H'StehsJHvftcuet. - Notes du mont Royal

cdn.notesdumontroyal.com

H'StehsJHvftcuet. - Notes du mont Royal

Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Ceci est une œuvre tombée

dans le domaine public, et

hébergée sur « Notes du mont

Royal » dans le cadre d’un exposé

gratuit sur la littérature.

Source des images

Google Livres


H 2 I O A O T

A S K P A.I O T

H

TA ETPIZKOMENA.

E S I O D

A S C R ^ I

QJU X, E X T A N T.

Ex recenfione

JOHANNIS GlORGII GR/EVII,

Cana ejuflem ammadYeruonibus & notit.

Acttimt mu miit*

JOSEPHI SCALIGE R*f,

t T

FR.ANCISC1 GUIETI.

s&s^

AMSTELODAMJ,

ApudDANlELEM ExZEVI».IUM.

tbliciivn.

Sumtlbus SocmtU.

I


^ \


1LLUSTR1SSIM0 ET EXCELLENTISSIMO

VIRO

CAROLO SANCTA-MAURjfcO

DUCI MONTOZERIO,

REGI CHRISTIANISSIMO A CONSILIIS,

UTRIUSQUE ORDINIS REGII

TORQUATO EQUITI,

NORMANI^B, ENGOLISM.fi, SANTONIJB

PROVINCIIS PRJEFECTO,

JoHANNES GjiORGIUS GRJEVIUS

D.D.

^ \T^E A g° a & infinita qu*dam, Mu-

U ftriflime Montoferi, ftudiorum,

quibus varie ducuntur homines,

l^o^. eft difcrepantia: nec quicquam

facile reperias, quod alii non mirentur,

alii contemnant. Si quid tamcn eft,

quod fine exceptione mortalium omne genus

expetit, id eft amari. Nemo fibi unquam

tam iratus fuit, ut fi alterutrius optionem

haberet, maluerit odio efle quam amori. li

ipfi, quos intemperantia libidinum, aut im-

* z poten-


*• P I 5 T 6 l A

potentia dominationis humanitate quafi

exuit, ut, fi fuis modo poffintobfequi cupiditatibus

& animo, nihili videantur aeftimare

graves ne & invifi, an cari fint & diligantur:

quin ii ipfi, quibus dirus ille & execrabilis

verfus femper in ore eft, oderint dum metuant,

habent tamen a quibus amari volunt

&quorumconfuetudine dele&antur & ftudiis.

$i enim notis aeque ignotifque eflent

exofi, ac eorum collocutiones & congreffionem

fugerent & averfarentur cmnes, qui vivere

poflent, aut quem vitae fiiae caperent

ftu&um ? Athenienfis ille Timon, qui tam

vafto & immani erat ingenio, ut nec fe nec

alios pati poflet, & omnibus hominibus amicitiam

& cun&arum rerum commercium

renuntiaret, non vixifle exiftimandus eft, fed

fe ipfe vivum videntemque extulifle. Nam

ejurare patriam, parentes, neceffitudines -,

confenefcere in aeternis tenebris &fblitudinibus,

ad confpe£him hominis fugere, non

fecus ac ad noxii animalis occurfum, quid eft

nifi viva fepultura ? Nati fiimus homines ad

focietatem colendam, non ad filentium &

latebras pecudum. Qup quis vero altiore

animo eft, & praeftantiore indole, hoc pluribus

abundat copiis & ornamencis ad focietatem


D E D I C A T O R I A.'

tatem hanc juvandam, pluriumque voluntatesalliciendas,

uc nacura coniequatur, eum,

qui maxime fit amabilis & carus plurimis,

neceflario mulcis magnifque ingenii &c animi

opibus excellere. Fons enim omnis amoris

eft decus & pulchritudo. Multorum fane

confpiratio te confenfiis in ardenter amanda

eadem re nullus efle poteft, nifi ca pulchritudine

te dignitate praeftet. Nam fic comparatum

eft ut venuftatis fpecies muta quafi fui

commendacione omnium animis infinuec,

fuique cos amore inflammec, uc veriilime

cenfueritingeniorum Princeps, ei, qui tanta

eflet oris dignitate & prxftantia, qualis tribuitur

Deorum fignis, omnes cives excellenti

illa forma perculfos fiimmam imperii

decreturosefle.Etficutpulchritudoinferapit

animosf fic turpitudo & deformitas avertit

tea.Cc alienac. :Quis eft, etfi ab omni

fceda cupiditate fit remotiflimus, quem non

elegans fbrma capiac i Infignes aucem ad deformicacemhomines

& adfpedtu tetros, quis

non tanquam obfccenum oftentum abominatur

? Hinc olim fapienciflimorum hominum

legibus caucum fuic, uc cales fimul ac

nati eflent necarentur, aut inuitimas terras

ac folas infulas deportarentur. Si vero facies

* z ho-


E P 1 S T O L A

honcfta, quaj dcflorefcit aetatc, & febricula

lcvique alia caufa faipe conficitur, tantum

poteft excitare amorem, quid exiftimandum

eft de pulchritudine animi divinis virtutum

ornamentis collucente,quamnecaetas, nec

morbus, ncc ipfa Fortuna poteft corrumpere

? Hujus demum incredibilis & mirifica

quaedam vis cft, quae omnium mentes in fe

convertit &quafi defigit, ncc fplendore fuo

illorum tantum, qui prope funt, coramque

fruuntur, ut eorum qui liberalis formse vcnuftate

pafcunt oculos, fed & eorum qui in

longinquis & disjunctiffimis regionibus agunt

acicm prasftringit. Virtus enim excellcns

in tenebris & anguftiis latere non poteft:

fed lucem fiiam longe lateque difFunait,

cujus claritas & elegantia cundtos ad fui amorem

invitat, non hoftes fblum, fed illos

ipfbs qui omnibus fceleribus & flagitiis cooperti

bellum ipfi virtuti videntur indixifle.

Quid enim fuit quod compulit legatos Macedonum,utPauli

JEmilii,quiorbis eosimperio,

pmnique priftina dignitate 8c amplitudine

nudaverat, ut, qui ante# fuerant omnium

gentium decus & terror, tum ludus

eflent & fabula, le&um feralem manubiis

Macedonicis ornatum fponte fua, cum tum

forte


DEDICATORIA.

forte eflent Romx, fubirent, ac fercula fuarum

cladium, ciculumquc fiise fervicucis ipfi

circumferrent, moeftiorefque funebrem

ompam ducerent, quam ante criumpha-

I

emfecucierant? Qwd fuit quod incitavic

jraedones, diis hominibufque infcftum gems,

ut a fe ipfi degenerarent, depofitaquc

immani illarabie, qua efFerati forcunis &c

capitibus omnium infidiancur,omniquefcclere

&parricidio fe adftringunc, ut P. Scipionem

in Linternenfi exilio fibi fuaequc di~

gnitati, quae fenio ac invidia civium ingratorum

obfbleverac, fuperflicem adoratum

venirent,& tanquam Cceleftc munus ejus expeterent

confpedum, admiffique reverentius

ejus villam quam Deorum immortalium

templum adirent ? Quid fuic nifi virtucum

excellentia, quam, etfi cupiditatibus

corum adverfaretur/ufpicere cogebantur &;

venerari ? Sed pecco qui obfbletis antiquitate

temporum exemplis utar, cum tu unus,

Vit Illuftriffime,fis inftar omnium, iftudque

honoris & exiftimationis faftigium,in quod

cs evectus, abunde teftccur, quancum virtus

valeat ad commovendam admirationem,

ingentemque omnium amorcm colligendum.

Nam apudRcgem unumomnium

* 4 maxi-


E P -I £ T a t A

maximum & fapientiffimum in tanta es gratia,

tantaque dignacione, uc nemo fic cui in«

vidcre poffis. Magniexercicus, acflorentik

fimas provincia: cua: curas ac poccftaci func

credicx, illique adfcripcus es confilio, quoc

de fumma republica cum AuguftoPrincipe

deliberac. Civibus vero cuis omnium ordnum

nemo gracior exiftic, nemo carior. Exceri

nullum magis admiranrur, nullius laudes

libencius audiunc, & efFuflus praedicanc,

quamvis nullam earum parcempradicando

poffint aflequi. Hoc tantum decus, quod omnium

animos in fe convertit, incredibikquc

tui amore accendic, non tibi pepererunc

tui nacales, licecilli flncilluftriflimi, fed ia re

milicari furama virtus, fummumque ccnfilium

, in adminiftranda provincia jultitia

concinentiaque, in omni genere prudentia

fingularis, divinaeque aliae animi ingeniique

dotes, quae in te efrulgent innumerae. Imperatorias

artes tuas, a quibus nemo eft paratior,commemorabunc

annales veftri: in quibus

pbfteri mirabuntuj tantum in te fuifle

confilii & rationis,utfortunam in illo fuo regno

in tuamanu &poteftatevidearishabui£

fe : tantam vero magnitudinem animi,ut

nec ejus minis, nec injuria, cum aliena culpa

non-


DEDICATORIA."

nonnihil offenfurn eflet aliquando, potuerit

infle&i. Sed ut in hoc laudum militarium

fpatio quitecum decurr4nt focios forfanhabes:

virorum enim fortium uberiore proventu

vix unquam floruit tua patria, quam

hoctempore, quototimperatores egregios

apud vos efle, quot ordinum fere funt du&ores,

conftante fama & omnium fermonibus

celebratur : ita qui bellicam gloriam illuftraverit

tanta pacis artium accefflone, &

qui inter affiduum armorum ftrepitum lar-

^ius te fapientiae & omnium prxclararum

difciplinarum ftudiis impleverit pedus, fruftra

quxras. Fuerunt enim pauci ab omni

memoria tam felices nati, quos togx juxta

& fagi decus pofteris comraendaric Ad utriufque

cupiditatem cum te divinum incitaflet

ingenium, nonmodofpem, quam de

te conceperantomnes, qui te noranr,ingei>tem,

fuperafti ; fed tuis etiam ipfius votis

majora confecutus es, & ambiguum reddidifti,

praeclarius ne partes geras imperatorias,

an majoribus fapientias 8c eruditionis

opibus affluas, eximio documento literas

quoque telum efle acerrimum ad rem militarem,

nectemere olim Minervae clypcum

& haftam aflignatam, Hercuiique& Mufis

* 5 candem


E P I S T O L A

eandem aedem fuifle dedicatam. Alii, quos

in tantam dignitatem, qua tu es, fortuna collocavit,

omnes laudis & offitii in hoc genere

numeros implefTe fibi videntur, fi litcras,

quas olim in pueritia delibarunt, ubi exceffcrunt

ex magifterio,non contcmnant, illarumqueftudiofbsnonnegligant

plane, quae

fane, utnunc eft, in tanto artium optimarum

faftidio, non exigua laus eft ducenda: Tu

vero, llluftriffime Montoferi, quam longe

fupra illam es evedus! Tu non modo mirifica

beneficentia &liberalitate, quam cxcelfior

indoles tibi inferit, & ufus ac do&rina

confirmavit, omnes, qui virtutis & eruditionis

aliquam habent opinionem, comple&eris

& ornas: fed & ipfe, non contentus minufculis

illis, ut ita dicam, Mufarum facris,

in earum vm^Hau quafi penetrafti, omnefque

literarum interiorum abftrufbs finus &

reccfTus exploratos habes. Magnum hercle

hoc eft, &admirandum, in tanta fortunx

amplitudine tantos eruditionis reconditae

collegiffe thefauros; fedmajus eft, &fupra

feculi hujus captum, Virum Uluftrem, qui in

caftrisadolevit, omnesexquifitxdoclrinx

delicias ficimbibiffe ut infuccum & fanguinem

verterit, & ipfe fcribat tam eleganter &

tam


DEDICATORIA.

tam police, verfufque pangac cum Latinos

tum in vernacula lingua, cam cerfbs &limatos,

uc cum anciquiorum felicis accacis fcripcorum

carminibuspoffint concendere, ruborcmque

incucianc iis , qui huic uni ftudio

in omni vica incubuerunc, cum cam

longefe ab hac emendata: fcripcionis laudo

abeffe incelliganc. Si quamcamen aliinon

inconcinne fcribendi faculcacem fibi compararunt,eam

longo &affiduo ufii, multifque

laboribus & vigiliis aegre fiinc adepci: cu

vero eam beata ingenii ubertateludens quafi

jocanfque inter perpctuam armorum traftationem

es confecutus, Hoc enim cuum

a publicis curis diverticulum i hoc illius

cemporis, quo fiib pellibus, 8c deinde inpraecorio

remififti animum, liberalis fuit obledatio.

Nullas Mufis alias impendifti horas,

nifi quas reipublicx adminiftratio tibi reliquerat

vacuas. Hujus pulcherrimse laudis

. tibi propria efTcc pofTeflio, nifi in ejus fbciecacem

& confbrtium veniflec Heroina finc

exemplo , uxor cua, non fblum fan&icace

morum & aliis macronalibus virtutibus ad

invidiam infcru&a; fed & przcepcis fapientix

ac egregiis iftis arcibus tam infigniter

exculta, ut fcxusfui ornamenca longe poft

fc


EPISTOLA DEDICATORIA:

fe reliqueric, unaque incer coc Uluftriffimas

macronas fit merica, cui ex fequiore hoc fexu

fpes illa non cam Galliae, quam Europae,

Magni Regis filius nacu maximus committerecur.

Hos omnes fru&us cibi culic fapientia

tam religiofe a ce culca, quas nunquam

amacores fui deftituicj fed omnibus & fuis

& forcunx bonis, illa vel maxime refragante,

cumulat. Hinc vecus ifte fapientix antiftes

Hefiodus , cum propter anciquum ufiim

& confiiecudinem, qua uc cazteri omnes

fapienciae magiftri cibi jam olim fuit devin-

&us, tum quod dulcedine &c fiiavitate verfuum,

quos fcribis, ei non concedas, maxime

fub Illuftris cui nominis patrocinio in publicum

geftiit prodire: & ego qui id operam

dedi, ut cultior paulo, deterfis non paucis

maculis, quaz ei barbaries fuperiorum temporum

inuflerat, prodiret,commotus fama

prajftantis tua: vircucis, dodrinae & bonicacis,

fub illius umbra aufiis fiim ad illuftrem

tuam gratiam adfpirare , &c hoc meae in

te obfervancix monumencum publicare.

Quod ftudium meum fi cibi probabitur, invidiofi

voti me compotem efle faclum exiftimabo.

Vale, Dux Illuftriffime. Traje&i ad

RhenumEid.Januar. cID Iac LXVII.

CAN-


CANDIDO LECTORL

NHefiodi bacnovatditiont quifpraftitumfo;

& quibm fubfidm infiruclm ei adomanda nte

) accinxcrim, paucis accipe. Grtta verba non nifi

i ex antiquis codicibm & interprttibm, iifjuefcriptoribus,

qui bujm poetafententias olimlaudarunt, tmendavi

locis nonpaucit, quorum rationm in leSmibm meit

reddidi. Ex Latina quoque verfione magnam vim errorum fuftuli.

De multis in iifdem egi nttis, de aque multis mmputavi

verba tfft perdenda, cum effent tam manifefii, utiniis notandispaulo

humantores operam me lufeffejudUaturifuiffent. It

vereor jam nefafiidiofis&dtlicatu leSoribm nimim bicfuiffe

videar. Vfum duorum manufcriptorum librorum mibi

prtfittit Virfummi ingenii, plurimaque & muuifaria eruditionis,

ifaacusVoffttts, reuntium eorumquidem & chartattorum,fed

qui tamenfummoptre mihiprofutrunt. Ex bonit

tnim &antiquit bbriteosfuiffe defcriptosapparet.ln utroque

rerofolum illud carmenreperiebatur quodrcirufitca&familiartsprattptacompleftttur.

Tbtogonia&tHamt defiderabatur.,

AlterifubjeSus erat Tzeza commentartus & tnterfL

taftrt verftbusfingulis explicatio verborumfingulorum, tanquam

quadam metapbrafis, quam fub glojfarum veterum

Voffiani codicts nomine nonnunquam laudo. Librum rero

bunc primum appeUo. Alter quifecundus efi, fubneilitur aliquot

EuripidisTragadiis. Expo/itionemProcli, infignis illiut

Philofophi Platomci manu exaratam mecum communicavit

Clanffimus & eUgantiffmmVir, MarquarduiGudius, cui

•& hoc plurimifqttc nominibus aliisfum devinftus. Ineditat

quafdam annotationes lllufiris Scaligeri, & perpetuat fert

mtat eruditifftmi Francifci Guieti, ex duobus exempUribus,

quorum margtnibus eas adfcripferat, excerptas ad me cura-

rit


L E C T O R I^

vlt tmericusBigotius, decus iUud fua GaUia, quinatusefi

ornandis literis, iUorumque conatibus, qui inartealiqua

egregia Ulufiranda elaborant, promovendis. Has Guieti

curas (quas novijftmas eifuijfe, &pofiremum Hbrorum,

quemeyolvity antequamin fatalem morbum incideret, is,

cui eas debemus, nobis confimavit tigoitus) fi maturius vidijfem,

correclior btc editio non uuo in loco prodiijfet, Sed cum

tnibi traderentur jam tnaxima pars Uejiodei operis, tnearumque

tn id lucubrationumeratprofligata, & defcripta tjpist

certe qua in E^jcc fcripferam & in Jjpidem omnia.

Htnc non licuit annotare in quibuspoftea vtrum iUumegregium

mecumineafdem cogitationes & emendationes inctdiffe

deprehendi, nequisfufticetur ejusmecompilaffefcrutia. Noruntmulti

apudnos viridoiti, dudum meisobfervationibut

uhimam fuiffe impofitam manum, ut nihilpofi hac iis accejferit,

cum Guieti Itber ad meperferretur, quamvts pofiea

per borum temporum, quibus vexamur, diritatem intervetterint,

quapotne confcftameditionemdiuretardarint. fed

in fuunda editione, quam cum Gracis interpretibusi &

vrnnium qui buic prafianitfftmo poeu lucis aiiquid attuleruntfua

cura & indufiria, notis ,publicare,fivivo, conftitui,

riihileorum defidtrabis. Interea bisfiuere, &R quos codi^

cts antiquos, aut obfervationes ad fecundam illam, quam

fperare te jubemus, editionem vrnandam conftrre potes,

noliquafo ea bonopublico invidert. Faxo tibiconfietojjtcii

ratio. Valt.

H E-


H E S I O D I V I T A.

s JEx Lilii Gyr/Udi, de Poctsram

Hijloria, Dialogo II.

E Homero jam fatis. A quo non longe

; abfuit fenex, rufticana agreftique facie.

I Jamdudum, inquit Pifo, Hefiodum nobisaffers.Ipfum,inquam,profedoHeiiodum

, quem & aliquo tempore cum Homero

floruifle accurati quidam prodidere fcriptores, alicubi

iicet CiceronofterHomerumlongefaciatantiquiorem.

Vetus certe difceptatio inter Grammaticos,

Gellio & Seneca & Paufania teftibus, uter 2tate

praecefTerit: qua de re & dialogos duos Ponticus

Heraclides fcripfit, & Cyrillus libro primo

contra Julianum Cxfarem, centefimo, inquit, L x

& quinto anno poft captam Troiam, Homerum &

Heflodum fuiffe dicunt. & reliqua. Tum paulo

poft fubdit idem Cyrillus: Tradunt autem quidam,

quodHomerusnonfuitcostaneus Heflodi,

ied in illis fuerit temporibus, regnantibus apud Hebrsos

Azaria & Ozia, apud Medos Arbace, apud

Latinos autem Proca Sylvio , ante fcilicet conftitutione/n

Olympiadum. QuscumdixifTem, Nos,

inquit Pifb, fummopere avemus de te audire, quas

tu aflidua ledtione fuper hac re annotaveris. Quibus

ego, Libenter fic agam, inquam,remqueideo

altius altquanto repetam. Porphyrius enim &pleriquealii,HefiodumHomerojunioremanniscen-

tum


H E ^ I O D 1 _

tum faciunt i atque ante primam Oiympladeffl.

Quam opinionem fequi videtur Solinus, *qui ita

fcnbit: InterHomerum&HefiodumPoetaro, qui

in aufpiciis Olyriipiadisprimaeobiit ,• centum xxx

anni interfuerunt. Alii eadem Homeri aetate floruifle

fcriptum reliquere. quam opiriiohem & Phiu

loftratus habuilTe videtur. Et Velleius rion damnan*

dus hiftoricus, (tametfi quidam infulfe nullum fuif*

fe Velleium fufpicantur ) & M. Varrd in primo de

imaginibus, uteft apud Gellium, Non eft, inquit,

dubium, quin aliquo tempore eodem vixerint Homerus

& Hefiodus: idque ex epigrammate comprobat,

quod in tripodc infcriptum fuerat, qui

inHelicone Mufis pofitus erat. •Epigramma quod

apud Dionem legi, & inter Graca epigrammata,

tale eft:

HefioduspofuitMufisIJeliconibusiftutn,

Cum cantu vicit dtvinum in CbalcidcHomerum.

Gracum vero fi mavultis, hoc eft:

tieio&Q' lAvveus E'toKuv!ai tivi' dvi%xtf

T"/JIVU vixijexc c* X«Ax/A 3 , «or O"f*>ifov.

Verum ubi in hunc fermonem incidimus , hanc

vobis, utcunque meis verbis potero, hiftoriam ex

Plutarcho recitabo, qui eam tum in quinto Sympofiacwn

attigit, tum in eo, quod Septen^Sapientumconviviuminfcribitur,

copiofeexplicavit. Homerus,

inquit, & Hefiodus in Oelyci Theflali e*equiis

& Amphidamantis Chalcidenfis, carminibus

certarunt, quain re dubia atque anceps judicum fuit

fententia. Converfi, inquit, funt ad hujufmodi iriterro-


V I * A.

terrogationes, & propofuerunt inanes, ut aiunt,

quafdam nugas. (fi miodo re&e interpretamur, «V


H B-S ? O D I

repetas. Faciam id Iibenter, inquam, quando parum

hoc a noftris hactenus hominibus eft, quod

fciam, faftum. Hefiodi igitur nomen, ut ab hoc incipiam,

a cafte & pudice loquendo dedudum videtur,


• V I T A.

terna armenta puer cuftodiret, a Mufis amatus fuiffeperhibetur:

quae illi guftandam laurum dedere:

eamenimlauri naturam effefcribitipfiusPoetannterpres

Proclus > & Ifaacius Zezes, ut qui eam mandunt,

vates fiant: unde & Lycophron Poeta ea caufa

J*Qv>)liK9f


H E S I O D I

ixni fignificat, quod laurusin ignepofitacrepet &

fonet: unde fortafle & ipfi nos Latini laurum deduximus,

a A«, ut &a, particulaintenfiva,&«r»,

ut fi non voce , at fignificatu conveniat. Si plura

vero de lauro difcere cupitis, praeter ea quae a noftris

traduntur, legite Parthenii librum E\UUMV,8C

Conftantini librum x i de re ruftica, quo loco plura

leguntur parum Latinis nota. Sed jam a lauro

adHefiodum revertar, qui lauro guftata, hauftaqueHippocrenes

unda, repente Poeta prodiit. Id

cum alii, tum ip(e de fe in Theogonia- cecihit.

Quamrem itaMaximus Tyrius interpretatur, ut

Hefiodum putet voluuTe, quae fui ingenii & artis

efletfoetura, in Deas referre, ut fe Mufis gratum

teftaretur: ut fi quis aera jam calleat, Vulcano tamen

fua aflignet opera. Sed hac de re plura apud

ipfum Maximum legetis. Deledatum quidem peregrinationibus

Hefiodum legimus, ficuti & Homerum:

quam rem tamen in fomnium quidam

retulere. Alii, quod qui peregre proficifcuritur,

facilius prudentiam csterafque virtutes comparare

exiftimantur, quodmores fcilicet hominummultorum

videant. Uxorem quoque duxifle proditum

eft Ctemenen Phyfigei filiam, & ex eaStefichorum

Poetam natum. Alii non uxorem fuifle,

& ob hanc ipfum Hefiodum occifum. Nam cum

de fe fcitatum oraculum Delphosiviflet, eique refponfum

foret, ut Nemesi Tovis templum vitarer,

quod ibi cflet vits finem nabiturus , cumque ea

caufa Nemeam Peloponnefi fugeret, fortein Oeneonem'


V I T A.

neonem Locridis pervenit, ubi Nemesi Jovis templum

fuerat, ut fcribit Thucydides, quo in locoincautusab

Amphiphane, & Ganetore Phyfigei

liberis interemptus eft , quod ab eo vitiatam fororem

Ctemenen crederent. Cadaver ab iis in pelagum

projeSum eft: id quod cum occulte fcciffent,

ab Hefiodi cane facinus eft proditum , ut

fcribit Plutarchus. Alicubi tamen non Phyfigei filii,vfedGanydorisNaucletiididi

funt, ut in illo

eft, cui titulus , Quaenam animalia prudentiora,

terreftriane, an aquatilia. Paufanias quoque in Bceoticis,

Hefiodi interitum ita recitat: Filii, inquit,

Gany&oris, Ctimenus & Antiphus, in Molycrian

ex Naupacto fugerunt.ob Hefiodi necem, ubi in

Neptunum impii exiftimati funt, de illifque eft

fa&a qusftio. & caetera quae ille profcquitur. Mortis

Hefiodi caufam Plutarchus fic in Dioclis convivio

explicat. Cum Milefio, inquit, comite&

Troilo pueroHefiodusapud quendam hofpitatus

eft: no&uMilefius hofpitis filiam vitiavit: rei con-

. fcium Hefiodum rati puellx fratres, illum inter

pafcua cum puero occiderunt, & cadaver in mare

projecerunt : pueri vero corpus in littore reliquerunt,

a quo& loco nomen inditum. Ferunt,

inquit, Deorum voluntate a delphinis cadaver ad

littus delatum, ubi tum forte Neptunalia celebrabantur.

Id fcelus ubi incolae intellexerunt, interfe&orum

domos diruerunt; vivos ipfbs, qui facinus

admiferant, aquis fuffbcarunt. Alii poft diem

tertium a delphine in littus cadaver deveftum tra-

** 3 dunt.


H. E S- I O 17 I

dunt. Re cognita, occifores navigatione fibi confulere

volentes, vi coortae tempeftatis ad unum

omnes deprehenfi, naufragio periifle dicuntur. Poft

hxc Hefiodi corpus in Nemea Locridis fepultum

perhibctur, qua de re extat Alcsi Poetae carmen.

Dein vero oraculo monente, ejus ofla exportata ab

Orchomeniis, & in medio foro, hoc addito elogio,

tumulata:

0'si* tiKt^mrui yii M«vu» v xxn%4

B'ffioin, §zsh£&v h> *'»&f umn xA£©* ISJV

A'v J^&fv x.gjvoi^uuiv c* j&xtncvu m$i>tt.

Tum Picus puer: Cur non & hos Latjne, ut alios

verfus nobis exprimis ? Ut, inquam, nofter Pifo

hos ipfe convertat, & ego interea ad memoriam

cstera revocem. Et Pifo: Faciam equidem , inquit,utcunque

potero: &nondiucundatus, fic

ccepit:

Tertilis Afcra quidempatria eft: verum morientk

Pugnaces Minjd, condita membra tenent

Hejiodt, cujusfupra omnes plurima laus cft,

SpeSatofque viros judiciofopbix.

Quos cum Pifo recitaflet, mirum eft quanto fit

rubore fuffufus. quod animadvertens ego, caufamque

intelligens, ftatim fubdidi. Legimus & Graecum

alterum Pindari, quod ita nofter Caelius Latine

vertit:

Salve cuipubes, tumulufque bis ebtigit unus,

TufapisHefwde, quantum bominifapere tft.

Sed&Aldusitaprius;

Hefiode


V I • T • A.

Heftode antt aliosfopbia puflantior omnts,

Salve, bis quontUm qui puer atque fenex.

Graecum Pindari, fi vultis, fic habet:

Xouqi Jis q&imct, >(jj\ Jls TUQX ctvlt€o\ija*{

HVJO 1', «v9-f»«»«• jU.t


H E S I O D I

item Heroiim & Heroidum Genealogias: ad ha;c

& de mulieribus: quo in opere Heroidas multas

induxit virorum fortium nuptias , ut ait Servius,

optafle. Dion vero Chryfoftomus ex Alexandri

Macedonis fententia, Hefiodum ea cau(a de mulieribus

fcripfifle dixit, quod Homero concederet,

qui de heroibusantefcripfiflct. Et quidem Lucianus

ait, Hefiodum mulierum virtutes concinuifle.

Tradit Paufanias , Hefiodum vaticinandi artem ab

Acarnanibus edoftum, de ea carmina fcripfifle.

Scnbit Nicodes, quod & in Pindarum Grammatici

notant, Hefiodum primum pa^/uivfeiq > hoc eft,

per rhapfodias carmina cecinifle. At veroHefiodus

ipfe, fe cum Homero in Delo in Apollinem hujufmodi

verfus primum concinuifleprodidit, dum

fic cecinit, ut pridie diximus:

In Delo tum primum ego Maonidefque Voeu

Lufimus, inque novis carmen cantavimus hj/mnis •

Auricomum Vbabum, quem Latona edidit alnut.

Sed videte, rogo, quam ille dulcius fuaviufque fua

lingua:

£'» A>;Aoi TBTE 7rfwtev, iyoo >L O |Mijf ©••, doiSo)

MiKntpfyj, C4> ViX^OTf VfMOIS fd$/tC*TK doiStw,

*ol€ov timDsmx%gvoxoQOV, ov Ttxi AIJT«.

Scripfit item Hefiodus Pelei & Thetidis Epithalamium,

ficutipriorefermoneretulimus. Scripfit&

de Da&ylis Idaeis. Item Epicedium inBatrachum

amicum, & quod adhuc legitur poema infcriptum

HerculisScutum: quodtamen AriftophanesGrammaticus

non Hefiodi efle fufpicatuseft, fed cujufpiam


V i r A.

piam alterius, qui Homericum fit imitatus. Megacles

autem Athenienfis, & Apollonius Rhodius,

Stefichorufque, ipfius Hefiodi legitimum carmenf

efle cenfuere. Scripfit idem deMedicina. qua dere

Plutarchus in Sympofio Dioclis. Hefiodus, inquit,

in Medicina plurimum valuit. quod manifefte apparet,

cum de viftus ratione, de vini temperamento,

de aquarum vi, de balneis, de fceminis, de

tcmporum connexione , deque infantium ftatu

diflerit. Et hsc quidemCleodemus medicusapud

Plutarchum. Sunt & qui Hefiodum de herbis fcripfifle

tradant. quod ex Plinio colligitur. Nec defunt

qui Hefiodum fcribant autorem eorum apologorum

qui ^EIbpi dicuntur. Quae ego cum dixiflem,

Vide, inquit Pifo, quam paucis carminibus

M. Manilius in fecundo Aftronomicwn ifta fere

omnia Hefiodi opera comple&atur. Nam cuni Homerum

laudaflet, mox ita de Hefiodo fubjunxit:

Sedproximus illi

Befiodm memorat divos, divumque parentes,

Et cbaos enixum term, orbemquefub tllo

Ittfantem, &prtmum titubantta fidera corptu,

Titanasjuvijfefenis cunabula magni,

Etfubfiatre viri nomenfinefratre parentis,

Atque iterum patris nafcenttm corpora Baccbum,

Omniaque immenfo volttantia corpora mundo.

Quin etiam ruris leges cultufqut rogavit,

Militiamque foli, quod colles Baccbus amaret,

Qupdfaccmda Ceres campos, quod PaUas utrmque,

Atque arbufta vagis efftnt quod adulttra pomis,

** 5 sjlva-


H E S 1 6 D' I

, Sjlvarumque Decsfacrataque numina njmphas,

Tacis opus, magnos natura coniit in ufus.

Cum recitauet hos verfus Pifb. Si velim, inquam

cgo, quaecunque omnia de Hefiodo legi, vobis in

praefentia recenfere, in longum nimis nofter fermo

procederet: qusdam tamen haud indigna relatu

nequaquam praeteribo: ScribitinprimisDialogum

Lucianus, qui Hefiodus infcribitur, in quo Hefiodumipfumde

fe multanarranteminducit,eumque

ipfe , ut folet, irridet-. Sunt & inter Graeca

epigrammata in Hefiodum multa. Extat & apud

Graecos proverbium , de iis qui fuperfenefcunt,

Hefiodia fene&us : de quo & Pindari diftichon

legitur, quod ante ab Aldo & Cslio noftro interpretatum

attulimus. Pythagoram fcribitPhilofbphus

Hieronymus, cum ad inferos defcendiflet,

Hefiodi animam vidiffe ad columnam sream fufpenfam

aftridamque adeo, ut ftridere videretur,

& cumeaHomeriquoqueanimamferpentibus undique

incindam , ea videlicet folummodo caufa,

quod de Diis falfa fuis carminibus confinxifTent.

Qua re faftum puto, ut Ponticus Heraclides contra

Homeri calumniatores librum illum ediderit,

qui eft infcriptus , Allegoriae in iis quae de Diis

ab Homero dicuntur, & refponfiones in ejus calumniatores.

Videri enim, inquit, pofTet Homerus,

Salmoneus, vel Tantalus, immoderatam atque

intemperatam linguam habens, fi quae de Diis

cecinit fub alia fignificatione, non inteUigerentur.

Bt qujdcm de Homero Heraclides, quod & de

aliis


V I T A.

aliis Poetis bonis, ut hefternadie diximus, intelligi

poteft. Sed tametfi excellentis ac prope divini

ingeniifueritHefiodus, non tamen ideo obtreftatoribus

illum caruifTe accepimus: fiquidem iniquas

adverfum eum controverfias exercuuTe Cercopem

legimus : in tantum excellentiflimus quifque

aliquo detraftore eft vexatus. Homerusquidem,

ut Zoilum mittam , a Siagro Poeta laceffitus,

Pindarus ab Amphimane Coo, Simonides a

Timocreonte. Nec Virgilio Horatioque noftris,

defuereParones, Maevii, Baviiatque SufFeni, aliique,

de quibus in noftris his fermonibus fparfim,

ut fere#locus, plura dicemus. Sed& hocHomeromaftigan

genus noftro hoc tempore non minus,

quam pridem, v^et. Plures quidem nuncCritici

&Zoili, quam verfificatores & Poetae. Atde Heliodo

jam fatis.

HE-


HESIODI VITA

E Fulvii UrfmiElogtis defcripta.

Efiodum Diopatre, & Pycimede matre natumO-

, lympiade prima, t x ante Romam conditam annis

floruuTe, ex fcriptoribus cum Grxcis tum Latinis,

' colligimus. Patria illi Cuma,yEolicarum urbium una,

ut Herodotus & Straboannotarunt. Indeautem xrealieno

oppreflum patrem Dium migrafle ferunt, Afcramque Boeotia:

vicum petifle; a quoAfcrxumdeindeHeftodumdiftum. Ejus

mortem, cum fenex admodum eflet, recitat Plutarchus in Diodisconvivio.

Proverbiumindefactum.Hefiodiafcnectus. Hefiodo

Aatuam in publico Couftantinopolitano gy mnalio, quod

Zeuxippi dicebatur, exxrepofitamruifle, intelligimus ex his

Chriftodoriverfibusin Iib. 5 EpigrammatumGrascorum,

H'cn'ai®- J£ /i.cxgcu®' ifttttffip «yV^ ftxtreus

E"»9M» iftaput drttyeit ftixtSh-.

Quos Laurentius Gambara Brixianus ita inLatinum tranftulit:

HefiodufyutchorosAfcrtwsftabatagreJles

lnter, Hamadryadummtdiafublimuinaula:

JErea & tffigitsfundtbat ad tther» carmett.

Paufanias quoque in Bceoticis Heliodo ftatuam asream a Thefpienfibus

in urbis foro pofitam fuiflefcribit. qui&aliamHefiodoftatuam

in templo Jovis Olympici collocatam narrat in

rerum Eliacarum Iibro 1. DeHefiodo Velleius lib. 1. Hujus

temporis xqualis Hefiodus fuit circa centum viginti annos diftin&us

ab Homeri xtate, vir perelegautis ingenii, & molliflima

dulcedine carmiuum memorabilis; otii quietilque cupidiffimus,

ut tempore tanto viro, itaoperisauftoritate proximus,

qui vitavit ne in id, quod Homerus, incideret; patriamque &

parentes teftatus cft; fed patriam, quia multatus ab ea erat,

contumeliofiflime.

D E


D £

HESIODI iETATE.

Ex Johmnis Gerhardi Vbjfii libro 4c

poetis Gr&cis cap. 11.

' Ic ftatuimus nihil nunc antiquius habere Grsecos pocimatisHomeri&Hefiodi.fcdquandohivixerint,

ve-

' teres ipfi certant incerti. Hefiodum multo juniorem

1 Homero (quem vixijfe Olympiadum mitio, velfimb

foft, Homulinemfe temforibus, faueitante oftmderat) Cicero

putavit. Uti & Porphyrius ac Solinus, quorum illeannis c, hic

c x x x poft Homerum vixifle exiftimat. Alii eo quod fimplicior

fit antiquiorem fuifle conje&ant. Plurium veroopiniocft

fuifleasqualem. Ut Varro in primo de Imaginibus, tefteAgcllio,

Plutarchus V Sympofiacon & V11 Sapientum convivio,

itcmPhiloftratus. In eodiflenfuobpluriumconienlum.&qua:

de certamine Homeri acHefiodi prodita funt, maluimus nos

aggregareiis.qui aliquotcmporefimul vixifle exiftimant. Non

multum abit quod apud Cyrillum legas floruifle Hefiodum pauloanteprimamOlympiadem.rcgnantein

LatioProca Sylvio,

vel quo alii floruifle dicunt Olymp. IV, ut eft apud Fabium in

Chronicis. Apud quem etiam legas ad prxcedentem Olympiadem

floruifle tum Eumelum Poetam , qui Bugoniam &

Europam fcripfit. Fuerint igitur & Hefiodus & Eumelus awjua.

les. Nec multura abit Tzezes , qui Hefiodum refcrt ad Olymp.

X L Operz vero eft attendere ad id , quod Hefiodus

•ipfe fcribat , fiib xtite Ar£turum ax^imjgt in Bceotia cxortum

fuifle V111 die Martii. unde Poera; hujus anas in tantum

faltem poflit colligi, ut error fi quis fit faltem intra 70 annos fic

conftiturus, ficuti oblervat Jof.Scaliger in Eufcbianisanimadverfionibus,

num. MCCLV.

E'«


H

'ZltfosKvfteuo{. ii®*

•Tfls Aitr, «j /«iJTfos UvKiftie\i,

c* Xo»fi) 7>7s B«i»7i«{.

.TlMitAoyBraf 5 "'"«»««r((.

•V (posci TIMJ ? dftKfU «t>-

7re7rf ®- «*jr«f 7iUTTnt, »«

tttidHxilw eiteu H'oietts r

Ofttiptt. tiyntfei j *ar» y

fl«>St'3 otvriT-mSm, ©I«J3-

>.'«, lf^ «j H'ftifaf,/ianif,

TuoeutSt i(ot5tA»y®' c* /S


Vetteitts Patercultu Hifl. lib. i.

H Ujus temporis aKjualis Hefiodus fuit, circa c zz aoxiot

diftin&us ab Homeri xtate, vir perelegaotis ingenii, 8a

molliifima dulcedioe urmioum memorabilis, otii quietuque

cupidifllmus. ut tempore tanto viro , iu operis au&oriute

proximus. qui vitavit, ne in id, quod Homerus iocideret:

patriamque fk parentcs teftatus eft. Sed patriam, quia multatus

ab ea erat, contumeliofifliroe.

Fabitu lib. x.

R

Aro aflurgitHefiodus, magnaque parsejus innominibus

eft occupau. tamenutilescircaprxceptalententia;,kmtafaue

verborum& ezpofitionis probabilis: daturquecipalma

in illo inediocri gencre dicendi.

A AKCUX «C T cwriv.

s

A O*S4, 3® J c* tiftti oxitfJ tittuu H'mihi»

Hv'ft(paf %i>ntiit2ki /\Scur iiii cQfnftn,

K«| -mQn v^>t>nt»%. paXxxIt j mifSptt tuivi

jHfpxra*, f«*&'.

Z& yS vin it\i fttytiXtiivfts , x H e* oX'% T ^t"'

Tf ft tit$gt>t, T? 3 f*Jt ffiimict,

S


H 'StehsJHvftcuet. ti®*

4f,«{ Aier, Kj fttn{ii IlvKlfttl-

§\i, c* Xo»fi) 7?« Btif-nxf.

ftttcPieyeiTcu j «'»«/ V Ai»

3F AfvxtXilit W MiXcttuir*.

1'» }®*

eitcu TnvxTnn, *«

elti\U£bUo titeu H'jr©- > >§ mtjwtw; ift-

Ex Sttida.

T_T Efiodus Cumseus. Casterum

*••* a pacre Dio & Pycimede ejus

macre, in Afcra , tranflatus

eo, vixit. Genus ac familiam illius

ab AmpelideDio, Melanopi

filio deducunt. Quem nonnuUi

Homeri abavum fuifie volunt.

Ut Hefiodi confobrini filius fueric

Homerus. Utrumque autem

ab Atlante volunt oriundum effe.

Ejus autem hxc fimt poemata:

Opera & Dies, Scutum, Mulierum

Catalogus, librisquinque.

Epicedium Batrachi, quemindeliciis

habuit. De Da&ylis Idxis.

Alia item multa. Obiit autem,

cum ad Antiphum & Ctimenum

hofpes divertiflet. Qui cum noV

&a fororis fuae ftupratorem tollere

fe exiftimarent , Heliodum

ignari fuftulcre. Fuit autem Homero,

ut quibuIHam videtur, antiquior.Aliieademtempeftatevi-

xifle autumant. Porphyrius, &

alii, centum omnino poft annis

floruifle tradunt.

Ex Halicamaffenji

Dtonjpo.

T"T Efiodo autem magna volu-

*••*• ptatis fuit cura, tumsequabilem

diftionem accuratamque amat

compofitionem.

Vetieius


VeBeiusPaterculusHiJl.lib.i.

HUjus temporis ascjualisHefiodus fuit, circa cxx annor

diftin&us ab Homeri setatc, virperelegantisingcnii,3«

molliflima dulcedine carminum memorabilis, otii quicthque

cupidiffimus. ut tempore tanto viro , iu operis au&oriute

proximus. qui vitavit, ne in id , quod Homerus incideret:

patriamcjue 8c parentes teftatus eft. Sed patriam, quia multatus

ab ea erat, contumeliotiflime.

Fabius lib. x.

Aro aflurgitHefiodus, magnaque parsejus innominibus

R eft occupata. umenutilescircaprceceptafententiie,lenitafque

verborum& cxpofitionis probabilis: daturcjueeipalma

in illo mediocri genere dicendi.

A

A AKeua «c T cuuitv.

s

Ottg/ti®' at tifttt mitfa tixim tfoiehf

Hv'fUpaf *pv>i*h» Aww icn o-Qiiifm,

K«/ •m$ct inf/mM^. jaktmtU j mifSfitf tuidt

THffittaW, \a»iS fu^iifyin fiiXtlt.

Taiiu yS K) yfftto «'{nTiih, dtiia Mttntt

O' mfie-Svs jyt%tpvi yti/ou/fijfi®' \iG*Jhr.

DANIELIS HEIN SII

in Hefiodum

E P I G R A M M A T A.

AH'fttrn( T&i&tft, ti f£ TnXvytfttt tfjt^im

AMcumi tntyim «jgj , xrt fu%vm.

Ti» fi x-euf Aitio *£ tlfyiin HvKtftihit,

A ax(H( oi/aiTi);, aiht u.fuiezc/3/>


A V {$» ** Ix.TK&afASt, detxiet Xi/tgi olfttmttn

Heufylnt x$fv '5 «>l »*yAe;«'i(«ijWtt JwAt/0!« «wtf nsfti^ett,

Mtkmnfyi®* yAt/xff« 'igyct yymrive.'

'ZoXp^ooTwLu aX fJWesf f, i§ it txKtet i'fticm imnii,

E*x MK«»(V» nlfltie ftiroyiitietmofSfi&'.

A' V»f yxs

ne»iw >jj •pnivriw yeuct Qt/fecarogtlui.

In euudem.

A*^»o?'«7© J , yhvxvftv$@~, xrtie I£IA@" upyttiirin,

r?«^oTK« S-fT©* letxtvmr Hejoo^",

ni»fii»*»y«7»»w»Ai


fn eundem.

"fVj/ujsgj"»•"*

H' i/|_* c*a#7i'®- «A^i» A'w5~—7.

f_'i0i /_tA* A'ax(«H«» ("«'g-fo «/[' H'«i«J«»,

jTojoli» 7ip.»» i(ujn •£ (Sjp®' iftijim'

Au-mf « 7?;>p«rai« , xj .-p«i_ T»7„ ^jtA/fw

E*~ _.i«f ifutiv niujfo., m* r ig/iieif

ttf igjjei» ftiyakm hesSt elttl•ytutte iutv>,

0*5 y imuuumUu >j»fi», cs «fl* *ju(lu.

In eundem.

Xtupt JtSt A'ax£tui „1 iyttitdifu» 't)£*n

Mnfc» *J tskiii K) j$ti_>" f|«t»t>«»«'

M_c} f„.c efjujt gtVf«, lAijnjm' tyr®'eB&eiXuu


^••! K' i"* **!'".! !^;-;-l\^«^- • .s\- f>Si«. •.•->

i, T X o ^ o r T O 1 A ^ -yct Xj H (Aipcq.

Ouortf Ylnejifiiv doiSfa KAetXettf

A


HESIODI ASCR^I

OPERA ET DIES.

j Vfa exPieria carminibmgloriam conciliarefolita

i Adtjie quafo, dicitt veftro patri hjmnum,

• ?er quem mortales bomines pariter obfcurique

funt clarique.

Nobiles ignobikfque lovis magni vohtntatt funt.

Tacileenim extollit, facile ttiam tlatum dtprimit:

Tacile praclarum minuit, & obfcurum augtt:

Facileque corrigit pravum, &fuperbum attenuat

Iupiter altitonans, quifuprtmai ades incolit.

Audi intuens & aufiuitans, & jufle rege judicia

Tu: "Ego vero Verfit vera tradam.

Nonfane unum eft contentionumgenus,fedtn ttrra

Sunt duo: alterum quidem probaverit fapitns,

Alteravituperioeft digna. diverfaautemftntientemanimum

Nam hac beUum exitiofum,& dtfiordiam concitat-, (habent.

ttoxia: nuUus hanc amat mortalis,fed necejfario

Immortalium confiliis litem colunt moleftam.

Alteram vero prtoremgenuitnoxobfcura,

Yofuit vero ipfam Saturnius fublimis in athere habitans

Terra in radicibus & inter homines, longe meliortm.

Bac quantumvis inetlem, tamen ad opus excitat.

Alium enim quijpiam intuens opere vacans

Divitem, & ipfeftftinat arare atque plantare,

Dommhque reclegubernare. amulatur enim vicinum vicsnuf,

Ad dtvitias contendentem:bona ergo hac contentio hominibus.

Ltfigulusfigulofiiccenfet, & fabro faber,

A 2 . It


4 H s s i o D i w

KCM •Muxos w?«^« ffivii, >(a\ eletiot doiiu.

sf.nifiou, ov 3 Tctoroc i\u aiiKdi^te fyuu'

M*iH f tejs Kewax*Q®' dit' tfiyxfoftov ifvmgi

N«W omrilcilovr', dyofift imKXov iov&.

IS.YCM.'./ "f^ SijtLycfi r oKtytj n&XtTu» vetKiuv rdytfiuvn,

jjjlvr>-.v» 1 iii" /*»? P'®* evocv t7nft&vetKocrwLettut

(.•/o ^r.,-r„ . ^"paj^j T-ygu» Cpifi, A*)U*\Tif dKrhjj.

"ToS Kt%9ftosdf$fi(& vetKtct t&j iij[gjv otpi/hoit

KtifiMt vn dfls.olfiJois. ni «X CJWII i&nfov i


#

P E R A E T D I B S . I

Et mtndicus mendico invidet, & poeta poeia.

O Perfa, tu vero btc tuo tepont in animo:

Nt% malisgaudens conteniio animum tuum ab opere abducat*

Lttesfpedantem, concionum auditortm exiftentem. .

Cura enim parva effe debet litiumque &fori.

Cui non eft viclus domi in annum rtpofitui,

v£ftate collectusy quem terraferti Cereris munus.

Quofatiatut lites ac rixam moveas

Defacultatibus atienis. Tibi vero non amplius ticebit

Sicfactre i fed inpofterum dirimamus contrtvtrfiam

Reclis judiciis, qua ex love funt optima.

Olim quidem barediratem diyiftmus: alia autem ntultd

Rapicbaf, valde dtmulctns rtges

Donorum appetentes, qui banc litem volitnt judicaffe,

Stulti: nequefciuntquantoplwdmtdiumfittoto,

Heque quam magnum in malva & ajpbodelo bonunt.

Occultarunt enim Diiviclum bominibus.

T-acile enjm atiequi vtl uno die tantum acquifivijfes,

Vt in annttm quoquefatis baberes, etiam ociofus.

Statimque clavum quidtm infumo poneres,

Opera vero boum teffartnt mulorumqutUborioforum.

Stdlupiter abfcondit iratus animofuo,

Quia ipfitm dtcepit Promethem vtrfutus.

Quocirca bominibus macbinatm eft triftia mala.

Abfcondit vero ignem: qttem rttrfus egregim lapetifitiut

surripuit ad bominum ufum Iove a confulto

in cavaferuU, faUens Iovemfubninibus gaudentem.

Huncque indignatm affatm eft nubes cogent lupiter:

lapetionidt omnium maximeverfute,

Gaitdtsigntmfuratm, quodque animum tntum tttctptris ?

A j Tam


•6 H E S I O D I

2o/ T* cusrd fiiyat Triiftx jytj oivS^nv iosOf/Sjfiotai. '

Toir J\,'iyu eivn mifos Sutru XXHSV, U xtv otlrcuiTK

lioTruvrtu^ *£fyj*o\yiiv xxxgv ctfn.jxefjWv xi/pu|. ovofjt-fvt 3 T/VJS ytuiouxx 80

TlcuiSuplw' ott 7rcivTKoKvfjfmot Suftofr i%fiv1ts\

AupoviSuftiawi, 7mf* eivSggtaiv etKQtiryoiv,

Avmfi inelSoKov OUTTUUeiufycwov H-trtKtostv,

EiV E'mf*ri§tct Trsftfrs Trcfne XAUTBV A'eyetcpwrhv

Auloovetytvtjf^tuvm^iwctfjiKov. OvT EVtytqtjtjO'; 8^

T!'(p^J-


O P E R A 1 T D^E S. 7

Tamtibiipfimagmimeritmalum, quam pofierit.

Ipjis namque pro igni dabo malum, quo omnts

Obleclent animum, fuum malum antpleftentes.

Sicait: rifttque pater hominumque Dtumqut.

Vulcamm vtro incljtum \ufftt quam ctUrrimt

Terram aqua mifcere, homimfqut indere vocem»

Et robur, immortalibus vero Deabus faciefimilem rtddtrt

Virginis pukhram formam •ptramabtltm: at Mintrvam,

Opera docere, ingeniofe telam texere:

Xt venufiatem ctrcumfundere capiti, auream Venerem,

Et defiderium vehemens, & ornando corpori deditas curai:

Indere vero impudentem mentem, &fallaces mores

Mercurium jujfit nuncium Argicidam.

Sic dtxit. illi autem obtemperarunt lovi Satutni» regi.

Moxqueex terrafinxit inclytus Vulcanus

Vtrginiveruunda fimiUm lovis confiliis.

Cinxit vert & ornavit Dea ctfia Minerva.

Circum vero Charitefqut Dea, & veneranda Suada,

Monilia aureaimpofueruntcorpori. ipfamporrt

Ilora fulchricoma coronarunt floribus vernis.

Omnem vero iUiuscorpori ornauimadaptavitPaUat Mittetva.

At inpecltre illinuncius Argicida

Mtndacia blandofquefermones, & dolofos mores

Condidit, Iovis confilio tonantis. fed nomen illi

Impofuit Deorum praco. appellavtt auttm mulitrem hancct

Pandorani: quia omnes calefiium domorum incola

Donum contulerunt, detrimentum homintbus indufiriit.

Atpoftquam dolumperniciofum & inevitabiUm abfolvit,

Ad Epimethea mi/irpater incljtum Argicidam

Munusfertnttm Dtorum ctUrem mncium.Neque Epimet beus

A 4 Cogi-


8 H s s i o o z

E^g^fVa.y u\ ti £«OT Ilfof**i§dj{, fAYimrt Jufot

AelosdSjJ Tmfi Zlwo{o/\vfjtm>j> ei/%' $mntf*7reiv

E'|o5nV«,fnj/r!< 7i xcexsv 3-vij'reiVi "flpnmt.

AVTolf 0* &t%oLf§f>@', 01% &t) KXIAgv &%', «WiJOT.

llei» f*V ^ £u't f*tfo7ruv civ&fuiru*

A'^oiv*roi mlt\awi oKvpmx iuftxr i%ovn{. 110

O» fi&tRnKfiavxtjoTUi, o"r'xggtvu iftG*


• O P B R A ET D I E S . 9

Cogttavtt quod illi pracepijfct Prometbem, ne quando munut

Sttfciperet a love Oljmpte, fed remitteret

JLetro, necubi mali quippidm mertabbm eveniret.

Verum iUe recepto eo,cum jam malum baberet,fenfit.

Prim namque in terra vivebant bomines

Stne malis, &finedtfjicililabore,

Morbifque meUftit, qui hominibmfenetlam afftrunt.

Staimt enim in affltfttone mortaUsconfenefcunt.

Sedmutier manibm, rafis magmtm operculum cum dimoviffet,

Difperfit, bominibm autem immifit turasgraves.

Sola vero illicjpes infraSa in domo

Intm manftt, doliifub labrit, nequeforat

Evolavit. prim enim injecit operculum delii,

[y£giocbi confilie Ievit tmbes cogcntis."]

Alia vtroinnumera malaimer homines errant.

Tlenaenim terra eftmalis, pUnumquemare.

Morbiautem hominibm tam interdm quam noStu

Vltro oberrant, mala mortalibmferentes

Tacite: natn vocem exemii prudens lupiter.

Stc nequaquam licit lovit decretum evitare.

Caterumft voUs, alium tibifermonem paucit expediam

BeUeacfcienter-.tuverepracordiisinfigetuu.

VtfimulnatifitntDii, mortalefque bomines,

Aureumprimogenmvartis linguis loquentium beminum

Dii fecerunt caleftium domorum incola.

Et it quidemfub Saturno erant, cum in ccclo regnaret:

Et ut Dii vivebant, ftcure animopraditi,

-Plantabfquelaboribm&arumna: nequemoUfta

Senefta aderat: femper veropedibm ac manibmfibi fimilet

Suaviter vivtbant in conviviit extra mala emnia,

A j Abun-


IO H E S t O D t •

AQr&ol [A>}/\oiai (pl\oifi»x»f tosi $tot

©vijcwov«/]/ «V UVJTW StifAviufyjor i&K» j) JTOVSS

To"aiv ilw' x»fimv d\' tQtft teiSieffa' *$*&

AvttfAon» mtlsiv n *£$_f *uA«xe$' _>VIJT«V dvfyoiirur

0.'p'« QvK»osxvi\,t, %ot\iif$tj(& _Tvex« Tife«V

Oux icHSxv fmxxftostjhoTc o'i oKvfjwev i%ii


O P E K A BT D h s . II

Abundantes pomit cari beatis diis.

Moriebantur autemceufomno obruti: bona vero omnia

lUu erant: fiuftum auttmferebatfertilt arvum

Spontefuamultumque &copiefum: tp/ique uhro

Quittipartufiucbantur. cumboniimuUit

Vtrumpofiquam hocgenus terra abfcendit,

li quidcmdamonesfatli funtlevis magniconfitio

Boni, in territ verfantes, cufiedes mertalium hominum:

Qm quidem obfervant & jujla &prava opera,

Airt indutt, pajfmt oberrantes per terram,

Opum dateres. atque hanc regtam dignitatem confecutifunt.

Secundumindegcnusmultodtttrmpofiea

Argentiumfecerunt caleftium demerum incolt,

Aurto neque corpirii habittt fimile, neque ingenio.

Sed ctntum annispuer apud matrem fedulam

Nutriebatur crefcens valderudit domifua:

Cum vtro adelevijfet, &adpubertatem veniffet,

PattxiUum vivebant ad temput, delorts habentts

ObfiuUittat. injuriam enimpravamnonpottrant

A ft mutuo abftinere, neque Deos colere

Volebant, neque facrificare beatorumfacrit in arit,

Vt fat hominibut tx more. Hos quidem deinde

Iupiter Saturnius abfiondit iratus: quia honores

Non dabant beatit Diit, qui olympum habitant.

Atpoftquam & hec gtttut terra occultavit,

Hi quidtm terreftresbeati mortalesvecantur

Secundi: ftd tamen honor etiam hosfequitur.

Itipiter vero pater tertium aliudgtnus varie lequtniiuhominu

&£ntumfetit,omninoargenteodtffmile,

EfiaxinittVtbemtns&robuftum: quibmidartit

Opera


xi H B S I O D I

igy tui/M 5T»o'«»r5 l


O P E A A E T D I X S . i|

Operaeuu erant luftuofa, ac injuru: neque ultum ctbum

lEdebant, fedex adamantt babtbant durum animum

lnconditi: magna vero vis & manus inviSta

Ex humeris nafcebantur in validis membris.

His erant anea arma, tmtaqut domus:

ts£re vero operabantur ijngrum enim nondum eratferrum.

It bi quidm manibusfuit interfecli,

Defcenderunt tenebricofam in dtmum hmibilii Tlutonis

Jgnobiks: mors vtro, tametfi tctribiltseffent,

invafxt atra, fplendidumque liquerunt litmen folis.

Sedpofiquam&hocgenus terra operuit,

Rurfum aliud quattum in terra muborum alumn*

lupiter Saturnius fecit juftiut & melius,

Virorum heroiim divmumgenus, qui vocantur

Semidei, priore atate, per immenfam ttrram.

Hosquoqut beUumqut mahtm & pugna gravis,

Alios quidem adfeptm portas habentts Thtbas, Cadmaam

Terdidit pugnantes propter opes Oedipi; (ttrram,

Alios vero in navibusptr ingtnttm marit vafiitatem

Ad Trojam dttctns, Heknagratta pulchricoma:

Vbi mors quoque opprefftt ipfos.

lis autemfeorfum ab hominibus vitam &fedem tribuens

lupiter Saturnius pater confiituit eos ad terrafines.

Trocul ab immortahbus Saturnus horum Rexefi.

Ht ii quidem habitant fecurum animum habentes

in beatorummfulis, juxtaOceanumpnfundum,

Telicesheroes: his dukem fiuclum

Ter quotannisflorentemprofertfacunda tellus.

O utinam ego quinto.non intereffem

Uominumgentri,fcdaut mortuus tjfmpriusjutpofita natut.

Nunc


14 H E S I O ' D X '

N_u? $ Srj$$ T_"~B $»>'©•• fttfoirm xvb^uitui, 18b

«EvY oi?v J/«v«f/$/0< swA* A ftj,*» jj jitjgpmov&s xrturimsot TOK^OA. 18 £

7^-O/JUy >~*

jT^r—^eiUvJ/ovTOf «V «


O P E R A E T D I s si tj

Nuncemmgenuseflferreum: nequeunquammdie

Qutefcent a labore & miferta, aut nocle

Corrupti: graves vero Dii dabunt curas.

Stdtamen & hifce admifcebuntur bona malii.

lupiter autem perdet ettam hocgenus varte loquentiuhomini,

Quum vix nati canefcant.

Nequepater tum libtrit concordat, nequeliberipatri,

Neque hojpes cum hojpite, neque amicus cum atnuo,

Nequefiater amicm erit, ut antehac:

Celtriter verofenefientes contumelia afficient parentts.

incufabunt autem illos moleftis alloquentes verbit

Impii, neque Deorum vmdiSam veriti. neque hifant

Senibut parenttbut educattonit prmia rtddent,

Vioknti. altervero alttrim civitatem diripiet.

Nequt ulia pii gratia erit, neque jufli,

Nequt boni. ntagit vero maleficum & injurium

Virum coltnt. Iuflitia vero in manibus &pudor

Non erit. Ladetque malus mtliorem virum,

Verbit injuftk aBoqutns, pejerabit vtro.

Ijvor autem homines miftros omnts

Malos rumores fpargens tnalit gaudens comitabitur invtf*

Tum demum ad ccclum a terra Jpatioft, (vultu.

Candidit veftibm tefta corpus pulchrum,

Ad deos ibant, reliftis hominibus,

Vudor & Nemefis. relinquentur autem dolores graves

Mortaltbus hominibus. mali vero non erit remedium.

Sednuncfabulam regibus narrabo quamvit ipfifapiant.

Sic acctpiter affatus eft lufiintam canoram,

Altein nubtbusferens unguibus correptam.

llla vero mifirt, curvis confixa unguibus,

lugt-

r


"X

i*5 H E s i o © i

Mvpsi». ih» «X oy cRriKggtnaii vrfjt |Uu*9«v ?«{«•

Aflujuoviij, «n AeAflSx*/;', «^ vvnmflsov "ifeiuv.

TtjS" «f, j/ - •' vW curVtt, 115

iyxvfiont aryatv oSo\ oX sTfptj.@* '"%^>

E'f TtAj^ e|«Ai&80W WK9-«V


O P E -R. A ' E T D I E S. 17

Lugebat: eamautcmilUimperiofe compeUavit.

lnfeiix, quidfirepu i habet te multofortior.

Hac vadis > quateduco, licetfis cantatrix.

VtrumveroUDet, velepulabor tt, vtldimittam.

Jmprudens aute,quicun^ voluetit cupotenttortbus contendertt

Qutppe vicloria privmr, & prater convitia doltrcspatitur.

Sic ait vtbx accipher, latisalispraditaavit.

OPerfa, tuvero cole jujitttam,ncqucinjuriamfove.

lnjuria enimptrnuiofa efi tatui bomini. nam nec itvtt

TaciUferre eampotefi, gravaturque ab ipft,

Quoties in darnna itwidit. Vta vero aUerapervenitndi

Melioradjufia: luftitiaemminjurtamvinctt

Adfinemprogreffa: ftulttu vero malofuo difcit.

Continuo cnimftquiturperjurium injufta judicia.

luftitia verofitmittu tratta qnocunque viri iuxtrtnt

Donit corrupti fravis poftquamfementiit deciderunt res.

Hac verofequitur deflensurbemque&fedespopulorum,

Aere induta,malum hominibus adferens,

Quique ipfam expelUrefoUnt,ne^ reclamferunt fcntcntim.

At quijura tam peregrmis quam civibus reidunt

Xec~la, neque ajuflo quicquamexorbitant,

lisflorcturbs, populiquefiortntintpfa -.

Pax veroperttrram alma, neque unqttam ipfis

MoUfium beilum immittit late cernens lupiter,

Nec ttmquam jttflos infeflat hominesfames,

IStque noxa: convivta atttem celtbrant.

Tert quippe iis terra multuviclum: in montibut Vtro qtttrcut

Summa quiiemfertglanies, meiia vero apes:

Lanigeraautem ovesvelleribus onufitfunt:

Vartmt vm mliertsfimiltsparentibus liberos i


l9 H E S I O D I

@»/%.vuiTuvotthxgvvoov oQg-litmlifii %6o

A*lf*& »mc


O P E I A S T D I E S . if

Tbremquebonkperpetuo:nequenav'ibut

Iterfaciunt: fru&umvtroprofertfatundmagtr.

Qutbus vere injuriapernicioft cura efi, pravaqtttoptra,

lk pmam Saturnmparat late cernens Iupiter.

Sapeque univeffa ctvitat malum ob vtrum punkur,

Qutpcccati & iniquamachindtur.

lUit autem calitus magnum impertarefelet mahtm Satumimt

Tamtmfimul & peftem; intertum verepopuh$

Ncque muUereipariunt; intertunt familia,

lovk Oljmpti confilio. mterdum verorurfm

Aut horum txercitum ingenttm perdidtt, aut murum,

Aut navestnponio Saturmus punit ipforum.

O reges, vosauttmconfiderateetiamipfi

Totnam hanc.prope tnim inter bominetverfantts

Diivident, quotquotprdvkjudicik

Se mutuo atterunt, Deorum vindiilam non curanttt*

Ter enim decies millefum m ttrra multorum altriie,

Dii lovity mfiodes mortalium bominum:

Qui judtcia ebfervant, & prava opera,

Aert induti, pafftm eberranttsper terram.

Virgo autem eft lufiitia, loveprognata,

Augufia & veneranda Diii qui ctxlum babent.

It certe, cum quk ipfam tmpit centumelia afficitns,

Statim apud lovem patrem confidtns Saturnium,

Qmitur bominuminiquitatem: ut luat

Populus ptctata rtgum, quiprava cogitantet

Alio infteftunt jus, injuftefententiam pronuntiantes.

Haccaventts, 6regest corrigitteaquadicitis t

Donivori, tnjufterumque judicurum prorfut oblivifcaminU

Sibiipfimalafabritatur v'a alii malafabritam >

B % " Ma-


ao H' E s i o D i

H' $ KCtKVi |8sAl} TU /3» AtjC/'


O P E R. A B T D I E S. II

Malumque conftium ctnjulttri ptffimum.

Omniavidenslovuocuhu, tmniaqut intelltgens,

It btc (fiqitidemvult) injpicit: nequtipfumlatet

Qualenam boc quoque judtcium civitas intus exerceat.

Igo porro nec ipfe nunc htter homines juftut

Stm t nec mcusfilius: quando malum efl, juftum

Iffe, fiquidcm plus juris injuftior habebit.

Sedhacmndum arbitrorfafturum lovem fulmme gaudente.

O Perfa, ctterum iu hacin animo tuo repone,

fyittflitutquide' obtempera,violentiavero tblivifcere prorfiu.

Uamqueh.mc bominibus Ugempofuit Saturnim.

Pifcibus quidem & feris & avibus volucribtts,

Se muttto ut devorent, qttandoquidem juflttia carent.

Homimbus autem dedit juflitiam, qua multo optima

1/2. Siquisenim velitverainpubltcodicere

Qtu novit y ei opes largitur late videns lupiter:

Qui vero teftimoniis volens pejerans

Mentietur, juflitiamimpediens,finefperemedii laditur,

Atque ejm magis decolor pofteritas poflta relinquitur:

Viriautem jufti pofterior apud pofleros iUuftrior.

Cdtcrum tibi ego btnt cupiens dicam, flultifftme Perfa.

MalitiamquidemcumuUtimetiamcapere

Tacileefl: brevisqttipptviaefl, & inproximohabitat.

Ante vtrtutem verofudortm Diipofuerunt

Immoruks. longa vero atque ardua via eft ad ipfam,

Primumque afpera: ubivert adfummum vencris,

Facilis deinceps eft, quantumvisdifficilisfuerit.

llle quidem tptimm tfl, qui ipft in omnibmfapit,

[Cogitans quttunque dein & adfinem ufqutfint mtUora.']

Sed&illebonuseft, quibene monentiparuerit.

B j &$


XX H £ S I O D C

Osdtxt fitjr ewivs vonp, fiyi «satonsxaw»

E'v $v/w (iefatnui, eV «HJT *>§>!*@' «'»»*£.

A'£tf£


O P £ K A E T D I E S . ij

Qutvatntcfibifapit, ntqut ahifartrt

ln anitnum inductt, ille ctntra htmt tmttilss efi.

Verum tu nofiriftmperpracepti memor,

Operare, ^Perfa, div'mmgenus,utttfatna

Oderit, ametautempukbrtctrtnataCtres

Veneranda, viiiuqut tuum tmpleatbotreum.

Tamts namquefemper ignavo comes tfi vtro.

Huncvero & Diioderunt, & homines, quicunqut ttitfut

Vivit, fucis acultt carentibusfimilis cupiditatt.

Qusapumlaboremabfumuntotiofi,

Vorantes: tibi vtro tpera dtctntia obirtg/atumfit,.

Vt ttbi tfiate colleito vi&u impleantur borrta.

Ix laboribm autem viri evadunt divites & opukntk

Et laborans, multo ttiam cartor jam immortalibus

Eru ac hominibus. valdt enim oderunt otitfos.

Operari autem non efi dtdtcus, ftd ignavia dtdtcus eft.

Qmdfilaboraverii, moxtttmulabitur & ottofus

Dttefcentem idivitias vtro virtus &gloria tomitatur.

Deoautemfimilisfutrk. Laboraremquammelsus,

Siquidem ab alitnssfacultatibusfiolidum animutn

Ad opus convtrtens, dt viftufisfoUicitwjicut ttjubtt.

Pudor auttm non bonus egtnum bomintm tenet:

Pudor qui hominibusvalde & obefi &prodefi.

Pudorquidtadpaupertate, audacia vero (ducit) addivitiat.

. Opes vero non rapitnda: divinttus data multo meliores.

Si quss namque & manuper vim magnas opesparavtrst,

Aut lingua pradatus fuerit, {qualia multa

Ttunt,quamprimum lucriamor mentem deceperit

Hominum: pudorem vero impudtntia vicerit)

laciU &iUumptjfum dant Dii, txtinguunm vtn famiUa

B 4 Viri


;s4 ^*^ r H E s i o i) i

&'vilt TW , 9rau>j>gy J^ T 35rfy%ivovO"A£®'oVnj/«.

JOT» ^T «V 3"* IXIT2IVo°y TJ |rfvov xssxsV «fZi'

o"( TC xxaiyvymo iS dva, Siftvtx fiouvoi

KgvTrfgJitie


O P E R A E T D I E s.' 1J

V\ri talit: «xtguum ad tempm divitia adfunt.

Far committit deliSum,&quifupplicem & qui hojpitem ma-

Qmquefratrisfui cubilia afunderit, {lo afficiet:

Turtivi caufaconcubitmuxorit,fctltratapatrans:

'Quiquc mala cutufpiamfraude dcctpertt orphanos liberos:

Qutqut parentemfenemmifera infeneStutt

Trobris affccerit, gravibus tnccjfcns vtrbis:

Huiccerte lupiter irafcitur. ad extremum vero

Trt operibus iniquisgravem txhibtt talionem.

Verum tu quidem ab his omnino cohibefiultum animum.

Trofacultate auttmfacrafacito immortatibw Diu

Cafie &purtnittdaquefemoraadole.

Interdum certt libaminibm atque hofliisplaca,

£( quando cubitum ieris,& quando matutinii tempm venerit:

Vtbenevolum erga te cor atqut animum habeant;

Vt aliorum tmas agrum. non tuttm alius.

Amicumad convivium vocato, inimicum vero relinqut.

ium veropotijfimum vocato, quicttnque teprope habitat.

Si enim tibi atiquod negotium rufiicum inexptclatueveniat,

Vicinidifcinctiaccurrunt,cingunturautemcognati.

Noxatammagnaefimalusvtcinus, quantubonmtommoSL

Naclm eftrem bonam, quicunque naclm tfi vicinum bonum.

Ntqut bos interierit, ntfi vicinus malmjit.

Reclequidem a vicinomutuumaccipe, rectcque redde,

K«f?ffi tf$x{n}£, o' «*»V:ss*' fiquidempejfts:

r? JSWJJISJ tu*is m i»fU?~mpromptuminvtnias.

Ki fmkl&agt**m: VIJUlucraaqualia damnis.

Am,mtmxUim-i, ctnvtihtteminvife.

11 i.* ?t h?, nm danti vero nemo dare fokt.

B j Do-


x6 H E S I O D I

A«*V oijefitl, otfiim% $ KCUOJ, favcvmo Sorttgge.

0"V f$t>}cip *£f «vjjf i%it\uv, oyi i|ytf fxija «fo/ij,

X~«p(uv Smnfls.ou%>»uv ,

J?PD(i(&' oiutrwi' "ijfotoio 3, Svosou%jciuv.

A^StJTtivvK^nx^viJue^Ttoscte^SvfS 385

Ks-


O P B R A B T D I B S . 17

Donatiobona, raptnaveromaU atqueltthifera.

Qmcmque etenim vir libens dat, etfi multum dederit,

Gaudet denando, & dtleStatur fuo in anime.

Qwverotibent rspuerit, itttpudentiafretm,

QuamvU tdfit exiguum > tamen cruciatfuum animum.

Stquidem enim parvumparve addideru,

Btfrequenter iftudfecerU, mex magnum & hoc evaferit.

Qm vero partU adjicit, U vitabit atramfamem.

Neque vero queddemi rtpofitum eft, hominefollicitum habet.

Domi meUus effe: quoniam damne obnoxium quodforU eft.

Benum quidem, deprafenti capere: nexa veroy animo

Egere abfente: id quod te cogitarc jubee.

Quutn rtlinitur doHum, &fere eft epotum,faturare.

Medioparce: fera veto infundo parcimonia.

Mercts autem viro amice conftituta fufficiens efto.

Etiam cumfratre ludens, teftem adhibeto.

CreduUtas pariter ac dtffidentiaperdunt homhtes.

Ne vero mulier te anime nates exemans deciptat,

Blande garritns, tuum inquirtns finum.

Qmnamque muticri confidit, confidit Ufuribm.

Vnicut verofUmfervaritpatemam demum

Tafcendo: ita enim epuletttia crefcet in adtbus.

Senex autem meriarU, alium filium relinquens.

facile vere &pluribmprabuerit lupiter ingentes epes.

Jdajer autem plurtumcura, tnajor quoque acceffie.

. Tua verofi opes mens appetit tn animo fuo,

Sicfacite. operamque opera fubinde addito.

Tleiadtbus Atlante natU exetientibns,

Incipe metere; arare vero,occidentibns.

Ha quidem neUefque & dtts quadraginta

Lattnti


*8 •" ' H fi s i o n i

KutqvQxiui' xons 5 -S-fTAo/uty»'» WIXVTOS

-•ouvojyrztf > TK Wf«5iK ^x^osafiSjjata cnitifX.

OUTOJ* iw miiuv mKtTXtj\ vofi^, a"ti ^wKxos^t

E'f}v5i vouvmut'» o" T «syiceas |3tjarijVy _F

Tlovly KVUSUVOV1


O P E K A- E T D I B S. 19

Zatetit: rurfum vero vertente amto

jtpparent, primum ut acuitur ferrum.

Hac atique arvorum efl lex, quique mare

Prope babitant, quiqut vaUes flexuofat

2dari flutluante procul pinguem regionem

Habitant. Nudtu ferito, nudufque arato,

Nudtv quoque meitto,f\ quidem matura omnia voles

OperaferreCererii: ut tibi fingula

Msttura crefcant, ne quando interim tgens

jdendices ad altenas domos, nihilque efficiat.

Sicut & nunc «d me venifti: tgo vtro tibi non amplius donabo,

jsteque ampliut mutuum dabo. Labora, ftoltdt Perfa,

Labores quos hominibut Dii impoflurunt:

Ke quando cum liberit uxoreque animo dolens

Quarat viclum fer vtcinos, hi vero negligant. (fueru,

Bts enim & terforfttan confequeris :fi vero amplius moleflut

Hetn quidem nonfacies, tu vero inania multa dtces.

Inutilis autem erit verborum copia. Sed te jubeo

Cogitare 4cbitiquefolutionem,famifque evitationem.

Domum qutdem prtmum,focminamque bovemqut aratorem,

Tamulam non nttptam, qua & bovesfequatur,

Inftrumenta vero domi omnia apta para:

Ne tu quidem petas ab alio, iUequtrecufet, tu vero cartas,

Tempus atttem putereat, minuaturque tibi opus.

lUc vero dtfferas inqutcraftinttm, inque perendinum.

Non etitm laborisfugitans vir implet horreum,

Neque procrajiinator. Studium vero ttbi opus auget.

Semperautemdilatoroperumvircumdamnuluclatur.

Quum itaque jam deftnit visfetvidt Solis

Cdlorem fudoriferum, per mumnum plttentt '

• "• • lovt

s*


JO H B S I O D I

Zluuos iejAtvi^, $ $ TtjHmwf PfOTt


O P E R A ET DIES. 31

love prtpotcnte, movetur humanum corpnt

Multo Itvim. (nam tunc Sol

Paulijper fupra caput mortauum hominum

Venit mtetdiu, magit autemmStu laborat.)

Quando minime cariei eft obnoxia eft cafaferro

Materia,folia autem humifundityfinem^facitgerminandi 1

Tuncfane bgnafecare temptftivum tffe opm memento.

Mortariumquidem tripedakfeca,piftillum vero tricubitale,

Axemquefeptempedalem: valdeenimcerteconveniensfic.

Si vero oHopedalem & maUetm tndefecuerit, (curruit

Trium palmorum curvaturam rou fecato decempalmorum

Multa pratereacurva ligna:ferto autem burim,cum mveneritt

Domum ,five in monte qutrens, five in agro»

lligneam. htc enim bobm ad arandumfirmijfima eft:

Si PaBaditfamulm dentali infigens

Clavit conjungens temoni adaptaverit.

Sina vero facito aratra, laborans domi,

Non compofitum &compatlilt: quoniam multo optimumfic.

Si quidem alterum fregerit, alterum bobm injiciat.

E lauro auttm vel ulmo firmifftmaftiva funt.

Equercudentale, txilictburim. bovesvero duotnovetmes

Mafculos comparato (horum enim robur non imbecitttm eft)

Cum ad robuftam atatepervenerunt. bi ad laboranduoptimi.

Non uttque hi dimicantes infulco aratrum

Iregerint, opm vero imperfeclum reliquerint.

Hos autemfmul quadragenarius 'juvtnit fequatur,

Panem coenatm quadrifidum, 080 morfuum;

Qui quidem oput curans reclumfulcum ducat,

tfon amplim rejpeSans aquales, fedin opere

• Animttm habem. Hoc vtro neqtie junior alim mtUor

Ai


"V

3 i H E S I ' O D 1

2f«*? oiQvetot W|«oSjJ xpxl;aur, 45 J

Nf)WJ® J * iSitiy ofcf', iK»tivii n Sxgpb' dfMttys.

T«v ^^Sivjt.ihi-du» l^e/«^o , oi'x>j'i«9«


O P E R A ET DIES. j3

Adjpargendumfemina, & iteratamfationemevitandum.

lunior enim virad toatdntos tvolat ammo.

Obferva vtro, citm vocemgruiiaudierit

Altt in nubibut quotanm clangentis;

Qtu & arationitfignum affert, dr bjemis temput

lndicat imbriferi: cor autem rodit viri bobus carentit.

Tuncfanepafce camuros bovts, domi mantntts.

lacilt tnim diSueft, par boum da &plauflrum:

laciltautemrtcufitrt > & dicere, boves occupatifunt.

Conflituit autehomo,qui opiniontfua divts eji, fabritare cur-

Stultus: & hoc nefcit ctntum ejfe ligna plauflri. (rum,

Horum ante curam bahtrt oporttt utfibi acquirat.

Cumprimum igitur arationts temput mortdlibut appdrutrit,

Tuncdggrtdert, jimul & fervi &tuipfe,

Siccam & humidamarans, arationk adtempm,

Summo manefeftinans, ut impleantur tibi arva.

Vere vertito, aflatt vero iterata nm ttfaHat.

Novdlem veroferito adbuc Itvem terram.

Novdlis imprecationum txpultrix, hbtrorumplacatrtx efi.

Supflica vtrt lovi inftro, Cererique cafit,

Vt maturagrandtfcdntfdcra Cereris dona.

Jncipiensarare, tum extrcmumfitva

Manucdpitnsfiimulum boum terga attigerii

Temonemtrabentibutlorts. juvtniiautempone

Servut, ligontm ttnens, ntgotium avtbmfacejfat,

Seminaabfcondens. Rtilmtmmordooptimut

Mortaltbm hominibm efi; confufio veropeffimd.

Sk quidem ubertate jpica nutabunt adttrram,

Sifintm ipfepoflea lupiter bonum prtbuerit.

£ rafts auttm ejicies araneas: teque arbitror

' C Gavi-


34 H E s i o D i

nj9»jV«v, /3«o'"Wio ifdjfdfao* tvSov iivl@>.

Euo^filwv oX !|s«( srcAioV SOJ^, 8 fia'So^t7rtiv^,

TSitv O*A


O P E R A E T D I E S . 35

Gavifurum, viHupotitumintutrepofito.

Benetnfirucluscibisautemperveniesadcanumver ,tuquead

Rejpicies: tui vero alius vtr tndigus erit. (alios

Si vero bruma araveris terram almam,

Stdens metes, pauxillum manu comprehendens,

Ex adverfa parte manipulos ligans pulverulentus, nec valdt

Teres autem injporta: pauci vero ttfujpititnt. (gaudcns.

Alias vero alia lovis mcnsv£giocbi:

Sedmortalibus hominibus tam deprehendere difficile.

Sin autemfero araverit, hoc quidem tibt rtmediumfutrit.

Quando cuculus canit quercus infrondtbus

Frimum, deltftatquemortdlcs in immenfit terra,

Tunt Iupiter plttat trtduo,. neque definat,

Non utiqutfupra bovis ungulam, ntqut irtfra:

lta & ftrotina aratio tempefliva aqualitfuerit.

Animo autem beneomnia rtconde: neque te lattat

Neque ver txorttns canum»ntque ttmptftiva pluvia.

Trattri autimofficinamarariam, & calidam tabernam,

Jempore hjberno, cum-frigus homines vthemens

Detinet: tuncfane impiger vir valde domum auget.

Ne te mala bjemis dtfficultas opprimat

Cumpauptrtatt, macilenta vero craffum ptdemanu premas,

Mitlta vero ignavus vir vanam obfpem expeilans,

Egtns vittus, malavtrfat in animo.

Spts vtro non bonaindigentem vtrumfovet»

Sedentem in taberna, cui vtStus nonfufficiensfit.

Dk autemfervis, afiate adhuc medta exifiente,

Nonftmperajlaserit, extruitt cafas,

Menfem vero lanuarium, malos dies, bobus nocentes omnts,

Huncvitate-.&gUcits, qua quidemfuper terram

C z fUnte

..>


3 6 H E S I O D I

UvtHcml^' jSopeato, Svayihtyttc nKi&tmr

0"f7iaf_s ©ffjxijf imvtXotpn^Sfiiznlc»

E'l*7iv&*'


O P E R A E T D I I S . 37

Tlantt Borea moltfta exifiunt:

Qutper Tbraciamtquorumaltricemlattmari

InJptransiUudmovtt: conftrmgiturauttm ttrra &fjlra:

Multas vero quercus alticomas, abtetcfque dtnfai,

Mtntit in valltbus dtjicit, terra multospafcenti

Intumbens, & omnts rtboat tunc ingensfjlva.

leraautem horrent, caudafquefub pudenda ponunt,

Ea ttiam quarum viUit cutu denfa efi. Sed & hat

Trigidm exifiens perflat vtllofiu licetptlles habentes.

Quinetiam per bovispeUem penetrat»neque ipfum arcet.

Etiamque per capraflat longos pilos habente: ovium autegre-

£9 quodvaldedenfiipfitruvilUfunt,nonperJUt [(gestmitH

Vit venti borea: mcurvum vero fenemfacit.

Etptr tenelli corporis virginem nonperflat,

Qtu in adibmfuam apud matrem mantt,

jSondum opera fctens auru Veneris:

Beneque lota tenerum corpm, &pinguioleo

VnSta, noiiu cubat intra domum

Tempore bjberno, quando exojfts polypus fuum pedtm ar-

Inquefrtgida domo, & in latibum trifiibm. (rodtt,

Non enim iUi Sol ofiendit pabukm ut invadat:

Sedfuper nigrorum bominum populstmque & urbem

Vertitur, tardim autem Gracitlucet.

Et tuncfane cornuta befiia & non cornuta fjlvarum cultrices

Mifere dentibmfiridentesper quercetum cUvofum

Tugiunt; & pafftm ommbus id cura tfl,

Qm tecla inquirentes, denfas latebras habtnt,

Et antrum inpetra: tunc utique tripodt hominifimiles,

Cujus & bumerifracJifunt, & caput terramjptfiat:

Hukfimiltt inudunt ritantes nivtm albam.

G 3 Et


j8 H E S I O D I

KfltfWIf ioTBt.0% tfVfJtOt VfOflV, UC OIXiK&V,

XAatTvo* ($1 fAotKotxlw, Hffjf Ttt>fJtiotv(& jgluvot.

ZTH'UOH ^l'c# Tmvfu mDslw x^oxa, /AI)(VOKO%.

tlw4&£«sa.B%t l'vx rvi r&lxK«*T{eu£»uAfltoj-o'uJ(//@',T(7eAeru^


OPERAtTDlES. 3p

It tunc indue munimentum corporii, ut te jubeo,

Lanammottem,& talaremtunicam.

Stamine vero inpauco multumfubteminis tntexe.

Hanc circuminduito, ut tibipili non tremant,

Neque erecli horreant, arrecli per corpus.

Circum veropedes calceos bovis inflore occifi

Aptos ligato , pedutibus intus condenfans.

Frimogenitorum vero hcedorum,cufrigustempeftivuvenerit,

Tettesconfititonervobovis, ut fuper humeros

Contra pluviam mjiciat munimentum. fupra caputvero

Tileum habeto elaboratum, ne aures humefiant:

Trigida entm aurora efi Borea cadente:

Matutinus verafuper terram a cat\o fiettifer»

Aerfcecundus extenditur beatorumfuper opera:

Qui bauftus e fluminibus perennibus,

AltefupraterramlevatusventiproceUa,

lnterdum quidempluit ad vejperam, interdumjUt,

Denfas Thracio Borta nubes excitante.

Hunc anteverttns opereperftSo domum redi,

Ne quando te calitus tenebrofa nubes epprtmat,

Corpufquemadefaciat, vefiefque humeSet.

Sedevitato. menfis tnimgravijftmus bic

Hjbernus,gravts ovibus, gravifque bommtbus.

Tunc medium bobus, homini vero amplius adfit

Alimonia: longa enim noclesfuccurrunt ittis.

[Bac obftrvans, totum in annum

es£quato noEtefque & dits, donec rurfitm

Terra omnium materfruclum omnigtnum proftrat.']

Qtmm auttm ftxagintapofi converfionem Solis

Hjbernam exegerit luputr dies, tunc fane ftetta

C 4 Arclu-


40 H E S I O D I

A'gJt7iTp© J ff(yi\i7reov Itfiv fiov SixtcuioTo,

WfiWTtv mtfityouvuv cRrrniktTzq »Kfioxviyj\ int]u HS~TBV,

Jffpij ov ei/xtilSy ortr IJ'SAI©- %go» x»j>®viy 575

Ttifjt>7r caroijietVy ^ o1x»it K»fi*iv eiyeifHv»

0"e$fx »VIS&U%J@>, i'v» roi /3i'@- »fiKttf\>yuv, §ift@> x»fmruit@> «pij,

Tfa(§> moTwmi r etiyts, ^rjtf oJv@> »Pj?(&y 585

Mot^fXOTDmtJ j) J/UU«


O P E R A ET D I I S . 4x

ArBurusrelinquensfacrumaquerOctam,

•primustttusapparensexorktur vejpertims.

Toji hunc mane lugens Pandionis venit htrundo

I» huem hminibus, vertnuperceepto.

Vanc pravertens vites incidito: (ic enim melists.

At cum domiporta teftudo e terraplantas afctnderit,

Tletadtsfugiens, tunc non amphusfodiemk rites:

Sedfakefqueacuito, fervtfquetxcitato.

lugito vero umbrofasfedes, & matutmumfomnum,

Temporemeffts, quando Sol corpus attenuat,

Tuncfeftina, & domumfruges congere,

Dihtculo furgtns, uttibifufficiensfit.

Auroraenimoperis tertiamfortiturpartem.

Aurora magii promovet quidem viam, magipfe promovet ta-

Aurora qua apparens multos ingredifecit viam (borem:

Bomines, phtribus vero juga bobus imponit.

Quumverocarduufquefloret, & camracicada

Arbori inftdens dulcemfundit tantttm

Jrequenterfubalis, aftatislaboriofotempore,

Ttmcpinguefquecapra, & vinum optimum,

Salaciffimaveromulieres, & viriimbeciUijftmi

Sunt, quoniamcaput & genuasolaffligit,

Siccum verocorpusob afium. Sed tuncjam

Sttinantro umbra, & Byblimtmvinum, •

Ubumque latteum, lacy, caprarum nonamplius lattanthtm,

Et vacca qua frondtbus pafcitur caro nondum enixa,

Tenerorumque fmdorum. prtterea nigrum bibito rtnum,

ln umbrafedens, animofaturatus cibo,

Contrapurum Ztphjrum obyerfo vultu,

tlmtemqueptrtnntm ac defintntem, quique tUimisftt.

C 5 Tret


*% • H E s i o r> i

Tgjts J^vSaS^' 'at9%ie'v,''o$rirggilov \iu%t «iwf.

Afiuai «V ifariuuetv Atifttjrtfr^. Itfov etKiuu

AivifJjp, d?T «v 9rf«TO (peurp o9-JT_ etonsv siwwaSj, >&j ctrtKvov tefov

_Jffs«2S xi\Offfl X*Xl7lti o\ KSCm**ffl*S *£/&


O P E & A XT D I E-S. 43

Tres partet aqua mfunde, quartam vero partem vini admifce.

Tamulii autem impera Certrii facrum munm

Trtturare, quandoprtmumapparuerit Orion,

Loco m ventisexpofito, & beneplanata in area.

Menfura vero diltgenter recondito m vafts. fedpoftqtum

Omnem viclum depofuerii bene conditum intra domum,

Servum domo carentem conducere, &Jine liberis anciUam

lnquirerejubeo: molefta eft autem qua liberos habet anciUa.

IX canem dentibm afperum nutrito: necparcas cibo:

Ne quando tibi interdiu dormiens fur facultatet auferat.

Tomum dutem importato, &paUat, ut tibifit,

Bobm ac mulis artnuum pabuhtm. fed poftea

Servorumrefocilla cara genua, & bovesfolve.

Quum vero Orion & Sirim in medium venerit

Cctlum, ArSurum autem infpexerit rofeii digitii Attrora,

O Perfa, tunc omnes decerpe &fer domum uvas.

Exponito vero Soli decem dies, totidemque noftes.

Quinque autem in locum opacum repone,fexto in vafa conde

Dona Utitia datorii Baccbi. Sedpoftquam utique

Vletadtfque Hj/adefque ac vehemens Orton

Occtderint, tunc deinde arattonis memor efto

Tempeftiva. ita annm in opere ruftico bene dijpofitmjit.

Quodfite navigationis periculoft defiderium ceperit.

Quando utique Pleiades, vehementem Orionem

Fugientesyfubierint obfcurum pontum,

Tunc certe variorum vtntorumftridentflamina:

Et tunc ne amplim naves habe in nigro ponto:

Terram atttem exercere memento ita ut te jubeo.

Navcm vero in continentem trahito, muniteque lapidibm

Vndiquaque, ut arceant ventorum vim humideflantium,

Scnii-


44 H E S I O D I

%eif**fov it-tfvtms, iv* f*n W&if AioV o/*£«x m*v(% uy iyxxrQto oixtp,

"Ewgffftus Kle*t, vqos S.t^of. mvlonifoto.

TbiSxKiov oX &t*yis xJwee KOfn>Sxt>tf*oloxo%.

Avtis o\' dfeuov f*if*vetv IJSKOOV , eievxtv eA&ift 6j»

Ko) TS7i vipc falwxKxS' tKxif*%j, C* O*S TJ cpoelov

A*gf$jov bvluvetofy, l/ofaxit xifiS@" *f\\x\,

ils sref if*ostt imriti>$eis, f*iyx vtymt Uiean,

TlKieigteTttv vtjvai, /3ii. xtii[i%j@' .«9-A.7.

o". ia\t>lTyS'yK$',mKuu %ypiiiv\ay xvvosxc, 6}f

Kvftlw AloKtSx if$tQ' elvai

Sifxiuv imvltev , oslt* vxultKttiS 3 f*xKisec.

JS 1 »;"" oKiylw euvitv, f*tyxK


O P E R A KT DIBS. 4J

Stntina txhaufta, ut neputrefaitatlovit imber.

Armamenta vero dijpojha omnia domi tiu repone,

TLeHecontrabens navit alat pontigrada.

Clavum verofabrefaStumfuperfumumfufpendito.

lpfe autem tempeftivam txptSato navigationem, dum ventat.

Tuncque navem ctlcrem in mare deducito, intus vero onui

Aptum imponito, domum ut htcrum reportes,

Quemadmodum meufque pater,& tuut ,flulti\ftme Terfa,

Navigabat navibus, vt&ustndtgmbm.

Qui olim& huc venit, immenfum pontum emenfus,

Cuma ts£olide reltcla, in navi ntgra:

jHonreditusftigiens, neque opulentiam acfacuhates,

Sed malampauperum, quam lupiter hontmibus dat.

Habitavit autem propeHtlkontm mifero in vico,

Afcra, hyeme malo, aftate autem molefto, nunquam bono.

Tu vtro, 6 Perfa, operum memor efto

(Uc) tempeftive omnia- (fianr,) navigaitonu rero maximt,

Havemparvam laudato, magna vero onera imponito.

Majus qutdem onm, majus vero lucrum ad htcrum

Erit,fi quidem venti malos contineantflatm.

Quando autem ad mercaturam verfo 'tmfrudtnteammo,

Voiuerit & debtta tffugere, &famem moleftam,

oftendam tibi rationes fonori maris,

Etfi neque navigandi peritus, nequenavium.

Neque enim unquam navi tranfmifi latum mare,

Nifi in Eubveam ex Aulide, ubi quondam Graci,

Expeitata tempeflate, magnum coBegerunt exercitum

Gracia t facra ad Trojam pulchru fotmtnu praditam.

llluc ego ad certamina ftrenui Amphidamant»

Chaktdemqut trajeci. indiSta(perprxcones) veromulta

Cer-


4 H E S I O D' I

A^A*fyton» UouSte f*tyx/\trnfte' tt^»f*t tpljf**

T*/uv« vixtiaw&l (pifetv teJiiaS' u-tutvfe.

T»v $v iyoi Mi/o-ij?'Ji/uxuvioiStos' oivifaxx,

ifvSw jue T» irtutov Myvfqg ixiGtjoiw oioiSijt.

liosiv tot VIJCBV je mTtei^fj^ iso\\)ytfA$uv. 660

A'i^oi i@j us ifiw Zlwis vo'ov etiyii^fiio.

Mxaztf yi» (*' iSiSx^x» oifyietyxlov Ojuvov oietSeiv.

ifft.xQ. mvrmffiQf. $ i-gos-tRdjEAioio,

EV 7iA(^- eA3iv7® J %*


O P E R A E T D I E S . 47

Ctrtamina inftituerunt juvenes magnanimi: ubi megWm

Carmine viftorem tulijfe trtpodem auritum.

Quem ego quidem Mufis Hcliconiadtbus dicavi,

Vbi me primum dulcis compotem fecerum cantut.

Tantum naves expertusfum multos clavos habcntet.

Sed tamen dicam lovis tonfiltum JEgiochi.

Mufa enim me docuerunt divinum carmen cantre.

Dies quinquaginta pofi converfionem Solis,

Adfinemprogreffa afiate laboriofi temporii,

Tempefliva eft mortalibus navigatio. nec ctrtt navtm

Tregeris, nequchommesperdideritmarc,

Nifidedita oppra Neptunus terra quaffator,

Aut lupiter immortalium rtx vetit perdere.

Venes hes tnimpottfias eftfimul bonorumque mahrumque.

Tuncverofacilefque aura, & mare imocuum,

Tranquillum: tuntnavem celerem, vtntit frttus,

Dtducito inpontum: onus vtro bene tmne coUoca.

Froptra autem quam celerrime iterum domum redire:

Nefy vtro expeStato vinumc^ novum,& autumnalem imbrem,

Hxhjememaccedentem, Notiquemolcftosflatus,

Qtn concitat mare, comitatuslovis imbre

Multo autumnali: afperum veropomum facit.

Sed alia verna eft navigatio bominibus,

Nempe cumprimum quantum inctdtns cornix

Veftigiumfecit, tantum folia homini appareant

Summa inficu: tum fantpervium eft mare.

Vtrna autem hac eft navigaito. non ipfam eg» tamtn

Probo: nequt enim meo animograta tft,

Quia occafio ipfius invadenda. agre quidem effugeris malum.

Hominesfadumfiultitia mentis. (ftd tamen & hat

Opts


4$ H B S I O D I

yLpt)fjtx& fi &X* a*A«TBf^«Aorj »«'


O P E R A ET DIES. 49

Opes enitufunt anima miferii mortabbm.

Mtftrum vero efi mori wflucttbus.Vtrumlt jubto

Confiderare.hac omnia in animo quaatuque ttbi confulo.

Ne vero intra navesomnemfubftautiamcavaiponaf:

Sed plura relinquito: pauciora vero impontto.

Miferum enim ponti influclibut in malum inctdere:

Miferum etiam.fiiu currumpragrande ouusimpontns

Axemfregeru, oneraverointereant.

Modumferva. Tempus vero in ommbus optimum.

Mature autem uxorem tuam ad domumducito.

Neque trtgintaamu valde multum inferiory

Nequefuperjtns multum: nuptia vero tibi ttmpefliv* ha.

MuUer.auttm quatuordecim amtos pubefcat, quintodeeimo

Virginem vero dutttojit mores caftos doceas. [nubat.

Rtm veropotijftmumducito quateprope habitat:

Omnia diligenter circucontemplatus,ne vtcinii ludibria ducai.

Neque enimmtttiere quicquam virfortitur mtiius

Bona: rurfus vero mala nongravius aliud

Comeffutrice: qua virum lutt robuftum '

Torretfineface, & crudafenecJa tradit.

Bene vero reverentiam erga Deos immortales obftrvato.

Nequefratriaquakmfacitoamicum:

Quodjlfecerii, netpfumprior malo afflcias.

Ne vero mentiarii dicisgratia. Sin autem caperit

Aut verhum aliquoddtctrtingratum, autfacere,

Butanttmpunirememineru: Sinvtrorurfus

Redeat ingratiam, pcenam autem velit dare,

Btcipe. mifer namque vir amicum alias alium

Tacit: tuum vero ne quid animum coarguat rultus.

Ne vero muUorum hojpes, ncvc nullius hojpes iico.ru,

D Neve


O P E R A I T D I E S . JI

Ntvt malorumfotius, ntqut bonorum convitiator.

Nte^mquammiferampauptrimanimutomtdmtmhomm

Sttjttneas exprobrare, dtvorum munus immortalium.

lingua certt thtfaurm inter homines optimui

Tarca,plurimaverogratia,fimodumfervet.

Ouodfimalumdixeru,forfan&ipfema>usaudies.

Ne in tonvivio quodmuHt amiti mftruuntfts mortfns

Defjmbolk: plurimatnimgratia,fumptttfqutminimm.

Neque unquam mane lovi libato nigrum vinum

Manibus illotis, neque aliis immortalibus.

Neque tnim illi txaudiunt, rejpuunt vero ttiam frttts.

Neque contra Solem verfus erettus meito,

Sed etiampoftquam outdtt memor ejus rei, adverfm oriente.

Neque in vta, neque inter eundum meias,

Nequedenudatus: Deorum quippe noftcs funt.

Sedens vero divinus vir &prudens,

Autadparietem accedens bene fepta taula.

NequepudendafeminepoUutus intra domum

Tocum juxta revelato > fed tavtto.

Nequeferatibm epulis reverfus

Seminatoprogeniem, fed Deotum 4 ctrivivio.

Nec unquamperenniumfiuviorum limpidam aquam

Tedtbm tranfito,pr'mfquaoraveris afpkitnspulchraflumina,

Manm letm amana aqua limpida.

Quifiuvium tranfitrit, malitia vtro nutnus iUotits,

Ei fuccenfent Dii, & damna dant in poflerum.

Ne vero a manu, Deorum in celebri convivio,

Sitcum a viridi rtftta nigro ferro.

Neqtie unqua ureeuex quo viminfunditur portefttpcr iriterc*

Hibcntmm; ptrniciofum tnim tn eofatum efifitum.

D 2 Nequc

s


jx H Z S X O D X

MySt Souov miuv, eivtm&fov xot&Keimtv,

Mim iQtfyufylti xqwgri Kotxifvgot xjpt-Vif.

MtiS'"isji %vvloziSojv olvtmffixluv eivtXovS*

£*o8-«iv, fttiSt Koto%' iirei_(gj *e~s m imvy.

Mtii' iir oixivtjroKn xot9i£eiv (J )S ctuetvov) 750

IleuSct SvuStxctleuov , oV oivi^ aivlwoggt JJWH*

M»)


O P E K A ZT D I I S . 53

Ntque domumfaciens imptrftSam rtlinquito,

Neforte infidens crocitttfiridula cornix.

Neque ab ollis nondum dtdicatit rapient •

Comedito, ntque lavator: quia & hifcemxa inefi.

Ntquefuper immobiltbuslofAtQ. (noienm konm efi)

Puerum duodennem: quia virum inertemfatm

Neque duodecim menfuan: tquale & hoc tfi.

Neque multtbri in balnto corpus abluito

Vir: gravis tnimfuo ttmfort erit & hujiu rti

Pana. nequeinfacrificiaaccenfaincidcn*,

Heprthtndearcana: Deiuquippc &hac itutigHefer*

Nec umquam in alveo fluviorum mare tnfitientium»

Neque fuptr fontes meito : quinvaldeevitato.

Neque incacato. id enim nibilo tfi mtHus

Sufactrt. gravem vero mortalium evitato famam.

Pama enimmala efi, quactkriterquidemexcitatttr

PaciUime, moltfia vtro portatu, dtffidltfque dtpofitu.

Fama vero nuUa ftorfus perit, quam qutdem multi

Populi divulgant, quippe Dta qwtdam efi & iffa.

V I N I S.

D ? H E-


54

HSIOAOT TOT ASKIAIOT

H/tEjtKX/.

*&$«%$' on tio^tv mQvKot[[$/!i

£»» ^Vi^^Tp^S A'sra#fcr0V«^t/flKOfyeyeivoilo AtjTU.

jit.r»^»H| «,-O'yiootm T avoiititi, Svu yt fcijo vuetfg.uluuat

•wr«'vK. ivStKovn , n,SvaiiKot.rtiT,otuio% 785

JieutyuQ', «&' iej$tst Tuuvav ^ irutot ftfauv

~$.*)*sv T «'jUcp»£«A«v miuvtiiav IJWIOV quet*.

£&j\tiAl*vfyaylv@>y


55

HESIODI ASCRiEI

D I E S.

Its vero ex Uve obfervans, benefecundum dtcorum

Fracipefervis, triceftmam menfis optimam

Adoperamfpictenda, dtmtnfumque dividendum:

Wtmpe cum in rebus agendis populus verfatur.

H


f-6 H E S I O D I

TetuvutSfa, *fH,tVi 5 SuuStxdTy Tn.t\cttpy4c.

EixdSl J[' iv fSLtjctKy, "sshtu ijftocUy fapgt tpUTac

Teivoco%' fiocX*yi%'nvoovmTtVKota , fi8p@' esw.

E'o9-A>) J\! dvSfoyiv^ StxocTV, xxfym Si Tt TSP^C

MIWJJ. Tij Si ti ftiJAot , ^ eihliaSoK iAiKctf /3*?, 79 J

KaiKitvet Kotfi^ccfoSov^t ^ «pijstf T»i\*tfiyis

Hgtivvetv, tt^i %eit*gt rtQeis' 5re


D i B s. yf

Caftrato, tnulos autem dnodtcima Uboriofos.

Vtcejima vero in magna, pitmt dit, prudentm ykrttm

Generato: valdt enim ammv fafitns eft.

Bona auttm viripara dttirmt, puttU vero & quarut

Media. hac vero & oves, & ptdes fieSentes cavtttrts ltorts%

£t cantm afptru dtntibtu, tnulofque Uboriofot

Cicurato,manumimponens. Tenetoveromemtrut

Quarto dieutvitesfinientu&mcboantumenfis

Doloribmconficereanimum. valdehacfacra eft.

Quarta autem tnenfis uxorem domum ducito,

Obfervatis avibus, qua ad ham remfunt optimt.

Quintas vero tvitato: quia noxufum &graves.

ln quinta tnim aiunt lurtas obambulare,

Orcum vindicantes: quem Eris in perniciemgenuitperjurtru.

Media verofeptima Cererit facrum munus

Diligenter injpiciens bentaquata in arta

Ventikto: roborumque ftitor incidito cubituUri* tigna,

Navaliaqut Ugna multa, & qua navibut congruafunt.

Omrta vero incipito naves compingtre hiantes.

Nona autem media pomeridtana melior dies.

Prima vero nonaprorfus innoxia bomintbut.

Botu fiquidem eft adpUntandum, & adgenerandum,

Tam vire qttam mulieri: nec unquam prorfiu maU diet.

Stdpauct rurfmfciunt tertium nonum menfis optimum

Kelinendit doliit, & adjugum collo imponendum

Bobus & mulit & equis celeribm.

Navem multa tranftra habtntem celertm in nigrum pontutn

DtducitOf Sedpauci veracem dicunt.

Ouarta vero aperi doltum. pra omnibmfacra dits tfi

Media: pauci vero poft vicefimam tntnfis optimam,

D 5 Aurtr*


jS H m s i o D i

BSf JrfVOjJJuiff ShietihM J\! «S» %tpeiuv.

Alit uSjft »jji*lp«{ «\cn ptmSwn^ oiniiejot, x-n (pifaeof.

A*^©-' 4,' ofa.oilw euitH , 7tvjjfai i'i riaicaxv.

A^Snm fJUItilj>lOtK4nf*if*l > «SutTI fUJ-IHfl,

Txcnv &ieufju» 71 jfjtj c\Q.(Qr , Sf TW^S SKV§»

£iJo>V iejd^liwfi #vauii& d$m>ei'itt


D i i s.

*4

Auroratxiflente. pomeridianavero tftdeterm.

Ix ba quidem diesfunt bomimbm magno tommodo.

Catera autem intertidentesfunt, mbilfipufumts, mbilfe-

Sedaliusalutmlaudat,paucivtronerunt. (rtmeu

interdam voverca eft dtes, inttrdum mater,

J)e bis beatufque &felix, qui bae emnia

Sciens operatut fuerit, inculpatu diii,

Augurutobfervans, &deliftaevitans.

F I N I S.

H E-


6$ *

HSlOAOr TOT ASKPAIOT

AKSUUIUIUM IH SCUTUM HttCULIS.

Infcribitur hoc Poen» proprio nomine Herculis fcutum, quod

ejus praxipuafit hic defcriptio. Rei autem argumentum fic

habet. Taphii fafta expeditione in Ekftryonis boves interemerunt

fratres Alcmena:, quiarmenta a viillorum defetfdere

conabantur. Cum autem Amphitryo cum ea cbire vellet,

non prius promiiit quam de fratricidis pcenas fumfiflet.

Quamobrem ipfe eoprofe&usillosinterfecit. Eademautem

noCte cumcacocunt& Jupiter& Amphitryo: hic reVerfus

aprx-

" eiij OT€5Ai3-i?« iofAHt i) mSeJicc ycucur

H"Av9«» is ©>)'£««> f*fr"bffav A'f*vAo»c4MuwigfyKvngpuv

tZSit-n /wsjfW n. voo» ye ffixTis %&& 5

Tataiv xt &vtj-mi SvtiToTs 7IH9V »£»IJ9H«» T' &J» %vxvixuv

Toibv «!}&'> ofo'» ii asAu^jfuV» A' 7160X6» CLKSITLV^

s£t'Swu 7»? 671« yuueuKuv %Awnggutvt

i O

iffilw ol jrarnp' io9-AoV «Wx/wtv > f


HESIODI ASCRII

SCUTUM HER.CUi.lS.

ALOUUIMTUU IN SCUTUU HlKCOlU.

a przlio, ille vero hominibus auxiliatoremgenerare rblcnr.

Feperit illa ex Amphitryone quidem Iphiclum, ex Jove vcro

Herculem: qui cum auriga Iolao proficifcitur advcrfut Cygnum,

Martis filium: qui decimas ducefltes ad Pytho deprxdabatur.

Prore&us igiturfcutoperVulcanum fiitto TrachinemabitadCeycem.

CongrefluscumCygno, euminterimit,

Martemque pro filiomopugnantem in crorevulnerat.

Atque ita venit adCcycem. EutautemCygouigener

Ceycis ob filiam Themiftonoen.

Ft qmik tdi&a domo ac patria teBure

Vmt Thih^^ficutamaritimAmpbittytnem

JkmgHit, fiV&t heUicofi Eltftrjonit.

Qua muUtrumgenmjuperabatfieminearum

ftrmafy &proceritate: prudentia uti% nulla cuea certabat

lUarum quas mortalesmortalibm ptperere concumbentts.

Cujus & a vertice, & a palptbris nigricantibm

Tdle quiddamfpirabat, qualt & ab aurea Venere.

AtquebactaUsexiftens, tam animo fuum coltbat tenjttgem*

Terinde ut nuUa unquam cobiit mulierum focmintarum,

Quanquam tjmpatremprafiantem occidijfet, vi demitum,

Ira commotuspropter boves. reUSa autem iUepatria teUure

Tbebas venit, fupplicansfcutatis Cadmeis.

Vbi idembabitahat cum venerania conjuge,

Seorfim abfqut concubitu defidtrabili. Non tnim Xxcebat 'tpfi

AnteltcTumconfcendertformoJaEliftrjomdis,

Quam cadtmuhus ejfetfratrum magnanimorum

Sua


tx H l S I O B I %

_& «Xo'^«» (taXtfu j) x«S 9__ o*V cRnftxqivfoi ijew. ZO

T«v Sy'o'm£ilo f*lw» , ixetytto of O K T?» T»^7epa vsws SttrftS'

tft p« TOV A'f*QiT%vuv "XjtKiTnv itivov cMit\vitci>o«tt

timroitnut "n (plhut TE eoV -OJUOV W_x


«SeuTuu HiReoiis.' fj

SM conjugis, flagranttque combufftffct tgne vtcot

Vtrorum beroum Taphiorum atque Teleboarum.

Itaenimconfiitutumipfierat, diiquetefiesfaclifturattt*

Quorum iUe vtrtbatur iram,fefiinabatque celerrime

Exequi magmm oput, quod ipfi dtvinitm incumbtbat.

Huncautem una, cupidi btUiqut prttitqut,

Baotii equitando infignes, fub cljpeisjfirantes fc. robttr,

locrique cominuspugnantes, & Phocenfes magnanimi

Sequebantur. ducebat autem eos egregmfitim Alcai,

Gaudttts poputis. Atpattr hminumqut deorumque

Mtud confilium texebat in animo,ut Diis pariter (tttrartt.

£* homimbus rerum indagatoribui damnorum dtpulfatort gt-

Trofettus autem ab Oljmpe tfi dolum alta mente volyens,

Dtjiderans concubitum eltgantis mulieris

Ter ttoclem: celerittrqut ventt in Tjpbaonium, undt rurfum

Ad Phicmm fummum atceffit prudens Iupiter.

Vbi refidtns mente verfabat divma optra. \

Nam eadem quidem nofle cum putihra EltcTrjonidt

Concubitu & atnore mixtut efi, perfecitque defidtrntm:

Eadtm auttm & Amphixryo beUtcofus, iliuflris heros,

Perfeflo magno opere, rtdiit domumfuam.

JSequeiUeadfamulos&paflores agrefies

lit, antea quamfuaconjugtsconfcendiffetleSum.

Talefiquidem torde defidertum ceperatpaflorempopulonm.

Sicut quando quijpiam magna cum voluptate effugit affliclione

Morbo ex difficili, aut etiam validis ex vincults:

Ita tunc Ampbitrj» difficiti labore exantlato,

Magnoife defiderio, lubemify animoydomumfmm rtvtrfut efi.

Totaque noflc concubuit cum vtneranda uxore,

obleflandofe muneribus auru Ventris.

llia


C^ • - T H E S I O D I

H' 'j 9*«? cj/wjflwo»» fjtj *'»£&* w*»» »'e/s , «»

G^b>i%1^7wK^o\&\)^,eiaviyeivai.te-siouSii

Owc iStAfM (tftpykovn, [vutaiyvtrtu yt u%u felw.) j O

T«V /«Jji» |^j«fpovcfov., T dX ecv ftfy' Mf*eivovMQ>eStDii

t\HV0V «.Kg^MBEgOV T| , l@i(*U/ H'g


S C U T U M H E R . C U I . I S . 6%

lRa autea Deopariter compreffa, & ab bomine longe opt'imot

Ibebkfeptemportat babentibus geminos peperit pueros,

jlaud quaquamfimiUs, quanquamfratres effent.

Alterumfiquidem inferiorem > alterum autem hngeprafian-

Magnum ac validum, Herculem. (tiortm virumt

Hunc quidem compreffa a pluvia auRore love,

lphicleum autem hafiarum a concuffore Ampbitryone,

Diversagtneratione:aUeruquide,cuviro mortali concumbtnsx

Alterum aute,cum love Saturnifitio Deoruimperatore omniiti

Qtu & Cygnum occidit, Martisfilium, magnanimum.

Invenit enimin luco longe jaculantii ApoUinis

lpfum, &patrem ipfim, Martem, beUo infatiabitem,

Armisfulgentes, ceu fulgor ignis ardentis,

Stantes in curru: terram autem pulfabant veloces equi,

Terientes ungulis; pulvtfque circa ipfos dividebatur,

Excitatm compaclisfub curribm &pedibm equorum.

Currus dutem fabrcfafti & rotaruambitm ctnurefonabant,

Equufefimantibm. gaudebat autem Cjgnus inculpatus,

Speransfe lovisfilium,firenuum, aurigamque

Verro interemturtim effe, & inclytu armis exuturum.

Sed ipfim vota non exaudtvit Phacbus ApoUo.

Ipfe enim contra illum concitavit HtrcuUm.

Totm vero lucm & ara ApoUinisPagaJai

CoUucebatpra vebementis Dei armis, &ipfo',

B quafiquidem ignis ex oculis effulgebat. Quis autem iUi

Sufiimiffet mortalisexifiensobvhunfub cotijpeclumprodire,

PrattrHerculem &praclarum lolaum ?

lllorum enim & vis magna, & manm inviSa

Ex humerisnata erant una cum robufiis mtmbris.

U igitur tunc aurigam aUocutm efiforttm lolaum:

o bem


66 . H E s i o n i

Hfue, w l'o/\eci, (igolav sroAu ^ H'vio'%lw Ttuivmithov,

Ol'fd fttv ijaxrd^ovTt, ^ d(>it%uot mcv,

2oVn mrwp *g*\ iyw- £ufyiveKi%iXita Z&JC.

0"V 'srfs^' way vtyinfov n Souov, o-Qinfxs n ntuiou;, 9 $

ff%i1o ttft^ruv dhitYiySfjOV Evfv&ijx ,

2£STA ""* asS^oe(*in?ovx^^iTomosu,

H*» «T&U d%iuv tj «X * meXivd^iTtc t&v.

AVTUP if*o) Seu/uuv %atXnt£s iTnjTifhiT diQ AKf.

£i' e©- «VcfyocpoWo,

0*Vvtw KiKXriyus fixXx J); 7» aaiKj dvSfuv n fcuv n

Ttud fluu Kii'€»75- K^SifAVOV ixi, fViTlUTi niXtjX' 10$

O>0V «f») ^ TBWS /3^071» KPy.TifOV 71 fiiycu) n

2«V ff ^«C^f etynaiv ,'ivet xAe^ lo&-AoV */»?«{.

A'&dyjt


S C U T U M H E R C U L I S . 6J

O beroslolae, mortalmm lengt carifftmt omnium,

Vtiqut apud immortales beatos, qui Oljmpum tenenu

peccavit Ampbitrjo, quoniam bene munitas ad Tbebas

Abiit, relitt* Tirjntbo urbe benefmdata, (frontes:

Pojlquam occiderat Eleclrjonem, propter boves latas babentet

Vtnitque ad Creontem,& Heniochen longis ornatam vefttbus.

Qui ipfum ultro receperunt, & neceffaria omnia prabuerunti

Quatenmfas eJlfuppHcibus, colueruntque ex animo magis.

Vtvebatautem exultabundus cumformoft EleSrjontde

Cori\ugefua: moxque nos revohttt anno

Natifumus, ntqutfiaturafimiles corporis, neque ingenio,

Pater tuus& ego: cujus quidtm mentem fuftulit lupittr.

Qui rtlicla domoqut fua, & fuis parentibus,

Abiit veneraturus immaturo partu editum Eurjftheum,

Infelix. certe multum ingemifccbat poftea,

Culpamfuam lugens: fediUa irrevocabilis eft.

Mthi vero Deus difficilts imptravit laboreu

O amice,ftd tu ctlerittr arripe habenas rutilantts

Bquorttmakptdum: magnamqutnttnttftduciamconctptensi

Relta dirigt celerem currum, & alipedum robur equorum,

HihilveritusftrepitumMartis hominum occiforis»

Qui nunc cum clangore circumqua% furit perfacrum ntmut

Phabt ApoUinis Itnge jaculantis regis.

I»imvero,etia validus lictt extftdt, tamtn txfaiurabitur beQo.

Hunc contra allocutus eft inculpatus lolaus:

O ventrande, quam multum veropater bominum at^ Dtorti

Honorat caputtuum, & taurinusNepttmta,

Qui Thebarum moenia ttnet, & tuetur ctvitatem:

Quemadmodum & hunc mortalem validumque magnumqut

Tm in manus addutmh utgloriam magnam auferat.

E i Sti


6% H E S I O D I

•KHs.oiyt t Svosto irdj%s "^f *i'ix> otp^gt TBe/psw

t\i


SCUTUMHERCULIS. 69

Sedage, induereama Mavortia, ut quam cekrrime

Currus interfe committentes > Martis & noftrum,

Decertemus. Quoniam neque intrepidum lovisfilium,

Neque lphiclidcm perterrebtt: fed ipfum puto

Moxfugiturum duosfilios mculpati Alcida,

Qmprope adfunt, cupientesbeUo

Tralium conferere: qua res ipfis multogratior quam epuk.

Sic ait. arrifit autemfortit Hercuks,

Animo obkttatus: admodum enim illi grata dixerat.

Atque ipfum, refpondens, verbis volucribus allocutus eft:

O heres Iolae, lovis alumne, non procul etiam htnc

Tugna ajpera. Tu vero quemadmodum antea fuifit beUicofus,

Ita & nunc magnum equum Arionem nigricantibus fetis obfitit

Quoquoverfumconverte , & auxiliarepro eo acpotcru.

Sic locutus, ocreas ex Orichalcojplendtdo,

Vulcani incljta dona, tibiit induxit.

Mox & thoracem peftori induit

Pukhrum,aureum, variegatum: quem ipfi dederat

Tallas Minervafilia lovis, tunc cum erat

Trimum luctuofa aggreffurus certamina.

Tofuit autetn circa bumeros malorum depulforemferrum

Tortis vir: cavam autem ctrca peclora pharetram

Bejecit in tergum. in hac mulu erant fagitta

Horrenda, mortis vocem eripientu datrices.

Ha ab anteriori quideparte mortehabebam prtfixa,& lacrj-

Midiaautempolitaerant,long(t:feda tergo (mis madebant:

Nigra aquik contetta alis

Trant. ille autem validam hafiam prafixam artcorripuit:

Capiti vero ingenti galeamfabreftttam impofuit,

Variegatam, adamanimam, temporibus adaptatam,

E 5 01*

J


JO H E S I O D I

HV etpvit xatpij HgjoeA))'©* &«oio.

XEPXl' 3* fiSfiotix.& ei/\t TteunouoXov iSt Tic euho

Ovr iffti^t j3otA«v, /T e3-A«sv%ct) ft%u x^ovot, SuviS


S C U T U M H E R C U L I S . 7'X

QU tnuniebat caput Herculit divini.

At manibmcljpeuauepit valde variu, quem ntmo quifqua

Ntqueperrupijfetiaciendo, nequecommmuijfet, mirum vtfu.

Ham totus quidem circumquaque gjpfo, candidoque ebore,

B eleftro lucidm erat, auroqut fulgido

gplendens: ctrulea vero lamina erant duft*.

in medwautem draconis erat terror, baudquaqttam effabilis,

Retro oculu iglte mcentibw tuens.

Cujus & denttbm qutdem repletum erat os candiuntibus,

Savis, ingentibm. fuper terribilem autem frontem

Sdva contentto volitabat, accendenspugnas bominum,

Tetra, qua & mentem tximtbat & pttcordia virit

Qmcunqut bellum adverfus Iovisfiliumgererent.

Quorum & aritms, quidemfub terram eunt ad Orcum intro

lpforum: offaautem eorum, peUe circum putrefacta,

Solefub torrido in nigra putrefcunt terra.

In eo autem &propulfatio & viceverfaperfecutiofacla erant.

In eo tumultm, terror, & homicidium ardebant.

Ineo contentioquofy&turbafurtbat: in eoperriiciofa Parca,

Vivum alium tenens recens vulneratum, alhtm autem iUafum,

Alium mortuum, per pttgnam trabebat pedibus.

Vefiem autem habebat circu humeros cruentafanguine viroru%

Stvum videns,clamoribufq3 vehementetfirepens. (fabiluim,

In eo auttm &ferpent ucapttaftvoruerant ,baud quaquam ef-

Duodecim; qutperterrefaciebantfuper terram bomines,

Qukunque belium comra lovisfilium movercnt.

Quorum & dentiuquidm crepitus edebatur,quoties pugnabat

Ampbitrjoniadts. Htc auiem difiintla erm miranda opera.

Torto vthiipursfta qutdam apparebantftvis dracoritbtts

Gtrultaper terga, denigMttque erant tUismaxillx.

E 4 Ineo


jl H E S I O B I

E'V iJ avuv etytKeti ^Axvwv toxw, *frfe AsovJur

EV i j) xownfoi

Aoiol, oimgelfSpoi \v%c, •>§ Si a-tpt xt>\cuvov

ATf* oint/XeiGtr' t&i"' *oXi eu%ivcK it.it/tnivnt,

Ket»ro n&vtjunc \sai (&i\oovfo~


SCUTUMHIRCUIIS. 7J

I» eo autem &fuumgreges agreftium erant, atque leomtm

jdutuofefe ajfricientium, irafcentiumque & ruentium ,

Quorum etiam turmatim ordines incedebant; neque vert bi,

Nefy tUt alttros timebant; berrebantattamen coUa utrorumap

luxta enim tpfos jatebat magnus leo, eircum autem apri

Due,Jpoliativita, dmfumqueipfisniger

Cruor difiillabat interram. ipfiautem, cervicibusdejeSi,

lacebam mortuifub terribibbus kombus.

Ati\timagutttamexcitabantur,menfiadpugnandumt

Vtrtque, agreftefque fues, mcefque Uones.

In et autem erat&pugna Lapitbarum bellatorum,

Caneus rex, Drjafque, Pirithoujque,

Hopleufque,Exadiufque, Pbaltrufque, Prolocbufqut,

Hopfufque Ampjfcidts, Titarefius, filius Martu,

Jhefeufque JEgides, fimilis immortalsbus:

Argentei, aurea circum corput arma babentes.

Centauri autem ex alteraparte contra boscongregabantttr»

Magnus Petraus, atque Asbolm augur,

ArcJufque, Huriufque nigctquepilu Mimat,

IX duo Peuctda, Perimedes, Dryalufque,

Argentei, aureas abietes in manibus babentes.

Atque impetumpariter faciebant, perinde acfivivi ejfent,

lanceifque atque abittibus cominus certabant.

Inter bacautem Martis terribHis alipedesfiabant equi

Aurei, & tbidem ipfe quoque Jpoliator ptmiciofus Mart,

Mucronem in mantbus habens, milites exbortans,

Sanguine crutntus, vthtti qui vivos fpoliaret,

Currui infifttns. juxta autem Pavorque Metufqut

Stabant, gefticntcs beUumfubire virorum.

ibtdem auttm & lovisfilut Agelaa Tritogema,

Ej Ei


74 H E s i o 0 r

Tn IxiA»j, utrei tt ftd^lw i^ihxm *9fvosetv»

^foc® 4 *%**' ** /t e ?°*» Jgveetluu ti Tt,v


S c u T u M H E R e n 11 s7 7$

lijttitiUs, quaji qtu pugnam veBet incendere,

jlaflambabensmmanibus, aureamque gakam,

^/Egtdemc^circum humeros-.gradiebatur auteinpraliufavu.

At erat in eo cljfeo & immortalium cborus, in cujus medto

Dulce quiddamperfonabatLatona&lovisfiliut

Attrea citbara. Deorttm autemfedtsfrangebaturOljmfut.

lbi & catus, circum auttm ofttlentia infinita erat cmftus,

Immortalium. In certamine Dea autem incipitbant cantum

Muft Pierides, fuave quiddam canentibus fimilcs.

In eo auttm &portus appulfufacilit immenfimaru,

JLotunduifaftut erat purifftmo tftamo,

Inundantifimilis: mulii vero fer medium iffiut

Delphines bat atqut dlacferebantur pifcibus mhiantts,

Natantibusfimiles. Duo autem furfum tfflantet

Argenteidelphines, depafcebant mutospifces.

Sub bis arei trtpidabantpifcts, fed in ripit

Sedebat virpifcator obfervans; babebat autem mantbm

Tifcium rete, projetiuro fimilis.

ln eo autem &puUhricomaDanaesfiftuteques Perfeut,

Neq, quidecontingens cljpetlpedtbus ne^ Umgefeparatiu ab iBo:

Miraculummagnumdtclu: quoniamnufquamnitebatur.

Ita enim ipfum manibusfecerat inclj/tus Vulcanus,

Aureum,circumpedes autetn babebat alata talaria.

Ex humeris autem circa eum nigro capulo tnfis pendtbat

*s£reus de loro: ipfe autem vtlutcogitatio volabat.

Totum autem tergum ejus tenebat caputfavi monftri

Gorgonu. ipfum autem pera compleStebatur, mirum vifu,

Argentea,fimbr'taque dependebant lucida

Aurea. fava autem circum tempora regii

Tofita erat Ordgalea, noclit caligintmgravtm babent.

lpfe


•j6 H E S I O O Z

Auris 3 ar&Sovlt jytj iffiytvlt iotKus

Tltfff&t Axvxifiis irileuvtto, TOJ $f*tr ewriv '

TopyivtsxTtMrtirt t(Jj a' 1@-

"iouvioim ixyjtmt OU,K@> f*tyoii\u 0fOf*xySu

0'|.«^A/jeW cRii ^uvpin Spjin9vlt

Aotee ovmctf&vr, tRnwpruovlt KXflwot.

Aiyjf*xt\ov J[' otpgt ro»yi.fi%j{ oX iyjipgtesov iSovlxc, 135

A*yytx 3t)>K9f$/ju' cRn j) SetvoTat KXfluuots

Tofiyelois iSovetrt ftkyets 4>o'£©-" ol X VJBT^ eumuv

AvfytcIfAotpyoi&lut,mh.if**iixr&yji t%ov1ts. ,

Toiftty&ncojtiifqswTu&o-Qtrifwrt-niKviCtv

Aoiyiv eiftuuovltc rei jj wpefyistv f*tfAXurtc. 24O

no/hoi($n Ktxrt, ishiovts 0%' trt iii&iv i%ov1tf,

Meipveui$r'. et4$yiwcuKtsi»Sf*iiruv cRn7rvfiyu»

yJ.hM.tov o'|uj8o'«»,J(j> o\' iipv^ovto mtfetxs>

ZuyotvfxtKeti - c^ xAura H f $au'sv.o.

A"vSpts dXointieGijis tawf,}ijp^ts ri ftt(*Xfiiavt 245

A'§POOI ?x7oo&s» mtKun totm, etv $ tytoTn

XitpfS i%0V f*XKXfi03l, m?ilov&, vtHrttrtv, eiftQi (tfyj eourtS

BosSv'oVu£a$ fAtjei/Mss. ^X*> ^l' **^ 0 '* ^* KxleiiV

"Totp&fov i. xguo^nS-'. «j5 Qpivev; dTr^ftowlo ZK5

Aiiftxl©' xvSfOftix, T pj£v fi-ff.xottov o-mosu,

A\£


S C Q T U M H Z R . C U I . I S . 77

lpfe mtmfugunti & formidantifimilk

Psrfiut Danaides currebat. pojl ipfrm vcro

Gorgonts terribiles & mtfabiUs ruebant.

Cupientes ipfum apprebendert: in pallido autem adamanu

Buntium refonabat clypeut magnofirtpitu

Acutum drtinnulum quippiam. in xjmit autemdratenu

Duo dependebant, attottentes capita.

Lambebantautemilii, iraque acuebant dentes,

CrudeU tuentes. fupra fava autem capita

Corgonum agitabatur magnut terror, acfupra ipfat

Vtri pugnabant > bellica arma habtntes.

H» quidemafua civitate, fuifqueparentibut,

Ftjiem depellentes: iQi autem depopulariftudentes.

Ac multi quidtm jacebant, plures autem etiampugnam titnttt

Dimicabant. mulitrts autem in bent confiruStu turribut

Vthtmenter acute clamabant, lactrabanturqutgtnat,

VivisfimiUs, opera incljti Vukani.

Viri auttm quiftniores trant, & adfeneSuttmptrvtntram»

Conftrti extraportat ibant, furfumqut Diit

Mantu ttndebant beatit, profuk Uberit

MetuentesMauttmcontrapugnamconftrtbant^pofiipfosatttX

Parca nigra candtdu crepantts dtntibut,

Torva terribilefque > cruentaqut»favaqut

Vimicabant de iit, qui cadebant. omnes tnivt cupiebant

Cruortm nigrum btbere. & quemprimumftrtcctptrant

, lacentem velcadentemrecensfaucium, tiquidtm

Injiciebant ungues magnos. animaque ad Orcum abibat,

Tartarum injrigidum. iUa autepracordia pefiqua txatiajfent

Sanguine hominit, ipfum quidem abjiciebantpofi tergum,

Xetro auttm in tumultum &firagemfefi'mabant tttrum iri.

Clttb*


7$ H H S I O D I

KAw&w^Aof^ffiftfcp/vl^lswow nifijCqitjosuVi

A*rS07r@', in sreAev (Atjtihn JttV, «fooJ l@\i[*7TK*.«Mi)v


SCUTUM H U C Q I I S . 7J

Clotho & Lachefts tpfis aftabant, atque paulo mjncr

Atropos: neque enim erat magna Dea: fed tamen

Aliis quidem prsftamiorque erat, & natu maxima.

Omnes autem circa unuvvrumpugria acerbam committebant:

Savoque modoftipfas mutuo ajpiciebant, oculisfuccenfentts.

Interfe autem ungues mamfqut audacts conftrtbant.

luxta autem & Triftitia ftabat, mifera > & grafu,

TaUida, aridaque, fame txbaufta,

Crajfts genibut: longique ungues a manibus prominebant.

Hujus quidem tx naribus mucus manabat, exgenii auttm

Crutr deftiUabat in terra. ipfa auteterribiliterdtnttsftringtns

Stabat, multo pulvere adjperfa erat circa bumeros,

Latrjmis madens. juxta autem turrita ctvitas bominum.

Auret autem ipfam tenebant fuperliminaribus adaptat*

Septemporta. bomintfqut in voluptatibus & cbertis

Oblettationem capiebant. Aliifiquidemfabrtfaclo in currtt

Ducebant viro uxortm, multufqut bjmenaus txcitabatur.

Btproculab ardemibusfacibusfulgor rejplendebat

In manibusfamulorum. Mulieresautem venuftattfiortntes

Fraibant, quas cborifaltantesfequebantur.

Atqut bi quidtm canoris tibiis emittebant cantum

Ex tenero ore, circumque ipfosfrangebatur tcho.

lUd autemad citbaram ducebant cborum amabilem.

Indt rurfum tx aliaparte juvenes comejfabantur adfiftulam:

Alii quidem ludentes faltatione & cantu,

Aliiautemridentes. fubtibicineautem finguli

Proctdebant, totamquecivitatem Utituchortaqut

Voluptattfqut ttntbant. Alii autem rurfus txtra ctvttatcm

Ttrgis tquorum confcenjis currebant. aratores auttm

Trofcmdebantttrrambonam,ornatequtturitca4

Succhu


x

80 H E S I O D I

ifxhxr. euum^ tlw fixjv Aijiof olytufy fyvv

Ai%f**is o'|a'j)


SCUTUM HERCULIS. 8I

Succtnftafbabebatzfiderat magnus capusfegetibusconfitusiubi

Mucronibusacutis incurvos culmos, (alii quidemetebant

Gravidosjpicis, tanquam Cereris donttm.

Alii autem in manipulos ligabant & implebant aream:

Eurfum alii vindemiabant vites,falcts in manibus habentes.

Alii autem in calathis ferebant a vindtmiatoribus acceptos

Albos & nigros racemos, magnis ex vitibus

Gravidu foliis, & argcnteu capreolit.

Alii rurfus in calathis fortabant, juxtaque ipfos orde vitium

Aureus trat (incljrtum opusprudentis Vulcani)

Agitatusfoliis, & argenteis perticis.

lnde quidem igitur ludunt ad tibicinem unufquifque

Qneratus uvis, qua ipft nigra trant. (micabant

Alii quidem calcabant in lacu, alii hauriebant, alii autem di-

Tugnts, (f luciando: alii vero alipedes lepores venabantur

Virivenatores, & ajperis dentibus canes duo antc tpfos,

Cupientes ajfequi> illi autem cupientes effugere.

luxta iffos autem & tquites habebant laborem,proque prmttt

Certamen habebant &fugna. btnt contextis auttm in curribus

Auriga flantes, immittebant veloces equos,

Babenaslaxantes. iUi antem fubfultantes volabant

Currus comfacli, rotarumqut modioli valde refonabant.

llli quideigiturferfetuubabebant labore, ne% enim dum ipfii

Viftoria exfeditaerat, fed anceps habebant certamen.

Ipfisautem etiamfrofofitus erat magnus tripus infiadioy

Aureus, inclpa opera prudentis Vulcani.

Circa extrema auteoram manabat Oceanus,inundant'tfimilis.

Totum autem ambiebat cljpeum variegatum.per ipfum autem

Cygni akivtlantcs magnum clangebant> qtti illic multi

Natabantinfummaaqua. juxtaautempifi.es lafciviebant,

f Miratn


8l H E S I 0 D I

GxufjtuiSeiv irifa Zlw\ fSaypvxTviru, £ 2>fep @>sK*S

H"jA^s tytxyXxuKums A'9-iVij, } t J

Kecje-Qtxf ^x^fwjat tmx 7?,tfitv& %rOmvSx'

Xxiftrt Avfyifffi jfyiejj ivAfXAWTB»),

NKJ ) Z


SCUTUM HERCIIIIS, gj

Mtrum vifu, etiam lovigravitonanti, cttjus conftliU

Vulcanutfecit cljpeum magnumque validumque,

Artificiofi txpolitns manibut, quem quidem lovisfortisfilm

laclabat facilt: tqttefirem auttm afftltit in currum,

Simtlisfidguri patru lovis, agida tentntu,

Leviter ingrtditns: huic auttm aurigafortulolam,

BigU infiftens regebat curvum currum.

Frope auttm ipfis advenit Dea ctfiis oculis Minerva,

Atqtte ipfos tonfirmans verbU volucribut alloqutbatur:

Salvttt Ljngei progenies longt incljti,

Nunc itaqtu lupiter robur vobis dat, ii, qui beatis impcrat,

Cjgnumqut interficere, & incljta arma ejut defpoliare.

Std tibi aliud verbum dicam, multo fortifftme mortalium.

Tofiquam jam Cjgnum dulci vitafpoliaveris,

lllum quidem tum eodem loco relinqut, & arma ipfius:

• Ipfe auttm homints perimenttm Martem accedenteobfervam,

Vbi nudatum cljpeo variegato

OculU viderit, ibi vulnera acutoferro :

Retroque tt rtcipe, quoniam ttbifat non efl

Ntqutequoscaptrt, ntqut incljtaama illiut.

Sic locuta, in currum afctndit praftantifftma Dtarunt,

ViHoriam mmortalibiu manibut &gloriam tenens

Cileriter. Tunc igiturgenerofus lolaut

Horrendum equosincrcpuit. illiautem a ctmminatione

Cekriterftrebantctltrem currum,pulverem cientesper campit.

Nam ipfis animum addiderat Dea ctfiU oculu Minerva,

JEgidc concuffa. ingtmifcebat autem circumquaque teUtu.

lUi auttmparitaprocedebant ,fimiles ignifive procelk,

Cygnut equum domitor, & Mars infatiabilU belli.

Uorum equi dctndt obyiamfibi mutuofafii,

F 2 Acutum


84 H E S I O D I

0'£«i* ygtfniov», \st7B 2%e) TVTtets Vfexotciz yociti,

Ovmufyjx oKKt^ ti $ tit^Ltov, faxox fitifov,

Tlcwit juJfuV cnrdjSav, 2*}& ^fntyct OKK@* etgep%x'

Ufiluitis eX c* «s»/ij(ffjj E"VVXKIOIO XVXK!@'.

HV/O^OI


SCUTUM HlRCUIIS, 8j

Acutum hinmvere, circaque ipfos refonabat echo.

Atque hunc prior aUoquebatur Hercules:

Cjgne ignave , cur nobis immittitit veloces equos,

Viris y qui kboris & arumna expertifumus ?

ln diverfum age turrum bene politum, atque e via

Cede pratergredtendo. Trachinem enim tendo

Ad Cejcem regem. nam iUepoteftattpariter & majeftate

Trachtnit imperiumtenet. T« verofatit bocfiis etiam ipfe:

Ejus enim connubio tenesfiita Themiftonoem nigros habentem

O ignave,nen enim tibi nec^ Mars mortis exitium (oculos.

Trohtbuerit, finos inter nos congrediamur ad pugnandum.

lam ipfum quidem aio ante quoqtte aliquotiespericulnmfecijfe

Haftaneftra, quandoproYjloarenofa

Adverfiuftetitmihipugnam infatiabtliter optans.

Terfiquidem mea hafta percuffmfuftinuitfe terra,

Vumerato cljpeo: quarto autem tranfadegifemur ejus,

Omnibusviribusincumbens,magnum^ illius cljpeuperforavi.

Tronus auteinpulveribm humiproftratm cecidtt hafta impetu.

Vbietiam tgneminiaaffeclm inter immortalesfuit,

Manibusfub noftris rehdujpoliu cruentu.

Sic dixit: at Cjgnm bellicefus haudquaquam volebat,

HsAc obtemperans, retinere trahentes currum equos.

At tunc 4 bene compaSte curru defilierunt celeriter in terram,

Etlevufilimmagni, &Enjaliiregis.'

Aurigt auttvn propim egerunt pulchricomos cqttos.

lllis autemfrtmtntibusfonitupedum cencitata efi Uta terra.

Vt autem ab altwcrtkc montis magni

Rupes defiUtmt, ilkfuper aliat cadentes:

Multaque quercus atticom* > tnuka item picet

Pojwltqueradicesaltas habentesrefringuntur ab ipfis

••"''•- F } Celeri-


8(» H i s r o D i

V'iu


SCUTUM HlKCULIS. 87

Celtriter delabentibus, donec in campum peryeniant:

Ita & illi infe mutuo ruebant cum magno clangore.

Totd autem Mytmidotmm civitai cekbrifque iaoUus,

Arneque, & Helice, & Ambea herbofa,

Voce utrtufque valde refonabant. llli autem cum clamore

Mirando congrejfifunt. valdeautemintonuitprudenslupiter,

Ef a toek guttas dimifit fanguinolentat,

Signum idpontns bello, fuo multum confidenti fiiio.

Qualiiautem in valltbus montii ftvus ajpeftu

Aper, denteshabeniexertos, ftrtur impetu adpugnandum

Cum virii venatoribtu, acuitque candidum denttm

Incurvatus, jpuma autem circa os mandenti

DtfttHat, oculiqut ip/i ignijplendentifimiles funt,

'Reclu autem in dorfo borretfttis, ctrcaque colium:

Taliifimilis lovisfilius ab equtfiri deftliit curru.

Quandoauttm viridi nigricans aliifonora cicada

Ratno tnfidens, afiatem homintbus cantxt

lntipit, cujus &potus & cibus berbas vegetans ros eft,

Atqueper totum diem, & manefub auroramfundtt voctm

ts£ftuingravijfimo,quando corpusSirius txficcat.

Quando&milio arifta nafcuntur,

Quod tftatefeminant, cum uva acerba colorem tnutant,

Qualia Bacchus dedit bominibus in Utittam & laborem;

TLo tempore pugnabant, magnus autem tumultus excitabatur.

Vt autem leones duo, pro occifo cervo

Sibi mutuo irati, infe ipfos impttum factunt,

Savufque inter ipfos rugitus, ftrepitufque exoritur dtntium;

Atqut ut vultures incurvis unguibus repandis roftris

Rtipt in excelfa, magno clangore dimicant,

Capramontivagtgratia, autferi ccrvi

F 4 Pi»-


88 H E s t o D i

ILov©-*, Iw r iSxfixost (ixKuv «*£>?'.'©* «vtjf

1"» eimtj vdjfys, eunoc aX omtKricriTtt^ xl^*l

Xuf* xiSfjs tciv o»


SCUTUM H u c u n . 89

Ttnguis, quam inttrfecit jaculando juvenis vtr,

Sagitta e nervo emiffa: ipft autem abtrrabit alio loco

Loci ignarut txiftens. at illt aUriter animadvertermt,

Acriterquepro ea pugnam actrbam inftituerunt:

Sic & hi duo cutn clamort contra fe mutuo irruerunt.

lbifane Cjgnus quidem pottntis lovis filium

Occidtrt meditans, cljpeo aream haflam adtgit,

Neque tamtn perrupit as: defendtbant enim dona Dei.

Contraauttm Amphitrjoniades Hercules

lnter galeam & cljptum, hafta longa

Cervictm nudatum celeriter infra mentum

Fercufftt valdt, ambofqut abfcidit nervos in cotto

Homicida lancea. magnum vero robur cencidit viri.

Ctcidit auttm vtluti cum qutrcus aliqua, aut cum rupes

Ixctlfa, iffa lovis fumanti fulmint:

Sic cecidit. ctrcuipfum autem refonabant arma variegata art.

Atque hunc quidem ibi reliquit lovis arumnofusfilius.

Ipft auttm ouifortm hominum Martem accedentem obftrvans,

Savum vtdensoculis ut leo corpusfortt naftus,

Qui admodum accuratepeUe validis tmguibus

Dijfefta, quam celerrime dulcem animam abftulit:

Avide autem hujus nigrum expletur cor,

Ac cafiis intuens oculis favum, coftafque & humeros

Cauda flagtUans, ptdibus fodit; neque quifquam ipfum

Suflinet ex adverfa afpiciens prope ire, neque pugnare.

Talis igitur & Amphitryonades infatiabilis beUo

Contra Marttmftetit, inpmordiis audactam augtns

Ctlerittr. lUtauttmpropt venitmoefto corde.

Vtriqueautem cum clamore alter alterum invaftrmt.

Vt autentt quando a magno ruptscacumintpracipitans,

F 5 E;


^

oo H E S I O D I

Mxx&J^ShbpuatasoicxvKlvSiTui, v S't n ij';g>.

Tzp-XtTUjififiifAottfx, my '#%$ /3e/»w'fiU«?@- _fAt-A« rdjyrj* nxlkuv,

Kxp7nx.Ktfj1.uc inif&ct /3/j. H'g^JcA>j«'ij ,

Ketxrufi%ucufi.tfj.xuv kjf ifj£>xKtxjxK.xtovii r, xjQ>

'l.mpxyoVyto&isou&cc n$riuv n&tTityveturQ',

E'v OKWI fj.tyi.Ku. "im 3 yKxvxumc A'6_u/>. 455

ElP^.@- 0'^/x-!-. tr^Ti, o'fti;x$!ti -WT. Suppv.

Agytjuu ic yjy wSxKfi©' l'sKx&,

Kvxvov


SCUTUM HtRCUllS. ?r

It \n hngum delatafaltu volvttur ,fragorque

Venitfubito ingens, collis autem ipfi obviusfit

Altus, ad quem curfu defertur, ubi ipfam retinet:

Tanto illefremitu currum gravans pernitiofus Mars

Vociferans irruit; ille autem prompte vententem txctpit.

Forro Minervafilia lovis tgida tenentis

Obviam venit Marti, tenebrofam habens tgidem,

Sava autem torve intuens, vtrbis vtlucnbui allocuta ejl:

Mars, inbibt animos ingentts & manus inviHas.

Hequc enimtibifaseflincljrtisarmisjpoliare,

Herculem occifum, lovis magnanimum filium.

Sed age, dejtfie a pugna, neque adverfus fieterit mihi.

Sic ait: fed nonperfuafit Martis magnanimi animo:

Sed magnofremituflammafimilia arma vibrans,

Celeriter invafit Hcrculem,

Occidere fefiinans: &conjecit aratam bafiam

Magno impetu, obfuumfilium irafcens mortuum,

In cljptum magnum. At procul cefta Minerva

Hafit impetumavertit, manu defleclens a curru.

Acerbus autem dolorMartem cepit: extralioqtiegladio acutt,

Irruit contra Herculem magnanimum. at iUum accedentem

Amphitryoniades, favo infatiabilis betlo,

Temore nudatum cljpeo fub variegat»

Vulneravit validt: magnumque trajecit cljpeum,

Hafiaperrumpens: interraautemprofiravit media.

At illi Pavor& Metus agilem currum & equos

Adtgerunt celeriter proptus, & a terfa lata

ln currum pofuerunt varitgatum: atque inde celeriter

EquosJUgeUis impulerunt, vtneruntque in magnu Oljmpunt.

Tilius autem Alcmena & gioriafus loUm,

Cjfgno


"S

a/i H e s i o D t

Kvxvovmvk&aw/nsdxcofiuvTdjxtxx&kM ~

N/WOVT* eu\ct J\l «r«5 »»AJV TJB^JV^ iksv»

1*5OT


S C U T U M H E R C U L I S . «,,

Cjgno dejpoliato armis ab bumeris pulcbrii detraclist

Xtvatebantur.moxq3exindeadcivitateTraihiniamvtncrtmt

Equis velocibm. At ctftis octtlis Minerva

rervenit in Olj/mpum magmm, & domos patris.

Cjgnum autem contra Cejxfepelivit, &populus magnrn,

Qtupropc civitatem habitant incljti regis,

Anten, Mjrmidonumque civitatem, celtbrtmquelaolcum,

Arnenque & Helicen. multm autem congregabatur populus,

HonorantesCejcem, carum beatis Diis.

SedillimfepuUru& monumentuobfcurum reddidit Anaurtu,

Imbre hjemali exundans. ita enim ipfum ApoUo

Latonafilius jujjit, propterea quodincljtas hecatombas

Quicunqueportarct Delphos, eum vifpoUabat infidiatus.

F I N I S.

H E-


•>,

94

HSIOAOT TOT AZKPAIOT

©ioyovict.

OVOKUV E*AfXft>v


95

HESIODI ASCR^I

DEORUM GENERATIO.

Mufis Heliconiadibus incipiamut canere,

Qtu Heliconu habitant monttm,magnumque divi-

Etcircafontefloribusobjitupedtbmtenerit (num^:

Saltant, aramque prapotentis Saturnii,

jtque abluu tentro corport in Ptrmejfo,

Aut in Hippocrene, aut in Olmio facro, »

Summo in Helicone choreat ducert foltnt,

Tulchras, amabiles; fortiterqut tripudtarepedibm:

Inde concitata, velatt atrt multo,

Notlu incedunt, perpulchram vocem emittentes,

Celtbrantes lovemque agida ttnenttm,& venerandam lunone

Argivam, aurtis calctamtntii incedentem:

Tiliamque t/£giochi lovis, ctrultos oculos habenteMintrvam:

Thocbumque Apollinem, & Dianam fagittis gaudtnttm,

Atqut Neptunum terram continentem, terra motorem,

lEt Themin ventrandam, & blandis oculis Venerem,

Hebenque aurea corona decoram, formofamqut Dionen,

Auroramque, SoUmquemagnum,fplendidamqueLunam,

Latonamque, Iapetumque, ac Saturnum verjipettem,

Terramque, Oceanumque vajlum, & Noflem atram:

Aliorumque immortalium facrttm genus fempet cmflentium.

Qua olimHeJiodum pukhrum docuerunt carmtn,

AgnospafcentemHeliconefubdivino. «•-- ,,

Hoc autem meprimum Deaftrmont compeUatunt,

Mufa Olj/mpiades, fiha lovii ts£giochi:

Pajioresfub dio nutnemes, maUprobra, rtntresfolum,

Scimm


$6 H E s i o o i

ifSufyj \tZSix mJkM Ae^ftv iTtiftoimv iftoTx'

tifiJifjclX «StT-r* i^i/\uu%, ix^ka. ftv^oit^.

i_V tfXOTW xSfou ff.iyi.Kt Aios~2gU'mei


DEOAUM GEKIRATIO, J>7

Sctmus mendatia nttttta dtctre verufimilia:

Sctmus etiam, qudndo vblit&imus, vera lequi.

Sic dtxcruntfilialovis magni vertdiu,

Ef• mtbiftepirurh dedertmt, tattri pcr viridis ramtfm,

Decerpetemtrandttm. ittjpirartim av.tem mihi voccm

Divmam, ita Htfcirtm tamfatnra qttam pratenta.

TLt me jubebant ctltbratt bcatotumgeausfempittruotami

Se vero piimo & pofiremo ftrnper dectmtare.

Std quomihi haccirca quercum, attt circa petram ?

O tu, rf Mufis ordiamttr, qtta lovi patri

Canendo obleHant magnum ahimitm in Olympo,

Memorantes, &prafentia, &futura, &pmcrttaJ

Vtct comintntes. itarum vtro titdeftftflitit vox

Ab trefuavis. rident atittm iomus patris

lovis valde tonantit Dearum voce fuavi

Dijptrft. rtfonat vero vettcx nivofi Olympi,

Dotnus immortalium.hs viro immortalcm vocem emittenteSj

Deorumgenus venerandum in primis celebrant cantilena

Ab exitdio, quos Telltis & Coclum latum genuerunt,

Ojftque ex hisprognatifunt Dii, datorcs bonorum.

Secundo tutfum lovcm,Deotum pattem atcyetiam hominumi

Incipientefque canuni Det, drfihientes carmtn,

Quamfit ptafianttjftinus Deorum, & imperio maximuu

Porro & hominumgenus, fortiumquegigantuip ,

Celebratues obleclant Iovis,menttm in Oljmpo, *

Muft Oljmpiades, filta lovis agida babentis i

QUM in Pieria Saturnio peperit patri mixta

Mnemofjne, fertilibus Eleutberis imperanst

Oblivionemque malmtm, &folatium curarttm.

Hovem tnim ti nofles tmxttts efiprtidens ittpiterj

G $*or=


9$ H E s i o n i

NooMjiv «VotJstvoJTtav, >spov hi%ftiitv dya%.ou%jai im xasAtf, (

x A'fi^o\J/t;£optj T', E'^cTcoTf, FloAvuvia, T, Ovggtvltjrif

Ka.f)stoTm 9-'' tj j /sr€Jv etWoioiv.

H'/uJJo ^ /3#tr*At$Cenv otfi euSotoioiv OTtv.SS. 8o

0"VTIK* Ttu-ti


DEORUM GENIRATIOt 99

Storfim ab immortalibus, facrum lcftum confctndens.

Sed cum jam annus cxaftus, circumvoluta vere effent tempera

Menjibus exaftis, diejque multi tranfafti ejfent,

ipfa peperit novemfiltas concordes, qtiibus carmen

Cur* eft, inpeftoribus fecurum aniintCm habenttbus,

Taululum afummo vertict nivoficaeli,

Vbi ipfisjplendidique chori, & ades pulchrd.

luxta vero eas Gratia& Cupido domos habitanU

in conviviis: amabilem autemper os vocem tmitttntei,

Canunt omniumque lcges, & mores venerandos

lmmortdliuctlebrant,amabilem autemptr os voceemitteHta\

lfta tum ibant ad Oljmpum exultarttes vocefulchra,

immortali cantilena: undtqut vero refonabat terra atra

JZanentibus hjmnos: jucundus -ptro a pedtbttsftrepitus txcita*

Muntium aipatrtmfmm. ille autem in coelo regnit, (baturt

Ipfe habens tonitru, atque ardensfulmen^

Vtfuperatopatre Saturno. bent autemfinguli

Immortalibus dijpofititfimu!,, & ordinavtt hortoresi

Hacftne Mufa canebant, cccleftes domos incoltntcs:

Hovemfilid magno e love prognatt:

Clioqut, Euterpeque, Thaliaque, Mtlpomerteque,

Terpfichoreqtte * Eratoque, Poljmniaque, Vraniaqut,

CaUtopeque: h*c autem prdftanttfftma eft omnium*

H


IOO H E S I O » I

Atyxn ^jt)fikyx vttK^ cfinsBtufyjuc xxnmu/ct.

Tnvtxx }5 ^xoihijtc e^ecffovef, tfvexat Aaso~f

Shxrf.outyoK olyoffot[AtTDLTtOffviigyet nhdJn

YijicKuc,fixKxit9Tm7mfeu


DEORUM GENERATIO. IOI

Stitim etiam magnam conttntionem fiitedtrimertfilet.

Tropterea enim reges prudentesfimt, ut populit

Damno affeclis inforo res iterttm inttgrtu reftitudnt

Tacile, moUtbut aJloquentes verbis.

lncedentem vero per mbem, tanquam Deum, venerantur

Revcrentia blanda: eminet vero inter ipfis congregatos.

Tale Mufiirum ingens munus hominibus.

AMufisetenim, & eminus feriente ApoUine,

Viri cantorts funt fuper terram & citharacdi:

Ex Iove vero reges. lUeverobeatus,quemcunqutMttf*

Amant: fuavis ei ab orefluit vox.

Qnodfi enim qnis luclttm habens rtcenii dolorefaucio anim»

Trtftetur, animo dolens, Poeta vcro

Mufarumfamulut resclaratprifiorum hominum

Laudtbus celebraverit,beatofqtte Deosqui Olympum incotunt;

StatimhicfiUicitudmutrioblivifiitur, necquicquam doldrum

Mtminit: cito enim deduxerurit eum aiio dona Deartirii.

Salvete nau lovis', date vero atriabilem caritilenam.

Celebrate quoc^iirimortdliitm dmnumgcntti,fimj>er exiften-

Qui TtUurtptognatifurit, & CoelofteUaio, {tiurri,

Nocleque caliginbfa, qtiofijutfalfusWutririt PontUt.

Dicite infuper, ut primiim Dii & terrafuerinu

Etflumina, & Poritus immtnfui, aftuftirens,

Aftraquefulgentia& coelum laiumftiperrie:

Et qui ex hts nafijuriiDii, datores boriofum.

Vtqtte opes divifiriht,&quomodo horiores dtftirixeririt,

Attfe quomodoprimutn triultajuga hdbenteteriuerintOljmpu.

Hac mihi dtcite Mufx, torleftes donios irthabiiantes

Ab initio: & dicite quodndmpritriumftterit ittorum.

Trimo omniumquidem Chaosfuit, acdeinde

G 5 redus


IOJ, H Z S I 0' D I

Veu' djfvftQv&,mvluvii@*elj€po't»(5 fWXyxfiovos dlfvoieitis*

H'eT E*p@-', of x«'rru. .

Ku'jcA


DEORUM" GtNIR ATIO. I03

TeUut lata, omniumfedes tttta femper

lmmortaltum, qui tenent juga nivofiOljmpi,

Ttmraque ttnebrkofa in recejfu terra jpaciofe:

Atquc Amor, qui pulcberrimtu inter immortales Deos,

Solvenscuras, &omnium Deorum, omniumque homimm

Domatinpedoribiu ammum, &prudens conftliumi

Ex Chao vero'~Erebufque, nigraqueNox tditifunt,

Ex nocleporro JEtberque (3- Diesprognatifuni:

Quospeperit ubi concepipt, Brebo amore mixta.

Tellus veroprimum quidemgtnuitfimilemfibi

Coelumfiellis ornatum, ut ipfam totam obtcgat%

Vtque ejfet beatis Diis fides tuta femper.

Genuitputerea niontes altos, Dearumgrata domiiilia

Ujmpbarum, qut habitantper montesfaltuofos.

Atque ettam infiugiferum pelagus peperit afiufurens,

Fontum, abfque amore fuavi. utcrum deinde

Ceelo concumbensypeperit Octamm profundos vortices babcnte,

Caeumque, Creumque, Hjrperionemque, lapetumque,

Thtamque, Rheamque, Theminque, Mnemofjncnque,

Tbccbenque aurea corona infignem, Tetbymquc amabilem.

Uos vero pofi na*u minimus natut efi Saturnut vafer,

Savijfimusinterltberos:floriduautemodioprofequebaturpa-

Porrogenuit & Cjclopesfuperbum cor habentes, (rentem.

Brontenque, Steropenque, & Argenfortianimopradittm:

Qui lovi & tonitru dederunt, & fabricarunt fulmen.

Qui fane ptr alia Diis fimiles erant,

Vnus vero oculus mediapofitus eratfionte.

CyclopesverotUisnomen e rt erat, eo quodipforum

Sotundus oculus unicus inerat fionti:

'Raburque & virts, & doli erjnt in operibus.

G 4 M*


104. H K S I; O, D I "

JL^OI Jl' erju h*cjj?"^Kffj Ov^nH^if^Ovtt^

HoSc 7rcuSic fA,iyx.Kai. ^- o Sg^fxoi, cTtnc o'»OLtct&i,

KOT?SV Te, Bg>DJf tcoc TS, Tvyvjc 3-', xjtsiDyQfuiu, rixvoi.

ToTvi);#7Bv£$>';£«p£?«V COLUOV eciosovrt. 15Q

l?TtXatfsl' x.iQx\ct4 5 ijc#V&> 5ZiVTJ»X9v


DEOR.UMGENER.ATIO. IOJ

Alu rurfus e Tellure & Ccelo prognati funt,

Tresfiliimagni, &pr*valtdiy non nominandi,

Cottufque, Briartufqut, Gj/gefque, fuperba proles.

Quorum centum quidem manus ab humeru prorumpebant

Mdgiut: capita vero unicuique qumqttagtnta

Ex humeris prognatatrant fuper robuftos artus.

Hobur autem immenfum, validum, ingenti tnflatura.

guotquot entm Tcllttre & Coelo procreatifunt,

Tottnttfftmi (funt) filtorum afuovero tnfeftabanttirpartntt

Abinttio. gr borum qutdem ut quifque prtmum nafcebatur,

Omnesoccultabat, &in lucemnontmittebat,

Terrainlatebris: maloautemobleclabaturoptrt

Coeltis. ipfa vero intus ingemifcebat Terra vafta,

Contriftata: dolofamveromalamqut excogitavit artem.

Statim vero cum procreaftt genits cani ferri, ,

T-abricavit magnamfalcem, edtxit vero curis liheris.

Dixit atitem animum addens, fuo motrens corde:

Tilii mei &patris nefarii, fi volueritis

Tarere, patris malam ulctfcemur contumeliam

Veftri. prior enim indigna machinatus eft opera.

Sic dixit: illos vero omjiesinvafit mttus.nt^ quijpiaiHorS

Jjocutus eft. confirmato animo tandtm magnus Sautrnus ver~

Rurfus vtrbii compeUavit matrtm ventranddm: (ftttut

Uater, ego certe boc tn mt rtcipkmptragam>

Tacinus. patrem tnim deteftabilem mbtl curo

Noftrum. priorxnimfoeda machimtm eftoptm.

Sicdixtt: gavifaeftautemvaUeammotiUmittgtm

CoUotavit autem ipfum celaminiufdiisi tndtdwvero rmtnui

Tatcem afperis dtntibus: dolo atntminfirtmtomm.

VenitameNoUiminductmmagnmCttlusiun^r^vtnTeliuri

Q j Tl4~


jo6 H x s r o » i

1'ftHfuv t^iAo*7».7(9r' isrsy/tlo, ngsj f" intvytS-it

Helvm. o'


DtO&UM GEKIS.ATIO. 107

Tlagrans defiderio concubitus incumbtbat, & fartt txttntus eft

Tafftm. ex infidtu auttm filius pettit mantt

Sinijira, dextra vero immanem cepitfalccm,

Longam, ajperos dentes habentem ,fuiqut gtnitaliapatru

Tefttnanter demeffuit, rurfumque abjecit utferrentur

fene. tlla quidetn non inctffum elapfa funt manu:

Quotquot emm gutttproruperunt cruentt,

Omnes fufcepit Terra. vertentibus auttm attnii,

Troduxit Erinnjrafque vahdas magnofqut Gigantes,

Armis ntttntts, longas haftas manibus tenentes:

Nymphafqut»quas Mtlias vocantfuptr immtnfam tirram.

Tefticulofque,poftquamutprius (fc. dtctum) refecttitfcrro

Projicit circa Epirum undis agitatum inponttm.

Sicfirebanturperpelagm longo ttmpore-.circumctrca vertalba

Spuma ab immortali corpore erttbatur: in eapueUa

Innutrita eft: primum vero ad Cj/theras divinas

Vehcbatur, inde tum circumfluam pervenit ad Cjprum.

Trodiit vero venerandaformofa Dta: circum vero herba

Tedtbusfub moUibus crefcebat: Aphroditem autem ipfam,

Spumapr»gnatamDeam,&decorapu\chrufettu Cytherta,

jSominant tam Dii quam homines: eo quod infpuma

Nutritafuit: Cjthtream autem quod appulit Cjtheru:

Cjprigenam vero, quod natafit tlndofa in Cjrpro 1

Atque amantem genitalta, quia exgenitabbus emerfit.

fJanc vero Amor comitatus eft,& CupidoftqutbaturpuUher»

Natam prtmum, & Deorum ad ceetum eunttm.

Jlunc vtro ab initto honorem habtt, atqutftrtita tft

Sortem inter homints & immortalts Deos, \

Virgineas confabulattones, & rifus, & dteeptiones,

Qbleclationcmqucfuamn, & amorem, blandttiafqut.

lltt


lo8 H H s i d D i

Ts'f 5 mctof) Tfduuxc, cRnKKwHv KxKttmtvt

TleuSeu; v«x«a>v fjtijctc Ou^vof, «V THKV OW.

Qotmt $, Tilouvov(gis ctTct&ot?\lvi ftiyctijk^en

~?eytv,ToToo\i , itei^g.'ri


DEORUiM GENIRATIO. 109

lUosveropater Titanascognomento vocabat,

Tilios objurgans magnut Coclus, quosgenutt ipft.

Diclitabatporro,panasfumentesexproterviamagnupatrajfe •

Tacinus, cujusdeinceps ultio inpofterumfuturafit.

Nox pratereapeperit odiofum Tatum, & Parcam atram,

Et Mortemipeperit etia Somnu.peperit vero agmtn Somnioru:

Qut nulli mixta Deapeperit Nox obfcura.

RurfumpofteaMomum, &ts£rumnam dolore plenam,

Hejperidefque, quibus mala transinclytum Oceanum

Aureapulchra curafunt ,fiugiferaque arborts,

Tttfatales Deas, & Parcas gemitimmites,

Clothoque, Lacbefinqut, & Atropon: qua mortalibtu

Nafcenttbus dant habendum bonumque malumque,

Quaque hommumqueDeorumque deltBaperfequentts,

Nunquam deponunt Dea vehementem iram,

Prtufquam ab iJiofumferintgravtmpeenam^qutfquupeccartt.

Peperit praterea & Nemefin, cladem mortahbus hominibtis,

Noxperniciofa:poft hanc Praudem fnixa eft, & Amicitiam,

Stniumque noxium, & Contentionem peperit pertinacem.

Caterum Contentio odiofa peperit quidim Labortm moleftu,

Oblivionemqtie, Famemque, & DoloresUcrjmabilts,

pugnafque, Cadefque, Praliaque, Stragefque virorum,

Jurgiaque, mendacefque Sermones, Difteptationefque,

Legum conttmtum, Noxamque, familiares interfeft:

lusjurandum quodplurimum terrefireshomines

Ltdit,quando quijpiamvolens pejeraverit:

Nereumque alienum a mendacio, & veratemgtnuit Pontus,.

Maximum natufiliorum: fed vocant fenem,

lo quod verus atque placidus: nec juris & aqui

Obbrifcitur,ftdjufta & moderata canfilia mvit.

Dcindt


110 H E S I O D I

Awrif T.'^jirurt, ^ttvveiKtifoionn^vc,

Aurun, TTpururt, bifxouTt, Atw»tfti^>ire,

iitli rt, H$A k'»5eu>i, nffjj npansfiiJetot,

AUPJC, Kffi neu>O7THyX0LI dietSrfi TctKeiretct, X$0

f jr3»9rij T' ifotosot, Jjgtj titmvcti foiimi^yt,

Kvf*oioxtt$-', ^xufMir' c# qtfoetiiifrivru,

Tlvoiot; n £cc$tuv ccvif*uv,


DEOR.UMGENER.ATIO. UI

Dtinie rurfnm Tbaunutntem magnum bfortem Phorcp,

Terra commiflus, & Cetoformofam,

Eurjbiamque ,ferreum mpedore animum babentem.

ExNcreoforroprogMtdfuntperquamamabiUsfiliaDtamn

Ttnto in injruftuefo, & ex Doride pulcbra,

Eilia Oceani rotundi fluvii >

Trotoque,Eucrateque,Saoqut,Ampbitriteque,

Eudoraque, Tbetifque, Galeneque, GUuceque,

Cjmothoe, spioque, Tbw, Thaliaquejucunda,

Et Ueltta gratiofa, & EuHmene & Agave,

Pafitbtaque, Eratoque, & Eunice rofeit Uctrtispradita,

Dotoque, Pfotoque,Pherufaque, Dynamtntqut,

Nefaaquc, & Aftaa, & Prttomedta,

Dorit, & Panope, ejrfpeciofa GaUtea,

Bippotbeeque lepida, & Hipponoe rofeii lacertu pradiut,

Cjmodoceque, quafiudus in obfcuroponto,

Etfiatut vtbtmentium vtntorum, una-cum Cjmatolege,

Tacile mitigat, & cuptpukhros talos babente Ampbiirite:

Cymoqut, Etoneque, pulcbreque coronata Hatimede,

GUutonomequtbiUrit, &Pentoperia,

Liagortque, & Euagore, &Laomedia:

Tolj/nomeque, & Autonoe, & Ljfianaffa,

Euarneque tam indolisgrata, quam inciilpata forma.

Et Pfamathe decora corpore, divinaque Menippe:

Nefoque ,Eupompeque, Tbemifioque, Proneeque,

Nemertefque, quapatruhabetanimumimmortatu.

Ha quidem ex Nereo inculpato procreatafunt

Eiltaqutnquagtnta, inculpata optra calltntts.

Tbaumat vtro Octani profundiflui filiam

Duxtt Elctlram. batautcmcelerempeperitlrim,

TuU

>*


jIZ H _ S I O D I

livnsfAas 3 1 ' A £7n/«f, A'SXWT',__XU„_T&_ ri',

Aif' »vif*i»t •motvim irffjf oicovoTs */*' 'imvnm

fl'xeiys •Mifvyiasi' f~tQ.^eovi*\ fi .osJSKov. --

m§%o*.

J_' f^"' tkf ^VJJ T», *f'


DEORUM GENERATIO. 113

Pulchricomafque Harpjias, AeUoque, Ocypetenqut,

Quit ventorumfiamina, & aves affequuntur

Pernicihus alii. fubumes eritm volitant.

Phorcopoft hac Ceto Grtaspeperit formofa,

Apartucanas, quas ob id Graasvocant.

Jmmortalefque Dii, humique incedentes homines.

Pephredoque pulchro peplo, Enjoque croceo peplo,

Gorgonefque, qua habttanttrans celehrem Oceanum,

I» extrema parte ad noftem: uhi Hejperides arguu,

Sthenoque, Euryaleque, Medufaque,gravia perpejfd.

jpfa erat mortalis, ajl alia immortaks, &fenio non ohnoxu

Dua: ctimunaconcubuitcaruka ufarieNeptumu

I» molli prato &floribus vernis.

Ejus autem Perfeus caput ctim amputajfet,

Exiliit Chryfaor magnus, & Pegafus equus.

Httic quidem cognomen erat, quod Ocearii apudfontis

Natus ejfet: ille vero enfem aureum tenebat mambusfitis:

Et ilk quidem cum avolaffet, relifta terra matre pecorum,

Pervenit ad immortalts: lovis vero in domo habitat*

Tonitruque &fulgurferens loviprudenti.

Chrjfaerporrogenuit tricipitem Geryonem,

Mixtus CaUiroafilUnobilis Oceani.

lUum quidem armis exuitHtrcules,

Boves apud fiexipedes, circumfiua in Erythia:

Die itto cum hoves egit latasfiontes habentes

Ttrjnthum infacram, emenfus iter Oceani,

Orthoque interfeclo, & bubulco Eurjtione,

Stabulo in obfcuro, trans incljtum Oceanum.

Jpfa infuperpeperit aliud monftrum, ingens, rithilfimilt

Mertalibus hominibus, nequeimmortaltbm Diis,

H Specu


114 H E S I O D I

25raiic*.^A«(f)up«, B^eilwz^iltfocppov' 1?)r

tfftiav fjfyjvvfjtcplw iKtxcimSx, x»/h.i9tKftiov,

ifuiav ^Ssv* Aup^ij E"%$vx>

A'fyi*x1& vvucpvj t&j iyyig$


DEORIIM GENIRATIO. I r J

Specu in concavo, divinam animo infraclo Echiham:

Dimidiam njmpham, nigrii oculis,pukhraw,

Dimidiam ittm ingtntm ferpente, horrtndum^ magnumq3.

Variunt, crudivorum, divimfub cavernit terra.

lllicveroeijpecmejlinimo, cavafub petra,

Troculab immortaltbufcjut Diis mortalibufqut hominibtu:

ibifane ei deftinarunt Dii inclytas domos inctUre.

Atqut coercebatur apud Sjrosfub terra tetra Ecbidna,

Immortalisnympha &feniiexpers, ditbus omnibtu.

Huic Tjpbaonem aiunt mixtum effe amore,

Vebementem & violentum venium,nigris oculis decoraputUa.

llla vtrogravidafacla, ptperitfortesfilios.

Orthum quidtmprime cantm peperit Gerjoni.

Ittrum fecundoediditpartu immenfum, dirum,

Cerberum crudivorum, VlutonU canem magna voce,

Quinquaginta capitum, impudenttmquefortemqut.

Tertio, Hjdram rurfusgenuitptrniciofam

Lernaam, quam enutrivit Dea albis ulnis luno,

Implacabiliter trafcens Hercttlu

Ac iUam quidm lovisfilius occidit favo ferro

Ampbitrjoniades, cum betticofo lolao,

Hcrcults, ex confiliis Mintrva Agelaa.

Tumipfa Chimaram peperit, Jpirantem ttrribiUmigntm,

Trucemque, magnamque, pernicemque, validamque.

lllius erant tria capita: unum quidem terribilis leonii,

AlttrumcapeUa: tertium veroferpentisrobuftidraconis.

Ante Uo,pone vero drac», in mtdio auttm capra,

Horrende efflans ignis vim ardentis.

Hanc quidtm regafus cepit, ejrftrtrtuus BeUerophontts,

lllafanc Sphingm exitialem peperit, Cadmeitpernicicm,

H i Ab


1I


DEORUM GENERATIO. 117

jbOrthofubacla: Nemeaumque leonem,

Quem luno cum enutriviffet, lovu veneranda uxor,

In locisfertilibus coUocavit Nemea, cladem homimbus.

Ibifane hic commorans, damno afficiebat homines,

ImperamcavernoftNemea, atque Apefanti.

Sed ipfum robuflus domuit Hercules.

Ceto vero minimum mtu, cum Thorcyne amore mixta,

Teperit gravem ferpentem, qui obfcura in latibulu tcrra

linibus in amplis aurea mala cuflodtt.

Hacquidem Cetus & Thorcynis foboles efl.

Tethys autem Octanoflumina peperit verttcoft,

Nilumquc,Alpheum^,& Eridanuprofundos vortices habente,

Strymonem, Maandrumque, & iflrum puUhriftuutn,

Phaflnque, Rhefumquc, Acheloum limpidum,

Neffumque, Rhodiumquc,H*liaimonemqut Heptaporttmque,

Granicumque,&ts£fapum, divinumquc Simoenta,

Teneumque, & Hermum, amoeneque fluentem Cdicum,

Sangariumque magnum, Ladonemque, Partheniumque,

Euenumque, & Ardefcum, divinumqtie Scamandrum.

Tcperit quoque fllias fltcras, qtta per terram

Viros a teneris educant, ttna cum Apolline rege,

Btfluminibus: hanc vero a love fortem habent,

Tithoque, Admeteque, lantheque, Eleclraque,

Dorifque, Prymnoque, & Vraniaforma Deam referens,

Hippoque, Clymeneque, Rhodiaqtte, CMroeque,

Zeuxoque, Clythieque,ldyiaque, Paflthoeque,

Tltxaureque, & Galaxaure, amabilifqtie Dione,

Melobofifque,Tho'eque, &venv.fla Polydora.

Cerceifque indole amabilis, plutoqne magnis oculis,

Terfeifque, laniraque, Acaflcque, Xantheque,

H 3 Tt~


nS H e s i o D i

TltTioutj r ifotosx, Mtvt&u r, EvfUTat rt,

M~n? T', Eupuuojuij T6, TsAeo&V T6 XfOHSflSWA©*'

Kejnni) T', tiaiti rt, >(gj IfitfOiosx KaAutj/J*

HvSdfti n, Tw'^»j TI ^ &'fjtu> siwfon tv 360

KX\1TV%, »J itjrQiuv crCS < P e ? £5 *' 7 '' 'S** oimoton,

AuTKf .

Ka\ No'irv, c* «AOT»JZ< 9*? 9**


DEORUM GENERATIO; ii9

Tetraaque lepida, Meneftboque, Europaque,

Metifque»Eurjnomeque,Telefthoquecroceopeple:

Crijieque, Ajtaque & amabilis Caljpfo:

Eudoreque, Tjcheque, & Amphiro, Ocjrteque:

IX Stjx, qua ipfarum exceUentiffima eft omnium.

Atque ha Oceano & Tethjdeprognaufunt,

Grandiores natufilia. multaquidemfunt&alia.

Ter miUe enimfuntceleresfitu Oceani,

Quafanedtjperfe terram, & profunditates lacus,

Taffimpariter incolunt, Dearum fplendida proks.

Totrurfus aliijkvii cumftrepitufluentcs,

Filii Oceani, quospeperit veneranda Tethjs:

Quorum norntna diftcile omnium mortalem virum proloqui.

Sedftngulatim noverunt, quicunque circumhabitant.

Thia praterea Solemque magnum, lucentemque Lunam,

Auroramque, qua onmibus terreftiibus lumenpubet,

Immortalibufque Diis qui coelum latum tenent,

Genuit, congrejfa cum Hjperione in amore.

Crio autem Eurjbia peperit, per amorem mixta,

jftraumque magnum,PaUantemque,praftantiJftma Dearum,

Verfenque, quietiam omnespraceUebatperitia.

Aftrao vero Aurora ventospeperit violtntos,

Celerem Zephyrum, Boreamque rapidum,

Et Notum, in amore cum Deo Dea congreffa.

Toft hosvere AurorafteUamgenuit Luxijerum manegenita,

Aftraque fulgentia quibus ccelum cinclum eft.

Styx vero peperit Oceanifilia, PaUanti mixta,

Zelum&Nicen,Jormofam in adibus,

Et Robur, atque Vim, praclaros genuit filios,

Quibm non eftfeorfim a leve dam m, nec uUafedes,

H 4 NCIJM


jto H E S I O D C

Ou/ 0V0V»«TTTfD [*tj xeivaic §tac ijyt[*ov&{

A'Z\* ouei ittt(>' ZtjVi f&atfOKivitw iSpjtotiiviju.

ift y% i&hdjo* ZTO| *Qdil&t il'xicw!vt],

H > (toik w,OT«sjwvTKf O'Au/xwi@-«'ftf07niWf 390

tifavoiriss oxotAtocri $&ts U ftxxfiov oKoftvmv.

l3m J['y os otv [4$ «0 9«« v Ti7jjo7 lUo^a/TO,

Mqitv "&m$ouffeiv ytggtwvy itftlw j) »C«SBV

Ii$ifJfa Zu? TBOTIM©-* j« JMST' a%v.voiiuiat 9eofcrj.

Tov J[' e


DEORUM GENERATIO. Ixi

Hequevia, qna non illis Deusprait:

Sed femper apud lovem graviter tonantemfedem habent.

Sic entm confuluit Stjx incorruptibilis, Oceanifilia,

Die illo, quando omnes Oljmpiusfulgurator

Immortales vocavit Deos adaltum coelttm.

Dixit aute, quodquifquis unafecuDeorum contra Titanespu-

Nullife ademturum pramia,fed honorem quemque (gnet,

Habiturum, quem antea inter immortales Deos.

lllam etiam dixit qui honoris expersfueritfub Saturno & im±

Adbonoresac pramiaproveilurum, utfaseft. (munis,

Venit antem prima Styx incofruptibilu ad Olj/mpum

Cum fuis fihisfui per confilia patru.

Ipfam vero Iupiter bonoravit, eximia quoque dona dedit.

lpfam enim conftituit Deorum magnum utfit jusjurandtim,

Tilii autem diebus omnibusfui inquilini utfint.

Similiter etiam omnibus prorfus, ficutipoUicitus erat,

Perfecit: ipfe autemprapotens eft, atqtte regem agit.

Phocbeporro Cai perjucundum venit ad torum.

Gravida verofacta deindc Dea Dei in amore,

Latonam ctruleo peplo peperit blandam femper,

Mitem hominibus atque immortaltbus Diu,

Suavem ab initio, inprtmis hilarem intra Olympum.

Genuit infiiper Afteriam claram, quam olim Perfis

Duxit in amplam domum, fiia utfit uxor.

llla autemgravidata Hecatenpeperit, quamfuper omnes

lupiter Saturnius honoravit: dedit vero eijplendida dana,

Voteftatem ut habeat terraque & injrtigifert maris.

Imo etiam JleUigero in cxlofortita eft honorem,

Immortaltbufque Dtis honorata eft maxime. «

Etenim nttnc quando alicubi aliquis terreftrium hominum

H


iii H E S I O D I

JifJttY liggcK&hd %$ vofjtov lAtHnomq,

KIJCAIJOWEXOST&IT mtitojrioltcarfio ttym

P'«o» [*»K, u ITO


DEORUM GENERATIO. iij

Taciensfacra honefta fecundum patrios mores expiat,

lnvocat Hecaten: ingent vero tumfequitur honor

TaciUime, cujus benevola Deafufcipitpreces:

Et iBi divitias largitur; namfacultat ipfiadefi..

Ouotquot enim Terra Caloqueprognatifunt»

Et honoremforte acceperunt, ifitrum habet fortemomnium.

NequequicquamipfiSaturnimpervimademit,ntqueprivavit

Torum quecunque fortita eft Titanas inter priores Deos.

Sed habetficut prm ab iniitofaSta eft diftributio.

Nec quia unigenita, minorem Deafortita eft honorem,

Tx poteftatem tam in terra ac ccelo, quam in mari:

Sed infuper multo magit, quoniam lupiter honsrat tpfam.

Cui vero vult, magntftu prtfto eft, atquejuvat.

Inque concione inter homines eminet, quem vomerit.

Atque quando 'ad beUum perdens-viros armantur

Viri,tumDeaadeftquibmvoluerit, >

Viftoriam prompte ut prabeat, & laudem porrigat.

Inque judicio reges apud venerandts fedet.

Bona infuper quando viri in certamine colluclantur;

Ibi Dea & illu prafto eft, atque juvat.

Qui vero vicerit virtute & robore, pulchrum prtmium

Tacilefert, latufqueparentibmgloriam dat.

Bena item equitibm adeffe, quibm voluerit:

2t hii qui mare tempeftuofum ftcant.

Votaque faciunt Hecata, & valdefonanti Neptuno.

Tacile etiam pttdam incljta Dea dedit copiofam,

Tacile vero abftulit apparentm, volensfaltem animo.

Bona praterea inftabulit cum Mercurio pecus augere,

Armentaque boum,gregefque, &greges magnos caprarum,

Gregefqttt lanigerarum ovium, animofaitem volens,

Ex


114 H E S I O D I

E'| oAfywv $&{) *


DEORUM GENERATIO. ue

Ex paucis copiofa, & ex multis pauciora reddit.

Adeofane etiam unigenita ex matre exiftens,

Omnibus inter Deos honorata eft muneribus.

Fecit autem ipfam Saturnius alumna juvenum, quipoft ipfam

Oculis ajpexerunt lumtn multa contuentis Aurora.

Sic ab initio nutriens filios: atque hifunt honoris.

Tihea autem compreffa a Saturno, peperit iUuftres Itberos,

Veftam, Cererem,& lunonem aurea calctytmtnta habtnttm,

Tortemque Vlutonem, quifub ttrra domos incolit,

lmmite cor habens, & valdt fonantem Neptunum,

Iovemque fapientem, Deorumpatrem atque hominum,

Cujus & a tonitru concutitttr lata terra.

Atque iftos quidem deghttiebat Saturnus magnut, qukunque

Ex uterofacro matris adgenua venerat:

HdC agitans > ne uUus clarorumfiliorum Cali

Alius inter Immortales haberet regium decus.

Audierat enim ex Terra, & CcelofttUis micante,

Quodfibi fatale effetproprio a filio domari,

Quantumvis robufto exiftenti,JovismagniperconJilia.

ldeo% hic non vanamfpeculationem habuit,fed inftdiasftruens

Tiliosfuos devorabat: Rheam autem tenebat luclusgravis,

Sed quando jam Iovem erat Deorum patrem atque virorum

Taritura,jam tum charis fuppltcabatpareniibus

Suis,Terraque, & Coelo fteUato,

Conftlium ut cenferrent, quopaclo occultaret pariens

Tilium charum, poffetque ulcifci furias patris fui

Contrafilios, quos devorabat ingens Saturnus verfutus.

llli verofilia dilecls aufcultarunt & morem gefferunt,

Et ei commemorarunt, qmcunque fatis conftitutum effetfieri

Circa Saturnum regem, &filium magnanimum.

Mife-


ti6 H E S I O D I

IiifA$>tw d\ k Awc7ov, Kf IJTDJ Iff wiov« S7,fjtor,

OVs-iV »f' OVAOTKTB» TtcuSuv ifjueZKe TJK.OSJ,

ZIW* fjtiycw T /K5}O o. iSi%ette Teutt, mKtiftj

Ket]rt) [c*] «ifpefij tggtQifjfi/j ci-n^/lsiiJ^jen TE. 480

]fvS«f4 Tx/o tyifvm $elu> 2-fgfs w'x5 fdt\ouvcuit

Tlpeetlw I. Aux7ov x^vvj/sv «/_ I ;t iyttdt^ite vt\SWJ,

2,%it>\it&-' s-i" c*o'ijot /tt$


DEOR.UM GENERATIO. 117

Miferunt autem in Ljftum, Crett adpinguem populum,

cum minimum natufiliorum ejfet paritura,

lovem magnum. bunt quidem ipftfufcepit Terra vafla

In Creta lata educandum & enutriendum ab infantia.

Tum quidem pervenit ferens etUrem per noftem nigram,

Trimum ad ipfam Lyftum: abfcondit auteipfum manibmpre-

Aniro in excelft, divinafub latebris terra > (henfum

v£gao in montt denfo fjbofo.

Huic autemfafciu involutum magnum lapide in manus dedit

Ceelifilio, prapotenti Titorum priori regi.

Quem tum arreptum manibus,fuam condidit in alvutn

Mtfer; nec cogitavit animo quod fibi in pafterum"

Fro lapide fitus filius inviilus & fecurus .

Supereffet, qui ipfum mox ejfet vi & manibus domitum

Ex henore expulfum,ipfeque immortalibusejfetimperaturut.

Celeriter autem deinde robur &fortia membra

Crefcebant illius regis: revoluto autem anno,

Terra confilio aftuto circumventut,

Suamfobokm iterum emiftt magnus Saturmts verfutns»

Viclus artibus ac vi filiifui.

Trimum vero evomuit lapidem, ttltimo devoratum.

lllum quidem luptterfirmiter defixit in terramjpatiofam

Tjtho in divina» in anfraclu Parnajfi,

Monumentum utjit in pofterum, miracumm mortalibm ho-

Solvit verepatruos noxiis a vinculis (minibus.

Coeligenas, quos vinxerat pater ex amentia.

gui ipft tetuleruntgratiam beneficiorum>

Dederuntque tenitru, atque candensfulmen,

Etfulgur; qua antea immanis terra occultavcrat:

Qutbus confifus, mgrtalibm atqtte immortalibm imperat.

T-uel-


llS H E S I O D I

KKpkw «4'lVtsswV Jcas»uV


DEOR.UMGENEB.ATIO. 11$

PutUamporro lapetuspulcbram Ocetnidm

Duxit Cljmenen, & eundem lecTum confcendit.

lpfa vero ei Atlantm magnanimum peperitfilium:

PeperitpratereagloriapnJigneMencetiumyatfy Prometheum

Vartum, verfipellem: ftultumque Epimetheum,

Qmnoxaftatimab initiofuit hominibus inventoribus rerum.

Primusenimlovisfitlamfufcepitmttlierem

Virginem. flagitiofum vero Menoetium latevidens lupiter

In Erebum detrufit,feriens ardenti fulmine,

Propter improbitatem & fortitudinem infolentem.

Atlts vero ccthim latumfuftinet dura ex necejfitate,

linibus in terra, e regione Hejperidum argutarum

Stans, capiteque & indefejfis manibus.

Hanc enim ipfifortem deftinavit prudens Iupiter.

Ligavit verofirmifftmis compedibus Prometheaverjutum,

Vtnculis durismediam incohmnamajfigens.

£t ei aquilam immiftt expanfis alis: atterum btc hepar

Comedebat xternum: quin ipfum crefcebat tantum ubique

NocJtt, quantum toto die ediffet extentas alas habens avis-

Hunc quidem Alcmenaformofie fortis filius

Hercules occidit, malam veropeftemprofligavit

Ab lapetionida, & liberavit ab agritudine:

Noninvitoloveoljmpio in alto imperante,

QuoHcrculvs Thebisgenitigloria effet

Majoretiam quam antea,fuperterrammultospaJcentem.

Ob id itaque veneratus bonorabat prackrum filtum.

Bt, acetjuccenfens, remifit iram, quamprius habuerat,

Eo quod contendiffet confilio cumprapotenti love.

itenim quando dtfceptabant inter feDit mortalefque homines

Mecona, ibi tttm magnum bercm volente anitno

1 Divi-


IJO H E S I O D I

&.xos*$u@r' 7rtx$>i>ti, A»oV vo'ov i%ec7m(pfoxuv»

Tu p%j yS aufiKoK ti ngjj e/xa§c movi Stiftu

f.'v fivu xctii%xt, xecAuvJ/an; ^xfe^' j3««y

Ty J[' cwr osiec K&KOI j3oas


DE ORUM GEKERATIO. 131

Divifum propofuit, loris mentemfaUens.

Nam bat quidem parte carnefy & intejlina cumpingui adipe

ln pelie depofuit, tegens ventre bovino:

lnalterarurfumoffaalbabovu,dolofaarte,

Site dijponens recondO.it tegens candtda arvtna.

UmquttumipfumaUocutmtfipaterbominum^Dtorumquti

Uptttonida omnium illufiriffime regum,

O amtce, quam miquepartitm esporiwnts!

Sic dixit lattnter eucarpens lupittrptrpttua conjthafcitns:

Huncrtcifftm alloquutm efi Promttbtm vafer,

Tacite arridens: (deloft autem mn immemor erat artii)

lupiter gloriojfffimt, maxime Dtorumfempiternorum,

Harum eligeutram tibi inpeHoribm animmfuadet.

Dixitfane doloja cogitans. lupiter auteaterna confitiafcittts

Cognovit certe nec ignoravit dolu:mala auteconcipttiat anim

Adverfm bomines mortales, qua & perficienda trant.

ItAnibm vero bic utrifquejufiulit album adtpem.

Irafcehatur autem mente: ira vero ejm occupabat animum,

Vt vidit offa alba bovis, dolofa arte.

Ex iUo tempore DiUfuper terramgtnm homirium,

Adolent offa alba tdoratis in aris.

Hunc autem valde indignatm aUocutm efi nubicogm lupiter:

lapetipnida,fuper omnesfapiens,

Oamict,nondumfaHtdoloftoblitmtsarti$.

Sic dixit irapercitm lupiter aterna confiliafcitns.

ExiUotemportdtincepsdolimemorfempcr,

HondabatmiferisigneminfatiabUem

Mortalibm hominibm, quifuper terram habitant.

Sed ipfum decepit bonmfilim lapeti,

furatm indtmiti ignis tminm apparenttmfplendortm

I 1 m


IJI H E S I O D ^ ,

E'v x5i'A« vdfi%w. Sxxtv d\' xggt v«o3. Ju/xoV

Zlw" v\l*€f.tf*iiluj> i%o/\wwmtn. 570

Tcutjs fi fVfatKxosi \cn, X tt U-t°&©' A.i mtleJ. 580

T>Thd if se?%>!,

Gcuiuotntiy £woTmv ioiHSTtt


DEORUM GENIRATIO. i3j

I» concavdferula. momorditveroinanime

lovem in alto tonantetad ira vtro ipjius animus commotus tfi,

Vt vidit inter homines igniiprocul apparentemjpkndorem.

Trotinus atttempro ignefiruxit malum hominibus.

£ terra enim conformavitperquam celebris Vulcanus

Virginiipudicafimulacrum,Saturnii confilio.

Cinxit vero & adernavit Dea cafiis eculii Mmerva

Candida vefie: capiti vero calyptram

lngtnioftfaclammanibusimpofuittmirumvifu:

Circum vero ei ferta recensflorentii e ftoribus herba

Amoena impefuit capitt TaUas Minerva:

Circumque ei coronam auream caput pefuit,

Quamipfefectrat incljtus Vulcanus,

Blaborans manibui,gratificans loyipatri.

In hac arttfictofa multa calata erant, mira vijut

BeUua quas Continemplurimas alit, atqttt Mare,

BxiUismultas intapefuit. graiia vero rejplendebat magnt,

Mirabilis, animanttbus enimfimtles erant vivis.

Caterumpofiquam effecit pukrum maktm,pro bon»

Bduxit ubi alii trant Dii atque homines,

Ornatugeftientem cafut PaUadiifortipatrtprognata.

Admiratie dutem cepit immortaleftfa Deos nwtakJJL homines,

Vbi viderunt dolum txitiofum, inexplicabilem heminibus.

Ix iUa enimgenus efi mulierum ttnerarum.

Ittius tnimperniciofum eft genus fyfexus mulierum,

Nocumentumingens mortaks inter homines habitant,

Perniciofa paupertatis non comites,fed hixus.

Ac veluti cum in alveariis teclis apes

Tucospafcunt, malorum participes opcritm,

lUa quidtm ptr totum diem adfokm occidtnttm

I 5

Dim-


ij4 H E s i e D i

jffioliien cnr-Wsen, TtbSat n KyeJoc /\d/nec,

O/ J[' tvltcS-t U^/IOVTIS i"mfi$'i*A X$


DEORUM GENERATIO. IJJ

bturnt Uborant, &faciuntfavos albos,

At iUi intus ptrmantntts coopertit in alvearik,

Alienum laboremfuum in vtntrem metunt:

Similiter viris rem malam mortalibut mulierts

luptter altitonans dedit,pmicipes operum

Mokfiorum. ahud vero prabuit malum fro bono

Qui nuptias refugiens, & laboriofa opera mulierum,

Non uxortm ducere vtlit,gravem vero attigerit feneilam,

Caret quafeneclutemfoveat: ftnonftne optbm

Vivat, mortuipoffejftonem interfe dividunt

Xemoti cognati. eui vero ntiptiarumxonditiocontigerit,

Tudicam vero habuit conjugem » fapientem, ,

HuicperpetM malnm cum bono certat.

Qui veroadcptusfueritnoctntisgtnerisfoeminam:

Vtvit inpecloregefiansperpetuum marorem

Animo & corde, & immedicabik malum efi.

AieononlicttlovisfaUtreconfiliumtnequeeffiigere.

Neque enim lapttionidts nuUi injuritu Promttheus

lllius evitavit gravem iram, fed ntajfario

Quamvis multifiium exifientem, magnum vinculum coercet.

Briareo vero ubiprimumpater iratus tfi animo,

Cottoqut atqut Gyga, ligavit forti vincuto,

Tortitudinem immanem admiratus, atque etiamformam,

Et magnitudintm: coUocavit autemfub terram latam,

VbiiUi dobrts habtnttsfub terra agentes,

Stdtnt in txtrtmaplaga, magna infinibus Terra,

Vfqut valde mcerentes, corde tnagnum luclum habtntts.

Std ipfos Saturnius atqut immortalts t>ii alii

Quospeperit puUhricoma Rbta Saturni in amore,

Terrt confxliit rtduxerunt in luctm iterttm.

I 4 Iffa .


J3


DEORUM GIKIRATIO. J37

Ipfaenim eis cuncla prolixe recenfuit,

Cum tllis vicloriamque &Jplendidamgloriam accepturos.

Diu enimpugnarunt, laborem animum cruciantem habentes.

Titanefque Dii, "quot e Saturno natifunt,

Contrafefe mutuo per validaspugnas:

H» quidem ab alta Othry, Titanesglorioji,

llli vero ab Olympo, Dii datores bonorum,

Quospeperit pulchricoma Rhea Saturno concumbens.

lUifane tuminter fepugnamanmum excruciantem habcntes,

Continuepugnabant, decem totos annos.

Neque uUus erat contentionis gravis txitus, nequejtnis

Neutris: tqualiter autemjinisextendebatur belli.

Sed quando jam iUisprabuit congruentia omnia,

Neclarque ambrojiamque, quibus Dit ipft vefcuntur,

Omnium inpecloribus accendebatur animusgenerofus.

Vbi vero neclar comederunt & ambroftam amabilem,

lam tum ipfosjic affatus ejipater hominumque Deorumqut:

Audite me, Terraque & Cali incljti liberi,

Vt dkam quamt animus in pecloribus jubet,

lam enim admodum diu adverjinobis mutuo,

Tro vicloria & imperio pugnavimus dies omnes,

TitanefqueDii, & quotquot e Saturno fati fumus.

Vos vero magnamque vim & manas inviSas

Ofiendite Titantbus contrarii inpugna gravi,

Memores amicitia placida, quibus perpeffts

Ad lucem redseritis molefio a vinculo,

Nojira per conjilia, a caligine ebfcura.

Sic dixit. iUuvero rttrfum excepit Cottus irreprehenfibilis:

Vemranie, non ignota loqueris: fed & nos

Scimus, quod exceUas prudentia & inuUttlu»

I 5 DtpuU-


N

«j8 H E s i o » f

A'AxWfj of e^tivovai


DEORUM GENXRATIO. ijj>

Depulfireimmortalibus damnifuifti hornendi.

Tua veroprudentia ab caligwe opaca

Xetro iterum acerbit a vinculis

Venimust Saturnifili rex, qua noUemw.pafft.

ldeoque nunc intento animo, &prudenti confilio,

Vindicabimut vefirum imperium in gravi confliclu,

Tugnantes cum Titanibusper acriapralia.

Sic dixit. collaudarunt vero Dii datores btnorum,

Sermone audito. beUumverocupiebatanimm

Magis etiam quam antea: pugnm vero arduam ciebant

Omnes,f


140 H _• s i o _ I

Ou_" x£ tit Z-JV 1%tv iov $>tX2r>y «1%» vurxje

_i_W,* fjfifi U%>t TSNIWTO iViS, tyn.it Tl TlictJW»

Qouvt fiilw. xftvths d\' t»fi' XTC Xf^tvS t\i' tftit»S ifjtel%ov1o S^K^Ti^is^trfAlvnc.

0*dX »(>' bii-ne.iartitri fixxjw && i f* e * eu ' iy^Qjf^*

KO'T](_>* 7i, ipjxfitos 7i, ru_*;_ T' otx1@>mKi[*ete.

0'ifX Tgyi»j>_


DEORUM GlNIRATlo". I4I

Vfequefane amplius lupiter cohibebat fuum robur,fedipfm

Statim robore implebatur animus, & omnem

Exeruit vim. fimul etiam a cctlo atque ab Oljmpo

Tulgurans incedebat ajftdue: fulmina autem

Celerrimeuna-cumtonitru&fulgurevqlabant

Manu a robufia, facramfiammamctrcumvolventu

Crebra. circum vero terra alma reboabat

Ardens: crepitabat vero undique igne valde magnafjlva.

Fervebatvero terra tota, & Oceani fiuenta,

Tontufque immenfus. circumdedit autem calidus vapor

Titanes terreftres: fiammavm adatrem divtnumpervtnit

Magna. oculos verovifuprivabatquantumvisfortium

Splendor radiansfulminifquefulgurifque.

incendium autemagnucorrtpuit Ertbu:fimile autevidtbatur

Oculisafpicertt,acauribusvoctmaudirit, (acfiquucora

lodcm modo cum olim & terra & ceelumlatumfuptrnt

Appropinquabat. talis emm maximus firepitut txcitabatur,

Hac quidem diruta, illo autem ex alto diruentt.

Tantusfragor erat Diispugna tonfligentibus.

Simul quoque venti motumquepulveremqut cumfirepitu tx-

Tonitruqutffulgurque, & ardtns fulmen, (cttabant.

Tela lovis magni. fertbant autemfiemitum cUmoremque

ln medium utrorumque :ftrepitus autem ingens excitabatur

Stupendapugm: robur autem exerebatur operum.

inclinata vero eftpugna. prius vtrofibi mutuo immmentts,

lortiterpugnabant infortiprtlio,

lUi vero interprimospugnamacrem citbant,

Cottufqut, Sriareufque, Gj/gefque infatiabiHs btUi.

Uifane trecentas petrat robuftis e manibus

ititttbamjrequentes: obumbraruntamem jaculis

Tita-

/*"


141 H i s i o D i

Tfdwetf *£*/} cw ($ tianJ ;fcV«? «Jtyuo J«V

Ui/*$nw, jrjif itefjtoXmv b> "Hgyat,hkomv tSviawi,

Nixij


DEOHUM GlNERATlO. I4J

Titanoi: atqtte bos quidemfub terram longepattnttm

Miferunt, & vinculii molefiis aUigarunt,

Vincentes manibm,fuptrbts licet txiftentes,

Tantum infrafub terram, quantum calum diftat a terra.

Far enimjpatium a terra in Tartarum caligmofum.

Novem enim nocles ac diesftrrea incus,

Calitus dtlapfa, dtcimo die ad terramperveniret:

Novem rurfiu ntcles & diesferrea incw,

Bx terra dtfcendens, decimo die ad Tartarumperveniret.

Qutm ckcaferreumfeptum du&uefi. circum vtro ipfitm nox

Triplici ordmefufa eft circa collum. fedfuptrne

Terrt radicesfunt & inftucluofi marii.

lUic Dii Titamsfub caligint obfiura

Abfconditifunt, confiliislovii nubicogi,

loco infqualido, vafiaultima terra.

Hii non txitmpatet: portat vero impofuitNeptttnut

Ttrrtas: murus etiam circumdatm utrimque.

lUic Gjgts, Cottufque, & Briarem magnanimut

Habitant, cufiodtsfidi lovii Mgiochi.

ibidem terra tenebricofit, & Tartari caliginofi,

Fonttqut infruSuofi, &califieUigerit

Ex ordine omnium fontes &finesfunt,

Jdelefihfqudlidi, quos oderunt etiam ipfi Dii:

Hiatusmgtns. necverototo integro anno

Solum attingeret > ubiprimumportai intra venerit.

Sedfane buc & iUucferret impetuofapreceUa

Molefta: horrendumqueetiamimmortaUbmDiu

Hot monftrum: & noftis obfiura dtmus herrenda

Stans, mbibus obttfta nigrii.

Has ante lapetifilmsfufiinebat calum latum,

Stans,


144 • • __ H $ s i o D 1

E's»f-jV, JtecfaAjf 7» ^gtj dvMfidt^in %ifiocnv

A!ffu\»j A«? vrfJfitiiBV, due&dffyjon uiywi iSdv

XctKXMV. lj/*JjoS«'_» X«St€»J0t7K VfepjAtJ KiKOiA\)fJl.fiS/J*l *)tfOeiSet.

E*v9w {J NWMW itouSts iftftvijs OIKI' i%p


DEORUM GINUATIO. I4J

Stans, caftteque & indeftjfu manibus

lirmiter, ubi Noxque & Dies prope tuntes

Stftmutuo comfeUabant, alternis fubtuntts magnum limeh

Tirreum. htc quidtm intrat, iUa verofaras

Igreditur, ntque unquam utrafqtte domtts intus cohibtt:

Sedfemfer aUtrafaUtm extra domum exifiens,

Terramfufer movetur: altera rurfum in domo exiftem,

Pxpeclat fiii temfus itineru, donec veniat.

Hac quidtm terreftribus multa cernens lumtn habens,

lRa vero Somnum in manibus, fratrtm Mortu,

Nox noxia, nubt tecla atra.

lbi autemNettuobfcurafilii domus habent,

Somnus & Mors, graves Dii: neque unquam eot

Sol lutidus intuetur radiu,

Calum fcandens, nee calstus defcendens.

Sorum alter. quidem terramque & lata dorfa marit

Quietus fercurrit & flactdus bominibus.

Alterius veroftrreum quidem cor, sareum vero ei feitus

Crudele in fwordiis: tenet autem quem frtmum arrifuerit

llommum: boflis vero etiam immortalibusDiis.

lUic Dei inferi in anteriore farte tdes rtfommts,

Tortifque Plutonis& ttrribilis Proferfina

Stant. Horrendus autem canis proforibus cuftodit,

Savus. artem autem matam habet. intreeuntes quidem

Mulatur fariter caudaqut & auribus ambabus:

Exire vero rum iterum fermittit denuo, fed obfervans

Devorat, quemcunque frenderit extra fortas euntem

lortifque Plutonis & terribilis Proferfina.

ibidem habitat abominand* Dea immortahbus,

Horrehda Stj/x»filia reciprocantu Occani,

K Maxi-


I4


DEORUM GJE^ERAtlQ. ' 147

Maxima natu. feorjum vero a Diis ineljtas tdes incoht

JngentibusfaxUfuperne teclas: circum vero quaqut

Cohtmnis argenteis adcotlumfirmaufunt.

Raro vero Thaumantisfilia pedibus velox Iris,

Huncii caufa verfatur fuper Ixta dorfa maris,

Quando lis & contentio inter Debs exortafuerit.

Etfanequijquismentiaturcocleftesdomostenentium,

lupiter tulrim mitterefolet Deorumagnujusjurandutttferat

£ langmquo in aureo vafe aquario celeberrimam aquam

Trigidam, qua e petra deftiUat alta

Excelfa. multum verofubtusterramfpatiofam

Efacroflumineflmt ptr noclem nigram,

Oceani cornu. decima veropars attributa eft/

Uovem qtiidem ctrea terramque & lata dorfa marti

Vorticibut argenteu intortus in mare cadit,

Vna vero expetraprofluit, magnum damnumDiiSi

Quifquis perjurmm hbans peieravertt

Immortalium, qui tenent verticem nivofi Oljhtpi,

lacet Jpiritus expers integrum per annum 1

TSeque ambrofia & netlarisfruitur

Cibo, fedjacet non rejpirans, & mutus,

Stratit in lettis, malus autem veternus dbtegit.

Stdpoftquam morbo defuntlus eft tnagnum per attnum,

Alia ex alia excipit moteftijfima arumna.

Uovennio autem a Diis feparatur aternitt

Ne^unquaadconfiliiiitteimducuiisverfaturine^adepulat,

Novem tetit annis: decimo tandem verfatur iterum

ln caetibus immortalium, qui cetleftet domos incolunt.

Tale itafyjusjuranduconflituerunt Dii Stjgisperenneaquam,

Antiquamiftam,qustranatvaldeafperumlocum.

K * '*»


I48 H E S I O D I

E^S» D W JvoQttffy Kjij ToteTitfX >}'epo'ev7©*,

~lov\n r a^vyyaio Jrjty liggtvS *'fl=po'ev7@*,

E'|«'»jf Wv7»v -myeui ^et) UHggtr toxnvy

X'eyethi', dJfcotv&y to, TI st/ytxo- tytointe. 810

ttv^nit fjtetffjtetfteti n TwtMirK&j X*tot& *


DEOKUM GINIRATIO. 149

lbi autem terra caliginofe, & Tartari obfcuri,

Vontique infiuiiuofi, & califleUati,

Ex ordine omniumfontes &fints funt,

MolefthfquaM, quos oderum ttiam Dii tpfi.

lUicfplendidaqueporta, &treumiimen

Immotum, radicibm longis compaftum,

Suajponte natum. antt illud vtro extra omnes Dett

Titanes habitant, ultra Cbaos caligint obdutlum.

Ctterum vaUe tonantis lovit inclj/ti auxiliarii

Domwincomntin Oceani fundamentis

Cottus atque Gyges. Briamm quippefortem exiftetttem

Gentrumfmmfecitgraviterfitmtns Neptuntu.

Deditautem Cjmopoliam, ut ducdt in uxorem,filiamfuam.

Aft ubi Titanes e Coclo expulitlupiter,

Minimum natu peperitfilium Tjphoium Ttrra magna,

Tartari in amort, per aurtam Ventrtm.

Cujus manmquidtmfmt obrobur occupata,

Etpedes indefejft robufti Dei: ex bumeris vtro ti

Erant centum capita ferptntis, bornndidraconit,

Linguis nigrit lambentia: praterea ex oculis ei

Admirandis in capitibusfubfuperciliis ignis micabat-:

Omnibus autem excapitibus ignisflagrabat cernentis.

Voces quoque in omnibus erant borrendis tapitibus,

Omnigenumfomtum emittentes ineffabilem. interdum enim

Sonabant ,utDiis intelligere liceret: interdum rurfum

Tauri valdt mugientis 'robore indomiti vocemferocis:

lnterdum rurfus leonisfavum animum babentit:

Interdum rurfum catulisfmilia, mira auditu:

Interdum veroftridebat, refonabantque montes alti.

Etfant eveniffet res intvitabilit dit iUo,

K J Atque


150 . H E S I O D, I

Koti Kiv oyt bv^totin nj*) oifytvotrcKnv VVU%UOIO ow&•*}


DEORUM GHNERATIO. 151

Atque ipfe mortaltbm & immortalibm imperaffet,

jStfiftatm inteUexijfet pater bominumque Deorumque.

Graviter autem intonuitatqucfortiter•. circum vero ttrra

Hotrende tdidit Jragerem,&caelum latum fuperne,

Tontujque & Oceanijkxm, &infima lou terra.

fedibm vero fttb immertalibm magnm contremuit Olympm

Infurgente rege: ingemifcebat autem tellm. -

Ardor autem ab utrifque occupabat nigrum ponttm

Tonitruque, &fulguris igne ab ifto immani,

Igneorumque tmbmum, &fulmtnis ardentis.

Tervebat autem terra omnis, & caclttm, atqtte mare.

Turebantautem circum litora undiquefluftm magni

impetua Deorum: concuffto autemfedatu dtfficilu oriebatur.

Ixpavit auttm Tlitto inferis mortuis imperans,

Titanefque fub tartarum deirufi, circa Saturmm exiftentes,

Ok inextinguibilem fremitum, & gravemconfliffum.

lupiter veropoftquam incitavitfuum robur,fumpJitquearma,

Tonitruquefulgttrque, & corufcansfulmen,

Tercufftt ab Oljmpo tnfiliens. circum vero omnia

Combujftt ingentia capitafitvi portenti.

Qaerum ubi ipfum vicit tilibtu percutient,

Cecidit mutilatus, ingemifcebat autem terra vafta.

Jlamma autemfulmine iclo profiliebat a rege,

Montts in faltibus opacis ajperis

Tercuffo. multa autem ac vafta ardebat terra

Vapore ingenti, & liquefcebatftanni inftar,

Quod arte juvenum & in magnumforamen babente catino

CalefatJum, velutferrum, quodfotidifftmum tft,

Montis in cavitatibm vtclum igne urente,

Ijqucfcii in ttrra divittafub Vulcani manibm.

K 4

s «


I y i H B S I O D I

__V oiggi TJ/XET» yeuet eihet mifoc eu$tiu%uuo.

P'/4V ic Tetg

No'/ fotTtT u TZUVOV (&otm)\6iiiu%u tjis oivetoretv,

Toutjc tPggtifAOirwjtio-iv, eKvfimtv dj'gvtmtZlw't

A"3WV«T_IV. 0' J i-finv «-'iitiotosxtt itfAoic. 88$.

Z-t-V j) 9««" (SetoiK&c mlceTlui


DEORUM GENIHATIO. 151

Sicptne liquefiebat terrafulgort ignis ardentis.

Abjecitautemipfumanimomoeftm in Tartarum vajlum.

Ex Tjpboeo autem ejl ventorum vis humidtJUntium,

Ixcepto Noto, Boreaque, & eeleri Ztpbj/ro.

Qmfane ex Diisfuntnati, bominibm magna utilitat.

Aft aliiftne ufu ventiinjpirant tnare,

Qui uttque incidentes in obfcurum pontum,

Clades magna hominibus gravi faviunt turbine,

Alibi autem altifiant, dijjipantque naves,

Nautafque perdunt. mali autem non eft remedium

Viris qui iUis occurrerint inponto.

lidem rurfum per terram immtnfamfitribm ornatam

Operajucunda corrumpunt humoprognatorum heminum,

pjepkntespulvereque & molefto palearumftrepitu.

Stdpoftquamfane laborem Dii beatiperfecerunt.

Cum Titanibm autempro honorepugnarunt vi,

lam tum jubebant regnare atque imperare,

Ex Terra conftlio Oljmpium Ute cernentem Itvem

Immortalibm. Hic vero inter iUos rite diftribuit munia.

lupiter autem Dtorum rexprimam uxorem duxit Mttin,

Jlurimum ex Diis edoclam, & mortalibus, bominibm.

Sed cum jam ejfet Deam cajiis oculis Minervam

Paritura, tum demum dolis ariimo decepto

Blandisfermonibm infuam condidit alvum,

TtUurisconfiliis, &CccUfteUati.

Sic enim ti confuluerunt, ne regium bonortm

Alius haberet lovis loco Deorum fempiternorum.

Ix hac enim infatis erarprudentts liberts nafci.

Primam quidem virginem caftis oculis apudTritonegtnitam,

Par habentem patrt rtbur, &prudens conftltm: >

K j ^ Catt'


N

ij4 H I S . O D I '

AVTOSP ,jr«T* tipyt itcui» $tuv f&cctnhi)» irtft dvo\uv

ifutHKtv ri^to%, xsarifi6»ov >]T_/J .^OV^'

A'»^»pyi fuv ZV


DEORUM GBNERATIO. I|J

Caterum deindefanefilium Deorum regem & virerum

Erat paritura, magnum animum habentem:

Sed illamfane lupiter ante infuum condidit ventrem,

Vt nempe ei indicaret Dea bonumque malumque.

Tofiea duxit ftltndidam Thtmin, quapeperit Horas,

Eunomiamqut, Dicenque, & Irenenflorentem i

Qua optra matura faciunt mortahbus bominibus:

Parcafque, quibus maximum honorem dedit prudens Iupittr,

Clothoque, Lachefinque, & Atropon: qua dant

Mortalibus hominibus babere bonumque malumque.

Tres viro ei Eurynome Gratiasptptritpulchrasgtnas babtnus,

Oceanifilia,ptroptabilemformam habens,

Aglaiam&Euphrofjnen, Thaliamque amabilem t

Quarum e palpebris amor deftillat contutntium

Solvens membra; jucundum vero fub fuperciliit ajpicmnt.

Porro bic Cereris multa nutrientis ad letlum venitt

Qtupeperit Prtferpinamformtfam, quam Pbtto

Piapuit fua a matre, dedit autemfapiens lupiter.

Mnemofjnen vero deinceps amavit pukbruomam,

Ex qua Muft aureis reticulis revinila nata funt

Novem, quibus placent convivia, & obkclatio cantiu.

Latona autem Apollinem, &Dianam fagittitgaudtnttmt

Suavijfimos liberos pra omntbus ccelicolis,

Peperitfane, v£giochi lovis amorimixta.

Pofiremam vtro lunonem floridam duxit uxorem,

Hac autem Heben, Majttm, & Lucinam ptperit,

MixtaamoreDeorum regi & bominum,

Ipfe vero ex capite, afiis oculis praditam Tritogeniatn,

Acrem) tumultum excitantemjucem exercitus, indomitam,

Vtntrandam: cuhlamorcfqueplacutrunt, btUaquepugntque.

luno


x$6 H B S I O D I

jrfptj o\' lf$ou$ev XAUIJJV C# QIAOTHU fjuySaK

Tuvom, (KW &C&W, K&l Vtt « fl-%tH9«Tjf)

E"x mzvjm lixyyai xfX-WjU-joov xgptitivav.

£K 4' AV«fi«7e/T»». Jfjitf ee/xJvjrjj tvvamyous 930

Tgjlruv dipvGl*is $/tro f*iyti' 0«. 3*** 03- »!?

nu0«4»" *^«v»«ss>%96 f*»»7«>i 4>' A ? *$. ^ y W

N«». >e UffI0S ^*» ^«foV 9«oV. euirvg A*f yfi

Vmrtfif K-9-p«* 4-6ov jytf AeT/uov .7JX7.V

A«v>_V» O"T' oivo*fuv 7WKIVXS xAov.«n j'pvx' «3«V«'T«V, jfpov As^f^ tiouvxQtlov.

Ketif*ti*f 4 *C^ •'* ^f*^*! * l>te $xi&f*ov «jV. 9 40

M«v9«»"' c* tyKontU Aiwvuew mhvytQix,

A'3»V«T-V 9'VJJTJT vt_? 4' oiuQortfoifcoieieiv.

A'AK(*Iwt) «X *.' *TixJf /-«'.u/ \tgaf.KKnti\w%

lAiy^So"' c# QIKOTHU Aios vf


DEORUM GENERATIO. 157

luno autem Vukanum inclj/tum, amori indulgens,

Peperit, {& vtresjmtendit, & tontendit cumfue marito)

Pru omnibtu artibus ornatum ccelicolu.

Ex Amphitrite autem & valde refonante Neptuno

Triton late potens natus efi magnm: qui marit

Tundum tenens apud matrem cbaram &patrem regtm

lncolit aureas ades, magnut Dem. fed Marti

Cljpeos dijfecami Venm Terrorem & Metum peperit

Graves, quique virorum denfas turbantphalanges

in beUo borrido, ««4 cum Marte urbes devaftantt,

Et Harmoniam, quam Cadmm magnanimm iuxit uxorem,

lori vero AtlantitfiUa Maia peperit glomfum Meuurium,

Traconem Deorum,facrum leclum confcendens.

Cadmifiua vero ei Semelepeperit clarumfilium,

tiem cumeo habens, Baccbum hilarem,

Immortalem mortalis: mtnt vero ambo Diifunt.

Alcmene veropeperitfertem Herculem»

Mixta in amore lovis nubes cogentis.

Aglaiam vero Vukanmpercelebris utroquepede claudicans

Minimam natu e Gratiit floridam duxit uxorem.

Sed aureo cftnt conjpicum Bacchmflavam Ariadnen,

ttliam Minois,floridam fecit cenjugem.

Hancvero ei inmortalem expertemquefeniifecitSaturnw.

Heben autem Alcmenapulchros talos habentitfortitfilim

HerculestperatHsluSuofiscertamimbm,

Tihamlovitmagni & lunonit aureis calceamentuutintu,

Tudicam duxit uxerem in Oljmpo nivofo:

Telix, qui magnofacintre inttr Deos confeclo

Habitat ilUfut & expersfenii omnibm dtebm.

Soliautem indefeffopeperitinclj/ta OceanU

' Perfeit


iy$ ti I S i O D I

Ilef «»if Kfyxtw TJ, «rj$ Aifjiiw /3


DSOR.UMGENER.ATIO. I*J

perfek Circenque, & ty£etem regem.

t/£'e'tes autemfilius lucem bommibus dantu Solit

Tiliam Oceani perfecli fluvii

Duxit, Deorum ex confihu, idjiampulchriigenkprtdkm.

Htc autem ei Medeampulcbros talos babentem in amort

Teperit fubaSa peraureamVenerem.

Vos qutdem nunc valete ccekftes domos tenentes,

InfuUque, & continentes terra, &falfus intus Pontus.

JSunc autem Dtarum genus cantafe blandtloqux

Mufa Oljmpiades, filut lovit t/Egiotbi,

Omcunque mortales apud vtros cubantes

Immortales pepererunt DtUfimiUm proUm.

Ceres quidem pmtumgenuit,prtsflantiffimaDearumt

Iafioberoimixtajucundo amore

Hiovali in terproftiffo, Creta mpinguipepulo,

Bonum: qui vadttfuper terram, & lata dorfa maru,

Omnem: qui vero obviamfuerit, & cujus admanus venerit,

Ittum locupletemfecit, multamque eiprduttfelicitatem.

Cadmo praterea Harmonia,filia aurea VenerU,

Ino & SemeUn, & Agavenpulcbraigenas habentem,

Automenque, quam duxit Ariflaui denfa ufarie prxditut,

Teperit & Poljdorum in matia pulchra habentibm Tbtbis.

Itlia vero Octani Chrjfaori magnanimo

Mixta amore auret Veneru

Calliroepeperitfiltum mortaliumrebuflifftmum emritum

Gtrjmem,tpuem\nterfetitttercuUs,

BovespropterflexipedescircumfluamErjthfa.

Tithono vero Aurora peperit Memnona areagaUa munitum,

AEthiopum regem, & Emathiohem regem.

Verum Cephalopeperit incljtum filium,

Vortem


(6o H I S I O D I

l*0T«J«


DEOK.aMGENEB.ATIO. I6"l

TortemPhaethontem, Diisjimilemvirum,

Qutmfant juvenem tenerumflorem babentemglorioftpuber-

TuerumjttveniliafapientemamansriJusVenus (tatis,

lncitavit, abripiens & ipfum in templis

JEdituum noclurnumfecit, damonem dtvimm.

Tiliam vero Aeu a Iove nutriti regit

AEfonides, voluntatt Deorum ttermrum

Abduxit ab Aeta, perabMs fufptriofxs certaminihus,

Qm multa imperabat magnus rexfuperbus,

Injurius Pelias, &impiusfortiumfacinorumpatrator,

Quibusperaclis adlolcum rediit multa perpejfus,

Veloci in nave vehens blandis oculispraditamputUam

AEfonides, &ipfamfloridamfccituxorem.

Et fane htcfubafta ab lafone paftore populorum

Medeum peperitfilium, quem in monttbuseducahat Chiron

ThiUjrides: magni vero Iovis voluntasperficiebatur.

CettrumNereifili* marinijenis,

Thocum quidem pftmathepeperit, praftantijftma Dtarum,

AEaciin amore,per auream Venerem.

A Peleo autemfubacla Dea Thetis argenteospedes hahtns,

Teperit AchiUempnfternentem viros, leonis animoptadttum.

AEneam porro peperit pulthrt coronata Cytherea

Anchift heroimixta jucundo amore

lda in verticibus habentis multa jugafj/lvoft.

Circe vero, Solis filia,filii Hyperionis,

Teperit Vljrjfts trumnofi tn amore

Agrium, atque Latinum inculpatumque, fortemque*

Quifane valde procul in recejfu infularum facrarum

Omnibus Tjrrhenit valdeinclytis imperabant.

Nanfithoum vero Vljffi Caljpfo exceUentijftma Dearum

L Teptrit,


l6% -. H E S I O T> t

Teivevn, Uewmvoov it, [uy&a i^t-ry (piKointf.

Au-mj $i^ SvwmXm mcf' eivfggaiv djv^Setif

A'3»v*7«f yet'yeu"n ^o"? SfaetKihet twnvet.

Nuu ^ yvtuewmv


DEORUM GENER.ATIO.

Feperit, "Saufinoumque,mixtagratoamwe.

Ha quidem, mortalesapud viros cubantes

Intmortales pepererunt Diitparesfilios.

Nunc verofaminarumgenus cantate fuaviloqiu

Muft Oljmp'mdes,filulovis AEgiochi.

Finis Theogoniae Hefiodi.

163

L i usio-


H 2 I O A o r

AnOSnASMATIA.

H E s i o D i

FRAGM/ENTA.

Ex Euftathio.

1'gatiltl o% uf tnxli Aiioi mXvilg»%i ij«,

0'V «V ««*» t&fttsi eiaii tltihi *§ JuJaegfcHf

Hnrrtf f- ^flu/Sati c* «AeJTiKu; it y»«i"{ T»

tifW&fiti 3 AJV«» J§ Jir/jj»»* jgtAiijai.

Ex fpflVff».

A v «i«>


HISIODI FRAOMBNTA^

THififtf Wktiteni xifn N»A»i*'A««

TltformXn fuxteim %l& Zgwlu/ A'(g.xn%

Ywa.%-, tij ®fteni>i xifi) Sij/\cie etietx%f.

Ex eodem.

lietf l|f J$/«»T» Avt(cf.et\^iu%i CBK iitu/eto.

Si*5 ifelit, xajctpit ele/i(ff9i f •nj'71'jK©' ttiVfo ftfliv,

K«J 7» 7» Aj K*A^«#5-' »i»»@" J»»«'n


H 2 I O A o r

AnoSIIASMATIA.

H E s i o D i

F R A G ME N T A.

Ex Eujlathio.

} Y'«y>i'« Vf Hf 'ehxls Airor m>\vi»yfoi ijit,

' o\ &i Xni $fo%t elatr oiti$iir§ xi3»g*eti}

i lletrns p Jf lu/utnn c* (iXa-jnicui i* ^ffoif it

' A'f£/fy)tt fj Airtr x) >.iy)**t% x»>.iutn.

Ex eodtm.

A**fori*' tlfye***" W»«9f' s »i ««^ xamXct.

A'»' im %v(fftitm dO-ifnr fyepgiimi jrohan.

Exeodem.

1 «ifiyt THvfttyli». t

Et/'gj44"®' ' •***" WK?" i' efy Y'g*'f| BeMiitt Kiff^E xtsflui.

Ex eodtm.

S.cu yttp tripit xttyclkriQi K$ xpvos ouror ixdjtr'

A"Alpo« .jJS ££«'* 9ro»Si «amjijlj»" 0« Sf »u X eu " m l

Z"ppitr


HISIODI FR.AGMHNTA^

Htitftf ivXtiuni xifn N)jAij(«'A(& A'ay£x, tLi E'pHp»> angMife,

Telta.%, i£) 0ge»/« xifn B«Aej« *txx%%.

Ex eodcm.

tieit i\ify)tm Avttgioi©* dm^itn,

Cf» mtt UK7I nt^airpf.

Ex eoiem.

H TKyoAoxgi; AlMjai ipiawn Atiw,

T_s pu?mi Kgaiib\c Z-C/s «Mp.9»_t ftt)'iict «J_5

AiKJis dtc yaint Kxittt itift AoOigcAiW.

Exeodem.

n"xtt eX Sl'Xiu'uv mi$Uu •mls/.ftsia -im£ ojtfiaAt

J.vftSt^Tlttfoi».

Ex eodem.

E'|-^ «f«_(»t/^ttpa/^io} «|s jljoox..,

Ka/jje®* ijihtiSi'Za,tvfui ctftti&ti»t(ju>t

Kuft|7i{ 7t 9«' > enptf.

Exeodem.

Gavfyt pt t%l JtJ 5"jK9» > ••"w ieAtttct iXuvS-nc.

Otir®- s^, ftixfif _$«»• , flOTff «» ti&tlfitsi.

Rejponfio ex eodem.

Moe/ioi eioii »eA6f4S», ctTtg ftiifx yt ftihfti®''

_Is A «SsAosdi^ , r l*tA9f«Sjo CVX lluvao.

1-S ^«7», xctjeQn ttetff&t ititvft®^ eiftfa ftilt >lt >

Kaj ti T» ^ij Ku*z;a*$-' »„*©•• J»"*' 7 *» >yiXtnpt.

O 5 _-^jt n_»07n'#_ . ..... T\n*e!ia.T ifvftilm,

K«/ 7» ^' tiptffdj/iS *iA(y^j


H E S I O D 1

Exeodem.

r*.**%Qtijai eit tuew UTriweus oixi' ip^rrui.

Exeodem.

AiSiotrctf Aiyvit r, ij/lS SxvS-cet (W^Ayet.

Ex eodtm.

Act&iilio ( imeixkt.

Exeodem.

Qvbctf eX enrysi xnplw xXeilSl'ofttln

Aei*s. N«A«©* elftvftsiot v\it( vfdp,

Ne$»g rt X.£ofciet tt, Hi&txXvwi/joi T etytpVftt

0"xGi®*, u 7iipt e*u~gt Tlee-eihu» decoijfiu*

Tltulai' *Xb.oTt j£ yS c* iptiS-lon £' etXb.ert *X etvTt fttXiayfe» ctyXctet tpvXx,

A"foiTt ieitct opi; x) eifteixi^tf. cl% $ iSy/i

TlunlsT Ge~x etofytfv, •niftll i£ i'sr«3( ieXuit


FB.AOMSNTA.

Exeodem.

&ieT*fytf $vtLu Ktexlalfw xvfetkiftsit.

Exeodem.

EifS-' eiy &%&Lo * Aiinitt v^ifithiTc.

Ex eodem.

Avnf e% c# iihfirfuiet Siimitt Tnfo.fjsle.

Ex Scholiafte Tindari & Lycophronk.

CV TqqfUMIlfotXKOytX.

jfiklwtf eXt$"»% %ftif>rei\ei fitunXiln,

THSfis TtUSJis TI t§ A'ie?\i( 'vxmejftffJtxt.

AitXiiaf j fycria 9ty*'S»WA«» fi«atX?if

KfjFjM'; >io' A'%ta£tf x) TitTvQtf uitXtfWnn,

'S.uXfitnoiii ao*>n$st t$ \ssri$vf>lu/ ei tVdO|t /t&ZAxXvns ufjfyiyuitfiis.

Stt tiu/ figtf-djt» «i®- x§ n«A «MVV

Aiy u>i KtiTcciftmi eftmeiein e\ftclq..

Exeodem. 1

Aitmi, et Ttxty ijei r«n»« mi^fitt Aaov,

cf» x«'»« frty» ci< n?A/? »>4tiZ.

L 4 2*^r-


H E S I O » I

Exeodem. c* \scm%x.cus.

Hviv T»I Ttth* ti(/tsu ftiiuXi.it * mttjjtiiTtita.

£'»Ai>A«j_ >§ difWf®' eitiitl

MtXmfilf/ c* it*po7f Vftieif pct^/cuiTtf eteihlut


F 1 A O » B N I £

Ex eodem.

H* TJXlS-'E^/Ms'»/» isQtK^vrtS MtttXoui; -

OVA«7K&» ^' tTtxj» NDtjVot^» «|«» A^pij®*.

l v xifo -—-l_J/_

T « I ^ 5 ? Z $ i & , , - y i > 3 ^ . ; ! - >

t f

A f » © - . ^ - ' " ' " - * * . - - • *

ri^ftiyixXcm-rlw-nKtfilMt&tiXeia* L **^ • >f>iA >•>• ; - ^ t

A'i1to%t KftiHtm imbcuh -$i®* AvSoXiicto. YaUJc P , 'i$i cY ohir^

IlA-jro-j eX Itgyufiei oxvx-fei tpifl, «5«xl j[ iioutlt.

Tcxeodem.

K«« Tfrj* (tg>mc j» tho-fngr fiig ouiv% yt^cir,

1 Qix.*®'tf'fjnraTimpcuils)' rtS i\iiremt&t*

Sxtwpa» tjai «7«»ij, itifri j 0»>Tsr7{«» cififjtf

E,"r>J>"«» «PiJAstx®», >£c««3/«Man>f«;K.

^/)«i eundem. Ztt r H'o.W.

O?» Aiar»tw(&* J&* drifym ^ci^Kfi itj >X«'®*,

d'f){ «J^ mi^, «»©* /i


H 6 S I o B

Ixeodem.

Exeodem.

"Xipni^ ftvfaim, fd»8«m( itgfioumui

ExStepbano. c* xcc&iKoyw.

Mx eodem.

Nfjwj •*©* «Aw|«» c* ttfyfnsttk TtfLifu.

sNejwf;

'ipLu*.

Apudtundtm. c# Al-ytt-ris fdLnitiu.

* - »«'«•« o» A'Seutio\ oii},

Xlut 9Q*> A'?euiTjiet KiKXiioxot^toi eui> ioiTtf,

Tiit ttT iituivns» EJeo/eev /3oo; ttioptgtm Zat'f.

E* 5iuiol.

A'Xx!u> p y> yjWf» OXvftm®' AittKiiijn, .

N«f» 4." A/«uJ»o>iffjM5) •BhSr» fi -in£ A'ifeis>im.

Ex Suida & Polybio.

AhtKthtf TnXifttf M^ttfnimt ivtt ieuti.

Ex Plutarcbo.

• tur' ttXtmt >&\« lifttmu,

"MLotf imytf nofaftai, i§ XHtt* mwtfy.

Bx eodem. . >

E'»t« T»I ^«j •fyni.s /\#Kifv£oi n}fti>'n

A\fyii>» ?»»7w», 'i/\x(p


F R. A • M B N T A.

Ex eodem.

A«»«S J*g fut i'r«»l» «»*» n*tomi1)®' AiyAijf,

Ex Clemmtt Alexandrino.

Mirnt ef iidt «fl» 'rmtfoiiin ctfytimt, ,

O v «s uieiitiv Zluitt»«»»' Aijii^io.

Txeodem.

Avnt y> •nirntt /3e»eiAe «M«7»es /8/«««

EVgt

TMS eYn») «V j^tTRVAfjei yto»; •ngxisau tonfigil

ExEuftatbio.

Anit>«>, >j ^A* «V «r 7mi)po7tc7{ui i$ iymt

Zetfj hittiun ITOT*';.

Z*

V


HBSIODI FK.AGMEKTA;

Exeodent.

Aty®' arvtyn «); rniimi ttvffn.

• Ex Atbenagora.

• TRtTOg difytii it 9**>V «

XtxauTydtr' ixVfiXt^fixXui-^/oXisiIt lisfeanS

Hx.1g.tt A^Ttiilui,


JOHANNISGEORGII GR^VII

LECTIONES

H E S I O D E JE.

Ut & notae

JOSEPHI SCALIGER.I,

E T

FR.ANCISCI GUIETI.

AMSTELODAMl,

Apud DANIELEMELZEVIRIUM.

CISIDC IXTII.

Sumptibns Secietatis.


KIRIS ILLFSTRISrS

1 T B X I Ml l 8

JOANNICAPELLANO,

REGI CHRISTIANISSIMO

A CONSILIIS,

E T

NICOLAO HEINSIO,

FOEDERAT^ BELGICvE

ORDINVM ORATORI

APVD REGEM SVECIJE,

NOSTRJE MEMOMM

POETARVM PRINCIPIBVS,

HAS


H A S

L E C T I O N E S

H E S I O D E A S

L. M. Q^D. D.

JOHANNESGEORGIUSGR^VIUS.

J°-:

/1


JOHANNIS GEOXGII GK.AVII

L E C T I O N E S

H E S I O D E i

| . C A P U T I.

' Ptimi duo vexiti verfus in If)»»c illuftrati. «rriwin uiutiumtf. A&rt

' M. Antiqua Hefiodi leftio bis vindicata. Ai?«r. Augete. K«'f j«r.

AIXII. Jupitei ]uftitiz Ptxfes. Callimachus illuftrltus. Heliodus emendatus.

tLti.itf&i Snifxii Ix«»- 'S*' £y*&& c&$nJ*. Mofchopulus coir«ftus.

A'j»»»c i-rmxxii. Slm. Vetus Heiiodi le&io defenla. Elcgan» piafemium

ufus apud Graccos. interpretesLaiiniixpenotati.

N ifjjit Ȥ jfiiftue.

V. i. Mtfewf tlttgjtfiii uaiijin fcAnveztt

AtrfTn «">! cvtiimt rtpirtf«/] Non veteres

foluminterpretCs, Produs, Mofchopulus, Tze2es,

fcd & Hefychius KXelvtmi exponunt vfctSmi, hg«'£*«i*f.

Scholia inedita libri Vofliani: ettii^n *A«Waf, ileuf

*£Tg»sy*iWs «*»f«'£i»wf. & fccjuenti verfu; J^CVt thfr-n. Euftathius

cjuoque ad OaW. t. Hefiodum Mufas exPieria arcef-

•fere fcribit. KA««> pro XA«T>« nemoreterum dixit. Inde liquet

hos verfus fic re&e exponi: Muf* ex Pieri* carmimbtts

gltritm conciliarefotiu Adefte,tpttf«, iicitepntri veftro hymnumi

Cum Mofchopulo ad Kkelxtmi intelligendum exiflimamus $t

«\ hyixvrs. Nam ut ille ait. £x yi Msraa'1' «Ae«s 'ityvmt. A

Mufis venit gloria. inimtt vftttlisorti, eft vfiteht. utinferiua

V. 3J : A'»« rt TttXiei Agmt^m tyJf&s pro u^7ra£i« , flc V.43,

«{•«{'««««e^gffj/B/»», proi'xjtn|/«». ApudHom./8? •*/ iWpro

i'£i), «j«& QdJyo» pro i'p»j


% | JoHANNlS GEORGII G&SVII

fuifle locuples teftis eft Ariftides hymno in Jovem: Eitt tii Mff-

«Kf AMC ireufoi , i univerforumfatrem

ceUbranttt, five Pierium vos deleSat domicilium ,fiiieinBototio

Helieone cboretu ducitis. InvcrfufccundoAilegitur

in utroqueMS, &omnesagnofcuntinterpreces. utmirer

H. Stephanum folius Euftathii auftoritate compulfum repofuifleeV,

quod deinceps plerafque ediciones occupavit. Habet ,

ifta particula obfccrandi vim in hifce formulis, dtCfoii.tpif*

0,, VSJ H, age, fis, qwefo. Hom. «£» 0, %@- Ai.tiih®-. Socrates

in PhjedroapudPlaronem: ajfrtiH tlMSocci, quo expreffit

hoc noftri Poecae: ieHTit iiuMSonf.

v. }. oYn a|# jS


LBCTIONESHHSIODES. 3

mre. Hon^ero eft tittf i$i)t\Hi. In qua notione quum & Latinis

augere ponatur, retinui hoc verbum in verfione. Sueton*

Claud. lnftmttaugendoparcusatqutcivilitnomintlmperatorit

ttbftmuit, nimibs honortsrccufavit. C.Nepos Phocionc: Narn^

que auiius trnatufqut m Dtmofthene tum qutm tentbat gradttm

adfcenderat.

v. 7. A'yingjt wfW] Verfionesvulgata:: fuperbumctnttakit.

Alii: deficcat, Inepte. R.e&e Proclus oftenderat xg^ipttt

hicefle _tO' i^ wTniti. Vertimus cum Horatio, aU

ttntuu, qui hunc locum expreflit, ut pridem Muretus obfervat:

Valetimafummit

Mutart, *b> mfigntm atttnuat Dtut. infcriui r. 5 7. :

fffti c* ctftvl* •'*» *•' ti_A(®- £f««xa^lpn.

Tempore mefps quandofolcorpus atttnuat, hoc eft, corporw

vires exhaurit. atterit.

. v. 9. AJX») J£ 'ituui %ftirtK ] juftt rtgt judicia. Sic bene

prifciomneslnterpretes hunc locum declarant, qui luccrettt*lerunt-ad

Jovem. A/XIJ eft d fixtf, five 010! ) ut Mofchopulus.

Jixti iJi>>«>9v«i$»;eftprxeUejudiciis,&eaficgubernaxeut

leges exerceantur, & jufta. feranturfententia?. J9»»«» eft regcre,

gubernare. Hefych: tyit,um{%7,tgini,SitiKt7,d


4 JOHANNIS GEORGII GR«VII

Httrrif if ecurtr efZcn 3^$neir»>fa Jif*T*f '

l'$-eitifft Mxtimt.

OmnesipfumrtfticiuntreddtntemjttsreBu judiciis V. 886.

iggefiiofe quidemvir fuminuspro n< {trti legit ni;«;. fedquo^

modo iSHt dltn tt commode pofllt tribui Perfse non vidco:

quin tota oratio videtur huic emendationi & fententiz i?W>»

adverfari: Hxcenimpoetaemcnseft. Audi intuens &aufcultans,

uti jus valeat regente te, utiqueego Perfae vert prarcipiam.

Aliquid petit in publicum, aliquid fibi.

. r. 11. Tiu> f&p xit 'rstatttesm reimf] Uterque MS. Vofllanus

& editio Bafileenfis Ifingrini: iiremiertci. quod quis non

probtt prz duro illo dipkfialmo ?

v. 13. A«* J£ *>&&* 3»/«» tp»7fs 3 Mirum quid ioterpretibils

Latinisin mentem venerit, quum hxc ita vertunt:

in diverfit autem animum diftrabunt. quo nihil a poeue fenfu

& Grascis vcrbis poteft fingi alienius. 2^>ch^t fyf*»' '-

#«» Homero eft ,

r.31: _

B*» J£ 'itdptcj TtoMfl&r h 9»o< Xpc fyftf* 'ygtlx.

ibant in frtlium dii difcrefantem ttmmum hnbentes.

hoeeft,afeinvicemdiflentientes,aliisftantibus pro Troja,aliis

inTrojam. Ubi vulgoverfionesinepte: divifum animumhabentes,

proquoaliidicunt *>aipc 'fafigrtz'"- Quid veromiri

poetam 'i&C" "ibuere aoimum, quum inter deas reierantur St

hic & in Theogonia >

V. 15. A'#i' VZT drctyxrje

A')»rciiur jint-nmr tgfir •nftHn /3


LECTIONESHESIODEB.


ft JoHANNIS GEOR.GII GltXVI I

quosredarguitcopula& mwkH», quxita conftituenda. ©?*t

J)t fttt m».ii dftfttu fcilicet t&tr Kferlhn c* y«!« pi'£y«j» Kf

jiii(pm. Pofuitillam longe meliotemin terra: radicibus, hoc

cft in terra & intcr homines. E"» ^ntgwiT repetendum.

V.IO. Eij tTFp«» jasj 7i'< 7* (^u» t^ta^mi^un nAvna»,* < ar^i{

^eift^fi»! ffl Qvldjett] Hicrurfus Interpretes male geflerunt

fuas partcs,qui ftcundum verfum fic tranftulerunt, utfi 5« hic efftt

relativum,quum tamen hic ponatur pro *r@-, quod difcere

poterant ex Mofchoputo & Proclo. Glofix MS Voflianx: %


LlCTIOKlS MlSIODII. 7

tnvittnttrquidam $> cxndictU, nimis riiicuUritufuit. Vid. *

Feftum. A'j9fft 'rm*vn «»«/ Plautocft/tfweferamdart. Tercnt.

litetfeaui. Poflestaraenetiam exponere «jspft iiraaw;,

firiauditor, utapud auctorem dialogi de caufis corruptaj eloquentiae,

qucm ego quidem Quintiliani efle nullus dubito. Rationesaliasdabo.

Is cap.34,adolefcentes,quiinfub(elIiisquotidie

nobiles caufarum patronos audiebant orantes, vocitfori

ttuditoris: Atatti btrcult, fub ejufmodi prtceptionibut juvenit

iUidi atto loauimur, iratorum difeifulut, fori auditor, feSator

judieiorum, eruditut & aJfuefaBut aUtnit ixferimintis, )«» jmj TJHKV >igiAw vntQiflvTmi >f3 «'< trv/> ySaJ&i*). Omnit arbor nonferens

fiuHum bonum exftmditur & in igntm conjicitur. Hoc eft, cxfcindi

& in ignem conjici debet. Exempla paffim obvia.

C A P U T II.

Hefiodi obicuruslocus expofitus contiaGrxcos & Latinosinterpretes.

n'»sti®. /3/©.. aftuti K&yml. aftin iJbf. agft li»t. Le&io antiquapoetzbisaueita.

Epja^«S«/- Ifyt. imAfoin. SCtum in Fandefte

iUuftratum xepudiau Commentatorum iententia. Gubernacula iu

navibus vetetum duo. Hefipdus emaculatus. Xupni^ fUhtJSint. luteipietum

vaiii lapfus.

Y. 31. CY «»< f*n fli®* 'itfor «aijiStM* *&y.wmt

. lif «


t

8 JoHANNIS GEORGII GR4VI I

eoUeSut. Quod quidem ferri poflet. Nam ifcuei igepm fupt

oruoes fru&us e terra provenientes qui in menlis fecundis appouuntur

proanni &temporis ratione, ut verni flores, arftiva

mala, pira, pepones, autumnales uvae, & qua: hyerne poflunt

habcri. Antigonus Caryftius in vita Mcnedemi. Tglynfm j£.

5sj^6©-, » xv»/t(&' ruai^oC rmt j i§ T ifetlun tjnQipfri n,iT

p JlfU( am&' v feU. %el^ fetfeiu^gei, H$ ^T&oXHfitett&u

ittyt i%xh


LscTieKBt HEIIODEJ. 9

y. 4J. V'niiiuf j£$ «» »«•' $w u htyircu»] Verte: T*tik

tnimunodietantumqutfiviffes. Vulgo: tantum oferatm effes.

Sed i(yigt1 Miror prnnes verfipnes Latinas,

quas mihi viderelicuit ,5oi^A(s»hicintcrpretari temonem,ftivam,

quum mihi lit exploratiflimum intelligi clavum nayis*, feu,

gubernaculum. GloflxMS Voflii: -z>iiht*ti». fed,etfi

alias deeflentratipnes, non finit nos duhitarede h& interpretacione

v. 617:

Clavum artificiofefa£iumfuferfumnmfu$tmdito.

Ibi prxcepta expedit quid hyeme, -confe&a navigatione, fir»

faciendum : fpkbaar autcm cum clavos in fiirao fulpenderc,

A ? quo.


io JOHANNISGIOR.GIIGR.*VII

«juo credebantur indurari ac a putredine fervari, seque ut nunc

carofalitaramoinduratur.Virg. i Georg.

Etfujpenfafocis exfbretroborafumui.

Ariftophanes in o"pmn:

IIJWTO p «gp« tpaittfSfi!)««{ d'p©*, X«/>w> @*, tTnlpxf.

"Zirtifeti p, omt jigjf.,®* xfai^Kcr' i{ •ritu AiCvlui tufojfift!,

irimum quidetemfpra oftendimiu ms verif, hyemis,nutumni,

Seminare quidem quandogrut crocitansin Libyam decedit,

~Et tuncjubtt nautam fuffendenttm clavumdermirt.•

hoc eft, quum tempus eft nares fubducendi, clavum fufpcndendi,

& naurae poflunt fecure in utramque aurem dormire. Male

& ibi interpretes mjhtitn temonem vertunt. Ariftophanem

hxc loca Heuodi, de quibus agimus cum maxime, refpicere facileintelligunt

omnes, &clare Scholiaftes oftendit: JCa) rS-n

imhthnr eX 4**ZJ*s vsrif w>n>Sxt*tf&tmo%. Duas vitarn tuendi

rationes vcteres praecipue coluifle in hoc opere docet Hefiodut,

navigationem nimirum & agriculturam. Aut mare exercebant

negotiando, autterramcon(erendo& colendo. Utroque hoc

victum parandi modo, asrumnofo&laboriofo eflemus levati,

inquitpoeca, nequeinmari jaftaricumtantopericulo, neque

opererufticonosaefatigarinecefleeflet, fiDeus nonoccultaffet

facilem illam vi£tum & ami&um curandi viam. Sufpenderes

clavum fumo, quod folebant hyeme facere, quura claufa eflent

maria, & naves fubducbe, & navigandi ftudium deponcres,nunejuam

mare tentares & infidis procellis tuum caput quaeftus caufa

committeres. Nec alicer Proclus. Vidit quoque D. Heinfius fenfam

hujus loci in Introduftione, led nec ipfe in tot fuis edition ibus

fcedum hoc mendutnexpunxit, nec abaliiseditoribus fuit

aoditus. Haec de mj/WA/a aiiputatio in mentem mihi revocat

SCtum Claudianis temporibus faftum, cujus fragmentum nobis

(ervatur lib. xiv 11 n, Tit. i x, 1.3. $. 8 : Utfiquit ex naufragio

fUvum vtlunum ex his abftulerit, omniutn rerum nomine teneatuv.

Hiclnterpretibusaquahaeretdubitantibusquidper clavos

Imperatorintelligat, quumnon nifi unum in navi clavumefle

exiftir


LICTIONIS HESIODI*. II

exiftiment. Sunt viri eruditifllmi qui docent clavum modo pro

«*


* J» JoHANNISGHOR.OIlGR.Avir

Plutarcbi, qui&ipfeolim inHefioduraCommentariosedidit,

quosGellius laudat Noft.Att.XX, 8, &Proclus frequcntcr,

tuetur *yx.u>np,i-nif. Euftathius rero ad olvar. y, ait utramquc

terminationem apud veteres inveniri. Illam in vmt efle a piJh,

banc vero a /ti-nt, i j3«A«.

V. 5 I. Aii( vrSfesl- fu&efl®''] ImperitC fttjuictt & fuSti-mt

jenunt eonfulttts, quumpotius fitconfiliiplchus, confilioruro

auftpr, ftky* fr*x4jm ut reftc circumfcribit Theocritus notanteEuftath.adlliad.a.

Nechocprastermileruntvirieruditi, fed

furdis narrarunt fabulam. In praecedente vcrili -mit l'«xi&i«

vewf.filiutlaftti. GlolT.Vetus: Hcut « Cjf,~Bilitts. Nonigno-

TO (.atinis quoque poetis puer pro filio dici, ut Ventritputr apud

Ovidium Cupido,Latonspuer Horatio Apolto, fedinyerfionibus,

qiue in tyronum & Grascz lingux non fatis peritorum gratiam

adornantur, hxc non habcnt locum. io\autemreddidi

*$r'gius. Mofchopulus exponir ^Aif. Et Hefych.i»«,«j*9» , «,

m/Xin, ftkyt^, dCwtfi. GloflxMS Voffi f£(,ftifas. Sane apud

Hom.conjungiturti>tttftiytt it. Sicin K'amh v.i 5. »»'< imit

A'^xcticu. t®iut filius Akti. ubi Interpretes: frtfiansfutr.

v. % 5. pto tfttlfnt prior liber Voffianus XCUIHIS.

v.tfj. A'0«»«r«w«Tf $*«


LECTIOHES HESIODIS. xyiritty.f.:,

eft v/tmi, wXtMt7n£(tt±Hc(ych: agpoV, -ga-ft£,, ^.taifft,. Un-*'" f ; fl'" ^f"

bus Apoftolorum Ephefus dieirur »1*^®- A'gnp/>®-, aedituut K " f' " T"

:Di4hx. Sicut&innummisGtatcorum frequenterurbes &po-^ axv ^'"^' ,r -

puli »i*njf»< KflMowp*» appellantur, quia templa in honorem , K ~i

llloram cxcitarant, quibus ornandis &colendisopcram fnam* 1 "•""'"•

dcvoverant, ut quafi eflcnt CxCuiim xdirui, ut monuit vir illuftris

Cajpar Gevartius,(icut Ephefii Dianx funt rtenfjpoi. propter

illuftriflimum & maximi operis templum , quod in ejus Dex'

honorem in fua habebant urbe. rif»t(if /UIAI^WIS funt curx

quae totse in ornando corpore funt occupatz. Mulieres vero quo

ftudio magis tenentur quam comendi & excolendi corporis.quitus,

ut Plautus ait, nutt» fittit emmdi fiuitt/u efi t

C x v u T III.

In Hefiodo tres mendx deletz. Idem expofitus. Kptiyici»t. $wr».

Jovis dona quomodo rejidenda efle Hefiodus doceat. @«x/«c rifm-

&a/. Hefiodoverfusfiigirivus, qui in nullis editionibus confpichur,

reftitutus. Antiquifliraorum hominUm vivendi ratio. Pecus non alebant.

Varro emendatus. MitXa, Foma omnes arbatei fruftus. MS**

pro opibus. E'OT /3S»J xrei'v>Sr. Hpmerus explicatus. Hefiodus bis

cmendatus. lutemietes fxpiusieprehenfi. Wigjt Jan^o/.

v.69. (~~\"s 'i^etT, eiJ^ mtti%~ Vitiahaec funt ne in puerfc

i JL ferenda , & tamen omnes occuparrt editiones.

Scribendum: itt


14 JoHANNIS GEOR.CII GS.SVII

vertendumeft: Vulcanus. ut c*»««V


LlCTXONIS HlllODEl l{

$f«'«»V&» ttiS r T>%ffh Hfnxtt, if ffff» «"{(«» iyrgcAeT» mt ij#

•jiui-n^L, mitfSjpttt, tcXki lio ftir "tigjiat, x} fcfyfiU;, 7§f&,-

JMKUS , »i| mXvnXtiaf tbne**» , «*%&> *j iw»>Ms»» J»B». H#yfotta

ubiTrometheum indutitfratri Epimetheo fuadentemnta

JoveuUadonaaccipiat.fedeaalio dimittat, Jovisnomendefetentia

fortuna ufurfavit. Bmisenimfortun* tribuit apfeliationem

donorum Jtvis, ofibtu > eonjugiis, imferiis , & enrnibui in

univerfumbonii extirnis, quorumpojfej/io inutilis efi reSeusiiit

nefcienti. ttaque etiam Efimetheum hominem vitiofum & fatuutn

cavtrefibijubet & metture a rebtufecundis, damn» nimirumei

& exitiofuturis. lterum ubi ait, Nunquam pauptritm

pemieiofam animumque exeruciantem exprobra homim, quia detrum

tnunut efi. Deorum munus vocat id tjuodfortuna obtigit. innuens

non ejfe etsculfandos, quifortunainjuriapauperesjunt, cum

ignaviapotiue ,/bcordia, moIlitie& luxuconjunSai divitias in

turpibtu tjp vituferatkm* dignis habendat. vide ibi plura, 8c

cjuflem libellum deFortuna infine. V.S7.proTTOJ £«»},• MS II,

v. 96. £> £f'tin.%m Kfs dolium appcllatur Mftfr. Inde

'&Selcucus pro Uftiini fcribebat JB>I«, ut Proclus notat. Seleucum

, qui hunc locurn fic emendandum judicavit, cxiftimo

fuifleGrammaticum illum Alexandrinurfl, qui Romidocuit,

& Homericus dicebatur. Hunc cnim in omnes fere poetas

commentarios edidiflc Suidasdocuit. Quz a viris doctis afterunturadiftam

tranflationem afperam molliendam,«rguta quidem

funt & ingenioia, fed quas ficilius rcjici poffunt quam

probari.

v.99. A>>


JK JoHANN IS GBOJIOI I OltlYII

eft Jovis fententia, caniilium.decretnm. Hefiodifententiam

Tacitus retert: jgu* fato manent, quamvisfignificata, nmvitantur.

Sequentiverftridem liber: tljJiKm.

j. 115. NM^» £itf n Tm*i\ In utroque MS abeftw. Ec

faneabefledebet. Tzczts. inmt ] tiiitt 'l«i evXMGi,. -Jui

y> r£ » tifu^QiXu eielwnTCT*. fic & (uperius v. 91, in manu cx«F^rl«rrg«»aie«>\oivznit-. feUcesgrepbtH.ftrihot

hic non funt grcgcs. Nam quamvis paftoritia viu fit fimpliciffima,

& atiis vitam tolcrandi rationibus vetuftior, ignotatatatncn

fuit antiquiffimis illis hominibus, qui (bb Saturno dicunturegifle.

iHi enim iis folum fe tuebantur, quse terrafponte

ad eorum viftura fercbat. Omitto Ovidiiun, alioCjuepoetar.

Var-


LSCTIONES HtSIODEi. 1}

Varro 11 de R. R. cap. i : Et hemines t^pecttaquum fimper

fuiffifit neteffe, natura, (fivt enim aliquod fuit prmcipiumgtntrandi

animalium, utputavit Thalet Milejius.r^ Zeno Cittieut,

fivictntra horum prinapium extitit nullum, ut credidit Fythagorat

Samiut, & Ariftotties Stagirites) necejfe eft humanavita a

fumma memoria gradatim defcendijfe ad hanc ttatem utfcribit

Dicaarchut • & fummum gradum fuiffi naturalem, quum vivirenthomtnes

ix iit rebttt quat inviolata ultroferret terraiex hat

vita injecundam dejcendifft pafttritiam, t feris atqui agteftibut,

ut ex arbortbta & vhgullit decerpendo glandem, arbutum, mora,

fomaqui ctllegerant ad ufum, fic tx ammalibttt, propter eandem

militattm, cumqu* poffent filvtjbriadeprehtnderent, concluderent

& manfutfacerent. Sic hic locuslegcndus & interpungcndus

videtur, inquotamen emendando Gronovio ~J-m»v dcbentur,

collegerant, & manjuefacermt, quxrepofuit pro coUigerent,

& manjueferent, T« cum intellc&a revocandum ad fiiperiora;

quali fcripliflet: paltoritiam: cum, ut ex arboribuc

& virguitis decerpendo glandem , arbutum, mora, pomaque in

ufum colligere confueverant antebac, fic ex animalibus fylveftria

quae poflent caperent, fcpto cuftodirent, manfueta redderent.

Hic viderurfupervacuum velquod prius pofucrat e feris

& agrtftibut, vel quod poft dixit, ex animalibittfilvtftria. At

hxc eft illius repetitio propter uar«{C*ft», fenfui magis quani

verbis eonveniens. de quo genere Gronov. ad Senec. I, de ira, 3.

MvAit autemhoc locofuntomnesarbutei fru&us, qui edules

funt, ficut apud Latinos poma. Nam & nuces, & ficus, & uva:

t%i\u(t9i mala dicuntur. vid. leg. C V de verb. lignif. Varro

cap. 59 lib. I de R.R. proSteturfeadurumdepomis condendis,

& ibidem tradit, quomodo pira, rapa, nuces juglandeslint

fervanda;, quia rapa, pira, nuces in pomis numerabantur. Hef\rch.

MHXu ircunvf htip* I^JWK, i£cufi-mf i\ i 5 fi-XteK, «j

• •mi% 7» iit}^, In hoc ipfo verbo offenderunt inrerius Latini

interprctes, fedratione diverfa v. Kt:

QMn f&£t»f8pii{ fiiXen »s«' 0\ii-!niht»,

Perdidit pugnantts propter tves Oedipi.

ied non pugnabant propter ores, fed propter opes, regnum, (1-

B culta-

X"


j8 JoHANNisGies.aiiGK.fvii

cultates Oedipi. DequoGrajciMagiftri: Mfaa, xltrnf, *StAu-

«i«^/8*(o ; A««f. HosLatinidebebant fcqui. Veterum enim divitiz

in pecudibus , prxcipue in ovibus. Varro difto loco libri

fecundi: Jnqueis (nimirumanimalibusagreftibus, quxcomprehendebant

& manfuefaciebant) non fme caufaputant^ ove*

ajfumtm , & propter utilitatem, ry prepterplaciditatem. Non

longe pofl : De antiquis iUufiriJJimut quifque paftor erat, ut

ojiendit Grtca&Latmalingua, $»veteres pteU, quialtosvotant

mhvtiftctt , alios mXvftixm, atios mXvSurcK, & qua: lequuntur.

Sic apud Heiiodum inferius OTAI^IJA©- eft opulcntus.

Czterum in hoc, quem repofuimus, verfu, ^I'A«< f&mtfi-n

Jioin, idem eft quod dioifism. Sic & intelligendum in di-

Aicho illoin Epi&etum:

A£\&' J£~IK1>ITii(ui(; Tvn w\ tm fttlyuntXigit tfdlyn.

Jam


LtCTIONJS HESIOB!!. 1$

Jamenimttfuto &aliatkaftaterrui. Annonrecoriarit auando

teafudbovesfolum txiftentem refuti abldais montibm velocibm

pedibut eelertter. Tunc vero non convertebaris fugient.

Vides nullam hic recondita; notionis formulam latere, fcnfum

eflc fimpliciflimum Sc apertum.

v. ni. T«i jw ItufAstif] Ariftides, Plutarchus dc oraculorum

defettu, Plato in Cratylo, & V de lcgibus bos verfus fie

lcgunt:

TVl/t ieufisnt h&Xti ttn^ititi itPiiS-unr

Xytti, «Aif/jyticsi d>«A«*J« 9-rtnut u,Jfu7iut.

Quam le&ionem vulgatae praefcrendam exiftimo tot fumrnorum

virorum auftoritate munitam.

V. 114. 0'f'p«


lO JoHANNIS GEOX.CII GHATII

cftfola ftatura &proceritas corporisfcd conjunfta cumdignitateformae,

ut rcQeGrxci magiftri doccnt. Noitfotcft ingenium.

Gloflse MS Voffiana:: M'««J» 0{«»>J««. Homcro tp^ius.

Iliad. «.

> * > " Qcirat, iii n 'i(y*.

quoniamillinontftinferior, neque corfore, ntqut forma, ntqu*

ingenio, ntceferandiferitia.

v. 130. A'»' «CJ.1»» p **if] In I MS j£ defideratur..Viri

doftiffimi «/£,« hic accipiunt pro u*.' ifutt, quafi poetadixerit

inferiorcm quidem hanc aetatem efie & detcriorem fuperiore,

hoc tamen habuifle bonum, quod pueri aliquamdiu fimpliciter,

finemalo, &.


LECTIONES HESIODI*. u

nulli codices quod Stcphanus notat: 'anxJnni, quamlectio.

nem Tzezes tuetur. Nihil verius, quamvis alteram lequantur

Proclus, Mofchopulus, & omnes quas vidi editiones. Vcrum &

argenteae aetatis homines poftquam mortcm obicruntfunt unr

xJittei itsCnftt, quinam funt «f«rn venx%>— > quod Txczcs

merito urget. Virmagnusmultus quidem eft in aflerencja le.

ftione vulgata, praefatus l&i-ntut Ituftstat hic conjungendura,

non %eW/>»< iicnx%>i>tf. ex illa enim kftione hanc abujrditatem

nafci, quod tum idJ-npa etiam cum &»*&< fit conjungendum:

hinc vero confici primosetiam fuiflc !htt\it contrado-

Arinam Platonicam. Sit contra doclrinam Platonicam, non ta.

men eft contra Hefiodi,qoi dxmonas quoquc exa&a certa periodo

moricecinit. Plutarchus de oraculorum defc&u: 0'H'n«fof

ciireu >ij dstihit no> %gctt» jitit^ •ntf ituftsci mtf TiXtijiuf

Aij^yiciTiJV Ncu'!^ «80*»'*-« K) r %£"»> mtnHfS/i®''

j[»'nt •ni £*>{ yfveaf Xcttypv^ct iioftitn

A'ifptii iS*>rm>' i'A«p


t.% -JOHANNIS GlOJt.«II G R I T I I

gradus, inferiorcs illis dasmonibus, qui ex aureifeculid-nj&if

tant orti. qui quidcm non regium honorem funt adepti, *».'

ifcimt npiti ttim imiiei. funt ta.mtn&hi in dignitate confiitutft

Datmones efle diverforum graduum nemo dubitat. Eioi

•fi ti( ci tiifytnnif, inquit Plutarchus, Kj itupsati ^ftif 2^


LBCTIONIS HISIODII. ij

bet: i»> «X t"> £»**** r ^y6"" &>**** ii -ni utgi. rerf. vero 151

idem liber^«j«j pro /*i\ttc.

V. 15 J. Brjint* i5 40'>M>{gt J\J K(VSfiT icthte] Evftinc Hflfe

multis antiquis & rccentioribus eft •ntfi*TO«,laxa, ampla domus.

Et iic C. Barthius Adverfar. XXX, 13, qui hoc loco utitur ad

firrmndamcorrc£tiooemHoratii,inquopro domiu exilis Plutoni»

fubftituunt domns exilii Plutonis. Sed hanc emendationcm

mcrito rejecit Vir magnas & difrufas eruditionis Johannet

Gerhardus Voffius, quidocuit fedem exilem Plutoniam Horatio

non efle amplum illud mortuorum receptaculum, fed fepulchrum.

quod certiflimum. oti'p««s hic eft fqualidus ab > ifif&, iEfchylus Promcth. 431:

Ktiuunie a,}ix{W(jo;,gravedamnum,Sc636 OTAI^JSKCVOHC,

horrendum bellum. In /Hamh Kgvo&c Taefo.f®', eademr.itione

dicitur,pro quo in eodem carmine: >VK%( iftptrii »«\

noBis obfcurt domm borrtnda. Hefych: K(»«f«, Qe** > i"'«f-

•j»», dteutHi , iAi«>», eifcifM, J«>o> ,£«A«7ra>, ?n»ifw,

v. 156. Ai!«f fcreJxjTKTsjlf*©"] Quasviridofti dea/V««-


J4 JoHANNIS GEOIGII GKATII

r. itfi. n^Ttpii J)JM^] Vcrte: priori*tMi,noogawMimi,

utvulgo. Quienor paiTim quoque obvius in facrarum litterarum

interpretibus. rivta Latinis cft aetas. quod Homerus dixit

Td«t,' 4^1 )u'o p yfaiaj fufcTOin ctrjpamr

hoc Ovidius interpretatur XII Metam: vixi Armos bit centum,

nttnc terti* vivitur tttu. Horatio cft asvum, cui Ntftor perhibevxxfenex

ttr tvtfunftus. Ante Olympiades Grxci pcr j#u U rationcs

temporis colligebant, ut Porphyrius oftendic, qui $vtur

definit -riw $ Ti*lur t§ $»ur 7i*ci*mr. ficut & Plutarchus , qui

quum dixijTet Heraclitum 'im rgi«'i(}»£t mnZr TO»$viur, fubjicit,

cijfjghti ^vrHr^tmii^Ti^tUTSyi^iiiilidflcri •§fii*\


LlCTIOKBS HlSIODI*. 2f

illi cenfores, quorum obelis quam multi confbderentur fi ad

hanclegemeffcntexigendi. Pluresenim hoc longe deteriores

inHefiodq rcperiuntur. Quinhunc optimis nondubuoaccen.

fcre. Quid enim five verba fpectes, numerofius, five fententiam,

pulchrius? Imperiumautcm in heroes in beatis infulis dcgen»

tcs veteres Saturno tribuuAt. Inferiptio elegantiflima mont

mentiRegiUas uxorisHerodis:

H r i bcxterum infulis,uhiSaturnm regnat.

Ultimus verfus ex iftoHefiodieftexprcfliis. Salmafiusdubitat

anufquamlegaturbeatasiafulas ruifleftibSaturniimperio. Scd

prseter Hefiodum Diodorus Siculus ctiarh lib. III hoc tradit.

v. 171.na; nxuer»/8*9vA'»£v] Gra:ci Magiftri «JMa»»» hic

locant & exponunt ci raf ««ex- poterancaliud agere.Poetas enirn

beatasinfulas ftatuebant in Occano. Horat.libro IV carm. rtf,

Nos manet oceanm circumvagm: arva beat*

Vetamut arva, divitcs &infulas.

v. 173. Tg« 5"fT!,«] Reftitui lc&ionem vcterem, quam

MS I, & Tzezes nobis fervavit: rgig l-n®*. Sic infcrius r^. vidit & H-Stephanus.

v. 174. M»JXIT' «V«T' «ip«A«»] Ordo vcrborum quern in

bis binis vcrfibus Tzeses inftituit tam ineptus quam fcnfus quem

ex iis conficit. Ait cnim Hcfiodei voti hunc eflefenfum fe maluifiemori

anteheroici feculi exitum, quampoft illumnafci.

Sed hoc ab Hefiodi mentealienumplane eft, qui optat »* «» quam quinra setas ingruerit, £ irnfc }i,t


aB JoHAHNIS GEORGI I GRSVII

a patre Dio, qui Cumaeus fuerit. Sed quid his immoramur ? Nihil

eft in poetis decantatius, qui tamcn omnes videqtur hanc

opinienem cx ifto Hefiodi loco haufifle.

V. 178. E»'T'«» yati/S/iennXiax^amlfaiTtXiiitnt^ Infillfe

intcrprctrs Latini: Poftquom fo&i circa tempora camfuerint.

An ?ii>fa°g wnX(«*jo7wp«i' TthiQnt cft ficri canum ? quid abfurdius

fiogipoteftJ o-«»o^'s«»*f, •)£«• Noli/uferbire. celiriter

enim te relinquit, tanquamfomnium, adoUfcemia. fed hxc

Anthologiarum fcriptoribus relinquamus.

v. 180. OiH 7mT*( iralhian i/taiuf} Non hasc refcrenda

{umi&iSicttifwil-nitjti, ut non ncmo facit, fcdadyrtifwf. Loquiturde

difcordia&diflenfioneanimorum, quzmuerosmortaleshujus

aetatis fic exagitat, utomnia fint virnXu, nufquam

candor, fides, infiicatus amor, ne inter parentes quidem & liberos.

Ovid.

Filius tmte diemfatrios inquirit in atmos.

Gloflae MS Voflii: iftsu^.iitaytifun. Graeci magiftti, IpsUn,

iftStatHmsu mf*tptn&. Alia ratioeft inferius, v. 155:

Tixlgf» '3 yw«M«f«j ititgm •mtttt ptdjmt.

Pariunt vero muUerts fimilesfarentibus liberos.

"Hic utique loquitur de «j« iftaiitnU. Liberi enim quiparentum

os referebant habcbantur pro nota & argumeuto matcrnx

pudicitije. Horat. IV,6:

Nullis poUuitur cafta dtmusftufrit,

Mos & lex macfiUfitm edomuit nefat,

iAuianturfimiliproltpuerpera:

Culpamptenapremit Ceres.

Cui nondictus Hylas ?

v. 185. A'n/«!»Vt«£i ] Barbare interprctcs: Dtbonorabunt.


LECTI ONtS H»SI«DSfi. \ »{«7TOT)»c-|), id eft, i£»7n»-

T«V 4>«A«. & raox v. 3 »7 :

I*n»VL'J'« y iKiTi» i'ai>i0i|gj>i;!{.

hofpitcm malo afficict, hoc eft afficere folet. Sic & Latini hoe

tempore utuntur, hinc in verfione rctinui. Horat:

y Non hic cuiauamparcet amico.

^ hoceft.parcerefolet. Perf. Sat. 11:

At benaparsprocerum tacita libabit acirr».

hoc eft, libare folet, ut bene ibi mXof&fetel®* Cafanbonuti'

quem vide, qui & Hebrasos hoc gencre loquendi ufos efle docet,

a quo nec Grarcos abhorrerc a nemine quod adhuc memini

obfervatum, hilociHefiodi argumentofunt. Aonftis quidera

hanc vim incfle tralaricium eft, ut tc apud noftrum 140:

TtJait J£ itytitti fuy 'nntyny* 'xffVt Hfttitn.

lllis autem ccelitttt magnum importare felet malumjufiter.

&fxpealias. Thcogon.v.87:

Aty* § ftiya rcT*®- iinfttfStfett tytniawrt. ,

Statim etiam magnam contentionemfcite dirimerefolet.

v. 187. Ovii%a>'i-mniii7tt] Impcriteinterpretes: Nequt

Deorum oculum veriti. Verte: neque Deorum iram veriti. Inferiusv.

ij t,9f«» "mtctnc £*.i-prnt, iterum animadverfionem

non curantes. Ubi iterum interpretes fine fcnfu: Nuilam Deorumreverentiamcurantes.Homemiiliii.il:

Oifiiti etf «JsfifewaA**,* x&lfMoi ^ifttfttf,

Ex j iixtu/ iXeimai, Jtvt "tmt ewe tt


%% JOHAWHIS GlOKGll GXMYII

Intcrpretesrurfut infcite vertunt: deerum providentiamrevtri-

Ut4. In omnibus his locis «mi eft ira.poena, vindiaa,animad verfio.

Hefych:«*JW,J«*p«0i«


LICTIONISHKSIODES I>

AHWW eXtux.' iJzXtt •mtismptctt, »'i fajwm.

Q( if)*r' tSicvmmt 'ifl£ •navaiir\tp(&' o{H &C.

Tzeies totam hujus rabulae, quxeodem ordine in exemplari-.

bus ejus tunc defcripta erat, ttt nunc in noftris, nurm\u damnat,

nonvcrborum,quan*aliquid#i>Ac»>', aut Aai>y


j» JoHANNISGlOX.8IlGX.SVII

cimagiftriAaAj.K^rn^tteS-tiiifff»- Hunc fenfunseflchujui

loci ex przcedence fabulaquoqueintelligitur. In verfuancecedente

«x*i 2i*i>< eft obcempera juftitias, lequere jufturn. inferius

y. 1 7 J «WKXJSH» rn*i. EiAiia-lcw yl *»"»» »(91»» •" JSxfl i»«KS& e*

#$»»§ H'enoiitij /S-«a*'itHfigit, IJTH •*&« dJfyiurlw fltdw. In

hocvcrfu legitur inutroquc MSto «71 futi\iK*nioi pro «gi-

Aaam. Opcime. Hom. Iliad. *••

O» /8111 «» *J?f p «x«A


LscTioNisHisioDia. j»

Interpretes: ln ctnviviis autemfmrtk tfibttt fiuuntur. Unde

hanc verfionem exfculpfeiint, quid viderint, legerintque eg»

quidem exputare nullus poflum. Qtiid enim a pocta; verbis

comminifci potciant icmotius ? ubi partarum opum mentio i

Hinc non immerito olim a viris doftis luec verfo fuit improbata.

fed nec hi, quod pace iilorum dixerim , plus viderunt.

Volunt JaAi'»i5 fttftnxis efle per idiotumum poetisfamiliacem

5K'A«> , legendumque Juxin fttftnXvnt ac vertendum fructut

colligunt florentes. HaJC quidem eiuditionis & acuminis fpecic

blandiuntur, fed revcra a Grxcz linguz indolc abhorrent &

mentepoetas. Senfus eft fimpliciflimusper9»Aiijs fttftnMm >;yt

intclligi ip£a convivia, ficut i^y* A^tH-mt funt nwtr.af.

'i^yt jfy»®- bella: fcu opera pertinentia ad convivia, quas gra»

funtconvivis. JWA/JS fttft^iitf 'l^yt tipsrmi, exercent opera

grata convivis eft id ipfum quod fuperius dixerat 'itfwnr at

JKAIIIC convivia celebrant. Hifttc% %,xint ut apud Pindarum

nfttSfc tuum. A«xjt/i? tiysmq m£t*. hoc cft p^yxai, ut

fcholiaantiquaexponunt. Nimirum quijuftitiam colunt, illos

poetaaifirmat, aurcas xtatis hominibus fimilem vitam agcrc,

in perpetuo gaudio fine curis & mcerore. Hinc & addit illos

non currere per maria & undas, fcd contentos coenis terreftiibus,

Sc poft quas non lavanda: funt manus, & quos humus fcrt

fructibus pafci, «quc ut illi beati feculi mortales. Proclus fic

hunc locum intellexit: homincs juftos vivere femper in conviviis,&iniisagereoperaadagriculturam

pertincntia. In MS I

, lcgitur JaKcUi. In IJKA/IJJ, in cafu fecundo. In praecedente

verfu liber I: fySlxtiaz.

V. 13 J. AjC(t) fSf!it


JX JoHANNIS GlORCII GHSVII

n«^«"< Xj |v^«nBea wrAif tytxv JiipH «'injt/gj».

i'»9» igj» i» irauifHt •aut-rit«» n£ tittvgsxd itrcuiftHi, ehi ttjfXS, i|


LsciioNss HisiDDit. if

dem. SimiliterinfcriusTheogiv. Kli,x.eJ,i


j4 JoHANHI t GEOR.OII GRBVI I

patet. Verumautempro jufto, & juftum pro vero inucraqne

' lingua frcquens efle in tantalittcrarurh luce multis doccrc putidum

eft. Prilcianus lib. X V111: Jufium fro vert t$> •vtrum

frojufiofrtaum»rt»mnosauiunAtticifonitnm. Inrcrius 7*8.

*Aiil«*projuftiti*:

:

EfV at ctXt&uLu Xmi xg/neritf ttycQn.

CuminrebutMgenditfofuuuc&occufatut. in jure dictndo. %eitm

ctXitntu)eft., retagere,jusdicere. Hinc & in facrit/^^c-.

fimZfPttfixictt, & Hpfifuttaf »eh*&', funtopes non yeras,

fluxznimirum&oz caducx, cjuzopponuntur^jKjHMiTieX^-

3J»T, opibusveris, diviuis fcilicet. Et in lingua Hcbrza, Syra,

ScArabica una eadcmquc voce juftitiam & veritatem denotari

przclare docuit vir infignis Ludovicusde Dicu.

v. iS j. &j RxLv flxtyxc] /SA«iV]«» MKILU cft bic juftitiara

impedire, falfum fcilicet teftimonium pcrhibendo; impedire ne

judices poflint fecundum illum dare a quo jus & fas ftat. Sic

flXiiirlni apud Homer. divar. N.

Avitf iut Qg, t»c( vcra ljay»t ftn m ircuitn

BAae'*-%i iXcwiciTut, iitm cartfffixr' ifiT/^jTf.

lff» ivitfer navimfuh tranflru nt nUquemfociorum

Imfediret frof*Umtium navem, quiafroferabant, remit.

Utrobique Latini interpretes male: Itderent. Apud pocram

hunc alibiquoque hujus fignificationis i? flxixlm occurrunt

extmpla.

v.188. dxlnipoiii'] Plato II deRep.legitA«D,optime.

v. 191. E/s **(**• liarnti] Hunc locum mirpr inquinatum

etiam nunc in omnibus circumrerriedirionibut, quumpridem

fitcmaculatusabHcinfio,Scaligcro,Meurfio, quiiVuwy legendum

cfie prxceperunt, ut omnes vetercs interprctes qui explicant

«AS->J. fed jam olim Erafmut inadagiorum farragincre-

&am le&ionem propofuerat, & inverlione fecutus crat. Lu-

«ianut in Mx»«gt>>7«a hot verfus Hcfiodi vocat tnuhifip twi

celebres&omnibusnOtos.

v. 153. cft ttviJ•xutfa »«IJOT{] Hzcinepta lectio omnesfcedavit

cditos librot. Antiquam tamen & veram nobis fervavit

Ariftoteles I Ethic.ad Nicom. cap.4. ClemensAlcxandrinus

IIIP«-


LlCTlONIS HlSIODl*. 3f

III Pxdagog. cap. 8. Ariftidesin Uytt a?»r» Vr^gjiK^, Plutarchus

aliiquc qui & hic pro «vnX legunt «Ji?;, & v. z?t:

%t ii *i *»IIT' «»*»« r«i»i. Et Zeno in fua lmitatione:

K«i»©- j» •xutiigtw »t 4J elimu •xfynttn,

l£&A«$ eX tai x«we!V(&* i( cw-rtf •xutlg. potui.

Sic enim ifti vetfus leguntur apud Diogcnem Laertium. Ho»

tantos auftores qui non fequitur, nasille mifer iratis Mufis na.

tus eft. Etlicct abfque his eflet, ipfa tamen Grzca: linguz indolesfacile

non ofcitantem leftorem depravationis, qur noftras

editiones contaminat, admoneret.

IJIJ.


J5 JoHANNIS GEOROII CR-IVII

ncmo eruat. Quid enim eft. Nequt alium audieni ii inanimum

admittit. Notiffimus Hellenifmus omnes fugit. Xxitn

atfrfullittto.iTBi, eft JKXHH etfyftjp*xi.trmi- ruque aliiparere

inanimum inducat. £> fyfd/«-.*-«£ cft in animuminducere,

ut ptGtofSp®* «s »# apudChry-bftomum cjuiinanimum

induxit, & ut faceret confilium cepit, ut elegantcr nouvit vir

magnus Gu. Budxus, quera tamen mirorineodemlocohunc

Hcuodi verfum exponere: ntc cum ttb alit audiverit anmadvertit

&inmtmmaverfM. fed «W«>, hic effeparcrcobfc,qui,

difto audientem efle, ut (iepe, & cx fenfu verborum & intfrpretatione

Liv.ii, qui dii fafere fciat expofuit, facile erat

animadverterc. In eundem impegerunt lapidem interpretes in-

ferius T. 7 W :

£< titttiJtgcii

H*-i Kir©* «5W»>injvfti»t,


LscnoNy HSSIODES. 37

Tibullust VUvaCtrtstibifitnoftrodtrurtcorqna

Sficta, aua temflifendcat apttforcs.

Horat. carm. (zculari:

Fertilufiugum fuorifaut ttiltft

Sficea donct Cerertm corona. -

r. 301. IJi«< m ij» Ariftotcli IV Ethic. dicunturhominescommodi,

faciles, homincscommoJismoribus.

Cic. pro Murxna: Nemo Catine proavo tuo commodior,

comior,modtratiorfuit, adomnemrationem humanitatu. Idde

amicitia: Ataue hoc


j8 JoHAMNIS GEOR.8II GKJEVII

futrunt moribut, imperio, poteflate, prejperit rebtit immutari.

fpicaphium vcro Hdiodi, quodPindaro cribuicur, focdifljme

deformacum eft. Vulgo fic lcgicur:

Xtuft Ji( iSiact, «£ Jif IUQH dAStXitmt

H'oitit dfydmit ftitfn 'i%ut mtfinf.

Catlius vercic:

Satue cuipubes, tumulufaue bis obtigit unut,

Tufapit Htjiode, quantum homtni fafere efl.

Sic quidvis ex quovis poceft verci. Quid cft drjftrmit ftiiftr

'ixtn mtpiqf ? Qui «»«»« dtjfcimtf pro c* dJ)ftnnit poficum

concendcnc, illiiilicespofluncconcoquere. Nihil hacleftione

abfurdius. Vcram, elegancem, dignam auftote illius epigramxnatis,

quicunquc iic, accipeexMStoVolfiano:

H'n P ro &&&>&/'"

TNKVM diiei »1®* - & apud cundem: iftut j iymify> W«

titif Tt ifiii, KJ iftii Z*MTIW mXildtw uia\ i\fis*(yntW. pro

•nlf tiiirtif citi ijufTs >i) iftut, ut hxc duo loca Stcphanus re-

Qeexponit. Senfus poetxcft, filabore tibi vi&um comparaveris,

beacuseris. Tcrenc. Deutfumjiitaefl.'

v. 318. H'$" «'»/>««] MS l,ii\ II, KT. Icge: AiJiit «sJ*

ttiitys fiiftt nirrai, ii' iiimtn. Pudor aliutvehementer oltft,

aliut vero prodefl. Verfu (equente in utroqueMS. t&t dttX-

Citw, & s&£*>». O"A£«

ctiam Palatinus codcx habet, utrumque Tzezes & Stobxus.

v. 311.


LlCTIONIS HlSIODE*. 3J>

v. jii. Xi;«] Latini hoc unitatis numero maiunt exprimere

Mamt agere. Florus: Matrimtnia manu cafta. nihil notius.

v. 31')] MS I Vofl*. aijiuftf

ir iteuiit) »gt&W£>i. aliilibri tutitt ti y tircuiu'ti •»1»£.

quod probat vir doftus & exponit: fudor imfudentiam fiquatur,

id eftfofthabeatur. fedegpvulgatam leclionem retineo,

qux fic cxponenda: Pudorem vero cum imfuitntia vicerit. dim-

£«» & njtfcwB^ft» e ft fcqui jubcre, ut victores folent viclos, aut,

domini juberc folcnt fcrvos fequi. Apud Hom. imterMt tefte

Euftath. eft 3»» '»mt%. Hcfych: hm£if3fiaf, 9ig«irt'jK>i«f. im-.

V.JX6. ?'««iiftuftwfxnjtii] MSII: ?'*t*bifttr eifteui-

(Sa. Produs etiam videtur ifuu/fin legifle.

v. 318. K«i0» 'i£(\ MSII: »{{(/ cum editione Ifingrina $C

pluribusaliisantiquioribus. led re&ius 'iffl legitur. a (ii£« cft

£i»


4» JOHANNISGIOI.GIIGK.SVII

4j>Licubilevertcrunt,uthocloco. Hostamenpotuiilethujus

crroris admonuilTc Euftathius (i ipfum confuluiflcnt. Qui afleverat

jbViwcile^t/fiiprxfatus propterea noooullos hos vcrfut

Aiioj*cf«f

rj[ yiuieuxi. fcd & qua: ftatim fequuntur cCttu) Homcro efle

evmeuw oftendunt: u'ja.%1 j •yuoeuxi


LECTIOKIS HISIODK. 41

quod proptie vocant 9»«>, hoc eft odoramenta accendere, «juibus

folis olim faciebant. Synef.bymno V11; de Magis:

tfyjfjyt nsfti^iTt,

Xfui(>l( u/ayirnsfo »

Xevri" r circtjriujtk,

AiSetiU tt Jvtl iQtAat.

£M muneraferteMyrrht libamina, Aurique donaria, Thurifqu»

tdores fuaves. 0»'«» enim eft >/$^£ fi

$)i a&£ti*> ttpijlnti n yq' T fiitytii )§ rrikv is&cd-ti rlui'fxiretei

•ppiufijtlut Tticui, {( JpnrifSpci QvXb.* K, \i£ r£( eXxf.

•f tyvtrten cwrzjt /3A«r»5 , ng.ivt.cusf •ZJU/TJJ T*$ tpeuiefdfint «gjit/v<

9 1 »* T *T 5»«J« ^(nttSjfi i x) ^/# 5" 5TW/I«{ tt-mjitixTi^eiTtf

auTtii rtte -nug.c. T»'T»»« -jS it| riirvg ccjtcicclj) tpv\ttT\eu%> ci»

Tt7f iJfoK, w ftpXifit curnHf eu3tnm%r.

#eixi» «'; T§ imXaiii tt@". Te j Tr.>«««» 2^ 7rtTniran§ TJ^SJ-

9»> £»', «; eimiH^afSjp. Ottt Kj Jvtnctf r^ fyvketj, xj Jvuihiti

tMCtX£i%, i§ etiii ii 5»«» 5 fyfttoii «Jjfe , l^ ?"«» «»(' is^»» ^ s -.

33(i4o*i7n}v«». «^i >J/M!( »«« 5»«» bipiSp 'ieitti «AJJJ>. E v jJir.


%t JOHAWNIS GlOR.CH GKBVII

Interpretesrurius infcite vertunt: deorum provideiuumrevmttu.

In omnibus his locis «mr eft ira.pcena.vindicla.animadverfio.

Hefych:«WW,«n^«#f«>, (£>«$«*'. Item: 'imt, efetsfc-


7 LKCTIOHIS HBSIODEA 19

Auir*4> J£*UK iJiXu •mntnftnf, »1 fajini.

Qf 'itfxT tlxvitiiJif 'ifn£TWivm7r1tf


J» JoHANNI S GSOHSII GR.SVII N

cimagiftri Aaxl, cifytii, tt&tttsifm. Hunc fenfumeiTehujus

loci ex przcedente fabulaquoqueiutelligitur. In verfiiantecedente

«**« A'x>i« eft obtempera juftitix, iequere juftura. inferius

y. ^7J »TOJCJ(B» e nullum futo

Reprehenfurum.Gr*corum. rtftum erit judicium.

Ubi Euftathius notat ad i3-«« fubintelligi A'*». T« j '•9'«" '*"

A« sraTs J^ «W/TS «fijTW». EJAIXIIM y) ij»i (y(»8 7« «« «»«/


LECTIONES HlSIODM. )»

Interpretes: ln cenviviu autemfartu tpibtu fiuuntur. TJnde

hanc verfionem exfculpfeiint, quid viderint, Iegerintque ega

quidem exputare nullus poflurn. Quid cnim a poeta: rerbis

comminifci potcrant remotius ? ubi partarum opum mentio ?

Hinc non immerito olim a viris do&is hxc verfio fuit improbata.

fcd nec hi, quod pace illorum dixerim, plus videruot.

Volunt JwAi'ti« fUfti^if eflc per idiotifinum poctisfamiluiern

5K'*«J> , legendumque JMAHI fUftnXin< ac vertendum rru&us

colligunt florcntes. Ha:c quidem eruditionis&acuminisfpccie

blandiuntur, fed revera a Grzcx linguz indole abhorrent &

mentcpoeta:. Senfus eft fimpliciflimusper JuAi';,» fitftnXm 'i,-

9« intelligi ipfa convivia, ficut Sj^x XtpfcMwn funt nwttr.af.

'ifpx A(»&' bella: feu opera pertincntia ad convivia, qu* gra»

funt convivis. J»AIIIS fitftK^ntf *&*• tiformi, exercent opera

grata convivis eft id ipfuro. quod fuperius dixerat lipmr a»

9»Ai»i« convivia celebrant. Hiftify jniiitt ut apud Pindarum

*ifUo% euSttt. Acut(vi( tiftsnui eiSttt. hoc eft 3j*yti


}! JoHANNIS GlOR.CH GRSVII

n j£ j-vftimmt jniif «yKV titfyif umjvgp.

ti^u'o'f^ti*7nuif^fjuuiif'et iJtiftx&ticd tTavfHt, Stt nf.\£i 1}

auiur i;ftwet*. Apud Hciiodum inquit »7mufHt eandem vim

habet quam apud Homerum imuftii. Ecquisdubitct Heiiodum

fcripluTe xmivgjt quod poftcafcioli moti vocis infolentia in hac

notionemutarunt} E'rmvttt> enim pro iZnXuuwt pcenasdare,

dxmno affici frequenterapudHomerum aliofquelcgerant, (ed

jc'TOt;ff7finhacfignificationenonnili inhocHdiodx loco, nifi

jne fugit memona, reperitur. Alioquin pro cltpcupni & apud

Homerum & apud noftrum farpius legitur. Non dubitavi reddcre

fuam lcttionem Heliodo fundatam tot antiquorum fcriptorum

auctoritate, quamvis editi libri repugnent omnes. Ca;terum

verba illaHomeri, ad quac Euftathii fcholion laudavimus,

Iliad. a., irat -xniTtf imtifimn fi*nXi>-ni imuifmu.

Nefcioan non infidiarum infeUtium

trima fotniu luat.

Similiter peccarunt Latini interpretes inrerius apud Hefiodum

T. 419: nx&erjrMclhfiTwu/fti, hoceft, maguautemntSelaborat,

fubintelligitur hicnp/igfTn. •mKtittw I&TX imuifti majorcs

capit laborec. Illi inepte: magis autem nodefruitur. XTTZWfeir,

Scimu/feir /8«9iAiT & c*, aut unyt. ut integra

fint irrowptir nsnyt itH(f fietnXn^; e* HJHQ\>fa^>if


LICTIONES HESIODE.*. J)

dem. Similiter inferius Theogj v. 8 81, *&I'»I&£ nf&»> fc- ««*••;

tertaredt huitribut. Tale* cllipfcs Graccis fcriptoribus tam qui

foluta, quam pedibus conftri&a utuntur orationc, non funt infrequentcs.

v.148. K«Sipgi£


34 JOHANNis GEOROr i GRSVI I

patet. Verurnautempro jufto, & juftum pro vero inutraqne

lingua frequenseflc intantalitterarumluce multis doccrc putidum

eft. Prifcianus lib. X V111: fuftumpro ver» ($> verum

projuftofremuentertMmnosquttmuttticipemmm. Infcrius 768.

*Aij'*««projuftitia:

EvV at ctXtiB-eilu/ A««i xgjitetitf £ytt(\t.

Ctuninrebta*gendupopukut&»ccup»tm. in jure dicendt. *ei-

IHI «'A)i*««* cft, resagere,jusdiccre. Hinc & in hcritf&ftfunSf

i* tt&KMt, & fmfifimxe a&x®', funtopes non vera:,

fiuxznirmrum&hz caducae, &KUU cft hic juftitiam

impedire, falfum fcilicet teftimonium perhibendo; impedire nc

judices poflint fecundum illum dare a quo jus & fas ftat. Sic

fiXtiwlm apud Homer. tiiver. N.

Avrn, im &fe mttf ven (jnya, ftti ttt trtufai

BA«cV&i iXautiitui, o*m eart^itiT iptTf&Tf.

lpfe ivitper mvemfub tronftrU nt ttUquemfotitrum

lmpediret profeUtntium navem, quittpreperttbtmt, remit.

Utrobique Latini interprctes male: Uderent. Apud poetam

hunc alibiquoquc hujus fignificationis $ fi\**leti occurrunt

extmpla.

v.x83. OAi'»»j£ JJi»] Plato II dcRcp.legitA«D,optimc.

y. 191. EIJ »*(»!• 'Utmil Hunc locum mirpr inquinatum

etiam nunc in omnibus circumfcrri edirionibus, quumpridem

fit emaculatus ab Hcinfio, Scaligero, Meurfio, qui '.'*•;«/ legendumeflepraeceperunt,

ut omnes vetercs interpretes qui explicant

lA&ti. fed jam olim Erafmus inadagiorum farraginere-

&m leftioncm propofuerat, & in verfione fecutus erat. Luvianus

in itxvtftgtileiti hos verfus Hefiodi vocat imrhifyt 'imi

celebres & omnibus notos.

v.193.


LlCTlONIS HlSIODE*. )f

III Pxdagog. cap. 8. Ariftidesin xiy* •nfuT» ?'>&&*•* Plotarchus

aluque qui 3c hic pro twni legunt muiit, & v. rj>&n>r*tdf/®-m x'«V«&i] Nonagnofciturhic verfus

ab omnibus illis antiquilfimis fcriptoribus, quos hoc loco ufos

ciTediximus,ni(iab Ariftotele. In vetuftis tamen codicibus fertur

defiderari. Sanenec Euftratius qui reliquos exponit, hujus

meminit, ut & aliiprifci Ariftotclis intcrpretes. nec Latinisfuit

cognitusquihunc locumin fua tranftulerunt fcripta. Liv.ji:

S*feegoaudivimilittseumfrimumeffevirum, quiiffeconfulat

quid m rtmfit: fecundum eum qui bent monenti abediat: quinec

iffe eonfulere netalteri farere fciat efft txtrtmi ingtnii. Cic.in

Cluentiana : Safientijfimum effe dicunt eum, euiquod ofutfit

veniat inmenttm : froximeactedereillum, quialteriut btntinventis

obtemfertt. Heliodi tamenGrxciinterpretes in fuis libris

illum invencrunt, ut ipforum declarant cxplicationes.

Hinc veroapparetnon heri aut nudius tertius, fcd ante multa

fxcula hunc verfum efle Hefiodo fubjeftum. Suppouticium

enim cfle & poeta indignum ego quidem nullus dubito.

C A v v T VII.

Heflodi infignis Iocus txplicatus contra omnium interpretum fcntentiain.

E'» Sv/uS |8«*».io9j. AW«>. M«I»« itya. Hefiodo&Theoaito

lux. Mviei*t*i?tn. Mvret®-. Commodus. Epitaphium Hefiodi, quod

Pindaro tribuitur, emaculatur. Mirgji


3f*J/3«'»M)


LicnoNy HISIODIS. 37

Tibullust jlavaCerestibifitnoftrodtrurecoron*

Spicta,auttempUpende*t*ntefores.

Horat. carm. feculari:

Fertilufrugum puorifaut teiiut

Spicea donet Cererem coron*. -

r. 301. ilxiASfr- •;/*£»] Malui,yI>?»»/«^(i/i;/»/*,(juanicaBi

interpretibus ftudip. T«cies JjyiJ exponit. Htfych. &(ft*\

prtiAirfyfti». !Ci9-Kf®-eft vocula ^9»^>i{, decujus expofitionevariavideProclum.

Hcfych. K«S-*{®-,ij>jj?,«(«oif^.

Eadem Phavofinus, &addit: niS-tsf®' t§ i XAITTJIU K) « xj»V7«.

v.305. Z«i #V »f>* ^iV 1'je» ,uiVe(je-^«(] Vertc: Ti'»

•wr* «w* y?r optr* dtctnti* curare. i(y» ftirg/i* funt, ut bene

fcholiaftes Voulanus, tfj» ^ITUFJ' 1 five, ut Tzezes, fti «V?iw>7.

Monec fratrem ne otiiac jgnavia: blanditiis malis rebus & operibus

animum applicet, & cupiditate aufcracur alieni laboris

fructusintercipiendi, ut fuciilliquimiferorumfudore&laboribuspafcunrur,

fed potius in calibus occupecur operibusquat

fe virofque bonqs deccnc. Ha:c func ftirgA* i(pa quz opponic

'i(pit tiigjiit. M(T&®- efje ftiytt, '{&%


38 JOHANNIS GEOR.aU GR.JI.VII

futrunt moribttt, impirio, potcjlate, prijperit rebtu immutm.

£pitaphium vero Heliodi, quodPindaro tribuitur, foedifljme

defbrmatumeft. Vulgoficlegitur:

Xtufi Ji( ijCijTOf, x) Jit lutpv d&GiXiout

H'oiti' tifyefxtif ftiifti 'i%n ottpinf.

Cseiiusvertit:

Satve tmipubtt, tumulufqtu bit obtigit unm,

Tufapit Htfiodt > quantum homini fapereejl.

Sic quidvis ex quovis poteft verti. Quid cft ttijftrmif /tiiftr

*Xem n


LECTIONSS HEIIODEC. 39

v. jn. X«;n] Latini hoc unidtis numcro malunt exprimere

Manu agtrt. Florus: Matrimtnia manu cafta. nihil notius.

v. 316: Jltiyt TJ criciffima poetis Grxcis enalUge pro

*>if®* ?. ucrumque Latinos interpretes fugit. pudct hzc annotare.

v. 314. AliuH^itiuhUn^m^j MS I Vofl". mhki(

rr dttuiin nf.%m£r,. aliilibri aiiin ti y tiieuiein •&1»'>m£ri,.

quod probat vir do&us &exponit: pudor imfudentiam fiquatur,

id tft ftfthabeatur. fed ego vulgatam lettionem retinco,

qux ftc exponenda: Pudtremvert cum imfudtntia victrit. dw»'-.

£«»&«(»i&7n«'£«>eftfcquijubere, ut viftoreslblentvi&os, aut

domini juberc folent fervos fequi. Apud Hom. «WOXM tefte

Euftath. cft2«)iiti^. Hcfych: imfyfSfnu, JtynFdiiteiu. «*»-.

V.$l6. ?'ii* TI uir uaupxnjiit] MSII: T'H* hj fiir tcucu)-

(Sn. Proclus etiam vidctur miuwfisn legifle.

v. 32,8. Kaiei» 'itlC\ MS II: «{{«' cum cditione Iflngrina &

pluribusaliisantiquioribus. led rcftius V{{^ legitur. a fi£u eft

f >{«, & xj umijieir •;{«, ut beoe vetercs magiftri. Tzezes

hic fcede corruptus cfi. l r m, inquit, raf i*i«Ci««> 71. Heiniius lcgit pro«cV{^, >«{


40 JOHANNIS GtOlCII GK.SVII

jjtlu)cubilcvcrterunt,uchocloco. Hostamenpotuiflethujus

crroris admonuifle Euftathius fi ipfum confuluiflent. Qui afleverat/&'ȣ*

efie^«|i»prx&tus propcerea nonnullos hos verfus

«9i7«V i quia «« iS-Xtrm) r V ilXeti inlifo KMtfit cvx ixAi|m«t£ar

Tp yuutuKi. fcd & qux ftatim (equuntur

ji«3j OT9«. /3x«Cifi>. Obnoxius. 6vjt»c £» (pptoi. Multz interpretum haljucinationcs.

v. 337. '"O n«S?in ^VOT it iximtc%] MSII, editio Stepha-

^iLd ni^Ilingrini.alixquemeliores: ^ison. Itaqueut

verfus conftet legendum «o-«»J« 9»ttan. Proclus etiam lic legiffc

vidctur: K«/ iyitSt,i§ t<tftit, ^ Ji/fton >t) taruittti /A«tfKt/BfiXf.

Larinivero intcrpret.es peiTimevertunt: Libaminibut

atque itofiiis plata. Arqui dc hoftiis jam dixeratprxcedente verfu:

ini J£ iyXni utigjt* Koteti. nitida femora adoje. Sic intcrpretare.

iyXti funt nitentia adipe, qua coopericbanturutdocet

in Theog. Stulte igitur hic rurfus hoftias inculcet. &S&'

Gtajcis cft fyuixfyt, odorari^entiim, odores, qui diis adolentur,

qtipd


LECTIONESHESIODES; 4;

quod proprie vocant 9»«r, hoc eft odoramenta aecendere, qui«

bus folis oliro faciebant. Synef. hymno V11; de Magis:

tfyjErjt ngftigtTt,

XftupHf t»uyvrfiig!(g, ,

XIVTST tli*J>if


'4% JoH^NNis GEO&CII GR*VII

XiriXkuti •nXnice-ns irjnvfi&tt -naifit nf tuyur. £>m» etiamAfoUo

eutn frtcipit facra factrt ftcundum patrios, id eft patribut

reetftos rititt, ad antiquummoremnti reducere vidttur. Vetut

auttm facrificandimoierat ftrflacentat &fruBu*, uti dtmonftravimm.

Unde facrificia J« ipfe aSmfiurificandi T» 5»'«», idem valuit, quodfuffirt

vtladoUrt, quodnunc vocatur 'nn^mi. £hudtnim not fynr

dicimut, illi i$nr dicebant. ©&'«> igitur eft fufEre. hinc 9»&»

eft odoramentum, unde Latinum thus, ut a TV» pus, ut oftendit

virmaximusadSolinum. quia prxcipue in facrificiis poftea

thure funt ufi. Inde nobis etiam thus wyrotck dicitur, quafi facer

fumus, ficut in Germania fefti dies quibus natalis Chrifti celebratur,

vtynacht, hoc eft facra nox ab illa nofte, quam prarcipue

colunt, quia in illa Chriftus natus efle creditur. Galenus JJn

optimeexponit ^«futifigi^ciftifrg^fi. Proclus & Mofchopulus

hoc loco 4"/. Sed hic in propria

notione capiendum.

v. 33J. dipg' iitur «%H"*A^O,] Interpretes: utauorumtmat

fortem. Male. vertendum: ut aUorum tmas agrum. KAifpt^eft

fundus, ager, pofleflio, quiaagri funt precipuafacultatum Sc

bonorum, qux poflident homines, pars. KAif»@- omniabona

(ignificat, Hefych. *Aw/i®-, «»y j apud cundcm eft colonus,cui data pars

agricolenda&poflidenda. v.341.


LECTIONISHISIODS». 45

V. 541. Ei j»j •mt§%gi(* ifyfi&u' «»•« jrvvnq.] Sitnim

tibinegotium aliudruftuum incidtrit. Sic hic verfus cxpooendns.

Vulgo inepte: Sires aliquafortuitaeveniat. x^f^if^iyttt,

eftres,qua:adagreftes,&ruricolaspcrtinct, opus &negotium

rufticum. && enim & %£»®- eft vicus, pagus, ager.

Hcfych: ^af®- » «'#«'«• ^e* eft rufticus. Idem: %*&•**,

ajfa-mt , ujettx^. &(»€*!


44 JOHAKNISGIOROII Gnavii-

Si( K) lua «V ift is A$j{ ,iyaii-nt . '

Sicut & nmc ad me venifti,ego vere tibi non amflitu dtmabo,

Hec amfliut mutuum dabo.

Gloflae Voffianz MS: iirtftH^im, iitieim. Proclur. g tfnm.

Aritiquiflimiscertefcriptoribus , non cft rcenori locare,

fedrautuumdarelineufuris.

v. 3 53. T*f4j©«-'i>>Zt oa« , «r«|] An hoc eftquod interpretes

volunt, juvantem tejuva f Quanto reftius Grzci magiftri mvifentem

invife. Qui eo, inquit, ingenio funt, ut mutuis amicirix

& confuetudinis commcrciis deleftentur, cum iis cole amiciriam.

Idem fenfus yerfiisfequentis: qui libenter fua cum aliis

communicant,iistu libenter impertire, liquibus opus habuerint.

v. 3 51 MS I, im ttTijm.

v. 357. K«» piyx ?«'?] Revocavi priftinam ledtionem ex

MS 11 & Proclo, qui legunt i§ ftiyx hin. K «/, quod interpolatoresfugtr,

edxxr, XIMTI; , i£ »', ut ftatim: K) lirfuxgai ih.

Itfifit extguum Ariftoph, Plut. £di 3 n£ypi A«'C* -nii t^


• LECTIONIS HESIODSM. 45

ttnerum ($>obntxium&> offortunum injurU juventm videret,

Phzdrus: firvitut obnoxia, quut, qu* volebat, non audebat

dieere. Seqec.ep.o"! corpus huroanumvocat obncxiumdomici-

Uumammi.

1.167. Jtygp&pvj iriB-g >§ Xt,"jrnS* verrunc: tftimam imflendk

dotiit, cjuumfit, oftimamaferiendiedttiit. vcrf. fcqu. i«Aij uterque

MS, ut bcne reftituit Heinfius.

v. jtit 3 ""»'( «»£«.] MS I «», cum glofla

tieruexf. Pulchre D. Heinfius obfcrvavit hos verfus efle tranfpofitos,

&elegauter illos exponit, qucm vide. SineMSS au-

&oritate nihil camen fuftinui mutare.

V. 381. E'»


44 JoHAKNIsGsORGII G R S V I I

Sif K) tuZ ift' ift 'i*Jhit jijaii-ni em imf&m

Sicut & nunc ad me venifti,ego vero tibi non amflitu ionabo,

Nccamfliutmutuumdnbo.

Gloflae Voffianx MS: imfiilfim, o\iun>. Proclur. i ^tiau.

bene. Notanc enim vcteres Grammatici %gi


LECTIONIS HtnoDis. 45

ttnerum frobnoxiumtfr opptrtunum injuri* juventm vidertt.

Phaedrus: firvitm obnoxia, quia, qu* voltbat, non audtbat

dicert. Seoec.ep.tfi corpus humanum vocat obnoxiumdomiciliumanimi.

v. 3*7. jLojaflpu^ iiiB-H K) Ai/jjrac KS(«'«»«%.] StulteLa.

tini interpretes: Ineipiente vtr» dolio & defintntt faturato tt.

Quidincipere&delineredoliumLatinis auribus fonet cgonon

exputo. Verte: Jjhtum rtUnkur deiium , &fere efi epotum,

faturare. Afi%°% w»9w eft «Wy«» »?V > Theocritoa^ixgjc-

1S1, Tcrcmio relmere dolium. Longe ineptius inferius c* «'/«•

ftu* v. 51. *&lrlu> «tlo&K *»>S* vertunt: optimam implendk

doliit, cjuumfit, optimamaperiendu dtliis. vcrf. fecju. JHAIJ utercjue

MS, ut bcnc reftituit Heinfius.

v. 3 «9. MioS-«


4* JOHANNIS GEORG I I GR*VJ I

fine ullo diftinctionis veftigio perfcripta funt: ficuti & in Procli

commentariomanuexatato, quem mihi utendum dcdit Marquardus

Gudiiis nofter. Infecundonon nihil quidem ipatiiinter

verfum 383 &fequenteminterccdit, ut poffit capereindicem

hunc, qui vulgo przponitur. fednec hic nccalii, fiqui

funt, libri nobis taoti func, ut iftam diftin&ionem x% *i

vfjlio natam ferendam exiftimemus ingratiis totiusantiquitatis

quae nullam hujus operis divifionem in duos libros agnofcit.

V.3S9. E'/>*'-9J iwii&fo"'] MS I & II: iMi-mw' niliquod

in fecundo addatur «>. & fic verfu abhinc tertio uterque pro

ttu»n>,miuin. Eft haec Dorum dialeftus. videfupraad v.zi>4.

Inhocultimoverfuliberfecundus inferit/k: Ntuwn- yvpiitfo

turtiftit' yufitit it fittileu.

v. 3?i. rvfttn J^ «Va"30 MS I Voffianus, &CodexPala-tinus:

£f(g\nt. Sic etiam in carmine, quod diciturcertamen

Homcri & Hcfiodi. Nec aliter Proclus legit: Kf&eu, ^ a '- Ulud enim */&&, quod in cditoProdi

Commentarioprascedit ii tlfngUtt a fciolo ex Hcfiodi vulgatis

cditionibus infertumeflepueradmodum vidi. & refte me vidifle

codex poftca manu cxaratus Marquardi Gudii oftendit:

qui illud «Vw"^«/ non agnofcit. In quo & paulo ante legitur,

yifitit t\ *f&at] tit it «&rn. non ut vulgo *«££%, quodab

imperitis in Heliodo primum fuppofttum qui fecundam ab ultima

in «'«$£«» non produfte poni fibi perfuaferant. Cur vero

nudis arandum, ferendum & metendum effe prxcipiac Hefiodus,

ficut & eumfecutus VirgiliusGcorg. I: Nudut ara.fere nudut,

docct Servius: Nudui ara,id tfi, adetjirene ceclt, ut vefiimemit

nmtgtat. Namdicitnudumtjftdebert, auafialiternonoforteat

tmtfojpt: ftdjkb tanta ftrtnitate dicit htc agenda ut & amiHut

fejjit cmtemni. quam explicationem Servius debet Proclo, cujus

priorcm expofitionemvidc: binas enim hujuslociaftert. Scd

prior verior eft.Veteres tamen nudos plerumque fecifle opus oftendit

Plutarchus in vita Catonis Majoris: nvJifSjf>&' j tia/ au-

TStfiiui K) JicuTztr aunS-aSf^i. ff eix.iiCr,K. Jmftglntt i^ynfS/lm

47> «ro>i jw fi'« «jsgje» $«ftQ tij mtgjtfumi ttit iitfSpttt, iimyth*$a

o\ «f -n Zp&MitirpfxHr 1 "'' '£*{*'?* A»?«v». 9*?*« 3


LECTIONES HESIODIJ. 47

jvfnif ifjtcmcidfi®' f& T UKITU» , «e&fyr aum *$* iftiiytfyiBp®',

K) mi{ r «Jw «»«r. C«/ rationes vivendiaccefipt

(Valetius Flaccus) a fervts, mirareturque cum

narrartnt illi mane lumforum adhe, & frtfto ejfe ejut tftra utentibut:

regrejfum ad villam temfore brutnati veftitum txtmide,

nftate oferari cumfervis nudum, eadem menfa, eodtmque vt-

Jcifane,atqueidemvinumbibere. Et Aurelius Viftor inQuin-

&io Cincinnato : ^uinBiut EitJator diStu, ad qnem mijfi

legati nudutn eumarantem trans Tiberim offenderunt, qut infignibut

fumftis Confulemobfidio tiberavit. &apad s poetana: nudi

mejfores.

v. 397. ©•*« tirn*fti&tfa ] PcrDeosGrareihicintelligunt

aliiftcllas, alii elementa, qui non funt audiendi. Dii, inquit Hefiodus,

labores hominibus impofuerunt.

E w 0t< j£ «a«« , i«s i tmtT /3(tTur.

Netno enim eft mortatium qui non laborat. ut Sophocles air.

Hoc autem a diis,

iftu mufa iup*Jte , labore omnia bona nobis rcndunt.

Quod hauferunt ex Mofe ut infinita alia,apud quem ad Adamum

ipfe Deus: EV ifpim 5"«® «wsr» «•«


4.8 JoHANNISGEOS.GIlGlt.SriI

uxore, non rero ltltnt», ut riri do&i afltrmant. Nec judicandum

cft Philofophorum principem Heliodi mentem non habuilTe

exploratam: fcd potius eum huncrerfum fuo voluiflc

•accommodare inftituto, utfepefolentPhilofophi. NamMureto,

homini quotquot a renatis litterisfuerunt.diiertiflitno

&elegantiflimo, quiauftoritate Ariftotelis permotus fequentem

verfum tanquam fuppolititium jubet eipungi non eft ut

fufFragemur, ii vera funt quz Timotbeus apud Proclum de Ariftotele

commemorat, illum nimirum adduttum hac Hcfiodi

fententia poft obitum uxoris cum Herpylide ancilla confuevifle

& ex illa fuftulifie filium. quamvis & hic Ariftoteles maluerit

fuo obfequi ingenio &auftoricate Hefiodifuam tueri vivendi

rationcm quampoctxmonitafequi. Nampoetanec depellice,

nec de uxore loquitur, fed de famula*pretio comparata. vide

Proclum, apud quem pro «i tS&i Tifuun legend. «i *£e*Tif


LECTIONIS HIIIOOIC. 4»

nni nuUum animalmaSant. Vafa figdinaaiejuotiiianot ufm

parata in aurtis involucns cuftodiunt. Sic rcttiflime faune

locum vertit , Vir incomparabilis qucm honoris caufa nomino,

Henricus Vallefius. Bene fe omnia habcnt. %g*rigjia.

funt vafa, domeftica, utenlilia, fivc lint pretiofa, five

vilia, 8c nullius rei. Eadem autem ratione ut tf»r>le** uc

tc •gingfo omnem notant fupellectilcm, ng.r\ i£t%li# taxnen

de vafis & facra templorum fupclleclile frequcnter accipiuntur.

iGlian. n«i>uA. i*»{. lib. 1. cap. 10: AoVvr®* i£

tirmrmr vat ci Svg^tcnrcuf itpat iavXtin iu ^gtmgfo. Ubt

Gefnerus vertit: Dionyfim ex omnibm Syracufarum temflit

•& dtlubrit fer facrilepum fecuniam abftulit. Paulo poft: T»

S? /Lm^tir®' Xj T* At^iKS^UK ttmr& imkwi xginsfo: Ubi

rurfus interpres : Vniverfat AfoUinis e5* Leucothe* fecunitu

ntfariofcelere abrifuit. Peflime. cum utroque loco lignificentur

vafa facra diis illis confccrara , quae abftulit Dionylius,

ficut inter illa commemoratur ibi menfa facra Apollini dedicata.

Lapfus quoquc eft idem vir doftuTimus in intcrprctatione

hujus vocabuli in lib. VI, cap. t: A'g*«t7iAi!< tln.reiitmz3p&'

« qua ex htreditate farentie

ad iffum venerant, in miUtiamfroftSm eft. Vertendum erat,

confumtit omnibm facultatibm. quamvis non ignorejn pccuniam

apud Latinos etiam pro toto patrimoniocapi, fedinterpretem

dc nummis folum cogitaue, cum ita verteret, fatis

conftat.

v.408. O' *X ^fy"» 5 *»V3 MS I Voff iJi^ttt-mii-

-rejnre. quod gloltkMS explicant: it&mn 5"ytt>Qi*.SieySn».

Videntur lane veteres dixifle 71?«» & •nflur. Hefych. TITH-

S-ttf, ftf>>tiio%. Apudeundemtainen legituretiam ti-ni, iineJitt,

I»SM« , ff(»n«. TritUfO/in t szptfdpn. Tr,m>fdpc>, ft&te*i-

(Sfitr. Auftor Etymologici magni: TJJT«TH'«J«?@-. mtfttutti}

ijfltif. cVc 5" TUtt "S crifta4tcrl&' ii £i)7W ycttTtq x£ «>«

TUIUB , TWTUS r} WTfxfomr Tr/iii, tC qUS5 (eqUWltUr.

Platoni 111 de lcg. (p£trt7t iritufSfiet, funr, mente capti. Sophocles

Philo&ete: «&« •'»'*« fittA 7»7w>fy©'. JXttvige ad

D tnenm


^"""t.

Habetquiiffam{Uhodum)fervidorumgenitivu4raiierumpattr,

• igntm J^irantium iux equorum. AratusdcSirio:

* 5 •« **v

o'{«'»


LECTIONIS HtilODK, yi

C?fi« reifiiarj, xtii ftit >st *«*#•' xfjpumi

2«'&ia>. Vertit Avienus:

Mftuatinmente, multusruborimbuittr*

Striditanhelantifacefeftifer aera motu,

Torret & immodicis terras coquit ignibus aftri.

Horum imitatione Horatius folem ferventiujmum dixit atu~

tum. lib. I. ep. 10.

Eft ubifUts tefeant hytme i ubigratior aura

Leniat & rabiem canis rfp momenta leonis,

Cumfemel accefitfoUmfuribundut acutum ?

Lib. I. Sat. 6 vocat folem acrem.

Aft ubi mefejfumfol acrior ire lavatum

jidmenuit.

iucret. VI:

Hunchominesfentemnimisadmirantur&aeri

Solefutantfubter terras fervefcere raftim.

Florus II, 6: Obfcrvatohci gemo quod & fdibi aeerrimut ,&

flurimus fulvis. Reftituenda eft harc vox Claudiano. In epi»

grarom. de cry ftallo, cui aqua inerat:

^uemneaue conftrinxit hyems, ntcSiriusactis. >

fic enim hic verfus legendut. Vulgo circumfcrtur: Quemnequeconftrinxithyems,

necSirius axis, fine fenfu. In nonnullir

-codicibuseftantow, quos fequiturNicolausHeinfius, virfuaviflimi

ingenii & fumiDa: eruditionis, qui incarminibus novis

pangendis, & veteribus caftigandis. ac fuo decori reftituendic

nuUi,quiinhocftudiorumgenereelaborant, eftfecundus. Mihitamen«nfoMvideturglofia

&explicatio '•£ tttris, quodvitio

defcriptorum tranliit poftca in axis, quod non fruftra tot codices

retinent. Sicut vero hic «fv« «cAi©-, fic contra apud Pindarum

#«iv «f « jAfAi/t*] eft iipaint *(F*»7®", Utmelius

omnesGra:ci,quamLatini,quiftulte: calorishumidi. Hefych: '

iht^ifSS' xauftp iv iif»%iaiit.

V.415. Mtnnu&ttc «pCgrjWi 1 ®* t^luiit i&&in®'] MS I.

D » iftSti-


«1 JoHAHNIS GlOK.CH GK.STII

e>egi*»70. Graxi magiftri nefcio quid de Jovc coeli &pluviarum

domino hic nugarrtur, cum Jupiter hic fit, ut fexccntics

poetis, ccelum, aer. mferius 408 r

Tunejupiterpluattriduo, tuqu* definat.

?. 5 64: E VT it *\ f| ilQlfa. fQ If* 9IK5 iiA|'»M

CumauttmfexagintaptftctnverfionemfiUs

Hybemos perftetrit Jupiter diet.

Theocritus: X'«j Z4b'« ««.«^ ^ «»AJ &$&!C &MC. A"g»:Toe. Z*Ve. XS»woc.

Fluto & Froferpina dii agticolarum. Flutodivitianimdator. Mefiodo

mifns medela.

v.417. A H' y> 71« SHg*®-«V»{] Sirius hic noneftcai^

niculat fydus, ki fol, ut non folum antiqui interpi-

\aJ


LICTIONBJHISIODI*. 5)

futufcuntterr*. Archilochus:

l\in tn.ifi.iim. Multosiliorumfolficcabatacutumjplauiens. Sie

hunclocumcapiendum efledocct Hcfych: X«e*s KUUII Sixlw.

X*£o*Alj« r asptii KUU*. i j A'f^A«Jj©' 7»» «AMr» lVwyj 3

Tnir&t «rgfs. Idem:-2«'^®-> < i?Ai) i 5" xm/aj «V*';.

Lycophron in AlextndradccorporeAjacisinlittus e mariejc.

fto: iKS$S(tffS^mUuu «KTICZM&I'* «o&nun. Cadavtrexfulfum

ficcabit folis radius, quod & obfervavit Vir ezimius &

fingularis eruditionis Hadrianus Junius in animadverfioQibus.

Quin & Virgilium fic interpretantur *' T»;p'm«,

Jam rapidus torrens fitientes Sirius Indos Ardebat eoelo.. „

Non folem autem, fed etiam omnia fydera dici £«£*»«pfTe

JVXTM 7B-\(A««f«ff«!»«» »£ ijnAoK/rwr

1 1 >i/K7>< , plus nofte rrui, diutius quiefcere, qui refpiciunt illampervagatampoetarumopinionem,

fblem no£tuftrigare&

quiefcere. Hos fequuntur Latini. Alii t^iti mnar i§ Qiftc%'

•usnnym v yHi majores caperc labores fub terra in oppofito

mundi laterc quod dumperagrat, quod verum efle ezoppofitione

liquido apparet: brevi tempore, inquit, fupcr noftra

confpiciturterrainterdiu, noctu veromajoremcapitlaborem.

vide quz fupra notavi ad rerf. i$ 8.

v. 411. MifutifStf®* vessi »{jj»] MS I. «£i« l'jj«. Verf

feq. MS 11 O v kfisi j» Tg^niiiu nsvlni. Idem ^.415: iin xf»

-' ' '

rtyutyi xi ittptsit.

v.4xj?. AS-luicunf ifuiit] Quz hzc eft vefmia jid-LuaHe»

habere pro Attica Cercre , quod Latini fecerunt interpretes.

Quis unquam fando cognovit Kh-lwaU» dici Cererem ? £ftne

qui ignoret Minervam efle przfidem artium & opificum, inprimis

vero archite£hirz,indequedici^p«»icv, cujusfimulacrum

crat apiid Thefpienfcs, cui Plutus afliftebat, quo figmfiea-

D 3 batur


'{4 JOHAHNIS GEORGII GRSTII

baturopibus illamdeamcumularcfuos cultores ftrenuos nimirum

opifices. videPaufan.inBeeoticis & Ariftid. hymnum in

Minervam. Julianus Imperator in fragmento orationis, p. 5 51

cdit.Petav. 0'(ya'im l$,i% •£ fyyatns /iB-luiat SS&. Videte

quot ofificit Mintrvt, in nos dtrivata fint munera. AS-lu/aim

iftuii eft 9I'X7M , faber qui aratra faciebat. Sequentc verfu m-

Xclmt ts&mfiiffnei eft a&mpipy ut fupra verf. 1. txtixrrt

xXfiucitf, proxA«W. In MS I Vofl". eft n&mpitrmi. v.431

5i^ apt]& non eft difponere aratra, k&7nieii,i»fctJt


LICTIONI: HISIODE*. jf

Tvitt tftinfimafatstemmisinaratro. Aiiijvtt eft noncomfofitum,,

fidexunoligno. Indc & Proclus ad h. i. j\iymtf j jint

1'JI «« -ar^. T£» ylw »51». Ai-nyi* opponitur ifHgat ?njx/«»,

quod non cx uno ligno, fed variis eft conflatum Sc compaclum.

Eratofthenes in Archite&onico utrumque dcfcribitapudScholiaften

Apollonii Rhodii: Av> ijaiTgm «ej» «JJV-T» j£ Tnixi»»,

7» 3 eviiiyvf innx%t fS/j T» Jny J«8 K^lwaAAi tifttjef e* iXv/jffHi ir*£ett

riftiftiQtt mj\»mt asOmfrQemi ifiiorj.

Netnfe cum Attica Ctrerisfamulut temoni infigens Clavis adjunftumftiv*

aftaverit. Quot fere verbi tot errata. De Atticx

Cererisfamulo ante diftum. Num 'ixv^gt eft temo, is*£adCf

ftiva? Perverteruntomnia, ftiraeftpoftremaaratripars,Gra:cis

t;pTA«' MICM*/? prima illa tcmonis nimirum parj, quasinter

bovesprotenditur. E"A««9tcftdentale. Eratoftheoes: E*Awft&

c* i vtut C#T)'3ITBSJ. E'j\vffgt eft cni vomer inducitur. Produs:

TC*r»«« t«i T» mhf*> etvit T» C* TJ ^elgjtit g^^eniujyluj'

T*T» '3 ti i^Vftsfl* %> iftSiSxrifSfnt «5 OK/T» T»

ip «>'». T v ttifeftferrumquoinarandttcrrafcinditur. Hocvtroadaftaturixiftgfu

fuferm injeSum ubi cavumeft. i?>.vftjt

D 4 Lati-


\6 JoHANNIS GEOR.G II GRAVI I

Latinisdiciturdentale. Servius: Dcntaleeftlignum inquedvatner

includitur. Varroni densdicitur, lib. IV de Lat. lingua:

Rutrum ut ruitum nrutndo: aratrumquoderuitterram. Ejus

ferrum vomer, quod vomit eeplus terram. dens quod eo mordetter

terra. Alii tamen in rnedio aratro 'ixv/jg. locant, & (ic appellant

commiflurarrr qua ylrn & C«t&(tmt MUTS, ttvaileirrmi,

Ti'ix.vfig> yipftQvfdptt, yfaf lijftprjvlwistZtdjf. Cuitem»

adaptatur 'ixvnf., dentale. terram vero aransferrum v»i


LlCTIOMSI HltlODIJt. f7

latino & Vofliano codice I, aliifque s/tCjnf*, imbrifcri, pluvialis.

v. 451. E"A«(JIJ /S«W] Hefych: tA»0i< iAHCjitijjM-Ks, {«>ayeagra

Kij»^«^»Tff. quicornuahabentintrorfumreflexa.qua:

veranotiocfthujusvocis. Latinis dicuntur camuri. PhilargyrusadVirgil.111

Georg. v. 55:

Er camuris hirufub eornibttt aurtt.

Camuri boumfunt qui converfa inlrerfum eornua habtnt: quibut

eontrariipatuii, auicormadiverfahabent: Uviquorumcomu*

terramfpeilant. Hii contrarii licini, camuri bovts axurvationt.&Grtto t&fcmi. boves

nimirum camuri a curvatione cornuum camura (ic dicuntur.

v.454. Xtmifnc^] MS 1, *Tnt£rimi>%. MS 11: »7ntufm-

&af. quali ab Jiriufiifutf. led einufnsmcB-itf videtur quoquc

Proclusagnofcere: T« Q$ ni-nimf digfif i«j». etXt.il ii il-mtpi-

#w«2jj i§ (i% $£»«/ djtffistpci. Sed vulgata prasftat.

v. 455. E»Y «?»3 •*?*W *eyl«^rojprovcrtere. hocenimeft a niAaV. indc

& interfolart.

v.4


)t JoHANNIS GlOR.611 GXJtVII

in Grzeis infcriptionibus xeONloiseEOlC. quod in

Latinis eft diis manibtu. Inaliis vero9t«if>(*k;fc%"W. Sicutapud

Homcrum ^9>"'( ?**« *& 9 u i noftro £?»'•«. ^Efihylo

in i«T. v. 164 dicitur £


LECTIOHBS HisieDis.' \+

kii x?»«V p«tinec ad verfum fequentem , %#td/i&' «•t* r *

"Sxirn. IncipiensarationerrifiipplicaPlutoni, ut opus fottuner.

Xfor». re£te MS (ecundus. Inprimouc& editionibus *£«•{*.

perperam. Supra V.J84:

Tl*iTi*Siit ArXafyiai 't7rtTtXb.tfSftxm

A°ytc% tiftnrS' 'fyimia '3 «Wtfi^MH».

Ileiadibus Atlante natis- exorientibus

Incife metere, arare vere eceidentibus.

C A P u T XII.

Hefiodusteremendatur,' femelProclus/MiimCof.^jajafff». Pollut

emaculatus. iuSnfuaum, HSHu^Mfutv\». BIOT» «up&i/jjt'®.. Ew^Sia».

HW» t(pm\ bruma. Hefiodi locus non intelleitus adhuc exponitur.'

VCjjSfin afth. KaS«Sj. Sedere. Defidere. Oux »•*©•. X«***i'of Baiut.

Ai%*j. Stationes. Athenienfium Ganulitas ik nimium novarum rerumitudium.

Ai^jo» multirudo Athenis. .»§ «' *M(H

i? £vy S i^xtm T fv/ngi c\hai-n T ficui xtigfS/itn. Precare terrefirem

frovidentiam cum inceferis arare, & lorajugi traxtrint

temtmem, bobus fiilicet movinttbus. Eft enim ftimSti Scuirm?»i

lorum quo bores alligantur temoni. Pollux 1, 1 j: d

•sKtvrit ifijff ' Ttif £tya) TaQcftytfumiffyi®' t%Stui, i£ ftimGtt,

jij ftimZci (iic lege ex MS) ^Xftrai. K9.%Xu.ftCtlign j aiii*

imi itjgHXaait tif 7» ? ^vySr^vrnifffi, x.t(K.ie\ gvAiWtv iftSti-

kirrtf j tyh&mttftvpti itityvti. Lorumlatumjugoadnexum

vecatm


60 -JOHANNIS GlOR.CH G&iKVII

vocntur \%Ccut, Sc (timGti, & ftiaaitt, quo utuntureumtm

jugifor*mm immittunt fuxillum ligntum, qutm 'iftfywt uut

'htyvct vocant. Valde appofice ad hunc locum. Sane iifyvot Proclus

quoque tyvitoi imorttxiaxn quernum paxillum exponit,

qui iufiigicur foramini jugorum nelora, quas cemonem crahunt

& boves illi alliganc, excidant. Plerifque tamen tft ipfe »'s?C»


LlCTIONIS HlSIOBIl. fl

T-477- Zv»%iti\ Repone ezProclo, Mofcbopulo, Euftathio,

& antiquioribus nonnullis editionibus 4Jcx%u,, bcnc inftruftus

cibis. vidit fc D.Hcinfius & Ifaacus Ouauboniu ad

Atbenseura.

r.479. £1 /»' «ln'iAi'»w *$•»*«'i, 5] Pet n$\Ui» r(»init

hic intelligi %npte*'*t liquido conftat. Vertendum ergo: fi

brumi* araverie. Cic. 11 dc nat. deorum c. 7: Solit aceeffut

tufiejfufqut Jolftitiis brumijqutcogntjci. Vcteresfolftitiumseftivum

igLT i\*xhu folftitium dicunt: quod vero vulgo hybernum

folftitium appellatur, melioris ztatii fcriptores appcllant

brumam.

V.4S0. H^O- Jpirnii] H V (3j/i»t i(t£i non eft quod omnes

Grxci Latiniquc volunt ledere in metendo proptcrculmorum

raritatem & brevitatem. Non vidi intcrprctcm, qui

hunc locum intellezerit. a v (8/m d/tat eft tempore mefljs, cum

alii occupantur& czcrcenturin dcmetcndis & congerendis frugibus.otiofumefle,

nihilhabere quodagas, quia ager nullos

tulit frudrus ob ferotinam arationem. Grsecis-enim &Latinis

/W/r/eftotiofura eiTe. Demofth. Philipp. 11: mXv y> «*«'»•

*$»(/&* **t 1* liwii^^-T ©1«» &?ua» i%wi if »7 iftit otitKS

i&ntlm' *)&'ei/iaj t&fifuj* iilfmiSrnt. Blures oecajitntsrti

btntgtrenda fi nobis offermt quam thiltfpo, qu* funt Jsgnifteatitnts

btnevolentia Deorum erga not. fii fidemtu ut vidto, nihil

tmtimtes. Non longe poft : T« j£ «"MKJ ntuitsrn m».Jittn

TRtrSx, Xj iQid-' «cpf» ci ftifi. 7K 3 vftittty, cuumilin>ittXii(fTtf

tgtyi&i. Aliosplerumque univerfisaejingulos cenfirvaftit, nune

amijfis veftrit fidttit. Bacchylides: iY tJpiu ttpt ih" «>CA««.

Non tftftdtndi tempus & cunSandi. pro quo Homcrus i% 'ihc,

neneftjtdendi temput. Iliad. *>.

Ginrmi »sfe


t\ JOHARHIS GEORSII Gn*vi I

memio nuliafieret, tum etiam ii quittnteaproferipti eratit, ftderent,nomenreferturin

tabulai S.Rofcii. Id.in Pifon. Anpoteft

ulia ejfe exeufatio non dicam makfentienti, fedfedenti, dermientiinmaximoreipublicametuctnfulii

InVerr: JjhtidftdesVerret

i quidjpcftat 1 Lib. XVI epift. adfam. y. lis enimvtntis

ifthine navigatur, quifi ejfent not Corcyra non federemut. Sic&

defidere, Screfidere: hincdejit, refis, defidia. Tercnt.Frufira

ubi totum defedi diem. Sueton.Jul. A quo adarcejfendam clajjem

in Bithyniam mijfut, defedit apudNicomedem.

V.4S5. E< 6% xtt Wfyieyt] MS I 2£oV«{.

v.4?o. Ovru >§ «iJ/*f«7Jn aitytfiTri tOT^«gi'£«i] MS I,

«KgUftlfin intp*fi£ot. MS 11, iotptgi^.

v. 45»j. n*f *X '»& #***«•» 5»t9»]- Interpretcs: Prtteri

autem ttneam fedem. fed rertendum: officinam taariam , feu

ferrariam qua: omnibus patebant, in quibus folebant pauperei

confabulari, quin & dormire. Homerus Odyfl". «• vocat jc*A-

»«'«•» J)i/o»,ubiMelanthoadUlyflem,, quempro mendicohabebat:

»

Ovi' IJiXeif dsien jxAxijie» l( M#j» ibjur

H'i ir« i; Afegie».

Non vis cubitum irt in fahri ferrarii officinam aut aliquam

tabemam. vide ibi Euftath. e«*@- eniin hic idem eft quod

iifi®>t officina, rabern», locus ubi commoramur. Nofter

alibi: ,


LECTIONIS HIIIODM. rfj

tcftatur. Quod nemo rnirabitur qui raeminerit Atticos fuifle

ralde garrulos , novaque audiendi prxcipue dcaliorum vitafle

Tebus percupidos. Dicxarchus c* /3i'« «»«3(^- Oi ^ XrZrji

«&tf{jj< iu7< tSaXuuf , ti9r«A««, ooiyQawrbifif, -t»9^


6i, JoHANNIl GlOROII GHJVII

clum quoque ad hunc locum. Orpheus in defcriptione hyemis,

cjuam Heuodum hic aiunt efle imitatum:

n«»«) iyitid-tt >£) iiatfiiis cie tttptktlti,

T»7f«@* im^iiurtm tyvpif x) Htthtm £*.aic.

Ovptm 71, ex««tA»^«n>i! tg/l)vi*3ic

T\vyiXt2lf, i§inrrtti ilfttitiif. cq j y>'iyn*f

T{t/'» »£ 9^C>? c* Sftmt, bfint ciiJptj,

Ilf oOiwoxtt» fclyifU, luummi x^ySj* JWfrjtcS-tif.

irvjgi XdjyctXtu' 7m%nnl£ ven yij* ftiptvict.

JAulta de cotlo & crebra ex nubibut Tunc incidit fagis t$> aUit arboribut

montibufque & rupibut & hominibut maefiis Glades, &>

trunt adjpeclu triftes. llla enim affigit & animdt* inmontibu*

tteque mortales prodireex adibut fojfunt, quiamembrautwuur

fiigore acri, geluque membra conftringuntur. In tertio verfti

fcripfimus tlfuiiitt. ficut apudpoetam ufuibfyi >v'x7i»iAi«t«] eftextniitexdcs, tuguria. «pAiaf

enim&^Aioi funtxdiculz,cafe. fic &fupra v. J05.

iiV «im iftun fiitrn •aht&Dft irjtAiay.

Ut tibi aftate colleclo viSu imfleantur tuguria. quamvis proprie

ibi dici de horrcis vetercs notent. Hefych. K«A Et mltitt. Hcfych. rnltu, inw\{, c*7«'»«;.

v.^ij. A'*« tv K, T? 4>vx&* »*' a/#'i»»] Non-intellexcruntkujus

locifenfuminterpretes cumvertunt: quatmhilominuifrigidu*

exiftentferfiat. Verte:/«/»>hatfiigidut valdeferfiat.

Tt7i hic ut fkpe apud poetas pro TS'TO>. quod & Mofchopulusmonuit

& audtor gloflarum ineditarum codicisVolTuni.

Aneiftp* 8n*>vTeA#t vulgoiaterprotaiiwi hirfuta, fcdLatints


LlCTIONlS HlSIODI*. (fj

nis non dicuntur hirfuta quz villofas rubent cutes , fed cjua; fctofas,

ut porcorum, aprorum , cchinorum. Cic dc nat. Deorum:

J£u*rum animamium alict coriis ttHctftmt, ali* villis ve-

Jliu, olu fpinis hirfuu.

C A P u T XIII.

jLmHmmi. A'roV»Of. KvaritC nigCT. XlanXkluiK. MuMar, M«J««. Cra.

tis cone&io in Hcfiodo ptobata. Proclus correftus. Crates MaUotes.

N/f. Hcfiodusleviteremendatus. Xxotra, lxna. nifcti. KftaiUAt. Pollux

cmcndatur. ni Xuvigp. n» v '"' denii, fpiffi, quibus opponuntur rari. E^irari? Gepe

eftaffluens, copiofus. Helych: E'wm>h,mn%< ,icjiil*t>7rbrt

tt^t/-it^f3fitr $\g, W»7@- S^cm, chf^tXif. Homcr. Oivor. d[*

/!>&' CUH mt(i%tim IT7JI7»»»» jtc/tct Jijcpf.

Sedfemferfrabent cofitfum lacmulgendum.

Oitier. 3-.

lllui


66 JOHANNIS GEOR.GIIGR.AVII

vero 8c ^EIianus ^I^UIK. Inde proverbium cujus Hefychius

nieminit: n«Xt-7reJ®- $ir.lw aZ-zi$ittu-ni ngfotp*-p». Obfervatu

vcrodignumeft quodnotavk Proclus iii&n cfle Lacedaemoniorumvoccm,ncqueeosappellailc

mXvTtthi.

v. 517. Kvatim arfyvt'] Ki/ari®* quidem proprieeft caSruleus

i&tonhi %gups~ K-vx>«an] Non vertendum univerlis Grsecisut

vulgo; fed (impliciter Grxcis. n»rixtJcvtf enim tempore Hefiodi,

Horoeri, Archilochiappellabanrur Grxciad dirFerentiara

£&«'»» propric fic di&orum. Hellenes autem tum temporis

dicebantur Phthiotidis incolx, quod nomen acceperunt ab Hellene

Deucalionis filio, qui illius partis Tht flalix Rex fuir. Ante

hunc nominabantur r^cuyji, quod Latini retinuerunt. Hinc

Homerus Achillis populares & fubje&os vocat Myrmidones 8c

Hellenes. Achilles aucem imperabat Phthiotidi. Hi itaque cum

proprie dicerentur t!x.Lun , reliqui Grxciz populi difti funt

J3ctfi».ini. vide Thucydidis procemium, Strabonem lib. VIII,

Apollodor. lib. I biblioth.

v. 530. At/pf« ftvXiottmt ] Suidas: (ivkiimitf, JponTms.

Proclus: chirfyr.iefSpci t§ crvyxvpjiritf \asra 5 ttriuf. ut apud

Phxdrum: Mufca ctmtraffa fiigort. Aliitamen"omnes^uAi«».

putant eflc *it£v tt^ crvyx^itHr iic-riuf iin i 5 ^v^goW?


LlCTIONBlHlSIODI.fi. 67

Ti-n ^i) x^v®- 1 tt*t

ftu^atwyK^ttTtf. KJJBTJX j Vtftyi f&h*ii»»Tt{. Eflj^ii^

4'vX®' /"' *£"' djx.iiru euuafc^ £gt)ni»-

•jtii pro tttyxht , quod mihi nulla ratione probatur. Non

dubito cflc accufativum verum obfoleti nominativi tlty, n$k,

unde Latinum nix. Hoc quidcm nomen interiit ut infinitx aliae

omnium fere linguarum origines, de quibus vide eruditam diatriben

doctiflimi Chriftiani Daumii noftri. Ab hoc antiquato

«'•J/ cft tftti, Sc iwpofAiJTff A*Asr«$ in Antholog. Alpes nive confperfa:.

V.537. XXttfiuv-rt ffftSeixlul'] MS II ,x*euitt» f£ f&ha*-U>*

Sic mctroconfulitur. Gloflx MS exponunt if&tioi mx«' rcc"te.

Latinisdicitur Iina non chlxna, ut Heiiodi interprete*.

Erat veftimentum craffius quo utebantur ad arcendos imbres

fcfrigus. Varro IV dc L.L : Ltnaquoddelanamuha. Duarum

tnim togarum inflax • ut antiquijfpmum mulierum ricinium,

Jic bocduplex virorum. Sedin veriverbio labitur Ronianorum

doftiflimus* Eft enimla?na a Grzco^;«,linedubio, abje-

&.OX, ucutabantiquoyA«|yA*xT»s eftlac.

v. 541. Boi? lipi xfofDpeie] Omnes Grxci recteexponunt bovis

nec fenio nec morbis confcfti, fed qui in ipfo robore & flore

aetatis occiditur, cujus corium calceis, qiii non facile deteruutur,

& contra frigus maximemuniunt,(itaptiilimum. Veteres

« crudo corio calccojj conficiebant, Latinis peroiies dicuntur.

E » v.54».n/-

JT


6% JoHANNIS ClOHGlI GRIVII

y. 54X. nlxus'i>%&t •xvng.miX Quis nonmireturftuporem

intcrpretum, qui reddunt: filie intttt condenfans. Quisunquam

fando audivit ?n>@» Latinis ugnificare pilum i inXti funt lanei

calcei, qui fub peronibus inducebantur ad arcendura frigus. Latinisdicuntur

udones. Ulpianus n. de auro&argentolegato:

jllia caufa eft udonum, qui» ufum caUeamentorum fraftant.

domi nimirum cum non prodirent; ficut & folcx. alioquin calceicum

prodirent in publicum femperfuperinducebantura Romanis,

utoftenditSalmalius» 7reVi< ad Lampridium. funtetiam

lanexfafcix pedules.iw inferius oftcndemus. Quicquid enim ex

lana coaftili conficicbatur dicebatur mA®-. tam capitis tegumentum,ut

ftatim v. 5 46 quod hinc Latinis etiam pileus dicitur,

-quampcdum. Pollux VII, c 33,feft.4: Ov^w iimTxt-

(fg.Xaii ivnhJaS//®' OTA@- HTU( iiit/.X*i-n , «M« K) i


LECTIONIS HISIODII. gp

libris. Conrundir.PolIux hoc loco crurales fafcias cum pedu- i

libus, m»*1-vejfot BcmtXtuj funt propric cruralcs fafciae, m-

A« vcro, *i?Mulgp, Trih», pedules. Idem Pollux lib. X, cap. 11.

A j variiiMf, u/7^, cjuz fuperius tribuit jEfchylo. Apud Heliodum

noftrum jnAwfunt ifimMu, fafcia:pedulesex lana coa&ili,

quibus etiam Romani uli funt, fedfero. Varroenim afSrmat

calceamcnta linc fafciis fumi folita fe puero.

v. 543. 17{*p^pmt igif*»] Simylus in Moreto:

cinlliwvillofttergortcapri.

Hoc veftimenti rufticigenus, quod ex pellibus hacdinisconfi- * -J ,„ 1 ,„

cicbatur, Grxcisdicitur&$$£?JttndeHtyfyfg««/paftorcs8t At-V. ^ ic **•

ticirufticitalibusveftimentisamtfti. Tbeocrito Idyll.III.tj, ' ^. u{\

& V. if dicicur fiaim, ubi Scholiaftes docet alio nomineap-£ n * ^0t

pellari ^CI)A«TJU) , qui prophetarum veftitus fuit, ut ex facris^ ' , 1-1

voluminibus conftat. Latinis hic habitus rufticus nominaturC, '*/ '

•rheno. CJvi&opafloritiapellii. Gloflae: Segeftre Sipfo. Se- V *'"'*'>«'*>

geftre tcges erat cx fegetibus primo facla, fed poftea cxpel- 1 ' y"'/*'fibus

, quibus milites in caftrts , nautx & pauperiores ute-""r"' v -" t ebantur,

ut Varro docet, & ad Varronem Jofephus Scaliger./Vcv W.

A(^9E'O> nimirum eft omne vcftimenti genusexpellibusrudi-./-r


gO JoHAMMIS GEOR.GII GlatTlf

C A t V T XIV.

Hcfiodui quinquies emcndatus. AVM. DUO epigtaromata in catalev

frisvcteiumpoetaiumcoire&a. Mdnstftt. Beati. XiXini. Gravis. Ia

Vitgilio le&io Setvii piobata. Oceanus cut facet. Theocrito lux. Alczi

fragmentum elegans corte&um. ntTf eu» mi. nirgjt amruui in rupe.

Maf* dfUXyai». T'mfHstZir. 6«'».®- boum pabulum. AxQtiic

%'nupji. £-naf/jflfJit @lts. HwH&aj SSTO. Facerepopulum. Floiolux,

Facere pio gignere. HfKpoJMiroc.

T. ^44. ^\"*f' «i" '«f»] Mofchopulus : tw» wf&v. quod

x.-/re£tum eft. Quae enitn induuntut dicuntur humetis

injici non tergo. Excmplorum ubique magna raelfis,

fequentiavcro: vtl£ufipiSii^ti »MUI. peflimeinterpretantur,

fluvu arceat ttforem. cum fit, fluvu arcenda ,'(ive frtfidium,

tnunimentum tnjtcia, adverfiufluviam. quod a nobis defcndat

pluviam. **«» enim eft *M*(i, ovyiaTnj, •w*


L* CTIOMIS HlJIODI *.. 71

feita:cpr«erinftitutum & penfum noftrum, adquodnosre-

Tocamus.

y. 545. Avttirvf*q>if®' Tiitnui] MS I, 3-nfpo'p©- dntTtcmt,

eum interpretatione, m1a$i(®- iin^amn. Scieucusvcro lcgit

tlif iftSppip®'obfervante Proclo. MI^H hic.utapudLatinos,

beati > fortunati funt homines copioli, opulcnti. Catullus:

O quantum efl hominum beatiorumi Dicuntur &Gra:cis

ifj^cufAstii. Verfu fequente uterque Codcx & Tzezes: fyjarx-

(i>\i©~. Ibidem liber primus mfofiut altt Ut-mt. fccuiidus autcffloiiMnn».

quodverius. SicquoqueTzozes. Ilingriisieditioproxime

verurn: alit tait-mt. Sic &apuJ Hom.o^or. N,

v. ioytilVr'wii«uJi, ubiquoque vulgati xitac>%.

v.ff4. T«Q%ctdfi®' «f?xitXftmf'] Utverfusconrtet reponc

leftionem veterem cxutroquc codice: Ti» cpjASfi&^ 'i{pr

•nximf. Extat & apud Mofchopulum.

v. 558. Xtttoirif a&ZitTHf] Noxius ovibus utLatinis gra-

'tiU. Virg. III Georg.415:

Galbaneoque agitaregravi nidore chelydros.

Sic legitServius & exponit, ferpentibus noxio. Ovid. IV Metam.v.4.97:

Injprrantqut graves animat.

Liv. V11, ).

v. 561. TauTw


ft JOHANNII Cioneii GRJTII

Sic faepe apud noftrum & alios «'« «A« tttu. in mare dium'.

Quin & Oceanus pro Deo habebatur, Caeli & Telluris filio, patre

vero Saturni & Opis. Hinc Alexander M. ei fecit tanquam Deo.

Juftinus: Expugnatadeindeurbe,reverfus in naves Oceano li~

f>ammtadedit,proffreruminpatriamreditumprecatMs.

v. 5V9-e7i£

ixixvp®'. Corrupta D. Heinfius fic emendat, *%£ j£ v*in-

TK'A« «'^'TO T/T&|. Sed videtur potius feripfifle: *£«/[,' c*

m-mXm «JV* *fnTu%. Suave canit. ut exprimat illud Hefiodi,

htytiyl» tyHg.%4jiT Ztt&lio. ubitamenMS II ijngdCW.

v. 584. Ka^ytTC^^] MS uterque xcuif&Tohfr', ut &

verf. 664.

y.589. Ei» mrfalti n mu«] Mirifice interpretes Latini ut

(blent : Petrofaque umhra. Htifcut) oxii eft «xi* c* carnhaua,

umbra in antro. ut fupra v. j 51, yAiipt/ mtfnt», eftantrumin

petra. Ubirurfusinterpretes, taverwpetrofa. n«rg«s Homcro

aliifque Grxcis poetis f*pc eft antrum in rupe cxcavatum.

iliad.jS.

HVT» IS-»I« tin fLtXuxrxat iiittim

Tlt


Ll CTIONSS H«SIODE*. 7|

tmtrt ruve txamintextuntium. Idem Iliad.^. IIIT^KS C*C«


74 JoH ANKIS G*OH«II GKM 71 I

Septimo vtrecenfeendentes a lata Cret* navigavimus Borea vente

pure bene. ride ibi Euftath. fed ad priorem locum 0'«W. fi

Scholiorum brevium au&or, qui pro Oidymo renditatur: «'xgjifl

Zityvptr) iimiiatt *x(tif, mitt% «jgjj 7&et Zifvptt. Axog. » ZtQvptr,

fommodum Jpirantcm quantum opus eft, nequt nimis vehementer,

neque nimu remijfe. Aut non mixtum, fcd purum Zepbyrum.

In MS II eft &' **•

armusvero inoptreJicre9ediJpoJitusfit. Si hxc feceris, omnia

gcrentur fuo tempore, totum annum recte difpenfaveris in opere

faciendo. vulgo inficete vertitur: ita amius in epere ruftice

abfelutut ftt.

v.tfoi. ntm^^rm] eft qnaerere.comparare fibi (ervurn, ut

alioloco Tniiix^ ytuiajcinvenireuxorem. "Zfyigjnr WBH>. Demofth.

cemparare argentum. •miHi mrt -mXiwfo Matth. XXV,

i,quinquetalentalucrari, facere. Nam ScLatinific Ioquuntur.

Cic.I divinat. Ztiam Vhdofophum, Ji commodum ei tffet,

fecuniamfacertpojfe. Sicremfacere. Hicfacereeft xm


LECTI«NII Htsiomi. 7f

facert,eftcolligere,compararc. Nihilccrtius. Non fperoruturos

impofterum quibus hic Iocus mendi lic fufpecTrus, quique

fateantur fe ignorare quid faciachoc loco fecit. Poffes quidem

etiam exponere populum Romanum iffifecit , hoc eft genuit

quafi populum Romanum, eft parens populi Romani. Nam

facercnonnunquameftgignere. Varro III deR.R, zi: pUrumquepuUcifimileifuifactunt.

Romulus dicitur etiam Roma.

ni populi fator. Ennius:

O Romult, Romule dic

Ghtalem tepatrU cuftodem di genuerunt.

Tuproduxifti nos indo luminis aurat

O pater ! ogenitor ! ofanguen dit.oriundum.

fed veriuseft , quod prius dixi.

r.6oJp*m, ZaiiTc _fe


76 JoHANNIS GlOKCII GRiVII

jF(tTtt(&' £ KMenxi, ivm J£ iseti tlXtnei^ cwrici

T\erf!sTn>f* itwry TIXHetii mf(gtTiSii(. lege: mify-ir{p&

laumt. Homo farce vitt, neque temfort aliene Navir,*, quia vita

bominit efi brevit. Mifer Cleoniee tu in ofimam Thafum venirt

froperafti tnercator ex Cotleftria. Mercator Cltonitt fuh

iffum Pleiadu occafum Mart tranfiens nauta cum tltiadefimut

eccidifti. '

v.1545. NJJ ixiylui «««» mptaiirmt 7» inmttii.

tulrtS 3 iieatitit *rn g mepcultlc!^ lim xijgvmt , -jtjwaij ci»

Tjj" avm&tici KJLXUS


LECTIOHISHISIODIX. 77

cum fcribendum 7»


78 JoHANN 1S GlOR.CU G R X V 11

fUaj( «J« itit «5 rc^jr £>vff»r ttfrfv, >$ fitrgAcif aiijptixtif , Dcj


LECTIONIS HESIODIM. 7J

Std Dea qua aimiii obftat Rhamnufia votis

lngemuit fiexitque rotam •

Lucanus: Et tumidis infefta colit qua mmina Kbamnu*.

Ovidius ad fupcrbum & fuam felicitatem jaftantem:

Non metuis dubitfortun* ftantis in orbt

Numen, & exoft verbafuptrba OM.

Nec ifta Diva valde magna patiebatur efle diuturna. Inde 3t fi

quidexcellensperibat,ad(ignabaturNcmefi. Stacius II Sylvarura

mortem formofiflimi pueri adfcribit Ncmcfi, quia nimiain

ejus pulchritudinem fcrre non potuerit:

NeSere tentabatjuvenumpulcherrimut itte

Cum tribtts Eleis unam trieterida luftris:

Attendit torvo triftis Bjiamnufia vultu,

Acprimum implevitque toros, ocuUfquenitorem

Addidit, &folito fublimius ora levavit.

Htu mifero letalefavens, fefeque videndo

Torfit, & lnvidiam Mortemqueamplexajactnti

Injecit ntxut, carpfitqut immitis adunca

Ora verenda manu.

ridc & Epicedium in Glauciam. Hoc caput ex AnimadverCo-

• num Variarum libellis libuit hic interfererc. Redtamus nunc

exdiverticuloin viam & adHcfiodum. Mirgp hic nihil aliud

efle quam modum non tempus s , ut viri Graece do&iflimi notarunc,

etiam ex pra:cedentibus apparet. Przcipit cnim poeta,

tic modum fervemus in omnibus rebus, neque nimium cre8amusnavibus,

nequenimiumonusimponamuscurribus; utque

iingulaagamus fuo tempore, neque hyeme, nequc vere nure

tencemus, fed ajftate, quod ille tempus navigandi optimum

ducit. Hinc & ftatim iequitur pratceptum de legitimotempore

uxorem ducendi. KatpU eft tcmpus juftum, oportunum. ut

ctiam apud Latinoc. Terent. in temport veniri qued rerum ornnium

eftprimum- Apudeuodem: per ttmpttt advtnis. Donatus:

oportune.

v. Sjtf. M*TtTyLiw' 1 '] InMS II prorariale&ione

notatum erat; r^iif^i


tO JoHANNI $ GEOIOII GR.Vv II

y.69%. Ti7»(* iouri] MS II, iQS»i. Proclus, Taezes, Mo~

fchopuIus.Pollux,doccntomneshic omiflum clTe H

dieisgrati*. GloflxLatino-Grsecae: dieis caujkri/** %»&• D >'

eis gratia titt* %*e*' *'»" i>%9 1 ' IVi'* •»*/ ttftn^. Interpretes fine

fcnfu: lingua gratia. Sequentia lege ex MS I:

n i\ *%t Ktxy

H V T» «sr@* r «!»»>. Vcttunt perperam:

Si auttm eatperis aut verbttm aliquodlecutttt infeftum, atttfaciat*

vide quse notavimus ad verf. 104.

v.7io.H'pir , ff$


LE Ct I ONES HESI ODE X. 81

v. 71 tJ. NftKiffjj»] Uterque codex: >fi>cr;7-4gj«. Sccundus

pro imfot i-mfm.

v. 71^, rA«'o»-« i*i 9xowfi«[ Hunc locum Latine fccit

Gelliuslib. I No£t. Att. 15: Hefiodut poetarumprudtntijpmut

linguam non vulgandam, fedrecondendam ejfe dicit, pirindi ut

thtfaurum ; ejufquetjfi inpnmendo gratiamplurimam , fimo*

dtfta, & parca, ©» modulatafit. Sed aut Gcllius non imellexit

quid fit nj? ^f-Tt'" i*m, quod non eft rnodulata, fedmodum tenens,

quz coercet& reprimit effrenem loquacitatem, «£>A/-

1« Ay«, inanem futilitatem , qux ftiryi mederatafit. j ,, .

v. 711. Ei j vti» «ir.i*] Afrert hic Proclui fimilem Alcaei ,2r«*j.^, ,.1^1

fententiam: «V «OTIS ni 9iA«s, dx.*Ati|«'jf« }MT?< ivimifi


81 JOHANNIS GEOK.GIIGX.SVII

V. 730; M*i(ppu> iti tuxTif icttxnt~\ MS I ietm. Qux hic

Mofchopulus & alii tradunt dc fcntentia Hetiodi, cur nodtes

dicat efle deorum, nonfuntnauci. Nemo poetam intcrpretaturus

tam hofpes ciTe dcbebat in le&ione poctarum, ut ignoraretillorumfcotentiamfuille,

noftudeos verfari in tcrra& hoc

orbc noftro intcr homines,intcrdiufedcsfupcrascokre.Stat.I

Sylv. 1.

mv~Kk- (h Mt**t1$ Huc fub nolre filenti

iiot- 6**~ • CumfuferU terrena flatent, ttta turba rtltfio

sf J Labetur eeelo.

.J Quintil. declamat. X: Jjtuotiefiunque domttt fuerat gratofofort

proftrata, adtrat ille, quales humanit fe ojferunt teults fro-

. fitii dii, quale Utijpmum numtn eft cumfe fatitur viiere. Sicttt

omnit religu temflorum ,omnU rtligio lucerum, cum tatuere mortalia,

& prefanifrotul, errartfedibut totU,folitudintfrui, & de

fuis dicitur exirt fimulaerii: itajuvenis mettt notHbut totis agebatfiltam,

($>faternadomoac ftnatibut fuu fiuebatur flacidut

( mitU, & matrifrofitiut, ut numen ry deus dtlabijyderibtu,

tj>vtnirc deliquido furoque aere videbatur. Sic Iegendus hic

locus,&diftingucudus.vulgomalehabet. Hincplerasqueimtp^yaaf

non folum apud gentiles, fcd etiam in (acris libris no&u

dicunturfa&ar.

v.731. EosfxiO-ouAii] AuAr)none(tatrium,utinterpretes

exiftimant; fedcaula. utiferc femper antiquiflimis fcriptoribus

auhaf funt manliones «Vw^ , in quibus oves, capra; 8c

alia animalia minora ftabulabantur. Pollux lib. I, B £ «i filtt

littrmi f}xfx6f&, /8BOH/AJ«, f}vfitrei(. £ j •' «'( *j tujtf > cuiXr) xj

«jjy'«. Apollon. Argon. 1,575, &1173, ac fepe apul Homerum.

quoniam vcro fubdioerant. inde «


LECTIONES HESIODEA. 83

propria notione accipit. Sed Heliodi verba funt puaxwngp.

Hoc autem vult a concubitu etiam legitimo non rcm facram

efle faciendam, ne domi quidcm, nedum in publico, niiiante

Iauto & luftrato corpore. Tibullus:

di/cedat ab aris

Cui tulit hefitrna gaudia noile Venut>

Hinc folebant fe purificare. Suet. Aug. 94 de Attia Augufti

matre,qua:cumdraconeintcmplovifalibi eft volutari: expergefaffaquafi

ex concubitu mariti fefe furificavit. Quin &alia

nsgotia fufcipere non liccbat iis qui propter dorruierant nili antea

eflcut luftrati. Columell. X11,4 de piftoribus, cocis, cellariis:

Hit omnibmflacuit eum qtti rerum barum ejficiumfufceferit,

cafium effe continentemque ofortere, auoniam totum in e»

fit,ne contreclarentur focula, velcibi, niftaut ab imfube, aut

certc abfiinentiffimo rebus VentreU: quibus fi fuerit oferatut vel

vir velfacmina debere eos flumine aut ferenni aqua prtufquam

penora contingant ablui. frofter quod hu neceffarium eftfueri

vel virginU minifterium, ferquos fromantur ,qut ufut foftulat.

Nec Chriftianis olim licebat ftatim facris operari, fi cum uxoribus

confueverant. Gregorius M. refponf. ad Quacft. X Aug.

Epifcop. Ang. Vir cum propria conjuge dormiens intrare ecclefiam

non debet, fed neque litus intrare ftatim debet. Paulo

poft : EtquamvU de hac rediverft hominum natiines diverfa

fentiant atquecuftodirevideantur, Romanorum tamen fimper ab

anttquioribu* ufus fuitfofi admixtionemfrofruconjugU 0* /«-

•vacri furificationem ab ingreffueccUfitfaulatim reverenter abftinere.

Sed quanto rcttius fapiens illa fcemina, cum confuleretur,

quando poft concubitum liceret myfteriis intercfle, rcfpondit;

(i cum tua uxore rem habuifti, ftatim , fi cum aliena

nunquam.

v.735. M«S'>Jr» IvrQiftsf 7»'


kiyj, «**

arjfct/l^TJi^». Paucis interje&is: Xt/TjomAs x«< srx »£ titlftixiorivnftt

A'AJ|


LlCTIOKlS HlilADII. - 8;

GflttoB-* y>

Tl(» s? tnXiftn iu X*mm T*ftnXijinT lZ, fic interpretatur:

antebettum hicfcilicet

TruUa fletere in gratiamfenattu.

Cum non lint trulla:, fed foci ad quos carnes coquebantur fenatui

poft facrificu. vide ibi antiqua fcholia. xy\imh^ autem

funtipfz^vT^ce/rovix^^icwc, ut temfUlafidata ifudSunon.

Calig. 6, non funt grandine i&a, ut exponit vir pluiimx lcftionis

C. Barthius in Adverfariis, fed dii lapidibus impetiti. Veteres

autem nullis valis folebant ante uti ad cibum potumque capiendum

, nili ante luftrata eflcnt libatione ex iis diis fafta.

Proclus ad hunc locum>cnxvrgp; fin *f> Qturit trgjit mrtlnif


gtf JoHANNIS GEORGII GR.SVH

C A V U T XVII.

Vulgatus index H,uip«f expunftus. Faufii dies 8c infaufti, ficut Sc hoix

in faftis notats. Commoda fydera. A Jove omncs dies. Heliodus

cmendatus ter. Tlrmi>&e(8f}&: Antiqua leclio poetx vindicata. Ttrt-

>iff^jptif{af- Quaternariinumerifanclitas.


LECTIONES HEIIODEJ;. %J

Aiprimum lapidtm veSari cum placet, hor*

Sumitur tx libro: fi frurit friStt* octlli

Angultu, infpiBa gtntfi coUyria pofiit. Scc.

H*c fuperftitio primum ab w mT hominum.

Sic enira anriquuiimos acccpifle hos verfus tcftantur Euftathius

Sc Sextus Empiricus lib. V. adverfus Mathematicos, qui Chaldxorura

opinionesexplodit. Vide & viriprarftantiffimi &magna:

eruditionis Merici Cafauboni, magni parentis digniffimi

hlii diflcrtationcm dchocHomeri loeo, setcrnum monumenrtumamicitias,

quasinter nosintercedir.

v.781. 7.viin/l®' *(%«%] MS I carizwfo }«** quod

F 4 & in


8} JoHANN IS GEOX.GII GlSTI I

Sc in fecundo habetur pro varia lectione. Metri caula Iegeodum

euareuX,- fed vulgatam non damno.

V. 783. Ksftl tt\, i eift/pcfit ittf] MS I, aaiftiptf&>.

v. 785. K*fti 71 ^ci^] Nullus dubito quin omnesprobaturi

fint MS I lectionera: HHfyh $>io%. Sic quoque legendum

verfu 754 *4f »IOJ ii it ifl&t. Vulgo inepte: **/$ ii it

vtl&(. In rccentiflimis editionibuscumjadturametri, xtlfji j

nlgpt.

V.753. I s»gj> $ZTU. V»lo\. ftiyt y*i it tict nfTvtyitrfBpct

ifi>] MS I, yMtu£raj. MS 11, ^A*. Sic & Palatinos codices

legifle teftatur Comelinus, quibusadftipulantureditionesBafi,.

leeales Ifingrini & Oporini, quas fequor. Ibidcm male nonnulli

fcribunt jna»»^®"- wtsrw»ur^4''©' enim Graecis dicitur

homo prudens, & verfutus eadem rationequaLatinis taUidm,

cujusfcilicetanimusita rerum ufu occalluit, ut falli facile non

poflit. Phaedro rttorridi dicuntur. Hoc vcrofinc praeclaris ingenii

dotibus conlequi nemo poteft etfi a primis annis inlucc

tori & hominum fuerit verfatus.

Y.797- nipi»A«f« 3 fr/uj ril&.y etkdxxg] Hos tres verfus

ineptiflime & imperitiflime verterunt interpretes : cautus.

ver* eftoanimo ut quartum vites defmtntUfa inchoatimtnfis,

doloribm conficiendo animo vslde htc accommoda tft dits. Nihil

poteft fingi imperitius, nihil infulfius. Mirorviros eruditiflijnqs,

qui huncpoetam ediderunt, iftam infcitiamnon caftigafie.

Hefiodi vcro haec mens eft: Tenetoveromemoriaauart*

dit ut vites finientu & inchoantU menfis doloribus conficere

animum; valde htcfacra effi. Vides fententiam poetas re&a

•dverfari intcrpretum Latinorum verfioni. snfyAafo JvpcS,

Utfuperius: d> ^vftj t\ dS •mnu itftiiv eft feftum celebrare. i«f 7» iin yz&rA HXKfSj/iti,

feftus dies Chrifto dicatui, qui celebratur in honorem

Chrifti. Quis ignorat ntoiut ? Quarta vero finientis menfis

cft quarta & vicefima menfis dies; quartaveroinchoantis eft

quarta a kalendis. ApudGraecos eniminquolibctmenfcquafuor

erant quartje dies, TIJBJT»/ IntfSfin, •KTU\I>I fttrfil®',

*""''• 7(7»;-


LECTXONESHISXODEJEI 8>

mtu(iti Q&refl®'. Primaquarta, WTOJTJ» imtftlrv] eftquarta

a kalcndis : fccunda quarta •nmfni ftirSrl®- eft quarta poft

decimam: tertia quarta •nnicni


50 JoHANNlS GEORCI I G * « V I I

tpinuc propria epitheca. Racio nemini poceft efle obfcura.

Nummus anticjuus xreus Ariftotelis qui penes me cft.ab una parteexpreflumhabetAriftotelemcuminfcriptione:

APISTO-

TEAHSTOT NIKOMAXOT: InalteraNaturam,cum

hac inferiptione: «DTSlS IIANAIOAOZ. Etinfcriptio

antiqua apud Gruterum:

* T S I S nANAIOAOS

H A N T. M H T.

T. 804. djitf» -nnvfBfliU] Interpp. Verjurium vindieantes.

Quisaudivit ijKjireileperjurium? ifns» S^g.?ai>Ht eft jurisjurandiiidem

violare? perjurum fieri. Sed i'{*uo dii Orcut ab Acberonte mortms amiferi(.

Ec


LECTIONSS Htsiooii. ^i

Et fic Latini frequenter. Nonnullis tamen non Pluto fed CharonOrcuseft.

GlofHePhiloxeni: OrcusX«'f«». Quin&Siliu»

Italicus Cerberum dicit Orcum.

llUtratjejunU faucibut Orcut

Armenti quondam cufios immanis lberi.

Ut veteres videantur omnibus inferis tribuifle nomen Orci,

quod a Grascis illos accepifle certum eft, qui ignj» vocarunt

fepulchrum, ut bene obfcrvat Maximus Scaliger adVarronem

cx Menandro:

Ov •mmvr i£i>X»m TnkvrtX f wt(i>.

Nunquam invideo mortuo opulento , in fimile fepulchrum venit

etiam valde tenuit. Sic hic locus legitur; pro quo male

fubftituitvirfummus'o'^)>' refte tamen lcripfit 4L'-n\is, cum

aliter legerctur


J>1 JoHANNIS GlOIUII GJ.IVII

m fugt mtliar contrnri» furtit. Furibut enim fraudi eft vexitas.

Hic cft hujus loci fenfus , quern & Salmafius « Tturv

vidit.

v. 8lO. Mfoftj* mtoftt Jl'auTi fttr H^fh] MS I, faorijV

•xvufu 3 ftir elqlht. quod placet. Subintelligendum autem

hicimm. Paulo ante nf* TnXoxXriiht perperam vertunt bent

tUvMtum, cumfit jreAw0t3-e^®* in qua multafunt fcdilia remigum.

KA»?/is enim funt tranftra. v. 813: Mi-mixmi funt

/cicpgv •xixivnn &ks intercidtntts, qui interfauftos&infauftos

volvuntur. Vulgo inctrti vertunt. faiif» cft «1*7«. UndeCatadupa

Giceroni Nili catarrectes dicitur, quod de altiffimarupe

prxceps cadat.

C A p u T XIX.

Atuajttef. Hefiodus emendatus & vindicatus. tatva^mfyt. Aagc

tii&fi-mt. riMxTO «tpKjcra. In HeGodo conje&ura. 0'xiwiiiuj.P\xxdrus

emendatus. l£x t, '> habcre pro regere. Adamantmus. Obfcuius

locus Hefiodi 8c aliquot Homeri cxpofiti. Ki/«ri, TTJU^JC. riTt/^tcinfcatisquid.

Tl-m%c momiumjuga. nehilwvygc Cfkvfrmc. Exournr, «V

Atuireir. Duceie.

IN A*ax-sA v. 3.A««o3-«t(] adbellaeonciuntis.bellicofi. Hefych.

Aaoori®', rBra i) wwpapftwra «s r ttsAiMj)». O («n>

«mii^» AS-tuiiu. Cur vertant fofulorum Aijfifutoris caufam

nullam video. De matre Alcmenz qux Herculem edidit diverfx

funt veterum fententix. Pelopis filiam fuuTe confentiunt fere

omnes. Hinc Hcrcules Pelopis pronepos dicitur in antiqua infcriptione.

Diodorus Siculus illam vocat Eurymedam, Plutarchus

Lyfidicea, Apollodoro in bibliotheca Anaxo Alcxi filia

dicitur.

v.s>. H*3 •$»«] lege:-,').

v. 13. T2 /[ *f& iinHpti] Diaconuslcgit i«^«i,&intermeutur

•mf^LiciiSjfiti. Peffime meo judicio. VifS/iti m*ifttu>$


LlCTIONIS HlflODBJB. 9J

rum, damnorum, calamiutum; Hinc Hercules appellatur «'Ai-

|II0MC$'. Interpretes tamen portentofo errorc tranftulerunt:

Martis dtpulfirtm. Infcrius:

®ixt\ J£ *ptp' SfJiamt if« *A«T»gjt eihfat.

Jnjtcit auttm humtris malorum dtpulfatortm gladium.

y. jf. TumrQvfuI{'*txi$velni(] pulckra Elt&rionid*. Ridiculeinterpretes.

procera ElcBryonida. quam paulo ante appellaverat

iiepvft, nuncdixit •mtwtyvfn. Hefych: m>vrdecurribus, utapudLatinos textredenzvibus.

Glaud. ^uafylvacaftnat texuit. Propert.

ltt ratts curvas fr Uti ttxite taufat. ut pulchre & veriflimcemendavit

Oronoviu* i vmtv in Obfervationibus.

V.?3-H'J>


94 JoHANNI S GEORC I I GXITII

v.93. H*» aiiti «'j««] Culpam fium Ittgtns, non noxam,

utvulgusinterpretufti. Exiftimo autem lcgcndum «£«», culpam

fuam fercns, hoc eft luens. Homcr. lliad.


LECTIONES HEIIODE«. 95

&bomines& dii dicuntur haberiabiis, fub cjuorum poceftace

& ditione func. Ovid.I Mecarn.v. 196: /j

Cum mihi quifulmen, quivoshabeoqueregoque, •ft^-S-jf-y •;'

Struxeritinfidias. ^ ?%£^'%*- $£J~j£fc *^"'

conus contendic il^an^t^. hic non efle lapidem ; fed cihfn. '

Hunc fequuntur Latini interprctes. Sed quis tam hofpes eftin

veterum fcriptis, cui lateac adamantina Grxcis & Latinis dici

omnia qux valde dura funt & firma. Sic Horatius Marti tribuit

adamantinam tunicam. Ovid. IV Metam. de fedibus inferorum:

Carceris antefores claufas adamante fedebant.

hoc eft dbicibus & poftibus firmiffimis. Scxcenta apud poecas

exempla facile invenies.

v. 143. m»cltis^s^Ax1v^iiii^iu1a\ Incerpretesinfciciffime:

ctruleisplicisfulgorcm interfecantibm. Verce: c&rulet, lamina

erant duBt. Kvxm irlvftf, func cxrulex laminx, uc apud

Homerum $•&?*$$ xvdtts, csrulea lorica. IITO'J« func laminx,

cabulx, plagula:, coria ex quibus fcuta coniiciebancur. Erymolog.

M. exponit m 2$g.q>cyi, imXt.v*»« ixdc-f&fo. Ex pluribusenim

plagulis, pellibus, texcis, tabulis, promateri;ediverfitate

, conhciebantur clypci Grxcorum, ficut & fcuta Romanorum.

Unde vultVarrofcucumdici a fecando cjuali fecatum.

Quamvis autcm in veriverbio labatur Togacorum docliffimus,

eftenimfcucum SLOXVT ifi^iii drtifjt

E» Ttj' ifJo^ni pituftin.

Ctttrum fexper plagulas penetravit findens hafia, infeptima auttmpeU.ehe.fit.

Ajacis clypeus erat 'vx%.%in®*, fingula pellis confticuebac

sr7•-.£*, five plagulam. Iliad. T, indcfcripcione fcuti

Achillis,

A'*« JU» j£ 'iXxori 2$& *%%*(, af J£ «cj"f'w 7{«V

H'«' iiru m-rt ir1v%et4 «A«CT KvX^emSiur

T«{ «ti«j«Aic«W, ivc J[ ftttSi tyteriTippM

"llw ) ftitt* favaiiS, Sed


}6 JoHANNIS GSOHGII GRSVII

Sedduatquidemadegit perplagulas, he, autem adhue tresermt.

quoniam qumqueplagulasVuleanut duxerat, duatareas, duafqueinttuftanni:

Vnamveroauream. Inquibus locis ineptiffirae

interpretes ^lv^cu vertunt plicas, ut in pluribus aliis. Po*

lybius in defcriptione fcuti Romanorum mehifigfo appellat,

llb.VI: %*, JitrXS otuchtif(stl(&;iiu>(eng>t.ii tmrtiyot ffari*'^

5 •nurm (»S%*tt)t£t1t i cit j Xttn imnttifdpci v$*e(& «'«'»# avnptt ina.tu!) /Si-

>*5 Mttf mtrnt stytvtarrtfai , ie*d-ftS>% e% «* Mmuuhi^ >£

*o\eltt iQecTfiail®' ovftirliyptgfo' IpfeConrodusfine fcutotune

dimicobat: fei pro lerica textum quoddam geftabat e lino fa-

Bum, vino auftero prebefalitt maceratum ,ftpiut reflicatum :

quod quidemfale & vintctaSum adeo firmum adverfus iftutn

trat, ut ptnttrari a nuUo tele pojfet. Erant autem hujttt texti

plagelUoSodectm & eoplures. Propter eandem rationem tabula?

quoqueex quibus forescompingebantur if\vyt< dicuntur. Pol-

Iuxonomaft. IX, ?. *}v%t fiintetiampugillariumtabulje, five

fint eburnez, five lignex, five aurea:. Hinc JMtiy», vgjtirlv-

^ft,m)ivtrlvjfi. Nec longe inde difcedit quodprojugismontium

*lv%t ponuntur. Apollon.Rhod. III, 101:

B? '(' 'i/S/i OvXvftmta xp rlv^ti. lvit per jugs Olympi.

Ubi ridicule interpresnoviflimusM&jexponit. Jugismontes

conneftuntur. Hinc noftro inThcogon. v. u$-mXvx\v-

%&• d\vff!r


LECTIONESHESIODB*. ^7

cere, proprie dicuntur fabri aurarii&asrarii. Hinc }Xue-f&fa

funrlaminasdu&ilcs. Euftath. add.l. ninil^iit^ui. «pniw[

rin p KJ ti%tlu/ jftXKd/Uxltu. dicitur hoc ejuidem fecundum

artem fabrorum trariorum. Eft enim proprium ^tcX»i^jAiirverbum.

Herodot. 1,68: E^A^"» *S £«*"">'•» i^nn n^pir

i£iXm>te(3pet. Cum veniffet in officinam trariam videns ferrum

duci. NofterinferiusinTheogon.

To» tfe* jaXxtei i{*:©- 'KtuvU, &fimiles locutioncs. Ttirtpiin®: A'j«Xai ASitvx. Mst-

•jjui lufvenn. Daniclis Heinfii clegantifiima emendatio alieita. Jtivenalilujc.

Rumpere auditorium. Hefiodusdiftin&ione adjutus. TlxripSni

Kjitaijieyt. K/Cmc: THainti. X> agpc eft o>x&$>»,

tlne,eai%t, texa&tsittfii}M. Interpretes peltinie: dentes inacceffi.

ut & v. 130: Tttffttt §tir*K%i, funtterribiles. InTheog.

v. IJI X«fi( iwXtepi mitnta magnt, terribiles. Sophocles:

G Ajace


5>8 JOHANNIS GzoRCII G R. B V I I

Ajace fhgellifero v. 156: T«» «5V «VA«S-0« V^. Hunc furer

magnmtenet. vid. ibi fcholia.

V. 155. E\ «/[' af&K< it, % tfcntt.

Latinos intcrpretes fugit elegantiflimum iftud dicendi genus,

«i u.(t$i nxx-mi*, pro nAaTO», de quofuperius cgimus. Pocta

omiiit articulum.

v. 181. liydntf] NotatDiaconushuncLapithamnomen

accepifiealocoauemcoluerit. IseftfluviusTheiTalia:. Suidas:

T&.piai®' ml&fjss &t.i*s. Sedic ejus accolsecodem nomine

fruebantur. Stephanus dc Urbibus: T&f ««®-*»ij^.ix.tii 1

A'&lui£, >)' iin ? «y«»A««*,Tj(7»«», rgjtiw&x». Nofterinfer.

Theog. v. j 18: Homerus Iliad.^- v. 178:

rifaiTri 3 Aiot Jvyent( A'j*\tui.

Irima lovisfilia Agelta. ubi asquc ineptc interprctes : frtdatrix.


LECTIONIS HISIODU, r,9

datrix. vidc ibi Euftath. fcholia Didymi & Etymolog. Magnum.

v.ij)8. 'M.a.xJui iJiXnmnsfvareit] Quideft, pugnamvette

armarel Sic enira reddiderunt interpretes." Kepvarut fiifju,

eft accendere prelium, ciere bellum, ut Juftinus loquitur de Artem

ifia: inter frimos duces bellttm acerrime ciebat. Nofter pauloante:

Kcfvos-gmxA*WcciopSi, atcendentfugnamvtrorttm.

Pindarus Ifthmionic. VIII:

H&x*4 twxetn$(vru

E V {jj» c* TStSlit tyfvoTcrfe.

fugnthominetinterimentisofusin camfociere, quod eftfortiter

pugnare. Kefvoren Cxpe gencraliter eft augere. Hefych: K«fooreir

eutl-ti,. Pindarus Ifthmionic. VIII: pitnofvariffyiai lg-

9»£«'A«\"id®*ccyrU d l Avfi7rt&''} Elegantiffimehnnc

locum eraendavit D. Heiniius, qui legit ctytvr O"*VU,T®> ,

fiangebatur, hoc eft, reibnabat Olympus. Polybius X V, 30:

rr 3 2}&n$limi> w "O^/. % ft»n/\ie/s wnff'vyvv%'iriif i ri-

»r®* 5 x;«'rtr >$ -f xXauyis. Satetlitibttt regia mandata expoventibm

flaufu & clamoreomnia locareflelantur. Noftcr poeta

in&rius vcrf. 178:

Tci f£ ija-aj XryjfS, vvgji[yui 'itnt* etuilu)

E'| itmhSt ftffpiot, tenero ore,

ctrcumque ipfes frangebatur echo, id eft, refonabat. Verf. 345:

Tut B-' iarww fi tsrwS-' vzrtieui-net dXb.i)/\cim

Cl^H» ^giftinw,


ioo JOHANNIS GEORGII GRAVII

Afficit ille animos, tantaque libidine vulgi

Auiitur. fed cum fregit fubfeliia verfu

Efurit, intaBam Paridinifivendtt Agavtm.

In quo loco exponendo principes ingeniorum Jofephus Scaliger

& Ifaacus Cafaubonus mire tricantur. Ille in Aufonianis

leftionibus vult Statium poetam poft incredibilem totiusurbis

«xpedtationem tandem in agone Capitolino Thebaidem

fuam recitalTe, fcd non placuifle, & contra eum alios coronatos.

Hoc falfe ligniScare Juvenalem diceutem: fed cum fiegit

fubfellia verfu, nimirum poetam recitantem non ftetiflc, fcd

excidiue, hoc eft, non placuifle. In diverfum plane iit Cafaubonus

in animadverflonibus in Suetonium, qui frangere fubfellia

interpretatur vehementiffime placuiflc, fic ut KjeV*, Eugt,

Sofhos acclamantium quafi fubfellia frangercntur. Fundum

kujus fententias producit Sidonium Apollinarem V, cp. 70 :

Hunc olim ferorantem, ($» rhttbrica fubftUia flaufibilioration*

frangenttm, focer eltqutns ultro infamiliamfatriciamadfcrvit.

Scd uterque nihil aliud fignificatquam fimplicem recitationem,

quod & poftea ipfe Cafaubonus fatetur. Frangcre fubfclli* verfu

eadcm ratione dicitur, ut rumpere legendo columnas, cantu

arbufta, Olympum. Martianus Capclla: Nam abfqut his qui

ferturbantts feclora fenfufque cunHerum cognofitntium quoque

ferfrtgtrtfubftllia. Non nego tamen etiam de K;«'ra & acclamationibus

auditorum hoc loquendi genuspoffe ufurpari. Sidon.lib.I

X, ep. ly. Dignum omnino, quemflaufibdibut Roma

foveret ulnis, quoque rtcitantt crefitantit Athenai fubfillia curvata

quattrtnttlr.

v. 104. E» e*T upfii «&< «X »*£®' «Vftg^J^* tftqnittft

'A'?W»«TO> C* eljan' JiajJ^ »|»T(f^J» ««'«VO Hl VCrfus

nec refte funt expoliti, & prava diftinftione corrupti. Ad

quod enim referas ci djan non eft. Sed leviter diftin&ione

mutata omnis^ngie: tolletur.

11» «f «tjj» i, * d[' «A?©* *V«'g


LECTIONBS Hisiosti. IOI

CcetUt Deorum, qui Apollinem & Mufas audiebant canences.

Poflcc & -nXeli) trytti poni poft («fftM^. fedpriorem diftinetionem

probo.

v.ioS. nanQfn iytejfnfti»] InKrp. ftanno liqutfaHo. Sed

•mittpt®' I(/W)7TJ>@- eft idcm ttm$t®* «Htojiitf®-, (tannum

bene cxco&um , purgatum, optimum. amcpS©-' tfvdf Helodoto

cft puriflimum, aurum ad obruffam, ut loquitur Suctonius.

^yiz*" umffat cidem argmtum fuftultttum. Pollux

lib. VII: ctmfl)(§h- fcgvmf «xgifijj , «x»jgjii'©- , eikix&ttlf, «'-

v. 114. A*^i


101 JOHANNIS GlORGII GKSVll

equiinalit$tei\atis. Unmus.levefyuefequunturmhaftit, hoc

cfthaftati. Virg.V-ASn:

occurrit Aceftet

Horridut injaculis & felle Lybiftidos urft.

jaculis inftrudtus, & indutus pelle urfina. Flor.I, i: Juventut

divifa pertribusinequit&armit adfubitabelliexcubaret. koc

eft, equis inftructa & armis.

v. 13 f. l^jagjeori*» ilit^i] propric acuebant dentes, utin

Mflfn v. 573,«;««5 ptiptxiiAf) falcesacuere. fedhoc locoeft

frendebant dentibus, quod frendentium dentcs collidantur, ficut

ferrum cum acuitur ducitur in cote.

V. Itfo. n;e$ipig'« r Lu irtttrGomtti tt\ Hunc verfum nullus

dubito quin refpexerit Ariftarchus, qui in glolTa aotiqua ad

iftum in Theogonia verfum: Kufkiomi j2 a&Qiptftimi t,-ir «'-

•jmetm interpretatur


LECTIONES HBSIODIS. 103

hic elTe triftitiam. Quo nihil eft ccrtius. fic contra

' G 4 oJr®^

y


104 JOHANNXS GEORGII GRSVII

OIyt2&r 71 yvuua4x.il.

Horum autem magna domtu ftrepebat pedibtts virorumfahavtium,

& ornatarum fotminarum. Sic & ludere Latinis. Horat.

III, 15:

Maturo propior depnefuneri

Inttrluderevirgines.

Ibidem: lllam coget amor Sothi

Lafcivafimilem ludere capret.

Et 3ib.II, carm. 11: tfec dare brachia

Ludentem nitidk virginibue.

hoc


LECTIONBSHISIODES. IOJ

hoceftchoreasducentem inter virgines. In faltationibus veterum

major brachiorum quam pedum movendorum ratio habebatur.

Ovid.

Si vox tfi, canta: fi mollia brachia, falta.

Vide quas nuper docuit Vir eruditiffimus Francifcus Vavaflbr in

libro omnibus Gratiis & Veneribus condito de ludicra didtione.

Ab hac ugnifkatione § ludere, manavic eciam ludim, hoc

«ft ifpt-M, W&T*S, falcacor, hiftrio. Frudent:

Sdtat Tonantem tauricomem ludiut.

Et ludi & ludicra primo diftafunt fpectacula, quz ludii, i^m

ediderunt, deinde ad alia tranflata fpectacula, in quibus nullz

ialtatioues.

v. 180. 1'm


IOS JOHANNIs GEOROII GR.«vir

te AtiftiTip&- dx.-Hw. vertendum Cererisdonum, ut aliqiioties

in'«'fj»i{. quia frugum ufum primadocuit Ccres. Antcaglandibus

vefcebantur.

v. i.96. Hagt ii CQtt »•%&' jjgvn&' &J] (?{££f%» ««U iWv dicuntur ii

quiin hoftem movent.Herodot.imx«> tsn Aaxiituftstim movere

in Lacedzmonios.

v. 305. EWg5tT»«»& mitt% «zf&!&\ Interpretes: fubfulttuiter

-voUbtmt currus. E'*7xgp7«> eflc fubfaltare sriT x«Vnf;

legendum: imxga-ntnu.

v. 311 v Xj*«4» «#» «i^-Ao» ] lndefinitum certnmtn interpretestranftulerunt,

quod quale£t,Latinus civisnon iutelligit,cuiefletancepscertamen,

dubium, cumadhuccertant&

quis vicTtoriam deportaturus fit in incertoeft. Cuiopponitur

decrttumfrtlium. Cic.X ad fani.ep. 10: &uomobrem quane/uom

in unofrtlio omntsfortun» reifubUcs. difceftM, quod quidtm

cum btc lcgeres, jstm decretum arbitrttbur fort. fihitum,

per-


-i LHCTIONIS HISIODII. 107

peraclum, ut liqueat penes quem lit vi&oria. Sic & resjudicata

apud eundem 11 ad Att. ix: Tefc» res etiamnum fiucluat, qua

fi decejferit, magu eruntjudicata qtntfcribam. certa, fieut poft

fententiarn latam ajudicibus apparet uter litigatorum vicerit.

V.31L EW« eljait®-'] laftadio,circo. non: intra agontm,

quodinveritonibusextatfinefenfu. A'jai> eft locus certaminis,

ftadium, hippodromus. Hefych: dya, i^vnrtr, ruJ)e,, at^oirfig*.

Idem, »yu, i •zrx(&' \>Jtc di^ti^ornq ei dyuti^uf. Alltiquorumfcholiorumauftoradverf

91 inTheogon. Ayar *iyt-

TOf T£t%ui' eujti -n^afjiti, i ci «wraF «JJA®' , r$ £vrttfKpcTtptr>

£art> y^ vixn. vide & Porphyrii Quxftionum in Homerum

viceiimam primam. Equidem pro hominibus, qui convcniunt,

& generaliter pro concione, coetu fxpius capitur. Pindarug

Ifthraionicon 1 o: E'« •^art^Qiftu dyar» , .Ad Hyferboreum

coetum. Hefiod.Theog.v.511:

E'(^tSfitt eX dr dyattt yter »>( ihctmomq.

Venientem inconcionem tanquam Deum venerantur. Sic hunc

vcrfum legi in antiquis libris fcholiorum auftor annotavit.

qux lcftio vulgatx prxfcrenda. In concionibus enim, ludis,

fpedaculisprxcipue magno honore Reges & Principes afficiebantur,

quodvelexuniusSuctonii lcftione nemini poteftefle

ignotum. Non infolens vero Gra»cis & Latinis res, quae in aliquolocogeruntur,

ponerepro ipfislocis, in quibus aguntur.

bkrtfi^, curfus, & locus ubi curritur, ftadium. Phavorinus:

&it(*sn 7115 joftntoitif. OTI ipinai Tomi7>rtf inu, iVxiTfty

cirioi. Geftatio locus ubi gcftabantur Icftica: Ambulatio, ubi

ambulationibus vacabant, fic & Bclgis een vandeling. Jus pro

locoubijusdicitur. Titulus XI lib. X n demterrogationibut

injurefaciendu. eft c* f%r\ng!U P ro tribunali ut re&eGrzcos

interpretatos elTeobfervavit Princeps Jurifconfultorum Cujacius.

Hinc injuc vocare eft adtribunal. U (peftandi locus.

5i*» ng.%\*ftCir*ir apud Lucianum, Syneiium, & alios

cft fpe&andi locum occupare. Ai^a/ loca in quibus confabulandi

caufa conveniebant, ut fupra vidimus. oiter, tXtatt, %v-


108 JoHAHNIS (SlORGII GKSTII

taberaae Hbraria:, ubi libri venduntur. Eupolis: «feojA^r "s

TO mufcht, *) 7K K^iftfcvn, >£ r ^tCcttaiit >£ rfO'Jt/ T? Xftjfyrmt,

*3 «fe« TO 7« /Si©- T tifyvmt,}

•f^uit ^«O. res trita.

v.340. EVii^Inf] Non viderunt quo pertineat ioyv^W,

qui vertunt certatim. Referendum ad i^m-n. E"; «Mpgu f«ifmnierv/dfitK.

Incurruminfiliitceleriter. Ibidem iiiyiitH®- eft

generofus, utmillies monuerunt vetcres magiftri. Sedfurdis

auribus prxtermiferunt interpretes.

V. 3 58. Zuvcieifitfatrfoteftigeir] xfyXsfelgar non eft bellare,bellumgerere,

fed pugnare, dimicare. ut 7raAf£»©- & Latinis

6e£«jB frequentiflime pro przli». Salluft: In eo btllo trtctntimilittsdtfidtratifunt.

v. 3*4. n««7) ,4^ -


LECTIONES HESIODIB. IOJI

& f&vt*"' i q uo ^ 3 ? a ^ unum Hefychium in f^Kugi^at legitur&cxponituro-p«i>)«V

n&moX, eft paragogicum f^s/t^,

f&rxiX,, id eft, cdere, manderc, manducare, frendere. Glolll

pappat fiffi.m-m{. A quo f&*>if&> id eft manfum, cibus. Latini

fcquiores dixerunt pro eodem majfare, quod extat apud TheodorumPrifcianum

Lib. I, c. 8. lib. I I,c.zs>. Undeliquet^^-

X,£t notare a&ionem eam , qua animalia collim dentium &

cooventu maxillarum res obje&as comprehenfaique antequam

deglutiant, commolunt & incidunt. Sicdeiftoloco Virfummus

Thomas Reinefius, in litteris nuperius ad me datis rcdliflime

& cruditilfime cenfuit.

v. 355. ©fAt/5 isjmj] Diaconb JwAws eft ci-mxl tener ros,

quem fequuntur interpretes , qui interpretantur, moUit, alii ineptius:

fceminetu• VerumJijAtj lejmj eft ros herbas vegetans.

Hefych: ©«AI/J iigoTj 11 iu Qvm JKAB» TrtiSm ,fpio-®*, x) 3?*~

vtlnctj. Probat Etymologici magni auftor, prxfatus ii ^Xvs

dicipro 9»A>j, utviccverfaiacpiipro^ps apud Callim. J>;A*

autcm efle a Ju quod proprie eft i^itpa, quia mammarum laftc

infantes nutriuntur. E"?»», inquit, Ja \rif& biXSi ti > * •

ftiXb.urJitm. (Hfttif®'' •yuotuiyt. •n^yiuwn f&£"' ctiti U iJnXxnt.

E'x V Jitu 8» ytiiTtu '(v)fit/!U>($i 'iioffa, JwAi). tt) tttiT^ Jr,-

Xvf, t/i^fi! )(ff.ff' J^Ausait iignificare9pt~-2«2iTA*5,ait, i Jftirhicti T cpvmi «i? 7« 5»Ae« Jpt7rl§ 7» JHXtw 7V fitXmtaf t§ 7» 9>7Au{ oti/Tftti. quod vcrum

eft. 5>)At>5 ponitur 5»'AB*. Eadem ratione & apud Sophoclcm

»"'| JtiKetit dicitur. hoc eft ifmftGf®' x} irtiSm Jzt».eti, ut veteres

Grammatici rnonent. Priorcm tamen etymologiam probatPlatoinCratylo,

p.i84edit.Francofurt. Wechelianae: To

j JHhv ijra i 5 JWAISJ 7» t^cutfnu 't7miinpo%. t] j 9»A>> •O' >* > *'

i^fASyr"!, crt TfJitXiicu micii, ainrt^ '&!)!ftetct,&.C. @i)Xv rfi

fomin» iin i 5 5>jA>7« , idpttpiUa dkitur. Ur.Xr, autem, Hermoge*


IIO JoHANNIS GEOR.GII GRfiTII

nes, videtttrdici, quiagermmarefacit,quafteaqua'trrigantutl

Hancvini&ros&noxhabet. Virg.II Georg.

Et quantum longis carpent armenta diebut,

Exigua tantumgelidui ros notie reponet.

Theophraft. VIII hift. Plant. 6: E", Kiyvv\u i$ B*&A«K , ig

£?Airs «{«> eft vim habens vegetandi, & fovendi fata, arbores,

plantas, ut convalefcant.

v.}y7. Ti5]«^M>£f/^o«i«fe(yA«^t7tAi3-8sj] legc:H 7 -

pt y\u%s Tfb&istn. quando & miUo arifit

/urgunt. Resliquidaeft.

v.400. AVK aiSgpot %£*(& *§*%$&''] Veteres Grammatici

hoc loco tradunt dona Bacchi «V®' appellari propter labores&moleftias,

qax exhauriendx hominibus inferendis&

colendis vitibus. Sed verius exiftimo a%6(&- ca dici propter

dolores& mala, quxcrcat vinumii immodice bibatur. Homerus

0«W.


LECTIONES HESIODII, IJ!

v.405. Oi 4' "5 r aipnnci] Puto fcribendum: is'i'dntiy»m*\'

v.410 legend.«"%);.

V.416. A'ftQt>r%:'V>idhs '3 /3i'ji HgjexAHij] Iege: £IJ Hgp-

*>.fc'n in cafu primo. Sic & Diaconus legit, ut ex paraphrafi

ejus licet colligere.

V.4io. bliyx yj fir^-iftmet fmif] DeHercule vulgoharc

accipiunt. Hinc vertunt: Magnum tnim robur inciderat t/iri.

SedDiaconusCjrgnohaictribuit, ^pn&t^v^ * f-y*** '%»t

§ itfytt, iyxf 2 xixta. quem G fequimur verrendum erat:

tnagnum iiero robur viri concidit, vir valdc robuftus concidit.

^ & j viciffim non nunquam apud poetas permutantur. Verfus

fequens tum optime cumhoccohasret, liDiaconum fequirour.

v.418. M$txtf(mi fypts' uinivgi] Dulcem animam feu vitam

eripuit. Qvygi hic eft ^/w^i. Brevium fcholiornm au&or

in Homeri Iliad. a, v. 173: evfAsfa^.iJmitiTfnifiiut^mttt.

thu i%yht. tis n, 9»/


III JoHANNIS GEOR.GII GR*VII

nipixti, nigra nubcs. Sed in fbnte laudaveris potius liquidas &

argento puriores aquas, quamnigras,turbidas,limous. Hinc

adducor facile ut veterum magiftrorum fententiam arnple&ar,

qui K^iilui leetii» docent efle («i;,hoc cft £tji6&. i}3^, T»

ditii~f T*XV. Kaf H'!*h u ioach»

Xrn 5" -Lu *r)uhi. vide & antiqua Scholia AWi^ in hoc

carmen.

V. 16. £Xit(}GxiQcip*i r A^QgoJirZw] t\tKgG*ipctp*t &(. tXt-

Kciinhf puella; Grxcis dicuntur, qui funt mobili «culorum fe~

tuluntt*, ut Pctron. loquitur, (ive qux habent, ut idem dicit

bUndes oculos & inquietos

Et quatUmprtpria not» kquaces.

Qui hincOvidiodicuntur arguti. Aliterpleriqoefentiunt, 8C

exponunt: nigros oculos habentes. Sed ea vera eft quam dixi hujus

vocis notio, quam facilepluribusconfirmaremniiiresipfa

loqueretur.

v. 18. A'Aii9rlmiZ%] Antiquorum fcholiorum auftor

notat in quibufdamlibris fbiile yyipvmtX,. quam lectionem non

temere damnem. Sciunt cnim qui veterum fcripta cum judicio

verfarunt,rariora& exquifitiorafemperfuifTeexpunfta, & pro

iis fuppolita trita, & ab ufu vulgi minus remota. M»^TO1Cf

alterius eft gloffema. Hefych: y


LeCTlofcES HESIODEA. I'IJ

»<

i»ftt\i. y\vx,splu!£i n yXvxv £ el-rm\», T Xija,. fic fcripmTe

Heriodumdubitarenos noniinitThemiftiusinProtreptico ad

Valentinianum Juniorem, quxeftinter orationes numeroundecima,

ubi non folum vcra Heflodi fcriptura retinetur, fed

&exponitur. Nam cumverfus hosut oliin fcribvbanrur, rccenfuuTet:

nxvraj, inquit, fyixc, a^/j^, «©|s»« «7« /3*JT-

A


H4 JOHAHNIS GEOK.CH GRCTII

V fUttut i*gp(dp*f, t§ (vrtn&af Qy>m cuJi£r >ar» iij( yhinitn

Jpim» yXm&a», t§ A«« iytf^^xi ti, a

animumque Atticum Jptrans. Prore&ononminus feftivi funt

librarii fimul & interpretes , qui exordio ttibuunt animura

Atticum,


LECTIONESHESIODIA. 115

Acticum, quam hiftoriograpbi, qui putabant fc egregic refcne

Tliucydidem, finomenuium praeponerent ipfi fux lultorii, uc

Thueydides. Lucianusfcriplic: ^a^tanLa^^uid-mmr,^

5»,u» SA'T?»K* ii»x»«wnt*. degamijfimumomnmm exordierum,

t^thymumAtticumredolens. Nihilcertius. QuidthymoAtcico

dccantatius, undc mcl Hymetnum ? Plin.XXI.t: Mellit

Atticifiunmalaus intttoorbe exijiimatur. Ergottanfiatum efl

ex Attic» thymum. Sed alia ratio natura obfiftit mn duranti At -

ticothymo.nifiinafflatumaris. Eubulus:

Ko/ sixtpnr fyftst tt T T'^«T?I»>».

Silfhium & thymum Hymettiorum.

Seddchacemendationc innoftxis obfervationibus plura diecmus.

v. 91. Z'zxffHl/1» t% tctx *&] Legitur in aliis exemplaribus

«Y«'j«, teftantefcholiorumau&ore. quam Ie&ionemfuperiusalTeruimusadv.

}iz.Aam}®*. Nontamperurbemeuntibus,

quam in concionem renientibus Regibus hic cultus tribuebatur.

Non quidem ignoro Reges olim urbes ingredientes

divinis fuifle honoribus exceptos, mtcr aras, viftimas, ardcntefque

txdas inceflifle: fed antiquiflimis illis Regibus, quorum

regna finiebantur intra patriam, honores tnaximi in concionibus,

ludis, &fpe£taculisprxftabantur. Quisnefcit etiam lon*

gepoftin Graicia magna virtutis & doftrina: prxmia ac honores,

fi cui erant exnibendi, (de agoniftis nunc non loquor)

cos in (acris illis ludis fuifle exhibicos meritis ?

V.9 3. Oi* -ni fn.umir] Antiqua fcholia legunt.oia TF pvm*r.

T.94. E'JC y> /utnMii] Non in illisiplis fcholiis folum;

fed & in Didymi, ut rolunt, expoGtionibus ad Homeri Iliad. «.

v. 176. icribicur: c* yxg -ni firsoum.

v. 118. raT^jt/stf»®-] Inicrprctes :teHutIatope3ore[>r4dita.

(ed^wi^^hicgeneralicereft Jj(ei


II* JoHANNIS GEORGII GRSVII

caufa


LBCTIONESHESIODEJE. 117

recte veteres Grammatici praecipiunt efle ib*xJtftcu, non i'^9»-

) fUq.

v. 160. ST«»«^O'«] Scleucus fcribit: *%n>(dpti. Sed noc

ipfum eft «-«»$>'ij 1 ut inilloPoetx: r&"f9pv nxvtiat, dolens

fupermortuos. Intriftitiaenimcorcontrahitur &angitur. IndeCiccrotriftitiam

definit opinionemtecentis mali prifentis,

in quodemitti contrabiqueanimo reftum elTe videatur.

v. 176. Xfi^' tiTai^ Ypufu» lfi,i^tK, «}£f&t%i

IVj KoefoWA'I»-'HV«p«i« ] Affcntior Comelino,

aliifquefcribenribus :• dtuft^tlc. FJIX enim non abjicicbatur, &

in ponto ferebatur, ut vulgata leclio & verlio prs fe fert, fei natura

cceli. Interpunge:

MijJfcx &•', «'« 7» tt^utt» icrnlfcr.gxf clbtf&tlc',

K* »?«A' «r* H'x«'p «10 >

bocfenfu:

Ttftefque, poftquam utprittt (ftilieet dicJum) refecuitferro,

Projecit in Epirum.

v.117. AriS-lu/Ti, AttpQfn} Scribe: A(K.«i>exDiacono)&

veterum fcholiotum auctore, quos non infpexit Comelinus,

cum pro Ai&lw olim Mftst fcriptum fuifle tradat. Arfrlu omnes

agnofcunt, non vero Xaipgt.

v.145- Kvftsfa , 2T««7* ?»IS, 0«Ai'if r'f


IlS JOH ANN I s GEORGI I GKSVI I

ftorem taroen bibliothecx, qui Apollodorus efie dicitur, hxc

Nympha omilTa eft, ut aliae plures: ficut contra leguntur ibi

aliaNympharum nomina, qua: nec hic nec apud Hyginum extant.

Noftrae leftioni non obftat, quod copula deGderctur. DerjdeMtur&v.i;p:

Kaj II(tJfo(ci$eia,

A«g*«, jtj Tleuimi, KJ dlnhif F«A*7«V

Inrerius v. 340:

xajr Tf , F'*»»» T , A'J«AA>/«» "fyyufahtlw.

Iftam leftionem poftulat quoque numerus Nympharum.

Si enim hanc expungas erunt tantum norem & quadrar

ginta.

v.245. MeAi'7*] Apollodorusfuppofititius: M1A1'*, proEu-

XifSpn viriofe Hyginus Clyrnene. JamauteenimhujusNereidis

meminerat. bis enim illud nomen occurrit in indice illo NereidumHygini.

v. 147. EJ»«'XIJ] Melius apud Apollod. Ewwi. corrupte

apud Hygin. Ettrydtce, qux nullum inter has marinas Nymphaslocumhabet.

v.148. n{»T»] Atquihxcfuperiusv. 143 fuiccommemorata.

Certum igitur aut hjc aut ihi hoc nomen efle corruptum.

forfan legendum K&yl», quod Nereidis nomen apud auftorem

biLliothecae.

v. Z4j>. Tl^t/laftiift»\ Apollodorus, Tl^a%ftiixntv.

tf 5. H'i»i)] Sic & legendum apud Apollodorum, ubi

malera»*. fror*iwi($tifi)i, idern auftor rxatnyjtv.

v. 15 6. n o»^ OTf««] Reftitue hoc nomen Hygino, ubi male

legitur Vanofea. Panopes paulo ante meminit, quamvis corrupte

vulgo legatur in editis P^ntfe.

v. 158. n»Au»B7««os-«t

mendole Hy gin. Alamiff*.

v. i


LECTIONIS HlSIODIS, HJ

pyiac in coelo habitant i MiStj^on©- eft/u7i«f@


110 JoHANNIS GEORGII GHITII

tuslit, %gvmȣ, qupdnianibus teneret, cumederetur, jjjmor

uo%.

v. 504. Ei» Xeifis"*] -ApuA Syros. Grxci magiftri temere

hic affirmant A*e*f& montes efle Ciliciae & Lydix. Arinv enim

Homero & antiquinunis Poetis Syri dicuntur. Scrabo fine

lib. XVI: Aiyi £ T8! A'eJfcnt i Tmtfi^f , Ki Qetoir i Viotrnhin!&'eH%*o%

2a> ftt) •nmr m* tj«

**int&-yi(, d»« >$ T£» 2»g*'»©- ] hoc eft mapia voce. interpretec

tnea voce. Hefych.jaXKtiQm®', }^vfcfur&'.StentoriHomerustribuit.

Supcrius in A"amh v. 143 : f*A*fcri£v /SoVw, Ytbementeracute

clamabant. Homerus:

0< *% ** *' "'" * im /gch***> ctictxiitt».

Hi


LCCTIONES HESIODEI. III

Hi vero ut audierunt vocem magnam Achillii. vide ejua: de hoc

loconotavit Porphyrius Qusftione VI adHom. Virgilioeadem

tralatione: voxferrea, Lucretio, vox area.

v. j 11. Av'x «Jija»] Poeticum dicendi genus proAt^J,

ixtynr > perniciofam. fuperius in tjjjit, *&< ftjhu tlj£f, pru_

rlen&. Nec abhorret longe ab hoc illud quod nota vimus in Aanjft,

\A>& 5i«ms, pro A^Oifji.

C A P U T XXIV.

VetuslecUorepofitainHefiodo. •/»' iyclw. */wo». Picati. fUSmt.

Hefychiusemendatus, (ScDracontius. /3aV««. Catulafter. Hefiodomedela.

VpjisDc^ifVf©-. Hefiodus emendatur, & alio loco exponitur.

v. 31S. TP «fiTy'«A«^»] Repofui vecerem leftionem exan-

^Ltiquorum fcholiorum auctore. quilegit4>ix'«-

A«2», &explicat o-^iy/» i>.»lJo. addit porroBaiotosdixifle*/i(gi,

unde


* V L • • / - . / - / . _ _ _ J O H A N N I S G I O R . G I I G R S V I I

k"i»-'f»r»T» v.jjo. E'Aip_«'p«_] BcneGrammatici, «_A_X7I». Hefycb.

)jt^f'Tj$~ v ' J5 1 - n_2«m gj.j _U(;rj g-j-jio-jgj qUi incipiunte_*__r«j.hocjcft_d y

r-t>_>.- **"ve£erenj meitari. indc & CUrollinomen^tSculi vero magni

*1 "ih« ,t 'inter prascipua pulchritudinis 7r*«-iie*_. Liban. Progymnaf.

.

r. >• * vidh hoc ctiam Comelinus, nifi quod pro VLe*» «--•« fcribat

,>lil K{«'«. SedK«T_K dicitur& Apollodoro, &fcholiis antiquis,

$1\t.-^i --Euripidisinterpreti.

r-,t K-.•M- v.j7J>. Aiyu-Lu z«pt»»_»] A'f>§ >f}tf%v Zsfifeio.

. '. / ^ 4 _. .. (./••_ n. /. ,

r*^*x«,

l ^^r'-.'f {V««^ o^n'- >*V-»-,*^jV riy». J ' r> '^~ r J*]/^l


LECTIOHES HESIODIS, J 1 J

Trtttr Notnm & Soream, & celerem Ztphyrum.

Jlomeruslliad. A, v. 307'•

J&iyKu* Norsie ^nB-euf XeuXant TVXIHI.

Celeris Notiv^htmenteproctHaverberans.

Scholia antiqua ad hunc locum Hertodi: A^jifUu r l\tw »g -mjguu,

£ >9s9»«pi>F «»». Hefych. A; ynttt N«ro». $ tepfdp» >JL>~

jyroV». 7i»E« * J»iA*V. rjf"lf@" y> itaragjts ««rt» unftnt. ttnui

m^f- Sed quam Hefyehius damnat cxpofitiouem, cam probatStrabolib.

I. quemvide.

v.417, E^^wii^i^M/o»] eftfacrafaciensfecundumpatriosmores&

confuetudinem > utin Carminibus aureis, quas

PythagoraradfcribuDtur:

XJ»r*Tg( fSp iiemm %it >ip? "< hitumu.,

fmmortalesquidemlfees primo fecundum patru confuetudinem,

Yenerare. x$ -HUT&U. dixitPorphyrius loco fupralaudato.

v.430. E\ r «jjf jf Axefin fafoiqv*i, ij *' «9iA»xn»] Sielegunt

editiones recentiores , & vertunt : lnque concione intet

bomineseminet, quafcilicetvoluerit. Heinfii editio major: Sr

x ifamrir, interp. qtiorum fctlicet vult. Sed utraquc leftio

noncftunius affis. Quem enim commodum fenfum indeconficeresJ

Reponendaeft vetcrum librorum & cditionum lcttio,

quam temere commutavit Comclinus, ut ex-notis ejus editioni

praefixis videre eft: Hie pro att', inquit, repojuimut c* r*,

ty pro W •»**. Sed Wnoneratde fua fede deturbandum.

' Subintellfgitur enirh'/, quod medocuit

Virfummiingenii Jjeruditionis Johannes Fridericus Qronovius,

cuiquantum debeant hzreconditx litera; nemo ignorat

pifibarbarus, & omnis humanitatis expers":

ti&it slg.fifffoitttJptfiftvsstQitfyi-nQafoiit.

fWi ctfftf^iit Aiif fttyotktitntvt.

Perquemmortaleshominespariter funt obfcuri tlariqut. Nobilet

ijflobiUfque funt Jovis -magna voluntate. Sic hic locus «x fco-

lV*

\*r


H4 JOHAMNIS GEORGII GRSVII

idem eft quod hic dixit «V »' l^tAtio».' Jupicer nobiles & ignobiles,

claros & obfcuros facit, quos vult. Omnia nunc fiint liquida,

difcufli omnes tenebras, qua: viros doc/tos exercuerunt,

cjui prava diftin&ione indu£ti fibi perfuaferunc, Aihs fity**.ou

tKtilt abuadare, & ominis caufa cancurnefle appoiitum, quia nihil

fic quo referatur. Sed nunc quo reteratur nemo uon videt.

V. 440. 0« yXaoxltu'IwmftQi\tt i%jti^atmi] rXcui*i fimplicitereftmare,LacinisMr«/«.

Virgil.ctrul*verrunt. Interpretes:

glaucum mare.

C A P u T XXV.

HeGodusemendatui&ejusantiquustcholiaftes. Aiyain of©-. IV

ffiiiitfa.. 1'igje mrtet. KCSga.. Stephanusemendatus. IdxX*mtfno-'

n. Mos veteium in deorum ilatuis, templis , aiis oinandis lana. Cui

Hometum Plato c icpublica iua ablcgans volueiit oinari lana. Locus

Heiiodi cx conje&ura eraendatus. n«pix9-«r. Chaos. Hcfiodus interpun&iope

emendatus. EVaii». Lucianusconeftus. Siyiji®-. E"fyi^ixixiii-

Hefiodusemendatus& antiqua fcholia. Mx^xufaf. Hoisepulchritudinispiaslides.

Cipuu. dtai®-. Xfvm/ximKic. Kfjmvi. KrtSnf^.

Mitiz funt fafria:, & barbararum mulierum cultus. 2n;«Mf.

Vetus le&io Hefiodi leftituta. E'yp*iia%ift®'. Kt&fiT» ri%®-.

v. 48 5. A 'Py«? ci *H1 I n Cappadocia rcons Argaais eft,

x\.cujusmeminitClaudianus,Plinius,alii. InCreta

autem fruftra quzras montem hoc nomine. Nullus enim in iliareperirur.

lcaque in animum induxi meum jam dudumreddendam

efie poeca: le£tionem veram,quam fervaVic Tm\cuut%c-

Xmi fcripcor. Is legit: Kiytum c* opi. aitque iic Cretam diftam

olim a capra Olenia Jovis nutrice quali Caprae moncem. Aiyai»

c* oi(\ 'Stftaami «n >£ ir®^ aiyieyti c igt A*n> r A/« »esr« aiyx

Yfthtvni. £q> is t§ K-znvi *ips «f®- «BtAaV^, *£ Aiyeiot va-'

c*/»> 1» 1'icuoi ncf.hififioi. O' j O"ftnf@* cie 5 l'chn OVA» -f cuytbtc

tiiyta%i aoitii ii&tent. Notaquod rjp ifte (mmirum Hefiodut)

JEpocbum dixit Joyem, quiacafrt uberafuxit. A quaetiam

Creta affellatur Cafrt mont. & a nonnuUU Aiycuo dititur

mons Ida. Homerus ab eju* armatura tgide iffum JEgitcbumdixit.

Sic hiclocuseft reftitucndus, qui flaguioie Corruptus


LECTIONES HESIODES. IIJ

ptui eft in editionibus. Mons./Ega;useftisipfequi aPcolemxo

vocatur Uyi mr&. inde fanfta rupesdifta, quiainilliusantro

crcdcbatur cuftoditus&enutritusfuiffe Jupitcr. Eratcollis

Idat, qui pofteaaburbein illa polita appellabatur Pytna, &

urbs iigt Hvnx, quod cognomen eiadhxfitacolle. Strabo

lib.X: Tff li'l"fos Ao'^®' tlvTta.,, clj)' £ Ugpllvn»* mXi(.

Pytna ldt coliU , unde urbs Hiera pytna. Male in Dione

lib. XXXVI: Vfty.irvh* fcribitur. quod & nuper animadvertit

Vir infignisingenii&do&rina: Ezechiel Spanhemius in

eruditifCma diiTertationedeprajftantia&ufu Numifmatum antiquorum.

Hinc vides cur nonnulli Jovis incunabula ponant

in monte Ida. Stephanus de Urbibus non coUem, fcdcam- -

pumdicit. E"fi t§ Alyeucr irtJlot rvrstir&Tyi KifpcctS; Haicttf.

Xiyenu -st^t^ ttiyci yrm tptfefOpLvj >OT U -sfe< 7* XI v9ici 'cfKf , £$'

S £) 7T -mlict Aiycuor. Ejl & JEgtus campits annexus Cirrht, ut

apud Hefiodum. dicitur •uero a capra, qut olim venit a montt

ad Fythium, a quo & campus JEg&tts. Nullum cft dubium ,

quin hunc locum refpexit iS-tto-y&i.p©'. Campus JEgxas late

patuit ut & Pythium & Gortyna inillofueritfitai HincStrabo

Gortynam incampofedereait. Hic veroeft ille campus JEgasus.

imo totam iiifulam olim cuycum fuille appellatam ex

Scholiafte modo accepimus. Sed quxnamilla Cirrha cui fuit

adiitus jEgams campus ? Sane Cirrha in Creta nulla eft. legcndum

Kt/fgje qua: eadem cft qua: Pytna. Stephanus: Vtey Uvrtct,

TiiiXic Kjij7)i5 D'


tlS JOHAHNI S UIOR.GII (i R. * V I1

n»jft. Sed j««A«potiusfunt valles *s>>>*>H&& > quamjuga. Apud

Euripid. yvnXa. nppnipiyt, valletfrugiferi. Hoc loco inteiligit

anfrattumillum rupis Pamafii & planitiem ip quaurbs

& templum Delphicum. de qua Strabo Jib. XI, &Juftin.

lib.XXIV. Intemplienim«'»*9i»,i(je8» longepoftfuifleiftum

/SmwAa. tcftatur PaufaniasinPhocicis: Z'4m,x'a.>% ti ^n i?

funf&fyf ' *&&' '**» "' i«'y« > Txrv »9 «ASMO» imiftipaf >r>&jinot

> ^ "v i»fiiu> ii&ruo tgjc iialt^inn "irgyeu E*i7 H i£ fi-

|« i( auu-nt hjtjntf Kj«'»« r AI9I» oj»7i y mwJii >£ i( auSif rifisrtt

uuiit i K{«>(&-. A.b eo monimento cum rurfut adfcendere mteferislafidemvideas

modice magnum. Hunc quotidie oleoferfundunt,

fingulifquefefiu Unam in eo ponunt rudem. Tama autem

tenet effe iUum ipfum iapidem, quidatut fuerit Saturnofro

fuero, quemque fofiea rurfus evomuerit. Lana ornabatur hic

lapisdiebus reftis, quoniamomniaquzmaximaftcraerant,&

divino vcllent honore affici, ungebantur, & lana, laneifque

tzniisaccoronis ornabantur. Arborem tacram Arnob. lib.V

laaarum velleribus colligatam ac circumvolutam dixit. Et Plutarchus

in Thefeo ramum exolealacra decerprum le/nt XJJXJ

ngkTtftftfSptt, lanaalbarecinctum fuiffe ait. Sic (blebant Iares

laiia ciogi, & forcs ac ara: templorum, cum rem facram die

folemni eflent facluri, vittis laneis ornari. Propert. IV, «•:

Cofium molie date, & blandi mihi tburit bonores

Terquefocumeircalaneus orbiteat.

Hincintelligimus cur Plato, ubiHomerume fua republica iri

alumcivitatemdimittendumelTecenfet, eum jubeat unitura

&Ianacoronatumeduci. KimnuTmu%i -n «>, inquit, «( xtptsX « igfcgttltf >§ igjt* sr\>iu]l(.

Himttamut eum in aliam urbem unguento caput ejusperfundentes,&utnacoronantes.

Amandari quidem volebat Homerum

e fua civitate , ne qua opinio fequior de Deo civibus fuis, qui fabularum

myfteria non intelligebant , pcr imprudentiam ex

cjus cantibus affricaretur; fed Volebat eum dimitti non tanquam

homincm fceleftum, & infamem, fed tanquam hominem

divinum, dignumque qui ad inftar Dei ungeretur, &Ianacolonaretur,

hoceftdivims afiSceretur honoribus. Dilscnim &

rebus


LICTJONBSHISIODI*. 117

rebus faccrrimis hichonos rubebatur. Homcrum enim Plato y.[WA-^W

unus omniummaximifaciebat,& ob artisdivinitatemmirificc ^C£A^-I»~~,

celcbrabat, ejufque lententiis utcbatur frequenter ad docen-£*£vc-M/*.

dum, verbis vero & loqucndi gcneribas ad dictionem expo- i-tcp.

liendam. Hasccftveraratio curungi&ig/a voluerit coronari

Homerum Philofophus: non quod tanquam exul & civiliter

mortuusfiicritejc&us, quiamortui ungebantur: nec propter

poetarum mollitiem, quam lanea corona iignificavcrit, ut hcrcle

Mufarum & Platonis iogratiis docuit Andreas Schottus Nodorum

Ciccronianorum lib. III, cap. i i.

v.531. TaSr «£? x£i/d/>®~'] Ellipfo.quamhicfingunt interpretes,

male convenit cum genio auftoris & ipfius linguae

Gricx. Quisenimdicat WTW«"^I^, propropter ha;c venerari,

utillivolunt? Locuscftcontaminatus, quiucputoemaculabitur,

fi legas: T«w' «sgjt Q(j£iiio\i®*, hacauidem mo~

liens. (p aut vetuftate temporis, aut alio vitio exoletum, aut

negligentiadefcriptorum intercidit, indegiaprzccdentefyilaba

£yt eft abforptum, quod rrequentiflime in veterum libris

contigiuc nemo nefcit paulo modo humanior.

v.6i%. n(J», -ttjSt tuieu* v ivti.

Cencujfio vero gravit venit ad Tartarum caligtmfum,


Ii$ JOH ANN is GEORG I I GR*VI I

Ptr ego hecplena timoris,

Perchaos hoc ingens, vaftiquefilentia rtgni oro.

Statius:

Qui nunquamfojpite uato

Trifte chaos, moeftiquefitus patiert ftpulchri.

pofles etiam aereru interpretari. Ariftophanes in Avibus:"

Atfti* 7n>M»f?§§#tx{

< T«» ftti&itn tita xtiafcui g S^Qepinle.

Per urbem alienam & chaos ftmorumnidorem non transferetis.

' UbiSuidas&aliiveteresmagiftri &it&- exponunt aerem. Hinc

&vetusinterpresLuc.XVI, xG.illudfeijagltrfyt., quodinterepulonemdivitem&

Lazarumerat chaosmagnum mterpre.

tatur, hoc eft, vaftuminanc, vaftum intervallum qualeeft aer,

five, ut Tertullianus vertit, immenfa diftantia fublimitatis &

profundiratis. Apud noftrum Poetam inferius v. 740 locum

Erebi vaftum & immenfum inquoTitanes fervabantur %&(•&

fikyn dicit, quem poftea v. 814 aitcfle itrilw ,j«'=®- ^•iftfxi»

ultra Chaos tenebricofum, hoc eft, Erebum. Iraque magis

probo priorem expolitionem, & hoc riomine, quia de aere paulo

ante verbafecit:

Ao| J£ r,igp $M i"Be«» £


LECTIONES HESIBDIS. ny

Sterilisprofundi vaftitasfquaUet foli,

EtfoedateUtts torpet /cternofitu,

Rerumque moeftmfinU, & mundi ultim»;

lmmotus aer htrct: &pigrofedet

Nox atra mundo.

r. 76%. EV*»« ntecrfscicitis~} Eft hoc proprium Prolerpinasepitheton.

Homerus Iliad...

K.KAIJOXKO-' A"l!iu t. iircUlLu T\tccttpit(tcu/.

lnvecans Vlutonem &> terribtUm Vreferpinam. Produs fiipcrius

_d E*tfa' Aiieti ii mt( mtfaile7i% imttXccSn, ucaric ttrcutliv

a$tntpii«a». Reftituenda barc voxLucianiNecyomantia;: A"f

i/tSmtt&tt tihGaicTV, tnucci, 1$ iLymvxc, xj iv«gut _!«ycituv,

1$ cum\tlw XlientpitHcu. Interprcs vertit: Dtmonot fimul

omnes mcutmot, Poenot, Erirmyes, Hecoten noclumam, excelfam

Proferpinam. Fceditime. legc: inutltu ntecttpiiHn*. terribilem

Profcrpinam. tlanuj vero funt Furix.

v. 797. AOTAB^-?] Bene antiqui Grammatici: arcnhxt

vmirttc, libans. Libantes enim aliquid de pateris effundebant

in menlas & aras. Sic & fimplex XeiSett. Undc Latinorum libo,Iibum,lib_men.

Inlaniunt qui hic dicunt ab ^mA«'•*_> cfle

'ienheQuc.

v.8of>. djtyut] Rerercndum cft ad «£«0» non ad vShf, Sc

exponendum magnum. uyiyt®^ enim eft magnus. Hefych.

oryyiis, mcXouS, -£>£-


4jt> JOH ANNIS GEORGII GRKVII

rium le&ionem: MastyaSftu, quam probant Hefychius Si fcholia

antiqua. Hxc: Ma\}Wp«f xtnaj xj ptgtrcueu imtaj, »T«»

w»i«i S-gjto-xwf. Siclege,illumvide.

v. 875. X^»7t 4'«'*«/*>!«?] Legendum««ei, quod.Eolice

dicitur pro «VJJ. Et lic lectum olim fuiffe Etyraologici

fcriptor oftendir: TJ y' T? •stfu3-H»&*»», *««»», Ai«A«»Ttf

•»• •ffJB^" iJ* "* in > *"'•'{ i«n». A V J*I«OT ^," *j&i| «««>. Male legitur

«Aoin Etymologico. Hanc emcndationemfequensA^cxihx«A« &&& ,i§iflsipx'®' Eigj*»*, mujta A'ilcp


LECTIONIJ HJSIODH. IJI

vermt. Theoeritus de poculo pulcherrimo, & fuavem extulanccodoremldyil.I:

v.148.

HV« H 1*1 li hxetf %>nu tpl\


ijr JOH AMNIS GEOR GII GRAVII

tnitra. Plerufnque vitio yertitur. itaque mitras tribui.Muuc

•< jeee< ( '« , "« non ferent. Barbarx enim illx mitrx * Grxcarum

mat ronarum & puellaruin reticulis fuerunt diverfx. Hxc

Homero si


LICTIONES HESIODES. IJJ

JLtApollodorus IBibliothcc. H"ejs 5 %*e*f '»*< i$i>nmH v -

ftuft?. Junofin* cancubitu feferit Vulcanum. Hinc& Apollonio

dicitur tFent i|J« Junpois nlius non Jovis.

r.j>34.


1)4 ADDINDA ET CORRIGBNSA.

P. i+.v.iy. jfovit igitur donafitnt rejicienda t Scfcqu.verf.

Tlutarehus inlibeUo.

P. 19. v. zi. pro aurei fcribe argentei.

P. xi. v. 30. poft: neve nuUiuefis. InTheogon. v. 410«

vFyttryfv i( ftijtt iSfyt, Qixlio xiAijoSg uxftltr.

Duxitinamplamdomumfuautfituxor.

£.13. v.34-fcribe: pojjlnt. Sc verfufequente: s/W.

P.X7-V. itf.poft: afficerefoUt: InTheogonia y.401:

Stt '3 Ximrn ivu dfupl xfcfllptK tXtttytn

A'*ISA«;{ xg-ntfri , im o-Qttti ifftiitatn.

Ut autem leones duofro occiji cervo fibi mutuo irati m fe iffos imfetumfacere

yWe«.\ InTheogon.v.750.

H' fdfi ngflg.Gimtq, i 3 fy&£" 'itfgttu.

Httquidtmintrabit.iUavcroforasegreditur. h. c. inmrefolct.

In '«{33« v.j ly.

Hogt) xgbtixi^mu tth 1 )» oixn.

KoBueubarefiUtmtradomum. ' .

Ibidem vcrfu 13, poft: dirimere filet. Et v. 3 70:

Hifff


ADDSNDA BT CORRIGENDA. TJ^

P. fl. V. II, ii: Kiwym £fti%tt . & fequ. vcrf. IJl!*Tir

*fti%e>.

P.59. poft v.7.E*Tt?i6*/8fi«9-«>vcroininitioLujus verfut

«ft: r/f matura grandefrant. Luftricum carmen apud Catoncm:

Mars fater te frecor, qutfique uti tufruges ,frummta,

vtrgulta, vinetagrandirebeneque evenirefiris. AcciusMeleagro:

Truges prohibet fergrandefcere. Hinc grandia frument*

apud Virgil.IV JExi. v. 405.

pars grandia trudunt

Obnixt frumenta humeris.

& apud alium poetam grandiafarra. Contra vegrandiafrtrr*

apud Ovid. III Faftor.

vegrandia farra coloni

£>)u* mafe ereverunt, vefcaqueparva vocant.

v.468. 6'(>miiyc fitar im >t/m txtiaf'] Legendumputo: U*i.

Temonem tergis boum immittas, ferias temone terga.

P. 63. v. ii, utClaudianusait. Ibid. v. 30. lneoipfo,quod

te oflendUfaHurum, h. e. dicis, fcribis. Salluft. Jugurth. 30:

Multa fuperba d/> crudelia facinora nobilitatis oftendere. commemorare.

C. Nepos Epaminond. Micythus Epaminondam convenit,

& caufam adventus Diomedomis oftendit.

P. 65. poft verfum7i. v. 513 Ttvgn >&'fo.xi%imi 'ithfa •"-

*«] MS. I. M»j


i;£ ADDENDA ET CORRIGBNDA.

quin Iiic tecum,benevole Ieftor,communiccm epiftolam erudttuTimam

quamdehisduobus locis Pollucis ad me dodit Kaacis

Voflius, » muv, poftquam qua: de iis notaverara dudum efTtnt

typis defcripta. Cum utrumque locuminoptimofuoCodice

fic legi oftendiflet, ut a me cdita funt, nifi quod in priore pro

tt-n •pn^ni titjTitt fcribatur *m OJUTU tiifntt. & pro * •autm

Uo , •murtt Lu. & pro mKtuilgjt, mkvlyc., fubjicit: Cudones

vel udones apud vetetes pro eadem re accipi rette notat Salmaiius,

verum non re£te a cudendo hoc vocabulum arceffit, cum

lit Grzcum, & Grxcam habeat originem. Ab 'iit eft ci* vel «x

vel 'i» pcllis ovina,& pro «* vcro addito ut fepc x,dicitur etiam


ADDENDA ET C0R.R.1 GENDA. 137

(interlavandmn) talaria furripiuntur. Videlocum integrurn

& rateberis omnia plana fieri li fic legamus, fruftraque fe hic

torquere interpretes & mathematicos. Oi nfJfSjfm m nxkhn

aliter Grascis dicuntur myi-mfoi non^a» § aifHt T£ •ml'i, ut

habec Diogenes Laertius inPittaco, ncque "ienlt slg.T»jT ! 7raJ& i\uilixm , ut putat Galenus,

fed >ai ?


138 ' ADDSNDA ET CORK.ICINDA.

P. %9. v. 14. Nicomachus Garafcnus.

V. yi.v.ii. iilat verfari.

P.*4. poft v.i8. Eforafrenis&c. v. 103.H*9-«] Legea-'

dum ez antiquis libris, quos Stephaaus vidit: «9-«, & vertendum

reverende, venerande. non 0 fatrue, ut vulgo. Homei.

lliad.£, v. 518.

fi'3-o" % ffgix* Ajn>§ iaTvfBpU) wxtfmci.

Venerande,certetejamvaldefroferantemteneo.

Metaphrafis Vofliana MSta ibi exponit « •nHpXQifa.it. vide &

Scholia antiqua ad hunc locurn, qua: Didymi nomen prat fe ferunt.

v. 104. T«J(U^EV»«OTV»(©-] Non aliarationeNeptumu

dicitur Wpe^', quam ejus filii, fluvii, nimirum propter violentiam,

& ftrepitum. Feftus: TaurorumjfedefimuUcrafluminum,

ideftcumcormbusauodfuntatroci/t uttauri. Virgil. IV

Georg.$7i:

Etgemina aurattts taurino cernua vultu

Iridanus: quo non aliusftrftnguia cttlta

ln marefurfureum violentior influit amnit.

Horatius: lib. IV carm. ode 14. v. 15.

Sedtaurtformis volvitur Aufidus,

QhtiregnaDaunifrtflwtAffuii

Cumftvit.

Strabolib.X de Acheloo: Oi 3 tl^trttt Jf M/T&V TO'A»9K.

itdp* A^ itnont Atj*a* 7* T ^J*» > 1$ T xf TO p«9-gj» t&fnmt ttf

jCpAvin xtyfo. Qu.% autem ex fabulit vtrum ctlligunt, tauro

fimilemformaAcheloumajunt, ut & alios fluvios, tbftrefitttt

t^flexus alvecrum, ajtiarnuadiatntur. Vide & iElian.Var.

Hift. II, J*. Sic &inantiquisnummisfluviiformabovisexprimuntur,

ut pridem docuit vir do&rina & judiciomagnus

Aotonius Auguftinus in Dialogis.

P.j>f. poft v.4. Struxeritinjidiat. v. 116. QvftJyttjiaxf]

Nonnulli codiceslcguntnonmale: ftvS-uynJiimt.

P. 5>8,poft v. (J. dimicandi libidiuc. v. 170. Oviittfi ifti-

T&». legenduai ii' titfti.

P.105.


ABDHSDA ET CORHICBNDA. 139

P. ic$. poft v. 3f. Ktpviiiifr vero funt. Pro his feribe:

Legendumveroeft>(5fu«i«'«F&e. exantiquis libris & editionibus.

quodeft.faftigata,capitata, a xjptwn, virgacapitata. PhavorinUS:

Koptais •namfdSi&' xtQ*?ia4»-ni •Br^f-iiu/ «gigtr Ai-

>*TO(. Johannes Diaconus hoc loco exponit faSi£h >£ oV dO'ttpgiria»

£tyng>. JHtftwK Y> i fi«s£X«?-

•zoAn?^] Antiquorum Scholiorum auftor notat in nonriullis

exemplaribus Jegi >&H>£@* , quod pra; edita lectione placet.

v.718. A%y*>Jtuan '0\nu>. Scholia antiqualegunt«Yy«A«ji


i4o

JUSTI JOSEPHI SCALIGERI

N O T A

I N

E V PTA KAT H'ME'PA2.

DEcem primos verfiis hujus operis non cfle Hefiodi ait Paufanias.eofquedceflein

vetuftifiimo libro plumbeis laminis

fcripto.

v.i.B&ixQ £&**inhoc verfiiprimumtranfitivum,deinde

abfolutum eft.

v.is. Ka/ Kiig^n mXk.it ttfielru] Sic interpretes: & inter

homineslonge melioremaltera.

V. IX. jLfoft(fyiMf itiQvleilm] In %ofufytiffuDtduo/c, Ut

producatur t», nam alitereflet brevepropter < , fcd & eflet u

son opus eflet duobus /c.

7.14. Eis «?»« arm fcija'im»(] Apparet ex hoc veteres ex

Afphodelo comediUe.

v.45. liiiMxu»] gubernaculum, hoc eft, non cures ncque

navigationem ncque agriculturam.

v. 1 frf. H"9t« Lucrctius quieces vocat.

v. 188. iXgtr pto vSetrlul, quanmspoflicexcufari.

v. IIJ. E'TIV»{•»] Siae dubioVarro ex hocloco

mutuatus eft verfus iftoS:

N»tu-


J.JoSEPHI ScALIGERI NOTC &C. 141

iiatura hominit omniafunt paria,

Jguipoteplus urget,pifcU utft.pt minutoi

Magnus comejl, ut avet enicat accipiter.

V. J11. nA«V« x) iprrj ] Horat. Et genus & fortntm reginapecunia

donat.

v. 348. /{*«»] praefens.

V.J53. Xjwnf pro*fTO)n , ut r.iSS.uSeAnprovG&trlui.

v. $71. OiAuVjaj] Eft verbum purum putum ^Solicum,

quod in magna Grxciadicebant TTJ Au-nfs.

v. 578. Suusproejus&tuusabutunturpoetz.

v. 383. '&'imt».»S/>*ut\ NulluspoetaprzterhunciBferuit

a in genitivoadje&ivinominis.

. v.386. Kfit^ipaTB^] Aftrologi?«/'«»tAuu^v occafum fblarem

dicunt quandoftella involutaeft radiis folaribus, quod

rulgo vocant corr.buftam ftdlam. illaautcm Maif deberet dici

*;injU?. Eft enim occultatiopotius quam occafus. Quando vero

ftella explicatur ex radiis folis, quod propric dicitur \%auytTfis^,

\\ocvocamtl>stTs\!wi\ittx.lw. intervallum autemab

occultatione ad i\eu>yttrps* Aftrologi dicunt efle quindecim

graduum, quod eft circiter totidem dierum. Sed Heiiodus dicit

non quindecim fedvigintidicrumefieT&wxfv^», &totidem

diccmus r i^/utyarp^.

v. 387. $«'»rrai] Annus Thebanus tempore Hefiodi crat

idem cum Dclphico, & idem principium habcbat a menfe qui

incidebat in geminos , qui Athenis dicitur Jwj JM^ putat efle yx-

(tfrfw.

v.416. T&.amju.fji$>\ triumdodrantalium. Palmus qiurta

pars pedis, axnjapi vero dodrans.

r.430. X/IOIWIIJ Ipa®-] j/tti®* metaplafmus, dedinatio

prodeclinatione.

v.470. E"J|«» ng.A\tu~\ Non proprieintelligiturligo, fcd

• malieiu ad occas fiangendas.

r.4i>7'


14* J-JoslVHl ScALKSERl NOT*

v.497. n«xiu> mh*\ Ariftoteles in problematis: famclicis

fuperiora arefcunt, inferiora tument.

« v. 504. MiT>


I N E'PTA KAf H'ME'rAr. 14}

maxirm pars Grxcorum annum ^n •? •JXK«ILI&' incipicbant,

unde -a)\u dt di ftus.

v. «{43. Kf ixiylm cuiiit\ Imitatuseft Virgilius, quamvis

contrarium dicat Georgicon II, 406, laudato mgmtiarur»,

exiguum tolitt.

v.709. Xxuas-ni £*e"] qui uhronon rogatus prudens &

fcicosmendaciumloquitur. SicapudTheognid. v.488. -j 8 113vvA««

fa^iftt. «f^tj autem id eft *^mi, lic vct. interp.

v. 744. Ointfiw] guttum, gutturnicum etiam vocabant

Tetcrcs.

v.7^8. EJT* xt •CXV$-H!W~\ Quaravis communis iaterpretatio

bona fit, tamcn aliter intelligo. Nam dJr «V «AJI9-«'£«

indicari illis verbis tempus diei, quod vocatur «itad-yrac

frequens fbrum quando jus dicitur, hoc verb eft d^nd-ttku KQItHtv.

770. TJJJT»» '»'»»•] E v »« vocabatur temporibus Hcfiodi

prima mcnfis. Sic S«lon omnium primus vocavit TUJ. T&.**&h*

ttlUI K, tttt».

v.777. /,\mm^\&-1 ayerbo «'«)*& 77377}valatusadverfm

aliorum opinioncm.

N

FRAN-


144

FRANCISCI GUIETI

N O T A '

I N

H E S I O D U M.

VErf.rf. rWfi.fip&«i\ Sicin©«.jj». v.44- &to»$&>

cuhnn.

v.7. K**>^] Arefacit.

v.io. Ot/V agat /tStot] SicincipitHefiodiliberVgju»^ ii'(iu-

%St. anterioraaddititiafuntteftePlutarcho.

v. 16. n^orif lw "p. ty «>«$ »v| >)piSi»>«] hoc eft,fiatim pojt

homitus natos orta tft. « « ^S^. 7» 4u$t>«»«» h'£*>>] Cuiabsreotiumeft.

v. 13. oli©» r &yiS3Q 71 ^JIAO7 hic fubauditur poft 7» "a&ita.F TJF» arwijs xi{ a eft, /818 »O^EO»(>^, parare divitias.

Ibidem «J9>, id eft 7raA«», rurfus. Refertur ad 7» nfo j£ ^5 KAIT-

*.«> K?Wo3-«fti5a.

V. 37. X'A«' 7t7771»«] lege: a'»i« TO7n>>>\a.

v.41. Kj '&«« Jt.i jSi'«>] vitam. ideftvitxmo-

4um.

v.45. T's«g >o»5i>*] ne corrumpatur, putrcfcat. 7mAtXi.>

eft gubernaculum.

v.47. A'».*^eij(t>cgo^t] fubintelligej8ia>efuperioribus.

v-45>. K«'A« Auyg^] hoc eft, ^aniSkf curas.

V.tfl. Kn/tS-tr^ideft,^^'. Ibid. fiWi/ ftfoGe&W.

v. 63. n*{9i«*»$] kg. n»{9»«>7f.

V.ClJ.


FR.GUIETI NOT* IN HESIODUM. 14;

v.66. VftKsf»s ftiXsSSti*i\ •»S^'i»«e«f«»Ttty^x. an ytf»~

&(*< ?

v. 67. Kuuiif 71 »•'«»] hoc eft, ttituS^. Homer. *KU«5 «/«KJST*

VJW», xa««nn)5, &C.

v. 71. napjitu «JiVy i'«Ao>] Subintellige 7T»i'i)^s»,i»*.*^^.

«VlAo» 7j •jsKa.c-f/jft, i',J«A^, «JiiAo».

v. 8z. A»'Aa» «Si>fv fcilicet.

v.^J». Aizfix* /3*A»7«J] HicverfusHeinfioinducendus videtur.

vide ejus notas.

v. 105. AMJ »M»] ideft, jgjfAt».

V. iotf. iftttftvQtiew] c*TjAfa». an ownpun lfS, Ai|»v.

v. 10?. Visfvmt dJ)fuTmi\ Mortalium hominum, non diverfiloquentium.

v.114. A


I4< FfcANCISCl GUIETI

£ffv9-ft.fr. vKftt\is i3»> 2? c* t§ ptAtSh-, fonus quafi diffonus,abfonus.

Aliofpeftanrqua_cccinitVirgilius JEn.VIII:

Htc ntmorainiigent Fauni Nymphtque tentbant,

Genjquevirumtruncif&durorokorenata.

v.16}. M»A*r»vt» IIW».] KTtif&Tui. hoceft, rcrum,

regni.

v. 17%. H* «TB^ ??«««'« ?iy,"i) ponenda poft ircufcs.

V.lS6. B«'£->T'] fix^nnt^VOfia^erttt, Ut «cniiimHotnero.

fed ifte v er fus •Jsn>ci^j{.

v. 187. Ot!Jl»9t*!»«in» «Jb'ns] Neque Deorum ulticnem veriti.

non , oculum. fioceft,pc_:namqua: a tergofcquitur. Tibull.

Nefiiat ultortm pofi cafut ejfe Deum. X^rMfr. a «£««,

^liii, «e* Ut Proclus ?

v.iio.


K»T1 I N HlSIOBUM. 147

• v^no. T« 3 Aixtit fil&2 fappk y»im[. V v oht, hoc cft,

v.tn. H"Jf*] Scribendumvidetur: wjAij >$, x* ?9-* Ai J£ K.ittyLox.iipoTicipGh.'] fubintellige ««.

v.119. Tncftmifty] meditatur, molitur. vett.gloflxinnotM

Hcinfii: itxftcufoftcu •mtf (Sftipti -n •ztXtta, it»f H'«7o'J» j *»

fixXt&u. Sic verf.ij7. *»is 3


14» F H A N C I S C I G U I S T I

y.t8}. £'»3 iitdio /gA«4 nipiii(,hominum

praeftantifliinus, fummam habens fapisntiam. MtTjvc*funt

bona, convcnientia.

v. 314. Aaifon J( «] A'(««pf«»«/SXcc^ccp»»»*, proan-

(pf0»», inicjuum, «JIICJ». T« iantpcm pro «««icpt.y». Hefych.

A'c«ncppn


N O T « IN H E S I O D U M . 149

fupple 'imtse. Sic & verfu fequente KfvwfoiLiK ] forfan, Kat TW. i-m^tant epiXctxiJf]

%i*% placet. itmj^ttmt, hoccftjiAtv^m^roMrHAsr.Coritriftat.

contraxit, fubintcllige eicui abUtum.?sa;g»«'«fgeluconftringo,

congelo proprie. Sic Metaphorice pro trifti mcErore afficio.

Homer. l\\aA.V.Ti»X&> c9» /SeATEfii!»] fubintelligc 70» ,810». vi&ualia. '

v. 3 67. n«f>i«»1©-] de pra;fentibus, hoc eft, de domi reconditisinpenu.

v.^69. A«A?i «T,' ci' 5TO-9-/4 0 '' 0««^] Alii 5«»«. verfii fequente

Mic&o? *X citiei ifti epiXo ctf. s. V. 37Ii «*J fi&fTvysJie^. Tft^ajf J»ro

K 3 ?-37^


tjo F R . A M C I S ' C I G u I * T r

v. J7i. n/r«< 4'«e^ «(«*?] Scribo poftulante verfu: n


N 0 T _ ' X M H E S I O D U M.~' Ijl

butio, partitio, diftributio in utramque partem, utriraque. Homcr.

IT«Av; J^iitim >oit_- e»9_ «£ i'»J». diftributio. Mofchopulus

_**9_- vcrtir.

v.405. Knilui] Emptam non famulam. ordo,yntuiy. xm-

TU ajMftfriw. Ibid. *„« tC< fitsm imrfo. boves fubintelligefcrminas,

hoc eft, vaccas fcquatur, curet.

y.406. X;*V_t__ 'iftataywgytw.

v.413. 0'fe(_* *iAi'««] Intcrpretes reddunt TU%VJI> , «|Wv.

_», placet acris, acuti ut interpres Latinus.

v.415. K.suiftfA®- \2oi\iftit\ Aealorefudorifero adlivo, ab

i'3®-.

v.4i(5. £_'_«(&'«Y*;] SolU aftrum._«_i©*pro Sole.

v.417. -fj* - »* 1V-* 7 '©''] Volvitur.vadit interdiu. _Afi«»_;

»»-7« iirwifa , fcribe-dum videtur i.iraAf{. Hcfych. drcaif{ i-

«_0'^,__r»0\uH*> _V*_«f «. idem elvaifctiui iiitiliftgvrui. magls

-utem noctu ambulat, hoc eft, diutius ambulat Sol per no-teni,

Iongius duratnoxquamdies.

v.418. H>®-«tJlix.TOu»] Scribe-J^K®-, tunc.

v.41.9. nii$tto7t *iyt\ hoccft, _ p\xr5, r? jiX*riintis

•natnTui, iSxrtora^vaV cefiat ramos emittere, gcrminare, pullulare.

v. 413. "i*/] aratro, ploftello, a la eharrue des deux

pieds &demy de large. Anfcribendum & diftinguendum, rg*gjjjhtfts*

c\ CC-\M mftrfit chirpjbfx _/t_t'|, mXt.' imngiftirix»

icaAct. Ordo TUftreir j n___ jgT/a 'fmng.ftitvXct u-^tt —j. J. „.

appolitive. placct 7» igrn^ffjruXit, fcu potius mng.ftTrvh*, accentu

in antcpenultima, una vox compofita.

v. 417. ;'fliTOf. es_>o»fiffijS-'

fcribenduna videtur.

v.440, Av3_ ibifwwif.

„4 v.44«i


I $ » r- *. • "* T* }CVF S C •*•" & U f B T I

v. 44 1 - OXTOSA»^»] hoceft, ixTu^/eifjiei.

v. 4f 2» EAIXOK] curvis cornibus, rcflexi.

T.454. HtteyieXtfta] hoc eft, •mpm^feifetwf.

v.4£f. QgcW «ipy«os] riehepar imaginatien.

v.44?. n»j|*^ «/o«|a»] fabricaturam. limj^*^ pro sr»'f»»!J

pofitum.

v. 457. oixijue %££] m

icuirS.

v.476. A&xti*] telasaranearum. verf.fequ.ffo^/^»»»] aD

IftftfSflot, vel sfiftffyoi, ut KXfSjfiot. hoc eft, vefcentem. ab i«f«(.{ exa&um.

V.47.9.E* Mxti 7itX.Uie ^iraJ?] anfcribendum: »'5x'cV>)A.

«»f«sr«


N rf T B I N H I S I"


Ij4 F R A N C I S C I G U I E T I

v. 508. d&m] fubintclligc f Tnt%i.

V. 505». n*x««*3 Craflas.

v.«; 11 • Nii'a«7®-] Ab £«$, Av^iXf®* >£ SsTOjier,


N O T S IN HlSIODUM-. Iff

v. 544. N


ttf F R A M C I S C I G U I E T I

ficf, t* jtrifSficr ity itui T TlXaathr im%xLi. poft, m.i$• fubintellige «s». Hocverfu foffio fjgnificatur ut praecedeDte

v. 570 putatio vitium.

v.575. Apmtt%tyua-i(fyiaj] falce incidere. fupra^ctgaor*l&fni»

tnfofx.

r

v. 575. lij)»i c* iftilu , 'im T jfsAi©- %gia i(gt^0ti] Hic verfas

ficlegendas & diftinguendus: sij>>i c# ifti-ta. d-n


N o t «' i n H B S I O D U M . itj7

yti igtnA^u», aftrimoreoccidens, hoceft, abfolutus.finitus,

perfe&us, fed 7» ngme ^9»»o« fic non placet,. & verfus addititius

videtur. STOS i vtuurns im T •? yHi 'i(jar mxM(*i8fi($


158 F n i n c i i c i G U I E T I

. v.666. Kaua%M;~\ hoc eft, tgintfiwf ex«m proigcTtc, 49«gtfj;

& •aktttaefwS v tcauj^iui. V. fequ. es&fi;»] OfS&vflSt.

V.669. E'» Tiii; y> 71A®» f jjV] 7lA»5 facultas, Jl!(«/*§ 4&'AeejT*sj xgpiJtt ux^truTti] Ttf »s«fd/SA«s-J T 5 nix^V.

v. 684. A"g?mc&; ] occupandUs cico ne elabacur e manibus.

V. 69I. A'ftetvfulHt] «^««S-ttiJ.

v. 694. MiTBct cpvXuas-iA^'] tempus, occafionem.

v. (96. Mistfe re7»>]Tzezeslegendum concendit Tg£>&.. placet.

v. tfi>8. T«T»f'»C«'n] fcribendum videtur irngtt. fubincellige«T»,

hoc eft, •n-n(? in iSut/, hoc eft, mftir% j rW. Ttrsgji,

tirta^iin hx» •xt/tirlcf. hoceft, mftirly t§hn*Tu. ratiohxc

numerandifumpta eft a menfibus lunaribus. vide infraTclgu

ftiia-v, »7* ftiosn. anno duodccimo pubefcere incipit. Anno

pubcrcacis quinco, hoc eft, decimo fexto nubac, qua: astas nuptiis

aptiffima eft.

V. 701. Aiit£tT Ufcnttt} hoC eft, A«,it£a>{, xiurai, a Xect/,

A04/0, iznkava, Av%i[.

v.711. Ais T»'ra T/»»W^] nftif{. Mtftniffy©''] injuriaimeuior

fc.

v-7' 1 . HV«7r' U ^uxim^.] nyttTtti precedat, prioi- eat,

«&qytiTUi. •


N o t S I N H I S I O I> U M. Tff

v. 7r3. A«>«'s rti«»«?] Ha:c a fuperioribus non pendenr,

fed ad lequentia pertinent.

v.714. Eih( nulluni rei geuus, nulla res, «iitv^y^. 7»

fth( hic eft «rg5?yf(9».

V. 71^. Mtifi sreAt>'|«»e» ? ftiV «|«»«» tgtAff8A©-] 1cUTC( lilbinteilige•flntfSptif.

hoc cR,ig^m,2v!?] ungues a carne.

V. 744. Olrt^fUv] r xvajor.

v.745. Tlirirmt] bibentibusfutintelligeconvivis, compotoribus.

bibendo,inter bibendum. iXoiyi i* CWTJpslgi] eft

maliominis. ^Tgjs omen.

v.747. Axxiiv^a.] S Xelxo> ,Xuxl*>, kctxifti, A«xft«0, A«xf-

»»'£«, Xxx-ifvgu, hoc eft, Xaxim ftrepera, garrula.

V. 748. Mfl'3' iai %VTfoTriJkr tttinffixlir] VetUS mos fub

hocrerbolatercridetur, ollas novasluftrandi& ad ufumreli-

' ~ ccm


jtfO F R . A N C I S C I GUIBTI

cem confccrandi, hocefl!,benedicendi,utloquimur. a>tmfft~

»&' Wt*"hf' noc c ^> *?' *'» ^X^»"»" "©'•

v.750. Mifi* jsr* dxniniai igt5j'£«/) per axitrfo folum &

lapides intelligere videtur, quzfrigidafunt&dura. Hocpraeceptum

Pythagorico illi cognatum videtur, ne fedeas fuper Iapidem.

vel iir' cixainm jmSj£«» eft lUlnfe* J~IS>. Theocr. im

v.751. Uiuhthufoi&liuef] an itdierum? vide Plutarchi

expoutionem apud Proclum, qui «fei ttoytu, intelligit. Hunc

& fequentes quatuor verfus aliter difpofuit Hciuuus, quem vide.

v.756. ®ili»vii>$] alii 75i. forfann.

v.757. Mtiii i—r c*


N O T S IM H E S I O t> tl M. l6t

Ibid. d« »%JS] Hoc nomen formica: I&T' i%oy,1w datum.

Horat. VarvuUnamexemflomagnieftformicalaborit.

y.779. n^oSttXoiiZTti^pt] inftituat opus.

v. 781. E'»9pi4'(ai-ni, Ut fupra >; eXTi; ^tscT;.

y-799- TelgjeJ' 7», hoc eft, Xfiflcui tenuibus.

V. 8 r I. E'511 J«iA« A»'i» tif(gto\ im\\tif(cfUxuc. f$ rlu) ftt-

CTiftSgJai, im X iaXti, im


i«t F R. A H c i s c i G u i s r r

v. 8itf. A"{g«e&«j -n •md-x\ fereer«f»f«8»«4M.fup.lib.«tgy.

if^fSfiH j itiS-it t£ toptlas tyfimo%. !sn £»JJ» H-etiaj. ordo £»-

33» .9-«»«/ «m eujyast.

v.817. Ei« MMW Trar^»] purpureum.

v. 818. A'AIS$E*.*I(«B»J] an ? dicunt, enuntiant. interpres

ytitimisat. fic fcribendum videtur. TIJ' T&W«»«'A fcilicet.

Nam a fuperioribus pendet hic verfus.

V. 810. Mtor*] fubintelllige rtlgfk. IAIT elnglht fmiit tigjflu/.~\

riui rtrugdui fttr eiitaht, hoc eft , •rtw eXiyslw rrmgrlai.

aliter interptetes. deJrlu> tlitu poft lio eli&ht.

v. 8xi. H'£f'Jfaoffyin] Mane, ab aurora ufque ad rneridiem.

v. Sii. MITOJKOTI] Ihcercidens, interaliascadens,impu.-

5nir?«>. Sic interpretes. An i «ITWJS*^ , caflus, irritus, a

fonituquinocacinanitacem. fiimfaini, xtiaj, vacux, caflse,

irritae.nihilfatifignificantes. Metapbora a vafisvacub, nuncibuscaffis&fimilibus.quasfonituvacuitatemprodunt.

placec

«Viigiei vero funt ttxnfoi, x«g« em tzxazu, mhilfatinotantes.

A'x«'&


FR.ANCISCI GUIETI

N O T A

I N

SCUTUM HERCULIS.

1*3

V Erf. i. H* e'i«] Scribendum oninino videtur i»U. Macutina

Alcmena.

V. J. Aacsscx] rii', \axs impccfiutl®* i« 7nXif*si.

V.7. BAS^«;«»T' iOTxa«*««'a>r| tcvcundar ex Euftathiofcri.»

bcndum. an (fXi$aput a fiXtta^. ij -re fixitpapc. Uude Latinum

palpebra» fiXimtfjc, fiXamcjn, imXmajt palbebra. celcr

celeriscelebris,funerisfunebris,&C

v. 11. H'^/»] hoceft, %%i,

quicquidcorrigereeftnefeu.

v. 14. t'tri^ my-iot •xnHctTis] hoc eft,fubfcutiscaputnon

occulranres,intrepidi,audaces.

\.l6. nai( A'Xxu4cic'] A'fi0i-^vui fcilicet.

v. 15). A'f«5 «A«7^(] hoceftjjSAesSiif, mali,dainni.

v. 31. \'%i~\ fcribe i|£.

V. 33. QUtct ax(citt%i\ iis^^Mgf, rfyxt t-fifpf ,


ttf4 FR.ANCISCI GulETI

v. 3 7. Aaaoxo'©-] agitator populi, hoc eft,duz populi. AXM-cr'©-

ut infra bp ««•a®', a «*, agito, quatio, concutio.

v.4i. AV«S»I] aoaranm, libenter.

v. 5 5. Kix&f^o'^» ^fiy ] hoc eft, diverfam generationem,

appofitio.

V. 5 J. AW'T»» >§ wnf' «» A v »«»] an ? AVTI» K) ftzfng^s «

Aplw.

\.6i. KOIIS H ow, TsKtipxfiiten, im^uitm.

v.91. A'Xntiifyet Zv'pv3-vct~) aborti-vumiUumEuryfthmm.

An fcribcndum aXmiutper ? placet. tixniftifat, hoc eft, r JWuofgTiixjTK

i s nftigcff, jf T iuipw SFTB «cir*. eadem ratione «A/f(a>Aoc] a ^iu,9-a»/, aiSu,o4oOfCai, $•«©*

eft, pleonafmo tj'3-fT®-, ctfciof, nCaiit, nGao-fu©*. H'dSt, hoc

cft, nSacfcn.

y. 105. P'WTOJTT OT^JJ»] a WA


N O T « IK H E S I O D O M . KTj

v.113. O/ fti r$i%ifo> e?oi\ -nvtyt numeri fingularis videtur,

nifi forte ad Martem & Cycnura referendam.

v. 12.S. A'p« «AKTijgje oihipar] hoc eft, enfem cum baltheo.

v. 1 30. K«'bep'if$«] perrupit, hoceft,perrumperepotuiliet.

v. 143. Am •xliyts i,MXa»%] cjerulci du&us trajedtj eranc.

eft TftHan pro htxXtiXeUfla.

V. 147. A.&Jtuvm>~\ an ? obir-mr XaiiytMcitn, ut fupra

fiXtfctfurs^inxvcttSceuri itn^a. ii Xdjiyijtirmt ilieptum eft&

corruptum videtur. an ? XdjytXtitmt, a XcHjyxXiecc , xdjyt-

XitrJgf, a Xciija , Xtjyt, Xdjyotu, XdjyaXv, A^OJAAO; , X&jpec-

Ao'««, & XdjydXei©*.

v. 148. ¥~o(iozvm xxito dttySt] eztollens, augens , vcl

agitans, ciens.

V. 150. A/«{ ifi] ab i/j?, tnt^, vTAI(SK

L 3 V.IJJ.


\(,6 Fft.AMCXS.CI G U I E T I

v. i j {. A'itycKlxrk 7» ttty ] ardebat, fcrvebat. v. Ceq. ix»n

Ktt\ *«{•

v. 160. Hxfttx?" "** fitGgj&ijit] fcribo £> C««%q«,, ftrepicu

gravis, hoc eft, graviter imminens,incumbcns. Hefych. pifytt-

v. 164. T«V >£ iHttui] ti c* hic fupplendum. a quibus fc..

fcrpentibus. I

V. 165. Aait%^uvm'i^x] Hefych.}cu'nti,xiufmt&2\g.ifS/iat,

xcuofSfor. fulgebant. ^uifigt^t^y» legitDiaconus. ^uvm,

hoc eft, Jai/fmru- a Ja«, ^zJ«, < )mng, > ^ai.» Ionice. 5»Sfgc

, 5»ii - 7J? , ^uv-m 'ity» Ionice. Jzu/f&.fu. Sic & ')uvfra£*

pro Jav/Kji^a, 7» ^«"TK a 5»«» lit oportet, pro quo ^uiarti

habet Hefycb. jjatrosw, /3»«V, ftiXirat, K^fves-eit, &C. vel

iic ^JOT», 9»i>ra» ut-oAaor» ,7BA«'im. ^avVof, JVVTUJ , Juvr.f

projai^s.

v. 166. Si«iwtpa*^] Nota plconafmum lm$a*% iJ«V.

v.168. X^gi*»] a JJABK®», non a ;*;*»•« Nominativo 7»

£X«MW genitivus pluralis.

r. 171. AV^HK uftfv) utrorumgue. leonum fcilicet & aprorum.

v. 173. K«TO H o-Qi] ti >8t7K hic pro 1(917», vel taL^,mfid-

CJT». compofite.

v. 181. d^w Xf»©-] ramurnMartis^nonwtf/iww.

v.i8f. oSgjm it] Ovp&tt fcribendum. videtur. ab Sf&t,

iftut-- verf.fcq. x-dC/itWJWs a mtxn, 7r4jx.iii,ir] ix-m^a.

Y.io).A"yivr' 'iXvpnnc. Scribe^t/r.At^w»?. pandebarur

ClyU>pU s - «b •«?« > •i^*»'w» tiyrvfccu, fy


N O T B m H E S I O D U M . xsj

Jiyvvtlg-xvbaf. olimlegebatur «jVospurus. Repofuit Heinfiu*

ayivr, h.e. refonabat,^ dm-n^. vide Heinfii notas.fed wytvi»

hic locum non habet.

v.204. £> eX dpfi"] ibifa coetus. !ftpaV«%] circumpofit*

erat.

v. 105. E> «'?«» uirfeftaf. alii pro fuuf-x&i a ffct.p7p.a1. unde fttftapvmt

verf.24^. quodeftab «p&> dfm^u. Sicinferius v.i^i.^t^-

•»811» pro fttucfgTmti.

V.2JI. E.'9n 5 JjA«f» iehifynl®' f%cu>nnt»] imScutiim.

Tftijaif. in clypeo adamantino. an xs^vmfdpa. eihtugiH©*

ferro. ut fupra: Kgjeij «4' nr" tySlfiu xvtiuu «JOTOX^» i'9»>ci JM-

JktXtho d£u[t*»1@*.

v. 132. 0'^fot ii A/j*.vs] an e|i* KSxJiiijsj? Ibid. isn J^*I'»I;OJ

}pfs>i$ r * tM T jjpns^aj^ugjstwintellioe.

v. 13 5. Ai^ffjs^" «T "€5* TO >*] •»»>« an «*•" •* Ciorgones fcilicet,

illasduasMedufas forores. TOJSJJJH Attice.ut ?u%£fi.

iruvaiyt,

v.135. ^•^^nc%i%i\axiubantdente^\X'^\a.\ pegfuxrt-

' L 4 ^u»


i£8 F R . A N C I S C I O U I B T I

•fSflot» mhifn. z pcfu gnfpca-a, unde 8c i&ptftf®* reduplicatione,

a(per,dentibusa(peris,utx«^2«^Jv;.

v. 137. tfhitei-m ftiyaf tpoS®']•vagnbaturmagnus terror.

r V.X}9. ~t'-nirKix«JBS^AM] unaqua:quefcilicet. ai/3sA-

Afproio***»? fingulare proplurali.

V.tj6. A'IKPI@~ olifyoftix] Subintellige 3^.

v. x 5 7. A r if< 4' ««•A'] fubintellige i«. TM p p/«•&£ Itthia» mif\tix£s. z-ltiart, aWJnisoPj, walanis. vel a

sr&ws, proquoa7i!«ina-5f(i)f, HW7IM>S. placet.

V.l8. A v sr•*»&'] «Wa',-w«. fupra.

v. 169. n»»? 3 lyVis >0I.T»II>«9I> «yB85] Scribendum videtur

i-mttitc^it ufASK. TO nffL-ntiitoJii fuppofititium eft propter «pj»fttfttg/tt.

Homerus: •VJVIMIJ /[ iim-to^i >.»x,i%. iintr,to^it,iia~

,inX*frt,iiruu. Euftath.themaeft oliijuib dtitifu.

V.X73. TLVUTSIS) al. dioBTfis.

V. 174. T^IK»^ «o»'»^] an Vf^pou®^.

v.i75. EiAv^tx^i] volvebat, agitabat, verfabat 7» «A«$

u» jifmlfi.uui.

v. 1717. Xtfoit att oftuui) Scribo Sftaai a a/wij. Ib. «tj»-

Aipt/fcilicet iftaotj.

v. 175». Aytrfls i^a] reibnabat, ut fupra ayiv-' «A»*Kr


N O T K TN H 1 S I O D U M. 149

' v.i$6. ijvno,] bacchabantur.

V.Z87. H"(etKSi] ifuiut. iinfthaint cfBAar'] eln^uo-fSj/iii

•imui.

V.l%9. 'K.tfmumlg.injiiXet] fcnboxspuotiify TOT^AM. a xjfvneiu,

nsfvua, quodidem eft Tt$ngfVivu, xgfoniu, xsfvtiiut,

tQfviiiuil», hoceft, xsQxkum, \vm\cHe\. inclavx modum

capitata. x$fvn jiXctrS cacuminum arciculacip in germinarione

arborum a clavx fimilicudine. Nicander: A«>iu ^uft^iil®»

firit^Jimmnsfiwlw. ubiTv v produclum vides ut ia xsfvtiium.

it H9fvtiitt% m-mh.et Tiuyttpgpats ist T f»^i!«. smvA*, hoc

eft, /SAcerif/Bt&s, (fvXba, xgt^xftnf.

v.ijo. Bg^5»^»« sa^j»'»)»] fubincellige lire.

. Ibid. Sirct Avfttiitf®'7, lj> 3,19.9, & v. 300, fpurii

videcur. v. X5>£. Tjytft] videtur legendum TOJ* ^. & pro

na*('^«&.

V. 3°8- 2'vm jaXettttnti] hoc eft, pienfgjes %t\u,Ttf. pro

iiax^milg. lege «5»7X{OTI'O>&> fuper folo plaudencia.

v. 311. Axg^t ^jfti «s.9-Ao>j in fculpcura clypei fcilicet,

qux femper in eodem ftacu mancc.

v.311. EWsajwnt^-jintracircum.campum.

v.314. A'ftQteX "titw fiti fiVsa»®*] hoceft, i 5 eitmti®'

afatyipcct*.

V. 317. Tiet^Jiix!)vH'iii.Xetiei1i\ adtiliebanc.

v. 317. Avfyi®' $n£] vide Tzezem.

v. 333- ^Tninhfox-dlfims]


tT> FB.AHCT.SCI G U I I T I

v. 334* Tvftrujtrfa mUdjs vai iatfttxioi»] fcribendum vidctur

>*». hoc eft, ilmy>ft>tt%^K mxxs.

v. 33S> E'»*' i-miS/i\ ibi.

v. 337. KAOTO rd/fttt T»7«] Cycnu

v. 340. Aioyni!©-] Aia^oq;.

V. 341. 'S.fti^ht/Siat 9-"ITOTI8»»] Malimf/ec;JstAcmiW«»iftita»] fcribendumvidetur: «|ctt r'i^gfftumt

mj*tt.dmgiti«,«danHtis.

v. 35 3. Eixt -ro'p£| itmtf] cedevia, uteas extra.

v. 3$6. T» y£ «V ija; ;r«u*V] boccft, inisfilutm. iioneftum

vecabulum.

v. 3*1. H*P«TO& y«i?] huminixus eft, numo affixus eft.

»JV t««74. Homerus.

V.364. II«(*7j ^'J tmrdjtk» , Z^j fttjtt tmir.®'»&Z*\ Eft

•erfus fuppofititius.

v. 37- l"i< c* ««»«7««] ief^, Trriyxt. Hefych.an idem

cumiJ^fudorJ placet. '

v. 400. OM Ai*li.w(^]pro


N O T J B I N H B S I O D U M . 171

v. 407. A«'jss iftantifus] fubintellige fVtigi, ufttpi, «%(] fcalpit terram ungulis.

v. 437. Xletiwt®' ifSm] ifoirvi legifle videtur Oiaconus. Sic

auteVn hi duo verfuslegendi videntur:

Jl's J[ CT cttruf ftijccXlt Tnt%*, •w?1«>®' icmrif

, M«*gss 't7n~}fti


*7*

FRANCISCI GUIETl

N O T A

I N

THEOGONIAM.

VErf. I. Mxaaut £Mxmw%t 2%gifuS-' «'«'£«»] Priores

centum quindecim verfus funt fuppofiti. Theogonia incipita

verfuntf. H^nijtc «rfamsa %£& jjotr &C.

V. 5. Actoz-dfSfie^ liftt» fagocc Iltgft)ioTo7e] i*elW 71 f| i

v. 8. 'E.'*tf'ftimufls j *»M»»3 hoc eft, »f^iiW*^. incefTerunt,

proceflerunt & fimiliter.

V. I(S. ^naSxi^nfttT/ifcJiiiui'] areuattt/uperciliu.

v. 13. %MhLa i3ihil-i> tetiiio] vide verliim ffffo »£? hif>»K l&fyiXi®* «£•»] i'Ji»

pro c^ne». Rhapfodi ramum lauri tenebanc recitantes. vide

LucianuminDialogocumHefiodo p.65?.

V. 31. Qnlw , ui it *\vci fu m r* icscpa/i» » «sfij T' MVJI]

Nothum.

V. 3 5. A'*o 111) /KJ/ •mum «sfe« Spuo IJ «ss< snig/w] uoc eft,

»» oxesr* , fubintellige At>«raf.

v. 3 6. Tuv» Mtw**» "^i^ufaju] ii ruin hic age, agedum

fignificare videtur. Sed hic omnino fcribendum videtur, •nuuo

- Mismat ifegiftt%*. hoc eft, 2*1$ T«TT» MKOWH ifcgi/ttfa. Hefych.

TVIIUV aj# ri-n. Hunc locum refpcxiffe videtur.

V. 39.- l$ftnpc£eui\ cvft^mSaaf. ex ifigt 8c at pu iftipts compoficum

videtur. Unde iftnpiu, hoc eft, concordo, oufiQmS.

Hefych: ifmptst cftx, evftq>dnif. Sed-n ifaspr.s fimplex videtur.

Ab ifytti,cfiipv,ift*pi)t. quare & 7» ifWfif unde iftnpiu ovftQtnS

fimplexfueritforte. Hefych.s^^/xXToaj, iffsipmiauf, ifw^iyn-

«"/• &c- v.47.


FR.GUIITI NOT* IN HBSIODUM. 17J"

V.4S. oicit T ffflatla] hoc eft, ci< T*TOF. hoceft, el^y^f

jcj 8 iecfiS't*y)iai 40'«}««.

v.47. Adt/iif»? «JT» Z^7»] fubintelligexAagsi.

V.48. At^fB/ieuB-'iftt^jai^tai, Xipyvewi T tieiKf] N«9»f«

fcribend. *.r,y*tn T' *W>TS. dicentes fubintellige quam fit praeftantiffimus

&c.

V. 55. Aft.TtiWfng.Ttfarfutepen] ftlgftjyi, ftttfctiyl^v.

V.58. IH& e%iT(fiTm eJfeu] hoc eft, «fe«T£jsOT» icwmf,

hoc eft, tSeMTfcfPrrtm*.

v. 60. Ks^t? ifisPfentt'] rt x hic fecundum doricam dialectum

corripitur, ut fupra ^J< rjowns H'CA/M«.

v.tfi. TOTJJ»] Huc refer T» * «l'eW O»»«* &C.

v.^4« n«j ^l,'«JTIJJ^jetgiTis>^ 1,««f^-] TiTchicdeeft.

v. 65 • Aft^faaiif fAsXity 4&teXia%.~\ fcribendum videtur s

£pWa£, < ulg*r0»7-

0Hf ««7n>>0>7


174 F B . A N C I S C I G U I E T I

v. IIO. H'i' Ef>©-] hoc eft, rerumconcordia,* §ngr/tS

«g/t(9»ia,generationiscaufa. ti «•»{ iuterpretantur.

v. IXI. Avatftt>.r,i\ hoc eft, TC fiihiinpfo Au*>», TU( *i, t*A««i-

A* &C a/ufAi) Avn^iAiit.

v. 113. ^* {««&• 4' E v pE?«'s -rt ftiXtutd 71 N»| i$ut% ]

E"f«f®-tcnebrae. Noxpraeceflitdiem.

v. 114. SMJI 4'«» r ' A


N O T S I N H B S I O D B H . I7J

V. 17?. Ai^iitf^j ttthaitytai] -an -rt i

v. 18 o. **'A* /£ is»» ftifftct] for(an pro «f fcribendum T'.

V. 18 8. AmT(ir,%*{ xe\(&t1st] aa-i ibnTfiioztm.

V. 189. K»bfc°«.A' «r' rfXHfet n>AvxAc.s-« c»i inyirtt] Vcrfts

ifte intcrpolatus eft propter i


tji F*. A N C I S C I G U I J T I

V. 301. E V >?K li ei Tt{ cognatum? Hefycb.

A'fttpifSjit, tfetSeill®; xitp*j\lu/ 'i%at iwriftfyi.

V. 3 65. Bojstt AJ'*«»»I?] hoc eft, 9wAaox))?, ux.ia.ti. Homei*.

H'iAi©" «V eltifnn Xtmt «s/gogtaitiiss XtftluJ.

v. 376. Kgjia *X EJfueii) TI*7I,] Scribo xedei. fupra Hj7«» Tf

jtgcTs» tt &c. a xgiw regno xeew, x;c7@->.

V. 178. 0*« x^mtoi ftenir$tmt] Scribeos •jjwrjieiftttictpm.

•f. 3 8 3. Sm|] a «wj», s»yi»i • wyn, s»f • odium.

v. 387. H'ytn3tdj\~\ an iytfjQtdjot* hoceft, via ejua non

illi Jovem fequantur, corhitentur.

v.3?3- Mij7j»>^OTp


K O T I IN H E S I O D U M . 177

V. 408. MaAi^t» l| >f ^V? £y*tii-m%t otrif 0*At>V)ri ?£«» yu TT] hoc eft, fortem. Maris & terrx

potentem lunam efle innuit.

v.417. Kctm rofcst fottmtrmi] placat.iubintelligedives.

v.414. Aimr i-mtrmr] hoc eft, fortem, poteftatem, (191gur.Utfup.

v.4i

ut ^n,'& (imilia. Nota vocem Grxcia;redditam.

v. 447. Bgjc&O «pi»ej auget.

v^tftf. Kct} xoy.TtpJ islg ur2c, Aiie ftijaXit 2^ fiv^cic.] Hic

verfus nothus videtur.

v. 471. M«Tj»ro^pg«/oj-»jo!rj] confiliumutconferrent.

v. 471. n] fcribendum videturnVjfjeV^i^.

andivilimfcribendum? fio!«« ^VJJSv.

450. tffut iuz'tfu)kt] hoceft, h'( fut.

v. 491. d eX & o&tr-cinim Jtclgat] Nota phrafin. fcribi

poterat, r$ ei x$-. dtct%. an fcribcndum ? «T ctjuicimnr ctroi-

|«>r. placet.

V.49L Kctpim^lftvt «X ct£ 'ixttfc] Hic cum (equentibus

novem verfibus funt fubdititii.

V.4£3- ^'TnieXoiSfiit »XCMIOUJIS] iXlltinvhefSfiitvtiowm,.

V.494. Vcun% cjrtoiiu!] E«>, M/u, ,»(, ««JJS»


i?% F R A N C I S C I G O I E T I

V. fOl. Oiejtiihtc] T8{ xuxAtfszt; , uc fiipra.

Ibld. Alai «'»T'

dyx.%io 'imftt Tnrci %s fm jaucii «"« yiiyi iA3->i JJCW ynfoifsfi».

v. tfo 5. 0« £«'T» fxiMt] penuria, per penuriam.

V.607. Mtiu MsTeyi ffizmf] Tf&iioif fitfofflirnu , h.C.fttTf.

V.609. K#»B» icdM tirnQf&tgf] hoceft, malum pretwt

»hjlat. v.fio.


N o n i N " H » s i o r> u M. 175

,- v. 610. Xmpnf»7t ^(oiS-Xn(]mbiatelligeyuucuiff. v.fecju.

uxU&t, hoccft, tc


tSo FfcANCISCI G U I C T I

V.7*7 > Tg4f>*f *&pro &&itif.

Hxc fuppofititia funt.

v.750. H' j» ira ^fiiWitn] Scribendum viderar ngnu-

SvfTKf.

v.754. M


N O T « I N HlSIODUM. 1S1

v. 781. A'[j*xi>i -imXihai] fcribe afytxiri, fubintellige 1»

vun, hoc eft, nu) oifytxirt TmXttTtu.

v. 783. K.ttj fosn •tydjitmt i\vftia* iljfyiTigrmi\ Hic

verfus fpurius videtur.

v. 784. ZdCe iitt l*efin/n^i] Scribo: Zotfe^i l"e«.

. ordo: 'imfffyt aniiiuu mXomvfJts* v'Jh( ftiyav o'{»(S». "sfe^fiijse

vide Paufaniam in Arcadicis.

v.78tf. *t>j^«», «, r'c«*t;e] Hic verfus & fex fequerjtcs

funt nothi.

v. 7^3. 0*« x«» TAJ «mofjy» ijraAwJw] fcribo «»i«g*©*.

*A», hoc eft, izurriui tiut SVJM. 'isnX^/xt Ubans ab *ir»A«Ci>.

v.796. Ovii TTST* a'ftS(ooiii(] Hic & fequens 757 eftlpurius.

v.798. E'?n x«7ftge trjtAi/smfJ r^Jai* im^Xvirvi fubintelllge

««7»».

v. 804. Eifi««Jtia'ra>] fcribendum videtur tiftiatf. fcd

hic verfus videtur delendus & fpurius efle.

V. 80S'. To «/[' 'iqat lyfefttpitoi aj«


ISJ. F R A N x i s c i G u i E T r

v. 851. AVCtVvctAttb»] fubintellige vtn.

y. 85 $. Kiefynt ict fdp®-] Kbc eft, ea-iTpi»auxit.

V. 8^5. ljA«|f» «eV ihifanio\ an J /Ziimt. imi^fdfi®'. fub-

• intellige r 7»^«*.

V. 8 5 6. E «fior ^ftviCMf] * «?*«, -mfuicitii, mftntnfu, A?»f,pulvis,

•jreASK i(jA®-, unde nfXcovpnc.

v. 88i. Tif&en] fubintell.uhp.

v.884. Ei>'ituvs £


NOTS I N H I S I O D U M. iSj

v.916. KU*hl Tt *ht] bellici clamores.

V. £2-8. Kajl^ci/dfinn] 3.^at3pr,f,^u[3pia/, i(}i£eflaj.

v.?>6\. H"/It•(Mij'S«a#] »$fcribe.

V.96X. A(* fcgvc&v A'(p^eJirltt)] hoc eft, KJ pcr.

v-979- d.xtatcio X^vniee/] fcribe sixuui.

v. £81. riifuo»?«r x7«Vi] TtifvnLv.

v.?83. B««»Afx'aAinz^»] /8«».

' v.989. n««y «TOA«


I N 0 E X A tJ C T O K. V M

• Qui emendantur aut explicantur in

LECTIONIBUS HESIODEIS

JOHANNIS GEORGII GRJEVII.

2tj tianus. 94.131. Lucianus. 114.119.

^- *-*AnonymutTheobgicorum Menander. 91.

Arithmeticorum auBor. 89. Nictlaus Damafccnut. 48.

Antigtnut Caryflius. 8. Nicomachus Gerafenus. 89.

Anthologia. 77.

Orpheus. 64.

ApeUtdorus. 118.

Ovidius.9%.

ApaUbnius Bhodiut. 9 6. taUphatus. m.

utrjjUteles. i}6.

VandtMt. 10.

Ariftophanes. 10.84. Fetronius. 137.

Calltmachus.j.

Phtdrus.94.

CatdeBa veterum poetarum. Pindarus.}8.

70.114.

Pollux. 5«. 59.^8. tf9.

Claudianus.^i.

Troclus. 43.46- 4*. 5*- ^7«

Dracontius.ixt.

Ghtintilianus. 81.

Mtymologicum magnum. 130. •ScMio antiaua. 119-1 i4llorut.

74.

GeUius.il.

Hefychius. 18.84. m.

Hippolytus de Antichnfto. 11.

Homerus. 4.18.17.31. 39. 71.

95.98.103.104.105.117431.

Hygmus. 118.

Juvendit. 99.

S.LHC*S.6I.

r 3o-

131.

Semtufconfultum inltmdeffit.

ie.

51«W»«M.57.

Stephanus de urbibut. 115.

TAwcrrtW.71.75.

Tiux.es. 39. 43.

Varro.17.

rirgUiut.7i.90.

IN-


I N t> *E X

IN LECTIONES HESIODEAS

JoHANNIS G E O R G I I GRJEVI I.

A

"an.

AytXcutiT&tlify**.

IJO

98

A'yxvkeftvmst iyxvXift^tf.l i

Ajjgje. 100

jCftuvXai mifaptf. 8l

A'^J'- * c 7

Acris fol. 51

A'«7ij Atyti)7*f(§K - 105

Acutus fol. 51. acutum frigus.

Adamas. 95

Adamantinus. ibid.

A'«|«». 2

JEgxusmons. 1x5,139

JEthiopicis mancipiis genuum

patellse& tali erant ablati.

U7

A'iivcuiitifuiif. 54

AiitJai. 71

Aitat ixiyltu tfct. 76

Aif


Ti(*®* liiif.

TtifvmS^.

TXuarn %tytt.

TftMmyps.

Tstc) E*AX9»f ©-.

Grandiafarra.

Grandirefruges.

' TvxXu.

Ttj».

Tqenif®''

Dxmones moriuntur.

Aaaifigt*.

Dedicatio vaforum.

7 Defidere.

Adjitfot diaffSftf'

AdsTtftl Tntett.

Ataiiltft JvftS' 'X. M -

AixTttcftaifnt.

Dies faufti & infaufti.

Diesomdesa Jove.

Aixttta.

Alxti ijvtett Jt/ilfOi.

Attpfep.

bifr fypst txttr.

Dortnitator.

A{ifi®*.

Ducere xs.

jZjglKvhlfC®*.

£'ff ot).

E"ha4oi.

E'A««/(§t.

EV.OK/Jift*.

I N D E X.

40 E v A


Zdjt S'fth&t£tn.

Facere populum.

Frangcrefubfellia verfu.

Frondes boum pabulum.

Fumo durabant clavos.

Futurorum elegans uliis.

Habere.

Homerus cur lana coronatus a

Platonee fua lclegetarrepublica.

116

Hora; pukhritudinis praefides.

130

Horx fauftx & infauft*. 8 7

H*0s«. 30

H'S«©-. 138

H'igjt ioFtCfSjfi®^. 19

H fOjuer ufiut. 61

Wfctfcitail®'. 75

0i*. 107

©ttSj »f »7JJ». 5 4

Qiix.1 yriejfTi. 80

QSjXviiifBti. IOJ)

©eil. 117

©uw». 41

©£]«©•• A'T&((J«. 114

©»©-. 40

Thus unde. 41

©»*©- jaAxfl'?^.


I

Mf&t^eiiu©'.

Mfifo *£«> JKAOWK.

MfT£p i Mvpfuhran -jnXic. I}j)

;

A*%n im\ns.


.1 N D E X.

Oeuli magni pulchritudinis Picati. iii

not*.

jii n?A««. tf8.£?

"£&• A"in®-.

5>g rUfx& *ff&&. 9}

Oi €&4TiftHtt> 48 Plutodiritiarumdator. $7. In

Ot ttft *'*•*'&• j>8 ejus ditione terra & ftu-

OUci.

107 ges. 58. Numen agricola-

0'fns'i&'.

16 rum. ibid.

0'|t3J

. 10S

1 o Stationes.

55 2T«»O$>V

117


Sll^tMf. 132-

T*tvrQvf»{. 9i

Taurorum fpecie fiuvii limulabantur.

138

T*Soi lycpovi. - ibid.

(f pro ir


ErraraTypographoruminHeiiodc».

P Ag. }o. v. 12. iHixjl/iiru^a. P. 31.V. i.tmc filiiaftrum, icribepro

•*• tunc/l/. v. 8. proi>«jtficribe: volvitur imerdiu. P. 34. v. i$.infxei£m.

P. 3 s. V. z.fioridum ver. v. 17. vercxorienifloridum. P.39. v. 5. e«viiferro

cafi. P.44. V. za. jSsAiiaj 3 A?« roe^ji/j-a,'. V. 74. V.7. AVWg/l©iftpsLra-m

A'&W*'TOV. P. 75. V. 6. Deortim autem rcfonabto Olympuf.

V. 7. Opulentia infinita erat cin&ui immortalium. P. 8 «. V. 20.1 Vi»c, 0! rt/umtor

j9»'msif P.4.V.7. Hicenimpoetsmenselt: ^xrfi. v. is-qui harcita

vcrtunt. P.5.V.24. M»JW'C7177A*7»CT». T.6.V.3 VEWXXO/. P.7.V.2. EWxnor.

V.^.EWX*®-. P.J.v.n.Dipnoibphifta. v.2 3.pulchie. P.IO. v.2i.

modoxmmnofo- P. 11. v. 1 j.appelluutui. v. 29. in Hieiozoico.opeie.

P. 12. v. 18. flamft. P. 16. v. 3 • iequente. v. z«. A'sr«u. v. 31. M»x».

F. 23. v. 27. Kimtth. ?. 2$. v. 3°. quum mcliora. P. 31. v. 4. Poterat.

V. 8. StaJnc. P. 33. V. 3- quamqui pedibus. v. 33- animalium, ubi hos

veifuslaudat. P. 3«-v. 23.aigenteum. P. 38. v. }i. iJ" iiintnj MS.I.

if'. dein : AiJtis iif iitfyae. P. 51. v. 3.m«iro. Ibid.v. S.lytmet.P.53.

V. 3o.A'8io«'«. V. 3Z- K&Luaidf. P. yj. v. 25.

More magazines by this user
Similar magazines