyza Punduana Wall!

cat. n. 3o35. comp. 145. Folia 8 poli, longa, 2. poli. lata. Fl. in invol. 8-9.

Reeept. angustum. Achania glabra basi attenuata. Pappus albus pauciseriahs

setis ext. brevibus irregularibus. (v. s. comm. ab hon. Cur. mere. angl. Ind. or.)

96, V. VAGANS, caule herbaceo tereti ramoso sarmentoso-scandente brevissime puberulo,

foliis breviter petiolatis ovato-Ianceolatis acuminatis integerrimis glabris,

ramis floridis axillaribus folio longioribus foliolosis polycephalis in panicalam

amplam dispositis, invol. squamis lanceolatis acutis ciliolatis imbrieatis.

1[, in Iodia orieut. prov. Silhet legit ci. Wallich. Cooyza vagaus Wall! cat.

n. 3o4o. comp. i5o. Eupatorium vagans Wall ! herb. Flores in invol. 7S purpurei

glabri. Pappus rufus, setis ext. paucis linearibus paleaceis ciliatis, cateris

pluriseriaiibus scabris. Achan. glabrum teretiusculum. (v. s. comm. ab hoo.

Cor. mere. aogl. Ind. or.)

invol. squamis ciliatis dorso glabris ext. ovatis acutis, int. oblongis. fi % io Iodia

or. prov. Silbet leg. cl.Wallich. Conyza scandens Wall ! cat. et herb. u. 3o6©.

comp. 170. Fl. atropurpurei io iavol. 9-11. Achaaium junias teretiusculum

glabrum. Pappus subrufescens multisetus aqualis, setulis ext. vix ullis deciduis.

An forte à genere removenda? (v. s. comm. ab. hoo. Cur. mere. aogl. Iod. or.)

puberum. Pappus

ext. vix ullus, inter. rufescens. (v.s. cornili, ab hon. Cur. mere. augi. Ind. or.)

99. V. vnir.»^n. P ..? .„!. . . - I l »

iycepnatis ramosis, iavol. sqoamis siccis cxtimis ovatis acutis villosis, intimi


VERHOKU. COMPOSITA-V ERNONI AC E^. 33

oblongis obtusis, achaaio glaadoloso, pappi serre exteraà brevi, fi in Nepalià

detexit indef. Wallich. Conyza volkameriafolia Wall.! cat. n. 3oox*. comp. ni.

Eupatorium volkameriafolium Wall.! herb. Folia 9-10 poli, longa, 3 poli. lata.

Cor. glabra. Pappus albus. (v. s. comm. ab boa. cceta mere. augi. Ind. 01O

100. V. EXTENSA , suffroticosa glabra , ramis teretibus, junioribus subangulatis

subpobesceotibos, foliis breve petiolatis oblongis basi attenuatis apice acuminatis

bine inde serratis membranaceis, cymis terminalibus paniculaformibus

raraosissimis aphyllis, capitulis pedicellatis 8-10-floris, involucri squamis oblongis

obtusis, achanio pubesceuti-glanduloso, pappi serie ext. interiori triplo

breviore. fi in Nepalià. Conyza extensa Wall. ! cat. 11. 3oi6. comp. 126. Eupatorium

rnfum Spreng. in litt. ad Wall. Pappus pallide aut intense rufus. Folia

6-7 poli, looga, 1-2 poli. lata. Habitus fere V. Senegalensis sed pappi series

valdè inaquales. (v. s. comm. ab ampi, cceta mere. aogl. Iud. or.)

101. V. MADAGASCARIENSIS (Less. in linnaà i83i. p. 644)» caule fruticoso scandente,

ramis striato-angulatis saperne adpressè pilosis, foliis petiolatis membranaceis

oblongo-ovatis acuminatis basi acutis puuctatis albo pilosiusculis,

paniculis terminalibus dichotomis oligocephalis, capitulis pedicellatis mullifloris,

invol. campanulati squamis coriaceis glabris ciliatis ovatis, cor. et

achanio glabris, pappi serie ext. setacea brevi, fi iu insula Madagascar prope

Marou-Voai. Cor. in sicco flavida? Recepì, nudum. Pappus flavescens. Folia

2-3 poli, longa, i2-i5 lin. lata.

102. V. ATTENUATA, caule herbaceo erecto striato infra hirsuto apice puberulo,

foliis iufrà origioem ramorum floralium confertis ellipticis basi cuneatis apice

acuminatis grosse dentatis reticulato-nervosis suprà glaberrimis, subtùs in nervis

puberolis, super, secus ramos florales distantibus linearibus acutis, dentatis,

dentibus omnium mucronatis, corymbo laxo oligocephalo, capitulis longè pedunculatis.

— in India orient. ad Moalmyne legit ci. Wallich. Conyza attenuata

Wall.! cat. n. 3020. comp. n. i3o. Invol. squama glabriuscula, ext.

breves cuspidata, int. longiores acuta. Achan. teres villosa ni. Pappus ext.

circ. lin. loogos paocisetns. Folia 4 poli, longa, sesquipoll. lata. (v. s comm.

ab hon. Cor. mere. angl. Ind. or.)

io3. V. LONGICAULIS, herbacea, caule simplici tereti striato hirtello-pubescente,

foliis brevissime petiolatis oblongis ovalibusve basi cuneatis apice acumioatis serratis

membranaceis glabris reticulatìm venosis in medio areolarum suprà clevatoglaudulosis,

cyma termioalis paniculaforrais ramis molti-capitatis subfoliiferis,

iavol. ovati sqoamis siccis ovatis pongenti-mocrooatis, achanio glabro,

pappi serie exteroà brevissima. IL in India orient. ad Pundua, Silhet, Nepaliam

legit ci. Wallich. Eopatorium lougicaule Wall. cat. et herb. a. 2169.

comp. 279, non 3073. Eupatorium acumioatom Spreng. in litt. ad Wall. i83o.

Variat foliis latioribus et angustioribus. Habitu accedit ad V. serratùloidem.

Cor. glabra. Pappus argenteus. (v. s. comm. ab boa. cceta mere aogl. Iod. or.)

104. "V. SALIGNA, caule herbaceo erecto tereti striato mioutè puberulo panicalato-ramoso,

foliis oblongo-lanceolatis utrioquè acuminatis bine iudè serratis,

suprà asperiusculis, subtùs subpubescentibus, pauicula polycephala ramis

parcè foliosis eloogatis 7-9-cephalis, invol. squamis submembranaceis oblongis

acutis. — in India orient. prov. Silhet. legit. ci. Wallich. Conyza saligna Wall.

cat. n. 3o6i, comp. 171. Folla 3-4 poli, longa , 10-12 lin. lata. Flores ex sicco

vid. albi. Pappos albissiaius , ext. circ. lineam locgus. (v. s. comm. ab ili. Cur.

mere. aogl. Ind. or.)

io5. V. SERRATULOIDES (H. B. et Kunth. nov. gen. %. p« 26. t. 316), herbacea,

canle simplici glabro tereti striato, foliis brevissime petiolatis oblongo-lanceolatis

acumioatis hioc inde serratis glabris, suprà impresso-glaodolosis, cyma

terminalis paoicolaformis ramis apice 5-6-cephalis, capitulis 1 o-floris cylindraceis,

iavol. squamis ovatis pungenti-mucronatis adpressis ciliatis glabris, achanio

velatino pubescente, pappi serie externà vix paleaceà brevissima. If in Mexico

temperato circa Valladolid de Mechoacan (H. et B.) et Leon (Mendez ! ) Les*.

in linnaà 1829. p. 268. i83i. p. 645. Serratala semiserrata "Willd. herb. ex

3


34 DLC0TYL. SEU EXOGENJE VIUOH*.

Less. Herba 2-3 ped. habitu serratala tiuctoria. Caolis et rami purpurascentes.

Cor. purpurea glabra. Pappus argenteus. ( v. s. comm. à ci. Mcndez et

Alaman. )

106. V. LIATROIDES , caule herbaceo erecto tereti striato tenuissimè puberulo

apice solcato-angolato, foliis brevissime petiolatis elliptico-obloogis basi acuminatis

apice subacutis serratis penniuerviis suprà glabris, subtùs puberulis,

ramis foliosis apice corymbiferis in paniculam dispositis, capitulis pedicellatis

ebracteatis io- 12-floris, invol. sqoamis obloagis glabriusculis, ext. acuminatis,

iut. vix mucronatis, cor. glabra, reeept. alvcolato, achanio glanduloso subpubescente,

pappi serie ext. brevissima anguste paleaceà. % in Mexico Inter Tuia

et Tampico (Beri.! ) Valdè affinis V. serratuloides sed capitula dimidio minora.

Folia 2 poli, longa, 78 lin. lata. Pappus albidus. Invol. pallida 2. lin. longa.

Variat nerviis subtùs paulò prominulis aut reticulatis elevatis. (v. s.)

107. V. MUCRONULATA (Less. in linnaà" 1829. p. 266. I83I. p. 647), fruticosa, ramis

teretibus striati* ferrngiueo-tomentosis elemùm glabris, foliis brevissime

petiolatis coriaceis ellipticis subcorda tis retusis raucrooatis iotegerrimis suprà

glabris impresso-glandulosis, subtùs fulvo-tomentosis, cymis terminalibus, capitulis

breve pedicellatis, invol. squamis coriaceis ì-nerviis ovatis ciliatis, cor.

glabra laciniis glandulosis, achanio piloso multicostato, pappi serie exteroà

paleaceà brevi./) in Brasilia tropica. Folia Ii-i5 lin loaga , 6-liu. lata. Pappas

argenteus.

108. V. OLIGACTOIDES (Less. in linnaà I83I. p. 648), caule fruticoso striato ramisque

fulvo-tomentosis, foliis snbsessilibus coriaceis oblongis basi obtusis (uec

cordatis) penniuerviis suprà lucidis scabriusculis, subtùs fulvo-tomentosis, margine

reflexis subserratis, panicula terminalis oblonga ramis foliis parvis stipatis,

capitulis 12-floris basi subsquamosis, invol. squamis siccis dorso fulvotomentosis,

ext. subrotundis mucronatis, int. oblongis obtusis, cor. glabra,

achanio hirsntinsculo, pappi ser. ext. paleaeeà brevi, fi in Brasilia. Folia

2 ~ poli, longa, 1 ' lata. Cor. purpurea. Pappus albidus. Facies Liabi sessiliflori.

100. V. CORDATA ( H. B. et Kunth nov. gen. 4« P- 3i ), fruticosa , ramis subaugulatis

obscurè tomentosis, foliis petiolatis coriaceis ellipticis obtusis basi

cordatis subdenticulatis otrioquè obscurè tomentosis, cyma terminalis ramis

dichotomis, capitulis mnltifloris, invol. squamis ovato oblongis plurinerviis

puberulis, achanio pluricostato, costis hispidis , pappi serie externà brevi.

/•> fi in montibus Mexicanis prope urbem Tasco. Less. in linnaà i&ig. p. 267.

1831. p- 648. V. cordifolia Willd. herb. ex Less. Pappus flavescens. Cor. ign.

110. V. LEIOCARPA , caule fruticoso tereti apice velatino demàni glabro, foliis petiolatis

ovato-lanceolatis integerrimis basi subobtusis apice acuminatis penninerviis

suprà pubescentibus elemùm glabris , subtùs lanato-tomentosis, petiolo

nervoque velutino subrufo, panicula terminalis composita ramis subcorymbiferis

polycephalis, pedicellis aphyllis capitula 3-5 ovata congesta 5-flora gerentibus,

inv. squamis ovalibus obtusis ciliatis sublauatis, cor. et achanio glabris,

pappi ser. ext. setis paucis dimidiam int. longitud. aquantibus. fi in

Mexico legit ci. Karwinski. Petioli 8-10 lia. longi. Limbus fol. 4 poli, longas,

1 \ poli, latus. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

§.2. Involucri squamis obtusis aut acutis nec acuminatis, capitulis

in cymas scorpioideas dispositis aut raro solitariis , folia per feda

basi non gerentibus. Less. in linnaeà i83i. p. 648.— Species

omnes Americana*.

ir 1. V. FERRUGINEA (Less. iu linnaà 1829. p. 271. i83i. p. 649 ), fruticosa, ramis

subangulatis fulvo-tomentosis, foliis petiolatis coriaceis ellipticis obtusis integerrimis

margine undulatìs suprà scaberrimis puberulis, subtùs fulvo-tomentosis,

cymis scorpioidcis later. et termin., capitulis campanulatis sessilibus mnltifloris,

invol. squamis coriaceis ciliatis apice pubescentibus obtusis mucronatis, aebanii

glandulosi costis hispidis, pappi serie ext. brevi, Jy in Brasilia tropica. Cor,

ali.'? glabra?. Pappus flavesceos geo ferruginea».


COMPOSHTE-VERNONIACEJE. 35

112. V. DISGOLOR (Less! in liooaà 1829. p. 274. I83I. p. 649), fruticosa, ramis

teretibos apice angulatis cum pedunculis petiolis et facie fol. infera pube brevissima

adpressà densa canis, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinquè acuminatis

iutegerrimis suprà glabris, cymis scorpioideis divaricatis, capitulis

secundis breve pedicellatis uudis, iavol. turbinati squamis ovatis acutis, achanio

oblongo multicostato pilosiuscolo, pappi serie ext. subpaleaceà brevissima, fi in

Brasilia tropica (Sellow!) ad Cercovado prov. Rio-Jaoeiro (Vauth.! o. 040).

Eupatorium discolor Spreng. syst. 3. p. 4 12 - Pappus substramineus. Cor. glabra

pnrporea. (v. s. )

113. V. DIFFUSA (Less. in linnaà 1829. p. 272. I83I. p. 649), herbacea erecta

ramosa, foliis longè petiolatis membranaceis angostè elliptico-laoceolatis iotegerrimis

saprà poberolis, subtùs ramisque obscurè tomentosis, cyma scorpioitiae

ramis divaricatis, capitulis pedicellatis secundis, invol. subturbinati sejuamis

coriaceis ì-nerviis acutis extùs lanato-tomentosis, achanio piloso, pappi

serie externà paleaceà brevi. — in Brasilia tropica. Conyza divaricata Spreng.

syst. 3. p. 5o8. Pappus argenteus. Petioli 1-2 poli, longi. Limbus fol. 4-10 poli.

longus, 1 -i-5 lin. latus.

114. V. OPPOSITIFOLIA (Less. in linneà 1829. p.273. i83i. p. 649 ), herbacea,

ramis oppositis teretibus subtomentosis suprà folior. orig. subiuciassatis, foliis

oppositis petiolatis membranaceis ellipticis acuminatis utrinquè glandulas sessiles

gerentibus, sopra pobesceotibos, cyma scorpioide* termioalis ramis

aphyllis divaricatis, capitolis multifloris pedicellatis, invol. turbinati squamis

ì-nerviis ovatis acutis extùs pilosis demùm stellato-pateotibos, achaoio piloso

multicostato, pappi serie ext. paleaceà brevi. 5 in Brasilia tropica, circa Rio-

Janeiro (Less.). Conyza stellata Spreng. neu. entd. 2. p. 141. syst. 3. p. 5o8.

Cor. glabra purpurea. Pappus uiveus.

ì i5. V. VERBENACEA, herbacea ad collum fruticosa , caule erecto tereti apice nudo

undiquè pube brevi confetta hirtello, foliis coulinis alternis rameis sape oppositis

lineari-oblongis obtusis sessilibus subdenticulatis suprà scabridis, subtùs

birsutis, corymbo paaicolato aphyllo, iovol. squamis lanceolatis acutis glabris,

acbauio hirtello striatalo, pappi serie ext. brevi. 1f jy in campis editis prov.

Sancti Pauli Brasilia, legit ci. Lund. Fior, uovemb. — Herba 1-1 jped. Flores

albi. Fol. 2-3 poli, longa, 3-4 lin. lata. (v. s.)

fi. latior, foliis oblongo-lanceolatis basi attenuatis magis dentatis, invol.

subpuberulo. 1f fy Cum var. et legit ci. Lund. Fl. albi in inv. 10-12.

Achanium longius forsan magis atate provectum ? Folia 3 poli. longa,

pollicem lata. (v. s. comm. cum var. à ci. inv.)

11G. V. SERRATA (Less. in linnaà 1829. p. 275. i83i. p. 649), herbacea, caule

tereti striato glabro ramoso, ramis pabescentibos, foliis petiolatis membranaceis

ellipticis otrioqoè breve acumioatis argute duplo serratis suprà glabris,

subtùs petiolisque pilosiusculis, cyma terminalis scorpioidea ramis divaricatis,

capitulis multifloris lateralibus subsessilibus, invol. campanulati squamis .sca-

B iosis ì-nerviis ovato-oblongis mucronato-acutis, achanio piloso multicostato,

pappi serie ext. paleaceà brevi.— in Brasilia nemorosis montibus Mandiocca.

Cor. violacea? glabra. Pappus argenteus subplumosus. Petioli 6-18 lin. longi.

Folia 2^-8 poli, longa, 1-4 poli. lata.

117. V. TUEERULA (Less. in linnaà I83I. p. 649), caule fruticoso, ramis teretibus

sordide puberulis apice striatis, foliis petiolulatis oblongis basi acuminatis

apice acutiusculis subserrulatìs, suprà glabris, subtùs petiolisque puberulis,

cymà terminali decomposta subapbyllà, capitulis 8-9-floris, invol. turbinati

squamis imbrieatis obtusis, ext. brevissimis, cateris gradatìm longioribus,

achaenio oblongo hirsuto-canescente, pappi ser. ext. paleaceà brevi. ^ in Brasilia

legit ci. Sellow. Inv. squama sicca adpressè pubescentes. Pappus albus.

Fol. 2 poli, longa, 6 lin. lata, petiolo 2-lin. (v. s. comm. à Mus. reg. Berol.)

118. V. WESTINIANA (Less. in linnaà 1831. p. 65o), caule herbaceo simplici

hispidinscnlo pubescente tereti, foliis petiolatis fìrmis oblongis obovatisve sub-

Lutegerrimis penninerviis, suprà scabiis hirsnto-pobesceutibus , subtùs tomen-


36 DICOTYL. SEU EXOGENJE. VERSOSI

tosis, panicula terminalis ramis subverlicillatis aphyllis, capitulis subsessilibus

12-floris, inv. campanulati squamis siccis ciliatis ellipticis obtusis, cor.

glabra, achanio hirsnto, pappi ser. ext. brevi setacea. — in montosis Brasane

prope Villa-Ricca. Cor purpureo-violacea. Pappus rufescens. Afiuis V. Beynchii

dicitur.

et. angustifolia, foliis oblougo-ellipticis basi obtusis semipollicem latis.

fi. cuneata, foliis obovatis ultra pollicem latis basi cuneatis.

119. V. BEYRICHII (Less. in linnaà 1829. p. 275. «S3r. p. 65i ), herbacea,?

caule tereti striato glabro, foliis confertis petiolatis lanceolatis rngulosis

1"

IÌÌL...

pubescentibus et ciliatis, achanio oblongo multicostato, pappi serie ext. brevi.

in humidis prov. Saneta-Anna ad Rio-Janeiro. Cor. rosea glabra. Pappus

flavescens. Folia 3-3^ poli, longa, 10-11 lin. lata. (v. s. comm. à ci. Lund.)

120. V. INCANA ( Less. in Linnaà 1829. p. 277), caulibus berbaceis teretibus

simplicibus pube adpressà subiucanis apice angulatis ramoso-corymbosis, foliis

sessilibus lineari-lanceolatis acuminatis subdenticulatis, suprà glabriusculis,

subtùs pilis adpressis incanis, cymis scorpioideis in corymbum dispositis subaphyllis,

capitulis multifloris sessilibus et pedunculatis, invol. subturbinati squamis

adpressis oblongis acutis extùs piloso-subincanis, achanio oblongo multi

costato piloso et glanduloso , pappi serie externà internasi subaquanle. % hi

Brasilia meridionali. Rhizoma multiceps lignosum. Cor. violacea glabra. Pappus

argenteus. Herba fructifera refert Hieracium cymosum. (v. s. comm. à Mus.

reg. Berol. )

121. V. ECHIOIDES (Less. in linnaà 1829. p. 278. i83i. p. CSi ), caulibus è

rhizomate liguoso pluribus teretibus simplicibus striato-snlcatis strigoso-pubescentibns,

foliis sessilibus membranaceis utrinquè asperis elongato-lanceolatis

undulato-crenatis integerrimis margine revolutis, cyma divaricata scorpioidea

ramis dichotomis, capitulis multifloris subsessilibns,invol. campanulati

squamis oblongis ì-nerviis glabris, achanio multicostato piloso, pappi serie

ext. brevi. If, in Brasilia meridionali. Habitus Hieracii ecbioidis. Cor. glabra

violacea. Pappus uiveus.

122. V. DENTICULATA, caule herbaceo erecto sulcato-angulato apice teauissinn

puberulo, fohis petiolatis lanceolatis utrinquè acuminatis serra tulis paucis

distantibus denticulatis, suprà glabris, subtùs pube tenuissimà subpuberis,

panicula laxà polycepbalà aphyllà, ramis infer. axillaribus bine inde suboppositis

folio longioribus, capitulis secus ramos sessilibus lateralibus 10-12-floris,

inv. basi obtusi squamis glabris ext. brevioribus acutis, int. oblongis obtusis

mucronulatis, cor. glabra, achanio brevissimo pubero striato, pappi ser.

ext. setosà brevi. — in Brasilia circa Rio-Janeiro. Folia 2-2 -3 poli, longa,

6 lin. lata , petiolo 2-3 lin. Pappus stramineo-subrufescens. Affinis videtui

V. Beyrichii ex descr. Folia summa integra, (v. s. comm. à ci. Lund.! Gaudich. !

Blaoeh.)

123. V. PSITTACORUM, arborea, ramis glabris, ramulis subhirtellis angulatis,

foliis subsessilibns lioeari-lanceolatis utrinquè acuminatis integerrimis, suprà

minute scabridis, subtùs hirsutis, cymà ramosissima paoieolafornii polycepbalà,

invol. squamis ovatis glabriusculis, exter. mucronatis, inter. obtusiuseulis,

achanio pubero, pappi serie ext. setosà brevi, fy in moatosis circa Bio

de Janeiro, Vulgatissima arbor, vulgo capueiro dieta. Herba tota et prasertìm

flores sua vi ter olentes. Fior. jul. aug. Trochili paniculas circnmvolant. Psittacns

vitlatus(KubL) semina avide devorat (Lunel.!). Folia 3-4 poli, longa, 6-8 lin.

lata. Cortex leulicellis verruculosus. ( v. s. comm. à ci. Lund.)

124. V . DEBELLA DA, fruticosa, ramis teretibus striatis pube brevissima rufà puberulis,

foliis petiolatis oblongo lanceolatis utriucjuè acuminatis integerrimis suprà

asperoscabridis, subtùs hirsuto-tomentosis, cyma polycepbalà^ ramis subscorpioideis

, ramis inferioribus ex axillis fol. Ortis, sup. nudis, invol. squamis


VERNONIA. COMPOSlIVE-VERKONIAGEiE. 37

•vali-oblongis mucrooatis, capit. aliis sessilibus aliis pedicellatis circ. 10-floris

mucronata nec acuminata. Pappus sordide rufus. Cor. purpurea. Folia 3 poli.

longa, 5-6 lin. lata. ( v. s. comm. à ci. Lund.)

; ?.5. V. TETIOLARIS, fruticosa, ramis teretibus velatino-tomentosis, foliis alternìs

longè petiolatis elliptico - oblongis utriaquè acuminatis iotegerrimis, suprà

sparse puber. subtùs molliter petiolisque birsuto-tomentosis, panicula ampia?

ramis scorpioideis aphyllis, capitulis subsessilibns unilateralibus 3o-floris ,

invol. turbinati squamis multiserialibus semipatentibus dorso velutinis oblongis

acntis, ext. brevibus secùs pcdicellom imbrieatis, cor. glabra, achanio villoso,

pappi ser. ext. brevi vix paleaceà, fi iu Brasilia sylvis primavis leg. ci.

Lhotsky. Petioli 9-10 lin. longi, limbi fol. 5-6 poli, longi, sesquipoll. lati. Inv.

squama nec adpressa nec squarrosa, sed semipateutes ! { v. s. comm. à ci

Lhotsky.)

fi pauci/lora, foliis basi magis obtnsis, capitulis paulò minoribus 10-12 floris.

fi ad margines sylvarum circa Rio-Janeiro legit ci. Lhostky. Ai boi

25-3o-pedalis. (v. s. comm. à ci. invent. )

126*. V. EUPATORIFOLIA , arborea, ramis teretibus dense pedunculis petiolisque

hirsuto-tomeutosis , foliis oppositis petiolatis ellipticis acuminatis basi obtusis

integerrimis glandulas sessiles utrinquè gerentibus, suprà pubescentibus nervo

medio basi hirsuto, subtùs hirsutis, panicula ramis ex axillis snpr. aut ad

apicem Ortis subscorpioidcis polycephalis, capitulis pedicellatis 3o floris, invol

turbinati squamis ovali-oblongis extùs villosis demùm semipatulis, ext. brevioribus,

cor. glandulosà glabra, achanio puberulo, pappi serie ext. paleaceà

brevi. 3 in sylvis collium circa Rio Janeiro legit ci. Lund. Affinis V. petiolari

sed opposilifolia ! Differt à V. oppositifolia caule arboreo 8-12-pedali oec berbaceo

saprà fol. paria non dilatato, ramis foliisque magis hirsutis. (v. s. comm.

à ci. Luad. )

fi. pauciflora, foliis basi subacutis parciùs glaodnlosis, capitulis io-12-floris»

corollis subeglandulosis, Jy in fruticetis circa Rio-Jaueiro legit ci. Lhostky.

Frutex 5-7-pedalis. (v. s. comm. à ci. iaveot.)

127. V. HAVANENSIS, eaule fruticoso tereti ramoso glabro, ramulis strìa tis puberulis,

foliis ovalibus utrinquè acuminatis basi cuneatis brevissime petiolatis

integerrimis penninerviis , suprà inuriculatis, subtùs glandulosis et lenuiter

pubescentibus, cymis axill. termiualibus pedunculatis laxis oligocephaiis,

capitulis pedicellatis aphyllis distantibus 25-floris, invol. turbinati squami.

dorso glandulosis glabriusculis, ext. brevibus acutis, int. oblongis subeaueatis

obtusiusculis, cor. et aebanio glabris parcè glandulosis, pappi ser. ext. brevi

setiformi. fi in ins. Cuba juxta Havanam legit ci. Ramon de la Sagra. Invol

subpurpurascentia. Cor. purpurea. Pappus albus. Folia 4 poli, longa, sesquipollicem

lata, juniora margiuibus subrevoluta, (v. s. comm. à ci. R de la

Sagra.)

128. V. LANCEOLARIS, caule tereti striato pube ferruginea parcè velatino, foliis

petiolatis lanceolatis basi subobtusis apice acuminatis serrulalis, suprà glabris,

subtùs petiolisque parcè velntiuis, panicula ramis axillaribus ebracteatis ramosis

velutinis, capitulis sessilibus ovatis 20-floris lateralibos et terminalibus,

invol. squamis omnibus mucronatis dorso snbpuberis, cor. glabra, receptaculo

alveolalo, achanio puberulo, pappi ser. ext. brevi vix paleaceà. IL? in

Mexico ex h. Haenke. Affinis V. Haenkeana?. Pappus croceo-rufus rigidolus.

Folia 5 poli, longa, pollicem lata, petiolo 4 lin. (v. s. in h. Haenke à ci.

Sternberg missum.)

129. V. HAENKEANA , caule teretiasculo erecto ramis pedanculisqoe velutinosubbirsutis,

foliis petiolatis ellipticis basi acutis apice acuminatis integerrimis

penuioerviis, suprà demùni glabris, subtùs velutino-sobhirsutis, ramis axillaribus

foliosis apice paniculalis, ramulis bi-trifidis, capitulis axillaribus latera-


38 DIC0TYL. SEU EXOGEN/E. «MURA.

libu9ve sessilibus aut pedicellatis ebracteatis 20-floris, iavol. sqoamis obloogis

glabriuscalis ext. macronatis inter. obtusis , cor. glabra, achanio pilosiusculo,

pappi ser. ext. brevissima vix paleaceà. % ? inter Peruanas Orinocences in

herb. habet ci. Haenke. Folia 5-6 poli, longa , 2 poli, lata , petiolo 7-9 lin.

longo velutino. Pappus croceo-rubens rigidulus. Pubes ramorum rufescens.

(v. s. in li. Haenke à ci. Stenberg missum. )

i3o. V. MICRADENIA, fruticosa, ramis teretibus dense et breviter sericeo-villosis

foliis petiolatis ellipticis basi attenuatis apice acuminatis integerrimis peoni-'

nerviis utrinquè secus nervos et in petiolo sericeo-pubescentibus saprà sparse

pilosis subtùs sparse glandulosis, cymis scorpioideis, aliis axillaribus oligocophalis

folio brevioribus aliis terminalibus stellato-divaricatis polycephalis, capitulis

unilaterahbus ebracteatis 10-floris , invol. squamis dorso subvillosis 1nerviis,

ext. acuminatissimis, int. linearibus vix acutis, achanio subvilloso,

pappi ser. ext. paleaceà brevi, fi in Amer. calid. forte Peruvia legit ci. Pceppig.

(pi. exs. n. I2i5.) Affinis ex descr. V. frangulafolia. Folia cani. 6 poli, longa,

2-a . poli, lata, petiolo 8-9 lin. longa. (v. s. comm. à ci. Pceppig.)

I3I. V. MENTH^EFOLIA (Less. in linnaà 1829. p. 258. i83i. p. 6/}5), fruticosa,

ramis teretibus divaricatis apice obscurè pubescentibus demùm glabris , foliis

petiolatis ovato-oblongis acutis basi attenuatis membranaceis utrinquè scabridis

subtùs pilosiusculis, cymis subfastigiatis dichotomis divaricatis, capitulis 15-floris,

invol. campanulati squamis 1-nerviis coriaceis ovatis acutis ciliatis, intimis

obtusis glabris, cor. glabra, achanio glabriusculo, pappi serie ext. setiformi

breviore. Jx) i Q fruticetis insula Cuba. Eupatorium mentbafolium Pceppig. mss.

ex Less. Cor. glabra. Pappus flavescens. Folia i-3 poli, longa, 4-12 lin. lata,

iotegra aut serrata, (v. s. comm. à ci. Ramon de la Sagra.)

§. 3. Involucri squamis plerisque acuminatis, capitulis in cymas

scorpioideas dispositis raro subsolitariis y basi folia perfecta non

gerentibus. Less. in linnaeà I83I. p. 651. — Species omnes Americana;.

i32. V. ODORATISSIMA ( H. B. et Kunth nov. gen. 4- p- 32), caule fruticoso tereti,

ramis striatis velutino-pubescentibus, foliis breve petiolatis rigidis obovatis

basi cuneatis apice subdentatis, suprà scabridis , subtùs reticulatis hirsutopubescentibus,

cyma ramis plurimis ramosis iu paniculam dispositis, capitalis

ionumeris pedicellatis later. et terminal, folio florali destitutis, invol. squamis

pluriseriatis ovatis acuminatis, achanio vix pilosiusculo, pappi serie ext. setacea

brevi, fi ad Caracas, Ibaque et Honda. Less. in linneà 1829. p. 271. i83i.

p. 631. Conyza clethrafolia et Eupatorium obovatum, Willd. herb. Cor. alba

glabra. Pappus strauiineus. Variat foliis serratis ex Kunth, crenatis in specim.

meo Caracasano, et subintegerrimis ex Less. (v. s.)

i33. V. RUBRIRAMEA (Mart.! herb.), caule herbaceo quinquangulalo glabriusculo

erecto, foliis subpetiolatis oblongo-lanceolatis basi acuminatis apice subacutis

subintegerrimis, suprà glabris glabriusculisve, subtùs pubero-subhirsutis, panicula

ramis axillaribus polycephalis dichotomo-ramosis folio longioribus subapbyllis,

capitulis lateralibus sessilibus terminalibus ebracteatis 20-floris, invol.

squamis lineari-oblongis mucronatis glabris, cor. glabra, achanio striato pubero

, pappi ser. ext. paleaceà acuminata vix inter. triplo breviore. IL ? in campis

prope Gougonbas de Sahara prov. Minarum gener. Brasilia legit ci. Martius.

Folia 4 poli, longa, 7-8 lin. lata. Rami purpurei. Corolla alba. Capit. vix

3-lin. longa. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

i34- T. ASSANS (Mart.! herb.), caule herbaceo ? erecto striato-angulato breviter

velutino, foliis breve petiolatis elliptico-oblongis utrinquè obtusis rigidis suprà

scabris, subtùs velutino-puberis penninerviis nervis lateralibus reticulatis ramis

floridis bifidis subscorpioideis oligocepbalis folio longioribus aphyllis, capitulis

ovatis 3o-fluris sessilibus, invol. squamis imbrieatis glabriusculis acuminatis

apice uon adpressis, cor. glabra, achanio pubero, pappi ser. ext. vix paleaceà


VERNONIA. COMPOSlT/tt-VERNOiNIACEiE. 3g

brevissima pancisetà. If, fi io campis desertis Minarum gener. Brasilia; coltegli ci.

Martius. Petiolus 3 lin. Limbus fol. 2-^-3 poli, lougus., pollicem latas. Pappus

rufus. Reeept. areolatum. (v. s. io h. Acad. reg. Mouac.)

i 35. V. POLYANTHES (Less. io liaoaà i83i. p. 63i), subarborea, ramis angulatis

puberulis, foliis petiolatis lanceolatis utriuquè "cuminatis subiutegerrimis suprà

scabris, subtùs puberis nervis elevatis subhirsutis, panicula ramosissima pubera

ramis scorpioideis subverticillatis divergentibus aphyllis, invol. i5-aofiori

squamis oblongis subacuminatis glabriusculis , achanio puberulo punctato

, pappi seriebus setiformibus subaqualibus. f) in moutosis Brasilia circa

Bio-Janeiro alt. 2-3ooo ped., et in prov. Minar, gener. Eupatorium polyanthes

Spreng. syst. 3. p. 435. Vern. patens Less. in linnaà 1829. p. 276. ex parte et

excl. syu.Vern. Brasiliensis Mart.! beri». Cor. glabra alba. Folia trita odorala

(Lund.) 5-6 poli, longa, pollicem lata. Pappus flavescens. (v. s. comm. à ci.

Luud.)

i36. V. GRANDIFOLIA , arborea, ramis teretibus stria tis apice subpubescentibus ,

foliis petiolatis ellipticis utrinquè acuminatis simpliciter et grosse serratis mem

branaceis glabriusculis secus nervos et veuas minute puberulis, panicula corymbosa

ampia divaricata polycephalà aphyllà, capitulis pedicellatis 20-25floris,

invoI#isquamis glabris acuminatis margine membranaceis, cor. lobis

puberulis , achanio tereti turbinato striato hispido-villoso, pappi ser. ext. paleaceà

brevi, jy in monte Cercovado Brasilia legit ci. Lund. Arbor 8-10 ped.

Folia inf. 16 poli, longa, 8 poli, lata, petiolo 2 pollic. Pappus albus caducassimus.

Reeept. alveolare. Inv. elemùm patens. (v. s. comm. à ci. Lund.)

137. V. PATENS (H. B. et Kunth nov. gen. 4. p. 32.), arborea, ramulis angulatis

obscurè pubescentibus, foliis breviter petiolatis anguste lanceolatis acuminatis

basi angustatis subcreuato-oudulatis suprà rugosis scabriusculis, subtùs hirtopobesceutibas,

cyma scorpioidea termiualis ramis patentibus, capitulis mnltifloris

distaotibos subsessilibos, invol.campanulati squamis siccis 1-nerviis ovatis

acutis adpressis pilosiusculis, achanio multicostato piloso glanduloso, pappi

ser. ext. paleaceà brevi. § in Anier. merid. (Humb.) V. pateos Less. in liaoaà

I$3I. p.o53. Baccharis rugosa Willd. herb. ex Less. Cor. glabra alba.

1 38. V. SCABRA (Pers. eoch. 2. p. 44- Less. in linnaà I83I. p. 653), fruticosa,

ramis angulatis divaricatis apice hirtello-poberulis, foliis brevissime petiolatis

ellipticis aut obovatis utrioqoè obtusis subiotegerrimis saprà scabris, subtùs

hirsuto-tomentosis, paniculis terrainalihus ramosissimis aphyllis , capitolis

subsessilibos aot pedicellatis 3o-4o floris, iav. turbinati squamis glabriusculis

obloogo-lioearibos acominatis, cor. glabra, aebanio pubesceote, pappi ser. ext.

brevi setosà. fi iu Brasilia (ubi ex Ma reg. dicitur Tremate}, in collibus juxta

Babiara (Salzm. ! Blaoch. ! ), io mootibus prov. Minarum gener. Mart. ! Baccharis

Brasiliensis Lina. spec. i2o5. — Marcgr. hres. 2. p. 81. fig. sup. Pappus

subrufescens. Cor. porparasceotes vauillam (Salzm.!) styracem (Marcgr.) olentes.

Folia i2-i5 lin. longa, 7-8 lin. lata. (v. s.)

139. V. POLYCEPHALÀ, caule fruticoso, ramis teretibus velutino-canescentibus ,

foliis breve petiolatis ovalibus utrinquè obtusis margine snbcrenulatis et revolutis

suprà subrugosis pubescentibus, subtùs tomentoso-subincanis, cyma ramis

plurimis ramosis in pauiculam dispositis, capitulis 20-floris axillaribus et lateralibus

subsessilibns folio florali destitutis, involucri obovati squamis pluriserialis

ovatis subacutis, achanio vix pubero, pappi serie ext. vix paleaceà

brevi, fi in collibus aridis circa Bahiam Brasilia legit ci. Salzmann. Caul. 4pedalis.

Rami cani. Cor. pallida. Pappus stramineo-subrufescens. (v. s.)

140. V. MICROCEPHALA , suffruticosa, ramis teretibus pube brevi subbirsutolis,

foliis brevissime petiolatis oblougis obtusis basi subcordatis integerrimis suprà

scabridis glabris subtùs ferrugineo-villosls, cymis terminalibus snbcory.mbosis,

ramis nudis lateralibus scorpioideis, capitulis 20-floris lateralibus subsessi libus

obovatis, invol. squamis pluriserialibus imbrieatis ext. brevissimis acutis,

intimis longioribus, achanio glabriusculo, pappi serie ext. paleaceà brevi.

5 in Arner. caìidior. legit ci. Nec, sed locus proprius ignotus. Affinis V. odora-


4o D1C0TYL. SEU EXOGENÌE. •««>•

tisslma et scabra. Capitula minora. Folia 2-2 4 poli, longa, 6-9 lin. lata. (v. s.

ex herb. Thibaud.)

141. V. SORORIA, suffruticosa, ramis teretibus hirsutulis, foliis breviter petiolatis

ovatis acuminatis basi obtusis integerrimis suprà villosis, subtùs dense villosohirsutis,

ramis floridis panicu'atis elongatis bifidis hirsutulis, ramulis capitula

ebracteata sessilia remota uniìateralia gerentibus, invol. ovati hirsuti squamis

omnibus acuminatis subpungentibus. fi iu Brasilia circa Rio de Jaoeiro legit

ci. Gaudichaud. Valdè affinis V. microcephala, sed differt ramis vere hirsutis,

foliis ovatis suprà villosis, ramis cyma magis elongatis, invol. hirsuto. Flores

in specim. juniores et non satis vidi. (v. s. comm. à ci. inv.)

142. V. MYRiocErHALA , caule ramoso dense et adpressè velutino, foliis petiolatis

ovali-lanceolatis utrinquè (apice pracipuè) acuminatis integerrimis penninerviis,

subtùs venoso-reticulatis suprà glabris , subtùs glandulosis et breviter pobescentibus,

panicula ampia ramosissima ramis axillaribus folio longioribus bifidis

scorpioideis, capitulis lateralibus et terminalibus sessilibus solitariis ebracteatis

10-floris, invol. squamis ext. acnminaus ciliatis int. glabriuseulis mucronatis,

cor. glabra, achanio turbinato sericeo-villoso, pappi ser. ext. paleaceà brevi.

1f? inter Peruanas Orinocences herb. Haeukeani adest. Affinis V. polyanthi.

Pubes caulis et peduncnloruin subflavescens velli lina. Folia 4 poli, longa ,

1 ~-2 poli, lata, petiolo semipollie. Invol. purpnrascentia. Pappus albus. Cor.

purpurea, (v. s. in h. Haenk. à ci. de Sternberg missum.)

i43. V. DEPPEANA (Less. in linnaà I83I. p. 398 et 655), fruticosa, ramis teretibus

obscurè pubescentibus, foliis petiolatis membranaceis penninerviis ellipticis

utrinquè subattenuatis apice mucronatis integerrimis suprà scabris, subtùs

tomentoso-pubescentibus, cymis scorpioideis compositis in paniculam myriocephalam

dispositis, capitulis secus ramos lateralibus sessilibus turbinatis 20-floris,

invol. squamis rigidis mucronato-acumiuatis, cor. glabra, achanio piloso, pappi

ser. ext. paleaceà brevi, fi in Mexico circa Misantla. Cor. alba odoratissiaia.

Folia 3-3:; poli, longa, i2-i5 lin. lata, petiolo 2-5 lin. (v. s. in h. Acad. reg.

Monac.)

i44- "V. ADPROXIMATA (Less. in linnaà i83i. p. 655), fruticosa, ramis. teretibus

stria tis sordide tomentosis, foliis petiolatis ellipticis basi cordatis subcrenulatis

suprà scabriusculis, subtùs inolliter pubescenti-tomentosis, cymis scorpioideis

curva tis aphyllis, capitulis n-floris lateralibus pedicellatis, inv. turbinali

squamis 8-seriatis siccis acuminatis maliciS dorso torneatoso-incanis, ext.

rotundis, cor. glabra, achaoio villoso, pappi ser. ext. paleaceà brevi. ^ iu

Brasilia. Cor. purpureo-violacea. Fol. ciré, semipedalia , 3-4 poli. lata. Similis

V. oppositifolia et quintpieflora dicitur.

i45. V. QUINQUEFLORA (Less. iu linnaà i83i. p. 656), caule herbaceo tereti cum

pedunculis petiolis foliisque subtùs hirsuto - pubescentibus, foliis petiolatis

elliptico-oblongis utrinquè acuminatis rariter subserratis, saprà scabris, cymà

terminali composita parcè ad basia pednnculorum bracteatà, capitulis oudis

pedicellatis ovali-oblongis 5-floris, inved. squamis siccis dorso villoso-pubescentibus

imbrieatis subacuminatis , achanio hirsuto, pappi ser. ext. brevi

subpaleaceà. If, in Brasilia legit ci. Sellow. Folia 5-6 poli, longa, i5 lin. lata.

(v. s. comm. à Mus. reg. Berol.)

146. V. FRANGUI.JEFOLIA (H. B. et Kuuth nov. gen. 4. p. 37), fruticosa, ramis

teretibus villosis , foliis breve petiolatis oblongis acutis basi angustatis integerrimis

rigidis sopra pubescentibus nitidis, subtùs glandulosis pubescenti-pilosis

canescentibus, cyma scorpioide»; terminalis ramis congestis fastigiatis, capitulis

multifloris approxlmatis sessilibus, iuvol. hemispliarici squamis lanceolatis acutis

3-uerviis externis tomentoso-pubescentibus, achanio piloso, pappi serie ext.

paleaceà brevi, f) in calidis Novo-Granatensium prope Honda. Less. in linnaà

1829. p. 276. i83i. p. 657. Cor. glabra violacea. Pappus argenteus. Fol. 1-2poll.

longa, 4-9 Un. lata, petiolo 2 lin.

147. V. e ANESCENS (li. B. et Kunth nov. gen. 4. p. 35. t. 317. Less. in linnaà

tihy, p. 284. ifc3r. p. O.'T-), caule basi .suffruticoso, ramis teretibus pil,\ ad-


VERNONIA. ^Uiviru3iiir,-VERN0NIACE^E. 41

pressis canescentibus , foliis breve petiolatis rigidis membranaceis oblongolanceolatis

acuminatis basi angustatis integerrimis subrugosis suprà pubescentibus,

subtùs piloso-canescentibus glandulosis, cyma terminalis scorpioide»! ramis

oligocephalis, capitulis distantibus sessilibus, involucri campanulati squamis

siccis ì-nerviis acuminatis pilosis glandulosisque, achaoio villoso, pappi serie

ext. brevissima. % fi in Perovià temperata prope Guamcabamba. Lepidaploa

caoescens Cass. dict. 26. p. 18. Vero, reticolata Willd. herb. ex Less. V. canescens

Spreng. syst. 3. p. 437. excl. syn. Pers. et Sellow ? V. geminata Kouth

nov. gen. 4. p. 35? Cor. pallide violacea. Pappos argeateas. (v. s.)

fi. micrantha ( Less. in linnaà i83i. p. 637), soffruticosa? ramis subaogolatis

sericeo-pilosis, foliis petiolatis obloogis acomioatis basi rotoodatis

iotegerrimis saprà pubescentibos, sabtùs argeoteo-piloso-sericeis, cymis

termiaalibus paniculaformibos ramosissimis, ramolis gemiois dlchotomis ,

capitulis solitariis sessilibus distaotibus multifloris. fi ? ia prov. Cumaoensi ?

Vern. micrantha H. B. et Kunth nov. geo. 4. p. 37. V. acoaiioata Willd.

herb. ex Less.

148. V. SUBSQUARROSA, ramis teretibus superoè villoso-hirsotls, foliis brevissime

petiolatis ovato-obloogis, basi obtosis apice acutis iotegerrimis suprà glabris

rugosis, subtùs villoso-hirsutis subcanescentibus, cymis axillaribus terminalibnsque

bifidis divaricatis scorpioideis, capitulis ovatis 20-floris sessilibus, invol.

squamis villosis lanceolatis externis subpungenti-acuminatis, acumine patente

squarrosis, int. minùs acuminatis erectis, cor. glabris, achanio turbinalo villoso

, pappi serie ext. paleaceà brevi. % ? in Brasilia ad margines sylvarum et

aquaductus circa Rio-Janeiro (Mart.!) et Bahiam (Blanch.!). Cor. verisim.

purpurea, (v. s.)

149- "V. MOLLIS (H. B. et Kunth nov. gen. 4. p. 28), caule herbaceo tereti sericeovilloso,

foliis breve petiolatis ovato-laoceolatis acumioatis basi aagustatis remote

denticulatis iotegerrimisve suprà puberulis, subtùs argenteo-lauuginosis, cyma

terminalis scorpioidea? ramis sape geminis elongatis, capitolis sessilibus ebracteatis

20-floris, inv. campanulati squamis ì-nerviis sericeo-pilosis acuminatis

demùm patentibns, cor. parcè pilosis, achanio parcè sericeo-piloso, pappi

serie ext. paleaceà brevi. IL in Peruvià? (herb. Dombey! ) ad riparo fl. Catamayo

prope GonzauamaNovo-Granatensium exjHumb. itin. et ad Orinocum ex herb.

Hanke.'Fol. 3-5 poli, longa, 1-2 poli. lata. Pappus argenteus. Eupatorium

polystachyum Willd. herb. ex Less. Vern. mollis Less. in linneà 1823. p. 283.

I83I. p. 657. (v. s. in h. Hank. à ci. Sternb. mis.sum.)

1 5o. V. FLAVESCENS (Less. in linnaà I83I. p. 607 ), fruticosa, ramis teretibus

stria tis rufulo-tomeutosis, foliis petiolatis ovatis subrotuudisve sopra lavibos

subtùs glandulosis flavìdo-villosis snbintegerrimis , cyma ramis scorpioideis patentibus

, capitulis sessilibus lateralibus multifloris , recepì, nudo, cor. glabris,

achanio piloso , pappi ser. ext. paleis latissimis ovario brevioribus. fi in Brasilia,

ad Serra d'Estrella. Veni, scorpioides Less. in linnaà 1829. p. 282. excl.

syn. Folia basi obtusa aut acuta. Capitala approximata.

I5I. V. TOURNEFORTIOIDES (H. B. et Kooth nov. geo. 4* P* 34), herbacea,

ramis teretibus striatis petiolisque flavido-pnbescentibus, foliis breviter petiolatis

ovafo-lanceolatis subìntegerrimis saprà scabris hirsutiusculis, subtùs pubescentibus

punctatis, spicis scorpioideis gemioatis, capitulis sessilibus 20floris,

reeept. levissimè alveolato, corollis glabris, achaenio glabriusculo,

pappi serie ext. paleaceà ovario subaquali.— in America merid., sed loctis

propr. ignotos. V. Touroefortioides Less. in linnaà i83i. p. 65^ non 1829,

Stahelioa solidaginoides Willd. herb. ex Less.

1D2. V. scoRPiornEs (Pers. ench. 2. p. 4^4), fruticosa, ramis teretibus puberulis,

foliis breviter petiolatis ovali- aut ovato-laoceolatis acuminatis subdentatis

aut subrepaodis suprà glabriusculis, subtùs pubesceotibos hirsatisve

cyma ramis scorpioideis, capitulis secus ramos sessilibus i-lateralibus ebracteatis

circ. 20-floris, corolla lobis pilosis, achanio turbinato piloso, reeept. paleaceo

fimbrillifero, pappi ser. ext. vix paleaceà achanii longitudine. 3 u*


$•2 DICOTYL. SEU EXOGENvE. VERNONIA.

Brasilia tropica, Guianà. V. scorpioides Less. in linneà i83t. p. 658. non

alibi. V.Tournefortioides Less. in linnaeà 1829. p. 281. non Kunth V. centnflora

Link et Otto abb. t. 55. Lepidaploa scorpioides Cass. dict. 26. p. 18. Conyza

scorpioides Lam. dict. 2. p. 48.

et. centriflora, foliis ovalibus utrinquè acuminatis suprà glabris, subtùs pu-

1 A-. T .«.•!•» r>>.„ * «S-..I *„„.. ?««« ftrilf U. S.ì

subtùs pubescentibus. — in Guianà gal

Pers. ench. 2. p. 4o4- (v. s. ) .

y? subtomentosa], foliis late ovatis subdentatis apice acuminatis supra puberis,

subtùs hirsutis. — ad Caracas legit ci. Vargas. ( v. s. )

53. V. IGNOBILIS (Less. in linnaà i83i. p. 658), fruticosa?, ramis teretibus

bispidiusculo-pubescentibus, foliis petiolatis rigidis adproximatis oblongoobovatis

obtusis suprà asperrimis, subtùs hirsutiusculo-pubescenlibus, cymis

scorpioideis aphyllis , pedunculis 2-3-cephalis, capitulis 10-floris, invol. semiglobosi

squamis siccis glabriusculis ì-nerviis acuminatis ext. rotundis, cor.

glabra, aebanio villoso, pappi seriebus confluentibus setaceis. fi ? in Brasilia.

Cor. violacea. Fol. 3. poli, longa, pollicem lata.

1.V4. V. OBOVATA (Less. in linnaà 1829. p. 279. i83i. p. 659), caule herbaceo

simplici tereti striato villoso, foliis sessilibus membranaceis obovatis undulatocrenatis

suprà scabris pilosis subtùs villosis, cyma terminalis scorpioidea? ramis

divaricatis dichotomis, capitulis adproximatis multifloris sessilibus, invol.

. Pappus argenteus.

aut acuta, 2 ^-4 poli, longa, 10-20 lin. lata.

$ 55. V. PELLITA (H. B. et Kunth nov. gen. 4. p. 28. Less. in linnaà 1829. p. 279),

fruticosa?, ramis teretibus sordide lanatis, foliis sessilibus lanceolatis coriaceis

margine revolutis suprà rugosis scabro-pilosis, subtùs obscurè lanatis, cyma

terminalis scorpioidea ramis dichotomis, capitulis adproximatis sessilibus circ.

20-floris, invol. campanulati squamis siccis adpressis acuminatis pungentibus

extùs et apice lauatis, achanio oblongo dense sericeo-vilioso, pappi serie ext.

brevi vix paleaceà. fi in prov. Caracasanà. Cor. ex Kunth glabra, ex Less.

pilosa, in nostro specim. lobis apice parcissimè pilosis. Pappus sordidus, ex

Less. albus, in spec. Varg. rigidulus facile decidons. (v. s. comm. à ci.Vargas.)

i56. V. HEPTANTHA , caule tereti erecto deosè et obscorè velutino-birsuto , foliis

petiolatis elliptieo-obloogis basi subacuminatis apice cuspidato-aeuminatis subintegerrimis

suprà brevissime puberulis, subtùs petiolisque dense hirsutis,

panicula ramis axillaribus folio brevioribus simplicibus bifidis ebracteatis,

capitulis sessilibus confertis spicatis 7-floris, inv. squamis lineari-lanceolatis

subacuminatis dorso villosis, cor. lobis apice puberulis, achanio turbinato

sericeo-vilioso, pappi ser. ext. anguste palaceà acuminata int. quadruplo breviore.

% ? £ ? inter Peruanas montanas Orinocences habet herb. Hamk. Fol.

3 poli, longa, 9 liu. lata , petiolo 3-4 lin. marginibus subrecurvatis. Cor. purpurea.

Tota pianta in sicco obscura. (v. s. in h. Hauke à ci. Sternb. missum.)

bus mucronatis, intimis longioribus subacuminatis, cor. puberà, achanio


VERNONIA. LUIVIPUMÌTI^-VEUNONIACETE. #

sericeo-vilioso,pappi ser. ext. anguste palaceà acuminata brevi.— % ? in editi

prov. Minarum gener. Brasilia. Folia sup. vix 2-3 lin. longa, inf. ignota

Pappus sobstramioeus. Recepì, nudum. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

i58. V. DESERTORUM (Mart. herb. ) glabriuscula, collo crasso , caulibus pluribu

subsimplicibus sparse foliosis apice hirsuto-villosis nudis r-cephalis, foliis ses

silibus liuearibus acuminatis integerrimis planis nervoso-subreticulatis spars

pilosis glabratisve, invol. 1-2-serialis squamis lanceolatis extùs villosis. — IL h

eleserto trans flumen Sancti Francisci prov. Minarum gener. Brasilia: legit e)

Martius. Herba 6 poli, longa. Affinis V. campestri. Folia 2. poli, longa vix

lin. lata. Cap. dimidio minus quàm V. campestris. Aehaaiom sericeo-villosis

simam. Pappi pallide rufesceotis palea ext. »breves lioeares acuminata ini

elongata setiformes. Ad V. siraplicem Less. valdè accedit. Flores in invol. circ

3o. An bujus sectionis? (v. s. in b. Acad. reg. Monac.)

159. V. SIMPLEX (Less. in linnaà 1829. p. 280. I83I. p. 659), caulibus è ibi

zomate ligooso-tuberoso pluribus simplicibus teretibus strialis pilosis, folii

sessilibus oblongis acutis subintegerrimis suprà pilosis, subtùs villoso-lanatis

cymis scorpioideis contractis oligocephalis ebracteatis, capitulis 25-floris, iuve

lucri campanulati squamis acuminatis subpungentibus 3-nerviis sericeo-pilosis

achanio brevi dense sericeo-piloso, pappi serie ext. internam subaquaut<

1f iu Brasilia tropica (Less.), in campis et paludosis prov.Mioar. geuer. (Mart. !

et prov. Saocti-Paoli (Land.!). Vern. erigerontis Mart.! herb. Collnm superi

tuberculosum villosum. Variat caulibus adpressè aut patentìm pilosis, folii

margine plauis aot revolutis uninerviis angustis aut penninerviis latioribu:

Cor. ex sicco pallida glabra. Pappus flavescens seu rufescens. (v. s.)

160. V. CAMPESTRIS, caule herbaceo erecto simplici confertè hispido, foliis se*

silibus liueari-lanceolatis planis subintegerrimis utrinquè confertè villosis, ca

pitulis 1-3 termioalibus, lateralibos breviter peelicellatis, terminali sessili

iavol. sqoamis biserialibos villosis acomioatis, achaoio hirtello, pappi seri

ext. auguste paleaceà brevi.— 1f in campis editis prov. Saocti-Panli freqoens

nov. fior, legit ci. Lund. Affiois V. simplici. Pubes coofertissima in plant

parte superiore, parca in ioferiore. Cor. purpurea glabra. Pappus albus vi

invol. longior. Folia 1 ^ poli, longa, 3-3 | lin. lata. (v. s. comm. à ci. Lund

161. V. FSILOSTACHYA, caule herbaceo erecto simplici villoso, foliis oblongc

lanceolatis utrinquè attenuatis integerrimis villosis, capitulis secus caulis api

cera remote spicatis subsessilibus ad axillas foliorum super, ortis et ideò cy

mani gracilera erectam simplicem constituentibus, invol. 2-3-serialis squam

dorso pubescentibus acuminatis, achanio hirtello, pappi serie ext. subpaleace

brevissima acuta. !£ in campis editis prov. Sancti-Pauli sat. frequens, nov. f

legit ci. Lund. Affinis V. simplici et campestri sed dispos. capitulorum faci;

diversa. Pappus albus, invo. vix superans. ( v. s. comm. à ci. Lund. )

162. V. DENSEVILLOSA (Mart.! herb.), caule herbaceo erecto simplici dense hii

suto tereti apice compresso, basi patentìm folioso , apice fere aphyllo, foli

sessilibus obovatis basi cuneatis apice subobtusis acutisve vix crenatis supi

adpressè sericeo-villosis, subtùs et margine dense sericeo-snblanatis , cyin

corymbosis confertis aphyllis subscorpioideis, capitulis 20-floris sessilibm

invol. squamis parcè villosis acuminatis , cor. glabra , recep. audo, achaaì

brevi villoso, pappi ser. ext. brevissima paleaceà acomioatà. — IL in camp

altis ad Serro Frio prov. Mioar. general, legit ci. Martius, et io campis edit

prov. Saocti Paoli ci. Lood ! Folia 3-3^ poli, looga, 18-20 lio. lata. Co

violacea. Pappus albissimos. Hirsuties tota sericeo-flavicaas. (v. s. ia h. Acac

reg. Monac.)

fi. angustior, caule uiiaùs hirsuto, foliis oblongis glanduloso-crcnatis mag

distantibus. % cura var. et. Folia sesquipollicem longa, 6. lin. lata, mag

crenata, (v. s. inh. Acad. reg. Monac.)

i63. V. HOLOSERICEA (Mart.! herb.), caule basi suffruticoso erecto simplici tere

pedoocalisqoe villoso-velutiois, foliis sessilibas lanceolato -linearibos subì

cuminatis integerrimis utrinquè subtùs prasertìui sericeo-villosis, panicul


44 D1C0TYL. sic EXOGEN/E. v***©«a.

terminalis ramis bi-trifidis aphyllis, capitulis pedicellatis 25-3o-floris, invol.

squamis glabris lanceolato-lineairibus longè acuminatis, ext. brevioribus, cor.

glabra, reeept. subnudo, achanio dense sericeo-vilioso, pappi ser. ext. angusta

paleaceà acuminata brevi, fi in campis Sancti-Philippi versus Conteudas prov.

Minar, gener. Brasilia legit ci. Martius. Similis V. schwenkiafolia, sed folia

diversa 3 poli, longa, 4-lin. lata. Pappus uterque et achaaii pili crocei. ( v. s.

in h. Acad. reg. Monac.)

i65. V. SCHWENKIAFOLIA (Mart.! herb.) caule basi suffruticoso erecto simplici

tereti dense pedunculisque velutino-villosis, foliis sessilibus ovatis basi obtusis

apice mucrone calloso acutis utrinquè dense velutiuo-villosissubsericeis penmnerviis,

panicula termiualis ramis lateralibus simplicibus aut bifidis aphyllis,

capitulis pedicellatis 20-floris, invol. squamis glabriusculis longè acuminatis

ext. brevioribus, cor. glabra, recepì, nudo, achanio dense sericeo-vilioso,

pappi ser. ext. paleaceà brevi. $ i Q Brasilia campis editis prov. Minar, gener.

(Mart.!), circa Tejuco (Vauth.! pi. exs. n- 258). Pappus int. in sicco croceus,

ext. albus. l'olia 10-12 lin. longa, 5-6 lin. lata. Caulis sesquipedalis. ( v. s.)

io5. V. ERIOCLADA , fruticosa , ramìs teretibus hirsntie fosca densissima patulà

lanatis, foliis petiolatis elliptico-oblongis utrinquè acutis suprà subasperis

subrugule>sis puberis, subtùs reticulatis petiolisque fulvo-tomentosis, panicula

termiualis ramis patentibus polycephalis bifidis subscorpioideis, capitulis sessilibus

ovatis 10-12-floris, involucri squamis ovato-lanceolatis obtusiusculis

aut mucronato-acurainatis, achanio villoso, pappi serie externà setosà, interior,

multe» breviore. fy in Brasilia prov. Sancti-Pauli. Pappus rofesceos. Cor.

glabra purpurea. Affinis videtur Vern. ferruginea, sed inflorescentia diversa.

Folia subtùs non vere tomentosa , 2-2 \ poli, longa , pollicem lata. Inv. squama

eciliata glabriuscnla. (v. s )

166. V. SESSILIFOLIA (Less. in linnaà I83I. p. 659), glaberrima, caule herbaceo

erecto striato angulato apice nudiusculo, foliis lanceolato-linearibus elongatis

sessilibus integerrimis penninerviis nervis utrioquè elevatis, subtùs glaodulosopunctatis,

capitulis ciré. 4o-fl°ris longè pedunculatis aphyllis distanter racemosis,

invol. campanulati squamis dorso pulverulento-puberulis et ciliatis

lanceolatis acuminatis, cor. glabra, achanio teretiusculo serieeo-villosissimo,

pappi ser. ext. paleaceà acuminata achanio sextuplò fere breviore. % in Bra -

silià. Simili ima V. grandiflora, sed invol. et achania diversa. Projectura 3 è

folii cujusepie basi secus caulem decurrunt. (v. s. io h. Mus. reg. Paris acc. à

Mus. imp. Bras. sub n. 44' • )

167. V. BREVIFOLIA (Less.! in linnaà 1829. p. 285. i83r. p. 659), glabriuscula ,

caulibus ima basi suffrutieulosis erectis simplicibus aut à basi ramosis adpres.^e

puberulis apice summo aphyllis snb-i-cephaiis, foliis lineari-filiformibus sessilibus

acutis sparse puberulis, iuvol. campanulati ebracteati squamis ovatis api

culato-cuspidalis extùs adpressè villosis imbrieatis. 1f in altis campis Brasili.»

(Sellow), inter Santo Joào d'Elkey et V an Thilcam, prov. Minar, gener. legit

ci. Martius. V. filifolia Mari.! herb. Rhizoma lignosum. Folia 7-9 lin. longa

Herba in sicco nigricans. Cor. i5-20 purpurea. Achania turbinata sericeo-villo

sissima. Pappus albidus pluriserialis, setis ext. triplo fere brevioribus pancioribus.

An certe bujus sectionis? ( v. s.)

^. f\. Involucri squamis imtimis obtusis, cymis scorpioideis, pedunculis

ad basin folia perfeeta gerentibus. Less. in linnceà i83i.

p. G60. -— Species omnes Americane^.

i( 5S. V. GRANDIFLORA (Less. inlinuaà i83r. p. 660 ), glaberrima, caule herbaceo

e recto simplici aut parcè ramoso teretiusculo , foliis linearibus elongatis utrinquè

acuminatis sessilibus integerrimis penninerviis utrinquè nervoso-reticulatis

subtùs glanduloso-punctalis, capitulis multifloris ad apicem caulis

r i — •' ' ! : -' ;

rumve soli la ri is aphyllis, invoì campanulati squamis siccis imbrieatis, cxì

bre brevissimis .MÌM . acuminatis, < I.;..I., i, mediis Ì,J. late LIMM oblongis-mucronatis, ;,:-, uuHiMiiih,,,!!; int. longioribus apice

erosis obtusis , cor. glabra , achanio striato seriebus 10 pilosis notato , pappi ser.


.ERBOBIA. COMPOSITiE-VERNONIACETi:. 45

ext. paleaceà acuminata, achanio paulò breviore. % in campis Brasilia

(Sellow!), campis editis prov. Sancii Pauìi (Lund.!), ad Lorena prov. Sancii

Pauli (Mart.!). Vera, campestris Mart.! herb. Chrysocoma pomila Arrab. fl.

flum. 8. t. 32. Folia 5-6 poli, longa, i-5 lin. lata. Capit. diam. pollicari. Cor.

violacea. Achaninra sesquilineare. Pappus albidus. Variat caule monocephalo

aut racemoso, pedunculis longis distantibus i-cephalis. (v. s.)

169. V. SELLOWII ( Less.! in lionaà 1829. p. 3oi. i83i. p. 661), canle tereti herbaceo

simplici sobaphyllo pubescente, foliis ad collum sobsessilibus obovatoobloogis

sobacutis sobserratis utrioquè sobscabris penninerviis , pedunculis

paucis ex axillis solitariis i-cephalis, capitulis multifloris, invol. late campanulati

squamis obloDgis acuminatis internis obtusis mucrone subpungentibus basi

3-ncrviis, achanio oblongo multicostato sericeo-piloso, pappi serie ext. palea

ceà brevi. % in Brasilia meridionali. Cor. alba? glabra. Pappus sordide flavescens.

Vaiiat pygmaa et bipedalis, involucro ferrugineo-villoso aut subglabro,

(v. s. comm. à Mus. reg. Berol.)

1^0. V. OVATA ( Less. in linnaà 1829. p. 294. I83I. ff. 661 ), caule herbaceo teret

striato simplici piloso , pilis sape reflexis, foliis breve petiolatis membranacei;

obovatis mucronulatis utrinquè pilosis, cymis scorpioideis spicaformibus terminalibus,

capitulis multifloris sessilibus, invol. campanulati squamis sfeci;

ì-nerviis ciliatis, externis pungenti-acumìnatis, internis obtusis, achanio piloso

pappi serie ext. brevi. (T;? in Brasilia ad Paraiba. Caulis pedalis. Cor. glabra

violacea. Pappus argenteus. Folia I5-I8 lin. longa, 6-10 lata.

171. V. HYPOCH^RIS, caule herbaceo è collo fruticoso erecto fere aphyllo teret

pubescente, foliis radicalibus patulis sessilibus obovatis obtusis margine sub

crenatis penninerviis suprà glabris subtùs puberulis, caulinis oblongo-linearibus

stridè adpressis crenulatis paucis, capitulis ad apicem geminis inferiore

longiùs pedunculato ex axillà folii supremi orto, invol, campanulati squami;

ext. lanceolatis acuminatis pubescentibus, intimis oblongis subobtusis glabrius

culis subscariosis, achanio sericeo-vilioso, pappi ser. ext. paleaceà brevi. 1f ir

Brasilia prov. Rio-Grande. Affinis V. Sellowii. Caulis pedalis. Fol. radie

3 poli, longa, 2 poli. lata. Caulina pollicem longa, 1-2 lin. lata. Cor. purpurea

Invol. et caulis purpurascentes. (v. s. io h. Mus. reg. Paris, ex h. Mus. imp

Bras. n. io25. )

172. V. GLABRATA (Less.! in linnaà 1829. p. 294. i83i. p. Gfii) , caule herbacec

simplici erecto superne ramoso tereti striato subglabro, foliis brevissime petio

latis rigidis lanceolatis elongatis basi subobtusis subdenticulatis reticulatis utrin

què glabris, cymis scorpioideis terminalibus longis, capitulis sessilibus approxi

matis 20-25-floris, inv. campanulati squamis siccis T-nerviis , exter. mucronato

acuminatis, intern. apice scariosis latis obtusis, achanio glabro, pappi serie ext

anguste paleaceà brevi. lf in Brasilia tropica. Caulis 2-4-pedalis. Cor. glabra

purpurea. Pappus pallescens. ( v. s. comm. à Mus. reg. Berol. )

173. V. BUDDLEI/EFOLIA ( Mart.! herb.), fruticosa, ramis teretibus lanato-tomen

tosis, foliis brevissime petiolatis elliptico-oblongls utrinquè subacuminatis crenatis,

suprà glabris venis impressis , subtùs cano-tomentosis penninerviis

capitulis secus ramorum apicem sessilibus aut pedunculatis paucis extrà-axilla

ribus fere 60-floris, invol. subglobosi squamis coriaceis imbrieatis adpressi.

obtusissimis dorso araneosis, ext. ovatis, int. oblongis, cor. glabra, achanie

tereti villoso, pappi ser. ext. paleaceà brevi. ^ in campis ad flum. Rio-Verdprov.

Minarum general. Brasilia legit ci. Martius. Flores rosei. Folia 5-6 poli

longa, sesqoipollicem lata, superiora, 9-10 lin. lata. (v. s. in h. Acad. reg

Monac. )

174. V. LIGUL/EFOLIA. (Mart.! herb.), fruticosa, ramis teretibns striatis glabrios

culis, foliis sessilibus anguste ligulatis utrinquè subobtusis integerrimis supr;

glabris venoso-reticolatis, subtùs cano-tomentosis penninerviis, capitulis ae

apices ramorum spicatis in axillis foiiorum sessilibus sapiùs geminis folic

triplo brevioribus 25-3o-floris, invol. ovati squamis adpressis coriaceis glabri


46 DICQTYL. SEU EXOGEN/E. VERNONIA.

obtusis, ext. subtriangularibus brevibns, Int. longis lato-linearlbus, cor. glabra

glandulosà, achanio io-costato basi sparse piloso apice glabro, pappi ser. ext.

paleaceà brevi. £ in editis campis prov. Minarum general. Cor. purpurea.

Folia 5-6 poli, longa , 9 lin. lata. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

i75. V. CORIACEA (Less. in liaoaà i83i.p. 661), caulibos è collo ligooso pluribus

crectis teretibus simplicibus superne albo-tomentosis , foliis brevissime petiolatis

coriaceis penninerviis suprà nitidis, subtùs toraentoso-incanis linearibus

integerrimis, cymà scorpioidea spicaformi, capitulis multifloris folio fior.

multò brevioribus, invol. semiglobosi squamis siccis vix subtomentosis ext.

tosis subtùs sericeis, cydfis terminalibus bipartitis folio basilari brevioribus

patentibus, capitulis secundis subsessilibus fol. fior, brevi brevioribus, invol.

squamis pubescentibus acutis mucronulatis, achanio hirsuto villoso, pappi

ser. ext. anguste paleaceà brevi, fi in Brasilia inter Almeida et Rio-Doce prope

Quartal do Riacbo. Cor. dilutè purpurea. Pappus subrufescens.

17-.V. RUBRICVULIS (H. et Boupl. pi. equiuox. 2. p. 66. t. 99), caule herbaceo

sulcato-angulato pubescente simplici apic^e corymboso-paniculato, foliis sessilibus

linearibus integerrimis margine revolutis suprà scabris, subtùs sericeo-tomentosis,

capitulis secus ramos ad axillas sessilibus solitariis unilateralibus 20-25floris,

inv. campanulati squamis imbrieatis ovatis acutis dorso pubesceutibu9,

aebaniis glabris, pappi ser. ext. paleis lineari-subulatis brevibus. lf in siccis

moatosis Novo-Granatensium prope Ybague H. B. et Kunth nov. gen. am. 4.

p. 33. Less. in linnaà I83I. p. 662. V. rubricaulis Bonplandiaua , Less. in

linnaà 1829. p. 299, excl. var. y et


VERNONIA. (JUlVIFOSiT/E-VERNONIACEyE. 47

longa, 5-6 Un. basi lata. Pappus ext. fuscesceos, iut. setiformis albus. (v. s.

in h. Desf. )

181. "V. ACUTIFOLIA (Hook. bot. mag. t. 3o62) , caule herbaceo erecto glabro

simplici tereti apice in ramos angulatos pubescentes diviso, foliis sessilibus

linearibus acuminatis nervoso-reticulatis margine hinc inde subserratis suprà

glabris subtùs obscurè pilosis , capitulis 40-floris secus ramos subsessilibus

lateralibus axillaribus, invol. hemispbarici squamis imbrieatis glabriusculis, ext.

brevibus acutis subsquarrosis, int. subscariosis obtusis, achanio pilos ploriseriales

gerente, pappi ser. ext. brevi paleaceà. 2£ in Brasilia ad Rio-Janeiro. —

Differì à Vern. grandiflora, capitulis plurimis dimidio minoribus ebracteatis,

foliis nec integerrimis nec omninò glabris; à V. rubricauli, capitulis 4» nec

20-25-floris, achanio pnbigero, foliis subtùs glabriusculis, etc.

fi. ambigua, foliis suprà junioribus scabridis demùm glabris subtùs glabriusculis

punctatis, capitulis extrà-axillaribos. If, in Brasilia. An Vern. rubricaolis

latifolia Less. in linoaà 1829. p. 299? ( v. s. comm. sine nom. à

Mas. reg. Berol. )

182. V. SCHIEDEANA ( Less. ia linnaà i83i. p. 399 et 663) , fruticosa scaodeos,

ramis teretibus pubesceuti-cauesceutibus, foliis petiololatis sublanccolato-ellipticis

membranaceis penninerviis basi obtusis subintegerrimis suprà glabris

sabtùs pilosis, cymà scorpioidea divergente, capitulis sessilibus 25-floris folio

stipatis, iavol. campanulati squamis erectis ciliatis extùs pilosis, ext. lanceolatis

mucronatis, int. oblongis obtusis, cor. glabra, achanio sericeo-vilioso, pappi

ser. ext. paleaceà brevi. J in dumetis Mexici ad Papantla et Misantla. Folia

4-4^ poli, longa , 1-5-2 poli, lata; petiolo 3-4 lin. Affinis dicitur V. sericea.

i83- V. OBSCURA (Less. in linnaà 1829. p. 296. i83r. p. 663), caule fruticoso,

ramis teretibus stria tis fuseo-villosis, foliis brevissime petiolatis lauceolatis

coriaceis subdeoticulatis suprà rugosis scaberrimis subtùs flavescentibus villosotoraentosis,

cymis scorpioideis longis terminalibus, capitulis mnltifloris sessilibus

approximatis folio florali multò brevioribus, iavol. subeylindracei sqoamis

ì-nerviis ciliatis, intimis obtusissimis, achanio multicostato inter costas hirsuto,

pappi serie ext. paleaceà brevi, fi in Brasilia tropica. Cor. alba? glabra. Pappus

flavescens.

184. V. AXILLIFLORA (Mart.! herb. ethort. Mon.ex Less. in linnaà 1829. p. 297.

I83I. p. 663 ) , caule fruticoso, ramis teretibus villosis , foliis breve petiolatis

oblongo-ellipticis utriaquè acutis subintegerrimis suprà scabris pilosis subtùs

villoso-tomentosis, cymis scorpioideis terminalibus longis, capitulis sessilibus

folio florali multe» brevioribus, invol. campanulati squamis 1-nerviis obtusissimis

subpungenti-mucronatis ciliatis, cor. lobis hirtis, achauio serlceo-piloso,

pappi serie ext. brevi subpaleaceà. jy io Brasilia ad Rio de S. Francesco prope

Salgado prov. Minar, general, legit ci. Martius. Lodd. bot. cab. t. 1690. Cor.

purpureo-violacea glabra. Pappus argenteus. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

i85. V. COTONEASTER (Less. in linnaà 1829. p. 298. i?3l. p. 663), caule basi

suffruticuloso tereti striato apice laxè subtomentoso, foliis brevissime petiolatis

ovatis integerrimis suprà seabriusculis demùm glabris subtùs villosotomentosis

albis, floralibus ovalo-cordatis, cymis longis simplicibus, capitulis

ad axillas foliorum sessilibus solitariis rariùs geminis, invol. squamis oblongis

obtusis mucronatis laxè pilosulis, achanio oblongo-villoso multicostato, pappi

serie ext. paleis brevibus latioribus. fi ad Bahiam Brasilia. (Salzm. ! Blanch.! ).

Couyza cotoneaster Willd. in Spreng. syst. 3. p. 509. Invol. squama membran.

sicca purpurea?. Cor. purpurea glabra. Pappus argenteus. (v. s. comm. a ci.

Salzm. et Lhotsky.)

186. V. ACUMINATA ( Less. in linoaà 183 t. p. 663), fruticosa, ramis divaricatis

teretibus pubescentibus, foliis petiolulatis ovato-lanceolatis utrinquè acuminatis

integerrimis scabris subtùs punctatis, cymis scorpioideis brevibus polycephalis,

capitulis 15-floris sessilibus adproximatis folio fior, brevioribus, invol.

squamis extùs subpilosis, ext. mimitissìrais acuminatis, int. oblongis vix acutis,

achanio multicostato piloso, pappi ser. ext. palaceà brevi, fi in insnlis Cari-


48 DIC0TYL. SEU EXOGENiE. mm».

bais? Pappus flavescens. Recepì, glabrum. Folia i-2 3 poli, longa, 4-i5 lin.

lata. Petiolo 2 lin. Invol. in descr. nunc campanulatum nunc turbinatalo

dicitur.

187. V. CHAM^DRYS (Less.! in linnaà 1829. p. 2.59. i83i. p. 640, cau l e fruticoloso

infernè glabro, ramis teretibus cano-tomentosis, foliis sessilibus oblongis

subrotundisve margine subreflexo parcè serratis, suprà glabris lucidis impresse

glandulosis, subtùs albo-tomentosis, cyma ramis simplicibus ramosisve,

capitulis sessilibus axillaribus et extrà-axillaribus solitariis fasciculalisve cylindraceis

8-floris, invol. squamis 3-nerviis ovato-oblongis vix subtomeutosis,

achanio hirsuto glanduloso, pappi serie externà paleaceà brevi, fi in Brasilia

tropica (Less.), ad Bahiam (Blanch.!). Cor. purpureo-violacea glabra, (v. s.)

188. V. AURIFODINARUM (Mart.! herb.), suffruticosa?, caule erecto tereti striato

pubescenti-villoso, foliis petiolatis elliptico-oblongis utrinquè acuminatis parcè

dentatis, suprà muriculatis secus nervos subvelutinis, subtùs villoso-subhirsutis,

capitulis ad axillas super, subsessilibus folio multò brevioribus solitariis

i5-2o-floris, invol. ovati squamis adpressis ciliatis dorso glabriusculis, ext.

mucronatis , int. obtusis, corolla glabra, achanio piloso striato, pappi ser.

ext. brevi paleaceà. fi? in campis prope Congonharde Sabara prov. Minar.

gener. legit. ci. Martius. Aff. V. lilacinea. Petioli 8-9 lin. longi; fol. limbus

4-6 poli, longus, 18-20. lin. latus. Herba obscurè virens. (v. s. in h. Acad. re CT .

Monac.)

189. V. LILACINA (Mart.! herb.), fruticosa , ramis teretibus demùm glabris, ramulis

subangulatis pubescenti-villosis, foliis breviter petiolatis ovalibus utrinquè

subobtusis integerrimis suprà tenuissimè pubescentibus , subtùs pubescentivillosis,

ramis simplicibus bifidisve, capitulis ad dichotomias ram. aut axillas

foliorum sessilibus solitariis raro geminis 10-12-floris, inv. ovati squamis

oblongis adpressis dorso apice puberis obtusis aut brevissime mucronatis.

achanio piloso turbinato, pappi ser. ext. brevi angustissime paleaceà. fi in

campis prope Tejucco prov. Minar, gener. Brasilia. Cor. lilacina apice parcè

pubere. Pappus rufescens vix invol. longior. Reeept. alveolatum.Folia 2 poli.

longa, io lin. lata , petiolo 1-2 lin. (v. s. in h. Acad. reg. Monac. )

}. 5. Involucri squamis intimis acuminatis, cymis scorpioideis folia

perfecla ad basili pedunculorum gerentibus. Less. in linna?a i83i.

p. 664. — Species omnes Americana;.

[90. V. ARBUSCULA (Less. in linnaà i83i. p. 664 ), caule snbarboreo, ramis

teretibus villo brevissimo incanis, foliis petiolulatis obovatis peooinerviis

suprà pilosis, subtùs villoso-incanis, cymis scorpioideis, capitulis sessilibus

foliis suis superatis, invol. turbinati squamis acuminatis inermibus ciliatis

dorso villosis, achanio villoso, pappi ser. ext. paleaceà brevi. ^ in insula

Mauritìi exh.cl. Kunth; an forte in horto bot. collecta? Affinis videtnr V.

arborescenti.

91. V. ARBORESCENS (Swartz fl. ind. occ. 2. p. i3ao), fruticosa, ramis teretibos

villosis, foliu breve petiolatis oblougo-ovalis acuminatis sape deflexis subintegerrimis,

suprà pilosis subtùs piloso-canescenlibus, cyma scorpioidea terminalis

ramis divaricatis, capitulis sessilibus axillaribus folio florali brevioribus, invol.

campanulati squamis acuminatis, achanio sericeo-piloso, pappi serie ext'. brevi*

3 in montibus ins. Caribe»»» Portoricci, Sancta-Crucls. Less. in linuaà 1820

p. 3o2. I83I, 665. Lepidaploa phvllostacbya Cass. dict. 26. p. 16. Couyza

arborescens Linn. sp. 1209. — V\nm. am. ed. Burm. t. i3o. f. 2. Cor glabra

purpureo-carulea nec flava ut vult Cass. Reeept. snbalveolatum. (v. s. )

fi. ovati/olia, foliis ovatis acuminatis, suprà subrugosis, subtùs pubescen

tibus paulò longiùs petiolatis. 3 io ins. Cuba jnxta Havanam et in Guadalupa.

Eupatorium secundiflorum Beri.! herb. non Lag. Au forte V

fruticosa Lio.? sed l'olia acuminata nec obtusa. (v. s. )

:92. V. DIVARICATA (Swartz fl. ind. occ. 3. p. I3I9. non Less.), fruticosa,


ERNOM*. COMPOSITÌE-VERNONIACEÌE. 49

ramis teretibos pobescentibus, foliis breviter petiolatis membranaceis ovalioblongis

utrinquè acumioatis iotegerrimis sopra et imprimis infra minutissime

pubescentibus, cymis axill. et terminalibos bifidis sobscorpioidcis, capitulis sessilibus

none nudis nunc bracteà sua brevioribus 11-12-floris, invol. ovati squamis

oblongis obtusis dorso parcè puberis, achanio turbinato sericeo-vilioso,

pappi serie ext. brevi vix paleaceà. fi in ins. Caribais. Conyza arboreseens

Swartz! in h. L'Hér., sed ante fl. Ind. occ. script. V. acuminata Less. in linoaà

I83I. p. G63? V. divaricata Spreng. syst. 3. p. 435 excl. syn. Cor. porpurea

glabra. Pappos sordide flavesceuti-griseus. ( v. s.)

193. "V. ICOSANTHA., fruticosa, foliis petiolnlatis oblongo-ovatls basi obtusis aut

acutis membranaceis, subtùs petiolisque villosis pellucido-glandulosis, cymis

terminalibus scorpioideis oligocephalis, capitulis sessilibus alaribns aut extra

axillaribus folia sua superantibus 20-floris, invol. squamis oblongis adpressis

mucronatis interioribus acuminatis, achanio turbinato dense piloso, pappi

serie ext. paleaceà brevi, fi in Martinica et forte In Brasilia. V. divaricata Less.

in linnaà 1829. p. 3o6. i83i. p. 665. excl. syn. Pappus argenteus. Invol. à ci.

Less. nunc cylindraceum nunc campauulatum dictum.

194. "V. RIGIDA (Swartz! fl. Iod. occ. i322), suffruticosa, ramis teretibus dense

petiolisque pabescenti-velotiois, foliis petiolatis ovato-subrotoadis utrinquè

obtusis integerrimis suprà glabris sublucidis subtùs glandulosis secus nervos

velutinis, cymà terminali subflexuosà oligocephalà, capitulis breve pedunculatis

folia floralia ovata subaquautibas, invol. squamis ext. carinatis snbvillosis,

intimis linearibas subacumiaatis, achanio obeonico hispido, pappi serie

late paleaceà brevi, fi in montibus calcareis petrosis Jamaica borealis. Conyza

rigida Sw. prod. n 3. Cor. glabra purpurea. Pappus sordide griseo-stramioeos.

Au ipso suadente Swartzio à V. fruticosa satis differt ? Folia rotundlora et cyma

multò magis contrada, (v. s. )

195. V. VAHLIANA. (Less. 1. e. p. 3o6. i83i. p. 3o6), fruticosa, ramis teretibus

striatis pube adpressà sericea albidis, foliis breve petiolatis membranaceis integerrimis

ovato-oblongis utrinquè minate glaodulosis et pobescentibus demùm

glabris, cymis scorpioideis brevibus oligocephalis, capitulis snbsessilibos

approximatis, iavol. cyliadracei squamis acuminatis i-oerviis demùm pateutibos,

achaoio oblougo deosè sericeo-piloso, pappi serie ext. paleaceà brevi.

fi io iosolà Sancta-Crucis. Couyza glabra "Willd. sp. 3. p. 1940. etEopatorium

obtasifoliom Willd. sp. 3. p. 1768, ex Less. V. albicaalis Pers. sya. 2. p. 404.

Cor. glabra violacele. Pappos argenteus. (v. s. comm. à ci. Poerari, qui à ci.

West receperat. )

196. V. LONGIFOLIA ( Pers. ench. 2. p. 404), caule suffruticoso ? tereti petiolls

pedunculisque pubesceotibas, foliis breve petiolatis oblongo-lanceolatis basi

breve apice longè acumioatis membranaceis glabris integerrimis utrinquè minate

glandulosis, cymis axillaribos et terminalibos folio brevioribos bifidis

oligocephalis, capitulis folio oblongo-lineari brevioribus breve pedicellatis,

invol. turbinati squamis acuminatis, achanio sericeo-vilioso, pappi serie ext.

paleaceà brevi. 3 in Guadalopà. V. puuctata Swartz ia "Wikstr. guad. fl. 72.

an ex ipso auctore Lepidaploa lanceolata Cass. dict. 26. p. 18, sed cor. certe

in nostra non sunt flava! Folia 4-5 poli, longa, 9-14 lin. lata. Pappus argenteas.

Cor. glabra ex sicco porpurea. (v. s. comm. à ci. Krauss. )

1^7. V. OBTUSIFOLIA (Less. 1. e. p. 3o8 ), fruticosa, ramis teretioscalis glabris,

junioribus pilosiusculis , foliis petiolatis carnoso-coriaceis ellipticis obtusis basi

acotis iotegerrimis sopra impresso-glandulosis utrinquè pilosioscalis, cymis

scorpioideis brevìbas termioalibas oligocephalis, capitulis sessilibus multifloris

subapproximatis folii floralis longitudine , invol. campanulati squamis obloogo-ovatis

subacomioatis 3-nerviis, achanio sericeo-piloso, pappi serie ext.

paleaceà brevi. 3 i u Brasilia tropica. Reeept. paleaceo-fimbrilliferum. Pappus

argeoteus. Fol. 1-1 7 poli, looga, 4-6 lin. lata.

198. V. GRACILIS (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 27), herbacea, ramis

teretibus glabris aut sub tomentosis , foliis brevissime petiolatis oblongis acu-

4


DICOTYL. SEU EXOGEN.E. VERNONIA

m

deis

rum

dem

umbrosis prope _ ...

liuuaà 1829. p. 3o2. I83I. p. 667. V, elongata Willd. herb. ex Less. Cor. violacea

glabra.

fi. villosa (Less. 1. e.) foliis subtùs subtomentoso-villosis, capitulis magis

conglomeratis.

199. V. sTENOrHYLLA ( Less. in linnaà I83I. p. 667), caule è rhizomate lignoso

erecto herbaceo tereti superne albo-villosissjmo simplici, foliis petiolulatis anguste

linearibus aveniis acutis margine revolutis suprà pilosis, subtùs sericeovillosis,

capitulis secus ramos panicula in axillis foliorum sessilibus et iis brevioribus,

invol. campanulati squamis linearibus mucronatis extùs villosis, cor.

glabra, achanio villoso, pappi ser. ext. paleaceà brevi. % in Sancto-Domingo.

Folia 1 ~-2.\ poli, longa , liueara lata.

200. V. MACROPHYLLA (Less. iu linnaà i83i. p. 6^8), caule herbaceo altissimo

tereti striato villoso-pubescente apice ramoso et foliato , foliis petiolatis membranaceis

basi obtusissimis inf. ovatis acuminatis cat. lanceolato-ellipticis penninerviis

suprà hispidiusculis subtùs molliter pubescentibus et punctatis,

cymis scorpioideis divaricatis, capitulis sessilibus remotis solitariis plerisque

folio suffultis, invol. late campanulati squamis multinerviis , ext. ovatis acutis,

med. obtusis, intimis acuminatis, cor. glabra, achanio villoso , pappi ser. ext.

paleaceà brevi. 7f in Brasilia prov. Rio-Janeiro in Serra do Mar. Folia 17-18

poli, longa, 9-11 lata. Herba dendroraorpha 20-pedalis. Cor. violacea. Pappus

sordide flavescens.

201. V. MULTIFLOSCULOSA (Mart.! herb.) suffruticosa , ramis leretibus peduuculisque

pube brevissima velùtiais, foliis breviter petiolatis ovatis basi subcuneatis

apice acuminatis calloso-serratis suprà glabriusculis sabtùs caoesceati-subtomentosis,

panicula ramis inf. axillaribus folio aqualibus, sup. brevioribus

subscorpioideis, capitulis maximis 5o-floris subsessilibus aliis ebracteatis aliis

bracteà oblongà donatis, invol. squamis ovato-oblongis mucronatis adpressis

ciliatis, intimis acuminatis, achanio villoso-sericeo, pappi ser. ext. brevi

paleaceà. IL fi in Brasilia umbrosis et sylvis caduis prope Rio-Janeiro

( Blanch.! ), ad monterei Cercovado ( Mart.! ), in siccis prope Rage ( Lhostky ! ),

Chrysocoma pedunculata Arrab. fl. flum. 8. t. 37. Affinis V. macrocephala.

Invol. squama dorso vix pubescentes. Pappus sordide rufescens. Folia 8 poli.

longa, 4-5 poli. lata. Variat foliis subtùs snbalbidis aut virescenti-pubescentibus.

An eadem ac V. macrophylla ? (v. s.)

202. V. HELOPHILA (Mart.! herb.), caulibus basi suffruticulosis erectis simplicibus

teretibus villoso-hirsutis apice glabriusculis, foliis brevissime petiolatis ovatis

basi obtusis apice acutis mucrone calloso integerrimis suprà sparse pilosis demùm

scabridis subtùs glandulosis villosis, ramis axillaribus distantibus simplicibus

bifìdisve, capitulis st-ssilibus ad axillam folii ovato-lanceolati distantibus

solitariis 20-floris, invol. squamis omnibus acuminatis, ext. brevioribus dorso

pubescentibus, cor. glabris, achanio villoso, pappi ser.ext. paleaceà brevi, f) in

palndosis montanis prov. Minarum General, prope Villa-Ricca leg. ci. Martius.

Caules rubentes. Cor. alba. Folia poli, longa , 6 lin. lata, petiolo liueara longo.

(v. s.)

2o3. V. GEMINATA (Less. in linnaà 1829. P* 3o3. excl. syn. ex linnaà i83t.

p. 669), herbacea volubilis, ramis teretibus obscurè villosis, foliis breve petiolatis

oblongo-ovatis acutis uudulato-subcrenulatis suprà scabris rugosis subpilosis

subtùs obscurè villosis, cyma scorpioidea termiualis ramis longis siuumis

geminis , capitulis sapiùs solitariis 20-floris approximatis sessilibus folia

floralia subtùs cordata fere superantibus, invol. campanulati squamis in acumen

setiformepatulum productis intimis linearibus rectis, achanio sericeo-piloso.

pappi serie ext. brevi paleaceà. in Brasilia prov. Rio-Janeiro et in Serra cVKs-


«BNOKIA COMPOS1TJE-VERNONIACE,E. 5I

trella. Reeept. alveolare. Cor. alba glabra. Pappus albus. Spreng. syst. 3.

p. 437. excl. syn. (v. s. comm. à Mus. reg. Berol.)

fi. aprica, caule erecto ad apicem magis villoso, foliis oblongis ma«is acuminatis

subtùs densiùs et molliùs villosis, cyma ramis brevioribus, invol/

sqaamis pallidis dorso omoibos molliter villosis. 1ì£ io locis apricis vul


5Ì DIC0TYL. sni EX0GEN/E. v^,,,

tereti adpressè pabesceate, foliis brevissime petiolatis ovali-laoceolatis raembraoaceis

serratis basi cuneatis apice acutis suprà pubescentibns, sabtùs sparse

villosis, cyma subpauiculata ramis subscorpioideis bine inde foliiferis, capitulis

12-15-floris sessilibus distantibus, invol. ovati squamis sublinearibus acuminatis

fructus soperantibus extùs villosis, achauio sericeo-vilioso, pappi serie

ext. paleaceà brevissima. O in Cayennà et Brasilia. Less. in linnaà i83i. p.670.

Pers. ench. 2. p. 4o4- "V* sessiìiflora Willd. herb. ex Less. in linnaà 1829. p. 309.

Habitus fere V. canescentis sed pubescens nec canescens, capitula angustiora

longiora lune inde è foliorum axillis orta. Pappos argeateus. (v. s.)

210. V. BERTERIANA , caole herbaceo ereeto ramoso tereti villoso, foliis sessilibus

obloagis utriuquè subatteuuatis apice m«crooatis iutegerrimis suprà setis brevissimis

scabris, subtùs villis adpressis subsericeis canescentibus , ramis scorpioideis,

capitulis ad axillas foliorum sessilibus solitariis folio brevioribus

10-floris, invol. squamis lineaii-lanceolatis acuminatis glabriuscolis sobuitidis

fructus aqnantibus, cor. glabra?, achanio sericeo-subvilloso, pappi ser. ext.

paleaceà brevissima. (T) in insulis Porto-Ricci et Sancti-Thomasii locis aridis

legit ci. Bertero. Conyza Portoriecensis Bert.! herb. Pappo rufescente involocrom

aqoaote et pagina fol. breviter scabra differì à V. remotiflorà. An varietas?

(v. s.)

211. V. VERBASCIFOLIA ( Less. in linnaà 1829. p. 3io I83I. p. 670), canle berbaceo

simplici tereti solcato tomentoso-villoso, foliis sessilibus confertis rigidis

otrinciuè scabris et villosis obovatis subintegerrimis, cymis scorpioideis terminalibus

snbfastigiatis oligocephalis, capitulis multifloris sessilibus remotis folio

florali ovato acuto longioribus, invol. campanulati pauciserialis squamis acuminatis

3-nerviis, cor. glabra, achanio sericeo-vilioso, pappi ser. ext. paleaceà

interiori parùm breviore. 1^ in Brasilia tropica. Cor violacea. Pappus argenteus.

Folia 2-5 poli, longa, 1-2 lata.

212. V. FLEXUOSA ( Sims bot. mag. t. 2477), caalibos herbaceis è rhizomate

multifloris, iavol. campanolati foliolis i-oerviis oblongis mnerooato-acominatis

extùs subvillosis, achanio turbinato undiquè villose», pappi serie externà paleaceà

acuminata interiore dimidio fere brauore. 1£ iu Brasilia meridionali.

Lessing in linnaà 1829. p. 3n. 1831. p. 6^m Lodd. bot. cat. t. 1880. Variai

cor. purpureis et albis. Pappus argenteus valdè inaqualis aut snbaqualis.

Rbizoma tuberosum. (v. s. comm. à Mus. reg. Berol.)

floris remotis folia sua superantibus sessilibus, cor. glabra, achanio piloso,

pappi ser. ext. paleaceà brevi. — in Brasilia. Affinis dicitar V. Platensi et

V. obovata. Caulis totas foliatus. Villi io sicco flavicaotes. Fol. iofer. 4 poli.

looga, sesqoipollicem lata.

214. V. PiATENSis^Less.! io liunaà 1829. p. 312. i83r. p. 671), caule herbaceo

tereti striato apice subbirsuto, foliis sessilibus coofertis eloogato-laoceolatis

integerrimis aut oodolato-creoatis saprà rugosis pobesceutibus subtùs villosocanescentibus,

cymis sobscorpioideis axillaribus compositis io paoicolam fere

imp. Bras. n. 767) Couyza Plateosis Spreog.y p. 5o9. Cor^purp^niabr^

Mores ia iavol. 35-4o. Pappos argeoteos. (v. s.)

r to

2t5. V. RADULA (Man.! herb.), caole herbaceo basi soffroticuloso erecto subangulato

glabriusculo , foliis sessilibus oblongo-linearibus acutiusculis coriaceis

utrinquè glabris aspcrulis venis elevatis et reticulatis subintegerrimis capitulis


VER NON FA. COMPOSmE-VERNON ! ACEyE.

ad apicem caulis ad axillas aut extra axillas fòlio Ilo», multò brevioribus sessilibus

aut breviter pedicellatis 70-floris, inveii. subgloLosi squamis pluriserialibus

ext. lanceolatis longè acuminatis semipatulis subaraneosis, intimis linearibus

membranaceis subacuminatis, eor. glabra, achanio glabriusculo, pappi ser.

ext. paleaceà brevi, iut. setis apice subclavellatis. J.Tf in editis prope Sancì am-

Barbaram ad il. Sabucahy prov. Minarum General, legit ci. Martius. Fol.

3-4 poli, longa, 46 lin. lata. Cor. purpurea. Rhizoma iignosum. (v. s. in h„

Acad. reg. Monac.j

fi. latifolia, caule apice paulò magis villosiuscolo, foliis oblongis vix acutis

subtùs puberulis perspicue elenticulatis, achanio longiore magis piloso.

fi in Brasilia legit ci. Martius et cum var. et in herb. conjunxit. Folia 2-3

poli, longa, 9-12 lin. lata. Au potiùs species propria? (v. s. in h. Acad.

reg. Monac.)

216. V. HECATANTHA , caule suffruticuloso erecto ramoso tereti glabriusculo apice

araneoso, foliis sessilibus linearibus utrinquè subattenuatis rigidis integerrimis

suprà glabris subtùs subtomeutoso- caoescentibos , capitulis subcorymbosis

terminalibus et paucis lateralibus folio florali vix brevioribos ovato-globosis

100-110-floris, iavol. squamis multiserialibus adpressis, ext. late ovatis vix

submucrouatis, inter. lineari-oblongis obtusis, cor. glabra glandulosà , achaenio

io-costato glabro, pappi ser. ext. paleaceà brevi, fi patr. ign. Folia et invol.

V. ligulafolise, sed folia augustiora, ferèV. radula var. aogustifolia similia ,

dispos. capit. diversa, fior, numerus multò major, achania glabra, etc. (v. s.

in h. Acad. reg. Monac.)

217. V. ENSIFOLIA (Mart.! herb.) , caule suffruticuloso tereti ramoso apice subvilloso,

foliis sessilibus liuearibus acutis subvillosis suprà subasperis subtùs

penninerviis subreticulatis margine subintegerrimis, capitulis secùs ramos elongatos

sessilibus axillaribus aut extraaxillaribus folio brevioribus circ. 35-4ofloris,

invol. ovati squamis pluserialibus, ext. lanceolatis acuminatis subvillosis

semipatulis, int. linearibus obtusis mucronatis, achanio glabro, pappi ser.

ext 3 in subsylvaticis montanis prov. Minarum General, legit ci. Martius.

Folia 5 poli, longa, 5 lin.lata. Affinis V. radula? var. et. Flores in capit. juoiores

! (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

218. V. SPIXIANA (Mart.! herb.), caule herbaceo ramoso erecto striato apice adpressè

puberulo demùm glabro, foliis subsessilibns linearibus utrinquè attenuatis

iotegerrimis 1-nerviis suprà et margine scabris subtùs subhirsotis,

paoicalae ramis bifidis folia ovali-lanceolata subsericea gerentibus sobscorpioideis

oligo cephalis , capitulis coofertis sobsessilibos fol. fior, longioribus 7-floris ,.

invol. oblongi squamis laoceolatis, exter. dorso villosis mucronatis, int. longioribos

subglabris acomioatis, cor. sobpilosà, achanio sericeo-vilioso, pappi

ser. ext. paleaceà brevi. % in deserto Minarum Gener. Brasilia legit ci. Martius.

Folia pollicem longa , 2 lin. lata. Pappus albesceus. Cor. pallida ex sicco.

Invol. squama subrubentes. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

219. V. FRUTICULOSA (Mart.! herb.), caule fruticoloso ramoso tereti erecto apice

polverulento-pobescente, foliis oblougis sessilibas utrioquè subacutis integerrimis

aut pauciserratis utrinquè minute et adpressè pubescentibus cinereis

ì-nerviis, cymà scorpioidea subaphyllà patclà, capitulis uoilaleralibus sessilibus

oblougis 8-floris, iuvol. sqoamis obloogis, exter. submucronatis adpressis

intimis subacuminatis, cor. hirtellà, achanio sericeo-vilioso, pappi ser. ext.

anguste paleaceà acuminata fere triplo inter. breviore. 3 i Q deserto ad flora.

Saocti-Francisci prov. Minarum General. Brasilia legit ci. Martios. Folia 7-8

lin. longa, 2-3 lata. Capit. 3 lin. longum. (v. s.iu h. Acad. reg. Monac.)

fi ? penninervis, ramulis striatis, foliis duplo majoribos integerrimis subtùs

penninerviis, capitulis magis approximatis paulò majoribus 8-9-floris,

invol. sqoaaiis raocrone subpatente brevi terminatis, pappi ser. ext. paleaceà

quintam seriei internai longitudiacm vix supera a te. 3 cara priore

juocta in herb. Mari, sed verisim. distinguenda. (v. s. in h. Acad. reg.

Mooac.)

r '}


54 D1C0TYL. SEC EXOGEN/E. VERNONIA.

220. V. SENECIONEA (Mart. ! herb.), caule herbaceo erecto tereti hirsuto, foliis

sessilibus lineari-lanceolatis basi obtusis apice cuspide acuminatis subintegerrimis

penninerviis suprà sparse pilosis subtùs hirsutis, panicula laxa ramis

scorpioideis elongatis, capitulis ad axillas foliorum geminis sessilibus folio

longioribus 10-floris, invol. squamis lanceolatis acuminatis dorso subbirsntis,

cor. glabra, achanio puberulo parcissimè glanduloso, pappi ser. ext. paleaceà

brevi. Tf. in campis editis prov. Sancti-Pauli Brasilia? leg. ci. Martius et Lund.

Herba bipedalis. Folia 2 poli, longa , 4-6 Ha. lata. Pappus albidus. Cor. purpurea,

(v. s.)

fi. adenocarpa, foliis breviùs cuspidatis, invol. squamis dorso magis hirsutis,

foliis pube magis sericea hirsutis, achanio copiosissime glanduloso. if, in

prov. Sancti-Pauli Bras. legit ci. Martius et cura var. et in herb, coadunavit.

(v.s. in li. Acad. reg. Monac.)

22 1. V. ARENARIA (Mart.! herb. ), fruticosa tota tomento brevi cinarescenti-

vel velutina, ramis teretibus, foliis petiolatis ellipticis basi acutis apice obtusis integerrimis

penninerviis, nervis subtùs prorainalis, capitulis axillaribus solitariis

sessilibus 3o-4o-floris, invol. hemispharici squamis imbrieatis acuminatis dorso

puberulis, ext. acumine subrecurvo, ini. ree tis , achanio sericeo-villosissimo ,

pappi serie ext. paleaceà brevi, fi in rupibus areuariis prov. Piauhiensis Brasilia

legit ci. Martius. Cor. purpuro-violacea glandulosa. Pappus nitens albidus.

Fol. 1-2 poli, longa, 9-12 lin. lata, petiolo 2-3 Un. (v. s. in h. Acad. reg.

Monac.)

222. V. DEBILIS (Mart.! herb.), caule fruticoso ramosissimo, ramis teretibus debili

bus apice velutino-tomentosis , foliis oblongo-lanceolatis vix petiolulatis

utrinquè acuminatis integerrimis suprà pubescenti - velutinis subtùs canotomentosis,

ramis fior, scorpioideis, capitulis ad axillas foliorum fior, solitariis

geminisve sessilibus folio multò brevioribus 2o-2.5-floris, invol. squamis oblongis

dorso subvelutinis muerouato-acuminatis adpressis, corolla extùs hirtelià,

achanio tereti puberulo, pappi ser. ext. paleaceà brevi. 3 i n apricis aridis deserti

versus flum. Sancti-Francisci prov. Minar. General. Brasilia legit ci. Martius.

Folia i5-i8 lin. longa, 4 ha- lata. Pappus argenteus. Cor. purpurascentes.

(v. s. iu h. Acad. reg. Mouac.)

223. V. EREMOPHILA (Mart.! herb.), suffruticulosa tota pube brevi adpressà subcanescens,

caule erecto tereti ramoso, foliis elongatis lanceolato-linearibus

Utrinquè atteuuatis iotegerrimis penninerviis, ramis scorpioideis oligocephalis

sape bifidis, capitulis in dichotomiis ramorum et ad axillas fol. rara, sessilibus

solitariis 10-floris, invol. ovati scjuamis lanceolatis subacuminatis adpressis, cor.

glabra glandulosà , aehauio turbinato sericeo-vilioso, pappi ser. ext. paleaceà

brevi acuminata, fi in campis arenosis versus Goyaz prov. Minar. Geuer. legit

ci. Martius. Cor. alba. Anthera rosea. Pappus sordide albescens. Folia 3-4 poli.

longa, 3-4 lin. lata. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

224. V. CHALYB^EA (Mart.! herb.), suffruticulosa ? caule erecto tereti puberulo,

foliis oblongo-linearibus basi acutis apice obtusis integerrimis subundulatis

1-nerviis utrinquè puberulis , ramis elongatis subscorpioideis, capitulis ad

axillas foliorum sessilibus solitariis (raro geminis) 20-floris, invol. squamis omnibus

acuminatissirais glabris nitidis subcoloratis , cor. glabra glandulosà,

achanio sericeo-vilioso, pappi ser. ext. paleaceà brevi. 3? in siccis prov. Babiensis

iaterioris legit ci. Martius. Herba fere Erigerontis canadensis. Folia 6-9

lin. longa, sesquiliueam lata. Pappus pallidus nitens. (v. s. in h. Acad. reg.

Monac.)

225. V. TRICHOLEPIS, caule herbaceo erecto ramoso tereti glabro, ramulis subtiliter

striatis et puberulis, foliis sessilibus membranaceis ovato-lanceolatis basi

attenuatis apice acuminatis subintegerrimis, suprà glabriusculis, subtùs pilososubhirsutis,

capitulis secus ramos ad axillas foliorum sessilibus solitariis i5floris

folio fior, triplo brevioribus, invol. ovali-oblougi squamis glabris ext.

Capili a tis semipatulis, intimis lanceolato linearibus acuminatis pappo et corollis

longioribus, achanio teretiusculo adpressè piloso, pappi ser. ext. brevi anguste


VERNONIA. COMPUbiTiE-vERKONIACE/i;. &B

paleaceà. lf ? io siccis iusula Cayenna (Leprieur!) et in montosis prope Rio

de Conlas prov. Bahiensis Brasilia (Martius). Vern. patula Mart. ! herb. Folia

3 poli, longa , pollicem lata. Pappus grisens io voi. brevior. (y. s.)

226. V. SALZMANNI, caule basi soffruticoso ramoso tereti pubesceute, ramis

elongatis, foliis lineari-lanceolatis utrinqnè acuminatis vix petiolatis integerrimis

membranaceis utrinquè subpubescentibus, capitulis 20-floris, secus ramos

ad axillas foliorum sessilibus solitariis geminisve ovatis, involucri squamis

lineari-oblongis subacomioatis sobvillosis, acbaoio piloso obloogo tereti, pappi

serie exteroà aDgostè paleaceà brevissioià. 3 i" uoibrosis circa Bahiara Bras.

semel legit ci. Salzmaun. Caulis 4-pcdalis. Folia 2-2 7 poli, longa , 5-6 lin. lata.

Invol. rufescentia. Pappus pallide rufescens. Cor. purpurea?, lobis apice subpuberis.

(v. s.)

2.27. V. MUCRONIFOLIA , caule basi suffruticuloso tereti hirsuto-pobescente, foliis

brevissime petiolatis ovatis ovaiibusve basi obtusis apice mucrone acuto apicolatis

utrinquè minutissime pubescentibus, cyma ramis elongatis, capitulis ad

axillas fol. sessilibus solitariis 10-12-floris , invol. squamis pilosiusculis acuminatis,

achanio sericeo-vilioso, pappi paleis externis brevibus e»blongis paleaceis.

3 in sabulosis raaritimis ad Babiam Brasilia leg. ci. Salzmann et Blanchet.

Herba 4-pedalis. Aff. V. cotoneastri. Folia i5-i8 lin. longa, 7-9 lata. Cor.

purpurea glabra. Pappus argenteus. (v. s.)

228. V. POEPPIGIANA , caule herbaceo? tereti ramoso villoso, foliis sessilibus

oblongo-lanceolatis utrinquè attenuatis subintegerrimis saprà sparse pilosis

subtùs villoso-birsutis, ramis scorpioideis, capitulis ad axillas folior. sessilibus

aut subgeminis 35-floris folio triplo brevioribus, invol. squamis lineari-lanceolatis

omnibus acuminatis , ext. submucronalis dorso adpressè pubentibus ,

cor. glabra, achanio striato nervulis obtosis lavibus valleculis seriatìm pilosis ,

pappi ser. ext. vix paleaceà brevi. — in America calidiore verisim. in Peruvià

legit ci. Pceppig. (pi. exs. n. i2o/|). Affinis V. imponenti et salicifolia. Cor.

purpurea. Folia 3-4 poli, longa, 5 6 lin. lata. Pappus arge*nteus. An satis ab

obscurà diversa? (v. s. comm. à ci. inv.)

229. V. MURICATA, herbacea?, caule tereti ramoso striato snbglabrato, ramis pedunculisque

deosè birsotis, foliis subsessililius ovato-laoceolatis basi obtosis

apice acuminatis sabcreoatis suprà junioribus puberis demùm muricatis subtùs

dense et molliter hirsutis, pauicula termiualis ramosissima ramis scorpioideis,

capitulis sessilibus plerisque bracteà foliaceà sufTultis 20-25-floris, invol. ovati

squamis ext. hirsutissimis acomioe rigido sobpatente apicolatis, iotimis glabriusculis

acumioatis , acbaoio tereti villoso, pappi ser. ext. paleaceà brevi.

%? io Brasilia legit ci. Lhostky. Folia 3-4 poli, longa, 1.S-18 lin. lata. Pappos

sobrufescens. Cor. purpurea? hirta? Tnbercula pagina fol. supera sunt piloruin

deciduorura bases. (v. s.)

2.3o. V. SAGR^EANA , fruticosa ramosissima, ramis teretibus villosis, foliis brevissime

petiolatis ellipticis basi obtusis apice breviter acuminatis distanter serra

latis penninerviis suprà glabris subtùs in nervis pubescentibus, ramis elongatis

subscorpioideis, capitulis unilateralibus ad foliorum axillas solitariis

sessilibus folio multò brevioribus 3o-floris, invol. ovati squamis ext. lanceolatis

ciliatis, inter. longioribus glabris linearibus subacuminatis, cor. et achanie»

glabris, pappi ser. ext. anguste paleaceà brevi, fi in insula Cuba circa Havanam

legit ci. Ramon de la Sagra. Cor. purpurea 1 . Pappus albus. Achanium teres.

Fol. 3 poli, longa, sesquipollicenl lata, petiolo 1-1 j lin.(v. s. comm. à ci. inv.)

2.31. V. ZUCCARINIANA (Mart.! herb.), suffruticosa? caule tereti substriato erecto

ramoso vix pubescente, foliis subsessilibus ellipticooblongis utrinquè subobtusis

hìnc»indè subserrulatis suprà muricatis subtùs molliter hirsutis penninerviis,

ramis scorpioideis, capitulis 20-25-floris sessilibus distaotibos solitariis

geminisve none ebracteatis oooc ad foliorom axillas sitis, iavol. ovati sqoamis

siccis imbrieatis arctè adpressis obtosis loogè ciliatis dorso glabris, achaenio

glaberrimo, pappi serie exl. paleaceà brevi. 7f ? ad Minas Novas Brasilia legit


56 DICOTYL. SEU EXOGENTE. VERNONIA

ci. Martius. Fol. 3 poli, longa, sesquipollicem lata. Pappi seta albida, crassiuscula.

(v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

2 32. V. VARRONLEFOLIA, caule fruticoso ramoso tereti basi glabriusculo superne

pube pnlverulentà ferrugineo, foliis subsessilibos ovalibus utrinquè subobtusis

_j geminis folio fior, triple

ext. lanceolatis mucronato-acuminatis adpressis, inter. linearibus minas acuminatis,

cor. et achanio glabris, pappi serie ext. brevissima vix paleaceà. ^ patr.

ign. Cor. purpurea 2 lin. longa. Achania striata. Fol. 2 poli, longa, i2-i5 hn.

lata. Capitula adproximata secus ramos circ. 20-3o. Pappus stramineus Paulo

accedit ad V. Sagraanam et ad V. aurifodinarum. (v. s. in h. Acad. reg.

Monac.)

233. V. LEVIGATA (Mart.! herb.), glaberrima, caule herbaceo tereti, ramulis

sobaugolatis, foliis lato-liuearibus sessilibus integerrimis callose»-subacutis

coriaceis utrinquè subreticulatis, ramis scorpioideis, capitulis ad axillam foliorum

solitariis geminisve folio multò brevioribus 12-13-floris, invol. ovati

squamis oblongis adpressis subacutis, achanio villoso , pappi ser. ext. paleaceà

brevi. If, in alpestribus prope Gongonhas do campo prov. Minar. Gener. legit

ci. Martius. Pappus 3tramineus»scaber. Folia 4 poli, longa, 4 lin. lata. (v. s. iu

h. Acad. reg. Monac.)

fi. buplcurifolia, caule striato crassiori, foliis oblongis, super, fere ellipticis,

capitulis 17-18-floris, squamis invol. magis obtusis. If, cum var. et? legit

ci. Martius. Folia fere Bupleuri fruticosi, 4 poli, longa, 8-io lin. lata;

summa poli, longa, 5 lin. lata. (v. s. in h. Acad. reg. Moaac.)

234- V. LACUNOSA (Mart.! herb.), p caole herbaceo erecto tereti deosè tomentoso,

foliis subsessilibns ellipticis basi obtusis apice vix subacutis integerrimis suprà

pubero-velatiais subrugosis subtùs dense tomentosis penninerviis, nervis elevatis

reticulatis , ramis floridis bifidis in paoiculam fere dispositis scorpioideis,.

capitulis sessilibus 10-floris ad dichotomias et in axillis foliorum ovatorum iis

aequalium, iavol. ovato-oblongi squamis erectis oblongis dorso lanatis intimis

apice acuminatis,cor. lobis apice pancisetosis, achanio sericeo-vilioso , pappi

ser. ext. paleaceà acuminata. If, in pratis mootiom prope Villa-Ricca Minar.

Gener. Brasilia legit ci. Martius. Corolla et stigm. rosea. Herba -2-3-pedalis.

Fol. 2 poli, longa, pollicem lata. Reeept. nudum. (v. s. io h. Acad. reg.

Monac.)

§. 6. Involucri squamis intimis acuminatis, capitulis ncque solitariis

neque in cymas scorpioideas dispositis. Less. 1. e. p. 671. — Species

omnes Americana;.

235. V. EXTRAXILLARIS , caulibus è collo lignoso pluribus simplicibus snbberbaceis

teretibus tomentosis erectis apice arcualis , foliis sessilibus linearibus acumioatis

margiae revolatis suprà glabris nervo impresso sabtùs tomeutosis,

cymà terminali simplici, capitolis ebracteatis ioter folia extrà-axillaribus sessilibus

solitariis ovatis 20-floris, invol. squamis rigide acuminatis dorso araneosis,

achanio teretrsericeo-villoso, pappi ser. ext. anguste paleaceà acuminata, inter.

dimidio breviore. If in Brasilia prov. Minar. Gener. prope Tejuco unica vice

legit ci. Vauthier. Caulis sesquipedalis gracilis. Folia sesquipoll. looga, 1-2 liu.

lata, rigidula. Pappus stramineus. Capitula infima axiIlaria gemina, catera

extra-axillaria solitaria, (v. s. comm. à ci. Vauthier.)

236. V. LINEARIS (Spreng. syst. 3. p. 437), caulibus è rimontate lignoso pluribus

teretibus lignosis lanato-tomentosis simplicibus , foliis sessilibus linearibus acuminatis

mucronatis x-nerviis integerrimis margine revolutis suprà glabris

subtùs lanalo-tomentosis, capitulis sparsis subsessilibus remotis folio stipatis,

iavol. subeyliudracei squamis siccis puogenti-acuminatis arachnoideo-pilosis ,

cor. glabra, achaenio dense piloso, pappi serie ext. paleaceà brevi. 3 in Brasilia


TERNO*». COMPOSIT^E-VERNONlAGEiE. 5-]

tropica. Less. in linnaà 1829. p. 285. iS3i. p. 671. Cor. purpurea?. Pappus

flavescens. Fol. 2 poli, longa, lineam lata.

237. V. ROSMARINIFOLIA (Less. in linnaà 1829. p. 286. I83I. p. 672), caulibus

lignosis ramosis teretibus ìanato-tomentosis , foliis sessilibus 1-nerviis rigidis

linearibus mucronato-acutis integerrimis margine revolutis suprà glabris subtùs

lanato-tomeutosis, capitulis approximatis multifloris subcylindraceis foliis

plurimis stipatis, invol. squamis siccis pungenti-acumiuatis ciliatis apice albopilosis,

achaoio dense piloso, pappi serie ext. brevi. 3 i Q Brasilia tropica.

Nervus folii pellucidos. Species valdè affìois V.lioeari.

a38. V. LINARIFOLIA (Less. io liaoaà 1829. p. 287. I83I. p. 6^2), caolibas è rhizomate

lignoso plurimis teretibus subsimplicibus Ìanato-tomentosis, foliis sessilibus

confertis linearibus ì-nerviis acuminatis coriaceis margine integerrimis et

revolutis suprà glabriusculis subtùs Ìanato-tomentosis, capitulis campanulata»

multifloris ramos nudos termiuantibus, invol. squamis siccis 3-nerviis exlernis

pungenti-acuminatis, achanio dense villoso, pappi serie ext. brevi. 'ìf fi in

Brasilia tropica. Valdè affinis V. lineari.

23q. V. EKYTHROPHILA, caule herbaceo erecto simplici superne angulato sparse

liispido apice nudo, foliis oblongo-linearibus sessilibus suprà sparse birtis

subtùs nervo medio excepto glabris purpureis margine dentatis, dentibus

acutis rigide reflexis, corymbo 4-cephalo simplici aphyllo, invol. squamis

lanceolatis glabris, exter. obtusis, intimis acuminatis, achanio striato pilla

rubris hirtello, pappi serie externà squamellatà brevi. 'ìf iu campis editis prov.

Sancti-Pauli Brasil. ad Mugidas Cruzes legit ci. Lund. Nov. fior. Species dentibus

retroflexis et pilis achéenii rubris spectabilis. Herba circ. pedalis. Folia 2 poli.

longa, 4 lin. lata. (v. s. comm. à ci. inv.)

240. V. CEPHALOTES, caule herbaceo erecto simplici hirsuto, superne nudo, infra

medium folioso, foliis 4-5 approximato-subverticillatis sessilibus obovajis obtusis

suprà sparse pilosinscalis, subtùs canescenti-tomentosis, bracteolà lineari

in parte caulis nuda, capitulis circ. 5-6 breviter pedicellalis ebracteatis in

nmbellam capitatam dispositis, invol. squamis lineari-lanceolatis pobescentibus

apice acuminatis, achaniis villosis, pappi serie externà paleaceà brevi.

*2f in campis editis prov. Sancti-Pauli ad Mugi. Nov. fior, legit ci. Laod. An

Chrysocoma oligophylla Arrab. fl. flum. 8. t. 2? Cor. purpurea glabra. Herba

vix pedalis. Folia 3 poli, longa, sescuiipollicem lata. (v. s. comm. à ci. Lund.)

241. V. BARBATA (Less. in linnaà 1829. p. 287. I83I. p. 672), fruticosa, ramis

teretibus tomentosis, foliis sessilibus imbrieatis cordato-ovatis acutis coriaceis

integerrimis suprà subpilosis infra villosis, cyma terminalis ramis dichotomis ,

capitulis sessilibus folio stipatis, involucri turbinati panciserialis squamis siccis

ì-nerviis oblongo-acuminatis apice glabriusculis, achaenio longè densèque

sericeo , pappi serie ext. paleaceà longinscolà. 3 in Brasilia tropica. Cor. lobi

extùs loogè barbati. Pappos argeotens.

242. V. VISCIDULA (Less. in linnaà 1829. p. 289. I83I. p. 672), fruticosa, ramis

teretiusculis viscido - pobesceotibus , foliis sessilibus coriaceis ovato-obloogis

acutis subdeoticolatis suprà lucidis subtùs viscido-pubescentibus, cymis terminalibus

ramosis, capitnlis breve pedicellatis multifloris, invol. turbinati

squamis siccis glabris acuminatis. cor. glabra, achanio piloso, pappi serie?

paleaceà brevi, fi in Brasilia tropica. Pappus argenteus.

243. V. RUEOIDES (Less. in linnaà 1829. p. 290. i83r. p.672), caule suffruticoso

simplici tereti saperne obscarè pubesceote, foliis breve petiolatis confertis

rigidis obovatis apice deoticolatis saprà glabris scabris subtùs pubesceatibus,

cymis termiualibus oligocephalis, capitulis approximatis subsessilibns multifloris,

invol. cylindracei squamis siccis 3-nerviis acuminatis glabris demùm

patentibus, achanio oblongo glabro basi et apice subpilosulo , pappi serie ext,

paleaceà brevi, fi in Brasilia tropica. Cor. ign. Pappus argenteus.

24^1. V. SPECIOSA ( Less. in linnaà 1829. p. 290. i83i. p. 672), subarborea , raaiis

teretibus villoso-lanatis, foliis brevissime petiolatis ovatis acutis coriaceis in-


58 DiCOTYL. SEU EXOGEN/E. VERNONIA.

tegerrimis suprà glabris glandulosis subtùs nervis villoso-lanatis , cyma terminali

spicaformi, capitulis sparsis in axillis fol. sup. sessilibus , invol. pauciserialis

squamis siccis acumioatis subtomeotosis, achanio dense piloso, pappi

lati paleacei serie ext. longà. 5 m Brasilia tropica. Folia i 7-2 \ poli, longa ,

12-14 lio. lata.

245. V. ARCTIOIDES (Less. iu linnaeà i83i. p. 4oo et 672), fruticosa, ramis sulcato-angniatis

tenere tomentosis,foliis petiolnlatis firmis obovato-lanceolatis cuneatis

acuminatis i 11 aquali ter serratis suprà lucidis glabris subtùs arachnoideis,

panicula terminali contrada , capitulis multifloris , invol. squamis multinervns

ext. triangularibus rigidis, int. angustis acuminatis , corolla et achanio glaberrimis,

pappi seriebus latitudine non dislinctis, ext. breviore. fi in Mexico.

Diazeuxis serrata Don trans, lin. soc. 16. p. 254. Folia 5-S poli, longa, 2-3 £

poli, lata, petiolo 2-3 lin. Cor. purpurea. Pappus argenteus. Achania 4-goua.

246. V. ARGENTEA (Less. in linnaà i83i. p. 672), caule herbaceo simplici sulcato

argenteo-tomentoso , foliis subsessilibos obovatis mucronatis coriaceis

penninerviis inf. serratis suprà nitidis punctatis subtùs argenteo-tomentosis,

racemo terminali angusto, capitulis folio orbiculari basilari soperatis, iavol.

campanulati squamis laxè imbrieatis linearibus pnngentibus , cor. glabra ,

acha-nio hirsuto, pappi ser. ext. paleaceà brevi. — in Brasilia. Fol. 4 poli.

longa, 1 £-2 lata. Racemus 2-8 poli. Cor. purpurea.

247. V. XANTHOPHYLLA (Mari.! herb.), caule fruticoso ramoso tereti tomento

denso navicante cum pedunculis et fol. pagina infer. vestito, foliis subsessilibns

ovalibus utrinquè obtusis subcrenatis coriaceis penninerviis suprà glabris,

nervo medio basi tomentoso, capitulis 5o-floris breviter peduneulatis in cymas

contractas subpaniculatìm dispositis, foliis floralibus ovatis sub ramulis, invol.

squamis multiserialibus dorso tomentosis oblongis obtusis imbrieatis, recepì.

nudo, achanio serieeo-villosissimo, pappi serie ext. fere setiformi, int. triplo

breviore. fi in campis arenosis in Chapada do Parana in confili, prov. Goyazana

legit el. Martius. Cor. ign. Pappus rufo-flavescens. Folia sesquipollicem

longa , pollicem lata. (v. 3. in h. Acad. reg. Monac.)

2^8. V. AUREA (Mart.! herb.), herbacea tota hirsuta , caule tereti subsimplici,

foliis vix petiolulatis ovalibus utrinquè obtusis integerrimis, capitalis ad apices

caulis et ramorum in axillis foliorum sessilibus solitariis folio paulò brevioribus

circ. 4e>-floris, invol. campanulati squamis lanceolatis, ext. in acumen gracile

patulum productis, in ter.t acuminatis erectis, achanio sericeo-vilioso, pappi

ser. ext. anguste paleaceà brevi. O in campis editis prov. Minarum Generalium

Brasilia legit ci. Martius. Hirsuties partium juniorum flavescens. Fol. i5-if> lin.

longa, 7-8 lata. Pappus albescens. Cor. glabra ex sicco purpurascentes. Radix

descendens lateraliter fibrosa, (v. s. iu h. Acad. reg. Mouac.)

249. V. CORDIGERA (Mart.! beri».), caulibus è collo suffruticoso pluribus herbaceis

teretibus apice hirsutis, foliis sessilibus basi cordatis ovatis acutis rigidolis

imbrieatis integerrimis penniuerviis reticulatis suprà glabris subtùs parcè villosiusculis,

ramulis foliosis simplicibus i-cephalis aut bifidis oligocephalis,

capitulis subcorymbosis bracteatis 20-floris, invol. squamis oblongis parcè

acuminatis basi glabris apice birsulissimis, corollis acha-niiscuie glabris, pappi

ser. ext. anguste paleaceà acuminata , inter. quadruplo breviore. If, in editis

prov. Minar. General, legit ci. Martius. Herba vix pedalis. Folia i5 lin. longa,

6-8 lata. Capit. 7-8 lin. longa. Cor. purpurea. Pappus albidus. AchaMiia juniora

bine inde subpilosa. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

i5o. V. TYCNOSTACHYA , fruticosa tota molliter hirsnto-tomentosa , caulibus teretibus

ad apieem nsque confertè foliosis , foliis ovali-aut obovato-oblongis acutis

sessilibus planis integerrimis penninerviis, capitulis ad axillas supremas sessilibus

folia sua non superantibus in spicam densam confertis circ. 4o-floris, invol.

ovato-campanulati squamis coriaceis imbrieatis pluriserialibus lanceolatis subacuti»,

junior, subvelutinis adultis glabris. fi in Brasilia» prov. Minar. Gener. ad

Serro do Frio ( Vaulh. u. 267) in edilioribus Minarum (Mari.!). Vern. decussata

Mart.! herb. sed folja uon decussata, alterna. Fior, purpurei. Acham


VERXOMIA COMPOSrTiE-VEllNONlACEyE. 59

sericeo-villosum. Pappi ser. ext. paleis oblongis apice incisis, int. setis filiformibus

2-3-serialibus crassiusculis. Recepì, areolatum. (v. s.)

a5l. "V. TOMENTELLA (Mart.! herb.), fruticosa, ramis teretibus junioribus tomentosis,

foliis confertis sessilibus ovalibus subacutis iutegerrimis nervis utrinquè

prominulis suprà glaberrimis subtùs dense tomentosis, capitulis ad apices

ramorum sessilibus spicatis extrà-axillaribus folia sua non superantibus 20floris,

invol. ovati squamis imbrieatis adpressis ciliatis acuminatis , cor. glabra,

achanio sericeo-piloso, pappi ser. ext, paleaceà brevi, fi in campis prov.

Sancli-Pauli Brasilia legil ci. Martius. Simillima V. pycnostachya sed capitola

20 nec 40-flora, dimidio minora , folia paulò minora suprà glaberrima. (v. s. in

h. Acad. reg. Monac.)

252. V. ROSEA (Mari.! herb.), fruticosa, ramis teretibus tomentosis, foliis sessilibus

lanceolatis basi subacutis apice subacuminatis integerrimis suprà glabriusculis

subtùs tomentosis penninerviis, ramis erectis, capitulis paucis

sessilibus lateralibus et termioalibos folio fior, aqualibus 80-90-floris , involsubglobosi

squamis adpressis lanceolatis acuminatis dorso araueoso-sublanatis ,

cor. glabra, achanio sericeo-vilioso, pappi ser. ext. anguste paleaceà interiore

circ. dimidio breviore. 3 in campis prope Villa do Principe prov. Minarum

General. Brasilia legit ci. Martius. Flores rosei. Folia 12-15 lin. longa, 3-5

lata Capit. 7-8 lin. diam. Recepì, nudum. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

253. V. VEPRETORUM ( Mart. ! herb.), caule fruticoso ramoso, ramis teretibus

sericeo-villosis ad apicem foliosis, foliis sessilibus ovalibus lauceolatisve planis

subintegerrimis suprà glabris subtùs adpressè sericeo-villosis, capitulis ex

axillis supremis pedunculatis subcoryrabosis 20-25-floris, pedunculis nudis

folio suo brevioribus, invol, ovari squamis imbrieatis lanceolatis siccis dorso

pubescentibus subacatis. 3 in deserto traos Serrani de Sant-Antonio et prope

Caitete prov. Min. Gen. et Babiara Brasilia legit ci. Martius. Reeept. areolatum.

Ach. sericeo-villosum. Pappi ser. ext. paleis oblongo-linearibus acutis ,

int. setis qaadruplò longioribus scabris crassiusculis. Cor. purpurea, (v. s. iu

h. Acad. reg. Monac.)

Variat et: foliis latioribus capitulis distinctè pedunculatis, et fi : foliis angustioribus

capitulis subsessilibus.

254- "V. SENESCENS (Mart.! herb.), caule fruticoso tereti hirsuto-tomentoso, foliis

sessilibus basi cordatis ovatis aut suborbiculatis apice calloso-subacutis integerrimis

utrinquè (subtùs pracipuè) villoso-tomentosis, panicula ramis axillaribus

brevibus oligocephalis, capitulis bracteà foliaceà longioribus 10-floris

ad apices ramorum confertis subsessilibus, invol. squamis lanceolatis acuminatis

extùs velutino-villosis, cor. lobis extùs ad apicem barbatis, achanio

sericeo-villosissimo, pappi ser. ext. paleaceà acuminata inter. triplo breviore,

fi in campis editis prov. Minarum gener. et inter. Bahieusis legit ci. Martius

Variat foliis suborbiculatis 8-9 lin. longis latisque, et ovatis 2 poli, longis r

pollicem latis. Invol. 4-6 lin. longum. Pappus albidus. (v. s. iu h. Acad. reg.

Monac.)

9.55. V. FIRMULA (Mart.! herb.), caule fruticoso tereti erecto ramulisque hirsutis ,,

foliis sessilibus oblongo-lanceolatis rigidis acuminatis integerrimis suprà glabriusculis

subtùs villis longis sparsis hirsutis, panicula elongata ramis oligocephalis

foliosis brevibus capitulis 4o-floris subbracteatis, invol. squamis

lineari-lanceolatis acuminatis ext. hirsutis intimis fere glabris, cor. lobis

sub apice barbatis, achanio sericeo-vilioso, pappi ser. ext. paleaceà brevi.

3 in campis editis apricis diserti Minarum General, legit ci. Martius. Valdè

affinis V. dura seel hirsutie facile disiinctà. Fol. 2 poli, longa, semi-poli. lata.

(v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

256. V. DURA (Mart.! herb.), suffruticulosa ? caule erecto tereti glabro, foliis

sessilibus oblongo-lanceolatis rigidis subacuminatis integerrimis utrinquè glabriusculis,

ramis subscorpioideis parcè hirsutulis, capitufis 40-floris pedicellatis

bracteà foliaceà saepiùs suffultis, invol. campanulati squamis acuminatis ext.

dorso subhirsutis, corolla lobis subbarhaiis, achamio elougato seiiceo-vUb-


Co DiCOTYL. SFI; EXOGENÌE, VER

sissimo, pappi ser. ext. auguste paleaceà, ini. cibata esternali! duplo tantum

superante. %? in campis Brasilia ad Contendas prov. Minar. General, legit ci.

Martius. Folia 3 poli, longa, pollicem lata; axilla snbbarbata. Pappus rigidus

stramineus. Reeept. omninò nudum. (v. s. in b. Acad. reg. Monac.) .

257. V. LESSINGIANA (Mart.! herb.), caule suffruticoso tereti tomentosO-hirsuto,

foliis sessilibus cordiformibus vix subacuminatis coriaceis integerrimis suprà

pube decidua subvillosis subtùs subhirsutis, panicula ramis brevibus axillaribus

bifidis oligocephalis, foliis subcapitulis ovatis utrinquè tomentosis capitulo

brevioribus, capitulis confertis 3-5 sessilibus 10-floris, invol. ovalis squamis

lanceolatis acuminatis dorso subvillosis, cor. lobis dorso hirsutissimis, achanio

sericeo •villosissimo, pappi ser. ext. paleaceà acuminata int. triplo breviore.

fi in campis prope Formigas prov. Minar. Gener. Brasilia legit. ci. Martias.

Fol. 8-x 1 lin. longa, 4-6 lata. Pappos albos. (v. s. iu h. Acad. reg. Monac.)

258. V. ECHITIFOLIA (Mart.! herb.), caule herbaceo? erecto simplici tereti striato

subhirsuto apice subtomeutoso, foliis breviter petiolatis ovatis ovalibusve utrinquè

subacutis apice distanter et calloso denticulatis suprà crebre glandulosis

puberulis subtùs parcè glandulosis subhirsutis, panicula ramis brevibus subscorpioideis

oligocephalis, capitulis confertis 10-12 sessilibus folio florali longioribus,

invol. ovalis squamis lanceolatis dorso subtomentosis adpressis ext.

mucronatis int. acuminatis, cor. glandulosà apice setosà, achanio glabro

glanduloso?, pappi serie ext. paleaceà brevissima. lf? in montibus prov. Minar.

Gener. Brasilia legit ci. Martius. Fol. 2 poli, longa, pollicem lata, petioli

2 lin. Nervus medius suprà ad basiu hirsuto-tomeutosus. Pappus albus argenteus.

Reeept. nudum. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

259. V. TRAGI^SFOLIA , caule basi suffruticuloso herbaceo confertè hispido

usquè ad cymam folioso, foliis sessilibus oblongis acutis crenato-subdentatis

suprà confertè villosis subtùs cano-tomentosis, capitulis secus rauiulos cyma

sessilibus confertis bine inde foliis stipatis in fascicolimi densum glomeratis

oblongis 10-floris, invol. squamis villosis pluriserialibus acuminatis, apice

uncinato-recurvis, achaniis pubescentibus, pappi serie ext. paleaceà, paleis

acutis ciliatis. Ifj in campis editis prov. Sancti-Pauli Nov. fior, legit ci. Lund.

Species dissuetissima vix scorpioidea. Cor. purpurea glabra. Folia pollicem

longa, 4 lin. lata. (v. s. comm. à ci. Lund.)

Sect. ix. ASCAIUCIDA Less. in linnceà I83I p. 6y5. Ascaricitla et

Cenlrapalus Cass. dict. 3. suppl. p. 38 et 7. p. 383. — Baccharoides

Lin.fi. Zeyl. Mcench meth.

Involucri campanulati squama foliaceà aut apice appendiculata plus minùs

patentes et inter se dissimiles. Herba capitulis terminalibus solitariis aut paucis

corymbosis.

§. 1. Involucri squamis extcrioribus latioribus.

2o. V? CALYCINA (Wall.! cat. et beri»), caule tereti glabro apice minutissime

pubescente , foliis late ovalibus obtusis penninerviis subsessilibus integerrimis

glabriusculis subtùs tenuissimè glandulosis , capitulis breve pedunculatis

corymboso-adgregatis, involucri squamis ext. late elliptico-oblongis obtusis

submueronnlatis peduncnlisque pubescentibus iutimis linearibus acutis minori!

ras ach «mio snbvilloso, pappi pilis omnibus latitudine subaqualibus ext.

dimidio brevioribus. *2£ in Ind. orient. regno bormannico ad Prome. Cor.

extus glandulosà. Fior, in invol. circ. 40-45. Habitus Vernonia 4 sed involucro

et pappo forte generica distinguenda. (v. s. comm. ab hon. Cur. mere. angl.

Ind. or. )

261. V. MACROCEPHALA (Less.! in linnaà 1829. p. 298. I83I. p. 679), caulibus

herbaceis basi snffruticosis teretibus simplicibus tomentosis, foliis breve petiolatis

oblongis utrinquè acuminatis integerrimis saprà glabris subtùs tomentosis

peuninervhs, cymis scorpioideis polycephalis, capitulis distantibus inulti-


VEHNONU. OUMF0SIT7E-VERN0NIACEJ£. 6I

floris, involucri late campanulati squamis oblongo-ellipticis obtusis extùs

tomentosis, achaenio oblongo multicostato sericeo-piloso, pappi serie externà

brevi paleaceà. IJf'in Brasilia meridionali. Pappus subflavidos. Cor. rosea

glabra?. Rhizoma lignosom repens. Folia 3-io polì, longa, 8-3o lin. lata. Flores

in capitulo 4o-5o. Capit. interdùm proliferum vidi. Affinis videtor V.li«ulafoliae.

(v. s. comm. à Mus. reg. Berol.)

262. V. MEXICANA (Less. in linnaà i83i. p. 680), fruticosa, ramis teretibus

cinereo-subtomentosis, foliis petiolatis obovatis acotis basi cooeatis denticolatis

suprà glabriusculis scabridis subtùs teouiter tooieutoso-incanis, panicula

corymbosa ramis aphyllis, invol. globosi squamis imbrieatis glabris, ext.

sobrotoodis acuminatis, med. ellipticis obtusis apice foliaceis, int. linearibus

acutis, cor. puberis, achanio glaberrimo, pappo setaceo inaquali. 3 hi

Mexico ad Cuesta-Grande de Chiconquiaco. Cor. caeroleac. Fol. 8 poli, longa ,

6 poli, lata, petiolo 2 lin. Pappus flavescens. Habitus V. arctioidis.

263. V. ALAMANI, 'caule.... , ramis apice striatis subpuberis, fol. inf...., summis

brevissime petiolatis elliptico-oblongis basi attenuatis apice acuminatis subintegerrimis

suprà muricato-scabris subglandulosis puberulis penninerviis, capitulis

pedunculatis ex axillis et apice ramorum paucis nudis 40-45-floris, invol.

subglobosi squamis coriaceo-scariosis multiserialibus glaberrimis ovalibus obtusis

mucrone longo patente superatis, cor. glabra, achanio glanduloso striato,

pappi serie ext. brevi paleaceà. Q£ ? in Mexico. Frustala tantum sed distinctissima

olira misit ci. Alaman. Capit. 8-10 lin. diam. Cor. porpurea?. Pappus

albus, ext. sobciliatos. ( v. s. )

§. 1. Involucri squamis exterioribus angustioribus.


61 DICOTYL. SEU EXOGENJE. VERNONIA

1829. p. 314. Vernonia ccelestina Scbrad ! hort. Gcett. Cor. purpureo-carulea.

Affinis V. anthelmintiea. (v. v. e. et s. sp.)

fi. angusti folia, foliis augustioribus oblongo-lanceolatis, summis fere linearibus.

— in sabulosis regionis Walo Senegalià ubi à Nigritis dicitur Soughan

ex Perrottet. (v. s.)

X67. V. Br.ACTEOLATA , caule herbaceo? erecto tereti basi glabriusculo apice adpressè

villoso-hirsutocorymboso, foliis subsessilibus obovato-cuueatis breviter

acuminatis distanter serratis utrinquè glabris, nervo medio subtùs subvelutino,

corymbi fastigiati peOuneulis parcè ramosis sub capitulo longè bracteolis

aristatis imbrieatis onusto, invol. squamis multiserialibus aristatis subvillosis,

intimis latioribus. If, ex Nepaulià ad hortum Calcuttensem trausl. et ibi à ci.

Wallich observata; in Bengalià legit ci. Belanger. Conyza bracteolata Wall.!

cat. a. 3o36. comp. 146. Fior, in sicco albidi, in invol. 5o-6o. Achan. teres

villosum. Pappus rufescens multiserialis, serie ext. brevi irregulari. Folia 7 poli.

ìonga, 3-4 poli. lata. (v. s. comm. ab hon. Cur. mere. angl. Ind. or.)

268. V. sunsi:ssiLis, caule fruticoso ereeto ramoso tereti, ramis apice pubescentivillosis,

foliis subsessilibus oblongis subintegerrimis basi subattenuatis apice

longè cuspidato-acominatis glabris subtùs pallidis cum nervo medio pubescente,

coi'ymbo laxo, capitulis longè pedunculatis, pedunculis sub capitulo

bracteolas subalatas paucis gerentibus, invol. multiser. squamis ext. brevioribus

subulatis squarrosis, inter. longioribus planis lanceolato-linearibns acutis.

3 in India orient. prov. Silhet legit Frane, da Sylva. Conyza divergens

Wall.! cat. n.3ooo.comp. n. no. Affinis V. bracteolata. Capit. 3o-35-florum.

Pappus rufus lougus, ext. irregularis brevis. (v. s. comm. ab hon. Cur. mere.

angl. Ind. or.)

-269. V. KARVINSKIANA , caule herbaceo erecto basi terete glabro apice angulato

puberulo, foliis petiolatis lanceolatis utrinquè acuminatis distanter serratis

penninerviis suprà sparse scabridis subtùs pubescenti-hirsutis, corymbo composito

terminali fastigiato, pedicellis parcè bracteolatis capitulo 20-floro triplo

longioribus, invol. squamis glabris, ext. lanceolato-acnminatis fere subulatis

patulis, mediis lanceolatis triuerviis, intimis lineari-lanceolatis subacutis subfoliaceis

erectis, cor. et achanio glabris, pappi ser. ext. subnullà aut minima.

If, in Mexico legit ci. Karvinski. Habitus fere V. noveboracensis. Caulis pnrpurascens.

Fol. 3 poli, longa, 7-8 lin. lata, petiolo 2-3 lin. Cor. purpurea.

Achania angulala glandulosà. Reeept. nudum. (v. s. inh. Acad. reg. Monac.)

270. V. CORYMBIFORMIS , caule herbaceo erecto tereti striato glabriusculo apice

angulato subpuberulo, foliis petiolatis ovali-lanceolatis utrinquè acuminatis

rarissime subserratis penninerviis suprà glabris, subtùs tenuiter pubescentibus,

corymbis ad apices caulis et ramorum compositis, pedicellis parcè bracteolatis

capitulo 20-floro quadruplo longioribus, invol. squamis ext. lineari-subulatis

patulis, mediis lanceolatis, int. lineari-lanceolatis acutis submerabranaceis, cor.

et achanio glabris, pappi ser. ext. paleaceà brevi distioctissimà. If in Mexico

legit ci. Karvinski. Affinis V. Novaboracensi et Karvinskiana. Cor. purpurea.

Fol. 4-5 poli, longa , sesquipollicem lata, peiiolo 2-3 lin. Pappus albus. Achania

striato-costata glandulosà. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

271. V. INULOIDES, caule herbaceo erecto tereti ramoso pubescente, foliis petiolatis

ovatis basi subacutis apice acuminatis subintegerrimis snprà pubescentibus

subtùs pubescenti - subhirsutis , corymbi compositi ramis sape

trifidis, pedicellis vix bracteolatis capitulo 35-4o-floro duplo fere longioribus,

invol. squamis ext. linearibus laxis subpatulis, inter. ovali-oblongis obtusis

foliaceo-membranaceis , cor. et achanio glabris, pappi ser. ext. fere setosà

brevi. Jf in Mexico legit ci. Karvinski. Achanium glandulosum. Pappus albus.

Cor. purpurea. Folia 3 poli, longa, sesquipollicera lata, petiolo 5 lin.

Herba habitu fere Inula Conyza , affinis Novaboracensi et anthelminthica».

(v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

^72. V. oLiGorHYLLA(Mielrx. fl.bor. ara. 2. p. 94), caule berbaceo simplici glabro

superne fere aphyllo parcè ramoso, foliis dentatis acutis glabris, radicai ih ns


VERNONIA. i,uivifuSiiiiL-7ERN0NIACEiE. 63

obovatis lalis, cauliois lanceolatis angustis paucis, corymbo paniculnto, in

volucri floribus brevioris squamis lanceolatis ciliatis acuminatis, ext. filiformibus,

achaniis in costis pilosiusculis. IL in piuetis bumidis et paludosis Carolina

merid. Eli. sketch, 2. p. 286. Less. in linnaà i83i. p. 67^. Chrvsocoma

acaulis Valt. car. 196. Cor. purpurea, (v. s.)

et. verna, utroque flore pedunculato. (Michx. 1. e.)

fi. autumnalis , altero flore subsessi li. (Michx. 1. e.)

273. V. NOV^ERORACENSIS (Willd. sp. 3. p. i632), caule herbaceo erecto striatosuleato

superne ramoso glabriusculo, foliis breviter petiolatis elongato-lanceolatis

suprà glabris subtùs subpubescentibus serrato-denticulatis , corymbo

composito subscorpioideo fastigiato, invol. ovati squamis basi adpressis apice

in setam filiformem patulam productis, achaniis glaberrimis, pappi ser. ext.

paleis brevibus latinsculis. % ad margines sylvarum et in pascuis à Carolina ad

Canadam. Serratala Novaboracensis Linn. sp. p. 1146. Vernonia praalta Willd.

sp. 3. p. i632. excl. syn. Less. in linnaeà 1829. p. 264. — Dill. elfh. 2. f. 3{2

et fere sinè dubio f. 341. Linde hùc etiam sunt referenda : Serratala glauca

Linn. sp. n/|6. Suprago glauca Gaert. fr. 2. t. 166. Vernonia glauca Willd

sp. 3. p. i633. Hùc etiara ex ci. Lessing verisim. pertinent Vernonia tomentosa

EU. sketch, 2 p. 288 non Nees (et ideò Chrysocoma tomentosa Valt. car.

p. 196), nec non V. Baldwini James in ann. New-York 2 p. 211. Herba 5-pedalis.

Caulis glaber pubescens aut apice subtomentosus. Cor. purpurea?. Achaenia

costata inter costas glandulosà. (v. v. e. et s. sp. )

274. V. ANGUSTIFOLIA (Michx. fl. bor. am. 2. p. 94), canle herbaceo simplici

apice pilosiusculo, foliis crebris longè anguStèqne linearibus 1-nerviis subintegerrimis

suprà lavibus glabris secus nervum subtùs pilosiusculis , corymbo

fastigiato, ramis bine inde scorpioideis, involucri squamis in acumen subfiliforme

subpatulnm desioentibos, achaoiis hispidulis. % iu siccis et collibus

arenosis Carolina. EU. sketch, 2. p. 287. Less. in liaoaà 1829. p. 262. Chrysocoma

graminifofia Valt. Car. 196.

275. V. SCABERRIMA (Nutt. gen. am. 2. p. i34), caole herbaceo simplici basi

piloso apice lavioscolo, foliis liuearl-lanceolatis acutis sessilibus remote serrulatis

suprà scabris subtùs pilosis, corymbo subumbellato pancicapitulato,

invol. squamis lanceolatis nudis in acumen filiforme desinenlibus, achanio

pilosiusculo. % in Carolina australi et Florida, in pinetis. Eli. sketch , 2. p.

286. Less. in linnaà 1829. p. 263. i83i. p. 677. Serrnlata pilosa Bosc! herb.

Vern. angustifolia et scaberrima. EH. sketch, 2. p. 286. ex Less. Caulis 2-pedalis.

Cor. late purpurea, (v. s.)

§. 3. Involucri squamis exterioribus brevissimis omnibus adpressis

exappendiculatis. — Species in sect. dubice.

276. V. FASCICULATA (Michx. fi. bor. am. 2. p. 94 non Blom.), canle herbaceo tereti

glabriosculo, foliis longo-linearibus rariter serratis pube sparse subscabridis

margine subrevolutis, floribus corymbosis erecto-approximatis , involucri

ovoidei lavis squamis adpressis acutis muticis. lf in pascuis reg. Illinoensibus et

Virginiae. Capitula parva. Specimen menm (è Carol. merid. ortum forte à sp.

Michx. diversum? ) differt à V. scaberrima exactè ut V. praalta à Novaboracensì.

277. V. PRAALTA, caule herbaceo erecto striato elongato apice corymbe»so pubescente

, foliis breviter petiolatis lanceolatis serratis suprà glabris subtùs puberulis,

corymbo composito subscorpioideo irregulari, invol. ovati squamis

ovatis vix acutis adpressis ciliatis, achaniis glabris, pappi ser. ext. paleaceà

brevi. If, in Amer. bor. à Georgia ad Kentucky, ad margines palndum. Serratala

praalta Linn. sp. 1146. Chrysocoma gigantea Walt. car. 196. Vern,

praalta et altissima Eli, sketch, 2. ,p. 289. Nutt. gen. ani. 2. p. 236. Verri, altissima

Less. io liaoaà 1829. p. 265, 1831. p. 6.39. — Dill. elth. f. 343. Pluk.

alni. t. 2 v o. f. 6. Mill. ic. t. 234. Species Lionaana cum aliis sape coofosa seti


6/, DICOTYL. SEU EXOGENJE. VERNONIA.

ex iconibus cltatis facile restituenda. Variat caule glabro aut pubero, foliis basi

obtusis (Less.) aut sapiùs acuminatis. (v. v. et s.)

fi. hebecarpa, achaniis secus costas puberulis. lf in Kentucky. Vern. altissima

Rafia.! ia litt. I83I. Var. et simillima achaoiis exceptis. (v. s. sp.)

4- Non satis nota;.

278. V.? ACHYROCOMA (Less. in liooaà 1829. p. 3i3), caule herbaceo striato

tomentoso ramoso, foliis subsessilibus oblongo-lanceolatis serratis suprà glabris

subtùs tomentosis, capitulis pedunculatis multifloris, inv. squamis coriaceis

tomeotosis apice glandulosis, ext. lanceolatis, int. oblongis obtusis, achanio

villoso, pappi paleis pluriseriatis linearibus denticulatis exterioribus brevioribus,

corollis apice glandulosis. — Patr. dub. forsao Amer. bor. Dispositio fiorum

ignota. Achyrocoma tomentosa Cass. dict. 26. p. 21.

279. V. AFFINIS (H. B. et Kunth nov. gen. 4. p. 39), fruticosa, ramulis subangulatis

puberulento-lomentosis , foliis petiolatis ovato-oblongis acuminatis

basi rotundatis integerrimis coriaceis suprà glabris subtùs hirto-tomentosis ,

cymis terminalibus paniculaformibus foli a tis, capitulis subsessilibus 5-6-floris,

invol. squamis oblongis glabris, achanio^labro oblongo sulcato. ^ in Peruvià

? curo V. iloribundà à qua vix differt nisi foliis basi magis rotuadatis et

achaniis minoribus.

280. V. ANDROMACHIOIDES (Less. io liaoaà I83I. p. 397 et 645), fruticosa, ramis

diffusis teretibus striato-sulcatis superne hispido-puberulis , foliis petiolatis

decussatis membranaceis triplinerviis subrotundis mucronatis basi obtusis subintegerrimis

suprà glabris subtùs tenuiter villoso-tomentosis, panicula trichotoraà

terminali ramis oppositis, capitulis 14-17-floris, invol. cylindracei squamis

glabris ciliatis ext. subrotundis acutis int. linearibus obtusis, reeept.

angusto fimbrillifero, cor. glabra, achanio hirsuto, pappi ser. ext. brevi vix

paleaceà. ^ in sylvis Misantla Mexici. Cor. lutea. An ideò Vernonia vera?

281. V. A RISTATA (Less. in linnaà 1829. p. 3i3), fraticosa? rarais...., foliis petiolatis

lauceolatis apiculatis subdentato-siuuatis, deutibus spinuliformibus,

suprà sparse pilosis subtùs villosis glandulosis, cyrais scorpioideis, capitulis

subaggregatis uniseriatis folio florali suffultis, invol. squamis exter. apice subulatis

rigidis.— Patr. igu. Lepidaploa aristata Cass. dict. 26. p. 17.

282. V. EMARGINATA (Wikstr. guad. fl. 73), fruticulosa ramosa, ramis sursùm

villosis , foliis petiolatis ovalibos integerrimis apice emargioatis impressopunctatis

suprà glabris subtùs pubescentibus, panicula raulticapitatà ramis

secundifloris, invol. ovati squamis lanceolatis acutis extùs villosis. Jy in Guadalupà.

Affinis dicitur V. albicauli Pers. seu Vahliana Less. j\

283. V. BACCHAROIDES (H. B. et Kunth nov. gen. 4. p. 40), arborescens, ramulis

aogulalis hirto-tomeotosis, foliis petiolatis oblongis subacuminatis basi rotundatis

remote denticulatis suprà pubescentibus tomentoso-hirtis, cymis terminalibus

paniculaformibus ramosissimis, capilolis 3-5 aggregatis multifloris,

invol. hemispharici sqoamis acotis glabris ciliatis. 3 i n montosis Andiom

Novo-Graaatensinra. Cor. alba glabra. Pappus rufescens biserialis.

aS/|. V. CORDIJEFOLIA (H. B. et Kunth nov. gen. 4. p. 38), suffruticosa?, ramulis

subangulatis molliter tomentoso-pilosis, foliis petiolatis ellipticis breviter acomioatis

basi rotaudatis iotegerrimis rigidis sopra glabris nitidis sabtùs molliter

piloso-pubesceatibus, cymà terminali paniculaformi patentissimà , capitulis

sessilibus, invol. semiglobosi squamis acutis subpungentibus. fi ? in scopolis

No vo-Grana tensioni.

2S5. V. FRAGRANS (Lallav. etLex. uov. veg. descr. 1. p. 24), fruticoso-sarmentosa ,

foliis breviter petiolatis sublanceolatis integris margine revolutis scabriusculis,

cymà spicaformi subsimplici, capitulis sessilibus unilateralibus distantibus

multifloris, involucro ventricoso. fi ad vias in montosis prope S. Jose dei

Corrai Mexicanorum. Flores albi vanillam olentes. Affinis videtur V. odoratis»

sima aut Deppcaoa. f.


nRNONiA. GOMpOSiTJÌ-VERNONIACEiE 65

»86. V. FLORIBUNDA (H. B. et Kunth nov. gen. 4- p. 38), fraticosa, ramulis angulatis

hirto-tomeotosis demùm striatis glabris, foliis petiolatis oblongis acuminatis

basi obtusis sobintegerrirais coriaceis suprà glabris sabtùs caaescentibas

hirto-tomeatosis, cymis paniculaeformibos axillaribus et terminalibus

folio brevioribus, capitulis 4-5-floris subsolitariis, involucri oblongi squamis

obovatis apice inciso-laciniatis?, achaenio solcato glabro, fi io Amer. merid.

forte io Perovia. Cor. igo. Pappus duplex sed proportio serierura non indicata.

287. V. FRUTICOSA (Swartz fl. ind. occ. i323), fruticosa, ramis terelibos.... ,

foliis brevissime petiolatis ovatis obtosis iotegris.... , cyma terminalis ramis

elongatis flexnosis, capitulis sessilibus distantibus folio florali ovato brevioribus

, 3 in insul. Caribais. Conyza fruticosa Lin. sp. 1209. — Plura. ed.

Borm. t. 95. f. i.j"

288. V. LINIFOLIA 'Blum. bijdr. ned. ind. p. 893), herbacea, ramis panicnlatis

substrigosis, foliis lioeari-laaceolatis rariter serrulatis puberulis, eorynibo terminali

dichotomo divaricato laxifloro, sqnamis involucri cuspidatis. O ? in

montanis humidis ins. Java. Affinis dicitur V. leptophyllae. Au forte eadem

ac V. erigeroides ?

289. V. STELLARIS (Lallav. et Lex. nov. veg. descr, 1. p. 23), arborescens, ramulis

tomentosis, foliis breve petiolatis lauceolatis sopra pilosiosculis subtùs fuscescenti-tomentosis

margine revolutis subintegerrimis, cyraae terminalis scorpioideas

ramis tomentosis flexuosis, capitolis sessilibus, iovol. campanulati

sqoamis acutis pilosis, corolla tubo iocurvato, lobis conniventibns. fi in

pascuis ad José del Corrai Mexicanorum. Flores albi vauillati. "f".

290. V. PROLIFERA (Decaisn. n. ann. mus. h. n. Par. 3. p. 408), caule herbaceo

striato puberulo, foliis sobrotuodo-ovatis obovatisve repaodo-subaogolatis ioterdùm

obloogis obtusis subtùs pallidioribus basi in petiolum attenuatis, panixralis

terminalibus ramosis, ramis proliferis, invol. floribus dimidio breviori.—

in insula Timor. CI. auctor hìc citat Cooyzam proliferam Lam. et Soocham

volabilem Ramph., sed ex descr. icone et patria potiùs meo sensu ad Microglossam

volabilem referendae sunt,

4--f- Species vix nota,

Obs. T.'Quid Vernonia Missurica et Veroonia albiflora (Raf. herb. p. 28)?

Obs. 2. Praeter species hinc inde citatas ad Vernooiara refereodae videntnr stirpes

sequentes icoaibus Flora flamiueosis incomplete cognitas, nempè : Chrysocoma

arborea 8. t. ir, C. repanda t. i3, C. paniculata t. 14, C. medio-serrata t. i5,

C. cymosa t. 16, C. pilosa t. 17, C. sessilis t. 20 , C. quadrangularis t. 25, C. linearis

t. 27, C. horizohtalis t. 28, C. herbacea t. 29, C. monantha t. 33, C. tomentosa

t. 38, C. Preacaa t. 39, et C. alterna t. 4«

-J--J--J- Species exclusce.

V. AMYGDALINA Delil. rrz Decaneurum amygdalinum.

V. BRACTEATA Wall. = Decaneurum Silhetense.

V. BRASILIENSIS Less. = Lychnophora brasiliensis.

V. BRUNIOIDES Less. sa Lychnophora hrunioides.

V. CAPITATA Less. sa Albertima capitata.

V. CHINENSIS Less. = Cyanopis pobescens.

V. ECHiNors Mart. = Ecbinopsidiura.

V. EXSUCCA Mart. =Echinopsidium exsoccom.

V. FIMBRILLIFERA Less. sa Decaoeorom fimbrilliferum.

V. HALIMODENDRON Mart. sa Echinopsidiuin.

V. HAKE^EFOLIA Less. ss Lychnophora hakeaefolia.

V. INCANA Less. sa Albertioia incana.

v. 5


66 DIC0TYL. SBII EXOGENA:.

V. INCANESCENS Mart. — Alberlinia incanescens.

V. PINASTER Less. = Lychnophora Pinaster.

V. PINIFOLIA Less. = Webbia pinifolia.

V. PLANTAGINIFOLIA Less. = Pycnocephalum plantaginifoliura.

V. POLYGAL.EFOLIA Licht. s= Fegolettia polygalafolia.

V. POPULIFOLIA Less. = Distepbanus populifolius.

V. PROTEIFORME Less. = Lychnophora proteaformis.

V. PYCNOCEPHALA Mart. = Echinopsidium pycnocephalum.

V. SALICIFOLIA Less. = Lychnophora salicifolia.

V. SCARIOSA Poir. sa Liatris scariosa.

V. SCAPIGERA Less. sa Pycnocephalum seapigerum.

V. SENEGALENSIS Less. ss Decanenrura Senegalense.

V. SMITHIANA Less. = Webbia Smitbiana.

V. SPATHUL.'EFOLIA Mart. = Pycnocephalum spathulafolium.

V. STAAVIOIDES Less. = Lychnophora staavioides.

V. STACHYANTHUS Mart. sa Stachyanthus Martii.

V. TRICHOCARPHA Spreng.sa Biptocoma lychnophoroides.

V. VILLOSISSIMA Less. = Lychnophora villosissima.

V. WIGHTIANA Wall, as Blumea vernonioides.

X. DECANEURUM DC in ann. bot. Giuli. i833. n>. 2. p. 5i6. et in Wight contrib.

bot. ind. p. 3.

Capitulum multiflorum homogamum, fior, tubulosis hermaphroditis

5-fidis. Reeept. planum alveolatum. Invol. imbricatum pluriseriale,

nunc bracteis foliaceis cinctum, nunc nudum, squamis ext. brevioribus

aristato-cuspidatis, intimis apice scariosis exaristatis. Stigma "Vernonia?.

Achamium nervis io prominulis angulatum saepiùs glabrum. Pappus

i-serialis, setis crassis|rigidis dense barbellatis, junioribus basi in annuium

connalis, demùm facile et segregatìm deciduis. — Herba; Indica?

aut suffrutices. Folia alterna petiolata dentata. Capitula saepiùs ad apices

ramorum solitaria, rariùs corymbosa pedunculata. Flores ex sicco

purpurei.— Genus affine Vernoniie , Cyanopidi et Centrathero.

Sect. 1. PHYLLOCEPHALUM Blum. bijdr. 888.

Capitula bracteis foliaceis amplis arctè ciucta. Achania basi non sensim a t tpmiaìs

1. D. FRUTESCENS , caole suffrolicoso erecto hirsuto, foliis breviter petiolatis

obloogo-laoceolatis basi attenuatis apice cuspidatis serratis rogosis saprà puberulo

hirtis subtùs pallidis pubesceuti-tomeutosis, capitulis paucis pedunculatis

bracteatis. 3 i' 1 uliginosis ins. Java, inter raontes Burangrang et Tankawan

Prahu , prov. Krawang legit ci. Blume. Phyllocepbalam frutescens Blum.!

bijdr. 888. Bracteà utrinquè hirsuta subtùs albida sessiles lanceolata, ext. capitulo

longiores. Fol. 3-4 poli, looga, pollicem lata. (v. s. comm. à ci. Blume.)

2. D. RETICULATUM (DC in Wight contrib. bot. ind. p. 3), caule suffruticoso?

erecto ramoso setis oudiquè scabro, foliis sessilibus ovatis mucronatis et mucrooato-subdentatis

suprà asperis subtùs dense albo-tomentosis, nervis venisque

scabris reticulatis, pedunculis paucis axillaribus terminalibusve, capitulis

bracteis pluribus foliaceis arctè cinctis, invol. squamis internis chartaceo-scariosis

glabris bracteas superanlibus. fi ? in Iud. orieot. ad oiontes Ncelgerry

legit ci. Wight. Ampherephis Indica Wall. ! cat. et herb. n. 3956. comp. a. 66.

Jacea ? vulgo Kadourou Leseli. ! herb. u. 290. Capitula multiflora. Achania

glabra io-costata. Pappus i-ser. deciduus. (v. s.)


DECANEURUM. COMPOSITÌE-VERNONI ACFJE. 67

3. D. MOLLE , caule herbaceo erecto glabriuscalo aut bine inde setoso-scibm

apice tomentoso, foliis in petiolum attenuatis ovato-laoceolatis acuminarh

grosse et irregalanter serratis suprà setoso-scabris glabrisve subtùs « lb

tomentosis, peduuculis axillaribus i-cephalis, bracteis foliaceis capit ai» ** °*

matis obloogis sabtùs tomentosis, invol. squamis internis chartaceo-sca^'"

glabris sabacatis. — in Ind. orient. " ri0SIS

et. cpiteium, foliis saprà lavibus. — Ad Kortalluin distr. Carnatici lec ri

Hayne et Wight. Decan. epileiom DC. iu Wight contrib. bot ind p -7*

Ampherephis mollis Wall.! cat. et herb. n. 3q57. comp. 6?. Wightia for

mosa Spreng. in litt. ad Wall. Folia 3-3^ poli, longa, scsquipoll. lata. (v. s.)

#.scabridum, foliis suprà scabris. —Wight cat. n. i392. — D. scabridom

DC I. e. (v. s.)

Sect. n. GYMNANTHEMUM. — Gymnanthemi spec. Cass. bull.

philom. 1817. dict. 20. p. 108.

Capitola aut omninò ebracteata aut bracteolis paocissimis invol squamas in

ffcnores referentibus sabinstructa. Achamia elongato-tarbioata seu basi attenuata.

4. D. GLABRUM, caule suffruticuloso tereti glabro striato, foliis breviter petiolatis

ovalibus basi cuneatis apice acuminatis distanter repando-serrulatis eia

bns cara nervis utrinquè tenue puberulis, corymbis 2-5-cepbalis invol

sqoamis adpressis acatis (non aristatis) Hoscolis mollò brevioribos Vin Ind*

orient. Conyza Wall ! cat. n. 3283. comp. n. 393. Eopatoriom glabrora Heyu i

herb. Foha 2-3 poli, longa, 8-10 Ho. lata. Pappos rofos. Adiamiorr> tare's

10-costatom basi attenoatum glabrum 2 lin. longam. (v s in h Tur Tnrl

or. nane Soc. lin. Lond.)

a '

5 D. SILHETENSE, caule herbaceo erecto ramoso, foliis breviter petiolatis ob

lougo-Iauceolatis utnoqaè acaminatis remote aristato-serralis sopra ramisaoe

glanduloso-scabridis sobtus secus nervos scabridis, capitulis ad apices ramorum

sabsolitarussobcoiymbosis, invol. sqoamis iuter. obloogis mucronatis, exter

nliformi-sobalatis subpatulis noonullis secos pedicolum ortis % in Ind or"

prov. Silhet ad montes Pondaa legit Fr. de Sylva. Yeroooia? bratteata Wall '

cat. n. 2921 comp. n. 3i. Achamiam 10-costatum basi attennatura slabriuscui

lum 2 ha. longum. Pappus rufus i-serialis. (v. s. comm. ab hon. Cor mere

angl. Ind. or.) mere.

0. D. DENDIGULENSE (DC. in Wight contrib. bot. ind. p. 7), collo tuberoso suffruticuloso,

caule herbaceo erecto parcè ramoso tereti basi striato pabesceate

apice tomentoso, fohis subsessilibos late ovatis sobrotondisve coriaceis deotatis

sopra glabris asperolissobtùs dense albo-tomentosis, sommis ovalibos acatis

parvis corymbo fastigiato composito, iavol. ovati squamis ovalibos mocrooatis

imbrieatis extos tomentoso-lauatis intùs glaberrimis. % in Indica Peninsula»

moutibosDeodigol legit ci. Wight. Conyza iodica Waltf cat. J ^ S

,52. oou Blum. Foha inf. 4 poli, longa, 3 poli. lata. Acbaninm nervPsTo

gem.natis elevatis angulato-striatum glaberrimum inter nervos glandulosum

Pappus i-senal.srigidus (v. s. in h. Wight. et comm. ab hon. Cur mere an*\

Ino. or.) " a "5'-

7. D ? OBOVATUM, caule suffruticoso scandente tereti, foliis peliolatis obovatis

obtosis iotegerrimis sopra glabris sabtùs ramulisqoe pobe minima sobpobe

scentibaspanicala ovata, IOVOL sqoamis ovato-obloogis brevissime macronalatis.

5 in Rawak Mo occeosiom. Gyrooantheraora obovatom Gaudich '

voy. oran. boi. p. 47I. VCrp. cuneata Less. io linnaà r83r. P. 644 Fol ia in

sicco margine sobrevolota 2-3 poli, longa, 12-15 lin. lata. Capitola 6-8-flora

Achamram glabrum versus apicem tumidum 10-costatum basi atteooatum

forte m nostr. spec. sterile Pappos rofos x-serialis scaber. An omninò prioZn

congener. (v. s. comm. ab. am. Gaudichaad.) pnoruin

*" ^K GR *ì" DE ; I f ! i : m, ' cosura ^ labrnra • ramis teretibus apice sommo polveroleoto

puberobs, folus longe pet.olahs ovalibus ntrinqoe acuminati*Hnte^n"ml


68 DICOTYL. SEU EXOGEN/E. MCAMIIV».

sabtùs secus nervos minutissime puberulis, corymbo composito polycephalà

laxo fastigiato, invol. ovati squamis adpressis glabris, ext. acuminatis int.

obtusis fere truucatis, achaoiis glabris. ^ in insula Madagascar ora occidentali

circa pagum Majangay in sinu Bombatoc legit ci. Bojer ! Vernonia grandis

Bojer! in litt. i835. Frutex i5-i8-pedalis. Flores ìilacini, in sicco albidi, ia

iavol. 9-10. Pappus rutilaus i-serialis crassiusculus. Achaa. juoius teretiuscnlum.Valdè

affinis D. Senegalensi. (v. s. sp. comm. à ci. Bojer. et in ins.

Maurit. ex sera. Bojerianis cult. comm. à ci. L. Bouton.)

Q. D. FIMBRILLIFERUM , fruticosum , ramis tomentoso-pubescentibus , uitimis

seu floralibus compressis, foliis obovato-lanceolatis breviter acuminatis in petiolum

attenuatis vix apice subdenticulatis suprà glabris subtùs secus nervum

pubero-hirtellis, corymbo ampio composito aphyllo, capitulis pedicellatis

obovato-cyliadraceis 3-4-floris, iavol. pauciserialis squamis ovatis pubesceatibos

ioter. longioribus, reeept. breviter fimbrillifero, achaniis subbispidulis, pappi

seriebus satis inaqualibus. fi in insula Borbonia sylvis frequens (Bouton!).

Gymnanthemam fimbrilliferum Cass. diet. 20. p. 109. "Vernonia firabrillifera

Less. io linnaà 1829. p. 3i3. Eupatorium coriaceum Vahl symb. 3. p. 95. non

Spreng. CI. Cassini dixit fl. flavos, sed sapiùs dixit flores omnes decoloratos.

Pappus intense rufus. (v. s. sine cor. comm. à ci. Bouton.)

io. D. SENEGALEWSE, fruticosum, ramis subangulosis tomento brevissimo sabvelotinis,

foliis petiolatis ovato- aot obloogo-lauceolatis subiategerrimis saprà

glabriusculis subtùs villoso-pubesceotibus, corymbo fastigiato nudo, iavol. campanulati

squamis ovatis ciliatis, ext. brevioribus mucrone acutis, inter. longioribus

obtusis demùm stellatis, achanio maturo glabro io-costato inter costas

glanduloso. fi in Senegalià (Ronssilloo! Sparman ! ) Baccharis Seuegalensis

Pers. ench. 2. p. 424- Gymnanthemura cupulare Cass. dict. 20 p. 109. Eupatorium

coloratum Willd. sp. 3. p. 1768 ex Less. Vernonia Senegalensis Less.

in linnaà 1829. p. 265. i83i. p. 641. non Desf. Conyza rutilans Poir. suppl. 2.

p. 34i ? Chrysocoma amara Schum. in act. Dan. p. 157. ex Less. Cor. alba.

Pappus rufo-aureus rigidus scaber. Huc referenda mihi videntur : Conyza radiata

in argillosis circa Albreda ad fi. Gambie, C. aurea in insula prope Saint-

Louis, et C frutescens in peninsnlà Promontorii-Viridis prope Dakar, à ci. Perrottet

collecta et mecum common. Variat sqoamis invol. plus minùs ciliatis,

imo subciliatis, foliis subrotoudis, obovatis, obovato-obloogis aot oblougolaaceolatis.

( v. s. )

11. D. AMYGDALINUM, fraticosa, ramis teretibos apice pobe brevi scabriosculis,

foliis obloogo-Iaoceolatis petiolatis otrioqoè acamiuatis, adultis glabris, corymbi

paniculati ramis dichotomis, capitulis pedunculatis, involucri semiglobosi

squamis obtusis, achanio villoso-hispido 10-nervio. § in Nnbià ad

Fazogl, ubi dicitur Kering et arabicè Kikir. Vernonia amygdalina Delil. in Cail.

voy. et cent. n. 21. forsan iu Sierra-Leonà si specim. quoad patr. inceri um

bue ritè refero. Ex eo affinis videtur D. Senegalensi. (v. s. ?)

12. D. DIVERGENS (DC. in Wight contrib. bot. ind. p. 8), caule herbaceo erecto

tenuissimo velutino scabro paniculato ramoso, foliis brevissime petiolatis ellipticis

utrinquè acuminatis dentatis sopra glabris subtùs puberulis reticolatis

subrngosis, paoicula ramis elongatis divergentibus foliosis ipsis paoicolabs,

capitulis ad apicem ramulorum coofertis 7-8-floris, invol. sqoamis oblongis

acute raucrouatis glabriusculis, achanio glabro glanduloso. 1£ in India orient.

verosini. Maderaspatanà (li. Wall.!), in Pego ( Belanger!) Conyza divergei^

Wall.! cat. n. 3027. comp. 137. excl. litt. E. Vernonia Wight herb. ? Affinis

I). aspero. Pappus rufus, ext. brevior paucisetus caducissimus. Folia 3 poli.

longa , pollicem lata. An potiùs Vernonia sp. V. multiflora proxima? (v. s.)

fi. lanceolata, foliis planis vix subrugosis capitulis paulò minoribus. in

regione Birmannorum ad Taong-Doug legit ci. Wallich. Conyza lanceolata

Wall.! cat. et herb. n. 3o59- coinp. 169. cat. Birm. n. 916 : Paoiculà

minùs divaricata (v. s comm. cum priore ab. hon. Cor. mere. an a ì.

Ind. or. )

&


C OBI POS11VE - V ER NON I AC E .IL. %

XI. CYANOPIS Blum. in litt. I83I.— Cyaothilliom Rlum.(i'Ao.6) bijdr. p 889.—

Isooema Cass. bull.philom. 1817. dict. il\p. 25. non Brown. (1810). — Centraiheri

sect. Less. in linnceà 1829. p. 320. — Vernonia spec. Less. syn. 146. —

Couyza spec. Alt. Lam.

Capitulum multiflorum homogamum, fi. omnibus tubulosis inacqualiter

5-fidis hermaphr. Reeept. alveolato-subfimbrilliferum planum.

Invol. hemisphaerici squama? pluriseriales imbricatae lanceolata rigiduliaristata?

apice non adpressee. Stigm. Vernoniae. Achcenium prismaticopentagonum

glabrum, areolà terminali lata subcupulatà. Pappus

i-serialis, setis rigidis ima basi distinctissimis deciduis subscabris. —

H e rbee Ind lese erecta? ramosa? verisim. annua?. Folia petiolata ovata aut

lanceolata alterna suprà glabra subtùs plus minùs villosa. Capitula ad

apices ramorum pauca pedicellata ebracteata corymbosa. Flores ccerulescentes,

undè nomen ab ipso ci. auct. paulò mutatum ut habitum

ineliùs exprimat. — Genus Vernonia? affine.

i. C. VILLOSA (Blum. bijdr. 889 sub Cyanlhillio), foliis petiolatis ovato-obloagi

infra caoeseeoti-villosis margioe subrepando-serrulatis, summis integerrimis,.

corymbis 3-4-cephalis, involucro floribus subaquali. Q ia gramioosis iusula

Java circa Buiteuzorg. Proxiraè forte nimis ad seqaentem accedit. (v. s. comm.

à ci. Blume.)

2. C. TUBESCENS (Blnm. bijdr. 890 sub Cyauthillio), foliis petiolatis ovatis utrinquè

acutis subtùs pubescentibus margine repando-mucronulato-denticulatis ,

corymbis 3-4-cephalis, involucro floribus subaquali. Q in graminosis insula

Java cum priori legit ci. Blume! iu Manilla et Guahan (Cham.), in China

(Ait.), ins. Marianis (Hank.!), in China et Pegu (Less.), in Pegu ex ci. Belaoger,

adTavoy et Rangoon Indi Birmannica ex ci. Wallich.Conyza pnnctulataWall.!

cat. et herb. u. 2995. comp. io5. birra. 1167. Syoautherea Wall.! cat. n. 7136.

Conyza patata Ait. Kew, 3. p. 184. Couyza Chiuensis Lam. dict. 2. p. 83. non

Linn. nec Lour. Isonema ovata Cass. dict. 24. p. 25. Serratala Mill. ic. t. 247-

Centratherura Chinense Less. in linnaà 1829. p. 320. Vernonia Chinensis Less.

in linnaà i83i. p. 6 n 4. Achania glabra obpyramidata 4-5-angulata. Variat

invol. glabrato aut pubero, foliis subtùs plus minùs pubescenti-villosis. Speciro.

India contin. fere media inter spec. hojos et prioria Blumeaoa et forte in ouU

cara colligunt. (v. s.)

fi. microcephala , capitulis dimidio minoribus. (f) in insula Manritti iutrod.

et quasi indigena faeta ex Bojer in litt. An species propria? (v. s.)

3. C. MOLUCCENSIS (Blum. bijdr. 890 sub Cyantbillio), foliis breviter petiolatis

lanceolatis utrinquè acumiuatis subtùs albido-villosis margine repando-raueronato-dentatis,

capitulis geminis confertisve , invol. squamis glaberrimis longè

aristatis flosculos subaquantibns. (T)? in insulis Moluccanis. Fol. 3 poli, longa,

pollicem lata. (v. s. comm. à ci. Blume.)*

4. C. MADAGASCARIENSIS, caule herbaceo erecto divaricato-ramoso tereti glabro ,

foliis ellipticis otrioqoè acuminatis grosse serratis basi integerrimis cuneatis

subpetiolatis sparse scabridis subtùs punctulatis, capitulis pedicellatis ebracteatis,

invol. squamis glaberrimis acuminatis. achaniis seriato-snlcatis glabris,

pappo pauciseto caducissimo. —in insula Madagascar in pratis et ad margine»

sylvarum legit ci. Bojer. Ethulia conyzoides Bojer! in litt. i835. Flores rosei.

(v. s. comm. à ci. inv.)

•j- Species exclusa.

C. ERIGEROIDES DC. = Vcmouia erigeroides.DICOTYL. SEU EXOGEN^.

XII. CENTRATHERUM Cass. bull, philom. febr. 1817. dict.se. nat. 7./*. 38.3,

journ. phys. Sg.p. 24. — Ampherephis H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. (1818).

p. 24. Less. syn.p. 148. — Spixia Schrankpi. rar. h. mon. 2. (1819). t. 80. non

Leand. — Centratheri sect. 1. Less. — Amphirephidis sect. 1. Nees et Mart.

act. soc. cur. nat. 12. p. 4.

Capitulum multiflorum aequaliflorum. lnvolucrum imbricatum campanulatum

quasi duplex nempè, foliis floralibus magnis cinctum, foliolis

inv. veri siccis exter. brevioribus. Receptaculum planum nudum. Cor.

regularis 5-fida, tubo gracili lobis acuminatis glabris longiore. Anthera?

inclusa?. Filam laevia. Styli rami semisubulati. Achcenium oblongum

subcylindraceum glandulosum glabrum, collo apicali parùm prominulo.

Pappus i-serialis, setis serrulatis ina?qualibus rigidis caducissimis ! —

Suffrutices aut herba?. Folia alterna ovata aut oblonga serrata. Capitula

ramos terminantia , pedunculata. Flores purpureo-coerulei.— CI. Cassini

in journ. phys. 1. e. asserit Gentratherum idem esse ac Ampherephim

, et in tabi. comp. 1829., n. 36 et 3y, genera duo admittit ex invol.

squamis muticis aut spinoso-arista tis.

1. C. iifTERMEDioM (Less. in linnaà 1829. p. 32o), caole herbaceo, iavolocri

veri sqoamis integerrimis , exterioribos apice aristatis, interioribus ovatoobloagis

obtasis. £•) ia Brasilia ( Mart. ), in cultis incultisqne ad Bahiam

(Salzm. ! Blaoch.! ). Ampherephis intermedia Link abbild. 5. t. 29. Colla hort.

rip. app. 3. p. 26. Spixia violacea Schrank pi. rar. h. mon. t. 80. Flores eceruleo-sobviolacei.

Cor. tobus puberulus. (v. v. cult, ia h. Geaev. ets. sp. è Bahia.)

:i. C. TUNCTATUM (Cass. dict. 7. p. 384. Less. Le), caule fruticoso, iavolucri

veri squamis superne eroso-denticulatis apice spinoso-dentatis. fi in ripa flum.

Orinoci ad pagum Maypures. Ampherephis aristata H. B. et Kunth nov. gen. 4p.

25. t. 314. Cor. purpurea et ex ci. auct. glabra. Folia lauceolata. (v. s.)

3. C. MUTICUM (Less. 1. e), caule fruticoso, invol. veri squamis denticnlatis

apice rotundalis mucronatis. fi in temperatis Nova-Andalusia ad monterà

Cocollar. Ampherephis mutica H. B. et Kunth nov. gen. 4. p. 26. t. 3i5. Folia

oblonga basi cuneato-angustata.

•j- Species exclusce.

C. CHINENSE Less. = Cyanopis pubescens.

AMPHEREPHIS INDICA Wall. = Decaueuroai reticalatum.

AMPH. MOLLIS Wall. = Decaneurum molle.

AivirH. PSILOCARPA N. et Mart. — Oiospermum involucratum.

AMPH. WIGHTIANA Wall. 5= Oiospermom Wightiaaom.

XIII. BECHIUM.

Capitula multiflora homogama, floribus tubulosis 5-fìdis, ext. subpalniatis,

Reeept. alveolare. Invol. squama? 2-5-seriales subimbricatae

longitudine suba?quales, inter. angustìores glabra? apice colorata?. Styli

rami elongati hispidi. Acha?nium teretiusculum villosum. Pappus uniserialis

pilosus scabridus. — Herba? Madagascarienses. Folia alterna

aut radicalia ovali-oblonga subsessilia subintegerrima suprà pilososcabra.

Capitula terminalia corymbosa. Invol. squama? apice subscariosce

purpurea?. Flores purpurei. — Nomen apud Plinium olim Tussilagini

impositum admisi.

1. B. RujmiCAULE, canle pabesceate ima basi hirtello ad medium folioso, folii

ovali-Obloogis basi cuueatis subpetiolatis atrioqoè puberulis, corymbo'composito

polycephalo, iavol sqoamis dorso villoso-hirtis. % io iosola Mada-


COMPOSlTJi-VERNONIACE/E. 71

gascar prov. Emiroeosi legit ci. Bojer. Herba pedalis. Caulis purpureus. Folia

3 poli, looga ~ poli, lata obscurè virentia. Corymbi rami densè-villosi. (v. s.

corani, à ci. inv.)

2. B. SCAPIFORME, caule nodo pube sublaoatà et pilis apice glaodulosis ia lana

iutermixtis hispido, foliis radicalibus ovali-oblongis basi coueatis subsessilibos

sopra hirto-scabris subtùs caois sericeo-tomentosis, capitulis circ. 3 terminalibus

subsessilibus, invol. squamis dorso glanduloso-hirtis. 7f in montibus nudis

et siccis prov. Erairneosis Madagascariensiura legit ci. Bojer. (v. s. comm. à

ci. inv.)

XIV. STOKESIA Lher. sert. 27. DC. ami. mus. 16.p. i54. Cass. dict. se. nat. 5i.

p. 64. Less. in linn. 1829. p. 321. syn. p. 148. — Cartesia Cass. bull, philom.

1816. p. 198. — Carlhami sp. Hill.

Capitulum multiflorum radiatiforme. lnvolucrum subglobosum basi

bracteatum pluriseriatum imbricatum, squamis adpressis, exterioribus

ovalibus in append. foliaceam patulam ciliato-spinulosam desinentibus,

interioribus oblongis ciliolatis. Reeept. carnosum nudum. Cor. palmata?

glandulis conspersa?, exteriores capituli majores intùs profundiùs

fissa?. Anth. inclusa?. Styli rami semi-subulati. Acha?nium breve tetra-

(rariùs tri-) gonum, areolà terminali la/à 4-gonà. Pappus i-serialis

4-5-paleaceus, paleis deciduis longis planis scariosis integerrimis.—

Herba erecta ramosa glaucescens glabriuscula, caule apice villosotomentoso.

Folia alterna, infer. ovalia integerrima in petiolum longè

attenuata, super, semi-amplexicaulia lanceolata ad basinserrato-spinosa.

Capitula ramos terminantia solitaria. Flores coerulei.

1. S. CYANEA (Lher. sert. angl. 28 ). % in Carolina australi. Videtur rara et à ci-

Elliott non reperta. Carthamus lavis Hill. Kew. 5q. t. 5. Cartesia ceutauroides

Cass. bull. 1816. p. 198. Carthamus Carolioianus Michx. in h. Mas. Par. (v. s.

ex herb. Lher.)

XV. PLATYCARPHA Less. in linna-d 6. p. 688. syn. p. 148. — Cynara Thunb.

fl. cap. 622. non Linn. — Stobea sp. Spreng.

Capitulum bomogamum multi- et a?qualillorum. Involucri sejuama?

pluriseriales lanceolata? elongata? submembranacea? integra? acuta?,

interiores angustiores reeept. paleas fere simulantes. Cor. tubo longissimo

extùs pra?sertìm ad apicem hispidulo, laciniis 5-linearibus

a?qualibus. Stam. filam. glabra la?via. Anthera? apice obtusè et suba?qualiter

appendiculata? basi ecaudata?. Pollen globosum. Stigm. 2

longa apice divergentia teretiuscula undiquè fere papillosa. Fructus

glaber subeylindraceus. Pappus persistens paleis 7-9 scariosis albis

linearibus acuminatis integerrimis constans. — Herba perennis. Folia

radicalia longa petiolata pinnatiparlita subtùs albo-tomentosa suprà

et in petiolo aracbnoidea, lobis ovatis dentatis, infcrioribus dissitis

parvis , extremis majoribus confluentibus. Capitula plurima ad collum

sessilia congesta. Cor. violacea?. — Genus distinclissimum !

1. P. GLOMERATA. % ad Cap. Bona Spei (Th. Dreg!) in distr. Uitenhagen (Eckl!

et Zeyh.) juxta Swartkopp' rivier. Cynara glomerata Tbunb. prodr. cap. 141.

fior. cap. 622. Willd. sp. 3. p. 1692. Stobaa glomerata Spreng. syst. 3. p. 39\.

(v. s.)

XVI. ODONTOCARPHA. — Gen. noe. Pvcpp. n. 3.

Capitulum pluriflorum homogamum. Reeept. angustum ebracteolatum.

Invol. oblongo-cylindricum, squamis imbrieatis adpressis. Cor

tubus pappo brevior, faux oblonga tubo latior, limbus a-lobm arti


72 DICOTYL. SEU EXOGEN.E.

tittsculus. Stam. filam. glabra? brevia ; anthera? ecaudata?. Styli rami

breviter exserti subulati hispiduli. Acha?nium villis sericeis adpressis

brevibus munitum subcylindraceum striatum. Pappus i-serialis persistens,

paleis 7-8 lanceolatis acutis apice serrulatis. — Herba suffruticulosa

gracilis Chilensis erecta ramosa, ramis apice i-cephalis. Folia

alterna anguste linearia acutiuscula enervia pra?sertìm ad basin ciliolala.

Capitula foliis parvis raris substipata oblonga. Cor. vix exserta?

ex sicco purpurascentes. Invol. forte viscosa. — Car. fere Platycarpha?r

sed habitus diversissimus , cor. tubus brevissimi^, pappi palea? denticulata?,

etc.

1. O. PoEPriGii. fi in Chili legit ci. Pceppig. Folia pollicem longa semilineam

lata. Capitula 3-4 liu. longa. (v. s.)

XVII. WEBBIA.

Capitula piorifiora discoidea dioica ! Reeept. alveolatum y alveolorum

marginibtis subexsertis erosis. Invol. imbricatum 3-5-seriale disco brevius.

—cf Cor. tubulosa? breviter 5-dentata?. Anthera? inclusa? lineares.

Stylus indivisus aut apice subfissus. Ovarium extùs villosum aborlivnm.

Pappus pauciserialis, setis vix dentatis. — ^ Cor. tubulosa? in

lobos 5 elongatos angustos crassiuseulos divisa?. Anth. o, aut effa?ta?.

Stylus è tubo exsertus, lobis corol. brevioc, ramis 2 elongatis crassiusculis

extùs et styli parte indivisa suprema pilosiusculis. Acha?nium

teres seu turbinalum pluricostatum erostre, costis villosissimis, sulcis

glandulosis. Pappus pluriserialis, setis crassiusculis dense barbellatis

exter. brevioribus. — Herba? suffruticosa? Africana?, caule erecto basi

simpJici apice corymboso. Folia sparsa linearia marginibus parcè revoluta

suprà glabriuscula subtùs cum caule involucroque canescentia.

Flores purpurei in capitulo 8-10. Pollen flavum. Stigmata purpurea.

— Bixi in honorem ci. bot. angl. P. B. Webb, Orientis, Africa? borealis

et insuiarum Canariensium strenuo observatori.

1. W. SERRATULOIDES, caule suffruticoso ramoso pubescente, capitulis ad apices

ramorum solitariis hemispharicis. invol. squamis adpressè imbrieatis 5-seriatis,

fi in Senegambia locis arenosis ad Albreda secus flumen Gambie Martio fere

defloratam legit ci. Perrottet. Folia vix pollicem longa, semilineam lata. Capitnlum

6 lin. diam. Serratula aut mcliùs Jurinea capitula referens. (v. s. specim.

feera. à ci. Perrottet comm.)

2. W.? SMITHIANA, caule herbaceo striato sericeo-argenteo simplici dense foliato,

foliis linearibus subtùs sericeo-incanis, panicula subfastigiatà, invol. campanalati

squamis 2-3-seriatis 3-nerviis emucrooatis, achaaio pubescente, pappi ser.

ext. dimidio interiore breviore. lf ad fluviura Congo. Vernonia Smithiana

Less. in linnaà I83I. p. 638. W. pinifolia dicitur proxima.

3. W. TINIFOLIA, caule herbaceo simplici striato subcanesceute, foliis sessilibus

confertis 1 nerviis linearibus margine revolutis suprà glabris subtùs sericco>incanis,

corymbo polycephalo fastigiato, invol. squamis oblongo-ovatis subcanesccntibus,

achanio sericeo-piloso, pappi serie externà dimidio interiore

breviore. 1£ ad Cap. B. Spei (Krebs!) in montibus Langekloof et Krumrivier

(Th. Eckl.! n. 352. et Zeyh.), in Colonia distr. orientalibns (Burcb.! cat. geog.

n. 384o et 7434), ad Willbergen, Zw. Key et Basche (Dreg. !) in Cafferland

et Uitenhageu(Eckl. ! et Zeyh.). Conyza cancscens Thunb. fl. cap. 665. Conyza

pinifolia Lara. dict. 1. p. 86. excl. syn. Seb. (1). Erigeron Capense Houtt. !

(1) Icon enim Sebana (mus. 1.1. 23. f. 3) bic à Lamakio citata non male babitum

nostra pianta indicai, sed ex iuvolucrisad Hclicbrysum iulermcdium refercudavidetur-


COMPOSITÌE-VERNONIACETE. 73

pfl. syst. x. bl. 629. t. 69. f. 2. ex herb. Deless. Vernonia pinifolia Less. in linnaà

1829. p. 257. 1831. p. 639- Caules sesqui- aut bipedales. Fol. 2-3 poli.

longa , 1-2 lin. lata, i-nervia. Capitula 10-20 laxè corymbosa. (v. s.)

4. W. ARISTATA, caule herbaceo simplici striato subcanescente, foliis subsessilibus

lanceolatis acumioatis basi atteoualis peooioerviis iotegerrimis planis utrinquè

aut subtùs tantum pube confertà sericea adpressà eanis, corymbo poiycephalo

fastigiato, invol. squamis subcanescentibus lanceolatis in acumen aristaforine

productis, achanio sericeo-vilioso , pappi serie externà triplo interiore brevior.

If, ad Cap. Bona Spei ad Katrivier (Dreg. sp. exs.), ad Zw. Key et Basche

(Dreg. !), in territorio cesso et Kafferland (Eckl. ! et Zeyh/). Affinis W. pinifolia

sed folia fere Salicis alba nunc utrinquè nunc subtùs taotùoi sericea.

(v.s.)

5. W . EL^AGNOIDES, caole herbaceo erecto striato sobcanesceote, foliis breviter

petiolatis ellipticis acutis planis integris sopra glabris sabtùs pobe sericea adpressà

coofertà canis, corymbo poiycephalo fastigiato, invol. squamis canescentibus

oblongis mucronato-acutis, achanio villoso, pappi serie externà triplo

interiore breviori. lf in Africa australi ad Zw. Oinsamwubo et Omsanculo

legit ci. Drege ! Folia 18-20 lin. longa ,9-10 lata. (v. s.)

6. W. OLIGOCEPHALA, caule herbaceo simplici striato glabriusculo, foliis breviter

petiolatis ovalibus ab^iptè acuminatis integris planis penninerviis suprà glabris

subtùs pube sericea cmifertà adpressà canis, corymbo 3-cephalo, invol. squamis

subcanescentibus lanceolatis acutis, achanio tereti villoso, pappi serie externà

triplo interiore breviori. ^ in Africa australi ad Zw. Omsamculo et Pori INatal

legit ci.Drege! Priori afiìnis sed achanium duplo longius. Caulis multò tenuior.

Folia pollicem longa, 8-10 lin. lata, etc. (v. s.)

7. W. HIRSUTA, caule herbaceo simplici striato breviter hirsuto, foliis sessilibus

obloogis basi cordatis apice mocrooato-acurainatis subserra tis suprà glabriusculis

subtùs hirsutis reticolato-uervosis, corymbo poiycephalo conferto ramulis

hirsuto-tomentosis, invol. squamis subcanescentibus lanceolatis acutis, achaniis

villosis, pappi serie brevissima. % in Africa australi ad Tambukilànd et Cafferland

(Eckl. ! n. 725 et I3I8), ad Katriviersberg et Poi t Natal(Dreg.!). Anthera?

in fl. feem. effata. (v. s.)

8. W. NODICAUHS, caole herbaceo soboodo striato glabrioscolo, foliis radicalibus

obovatis basi attenuatis mncrooalatis glabris penninerviis planis sobdeoticolatis,

cauliois remotis linearibus erectis margine revolutis integerrimis, corymbo

laxo, invol. squamis canescentibus oblongis mucronatis, achaniis villosis, pappi

serie externà brevissima. lf in Africa australi ad Zw. Key et Basche legit ci.

Drege! Folia radic. 1 \ poli, longa, 9-10 lin. lata; caulina fere pollicem longa y

vix lineam lata. Flores fere W. pinifolia. (v. s.)

XVIII. HOPLOPHYLLUM. — Pteiouia sp. Lin.j. Thunb.

Capitula 5-flora homogama. Invol. ovato-oblongi squama? lata? imbricata?

obtusa? apice spinuloso-mucronata?. Reeept. angustum fimbrilliferum.

Cor. glabra? tubulosa? profundè in lobos lineares a?quales 5fìssa?.

Anthera? ecaudata?. Filamenta brevia glabra. Styli à medio setis

erectis hispidi, ramis longissimis per totam longitudinem hispidis.

Acha?nia crassa subtrigona villosissima apice glabra et sub pappo paululùm

conlracta. Pappus multiserialis persistens, squamellis rigidulis

exter. lineari-filiformibus , inter. basi membranaceis latiorimjs sensìm

acuminatis. — SufFrutex Capensis glaber rigidus, ramis terefcjbus slriatis.

Folia alterna rigida spinescentia integerrima aut hinc inde ad basiti

spinuloso-denta la crassiuscula pattila utrinquè ut rami regulariler

striata. Capitula in axillis supremis sessilia solitaria sed ob l'olia approximala

4-5 congesta capitata. Cor. pallida?.


74 DICOTYL. SEU EXOGENJE. «omLowYLuiM.

i. H. sriNOsuM. 5 io Africa Capeosi io Carro (Thunb.) , ad Olifaotrivier iu regiooe

Gariepioà (Dreg.!), ad Ciao William (Eckl.! a. 1420. et Zeyh.). Pteronia

spinosa Liao. f. sappi. 357. Thuab. fl. cap. 629. (v. s.)

XIX. PIPTOCOMA Cass. bull, philom. 1817./?. io. 1818. p. 5o. dict. se. nat.

41. p. ili. Less. in linnceà 1829.p. 3i5. syn.p. i47*

Capitulum pluriflorum a?qualiflorum. lnvolucrum ovato-cylindricum

imbricatum, foliolis coriaceis siccis ovato-aut obovato-oblongis. Reeept.

nudum angustum. Cor. regularis glabra, tubo longo, limbo5-fido, lobis

acuminatis glandulosis parte integra brevioribus. Anth. inclusa?. Acha?nium

obeompressum angulatum glabrum , disco epigyno magno, nectario

styliformi. Pappus biserialis (fere Heterocoma?), serie externà brevissima

cartilaginea crenata, interiori oo-paleaceà, paleis caducis longis

planiusculis subserratis sa?pè tortis. — Suffrutices Americani. Rami

numerosi teretes tomentosi. Folia alterna integra i-nervia suprà glabra

subtùs tomentosa. Capitula plurima ad apices ramorum subsessilia adgregata

in glomerulum subumbellatum. Flores purpurei aut rosei.

1. P. RUFESCENS (Cass. 11. ce. ), foliis breve petiolatis ovatis suprà scabris subtùs

subreticulato-tomentosis, capitulis 12-floris. fi in SaPcto Domingo. Achania

5-gona striata. Cor. purpurea.

2. P. LYCHNOPHOROIDES (Less. ! 1. e. f. 7. 8. io. 12), foliis sessilibus linearibus

suprà lucidis subtùs tomentosis margine revolutis, capitulis 3-4-floris. fi ia

Brasilia tropica. Vernonia trichocarpha Spreng. syst. 3. p. 4^7. ex Less. Folia

fere Phylica , 6 lin. longa lineam lata, coriacea. Glomeruli foliis cincti. Cor.

rosea. Lychnophora forte nimis affinis. (v. s. comm. à Mus. reg. Berol.)

XX. DISTEPHANUS Cass. bull.philom. 1817. 76. dict. i3. p. 36i.—Vernonia

sp. Less. syn. 146.

Omnia Vernonia?, sed involucri squama? apice appendiculatie. Invol.

areolatum, areolis in dentes seu fimbrillas breves exsertis. Pappi series

utraque constans paleis circ. 10-lamellatis coriaceis, exterioribus nunc

interiores suba?quantibus nunc dimidio brevioribus latioribus denticulatis,

interioribus linearibus barbellatis. — Frutices Mauritiani seu Madagascarienses,

ramulis foliisque tomentosis alternis integerrimis. Capitula

dense corymbosa.

§. 1. Pappi serie externà dimidio quam interior breviori. — Mauritiani.

1. D. POPULIFOLIUS (Cass. 1. e.) , foliis petiolatis late ovatis acuminatis , corymbo

7-8-ccphalo, invol. squamis dorso prasertìm ad margines lanatis, capitoli*

3o-4o-floris. 5 i u insula Maaritii (Comm. ! Bory ! ) , locis aridis elatis veutosis

(Bootoo ! ) fere semper floreos (Bojer ! ). Cooyza popolifolia Lam. ! dict. 2. p. 87.

Willd. sp. 3. p. 1943. Verooaia popolifolia Spreng. syst. 3. p. 434. Less. in

linnaà 1829 p. 256, et i83i. p. 673. Rami adulti atro-fusci teretes. Ramuli

angolati dense albo-tomentosi. Foliaovato-eordata utrinquè tomentosa, 3 poli.

longa (excl. petiol. semipollic), 2 poli. lata. Capitula dense corymbosa. Involucri

squama extùs in parte liberà lanato-villosa. Cor. glabra. Achaniura

sericeo-villosum. (v. s.)

§. 2. Pappi serie externà interiorem subeequante. — Madagascarienses.

2. D. CAriTATus (Bojei ! in litt. i835), foliis subsessilibus lineari-lanceolatis basi

attenuatis suprà glabriusculis subtùs adpressissimc cano-tomentosis, corvmbo

circ. 4-ccphalo congesto, capitulis subsessilibus ao-a5-floris, invol. squamis


COMPOSITiE-VERNONIACEiE. 75

acuminatis vix tomentosis. J ad fossarom raargiues circa arbem Tananarivou

insala Madagascar legit ci. Bojer. Fratex 2-3-pedalis. Rami virgati striali. Folia

i } poli, longa 3 lin. lata. Reeept. eleganter areolatom, areolis inaqualiter

dentatis medio puoctigeris. Pappus rufos. (v. s. comm. à ci. Bojer).

3. D TRINERVIS (Bojer! in litt. i835) , foliis breviter petiolatis ellipticis et super.

obloogis otrinqaè tomentosis trinerviis, corymbo 5-7-cepbalo conferto, capitnlis

pedicellatis paucifloris, invol. squamis acomiaatjs jonioribos prasertìm

tomeotosis. fi in insula Madagascar legit ci. Bojer. F'rotex priori similis, sed

paolo elatior. Rami angolati. Folia 9 lin. longa, 4 lin. lata. (v. s. comm. à ci.

Bojer).

XXI. STROPHOPAPPUS. — Stilpnopappi sp. Mart.

Capitulum multiflorum. Invol. imbricatum, squamis ovali-oblongis

obtusis extùs apice subtornentosis. Recepì, vix alveolatum. Pappus duplex,

seriei utriusque ligula? plana? acuminata? nitentes elongata? a?quales.

Acha?nium villosissimum. —Frutex Brasiliensis, floribus non satis notis.

Rami teretiusculi juniores tomentosi. Folia sessilia oblonga obtusa coriacea

subintegerrima suprà glabra subtùs tomentosa. Capitula secus

ramos ad axillas et apicem sessilia gemina folio breviora. |-

1, S. BICOLOR. J in adscensu roontis Serra do Caraca prov. Minar. Gener. Brasilia

legit ci. Martius, Stilpnopappns bicolor Mart. ! herb. Folia 3 poli, longa,

8-9 lin. lata. Flores ign. Reeept. vix alveolare ex stata iraperfecto jndicatum.

(v. s. in h. Acad. reg. Mouac.)

XXII. BLANCHETIA.

Capitulum pluri-(8-io) florum homogamum. Invol. ovati squama?

imbricata? ovata? mucrone acuminata?. Reeept. angustum epaleaceum.

Cor. profundè et suba?qualiter 5-fìda?. Anthera? exserta? basi obtusa;

apice acute appendiculata?. Styli rami exserti hispidi acuminati. Accomuni

glaberrimum obovato-oblongum subpentagonum striatulum. Pappi

squamella? circ. biseriales suba?quales caducissima? lineares rigidula? subciiiata?.

— Herba suffruticulosa Brasiliensis erecta alterne ramosissima.

Caules rami et petioli tomento stellato brevi subrufescente et setis rigidis

nigris patulis vestiti. Folia caulis alterna , ramorum sterilium sa?piùs

opposita petiolata ovali-oblonga basi longè cuneata subintegra aut Rine

inde denticulala suprà pube stellala parca notata subtùs eodem tomento

dense canescenti-rufa. Capitula in cymam umbellatam foliosam

disposita subsessilia cónferta ovata subaraneosa. Cor. ex sicco purpurascentes.

Pappus albus. — Genus habitu Stilpnopappo affine sed pappo

diversum , dicavi ci. Blancbet, botanico Helvetico , qui, civitati Bahia?

dicatus, Brasilia? res naturales strenue collegit et plantam ipsam

generis typum cùm pluribus aliis detexit.

1. B. HETEROTRICHA. 3 %? m Brasilia ad Caxocira ab urbe Bahia leocis i5 dist.

legit ci. Blanchet. (v. s.)

XXIII. STILPNOPAPPUS Mart. herb.

Capitula multiflora homogama. Invol. campanulatum squama? circ.

biseriales a?quales acuminata?. Reeept. alveolatum fimbrilliferum.

Acha?nium villosum. Pappus duplex uterquè paleaceus planus nitidus,

ext. paleis brevibus, int. paleis duplo longioribus vix exterioris numerum

superantibus. — Berba? annua? Brasilienses. Ex pappo paulò accedit

hìnc ad Dialestam illinc ad Lyclinophoram.


76 DICOTYL. SEC EXQGENvE. munoMtm.

1. S. TRICHOSPIROIDES (Mart.! herb.), caule herbaceo ramoso erecto puberulo,

foliis oblougis basi atteooatis acatis subiutegerriniis penninerviis plaais saprà

glabris subtùs tomentosis, pedunculis secus ramos distantibus oppositlfoliis

i-cepbalis nudis, capitulis 15-20-floris, invol. floribus brevioris biserialis

squamis lanceolatis acuminatis foliaceis, ext. suprà scabris subtùs subtomentosis.—

in Serra do Rio Contas prov. Bahiensis Brasilia legit ci. Martius.

Achanium villosnm turbinatum 10-costatum. Pappus duplex persistens lucens

albidus, ext. paleis 1*0 ovatis cuspidatis, int. triplo fere longior setis filiformibus

scabris i5-2o. Reeept. fimbrilliferom. Cor. violacea. Capitolom circ. magnitud.

Vern. anthelminthica. (v. s.)

2. S. PRATENSIS (Mart. ! herb.), caule herbaceo erecto tereti villoso , foliis ovalioblongis

acutis basi attenuatis integerrimis suprà glabriusculis subtùs cano-tomentosis

, infer. paulò latioribus, cyma ramis scorpioideis oligocephalis capitolis

3o-floris lateralibus solitariis sessilibus folio suo multò brevioribus, invol.

squamis 2-3-seriatis acuminatis parcè villosiusculis, reeept. alveolato fimbrillifero,

aebanio brevi crasso sericeo-villosissimo, pappi ser. utràque paleis io

constaute, ext. ovatis brevioribus, int. lineari-elongatis acuminatis. (i) in campis

apricis prov. Piautziensis et Fernambucana frequentissimam legit ci. Martius.

Cor. purpuro-violacea glabra. Herba pedalis. Radix fibrosa. Folia 1 \ poli.

longa , 5-6 lin. lata. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

fi. crotonifolia (Mart.! herb.), caule pubescente elatiore, foliis linearibus

aut lanceolato-linearibus. (f) in cultis apricis prov. Bahiensis Brasilia, (v.

s. iu h. Acad. reg. Monac.)

3. S. TOMENTOSUS (Mart. ! herb.), caule herbaceo erecto tereti subsimplici tomentoso

basi folioso apice sabaphyllo, foliis sessilibus linearibus iutegerrimis utriaejuè

vix acutis i-uerviis suprà araueoris subtùs tomentosis, capitulis 4o-5o-floris,

ad apices aut secus ramos sessilibus folio fior, paulò brevioribns io voi.

campaoulati squamis ovali-oblongis acuminatis dorso villosis adpressis, reeept.

alveolato longè fimbrillifero, achanio sericeo-villosissimo, pappi serie utràque

paleaceà, ext. acuminata, (j) in aridis prope Caitete prov. Bahiensis Brasilialegit

ci. Martius. Folia 1 i-a poli, longa, 2-3 lin. lata. Cor. purpurea, (v. s.

in h. Acad. reg. Monac.)

4. S. SCAPOSUS, herbaceus collo frutescente , foliis radicalibos confertis liuearibus

integerrimis coriaceis suprà glabris subtùs cano-tomentosis ì-nerviis, scapo

nudo tereti pubescente simplici ant bifido, capitulis remotis lateralibus sessilibus

ebracteatis, invol squamis dorso pubescentibus ovatis, achanio sericeovilioso,

pappi paleis ext. ovatis, inter. linearibus. % in Brasilia circa Bahiaiu

legit ci. Blancbet (scapo simplici n. 1874! scapo bifido n. 1687 !). Folia pollicem

longa 1-2 lin. lata. Scapus 8-9 poli, longus. (v. s.)

\ Species excl usa.

S. BICOLOR Mart. = Strophopappus bicolor.

XXIV. DIALESTA H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 35. t. 320. Cass. tabi, xx .

n. 40. Less. in linnceà 1829./?. 3i5. syn. p. 146.

Capitulum 2-florum a?qua lino rum. lnvolucrum imbricatum cylindraccum

fol. siccis ì-nerviis interioribus longioribus. Reeept. minimum

mulum. Cor. regularis glabra 5-fìda , lobis acuminatis parte integra

brevioribus. Fil. la?via. Acha?nium subcylindraceum multicostatum

apice pilosiusculum, nectario styliformi. Pappus biserialis paleaceus

serratus . paleis seriei ext. minimis multis ina?qualibus, int. 1-4 tortis

longis. — Arbor ?-ramis canescenti, seu fuscescenti-tomentosis. Folia

alterna petiolata oblonga integerrima suprà glabra subtùs alhido-fcrrugmea.

Capitula pediceliata solitaria in corymbum terminata approximata.

Cor. albida?.

lL


COMPOSIT^-VERNONIACETE. 77

1. D. DISCOLOR (H. B. et Kunth 1. e.) fy io calidis prope Honda Novo-Granatensium.

Eupatoriora cuspidatom Willd. herb. ex Less. (v. s. corani, à ci.

Pceppig.)

XXV. MONOSIS DC. in ann. bot. Gitili. i833. v. ?..p. 5i5. et in Wight contKb*

p. i. — Conyza? sp. Wall.

Capitula uniflora in glomerulum non concreta. Invol. oblongi

squama? imbricata? obtusa? flore multò breviores. Cor. tubulosa 5-fi da.

Anthera? basi mutica?. Stigmata longè exserta Vernonia?. Acha?nium

glabrum tereliusculum. Pappus 2-3-serialis, setis rigidulis scabris a?qualibus

aut longitudine sed non latitudine discrepantibus. — Suffrutices.

Folia alterna breviter petiolata obovato-cuneata acutiuscula vix subdentata

suprà glabra subtùs cum petiolis et ramis tomentosa. Panicula

nuda Rami apice capitula plurima subumbellata subsessilia conferta

gerentes. —Affinis videtur Albertinia?, sed capitula distincta , Shawia?,

sed pappus crassus basi non pubescens et ovarium sa?piùs glabrum.

— Movacris grasce solitudo, ex flore in invol. unico.

Sect. i. EUMONOSIS.

Pappi series ext. ab interiore non discrepaos. — Frutex Indicas.

i. M. WIGHTIANA (DC. ia Wight contrib. p. i), caule fruticoso?, ramis teretibus

velutioo-tomcntosis, foliis petiolatis obovatis sobacatis basi cooeatis et obtusis

subintegerrimis penninerviis suprà glabris et in nervis subvelutinis subtùs velutino-hirsutis,

panicula ramosissima capitulis ad apices ramulorora subcorymbosis

subsessilibos, iavol. sqoamis obtosis dorso tomeotosis. jy iu India? orient.

montibus Neelgerry leg. ci. Wight et Noton. Conyza Wightiana Wall. ! cat.

n. 3028 (non 3092) comp. i38. (v. s. comm. ab hon. Cor. mere. augi. Ind. or.)

Sect. 11. EREMOSIS.

Pappos pluriserialis setaceos, ser. ext. brevi sed ab int. latitudine non disc

pante. — Frutices Mexicana?.

2. M. SALICIFOLIA., fruticosa glabriuscola , ramis teretibus, foliis petiololati

oblongo-laoceolatis otriaqoè acaraiaatis sobiategerrimis peooioerviis sparse

glandulosis subtùs glabris' ad axillas venarum pilosis aut sparse poberolis ,

corymbo composito terminali, capitulis pedicellatis, squamis infìmis raioirais,

cateris longis lanceolatis submucronatis sobciliatis. fi in Mexici montibus

ad Gucbinapa et Coeroavaca legit ci. Berlaodier oct. floreat. Seripbiura uoiflorum

etEapatoriam aaiflorora Moe. fl. mex. mss. Iavol. squama corollaque

subparpurasceutes. Pappi seta ext. pauca? vix inter. breviores alba. Folia 1.

poli, longa, 6 lin. lata. (v. s.)

3. M. TARCHONANTHIFOLIA, caule fruticoso tereti cano et adpressè tomentosoy

foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinquè attenuatis serraturas paucas callosas

gerentibus suprà glabris glandulosis subtùs cano-tomentosis, ramis fior,

ex axillis supr. et apice caulis nudis apice composito-corymbiferis, pedicellis

uitimis confertis ternis brevibus, invol. oblongi 1-fiori squamis glabrissubscariosis

imbrieatis ext. brevibus subtomentosis int. longioribus subacutis

glabris, achaenio striato glabriusculo, pappi setis ext. paucis brevibus et mediocr.

ab int. latitudine non discrep. fi in Mexico legit ci. Karvinski. Pappo*

albos. Fol. 4 poli, looga, fere pollicem lata, petiolo 2-3 lin. Invol. sordide

foscesceutia. Cor. purporascentes. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

4. M. ? TOMENTOSA, foliis ovatis integerrimis breve petiolatis transversè venosi*

subtùs rainisque tomentosis, capitulis in corymbum dispositis, invol. squamis

ovatis acutis apice villosis. fi in Mexico ad montera Guinzeo prope Vallisoletam.

Torpioia ? tomentosa Lallav. et Lex descr. 1 p. 24. Folcaldea ? tomentosa


7 8 DICOTYL. SEU EXOGEN^E.

Less. io liooaeà i83o. p. 248. Cor. purporea?. Pappos pilosos et stigmata revoluta

ex auct. undè potiùs hoc qoàm ad Falcaleleam refereuda videtor.

XJVI. SHAWIA Forst. nov. gen. p.$5. t. 48. Cass. dict. 34- p. 4o. n. vi. Less.

syn. p. i56.

Capitulum i-florum. Invol. squama?5-6 regulariter imbricata?adpressà?

coriacea? extùs glandulosà?, ext. breves ovales, int. oblongo-lanceolata?.

Reeept. punctiforme. Cor. infundibuliformis 5-fida. Styli rami graciles

exserti divergentes. Acha?nium subeylindraceum villoso-subtomentosum.

Pappus fructu longior, paleolis filiformibus ina?qualibus numerosis

basi subnudis apice barbellulatis. — Frutices. Folia alterna.

Capitula in paniculam corymbumve disposita. — Genus à Cassinio

olim ad Inuleas demùm ad Vernonias relatum. È Vernonùs exclùdit

Lessing et cum dubio ad Eupatorieas refert, sed ex capitulis i-floris

potiùs ad Vernoniaceas forte referendum.

B. S. PANICULATA (Forst. et Cass. 11. ce.), foliis ovali-oblougis iotegerrimis petiolatis

subtùs ramis pedunculisque tomentosis , capitulis in paniculam dispositis.

fi fy iu Nova Zeelaudià. Rich. et Lesson fl. nov. Zeel. p. a43.

Subdiv. 3. ALBERTINIE^E.

Pappo uni- bi- aut pluriseriali paleaceo aut setiformi, capitulis saepiùs paucifloris

in glomeralum coocretis.

XXVII. HAPLOSTEPHIUM Mart. herb.

Capitula 1-flora in glomerulum globosum aggregata. Rractea? pauca?

foliaceà? sub glomerulo. Invol. partialia oblonga, squamis imbrieatis fere

linearibus acutis coriaceo-scariosis glabris. Acha?nium obovatum glaberrimum

nervis io costulalum, umbone prominulo. Pappus simplex,

paleis caducissimis linearibus spiraliter tortis. — Frutex Brasiliensis

Lychnophora? fere facie. Rami teretes subverticillati adpressè sericei

demùm glabriusculi. Folia conferta sessilia patula subrecurva basi subdilatata

fere adnata lanceolato-linearia acuminata integerrima suprà

glabra subtùs sericeo-cana fere erica?formia. — Genus affine Piptocoma?

ex pappo caducissimo, Lychnocephalo ex pappi paleis tortis,

sed pra?sertìm Lychnophora? ex habitu.

1. H. PASSERINA (Mart. herb.). fi ia suaimo monte Itambe de Villa prov. Minarum

Generalium Brasilia? legit ci. Martios. Fol. 4 lia. looga, vix linea ni lata.

(v. s. ia h. Acad. reg. Moaac.)

XXVIII. LYCHNOPHORA Mart. in act. soc. ratisb. -v. 3.p. 2./?. 149 et diss. r«-4°

Capitula i~4-flora in glomerulum subglobosum dense aggregala.

Folia sa?piùs glomerulum bracteantia. Invol. oblongi squama? 2-3-seriales

lineari-oblonga? imbricata? coriaceo-subscariosa?. Reeept. nudimi

aut alveolare. Achamia glaberrima teretiuscula multicostata. Pappus

biserialis, uterque late paleaceus, serie exteriori multò breviori, interiori

paleis tortis. — Fruticuli Brasilienses. Folia sessilia conferta uninervia

coriacea margine revoluta subtùs sa?pè cana. Glomeruli ramos

terminantes. — Genus habitu distinctissimum ex ci. Martius et Saint-

Hilaire.


LYCHNOPHORA. IAJ1Y1FUM T/Ci- v ERNONI ACEJE.

ScCt. I. EDLVCHNOPIIORA.

Capitula i-flora. — Lychoopbora genas Less. in linnceà 1829.

1. L. ROSMARINIFOLIA (Mart. diss. p. 10. t. 9), fraticosa, rarais teretibus crassotomentosis,

foliis patentibus à basi dilatata cordata acomioato-sobulatis acutis

margine revolutis suprà linea media villosis subiùs villo albo vestitis, capitulis

adgregatis in glomerolos subglobosos iuterdùm ipsos adgregatos subeylindricis

i-floris, invol. squamis obtosis. 5 i n summis montibus distr. Adamantini

Brasilia? ad Tejoco et Milho-Verde. Lychnophora rosmarinifolia Less

in linnaeà 1829. p. 316. Ob flores in invol. solitarios ab affìnibus geaericè

separat ci. Lessiog, meo senso nimis numero coucedeas. (v. s. in h. Acad. reg.

Monac.)

Sect. II. LYCHNOPHOROIDES.

Capitala 2-4-flora. — Lychnophora sect. Vernonia? Less. in linn&à 1829.

2. L. PHYLIC^FOLIA , fruticosa deraissa, ramis juaioribns deasè albo-tomentosis

demùm glabratis, foliis confertis erectis sessilibus laaceolato-lioearibos mucrone

caspidatis margine late revolutis suprà glabris subtùs albo-tomentosis,

capitulis 2-floris in gloraerolum foliis cinctom aggregatis, iavol. squamis glaberrimis

oblongis submembraoaceis mneronato-acutis. fi in altis ad Lincora

prov. Bahiensis Brasilia? legit ci. Martius. Suffrutex humilis. Pappus ext. brevissimus

fere coroniformis sed palea? distincta? erosa? obtusiusculae, int. paleis

elongatis apice serrulatis. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

3. L. STAAVIOIDES (Mart. ! diss. p. 9. t. 8), fruticosa , ramis teretibus jonioribos

crasso-tomeotosis, foliis patentibos è basi sobeordatà obloogis obtosis sobmucronulatis

margine late revolutis saprà glabris subtùs toioeutosis, capitulis

cylindricis 3-floris in glomerulum sobglobosam foliis interpositis mixtum

aggregatis, invol. squamis laxè imbrieatis obtusis 3-nerviis. ^ i Q sammis montibus

distr. Adamantini Brasilia?. Vernonia staavioides Less. in Unnica 1829.

p. 249. I83I. p. 63o. Dialesta staavioides Mart.! herb. Invol. squama? apice

summo tomentosa?. Pappi palea? ext. sub lente apice serrata?. Cor. rosea?, (v. s.

io h. Acad. reg. Monac.)

4. L. VILLOSISSIMA (Mart.! diss. p. 8. t. «j), fraticosa, ramis teretibus crasso et

tesselato-tomeutosis, foliis paientibus linearibus obtusis margine late revolntis

suprà in basi longè lanuginosis subtùs ubiqnè tomentosis, capitulis 8-10 in glomerulum

globosum laoatura adgregatis 4-floris cylindricis , invol. squamis laxè

imbrieatis subacutis. fi in Brasilia? distr. Adamantino in campis apricis prope

Tejoco. Veraonia villosissima Less. in linnaeà 1829. p. 249. I83I. p. 629. Cor.

pallida? lilacina?.

5. L. SALICIFOLIA (Mart.! diss. p. 12. t. 8), fruticosa, rarais teretibas crasso- et

polvioato-tomeutosis, foliis erecto-pateotibus lioeari-lauceolatis obtusiosculis

mocronulatis margine vix revolutis subtùs tomentosis , nervo dilatato glabro ,

capitolis ovalis 6-floris in glomerolos globosos adgregatis foliis floralibus intercinctis,

invol. sqoamis arctè adpressis laoceolatis. 5 i n sommo monte Itarabe

distr. Adamant. Brasilia?. Vernonia salicifolia Less. in linnaeà 1829. p. 249.

1831. p. 629. Cor. pallide rosea?. Invol. squama? et cor. lobi apice barbati.

Pappi palea? sub lente serrata?, (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

6. L. PINASTER (Mart.! diss. p. 7. t. 6), subarborea, ramis teretibas tesselatotomentosis,

foliis erecto-patentibus linearibus obtnsis basi attenuatis in glomerulum

subglobosum confertis 3-4-floris, invol. sqoamis glabris obtasiascolis.

fi jy ia Brasilia? montibus prov. Mioas-Geraes. Cor. violacea?. Vernooia Pinaster

Less. in linnaeà 1829. p. 249. I83I. p. 629. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

n. L. HAKEjEFOLiA(Mart.! diss. p. ti. t. 10), fruticosa, ramis teretibns crasso- et

pulvinato-tomentosis, foliis erecto-patentibus aequaliter linearibus obtusis mocronulatis

margine revolotis saprà adultis glabris subtùs tomentosis, nervo

dilatato glabro, capitulis cylindricis 4-floris in glomerolos globosos congesti*

79


8o DIC0TYL. SEU EX0GEN7E. LYCIlNOrilORA.

foliis floralibus inslrnctis, invol. squamis laxè imbrieatis linearibus obtusis. fi ia

summo monte Itarabe do Villa Brasilia?. Veroooia hakeaefolia Less. 1. e. p. 249.

Cor. rosea?, (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

8. L. PROTE^EFORMIS ( Mart. ! diss. p. 6. t. 5), fruticosa, ramis divaricatis basi

nudis apice tesselato-tomentosis, foliis erecto-patentibus linearibus cura mucrone

brevi margine revolutis suprà glabris subtùs albo-tomentosis, capitulis

terminalibus sessilibus confertis ovato-cylindricis 3-4-floris , invol. squamis

lineari-lanceolatis ciliatis. fi in Brasilia? monte Adamantino Serra de Santo-

Antonio prov. Minas-Geraes. Vernonia proteaeformis Less. iu linnaeà 1829.

p. 2419.83i. p. 629. Cor. lilacina?.

9. L. ERICOIDES (Mart.! diss. p. 6. t. 5), subarborea, ramis teretibus tesselatotomentosis,

foliis erecto-patentibus linearibus submucronulatis margine revolutis

suprà glabriusculis nervo medio impresso subtùs tomentosis, capitulis

oblongis 2-4-floris in glomerulum globosum foliis cinctum adgregatis, invol.

squamis lineari-lanceolatis obtusis corollisque glabris. ^ in monte Adamantino

Serra de Santo-Antonio prov. Minas-Geraes Brasil. Fol. i5-i81ia. looga, lioeam

lata. Cor. pallide lilacioa?. Pappi palea? subnlata? vix apice serrolatae, exterior.

iaterior. duplo brevior. (v. s. ia li Acad. reg. Monac.)

io. L. BRUNIOIDES (Mart.! diss. t. 4- p- 4)» fruticosa, ramis teretibus glabris

nodnlosis, foliis erecto-pateutibus liaeari-lanceolatis acutis basi attenuatis margioe

revolutis suprà glabris subtùs tomentosis, capitulis corymbosis in glomerulum

terminalem congestis 3-4-floris cylindricis, invol. squamis oblongolinearibus.

fi iu Brasilia? montanis siccis ad Itambe da Villa. Vernonia brunioides

Less. in linnaeà 1829. P* 2 48. I83I. p. 629. Rami tennes cicatrisati

saepè liebenibus onusti. Folia 5-6 lin. longa. Cor. pallide roseae in genere

parva?. Pappus ext. paleis brevibus erosis acutis, int. paleis elongatis porporascentibus.

(v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

fi. alpicola, ramis juuioribus pubescenti-sobcaaescentibos, foliis paulò minùs

confertis. — in Serro Frio ad Tejuco alt. 5ooo ped. prov. Minarum

General. Brasilia? legit ci. Martius. Vernonia alpicola var. Mart. ! herb.

Pappus ext. paulò adhuc brevior quam var. et, int. paleis linearibus purpurascentibus.

(v. s. in. h. Acad. reg. Monac.)

XXIX. ALBERTINIA Spreng. neu entd. 2 p. i33. syst. 3. p. 355 et 434 {excl.

car.), Mart. herb*

Capitula i-3-Qora densissime in glomerulos subglobosos collecla et

sa?piùs involucro universali brevi polyphyllo cincta. Invol. partialis

squama? erecta? adpressà? sa?pè pressione ad alveolorum rudimenta reducta?.

Pappus bi- aut pluriserialis, setis omnibus fìliformibus subscabris

sa?piùs coloratis. — Frutices Brasilienscs. Folia alterna petiolata

elliplica utrinquè attenuata integerrima glabriuscula aut subtùs albida.

Sect. 1. ANISOTIUCHIA.

Pappi series externa interiore duplo triplove brevior.

§. 1. Capitulis i-fioris.

1. A. BRASILIENSIS (Spreng. syst. 3. p. 355 et 434), caule fruticoso ramoso tereti

apice brevissime hirsuto, foliis petiolatis ellipticis utrinquè acuminatis integerrimis

membrauaceis suprà glabriusculis subtùs petioloque subvelutiuis, capitulis

iu raceraum subcompositum ovatum dispositis pedunculatis ebracteatis,

invol. campanulati floribus multò brevioris squamis velutinis concretis, reeept.

profundè alveolato. fy in Brasilia? prov. Rio de Janeiro ad Serra d'Estrella et

Cercovado (Mart.! Vanth.! n. 341) in collibus circa Bahiam (Salzm.! Blanch.!).

Albertinia Brasiliensis Less. in linnaeà 1829. p. 341. Vern. Brasiliensis Less. in


ALBERTINIA. uuiiiruSil" àù- VERNONIACEJE. 81

linnaeà I83I. p. 682. Pappus rufus biserialis, exterlor dimidio brevior. Flores

carnei seu pallide violacei suaveolentes. (v. s)

2. A. RUFISETA, caule fruticoso ramoso, ramis teretibus velutinis, foliis subsessilibus

ellipticis obtusis integerrimis suprà araneoso-velutinis obscurè vhescentibus

subtùs adpressè velutino-tomentosis canesceutibus, summis peduncnlisque

suboppositis, capitulis 1-floris dense in glomerulum confertis, invol. squamis

liberis lanceolatis, intimis valdè acuminatis. J in Brasilia? siccis apricis montosis

ad Serro Frio prov. Mioarura General, legit ci. Martius. Albertinia obtusata

Mart. ! herb. Habitus Albertinia? et Eremanthi, à priore capitulis i-floris et

inv. squamis liberis, à posteriore pappi 2-3-seriali, serie extimà dimidio breviore

differt. Achaenium sericeo-villosum turbinato-cylindraceum. Pappus rufus.

(v. s. in b. Acad. reg. Monac.)

3. A. TALLIDISETA, caule fruticoso ramoso, ramis teretibus velutinis, foliis ellipticis

basi cuneatis obtusis integerrimis suprà glabriusculis obscnrè vireotibos

subtùs adpressè velutioo-toiuentosis canis, pedunculis folia sua snperantibus,

capitulis i-floris dense in glomerulum confertis, invol. squamis liberis subhirsutis,

intimis mucronatis achaenia non superantibus. fi in campis editis ad Serro

Frio prov. Minar. Gener. Brasilia? legit ci. Martius. Albertinia obtusata var.?

Mart. ! herb. A praecedenti tantum differt glomerulis longiùs pedunculatis, inv.

squamis minùs acuminatis et pappo paulò magis paleaceo stramineo uec rufo.

An var.? ( v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

§. 1. Capitulis 3-fioris>

4. A. CROTONOIDES , ramis teretibus hirsuto-tomentosis super, snbeorymbosis,

foliis breviter petiolatis ellipticis obtusis basi subattenuatis integerrimis suprà

junioribus subvelutinis adultis glabris subtùs peliolisque dense cano-tomentosis,

capitulis 3-floris oblongis ad apices ramulorum conferto-umbellatis brevissime

pedicellatis , invol. squamis imbrieatis lanceolatis acufis dorso tomentosis,

achaenio pilosiusculo. fi in montiura sepibus prov. Minar. Gener. Brasilia? legit

ci. Martius. Albertinia bardanoides Mart. herb. Folia 2 poli, longa pollicem

lata. Pappus duplex purpurascens, ser. ext, dimidio brevior magis paleaceà.

(v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

5. A. VERBASCIFOLIA (Mart.! herb.), ramis teretibus petiolis foliisque subtùs

densissime hirsulo-tomentosis, foliis suprà junioribus tomentosis adultis subvelutinis

basi cordatis late ovatis obtusis integerrimis lanugine crassis penninerviis

, nervis later. utrinquè i5-16 subparallelis reticulato-ramosis, capitulis

3-floris obloogis ad apices ramolorura gloraerulato-umbellatis ebracteatis,

invol. squamis lanceolatis acutis dorso velutinis, achaenio pilosiusculo. — in

ferruginosis Serra de Ant. Pereira prov. Minar. General, legit ci. Martius. Pappus

subrufescens biserialis, ext. dimidio brevior. Toto coelo diversa à V. verbascifolia

Less. Fol. petiolus pollicaris, limbos 6 poli, longos, 4-5 poli, latos.

(v. s. ia h. Acad. reg. Monac.)

6. A. EL^EAGNUS (Mart.! herb.), caule fruticoso ramoso tereti subcanescente,

ramulis uitimis angulatis, foliis petiolatis oblongis obtusis basi acumiuatis integerrioiis

saprà cioaresceuti- subtùs rufesceuti- adpressè velutinis , capitulis

5-6 ad apices ramulorum umbellato-sessilibus 3-floris, invol. squamis subincanis

lanceolatis acutis, achaenio pilosiuscnlo. fi in altis lapidosis Serro Frio ad

Tejucoprov. Minar. Gener. Brasilia? legit ci. Martius. Pappi pallide rufescentis

series 2-3, ext. paucisetà breviori. Folia utrinquè nervo medio saltem basi

trausversè ruguloso ! seu tubercoloso ; an casu ? (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

7. A. BICOLOR, fruticosa, ramis teretibus dense tomentosis, foliis petiolatis coriaceis

ovali-oblongis basi attenuatis vix acutis integerrimis suprà glabris subtùs

petiolisque cano-tomentosis, capitulis oblongis 2-3-floris in glomerulum globosum

foliis paucis sessilibus saepè cinctum dense adgregatis. fi in altis prov.

Minarum Brasiliae legit ci. Martius. Lychnocephalus bicolor Mart.! herb. Habitus

Lychnophora?, capitulum Echinopsidii, bracteà? fere Hololepidis, invol.

Mjuamae apice obtusa? tomentosa 1 . Achaenia glaberrima subangulata. Pappus


82 DICOTYL. SFU EXUGP^/J^ ALBERTINIA.

setosus pluriserialis, ser. ext. breviori. Folia 6-8 poli, longa , 1-2 poli, lata,

nervo subtùs valdè prominente. ( v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

Sect. IT. ISOTRICHIA-

Pappi series externa ab interiore nec longitudine nec latitudine discrepans,

§. 1. Capitulis 2,-3-floris.

squamis arctè imbrieatis ex ovato-oblongis , achaenio teretiusculo multicostato

glabro, pappi paleis seriebus 2 aequalibus. fi in Brasilia tropica, ad Portam

cì'Estrellam ( Less. ! ), in monte Cercovado ( Lund ! Lhostky ! ) Couyza capitata

Spren". syst. 3. p. 607. Less. in linnaeà 1829. p. 270. Vernonia incauescens

Mart.! herb. Pappus stramineo-rufescens cadocissimos. Achaenii callus basilaris

vix perspicuus. (v. s.)

q. A. ERYTHROPAFPA , caule fruticoso ramoso, ramis peduncnlisque striato-angulatis

adpressè ineanis, foliis breviter petiolatis lanceolatis basi aeotè apice

subobtusè acuminatis integerrimis suprà glabris subtùs adpressimè canis, capitulis

2-3 ?-floris dense in globerulum peduncnlatum congesti's, inv. squamis

ext. subtomentosis truncatis, intimis paulò longioribus acutis. fi in Brasilia?

prov. Minarum Generalium legit ci. Vauthier (coli. exs. n. 334). Pappus purpurascens,

setis biserialibus aequalibus. Aehaeniura glabriusculum. (v. s. comm.

à ci. Vauth.)

§. 2. Capitulis unifloris. — Eremanthus Less. in linnceà 1829.

p. 317. i83i. p. 682. syn. 147. non Cass.

io. A. GLOMERULATA, ramis pednnculisque teretibas, foliis obtosis, floralibus

sob glomerolo globoso eo longioribus reflexis, achaenio pilosiusculo. fi in Brasilia

tropica (Less.) prov. Minar. General. (Gaudich. ! ) Eremanthus glomerulatas

Less. 11. ce. Folia et rami supremi suboppositi. Pappus rufus. ( v. s. io h.

Mus. reg. Paris.)

11. A. INCANA (Less. io liooa?à 1829. p. 342), rarais pedaocolisque striatis compressis

foliis lanceolatis utrinepiè acuminatis, floralibus capitulo brevioribus,

achaenio glabro, fi in Brasilia tropica ( Less. ) prov. Minarum Generalium

(Vauth.! n. 355). Vernonia incana Less. in linnaeà I83I. p.682. Invol. squama?

ext. breves obtusa? subtomentosa?, intima 1 abruptè duplo longiores glabriuscula?.

Pappus albidus. (v. s.)

12. A. POLYCEPHALÀ, caule fruticoso striato corymboso ramoso, ramis angulatis

adpressè subincanis, uitimis striato-sulcatis subcompressis, foliis lanceolatis

suprà glabris subtùs adpressè canesceutibns integerrimis basi acuminatis subsessilibus

apice vix acutis, capitulis i-cephalis urabellato-glomeratis glomerulis

subebracteatis peduaculatis, iavol. squamis ext. brevibus obtusis, intimis

elongatis glabriusculis, achaenio glabro, fi in planitie alta ad Pieda de Villani

prov. Minar Gener. Brasilia? legit ci. Martius. Albertinia multiflora Mart.! herb.

Pappi series aequales subpurpurasceutes. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

l3. A. SALIGNA (Mart.! herb.) caule fruticoso tereti ramoso, ramulis uitimis

angulatis subcompressis adpressè subincanis , foliis lineari-lanceolatis utrinquè

attenuatis subobtusis integerrimis suprà glabris subtùs adpressè cano-tomentosis,

capitulis 1-floris in glomerulos ebracteatos pedooculatos 8-9 umbellatocoagestis,

invol. sqoarais ext. brevibos sobiocaois , iut. elongatis glabriusculis.

j5 in editis siccis rupcstribus montiura Serro Frio prov. Minar. Geueral. Brasilia?

legit ci. Martius. Folia 2 poli, longa, 5 lin. lata. Pappus pallidos setis ex

itatu juniore aequalibus. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)


COMPOSITJE-VERNONUCEJE. 83

XXX. PYCNOCEPHALUM.—'Pycnocephalum sect. Vernonia? Less. in linnceà

i83i. p. 63o.

Capitula plurima 2-7-flora in glomerulum terminalem subglobosum

collecta. Squama? ovales multistriata? pauca? sub glomerulo involucri

locum gerentes. Invol. partialis squama? oblongo-Janceolata? 3-nervia?

subciliata?. Cor. glabra?. Achaenium sericeo-villosum. Pappus pluriserialis

setaceus scaber, setis ext. paucis brevioribus sensìm ad interiorum

longitudinem accedentibus. —Herba? perennes ima basi foliata?ca?terum

aphyllà? simplicicaules.

I. P. SPATHUL^FOLIUM, collo crasso subtomentoso, caulibus pluribus herbaceis

basi foliatis caeterum aphyllis compressisdense sericeo-pubescentibus, foliis subradicalibus

lìneari-oblongis (spathulatisve ex Mart.) basi angustatis erectis integerrimis

junioribus pubescentibus adultis glabris subenerviis, capitulis oblongis

5-7-floris in glomerulum globosnm ebracteatum terminalem congestis,

invol. squamis lanceolatis acuminatis basi 3-nerviis subciliatis, intimis glabris.

1f in aridis deserti versus Cbapada de Parano prov. Minar. General. Brasilia?

legit ci. Martius. Vernonia spatholaefolia Mart.! herb. Valdè affinis P. scapigero.

Achaenium sericeo-villosum. Pappus pluriserialis, serio scabris, ext. dimidio

circ. brevioribus. Cor. purpureae. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

2. P. SCAPIGERUM, caule herbaceo siraplicissimo aphylìo tereli lanato-tomentoso,

foliis radicalibus coriaceis breve petiolatis spathulato-obloogis subintegerrimis

glaberrimis junioribns sub tomentosis, capitulis subcylindraceis 2-3-floris in

glomerolom terminalem adgregatis, invol. squamis carinatis mucronato-acuminatis,

achaenio dense piloso. *lf in Brasilia tropica. Vernonia scapigera Less.

in linnaeà 1829. p. 25o. Cor. purpurea? glabrae.

3. P. PLANTAGINIFOLIXJM , caule herbaceo simplicìssimo tereti superne aphyllo

tomentoso, foliis snbradicalibus membranaceis multiphnerviis lineari-laneeolatis

integerrimis glabriusculis, junioribus tomentosulis , capitulis cylindraceis

multifloris in glomerulum adgregatis, invol. squamis planiusculis 3-nerviis

glabriusculis, achaenio dense piloso. % in Brasilia tropica. Cor. purpurea? glabra?.

Vernonia plantaginlfolia Less. in linnaeà 1829. p. 25r.

XXXI. LYCHTTOCEPHALUS Mart. herb.

Capitula plurima 8-flora ovali-oblonga densissime conferta in glomerulum

terminalem subrotundum involucro generali destitutum.

Bracteà? foliaceà? sub capitulo quoque et ideò in medio glomeruli hìnc

inde perspicua?. lnvolucrum partiale oblongo-cylindraceum in lana

ìmmersum, squamis plurimis glabriusculis obtusis. Acha?nium glabrum

striato-sulcatum. Pappus duplex paleaceus, paleis ext. brevibus acutis

persistentibus, int. elongatis spiraliter tortis caducissimis. — Frutex

Brasiliensis. Rami teretes dense tomentosi. Folia petiolata ovali-oblonga

obtusa basi cuneata coriacea integerrima suprà glabra subtùs

petiolique dense tomentosa.

I. L. TOMENTOSTJS (Mart.! herb). fi in campis sterilibus altis provincia? Minas-

Geraes Brasilia? legit ci. Martius. Variat tomento albicante et navicante. Invol.

squama? obtusa? glabriuscula?. Achaenium glabrum striato-costatam. Pappus

duplex paleaceas, ext. brevis acatus, iat. elongatus spiraliter tortas caducissimas.

(v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

4* Species exclusa.

L. BICOLOR. Mart. = Albertinia bicolor.


84 D1C0TYL. SED EXOGENJE.

XXXII. CHRONOPAPPUS—Heterocoma sp DC.

Capitula panca 8-io-flora iti glomerulum axillarem conforta, bracteis

foliaceis involucrum veruni non constituentibus circumdata. Invol.

partialis ovalis squama? imbricata? dorso tomentosa? acuta? lanceolaiojinearcs,

int. angustissima? subbreviores. Reeept. nudimi. Corolla? lobi

dorso hirsuti. Achaenia brevia angulata glaberrima. Pappus duplex

uterque persistcns, ext. paleis brevibus oblongis acutis, int. setis elongatis

serratis. — Ab Ilcterocomà differì bracteolis reeept. nttllis, corolla

hirsuta, pappo ext. paleaceo nec coroniformi. Proximè ad Lychnoccphalum

accedil.

i. C. BIFRONS, fruticosa, ramis teretibus apice subcompressis valdè lanuginosis,

foliis petiolatis ovatis basi obtusissimis apice subobtusis integerrimis suprà adultis

glabris eminentiis duris prìsmaticis eximiè muricatis suprà petiolisque canolanugiuosis,

glomerulis ad axillas superiores subsessilibus spicam compositam

interruptam terminalem fere constituentibus. fi io Brasilia. Heterocoma bifrons

L)C. ann. mus. 16. p. 191. t. 8. recueil mém. 2. p. 34. t. 4. Serratula

bifrons Pers. ench. 2. p. 391. (v. s.)

XXXIII. PITHECOSERIS Mart. herb.

Capitola 5-4-flora in glomerulum o va timi dense congesta sessilia

subspicata ebraeteata. Invol. oblongi squama? erecta? glabriuscula? acuminata?,

ext. cannala?, int. plana? lanceolato-lineares. Reeept. nudum.

Cor. tubus extùs hirsutus, lobi glabri. Achaenia in iisdem capitulis

difformia alia (juniora aut sterilia ?) sericeo-villosa, pappo duplici

ext. brevissimo paleaceo, int. pluriseriali setaceo : alia (matura aut

fcrlilia ? ) glaberrima oblonga compressa, pappo setiformi caducissinio

! —Herba. Folia fere lyrata seu sinuato-pinoatifida.

1. P. PACOURINOIDES (Mart.! herb.), glabriuscula, caule tereti, ramis apice fistu

losis uudis , foliis sessilibus aurito-semiamplexicanlibus irreg. pinnati-lobatis

lobis ovatis triangola ribus dentatis subsinualisve, terminali majore , glomerulo

ovato glabro. IL in campis prov. Pernambucauae legit ci. Martius. Herba grandis

secus caulem et in foliorum pagina infer. subtiliter pubescens. Folia membranacea

pedem louga, 6 poli. lata. Capit. oblonga 3-5-flora. Invol. squama 1

glabra? acuminata?. Achaenia juniora puberula adulta glaberrima. Pappus plnriscrialis

setosus, ser. ext. brevis, int. longa subrufescens, facile deciduus iu acha?niis

adultis. (v. s. io h. Acad. reg. Mooac.)

XXXIV. STACHYANTHUS.

Capitula i2-i5-lloi'a secus rami apicem sessilia spicata subconferta,

racbi ad eorum exorlum scrobiculalà , bracteis subcapilulis nullis.

Invol. squama? oblonga? adpressà? obtusa?, int. submucronata?. Acha?nia

sericeo-villosa. Pappus pluriserialis setaceus , serie ext. brevi basi flavidà.

—- Folia sinuato-angulata. Affinis Echinopsidio.

1. S. MARTII, suffruticosa Iota pube brevi adpressà sericeo-eauescens, caule

tereti ramoso, foliis petiolatis ovato-rhombcis basi integris cuneatis à medio ail

apicem dentato-angulatis, pedunculis longissimis nudis glomerulo ovato-globoso

terminalis, capitulis secus axin spicatis 12-1 3-floris, invol. squamis oblongis

snbnuieronulalis. % fi in siccis sylvis asta aphyllis prov. Bahiensis et

Piauhiensis Brasilia? legit ci. Martius. Vernonia Stachyanthus Mart.! herb.

Achaenium sericeo-villosum. Pappus pluriserialis, setis ext. brevibus, basi flavidis.

Folia fere Atriplieis rosea-, sed limbo 3 poli, longo, 2 poli, lato, petiolo

pollicari. (v. s. in li. Acad. reg. Monac.)


COMPOSITJE-VERNONIACEJE. 85

XXXV. CHRESTA FI. flttmin. ic.

Capitula 3-4-ilora in glomerulos spbcericos terminales ebraetealos

densissime collecta. Invol. squama? sicca? acuminata? pauca?. Adiamomi

sericeo-villosissimum. Pappus multiserialis, serie ext. ca;teris breviore.

— Habitus distinclissimus lune ad Elepbantopum iliìtic ad Lycbno

cephaJum accedens.

i. C. spHyEROCErHAi.A , tota canescens velutino-tomeniosa , caule erecto tereti

apice ramoso, foliis petiolatis ovatis penniuerviis coriaceis deutato-subsinuatis,

ramis nudis capitulo globoso cornpaclo terminatis. *2f in saxosis calvis

aridiusculis prov. Bahiensis legit ci. Martius, et in prov. Minas Geraes prope

Tejuco ci .Vauthier (coli. exs. n. 2g4) Chresta cordata Arrab. fl. flum. 8. t. i5o?

In specim. Vauthieriano pedunculi apice subglomernlo fissi seu ramosi aut

monstruositate aut compressione spectabiles, in Martiano indivisi. Invol.

squama? glaberrima?. Cor. glabra? purpurea?. Vernonia Echinops Mart.! beri).

(v. s.)

2. C. EXSUCCA, caule erecto ramoso pubescenti-tomentoso, foliis sessilibus ellipticis

acutiusculis integerrimis coriaceis suprà glabris , subtùs nervoso-reticulatis

junioribus subvelutinis adultis glabris, ramis apice nudis glomerulum globosura

gerentibus, invol. squamis lanceolatis cuspidatis. %, iu montosis prov.

Minar. Gener. Brasiliae legit ci. Martius. Vernonia exsucca Mari.! herb. Folia

12-16 lin. longa, 6-7 lata. Achaenium «-ericeo-villosissimum. Pappus flavescens,

setis ciliatis pluriserialibus ext. dimidio triplòve brevioribus. Species affinis

C. pycnocephalae. ( v. s. in h. Acad. ìeg. Monac.)

4- C TYCNOCEPHALA , tota adpressè sericeo-pubescens fere lepidota, caule tereti

apice ramoso, foliis sessilibus obovato-oblongis acutis subintegerrimis penninerviis,

ramis nudis glomerulo globoso compacto terminatis. Ifj in campis

deserti inter. Min.Nov. et S. Franciscum prov. Minar. General. Brasiliae legit ci.

Martius. Vernonia pycnocephala Mart. herb. Glomeruli dimidio iuinores et

folia diversissima à C. sphaerocephalà cui ca'ter. valdè affinis. Capitula 4-f'ora.

Pedunculi folia quintuplo superantes. Invol. squama? glabriuscula? submucronata?,

(v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

fi. Halimodendron , pedunculis folie) triplo tantìuncirc. longioribus, invol.

squamis extùs puberulis. T£ in campis siccis deserti prov. Minar. Gen. prope

Reacho de Togo et ad fl. S. Francisci prope Salgado legit ci. Martius.

Vern. Halimodendron Mart.! herb. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

Div. it. ELEPHANTOPE/E Cass. tabi. xx. sect. zf. //. 111. excl. Dialesta

Less. in linnaà I83O./J. I 35. — Elephantopodea? Less. syn. I/^CJ.

Capitala discoidea pauciflora. Invol. compressimi pluriseriale, foliolis serici

cujusque 4, alternis conduplicatis, alternis planis condnplicatis distichis. Recepì.

nudum ant alveolatum. Cor. palmata. Anthera? ecaudata 1 . Styli rami semisubulali.

— Folia alterna.

XXXVI. ELEPHANTOPUS Cass. dict. 14. p.Ut. Less. in linnceà rtiq.p. 323.

syn. 149. — Elephantopi sp. Linn. Gcertn.

Capitula pluriilora (5-5 saepiùs 4-oora) acqualiflora in glomerulum

foliis cinctum dense adgregata. lnvolucrum compressum biserialc, foiiolis

siccis oblongis alternò planis et conduplicatis interioribus sa?piùs

5-nerviis. Rhachis nuda. Cor. palmata, limbo 5-fido, iaciniis acuminatis,

sinu uno ca?teris profundiore. Stani, filam. laevia. Styli rami

semisubulali. Achaenium compressiusculum multicostatum oblongum

pilosum. Pappus i-serialis, paleis plurimis rectis basi dilatatis ca?teium


86 DICOTYL. SEU EX0GEN7E. «MPHAHTOPD*.

angustissimis acuminatis aequalibus serratis. — Herba? perennes pilosa?

erecta?. Folia alterna sessilia penninervia. Glomeruli ramos terminantes

subcorymbosi. Cor. violacea? rariùs alba?.

§. i. Corolla glabra.

j. E. SCABER (Linn. sp. i3i3. excl. syn. Gron. et Brown.), caule dichotomè ramoso

strigoso-villoso, foliis scabris radicalibus crenatis cuneatis basi longè attenuatis,

caulinis lanceolatis, floralibus late cordato-ovatis acumioatis caoescentibos.

if ia Iad. orient. frequens in Timor, Java, Luconià , Silhet, Nepahà,

agro Burmannico, etc. Less. in linnaeà 1829. p. 325. Wall. ! herb. comp. n. 89.

Wight.! herb. —Dill. elth. 126. t. 10G. Breyn. ic. 32. t. 34- (v. s.)

3. E. CAROLINIANUS (Willd. sp. 3. p. 23go excl. Br. syn. ), caule piloso apice

corymboso-ramoso, foliis scabris, radicalibus crenatis cuneatis basi attenuatis,

caulinis oblongis basi angustis floralibus ovato-oblongis scabridis. Tf in siccis

substerilibus Carolina?, agri Kentuckensis, Florida?, et ex Willd. in Jamaicà,

ex Sieber in Martinica, ex variis in Brasilia, Mexico, etc; sed forte cum seqaeutibos

saepè confosus. EU. sketch, 2. p. 480. Less. in linnaeà 1829. p. 3i5.

E. scaber Swartz obs. 3i6? Michx. fl. bor. am. 2. p. 148. Glomeruli bracteà?

latitudine duplo et ultra longiores nec ut in priore latitudini fere longitudine

a?quales. (v. s.)

3. E. NUDICAUT.IS (EU. sketch, 2. p. 481), caule subbino subnudo parcè ramoso,

foliis radicalibus ovali-sublanceolatis crenato-serratis suprà scabriusculis subtùs

villosis, floralibus late ovato-cordatis villosissimis. !f in siccis substerilibus Carolina

Poir. suppl. 2. p. 543. E. Carolinianus var. simplex Nutt. geo. 2 p. 187.

E. tomeotosus Liun. sp. i3i4? excl. syn. auct. Carib. Pursh fl. 2. p. 582 ? Less.

in linnaeà 1829. p. 320? an E. Caroliniani var.? (v. s.)

4- E. MOLLIS (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p« 26), caule strigoso-piloso

snperuè dicbotomo-ramoso, foliis ovatis ioferioribos basi atteouatis crenatoserratis

suprà glabriusculis subtùs mollissimè canescenti - villosis , caulinis

oblongis acuminatis serratis, floralibus ternis late ovatis acuminatis serratis.

*2£ in Cumanà et Caracas ex H. B. et K. , Havanà, Portoricco, Peruvià

(Poepp.), Brasiliae prov. S. Paoli (Loud). Videtur E. tomentosus auct. iu Caribaeis

indicatus. E. Carolinensis albiflorus Meyer esseq. 256? Sloan. hist. t. i56.

f. 1. 2? Cor. alba ex Kunth et Meyer. (v. s.)

5. E. MARTII (Graham list. pi. rar. mart. i83o. p. 2), caule ramoso piloso

folioso, foliis subsessilibus undulatis rugosis superne hispidis subtùs toraentoso-villosis

serrato-creoatis denticnlatis, ioferioribus spathnlato-oblongis breviter

attenuatis , floralibus late ovato-cordatis acutis villosis. ^ ? in. Brasilia

ad Rio-Janeiro (Lune!!), Sanctam Catharinam (Bacie!), Bahiam in incultis

(Salzman!) El. cervinusArrab.fi. flum. 8. t. 148. Vulgatissimus in pratis

apricis et dumetis circa habitationes usque ad altitud. 3ooo ped. (herb. Acad.

Monac.) Ab indigenis Yerva grossa dictus. Infusio tbeaeformis sudorifica. Cor.

pallida, (v. s.)

§. 1. Corollce lobis strigoso-pilosis.

6. E. HIRTIFLORUS, caule hirtello solcato sobdiehotorao , foliis obloogis sessilibus

acatis villosissimis, inferioribus serratis, caeteris integris, floralibus oblongolanceolatis

acuminatis involucrique foliolis villosis. — in sabulosis maritimis

circa Bahiam legit ci. Salzman. Cor. ex eo pallide ccerulescens, lobis ad apicem

strigis hispidis. (v. s.)

-J" Species non satis nota?.

7. E VIRGATUS (Desv. in Ham. fl. ind. occ. 52.) caule virgato hirto-piloso, foliis

subsessilibus trinerviis lanceolato-linearibus remote serratis ulrinquè strigosopdosis,

pedunculis longissimis paniculatìm dispositis io Guianà. Nullam

uovi E. specieru foliis trinerviis.


COMPOSITJE-VERNONIACEJE. 87

8. E. FLEXUOSTJS ( Raf. fl. lud. 73), caule ramoso flexuoso ,' foliis radicalibus

caulinisqae sessilibus ovatis deuticolatis acutis subtùs tomentosis margine revolutis.—

in Louisiana ex Robin, voy. p. 448. An forte E, mollis, sed cor.

ldacina dicitur.

4* *f Species exclusce.

E. ANGUSTIFOLIUS Sw.m Elephantosis angustifolia.

E. NUDIFLORUS Spr. =zElephantosis angustifolia.

E. NUDIFLORUS Willd. = Distreptus nudiflorus.

E. SPICATUS Juss. et Lara. r= Distreptus spicatus.

E. STRIGOSUS Willd. •= Distreptus spicatus.

XXXVII. ELEPHANTOSIS Less. in linn. 1829. p. 322./. i/J-iy syn. 149-

Omnia Elephantopi sed pappus biserialis, paleis angustissimis reclis.

— Capitula seu glomeruli spicatìm secus caulis apicem dispositi.

1. E. BIFLORA (Less. 1. e), pappi serie exteriori brevi ab interiori longitudine)

distinctà, capitulis bifloris. 'lf iu Brasilia tropica. Pappi series interna setis

decidais tortis constaus.

2. E. QUADRIFLORA ( Less. 1. e.), pappi seriebas loogitudiue non distinctis, capitulis

4-floris, glomerulis inferioribus subpedunculatis , foliis utrinquè villosis,

remote dentatis. —in Brasilia tropica juxta Novura Friburgora (Sell. ! ),

in prov. Sancii Pauli (Lund !). Folia etiara in specim. herb. Mas. Bras. video

remote deaticolata ! An ideò El. liatroides cat. h. Petropol. certe distinctà? (v.s.)

3. E. ANGUSTIFOLIA, pappi seriebus longitudine non distlnclis, capitulis 4-floris,

glomerulis sessilibus, foliis glabriusculis. Ifj in locis montosis Jamaicae, Sancti

Domingi (Bertero!) et Brasilia circa Bahiam (Salzman!). Elephantopus angustifolius

Swartz fl. ind. i383. Less. in linnaeà 1829. p. 327. Distreptus angustifolius

Cass. Eleph. nudiflorus Spreng. syst. 4. p. 4^4 • non W T illd. — Sloan. hist.

5. t. 148. f. 4. (v. s.)

XXXVIII. DISTREPTUS Cass. bull philom. apr. 1817. dict. se. nat. ì$.p. 366.

Less. in linnteà 1829. p. 327. fi 19. 33. 34- syn. 149. — Pseudo-EIephantopns

Rohr in Skrivt. afi n. h. Selsk. Kiob. 11. p. 2. p. 2i3. — Matamoria Lallav. et

Lex. nov. veg. descr. i.p. 8.

Omnia Elephantopi sed pappi palea? dua? ca?teris longiores apice

deorsùm deindè sursùm plicata? (vid. Ga?rtn. t. i65. ic. Eleph. spicali).

— Capitula secus axin ad foliorum axillas sessilia et ideò spicam interruptam

fere formantia.

1. D. sncATus (Cass. et Less. 11. ce), foliis floralibus saltem Inferioribus capituia

superantibus. % in cultis ruderatisque Jamaicae, Hispaniolae, Porto-Ricci,

Martinica?, Cuba?, Trinitatis, Mexici ad Veracruz et Tampico, prov. Caracasanae

Mexici, etiam in Philippinis verisim. introductus. Elephantopus spicatus

B. Juss. in Aubl. guian. 808. Swartz! fl. ind. occ. i38o. Poepp.! per. exs. n.38.

Matamoria spicata Lallav. et Lex. nov. veg. descr. 1. p. 8. — Sloan. hist. t. i5o.

f. 3. 4- Flores albi. Variat foliis latioribus et angustioribus, superficie glabratà

aut villosa, ramis erectis aut divaricatis. Huc E. strigosus Willd. herb. adductus

ut mera varietas à ci. Lessing. (v. s.)

2. D. CRISPUS (Cass. dict. 60. ( i83o. ) p. 601. excl. syn. ), foliis hirtis, floralibus

saltem inferioribus dense ciliatis capitala saperaotibos, spicis acomioatis, achaeniis

glaberrimis, pappi setis spiraliter tortis. —in Jamaicà. D. spiralis Less. in

linnaeà I83I. p. 690. syn. 149.

3. D. NUDIFLORUS (Less. I. e. p. 329), foliis floralibus capitali* dimidio brevioribus,

— iu Sancto Domingo. Elephantopus nodiflorus Willd. sp. 3. p. 2JQ0


88 DICOTYL. SEU EXOGEN/E. DISTREPTUS.

non Spreng.—Sub hoc nomine habeo ex Tabago? stirpem priori similem, sed

spica magis continua , capitula minora ad axillas fol. fior, geminata terna qu;iternave

4-flora. Pappi palea? 4-5 apice orispato-undulala? nec regulariter bis

flexae. An eadam ac stirps W r illd. et Less. ?

-}*. Species exclusa.

D. ANGUSTIFOLIUS Cass. — Elephantosis angustifolia.

Div. ni. ROLANDRE^E Cass. tabi. xx. sect. v. ( excl. gen. ) Less.

syn. i5o.

Capitola i-flora. Cor. 5-fIda regularis. Invol. i-seriale ad snmninni 4-5-pbyilura

sa?pè gamophyllum aut rarissime 2-phyllum basi breviter bracteolaturu.

Pappos brevis saepissimè coroniformis. — Subtribus forsan artifìcialis et lypos

colligeus plurimos valdè diversos ob numcrum specie rum paucissimum nondùm

separa tos.

XXXIX. GUNDELIA Tourn. itin. 2.p. i5r. ic. cor. Sì. inst. t. /,86. Gaert fr. 2

p. 386. t. i63. Cass. dict. 20. p. 93. Less. in Unnica 1829. p. 334-/- 43. 47- 68.

74. 76. 79-83. syn. p. i5r. — Hacub Vaili, act. se.par. 17. ìS.p. i5o. fi 16.—

Guudelsheimera Cass. tabl.xx. n. 52.

Capitula ad bractearum axillas 5-j uniflora inter se fere ad apicem

concreta, centrali fertili, ca?teris sterilibus. Involucra i-serialia gamophyila

flore breviora apice spinosa cum adstantibus demùm connata.

Cor. regularis glabra, limbo tubo longiore 5-fido. Anthera? inclusa?.

Styli rami semisubulali extùs pilis erectis bispidi intùs plani glabri.

Acha?nium glabrum compresso-subtetragonum , nectario alveolari basi

pyramidato, disco epigyno magno. Pappus i-serialis coroniformis, ore

brevi spinuloso.—Herba lactescens Dipsaci seu Eryngii facie. Folia

alterna sessilia setniarnplexicaulia pinnatilobala, lobis dentibusque spinosis

fere ut in Acantho spinoso. Flores purpurascentes. Capitula

suprà descripta in capitulum generale ovatum basi exinvolucratum

adgregata.

I. G. TOURNEFORTH (Lin. sp. I3I5). % in Persia, Armenia, Syrià, agro Aleppensi,

locis aridis et lapidosis. Tourn. II. ce. Silybum seu Hacub , etc. Ranw. itin. 74.

ic. — Lam. dict. 3. p. 60. Mill. ic. t. 2S7.

et. glabra, capitulis glabris. —G. glabra Mill. dict. n. 2 — Tourn. cor. 5i.

n. 1. (v. v.)

fi. araneosa, capitulis araneosà lanugine obsitis. — G. Tournefortii Mill.

dict. u. 1.— Tourn. cor. 5i. n. 2. (v. s.)

XL. CORTMBIUM Linn. gen. n. 1004. Lam. ili. t. 723. Gaert.fr. -y..p. 42. t. 8

DC. rccueil mèm. i.p. 4. Cass. dict. io. p.5$o. Lessing in linnceà 1829. p. 33o.

/. i3. 20-25. et I83I./?. 691. syn.p. i5o. — Contarena Adans. pam. 1.p. 120.

Capitulum i-florum. lnvolucrum cylindraceum 2-phyllum, squamis

canaliculatis liberis, basi ibliolis exiguis paucissimis calyculatum. Cor.

canlulosa regularis, limbo 5-partito. Anthera? inclusa?, in sicco subliberata?.

Styli rami senùcylindracei. Achaenium teres oblongum basi

longè atteuuatum extùs undiquè pilis longissimis densis obsitum. Pappus

i-serialis brevis meinbranaceus, in lacinias piliformcs fissus. Herba?

Capenses, radice crassa perenni, collo lanuginoso, foliis radicalibus

liuearibus parallele plurinerviis limbo nullo ad petiolum reductis.

Caulis subnudus foliis par vis semiamplcxicaulibus apice ramuio-corvm-


CORYMB.UM. COMPOSIT^L-VERNONIACEA:. 89

bosus. Falsò dixerunt Ga?rtner semeu albuminosum, Willdenow

anth e ras vere liberas, Cassini involucri squamas cum ovario et inter

se conci etas.

1. C. NERVOSOM (Thunb. fl. cap. 729), totam glaberriraum, caule subangulato

laevi, foliis late Ianceolato-linearibus, nervis subtùs valdè promiuulis, marginibu»

crassis callosis, corymbo laxo, invol. squamis laevibus. % ad Cap. B. Spei,

circa urbem (Th. Gaud. ! Bnrch.! 11. 6771 ), ad montem Tabnlarem et Kleindrakenstein

(Dreg.!), in distr. Uitenhagen (Eckl. et Zeyh.!). C. glabrum

Lin. f suppl. p. 392. Lam. ili. t. 273. f. 2. Less. 1. e. non Thunb. Pluk. t. 272.

f. 4? Axillae et bases foliorum nunc glabra? nunc subbarbata?. Folia 3-6 lin.

lata , nervis 5-7 subtùs quasi quadratis. (v. s.)

2. C. GLABRUM (Thunb. fi. cap. 729), totum glaberriraum , caule subangulato

laevi, foliis linearibus seu anguste lanceolatis, nervis subtùs prominulis, marginibus

non incrassatis, corymbo laxo, invol. squamis laevibus. ? r ad Cap. bona?

Spei (Th.), ad Drakeenstensberg et Onder-Bokkewald (Dreg.!), in distr. Worcester

(Eckl. et Zeyh.! ). C. gramineum Lam. dict. 2. p. 129? ili. t. 723. f. 3.

Affine priori sed folia longlora, 2 lin. tantùui lata, nervis mollò minùs prominulis,

margine non ìncrassato. (v. s.)

3. C. CYMOSUM ( E. Mey.! in Dreg. coli. n. i525), totam glaberrimura, caule teretiusculo

laevi, foliis linearibus ad marginem non incrassatis, nervis vix snbprominulis,

corymbo couferto, invol. squamis laevibus. ^ ad Cap. Bona* Spei,

in parte Colonia? orientali (Burch.! n. 6661), ad Paarlberg (Dreg. ! ), in StelJ.enbosch,

Swellendam et circa urbem (Eckl. et Zeyh. ! ). Priori affine sed coryinbus

oonfertus nec laxus. An C. gramineum Lam. hùc potiùs referendum ? (v. s.'

4. C. SCABRUM (Linn. f. suppl. 392), caule tereti muricato, foliis elongato-linearibus

glabris planiusculis, invol. squamis extùs muricatis. % ad Cap. B. Spei in lateribus

montiura prope urbem (Th.), ad Paarlberg (Dreg.!), distr. Worcester

(Eckl. et Zeyh.!). Thunb. fl.cap. 729. Lam. ili. t. 723. f. 1. Less. l.c. — Borra

afr. t. 70. fi. Pluk. alm. t. 272. f. 5. mal. et ideò C. Africanum Lin. sp. i3i7<

Burm.! prod. 9.5. sed C. glabrum eodem nom. insignitimi adest. Folia 3-5 lin

lata , basi canaliculata. (v. s.)

5. C. FILIFORME (Lin. f. suppl. 392), caule tereti muricato, foliis convoluto-semìteretibus

glabris, involucri cylindriei squamis extùs muricatis. % ad Cap.

B. Spei in monte Tabulari et aliis cire^a urbem locis (Burch. ! n. 6663. Dreg. !

Eckl. et Zeyh.!). Less. 1. e. Thunb in fl. cap. forte non iminerilò cura priore

coojoaxit. C. gramioeum Burm. ! prod. fl. cap. 25. (v. s.)

6. C. LUTEUM (E. Mey.! in Dreg. coli. n. 1527), caule tereti muricato subsetuloso

foliis lineari-filiforraibus glabris, invol. oblongi snbtnrbinati squamis vix sub

scabris. If, ad Cap. Bona? Spei circa Paarlberg legit el. Drege! Corolla? lutea?

Habitus C. fìliformis sed invol. squama? latiores magis foliaceà? vix ac ne vi'2

scabroe. (v. s.)

7. C VILLOSUM (Less. in linna?à i83t. p. 691) , caule hirsuto, foliolis planis utrin

què muricatis et hirsutis, invol. squamis muricatis subvillosis. % ad Cap

Bona? Spei. Burch. ! n. 6760. Dreg.! Eckl. et Zeyh. ! C. villosum et C- birsutun

Thunb. fl. cap. 730 et 729. C. hirsutuni Ecklon ! pi. exs. cap. in h. Duoant

"Variat plus mioùs hirsutum et. enra pili paociores magis moricatom evadit

(v.S.)

8. C. OONGESTUM (E. Mey.! iu Dreg. coli.) , caule hispido, foliis elliptico-lanceo

latis utrinquè attenuatis submembranaceis utrinqoè hirtellls, corymbo congesto

involucri squamis hirtellls. 9£ in Cap. Bona? Spei ad Drakeenstensberg ah

2-3oo ped. legit ci. Drege! et in distr. Worcester ci. Ecklon et Zeyber. Foli;

infer. pollicem, imo sesquipollicem lata. (v. s.)DICOTYL. SEU EXOGENTE.

XLI. ROLANDRA Rottb. coli. hafn. 2. p. 256. Swartz fi. ind. occ. i388. /. 17.

Cass. dict. 46./?. 170. Less. in linn. 1829./;. 332./. 44. r )5.sj7i.p. i5o. — Ecbinopis

sp. Lin.

Capitula 1-flora super receptaculum generale piloso-fimbrilliferum

globosum adgregata. Invol. 2-valve comprcssum , valvis membranaceis

carinatis aristatis, exteriore longiori. Cor. regularis glabra 5-5-fida,

sa?piùs 4~fida , limbo subinflato. Stam. filamenta la?via. Styli rami semisubulati.

Achaenium oblongo-teretiusculum 4-costatum glabrum glandulosum.

Pappus i-serialis coroniformis brevis dentatus, dentibus

ciliatis. — Sufirutex. Folia alterna breve petiolata oblonga utrinquè

attenuata suprà glabra muriculata subtùs araneoso-villosa alba. Capitula

generalia globosa ramulos termiuantia sa?pè ramulis abbreviatis

falso-axillaria. Cor. alba.

I. R. ARGENTEA (Rottb. 1. e), fi In subbumldis Jamaicae, Gnadalupae, Surinami,

Cajennae, Bahia?, etc. Sloan. hist. jam. 1. p. 43. t. 7. f. 3. Plum. ed. Burm. 1.123.

f. 1. Echinops fruticosus Lin. Echinops nodiflorus Lam. dict. p. 337. Variat

foliis oblongis ovalibusve semper acuminatis, subtùs plus minùs sericeo-argenteis.

Variat adhuc cor. lobis 3, 5 saspiùs 4 ; involucri valvulà minore nunc longiusculè

nunc breve aristatà , nunc muticà, in speciminibus caeterum simillimis,

undè R. mouocanlha et R. diacanlha Cass. dict. 46. p. 171. vix ut varietates

habendae. (v. s.)

-j- Species exclusce.

R. REPTANS Willd. irrTrichospira menthoides.

R. TERMINALIS Spreng. r=;Bailliera commelinoides.

XLII. SPIRA.CANTHA H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 28. t. 3i3. Less. syn.

i5o. — Acosta DC. mss. 1S10.

Capitula 7-11 uniflora adgregata in glomerulum ovatum bracteatum

et ad bractearum axillas solitaria sessilia. Bracteà? subdisticho-imbricata?

basi concava? in spinam desinentes. lnvolucrum 4-5-phyllum , foliolis

lanceolatis diaphano-membranaceis suba?qualibus. Cor. regularis, tubo

gracili, fauce infundibuliformi, lobis 5 lineari-lanceolatis. Stylus apice

bifidus ? Achamium obovato-cuneatum la?ve. Pappus squamellulis pili—

formibus brevibus integris scabridis constans. — Suffruticulus ramosissimus.

Ramuli subpubescentes filiformes. Folia alterna breve petiolata

oblonga utrinquè attenuata integerrima suprà glabra subtùs pube adpressà

alba. Glomeruli ad apices ramulorum axillarium et ad apicem

ramorum. Cor. purpurea?. — Genus affine Rolandra?.

1. S. CORNIFOLIA (H. B. et Kunth 1. e), fi in umbrosis bumidls Nova? Granata?

ad portura Sapote prope Rio Sinu. Acosta Rolandra? DC. mss. (v.s. comra. à

ci. Bonplaud.)

XLIII. TRICHOSPIRA H. B.et Kunth nov. gen. am. 4. p. 23. t. 3i2. Less. in

linnceà 1829. P- ^4^. syn. p. i5o.

Capitulum multiflorum seu glomerulus polycephnlus, bracteis è rachide

ortis margine scariosis apice fimbriatis basi 1 nerviis apice

J-nerviis, in axillà florem unicum foventibus sed involucrum veruni

subnullum. Cor. regularis glabra, tubo tereti, fauce campanulata, lobis

4 obtusis. Anthera? è fauce semiexserta?. Styli rami exserti semisubulali.

Ach3?nium comprcssum oblongo-obovatum basi acuminatum pubcru-


COMPOSITÌE-VERNONI ACEJE. 91

lum in medio utrinquè 3-coslatum. Pappus ì-serialis, aristis nunc

2 divaricatis nunc insuper 4-5 prioribus adjectis multò minoribus. —

Herba? humiles Americana? Filaginis facie. Radicella? pubescentes !

Folia alterna aut opposita subtùs lana alba tomentosa sessilia integra

penninervia superiora opposita. Capitula axillaria et oppositifolia sessilia.

— Genus affine Rolandra? et Spiracantha?, Lessingii subtribus.

* Pappo pluriaristato.

i. T. MENTHOIDES (H. B. et Kunth 1. e), pappo pluriaristato, caule repente proenrabente,

foliis fere omnibus aaricolato-semiamplexicaulibos. 2£ in arenosis

fluvii Apares prov. Variaeosis et ia Cuba. Less. in linoaeà 1829. p. 342. f. 63,

Rolaodra reptaos Willd. herb. ex Less.

2. T. PULEGIUM (Mart. ! herb.), pappo pluriaristato , caolibas è collo ploribos

diffusis non radicantibus, foliis fere omnibus auriculato-semiamplexicaulibus.

1f in herbidis prov. Rio-Negro Brasilia? fluv. Japura conterrainis legit ci. Martius.

Valdè accedit ad T. menthoidem sed ex orani parte major, molticnolis,

non repens et aristai fructus paulò longiores. Squama? paucissimae involucri

loco. (v. s.)

** Pappo biaristato.

3. T. BIARISTATA (Less. ! 1. e. f. 57. 58. 65. 66. 70), pappo biaristato, caule erecto

ant vix adscendeute, foliis alternis subtùs tomentosis, superioribus tantum auriculatis.

(J) % ? in Brasilia tropica. Priori paulò minor, (v. s comm. à Mus.

reg. Berol.)

4. T. PRIEUREI, pappo biaristato, caule erecto, foliis siuuato-deutatis saprà glabris

subtùs canescenti-tomentosis, infer. alternis obovatis in petiolum attenuatis,

saper, oppositis basi dilatato-auricolatis. Q io Goianà Gallica ad ripas

flum. Ouessa, in solo argillaceo paludoso legit ci. Le Prieur, qui ex naufragio

miserrimo hanc et paucas alias salvavit! Herba pedalis. (v. s. comm. à ci. iuv.)

XLIV. LAGASCEA H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 24. Less. in linnceà 1829.

p. 333./. 36-38. 45. 46. 48. 78. — Noccaea Cass. dict. 25. p. 102. non Mccnch.

Capitula 1-flora in glomerulum generale adgregata. lnvolucrum

(proprium) 1 -seriale gamophyllum 4-5-dentatum tubulosum. Cor. regularis

extùs pubescens , tubo gracillimo , fauce dilatala cylindraceà ,

lobis 5 acuminatis. Stam. filam. papillosa. Styli rami semisubulati.

Acha?nium obeompresso-tetragonum pluricostatum. Pappus ì-serialis

coroniformis membranaceus brevissimus nunc subinteger nunc dentatus.—Herba?

aut suffrutices Americana?. Folia opposita sa?piùs triplinervia.

Capitula generalia terminalia bracteis plurimis ( exterioribus

oppositis) obvallata. Flores albi, flavidi aut rubri. — Nocca?a? nomen

quidem vetustius (1794), sed Kunth , qui primus genera duo conjunxit,

Lagascea? nomen admisit ex usu hortulanorum. Cur autem ci. Lessine

qui genera distinxit eorum nomina transposuit, ignoro.

Sect. 1. LAGASCA Cav. anal. se. nat. 6. (1800) p. 333. t. 44- ctomn.

fere auct. excl. Less. — Nocca?a Jacq. fragni. (i8o5) p. 58. t. 85.

f. 1. Less. syn. I5I. non Mcench.

Pappus corooiformis minimus subinteger ciliatns. — Herba? anouae. Glomeruli

ad apicem peduncoli elongati nudi solitarii. F'olia petiolata. Cor. alba?.

1. L. MOLLIS (Cav. anal. se. nat. 6. p. 333. t. 44), herbacea, foliis petiolat

acoraioatis subcreuatis molliter sericeo-toraentosis, capitulis geueralibus solitariis

longè pedunculatis. (T) in collibus insula: Cuba? et ad Santa-Fe Mexica-


92 DIC0TYL. SKD EXOGENTE. no**»*.

nomili, Desv. journ. bot. i. p. 28. t. •>.. Noeeiea mollis Jacq. frag. t. i3. Flores

albi. Involucelli foliola concreta 3-nervia. Capitula et bracteà? sericeo-villosa?.

(v.v.)

Sect. 11. NOCCJEA. — Nocca Cav. ic. 3. (1794) P- ia - '• 22 4- non Less.

— Lagascea Less. syn. I3I. non Cav.

Pappus paleis brevibus subdentatis. —Suffruticcs aut herba- perennes è Mexico.

Glomeruli adgregati foliis braeteati. Folia sessilia aut vix petiolata. Cor. albinaochroleuca

aut pnrpurascentcs.

2. L. RUBRA ( H. B. et Kunth nov. gen. am. p. 9.4. t. 3n), suffruticosa, foliis

breviter petiolatis ellipticis ovatisve subacutis dentatis coriaceo-rigidis scabris.

capitulis glomerato-corymbosis. % in temperatis Mexici ad montes Guchilapa,

etc. Noccaa rubra Cass. 1. e. Nocca rigida Cav. ic. 3. p. 12. t. 224. Sweet !

br. fl. gard. ser. 2. t. 26. Flores pallide rubentes. (v.s.)

3. L. MOCINNIANA (DC. iu Moc. ic. ined. mexic. 181/,), suffruticosa, foliis petiolatis

ovatis ovalibusve integerrimis suprà piloso-scabridis subtùs Villosis, panicula?

ramis distantibus oppositis, invol. generalis squamis 4-6 lineari-lanceolatis

flores superantibus. fi in Mexico observ. ci. Mocinno et Hanke. Huc referenda

ex ci. Mocinno Cacanaca Hern. mex. 184. ,c - *>ed foliis sessilibus et glomerulorum

dispositione differt et potiùs Lagascea 1 species hodiernis ignota! In

nostra ex ic. flora* Mexic. flores purpurei. Caulis rami et involucra apice glandnloso-villosa

; invol. sericeo-villosissima. Folia 2-2^ poli, longa, pollicem lata.

(v. ic. pict. Moc. et sp. sicc. in h. Haenke.)

4- L. LATIFOLIA, fruticosa, foliis sessilibus amplexieaulibus oblongis acuminatis

serratis integerrimisve suprà scabris subtùs molliter pilosis reticulatis, capitulis

corymboso-paniculatis. fi in Mexico. Nocca latifolia Lallav. et Lex. nov.

veg. descr. 1. p. 31. Sweet br. fl. gard. t. 215. Flores suaveolentes ochroleuci

autalbidi. Cor. fere pollicem longa\ Styli longè exserti, (v. s. ex bori. Mexic.

ubi Cervantez eam descr.)

5. L. HELIANTHIFOLIA (H.B. et Kunth 1. e), suffruticosa, foliis sessilibus amplexieaulibus

oblongis subacuminatis cordatis serratis coriaceo-rigidis suprà

scaberrimis subtùs scabriusculo-hirtellis, capitulis subcorynibosis. ^ juxta

Acapulco Mexic. Nocca-a helianthifolia Cass. 1. e. Noccaa macrophylla Zncc.

in h. Acad. reg. Monac. Cor. albida?? pcllicem fere longa». Folia 7-8 poli.

longa, 2 lata. Involucellum externè sericeo-pilosum. (v. s. comm. à ci. Mairet.)

6. L. SUAVEOLENS ( H. B. et Kunth 1. e), suffruticosa, foliis sessilibus amplexieaulibus

oblongis acuminatis superne serratis coriaceo-rigidis suprà scaberrimis

subtùs secus nervos valdè prominentes molliusculè puberulis inter eos sparse

subscabridis, capitulis corymboso-paniculatis. fi in declivitate orientali moutium

Maxicanoruni. Noccaa suaveolens Cass. 1. e. Cor. alba. Folia 4 poli.

longa, i5 lin. lata more Borraginearum demùm suprà albo-puuctata. (v. s. in

h. Ha?nk. à ci. Sfernb. comm.)

7. L. ANGUSTIFOLIA, suffruticosa, foliis breve petiolatis oblongo-linearibus integerrirais

utrinquè attenuatis villoso-scabris, capitulis villosissimis snbfascieulatis.

^in Mexico circa Leon legit ci. Mendez. Cor. ex stata immaturo 3 lin.

ìonga? albicbc. Involucellum villosissiiunm 5-dentatom, dentibus subulatis. Folia

3-4 poli, longa semij)ollicem lata non tripliuervia. (v. s.)

DÌV. IV. BoJERIE.E.

Capitula plurillora homogama. Anthera basi bicandala. Pappus setis i-serialibus.

— Arbores fiutiees aut herba? Madagascarienses, omues à ci. Bojer detecta.

XLV. SYNCHODENDRON Bojer in liti. iS33.

Capitulum plurilloi uni bomogamum (ex Bojer), reeept. angusto nudo,

invol. obeonici squamis multiserialibus imbrieatis coriaceis siccis sia-


UUiYlFUÒii /E-VERNONI ACEiE. 93

bris, exter. brevissimis, intimis longioribus linearibus. Cor. tubulosa?

a?quales 5-fìda?. Anthera? longè caudata? exserta?. Styli rami breves

glabriusculi. Acha?nia lereliuscula subvillosa. Pappus uniscrialis, setis

rigidulis integris sublaminatis cor. longitudine sequantibus. — Arbor

Madagascariensis 5o-pedalis Compositarum omnium maxima! Rami

iuniores petioli et imo folia pube brevi velutino-tomentosà obtecta.

Folia alterna petiolata integra orbiculata aut obovata , demùm superne

Jabra. Capitola ante folia secus ramos juniores et crassos sessilia

fàsciculata, 2 lin. longa. (Bojer.)

1. S. RAMIFLORUM ( Bojer ! in litt. iS33 et i835). fi in insula? Madagascar prov.

Emirnensi in val'.ibus inter raontes excelsos et circa pagos cultura. Floresceutia

hujus arboris Madagascariensibus tempos oryza? col tara* proprium indicai

(Bojer;. (v. s. comiu. à ci. inv.)

XLVI. CENTAUROPSIS Bojer in litt. i833.

Capitulum pluri- (12-20-) florum bomogamum. Reeept. angustum

areolatutn paleis linearibus paucis deciduis onustum. Invol. oblongum

arctè imbricatum, squamis coriaceis obtusis, ext. brevissimis, inter.

elongatis fere linearibus. Cor. tubulosa?, fauce vix dilatala, limbo 5dentato,

exter. incurva? majores. Anth. loculi basi producti in appendices

polliniferas ? Stigm. 2 longa exserta divergentia recurvatoreflexa

setis hispicla. Acha?nium teretiuscuìum gracile striatum glaberrimum

erostre. Pappus ì-serialis è margine calyculi coroniformis

uchienium coronantis ortus rigidus, setis ina?qualÌDUS acha?nio duplo

triplòve brevioribus, in margine capituli brevioribus aut subnullis.

— Frutices Madagascarienses sylvicola?. Folia alterna breviter petiolata

subintegerrima obovata aut ovalia basi cuncala penninervia. Capitula

corymbosa aut solitaria ovato-oblonga. Flores ex sicco purpurascentes.

— Genus affine Stokesia?, Platycarpba? et Distepbano.

1. C LANUGINOSA ( Bojer ! in litt.), foliis late obovatis obtusissirais suprà adultis

glabriusculis, subtùs ramulis pedunculisque dense velutino-tomentosis, capitulis

laxè corymbosis. ^ ? 5 ? i n insula? Madagascar sylvis vastis loco Bé-Fourouu

dicto detexit ci. Bojer! Folia 6 poli, longa 4 poli, lata, basi distinctè

cuneata, suprà jun. furfuraceo-tomcntosa, adulta pnnctulis elevatis subscabrida.

Invol. squama exteriores dorso velutina. Flores in invol. 12-13. Cor. extùs

incurva?, (v. s. comm. à ci. inv.)

2. C. FRUTICOSA ( Bojer ! in litt.), ramulis junioribus vix pubescentibus , foliis

ovalibus involucrisque glaberrimis, pedunculis solitariis angulatis. fi ad margines

sylvarum in prov. Emirnensi inter. ins. Madagascar detex. ci. Bojer. Priori

multò minor. Folia pollicem longa , 5-6 lin. lata. Pedunculi folii circ. longitud.

a?quales i-cephaìi sub capitulo bracteam foliaceam ovalem sessilem gereutes.

Fructus exactè prioris sed pappus paulò longior et magis caducus. Flores vix

vidi , ex fruct. circ. 20 in invol. (v. s. comm. à ci. Bojer.)

XLVII. TECMABSIS.

Capitulum circ. 6-. ? iorum bomogamum. Recepì, angustum nudum.

invol. oblongum ante explicationem acutum, squamis arctè imbrieatis,

exter. brevibus obtusis, inter. linearibus subacutis. Cor. tubulosa? fìliformes

iuconspicua? Anth Stigm Acha?nia gracìlia subangulata

striata glabra erostria. Pappus i-seria!is, setis basi in tubum concretis

subina?qualibus erectis subrigidulis acha?nii longitudine aequalibus

invol. fere superantibus.— Frutex Madagascariensis debiiis,


94 DICOTYL. s£u EXOGENYE. TICMAES».

ramis teretibus procumbenlibus apice setoso-ciliatis yillosisque. Folii

alterna fasciculata glabra obovato-oblonga acuta basi cuneata paucidentata,

petiolis ciliato-villosis brevibus. Capitula corymbosa, pedunculis

ramosis nudis. Invol. glabra. — Genus ex floribus ignotis

dubium, et ideò Tecmarsis ( gra?cè conjectura) dictum, forte ex invol.

et pappo ad Centauropsidem et Synchodendron accedens.

i. T. BOJERI. fi ad margines sylvarum in locis umbrosis insula? Madagascar legit

ci. Bojer, qui mecum sine nomine commnn. Rami et folia io sicco non male

Bucidam referuut. (v. s. corara. à ci. iuvent. sed capitula alia juniora minima

alia nimis a?tate provecta ! )

XLVIII. BOJERIA.

Capitulum multiflorum homogamum, fl. tubulosis 5-fidis hermaphroditis.

Invol. campanulatum polyphyllum, squamis multiserialibus

longitudine suba?qualibus acutis, ext. lineari-lanceolatis foliaceis dorso

villosis, int. linearibus glabriusculis. Reeept. planum subalveolatum.

Anth. basi bicaudata?. Stylus basi bulbosus, ramis exsertis teretibus

pube minima scabridis. Acha?nia striato-subangulata glabra. Pappus

ì-serialis, setis longis subscabris basi inter se varie et breve subconcretis.

— Herba pcrenuis elata Madagascariensis. Caulis teres ramosus

pra?sertìm ad apices dense villosus. Folia caulina alterna amplexicaulia

ovato-lanceolata integra suprà sparse puberula subtùs subtomeutosa.

Capitula ad apices ramorum solitaria. Flores numerosissimi. Cor. purpurea?.

Calyx in acha?nio facile à pericarpio separatur et pappum secum

trahit ! Pericarpium teres apice cupulam exiguam styli basi per anthesin

foventem gerit. — Genus spectabile Eupatoriaceis stylo subaffine,

sed habitu et antheris Vernoniaceis referendum, dicavi ci.

Guill. Bojer, hist. nat. in insula Mauritii professori, pianta? detectori et

qui insulas Mauritianas, Madagascar et alias Australi-Africanas laboribus

indefessis egregie explorat.

i. B. SPECIOSA, in locis hnmidis iusula? Madagascar circa montes Angavou dictos

detexit ci. Bojer. Herba interdùm io-pedalis. Capitala diara. pollicari. (v. s.

comm. sine nomine à ci. invent.)

Subtrib. II. PECTIDEAS Less. in linnceà i83o. p. i34.

Capitula radiata nec discoidea. Styli fior. herm. rami apice obtusi nec

acuminati. Folia sanissime opposita. Herba? aut frutices. Species omnes

Americana?. Flores sa?pè flavi.

Div. i. LIABE^E Cass. tabi. p. 28. Less. in linnceà i83i. p. 696.

syn. p. i5i. — Vernoniearum gen. Cass. Less. in linnaà 182Q.

p.-òiS.

Cor. disci regulariter 5-fida?. Stylus fl. herm. ramis longiusculis plerumque

obtusis. — Herba seu frutices. Folia sapiùs opposita eglandulosa basi ciliis destituta,

subtùs tomentosa.

XLIX. XANTHISMA.

Capitulum multiflorum radiatimi, fl. radii ligulatis neutris? seu femineis?

integris, disci hermaphroditis 5-fidis lobis erectis. Reeept.

fimbrilliferum, fimbrillis laceris acha?nio fere longioribus. Invol. hemispha?ricum

, squamis imbrieatis coriaceis fere ovalibus obtusissimis


^wiuruoii^-VEKJNOJNIACEiK. 95

adpressis. Anthera? (disci) ecaudata?. Stylus radii brevis simplex intra

partem ligula? tubulosam inclusus, disci apice bifidus, lobis linearibus

inclusis obtusis breviter hispidulis. Achaenium obovatum vix subangulatum

pubescens. Pappus paleis elongatis acuminatis ina?qualibus, exter.

paulò brevioribus et angustioribus. — Herba Mexicana monocarpica

erecta glabra simplex apice laxè ramosa subcorymbosa, ramis erectis

foliosis. Folia caldina alterna sessilia oblonga aut linearia uninervia

rigidula, pleraque integerrima , pauca apice acute serrata. Flores lutei.

1. X. TEXANUM. (T)(2) in sylvis Mexicana? provincia? Texas legit ci. Berlandier

(pi. exs. n. 2639). Herba habitu ad Centauream cerinthefoliam fere accedens.

(v.s.J

L. HECTOREA.

Capitulum multiflorum radiatum, ligulis fcem. i2-i5 acute 3-dentatis.

Invol. pluriseriale, squamis acuminatis subimbricatis. Recepì, alveolatum.

Cor. disci glabra? 5-fida?. Stylus teres nec basi bulbosus, ramis teretibus

hispidulis. Acha?nium teres villosum. Pappus biserialis, serie exter.

paleaceà brevi, inter. elongata setiformi scabra. — Herba Mexicana

basi suffruticosa simplex erecta tota cano-villosa. Caulis teres ad apicem

usquè foliosus. Folia alterna conferta erecta oblongo-lanceolata

integra mucrone calloso superata. Capitula ad apicem caulis breviter

pedicellata subcorymbosa flava. Pappi series ext. alba, int. subrufa.

— Cor. Andromachia? sed habitus diversissimus, Stylus non bulbosus,

etc. Nomen ad Hectoris et Andromachia? affinitatem alludit.

1. H. VILLOSISSIMA. 3f 5 m Mexico prope Real del Monte legit ci. Ha?nke. Caulis

pedalis. Folia 10-12 lio. looga, 2-3 lia. lata.

LI. ANDROMACHIA H. et Bonpl.pl. eq. 2. p. 104. l. 112. Less. in linnceà 1829.

p. 318. non Cass. — Andromachia? sect. 2 et 3. H. B. et Kunth nov. gen. 4.

p. 99.— Oligactis Cass. dict. 36. p. 16. — Diplostephii sp. Spreng. — Viviania

Willd. herb. non Cav. nec Colla.

Capitulum radiatum, disco regulari muliifloro, radio uniseriali ligu-*

lato foemineo. Invol. squama? imbricata? sicca? acuminata?. Recept.breviter

paleaceo-fimbrilliferum. Cor. glabra?, disci 5-fìda?, lobis acuminatis

revolutis tubo paulò brevioribus, radii ligulata?, tubo longo,

ligula oblonga. Filam. la?via. Styli basi bulbosi rami semicylindracei.

Acba?nium cylindraceum multicostatum, valleculis hirsutis, nectario

styliformi. Pappus 2-serialis paleaceus serratus, paleis seriei ext. mulièbre

vioribus et sublaterioribus quam inter. — Herba? aut frutices. Folia

opposita petiolata subtùs tomentosa dentata. Capitula corymbosa.

Sect. 1. PLEIONACTIS.

Capitolum multi (20-3o)-florora. Ligula? radii crebra?. — Herba?, caolibas folii

que subtùs cano-tomentosis. Flores ligulati flavi. — Andromachia? vera? Kunth.

1. A. GRANDIFLORA (H. B. et Kunth 1. e. p. 99), herbacea ramosa, foliis ovatis

acutis leviter cordatis suprà glabris rugoso-bullatis subtùs albo-lanatis , petiolis

alatis basi auriculatis et connatis, capitulis 3is-4is.Ve corymbosis. % in arld*

prope urbem Alatisi Quitensium. Diplostephium grandiflorum Spreng svst 3

p. 544.

8 * J ' '

2. A. IGNIARIA (H. et Bonpl. pi. eq. a. p. 104. t. 112), herbacea ramosa , foliis

ovatis acatis basi obtasis saprà glabris sabtùs albo-lanatis, petiolis basi aaricu-


96 DICOTYL. SEU EXOGENTE. ANDROMACHIA.

latis et co nn a tis, capitulis fasciculatis in corymbos terminales trifidos dispositis.

% in alta planitie Quitensi. H. B. et Kunth nov. gen. 4- p- ioo. Less. iu

Franala 1829. p.3i8. Amellus floribuados Willd. herb. ex Less. Diplostephinm

igniarium Spreng. 1. e. Liabum Bonplandii Cass. dici. 26. p. 206. Tomentum

Agarici igniarii succedaneum.

3. A. SOLIDAGINEA (IL B. et Kuath 1. e. p. 100), herbacea ramosa, foliis ovatooblongis

acuminatis basi rotundatis et iu petiolum basi nudum decurrentibus

suprà glabris subtùs albo-tomentosis, corymbis terminalibus ramosis, ramulis

fasciculatis. ![. in Andibus Peruvianomm inter Ayavaca et fl. Culaco. Diplostephiura

solidagineum Spreng. syst. 3. p. 544- (v. s. -in h. reg. Acad. Monac.

specimen Peruv. à descr. Kunth discrepans tantum tomento pagina inf. fol.

in sicco rufo nec albo.)

4. A. VKRBASCIFOUA (IL B. et Kunth 1. e. p. 100), herbacea ramosa , foliis oblougis

acutis basi in petiolum nudum angustatis suprà rugoso* bulla tis glabris

subtùs lacunosis cano-lanatis, corymbis terminalibus ramosissimi», capitulis

fasciculatis. % iu montibus Quitensium cum Ciucilonà inter Malacates et Conzanaraa.

Diplostephiurn verbascifolium Spreng. 1. e.

5. A. MELASTOMOIDES (IL B. et Kunth 1. e p. ror. t. 337), herbacea ramosissima,

foliis oblongo-ellipticis acuminatis basi acutis coriaceis suprà scabris subtùs

cano-tomentosis, petiolis nudis, pedunculis axillaribus et termiualibus polycephalis.

9£ in temperatis prope lbague Novo-Granatensium. Less. in linnaà

1829. p. 3i8. f. i-3. 6. Diplostephiurn melastomoides Spreng. 1. e. Viviania

bicolor Willd. herb. ex Less.

Sect. 11. OLIGACTIS H. B. et Kunth nov. gen. 4* p- 101.

Capitulum pauciflorum. Ligula? radii 3-7. — Frutices, ramis glabris. Flores

lìgula ti pallidi forte albi?

6. A. NUBIGFNA (IL B. et Kunth nov. gen. 4- p. 102), fruticosa, foliis lanceolatooblongis

acntis basi obtusis membranaceis suprà petiolisque glabris subtùs

nervo medio excepto albo-tomentosis , corymbis terminalibus ramosis, capitulis

pedicellatis. ^ * n excelsis montis Chimborazo. Diplostephiurn uubigenum

Spreng. syst. 3. p. 543. Oligactis nubigena Cass. dict. 36. p. 17.

7. A. SESSILIFOLIA (IL B. et Kunth 1. e), fruticosa , foliis oblongis acutis basi

rotundatis membranaceis suprà glabris subtùs petiolisque albo-tomentosis,

paniculis axillaribus et terminalibus, capitulis conglomeratis sessilibus. fi in

Peruvià? Diplostephiurn sessiliflorum Spreng. 1. e. Oligactis sessiliflora Cass.

1. e.

8. A. VOLLBILIS (H. B. et Kunth 1. e), volnbilis , foliis lanceolato-linearibus

acutis breve petiolatis suprà glabris subtùs cano-tomentosis, paniculis terminalibus

simplicibus, capitulis solitariis pedicellatis. jy? in monte Antisanà Quitensium.

Diplostephiurn volubile Spreng. 1. e. Oligactis volubilis Cass. 1. e.

-[- Species exclusa.'.

A. ACAULIS Kuath. = Liabum acaule.

A. HIERACIOIDF.9 Kunth. = Liabura hieracioides.

A. JUSSI.EI Cass. •=. Liabura Jussiai.

A. POITEAVI Cass. = Liabum Brownei.

LII. LIABUM Adans. fini. a. p. l3l, excl. sp. Cass. dict. 26. p. 2o3. excl. sp.

Less. in linnaeà 1829. p. 319. — Andromachia' sp. Kunth. — Andromachia

Cass. bull, philom. 1817. />• 184 - non Bonpì. — A nielli sp. Linn. Starkea

Willd. sp. 3. p. 2216. — Siarckia Juss. dict. 5o. p. 4©3.

Capitulum radiatum, disco regolari nniltifloro, radio uniseriali li*>u-


COMPOSITA- VERNONIACEÌE. 97

tato fcemìneo. Invol. squama? imbricata? subulala?. Reeept. fimbrillis

membranaceis subulatis hispidum. Cor. glabra?, disci 5-fìda? regulares,

lobis 5 linearibus tubo brevioribus , radii ligula?formes longa? lineares

apice integra?. Styli (disci) rami semiteretes graciles parcè hispidi.

Achaenium cylindraceum striatum , callo basilari instr. Pappus ì-serialis

setis filiformibus barbellatis subinsequalibus. — Herba? Americana?

sa?pè cano-lanatae, cauiescentes aut acaules. Folia opposita triplinervia

subdentata. Flores flavi.

€. 1. Capitulis plurimis corymbosis. —Starkea Willd. I. e.

1. L. BROWNEI (Cass. dict. 26. p. 2o3), caule erecto inferno folioso tomentoso,

foliis ovatis suhserratis in petiolo in attenoatis suprà lanuginosis demùm glabris

sabtùs tomentosis, cymà umbeUatà terminali, pedunculis elongatis aliis monoaliis

oligocephalis. % in Jamaicà et Santo-Domingo. Solidago P. Brown. jam.

320. t. 33. f. 2. Amellus unibellatas Linn. sp. 1276. Swartz! obs. 3io. Starkea

umbellata Willd. sp. 3. p. 2216. Andromachia Poiteavi Cass. hall, philom. 1817.

p. 184. Variat foliis obtusis et acutis. (v. s.)

2. L. JOSSI^I (Cass* dict. 26. p. 2o5), caule erecto glabriusculo sabangnloso,

foliis petiolatis ovalibus dentatis basi stipulato-auriculatis suprà glabris subtùs

tomentosis, capitulis in cymam paniculato-corymbosam dispositis. 1f in Perugia.

Andromachia Jussia?i Cass. bull, philom. 1817. p. 184. Conyza stipulata

Vahl in herb. Juss.

§. 2. Capitulis solitariis. — Chrysactinium H. B. et Kunth l. e.

3. L. HIERACIOIDES , caole procombente 'cano-lanato, fohis sessilibus connatis

lanceolatis acutis subdentatis suprà pilosis subtùs cano-lauatis, peduncnlis terminalibus

i-cephalis. lf in siccis temperata» prope Loxam Quitensiura. Andromachia

hieracioides H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 98. Solidago hieracioides

Spreng. syst. 3. p. 543.

4. L. ACAULE, caule subnullo, foliis radicalibus sessilibus lanceolato-oblongis

basi angustatis remote dentatis suprà glabris subtùs dense candido-lanatis ,

scapo erecto longissimo i-cephalo lanato. *ìf. in montibus Qnitensibus. Andromachia

acaulis H. B. et Kunth nov. gen. 4» P- 98. t. 336. Solidago acaulis

Spreng. syst. 3. p. 543.

j~ Species exclusa.

L. BoNrLANDii Cass. =: Andromachia igniaria.

LUI. ALIBUM Less. syn. i5i.

Omnia Liabi sed pappus disci biserialis, serie exteriori coroninomii

dentata, interiori multisetaceà : radii coroniformis dentatus ì-serialis.

— Herba trichotoma erecta Australi-Americana. Rami teretes birsuti.

Folia opposita obsolete aurieulata et connata ovato-elliptica integra seu

basi pinnatifida suprà hirsutiuscula subtùs tenuiter albo-tomentosa.

Capitula solitaria nutantia. Invol. squama? biseriales aequales oblongoelliptica?

mucronata? plurinervia?. Reeept. planum nudum. Achsenia

turbinata hirsuta.

1. A. LIABOIDES (Less. I. e). — in Pomalacte America? a?quinoctialis.

LIV. CACOSMIA H. B. et Kunth nov. gen. 4- p. 289. t. 404. Cass. tabi. xx.

n. 4. Less. in linnceà 1829. p. 338. fi 3i. 53-55. syn. i5i. — Xanlholepis

Willd. herb.

Capitulum radiatum, floribus disci plurimis hermaphr., radii ligu

latis feemineis. Invol. teres imbricatum , squamis siccis plurinerviis

v. 7


DICOTYL. SEU EXOGENÌE. CACOSMIA.

,, _,.,,.,_, ipticà apice 5-crenulatà tubo duplo longi

la?via. Styli rami semicylindracei. Acha?nium obpyramidatum 4-quetrum

truncatum glaberrimum, nectario styliformi. Pappus o. — Herba

suffruticosa graveolens. Rami tenuiter lanari. Folia opposita subpetiolata

connata ovato-oblonga remote dentata trinervia supra rugosa

glabra subtùs pubescenti-cana. Corymbi ad apices ramorum axilla-

rium. Cor. flava?.

i, C. RUGOSA (H. B. et Kuath, 1. e). % in AndibuS Peruvia?. Xantholepis loraentosa

Willd. herb. ex. Less. 1. e.

Div. il. EUPECTIDE^E. — Pectidea? Less. in linnceà I83I. p. 706.

syn. p. i52. — Tagetinea? Pectidea? plera?que Cass. tabi.

Corolla disci subbilabiata aut rarissime ìegulariter 5-dentata. Styli disci rami

semicylindracei breves. — Herba? glabriuscula? plera?que annua? Americana?.

Folia opposita basi linea transversali subconnata pellucido-^rauctata uninervia

basi denticulis setigeris cibata, apice rariùs subserrulata. Invol. i-seriale. Reeept.

nudum. Cor. flava? glabra? nunc regulares 5-dentata? nunc lobo unico profundiùs

fisso subbilabiata?, lobo exteriore indiviso, inter. 4-dentato. Anthera? ecaudata?.

Stylus radii glaber. Achaenia angulata basi attenuata, callo basilari. Pappus flavescens.

— Pectidea? à ci. Cassini ad Tagetineas retata, à ci. Kunth inter Tagetern

et Steviam media?, à ci. Lessing juxta Liabeas in Vernoniacearum tribù adniissa?.

LV. PECTlDOPSIS.

Cor. disci regulariter 5-dentata?. Pappus paleaceus brevis 5-dentatus.

Herba boreaii-americana basi ramosa diffusa la?vis. Folia angustolinearia

basi dentato-ciliata. Capitula solitaria brevissime pedicellata.

Invol. 8-phyllum. Radii ligula? 7-8. — Habitus Pectidis sed pappo

eodem jure ac Pectidium et Lorentea separanda.

1. P. ANGUSTIFOLIA. (T) in Americ. bor. montibus dictis Rocky-Mounlains. Pectis

angustifolia Torr. acc. rock, mount. hi ann. Lyc. N.-York. 2. p. 2i4-

LVI. PECTIDIUM Less. in linnceà i83i. p. 706. syn.p. \5i. — Pectis Cass. dict.

38.p. 202. non Less. — Pectidis sp. Linn.

Cor. disci regulariter 5-dentata?. Pappi seta? subulata? rigida? cornea?

la?ves nuda? demùm divergentes. — Herba annua glabra erecta di- aut

trichotoma. Folia linearia cilia utrinquè i-'i basi gerentia glandulis

grossis pellucidis ad utrurnque nervi meclii latus ornata Capitula longè

pedicellata solitaria. Invol. 5-phyllum. Ligula? breves.

1. P. PUNCTATUM (Less. in linnasà i83i. p. 707). (i) in insulis Cariba?is nempè

Santo-Domingo (Berterol), Santo-Thomasio (Ehr.), Sancta-Martha (West.!),

Sanctae-Crucis (Jacq.) , Porto-Ricco (Ledru ! ). Pectis punctata Jacq. araer. 216.

t. 128. Linn. sp. i23o. Swartz obs. p. 3o8. Linn. fìl.! herb. Pectis linifolia

Ga?rtn. fr. 2. t. 171 (excl. syn.). Lam. ili. t. 684. — Plum. et Burm. t. 86. f. l?

Sloan. jam. hist. 1. t. T49. f. 3? sed icon utràque pessima et forte reniovenda.

Conf. Pectidem linifoliam et Swartzianam. (v. s.)

LVII. PECTIS Less. in linnceà I83I. p. 708. syn. i53. — Lorentea Lag. nov. gen.

(1816). p. 28. Cass. dict. 27. p. 202. nec Less. nec Ort. —• Chthonia Cass. bull.

philom. iSij.p. 33. — Pectidis sp. plera'que Linn.

Cor. disci obscurè bilabiata?. Pappus disci et radii uniserialis, paleis

basi scariosis latis, apice setiformibus serrulatis , sa?piùs ina?qualibus. —


Firn. COMPOSITTE-VERNONIACE/E. 99

Herba? annua? aut rariùs perennati Ics. Folia glabra margine augustissime

cartilaginea. Capitula pedunculata, ramis nempè floridis nudis aut

bracteolatis i-cephalis elongatis, aut subsessilia inter folia plus minùs

occultata.

* Capitulis pedicellatis, pedicellis nudis capitulo longioribus.

i. P. LINIFOLIA (Liuu. sp. i25o. amcen. 5. p. 107), caule suberecto tricbotomo

tetragono ad augulos puberulo, foliis linearibus mucronatis margine scabris

"rosse glandulosis basi cilia setosà gerentibus, capitulis pedicellatis /^-iSfìori

ceo

(Less.).—

icon à descr. Less. in plurimis recedit nec male Pectidis convenit.

?.. P. SWARTZIANA (Less. in linnaeà I83I. p. 7ir), erecta, ramis patnlis glabris

subtretagonis, foliis oblongo-linearibus acutis basi cilia 2 utrinquè gerentibus

grosse pellacido-glandulosis, pedicellis ex dichotomiis et apice ramorum

àphvllis elongatis i-cephalis, invol. squamis 5-6 linearibus obtusiusculis subcouvolutis,

floribus io, achamiis glabriusculis, pappo i-seriali brevi dentatoeroso

radii brevi ina?quali interdùm uniaristato. (f) in Sancti-Domingi aridis.

Pectis patula Linn. fil. herb. P. punctata Swartz in herb. L'Hér. P. ciliaris

Swartz obs. bot. 307. non Linn. P. Swartziana? Chthonia leptocephala Cass.

dict. 27, p. 206? — Icon Plum. ed. Burm. t. 86. f. 1. ad P. punctatam à Linneo

et Lessingio relatam huc meo sensu pertinet, sed pessima! Icon Plum.

t. i5i. f. 2. à Linnaeo ad ciliarem suam relata toto ccelo differt, nec descr.

amcen. acad. convenit. (v. s.)

3. P. CAPILLARIS, caule erecto diffuse ramoso glaberrimo, foliis linearibus basi

setigero-ciliatis subtùs glandulas grossas ad utrnmque nervi medii latus gerentibus,

pedicellis elongatis capillaribus, invol. squamis 5 oblongo-linearibus

acutis margine scariosis , capitulis i2-i5-floris, ligulis oblongis minimis, pappo

5-aristato. 0 in Mexici ditione Oaxacana prope las Bacas septemb. fior. Caules

pedicellique purpurascentes tenues. Herba 5-6 poli. (v. s. comm. à ci. Mairet.)

4. P. TENELLA, caule herbaceo erecto glabriusculo tetragono oppositè ramosissimo,

foliis linearibus submucrouatis marginibos subrevolutis minute et parcè

glandulosis cilia ad basin utrinquè sa?piùs solitaria gerentibus, pediceliis i-cephalis

parcè bracteolatis capitulo paulò longioribus, invol. squamis 8 linearibus

obtusis convolutis, floribus I3-I5, pappo radii 3-4, disci 5-6-setoso. (T) iu

Mexico prope Laredo ad Tamaulipas legit ci. Berlandier fior, mense julio.

Herba 3 pollic. glabra. Radix exilis simplex. Fol. 9-12 lin. longa. Flores

flavi, (v.s.) •

5. P. ELONGATA (H. B. et Kunth nov. gen. 4* P- 262. t. 3q2 ), caule erecto subtereti

glabro virgato, foliis elongato-linearibas acatis basi dentibus aristatis

utrinquè 3-8-ciliatis utrinquè subscabris, capitulis subcorymbosis ad apices

ramulorum pedicellatis, involucri squamis 5 lineari-oblongis acorainatis, pappi

paleis in disco et radio 10-20 setiformibas scabris ina?qnalibus. (T) circa Pa»

payan ? ( Kunth ), ad Hondam (Willd.), ad Panama ( h. Ha?nke ! ^ Herba pedalis

basi simplex. Folia i5-i8 lin. longa, 1-1^-lata. ( v. s. in h. Haenk. à ci.

Sternb. comm.)

6. P. BONPLANDIANA (H. B. et Kunth nov. gen. 4. p. 263), erecta oppositè aut

dichotomè ramosa, foliis lanceolato-linearibns acuto-mucronatis grosse pellucido-glandulosis

basi dentibus aristatis 1-2 utrinquè ciliatis, capitulis terminabbos

et alaribus longè pedunculatis solitariis, involucro sub-10-phyllo

pappo disci 5-setoso, radii panaselo, utroqne ina?qnah setis 3 elongatis scabris

2 brevibus membranaceis denliculato-erosis. (T) in Mexico prope Gueretaro et

Tampico de Tamaulipas. Less. in linna?à i83r. p. 712. P. lioearis Willd. herb.

ex Less. Achaenia pilosiuscula. Pedunculi sesquipollicares. (v. s.)

7. P. UNIARISTATA , caule herbaceo erecto tereti .glabro oppositè ramosissimo,

foliis linearibus raucronato-aristatis cilia utrinquè 3-4 ad basin et «landulas


100 DIC0TYL. SEU EXOGENJE. rEcTrs.

pellucida* ad utrumque nervi medii latus i-seriatas gerentibus, pedicellis elongatis

bracteolatis i-cephalis, invol. squamis 5 linearibns acuminatis, floribus

circ. IO , pappo radii et disci coroniformi bine in setam unicam aristatam prodncto.

(J)? in Mexico. Herba pedalis elegans tota glabra. Cor. flava?. Folia

6-10 lin. longa, vix ultra lineam lata. (v. s. comm. à ci. Alaman.)

S. P. TYGM^A (H. B. et Kunth nov. gen. 4. p. 262) , caule erecto basi ramoso,

rarais teretibus puberulis fastigiatis, folùs lanceolato-linearibus acuminatopiliferis

per totam longitudinem dentibus aristatis ciliatis, capitulis terminalibus

subcorymbosis brevissime pedicellatis inter folia suprema absconditis,

capitolis 12-floris, invol. 5-phyllo tubuloso, pappi paleis 3-io subscariosis ina?qualibos

scabris. (f) ia calidis prope Houda ad fl. Magdalena?. Less. in linna?à

I83I- p- 713. P. miauta Willd. herb. ex Less. non Lin. Proxima dicitur P. serpyilifolia?

et ancipitis.

9. P. BERLANDIERI , caule herbaceo erecto di-trichotomè ramoso, ramis angulatis

secus angulos hinc inde subscabris, foliis linearibus mucronatis subglandulosis

superne et margine plus minùs scabridis basi ciba 2-4 utrinquè gerentibus, pedicellis

i-cephalis snbbracteolatis involucro paulò longioribus, invol. squamis

liuearibus acamioatis convolutis, pappi setis i-serialibus vix basi dilatatis disci

5-6, radii 2-3. (f) in Mexico ad Tancoyoca legit ci. Berlandier. Radix exilis

ramoso-fibrosa. Herba 5-6 pollicaris. Habitus fere Loreuteoe Ha?okeaoa?, sed

pedicellus brevior, caolis fere omninò glaber, involucra acuminata et pappus

diversus, (v. s.)

* * Capitulis sessilibus aut subsessilibus.

io. P. ANCErs (Less. in linnaeà i83r. p. 7*5), canle adscendente trichotomo ancipiti

biseriatìm puberulo, foliis obovato-linearibus muticis subtùs glandulosis

margine scabris basi setigeris, capitulis subsessilibus circ. i3-floris, ligulis bre- •

vissimis, invol. squamis 5 obtusissimis, pappi paleis latiusculis in disco 4-5, in "

radio 3 hand unilateralibus. (T) Patr. non satis nota. An ins. Caribea?? Achaenia !

hirsntiuscula.

11. P. COSTATA (Ser. et Mere.! mss. in h. DC), prostrata ramosissima, foliis (

oblongis acuto-mucronatis basi dentibus aristatis utrinquè 2-5-ciliatis, capitulis

inter folia suprema congesta subsessilibus, involucro 5-angulato 5-phyllo,

pappi paleis 3-5 membranaceis erectis basi latis apice aristatis subserratis inaequalibus.

(f) in insula Cuba legit ci. Ramon de la Sagra. Lorentea prostrala

Lag. nov. gen. et sp. p. 28. n. 359. (v. s.)

12. P. PROSTRATA (Cav. ic. 4- p. 12. t. 324), prostrata ramosissima, foliis oblongis

acuto-mucronatis basi dentibus aristatis 5-7 utrinquè ciliatis, capitulis ad ramorum

diebotomias et inter folia suprema congesta sessilibus , involucro 5-phyllo

ovafo-cylindraceo, pappi paleis raembraoaceis erectis basi latis apice sobaristatis

io disco 5 , iu radio 2 unìlateralibns. (T) in Mexico, io montibus Sancti Angeli

(Moc. ic. ined.), ad occid. urbis Guanaxuato (Alam.!), circa Leon et alibi.

Less. in lian. I83I. p. 714. Chthonia prostrata Cass. dict. 9. p. 173. P. fascicolata

Poir. dict. 5. p. 120. Achaenium hirsutiusculum. (v. s.)

i3. P. CILIARIS (Lin. sp. io5o. amcen. acad. 5. p. 497)» erecta dichotomè ramosa,

caule tetragono sub foliis bifariam poberulo, foliis linearibus amplexicanlibus

acutis basi ciliis utrinquè 3-5-ciliatis , capitulis intra folia superiora congesta

subsessilibus, invol. squamis 5, pappi paleis membranaceis lanceolatis acuminatis

serratis radii 3 inaequalibus, disci 5. (j) iu Santo-Domingo. P. ciliaris

Swartz! in herb. L'Hér. (sed descr. sua? non congr.). Less. in linnaeà I83I.

p. 708. An forte Chthonia glaucescens Cass. dict. 9. p. 173? (v. s.)

14. P. FASCICULIFLORA , erecta glabra, caule tereti subsimplici, foliis lato-linearibus

subobtusis, infer. oppositis eciliatis, summis alternis ad ramos floridos congetis

pauci-ciliatis, omnibus crebre et minute pellucido-punctatis, capitulis ad

axillas et apicem inter folia floralia congestis, invol. oblongis squamis 5 acati

ascalii, ligulis parvis oblongis, acheeniis 1-2-aristatis. (f) in Mexico legit ci

Haeuke. Affinis P. carthusianorum sed duplo major. Capitula fere ut in Campanula

glomerata disposita. (v. s. in li. Hacnk. à ci. de Sternberg misso.)


«et». COMPOSIT^-VERNONIACE^. I O T

I5. P. CARTHUSIANORUM (Less. in linna?à I83I. p. 712), caule erecto tereti sub

foliis obscurè biseriatìm pubescente, foliis lato-linearibus acutiusculis ciliis 5-9

utrinquè ad medium usque instmetis minute et crebre pellucido-glandulosis,

ramis floridis brevissimis apice coryinboso-congestis, capitulis inter folia occultatis

sessilibns, invol. squamis 6 oblongis obtusis conduplicatis, fior. cir. 12,

achamiis hirsotiascolis, pappi paleis latis in setem acuminatis, radii saepiùs 3,

disci 5.® in Santo-Domingo legit ci. Bertero, qui forte non immeritò sub

nomine P. ciliaris comm. Hoc enim apprimè convenit icon Plum. ed. Burm.

t. i5i. f. 2. à Linna?o et aliis ad ciliarem relata. (v. s.)

16. P. sERrYLLiFOLiA(Le«.inlinna?à i83i. p. 715), caule sufYruticaloso ramosissimo

procumbente basi repente, foliis oblongis obovatisve obtusis ciba

utrioqaè 3-4 ad basin conferta gerentibus glandulosis internodio longioribus,

capitulis paucis ad apices ramorum sessilibns solitariis, invol. sqnamis 5 obtusis,

floribus i5-3o, pappi paleis basi dilatata» in radio 2-3, in disco 5-6, achaenio

hirsuto. % 5 in insulis Cariba?is (Sw.) , Portoricco (Wydl.!), Sanct.-Thomas.

(Less.), Chthonia repens Cass. dict. 27. p. 2o5. P humifusa Wydl.! pi. exs.

n. 208. Icon Plum. ed. Burm. t. 95. f. 2. ad Lorenteam serpyllifoliam ab aact.

relata hoc forte ex capitulis sessilibus potiùs pertinet. Taldè accedh ad P. humifosam

Sw. (Lorenteam Less.) sed differt radice perenni, caule basi radicante

capitulis sessilibus et pappo disci uniseriali. (v. s.)

17. P. SIEBERI (Less. in linna?à I83I. p. 717), caule adscendente basi repente

tetragono subdichotomo, foliis oblongo-obovatis muticis internodio sa?piùs

brevioribus basi cilia 4-6 gerentibus, capitulis inter folia subsessilibus sparsis,

invol. squamis obtosis, pappo late paleaceo disci paleis circ. 8, radic. paucioribos.

% iu Martinica (Sieb.!) et Gnadalapà (Perr.!). Pectis prostrata Sieb. fl.

Mart. exs. sappi, n. 24. Pappi radii palea? plus quàm 2. Cor. lutea?. Affinis

P. serpyllifolia?. (v. s.)

-j- Species exclusce.

P. ANGUSTIFOLIA Torr. = Pectidopsis aDgostìfolia.

P. CANESCBNS Kunth. = Loreotea cauescens.

P. CANESCENS Less. = Lorentea auricularis.

P. DISCOIDEA Horn. zz: Leyssera capillacea.

P. HUMIFUSA Sw. = Lorentea humifusa.

P. MEIFOLIA Wall. =5 Glossocardia Boswellea.

P. MINUTA Linn. ss Bellium minutam.

P. PINNATA Lam. = Schkuhria abrotanoides.

L"VIII. LORENTEA Less. in linnceà i83i. p. 717. syn. i53. non Ort. (i) nec

Lag. (2). — Cryptopetalum Cass. dict. 27. p. 206. non Hook. — Pectidis sp.

Linn.

Corolla? disci obscurè bilabiata?. Pappus disci biserialis ina?qualis

serrulatus. — Herba? interdùm basi suffruticulosa?. Capitula pedicellata

in omnibus, unica (L. sessiliflora) exceptà.

Sect. 1. CRYPTOPETA-LUM Cass. dict. 12. p. \iZ. 27. p. 206.

non Hook.

Pappus radii paleis plarimis acamiaato-setiformibas pappo disci brevioribus

constans.

1. L. CRYPTOPETALA , caule diffuso bifariam piloso, foliis lineari-lanceolatis,

fi) LORENTEA Ort. — Sanvitalia.

(2) LORENTEA Lag. et Cass. dict. 27. p. 202. = Pectidis sp. Less. seu Chthonia?

Cass.


11)2 DICOTYL. SEU ' EXOGENJE. LORENTEA.

subtùs punctatis dentibus aristatis utrinquè 7-8-eiliatis, capitulis terrainalibus

solitariis pedunculatis, invol. cylindraceo 5-phyllo, ligulis brevissimis, pappi

paleis ina?qualibus pluriseriatis rigidis scabris. (f) ia Penivi à ad Guamanga

legit Jos. de Jussieu. Cryptopetalum ciliare Cass. ! 1. e. (v. s. iu h. Juss.)

2. L. H^NKEANA, caule herbaceo erecto tereti plus minùs hirsuto di- triehotomè

ramoso, foliis linearibus ant snblanceolato-linearibus mucronati^plus minùs

utrinquè hirsuto scabris cilia utrinquè 2-3 basi gerentibus , pedicellis i-cephalis

bracteolatis capitulo quintuplo longioribus, invol. squamis 5 oblongo-linearibus

subobtusis acha?nia vix superantibus, pappo disci biseriali setis 5 elongatis

ca?teris brevioribus tenuioribus, radii paucioribus brevioribus. If in Mexico

legit ci. Haenke.

et. hirsuta, ramis foliisque hirsuto-scabris, ciliis foliorum breviuscnlis. (v. s.

in h. H.tmke à ci. Sternberg comm.)

fi. Iteviuscula, ramis foliisque glabriusculis, setis foliorum longioribus.—

Etiam in Mexico legit ci. Ha?nke. Habitus omninò Pectidis Berlandieri, sed

caulis basi durior et verisim. suffrnticulosus, pappus et involucra valdè

diversa etc. (v. s. cura var. a.)

3. L. HUMIFUSA (Less. in linnasà i83r. p. 719), prostrata ramosissima, foliis

obovato-oblongis obtusis sparse et minute glandulosis basi dentibus aristatis

utrinquè 2-4-ciliatis, capitulis ex axillis foliorum superiorom confertorum

breve pedicellatis, involucris ovatis 5-phyllis, pappo disci biseriali, paleis majoribus

5 membranaceis basi latis apice anguste acuminatis serratis disci brevioribus.

(i) in Autiilarum sterilibus apricis, Guadalnpà , Sancta-Cruce. Pectis

humifusa Swartz fl. ind. occ. p. i362. — Plum. ed. Burnì, t. 95. f. 2 ? (v. s.)

4. L. MULTIFLOSCULOSA, caule suffruticuloso diffuso tereti glabro, foliis latolinearibus

seu lingulatis obtusis mucronatis basi cilia utrinquè 3-4 et in pagina

inf. glandulas plurimas parvas gerentibus , pedunculis elongatis bracteolatis

i-cephalis, invol. squamis 8 oblongis obtusis, floribus 3a-6o, acboeniis glaberrimis,

pappo disci biseriali aristato serrato inacquali, radii i-seriali breviori.

If. in Perù via? montibus Guanaccentibus (sic script, in herb. an Guanuccensibus

ex Leon de Guanuco ?) legit ci. Haenke. Folia 9-12 lin. longa, 2 lin. lata.

Invol. 4 liu. longa , floribus breviora. Ligula? disco lougiores. Pappus etiam

disci achaenio brevior. [Variat ramis foliis pedunculisque plus minùs elongatis.

Specim. longifolia optimè referunc ic. Banks, rei. houst. t. 19. à Lessingio ad

Lorenteam satureioidem relatam, sed in nostra achaenia radù papposa nec

calva, (v. s. in h. Haenke à ci. Sternberg comm.)

5. L. SESSILIFLORA (Less. in linnaeà 1831. p. 720), caule berbaceo, ramis ad apicem

usquè foliatis bifariam sub foliis puberulis, foliis linearibus mucronatis

internodio brevioribus basi ciliigeris pellucido-glandulosis, capitulis inter folia

absconditis, invol. 5-phylli squamis obtusis, pappo in radio et disco conformi

— Patr. ign.

Sect. 11. STAMMARIUM JVilld. herb. — Lorentea Less. in linnceà i83o.

p. 1 35.

Pappus radii nullus aut dimidiatus auricula?formis brevis.

ti. L. AURICULARIS, canescentihirtella , caulibus erectis aut procumbentibus ramosi;,

foliis linearibus aculis basi ciliis utrinquè 2-3 instructis, capitulis

pedicellatis circ. 40-floris, pappo radii auricula?formi. (f) in temperatis prope

Chilpancingo Mexicanorum ex Less. Pectis canescens Less. in linna?à i83o.

p. i35. t. 2. f. 7-12. et i83i. p. 718. non Kunth. Stamraariura hyssopifoliam

Willd. herb. ex Less. (v. s. in h. Haenke à ci. de Sternb. comm.)

fi. Acapulcensis, caulibus diffusis, foliis latiùs linearibus, invol. disco dimidio

breviore. If,? circa Acapnlco. An species propria? (v. s. in h. Ha?nke.)

;. i- CANESCENS, canesccnti-subhirtella , caulibus basi snlfruticulosis diffuso-


LORENTRA. COMPOSITA- V ERNONI ACEiE. i o3

ramosis, foliis linearibus acutis basi ciliis 2-3 utrinquè instructls , oapìtulis

pedicellatis 4o-floris, pappo radii nullo aut brevi paleaceo setigero. ^ fi iu

Mexico ad Tebuentepec et Chiguitan. Pectis caneseens H. B. et Kunth nov.

gen. am. 4. p. 263. t. 393. non Less. Cineraria? sp. nov. Alani.! beri». Affinis

L. auricolari, sed pappos radii DUOC omninò nullus, nunc setis paucis intequalibos

coostaos, nooquàm nec coroniformis nec anricula?formis. (v. s. comm. à

Alaoian et Mairet.)

8. L. SATUREIOIDES (Less. in linna?à i83o. p. i35. t. 2. f. 7-12. et i83i. p. 718),

caolibos soffraticolosis erectis , foliis oblongo-linearibus mucronatis glabris

basi ciliis utrinquè circiter 8-10 instructis, capitulis multifloris longè pedicellatis,

pappo radii nullo. If fi in collibus arenosis prope ^era-Crux. Aster satureia?

foliis Banks in Houst. rei. t. 19. Inula satureioides Mill. dict. Inula Satureia?

Spreng. syst. 3. p. 52o.

9. L. TENUIFOLIA , glabra, caule basi suffruticuloso erecto-subdiffuso ramosissimo,

foliis linearibus acumioatis grosse glandulosis cilia utrinquè 3-4 basi gerentibus,

capitulis longè pedicellatis circ. 10-floris, pappo radii nullo, filf in insula

Alberaarle è numero archip. Gallapagos sub equatore non longè à littore Peruviano

jaceniu, legit ci. Macrae. Rami tenues teretes. Fol. 8-10 lin. longa, semilineam

lata. Involncra oblongo-cylindracea. Acha?uia elongata, radii glabra ,

disci puberula. (v. s. comm. ab hon. Soc. hortic. Londin.)

Trib. II. EUPATORIACEM Less. syn. i54- — Eupatoriea?,

Adenostylea? et Tussilaginea? Cass. tabi, xix et xx.

Stylus fl. hermaphr. superne cylindraceus , rainis longis teretibus

seu clavatis exsertis extùs superne papillosis rariùs puberulis, fl.

masc. integer aut breviter bifidus clavulatus. Stigmatis series angusta?

parùm prominula? ante medios styli ramos desinentes, rariùs apicem

attingentes, rarissime confluentes. Corolla staminigera regularis 5dentata,

dentibus sa?piùs erectis. Anthera? ecaudata?. Pollen globosum

echinulatum. — Capitula palici-* aut multiflora nunquàm i-flora ,

homogama fi. tubulosis, rariùs heterogama fl. radii tubulosis ligulatisve.

Flores (paucissimis exceptis) cyanici. Herba? aut frutices. Folia

sa?piùs opposita. — Tribus accedens lune ad Vernoniaceas et ad Senecionideas

oppositifolias.

CONSPECTUS TRIBUS.

Sublrib. I. EUPATORIEiE. Capitula homogama. (Gen. LIX-LXXXIX.)

Div. 1. ALOMIEA. Pappus nullus. (Gen. LIX-LXIV.)

Div. 11. AGERATE^E. Pappus paleaceus aut partim squamellatus.

(Gen. LXV-LXXIII.)

Div. m. ADENOSTYLEA. Pappus setosus scaber aut plumosus.

(Gen. LXXIV-LXXXIX.)

Sublrib. II. TUSSILAGFNEJE. Capitula heterogama aut dioica.

(Gen. XC-XCVII. )

Div. 1. PETASITEA. Flores foeminei tubulosi. (Gen. xc-xcm.)

Div. 11. EUTUSSILAGINEA, Flores foeminei ligulati. (Gen.xciv-xcvn.)


io4

DICOTYL. SEU EXOGENTE.

Sublrib. I. EUPATORIE7E. — Eupatoriea? et Adenostylea? Cass. —

Alomiea? Ageratea?, Eupatoriea? Less.

Capitula homogama. — Flores nunquàm strido sensu flavi.

Div. i. ALOMIEA Less. syn. i54-

Pappus nullus. —- Divisio nimis artificialis ex affinitate Alepldis cum Ager

Astemmatis cum Adenostemmate et Orsinia? cum Eupatorio , imo Isocarpha?

cum Carphophoro.

LIX. ORSINIA Bertol. in litt. i834. non in ann. st. nat. — Eupatorii sp. Balb.

Capitulum 6-7-florum. Reeept. nudum. Invol. ovati squama? 6-7

ovales erecta? tequales. Cor. 5-5-fida?, hirtella?, lobis ciliatis. Styli rami

exserti muriculati obtusi. Anthera? inclusa?. Acha?nium obeompressum

apice villosum. Pappus nullus. — Suffrutex aut Herba suffruticans

Brasiliensis. Caulis teres pubescenti-velutinus apice ramoso-corymbosus.

Folia opposita et alterna breviter petiolata ovata rigida acutiuscula

acute serrata penninervia reticulata suprà scabrida subtùs secus

nervos nervulosque dense hirta. Corymbi terminales, ramis hirsutis.

Capitula subsessilia. Invol. squama? pallida? dorso pubera? late ovales

subconcava?. — Cùm primum genus ci. Orsini à ci. Bertoloni dicatum

in Jasoniam ceciderit hoc novum consecravit ci. auctor et mecum caract.

ex specim. authentico desumptos communicavit.

1. O. EUPATORIA. fi in Brasilia? prov. Minarum Generalium ad Mariannam legit

ci. "Vauthier. Eupatorium ArmaaiBalb. pi. rar. h. taur. 1810. p. 27. t. 6. sine

loci indie. Flores albi. Folia 2 poli, longa, i5 lin. lata, petiolo 3 lin. (v. s.

comm. à ci. Vauthier sub u. 263.)

LX. PIQUERIA Cav. ic. 3. p. 19. t. 235. Willd, sp. p. 1748. Cass. dict. 41.

p. n5. Less. syn. i54- — Flaveria? sp. Juss.

Capitulum 4-5-florum. Invol. 4-5-phyllum 1-seriale oblongum. Reeept.

nudum planum parvum. Cor. tubus brevis sub dilatatus sa?piùs

hirsutus. Antherarum appendix terminalis subnulla. Styli rami obtusi.

Acha?nia juniora compressa adulta 5-angulata glabra stipiti brevi articulata.

— Herba? aut suffrutices Americana?. Folia opposita sa?piùs trinervia.

Capitula corymbosa aut paniculata parva. Corolla? alba? etiamsi

ex siccis flavas dixerit Cassini, qui sa?pissimè album videbàt flavum.

Sect. 1. EUPIQUERIA.

Capitala 4-flora. Cor. tubus hirsuto-barbatus. Invol. squama? obtusa? mucrouata?.

—• Caoles herbacei.

1. P. TRINERVIA (Cav. ic. 3. p. 19. t. 235), herbacea glabra, foliis ovato- aut

oblongo-lanceolatis subserratis trinerviis, panicula corymbosa laxà polycephalà.

% iu Mexico locis rupestribus prope S. Rosa de la Sierra (H. B.), Jalapara

(Schied. et Depp.),etc. in omnibus Mexici circuitibus ubi Xoxonitztal et

Yoloxiltic nuncupatur (Moc. fl. mex.) Àgeratum febrifugum Sess. fl. inex. ined.

Stevia febrifuga Moc. fl. mex. ic. ined. — Hern. mex. p. 353. fl. i. ex Moc. et

forte p. 4^7. f. 2. ex DC —r P. trinervia Jacq. f. eclog. i. p. 70. t. 48.Variat ramis

omninò glabris aot sub foliorum origine bifariam pilosis. (v. v. e. et s. sp.)

2. P. TILOSA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. i53), herbacea piloso-glandulosa,

foliis late ovatis aut ovato-oblongis trinerviis grosse serratis, panicula

corymbosa laxà. *5£ iu temperatis Mexici iuter Capala et Pazcoaro (H.B.).

Folia 2 ; poli, looga, 1 \ fere lata. (v. s. comm. à ci. Alaman.)


COMPOSITTE-EUPATORIACE^E. IO5

Sect. n. PIQUERIOIDES.

Capitala 5-flora. Invol. squama? striata? in appendicem subulatam desinentes.

— Caules fruticosi. Folia triloba.

3. P. ruBESCENS (Smith iu Rees cycl. 27. n. 2) , fruticosa, canle pube densa brevi

velutinà, foliis trilobis acutis glabrioscolìs, panicula dense corymbosa villosa ,

capitulis 5-floris. 5 hi Peruvià ex herb. Linn. fil.

4. P. QUINQUEFLORA (Cass. dict. 41. p. 116), fruticosa, ca'ule basi glabro apice

rofo-tomeatoso, foliis trilobis glabriusculis pellucido-glandulosis, lobis acutis

deotatis, panicula dense corymbosa snbviscosà, capitulis 5-floris. fi in Peruvià

legit Dombey. Corolla? à Cassinio dicuntur flava?, sed frequentissime ex sicco

flores albos dixit flavos. An certe à priore diversa?

Sect. in. ARTEMISIOIDES.

Capitola 3-4-flora. Cor. glabra?, tubo longiusculo basi saprà ovarium subdilatato.

Invol. squama? acuminata? aut obtusa?. — Caules fruticosi glabri apice

suramo pubescentes aut glutinosi. Folia glabra petiolata. — An genus proprium?

5. P. FLORIUUNDA , fraticosa glaberrima apice glutinosa, foliis oppositis petiolatis

ovato seu rhombeo-lauceolatis grosse dentatis, panicula? ramosissima? ramis

corymbiferis, capitulis 4-5-floris, invol. squamis acuminatis. J in Peruvià?

montanis Oronocensibus (et forte in Chili) legit ci. Harake. Inv. 3 lin. longa.

Folia fere Sedi populifolii sed membranacea. Specimina Chilensia iu herb.

Hasnkeano (forte schedula? transpositione) dieta Peruvianis simillima in ditissimis

Chileusibus herbarhs nunquàm vidi et mihi quoad patriam valdè dubial

(v. s. in herb. Ha?nk. à ci. Sternb. comm.)

6. P. ARTEMISIOIDES (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. i53), glabriuscula, foliis

caulinis oppositis petiolatis lanceolatis acumioatis basi coneatis grosse dentatis

sammis lioeari-lauceolatis integerrimis sparsis, invol. sqaamis obtusis. fi in

Peruvià (Donib.!), in frondosis Quitensiom (H. et B.), in vallibus Cordillieriis

(Harak.). Flaveria Peruviana Juss. gen. 187. Flaveria spicata Smith in

Rees cycl. v. 14. n. 2. Herba sicca subflavicans. Rami et folia novella subpubescentia,

caatera? partes glabra?, (v. s.)

7. P.^GALIOIDES, fruticosa glaberrima, foliis linearibus integerrimis subenerviis,

panicula? ramosissima? ramis racemiferls, capitulis 3-floris, involucri squamis

subobtusis. fi in Peruvià? vallibus Cordillieriis legit ci. Ha?nke. Folia 8-10 lin.

looga, vix lineam lata. Invol. 2 lin. longa. (v. s. in h. Harake à ci. Sternb.

comm. )

LXI. ALOMIA H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. i5i et 312. t. 354.

Less. syn. i54.

Capitulum multiflorum. Invol. campanulatum imbricatum , squamis

angustis acutis. Reeept. convexum nudum. Cor. tubo gracili glabro

Anthera? appendicibus ovato-oblongis obtusis terminata?. Styli lobi

elongati obtusi. Achaenia 5?-angularia apice calva.— Herba Mexicana

ramosissima glabriuscula albiflora. Piquerias (nec Ethulias) caracteribus

et habitu omninò referens.

1. A AGERATOIDES (H. B. et K. 1. e.), in Mexicis calidis prope Mescala.

Ltnuha ageratoides Spreng. syst. 3. p. 458.

LXII. PHALACR^A.

Capitulum multiflorum. Invol. squama? subbiseriales a?quales 3-ner

via? Reeept nudum Corol. tubus basi piloso-hispidus, faux ampliata,

limbus ò-fidus. Anthera? vix apice appendiculata?. Styli rami exsert


io6 DICOTYL. SEU EXOGENiE. FHALACR^A.

apice clavati. Acha?nium compresso-angulatum calvum. — Herba Peruviana

breviter puberula forte subviscida. Folia opposita petiolata

late ovata basi truncata et ad petiolum subcuneata grosse et interdùm

duplicato-dentata. Pedunculi nudiusculi apice corymbosi. Capitula

pedicellata. Flores purpurascentes. — Genus ex pappo nullo affine

Alomiae sed diversum cor. tubo hispido, invol. non imbricato , etc.

Aff. etiam Astemmali, sed differt cor. fauce ampliata nec cylindraceà,

tubo hispido nec glabro. — Nomen ex ^«txaxfoc, calvus.

1..P. LATIFOLIA. % in Peruvià circa Limam legit ci. Né*. Stevia sea Ageratam

Née! herb. Àgeratum latifolium Cav, ic. 4- p. 33. t. 357? Pianta mea (etiam

in herb. Ha?nkeano obvia) ut Cavaoillesiaua à Neaeano itinere proveuiens

apprimè, ex habitu loto, icoai et desc. respoodet, sed Cav. vidit pappimi

5-paleaceum et in meà pappus nullus. An diversa ? An à Cavan. male decr. ?

Ex Cav. vulgo Teatina nuncupatur. Petioli 6 lia. loagi pedanculique caulesque

pube brevi velutini. Limbus i poli, fere longus sesquipollic. latus. (v. s.)

fi. glabra, caule glabro, pedunculis vix apice puberulis, petiolis i5 lin.

longis, fol. limbo 3 poli, longo, 2 poli, lato, capitulis paulò majoribus.

If, Etiam habeo ex itin. Neaeano sed locum propr. ignoro, (v. s.)

LXIIL GYMNOCORONIS.

Capitulum multiflorum bomogamum. Invol. squama? i-seriales acuminata?

subenervia?. Reeept. nudum. Corolla tubulosa glabra, fauce

non dilatata, lobis brevibus conniventibus. Styli rami exserti clavati.

Acha?nium compressum dorso nervoso-subangulatum calvum. •—Herba?

Brasilienses erecta? glabra?. Caules inferno sulcati. Folia opposita petiolata

oblongo-ianceolata acuminata dentata. Pedunculi corymbosi. Capitula

pedicellata subpuberula. Flores albi. — Genus valdè Adenostemmati

affine sed achaenia calva ! Nomen ex yvptvùc. nudus, et xopavic, apex, terminus.

An stirpes sequentes sint species aut varietates dubius ha?reo.

1. G. ATTENUATA, foliis oblongato-Ianceolatis basi cuneatis secus petiolum dec

rentibus. Jf, in Brasilia? prov. Rio-Graude. (v. s. in h. Mus. reg. Par. à Mas.

imp. Bras. sub n. 782 miss.)

2. G SUBCORDATA , foliis elongato-lanceolatis basi truncatis subcordatis in peUoìum

non decurrentibus. % iu Bras. prov. Rio-Graude. (v. s. cum priori sub

n. 886 miss.)

LXIV. ISOCARPHA R. Brown. obs. comp. 1 io excl. syn. Less. in linnceà i83o.

p. 141. i83r. p. 4o5. syn. p. 154.

Capitulum multiflorum. Invol. squamis circ. biserialis conduplicatis.

Reeept. couicum, paleis acuminatis squamas refereutibus. Corolla tubulosa

5-dcntata. Styli rami elongati extùs convexi hispiduli acuti. Achaenium

prismaticum epapposum. —Herba? America? a?quinoctialis erecta?

oppositifolia?. Folia integra rariùs dentata. Capitula terminalia.

1. L ATRITLICIFOLIA (Brown. 1. e), erecta glabra, caule tereti, foliis oppositis

auriculatoconnatis aut alternis stipulato-auriculatis in petiolum alatum basi

attenuatis superne deltoideo-ovatis acuminatis grosse et obtusè dentatis triplinerviis

membranaceis , capitulis paucis pedicellatis .subpaniculatis.— in Amer.

merid. (Mill.) ad flumen Magdaleua' (Bertero!), Calidermos atriplicifolius

Spreng.! syst. 3. p. 407. Bidens atriplicifolia Linn. sp. 2. p. 1168. Spilantbes

atriplicifolia Linn. syst. veg.610. Ad aliam stirpem alludere videtur Necker cum

recejit. nudum dixit, acharaia augulata nuda, juuiora interdùm sctas 1-2-gerenria.

(v. s.)


UOCA^BA. COMPOSIT^E-EUPATORIACEÌE. 107

2. I. orrosniFOLiA (R. Brown. 1. e.), oaule dichotomo, ramis longissirais erec

tripartitis simplicibusque, foliis lanceolatis, capitulis subternis sessilibus. — in

Jaraaica? montibus. Calea oppositifolia Linn. sp. 1179. amcen. acad. 5. p. 404.

Swartz obs. 3o2. — Santolina Brown. jam. 3i5. Gaertner fr. 2. p. 391. Invol.

squama? binervia? laxa? mutica? rectilineo-acuminata? ex Less.

3. I. BILLBERGIANA (Less. in linna?à I83I. p. 4o5. in adn.), ramis flexuosis,

foliis sessilibus penninerviis basi auriculatis spathulato-rhomboideis, squamis

invol. penninerviis, àcha?rfiis pubescentibus. — in Tierra Bomba prope Carthagenam.

4. I. ECHIOIDES (Less. in linna?à i83o. p. 141. t 2. f. 14-16) , caule infernè dense

follato sopernè nudo, foliis sessilibus lineari-lanceolatis triplinerviis scabris et

hispidis, panicula corymbosa conferta, corollis apice pilosiusculis , invol. squamis

linearibus canaliculatis ciliato-hirsutis, achaeniis glaberrimis. IL? in graminosis

Mexici prope Hacienda de la Laguna. — Panicula? rami foliis suis breviores.

Invol. floribus asquale, squamis ciliatis, inter. latiùs scariosis.

•f Species exclusa.

I. BERTERII Balb. = Critonia Dalea.

Div. 11. AGERATEJE Less. syn. i55.

Pappus paleacens, squamellis membranaceis rigidisvc distinctis aut in coronam

plus minùs concretis.

LXY. COELESTINA Cass. dict. 6. suppl. p. 8. et. v. 26. p. 227. Kunth nov. gen.

am. 4.p. i5o. Less. syn. i55. — Agerati sp. auct.

Capitulum multiflorum. Invol. cylindraceo-hemispha?ricum polyphyllum

subimbricatum. Recepì, couvexum paleaceum aut nudum.

Acha?nia pentagona. Pappus coroniformis membranaceus dentatus,

paleis nempè concretis apice subincequalibus. — Hèrba? annua? erecta?

ramosa?. Caules teretes. Folia opposita breviter petiolata dentata. Capitula

corymbosa approximata pedicellata. Corolla? ca?rulea? aut purpurea?.

— Genus vix ab Agerafo distinctum et cum eo forte (eodem jure ac

s„ectiones Stevia?) coadunandum?

Sect. I. IsOCARPHOIDES.

Reeept. paleis linearibus onustum.

1. C. ISOCARPHOIDES, caule suffruticoso tereti hispidulo scabro, foliis linearilanceolatis

acuminatis subsessilibus triplinerviis integerrimis suprà scabris

subius velutino-villosis, invol. squamis lineari-subulatis scabridis, capitulis

circ. 25-floris, pappo brevi truucato. fi in Mexico legit ci. Harake. Proximè

acceda ad Isocarpham echioidem ex desèr.Less., sed habitos ab Hieracio echioidi

diversos. Caulis per fere totam longitudiuem foliosus. Pappus brevis equidem

non vero nullus. (v. s. in h. Ha?nk. à ci. Sternb. corani.)

fi. dentata, foliis majoribus hìnc inde dentatis. (v. s. cura var. et.)

2. C. PALEACEÀ (Gay! in Aodr. pi. mex. exs. n. 287), caule herbaceo erecto

tereti molliter ac brevissime velutino, foliis petiolulatis ovatis seu ovatolanceolatis

tripli- aut quintuplinerviis subdentatis suprà scabridis subtùs velutmo-villosis,

invol. squamis lineari-subulatis scabridis, capitulis 2i-floris

pappo corooiformi dentato hìnc inde in setam expanso. IL? in Mexico circa

Oaxacam legit ci. Andrieux mense jolio. Flores violacei, (v. s.)

3. C. ALBIDA, caole herbaceo erecto poberolo, foliis ovalibus utrinqoè attenuatis

yix dentatis qamtuplioerviis sopra hispido-seabris snbtos tomeatoso-hirsutis

invol. sqoamis glabrioscolis lioearibos acutis, capitulis circ. 60-floris, panno'

coromformi dentato. % ? io Mexico inter Oaxacam et Milla jolio ineunte leeit

fi. G. Andrieux. Cor. albida?. (v. 5. comm. à ci. inv. snb n. 548.)


108 DIG0TYL. SEU EXOGENJE. «UNI».

Sect. n. AGERATOIDES.

Receptacolura epaleaceom.

4. C. AGERATOIDES (H. B. et Kouth nov. gen. am. 4. p. i5i), caule pulveruleuto

scabrido, foliis ovato-oblongis acuminatis utrioquè scabris, corolla? tubo

extùs pilifero, pappo cupula?formi obtusè dentato. (J) in. Mexici montanis ut

videtur sat. frequens. Àgeratum ccelestinum Siras hot. Mag. t. 1730. Sparganophorus

ageratoides Lag. elench. h. madr. i8i5. p. 20. ex Spreng. Ageratam

corymbosam Balb. ! hort. taur. 1S06 et 1808. Pers. euch. n. 4. (v. s. sp.)

fi. lati/olia, foliis late ovatis. — in Mexico, (v. s.)

5. C. CORYMBOSA, canle glabriusculo, foliis ovatis acuminatis utrinquè subscabridis,

corolla? tubo extùs glandulifero, pappo cupula?formi inaequaliter dentato,

dentibus 2 longioribus acutis.— in Mexico? Àgeratum corymbosum

Zucc. obs. a. 85. Ccelestiua caerulea Cass. dict. 6. suppl. p. 8. An prioris varietas?

( v. v. e. in hort. Florent. à Zuccagnii tempore seminibus servataci.)

6. C. PARVIFOLIA, caole vix poberolo, foliis ovatis creoato-deotatis brevissime

petiolatis, peduaculis racemoso-eorymbosis , corolla? tubo glabro, pappo coroniforrai

obtusè dentato. — in Amer. calid. (forte circa Limam) legit ci. Née.

Petioli lineam vix longi. Limbus folii 6 liu. longus, 4. lin. latas. (v. s. ex itio.

Née.)

LX"VI. ÀGERATUM Linn. gen. n. g36. Gcertn. fr. 2. p. 398. t. i65. — Cardia

Pont. diss. Adans. fam. 123. non Less.

Capitulum multiflorum subglobosum. Invol. polyphyllum imbricatum

, squamis linearibus acuminatis. Reeept. nudum. Cor. 5-fìda?. Styli

rami elongati cylindracei obtusiusculi. Acna?nium subpentagonum basi

attenuatum. Pappus paleaceus , paleis 5-io liberis aristato-acuminatis

aut pectinatis obtusis. —Herba? plera?que annua? erecta? Americana? aut

rariùs Indica?. Folia opposita petiolata ovata dentata. Capitula corymbosa.

Flores ca?rulei aut albi. — Section.es non magis inter se differre

videntur quàm sectio Stevia?.

Sect. 1. EUAGERATDM. — Àgeratum Cass. dict. Less. syn. i55.

Pappi palea? 5 ad basin distinctà? subserrata? apice acuminata? aristata?.

1. A. CONYZOIDES (Linn. sp. 117$), caole ramoso, folùs ovatis rhombeis cordatisve

longiusculè petiolatis, pappi paleis basi dilatatis serrulatis apice longè

aristatis corollara snba?quantibns. (f) freqoeas in America et Africa aequinoctiali,

in India orientali, insalis Maaritiaais (iatrod.?) et Madera? secus vias (Low.l),

iu ios. Saadwich Owyhee (Macrae!). — Schknhr handb. t. 238. Hook. exot.

fior. t. i5. Herba valdè varians, caule nunc hispido nunc fere glabro, foliis

nunc ovatis nunc obeordatis, acntis aut obtusis, plus minùs dentatis pilosis,

petiolis hispidissimis aut glabriusculis, corollis ca?ruleis (Ag. ca?ruleum Desf.

cat. h. par.) aot albis (A. album Steud. nom. ph. p. i3), oodè plurima? species

ab auctoribos admissa? hìc ut varietates indicata?, vix inter se nunc satis distinctà?

sed tamen recognoscenda?.

et. obtusifolium, caule glabrinsculo, foliis ovatis obtusis, floribus pallide

ca?ruleis. A. obtusifolium Lam. dict. 1. p. 54» ili. t. 672 f. 1. — Sparganophorus

obtusifolius Lag. elench. h. madr. 1815. p. 25 ? (v. s.)

fi. hirtum, caole hirto, foliis ovatis acominatis. A. hirtum Lam. 1. e. Poir.

suppl. 1. p. 241. — Lara. ili. t. 672. f. 2. (v. v. e.)

y. Mexicanum, caule hirtello , foliis ovatis subobtusis , floribus caoruleis. A.

Mexicanum, bot. mag. t. 2524. Sweet br. fi. gard. t. 89. (v. s.)

«f. cordifolium, caule hispido, petiolis hispidissimis, foliis ovatis acuminatis.

A. cordifolium Roxb. hort. cale. Wall. herb. et list, n. 237. (v. s.)


ÀGERATUM. COMPOSITI-EUPATORI ACRE. 109

Sect. 11. PECTINELLUM.

Pappi palea? circ. io distiucta? per totam fere lougitudinem pectinato-cil

2. A. MELISSÌEFOLIUM, caule ramoso glabro, foliis petiolatis glabriuscalis ovatis

crenato-deotatis troncatis aut sabcordatis apice sobacutis, pedooculis corymbosis,

corolla glabra brevi, pappi paleis oblongis pectinato-ciliatis subacutis.

— in Brasilia circa Bahiam leg. ci. Salzraann (n. 43!) et Blancbet (n. i36 et

1974!). An Chrysocoma pauciflora Arrab. fl. flum. v. 8, t. 3? Petioli 6-7 lin.

longi; limbi fol. pollicem longi, 6 lin. lati. Acha?nia angulata basi attenuata

glabra, (v. s.)

3. A. MATRICARIOIDES (Less. syn. i55), caole ramoso, foliis petiolatis rhombeoovatis

obtusis creuatis glabrioscalis, pedaacalis corymbosis, pappi paleis lanceolatis

inciso-laceris pubescentibus. — in insula Cobà. Hymeuopappus matricarioides

Spreng. syst. 3. p. 45o. Anthodium patens (Spi.) Corolla Piqueria?

(Less.). Caet. ign.

4. A. DOMINGENSE (Spreng.! syst. 3. p. 446) , caule gracillirao vix puberalo ,

foliis petiolatis orbiculatis cordatis puberulis crenato-dentatis, pedooculis

i-cephalis solitariis, pappi paleis oblongis serratis breviter acumioatis corolla

dimidio brevioribus. (T) in Santo-Domingo legit ci. Bertero ! Herbula forte

decumbens. Petioli 4 lin. longi. Folia 4 Un. diam. Invol. squama? paoca?. (v. s.)

-j- Species dubice.

5. A. CILIARE (Lioo. sp. 1175), caule glabro, foliis petiolatis ovatis crenatis

obtosis. — in Ind. orient. prope Bisnagas. Plok. alm. t. 81. f. 4. Spec. omninò

obscara ~\. •

6. A.? MARITIMUM (H. B. etKooth nov. gen. am. 4. p. i5o), canle herbaceo ramoso

glabriascalo, foliis petiolatis ovatis leviter cordatis obtusiusculis crenatis

glabris, capitulis corymbosis pedicellatis , circ. 70-floris , corolla glabra, pappi

paleis crebris sobulatis. (f) ia littore iosula? Coba? prope Havanam. Corolla?

violacea?. An Eupatorii species? An genos propriaoi ?

•J- Species exclusce.

A. ANGUSTIFOLIUM Sp. = Eriophyllom angastifoliam.

A. ARBUTIFOLIUM Kaath. =Phaaia arbutifolia.

A. COELESTINUM Sims. = Ccelestina ageratoides.

A. CORYMBOSOM Balb. = Ccelestina ageratoides.

A. CORYMBOSUM Zocc. = Ccelestina corymbosa.

A. FF.BRIFUGUM fl. mex. =z Piqueria trinervia.

A. GUIANENSE Aubl. = Habecliuiara macrophyllora.

A. LATIFOLIUM Cav. = Phalacraaa latifolia.

A. LINEARE Cav. = Palafoxia linearis.

A. PEDATUM Ort. = Stevia pedata.

A. PUNCTATUM Jacq. = Stevia serrata.

A. PUNCTATUM Ort. = Stevia Eopatoria.

A. VISCOSUM Cav. = Stevia salicifolia.

LXYII. ANISOCH^TA.

Capitulum multiflorum (forte dioicum ?). Invol. ovatum imbricatum

squamis lineari-lanceolatis adpressis disco brevioribus. Reeept nudum.

Cor. tubulosa? profundè 5-fida? glabra? exter. ad peripheriam

dejecta?. Anthera? ecaudata?. Styl. in plerisque inclusus subabortivus

in paucis ramis exsertis cylindraceis subclavatis vix papillosis Achaenia

teretiuscula vix subptiberula erostria (immatura aut abortiva?)


no DICOTYL. SF.U EXOGENyE. ANISOCH^TA,

Pappus paleis sa?piùs 5 rariùs 4~5 erectis squamellosis angustis acuminatissimis

ina?qualibus. — Frutex Australi-Africanus subscandens.

Caulis teres striatus pubescens, ramis patulis. Folia alterna petiolata

late ovata basi subtruncata 5-5-nervia grosse inciso-dentata glabra ,

petiolo nervisque pubescentibus. Panicula? ramos terminantes subnuda?

laxa?. Bracteola? minima? secus pedicellos. Cor. ex sicco albida?.

i. A. MIKANOIDES. J in Africa anstr.-orieot. ad Zw. Omsamcaba et Omsamwnbo

legit ci. Drege! Petiolus semipollic. Limbus folii 2 poli, longns et latus. (v. s.

comm. à ci. inv.)

LXVIII. ADENOSTEMMA Forst. nov. gen. (1776) p. et t, 45. Cass. dict. i5.

p. 36o. Less. syn. i56. — Lavenia Swartz Prod. (1788) 112.fi. ind. occ. i32g.

— "Verbesiua? et Cotulae sp. Linn.

Capitulum multiflorum bomogamum. Reeept. planum nudum foveolatum.

Invol. campanulatum floribus fere brevius post anthesin rcflexurn,

squamis i-seriatis foliaceis oblongis. Corolla tubulosa 5-dentata

infra lobos subvillosa, fauce vix ampliata. Stigmata longè exserta apice

dilatata colorata. Acha?nium obovato-oblongum subangulatum superatum,

aristis 3-5 brevibus rigidis apice gianduia globosa aut clavalà terminatis.

— Herba? a?quinoctiales glanduloso-pilosa? seu glabriuscula?.

Folia opposita petiola ovata seu rhomboidea triplinervia dentata. Capitula

pedunculata corymboso-paniculata. Flores alili. — Nomen

Swartzii à Rajo mutuatum erat ritè conditum (pianta enim erat Verbcsina

Lavenia Linn.), sed nomen Forteri vetustius et caracterem indicat.

— Species inter se valdè affines examen ulterius requirunt.

* Caule basi radicante adscendente.

1. A. SWARTZII (Cass. dict. 21. p. 362) , caule basi radicante adscendente simplici

apice minutissime puberulo , foliis petiolatis ovato-subcordatis basi cuneatis

grosse deutato-creuatis subacutis glabris, pedunculis 3-5 corymbosis

elongatis, invol. squamis obtusis dorso glabris apice ciliolatis, acha?niis distraete

stipitatis scabridis. (Y) in subhumidis sylvaticis umbrosisque Jamaicie.

Lavenia decurabens Swartz! fl. ind. occ. i33i. Cotula A 7 erbesina Linn. aiu.

ac. 5. p. 4°7« — Sloan. jam. 126. p. 262. t. i55. f. 2. Caulis non decumbeus

ut vult Swartz sed adscendeus. Cor. i5-20 albida?. Acharaii puncta parva albida

pulveris moleculam referunt. Pappi seta? 3. (v. s.)

2. A. BERTERII, caule basi adscendente glanduloso-puberulo , foliis petiolatis

ovato rhombeis basi cuneatis apice acutis bine inde dentato-serratis glabris,

corymbo 5-7-cephalo, involucri squamis ovalibus dorso puberulis subacutis,

acba?niis distinctè stipitatis muricatis. (J)in Santo-Domingo legit amie. Bertero.

Lavenia decumbeus ex Hispaniolà Spreng. syst. 3. p. 445. A. Swartzii siraillima,

sed differt notis iudicatis , consist. foliorum magis papyraceà , capitulis duplo

fere majoribus, acbaeniis multò mag'is muricatis, setis pappi fere ubique 2

nec 3. (v. s. comm. à ci. Balbis.)

3. A. PERROTTETII, caule basi radicante adscendente glandnloso-subpuberulo,

foliis petiolatis ovatis crenatis obtusis basi cuneatis glabris, panicula polycephalà

laxà, invol. squamis oblongis acutiusculis dorso puberulis, acharaiis distinctè

stipitatis muricatis. (f) ? iu paludibus turfosis peninsula? Promoutorii

"Viridis Africana? legit.ci. Perrottet. Similis A. Swartzii, sed folia rigidiora obtusiora.

Capitula 1 I-I5. Achamia punctis glandulosis rubris muricata. Caules

rubescentes. (v. s. comm. à ci. inv.)

^. A. MAURITIANUM , caule basi radicante adscendente simplici vix apice puberulo,

foliis petiolatis ovalo-lanccolalis basi cuneatis grosse dentatis glabris,

pedunculis elongatis 3-7 in corymbura dispositis. invol. squamis obtusis


ADENOSTEMMA. COMPOSlT^-EUPATORIACEiE. 111

glabris, acharaiis la?vibus.— in insula? Manritti sylvis montosis (Comm., Sieb.

Bouton ! etc). Ad. viscosa var. Commersonii Cass. dict. 25. p. 362. Lavenia

erecta Sieber ! fl. maor. exs. 2. n. 119 et 064. Non male refert t. 42. Borra,

Zeyl. Folia papyracea cara petiolo 3-5 pollic. longa. (v. s.)

5. A. DREGEI , caole basi radicaote adsceudeoti-erecto glabro vix hìnc iodè aspeitilo

, foliis petiolatis ovatis basi loogè cuneato-attenuatis apice acotis dentatis

membranaceis suprà pube minima sparsa puberulis subtùs secus nervos glandnloso-scabridis,

corymbo laxo, pedicellis elongatis, invol. squamis ellipticooblongis

pubescentibos, acharaiis valdè muricatis. — in Africa australi ad Zw.

Omsamwnbo et Omsaracolo legit ci. Drege ! Habitus A. Mauritiani, sed achaniis

mnricatis et aliis notis facile differt. (v. s.)

6. A. MICROCEPHALUM , caule basi radicante adscendente minutissime glandulosopubero,

foliis breviter petiolatis ovatis denticulatis obtusis glabris, panicula?

laxiuscula? capitulis parvis , invol. squamis oblongis subacutis glabriusculis ,

acharaiis vix muricatis. —in Iudià orient? ad Gualpara et Silhet legit ci. Hamilton.

Lavenia viscida Ham. ex Wall. ! cat. n. 332. Affine A. Perrottetii, sed

capitulis dimidio minoribus sane prima fronte diversum. (v. s. comm. ab.

ampi. Cur. mere. angl. Ind. or.)

7. A. TINCTORIUM (Cass. dict. 25. p. 364), caole sobprocombente diffuso, radice

repeute, foliis oppositis lanceolatis imequalìter serratis glabris enerviis ,

invol. squamis obtusis.— in Cochinchinà et China ad colorem ccerulenm foliis

cootusis elicieodom eulta et cham-lonla nuncupala. Spilanthus tinctorius

Lour. coch. ed. Willd. 2. p. 590. Species ex pappi aristis 3-capitatis ad Adenostemma

ritè videtur relata, sed fruct. non descr.

* * Caule erecto , achaniis muricatis.

8. A. GLUTINOSUM , caule erecto ramoso villoso-glutinoso, foliis ovatis acutis

remote dentato-serratis ciliatis basi cuneatis utrinquè glutinoso-hirtellis, corymbo

paniculato laxo, pedicellis capitulo triplo longioribus, acha?uiis papuloso-muricatis.

— in insulis Sandwich ad alt. 45o-5oo. hexap. Lavenia glutinosa

Gaudich.! bot. voy. Freyc. p. 471. Ach. basi attenuata sessilia glabra,

sed evidentissime tuberculis niinimis muricata. (v. s. coroni, à ci. iuvent.)

9. A VISCOSUM (Forst.! nov. gen. n. i5), caule erecto pubesceute aut glabro,

foliis petiolatis obloogo-laoceolatis basi cuoeatis grosse serratis, capitulis laxè

panicnlatis, pedicellis capitulo vix duplo longioribus, acha?niis papuloso-scabrls.

O ? in ins. Moluccanis, Rawak (Cham.! ) Timor (Gaudich.! ) , et in ins.

Societatis ( Forst. ) Lavenia erecta Gaudich. in bot. voy. Freyc. 470. excl.

syn. — Putumba Rbeed mal. io. t. 63 in arenosis Malabaria? crescens, huc ex

forma foliorum forte referenda sed capitulis majoribus rufescentibus differt.

(v. s.)

io. A. PARVIFLORUM (Blum. bijdr. p. 906. sub Lavenia), caule erecto simplici

glabriusculo, foliis petiolatis rhonibeo-ellipticis obtasiusculis basi cuneatis repando-obtusè-serratis,

corymbo terminali divaricato , ramis puberulis, invol.

squamis dorso puberis, stigmatibus vix exsertis, achaeniis muricato-tuberculatis.

O in umbrosis ins. Java? circa Bnitenzorg. (v. s. in h. Blum.)

et. divaricatum, panicula laxiore valdè divaricata, invol. minus puberulis.

— io ios. Java. Laveoia erecta Blora. ! bijdr. 906. non alior. (v. s. comm.

à ci. Binai.)

11. A. FASTIGIATUM (Bluai.! bijdr. p. 905, sub Lavenia), canle erecto subramoso

glabro, foliis in petiolum attenuatis ovato-lanceolatis obtusè acuminatis

grosse et ina?qualiter dentato-serratis glabris, panicula terminali fastigiatà rarais

iuvolncrisque glanduloso-pilosiuscolis, achaeniis pube minima et tuberculis

dense scabridis. — in ruderatis et hnoii,dis ins. Java? (Blam.!), ins. Marianarnm

(Harake!), in India orient, ad Boloyà. Lavenia divaricata Ham.herb. L. erecta

var. g. Wall.! cat. n. 328. Folia papyracea 5-6 poli, longa, t ^-3 poli, lata

(v. s. )


ili DICOTYL. SEU EXOGEN.E. ADEKOSTEMMA.

13. A. ROTLEI, caole erecto teretiosculo ramoso, foliis (saltem snperioribos)

alternis ovalibus basi cnueatis subsessilibus apice acutis grosse deutalis secus

nervos ramis caulibusque brevissime pulverulento-puberulis, corymbo laxo paniculato,

invol. squamis ovali-oblongis obtusis, acharaiis muriculatis. — in

Ind. orient. regionibus ad radices Hyraalaya? sitis legit ci. Royle. Flores albi.

Affinis A. elato et hirsuto. (v. s. comm. à ci. inv.)

i3. A. ELATUM (Don prod. fl. nap. 181), caule erecto obtusè tetragono glabro

simplici, foliis ovato-oblongis subsessilibus basi attenuatis crenato-dentatis

subobtusis glabris, panicula subconfertà, invol. squamis lineari-oblongis obtusis

glabris, acharaiis sparse raoricatis. — in Nepalià. Lavenia carnosa Wall. !

cat. et herb. n. 329 (exclusis specim. nounullis casa mixtis). Lavenia elata

Spreng. syst. 3. p. 446 ex ipso in litt. ad Wall. Folia summa interdùm alterna.

(v.s.)

fi. laxum, caule ramoso, panicula polycephalà divaricata.— in Nepanlià

et Silhet. Lavenia alba (seu* alta) Wall.! cat. et herb. n. 33o. exclasà

var. C. Lavenia nudiflora hort. bot. cale, à var. et nullo modo nisi car.

indie, diferre videtur. (v. s. comm. cara var. et ab hon. aalà mere. angl.

Iod. orient. )

14. A. LATIFOLIUM ( Don prod. 181 ), caule erecto ramoso apice pra?sertìm puberulo

hirsuto, foliis petiolatis basi cuneato-acuminatis late ovato-rhombeis

aut subcordatis vix acutis grosse serratis secus nervulos puberulis, panicula

corymbosa hirsutà polycephalà, invol. squamis subacutis dorso scabridis,

acha?niis muricato-tuberculatis. (f) in Nepaulià. Lavenia latifolia Spreng. syst.

3. p. 445. Habeo ex pi. Wallichianis, sed ex confus. quadam in numer. serie

locus proprius incertus. Specim. habeo à ci Leschenault in montibus Nelligherryanis

lectum. Àgeratum strictum Sims bot. mag. t. 2410 hoc ex icon. pertiuere

videtur, sed descr. desideratur. (v. s. comm. ab ampi, aula mere. angl.

Ind. or.)

i5. A. RUGOSUM (Wight in Wall. cat. n. 33i. sub Lavenia), caule erecto basi

subfetragono ramoso puberulo seu scabrido, foliis petiolatis late ovatis subcordatis

irregulariter subtrilobis grosse dentatis nervis subtùs prominulis reticulato-rugosis

rigidis suprà glabriusculis subtùs puberulo-scabridis, panicula

laxà polycephalà, inv. squamis oblongis dorso scabridis, acharaiis muricatotuberculatis.

— iu Peninsulà Indica legit ci. Wight. DC. in Wight. contrib. bot.

ind. p. 8. Aden, aquaticum Don prod. fl. nepal. p. 81. ipso mon. Lindi.

Valdè affine A. reticulat. sed achaenia muriculata nec la?via? An caracter varians

in hoc genere? (v. s. in h. hon. Cur. Ind. or. nunc Soc. Lin. Lond.)

16. A. CAFFRUM , caule erecto basi glabro apice pedicellisque pube brevi molli

subvelutinis, foliis petiolatis ovato-rhombeis longè acuminatis basi cuoeatis

grosse villoso-deutatis saprà glabris sabtùs secus nervos jauioribns tenuissimè

subvelutinis, corymbo trichotomo laxo, invol. squamis lineari-oblongis obtusis

basi velutinis, acha?nhs glandoloso-muricatis. (T) in Africa? austr. dist. Cafferland

legit ci. Drege! Affine A. elato et latifolio, sed capitala duplo fere majora.

Cor. alba?. Folia 5 poli, longa, 2 poli. lata. (v. s.)

17. A. NATALENSE, canle erecto hìnc inde (pra?sertìm sub foliorom jugis) petiolisque

maricato-echioulatis, foliis petiolatis ovato-subcordatis basi coueatis apice

acutis dentatis suprà puberulis subtùs hirtellis, corymbo laxo subpaniculato,

pedicellis involucrisque puberulis, acharaiis muricatis.—in Africa australiorient.

ad Port Natal legit ci. Drege ! Caulis è no'dis infimis subradicans, circ.

bipedalis. Petiol. pollicaris. Limbus folii 3 poli, longus, 2 poli, latus. Capitula

florida parva, (v. s.)

18. A. BRASILIANUM (Cass. dict. 25. p. 363), caule erecto scabrido, foliis petiolatis

late cordato-ovatis obtusis secus petiolum subcuncatis grosse et irregulariter

dentatis glabriusculis, corymbi polycephali ramis puberulis, invol. squamis

glabris ovali-oblongis obtusis, corolla sub lobis hirsutà, acharaiis muricatis.

— in Brasilia ("Vaud. ex Cass.), ad Sanctam-Catharinam (bacie). Yerbesina


ADENOSTEMMA. COMPOSITI-EUPATORIACEiE. n3

Brasiliana Pers. ench. 2. p. 47 2 - Petioli i2-i5 lin. Folla 2 poli, longa, 2 ~ poli.

lata. (v. s. comm. à ci. Bacie.)

20.

A. TRIA

tis basi t

^.orynibo *c.^.« r~ . ---» -- v„ull/auuidiu

truncato, squamis subconcretis corolla sub lobis hirsutà , acharaiis subiuberculatis,

pappi setis 2-3. % in montosis ad margines riyulorum circa Rio-Janeiro

legit ci. Lund. Flores albi. Bhizoma obliquura. Caulis pedalis. Petiol. pollicaris.

Limbos fol. 2 poli, longus , 1 \ latus. ( v. s. corani, à Mus. reg. Ber.)

*** Caule erecto, achajniis Icevibus.

viwutau ^ .f «". •' ) comp. .... ~-~ ~~ -j,, --/ j --~~ r-~. v *~. .v,

num. transp). Burm. Zeyl. p. 95. t. 42. Lavenia erecta Willd. sp. 3. p. 1725 ?

excl. Rheed. et Forst. syn. "Verbeslua Lavenia Linn. fl. Zeyl. 3io. excl. syn.

Plures species sub hoc nomine in herbariis et in libris meo sensu remaoent

confosa? ! (v. s.)

21. A. HIRSUTUM (Blom


n4 DICOTYL. SEU EXOGENTEÌ ADENOSTEMMA.

26. A. AQUATICUM (Don.fl. nep. proci, p. 81 ), canle glabro, foliis cordatis serratis

acutis glabris Q in Nepalià? inundatis. Lthulia aquatica Roxb. mss.

27. A. PLATYPHYLLUM ( Cass. dict. ^5. p. 363), caule erecto, pilis glandulosis

sparsis, foliis oppositis petiolatis glabris ovato-deltoideis secus petiolum cnueato-decurrentibus

grosse crenato-dentatis, panicula corymbiformi laxissim;ì.

— in Peruvià legit Jos. de Jussieu. Fruct. indescr.

28. A. BrFLORUM (Less. syn. 136).— Huc ci. Lessiog. refert sine descript. "Verbesinam

biflorarn Linn. sp. 1272. sed descr. Linn. ab Adenostemmatis caract.

differt floribus luteis, pedunculis axillaribus bifloris et aehseaijs muticis. Icon

Rheed. mal. 10. t. /,o à Willd. sub Verbesinà biflorà citata ab Adenost. oruuinù

diversa. Species ideò omninò dubia.

-j- Species exclusce. *

LAVENIA DENTATA Wall. = Myriactis Wallichii.

LAVENIA RIGIDA Wall. = Leptocoma racemosa.

LAVENIA SPH^RANTHA Wall. =: Myriactis Nepalensis.

LXIX. SCLEROLEPIS Cass. dict. 25 (\Si6).p. 365. 26. p. 227 et 233. tf.p. i55.

Less. syn. i36. non Monn. — Sparganophorus Michx. Nutt. EU. non Gcertn. —

Ethulia? sp. Walt.

Capitulum multiflorum. Invol. squama? biseriales lineares a?quales.

Recepì, nudum. Corolla tubulosa glabra 5-dentata, fauce vix à tubo

distinctà. Styli rami exserti cylindraceordavati. Acha?nium 5-angulare.

Pappi squama? 5 uniseriales a?quales subcornea? breves subovales obtusiuscula?.—Herba

Boreali-americana glabra simplex. Folia verticillata

linearia. Capitula sa?piiis solitaria, rariùs 2-3, ramos superne aphyllos

breves terminantìa. Cor. pallide purpurea?.

i. S. VERTICILLATA (Cass. dict. 48. p. i55). % in aquosis buraidisve pinetis Carolina?

niediae ( Walt. Michx.! ), et Nova?-Ca?saiea? ( Greene ! Torr.!). Elhnlìa

nniflora Walt. car. 195. Sparganophorns verticillatus Michx. fl. am. 2. p. g5.

Nutt. gen. 2. p. I3Q. EU. sketch 2. p. 312. (v. s.)

LXX. PHANIA. — Stevia? sp. Linn. — Agerati sp. Kunth.

Capitulum i5-9.5-florum. Invol. squama? 8-12 subuni- aut biseriales

non imbricata?. Corolla tubulosa glabra 5-fìda, lobis acumioatis.

Acha?nium angulatum glabrum. Pappi palea? 5-8 oblongo-lineares cibata?.

— Frutices Americani glabriusculi. Rami tenues. Folia opposita

ovalia integerrima aut subdentata basi subattenuata. Invol. puberula.

Capitula pauca pedicellata. Corolla? alba?. — Genus à Stcvià fere ut

Alomia a Piquerià differt, habitu etiam sat distinctum , sed forte dividcndum.

— Nomen h Phanio vetustissimo botanico Thcophrasti coa?vo.

Sect. 1. EUPHANIA.

Corolla pappi longitudine aequalis, tubo vix nullo, fauce obovata, lobis brevibus

subacutis. — Suffrutex raulticanlis. Folia trifida aut trisecta.

1. P. MULTICAULIS , glaber, caulibus pluribus erectis, foliis petiolatis trilobis

(nunc trifidis nunc ttisectis) lobis obovatis obtusis snbdentatis, capitulis 2-5

subcorymbulosis axillaribus 20-floris, invol. squamis 10-12 acutiusculis. fi in

America calidiorc, Santo-Domingo? seu Brasilia? Species distinctissima. Capituia

parva albida. (v. s.)


CUMP0S1T>5K-EUPAT0RIACEÌE. 11 5

Seel. n. OXYLOBUS. — Oxylobus Moc. fi. mex. ic. ined.

Corolla pappo triplo circiter longior, lobis acuminatis. — Frutices Mexicani.

•Folia integerrima aut subdentata.

2. P. ARUUTIFOLIA, ramulis hirtis, foliis apice subcienatis, inv. 12 phyllo, capitulis

20-25-floris. fi in Mexici montibus Nauhca rapa te peti vel Co/re del Perote.

Àgeratum arbutifolium H. B. et Kunth nov. gen. et sp. 4. p. 149. Stevia arbutifoìia

Willd. herb. ex Less. in linnasà i83o. p. i4o.

3. P. TRINERVIA, ramulis glabris, foliis integerrimis, invol. 8-pbylIo, capitulis

i5-i6-floris. fi in Mexico. Oxylobus trinervius Moc. ic. fl. mex. Pappus dicinu-

S-paleaceus et acha?nium tetragonum. (v. ic. pict.)

LXXI. STEVIA Cav. icon. 4 (1797). P' 33 * La S- nov - S en - f* S P- (1816)./». 26.

H. B. et Kunth nov* gen. et sp. 4 (1820). p. I3Q. Cass. dict. 26. p. 227. Less.

syn. 135.

Capitulum 5-florum. Invol. cylindrìcum squamis 5-6 acutis acumi-

natisve itisve suba?qualibus. Reeept. nudum. Acharnium striato-nervosum

a n igulatumve elongatum. Pappus paleis i-serialibus nunc in iisdem aut

sa?piùs in diversis individuis omnibus scariosis planis parvis, nunc

aliis scariosis, aliis (pler. alternis) in aristas i-5 rigidas margine scabras

abeuntibus, nunc omnibus (pler. 5-2o) in aristas mutatis.—Suffrutices

aut herba? omnes ex America pra?sertim è Mexico, rariùs ex

Amer. merid. Folla infer. opposita, super, opposita aut alterna, in

unica ternato-verticillata, linearia lanceolata aut ovata, sa?piùs tripli—

nervia integerrima serrata aut in unica trifìda. Capitola in corymbum

dfnsum laxumve disposita, rariùs subsparsa longiùs pedicellata. Cor.

alba?, rosea? aut purpurea?, interdùm subochroleuca?.

* Exaristata?, nempè pappo exaristato paleaceo scarioso, paleis 5-6 nunc liberis

parvis nunc in coronulam dentatam concretis.

et. Herbacea? perennes.

3.. S. TRIFLORA , caule herbaceo erecto tereti oppositè ramoso tenuissimè pra?sert.

ad apicem pulverulento-velntino, foliis oppositis lanceolatis in petiolum subatlenuatis

trinerviis apice serratis suprà glabris subtùs pnlverulento-velutinis

corymbo laxo composito fastigiato myriocephalo, invol squamis acutis gb»_'

briusculis, floribos sa?piùs in invol. 3, pappo coroniformi dentato brevi. % in

Mexico legit ci. Karvinski. Cor. extùs subglandulosa? ochroleuca?. (v. s. in h

Acad. reg. Monac.)

2. S. CORONIFERA, herbacea glabra erecta, caule tereti oppositè ramoso, foliis

oppositis petiolatis ovali-lanceolatis utrinquè acuminatis subdentatis, corymbo

laxè composito , capitulis ad apices ramulorum confertis, invol. squamis acuminatis,

floribus circ. 5, pappo coroniformi brevi .subintegro.— è Mexico

misit ci. Mairet. Cor. alba? eglandulosa?. (v. s. comm. à ci. inv.)

3. S. TRACHELIOIDES , canle herbaceo erecto dense pubescenti-velutino, ramis

oppositis alternisque subcorymbosis, foliis pi. oppositis basi cuneatis sessilibus

integerrimis ca?terùm late ovatis acutis triplinerviis grosse dentatis utrincrnè

minute pubescentibus subtùs pallidis subvillosis, corymbis confertis polycephalis,

inv. squamis puberis mucronato-acuminatis, corolla poberulo-hirtellà

pappo coroniformi brevissimo. % in Mexici valle Tolucana legit ci Berlan '

dier. Species distinctlssima. Pappo perexlguo fere transit in Alomtam seu Pi

quenara sed evid. Stevia? coogeoer. Cor. porporascentes. Folla 3 noli loim-.

J }-2 lata. (v. s. comm. à ci. Beri, sub n. 1164.) ' 8 *

4. S. MONARD^FOLIA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 1^7), caule herbaceo

.apice ramoso h.sp.do-birto, ramis fastigiatis polycephalis foliisque snbopposhi*


TIG DICOTYL. SF.U EXOGENf. ««m.

petiolatis ovatis acatis dupllcato-serratis basi angustatis triplinerviis involucroque

hirtis , capitulis arctè congestis, pappo paleaceo brevi. If. in Mexico versus

Yalladolid. Cor. violacea', (v. s.)

5. S. CLINOPODIA, caule herbaceo erecto puberulo, foliis oppositis in petiolum

brevera attenuatis ovato-lanceolatis parcè dentatis utrinquè puberulis tenui ter

nervosis, ramis oppositis panicnlatis apice corymbiferis, corymbis confertis,

iuvol. puberuli squamis mucronatis, pappo brevi paleaceo subacuto. % in

Mexico leg. ci. Alaman et Mairet. Corolla? purpurea? involucro paulò longiores

extùs glabriuscula?. Internodia dlstantia. Caulis fuscus. Variat foliis ovatis et

lanceolatis. (v. s.)

6. S. JORULLENSIS (H. B. et Kunth nov. gen. et sp. p. 144), canle herbaceo

apice ramoso pubescente, ramis sparsis abbreviatis corymbosis subfastigiatis

polycephalis, foliis oppositis petiolatis ovatis obtusis crenatis basi cuneatis

triplinerviis involucroque puberulis, pappo paleaceo brevi. 1£ in monte Jorullo

Mexici. Cor. purpurea.

7. S. ELONGATA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 144), caule herbaceo erecto

apice ramoso piloso-hirto, ramis alternis elongatis polycephalis , foliis oppositis

sessilibus obovatis basi cuneatis serratis triplinerviis piloso-hirtis, super, rhoinboideo-ovatis

acutis, capitulis longè pedunculatis , involucro glanduloso-hirto,

pappo scarioso brevi irregulariter fìsso. Qf prope Santa-Fe de Bogota. Affinis

Si. Jorullensi et St. ovata?. Cor. glabra.

8. S. CONFERTA, caule herbaceo erecto piloso aut pubescente paniculato, foliis

pi. alternis adproximatis sublinearibus integerrimis aut subdentatis puberulis

subglandulosis, corymbis confertis polycephalis, invol. squamis glabriusculis

apice acuminatis, pappi paleis 5-6 approximatis exaristatis. *2£ iu Mexico prope

Guauaxuato (Née) et Mexico (Beri.!). Cor. purpurea? iuvolacro apice purpurascente

paulò longiores. Acha?nia glabra.

et.pilosa, caule pilis articulatis subhispido. — St. pilosa Lag. elench. b.

madr. i8o5. nov. gen. et spec. 26. n. 34i. Pappi palea? obtusa?. Invol.

apice vix patentia. (v. s.)

fi. puberula, caule pube brevi conferta velutlno-pubescente. — Pappi palea?

acutiores. Iavol. apice subpatula. (v. s.)

fi. Fruticosa?.

9. S CORIACEA (Lag. nov. gen. et sp. p. 28. n. 355), fruticosa, foliis oppositis

ternisve subcoriaceis late lanceolatis argute serratis summis linearibus acutissimis

integerrimis, corymbo umbellato poiycephalo compacto, pappo paleaceo

exaristato. fi in Peruvià.

10. S. suuruBEscENs (Lag. nov. gen. et sp. p. 28. n. 352) , fruticosa minute pnbescens

, ramis teretibus, foliis oppositis petiolatis ovato-lanceolatis acutis hìnc

inde serratis subtùs pubescentibus, corymbo fastigiato composito, invol. puberulis,

pappi snbeoroniformis paleis brevibus exaristatis. fi in Mexico (Lag.)

St. lanceolata Moc. fl. mex. ic. ined.? Cor. ex albo carnea?. Specimen habeo

à ci. Berlandier in montibus Guchilacensibus lectum buie descr. simile, sed

foliis suprà glandulosis. (v. s.)

T 1. S. GLUTINOSA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 148. t. 353), fruticosa glntinosa

glabra, ramulis alternis corymboso-fastigiatis, foliis oppositis longè

petiolatis ovato-oblongis utrinquè acutis argute serratis, corymbis capitatocongestis

polycephalis subsessilibus , acharaiis. .. ., pappo paleaceo brevi exaristato.

$ in planitiebns Novo-Granatensiura prope Saota-Fe de Bogota et

Snacba. Cor. alba?? Petioli 9-10 lin. longi, qua nota differt ab omnibus et specialiter

à St. lucida ad quam casterùm accedit. Acharaia ex icone pnberulo-hirta

sed de hoc caract. descriptio silet.

fi? Oaxacana, acharaiis glaberrimis. fi in Mexici dìtione Oaxaca legit ci.

Andrieux (pi. exs. mex. n. 285). Optimè refert iconem et descr. var. *

sed folia longiora (3 L t poli.) et fere angustìora (9-12 lin.) minùs serrata.


«*«*. COMPOSITÌE-EUPATORIACEVE. II-

Cor. fere parporasceotes et certe acha?oia glabra. Au species propria?,

suadeute patria sat distante, (v. s.)

12. S. LUCIDA (Lag. nov. gen. am. 28), suffruticosa glabra glutinosa, foliis oppositis

petiolatis lato-lanceolatis dentatis suprà lucidis penninerviis , ramulis

oppositis, corymbo cooferto poiycephalo, pappo coroniformi paleaceo subintegerrimo,

fi in Mexico ad Ixniquilpan et Cimmapan legit ci. Née. St. bvmenoppa

Moc. fl. mex. ic. ined. Aeha?nia angulata glabra. Cor, glabra? ex sicco

albida?? Petioli 3 lin. longi, limbus 2 poli, longus 6-8 lin. latas. Affìois videtur

St. glulioosa?. (v. s. ex h. Née sioe noni.)

i3. S. ANGUSTIFOLIA (H. B. et Kouth nov. gen. ani. 4. p. 149. excl. var. et?),

suffroticosa, caole saperne puberalo-hirto, ramis fastigiato-corymbosis oppositis

rariùs alternis , foliis oppositis breviter petiolatis lineari-lanceolatis utrioquè

aogustalis glabris sabtùs involucroque subglutioosis, capitalis dense

coaglomeratis, pappi sobcoroniformis paleis ovatis acutis brevissimis. fi in

Mexico. Cor. alba?. Achaenia angulata vix subscabrida. Pappum io floribas 1-2

iuter sexceotas vidi i-aristatam. St. salicifolia? affinis.

et. integrifolia, foliis integerrimis.— Folia 3 poli, looga 5-6 lin. vix lata-

"Videtur diversa à var. et Kunthianà, forte ipso auct. munente à specie separanda,

(v. s.)

fi. subserrata, foliis remote serratis. — St. angustifolia fi Kunth.

'** Paleaceo-aristata?, nempè pappo paleis paucis scariosis brevibus et aristis 1-5

rigidulis scabrido-serrulatis constante.

a.. Fruticosa?.

i4- S. OLiGOCErHALA, caule gracili ima basi fruticnloso et ramoso infernè hispidulo,

foliis oppositis lineari-lanceolatis petiolulatis tenuiter trinerviis à medio

leraotè serratis glabris, panicula laxa oligocephalà subnudà, capitulis longè

pedicellatis, invol. sqoamis glabriusculis acuminatis, pappo brevissime paleaceo

et^ 3-aristato. fi in Brasilia? prov. Minarum Gener. ad Serro Frio legit ci.

Vauthier (pi. exs. n. 309) Species elegans distinctìssima. Cor. tubus purpureus,

limbus albidus. ( v. s. comm. à ci. Vauthier.)

i5. S. NERVOSA, fruticosa , ramis breviter et dense velutinis , foliis oppositis alternis

ellipticis basi attenuatis apice subacutis snbserratis utrinquè tenuiter puhfKjfpn

filine r\..n HÌT» ,...,;;.. •..„....:„ „„!.*?._ 1 I" i?_ • 1.

5 in Mexico prope "Villalpa

uaxuato legit ci. Mendez. Corolla? pubescentes alba?. Acharaia nigra. Folia

12-15 Un. longa 5-6 lata minute subtùs glandulosà, nervis elevatis albidis

distinctà. (v. s.)

16. S. SALICIFOLIA ( Cav. ic. 4. p. 32. t. 354), fruticosa glabra, foliis oppositis

anguste lanceolatis brevissime petiolatis et subconnatis integerrimis aut medio

snbserratis utrinquè attenuatis, corymbo patente, pappi paleis nunc omnibus

brevibus scariosis nunc i , 2 aut 3 in setas aristatas exsertis. fi in Mexici montanis

(Beri.! ex. n. 868. 675. 825. 19.02.), juxta Ixmiquilpàu ( Lag. ) et alibi.

Lag., nov. gen. p. 28. Àgeratum viscosum Ort. dee. p. 36. ex Lag. St. seraperflorens

Ten.! in litt. Rami et folia subtùs sa?pè subviscosa. Pedunculi pube brevi

villosiuscuh. Cor. alba?, (v. s.)

17. S.^CONNATA (Lag. elench. h. madr. i8i5. nov. gen. et sp. p. 27 n 35iì

fruticosa strida glaberrima, foliis sessilibus oblongo-lanceolatis serratis acutis-

(6. Herbacea?.

3. S. VIMINEA (Scbrad.! hort. Gcett. i832), herbacea glabra erecta, caule simplici

apice corymboso, foliis oppositis altcrnisve basi semiamplexicaulil,,,-.

elongato-boeanbus acutis apice snbserratis , corymbo umbellato composito


n8 DICOTYL. SEU EXOGENÌE. STEVIA.

poiycephalo laxlusculo, inv. squamis acutis, pappo paleis brevibus 2-4 et aristis

1-3 constante. ^ in Mexico. St. Iongifolia Moc. fi. mex. ic. ined. St. ambellata-

Alam. ! in litt. i83r. Valdè accedit ad Sconnatam Lag. sed herbacea. Cor. alba?

invol. fere daplò longiores. (v. s.)

79. S. SERRATA (Cav. ic. 4. p. 33. t. 355) , eaule herbaceo erecto ramoso pubescente,

foliis alternis subfasciculatis liueari-lanceolatis glabriusculis serratis

basi integerrimis in petiolum attenuatisi corymbis fastigiatis, pappo paleaceo

et bi- saepiùs triaristato. Jf in Mexici montanis, circa urbem, in valle Tolucca

(Berl.f) ad Temascatio et Guanaxuato (H. et B.), etc. Lag. nov. gen.

et sp. n. 336. H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 14 e. Moc. fl. mex. ic. ined.

Àgeratum punelatnm Jacq. h. Schcenb. 3. p. 28. t. 3oo non Ort. An St.

virgata H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 14-2. satis differt ? Variat caule

ereeto aut demisso, foliis lanceolatis aut fere linearibus sa?pè subsecundis ,

corollis albis aut ex albo roseis, pubescentià parva aut subhirsutà (v. v. e. et

s. sp. )

20. S. IV^FLIA (Willd. mag. ges. natilif. Beri. 1807. p. 137. enum. 855),

caule herbaceo erecto hirsuto-villoso apice ramoso-corymboso , foliis lanceolatis

in petiolum attenuatis triplinerviis apice serratis , corymbis fastigiatis,

invol. et corolla glandulosis et puberis, pappo brevi paleaceo et bine inde 1-2aristato

% in Mexico. Affinis St. serrata? sed caulis villoso-birsotos, folia sa?piùs

latiora plana, (v. v. e. in hort. Par.)

fi ? Bogotensis, foliis minoribus non triplinerviis suprà glabris et viscosisv

corymbo coarctato, pappi aristis ternis. !£ in alta planitie Bogotensi inter

Santa Fé et Chipo. St. ivaefolia H B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 142.

sed à vera iva?folià patria et caract. videtur aliena.

*jr. S. Eur-ATORTA (Willd. sp. 3. p. 1775. enum. 854. mag. naturi'. Beri. 1807.

p. i38), herbacea subdifTusa glabriuscula, foliis lanceolatis in petiolum subattenua

tis trinerviis superne obsolete serratis , corymbis fastigiatis laxiusculis,

pappo paleaceo et stepiùs 2-4-aristato. % in Mexico. St. hyssopifolia Cav.

pra?l. 465. Lag.! nov. gen. et sp. 26. u. 34o. non Kunth nec Siras. Àgeratum

punctatum-Ort. dee. 3-. p. %y. (ex Lag.) non Jacq. St. punctata Pers. ench.

2. p. 4o3. Mustelia eupatoria Spreng. trans. Linn. soc. Lond. 6 p. r52. t. i3.

St. eupatoria Siins bot. mag. t. T 849. Corolla? involucro duplo longiores, tubo

incarnato, limbo intìis albo Achara. glabra, (v. v. et s.)

22. S. PURPUREA (Pers. ench. 2. p. 402 excl. syn.}, caule herbaceo erecto pubescenti-velutino

ramosissimo, foliis lanceolatis alternis, inferioribus obovatis

eanaliculatis iu petiolum angustatis triplinerviis apice serrulatis, corymbo subcoarcfcato,

pappo paleaceo et triaristato. IL. in Mexico (Pers. Moc.), ad radices

montis Orizaba? (Sch. et Dep.). Willd. enum 855. Moc. fl. mex ic. ined. Less.

in linna?à i83o. p. I3Q. Jacq. fragni. 80. t. 127. f. 2. St. eupatoria bot. reg.

t. 93. Corolla? purpurea? extùs puberula?. Invol. vix puberum pallide virescens.

An satis àSt. eupatoria diversa? Au St. strida Hora. hort. hafn. 2. p. 792. huc

revoc. ? y v. v„)

23. S. MICROPHYLLA ( H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p 140), viscoso-hirta T

eaule herbaceo paniculato-ramoso , ramis fioriferi» dichotomis polycephalis

foliisque op[>oskis subsessilibus lineari-lanceolatis obsolete crenatis, invol.

squamis acuminatis, pappo breviter paleaceo et triaristato. 2f in uliginosis

inter Taseo et Tbuilotepec Mexieanorum. Cor. glabra alba aut rosea.

24 S. ORIGANOIDES (H. B. etKuuth nov. ^en. am. 4. p. 147), caule herbaceo

oppositè ramosissimo hirto pubescente, foliis oppositis sessilibus lanceolatis

angustuto-acuminatis medio serratis triplinerviis utrinquè tenuissimè hirtis,

capitulis fascicolatìm cougestis , involucri squamis pubescentibus vix acutis,

pappo breviter paleaceo et triaristato , aristis cor. puberà brevioribus. 2f in

Mexico. Habitus Origani. Cor. alba?. Acha?nia glabra. ( v. s. )

25. S. MICROCEPUALA, caule herbaceo erecto simplici hirsuto-villoso, foliis alternis

subsessilibus ovalibus obovatisvc basi attenuatis integerrimis apice serratis

dentatis sub tripli uè tv iis utrinquè puberulo-hirtis, summis lanceolatis


MEVIA. COMPOSITJE-EUPATORIACEJE. i 19

li

Icaceo et 3-5-arfstato, aristis cor. extùs puberula paulò brevioribus. If

Mexico legit ci. Ha?nke. Capitula 3 lin. longa. Cor. ex sicco pallide purpuraseentes.

Folia 9-10 lin. longa, 4-5 lata. Au St. incanescens Lag. nov. gen. et sp.

n. 348? an forte eadem ac. St. pobesceos Lag. ? (v. s.)

26. S. LANCEOLATA (Lag. uov. gen. et sp. 26. n. 338), caule herbaceo subbirsuto

superne ramoso-corymboso, foliis lanceolatis acutis planiusculis iu petiolum

attenuatis subtùs scabris, summis lineari-lanceolatis integerrimis, corymbo

fastigiato laxiuscnlo, pappo paleaceo et triaristato. If in Mexico circa Pachua,

Var. duas dist. ci. Lagasca.

A. floribus albis, foliis subtùs glabris.

fi. floribus purpureis, foliis subtùs subhirsutis.

usque sparsis subsessilibus laoceolatis basi angostatis serratis mrto-pi

besceotibos, involocro pilosiuscolo, pappo paleaceo et triaristato. IL io Mexico

inter Gnanaxuato et montem Serena. Cor. alba.

28. S. TURESCENS (Lag. nov. gen. et sp. 26. n. 337 ), caule herbaceo simplici

erectiusculo pubescente, foliis iufer. oppositis subspathulatis apice dentatis iu

petiolum attenuatis, super, sparsis linearibus subintegerrimis, corymbo fastigiato

densiuscuio, invol. pubescentibus, pappo paleaceo et triaristato. % io

Mexico circa Goaaaxoato et Chalma. Cor. purpureo-sanguinea. — St. pubescens

H. B. et Éranth nov. gen. am. 4. p. tifi. Videtur diversa foliis laoceolatis,

corollis albis, etc.

29. S. CARACASANA, caule berbaceo erecto tenuiter puberulo, foliis oppositis

in petiolum attenuatis ovatis acutis basi cuneatis dentato-serratis subtriplinerviis

subtùs glandulosis puberulisque, ramis sup. oppositis paniculatis apice

corymbos polycephalos confertos gerentibus, invol. puberuli squamis apice

mucronatis, pappo breviter paleaceo et 3-aristato corollam a?qnànte. % circa

Caracas detexit ci. Vargas. Gianduia? fol. in sicco nigrieantes. Invol. apice purpurascenlia.

Cor. albida?, tobo ochrolcuco. (v. s. coram. à ci. invent.)

3o. S. TERNIFOLIA ( H. B.etKunth nov. gen. am. 4. p. 146), caule herbaceo

obsolete trigono ramosissimo subpubescente, ramis fastigiatis polycephalis

foliisque ternis sessilibus oblougis acutis crenato-serratis triplinerviis involucrisque

glabris, capitulis pedicellatis fasciculatis, pappo paleaceo et subbiaristato.

% in provincia Mechoacanensi Mexici. Cor, alba. Species foliis lernatoverticillatis

facile distinctà.

Si. S. NErKT^FOLiA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. i45), caule herbaceo

erecto paniculato-ramoso tomentaso-pubescente , ramis oppositis fastigiatis

apice corymbiferis, foliis oppositis ovato-lanceolatis basi longè cuneatis et subsessilibns

superne triplinerviis grosse serrato-crenatis suprà tenuissimè pubescentibus

subtùs pallidis pubero - subtomentosis, corymbis confertis, invol.

pnbescenti-hirtellis ,^>appo paleaceo et 3-aristato. % in planitie Mexicana

(H. et lì.) inter Vittoria et Tuia (Beri!) circa Guanaxuato (Lag.?) St. suaveolens

Lag. nov. gen. et sp. 27. 11. 342? St. pubescens Moc. fl. mex. ic. ined.

Cor. alba? aut forte rosea? extùs puberula?. Arista? cor. a?quales. Achara. "labra.

(v. s. comm. à ci. Berlaodier.)

32. S. RHOMBIFOLIA (H. B. et Koulh nov. gen. ara. 4 p. 143), pubescens, caule

herbaceo apice subramoso poiycephalo, foliis oppositis petiolatis rhomboideoovatis

serrato-crenatis triplinerviis , capitolis fascicolatis breviter pedicellatis,

invol. squamis acutis, pappo triaristato tubum cor. basi pubescentem «quante!

% in collibus uiontis Sancta? Guadalupa? prope Mexico. Cor. alba.

33. S. FASTIGI/VTA (H. B. et Kuath nov. gen. ara. 4. p. 148) glutinosa, caule

herbaceo ramoso, rarais superioribus corymboso-fastigialis polycephalis foliis

que oppositis breviter petiolatis ovato-oblongis, super, oblongo-lanceolatis


120 D1C0TYL. SEU EXOGEN./E. STEVIA.

acutis grosse serratis basi cuneatis glabris , capitulis congestis, pappo brevi

paleaceo rariùs i-aristato. % locis scopulosis Mexici. Affinis St. glutinosa? dicitur.

34. S. UNIARISTATA, caule herbaceo erecto pubescente subhirtello , fohis oppositis

ovato-lanceolatis acuminatis in petiolum brevem attenuatis dentatis subtnplinerviis

utrinquè puberulis, ramis oppositis apice eorymbiferis in paniculam

dispositis, corymbis confertis, involucri pubernli squamis mucronatis, acha?niis

capitali circ. 4, pappo paleaceo brevi obtuso, uno aristam nnicam gerente. 3f

in montibus Leoninis ad occid. urbis Guanaxuato legit ci. Mendez. St. incanescens

Lag. nov. gen. et sp. 27. p. 348. var. fi ? et y ? Folia subtùs nervosa. Corolla?

in sicco flavida? involucro paulò longiores. Folia summa oblonga lanceolata

utrinquè acuminata integerrima, (v. s.)

35. S. FASCICULARIS (Less. inlinna?à i83o. p. 140), caule herbaceo, foliis oppositis

rhomboideo-lanceolatis profundè et argute serratis vix pilosiusculis, super.

sessilibus, ramis inflorescentia? fastigiatis aut subfastigiatis plerisque oppositis,

capitulis fasciculatìm congestis, corollis glabris, pappo floruin cujusque capitali

saepiùs 2 brevi paleaceo, aliorum 3-aristato. — in Mexico prope Jalapam et

Hacienda de la Laguna.

36. S. TOMENTOSA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p- r4§. t. 352) , caule herbaceo

superne fastigiato-ramoso pubescente, foliis alternis rariùs oppositis basi

cuneatis et petiolatis ovatis dentato-serratis triplinerviis suprà tenuissimè pubescentibus

subtùs albo- et dense tomentosis, corymbis polycephalis confertis,

invol. squamis puberulis, pappo nunc brevi paleaceo nunc i-3-aristato. % in

Mexici et Tolucca? vallibus (Beri.! exs. n. 1100. et 1196), prope Valladolid

(H. B.) Cor. ex sicco incarnata?, (v. s. comm. à ci. Alam. Mairet, etc.)

37. S. MOLLIS (Schrad. 1 in litt. 1832), caule herbaceo pubescente superne fastigiato-ramoso

, foliis infer. oppositis petiolatis late ovatis grosse dentato-serratis

basi subcuneatis suprà minutissime pubescentibus subtùs cano-tomentosis,

super, oblongis sessilibus integerrimis , corymbis laxis oligocephalis, invol.

squamis dorso puberulis, pappo nunc brevi paleaceo nunc 1-2-aristato %

patr. ign. Cor. ex sicco alboe. An forte var. St. tomentosae? (v. s. comm. à ci.

Schrad.)

38. S. ADENorHORA (Lag. nov. gen. et sp. 27. n. 347), caule herbaceo glandulosovilloso,

foliis oppositis sessilibus ovatis obtusis serratis triplinerviis, basi subdeltoideà

integerrima , panicula trichotomà laxè ramosa, pedicellis i-cephalis

villoso-glanduliferis, pappo 3-aristato, rariùs 2 seu 4-aristato. *3£ in Chili.

Cor. purpurea?. Folia summa minora integerrima.

39. S. TANICULATA (Lag. elench. h. madr. i8o5. nov. gen. et sp. 27. p. 343),

caule herbaceo erecto breviter pubescente paniculato, foliis infer. oppositis

ovatis triplinerviis, super, alternis ovato-oblongis serratis basi cuneatis integerrimis

, summis lineari-lanceolatis, pedunculis parcè ramosis 3-4-cephalis

laxè corymbosis , pappo nunc paleaceo brevi obtuso, nunc in iisdem capitulis

1-2-aristato. If, in Mexico (Lag.) St. hyssopifolia Sims bot. mag. t. i86r. non

Cav. nec Kunth. Corolla? paulò involucro longiores alba?, tubo purpurascente.

Achxnia glabra 2-3 exaristata, 3-2 aristam 1-2 geremia, (v. v. e.)

40. S. OVATA (Lag. elench. h. madr. i8o5. nov. gen. et sp. 27. n. 344)» caule

herbaceo erecto glabriusculo paniculato , foliis ovatis triplinerviis serratis basi

cuneatis integerrimis, super, oblongis subiutegris, corymbis fastigiatis subcompactis

, pappo plerumquè brevi paleaceo obtuso hìnc inde uni- rariùs biaristato.

Jf. in Mexico. Willd. enum. 855. Dura. Cours. bot. cult. 3. p. 93.

Similis St. paniculata? nec forte satis distinctà. (v. v. e.)

41. S. ELATIOR (II. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 144), caule herbaceo erecto,

ramis oppositis elongatis piloso-hirtis, foliis oppositis, infer. petiolatis subrotundo-ovatis

obtusis grosse crenatis basi cuneatis pilosiusculis, super, subsessilibus

oblougo-ovatis, capitulis pedicellatis, invol. glanduloso-hirto, pappo


STEVIA. COMPOSlTiE-EUPATORIACEiE. 121

brevi paleaceo et triaristato. % prope Santa-Fé de Bogota In umbrosis humidis.

Corolla alba extùs tenuissimè glanduloso-birta. Aff. St. elongata?.

42 S OUITENSIS(H.B. et Kunth nov. gen. am. 4- P- i45), caule herbaceo erecto

superne ramoso viscoso-villoso, ramis subfastigialis polycephalis foliisque oppositis

petiolatis ovato-oblongis acutis grosse crenato-serratis triplinerviis subtùs

hispidulis, capitulis pedicellatis confertis, involucro glabriusculo, pappo

paleis parvis 3-1 et aristis $-5 alternantibus. % in apricis inter urbem Quito

et montein Burro Potrero. Cor. alba glabriuscula.

43 S FODOCEPHALA, caule herbaceo erecto villoso-subhirsnto in paniculam

laxam divaricatara ramosiVimam superne diviso , foliis caulinis oppositis sessilibus

basi cuneatis ovato-rhoniboideis grosse dentatis triplinerviis utrinquè

pubescenti-hirtis, rameis alternis ovatis subintegris, ramis pedicelhsque piloso-

puberuli. Acba?nia glabra. Pili caulis articulati. An ideo St. enartnotnciia

Lag. bue revocanda? se'd in nostra invol. puberum nec glabrum , folia (saliera

miìii obvia) sessilia nec petiolata, corolla albida nec purpurea. ( v. s.)

44. S. HIRSUTÀ, caule herbaceo erecto apice subnudo foliisque utrinquè pube

arliculatà longà conferta subdeciduà hirsutis, foliis in petiolum attenuatis basi

cuueatis ovato-lanceolatis dentatis, capitulis fasciculatis sessilibus, fasciculis

in corymbum trichotomum dispositis, invol. glabriusculis , pappo paleaceo et

triaristato, aristis divergentibus corolla puberula paulò longioribus. if in

Mexico ad Vilìalpando legit ci. Mendez. Pappus St podocepbala?. Cor. fere St.

tenella?. Hirsuties St. enartholricha?. Cor. pallide purpurea ex sicco. Inv. purpnrascens.

(v. s. comm. à ci. Mendez.)

45. S. MULTIFIDA (fl. mex. ic. ined.), caule herbaceo filiformi piloso-glanduloso,

foliis imis oblongis dentatis, summis alternis linearibus iategerrirais, ca?tens

omnibus oppositis trifidis, lobis elongatis aliis dentatis aliis pinnato-incisis ,

corymbo laxo paucifloro, invol. squamis acuminatis dorso puberulis, acharaio

tenui glabro, pappo vix paleaceo et 3-aristato. (f)? in Mexico, verisim. circa

urbem. Species distinctissima. (v. s. in h. Ha?nk. ab ili. Sternberg miss.)

fi. trifida, foliis trifidis, lobo medio saepè dente utrinquè exciso. — in

Mexico. St. trifida Lag. nov. gen. et sp. 27. n. 35o.

46. S. MICRANTHA (Lag. elench. h. madr. i8o5. nov. gen. et sp. 27. n. 34g),

caule herbaceo sparse pubero paniculato, foliis oppositis alternisque ovatis

serratis, inf. subcordatis, capitulis pedicellatis laxè subcorymbulosis, pappi

paleis minimis, aristis 3 corolla pubescente tubulosa longioribus. (|)in Mexico

prope Leon ad occid. urbis Guanaxuato legit ci. Mendez. St. tenella Moc. fl.

mex ic. ined. Species distinctissima. Flores albidi minimi, (v. s. sp.)

47. S. DISSITIFCLIA , herbacea glabriuscula erecta, ramis oppositis distantibus

divaricatis, Tamulis alternis, foliis oppos. alternisque dissitis sessilibus ellipticis

integerrimis, sup. ovali-oblongis, capitulis pedicellatis ad apices ramulorum

paucis, iavol. squamis acuminatis, pappo breviter paleaceo et aristis 3-6

corollam vix puberulam paulò superantibus. lf iu Mexico legit ci. Haenke. Habitus

fere Hyperici pulchri. Internodia fere 3 pollic. Folia 4-5 lin. longa 3-4

lata. Cor. parva? albida?. Ambigit inter secundam tertiamque divisionem. (v. s.

in h. Harake à ci. Steroberg comm.)

48. S. LEUCONEURA , caule basi fruticuloso ramoso, ramis elongatis infernè pilis

articulatis demùm decidois hispidis ca?terùm pedicellis involocrisqoe brevissime

w 7 v«j r~ ~, pappo .,.,.....,lu.^

aristis cor. a?qualibos. fi 1{, in Mexico ad Leon ad occid. urbis Guanaxuato

legit ci. Mendez. St. longiseta Moc. fl. mex. ic. ined.? Affinis St. laxiflor.e.

Iavol et cor. eitùs purpurasccntia. Acba?oia glabra aristis breviora (v. s. sp.)


ili D1G0TYL. SLU EXOGEN/E. STEVIA

49. S. LAXIKLORA (DC. h. monsp- i8i3 et in Moc. fl. mex. ic. ined.), caule herbaceo

pubescente ramosissimo , foliis lineari-lanceolatis plerisque alternis canaliculatis

apice serratis, corymbo laxo, capitulis pedicellatis, pappo paleis

parvis et aristis 5 alternantibus. % in Mexico. St. purpurea ( quinquearistata)

Lag. nov. gen. et sp. 26. n. 339. non Pers. St. hyssopifolia H. B. et Kunth nov.

gen. am. 4 p. 140. non Cav. nec Sints. Affinis St. purpurea? et cum eà in hortis

sa?pè ob flores purpureos confusa. Differt statura in a j ore, caule iuferne pilis

raris snbhispido, ramulis pube tenuissimà subincanis, corymbo laxiore, corollis

involucro duplo longioribus et aristis pappi 5 cum paleis parvis alternantibus.

(v. v. e. )

5o. S. VISCIDA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4- p- l4o. t. 35i), caule herbaceo

viscoso hirto superne paniculato, foliis alternis sessilibus linearibus apice subcrenulatis

uniuerviis pubescentibus et glandulosis, corymbis oligocephalis in

paniculam subcorymbosam dispositis, involucri squamis hirto-viscosis acuminatis,

pappo 5-aristato epalaceo. % iu umbrosis circa Mexico (Humb. et Boupl.,

Beri. ! ) Àgeratum pnrpureum Sesse et St. villosa Moc. fl. mex. ic. ined.? ex

quo forte Pipitzahuatl Mexicanorum. Affinis ìaxiflora?. Cor. purpurea? invol.

duplo longiores extùs pubera?. An potiùs ad sect. 3 am ? (v. s.)

* * * Multiaristata?, pappo paleis nullis aut subnullis sed aristis 6-20 constante.

5l. S. HEPTACH^KTA, caule herbaceo ? gracili vix sparse pilosulo, foliis oppositis

linearibus obtusis integerrimis vix pilosiusculis , infer. apice sublalioribus et

hinc inde dentatis, panicula laxà nudiusculà , capitulis longè pedicellatis,

pappo 6-8 aristato. If ? in Brasilia? prov. Minarum General, ad Sabarra legit ci.

Vauthier. Caulis forte ima basi fruticulosus ad apicem foliis distantibus minoribnsqne

subnudus. Invol. et pedicelli extùs pnberuli. Arista? aeharaio puberulo

longiores corolla aequales, hiuc inde in acha?nio quodam capituli subnulla?. ( v.

s. comm. à ci. Vauthier sine nom. n. 3 10.)

52. S. LUNDL\NA, subherbacea simplex erecta, caule glabriusculo tereti, foliis

oppositis sessilibus oblongis erectis dentatis trinerviis subtùsque subreticnlatis

glabris, panicula corymbosa laxà, invol. squamis glandulosis pubescentibusque

subacutis, pappo 12-13-aristato. IL in campis editis prov. Saneti Paoli nov.

fior, legit ci. Land. Herba circ. pedalis. Cor. rubeotes. Pappus subnigrescens.

Habitu affinis St. heptachaeta?. ( v. s. comm. à ci. inv.)

53. S. SUROCTOARISTATA (Lag. nov. gen. et sp. 27. o. 345), herbacea glabriuscula,

foliis petiolatis obovatis venosis subserratis , eorvmbo fastigiato ( Spr.

syst. 3. p. 448), pappo 7-9-aristato (Lag.). % in Peruvià. Habitus St. ovata?.

Cast. ign. j.

54 S. HAENKEANA, caule basi suffruticuloso erecto oppositè ramoso apice tenuiter

velutino, foliis oppositis petiolatis ellipticis utrinquè attenuatis dentatis utrinquè

punctulato-subscabris , capitulis in coryinbos plurimos ramosos confertis,

invol. squamis acuminatis , pappo 10-12-seto corolla vix puberula cvideuter

breviore achamii longit. a?quali. fi in Mexico legit ci. Hasnke. Habitus fere

Origani. Capitula breviter pedicellata. Achaenia scabrinscnla. Cor. ex sicco

purpurascentes. Petioli 3 lin. longi. Limbus fol. 12-14 lin. longns 6 lin. latus.

(v. s. in b. Hamke à ci. Sternberg comm.)

65. S. DODECACH.ETA . caule herbaceo adscendente superne villoso confertè folioso,

foliis oppositis sessilibus ovalibus grosse dentatis triplinerviis subpuberulis,

corymbis confertissimis ad apices ramorum subsessilibus polycephalis,

pappo constante aristis circ. 12 aeharaio longioribus corollam a?quautibus.

1f in Peruvià circa Lima leetani misit ci. Abadia. Habitus fere Pycnanthemi.

Cor. tubus purpureus, limbus albidus. Invol. squama? vix puberula? breviter

acuminata?, (v. s.)

56. S.^ HisrinuLA, caule berbaceo erecto apice tenuissimè glanduloso-velulino,

foliis oppositis oblongo lauceolatis utrinquè attenuatis apice serratis margine

et subtùs in nervo sparse setoso-hispidis, corymbo terminali conferto, capiiiilis

pedicellatis, invol. squamis lanceolatis acumioatis dorso puberulis achaenio


STEV.A. COMPOSlTTE-EUPATORIACEiE. ia3

parcè longioribus, pappi se t' s 20-21 scabris corolla? intùs ad faucem et extùs

subvillosa? suba?qdalibus.


124 DICOTYL. SEU EXOGENTE. m»u.

acnminatis subintegerrimis triplinerviis parcè subscabridis, capitulis breviter

pedicellatis confertiusculè corymbosis, iuvol. squamis subacutis achaenia vix

superantibus, acharaiis muiticostatis piloso-birtellis, pappi aristis 20-24 scaberrimis

corolla paulò brevioribus. — in Mexico legit ci. Karvinski. Cor. purpurea?

glabra?. Pappus sordide purpurascens. Styli rami valdè elongati fere

omninò epapulosi. (v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

65. S. RAPUNCULOIDES , caule herbaceo glabriusculo apice pubero erecto alterne

paniculato, foliis alternis brevissime petiolatis elongato-lanccolatis utrinquè

attenuatis triplinerviis crenato-dentatis utrinquè scabridis, capitulis ad apices

ramorum paucis pedicellatis, invol. squamis linearibus acuminatis glabris

acba?nia superantibus, achaenio angulato sulcato pilosiusculo, pappi aristis

2.5-3o scaberrimis aeharaio longioribus. Jf in Mexico ad occid. urbis Guanaxuato

legit ci. Mendez. Inv. purpurascentia. Pappus flavescens. Capitula

majora quàm in caeteris Steviis. (v. s. comm. à ci. inv.)

66. S. CALYCINA , caule suffruticoso erecto tereti basi glabro apice pulverulentosnbvelutino,

foliis liuearibus utrinquè attenuatis integerrimis glabriusculis

axillis foliiferis, corymbo laxo paniculato, invol. duplici, ext. sqoamis braeteisve

5-6 liaearibus, inter. squamis 5 lineari-lanceolatis margine scariosis papponi

maturata subaequante, acha?nio nitido glabro, pappi setis circ. 5o scabris.

fi in Brasilia; prov. Rio-Grande. Habitus fere St. polyphyllae, sed invol. acha?n.

et pappus valdè differunt. Fruticulus sesquipedalis. Folia pollicem longa, \ lin.

lata. (v. s. in h. Mus. reg. Par. à Mus. imp. Bras. sub n. go5 miss.)

67. S. MULTIARISTATA (Spreng. syst. 3. p. 449), herbacea glanduloso-pubescens,

foliis alternis linearibus canaliculatis subintegerrimis subtùs cauescentibus, pedunculis

i-cephalis subracemosis, pappo multiaristato corollam loogè superante.

— iu Monte-Video.

•f Non satis nota.


68. S. URTHLEFOLIA (Thunb. ex flora 1821. p. 33i), herbacea, foliis ovatis acutis

serratis capitulis paniculatis.— in Brasilia. Ca?t. ex opere Thunb. niihi ignoto

invitus oraitto.

+*j- Species exclusce.

S. CALLOSA Nutt. = Florestina callosa.

S. FEBRIFUGA Fl. mex. = Piquerla trinervia.

S. LINEARIS Cav. = Palafoxia linearis.

S. TEDATA Cav. = Florestina pedata.

LXXII. PALAFOXIA Lag. nov. gen. h. madr. (i8i5. et aprii. 1816)/». 26.

Sims bot mag. t. 2i32. Spreng. syst 3.p. 449. — Paleolaria Cass. bull, philom.

decemb. 1816. mart. 1818. dict. suppl. 1. p. 5g. 37. p. 256. Less. syn. i55. —

Polypteris Nutt. gen. am. (18 18). 2.p. i3cy. non Less. — Stevia? et Agerati sp.

auct.

Capitula pluriflora. Invol. oblongum campanulatumve vix subimbricntum,

squamis 8-14 in fructu maturo stella to-patentibus. Reeept. nudum.

Achccnia angulata , exter. squamis involuta. Styli rami elongati

obtusi semitereles dorso papillis elongatis subhispidi. Pappus paleis 8-12^

scariosis 1-nerviis pinnato-striatis siccis i-serìalibus alternis brevioribus

aut biseriatis exterioribus brevioribus constans. — Frutices aut

herba? Americana? habitu Stevias referentes. Folia inf. opposita et

sup. alterna indivisa. Capitula laxè corymbosa. Cor. alba? carnea? aut

purpurea?. — Genus habitu valdè accedens ad Florestinam Heliantheis

adjunclam , et styl. habitu fere Vernoniaccas referens.

I. P. LINEARIS (Lag,! nov. geu. etsp. li madr. i8i5. u. 335), fruticosa cinereo-


V^WX.XJ. K*M + *+* *--*'PATOR1ACEJE. I^5

pubescens, foliis linearibus integerrimis obtusis, involucro oblongo io-12-floro,

pappi paleis 8 ina?qualibus acuminatis longioribus aeharaio puberulo eloucato

brevioribus. fi in Mexico. Bot. mag. t. 2i32. Stevia linearis Cav.! piai. 11.464.

Ageratora lioeare Cav. icoo. 3. p. 3. t. 2o5. Paleolaria caroea Cass. II. cc.Slcvia

liuearis et lavandula?folia Willd. Corolla? carnea?. Acharaia exteriora interdùm

pappo minimo subabortivo tantum donata, (v. v. et s.)

2. P. FASTIGIATA (Less. syn. 156), caule herbaceo subscabro, ramis fastigìatocorymbosis,

foliis lineari-lanceolatis integerrimis utrinquè scabris, invol. squamis

i2-i5-biserialibus, ext. brevioribus, pappi paleis 12-14 lineari-lanceolatis

acha?nii subscabri longitudine. % in Amer. bor. ad ripas Aura. Altauiabab.

Polypteris integrifolia Nutt. gen. am. 2. p. 139. ex Less. Cor. tubus pubescens.

Acharaium subquadrangulare obeonicum. Pappi palea? interdùm lacera?.

3. P. TEXANA , caule herbaceo puberulo, ramis glanduloso-puberis, foliis lanceolato-linearibus

acumioatis trinerviis integerrimis puberulis, capitulis circ. 3ofloris,

invol. squamis 10-12 dorso glanduloso-puberis, pappo fl. ext. brevi vix

acuto, fl. inter. aristato-acuminato achaeaio aeqaali. — io Mexici provincia

Texas legit ci. Berlandier (pi. exs. n. 2014). Folia petiolo 4 lin., limbo bipoli.

Cor. ex sicco incarnata?. Acharaia tetragona paberola basi atteonata. (v. s.)

4. P. LATIFOLIA , caole berbaceo erecto basi pabesceate apice pubescenti-glanduloso,

foliis oppositis petiolatis cordatis suborbiculatis grosse dentatis utrinquè

pubescenti-villosis basi trinerviis, panicula laxà subnudà, invol. squamis obovatis

obtusis , pappi paleis 8 alternis elongatis acuminatis , alternis brevioribns

obovatis. — in Mexico circa Tehuantepec mens. august. legit ci. G. Andrieux

(pi. exs. mex. n. 286). Species distia dissima ! Cor. purpurea? in iavol. circ. 20.

(V. s. comm. ìi ci. iav,)

LXXIII. CARELIA Less. syn. i56.'non Adans. nec Ponted. nec Rieux.

Capitulum" multiflorum. Reeept. convexum pilosiusculum. Invol.

campanulati squama? ovali-oblonga? 2-3-seriales margine membranacea?.

Cor. tubulosa? 5-dentalse. Acha?nia 5-gona. Pappus biserialis

a?qualis, paleis brevibus obtusis enerviis apice serruiatis. — Fruticulns

Brasiliensis villoso-canescens. Folia opposita oblongo-ovata petiolata

basi obtusa. Capitula dichotomè corymbosa.

1. C. CISTIFOLIA (Less. 1. e). 5 in Brasilia (Less.), in prov. Rio-Grande. Hoc

refero specimen descr. equidem brevissima? Lessiagii optimè conveniens, sed

forte specificè distinguendum. Petioli 4 lin., limbus fol. i5-i6 lin. 5-6 lin. latus.

Capitula pedicellata 5o-flora. (v. s. in h. Mus. reg. Paris, à Mus. imp. Bras. sub

n. 907 miss.)

LXXIV. AGRIANTHUS Mart.! in herb. Acad. Monac.

Capitulum circ. 20-florum. Invol. squama? 1-2-seriaIes lineares acuminata?

suba?quales. Reeept. nudum. Cor. cyiindracea? obtusè 5-denlata?.

btyh rami longè exserti cylindrici obtusi. Acba?nia acute pentagona

secus anguìos scabra , areolà basilari prominula. Pappus corolla brevior

i-senalis, squameliis lineari-lanceolatis acuminatis rigidulis ina?qualibus

dense barbellato-ciliatis. - Frutices Brasilienses ramosi humiics

glabnusculi. Rami teretes. Folia conferta subimbricata alterna ri-ida

iineari-lanceolata aut acerosa. Capitula in axillis supremis subscssiiia

aut breviter pedicellata in corymbum densem capitatum adgregata.

Cor. ex sicco pallide purpurascentes. — Genus ambiguum inter Àgerateas

et Adenostyleas.

b

I. A. CAMPESTRIS (Mari, le), foliis lato-linearibus planiusculls minutissime pubescentibus

subtùs reticulatis, pappo corolla triplo fere breviori * in Brasiliaprov.

Mioarum Generalium , in altis graminosis deserti inter Minas Novas et


126 DICOTYL. SEI) EAOGIUN/P,. AOniANTHLs

flum. Sancti-Francisci, legit ci. Martius. Folia 10-12 lin. longa, 1 '-2 lata.

(v. s. in h. Acad. reg. Monac.)

2. A. EMrETRiFOLius (Mart. 1. e )., foliis acerosis subtriquetris glaberrimis, bappo

corolla paulnlùiu breviore. fi in Brasilia? prov. Bahiensi interiori In montibus

ad Rio de Contas Vales legit ci. Martius Fior, octob. Rami divaricati breves.

Folia 2-3 lin. longa , lineam lata. (v. s. in h. Acad. ì?. Monac.)

Div. 111. ADENOSTYLEÌE. — Eupatoriea? Less. syn. i56. — Eupatoriea?

prototypa? et Aden osivi eoe Cass. tabi

Pappus pilosus barbellatos plumosnsve uni- aut pluriserialis.— Adenostvle.r

Tion divellendo?, nec ex recepì, paleaceo ant nudo, nani Chromolaraa et iiecaebaeta

ad Eupatorium nimis acceduut ; nec ex pappo piloso aut piumoso, nani

Liatrides plurima? transitala exhibent.

LXXV. KUHNIA Linn. sp. pi. ed 2 (i-fi?>). p. 1662. Vent. h. cels. n. 91. Cass

dict. 24. p. 5i.ì. Less. syn. if>7. Rafia, herb. p. 29. —Critonia Gcertn.fr. 2.

p. 411. /. 174. non R. Brown. — Eupatori) sp. Ort.

Capitulum multiflorum. Invol. squamis pauciserialibus. Reeept. nudum.

Cor. tubus ad faucem non ampliatus. Anthera? interdùm libera?

(nunc sa?piùs abortiva?). Styli rami exserti cylindracei obtusi. Acha?nium

elongatum scssile aut sUpilaturn. Pappus ì-serialis pìumosus aut

rariùs barbellalus. — Herba? aut sufl'rutices Americani. Folia alterna

i-nervia rariùs triplincrvia linearia aut lanceolata. Capitula paniculatoeorymbosa

pedicellata. Cor. purpurascentes aut alba?.

Sect. 1. STRIGU.

Achaenia teretiascuia nuiltistriata. Pappus pìumosus. Invol. squama? imbrica

exter. breviores.

3. K. EUPATORIOIDES (Linn. sp. 1662. Linn. f. decad. 2. p. 21. t. ir), caule her

baceo, foliis lato-lanceolatis serratis, corymbis paniculatis terminalibus. % in

Pensylvauià (Linn.), in Sibilla? (Ard sed verisim. falso). Veni. li. Cels. n. m.

in adn. EU. sketch 2. p. 291. Eupatorium alternifolium Ard. spec. 2. p. 40.

t. 20. Flores albìdi aut albi. Folia ex Eli. sabtùs puhescentia glandulosopunclata.

Capitulum 10-florum.

?*. K. TANICULATA (Cass. dict. 24. p. 516), caule herbaceo, foliis linearibus aot

lineari-lanceolatis integerrimis junioribus margine revolutis, ramis apice corymbosis

in paniculam laxam dispositis. IL in siccis Carolini» (Eli. Bosc.!),

io montanis Pensylvania?, Virginia? (Pursh) et Alabama? (Torr.!). Critonia

Kubnia Michx. fl. bor. am. 2. p. 101. Kuhnia Critonia Willd. sp. 3. p. 1773.

Eli. sketch 2. p. 291. Flores albi. Folia subtùs panciata, (v. s )

3. K. ROSMARINIFOLIA ( Veut. h. Cels. n. et t. 91), caule suffruticuloso, foliis

lineari-lanceolatis integerrimis junioribus margine revolutis, pedunculis paucis

subcorymbosis. fi in insula Cuba. Eupatorium canescens Ort. dee. p. 34.

K. frutescens Horn. h.^ hafn. 2. p. 791. Eupatorium Cubense Pers. ench. 2.

p. 402. Flores purpurei. Folia subtùs glabra punctata. (v. v. e. in h Cels. et s.

ex b. Madr.)

Sect. 11. TRICIIOGONIA.

Acharaia pentagona, angulis piloso-scabris. Pappus pìumosus. Iavol. squama?

«quales oec imbricata?. —- Au genus propri orni*

4. K. ARGUTA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. io5. t. 3ij3), caule herbaceo

sobviscoso-hirto, foliis anguste lanceolatis argute serratis tenuissimè birtis,

corymbis terminalibus. 7f in montanis sicc : s prope Popavan Novo-Granat,

JKlores rosei.


uumeQSITTtv-EUPATORI ACEJE. I 2 7

5. K. VILLOSA (Spreng. syst. 3. p. 439), caule fruticoloso ramoso apice dense

piloso-glandoloso, foliis linearibus iotegerrimis aut remote denticulatis margine

revolutis dense piloso-glandulosis , pedicellis paucis i-cephalis iu corynibum

subdigestis. fi in Brasilia? prov. Minarum General, ad Serra do Frio legit

ci. Vauthier (pi. exs. n. 3i3). Folia secus ramos conferta, pollicem longa vix

lineanti lata. Invol. oìigophyllnm dorso pubescens. Corolla? subhispidula?. (v. s.

comm. à ci. Vauthier.)

6. K. HIRTIFLORA, fruticulosa, ramulis striatls hlrtis, foliis brevissime petiolatis

ovatis subeordatis acutiusculis dentatis basi trinerviis suprà sparse puberulis

subtùs pubescenti-subhirsutis, corymbo terminali subsimplici oligocephalo

conferto, capitulis breviter pedicellatis circ. 40-floris, invol. squamis 1-2seriatis

a?qualibus oblongis dorso puberis obtusiusculls, cor. fauce dilatata extùs

birtà. fi iu Brasilia? prov. Minarum General, legit ci. Gaudichaud. Acha?nia

longa 5 costata basi attenuata secus angulos hirta. Pappus pìumosus. Folia

6 lin. longa 5 lin. lata. (v. s. in h. Mus. reg. Par.)

7. K. GLABRATA, caule erecto simplici basi suffruticoso glabro apice nudo ad

summitatera pubescente, foliis glabris sessilibus obovato-cuneatis triplinerviis,

corymbo composito, invol. squamis che. biserialibus ovali-oblongis obtusissimis.

3 % in Brasilia? prov. Rio-Grande. Habitus K. glutinosa?. Fior, in invol.

io. Acba?nia pentagoua obpyramidata parcè villosa. Pappi seta? crassa? harbellata?.

et. foliis subintegerrimis. (v. s. iu h. Mus. Par. à Mus. imp. Bras. sub n. io55

miss. )

fi. foliis serratis. (v. s. in eod. herb. snb n. 784)

Sect. in. LEIOGONIA.

Acha?nia pentagona omninò lasvia. Pappus barbellalus. Invol. squama? paoca?

sobimbricata?. — An potiùs Eupatorii species?

8. K. roDOCARrA, fruticulosa erecta ramosa, ramis teretibus minutissime hirtellls,

foliis alternis petiolatis ovatis acutis dentatis suprà glabriusculis subtùs

petiolisque puberulo-velutinls, capitulis ad apices ramorum paucis pedicellatis,

invol. squamis oblongis biserialibus, ext. foliaceis dorso puberulis, acha?niis

5-gonis glabris longiusculè stipitatis. fi in Brasilia? arenosis maritimis Restingas

dictis. Fl. nov. et dee. Tota pianta odorata ( Luud io litt.). Folia fere

forma Melissa?. Cor. in sicco pallida?. Habitu accedit ad sect. secandaui, sed

acha?nia la?via. (v. s.)

9. K? GLUTINOSA (Eli. sketch 2. p. 292), glutiooso-pnbescens, caule herbaceo,

foliis laoceolatis basi attenuatis triplinerviis integerrimis apice acuminatis rariter

et grosse dentatis, capitulis corymboso-paniculatis. 1f in pratis Alabama?

Amer. bor. Capitulum F-10-florum. Cor. alba. Styli rami breviter exserti.

Achaenium acute pentagonum, angulis lateribusque glaberrimis. Pappus albidos

i-serialis multisetos, setis scabris oec vere plumosis. (v. s. comm. à ci. Elliott.)

10. K. HACCHAROIDES, fruticosa glabra ad sommitates viscosa , foliis obovatis basi

cuneatis io petiolum attenualis apice obtusis dentatis coriaceis reticulatovenosis

glabris, corymbo composito nudo, invol. squamis linearibus pauciserlatis.

fi in Brasilia circa Bahiam legit cl.Blanchet (pi. exs. n. 1826). Folia

sesquipolllc. longa 8-9 lin. lata. Cor. ex sicco pallide flava?. Acha?nium acntè

peotagonum la?ve. Pappus uniserialis setis breviter et dense plumosis. (v. s.)

LXXVI. CLAVIGERA.

Capitulum 5-20-fIorum. Invol. pluriseriale imbricatum , squamis

longitudinaliter striatis, ext. brevissimis intimis elongatis linearibus.

Reeept. angustum epaleaceum. Cor. tubulosa? cylindrica? brevissime

5-dentata?, dentibus extùs glanduliferis. Anthera? apice appendiculata?.

Styli rami teretes nunc inclusi nunc parco exserti. Aclucnium subey-


128 DICOTYL. SEU EXOGLUN/Jb. CLAVIGERA.

lindraceum "labrum. Pappus ì-serialis, setis breviter barbellato-plumosis.

— Suftrutices Mexicani eredi ramosissimi. Folia alterna integerrima

aut dentata, linearia aut oblonga, uninervia impune tata. Capitula

in paniculam sp!ca?formem aut corymbosam disposita. Flores albidi.

—Genus medium inter Kuhniam et Liatridem, ob specierum in Mexico

omnium habitantium , dicavi ci. Frane. Xav. Clavigero qui historiam

Mexici non tantum civilem , sed etiam naturalcm scripsit. (i)

I. C. CORYMBOSA, glabra, caole basi suffruticoso, foliis liuearibns integerrimis,

capitulis ciré. 20-floris corymbosis. 5 % Jl1 Mexici provincia Leonensi legit ci.

Mendez. Invol. squama? intense striata?, (v. s.)

2. C. scor-ARiA, glabra, caule basi suffruticuloso, foliis linearibus integerrimis,

capitulis circ. 10-floris in paniculam angustam spiciformem longè digestis.

1f J io Mexici prov. Leonensi legit ci Mendez, in Cordillerà Guchilapanà

Berlandier, et ad sinum Mulgrave ex herb. Haenke. Invol. squama? striata?.

Rami paululùra ad Liatridem mucronatam accedunt sed caract. diversissimi.

(*•*•)

3. C. DENTATA, pubescens cinerea fruticosa, foliis ovali-oblongis dentatis hmc

inde apice sublobatis, ramulis foliolis oligo- aut monocephalis ili paniculam

angustam dispositis, capitulis 12-floris, invol. squamis lineari-lanceolatis acuminatis

ciliatis apice subscariosis, parcè striatis. fi in Mexicana? prov. Texas

distr. (Comraancheries) orientalibus necnon circa Bejar legit ci. Berlandier,

pi. exs. n. 1897. 2079 et 2081 ! (v. s.)

LXXVII. LIATRIS Schreb. gen. (1791). n. 1263. Willd. sp. 3. p. i634. Nutt.

gen. am. 2.p. I3I. Less. syn. 157. non Don. — Anonymos Walt.fi. car. (1788).

p. 196. — Suprago Gcertn. y>. (1791). 2. p. 402. —Liatris Suprago et Trilisa

Cass. — Serratola? sp. Linn. — Vernonia? sp. Poir. — Kuhnia? sp. Juss.

Capitulum multi- (5-3o) florum. Invol. pauciseriale imbricatum.

Reeept. nudum. Cor. tubulosa ad faucem ampliata, lobis elongatis.

Styli rami longè exserti cylindracei. Acha?nium circ. 10-costatum subcylindraceum.

Pappus i-3-serialis, setis plumosis barbellatisve. —

Herba? raro frutices. Species omnes genuina? ex Amer. bor. orta?. Caules

sa?piùs simplìces. Folia alterna integerrima aut in paucissimis dentata.

Capitula spicata racemosa paniculata aut corymbosa. Cor. purpurea?

rosea? rariùs variantes albee. — Interdùm in plantis cultis vidi

styli ramos in ligulas petaloideas eglandulosas mutatos. Radices tuberosa?

resinosa? terebinthinam spirant undè à Canadensibus dicuntur

Pinella de Prairia et hìnc inde ut diuretica? imo antisiphilitipa?

admissa?.

Sect. 1. EULTATRIS. — Liatris Cass. dict. 2.6. p. 235. non alior.

Pappus ì-serialis evidenter et longè pìumosus. — Herba? radice gìobosotnberosà

vix deorsùin subfìbrillosà. Caules simplices. Capitula spicata aut simpliciter

racemosa.

1. L. TENUIFOLIA (Nutt. gen. ara. 2. p. i3i), radice tuberosa, caule gracili glabro,

foliis filiforrai-linearibus longissimis iufernè confertis summis brevibus

setaceis iufernè subpilosiusculis, capitulis pedicello ramoso insidentibus'in racemum

longi.vsintum digestis oblongis 5-floris, invol. squamis oblongis submucronatis,

aeharaio villoso, pappo piumoso. % in pinetis arenosis Carolina?

(1) Opus anno 1780 italico, et curante C. Cullenio anuo 1787 auglicè editum.

(Couf. Bibl. voy ) '


LIATRIS. COMPOSITI-EUPATORI ACE /E. , 2C)

utriusque. Eli. sketch 2. p. 2?5. L. graminifolia Willd. sp. 3. p. J636? Folla

fere Pini' palostris. Racemas i-2-pedalis. Pedicelli circ. pollicares. Flores porparei.

2. L. MUCRONATA, radice , caole simplici glabro, foliis anguste linearibus

acotissimis calloso-mucrouatis glaberrimis erectis punctatis, capitulis circ 5floris

ad axillam bracteà? sessilibus approximatis in spicam digestis, invol

squamis ciliatis obtusis abruptè mucronatis , acba?nio pobesceote, pappo piumoso.

If, io Mexicana? provincia? Texas distr. (Cammancheries) orientalibus

legit ci. Berlandier. Froctif. mens. nov. et dee. Affinis videtur L. tenuifolia? sed

capitala sessilia. (v. s.)

3. L. ELEGANS (Willd. sp. 3. p. i635), radice tuberosa, caule simplici pobesceoti-villoso,

foliis linearibos macrooatis scabrido-pouctatis, capitolis breviter

pedicellatis adproximatis 3-5-floris, racemo spiciformi elongato, invol. squamis

acuminatis, interioribus coloratis, achaenio villoso, pappi setis plumosis.

% in Virginia? (Ker), Carolina?? (Walt. Fras.! etc), Florida? (Michx.) et Georgia?

(Dub.!) siccis. Bot. reg. t. 267. Eli. sketch 2. p. 279. Sta?helina elegans

Walt. fl. car. 202. Serratala elegans Ait. Kew. ed. 1. v. 3. p. i38. Eupatorium

speciosnni Vent. h. Cels. n. et t. 79. Folia saepè falcata patentia seu reflexa.

(v. s.)

4. L. SQUARROSA (Willd. sp. 3. p.i634), radice tuberosa, caule simplici pubescente,

foliis longissimè linearibus nervosis margine scabrinsculis, capitulis

paucis in racemum digestis ad apicem pedicelli foliosi solitariis, invol. cylindrici

squamis superne foliaceis lanceolatis rigidis patentibus, aeharaio glabriusculo,

pappi setis plumosis. If in arenosis campis et sylvis Canada? (Hook. fi.

bor. x. p. 3o6), Virginia?, Carolina? et agri Kentuckensis. Pursh fl. 2. p. 509.

Cass. dict. 26. p. 235. Sweet br. fl. gard. t. 44? male. EU. sketch 2. p. 282.

Serratala sqnarrosa Linn. sp. 1147. Pteronia caroliniaua Walt. fl. car. p. 202

ex Pursh. —Dill. elth. 83. t. 71. f. 82. Moris. ox. s. 3. t. 27. f. 1. Cor. latte

purpurea?, exter. demùm lateraliter rejecta?. Pappus ì-serialis rufo-purpurascens.

Ach. striatum. Var. foliis et invol. glabriusculis aut pubescentibus. (v. s.)

fi. intermedia, caule humiliore foliisque magis pilosis, invol. squamis ext.

elongatis acuminatis erectis. — in Canada. L. intermedia bot. reg t 048

(v.s.) ' J

5. L. PUNCTATA (Hook. fl. bor. am. 1. p. 3o6. t. io5), radice , caule erectlascalo

simplici piloso, foliis liaearibas margioatis glabris ciliatis atriuqoè impresso-punctatis,

spicis elongatis densis non raro foliosis, invol. sabeyliodracei

circ. 5-flori sqoamis imbrieatis subsquarrosis, ext. rigidioribos, omoibas irapresso-panctatis

paogeati-acamioatis margioe ciliato-laoatis, aeharaio piloso

pappo valdè piumoso. — io Amer. bor. occid. planitiebos ad Saskatchawan

fted-deer et Eagl. hills. Cor. rosea?.

6. L RESINOSA (Nutt. gen. am. 2. p. I3I), glabra, radice tuberosa, caole erecto

simplici aut apice VIX ramoso, foliis linearibus rigidnlis integerrimis utrinauè

uapresso-paactatis spicis eloogatis densis sa?piùs foliosis, invol. cyliodra^cei

fefer^

Sect. 11. SUPRAGO. — Suprago Cass. dict. Si. p. 385. _ Supraginis

sp. Gcertn.

6

Pappos i-3-serialis, setis dense et breviter barbcllatis — Herlv» **Ai i x.

toberosà vix deorsùm subfibrillosà. Caules é ^ ' c ^ i ^ * ^

mosa. - Rad.x et raflorescentia sect. i*. Pappos inter [am et 3£ ^edi

Iios.

7 ' ^TìVY'^ f P - 3 " P : l635} -' rad!ce taberosà • ca ">« ^pHci pubescen.;villoso,

folns lanceolatis pubescentibus marcine scabris infer lÀnoi • • K •

attenuati*, capitulis breviter pedice.latis r a c ^ o . ^ ^ ^ ^ '

')


i3o DICOTYL. SEU EXOGEN7E. mmu.

sqnamis obovatis obtusis margine scariosis, exter. patenlibus acutis, aeharaio

villoso, pappo subpiumoso aeharaio snbbreviore. % à Virginia ad Carolinam

in montanis pratis ( Pursh), in siccis (Eli. ! sketch 2. p. 2S0 cum var.piar.),

bot. reg. t. 590. aoo Curi. Anonymos racemosus Walt. car. 198. ex EH. Liatris

squarrulosa Michx. fi. bor. Am. 2. p. 92. Serratala scariosa Linn. sp. IT4~.

excl. Pluk. syn. Vernonia scariosa Poir. dict. 8. p. 5o2. — Pluk. alm. t. 177.

f. 4. Variat capitulis i5-2o-25-3o-floris, foliis glabriusculis pubescentibus aut

fere villosis, floralibus involucro brevioribus ant iongioribns , spicà compactà

aut dissitiflorà. (v. s. comm. à ci. Eli.)

8. L. SPHJEROIDEA ( Michx. fi. bor. am. 2. p. 92 ) , radice tuberosa , caule pubescente

foliis la?vibus iufer. lato-lanceolatis super, lanceolato-liuearibus,

capitulis pedunculatis majusenlis distantibus subglobosis 3o-4^-floris , invol.

squamis late ovalibus obtusis adpressis margine scariosis, aeharaio multicostato

piloso scabro , pappi setis barbellatis acha?nio longioribus. If, in Carolina? distr.

superioribus. Eli. sketch 2. p. 281. Sw. br. fl. gard. t. 87. Suprago spha?rocephala

Cass. dict. 5i.p. 386. Liatris scariosa bot. mag. t. 1709. excl. syn. (v. s.)

9. L. SPICATA (Willd. sp. 3. p. i636), radice tuberosa, caule simplici glabro,

foliis linearibus glabris basi ciliatis nervosis et punctatis, capitulis longè spicatis

ad axillam bracteà? sessilibus 8-floris, invol. squamis oblongis adpressis

obtusis s:epè mucronatis, aeharaio piloso, pappi setis dense barbellatis. *!£ in

pratis et pinetis demissis à Pensylvanià ad Georgiam. Sims bot. mag. t. 1411.

Serratala spicata Linn. sp. 1147. And. rep. t. 4 OT - Suprago spicata Ga?rtn.

fr. 2. p. 402. t. 167. Cass. dict. 5i. p. 385. Liatris pietà Bart. ex Green, herb.

L. gracilis Lodd. bot. cab. t. 1909. non Nutt. Anonymos ciliatus Walt. car.

p. 197. An L. Linaria Raf. fl. lud. 61 satis differt ? Flores purpurei, (v. s.)

fi. macrostachya, spicà densiore, capitulis brevissime pedicellatis. L. raacrostachya

Michx. fl. 2. p. 91. ex Eli. sketch 2. p. 273. L. spicata Sweet

br. fl. gard. 1. t. 49. L. pumila Lodd. cab. t. 147? — Dill. eltb. t. 72.

f. 83.(v.s.)

y. racemosa, capitulis distinctè pedicellatis. Liatris pilosa bot. reg. t. 3g5.

Lodd. bot. cab. 4. t. 356. non alior. An L. turbinata Sweet in Loud. hort.

brit. 383. sine descr.? Differt à vera L. pilosà caule glabro nec pubescente,

foliis ciliatis ut in var. et nec pilosis, floribus in invol. 8 nec 10-14. (v. s.)

io. L. PYCNOSTACHYA (Michx. fl. 2. p. 91), radice tuberosa, caule simplici hirsuto,

foliis strictis angusto-linearibus pubescentibus, capitulis in spicam longam

digestis confertìm sessilibus, inv. squamis adpressis superne squarrosis.

2£ in pratis Illiuoensibus (Michx.) , montanis Virginia? et Carolina? (Pursh.) Huc

ci. Pursh refert ic. Dill. t. 72. f. 83. à caeteris ad spicatam pertin. — Anonymos

pilosus Walt. car. 197. Capitula minora quàm L. spicata. Ca?t. ign.

11. L. GRAMINIFOLIA ( Pursh fl. bor. am. 2. p. 5o8), radice tuberosa, caule simplici

glabro, foliis linearibus longissimis nervosis eciliatis margine scabriusenlis

costà media hispidis, capitulis remotiusenlis ad axillam bracteà? sessilibus in

spicam digestis, invol. squamis oblongis obtusis submucronatis ciliatis adpressis,

inter. coloratis, achaenio villosulo , pappi setis longiusculè barbellatis.

'ìfj in pinetis humidis demissis Carolina? Eli.! sketch 2. p. 274. Anonymos graminifolius

Walt. car. 197. — Pluk. alm. t. 424. f. 6? In pianta cultà capitula

majora et magis adproximata. (v. v. e. et s. sp.)

12. L. CYLINDRACEA (Mieli, fi. bor. am. 2. p. Q3), radice tuberosa, tota hirsutà,

caule gracili, foliis gramineis, capitulis cylindraceis paucifloris sessilibus distanter

spieatis, squamis apice rotundatis abruptè mucronatis. % in sylvis

pratisque Illiuoensibus. Cor. lobi intùs hirsuti (Nutt.). — Species homonyma

a ci. Pursh in Carolina indicata et à ci. Elliot sketch 2. p. 276. descr. videtur

diversa sed mihi non satis nota.

i3. L. ASPERA (Michx. fl. bor. am. 2. p. 92) , radice , caule subramoso scabro-pubescente,

foliis lineari-lanceolatis asperrimis, capitulis brevibus sessilibus

spieatis distinctè alternis solitariis, invol. squamis rotundato-obtusis conniveotibus.

% in pratis Illinoeosium. Ca?t. car. ign. — Anonymos ramosa


IATRIS. COMPOSITI-EUPATORI kCEJE. l31

Walt. fl. car. 198 huc à ci. Pursh revocata videtur diversa et species in Carolina

non indìgena ex EU. sketch 2. p. 276.

i


i3a DICOTYL. SEU EXOGENTE. ******

sketch 2. p. 283. Anonymos paniculatus Walt. car. 198. Variat cor. purpureis

et albis. Capitula generis minora. Folia radic. multò majora 3-5-nervia basi

attenuata, (v. s.)

ai. L. OPPOSITIFOLIA (Nutt. in Sillim. journ. 5. 1822. p. 299), pubescens, caule

ramoso, foliis lanceolatis suboppositis nervosis, ramulis panicnlato-corymbosis,

capitulis cylindraceo-ovatis i5-20-floris , invol. squamis oblongis obtusis, inter.

coloratis, pappi setis scabriuscnlis. lf? in Louisiana circa Novam Aureliam.

Capitula parva L. paniculata? sed numerosiora.

22. L. CORYMBOSA (Nutt. geo. am. i32), radice fibrosa, caule solitario simplici

hirsuto, foliis lanceolato-oblongis obtusis la?vinsculis, super, brevioribus, corymbo

partìm simplici circ. 20-cephalo, pedicellis hirsutis subnndis i-5-eephalis,

capitulis 20-floris, invol. squamis oblongo-ovalibus obtusis la?vibus. lf in Carolina?

bor. (Nutt.) et Georgia? (EU.) humidis ad margines paludum. L. tomentosa

Michx. fl. bor. 2. p. 93 ? Eli. sketch am. 2. p. 284. Cor. pallide purpurea?.

23. L. WALTERr (EU. sketch 2. p. 285), radice fibrosa, caule simplici superne

piloso, foliis lanceolatis acutis glabris punctatis basi attenuatis, capitulis paucis

corymbosis multifloris, invol. squamis acutis tomentosis, achaenio parcè piloso,

pappi setis subplumosis. % in Carolina ad St. John's Berkeley (EU.). Anonymos

uniflora Walt. car. 198. Cor. intense purpurea?.

24. L. BELLIDIFOLIA (Nutt. gen. am. 2. p. i33), demissa laxiuscula, radice tuberosa

fibrosa , caulibus adgregatis, foliis radicalibus spathulato-lanceolatis obtnsis

3-nerviis, caulinis sublinearibus, corymbi ramis snbfastigiatis i-5-cephalis,

capitulis circ. 20-floris, invol. squamis oblongis obtusis, infer. snbpatulis,

pappi setis vix plumosis. If, in collibus arenosis Carolina? borealis. Cor. purpurea?.

* * Fruticosce.

25. L. FRUTICOSA ( Nutt. in Sillim. am. journ. 5. 1822. p. 299), glabra fruticosa,

ramis corymbosis superne nudis, foliis cnneato-obovatis punctatis, capitolis

sub-5-floris, invol. squamis lineari-lanceolatis acuminatis. fi in Florida orientali.

Dumetum raraosura. Folia fere Portnlacea? oleracea?. Invol. basi attenuatimi

atomis resinosis pauctatum. Cor. purpurea?. Pappos sobconcolor.

4- Species exclusce.

L. BAICALENSIS Adams. = Carphephorus Baicalensis.

L. LATIFOLIA Don. = Ainsla?a pteropoda.

LXXVIIL CARPHEPHORUS Cass. bull, philom. 1816. dict. -j.p. 149. Less.

syn. i58.

Capitulum multiflorum. Receptaculum paleaceum !, paleis inv. squamas

referentibus corolla brevioribus deciduis. Invol. squama? 3-seriales

imbricatae adpressà?. Achaenium cylindraceum seu 10-costatum basi

attenuatum. Pappus uni- aut pluriserialis, setis crassis plumosis aut

grosse et irregulariter barbellatis.—. Herbae perennes, aut Sibirica? aut

originis dubise, habitu Liatridis. Caulis simplex. Folia alterna linearia

aut lanceolata iutegra aut dentata. Capitula corymbosa aut racemosa.

Cor. purpurea?. — Species recognoscenda?.

1. C. rsEUDo-EiATRis (Cass. 1. e ),-caule pubescente, foliis linearibus acutis semiamplexicaulibus

integerrimis? adpressis, capitulis dense corymbosis, invol.

squamis oblongis, acharaiis 10-costatis birtellis. If patr. ign. Cor. et styli purpurei.

«a. C. BAICALENSIS, caule infernè glabro superne subvilloso, foliis lanceolatis io

petiolum attenuatis dentatis, racemo terminali folioso, pedunculis 1 -cephabs

nudis, invol. squamis ovato-lanceolatis acuminatis. If in regione alpina ad rneridiem

lacus Baikal. Liatris Baicalensis Adams act. soc. li. n. Mosc. 5. (1817)


COMPOSITJE-EUPATORIACEJE. I33

p. u 5. Cor. violacea?. Pappos pìumosus 20-setos, setis basi subconcretis-

Reeept. paleaceom.

3. C. REVOLUTIFOLIUS, caole simplici soffruticoso basi glabro apice com pedicellis

paberolo, foliis liaearibos glabriosculis margine revolutis, ramulis

avillaribfs coofertè foliosis, capitulis pedicellatis iu raeemum termioalem foliosom

elongatum dispositis, acha?oiis teretibus puberulis. fi io Mexico legit ci.

Haeoke. Folia pollicem longa, explicata 2 lio. lata. (v. s. iu h. Harake ab ili.

de Sternberg comm.)

LXXIX. DECACH^TA.

Capilulum multi- (20-) florum. Invol. ovatum imbricatum , squamis

3-4-seriatis substriatis caducis ext. ovatis, inter. oblongis obtusiusculis.

Reeept. su-bconvexum , paleis linearibus caducissimis inter flores onustum.

Cor. glabra?. Anthera? inclusa?. Styli rami longè exserti. Acha?niurn

acute pentagonum glabrum, areolà terminali convexà. Pappus i-serialis,

setis io persistentibus basi vix scabris apice subclavellatis. —•

SufFruticulus erectus glaber Mexicanus. Rami teretes. Folia alterna

subpetiolulata oblongo-lanceolata utrinquè acuminata serrata penninervia

tenuiter reticulata. Thyrsus terminalis. Rami axillares apice

capitula racemoso-congesta sessilia gerentes.

1. D. HJENKEANA. fi io Mexico legit ci. Harake. Folia 3-6 poli, looga , 10-12 l

lata. (v. s. in h. Ha?nk. ab ili. com. de Steroberg miss.)

LXXX. CHROMOLtflNA.

Capitulum multiflorum. Reeept. paleis paucis linearibus apice coloratis

inter flores hìnc inde onustum. Invol. squama? innumera? erecta 4

sed laxiuscula? (Lupuli more) imbricata? oblonga? obtusa? subscariosaj

apice colorata?, venis subelevatis parallelis substriatis. Cor. tubulosa?

ad faucem non ampliata?. Anthera? appendice ovata subpetaloideà colorata

donata?. Styli rami crassi elongati glandulosi. Acha3nium 5-gonuiu

basi attenuatum glaberrimum. Pappus ì-serialis setosus scaber. —

Herba perennis Brasiliensis tota capitulis exceptis hirsuto-tomenlosa.

Uadices fibrosa?. Caules teretes. Folia opposita lanceolata breviter

petiolata basi integra a medio ad apicem dentato-serrata. Capitula cymosa,

ad apicem caulium , medio subsessiii precociori, ramis ex hujus

basi ortis mono- aut oligocephalis. Invol. (et corolla??) la?tè roseo-violacea

, forma Lupulina capitula , colore Salvia? Hormini bracteas, referentia.

— Differt ab Eupatorio ut Carphephorus à Liatride.

1. C. HORMINOIDES. ^ in Brasilia? prov. Minaruai Geaeraliam legit ci. Vauthier

Herba sesqmpedalis basi simplex ramis paocis oppositis. (v. s.comm. à ci. Vauthier

sob a. 296.)

LXXXI. OOCLINIUM. - Praxelis Cass. dict. 10. p. 26, ? - Eopatorii sp. auct.

Capitulum multiflorum. Invol. squama? biseriales aut sa?piiis pluri

senales imbricata? decidua?. Reeept. nudum post invol. colbmsuin ovatum!

Acha?nium anguiatum. Pappus ì-serialis setosus scaber. 1 — Herba?

sa?piìts suflruticosa? Americana?. Folia opposita dentata aut integra.

Pedunculi sa?piùs elongati i-cephali. Cor. purpurea?.— Genus alfine

Eupatorio, sed reccptaculo oviforme et etiam habitu diversum.


i34 DICOTYL. SEU EXOGENiE. DOGLI*»».

§. i. Species fruticosa: aut perennes, foliis integris aut dentatis,

corollis cequalibus.

i. O. GRANDIFLORA* , collo suffruticuloso, caulibus herbaceis teretibus sparse

hispido-setosis , foliis oppositis sessilibus lanceolatis integerrimis acuminatis

hispido-setosis, ramis elongatis subnudis i-cephalis, capitulis obeonicis circ.

40-floris, invol. squamis imbrieatis acuminatis glabris. fi % in Brasilia? prov.

Sancti-Pauli. Herba vix pedalis. Folia pollicem longa, 2-3 lin. lata. Capitula

6 lin. longa. Flosculi 5 liu. longi duplo nempè triplòve sequentibus majores,

invol. a?quales , ex sicco purpurei. Acharaia exter. ad angulos scabra obcompressa.

(v. s. iu h. Mus. reg. Par. à Mus. imp. Bras. sub a. 434 miss.)

2. O. PAUCIDENTATUM, collo suffruticoso, caule erecto basi sparse hispido apice

glabro simplici aut trichotomo, ramis aphyllis apice i-cephalis, foliis oppositis

sessilibus lanceolatis ciliatis utrinquè glabris dentibus paucis acutis remotis

snbserratis, invol. ovali-subcyllndracei glabri squamis adpressis ovalibus acute

mucronatis acuminatisve, exter. striatis, reeept. ovato. If. in Peruvià legit

ohm ci. Haenke ex ili. de Bauza (sed in herb. Ha?nk. non reperire quivi).

Medium inter grandiflorum et pedunculare. (v. s. io h. Acad. reg. Monac.)

3. O. PEDUNCULARE, suffruticulosum gracile diffusum adscendensve, caule tereti

hispidulo, foliis oppositis linearibus utrinquè acutis subdentatis hispidulis,

ramis elongatis subnudis apice i-cephalis, capitulis 35-4o-floris obovatocylindraceis,

invol. squamis imbrieatis, ext. striatis acuminatissiinis , inter.

submembranaceis vix acutis, recepì, ovato, fi in Brasilia? prov. Minarum Generalium

ad Sahara legit ci. Vauthier et hab. etiam in prov. Saucti-Pauli (h.

Mus. Paris.!). Folia 1-1 ' poli, longa, 1-2 lin. lata. Rami floridi 3-4 poli. Invol.

apice purpurascentia. Achaenia compresso-tetragona hispidiuscula. Cor. et styli

porporei. (v. s.)

4. O. SIDERITIS, caule herbaceo adsceodeote tereti sparse hispido oppositè ramoso,

foliis oppositis distantibus ovato-lanceolatis sparse hispidulis basi cuueatis

integerrimis trinerviis apice acuminatis dentatis, ramis elongatis apice

l-3-cephalis nudis, capitulis obovato-cylindraceis circ. 3o-35-floris, invol.

squamis 2-seriatis erectis glabris, exter. acutis, int. obtusis apice subscariosis,

reeept. ovato. IL? Q ? circa Bahiam semel legit ci. Saltzman. Affine E. peduuculari.

Habitus fere Stachydis Sideritis. Rarlix fibrosa. Cor. ex sicco purpnrascentes.

Capit. 4 lin. longa. (v. s. comm. à ci. Saltzman.)

5. O. RIGIDUM, suffruticulosum, caule ereclo tereti striato glabro, foliis oppositis

breviter petiolatis ovatis acuminatis remoto dentato-serratis trinerviis suprà

glabris subtùs crebre glanduloso-punctatis secùs margines et nervos villosis,

corymbo oligocepbalo, capitulis longè pedunculatis 20-3o-floris, invol. squamis

arctè imbrieatis deciduis striatis ext. obtusis, reeept. ovato. ^ ' n calcarei*

montibus Jarnaica? borealis. Eupatorium rigidum Swartz! prod. in. fior. i3r3.

Caulis subberbaceus. Folia pollicem longa, 6-7 lin. lata. Flores cserulei. Odor

plauta? suaveoleus, sapor terebiothiuaceus. (v. s. ex h. Swartz.)

§. 2. Species herbacea annua, foliis tripartitis, coroll. marginalium

lobis exter. majoribus.

6. O. CAPILLARE, herbaceum erectum glabrum tenue, foliis oppositis usquè ad

basin in segmenta 3 lineari-filiforraia partitis et inde falso-verticillatis, pedunculis

elongatis laxis i-cephalis, invol. oblongi squamis acutis, corollis radii

palmalifidis majoribus, acharaiis angulatis glabris. (j) in Brasilia? prov. Minarum

Generalium ad Serra do Frio legit ci. Vauthier (pi. exs. a. 311 ! ). Herba

fere Galii facie ramosissima gracillima. Cor. laetè violacea?, (v.s.)

•f Species dubia.

7. O. VILLOSUM, herbaceum erectum. caule pilis articulatis sublanato, foliis oppositis

petiolatis ovalibus serratis utrinquè petioloque villosissimis, capitulis


LUiviFU^ITyE-EUPATORlACEyE. 135

paocissubpanicolatis, iavol. squamis glabris deciduis, reeept. ovali seu conoideo

aeha?niis hispidulis. — in Guianà Gallica legit ci. Poiteau. Praxelis villosa

Cass. dict. io. p. 262. An Ooclinii, an Conoclinii spec?

LXXXII. CONOCLINIUM. — Eupatorii sp. auct.

Capitulum multiflorum. Invol. campanulati squama? 1 3-seriales

lineàres acuta? suba?quales. Reeept. nudum conicum ! Acha?nium an-

«ulalum. Pappus ì-serialis pilosus scaber. — Herba? Americana? aut

suffrutice*. Caules teretes striati. Folia opposita petiolata dentata. Corymbi

conferii terminales. Cor. coerulea? aut purpurea?. -— Genus affine

Eupatorio, sed reeept. conico nec plano diversum sat videtur.

* Species herbacece.

1 C. COELESTINUM, herbaceum, caule tereti pubescente, foliis oppositis petiolatis

ovatis basi truncatis aut subcordatis apice acutis obtusè dentatis triplinerviis

subscabris, corymbis confertis, invol. squamis circ. 3o, 2-3-serialibus fere

subulatis, floribus in invol. circ. 4o, recepì, conico , aeharaio angulato glabro.

% in piuguibus umbrosis montanis Virginia? (Pursh), Carolina? ( Fras.l uose..),

ad ripas fl. Ohio (Raf.!). Eupatorium ccelestinum Linn. sp. 1174. Eli sketch 2.

p 3o6 Steud.nom. phan. 322. excl. Cass. syn. E. deltifolium Raf. m liti. ifrji.

— Dill. elth. 140. t. 114. f- i39- Pluk. t. 3g4. f. 1. Cor. lsetè coerulea? parva?

odorata 1 . Styli lobi longè exserti, (v. s.)

2. C. RETONICUM, herbaceum, caule tereti striatalo glabro apice pubescentivelutino,

foliis oppositis sinu rotundato cordatis oblongis crenatis vix subacutis

suprà scabridis subtùs petiolisque pubescenti-villosis, capitulis in corymbos

terminales simpliees coofertis óo-70-floris, invol. squamis circ. 25 biserialibus

liuearibus acuminatis scabridis, reeept. conico, acba?nio angulato glabro.

If ia Mexico adTampico de Tamaulipas legit cl.Berlaudier. Affine E. cceiestino.

Cor. porpurea?. Folia exactè Betooica?. (v. s.)

3. C. BETONIC/EFORME, herbaceum?, caule tereti com petiolis pediculisque dense

breviterque velutioo , foliis oppositis petiolatis siou rotundato cordatis oblon.^

gis crenatis acutis suprà pulverulento-scabris sabtùs velutiois , capitulis io corymbos

terminales confertos digestis pedicellatis circ. 40-floris , invol. squamis

circ. 16 biserialibus linearibus acutis dorso subpuberis, recepì, conico, achaenio

angulato glabro globulos resinosos gerente. — in Brasilia circa Rio-Janeiro

legit ci. Lund. E. betonico simillimura. Petioli 4 nec 6-8 Un. longi. Superficies

tota magis velutina. (v. s. comm. à ci. Lund.)

* * Species basi suffruticosa^.

4- C. TRASIIFOLIUM ,basi suffruticosum, caulibus erectis teretibus hispidis, foliis

alternis rariùs oppositis petiolatis ovatis basi cordatis truncatisve grosse crenato-dentatis

suprà glabriusculis subtùs pallidis villosis, capitulis in coryrabum

terminalem dense congestis pedicellatis circ. 20-florìs, invol. squamis 10-12

subbiserialibus ovali-oblongis mucronatis dorso puberis, reeept. elevato subconico,

aeharaio angulato pilosiusculo. fi *!£, in Brasilia circa Bahiam leger. ci.

Blancbet, Saltzmannet Lhotsky, et circa Caracas cl.Vargas. E.uepetoidesLindl.!

herb. Petioli 3-Q lin. longi; limbus fol. 9-18 lin. longus, 6-9 lin. latus. Folia

.subtùs nunc fere cana nunc glabriuscula, foliis E. chamaedrifolii sat similia, sed

fructif, valdè diversa. Flores rosei odorati, (v. s.)

5. C. MicRorHYLLUiw (Linn. suppl. 355 sub Eupatorio), suffraticosum adscendens.

ramis teretibus subhirsutis, foliis oppositis petiolatis triangulari-ovatis

obtusis crenatis margiue revolutis suprà glabris subtùs albo-lanatis, corymbo

terminali conglomerato, capitulis pedicellatis multifloris, invol. squamis subimbricatis

lanceolatis ciliatis, reeept. conico, achaenio glabro. -^ in Nova

Granata. Crena? fol. utriaqoè 3-4. Petiolus fere limbo a?qaabs nempè 3-4 lin.

longus. Cor. purpurea? ex icone forte 10-12, lobis puberis.


i'ò6 DICOTYL. SEU EXOGENiE.

LXXXIII. HEBECLINIUM. — Eopatorii sp. auct. — Coleosanlhi sp. Cass.

Capitulum multiflorum. Invol. campanulati squama? pluriseriales

laxè subimbricata? sa?pè in appendicem subcoloratam producta?. Reeept.

elevatum superne plano-convexum pube brevi conferta hirsutum

et ideò fere piloso-frimbilliferum. Acha?nia angulata. Pappus ì-serialis

pilosus scaber. — Herba? australi-americana? pubescentes. Caules teretes.

Folia opposita petiolata cordata acuminata dentata. Corymbi terminales

compositi conferii. Cor. alba? aut rosea?. — Genus affine Eupario,

sed differt reeept. villoso et invol. squamis sa?piùs appendiculatis.

* Involucri squamis exappendiculatis.

.. H. MACROPHYLLUM, basi suffrutescens, caule tereti pubescente, ramis patulis,

foliis oppositis longè petiolatis lato-cordatis acuminatis crenato-serratis trinerviis

reticulatis suprà glabris subtùs molliter pubescentibus, corymbo terminali

composito poiycephalo, capitulis ad apices ramulorum confertis ovatis 3ofloris,

invol. squamis laxè imbrieatis linearibus obtusis, achaenio angolato

glabro, fi lf in roderatis montiom Jamaica? (Sw.!), Guadalupa? (Kraus!),

Porto-Ricci (Wydler!), Cuba? (Ossa), Guianà? (Aubl.), Brasilia? (Lund! ), agri

Guyaquilensis (Harake!), Peruvià? (Pcepp.), Nova?-Andalousia? (H. B. K.\

Eupatorium macrophyllum Linn. sp. 1175. Vahl symb. 3. p. 96. E. molle

Swartz prod. in. E. macrophyllura Sw. fior. i3o3. E. molle et macrophyllum

"Willd. Àgeratum guianense Aubl. guian. 800. Coleosanthus tibaefolius Cass.

dict. 24. p. 519. — Plum. et Burm. t. 129. Herba 4-5-pedalis. Fior, albi (v. s )

fi. rivale, frutescens, caule tereti glabro ramis divaricatis, foliis oppositis

longè petiolatis lato-cordatis acuminatis dentato-serratis trinerviis reticulatis

subtùs vix pubescentibus, corymbo terminali conferto parvo, capitulis

pedicellatis circ. 20-floris, iavol. squamis oblongis glabriusculis fere

obtusis, aeharaio augulato glabro, fi in montosis juxta rivos Brasilia? ad

Rio-Janeiro legit ci. Lund. (v. s. in h. Mus. reg. Berol.)

* * Involucri squamis omnibus autplerisque in appendicem subcoloratamproductis.

— Urolepis.

2. H. HECATANTHUM , caule herbaceo erecto snbsimplici tereti striato superne

praesertìm cum petiolis et pediculis pube glandulosà velutinis, foliis oppositis

longè petiolatis cordatis breve acuminatis acute dentatis suprà sparse subtùs

secus nervos puberulis, corymbo terminali composito conferto, capitulis ad

apices ramulorum plurimis sessilibus circ. 100-floris, invol. squamis pluriseriatis

striatis , intimis productis in appendicem bnearem villosam subcorollinam

albidara, aeharaio glabro. Q in Brasilia? prov. Rio-Grande. Herba pedalis

sesquipedalisve. Petioli fere 2 poli.5 limbus 2 ~ poli, longus, 2 poli, latus. Cor.

alba?. Recepì. bemispba?ricnm villosissimum. (v. s. in h. Mus. reg. Par. à Mus.

imp. Bras. sub n. 787 miss.)

3. H. UpoLEPrs, caule herbaceo ereeto tereti, petiolis pedunculisque pube brevi

glandulosà conferta velutinis, foliis oppositis petiolatis cordatis acutis dentatis

utrinquè glanduloso-puberulis, corymbo terminali oligocephalo, capitnlis pedicellatis

circ. 60-floris, invol. squamis 2-3-seriatis fere omninò linearibus striatis

puberulis productis iu appendicem longam puberam roseo-coloratain, reeept.

hemisplLcrico villoso, aeharaio glabro. — in Brasiha? prov. Rio-Grande. Cor.

rosea?. Valdè accedit ad H. hecatanthum. (v. s. in h. Mus. reg. Par. à Mus. iinp.

Bras. sub n. 807 et 8o3 miss.)

LXXXIV. CAMPULOCLINIUM. — Eupatorii sp. auct.

Capitulum mullifloruni. Invol. campanulati squama? o.-5-seriales iua-quales,

ext. ovales, inter. anuusliorcs. Reeept. convcxum hemisj>h;c-


CAMPULOGL. COMPOSÌT/E-EUPATORLACETE. I 3;

ricum nudum. Acha?nium angulatum. Pappus ì-serialis pilosus scaber.

— Herba? rariùs suffrutescentes Americana? pilosa?. Folia opposita petiolata

dentata aut integerrima. Capitula pedicellata, in corymbum

panicul. disposila, aut solitaria. Cor. purpurascentes aut albida?. —

Genus Eupatorio affine, sed receptaculo hemispliaerico et habitu quodam

sat diversum videtur.

Ramis apice elongatis nudis i-cephalis.

1. C. MACROCEPHALUM (Less. in linnaeà i83o. p. 136 sub Eopat.), caole berbaceo !

erecto tereti hirto apice oligophyllo, foliis infer. oppositis? sup. alternis sub

sessilibus basi a'tenuato-cuneatis oblongis aut ovali-lanceolatis integris apice

dentatis utrinquè hirtis, capitulis corymbosis paucis longè pedunculatis erectis

circ. 100-floris campanulatis, invol. squamis 3-4-seriatis longit. subacqualibus,

ext. ovalibus foliaceis hirtis, intimis linearibus scariosis serrulatis. 1f ? in Brasilia

( Less. ), in Banda orientali (Bacie!), prope Rio-Janeiro (Lund!) et

Bahiam (Blanch.1), et in Mexico prope Hacienda de la Laguna (Less.). Recepì.

conv.exum. Cor. glabra. Acha?nia 5-costata basi attenuata glabra. Pappus scaber.

(v. s. )

fi. strigosum, caule foliisque iuferioribus multò magis stiigosis, sup. linearibus.

— in Biasilia? prov. Rio-Grande, (v. s. in h. Mus. reg. Par. à Mus.

imp. Bras. sub n.908. miss.)

2. C. KLEINIOIDES (H. B. et Kunlh nov. gen. am. 4- P« 120. sub Eupatorio),

herbaceum hispidura, rarais alterois teretibos striatis eloogatis i-cephalis,

foliis oppositis brevissime petiolatis laoceolatis acutiusculis obsolete serratis

subtriplioerviis, capitulis solitariis loogè pedooculatis moltifloris, invol. campanulati

sqoamis sobirabricatis glabrioscolis, iot. lioearibos obtosis, ext. laoceolatis

acomioatis brevioribus, recepì, subgloboso, acha?uio hispido. ("•) iu

aridis montium Nova? Aodalusia? joxta Cocollar et Tumiriqniri. Fol. 6-q lin.

longa, 1-2 lata. Cor. dentes purpurascentes. Habitus Porophylli olim Kleioia?

suffruticosi.

* * Capitulis corymboso-paniculatis.

3. C. PALUSTRE, caule berbaceo erecto tereti subpnberulo apice nudo, foliis

oppositis breviter petiolatis oblongis crenato-denlatis glabriusculis , capitulis

8-10 paniculato-corymbosis subglobosis , invol. squamis lineari-subulatis

dorso-puberis, floribus circ. 70, recepì, hemisphaerico, achaenio glabriusculo.

% fi iu palustribus prov. Sancti-Pauli Brasilia? legit ci. Lund. Flos colore albo

et violaceo variat. (v. s.)

f\. C. SURPANICULATUM, fruticosum, raruis teretibus apice suramo puberulo-velutinis,

foliis oppositis petiolatis elìiptico-lanceolatis basi brevi cuneatis apice

acuminatis subtriplinerviis integerrimis suprà glabris subtùs rufescenti-pubernlis,

panicula? ramis oppositis oligocephalis, infer. folio suo brevioribus,

capitulis pedicellatis 45 - 5o-floris, invol. squamis ovali-oblongis 2-seriatis

obtusiusculis dorso puberis, int. paulò longioribus acutis, reeept. conveio

subalveolato, aeharaio glabro. J in Brasilia? prov. Sancti-Pauli. Petioli 5 lin.

longi. Fol. limbns 2 poli, et paulò ultra longi, 9-10 lin. lati. (v. s. in h. Mus,

reg. Par. à Mus. imp. Bras. snb n. 457. miss.)

5. C. URTIC^FOLIUM (Linn. f. suppl. 354. sub Eupatorio), caole herbaceo erecto

tereti striato piloso, foliis oppositis petiolatis cordatis obtosioscolis irregolariter

et grosse serratis trioerviis otrioqoè piloso-hispidis panicolà terminali

subeymosà, capitulis pedicellatis multifloris, invol. sqoamis 2-3-seriatis subpatolis

lanceolatis apice subulato-mucronatis pobesceotibos, cor. lobis villosa

obtosis, reeept. bemispbaarico nudo, aeharaio glabro. 2f in Nova Granata

Smith, ic. pi. ined. 3. t. 68. Tratt. thes. t. i5. Petioli fere longit. limbi : limimi

basi subcuneatas, uervis 2 lateralibus margiqes coustituentihos.


i38 DICOTYL. SEU EXOGENTE.

LXXXV. BULBOSTYLIS. — Coleosantbi sp. Cass. — Eupatorii sp. auct.

Capitulum io-25-florum. Invol. squama? lineari-lanceolata? acuminata?

striata? laxè imbricata? 2-3-seriales. Recepì, angustum epaleaccum. Cor.

tubulosa? basi dilatata? brevissime 5-dentata?. Stylus basi bulbosus.

Achaenium teres striatimi scssile. Pappus ì-serialis setosus scaber. —

Suffrutice* Mexicani aut rariùs austr.-Americani. Rami teretes. Folia

opposita aut superiora alterna , petiolata , lanceolata , aut ovata serrata,

pubera aut glabra, subtùs sa?pè glandulosà nunquàin pellucido-punctata.

Panicula subthyrsoidea foliosa. Capitula oblonga.

i. B. CAVANILLESII, suffruticosa erecta, caule tereti villoso-velutino , foliis oppositis

(summis alternis) petiolatis ovato-lanceolatis subacutis crcnato-deutatis

suprà sparse scabridis subtùs trinerviis reticulatis glandulosis nervis petiolisque

pubescentibus ramulis axillaribus saepiùs i-3-cephalis in paniculam elongatam

foliosaru dispositis, capitulis ao-aS-floris , invol. squamis lanceolatis acuminatis

striatis laxè imbrieatis erectiusculis (non vere sqoarrosis), achaenio tereti striato

pubero. fi If. ia Mexico ut vid. non iafreqaeas et in California (Dougl. !).

Eupatorium axillare fl. mex. ic. ined. Eupatorium squarrosum Cav. ic. i.p.66.

t. 98. Coleosantbus Cavanillesii Cass. dict. 10. p. 37. Specim. habeo ex herb.

Cavan. proveniens sed à descr. ci. auct. subreceden> foliis basi truucatis nec cordatis,

floribus imo fructibus vix involucro longioribus, etc. Cor. ochroleuca?

basi tumida? apice brevissime 5-dentata?. Stylus basi dilatatus et hispidus. (v.s.)

2. B. SECUNDIFLORA, suffruticosa erecta, caule tereti pubescenti-villoso, foliis

alternis et oppositis petiolatis subcordaro-ovatis acuminatis dentatis trinerviis

utrinquè parcè pubescenti-hirtellis subtùs glandulosis, ramis floridis racemosis

in paniculam fol iosa ro secundam dispositis, pedicellis glanduloso-villosis, capitulis

uutantibus circ. 20-floris, invol. squamis imbrieatis lanceolatis striatis

acuminatis, achaenio teretiusculo striato puberulo. fi in Mexico (Lag.) inter

Tuia et Tampico (Berlandier !) Eup. nutansH. B. et Kunth nov. gen. am. j.

p. io5? Eup. secundiflorom Lag. nov. gen. 1814. p. 25. 11. 334- Cor. ochroleuca'.

Species media inter priorem et seqeientem. (v. s.)

3. B. PENDOLA , suffrutescens erecta, caule tereti glabriusculo, foliis oppositis

(vix summis alternis) petiolatis ovato-lanceolatis basi cuneatis apice acuminatis

dentatis triplinerviis tenuiter pubescenti-hirtellis subtùs crebre glandulosis,

panicula racemosa seconda, pedicellis glanduloso-pilosis, capitulis pendnlis

11-15-floris, iavol. squamis imbrieatis lanceolatis acuminatis striatis, achaenio

tereti striato puberulo. fi in Mexico. Eupat. pendulum Schrad ! cat seiu. II.

Gott. i83o. pi. rar. descr. et ic. ined. i832. E. scariosum Wallr.! in litt. 1834-

Differt à duabus pra?ced. florum in invol. numero minore, foliis tripli- nec tri

nerviis subtùs pilos pauciores glandulas numerosiores gerentibus et basi cuneatis.

Cor. flavo-virides basi vix dilatata?. Au ha? tres species in unicam forte

collìgeoda?? (v. s. cult. li. Gcetting. et à ci. Schrad. comm. cum ic. exim.)

t\. B. HEBECARPA, suffruticosa ramosissima, caulibus ramis peduuculis petiolisque

pubescenti-hirtellis, foliis oppositis breviter petiolatis ovatis utrinquè

subacutis dentato-serratis suprà scabridis subtùs trinerviis reticulatis villosobirtellis,

ramulis axillaribus i-cephalis, capitulis circ. 10-floris, iuvol. squamis

laxè imbrieatis subacutis striatis pubescentibus, ext. ovatis, inter. oblongo-linearibus,

aebaenìo teretiusculo striato pubescenti-villoso. fi in Mexico

legit ci. Haenke. Cor. tubolosa brevissime 5-dentata. Stylus basi bulbosus et villosa*.

Eolia (incl. petiolo 2 lin.) i5 lin. longa, 6 lin. lata. (v. s. iu h. Hamk.

ex Mexico et comm. à ci. Née sine loci design.)

5. B. PF.DUNCULOSA , fruticosa ramosissima subcaespitosa , ramulis teretibus pul

veruleato-velutinis apice longè in pedicellum i-cephalum denudatis, foliis

oppositis (et summis alternis) breviter petiolatis ovatis dentibus paucis crenatis

pube minima utrinquè cioereis subtùs glandulosis, capitulis ciré. 25-floris,

iuvol. squamis laxè imbrieatis striatis niucronato-acuininatis, aeharaio tere-


RULDOSTYLIS. COMPOSITI-EUPATORI ACEiE. 13g

tiasculo striato glabro, fi io Mexico circa "Villapando legit ci. Mendez. Suffrutex

vix pedalis tortuosus. Cor. ex sicco albie basi tnmidula?, Pedancnlus

2 poli., qua nota facile ab E. veronica?folio differt. Fol. cum petiolo i Un.,

4-5 lineas longa. (v. s.)

6. B. VERONIC^FOLIA , fruticosa ramosissima, ramulis tenuissimè pulverulentohirtis,

foliis infer. ternis, casteris oppositis, brevissime petiolatis ovato-subrotundis

obtusis subcordato-reniformibus crenatis tenuissimè pubescenti-canescentibus,

capitulis ad apices ramorum solitariis breviter suprà ultimum jugum

exsertis circ. i 5-20-floris , iuvol. sqoaoiis laxè imbrieatis striatis mucronatosubacuminatis,

acba?nio glabro. $ * n collibus Mexici prope sacellum Guadalupense.

Eup. glechomaefolium Moc. fl. mex. ic. ined. Eupat. veronica?folium

H. B. et Kunth nov. gen. am. 4- p- XI 2. t. 44* • Cor. alba. Snffiutex pedalis ad

B. pedunculosam accedens, sed pedunculus vix iuvol. longitudine.

7. B. ? NEPETJEFOLIA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4- p. 1 I 2 ) , fruticosa, ramis

solcato-stria tis hispido-hirtis, foliis alternis petiolatis triangulari-ovatis acutis

subcord a tis crenatis trinerviis rigidinsculis canescentibus suprà scabris subtùs

tenuissimè tomentosis, capitulis axillaribus et terminalibus subspicatis subsecundis

ao-aS-floris, invol. sqoamis imbrieatis striatis lineari-lanceolatis, ext.

ovatis. fi io exsiccatis montis Sancta? Rosse Mexici. Eupat. nepeta?folium H. B.

et Kunth nov. gen. am. 4- P- 1 12. Cor. alba. Petiol. 2 lin., limbus pollicem

longus, 8-9 lin. latus. Ao forte B. Cavanillesii affine? sed de stylo et corolla

silet ci. auct.

S. B. OLIGANTHES, herbacea erecta, foliis oppositis alternisve breviter petiolatis

suprà scabriusculis subtùs pubescentibus, capitulis solitariis paucisve cymosis

terminalibus multifloris, invol. turbinati squamis siccis multinerviis ext. subrotundis

ciliatis, intim. linearibus elongatis. —in collibus apricis Mexici prope

Hacienda de la Laguna. Eupat. oliganthes Less. in linnaeà iS3o. p. 137. t. 2.

f. i3. Cor. ut in B. nepefa^folià cylindrica? à lypo generis recedunt, sed cor.

basis non inflata ex icon. cit. Caci, tamen ad Bulbostylim accedunt Forma fol.

ab auct. ornissa.

9. B'. GLABRA, herbacea glabra, ramis teretibus, foliis oppositis petiolatis ovalilanccolatis

acuminatissimis remote serratis triplinerviis , panicula laxà subcorymbosa,

capitulis longè pedicellatis erectis 16-floris, invol. squamis laxè imbrieatis

lanceolatis acuminatis striatis, ext. multò brevioribus, achaenio angolato

parcè puberulo. —Patr. ign. Petioli 8-9 lin. longi ; fol. limbus 5-6 poli, longus,

1 j-2 latus. Capit. 5-6 Un. longa. (v. s. comm. à ci. Gandichaud.)

io- B. SPINACLZKFOLIA , fruticosa glabra, rarais teretibas, foliis oppositis lon^è

petiolatis hastato-triangularibus lobis apiceque acuminatis ad margines grosse

et acute dentatis triplinerviis punctulalis, paniculis foliosis, pedunculis trifidis

gracilibus folii longitudine, capitulis pedicellatis 10-12-floris, invol. squamis

laxè imbrieatis oblongis obtusis substriatis, achaenio nervis exsertis 5-costato

nervis lateraliter hispidis. fi in Mexico inter "Victoria et Tuia legit ci. Berlandier.

Petioli 2 poli, longi Limbus basi breviter cuneatus 3 poli, longus, 2 poli.

latus. Cor. teres albida. (v. s.)

11. B.? TAUCIFLORA , herbacea erecta hispido-pilosa, ramis teretiusculis, foliis

oppositis petiolatis ovatis acutis serratis basi cuneatis et integerrimis retioulato-triplinerviis,

capitulis axill. et termio. solitariis longè pedoocolatis mnltifloris,

invol. campanulati squamis subimbricatis lanceolatis acuminatis striatis

suba?qualibus, acha?nio ad angulos scabro. 7£ in Nova Granata? Eupat pauciflorum

H. B. et Kunth nov. geo. ara. 4. p. 120. Cor. violacea?? Reeept. indescr

Achaenia compresso-quadrangularia ex ci. auct. Petioli 2 Un. longi. Limbus

polhcaris, 7 lin. latus.


i/,o DIGOTYL. SEU EXOGENTE.

l.XXXVI. CRITONIA P. Brown. jam. (1756) p. 490. non Gcertn. nec Cass. (.).

-— Dalea P. Brown. p. 3i4. non Linn. — Wikstrcemia Spreng. syst. 3. (1826) non

Schrad. nec Endl. (2). — Eupatori» sp. auct.

Capitulum 3-5-florum. Invol. oblongi squama? 2-3-seriales imbricata?

oblonga? striala? obtusa?. Reeept. angustum nudum. Stylus basi non

bulbosus. Achaenia acute pentagona basi attenuato-stipitata inter costas

hispiduia aut glandulifera. Pappus ì-serialis setosus scaber. -Frutices

Cariba?i et Mexicani glabri elegantes. Rami teretes striati. Folia opposita

petiolata ovalia utrinquè acuminata subserrata membranacea punct

; s glanduloso-pellucidis ut in Samydà sa?piùs oblongis perforata trita

suaveolentia. Corymbi compositi. Capitula straminea ad apices ramulorum

corymbi congesta. —. Genus caracteribus levibus sed habitu dis-

tinctissimo insignitum.

1. C. DALEA, fruticosa glaberrima , foliis oppositis petiolatis lanceolatis utrinquè

sensìm acuminatis subserratis penninerviis punctis liturisque pellucidis notatis,

panicula subcorymbosa, capitulis ad apices ramulorum ternis fasciculatis oblongis

4- (rariùs 3-) floris, invol. squamis 7-8 oblongis imbrieatis substriatis,

achaenio acute 5-gono hispidulo et glaudulifero. fi in frntetis Jamaicae (nec

alibi rilè cognitum! ) Eupatorium Dalea Linn. sp. 171. Swartz obs. 298. Jacq.!

h. Schcen. 2. p. io. t. 146. Isocarpha Berterii Balb. ! herb. et ex eo Caiydermos

Jamaieensis Spreng. syst. 3. p. 457. excl. syn. — Dalea seu Critonia P. Brown.

jam. p. 3i4 et 490. t. 34. f. 1. Odor totius fruticis gratissimus etiam in statu

sicco diù permanens. Petioli 4 lin. longi. Limbus fol. 3 poli, longus, pollicem

latus. (v. s.)

2. C# TSEUDO-DALEA, fruticosa glaberrima, foliis petiolatis lanceolatis utrinquè

sensìm acuminatis serratis penninerviis punctis liturisque pellucidis notatis,

panicula subcorynibosà, capitulis ad apices ramorum quinis fasciculatis oblongis

5-floris, invol. squamis 7-8 oblongis imbrieatis substriatis, achaenio acute

pentagono hispidulo eglanduloso. fi in frntetis insula? Cuba? circa Havanam 1 .

Eup. Dalea H. B. et Kunth nov. gen. ara. 4- P- 106. excl. syn. Valdè accedit

ad C. Daleain sed pra?ter notas ind. differt panicula magis conferta. De odore

fruticis sileot autopta?. Petiolus 3-4 lin. limbus 4 poli, longus, i2-i5 lin. latns.

(v. s. comm. à ci. Ramon de la Sagra.)

3. C. MACROPODA, fruticosa glaberrima, foliis oppositis longè petiolatis ovatolanceolatis

basi breviter attenuatis apice subabruptè et longè acuminatis penninerviis

serratis punctis liturisque pellucidis notatis, panicula corymbosa, capitulis

ad apices ramulorum 3-5 breviter pedicellatis oblongis 5-floris, invol.

squamis imbrieatis oblongis acutiusculis, achaenio acute pentagono hispidulo

eglanduloso. fi In insula Trinitatis Sieb. fl. trinit. exs. n. 184. Affine C. Dalea?

et pra?sertìm pseudo-dalea?, sed ab utràque differt petiolo pollicari et ideò triplo

longiori, foliis 5-7 poli, longis, 2 poli, latis magis ovatis et abruptiùs acumioatis,

capitulis pedicellulatis, etc. (v. s. comm. à ci. Sieb.)

4. C. PARVIFLORA , froticosum glabrum, ramulis nervisque fol. subtùs subpubescentibus,

foliis oppositis longè petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis serratis

penninerviis punctis liturisque notatis, panicula corymbosa , capitulis ad apices

ramulorum confertis sessilibus 3-floris, invol. squamis 6-8, inter. obtusis,

aeharaio angulato. fi inter fruteta in montibus excelsis Jamaica? australis.

Eupator. parviflorum Swartz prod. p. ni. fi. ind. occ. 3. p. 1299. non Aubl.

(1) Critouia Giertn. (1791) est Kuhuiae sp. Critonia Cass. dict. v. 12 (1818) p. I

est Deeaneiiri sp.

(•>.) Wilv.slreemia Schrad. (1821). est geuus Tiliaccis affine. Tid. prod. 1. p. 617.

Wiks trainili Endl. (i(>3'>) est genus Tl>ytncla?aruin.


COMPOSIT^-EUPATORIACEiE. I 4 [

Sa?pè com C. Daleà mixta, sed praet. notas ind. differt odore fere nollo corymbo

magis divaricato , foliis non nitidis , etc.

5. C. DALEOIDES, fraticosa, ramulis peduoculis folioromque petiolis nervisque

utrinquè villis rufis velutino-snbhirtis, foliis oppositis breviter petiolatis elliptico-oblongis

utriuqoé acomioatis peooioerviis basi integris caeterùm serratis

punctis pelloqn'is crebris liturisque paucissimis pertusis, paoicolà divaricata

peduoculis apice capitula 3-5 glabra straminea 5-flora gerentibus, invol. oblongi

squamis imbrieatis 3-4 seriatis vix acutis. fi ad Tainpico de Tamaulipas

in Mexico legit ci. Berlandier. Affinis C. Dalea? sed facile distinctà. (v. s.")

6. C. HEREEOTRYA, fruticosa, ramis snbangulatis glabris, ramulis panicula? velutino-villosis,

foliis oppositis petiolatis ellipticis acuminatis minute et rari ter

serrulatis penninerviis punctis pellucidis rotundis et paucis oblongis pertusis,

panicula ramosissima, capitulis ad apices ramulornm confertis breviter pedicellatis

5-floris, invol. oblongi squamis stramineis obtasioscolis striatis, achaenio

5-costato inter costas hispidulo. fi in Mexico legit ci. Haeoke. Petioli pollicares.

Limbas fol. 5 poli, loagas, 2-2 \ latas. (v. s. ia h. Ha?ok. à ci. Sternb.

comm.)

LXXXTII. EUPATORIUM Tourn. inst. 455. t. 25g. Linn. gen. n. c^5. Gcertn.

fr. 2. p. 401. t. 166: Adans. fam. 2. p. 123. Cass. dict. 16. p. 2, 25. p. 4J2. 26.

p. 228. Less. syn. 157. excl. hìnc inde sp.

Capitulum multi (3-ioo) -florum. Reeept. planimi nudum. Invol.

squama? uni-bi- aut pluriseriales a?quales aut ina?quales laxè aut strictè

imbricata?. Cor. faux vix dilatata. Anthera? inclusa?. Styli rami exserti

cylindracei obtusi. Acha?nium angulatum striatumve. Pappus ì-serialis

pilosus scaber. — Herba? aut sufFrutices. Species pauca? gerontogea3, in ­

numera?, Americana?. Folia sa?piùs opposita, raro alterna aut verticillata.

Capitula sa?piùs corymbosa aut paniculata. Cor. purpurea? cccrulea?,

alba? aut albida? uno verbo cyanica?, nunquàm flava? seu xanthina?.

— Genus vastissimum, etiam post p rio rum et sequentis separationem

species fere innumerosas continens, forte quoad specierum in sectiouibus

seriem recognoscendum.

'o 1

Ser. I. IMBRICATA. Nsmpe capitula squamis pluribus serialibus

imbrieatis, ext. brevibus, inter. sensìm elongatis constantia.

§. 1. CYXINDROCEPHALA.

Capitala cylindrica 5-6o-flora. Invol. squama? pluriseriales arctè imbricata?

obtasa? intense striata?.

* Capitulis 20-60-floris, foliis oppositis.

I. E. MULTIFLOSCULOSUM , fruticosum, ramis teretibas hirsotis, foliis oppositis

brevissime petiolatis ovatis sobereoatis basi subtriaerviis subtùs nervulosis

utrinquè glabriusculis subtùs multiglandulosis , capitulis ad apices ramulorum

intra duo ultima folia subsolitariis sessilibus ovato-cylindraceis 6o-65-floris

invol. squamis arctè imbrieatis obtusis ciliatis substriatis. 3 in Brasilia. Affine

E. sqaalido sed facile ab eo et ab omoibus hajas sect. differt flosculis ia iavol.

namerosissimis, capitnlis solitariis , etc. (v. s.)

2. E. MACRANTHUM (Swartz fl. iod. occ. I3I5), froticosom glaberrimom ramis

aogalato-solcatis , foliis oppositis petiolatis ovatis acomioatis cartilagiueo-serratis

trinerviis subtùs granulis pellucidis adspersis, corymbo terminali decomposito,

pedicellis angulatis, capitulis cylindricis 3o-4o-floris, invol. squamis

arctè imbrieatis obtusis. fi in Martinica. Spreng. syst. 3. p. 410. exclud. svn

Petioli semunciales. Capitala semipoll. looga. Cor. albida?.


i4a DICOTYL. SEU EXOGENiE. EOPATORIUM.

3. E. SQUALIDUM, fruticosum, ramis teretibas hirsutis, foliis oppositis breviter

petiolatis ovato-rotundis crenato-dentatis trinerviis suprà sparse puberulis

.subtùs nervoso-subretieulatis villoso-hirsutis , corymbis terminalibus oligocephalis

suprà folia vix exsertis, capitulis breve pedicellatis cylindricis circ.

3o-florìs, invol. squamis arctè imbrieatis obtusissimis dorso puberulis vix striatis.

fi in Brasilia? prov. Minarum Gener. ad Mariannam legit ci. "Vauthier.

Folià obscurè virentia vix cum petiolo lineam longo pollicaria. Cor. ex sicco

purpurea?, (v. s. comm. à ci. Vauthier sub n. 279.)

4. E. LIATRIDEUM , caulibus basi suffruticulosis adscendenti-erectis teretibus simplicibus

molliter villosis, foliis oppositis subpetiolulatis internodio brevioribus

lanceolatis dentato-serratis basi trinerviis suprà villoso-scabris subtùs villosis

subhirsutis, corymbis confertis oligocephalis, capitulis breve pedicellatis circ.

3o-floris , invol cylindrici squamis circ. 3o imbrieatis ovatis basi adpressis

glabris striatis apice foliaceis subpatulis villosiusculis, achaenio glabro. J in

Brasilia? prov. Rio-Grande. Caules pedales aut paulò ultra. Folia pollicem

longa, 5-6 lin. lata. Internodia 3 pollic. Capit. 4 Un. longa. Cor. purpurea?.

(v. s. in h. Mus. reg. Par. à Mus. imp. Bras. sub n. 756 miss.)

fi. subcanum, foliis petiolo magis distincto donatis utrinquè magis villosohirsutis,

capitali paulò magis crassi squamis in appendicem foliaceara

paulò longiorem productis. fi (v. s. cum et sub n. 751.)

5. E. ORIGANOIDES (H. B et Kunth nov. gen, am. 4. p. 114 ), fruticosum, rarais

teretibus glabris, ramulis angulato-striatis tenuissimè albido-tomentosis, folii*

oppositis petiolatis ovato-oblongis obtusis crenatis trinerviis suprà rugosis tenuissimè

hirtis subtùs albo-tomentosis, corymbis terminalibus ramosis, capitulis

pedicellatis mnltifloris, invol. oblongo-cylindracei squamis imbrieatis

trinerviis obtusis mucronulatis villoso-pubescentibus. fi in Novà-Granatà ?

Cor. alba. Petiol. 5 lin. Limbus pollicem longus, 6 lin. latus.

6. E. ST^C.HADIFOLIUM (Linn. f. suppl. 355), fruticosum, ramis teretibus albolanatis,

foliis oppositis petiolatis lanceolatis crenatis suprà viridibus subtùs

cano-tomentosis , corymbis terminalibus conglomeratis , ramulis alternis albolanatis,

capitulis multifloris, invol. squamis imbrieatis acutis lanceolatis deorsùm

lanatis int. apice ciliatis , achaenio glabro, fi in Novà-Granalà. Smith ic.

pi. ined. 3. t. 69. H. B. et Kunth gen. nov. ara. 4« p- tl6. t. 343. An stirps à

Kunthio descr. omninò eadem ac Linnaeana ?

7. E. ORSCURUM, suffruticosura, canle tereti hispidulo, foliis oppositis subsessilibus

linearibus trinerviis utrinquè attenuatis rariter serratis suprà scabridi