Views
3 years ago

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۷۲

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۷۲

ماهنامه فناوری نانو - شماره

مقاالتواژههایبر مروری کلوخهشدنو آگلومرهشدن صمدپورمحمود مترجم:‏ شریفصنعتی دانشگاه نانو،‏ فناوری دکترای دانشجوی 2شدن«‏‏»کلوخه و 1 شدن«‏ ‏»آگلومره واژههای پودرشناسیمتخصصین توسط گسترده بهصورت خشکپودرهای در که ذراتی مجموعه توصیف برای هستندمایع سوسپانسیونهای در که پودرهایی و امادارد،‏ ویژهای معنی لغت هر استفادهمیشود.‏ و شدهاند استفاده بهجایهم بارها آنها متأسفانه اینشدهاست.‏ فراگیر سردرگمیهای باعث این ناسازگاریو متضاد تعاریف با سردرگمی بینالمللیو ملی استانداردهای در اینشدهاست.‏ ماندگار درزمانیکه مسأله ف‌ توصی پودر خواص تحقیقی مقاالت و گزارشها مشکالتیمیشود،‏ گذاشته‏ بهبحث نتایجی یا میشود،‏ راتعاریف فعلی وضعیت مقاله این میکند.‏ منعکس‏ را داروسازیصنعت در آن کاربرد بر ویژهای تأکید با واژهیک فقط که شدهاست پیشنهاد میکند.‏ مرور‏ ازاجتماعی توصیف برای باید شدن«‏ ‏»آگلومره یعنی یعنیدیگر لغت و استفادهشود پودر یک در ذرات هستهسازیکه ساختارهایی به باید شدن«‏ ‏»کلوخه محدودشود.‏دارند اولیه مجموعهکلوخهشدن،‏ آگلومرهشدن،‏ کلیدی:‏ کلمات پودرخواص پودر،‏ توصیف ذرات،‏ مجموعه لغات،‏ 21مقدمه ‏»کلوخهشدن«‏و ‏»آگلومرهشدن«‏ واژههای برایپودرشناسی متخصصین توسط بارها پودرهایدر که ذراتی مجموعه توصیف سوسپانسیونهایدر که پودرهایی و خشک معنیلغت هر شدهاست.‏ استفاده هستند مایع بهجایهمبارها آنها متاسفانه اما دارد،‏ ویژهای سردرگمیهایباعث این و شدهاند استفاده زمانیسردرگمیها این شدهاست.‏ فراگیر خواصتحقیقی مقاالت و گزارشها در که بهبحثنتایجی یا توصیفمیشود،‏ پودر منعکسمیکند.‏را مشکالتی گذاشتهمیشود،‏ دربارهویژهای تأکید پودر متخصصان از برخی دیگراندرحالیکه دارند لغات این استفاده حتییا ندارند کافی دقت اکثریت(‏ ‏)احتماالً‏ نمیگیرند.‏نظر در را آنها صحیح استفاده داده‏نشان مقاله این در همانطورکه تالشهایاخیر دهههای طول در میشود،‏ و ‏»آگلومرهشدن«‏ لغات تا شدهاست فراوانی یککه تعریفکنند چنان را ‏»کلوخهشدن«‏ مناسبو فراگیر پذیرفتهشده علمی اصطالح تالشهااین بههرحال قرارگیرد.‏ استفاده مورد موادبرای حتی و شدهاست گرفته نادیده استانداردسازمانهای که روشی در پیچیده استفادهمیکنندرا لغات این بینالمللی و ملی مامقاله این در دارد.‏ وجود ناسازگاری میکنیممرور را تعاریف این کنونی وضعیت بایدلغت یک فقط که میکنیم پیشنهاد و استفادهشود.‏ذرات اجتماع توصیف برای دربارهویژهای توجه و نگرانی ما اگرچه صنعتدر لغات این درست استفاده نیزدیگر مصنوعی صنایع داریم،‏ داروسازی غذا،‏سیمان،‏ پوششدهی،‏ رنگسازی،‏ ‏)مانند بهصورتکشاورزی(‏ و شیمی معدنی،‏ مواد میکنند.‏استفاده لغات مجموعه از ناسازگار تمایزو اشتباه استفاده برای عمده دلیل و‏»آگلومرهشدن«‏ لغات برای نشدن قائل استخاطر این به احتماالً‏ ‏»کلوخهشدن«‏ دررا تعریف متخصصان و دانشمندان که راخودشان دانش و یادگرفتهاند صنعت یک اغلبمثال بهعنوان دادهاند.‏ انتقال دیگری به برایرا خود خاص اولویت دارویی شرکتهای برایتالشی در دارند.‏ لغت دو این از استفاده بهمربوط لغات مجموعه سازمانبندیکردن افرادیداروسازی،‏ صنعت در بخصوص ذرات،‏ دانشگروه از ذرات توصیف زیرگروه از برایانگلستان در (PASG) دارویی تحلیلی نظریاتاز پشتیبانی و مقاله این آمادهکردن همکاریکردهاند.‏آن و‏»آگلومرهشدن«‏ از موجود تعاریف ‏»کلوخهشدن«‏ذراتاز پیچیدهای ترکیب شامل پودری هر ذراتاجتماع و مجزا(‏ ذرات ‏)یعنی اولیه ذراتبرخی است.‏ کلوخه و آگلومره بهشکل احتماال‏)که هستند مجزا اولیه ذرات شامل بلورییا نامنظم شکل با قطعات بهشکل ازاجتماعی شامل دیگر برخی و درمیآیند(‏ ممکندوم نوع این بود.‏ خواهند اولیه ذرات اینکهیا کنند رفتار اولیه ذرات مانند است وذراتشوند جدا هم از آنها است ممکن شرایط،‏برخی تحت بدستدهند.‏ را اولیه فشار‏)مثالً‏ باشند فشار تحت زمانیکه مثالً‏ ذراتیتا بشکنند میتوانند صوتی(‏ یا مکانیکی ربطیهیچ شکل و اندازه نظر از که بدستآیند اینکامل درک برای ندارند.‏ اولیه ذرات به چطورآنها اینکه و ذرات از متفاوت رفتارهای گذارند،‏تاثیر دارویی محصوالت گسترش بر است.‏ضروری ابهام از خالی و واضح تعاریفی تعاریف]1[ آکسفورد انگلیسی لغت کتاب ‏»کلوخه‏و ‏»آگلومرهشدن«‏ لغات برای را زیر دارد:‏شدن«‏ Agglom- التین لغت از [ :Agglomerateدرجمعشده ]erare (glomus-meris ball) جمعآوریخوشه؛ یا شکل کروی جسم یک جرمیک در شده aggregare التین لغت ‏]از :Aggregate](grex gregisflock) یکدیگر با جمعشده ذرات؛توده مجزا؛ ذرات با شکلگرفته جرم ذراتاجتماع پیشنهادانگلیسی لغت فرهنگ تعاریف این ذراتیبرای آگلومره واژه که میکند بههمضعیفی صورت به که استفادهشود ذراتیبرای کلوخه درحالیکه چسبیدهاند،‏ بههمقویتری بهصورت که شود استفاده اندازهبه تعاریف این هرحال،‏ به چسبیدهاند.‏ کهاشتباهی جهت از و نیستند خاص کافی پياپي‎172‎11 شماره بهمن‎90‎ دهم سال 28

Windows 7 Ultimate ًْایی
فهم االقتصاد - Wamda.com
عن لقاح انفلونزا الخنازير
pdf - نانو
استعراض عام عن البلد - Wamda.com
نمط الحياة الصحي.indd - مستشفى الملك فيصل التخصصي
تنزيل - مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
العدد السادس: نوفمبر 2012
مقرر الجراحة الصغرى كمال الكاتب . د.أ
الاختبار اللاإتلافي لخزانات الضغط وفق المواصفات الأمريكية ASME
الاختبار اللاإتلافي لخزانات الضغط وفق المواصفات الأمريكية ASME
®ملاذا العيش مع أسطح بشعة من اإلسمنت؟ - PermaCrete
اقتصاديّات النُظم البيولوجيّ اإليكولوجيّة والتنو ّع - TEEB
م ا ا ا و - pancera tubi e filtri srl
ﻧﻘﺎﻁ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻰ - نانو
A SSS : JK Lم م م م م م م م م م م م م م م م م A SSS : K Lم م م م م م م ... - Hausmusik
) IPM ( > www.insectology.ir Ù¡
Ë·ˆõù”bÍùÎfiùÈ‚‚ù˜bÈ‚õv - LES CR
ویرایش پنجم
دانلود فایل کامل (pdf) - سی و یکمین گردهمایی علوم زمین
دانلود مقاله - مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بارگیری - فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دانلود مقاله - مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانلود فایل کامل (pdf) - سی و یکمین گردهمایی علوم زمین
طرح تاسیس مرکز آفرزیس درمانی اصفهان
متنی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانلود فایل کامل (pdf)
دانلود فایل کامل (pdf)
دانلود فایل کامل (pdf)