ФИЛОЛОГИЯЛЫК (ЕРИ

library.psu.kz

ФИЛОЛОГИЯЛЫК (ЕРИ

РЫЛЫМНЖУРНАЛ

А •• С Т ОРАН ГЫ РО В АТЫНДАГЫ

П а в л о д а р m e m a e k e t t i k

УНИВЕРСИТЕТ!

ФИЛОЛОГИЯЛЫК(ЕРИ


Э0Ж 81:39 (574)

Э ТН О М Э Д ЕН И ЦУНДЫ ЛЬЩ ТАР

А.Ц. Турышев

С. Торайаыров атындааы Павлодар мемлекеттк университет/

МешЬур - Жусгп тек цана турю тшдер! туралы 6ijiin коймаган дуние


серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 8 9

№ав*и°0 - деген монографиясында: «Олай болса, мадениет аркылы ершктелген

улт болмысы тек тш аркылы танылады» - деп накты керсеткш.

«Этномадениет» сезшщ этимологиясын eicire белш карастырамыз.

«Этнос» - тарихи калыптаскан эти и кал ык кауымдастык - тайна, халык,

улт. «Этно» курдел1 сездщ Gipiumi белпз магынасы халыкка байланысггы:

этногеография, этнодемография, этномадениет, этнолингвистика,

этнопедагогика, этнотшднс, этноалеуметпк, этномгнез - кулык айкындалады.

Этномэдшиет - этнографияньщ курамдас 6aniri болып табылады. Этнография

- б е л гш 6ip халыктыц этногенезу заттык, рухани мадениетш, турмыс—салт,

адет - гурын ерекшел1ктерш зерттейтш тылым. Академик Э. К^айдаровтыц:

«Зсрттеу максатына байланысты казакты «этнос» деп караудаты максат

- оны тамендету емес, кайта оныц басып еткен узак та сатылы даму жолын

(ретроспектив!! багытта) саралай тусудщ, тарихи этнотулга ретшде танудын

61рден —6ip дурыс жолы, кепшдпт» - деген сез1 зерттф'дщ багыты дурыс

екенднш керсетсе керек [1, 11].

EKiHiui компонент! «мадениет» араб т ш н д е п «мудун» ca3i б1здщ

т у с ш тм 1здеп «кала» матьшасын берсе, «медэню> - «кала туртыны» деген

утымды медзейдь Осыдан «мадениет» деген саз пайда болтан. Мадениетп

Heri3iHeH орта гасырлык мусылман м едениетш щ вркендеу кезещ нде

калыптаскан тусшкпен байланысты карастыратын казкарас калыптаскан

К,азакггар XX тасырта д е й т «мадениет» сезш колданбады деген Manihyp-

Ж усш шытармаларын окыматаннан к е т н айтыла салтан. Таты б1рде

ManihypOKycin «1929 -нш ы жылдыц 21 -mi ноябршде жеке басылтан

«Енбекпп казак» газет1 №2-HUii н©м1р1нде: «Есю заманныц мэдшиет1нш


90 Вестник ПГУ N9 3, 2010

мэжнун есаландар безедЦ, депгп. Оны Маркс айтты дегенге келедь «Сотка

сот косылса -салмасын, сэзге сез косылса - демес!н». Бул мэдениет eprerim

жаздык. Сайрам каласыныц мештндеп тас баганды орнаткан юм екешн

жазам» - деген мэл1мдеме жасайды (М-Ж. 8 том, 416 6 ). Бул - 6ip. Еюннп

- орыс отарпшлдыгы жене казакта Tinri «мэдениет» (культура) деген

ce3i де болмаган, жабайы халыкта мэдениет кайдан болсын деп касакана

колданылмаган термин. Расында да «мэдшиет» термишнщ орнына эдет

- гурып нормаларынын ережес1 ретшдеп керсеткшп болып табылатын баска

синонимдер де колданылып келдц. Мысалы: ©лгешвдие езйвдц тэрбиелеп

багайын (^амбар батыр, 339). Тэрбие, эдет-гурып (Ш. Уэлиханов), дэстур

(Ы. Алтынсарин), хикмет, гибадат, иман, гыльш сэздерш (А. Кунанбаев)

пайдалангаа

Мэдениет осы магынасында Еуропаныц элеумегик ойшылдарыныц

сэз колдану айналымына XVIII расырда ендо, дегенмен «мэдениет» деген

угым туралы TyciHiKTepi ертерек калыптасты. Агартушылардыц козкарасы

бойынша «мэдениет» «акыл - ой» легенде б1лд1рд1. Джамбаттист Вико

(1689 -1744), Иоганн Готфрид Гердер (1744 - 1803), Шарль Луи Монтеське

(1689-1755), Жан Жак Руссо (1712-1778) «мэдениет» когамдыкорындардагы

тэрппте жэне саяси мскемелерде «акыл - ой» ретшде айкындалады деп

есептедь О л, гылым мен энер жепсппмен олшевдй дейд!. Мэдениетгщ

максаты мен жогаргы акыл - ой 6ip - 6ipiMeH сай келедк ол - адамдарды

бакытты ету. Бул мэдениеттщ концепциясы болды - эвдемоникалык1 деген

атпен агалды. XIX гасырдыц екшпп жартысында «мэдениет» деген угым

гылым и терминге айналды. Ол когамныц жогаргы дамуы деген кагидадан

ары лады. Енд1 «мэдениет» - «еркениет» жэне «когамдык - эконом и калы к

формация», «жаЬандану» деген угымдармен тутседь Conrin, «мэдениет»

пен «эркениет» угымы катар колданылып келдь «Кеогамдык - экономикалык

формацияны» гылыми айналымга енпзген Карл Маркс (1818 § 1883). Ол

тарихты материалистж тургыдан тусхну непзш калады. Кэптеген жылдар

бсйы «мэдениет» пен «эркениет» арасы 6ipniiere каралып журдь Тек кана

алгаш рет жмю философы Иммануил Кант (1724 - 1804) шекарасын салды.

Баска HeMic философы Освальд Шпенглер (1880 - 1936) бул ею угымды шит

61p - 6ipiie карама - карсы койды. XX гасырда «мэдениет» туралы гылыми

тацданыс мулдем жойылады. Романтикалык бейве «модениегке» егге сирек

шыгармашылык нар косады. Рухани туснше женшдеп манызын арттыра

туседь Оны кунделйсп турмыс нормаларынан аршып алады. Француз

философы Жан Поль Сартр (1905 - 1980): «Мэдениет ешкшдц, ешнэрсеш

куткармайды жэда актам айды. Ол - адам колы мен жасалады, одан ол эзшщ

бейнесш 1здейд1, эзш таниды, тек кана осындай киын айнадан гана ол езшщ

1 Эвдемонизм —этникалык багьгг, бакытты сез1ну, лэззатка бату (грек,

eudaimonia) адам ем1ршдеп ец жогаргы максат.


серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 91

м ш п н ш ш ш в ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш

бетш кере алатын мумюэдйкке ие бола алады» - дегея [2, 12]. Сонымен

«модсниет» туралы нак'гы аныктама жоктыц касы. Бул «мэдеяиетпд» кеп

магыналыгын биццрсе керек. Зертт^пплердщ багасы бойынша «мэдениетпц»

мыцга жуьщ анмкгамасы бар екен. K^a3ipri замангы мадениетте: технология,

шыгармашылык, кунды концепциялык мэдениет таралган. Технологиялык

козкарас бойынша келеек, мэдениет когамдык ем1рдщ omupic саласын

жене кайта ондйрудщ белгий 6ip децгешн аныктайды. Шыгармашылык

концепция мэдениетп адам т1рш ш пн|н нэтиж еа мен ©Mip суру тэсш

ретшде жалпы когамдык козгалыстыц KopceTKiuii. К,унды (аксиологиялык)

концепция мэдениеп еш р суру модеяшщ KipniiKci3 мацызын ерекше атайды -

когамдагы орнын аныктайды, ал мэдшиет ондагы толыктырушы, дем 6epynii

ретанде соны icKe, шынга асырушы болып табылады. «Мэдениет» угымы

туралы философияльщ сездцкте былай деп аныктама берген: исторически

определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей

человека, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях

[3, 292-293]. Сондыктан да мэдениет элем1, кез келген затты немесе

кубылысты - табигаттыц сырткы купншц acepi емес, адамдардыц эздершщ

эрекетпйц нэтижеа деп бивди, табигаттыц бергешн тек кана жетвд1руге

багыттайды, жангыртады.

Казактын улттык мэдениет1 туралы 6ipiHnii рет А. Байтурсынов

«Турютанушылардыц Bipmnii съезшде» (Баку, 1926) жылы стенографиялык

есебшде жан - жакты ашып корсета. Ол: «Кептеген заттар олардыц

(Еуропа мэдениеп - АД.) жогаргы мэдениетп турмысы, заттык мэдениет!

сиякты рухани мэдениета де б1здщ халыкка эл1 жетпейдЬ> - дейд1 [4, 424].

М. Эугзов: «Ол кунде мэдениет люк, оныц уейнз шлэм д!н1 ескшктщ барлык

белпимен катты алысты» - деп жазды (1927) [5, 19]. М. в>езов улттык

мэдениеттщ орнына «баягы багзы заман ескшктерЬ> TipiceciH, М. Жумабаев:

«тэрбие», «ijri кульщ», «одет» баламасын колданады. «Мэдениет» саз1

«культура» - латын тш нде «жерда ендеу», «табыну» деген угымды берген.

Кэшпел! турю мэдениетшщ айгагьшдай болган заттык, рухани мэдениеттщ

накты KopinicTepi жер жырту, егш егу сиякты, мыс балкыту, бау - бакша

мэдениетшщ турлер1, халык кунтмзбес1 ауыз эдебиет!нде, тарихи жырлар

лексикасында жаксы сакталган [6, 7]. Мысалы: «Алпамыс», «Кобыланды:

жырындагы: Кустыц жуш мамык - ты, Арпа, бидай кабыкты; Колденец

жаткан ацгарды Жерошак курлы кормедц Шала - пула nicipin, Мосыдан

алып Tycipin; Дихан еккен епщц, Есен алса теген - д1; Bip агапггыц басында

Кэгертпедщ eid алма; Bip таба шскен нанды алып, Балага нанды бермекке;

Жем кояды шэбшен, Huioipin Шубар жемед i; базары пышак балдакы, Нэсшщ

сенщ калмакы; Жацы шскен шиедей, Кэргенщ imi куйеда; Kimi бесш болганда;

наурыздан соцгы жаздаймын; Алтьш тенге аттырып, Тецгеш атып туэдрген;

Эулиеге ат айтып, К^орасынга кой айтып; Жазган хатты керсе деп, Таска


92 Вестник ПГУ N9 3, 2010

калам басады; Райып иреа кырык шигген Баланы колдап демед1; Эл in тацба

кыпшактын, Атагы озган алаштан; «Кекпар» шауып кушге, К^ыз ойнагын кып

жатыр т.б. КДСБС жыры Тверитин нускасында: Попросил он мать однажды

Для него курмач* сготовить. Та, без слов исполнив просьбу, Позвала его

покушать [7,52]. Тал бойынан тарыдай мш таба ал май («К^ыз Ж1бек» жыры)

т.б. *Курмач - жареная пшеница, просо - деп аныктама берген.

ККБС жырын ец кене жырдыц бipi деп есептесек, ондагы

кездесетш «бидай» ce3i кешпенд^лерде мал шаруашылыгымен катар епн

шаруашылыгыныц да ерте заманнан дамыганын керсетедь «Кыз Ж1бек»

жыры туралы да осыны айтуга болады. С.Е. Толыбеков: «Прогресс в

земледелии был основан развития метриальной и духовной культуры

всех народов. В этом смысла труд земледельца действительно был отцом

богатства, а земля - его матерью» - дейд! [8, 192]. «Мвдениет» меселес!

ею турл! жагдайда карастырылады: зайырлы жене дши. Кудай ш У ретонде

«культура» будан былай «медениет» «культ» будан былай «гибадат етуге»

карай: сешм, дестур, шын мешндеп жогаргы турмыс, взгеше иеге тагзым

етуге 6ipre - 6ipre шыккан. K^asipri заманныц белгш дши ойшылы А. Мень

жогаргы Иеге сену бугшп сиякты кеш заманда да кез келген медениеттщ innci

гутастыг ыныц езеп болып табылган дегшд! айтады [9, 77]. Ддндарлар осы

кагиданы умыткан idci медениетп адамбыз деуге мулдем кукыгы жок дейдь

Сондыктан да болар «гибадат» («культ») дыбыстык жагынан да мазмуны

жагынан да «медениетпен» («культура») эбден сойкес келетшь «Культура»

деген сезд! ец 6ipiHmi талдаган Н.К. Рерих (1874 - 1947). Ол еюге белая

карастырды: «культ» - табыну, бас ию, «ур» - зайырлы eMip, жарык дуние.

Н.К. Рерихтщ ураны «Элем медениет аркылы» болса, ез кезшде «Эдем жарык

дуниеш багалау аркылы» болмак керек демек, адам жан - дуниесшдеп жарык

дуниеге cewyi аркылы келмек керек деген сиякты угынады. Тарих бас каша

дши кезкарасы мулдем болмаган б1рде - 6ip когамды бтмейдг Медениет

- дестур кундьшыктары сщген, адам TyciHiri уппн заттык айгак бар болса,

сол жерден басталады. А. Мейьшц сез1не орайлас Толыбеков: «Казахи

больше верили духу предков, чем богу. Эти два слова - арвах и кудай - они

употребляли вместе как синонимы, причем на первом месте всегда стоял

дух предков» - деп жазды [10, 195]. Алгаш рет едебиетте «медениет» деген

термин Римнщ атакгы философы, epi шешеш Цицеронньщ (б.д.д. 45 ж.)

«Тускулан кецесш атты ецбепнде кездеседь К^азактьщ улттык тел медениет1

коптел! турю мэдениетшщ жалгасы болып табылады. Номадизм - кешпел!

туркшердщ шаруашылык кызметшщ аса мацызды саласы. Номадизм

- KeHicTiicreri адамдар тобыныц кеппп —конуы. Номадизм - шоп жейтш

малды кебейту, су жене маусымдьщ жайылым (кыстау, куз^, жайлау) кешш

- кону. Бул дегевимгз - заттык, рухани медениеттщ кайиар кез1. Tepi юку,

ки1м Tiry, тагам турдерш жасау, ат ебзелдерш жетЁлдару т.б. Кене Цазакстан


серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 93

аймагындагы кошпел1 мал шаруашылыгын б.д.д. 1 - mi мьщ жылдыкка

жаткызамыз. Сонын дапзшде мал шаруашылыгыньщ уш тишн аныктаймыз:

кешпел!, жартылай кешпел1, отырыкшы. Кешпелшердщ озык медениет!

А. Медсввтьщ «Гравюры на скалах» Алматы, Жалын, 1979 жылгы ецбепнде

жан - жакгы сипатталган. Онда ат (жылкы) келш ретшдеп кызмет1, ©Mip

суру динамикасындагы р©л1 сипатталды [11,20,21]. Мал шаруашылыгымен

айналыскан турпстер ©рдайым кудайлардыц коршауында болды. Сондыктан

да олар малдьщ иес! бар деп тусшдь Мысалы: жылкы (Камбар ата), туйе

(Ойсыл ата), сиыр (Зецп баба), кой (Шопан ата) т.б. С.Е. Толыбеков: «Культ

животных у кочевых народов, как одна из форм общественного сознания,

надо полагать, да мог сразу исчезнуть даже после тощ когда эти народы

уже превратились в оседлых земледельцев или смешались с ними» - деген

болатын [12, 197]. TypiKTep уппн кудай: кун кешннен Тэщр мен Умай

болды. Кешпеидшер уппн доцгалакты арба кешш-конып жургенде уй - жай

болса, жаудан корганатын корганнын да релш аткарган. Корганныц ©з

зацдылыктары болтан. Ор (уй) кала есебшде журген. Тур1ктердщ бузылмас

дала зады кукык ережелерш сактап отырган. Miie, осындай «ор» кетн «орда»

да 6ip уакытта «тэрбие», «©дар», «тибрат сешм» катар журген. Сонымен жас

Typiicri полисте (кала) ©Mip суру катидасымен тэрбиелеген. Шыныккан Typiicri,

бала тур1ктен тэрбиелеп шыгарган. Г ректер муны «пайдейя» термишмен (pais

- бала) деген. Демек, «пайдейя» торбие, оку, уйрену, кед угымда бшм алу,

бшмд1, мадениетп дегенд! бвд1рген. Полистщ толык канды Mynieci «техне»

«саяси техне» дегенде Maui ашыла тускен. TypiK - ат эбзелш жасауды, Tepi

оццеуд1, мал шаруашылытына байланысты, кешннен eriH шаруашылыгына

катысты «элшбидЪ> ©те жаксы Menrepyi шарт. Полис «эскери шыиыгу»

азаматтык борышпен толыгып отырган. Ол узак жылгы тэщрибе жолы

«схоле» аркылы келген. Грек ойшылы Геродот: массагетгер согыстыд eKi

©дюш б1лед1 - садак тартып та, найзамен де шайкасады; ©детте айбалтамен

де каруланган. Олардыд заттары алтын мен мыстан жасалтан бас кшмдер1,

белд1ктер1 жене орамалдары алтынмен безенд1ршед1. Олар аттарга арналган

©М1лд1р1ктерд1 де мыстан жасайды, KepiciHHie, жугенд], ауыздыкты жэне

куйысканды алтынмен ашекейлсйд! - деп жазды (Геродот. Тарих 9-том.

Аударган Ф.Г. Мищенка М., 1888, 1-том, 113-114 беттер) [13, 8]. EciK к©л1

мацы нан табылган «Алтын адам» Геродоттыц алтынды ел дегешн тагы

да ©лем алдында дэлелдеп бердо. «Сак жауынгершщ устшдеп кшмшен

табылган улкаэд - кшЙп жэне эр турш шппндеп 4 мыц алтын ашекей бар

...» - дейд1 Кемел Акышев ©з сезхнде [14, 5]. Ертедеп кошпеаднлер туралы

жазган Геродот (Массагеттар), Старабон (Сактар мен Массагеттер), Аммиан

Марцеллин (Гундар) ешкандай eriH екпейдь ешкайсысы сока усгап кормеген,

тек кана жылкы устайды, балык аулайды деп жазады. Кешнп археологиялык

казба байлыктардыцдеректер1не суйенсек, шпнде дет сакгалтан кыш кумыра


94 Вест ник ПГУ № 3, 2010

табылды. Бул дегопшз жартылай отырыкшылдык ертедеп кешпендисрде

болтан. Eepi 61рдей Kemin журмеген. Bip белит алтын мен мыс балкыткан,

кару- жарак соккан, ат ебзелдерш, турмыска каж ет заттар жасаган. Устал ар

дукен устаган онда епн шаруашылыгына да байланысты затгарды жасап

шытартан. «ш», «урык» ден егу матынасыидаты сездер ерте кезде панда

болтан. Осыган байланысты тагы да мына темендеп мысалдарды келаре

кетсек аргкы болмас: Ею курек, еш улкен кетпенменэд, Жене сепз кешщмен

мес бере кер (КДСБС, 40). Усталар соккан кетпендей, Нур тукымын еккендей

(IQK, 70). Сол сиякты, заттык, рухани медениеттщ Kepim crepi боларльщ:

мылтык, камшы, шапан, лашьщ, бузау Tic камшы, токсан саба, жергек,

Кобы, кымыз, ак орда, жыршы, мер, селде, намаз, шолпы, найза, кумбез,

сауын, ас, бейте, кембе, такия, бал га, етш, дурб1, садак, айыл, куйыскан,

алтын тон, жузис, шокпар, сойыл, берне, балта, егеу, жалау, каркара, шщер,

бепщент, тенге, кара болат, тасаттык, бестек, еже, штен, табак, юлт, алтын

сырта, 6ine3iic, кеген, канжыта, кылыш т.б. ушырасады. Бул сездердщ KeftGipi

кеш Aeyip белплер1 болса, кейб1рх бертш косылтан Tin кабаттары екедддо

байкалады.

Г.Н. Тверитин аударган КДБС жырында: би, текемет, марал, домбыра,

шайтан, сушнпи, ас, казан, сорпа, саба, бауырсак, казы, курт, баксы, кобыз,

бейте, жаулык, акын, калам, алтын тарак, кылыш, найза, асык, куырмаш,

барымта, аркан, бешпет, ши; жер - су аттары: Алатау, Аятез, Шок - Терек,

Кызыл - 1^ия т.б. этномедениет лексикасы кездесед1 [15, 117].

«Кдлз Ж1бек» жырыныц [16,1-49] 1887 жылты Мусабай нускасындаты

заттык медениет лексикасы: ой мак, карындас, костан ейкел татынтан, кумгс

коцырау, повозка, алтын сая, алтмнды ер, шар болат, орда, аса журт, зергер,

мырза, бейбиие, уык бау, домбыра, яабек, шатыр, косак, кеш, орамал, без,

куйме, ак балдак кылыш, 6epi, калыц мал, сут, кымыз, берея, бек, шашакты

кара ту, косщы, ак сауыт, корамсак, козыжаурын ок, саржанын icipici, ак

сырык мылтык, жорта, ак найза, тал ок, erccip пышак, ак суцп, некер, дулыта,

нар, туйе, ат-тон, кек арба, жезде, балдыз, местек, зецб1рек, ак мата, солдат,

тем1р кшм, пвдер, KeMip, тем1р, жет1М кулын» кауын, арак, бал, ушба катаз,

шоктыты, масакты ок, коян, узбел1 сапты жете, алка, алтын туйме, бедеу,

жецте, куйеу, аттыц майы, бикеш, сеукеле, белбеу, бет моншак, коныраулы

найза, шарайна, корамсак, козы жауырын ок.

Рухани медениет лексикасы: жет1 енещи урайын, терт тулж, барымта,

салауат, сушнпн, еулие, бата, киес1, китке rain женвда, хат, ел mi, хожа, алла,

бояк, карабасым, тамыр, журт, патша, саумал, кузек, дугай селем, иман,

жырау, батыр, той бастау, айтыс, неке кияр хат, тул т.б.

Халык метрологиясы: сеске, екшии кун, бие саумал, 6ip шок кара, жуз

тецте, тан сартайыл атканда, нан тсед1, уакыт, кос жорта, кеш - женекей,

аскар тебе, тац атканша, кос уыс, cepceu6i куш сескеде, узын елке, уысы


серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 95

йвю8Нюеиййваващв88а88в$88щейЕВВ8Шв{яве8т8в$б8ВЗвмнеа8888Ю08в^аай9шебе$8

толып, 6ip сайлау жер, 6ip шыбын жан, тастай мац каран^ы, азан, сексен

аршын, ж еп кабат жер асты, мойны кырьщ кез кара атан, алты кулаш, коцыр

дам жерлер толады, нан шсед1 дем1не т.б.

1900 жылгы Ж усш бек Ш айхыисламныц [17, 49-122] нускасындагы

заттык; мэдениет лексикасы: токты, кант, шай, катын, турманы, тага, алуа,

бал, кунан кой, жая, жал, юрекеш, жортуылшы, хан, у эз1р, денен, кебен,

кысырак, камшы, кулан, кейлек, сары мая, мурындыгы сары жез, буйда,

щ бещ сазан, ауыздык, некер, шашбау, кымкап зерл1 кшем, аркан, дурия

бешпент, алтынды кемзал жидеше, сым, кум1С, жорга, торка, ком, жагдан,

жабдык, сандык, Ke6ic, rayhap, жауЬар, пеуеске куйме, кошкар, найза, 6epi,

кылыш, тулпар, OMinflipiK, уршык, шам, коцырау, арба, тройке, кебгс, сырта,

балта, нар, оймак, кетпен, сым, тары, дамбал, жасауыл, шыны, ю р^ет, коян,

кунан кой, сары май, сумбше, мырза, жезде, апа, а к берен, саулы 1нген, марка,

туйгын, коржын, rayhap, лагыл, алтын, кузен, кобыз, жарак, ат-турман, сауыт

- жарак, алтын балдак, ак семсер, кынап, бадана кезд1 юреуке, тогыз кабат

кек сауыт, алтын сауыт кебе, козы жаурын жебе, корамсак, садак, idpic,

мылтык, бште, коррасын, сауыт, к еб ш , кереге, Kori, аркан, ф1реню, шуга,

макпал, жасыл ту, шатырасы, кейлек, туйме, алмас, семсер, сэукеле, Te6iHri,

куйыскан, кебе, жебе т.б.

Рухани. медениет лексикасы: зекет, жайлау, оба, перните, мирас,

сушщш, тещр, кум куйылсын кезще (каргыстыц Typi), тштимей ме?, енбия,

еулиелер, Mi нежат, кел игеЫ К^амбар-ау, шел nreci Камбар-ау, ЗылихаЖусш

пайгамбар, nipi Биби Бетима, хаз1рет Султан, Бабатуюч шашты Эзиз, баЬар,

кеке, Рай ы п иран кырык шигген, бата аяк, жецгелж, айдай елем, туе, жер 6eciK,

асык ойнап, axiper санар, курбандык, кызыр 1лияс, кырык шигген, мшежат,

сежде, кек тускен жер такыр т.б.

Халык метрологиясы: касыктап жиган мал, дшлеа, жамбысы, тогыз,

наурыз айы, айдык еткен Hemeci, сеске мах ад шолпанныц тукан жулдызы,

6ip кеш, кырык HapFa жук арттырын, алтынды шыны кеседей ею кезшщ

шарасы, ерте мен кеш, бесшде, сом алтын, наурыз, жазгы тускен сагым, алты

арыс, шащай талтус, щ1рде шайтан кошкендей, д1лде, караша, кектем, кыс,

жазгытурым, жуз мьщ двде, сепз пут, уш айшылык жол, кырык бес кундк

ортасы, шел жазира, 6eciH махал, намазд1гер, алпые кадам, бисагат кун, кус

конбас кула жапан, жулдызы шыга, он ceri3 мыц галам, гарыш пен Kypci,

кырык кун тшын, отыз кун ойын, кубьша, жщшпее ейел жолы, замана, он

бес кулаш ак семсер, айналды жулдыздары ещц онга. т.б.

«Ер Тестж» ертепсшдегг. деу кара казанды суга сунгш алып шыгатын

Шалкуйрык ат, TecriK, TeMip хан, садак, тогыз кабат кетпен, ермек току,

TeMip таяк, TeMip ет!к, мосы, бакыр, кереге басына шнген кеп сырга, Жылан

Бапынын ордасы, кайыс белб«у, сандык, ег^ т.б.


96 Вестник ПГУ N9 3, 2010

Бул мысалдар, казак; т ш кешпелшк ур-Шствн калган реликт; кешпеидшер

шынайы мадениетке жете алмаган, «мадениет» деген калага тана тш сп

сондыктан ол отырыкшылардын урд!с! деп жариялау, турю халыктарыньщ

мадени Ty6ipi арийлш архетипте жатыр, олардьщ мадени жет1ет1кгер1

ирандык «баулудыц» натижес! - деп, караута улкен соккы бола а лады

[18, 170]. «Керкула атты Кендебай» ертепсш деп [19, 258]: К^азанкап,

Кендебай, сауыт - сайман, аузына кулып салынтан зындан, алтын кеб!с,

Дарияны д ycTiHEH кустай ушкан Керкула ат, пул, алтын куйырык, коржын,

алмас кылыш т.б.

«Крбыланды батыр» жырындаты [20,355]: Тайбурыл, дэр1, тупк, алмас,

кум1с; «Алпамыс батыр» жырындаты: Байшубар ат, сешм иес! Райып ерен

кырык пплтея, Кь1зырал1 жаб1раШл, Бабай тукп Шашты Озиз т.б.

Алынган мысалдар сонау алые замандаты кешпеидшер медениетакя

сыр 6eperiH BBiisri айтак боларлык Kinni сездер болып табылады. Жыл кыны

KenicTiKTi жену максатында acipece, кешпел1 халыктар шебер пайдалана

бшген. Муны кепшендшерге керш! халыкгардыа миф - аныздарынан да

анык байкаймыз. Мысалы, ежелп грек мифологиясындагы канатты тулпар

Пегас бук!л елд! кан каксаткан жауыз Химераны елт!руге кемектесед!.

Ад салт атты кешпенд! скифт1Ц метафорасы - кентавр Хирон езшщ досы

атакты Прометейге кемек беру уш!н мацпл!к ем!рдея бас тартады. Бул

сарын шумердщ «Гильгамеш туралы» жырындаты Гильгамеш (Кулкемеш

болуы мумюн - А Д .) кешпенд! Энкидудын достыкынан да ацтарамыз.

Шалкуйрык, Керкула, Тайбурыл, Байшубар т.б. ic - ерекеттер! жылкынын

(жыл кусынан) кыскарган, а)ел! ушкан, кейписн кос мекенш болтан, бара

—бара жерд1 мекендеген алып саму рык кустардыц калдыты, тукымы болуы

мумкш. Аузымен кус тютеген, кустай ушып, куспен жарысып, канатты пырак

т.б. т!ркестер жай тана айтыла салмаган сиякты. Геродот исседондардьщ

шытысыида аримаспилер, одан apipeicre «алтын корыган самурыктар»

- «грифтер» турады дейд! (Гередот. История. IV, 16; «Вестник древний

истории», 1947, №1, 298 б). Аримаспилердщ керппс! «Алтын корыган

самурык» жеш «канатты иттер» тайпасы болтан. Аристей жене Геродот,

кей1ннее грек авторларыныц болжамында олардьщ ел! алтынга бай болтан,

соны кортау ушш жылкы кейш!нде бейнеленген аримаспилермен сотыс

журпзген. HeMic талым дары А. Гумбольдт жане JI. Бек «самурыктар»

мекенш Алтай тауы деп жорамалдайды. Орыс саяхатшысы Н.А. Севердов

«канатты иттер» бейнесшдеп алып жырткыш кус - ку май ол туралы шыгыс

деректершде де айтылады дейд1. Жазушы талым С.Марков кумай Азия

алтынын корыган тажап та катерл1 грифтердщ Tipi бейшс1 емес пе екен деп

болжам жасап, отан осы кунге дейш Тянь - Шань кыртыздары арасында

сакгалган жумырткасынан куппктер ербитш самурык - кумай туралы ацызды

келт!ред! (С. Марков. Земной круг. М. 1966, 22 б). Цазакгар арасында да

италаказ туралы адыз бар. Махмут К^ашкари бы лай дейд!: Барак- жундес ад


серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 97

В1&ю8ввшщювгаюгао8гашш0№1вбгав8швашв8£аявшв8габ8дпв№]8шв8№шцбшо№ш

игл. Туркшердщ туещтщие* бурит картайган шагында ею жумырткатуып,

басады. Eipeyireu барак куппк шыгап, ацгер болады. Екшшюнен балапан

шыгып, кыран болады. Бул сол буркптщ соцгы тукымы болады десед1

(1993:183). Э. Диваев, К? Халид, С. Мукановтыц ецбекгершде жаксы айтылган.

М.М. Копыленко: «Среди этих эвфемизмов было и модифицированное

наименование собаки ит —кус ('собака - птица' за котором скрывается

неизвестная нам легенда)» /А.К. Ахметов, 1973,7/ [21,71]- деп жазды. Сейтш

ат мшген Керкула атты Кендебай жерден босап, гарышка самгаганын 6ipaK

бшедь Жер - ана Кендебайды канша ж1берпс1 келмесе де, ол шекс1з элемге

езшщ кадаммн нык басады. Кендебайдыц шеказ элем алдындагы ала жщ

тусауы осылай кеадледь Ер Тестж жер астындагы жылан Бапы ордасына

«цолис» epKiH юред!, жер успне еркш шыгады «алып бэйтерек», «Шок терек»

(К^КБС) жщьшдагы уга елемда «жогаргы» аспан, «орта» кещспк, «томенп» жер

асты OMipMCH байланыстырады. Tipmep ajEMi откен кезбен, аруакгар аймагымен

катынасын узбейдь Ер Тестпс осы уш ем1рда кередц ой елегшен впазеде. Белгш

галым А. Сецщмбеков: «Сез жок, мундай ертегшердщ ец алдымен кен казган

ошрде дуниеге Kenyi кумэн тудырмайды. Байтак далатесш мекен еткш урпак

Konmeni мал шаруашылыгыныц ыргакты жуйездне тускенге дешн отырыкш ы

болып келгеш Андрон, Бегазы -Дандыбай мэдениетшц айгактарымед айкын

дэлелш тауып отыр» - дейдо [22,58]. Ксндебайдын (Кен + де + бай) 03i дуниеге

келгенге дешн - ак, зат материалдык дуниеге ие болтан. Ер Тестж жер астына

тускенге дешн - ак шахтадан кен ендцршп, алтьш мен мыс балкытылып, купил

химиялык технологиясы кепшеш турж мэдениетшщ шыркау бшк мэдениетш

KopcereriH акикатка баягыда айналган. Э. Маргулан: «Несколько позднее

(IV тыс. до н.э.) на основе нэолитической хозяйственной традиции постепенно

зарождается новая металлическая культура, совершившая переворот в жизни

древних неолитических племен Казахстана» - деп жазды [23,31].

Бул орайда, Кетпен, шот ап, ар кылдыц жер казуга, Жумыс кылмай

сокырдыц кунименен (МэшИур-Жусш, 126 б); Курекпенен шок салса,

Жакындамай сенед1 (Алпамыс, 207); Садак тартып уйренед!, тарткан садагы

тоеыз кабат кетпеннен етюзеди («Ер Тестж» eprerici, 4 бет). Келт1ршген

мысалдагы карамея жазылган лексика туралы Мурад Аджи: Алыска коз

жупртсек мынаны байкаймыз Ka3ipri заман геологиясы жэне таулы icTe

коптеген угымдар мен терминдердщ элем жацалыгы болып тур1ктерден

ауысканын мактанышпен айта аламыз: кайло бутора, кирка т.б. дейд1 [24,

169]. А.З. Будагов созд1гшде: курекъ, лопата, лопатка (кость плечевая),

кочегарка; китмэнь, ключъ замочный; въ числПБ осданыхъ орудш, встр1&

чаются это слова въ значеши: заступа или лопаты: щиты, заступы, топоры;

кетмень, рыть заступомъ - деп туешктеме бершген [25,121,173]. Кетпенд1

тек кана казу жумысына гана колданбаган, калкан, корган есебвде де

пайдаланган. Кетпен - корганныц Kiirri, корганые каруыньщ Typi, бул сез


98 Вестник ПГУ № 3, 2010

корганыс жэне курек турш де кездесед1, Вамб. агылшын. кетпен «казу»,

«корганыс» деген магына бередЁ дейд1 тагы б1рде (Будагов, 173 бет.).

Кетпен жауынгердщ кару - жарагыныц 6ip Typi калкан деген магынада

жумсалган. Демек, Будаговтыц аньщтамасы ете дурыс. Керкем эдебиеттеп

этномэдени лексиканьщ магыналары туралы Б. Хасанов: «Табигатгагы

пайдалы кендер мен багалы минералдар жэне олардьщ эр турл1 эш мдер1

атауына байланысты метафоралардын нш ндё ец кэп колданы латыны

алтын жэне TeMip. Турмыска каж егп ку рал дар мен жиЬаздарга байланысты

туган метафоралар да елеудо орын алады. Мысалы: балта, устара, казан,

казык, шам, 6eciK т.б.» - дейд1 [26,197]. Ал, бау - бакша мэдениеп женшде:

Р.Г. Ахметьянов: «Ряд земледельческих терминов русского происхождения

в татарский язык были заимствованы в период западно - кыпчакского

единства, например, арыш 'рож ь', салам 'солом а', сала 'село', которые

имеют параллели в Godex Cum anicus и в языке армияно - кыпчакских

памятников. О древности земледельческой традиции татар свидетельствует,

на наш взгляд, и тс* что имена существительные урак серп', сабан 'сабан',

сука 'соха' употребляются такж е в значениях соответственно 'ж атва' и

'вспаш ка'. Почти все названия овощей в татарском языке (карбыз 'арбуз',

кыяр 'огурец', кишер 'м орковь', чегендер'свекла', торма'редька' и.т.п.)

—древнего среднеазиятского происхождения» - дейдь Бул дегапш а, кож

туркиюрде бакша мэдениеп ерте заманнан 6epi дамып, ал славянь халыкгары

бау - бакшамен кейшнен айналыса бастаганын корсетедь Мысалы: Дацгыд

дабыл кактырды, Кшшшх, мешз ж епзш Ш убар атты бактырды (Алпамыс,

234) 0з1м капггым дерш сщ ? Мешз берсем ж ерм кщ (Кобыланды, 82), Eip

агаштыц басында Кэгертпедщ ею алма (Алпамыс, 211); М. Цашкари армурт:

алмурт - деп жазган [27,125]. С.Е. Малое: «Например, где же уйгурам на их

солончаках знать и помнить название яблока - ал ма? И вот, у степных уйгуров,

живущих близко к г. Сучжоу, вместо тюркского слова «алма» употребляется

китайское «сагоза», но у горных уйгуров, проживающих дальше от крупного

центра - города Сучжоу, сохраняется это слова «алма». У степных уйгуров,

правда, сохраняется слово «алма», но с прибавлением «су» (вода)—«су» алма»

- со значением уже «груша». Уйгуры, проживающие близко к Сучжоу, забыли

название винограда, оно у них китайское «путо» (кит. путао), а у горных

уйгуров виноград по тюркский - «узум» - дейдй (Язык желтых уйгуров, 6

бет). Осы мысалдарда к е л п р ^ е н кейб1р лексика туралы заттык мэдениетке

байланысты жазылган зерттеу ецбекте толы к айтылады. Сондьщтан да

зерттеу жумыска капусты i mi пара 6ipeH-capan гана деректерд1 келт1рдш. Ж. А.

Манкеева: «Казак тип жксикасыньщ ец 6ip cy6eni кабагы - этнолексика. Онын

бойында еткен OMip тарихын бейнелейт1н эр Typni саладагы сез казынасымен

катар халкы м ы зды ц эткендег1 рухани да м атериалды к м эдениетш 1ц

Kopiidci icnerri заттык мэдениет лексикасы да сакталган» - дей/й [28, 27].


серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 99

8Ш8сШ8{ШШ®ВШШ81Ш8Ша0ШШШЖ68Ш88Ш8818ШШ881ВШ®ВШШ8ШВШШ81ЙШШ

Бйздщ тарихи мэдениет1м1здщ туп-тамыры алгашкы-кауымдык

Курылыстан басталады. Алгашкы кауым - адамныц б ал алы к шагы.

Адамзаттыц тарихыныц кеп белит алгашкы кауымдастыкка келед!.

Американдык этнограф Л.Г. Морган (1818-1881) адамдардьщ пайда болуын

(«Кене когам», 1877) алгашкы кауымдастыкгы «тагылык» дейдь У .К. Ясперса

схемасында элем тарихында алгашкы кауымдык дэу1р «тарихка дещн»,

«прометпк дву1р» - деп атаган. Б1з 200000 жыл бурын турган адамдардьщ

жан - дуниеа туралы ештеце бшмейм1з. Дегенмен, тарихи даму OMip суру

барысында адамзат биологиялык жэне психофизикалык жагынан езгерюкё

тускен жок. Содан 6epi бар-жогы 100 урпак e n i. Б1здщ ата - бабамыз 6i3

бара алмас дэу1рде тобымен отгьщ мацында eMip сурген сиякты. От жэне

кару адамныц адамга айналуыныц непзп факторы болып табылады. Алла

жараткан жерде Адам ата мен Хауа ана пайда болды деЩц ацыз. Алла

адамды, жан - жануарды, ацдарды, епндц 6ip мезплде жараткан дейд1 тагы

да. Адам кез1 ашылганнан 6epri маймылдын езгерш адам болганын керген

жок. Олай болса, адам маймылдан пайда болган деген жорамал тер1ске

шыгады. Ец алгашкы ецбек куралы 2,5 млн жыл бурын пайда болган екен.

Адамдар жасаган ецбек куралыныц материалынан археологтар алгашкы

кауымдык элемд1: тас, мыс, кола жэне TeMip заманына болд1. Кене заман тас

дэу1р1: (палеолит) (грек тш нде palaios - кене жэне litos - тас), мезолит (орта

тас fleyipi) жэш неолит (жаца тас fldyipi) - деп ушке бел1ШД1. Тас fleyipiHiH

хронологиялык шекарасы шамамен 2 миллионнан - 6 мьщ жыл бурын

камтиды. Палеолит уш кезецге белшедк теменп (eprejii), орта жэне жогаргы

(кеш дамыган кезец). Тас дэу1рд14 - 3 б.з.д. мыцга созылган (неолит) кола

ауыстырды. Артынан (4 - б.з.д 1 мьщ жылдык жез (мыс) дэу1р1 созылды.

Академик Э.Маргулан атап кэрсеткендей: «жез» деген сез (кейб1р турю

т1лдер1нде - jaz, jflz) санскрит, грек, латын, гот сиякты ерге дуние тшдершде

пайдаланылган (Археологические исследования в Казахстане, 1973. - С . 4-5).

Муныц эз1 бул жерлерге «жез» сез ретшде «экспортгалуы» мумюн емес,

Орталык Казакстаннан металл рейнде жетюзшп, ез атьш сактап калганга

уксайды (кешнп кезенде гана «купрус» - деп атаган) [29,14]. Буны те Mip дэу!р1

алмастырды. Полеолиттщ аяк кез1ш карай адамныц Ka3ipri nimiH - келбет1

калыптасты [30, 14]. Во - первых, на рубеже среднего и верхнего палеолита

заканчивается эволюция ископаемых гомонит и появляется «настоящий»

человек - Homo Sapiens [31, 142]. ^азакстан аймагындагы ец ертедеп адам

баласыныц куралдары Сарысу езешнщ бойыида неопол итикал ы к Bepi6ac I, II

турак табылды. Уцпр турагы Tepeicri эулие жартаска, кабыргасына салынган

суреттер1мен жэне тагы аттардыц, бизон мен барыстыц суреттер1мен тац

калдырды - деп жазды Э.Х. Маргулан [32, 20]. Сол сиякты Жезказганнан

темiр AdyipiHe дешнп мэдениетке жататын кеш адамныц кацкасы табытымен


100 Вестник ПГУ N9 3, 2010

табылды. Улытауда кола Дву1р1не жататын коптеген ескертюштер атап

айтканда: Жанайдар, Тотызбайкед Айбас - Да расы, Ед1ге (Крртантас), сол

сиякты кола деу!ршдеп курылыстар Улытау, Жангабыл (Смыркон) Орталык

Казакстанныц батыс шекарасынан айтак боларлык кептеген заттар казып

алынды [32, 20]. Жаманезенге таяу Ортау жакта шитые жене солтуспк

щыгыс тау бектершде ерте дэу1рдщ уш кезещ ерте, орта, кеш кезещ (кола)

ecKepndnrrepi жаксы сакгалганы аныкталды. Ортаудын терен уцпрлершде

кола fleyip ескерткшп сакталса, манындаты орда - кортандарды косатын тас

жолдар салынып, гранит тас теселгеш аныкталды. Демек, бул материалдар

коне К,азак;станда мэдениеттщ ерте басталтанын керсетедь Отырыкнш елде

усталык дукендер жумыс icrereH. Олар кару-жарак соккан, ат эбзелдерш

жасатан. Кешпеадцлердщ арбасын жондеген. Кешпел1 медениет тас пен Tepi

ендеуд1 ойлап тапкан. Кешннее кола, мыспен ецдеген.

Неолит дэу1р1нде шаруашылыктыц ею Typi: мал ecipy мен епн салу

мэдениет! коса дамыды. Кола, мыс ещирупплермен «полистармен» мал

шаруашылыгымен айналысатындар сауда жасасып, мал, ац TepiciMeH

айырбас жасасып гуртан. Кед езен жатасындагылар балык шаруашылыгымен

айналысты. (Адамзаттыц палеолит заманынан 15 - 10 мыц жыл бурын

ец 6ipiHnii колга уйреткен ацы ит болды. Иттщ шыккан тег! де каскыр

болтан. Ит адамнъщ ец сешмдц досына айналды. Туз тагысы, дала баласы

тур1ктердщ колы на тез уйрендг К,аскырдын айга карап улуынан «ул» «улы»

создершщ шытуы мумюн. Одан «улыс» cesi туындауы мумюн. Бул туралы

Кляпггорный budarag ulus budun т1ркесшдеп ulus «халык», «ел» дегенмен

матынасы жатынан ешкандай каты с ы жок дейди [33, 129]. Е.Н. Жанпеюсов

«кене турю ulus ce3i орыс тшше XI тасырда «волость» болып юргеа ULUS

(ulus) > волость > болыс» - деп дыбыстык жатынан жацгырган нускасын

керсетед1 [34, 30]. Улыманьщ купиктерш тур1ктер «улы» деген. Тотемдш

TyciHiicrep халык жадында ар х етю тк кызмет аткарган. Баска 6ip рамаздер

мен танбаларта айналган. Мысалы, барыс (гбинс) кешннен кек 6epire

алмаскан. Ата - тек тотем Кекбер! жаугершшк пен ерющцкпц, батырлык

пен кайсарлыкка шакыртан символ болтан. Бершердщ ез ара кыркысып,

жемда таласы Komipimn улттык ойын Typi «Кекпарга» тускен. Кун турж

дуниеа ушш кудай болды. Кун уясына юргенде оныц орнын ай басты. Куншц

жылылыгын, нурын тун мезплшде ай аткарды. Айта байланысты: «Толык

ай» сиякты адамныц бет елпет! толык болса, децгелек ай сеюлд1 жамалы,

нуры - деген эпитеттерге не болды. Эр айдыц 14 тушн кыртыздар бедер

«эдем1 елпет» - деп жазды (Будагов, 247 б.). Тун (карацгылыктыц) белпа,

зулымдык тек кана тунде гстелвд1. Отан карама - карсы тура алагын 1 згтк

neci «ай». Eepi екеш 6epi ай сеулеамен езЙсщ барар барысын, жемш ацдиды.

Туз тагысы бершер улу аркылы 6ip - 6ipiMeH хабарласады. Узакты кун дала

кезген TypiK бул кубылыстарды жадына сактап, ездер1 тотем санатан 6epiHi


серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 101

Вше8таш@иэшюеаашж81дв8ш ш ш 1ш ш 10ш ш и к ш ш ш а ш ж ш ш 0 а ш ш в 8

aHFa табынган деп есептеп, ездершщ сешмдерш одан epi кушейте Tycri. Ай

TypiK yniiH барар багытын адаспай таба алатын, ауа райын Должай алатын

касиегп иеге айналды. Олген адамныц жаны ушып, мэцгшкке кетед1 деп

укты. Ай символикасы моден и гомогендж дестурмен тыгыз байланысты.

Мусылмандьщ элемде ай д1ни тацбага айналды. влген адамныц басына ай

тацбасын койды. Жер астындагы eMip жер усгшдеп eMip аркылы кектеп

(аспан, кун, ай, жулдыздармен) тогысып жатады деген угым болды. Аспан

планетасына байланысты турштщ езшдж таным сипаты кеп болды жэш ол эр

уакытга етрм с тэж1рибеден алынып отырды. (Жулдызшылар, жауырынмен

бал ашкандар, жорушылар) т.б. ем1рден сабак алгандар болды [35]. Оларды

Л.З. Будагов: астрологъ, предсказатель - дейд1 (17 б.), взшен кейшп

урпактарына материалдык медениеттщ кайталанбас улгшерш калдырган

мемлекеттер дэу1рлеп ecin, кезещ жеткенде куйреп эшш те жаггы. Кешпенш

мэдениет те соныц кейшн кешть Кешпел1 мэдениет галамат элемнщ iiuinae

ез орнын таба бшген. Шекздз кещсгпкте адам ез1мен ез! жэш табигатпен жеке

калып, оцаша сухбаттасу, сырласу усгпнде болтан. Ол езшщ буюл рухымен,

табигатпен шынайы жакын екендйтн сезшген. Казак мэдениет! еуразиялык

¥лы дала кэшпел!лгршщ му parepi болып табылады. 0 p6ip улт мэдшиет1 бос

кещепкте емес, адамдардыц коршаган ортасында эрекет етед1. XV гасырда

Еуразия даласында тарихи аренага «казак» деген атпен кешпендшердщ

урпагы келедь Олар кергш елдермен этносаяси, эномэдени карым - каты нас

орнатады. Тарихта «казак» eciMi аркылы аталган ел ani де толык зерттелш

болтан жок. К,азактын заттык, рухани мэдениет! алыста ангикалык тайпалар

койнауында жатыр. Казактар кешпел1 тайпалардын узак жылгы 6ipiry мен

белшу1 нэтижешнде тарих сахнасына шыгып, кец байтак жерге ие болып

калды. «Казак» кеш турюлердщ саяси жэш мэдени нэтижеге жеткен б1рден

- 6ip Myparepi болып табылады. Сондыктан да болар зертт^пшлердщ Ke6i

кэш еуразия кэшпелшершщ тарихын зерттегенде казак мэдени элемщен

TipeK !здейт!ш белгш. Расында да казак этнографиясы кошпендшер

мэдениетш ашатындай кундылыкка эте бай. Казактыц этномэдениет!

ерте кешпендшердщ - уялмай корсете алатын, айта алатын айнасы icnerri.

«Казак» этноним! туралы туцгыш дереки «Кобыланды батыр» жырынан:

Кызыл баска жан тарткан, Казак десе ок аткан; КазаК KenniH дегенде,

KenniH деп айтар тшм жок ушыратамыз [36,64,84]. Одан кейш Мфжакып

Дулаттан таба аламыз. Ол: «Казак кыргыздыц ата теп туралы» атты ецбепнде

Обшкасым Фирдауеи (940 - 1020) «Шахнамада»: «казак хандыгы» деген ел

кек тещздщ (Арал тетзшщ) солтусппн мекен eTin турган Kynrri жэш кеп

санды ел» - деп керсеткен. Будан кешн «казак» 1245 жылы курастырылган

кеш кыпшак шыгармасы (турю - араб сездтнде) кездеседь М. Козыбаев:

«Казак» атауыныц дацкы кыпшак одагы элареген, кыпшактан казак, ногай,

езбек, башкурт т.б. болып белше бастаганда гана эйгш болды» - деп жазды


102 Вестник ПГУ № 3, 2010

г т л м т ь т ^ т т л г т п г д а т т п м я а м «* ■— м л я м м я я ж ш ы и т ш м т ч м шш, я ta n


серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ

ЮЗ

8й$89И8в6Ш88НЮ9ЮиМВШВ688Шв9$ЮЖвВЕМ8ЮМВЮ№В88№еЕ6И88$»Ш688^^в(Ш$8

Р.Г. Ахметьянов: «К этнокультурной лексике относятся, во - первых,

названия природных явлений, характерных для той области, где живут

носители данного (определенного) языка, во у. вторых, лексика материальной

культуры и, в-третьих, лексика духовной культуры, куда включаются:

1) термины родственных и семейных отношений, 3) слова относящиеся к

духовной жизни людей (музыка, искусство^ развлечения), образованию и

воспитанию, 4) слова, харектеризующие людей в системе общественных

связей и ценностей, 5) слова, относящиеся к мифологии, фольклору и

обрядам» - дейд1 [39, 3]. Заттык элементтщ езшдж куньш заттык мэдениет

курса, заттык eMecri - рухани мэдениет курады. BipaK, олардыц белшу1

шаргггы турде гана болады. Ke6iie шындьщ эм1рде олар ете тыгыз байланыста

болады жэне эзара араласып турады. Заттык мэдениеттщ мацызды ерекшелт

- оныц ешршевдкп емес, когамдагы заттык ©Mipi де емес, ощцршетш затта

да емес, заттыц кызмепнде де емес. Заттык мэдениеттщ бул - кызметп

адамныц дамуына эсер ету коз карасымен сипаггалады. Адам баласынын

кандай мэлшерде талабы ашылып, мумшндш туатынын, шыгармашылык

мумшщцпн, тума талантын айкындайды. Р. Г. Ахметьянов: «Термины

метериальной культуры, как известно, отражают важнейшую сторону

человеческой деятельности - производство материальных благ (пищи,

одежды и жилища). Поэтому их разбор представляет первостепенную

важность для изучения истории народа» - деЙДО [40,170]. Заттык мэдениетке

KipeTiH: ецбек мэдениеп, заттык enaipic, турмыс мэдениеп, топос мэдениеп

- oMip cypin отырган жер1 (уй - жайы, кыстагы, аулы, каласы), озшщ дене

- мушеЫне деген мэдениетп курмет, дене - шыныктыру мэдениеть Заттык

емес мэдениеттщ кундылыктар элементш рухани статикалык мэдениет

жагы кура иды: норма, ереже, тэрпбшщ нормасы мен улпед, зады, рухани

кундылыктар, турл! эдет шаралары, дэстурлер, символдар, мифтер, бшм,

идея, эдет - гурып, тш, салт - дэстур! т.б. Кез келген заттык емес мэдени

нысандар заттык мэдениеттщ араласканын калайды. Мысалы, 6iniM алу ушш

мундай аралык делдал ютап болып табылады. Адамныц шыгармашылык

ецбепмен, колы мен жасалган заттык жэне рухани шындык, «артефакт1»

- деп аталады (табиги жасалган) [41, 50]. Сонымен артефакт1 - заттык

немесе рухани багалылыгымен кунды. Ол - табиги емес, табигат жасамаган,

бул ушш сапалы заттык материалдыц нысанын, энергиясын, табигаттыц

шиюзатын колданып, табигаттыц зацымен кешсе отырып кимылдайды. Ж т

байкаган Kicire адамныц 03i артефакт! класына жатады екен. Bip жатынан

табигат эволюциясыныц жем1с1, табиги откен жолы бар, заттык пршшк

сиякты OMip суредц, пршшк ете/ц, ол - рухани жэне элеуметпк тургыда

©Mip суред], жаратушы сиякты OMip суред1 кимылдайды, рухани байлыктыц

тутынушысы жэж тасушысы болып табылады, сол сиякты табигат «©3iHeH


104 Вест ник П ГУ N8 3, 2010

- 03i» жасауга к;а61лет1 жок екендш байкалады. Сонымен адам табигаттыц

баласы гана емес мэдениеттщ де кулы, каншама биологиялык TipuiuiiK болса,

соншама элеуметпк, ал оныц табигаты каншама заттык болса, соншама

рухани болады. Адам эз1 табигаты жагынан сапалы табигаттыц э з ш т

болып табылады, заттык бэршен бурын биологиялык - физиологиялык

болса, сол сиякгы рухани, заттык емес, негурлым жет1лген мэдениетмен жэж

интелектуалды ецбепмен, квркемд измен, гылымилыгымен немесе техникалык

шыгармашылыгымен белгш болады. Бунымен 6ipre адам ез1шц табигаты

жагынан рухани - заттык TipnimiK neci, ол заттык мэдениеттен нар алатын

сиякты рухани мэдениеттщ,де артефакпсь Материалдык кажетш втеу ушш

ол - тамакты, кшмдц уй - жайды, техниканы, материалды, гимаратты,

кешеядц, курылысты, жолды т.б. тутьгнады жене жасайды. взш щ рухани

талгамын е т^ ушш ол - керкемдцк кундылыктарды, адамиятгык, эстетикалык

талгамды, саяси, идеялогиялык жэне дши мураттарды, гылым мен онердц

жасайды. Сондыктан да адам шыгармапшлыгы барлык каналдармен заттык

сиякты рухани мэдениет те жан - жакка тарайды. Мшеки, 6ii адамды

межель жуйел1 калыптастырушы фактор ретшде, мэдениетп дамытушы

ретшде карастырамыз. Адам мэдениетп жасайды, кайтадан жасайды жэне

де эзшщ дамуы ушш пайдаланады. Табиги элемнщ, «мэдениет элемЬ>

- деп аталатын «екшпи табигат», «табиги жасалган» адам oMip cyperiH,

архитекторы да, курылысшысы да адамныц @3i. Бул - адам аягы баспаган

планетадагы шындык. Бул - адам OMip cypin отырган уакытка дешн созыла

6epeTiH ащы шындык. Адамныц объектива б ага л ы шындыгы оныц

шыгармашылыгыныц тутастыгымен байланысты. Оныц багалылыгы жуйелд

мэдениеп типтенед1 де нвпзп уш багытта журедг генезиспк, курылымдык,

функционерлш. Генезиспк жэне даму мэдениет! тутас урд!С ретшде взшщ

бойында эткен кундылыктарды сактап, кабылдап, трансформациялайды

жэне кундылыктарды байыта отырып материалдыц i©ri3i рет1нде мэдениетп

болашакка жетюзедь Курылымдык тутастык мэдениеттщ куны иерархиялык

бейнемен жымдасып келсе, екшпи жагынан тецдж дэрежеш сактайды оныц

6ipi - оргалык жэне фунтаментальш орынды алады, баскасы - екшпи катарда

жэне косалкы жагдайда болады, оныц 6ipi - жалпы тотальд* мацызы болса,

баскасы - локалыи жэне накты болады. «Материальная культура, в другом

смысле слова, - это человеческое «Я», переодетое в вещь; это духовность

человека, воплощенная в форму вещи; это человеческая душа, осуществленная

в вещах; это метериализовавший и опредметившийся дух человека» [42,52].

Материалды мэдениет ез1не эр турл1 типтеп артефакпш кабылдайды, оныц

табиги нысаны трансформаланганы соншалыкты нысан затка айналып к е т ,

демек, зат, оныц Kacneri жэне бершген мш здемеа адамныц шыгармашылык

Ka6ijKTiMeH эцделген, сондыктан ол - ете накты, толыктай «hom o sapiens»

ретшде адам кажетш канагаттанарлыктай болуы керек. Академик


серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 105

8ДМ№Ш8июав ш ш )ш &ешюе91ншвбавюо«вшошш)шоай108а88шзжмош«мно

М.С. Каган бул арада адамныц «хомо сапиенстан» (кабглетп адам), «хомо

фабер» (жетЦцфуий) жене т.б. - ал «хомо агенс» (эрекет efynii адам) деп

апмастыруды усынды [43,89]. «Руханилык ней 1зпл1к, эдемшк пен жаксылык

тербелю1 адамды нэзне тормен коршаган; когамдык ошрде тек зат пен тауар

ауысуы гана емес, ец алдымеы идеялар, мамандык, шеберлжтэж1рибелер1мен,

сез1мд1к yjiriJiepiMEH де ауысу толастамак емес. Мадениет игшктерш жас

нересте анасыныц ак сутш емш, оныц алди жырымен cesiM дариясына

шомылып кана адамдык касиеттерд1 бойы на ciHipe бастайды» - деген сездщ

жаны бар [44,35]. Рухани мэдениет - кейб1р мадениетганупп»1лар мэдениеттщ

ер TypiH атап, оларды тек кана загтык жэне рухани мэдениетке жаткызуга

болмайтыны да болады дейд1. «Разнообразна и богата духовная культура

народа, составной частью которой являются многообразные формы народного

поэтического творчества - фольклор, включающий в себя сказки, предания,

легенды, песни, поговорки, загадки. Особое место занимают в поэтическом

творчестве казахов героический и социально - бытовой эпос, айтысы.

Эпический жанр, выступающий способом изустной передачи межпоколенной

информации, возник в древности, втечение столетий обогащался, развивался

и в основном отобразил условия кочевого быта, патриархально - родового

уклада предков» - дейд! [45, 101].

Ата - бабамыз калыптастырган заттык жене рухани мэдениеттщ

6ip бели! уакыттыц тезше шыдап, келеад урпакка ете багалы жэне асыл

мура ретшде калды. Бундай мадениет - «мэдени мура» - деп аталады.

«Мурагерлш> —ултгы 6ipiKTiperiH ете мацызды фактор. Ол —елд1 киын

жагдайда уйымдастырады. Ахметьянов: чуваиггар мен татарлардыц эпосы

мен муралары езара байланысы жок жэне Т1лд1к материапдарды аз беред1

ек&l Ce6e6i, шуваштар да, сол сиякты татарлар да ез1нщ улттык эпосын

иеленбегенш ехашшпен еске алады. Бул дегешм!з, тур1ктердщ эпикалык

поэмалары рулык - тайпалык белййспен байланысты болган, Ад тайпалык

одак татарлар мен шуваиггарда ез1шц кунын XIV - XV гасырларда - ак

жойган екен. Рулык- тайпалык курылымныц бузылуымен 6ipre о дуниеге

рульщ дэстур болып саналган ата - бабаныц е р л т н жырлайтындарда

Kerinri. К^ьшшак эпосы тек кана Kepnii татарларда - ногайларда, башкурт

пен казактарда гана сакталышы. Ci6ip татарларында «Едне» жыры сакгалса,

жалпы TypKUiiK эпос «Алпамыс» татар мен шуваиггарда кыска гана карасез

улг1 сымагы гана табылады екен [46, 184-185]. «Мэдени мурадан» баска,

мэдени статикага «мэдени ареал» угымы да юред1. «Мэдени ареал» - эр турл1

мэдениегпц inii№H ец мацызды сипатгары 6ip - 6ipine уксас болып табылып

жататын географиялык аймак. Элемд1к масштабта мэдени мурагерлж

«мэдени эмбебапты» —шыгарады. «Мэдени эмбебап» - нормы, кундылык,

ереже, дэстур, касиет булар географиялык орынга, тарихи уакытка жэне

когамныц элеумегпк курылымына тэ>елд1 емес. Американдык антропологтар


106 Вестник ПГУ N9 3, 2010

жетшстш астам эмбебагггы 6ojiin карайды олардыц арасында: жас ерекшелш

града циясы, календарь, тазалыкты сакгау, тамак nicipy, ецбек кооперациясы,

би, декоративт! енер, бш м , этика, этикет, семья, той, зац, медицина, музыка,

мифология, кун (число), куш т^ санкциясы. жеке аттар, Д 1ни дэстурлер ж э н е

т.б. турлер! бар. «Мэдениет» бул - этап еткендей аса курдёщ, коп децгеиш

жуйе. «Мэдениетп» тасушысына байланысты белу дэстургё айналган. Осы

тэуелдипкке байланысты «элемдш» жэне «улттык медениет» болып белшед!.

«Элемдш мэдениет» —бул б1здщ планетаны мекендеген барлык ер турл1

халыктардын улттык мэдениетшщ ец жаксы жетгсшетер!. «Улттык мэдениет»

ез кезепнде ер турл1 медени кластыц синтез! ретшде, когамдагы белгш 6ip

элЕуметпк кабаттыц жэне топтьщ муддесшен шыгады. Улттык мэдениеттщ

эр турлш п оныц кайталанбауы жэне жасампаздыгы руханилыгынан (тш,

эдебиетт, музыкасы, майлы бояу, дши), сол сиякты заттык мэдениепнен

(экономикалык ерекшел1к жагдайы, шаруашылыкпен айналысу, ецбек

Adcrypi жэне ендцрю) шыгармашылык пен TipminiK сферасында т.б. к ерж дь

Кргамныц кептеген мушелер1 мэдениетшщ кундылыгын, сетм д!, салт

- дэстурд1 басшылыкка алады. Сондыктан ол - «доминант мэдениет!» - деп

аталады. BipaK, когам 6ip ieu ie тонка (улттык, демографиялык, ануметпк,

кэс1би т.б.) бел1не бастагандыктан эркайсысында акырындан езшдйк

мэдениет калыптасады, дел1рек айтканда кундылык жуйес! жэне езш - ез1

устау ережес1 калыптасады. Осындай «кшп медениет эдем!» - «субмэдениет»

- деп аталады. Мысалы: жастар субмэдениетт, кэршер субмэдениет!, улттыц

азшылык субмэдениет!, кэздби субмэдениет!, кал алы к, ауылдык т.б. болып

белп£д!. «Доминант субмэдениет!» тш ерекшелш жатынан, OMipre кезкарасы,

езш - ©3i устауы жатынан ерекшежнш турады. «Субмэдениеттщ» «доминант

мэдениеттен» тек кана айырмашылыты болып кана коймай, отан карсы

тура алады, жэне де доминант кундылытымен эркашан ипшсте болады. Бул

- карсымэдениет (контркультура) деген атпен журед!. Кылмыс элем ini ц

субмэдениет! адамзат мэдениетше карсы болады. Мысалы, 60-70 жылдардагы

жастардык козталысы «хиппи» Батые Еуропа жэне А^Ш -таты, америкалык

кундылыктарды: атап айтканда - элеуметпк кундылыкгы, моральдык

норманы жэне когамныц тутынушылык адамгершшш мураттарын, imin

- ж^тц, саяси ьгмырашылдыкгы, сексу ал ды турактылыкгы, конформизмд!

ж эж рационализмд! repicKe шы гарды. Казакстандагы орыстшдй жастардыц

ез тш в, салт - дэстурш, дшш бшмей баска д!нге, секталарта ену!, батыстын

Kefi6ip мэдениетше кол созуы, шетелдщ порнографиясын, видиокасетасын

дэрштда т.б. косар ед!к. Бутан орай А.В. Гулыга: «Человек трояким образом

осваивает окружающий его мир - практически, теоретически и практически

- духовна Отличительней чертей практически - духовного (ценностного)

освоения действительности является его эмоциональная насыщеннность»

- деп жазды [47, 57].


серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 107

амвэиевмааеаиияжааюадаэишввйвтеошоишомнвашеаимашвэшевшаакйашв

ЭДЕБИЕТТЕР

Г. Кайдар Э. К^аза^'шинщезею! MecejEJEpi.-Алматы: Анатш, 1998.-Б. 11.

2. История мировой культуры. Под редакцией профессора

А. Н. Марковой. - Москва, 2000. - С. 12.

3. Философский энциклопедический словарь. —М., 1983.-С . 292-293.

4. Байтурсынов А. Т1л тагылымы. - Алматы: Ана т ш ,1992. —Б. 424.

5.0je3OB М. Эдебиеттарихы. - Алматы: Анатш. 1991. —Б. 19.

6. I


108 Вестник ПГУ N9 3, 2010

- КОНТЕКСТ», 1994. - С. 169.

25. Будагов JI.3. Сравнительный словарь турецко - татарских наречий

Том. II. - Санктпетербургъ. Типография императорской академш наукъ,

1871.-С . 121,173.

26. Хасанов Б. Казак т ш н д е сездердщ метафоралы кол даны луы.

- Алматы: Мектеп, 1966. - Б. 197.

27. Махмут К,ашкари. Турне сезд1п. «Хант» баспасы, - Алматы, 1997.

- Б . 125.

28. Манкеева Ж.А. К^азак тш н щ заттык мэдениет лексикасы // ф.г.д.

гылыми дэрежещн алу уплн жазылган диссертацияныц авторефераты

- Алматы, 1997. - Б. 27.

29. Есмагамбетов К. Кенг Казакстанды кергендер. - Алматы: Мектеп,

1979.- Б . 14.

30. Казак ССР тарихы. - Алматы: Казак мемлекет баспасы, 1957. - Б. 14.

31. Культурология. - Ростов-на Дону: Фежкс, 1995. - С. 142.

32. Маргулан А.Х. Сочинение. - Алматы: 1998, - С. 20.

33. Клянггорный С.Т. Древштюркские рунические памятники. -Москва:

Наука, 1964.- С . 129.

34. Жанпешсов Е. М. вугзбвтщ «Абай жолы» эпопеясынын т ш .

-Алматы: Рылым, 1976. —Б. 30.

35. Бабакумар X. Этнография (Жаурынмен бал ашкандар) // Ана тш ,

2003. № 15.

36. Аксауыт. Батырлар жыры. - Алматы: Жазушы, 1977. - Б. 64, 84.

37. Козыбаев М. Ата тарихы туралы сыр. (Дуние жуз! казактарыныц

курылтайы) Сарыарка самалы. 1992. № 136 (2019) - Б . 2.

38. Акатай Сабетказы. Евразийство в контексте казахской культуры.

Заман - Казахстан. 27 март, 1998. - Б. 10-11.

39. Ахметьянов Р.Г. Общая лексика духовней культуры народов среднего

Поволжья. - Москва: Наука, 1981, - С. 3.

40. Ахметьянов Р.Г. Сравнительное исследование татарского и

чувашского языков. - Москва, Наука, 1978. - С. 170.

41. Культурология. Под редакцией А.А. Радугина. - Москва: Центр,

2000.- С . 50

42. Культурология. - Москва: Центр, 2000. - С. 52.

43. Культурология. - Ростов-на-Дону: Феникс. 1995. - С. 89.

44. Габитов Т., Мутвлшов Ж., Кулсариева А. Мэдениеттану непздерь

-Алматы: Дэшкер, 2000. - Б. 35.

45. Тимошенко В. Культурология. -Алматы, 2001. - С. 101.

46. Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование татарского и

чувашского языков. - Москва: Наука, - С. 184-185.

47. Гулыга А.В. Что таков эстетика? - Москва: Просвещение, 1987. - С. 57.


серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 1 0 9

8га80га80Ш8Шд8щю(шва1ша1ав8гашвЕвв8шебв9ШЕШ381аоашбагааа£аюа2В8Шб0е£б1ши

Резюме

В статье впервые проводится исследование произведений

М-Ж. Копеева, в часности природы, истоков их этнокультурной

лексики, прослеживается её связь с историей, литературой казахского

и других народов и создаётся её классификация в соответствии с

различными принципами её группировки, что является основанием

для возвращения многих забытых слов, обычаев и традиций в

этнокультуру казахского и других родственных языков.

Resume

The article is the first experience o f M.-J. Kopeyev ’s works, particularly

o f the nature and origin o f their ethno-cultural lexis. The author

traces its connection with history and literature o f the Kazakh and other

peoples and creates its classification in accord with various principle o f

its grouping, which is the basis o f returning o f many obsolescent words,

customs and traditions to the ethпо-culture o f the Kazak and other cognate

languages

More magazines by this user
Similar magazines