June 11st, 2013 - Gold.in.th

gold.in.th

June 11st, 2013 - Gold.in.th

June 11 st , 2013

GOLD ANALYSIS

วิเคราะห์ราคาทางเทคนิคช่วงเช้า โดย นายณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจ าวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Gold – ราคาทองค าแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ แต่ค่อนข้างไปในทิศทางขาลง ยังกดดันราคาทองค าลงไปท าจุดต่ าสุดเมื่อวาน

นี้ที่ระดับ1,377 เหรียญโดยประมาณ ราคาเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบบริเวณด้านล่าง 1,375 – 1,388 เหรียญ

วิเคราะห์ราคาทองค าทางเทคนิค

โดยภาพรวมราคายังอยู่ปลายต่ ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไป จึงวิเคราะห์ได้ว่า โดยระยะสั้น กลาง และยาว ทองค ายังเป็นแนวโน้ม

ขาลง กรอบการลงทุนในวันนี้น่าจะอยู่ในกรอบ 1,375 – 1,390 เหรียญ ถ้าราคาหลุดระดับ 1,375 เหรียญ น่าจะลงไปถึง 1,350

เหรียญได้

หมายเหตุ – บทวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แนะน าให้อ่านทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ GOLD ANALYSIS, GOLD RECAP และ GOLD MARKET

แนวรับ - แนวต้าน Gold Futures

แนวรับ

(บาท)

แนวต้าน

(บาท)

Gold Futures M13 20,260 20,460

Gold Futures Q13 20,300 20,500

กลยุทธ์การลงทุนในทองค าวันนี้

กลยุทธ์การลงทุนในทองค า

แนะน าให้นักลงทุนเก็งก าไรในทิศทางขาลง โดยที่ราคาทองของไทยยังได้รับ

อานิสงส์ที่ดีจากเงินบาทที่อ่อนค่า ท าให้ราคาทองของไทยไม่ค่อยปรับตัวตก

เท่าไรนัก เนื่องจากเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาอีกวันละประมาณ 5 – 10 สตางค์ ณ

ขณะนี้อยู่ที่ 30.85 บาท/ดอลลาร์ โดยเงินบาทน่าจะมีแนวต้านส าคัญ

บริเวณ 31.00 บาท/ดอลลาร์ วิเคราะห์ได้ว่า โดยภาพรวมราคาทองที่อยู่ในรูป

เงินบาทน่าจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบในทิศทาง Sideways ในขณะที่ราคา

ทองของต่างประเทศจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบทิศทางขาลง

นักลงทุนถือ Long Position

ยังแนะน าให้ปิดขายท าก าไรเป็นช่วงๆ

นักลงทุนถือ Short Position

แนะน าให้ท า Short Position บริเวณ 1,390 เหรียญ

Gold 15 minutes

Gold 1 hour

ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จ ำกัด และส าหรับลูกค้าที่บริษัทก าหนดเท่านั้น ข้อมูลในเอกสารนี้จัดท าเตรียมขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการให้ข้อมูล

ความเห็น และบทวิเคราะห์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่บริษัทเชื่อว่าถูกต้อง แต่บริษัทมิได้รับรองความถูกต้องแท้จริงและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว เอกสาร

ฉบับนี้มิใช่การเสนอหรือชี้ชวนให้ซื้อหรือขาย บริษัทและ/หรือผู้เขียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้


June 11 st , 2013

GOLD RECAP (June 10 th , 2013) ตลาดวันวาน

MORNING RECAP

ราคาทองค าต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,385 เหรียญ/ออนซ์

Gold Futures M13 เปิดที่ 20,280 บาท

สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 20,100 - 20,200 บาท

NIGHT RECAP

ราคาทองค าเปิดตลาดช่วงค่ าในประเทศไทยที่ระดับ 1,383

เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,375 – 1,387 เหรียญ

ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,387 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

XAU GRAPH

Gold Intraday Graph

London COMEX Sydney TOCOM

ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จ ำกัด และส าหรับลูกค้าที่บริษัทก าหนดเท่านั้น ข้อมูลในเอกสารนี้จัดท าเตรียมขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการให้ข้อมูล

ความเห็น และบทวิเคราะห์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่บริษัทเชื่อว่าถูกต้อง แต่บริษัทมิได้รับรองความถูกต้องแท้จริงและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว เอกสาร

ฉบับนี้มิใช่การเสนอหรือชี้ชวนให้ซื้อหรือขาย บริษัทและ/หรือผู้เขียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้


June 11 st , 2013

GOLD MARKET สภาพเศรษฐกิจโดยรวม

สภาพตลาดวานนี้

10 มิ.ย. 56 ราคาเปิด ราคาปิด เปลี่ยนแปลง %

Gold Spot $ 1,385 $ 1,387 $ 2 0.14

ราคาสมาคม ฿ 20,100 /20,200 ฿ 20,050 /20,150 ฿ 50 0.25

GFM13 ฿ 20,280 ฿ 20,320 ฿ 40 0.20

GF10M13 ฿ 20,230 ฿ 20,310 ฿ 80 0.40

GFQ13 ฿ 20,350 ฿ 20,390 ฿ 40 0.20

GF10Q13 ฿ 20,300 ฿ 20,380 ฿ 80 0.39

10 มิ.ย. 56 ปิด ปิดที่ระดับ

COMEX 3 ดอลลาร์ 1,386 ดอลลาร์/ออนซ์

Silver 0.182 ดอลลาร์ 21.925 ดอลลาร์/ออนซ์

WTI 0.26 ดอลลาร์ 95.77 ดอลลาร์/บาร์เรล

BRENT 0.61 ดอลลาร์ 103.95 ดอลลาร์/บาร์เรล

Dow Jones 9.53 จุด 15,238.59 จุด

มูลค่าการถือครองทองค า SPDR

ปริมาณเดิม (ตัน) 1,007.14

ปริมาณใหม่ (ตัน) 1,009.85

2.71 ตัน

Gold Silver Ratio Gold/Silver

1,386 21.925 63.22 : 1

อัตราแลกเปลี่ยน และสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาเปิด

THB 30.63

USD/EUR 1.3246

Oil 94.81

ข่าวที่ส าคัญ

(-) เมื่อวานนี้ราคาทองค าเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เท่านั้น

ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเฟดอาจชะลอการเข้าซื้อพันธบัตร

เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มแข็งแกร่งขึ้น

(+) SPDR เข้าซื้อ 2.71 ตัน คงทองที่ระดับ 1,009.85 ตัน

นับว่าเป็นการเข้าซื้อครั้งแรกในรอบหนึ่งสัปดาห์

(-) เอสแอนด์พี ปรับทบทวนมุมมองเครดิตสหรัฐจากระดับติด

ลบ ขยับขึ้นมาเป็นมีเสถียรภาพ โดยระบุว่ามีโอกาสน้อยกว่า 1

ใน 3 ที่สหรัฐจะถูกหั่นเครดิตในระยะสั้น ส่งผลให้สกุลเงิน

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และกดดันราคาทองค าให้ปรับตัวลดลง

เล็กน้อย

(-) นายอัฟชิ่น นาบาวี ประธานเทรดดิ้งจากเอ็มเคเอส กล่าวว่า

ตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดีขึ้นและการปรับทบทวนมุมมองจาก

เอสแอนด์พี อาจท าให้ราคาทองค าลงมาทดสอบที่ระดับ 1,320

เหรียญก่อนจะฟื้นตัวขึ้น

(+) ดอยซ์ แบงก์เปิดวาล์วนิรภัยส าหรับเก็บทองค าในสิงคโปร์

แห่งใหม่เป็นอันดับสองของโลกรองจากลอนดอน โดยสามารถ

เก็บทองได้ถึง 200 ตัน ซึ่งดอยซ์ แบงก์ได้เปิดการซื้อขายโลหะ

มีค่า เงิน และการแจกจ่ายทองค าแท่งในสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อย

(+) นายเจมส์ บุลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ ได้กล่าว

ว่า อัตราเงินเฟ้อที่ยังต่ าอยู่หมายถึงเฟดยังคงต้องใช้การกระตุ้น

เศรษฐกิจต่อไป

(-) เมื่อวานนี้ ความต้องการในอินเดียดูเงียบเหงา โดยได้รับ

ผลกระทบจากการขึ้นภาษีน าเข้าทองค าของรัฐบาล

(+/-) นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่าวเมื่อวานนี้ว่า อีซีบี

จะไม่ใช้แผนเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อปกป้องประเทศหนึ่งให้รอดพ้น

จากภาวะล้มละลาย แต่ใช้เพื่อช่วยปกป้องสกุลเงินยูโร ซึ่งนั่น

หมายถึงอีซีบีจะไม่แทรกแซงตลาดพันธบัตรเพื่อช่วยเหลือ

ประเทศที่ก าลังตกอยู่ในภาวะล้มละลาย

(-) นอกจากนี้ นายดรากีได้กล่าวก่อนค าให้สัมภาษณ์

ออกอากาศว่า อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับ 0.5% จะเพิ่มขึ้นอีก

ครั้งหากมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจกลับมา

(-)ในวันอังคารและวันพุธจะเป็นวันที่ศาลสูงเยอรมนีจะไต่สวนในเรื่องของมาตรการ

OMT และไต่สวนว่า กองทุน ESM ขัดต่อกฎหมายของเยอรมันหรือไม่ โดยคาด

ว่าจะไม่มีผลใดออกมาจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งของเยอรมนีในวันที่ 22 กันยายน

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

เวลา ค่าเงิน ความส าคัญ เดิม คาดการณ์ แปรผล มีผลต่อราคาทองค า

Tentative JPY มาก Monetary Policy Statement

Tentative JPY มาก BOJ Press Conference

Day 1 EUR มาก German Constitutional Court Ruling

ที่มา: ForexFactory

ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จ ำกัด และส าหรับลูกค้าที่บริษัทก าหนดเท่านั้น ข้อมูลในเอกสารนี้จัดท าเตรียมขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการให้ข้อมูล

ความเห็น และบทวิเคราะห์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่บริษัทเชื่อว่าถูกต้อง แต่บริษัทมิได้รับรองความถูกต้องแท้จริงและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว เอกสาร

ฉบับนี้มิใช่การเสนอหรือชี้ชวนให้ซื้อหรือขาย บริษัทและ/หรือผู้เขียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้


June 11 st ,2013

GOLD MARKET (June 10 th , 2013)

ปริมาณ มูลค่าการซื้อขาย สถานะคงค้าง

ปริมาณซื้อขาย เปลี่ยนแปลง สถานะคงค้าง

GFM13 (มิ.ย.) 2,005 1,139 2,872

GFQ13 (ส.ค.) 415 269 2,387

GFV13 (ต.ค.) 144 10 1,605

ที่มา: TFEX

GFM13 GRAPH

ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ำกัด และส าหรับลูกค้าที่บริษัทก าหนดเท่านั้น ข้อมูลในเอกสารนี้จัดท าเตรียมขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายใน

การให้ข้อมูล ความเห็น และบทวิเคราะห์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่บริษัทเชื่อว่าถูกต้อง แต่บริษัทมิได้รับรองความถูกต้องแท้จริงและความสมบูรณ์ของ

ข้อมูลดังกล่าว เอกสารฉบับนี้มิใช่การเสนอหรือชี้ชวนให้ซื้อหรือขาย บริษัทและ/หรือผู้เขียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้

More magazines by this user
Similar magazines