FblAblMH ЖУРНАЛ

library.psu.kz

FblAblMH ЖУРНАЛ

56 Вестник ПГУ №2, 2010

жасап ж э е б келес1 езгертулер мш колдану максатында сабак магер и ал ын

сактауга болады. Ол уппн электрондык калам колданылады. Интерактикп

тактаньщ программалык жабдагьшьщ мумкщщгш icKe асыру уппн кедшп

бор тактамен дестурл1 жумыс тесш н жэне интеракгивтт мультнмеднялык

куралдар жиыныньщ мумкщщгш колдануга болады.

Электрондык курстар оку материалыныц Web-б агдарлыгымен жэне

виртуалдыгъшш, еершндшгшев, окытудьщ кызметпк еипатын камтамасыз

ететш жогары интерактивтинг1мен айрыкдиалану кажет. Багдарламалык

куралдар нгпзшде деректердщ иерархиялык курылым туршде акпараттык

6ipiKTipy техно л огияс ын колдану орыыды. Багдарламалар аудитория

жумысы уппн де, гылыми зерттеу жумысын журпзу ушш де колданылу

керек. Багдарламалар непзшде гиперситгемелер, мультимедиа элемевггер1,

аудио, бейне файлдары, графиктер камтылып, ер турл1 тесттер аркылы

тестшеу туршде бш мдерд! бакылау, багдарламалармен 6ipre окытатын

езара интеракгавтзк эрекетгесу мумюндшн электрондык курстарда жузеге

асыру кажет.

Республикалык децгейдеп шешудо тал ап ететш мэселэтрге^ашыктыкган

окыту технологиясы бойынша студенттердщ саныныц осушен байланысты

ютапханалык кордагы кагаз туршде сактауга Караганда, цифрлнс бш м беру

ресурстарына улкен кажеттшк туады. Матерналдык жеш баска активтерге

койылатын мемлекеттш стандарттардыд нормативтш талаптарында

келпршгш контингентке келетш техника саны, оку аудандары мен баска

ресурстар, соныц шннде акпараттык ресурстар бойынша параметрлер1 канта

карауды кажет етед!.

Прожектор куралын пайдалануга болатыны, ол материалдыц басты емес

элементгерш карацгылауга мумкщщк бередр жэне студенттердщ назарын

аудару ушш тактадагы басты элементтерге жарык Tycipy мумкшдш,

mnd-сыртык жазба куралыныц комепмен окытушы мен студонтгщ келес1

жумыста пайдалануга болатын, интерактивт1 тактадан барлык эрекетп

жэне окытушыньщ дауысын таспага жазын алу мумкшдактер1 web-камера

жене интерактивт! тактаньщ Интернет аркылы накгы режимде бейведергс

журпзуд1 едостемелш толык камтамасыз етедо.

Кашыктыктан окытудын педагогнкалык жуйесш уйымдастыруда

кашыктыктан окытудын дидактикасын калыптастыру, угымдыккатегориялык

аппаратын аныктауды, кашыктыктан окытудын, жалпы

виртуалдык бшм беру ортасында окытуд ын тшрнялык нзпзщ, кашыктыктан

окьпуга оцтайлы жене тшмда оку-эдостемелш кешендердщ курамыньщ

аныктау, кашыктыктан окытуга арналган оку материалдарыныц курылымы

мш мазмунын беру жолын аныктау, оку материалын кашыктыктан окыту

жуйесшде берудщ психологиялык-эргономикалык талаптарын аныктау,

кашыктыктан окыту жуйесшде окытуды уйымдастырудын, окыту

More magazines by this user
Similar magazines