Download

schubert.josefine44

Download

การตรวจสอบระบบการจ่ายชดเชย

ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอก

โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สําหรับ

ศูนย์บริการสาธารณสุข

สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

นพ.ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล

Tuesday, April 5, 2011


ระบบ Claim สปสช. ที่เกี่ยวข้องกับ ศบส.

• OPD กรณีตรงบัตร

• OP/AE ข้ามเครือข่าย

• PP นอก (Home Visit, Home

Health Care)

• OP/PP Individual Record

• OP ผู้พิการ

• บริการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์

ผู้พิการ

• OP High Cost

• PP Itemized

Tuesday, April 5, 2011


OP/PP Individual

Record

Tuesday, April 5, 2011


Tuesday, April 5, 2011

• คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติอนุมัติโครงสร้างการบริหารงบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 7 / 2552 เมื่อวันที่

13 กรกฎาคม 2552 จัดให้มีเงินสําหรับจ่ายให้หน่วยบริการตามจํานวนข้อมูลที่

กําหนดสําหรับบริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล ข้อมูลด้านการเงินการคลัง รวมทั้ง

การพัฒนาระบบข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อโดยจัดสรรไว้ 46 บาทต่อราย

หัวประชากรของงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป


• เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับใช้ในการบันทึก

และจัดทําข้อมูลการให้บริการรักษา และการบริการส่งเสริมป้องกันรายบุคคล ของ

หน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนการปรับปรุงการบริการของหน่วย

บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดสรรตามผลงานของข้อมูลที่หน่วยบริการจัดส่ง

• เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเงินการคลังของหน่วย

บริการ เพื่อนําประโยชน์จากข้อมูลที่ได้มาใช้ในการประเมินสถานะทางการเงินการ

คลังของหน่วยบริการได้อย่างถูกต้อง โดยจัดสรรตามผลงานของรายงานทางการเงิน

ประจําเดือนของหน่วยบริการ

• เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ เพื่อนํา

ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้มาใช้ติดตามและประเมินความสามารถของการให้บริการ

ของหน่วยบริการให้เหมาะสมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Tuesday, April 5, 2011


46 x 47.239

บาท x ปชก.

=

2,172.994

ลานบาท

Tuesday, April 5, 2011


Tuesday, April 5, 2011


46.- บาท x UC 47.239 ลานคน

2,172,994,000

OP refer

44.- x 3,647,985

เขตกทม.

2.- บาท x UC 47.239 ลานคน

44.- x 43,591,015

ปชก.เขตภูมิภาค

[ปชก. UC เขต ณ เดือนกรกฎาคม 2552 คำนวณอัตราสวนจากปชก.รวม 47.239 ลานคน]

Tuesday, April 5, 2011


Tuesday, April 5, 2011


1 point+

0.25 point

= 1.50 point

0.25 point

Tuesday, April 5, 2011


Tuesday, April 5, 2011

= 2 point


1. ความครอบคลุมในการส่งข้อมูลของหน่วยบริการในเขต

2. คุณภาพข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลของหน่วยบริการในเขต

Tuesday, April 5, 2011


ระบบ Claim สปสช. ที่เกี่ยวข้องกับ ศบส.

• OPD กรณีตรงบัตร

• OP/AE ข้ามเครือข่าย

• OP ผู้พิการ

• PP นอก (Home Visit, Home

Health Care)

• OP/PP Individual Record

• สิทธิ์ว่าง

• บริการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์

ผู้พิการ

• OP High Cost

• PP Itemized

Tuesday, April 5, 2011


โปรแกรมที่ใช้ในระบบ claim สปสช.

• โปรแกรม Hospital OS หรือ HCIS

• โปรแกรม OP/AE Plus

• โปรแกรม BPPDS

• โปรแกรม E-claim

Tuesday, April 5, 2011


โปรแกรมที่ใช้ในระบบ claim สปสช.

• โปรแกรม Hospital OS หรือ HCIS :OPD กรณีตรงบัตร, PP Itemized

• โปรแกรม OP/AE Plus :OP/AE ข้ามเครือข่ายในกรุงเทพฯ, OP ผู้พิการ

บัตรกรุงเทพฯ, บริการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์ผู้พิการทั้งบัตรกรุงเทพฯและต่าง

จังหวัด

• โปรแกรม BPPDS :PP Itemized, PP นอก (Home Visit, Home

Health Care)

• โปรแกรม E-claim :OP/AE ข้ามเครือข่ายบัตรต่างจังหวัด, OP ผู้พิการบัตร

ต่างจังหวัด, OP High Cost

Tuesday, April 5, 2011


โปรแกรมที่ใช้ในระบบ claim สปสช.

กรณีผู้ป่วยนอก

• โปรแกรม Hospital OS หรือ HCIS :OPD กรณีตรงบัตร, PP Itemized

• โปรแกรม OP/AE Plus :OP/AE ข้ามเครือข่ายในกรุงเทพฯ, OP ผู้พิการ

บัตรกรุงเทพฯ, บริการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์ผู้พิการทั้งบัตรกรุงเทพฯและต่าง

จังหวัด

• โปรแกรม BPPDS :PP Itemized, PP นอก (Home Visit, Home

Health Care)

• โปรแกรม E-claim :OP/AE ข้ามเครือข่ายบัตรต่างจังหวัด, OP ผู้พิการบัตร

ต่างจังหวัด, OP High Cost, สิทธิ์ว่าง

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย OP normal

กรณีตรงบัตร

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย

1. ต้องเป็นบัตร ศบส. Model 1 หรือ 4

2. เป็นการให้บริการ OP ปกติตรงบัตรเท่านั้น

3. ส่งข้อมูลทันตามระยะเวลาที่กําหนด(ส่งทุกวันไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ยกเว้น ศบส.16 ไม่เกินวันที่ 3 ของเดือนถัดไป)

4. สปสช.เขต 13 เป็นผู้ clearing house รายเดือน

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย OP normal

กรณีตรงบัตร

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย (ต่อ)

5. อัตราจ่ายชดเชยมี 3 แบบ

5.1 120 บาท/visit

5.2 จ่ายตามจริง

5.3 กรณี ศบส.16-จุฬาฯ ใช้ point system with global budget

ใช้โปรเเกรม Hospital OS

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย OP/AE

กรณีข้ามเครือข่ายในกรุงเทพฯ

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย

1. ต้องเป็นบัตรในกรุงเทพฯที่ไม่ตรงกับที่รับบริการเท่านั้น

2. เป็นการให้บริการ OP/AE เท่านั้น

3. ส่งข้อมูลทันตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดจากเดือนที่

รับบริการ)

4. จ่ายชดเชยจากกองทุนอุบัติเหตุฉุกเฉิน กทม.

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย OP/AE

กรณีข้ามเครือข่ายในกรุงเทพฯ

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย (ต่อ)

5. อัตราจ่ายชดเชย

จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,400 บาท (Tetenus Toxoid )+ รายการ On

top ได้แก่

PCEC/Verorab เฉพาะเข็มแรก 356 บาท

ERIG 1,600 บาท HRIG 12,100 บาท

ใช้โปรเเกรม OP/AE Plus

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย OP/AE

กรณีข้ามเครือข่ายบัตรต่างจังหวัด

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย

1. ต้องเป็นบัตรต่างจังหวัดเท่านั้น

2. เป็นการให้บริการ OP/AE เท่านั้น

3. ส่งข้อมูลทันตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดจากเดือนที่

รับบริการ)

4. จ่ายชดเชยจากกองทุนอุบัติเหตุฉุกเฉินส่วนกลาง

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย OP/AE

กรณีข้ามเครือข่ายบัตรต่างจังหวัด

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย (ต่อ)

5. อัตราจ่ายชดเชย

Point System with Global Budget

ใช้โปรเเกรม E-Claim

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย OP ผู้พิการ

บัตรกรุงเทพฯ

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย

1. ต้องเป็นผู้พิการตามที่ปรากฎในหน้า Web สปสช. บัตรในกรุงเทพฯเท่านั้น

2. เป็นการให้บริการผู้ป่วยนอกเท่านั้น

3. ส่งข้อมูลทันตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดจากเดือนที่

รับบริการ)

4. จ่ายชดเชยจากกองทุนผู้พิการ กทม.

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย OP ผู้พิการ

บัตรกรุงเทพฯ

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย (ต่อ)

5. อัตราจ่ายชดเชย

จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,400 บาท (ยารักษา DM,HT,Dyslipidemia...)

+ รายการ On top

ใช้โปรเเกรม OP/AE Plus

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย OP ผู้พิการ

บัตรต่างจังหวัด

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย

1. ต้องเป็นผู้พิการตามที่ปรากฎในหน้า Web สปสช. บัตรต่างจังหวัดเท่านั้น

2. เป็นการให้บริการผู้ป่วยนอกเท่านั้น

3. ส่งข้อมูลทันตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดจากเดือนที่

รับบริการ)

4. จ่ายชดเชยจากกองทุนผู้พิการส่วนกลาง

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย OP ผู้พิการ

บัตรต่างจังหวัด

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย (ต่อ)

5. อัตราจ่ายชดเชย

จ่ายตามหลักเกณฑ์

ใช้โปรเเกรม E-Claim

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย บริการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์

ผู้พิการทั้งบัตรกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย

1. ต้องเป็นผู้พิการตามที่ปรากฎในหน้า Web สปสช. ทั้งบัตรกรุงเทพฯและ

ต่างจังหวัด

2. เป็นการให้บริการผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน

3. ส่งข้อมูลทันตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดจากเดือนที่

รับบริการ)

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย บริการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์

ผู้พิการทั้งบัตรกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย (ต่อ)

4. ต้องเป็นบริการฟื้นฟู หรือกายอุปกรณ์ตามรายการที่ สปสช.กําหนด

5. อัตราจ่ายชดเชย

จ่ายตามราคากลาง

ใช้โปรเเกรม OP/AE Plus

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย OP High Cost

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย

1. ต้องเป็นสิทธิ์ตามเงื่อนไขกําหนด

2. เป็นการให้บริการผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในตามแต่เงื่อนไขที่กําหนด

3. ส่งข้อมูลทันตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดจากเดือนที่

รับบริการ)

Tuesday, April 5, 2011


การขอเบิกชดเชย OP High Cost

• เงื่อนไขในการเบิกชดเชย (ต่อ)

5. อัตราจ่ายชดเชย

Point system with ceiling with Global Budget

การบําบัดยาเสพติดด้วยเมทาโดน 20 บาท/วัน

ใช้โปรเเกรม E-Claim

Tuesday, April 5, 2011


Tuesday, April 5, 2011

ตัวอย่างระบบการตรวจสอบการเงินของคลินิกชุมชนอบอุ่น


Tuesday, April 5, 2011

ตัวอย่างระบบการตรวจสอบการเงินของคลินิกชุมชนอบอุ่น


Tuesday, April 5, 2011

Hospital OS


ระบบการส่งข้อมูลการขอรับค่าบริการทางการแพทย์

กรณีผู้ป่วยนอก

4

5

2.1/2.2

โรงพยาบาล

การเงิน สปสช.

3.1/3.2

โรงพยาบาล

ศูนย์บริการสาธารณสุข

1.1/1.2

ศูนย์บริการสาธารณสุข

6

ศูนย์บริการสาธารณสุข

Server สปสช.

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ลําดับขั้นตอนใน

การส่งข้อมูล

1.1, 2.1, 3.1,

(กรณีอุทธรณ์

1.2, 2.2, 3.2),

4,5,6

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล

ผ่านการตรวจสอบ

อนุมัติจ่าย

ข้อมูลผู้ป่วย

ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(รอบปกติ)

ผ่านอุทธรณ์

อนุมัติจ่าย

อุทธรณ์

ไม่ผ่านอุทธรณ์

ปฏิเสธจ่าย

Tuesday, April 5, 2011


ระบบการส่งข้อมูลการขอรับค่าบริการทางการแพทย์

กรณีผู้ป่วยนอก

4

5

2.1/2.2

โรงพยาบาล

การเงิน สปสช.

3.1/3.2

โรงพยาบาล

1.1/1.2

6

Server สปสช.

0

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ผู้ป่วย

ผู้ป่วย

ผู้ป่วย

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ผู้ป่วย

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนที่ 0

• ข้อมูลของผู้มารับบริการ OP ต้องบันทึกลงในระบบ Hospital OS

ทุกราย ไม่แยกสิทธ์

• ควรมีใบสั่งยาทุกรายไม่ว่าจะสั่งยาหรือไม่ก็ตาม ควรเก็บใบสั่งยาโดยแยก

สิทธิ์และสรุปจํานวนโดยแยกสิทธิ์ทุกวัน

การตรวจสอบข้อมูล : ข้อมูลจํานวนใบสั่งยา

หรือรายงาน 50 หน้าประจําเดือนนั้นๆ

Tuesday, April 5, 2011


ระบบการส่งข้อมูลการขอรับค่าบริการทางการแพทย์

กรณีผู้ป่วยนอก

4

5

2.1/2.2

โรงพยาบาล

การเงิน สปสช.

3.1/3.2

โรงพยาบาล

1.1/1.2

6

Server สปสช.

0

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ผู้ป่วย

ผู้ป่วย

ผู้ป่วย

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ผู้ป่วย

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนที่ 1.1

• การส่งข้อมูลของผู้มารับบริการ OP ที่อยู่ในระบบ Hospital OS ทุกราย

ไม่แยกสิทธ์ ในเดือนนั้น ไปยัง Server ของ สปสช. ตามระยะเวลาที่

กําหนด

• ควรเก็บรูปหน้าจอ Computer(snap shot) ขณะแสดงจํานวนข้อมูลที่

ส่งให้ Server สปสช. โดยเช็คด้วยโปรแกรม OP Transfer ที่อยู่บน

desktop (มาพร้อมกับ Hospital OS )

การตรวจสอบข้อมูล : จํานวนข้อมูลที่แสดง

ผลการส่งไปยัง Server ของ สปสช. ที่หน้า

โปรแกรม OP Transfer

Tuesday, April 5, 2011


Tuesday, April 5, 2011

โปรแกรม OP Transfer


Tuesday, April 5, 2011

โปรแกรม OP Transfer


Tuesday, April 5, 2011

โปรแกรม OP Transfer


ระบบการส่งข้อมูลการขอรับค่าบริการทางการแพทย์

กรณีผู้ป่วยนอก

4

5

2.1/2.2

โรงพยาบาล

การเงิน สปสช.

3.1/3.2

โรงพยาบาล

1.1/1.2

6

Server สปสช.

0

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ผู้ป่วย

ผู้ป่วย

ผู้ป่วย

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ผู้ป่วย

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนที่ 2.1 และ 3.1

• การตรวจสอบข้อมูลที่ศบส. ขอ Claim จากโรงพยาบาลต้นสังกัด จะมี

ระยะเวลาตรวจสอบ ประมาณ 15-30 วัน

• การตรวจสอบข้อมูลนี้ เริ่มต้นโดย สปสช. กทม.ส่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจ

สอบเบื้องต้น ขึ้น Website และแจ้งให้โรงพยาบาลตรวจสอบ ซึ่งจะทําการ

ตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมผ่าน website ตามระยะเวลาที่กําหนด

พิจารณายอมรับ/ไม่ยอมรับ (กรณีไม่ยอมรับ ต้องมีการระบุเหตุผล)

• งานสารสนเทศ สปสช. กทม. ประมวลผลการตรวจสอบและออกรายงาน

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนที่ 2.1 และ 3.1

• กรณีที่ข้อมูลผ่านการยอมรับจากโรงพยาบาล จะอนุมัติจ่ายตามเงื่อนไขที่

กําหนด (ส่วนใหญ่ คือ 120 บาท/visit)

• กรณีที่ข้อมูลไม่ผ่านการยอมรับจากโรงพยาบาล สามารถทําการอุทธรณ์ได้

ภายใน 15 วัน (ขั้นตอนที่ 1.2)

• การตรวจสอบรายงานข้อมูลที่ได้รับอนุมัติและไม่อนุมัติในขั้นตอนนี้ สําคัญ

มาก เพราะเป็นตัวบ่งบอกค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วย

นอกที่ควรได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังใช้ในการอุทธรณ์ได้ด้วย

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนที่ 2.1 และ 3.1

• การเปิดดูรายงานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากโรงพยาบาลแล้ว ให้ไปที่

http://bkk.nhso.go.th

แล้วเลือกหัวข้อ--> สําหรับผู้ให้บริการ-->

โปรแกรมระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอก

หรือพิมพ์ http://bkk.nhso.go.th/opdcs/

Tuesday, April 5, 2011


รายงานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากโรงพยาบาลแล้ว

http://bkk.nhso.go.th

Tuesday, April 5, 2011


รายงานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากโรงพยาบาลแล้ว

เลือก สําหรับผู้ให้บริการ-->

โปรแกรมระบบชดเชยค่าบริการ

ทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอก

Tuesday, April 5, 2011


รายงานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากโรงพยาบาลแล้ว

กรอก Username/Password

แล้ว Log in

Tuesday, April 5, 2011


รายงานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากโรงพยาบาลแล้ว

ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ

(กรณี ปกติ) = อนุมัติจ่าย

ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(กรณี ปกติ) = ไม่อนุมัติจ่าย

ให้อุทธรณ์

เลือก รายงาน-->รายงานการ

ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

-->เลือก เดือน พ.ศ.--> ดู

รายงาน

Tuesday, April 5, 2011


รายงานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากโรงพยาบาลแล้ว

File ที่ได้บน Website

สามารถเก็บ save เป็น pdf

file ได้ ควรเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

จะมีเหตุผลระบุข้างท้าย ให้

แก้ไขข้อมูลแล้วส่งอุทธรณ์ได้

Tuesday, April 5, 2011


รายงานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากโรงพยาบาลแล้ว

นอกจากนี้ รายงานข้อมูลที่ปฏิเสธ

การจ่ายเงิน ควร print ออกมาทุก

หน้า เพื่อใช้ในการอุทธรณ์ และกํากับ

ตรวจสอบคุณภาพของเจ้าหน้าที่ที่

key ข้อมูล

ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

จะมีเหตุผลระบุข้างท้าย ให้

แก้ไขข้อมูลแล้วส่งอุทธรณ์ได้

Tuesday, April 5, 2011


รายงานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากโรงพยาบาลแล้ว

รายงานที่อนุมัติการจ่ายเงิน ให้

print หน้าสุดท้ายของแต่ละเครือ

ข่าย ซึ่งจะบอกยอดรวมของจํานวน

visit, จํานวนเงินที่ขอเบิก และ

จํานวนเงินที่อนุมัติจ่าย

ศบส. 36/ตากสิน อนุมัติจ่าย

534 คน x 120 = 64,080 บาท

Tuesday, April 5, 2011


รายงานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากโรงพยาบาลแล้ว

รายงานที่อนุมัติการจ่ายเงิน ให้

print หน้าสุดท้ายของแต่ละเครือ

ข่าย ซึ่งจะบอกยอดรวมของจํานวน

visit, จํานวนเงินที่ขอเบิก และ

จํานวนเงินที่อนุมัติจ่าย

ศบส. 36/บ้านแพ้ว อนุมัติจ่าย

189 คน x 120 = 22,680 บาท

Tuesday, April 5, 2011


รายงานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากโรงพยาบาลแล้ว

ห้าม print หน้าสรุปหน้าสุดท้าย

เพียงหน้าเดียว เนื่องจากบางครั้ง

ข้อมูลไม่ครบ

ศบส. 36/บ้านแพ้ว อนุมัติจ่าย

สรุปยอดที่อนุมัติจ่ายเงินจริงเดือน กันยายน

2553 คือ 534 + 189 = 723 ราย

189 คน x 120 = 22,680 บาท

หายไป เนื่องจาก ตอนที่จ่ายเงินจริงใช้

โปรแกรม OP Refer

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนที่ 2.1 และ 3.1

• จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วย

นอก นั้น คือ จํานวนเงินจริงที่ ศบส. ควรจะได้รับเมื่อโอนเงินมา + อาจจะ

ได้เพิ่มเมื่ออุทธรณ์แล้วมีข้อมูลผ่านเพิ่มขึ้น

• ปัญหากรณีอุทธรณ์ คือ หลังจากอุทธรณ์แล้ว ไม่สามารถเรียกดูรายงานที่

ผ่านหรือไม่ผ่านการตรวจสอบ (กรณี อุทธรณ์)ได้

• ให้ save เก็บเป็น pdf file แยกตามเดือนไว้ เพราะเคยมีกรณีที่รายงาน

print 2 ครั้ง ตัวเลขไม่ตรงกัน

การตรวจสอบข้อมูล : จํานวนข้อมูลที่แสดงผล

การตรวจสอบทั้งผ่านและไม่ผ่าน (กรณี ปกติ)

บน website http://bkk.nhso.go.th/opdcs/

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนที่ 2.1 และ 3.1

• สามารถดูความคืบหน้าของการตรวจสอบของโรงพยาบาลได้เป็น real

time โดยเลือก รายงานการบันทึกข้อมูลเพื่อขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการ

แพทย์์

Tuesday, April 5, 2011


Tuesday, April 5, 2011

ขั้นตอนที่ 2.1 และ 3.1


ขั้นตอนที่ 2.1 และ 3.1

เลือกช่วงเวลา ให้เริ่มโดยถอยหลังไป

1 วัน เช่นถ้าต้องการดู

1-31มกราคม ให้เลือก เริ่มที่ 31

ธันวาคม

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนที่ 2.1 และ 3.1

รายงานที่ตรวจแล้ว

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนที่ 2.1 และ 3.1

รายงานที่ยังไม่ตรวจ

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนที่ 2.1 และ 3.1

รายงานที่ตรวจไม่ผ่าน

Tuesday, April 5, 2011


ระบบการส่งข้อมูลการขอรับค่าบริการทางการแพทย์

กรณีผู้ป่วยนอก

4

5

2.1/2.2

โรงพยาบาล

การเงิน สปสช.

3.1/3.2

โรงพยาบาล

1.1/1.2

6

Server สปสช.

0

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ผู้ป่วย

ผู้ป่วย

ผู้ป่วย

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ผู้ป่วย

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนที่ 4 และ 5

• ขั้นตอนนี้ งานบริหารกองทุน สปสช. กทม. ตรวจสอบรายงาน และดําเนิน

การหักค่าใช้จ่ายจากงบเหมาจ่ายรายหัวของโรงพยาบาลนั้นๆ ตามงวด

การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวแต่ละเดือน และแจ้งหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง

• ขั้นตอนนี้ เป็นการจ่ายเงินจริงโดยโอนเข้าบัญชีของ ศบส. ซึ่งแต่ก่อนจะมี

การแจ้ง statement มาทางจดหมายเพื่อให้ ศบส.รับทราบการโอนเงิน

• แต่รอบของการจ่ายเงิน หรือ clearing house ที่แสดงเป็นเดือนจะไม่ตรง

กับรอบของข้อมูลผู้ป่วยโดยช้ากว่าประมาณ 2 เดือน เช่น รายการ

clearing house ธ.ค.53 จะเป็นข้อมูลผู้มารับบริการ เดือน ต.ค.53

เป็นต้น

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนที่ 4 และ 5

• แต่กว่าที่ สปสช.กทม. จะโอนเงินเข้าบัญชีของ ศบส.จริง จะช้าไปอีก

ประมาณเกือบ 2 เดือน เช่น จํานวนผู้มารับบริการเดือน ต.ค.53 -->ไป

clearing house เดือน ธ.ค.53 -->โอนเข้าบัญชี ศบส. เดือน ก.พ.54

• เพราะฉะนั้น ต้อง print ยอดที่ได้รับอนุมัติแต่ละเดือนไว้ เพื่อเทียบกับยอด

เงินที่ได้รับการโอนจริง เพราะห่างกันประมาณ 4 เดือน

• เดือนที่ชื่อรอบการจ่ายเงินที่ตรงกับเดือนที่ผู้ป่วยมารับบริการ ได้แก่

ตุลาคม 2551 - พฤศจิกายน 2552, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553

• งานบริหารกองทุน สปสช. กทม. จะแจ้งรายงานให้ ศบส.ทราบ ต่อเมื่อมี

การโอนขึ้นแล้ว โดยแสดงรายงานที่ สปสช.ส่วนกลาง สามารถเข้าไปตรวจ

สอบที่ http://www.nhso.go.th -->NHSOBudget

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

เข้า www.nhso.go.th

เลือก NHSO Budget

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

เลือก รายงานการจ่ายเงินกองทุน

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการ

ข้อสังเกต : ข้อมูลอิงตามวันที่โอนเงิน

เพราะฉะนั้น เงินของผู้ป่วยเดือน ก.ค. 53

จะต้องดูรายงานการโอนเงิน ปีงบประมาณ

2554

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

เลือก สํานักงานสาขาเขต 13

เลือก จังหวัด -->กรุงเทพมหานคร

เลือก หน่วยงาน

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

สามารถดูการโอนเงินของทุกศูนย์ฯ รวมถึง

โรงพยาบาลและคลินิกชุมชนอบอุ่นได้ทั้ง

กรุงเทพฯ โดยไม่ต้องใช้ username/

password

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

มีชื่อของกองทุน สําหรับ OP ได้แก่ งบ

ผู้ป่วยนอก(เขตสุขภาพ), สนับสนุนพัฒนา

ระบบข้อมูล OP และ PP รายบุคคล

แต่มีชื่อเรียกงวดที่จ่าย อีกหลายอย่าง

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

แต่มีชื่อเรียกงวดที่จ่าย อีกหลายอย่าง

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

• ชื่อของงวด

ลักษณะของข้อมูล

1. Clearing house เงินจ่ายข้อมูลผู้ป่วยนอกตรงสิทธิ์

2. OP รายหัว เงินจ่ายข้อมูลผู้ป่วยนอกตรงสิทธิ์

3. เหมาจ่าย เงินจ่ายข้อมูลผู้ป่วยนอกตรงสิทธิ์

4. จัดสรร OP Cap เงินจ่ายข้อมูลผู้ป่วยนอกตรงสิทธิ์

5. OP Cap เงินจ่ายข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิ์ผู้พิการบัตร กทม.

6. OP พิการ UC เงินจ่ายข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิ์ผู้พิการบัตร กทม.

7. OP พิการ Ind เงินจ่ายข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิ์ผู้พิการบัตร กทม.

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

• ชื่อของงวด

ลักษณะของข้อมูล

8. OP กรณี AE เงินจ่ายข้อมูลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน/อุบัติเหตุข้าม

เครือข่ายในกทม.

9. OP Refer เงินจ่ายข้อมูลผู้ป่วยนอกตรงสิทธิ์ แต่ข้ามระดับ

หน่วยรักษา ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

10. OP Ind เงินจ่ายค่าคุณภาพของข้อมูลผู้ป่วยนอกทั้งหมด

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

เพื่อป้องกันการสับสน ต้องเปิดอ่านราย

ละเอียดและ print รายงาน รวมทั้ง

statement ออกมา

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

นอกจากนี้ เมื่อเปิดสัญลักษณ์ Internet

explorer แล้ว จะมีหน้าแสดงยอดเงินที่

โอน พร้อมมี pdf file แนบมาด้วย ซึ่งเป็น

รายงานที่สําคัญที่สุดรายงานหนึ่งจะแสดง

รายละเอียดที่มาของเงินที่โอน โดยเดือนที่

แสดงจะตรงกับเดือนของข้อมูล Print เก็บ

ไว้

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

Tuesday, April 5, 2011

รายงานที่สําคัญที่สุดรายงานหนึ่งจะแสดงราย

ละเอียดที่มาของเงินที่โอน โดยเดือนที่แสดงจะ

ตรงกับเดือนของข้อมูล Print เก็บไว้


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

รายงานที่สําคัญที่สุดรายงานหนึ่งจะแสดงราย

ละเอียดที่มาของเงินที่โอน โดยเดือนที่แสดงจะ

ตรงกับเดือนของข้อมูล Print เก็บไว้

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

เพื่อป้องกันการสับสน ต้องเปิดอ่านราย

ละเอียดและ print รายงาน รวมทั้ง

statement ออกมา

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

เมื่อกดที่สัญลักษณ์ zip จะได้ zip file มา

ให้ แตกออกจะมีรายละเอียดทั้ง

statement บางครั้ง รวมถึง pdf file ที่

ได้เมื่อกด สัญลักษณ์ Internet

explorer ด้วย

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

เมื่อแตก zip file ออก มักจะมี 2 files

คือ Form.pdf กับ Table.pdf ตัวที่

สําคัญ คือ Form.pdf =statement

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

ส่วน Table.pdf แสดงรายละเอียดว่าเป็น

เงินงวดชื่ออะไรเท่านั้น

Tuesday, April 5, 2011


ขั้นตอนที่ 4 และ 5

• หลักการที่สําคัญที่สุด ไม่ใช่ตรวจว่า จํานวนเงินที่โอนเข้าบัญชีตรงกับ

รายงานการโอนเงินหรือไม่ แต่ต้องดูว่าเงินที่ได้รับจากการโอนเข้าบัญชี

ตรงกับรายงานข้อมูลที่ได้รับอนุมัติการจ่ายจากโรงพยาบาล ในขั้นตอนที่ 2

และ 3 หรือไม่ มากกว่า

การตรวจสอบข้อมูล : จํานวนข้อมูลที่แสดง

ว่ามีการจ่ายเงินจริง จากรายงานสรุปยอดเงิน

เป็น pdf file แนบมาบน NHSO Budget เปิดดู

ทุก file

Tuesday, April 5, 2011


ปี 2552-2553

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล

ออกรายงาน

ผ่านการตรวจสอบ

ออกรายงาน

อนุมัติจ่าย

ข้อมูลผู้ป่วย

ออกรายงาน

ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(รอบปกติ)

ผ่านอุทธรณ์

อนุมัติจ่าย

ออกรายงาน

อุทธรณ์

ไม่ผ่านอุทธรณ์

ปฏิเสธจ่าย

ออกรายงาน

Tuesday, April 5, 2011


ปี 2554

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล

ส่งข้อมูลผ่านเบื้องต้น

โรงพยาบาล

ตรวจสอบต่อ

ข้อมูลผู้ป่วย

ส่งข้อมูลผ่านOP/

PP Transfer

ออกรายงานในโปรแกรม

แก้ไขข้อมูล

ส่งข้อมูลไม่ผ่านเบื้องต้น

Tuesday, April 5, 2011


ปี 2554

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล

ออกรายงาน

ผ่านการตรวจสอบ

ออกรายงาน

อนุมัติจ่าย

ข้อมูลผู้ป่วย

ออกรายงาน

ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(รอบปกติ)

ผ่านอุทธรณ์

อนุมัติจ่าย

ออกรายงาน

อุทธรณ์

ไม่ผ่านอุทธรณ์

ปฏิเสธจ่าย

ออกรายงาน

Tuesday, April 5, 2011


รายงานที่แสดงข้อมูลที่ผ่านอุทธรณ์ เริ่มมีใน

ปี 2554

Tuesday, April 5, 2011


Tuesday, April 5, 2011

ตัวอย่างที่มีปัญหา


รายงานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากโรงพยาบาลแล้ว

ศบส. 36/ตากสิน อนุมัติจ่าย

534 คน x 120 = 64,080 บาท

Tuesday, April 5, 2011


รายงานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากโรงพยาบาลแล้ว

ศบส. 36/บ้านแพ้ว อนุมัติจ่าย

สรุปยอดที่อนุมัติจ่ายเงินจริงเดือน กันยายน

2553 คือ 534 + 189 = 723 ราย

189 คน x 120 = 22,680 บาท

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

สรุปยอดที่อนุมัติจ่ายเงินจริงเดือน กันยายน

2553 คือ 534 + 189 = 723 ราย

Tuesday, April 5, 2011


การดูรายงานการเงินที่ สปสช. โอนให้ ศบส.

สรุปยอดที่อนุมัติจ่ายเงินจริงเดือน กันยายน

2553 คือ 534 + 189 = 723 ราย

ยอดที่โอนจ่ายเงินจริงเดือน กันยายน 2553

คือ 231 ราย ขาดไป 723 - 231 = 492

ราย

Tuesday, April 5, 2011

More magazines by this user
Similar magazines