ESMOCARD 2500 mg/10 ml - Pharmathen

pharmathen.com

ESMOCARD 2500 mg/10 ml - Pharmathen

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ESMOCARD 2500 mg/10 ml

πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

esmolol hydrochloride

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

αυτό το φάρμακο.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή τη νοσοκόμα σας.

- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους.

Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.

- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια

που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή τη

νοσοκόμα σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1. Τι είναι το πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος ESMOCARD 2500 mg/10 ml και

ποια είναι η χρήση του

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού σας χορηγηθεί το πυκνό διάλυμα για παρασκευή ενέσιμου διαλύματος.

3. Πώς χορηγείται το πυκνό διάλυμα για παρασκευή ενέσιμου διαλύματος.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5. Πώς φυλάσσεται το πυκνό διάλυμα για παρασκευή ενέσιμου διαλύματος.

6. Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ESMOCARD 2500 mg/10 ml ΚΑΙ ΠΟΙΑ

ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το esmolol ανήκει στην κατηγορία των

β-αποκλειστών. Οι ουσίες αυτές επιβραδύνουν

τους παλμούς της καρδιάς.

Το esmolol χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια

θεραπεία σε περιπτώσεις διαταραχών που

σχετίζονται με αυξημένο καρδιακό ρυθμό

(ταχυκαρδία). Επίσης χρησιμοποιείται κατά τη

διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, όταν η

αρτηριακή πίεση είναι πολύ υψηλή (υπέρταση)

ή προκειμένου να προληφθούν διαταραχές που

σχετίζονται με αυξημένο καρδιακό ρυθμό.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΣΑΣ

ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ESMOCARD 2500 mg/10 ml

Μην χρησιμοποιήσετε το πυκνό διάλυμα

για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

ESMOCARD 2500 mg/10 ml

- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στο

esmolol ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του

ενέσιμου διαλύματος.

- σε περίπτωση που οι καρδιακοί σας παλμοί είναι

πολύ χαμηλοί (σοβαρή βραδυκαρδία) (λιγότεροι

από 50 παλμοί το λεπτό).

- εάν υποφέρετε από σοβαρές διαταραχές

της καρδιακής αγωγιμότητας (ελαττωματική

μεταφορά των σημάτων) ή από καρδιακό

αποκλεισμό που μπορεί να οδηγήσει σε

διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

- εάν έχετε καρδιακή ανεπάρκεια (μη ελεγχόμενη

καρδιακή ανεπάρκεια).

- εάν υποφέρετε από «σύνδρομο νοσούντοςφλεβοκόμβου»

(μια ειδική διαταραχή του

καρδιακού ρυθμού).

- εάν έχετε φαιοχρωμοκύττωμα για το οποίο δεν

έχει χορηγηθεί θεραπεία (το φαιοχρωμοκύττωμα

είναι ένας όγκος του μυελού των επινεφριδίων

που μπορεί να συνοδεύεται από απότομη αύξηση

της αρτηριακής πίεσης, έντονους πονοκεφάλους,

εφίδρωση και αυξημένο καρδιακό ρυθμό).

- εάν πάσχετε από καρδιογενή καταπληξία (σοκ

που προέρχεται από ελαττωματική καρδιακή

λειτουργία).

- εάν έχετε χαμηλή αρτηριακή πίεση.

- εάν πάσχετε από πνευμονική υπέρταση

(αυξημένη πίεση στα πνευμονικά αγγεία).

- εάν έχετε οξεία κρίση άσθματος.

- εάν πάσχετε από μεταβολική οξέωση (αυξημένα

επίπεδα οξέων στο σώμα).

Προσέξτε ιδιαίτερα με το πυκνό διάλυμα

για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

ESMOCARD 2500 mg/10 ml

- ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ ΕSMOLOLHYDROCHLORIDE

250 mg/ml ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

(βλ. παράγραφο 3).

- Η ανεπιθύμητη ενέργεια που παρατηρείται πιο

συχνά είναι η υπόταση.

- Οι διαβητικοί ή οι ασθενείς με χαμηλά επίπεδα

σακχάρων στο αίμα (υπογλυκαιμία) απαιτούν

ιδιαίτερη παρακολούθηση επειδή το esmolol

μπορεί να καλύψει τα συμπτώματα της

υπογλυκαιμίας, όπως ο αυξημένος καρδιακός

ρυθμός. Η σύγχυση και η εφίδρωση πάντως δεν

επηρεάζονται.

- Σε περίπτωση που είχατε στο παρελθόν καρδιακά

προβλήματα, ο γιατρός θα σας παρακολουθεί

πολύ προσεκτικά για οποιοδήποτε σύμπτωμα

καρδιακής νόσου. Εάν είναι απαραίτητο, η

θεραπεία θα διακοπεί, η δόση θα μειωθεί ή θα

ξεκινήσει ειδική θεραπεία.

- Συνιστάται η θεραπεία στους ηλικιωμένους

ασθενείς να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή,

ξεκινώντας τη θεραπεία με την χαμηλότερη δόση.

- Εάν παρουσιαστεί δερματική αντίδραση στη

θέση της ένεσης, θα πρέπει να επιλεγεί ένα

άλλο σημείο για να γίνει η ένεση.

- Σε περίπτωση που έχετε πνευμονολογικά ή

αναπνευστικά προβλήματα, όπως άσθμα ή

δύσπνοια (δυσκολία να αναπνεύσετε) θα πρέπει

να δίνεται περισσότερη προσοχή.

- Οι ασθενείς με ψωρίαση ή ψωρίαση που έχει

θεραπευθεί (είναι μια δερματική πάθηση που

συνοδεύεται από ξηροδερμία και δερματικό

εξάνθημα) απαιτούν ιδιαίτερη παρακολούθηση.

- Οι β-αποκλειστές μπορεί να αυξήσουν τόσο

την ευαισθησία στα αλλεργιογόνα όσο και την

σοβαρότητα των αναφυλακτικών αντιδράσεων.

- Οι ασθενείς με διαταραχές της περιφερικής

κυκλοφορίας, οι οποίες εκδηλώνονται με

ωχρότητα του δέρματος των δακτύλων των

άνω και κάτω άκρων (νόσος Raynaud).

Λήψη άλλων φαρμάκων

- Φαίνεται ότι όταν το esmolol hydrochloride

και η βαρφαρίνη χορηγούνται συγχρόνως

δεν επηρεάζονται οι συγκεντρώσεις της

βαρφαρίνης στο πλάσμα. Η συγκέντρωση του

esmolol hydrochloride ήταν ελαφρώς υψηλότερη

κατά την ταυτόχρονη χορήγηση με βαρφαρίνη.

- Η ταυτόχρονη χορήγηση esmolol με αποκλειστές

των γαγγλίων (ουσίες που παρεμποδίζουν την

διέλευση στο νευρικό σύστημα) μπορεί να

ενισχύσει την υποτασική δράση.

- Ο συνδυασμός με αποκλειστές διαύλων

ασβεστίου, όπως η βεραπαμίλη και σε

μικρότερο βαθμό και η διλτιαζέμη, θα πρέπει

να αποφεύγεται αφού ο κίνδυνος υπότασης

(χαμηλή αρτηριακή πίεση) και τα καρδιακά

προβλήματα αυξάνονται.

- Συνδυασμός esmolol με αναισθητικά (ουσίες

που χρησιμοποιούνται στην αναισθησία μπορεί

να αυξήσει την υποτασική αντίδραση.

Οι παρακάτω ουσίες θα πρέπει να συνδυάζονται με

το Εsmolol μόνο με προσοχή:

- Eνδοφλεβίως χορηγούμενη διγοξίνη: μπορεί να

οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων της διγοξίνης

στο αίμα.

- Ενδοφλεβίως χορηγούμενη μορφίνη: τα επίπεδα

πλάσματος του esmolol θα αυξηθούν

- Σουξινυλοχολίνη.

- Η ταυτόχρονη χορήγηση ινσουλίνης και από

του στόματος αντιδιαβητικών φαρμάκων μπορεί

να ενισχύσει τη δράση τους στην ελάττωση της

γλυκόζης του αίματος.

- Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορεί να

ελαττώσουν την υποτασική δράση των

β-αποκλειστών.

- Ταυτόχρονη χορήγηση του Εsmolol hydrochloride

και αντιαρρυθμικών παραγόντων τάξης Ι (ουσίες

που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση

διαταραχών του καρδιακού ρυθμού, όπως η

δισοπυραμίδη και η κινιδίνη) μπορεί να αυξήσει

τη δράση και των δύο ουσιών στην καρδιά.

- Ταυτόχρονη χρήση φλουκταφενίνης ή

σουλτοπρίδης.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή

τη νοσοκόμα σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει

πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που

δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή, που είναι

φυτικά ή φυσικά προϊόντα.

090608_Esmocard2500_1_PIL_EL_RS.indd 1 08.06.2009 12:29:43


Κύηση

Τα διαθέσιμα στοιχεία για τη χρήση του esmolol

κατά την κύηση σε ανθρώπους δεν είναι επαρκή

ώστε να τεκμηριωθεί η ασφάλεια. Εντούτοις,

δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου

γενετήσιων βλαβών στον άνθρωπο. Εξαιτίας

της έλλειψης εμπειρίας η χρήση του Esmolol

hydrochloride κατά την κύηση δεν συνιστάται.

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή της νοσοκόμας

προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Θηλασμός

Δεν είναι γνωστό εάν το esmolol απεκκρίνεται στο

μητρικό γάλα. Συνεπώς ο θηλασμός δεν συνιστάται

όταν χορηγείται το esmolol.

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή της νοσοκόμας

προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα

συστατικά του Esmolol hydrochloride

Το Esmolol hydrochloride περιέχει αιθανόλη 96%

και προπυλενογλυκόλη.

Στο αραιωμένο διάλυμα η ποσότητα της αιθανόλης

είναι μικρότερη από 100 mg.

3. ΠΩΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ

ΕΓΧΥΣΗ ESMOCARD 2500 mg/10 ml

ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ ΕSMOLOL 250 mg/ml ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ KAI NA ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.

Λανθασμένες αραιώσεις του πυκνού διαλύματος

Esmolol hydrochloride 250 mg/ml είχαν ως

αποτέλεσμα σοβαρή υπερδοσολογία. Σε κάποιες

περιπτώσεις οι υπερδοσολογίες αυτές οδήγησαν

σε θάνατο ή μόνιμη ανικανότητα.

Η δοσολογία πρέπει να εξατομικεύεται. Χορηγείται

μια δόση έναρξης ακολουθούμενη από τη δόση

συντήρησης. Ο γιατρός θα προσδιορίσει το

δοσολογικό σχήμα και θα προσαρμόσει τη δοσολογία

όπως απαιτείται με βάση την αποτελεσματικότητα

και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το esmolol hydrochloride 250 mg/ml χορηγείται

με έγχυση. Χορηγείται ενδοφλεβίως από το γιατρό

ή τη νοσοκόμα.

Η διάρκεια χορήγησης εξαρτάται από την

αποτελεσματικότητα και τις πιθανώς εμφανιζόμενες

ανεπιθύμητες ενέργειες. Ο γιατρός θα προσδιορίσει

τη διάρκεια της θεραπείας.

Ηλικιωμένοι

Συνήθως δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης.

Ασθενείς με περιορισμένη νεφρική λειτουργία

Απαιτείται προσοχή όταν το esmolol χορηγείται για

μεγάλες χρονικές περιόδους.

Ασθενείς με περιορισμένη ηπατική λειτουργία

Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης.

Παιδιά και έφηβοι

H ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του

Εsmolol hydrochloride δεν έχει επιβεβαιωθεί σε

παιδιά και εφήβους.

Εάν λάβετε μεγαλύτερη δόση Esmolol

hydrochloride από την κανονική

Εάν αισθάνεσθε ότι έχετε πάρει πολύ μεγάλη ποσότητα

esmolol, ενημερώστε το γιατρό ή τη νοσοκόμα σας,

οι οποίοι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Τα ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να

παρουσιαστούν σε περίπτωση υπερδοσολογίας:

Σοβαρή πτώση της αρτηριακής πίεσης, μείωση

του καρδιακού παλμού, καταπληξία εξαιτείας

της μειωμένης καρδιακής λειτουργίας, μειωμένη

αναπνοή (αναπνευστική ανεπάρκεια), απώλεια

των αισθήσεων που μπορεί να φτάνει σε κώμα,

σπασμοί,ναυτία, έμετος, χαμηλά επίπεδα σακχάρων

στο αίμα (υπογλυκαιμία).

Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το

Esmolol hydrochloride

Εάν υποφέρετε από καρδιακή πάθηση που οφείλεται

σε προβλήματα στην στεφανιαία αρτηρία (όπως

η σταθερή στηθάγχη) απαιτείται προσοχή,

όταν διακόπτεται η θεραπεία με esmolol

hydrochloride. H έγχυση θα διακοπεί σταδιακά.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη

χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή

τη νοσοκόμα σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το ενέσιμο

διάλυμα Esmolol hydrochloride 10 mg/ml μπορεί

να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν

παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Εάν παρουσιαστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, η

δόση του Esmolol hydrochloride μπορεί να μειωθεί

ή η θεραπεία να διακοπεί.

Οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες κατατάσσονται

σύμφωνα με την συχνότητά τους:

Πολύ συχνές (περισσότερο από 10%)

Συχνές (τουλάχιστον 1 % και λιγότερο από 10%)

Όχι συχνές (τουλάχιστον 0,1 % και λιγότερο από 1 %)

Σπάνιες (τουλάχιστον 0,01 % και λιγότερο από 0,1 %)

Πολύ σπάνιες (λιγότερο από 0,01 %)

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες

μπορεί να εμφανισθούν:

Πολύ συχνές: υπόταση, εφίδρωση

Συχνές: ναυτία, έμετος, ίλιγγος, σύγχυση,

κεφαλαλγία, διέγερση, κόπωση, παραισθησία

(αισθάνεστε μυρμήγγιασμα στο σώμα), υπνηλία,

εξασθένιση, κατάθλιψη, διαταραχές της

συγκέντρωσης, άγχος, ανορεξία, αντιδράσεις της

θέσης χορήγησης.

Όχι συχνές: σπασμοί, ωχρότητα, εξάψεις,

βραδυκαρδία (καρδιακή συχνότητα μικρότερη από

50 παλμοί το λεπτό), περιφερική ισχαιμία, λιποθυμία,

θωρακικό άλγος, πνευμονικό οίδημα, συγκοπή,

βρογχόσπασμος, συριγμός, δύσπνοια, ρινική

συμφόρηση, ρόγχος, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα,

ξηροστομία, κοιλιακό άλγος, διαταραχή της γεύσης,

οίδημα, ερύθημα, αποχρωματισμός δέρματος,

αίσθημα καύσου στη θέση ένεσης, κατακράτηση

ούρων, διαταραχές της ομιλίας, διαταραχές της

όρασης, άλγος ωμοπλάτης και πυρετός.

Πολύ σπάνιες: (σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή

νόσο): σοβαρή βραδυκαρδία, φλεβοκομβική

παύση, ασυστολία

To Εsmolol hydrochloride μπορεί να προκαλέσει

θρομβοφλεβίτιδα και τοπική νέκρωση του

δέρματος λόγω εξαγγείωσης.

Το Εsmolol hydrochloride μπορεί να προκαλέσει

ψωρίαση σε κάποιες περιπτώσεις ή να επιδεινώσει

ή να προκαλέσει ερύθημα σε παρόμοιες διαταραχές

του δέρματος.

Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες

ενέργειες εξαφανίζονται εντός 30 λεπτών μετά τη

διακοπή της θεραπείας με esmolol.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή,

ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια

που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών,

παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή τη

νοσοκόμα σας.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ

ΕΓΧΥΣΗ ESMOCARD 2500 mg/10 ml

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και

δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το ενέσιμο διάλυμα

Esmolol hydrochloride 10 mg/ml μετά την

ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση

μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η

τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των

25°C. Διατηρείτε το φιαλίδιο στον εξωτερικό

περιέκτη για να προστατεύεται από το φως.

Το προϊόν όταν ανοιχθεί είναι σταθερό για 24

ώρες στους 2-8 o C. Εντούτοις θα πρέπει να

χρησιμοποιείται άμεσα μετά το άνοιγμά του.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο

νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε

το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα

που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα

βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το ενέσιμο διάλυμα ESMOCARD

2500 mg/10 ml

Η δραστική ουσία είναι esmolol hydrochloride.

Ένα φιαλίδιο ενέσιμου διαλύματος των 10

ml περιέχει 2500 mg esmolol hydrochloride.

1 ml διαλύματος περιέχει 250 mg esmolol

hydrochloride.

Τα άλλα συστατικά είναι Sodium acetate trihydrate,

Glacial acetic acid, polypropelene glycol,

ethanol 96%, hydrochloric acid 10% για ρύθμιση

του pH και ύδωρ για ενέσιμα.

Εμφάνιση του ESMOCARD 2500 mg/10 ml

και περιεχόμενο της συσκευασίας

Mια φύσιγγα περιέχει 10 ml ενός διαυγούς και

άχρωμου διαλύματος.

Η φύσιγγα αποτελείται από άχρωμο γυαλί (τύπου

Ι) με πώμα χλωροβουτυλίου με δακτύλιο για το

άνοιγμα στο μικρό τμήμα της φύσιγγας.

Η συσκευασία του ESMOCARD 2500 mg/10 ml

περιέχει 1 φύσιγγα.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH

Wintergasse 85/1B, A-3002 Purkersdorf, Αυστρία

Παραγωγός

HIKMA ITALIA S.P.A.

Viale Certosa 10, Pavia (PV) 27100, Ιταλία

G.L. Pharma GmbH

A-8502 Lannach, Αυστρία

Τοπικός Αντιπρόσωπος: PHARMATHEN HELLAS S.A.

144, MARATHONOS AVE, 153 51 PALLINI - ATTICA - GREECE

Τηλ.: 210. 6604300 - 210. 6664805, Fax.: 210. 66 64 804

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε

για τελευταία φορά στις 16-11-2009

090608_Esmocard2500_1_PIL_EL_RS.indd 2 08.06.2009 12:29:43

More magazines by this user
Similar magazines