FblAblMH ЖУРНАЛ

library.psu.kz

FblAblMH ЖУРНАЛ

52 Вестник ПГУ №2, 2010

Э 0Ж 378.147:004

ЖОР АРЫ МЕКТЕПТЕ Б1Л1М БЕРУД1

АКПАРАТТАНДЫРУ ЖАР ДАЙ Ы,

МЭСЕЛЕЛЕР1 ЖЭНЕ ПЕРСПЕКТИВАСЫ

5.Ж. Нурбеков, Ж.К. Нурбекова

С. Торайгыров атындапэ!

Павлодар мемлекетпк университет!

Бипм беру удеркшщ сапасы мен ти1мдипгш жогарлату, оныд когам

еш рш щ барлык аймактары боиынша каз1рп урдкггерше сэйкестендоршу

максаты бипм беруд1 акпараттандыру мвселелер^мет тыгыз байланысга

болып табылады. Бипм берущ акпараттандыру респу бликамызда кабылданган

б1ркатар норматив!! кужаттар шецбершде (2002-2004жж KJ* бипм беру

жуйесш акпараттандыру тужырымдамасы (2001), Акпараттнадыру тур алы

Зац (2007), 2015 ж ы ш дешн КР бипм берудй дамыту тужырымдамасы жэнг

т.б.) жузеге асырылады.

B y rm ri кун1 акпараттандыру бойынша аткарылатын мацызды

мшдеттерге

—акпараттандыру платформасын тацдау жене куру,

—акпараттандырудыц басты багытгарын баскарудыд корпоратиЕГж

жуйесшен 6ipiicripy;

—жогары мектеп кызметкерлердо сырткы жоне innci акпараттык

ресурстарга кол жепазудо усыну;

—кашыкгыктан окыту технолошясын куру жэне дамыту;

—ж огары мектеп кы зметкерлерш щ б Ш к т ш п н акпараттык

технологиялармен жумыс icTcy аймагында жогарлату;

—элвмдок акпараттык кещстисгеп жогары оку орынныц устанымы ушш

мемлекетпк жэне еуропальщ тшдерде web-технологияларын дамыту;

—электрондык оку куралдары мен окулыктарын, ютапхана webкаталогын

жобалау;

—бас отандык жене шетел ецщр1спк компанияларымш, акпаратгыктелскомму

никациялык технология аймагьшдагы жуйелш интеграторлармш

езара пайдалы кызметтесущ калыптастыру;

—бипм берудщ акпараттык кещстшн коргаудын тшмда жуйесш жасау

мшдеттерш жаткызамыз.

Осы м ш деттерге сэйкес акпараттандырудыц децгеш жатдай

индикаторлары - жогары мектепте акпараттандырудьщ жагдайы мен ереже

парамeTpjEpi, кемектесу индикаторлары - бипм беру удеркш колдайтын

More magazines by this user
Similar magazines