1. halvår 2009 - Sør-Norge Aluminium AS

soral.no

1. halvår 2009 - Sør-Norge Aluminium AS

TIL AKSJONÆRENE

MARKEDSFORHOLD

LME 3 mnd. noteringene ved metallbørsen i London var i gjennomsnitt USD 1.458 pr. tonn (2.886). Den oppnådde

LME-prisen var i gjennomsnitt USD 1.639 (2.639) 1) . Forskjellen mellom oppnådd pris og offisielle noteringer

skyldes etterslep i prisingen. Kursen på USD var i gjennomsnitt 6,69 (5,20).

Markedet har vært vanskelig i hele perioden, og en har som et resultat av dette støpt ut en del metall som T-bar, dvs.

ulegert metall for omsmelting med lav eller ingen støpepremie. Mot slutten av halvåret har metallprisen steget noe,

og andel T-bar har falt. Begge deler er positive bidrag til SØRALs resultat.

Grunnet problem med avsetning ble B–hallen, tilsvarende 50% av produksjonskapasiteten, midlertidig stengt fra

medio mars. Med bakgrunn i redusert produksjon har selskapet innført en rullerende permitteringsordning. Selv om

markedet har bedret seg noe fra det laveste nivået i 1. kvartal 2009, så er det p.t. ingen utsikter til noen snarlig

restart av B-hallen.

1) Tall i parentes viser korresponderende tall for samme periode i 2008.

REGNSKAP

Driftsinntektene ble kr 704 mill. (1.431). Driftsresultatet var kr -140 mill. (162).

Resultat før skatt ble kr -139 mill. (154).

Kostnadsnivået er redusert betydelig i forhold til samme periode i fjor. Fortsatt stram kostnadskontroll er en viktig

del av selskapets plan for å håndtere den vanskelige markedssituasjonen.

PRODUKSJON OG DRIFTSFORHOLD

Det ble i 1. halvår produsert 53.620 tonn elektrolysemetall (85.237).

Tilbakegangen i produksjon skyldes nedstengingen av B-hallen fra medio mars. Produksjonen i A-hallen har vært

god og stabil i hele perioden og produksjonen i A-hallen isolert er ca. 2,5% høyere i juni 2009 enn tilsvarende

måned i 2008.

Støperiet produserte pressbolt og T-Bar. Det har vært gode og stabile driftsforhold i støperi.

HELSE- OG SIKKERHETSFORHOLD

Sykefraværet var 5,80 % (6,27 %).

Det har ikke vært skade med fravær første halvår 2009.

INVESTERINGER / PROSJEKT

Sluttføring av RR-anlegget pågår og er planlagt ferdig i andre halvår 2009.

FRAMTIDSUTSIKTER

Markedet har bedret seg noe i løpet av de siste månedene, men må fortsatt betegnes som svakt. Prisene er fortsatt på

et meget lavt nivå. Utsiktene framover er i stor grad avhengig av utviklingen i internasjonal økonomi. Tilliten i de

internasjonale finansmarkedene har bedret seg noe, og dermed også næringslivets og forbrukernes

finansieringsmuligheter. Varigheten av vanskelighetene vil i stor grad avhenge av den framtidige veksttakten i

kinesisk økonomi.

Det forventes en svak inntjening i hele 2009.

Elektrolyseproduksjonen i A-hallen forventes å øke noe i fortsettelsen av 2009 sammenlignet med 1. halvår. Fortsatt

arbeid med optimalisering, videreutvikling og organisasjonsmessig læring har høy prioritet. B-hallen vil først kunne

restartes når en ser et varig løft i etterspørsel etter pressbolt og stabilt høyere matallpriser som gjør det mulig å drive

anlegget på en økonomisk forsvarlig måte.

SØR-NORGE ALUMINIUM AS - 1. HALVÅR 2009

(beløp i NOK mill., hvis ikke annet er oppgitt)

30.06.2009 30.06.2008 2008

RESULTATREGNSKAP

Sum driftsinntekt 704 1 431 3 070

Beholdningsendring ferdigvarer/varer i arb. 28 3 -29

Varekostnad 533 944 1 946

Lønnskostnad 136 120 290

Avskrivning 47 48 82

Annen driftskostnad 100 154 309

Driftsresultat - 140 162 472

Netto finans 1 -8 -143

Ordinært resultat før skattekostnad - 139 154 329

Skattekostnad - 39 43 92

Resultat etter skattekostnad - 100 111 237

BALANSE

Anleggsmidler 910 818 861

Omløpsmidler 653 789 1 292

Sum eiendeler 1 563 1 607 2 153

Egenkapital 1 271 1 245 1 372

Langsiktig gjeld 27 22 28

Kortsiktig gjeld 265 340 753

Sum gjeld og egenkapital 1 563 1 607 2 153

NØKKELTALL

Driftsmargin (%) - 19,9 11,3 15,4

Fortjenestemargin (%) - 19,7 10,8 10,7

Kapitalens omløpshastighet 0,8 1,7 1,5

Kontantstrøm - 53 159 247

Likviditetsgrad 2,5 2,3 1,7

Antall årsverk pr. periodens slutt 264 377 383

Produksjon elektrolyse (tonn) 53 620 85 237 171 310

Definisjoner:

Driftsmargin %: (Driftsresultat / Sum driftsinntekt) x 100

Fortjenestemargin %: (Resultat før skattekostnad / Sum driftsinntekt) x 100

Kapitalens omløpshastighet: Sum driftsinntekt / Gjennomsnittlig totalkapital

Kontantstrøm:

Kontantstrøm tilført fra årets virksomhet

Likviditetsgrad:

Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Husnes, 10. Juli 2009

Styret

Sør-Norge Aluminium AS

More magazines by this user
Similar magazines