AW TEST INFOCUS.indd

magnetaudio.com
  • No tags were found...

AW TEST INFOCUS.indd

TESTREPORTการเชื่อมตอ+ติดตั้งIN82 มีชองอินพุตสำหรับสัญญาณภาพมาใหครบทุกรูปแบบของขั้วตอไดแก M1-DA, HDMI, Component video, S-video และComposite Video ซึ่งสามารถรองรับกับสัญญาณภาพไดครบทุกรูปแบบทั้งที่อยูในรูปของสัญญาณดิจิตอลและอะนาล็อก ทั้งในโหมดวิดีโอและโหมดกราฟก สำหรับขั้วตอ M1-DA นั้นเปนขั้วตอที่เอาขั้วตอสัญญาณ USB เขาไปพวงอยูกับขั้วตอสัญญาณ DVI แตชอง M1-DA ที่ติดตั้งมาใหในรุน IN82 นี้ถูกออกแบบมาใหสามารถรองรับสัญญาณภาพจากชอง HDMI ไดดวย (วงจร receiver ดานในมี HDCP) ภายในกลองจะมีอะแด็ปเตอรสำหรับ HDMI>M1-DA มาใหในกรณีที่คุณมีอุปกรณตนทางที่ใชขั้วตอ HDMI สองตัวและตองการจะนำมาตอเชื่อมกับโปรเจ็กเตอรตัวนี้ทั้งสองตัว หรือจะใชขั้วตอ M1-DA สำหรับตอเชื่อมกับขั้วตอ DVI ของการดจอคอมพิวเตอรก็สามารถทำไดนอกจากขั้วตอสัญญาณภาพแลว IN82 ยังมีชองตอสัญญาณรีโมตเพื่อใชควบคุมสั่งงานระยะไกล (รีโมต IR) มาใหหนึ่งชอง, ชองสัญญาณ12V สำหรับสงออกไปกระตุนการทำงานของมอเตอรของจอภาพหนึ่งชองรวมถึงขั้วตอ RS232 สำหรับสัญญาณคอนโทรลจากอุปกรณควบคุมการสั่งงานจากภายนอก อาทิ อุปกรณโฮมออโตเมชั่นฯ อีกหนึ่งชอง ซึ่งนับวาเปนโปรเจ็กเตอรอีกตัวหนึ่งที่มีฟงกชันอำนวยความสะดวกในการติดตั้งมาใหเพียบเอกลักษณประการหนึ่งสำหรับโปรเจ็กเตอรของ Infocus ก็คือขาที่สามารถหมุนตัวโปรเจ็กเตอรไปไดหลากหลายมุม เมื่อรวมกับฟงกชันKeystone ในแนวตั้งที่สามารถปรับทรวดทรงของภาพแกปญหาภาพบิดเปนสี่เหลี่ยมคางหมูได ก็ยิ่งชวยทำใหการติดตั้งมีความสะดวกมากขึ้นชวยเอื้ออำนวยตอการแกไขปญหาในการติดตั้งภายใตสภาพการณที่ไมเหมาะสมไดดียิ่งขึ้น อีกฟงกชันคือ Image-shift ที่จะชวยใหคุณเลื่อนภาพขึ้นลงในแนวดิ่งได (ตัวขาตั้งสามารถถอดออกไดซึ่งจะทำใหการติดตั้งในลักษณะหงายทองเกาะอยูบนฝาเพดานทำไดสะดวกมากขึ้น)ชุดเลนสที่ใชใน IN82 เปนซูมเลนสที่มีอัตรายอ-ขยายเทากับ 1.2เทา เมื่อทำการเซ็ตอัพเพื่อฉายบนจอที่มีขนาด 92 นิ้ว (16:9) ในหองทดสอบของเรา มันตองการระยะวางหางจากจอใกลสุดอยูที่ 3.77 เมตร(ปรับซูมขยายสุด) และหางสุดอยูที่ระยะ 4.52 เมตร (ปรับซูมยอสุด) หรือถาขยายออกมาเปน 100 นิ้ว (16:9) ก็จะกินระยะฉายใกลสุดอยูที่ 4.0เมตร และไกลสุดอยูที่ระยะ 4.9 เมตร ซึ่งถือวาเปนระยะฉายระดับปานกลางเมื่อเทียบกับโปรเจ็กเตอรตัวอื่นๆ ในทองตลาดทั่วไป ภาพที่พุงผานเลนสออกมาจากตัวเครื่องจะถูกตั้งคา offset เอาไวเทากับ 136เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับจุดกึ่งกลางของเลนส (สมมุติวาคุณกำหนดระยะฉายที่ใหความสูงของภาพอยูที่ 10 นิ้ว เมื่อฉายภาพออกไป จะทำใหสวนขอบดานลางสุดของภาพยกลอยจากแนวกึ่งกลางเลนสขึ้นมาเทากับ 3.6นิ้ว) ซึ่งจุดนี้จะชวยทำใหคุณสามารถจัดตั้งโปรเจ็กเตอรเอาไวไดต่ำติดพื้นมากขึ้นในกรณีที่วางฉายบนโตะ และในขณะเดียวกัน เมื่อนำโปรเจ็กเตอรตัวนี้ไปแขวนหอยหัวอยูบนเพดานก็จะชวยใหมันไมหอยลงมาต่ำมากเซ็ตอัพ+ปรับแตงIN82 มีฟงกชัน IRIS ที่ชวยหรี่รูปลอยแสงของเลนสภาพมาใหใชสำหรับการควบคุมปริมาณไลตเอาตพุตของภาพ ซึ่งนอกจากจะทำใหไดความสวางที่เหมาะสมกับขนาดของจอที่คุณใชและเหมาะสมกับปริมาณความสวางของพื้นที่ที่คุณใชชมแลว การปรับตั้งขนาดรูรับแสงของ IN82 ใหเหมาะสมนี้จะทำใหไดคอนทราสตของภาพที่ถูกตองกับปริมาณความสวางในขณะนั้นดวย จากการเซ็ตอัพของทีมงานจากบริษัท แม็กเนทเทคโนโลยีส ที่มาอำนวยความสะดวกใหถึงออฟฟศของเรา พวกเขาไดจัดการปรับคา IRIS ของ IN82 เอาไวที่ระดับปานกลางคือ 64 (ทางอินโฟกัสกำหนดสเกลของคา IRIS ไวตั้งแต 0-100 โดยที่ 100 เปนการเปดรูปลอยแสงมากสุด) ซึ่งทางทีมงานของแม็กเนทฯ แจงวา คาไลตเอาตพุตที่เหมาะสมสำหรับจอภาพขนาดระหวาง 92-100 นิ้ว (16:9) จะอยูที่ระดับของคา IRIS ประมาณ 50 กวาๆ ขึ้นไปโดยเกาะอยูบริเวณชวงกลางๆ ของคา IRIS ซึ่งไมนาจะเกิน 50-70 ขึ้นอยูกับตัวแปรสองอยางคือเกนของจอกับสภาพแสงแอมเบี๊ยนตภายในหองIN82 แบงเมนูการใชงานเครื่องทั้งหมดเอาไวเปน 4 ระดับ โดยเอาหัวขอเมนูยอยที่เอาไวใชในการปรับแตงภาพไปรวมไวในหัวขอหลักที่ชื่อวา ‘Picture’ ซึ่งในนั้นจะมีหัวขอยอยที่สงผลสำคัญตอการปรับแตงภาพอยูหลายตัว อยางเชน High Power ซึ่งเปนการปรับเลือกระดับความสวางของหลอดไฟวาจะใหมันสงความสวางออกมาเต็มที่ (High Power :On) ซึ่งจะไดอัตราความสวางออกมาเทากับ 1500 ANSI เหมาะกับการใชงานในหองที่มีปญหาในการควบคุมแสงสวาง หรือจะลดลงไปอยูที่ระดับ 1200 ANSI ซึ่งเปนระดับความสวางที่เหมาะกับการใชงานในหองที่คอนขางมืดสนิท ซึ่งหากคุณเลือกผิด อยางเชนใชงานในหองที่คอนขางมืดแตเผลอไปเลือกตั้ง High Power เปน On จะทำใหคุณปรับตั้งคาwhite balance ไดยาก ภาพที่ไดก็จะมีลักษณะที่สูญเสียคอนทราสตของภาพและความหนาแนนของเนื้อสีลงไป และในทางกลับกันก็อาจจะทำใหคุณตองทำการเพิ่มคา Contrast และ Brightness ของโปรเจ็กเตอรขึ้นมามากจนทำใหภาพมีเกรนหยาบไดและจะทำใหความใสบริสุทธิ์ของสีดอยลงฟงกชัน Gamma ของ IN82 มีคาสำเร็จใหเลือกใชอยู 5 คา ตั้งชื่อไวตามลักษณะของสัญญาณตนทางคือ CRT, Film, Video, PC และBright Room ซึ่ง CRT กับ Film จะเปนสองคาเหมาะกับการดูหนังกับแผนดีวีดีหรือบลู-เรย โดยที่ CRT นั้นจะลดความสวางดานบนๆ (บริเวณที่มีแสงมาก) ลงนิดหนึ่งในขณะที่ใหการเกลี่ยแสงบริเวณที่มีความสวางปานกลางลงไปไดราบเรียบ มีผลใหภาพที่ดูโดยใชแกรมมาคานี้มีลักษณะที่นุมนวลตอสายตา แตโดยรวมก็มีความกระจางอยูในระดับที่นาพอใจ สวน Film นั้นตรงสวนของภาพบริเวณสวางจะมีลักษณะเปดกระจางมากกวาหนอย สวนในจุดที่มีความสวางระดับปานกลางลงมาจะมีลักษณะคลายกับ CRTอีกฟงกชันที่มีผลตอการปรับแตงภาพของโปรเจ็กเตอรตัวนี้ นั่นคือColor Temperature ซึ่งมีมาใหเลือกใชอยู 4 คาไดแก 6500K,7500K, 9300K และ Native ซึ่งจากการทดลองเลือก 6500K มาใชกับสัญญาณภาพจากแผนดีวีดีและบลู-เรยพบวามันเปนคาที่ปรับตั้งมาคอนขางแมน ใหสีขาวที่ขาวจริง สะอาดและบริสุทธิ์ ไมอมเหลืองหรืออมฟาในขณะที่สีอื่นๆ ก็มีเฉดที่เดนชัด สดใส และถูกตองใกลเคียงกับธรรมชาติมาก แตหากจอที่ใชกับโปรเจ็กเตอรตัวนี้มีความเบี่ยงเบนทางดานเฉดสีซึ่งทำใหคา 6500K ที่โปรเจ็กเตอรตัวนี้ใหมามีสีสันที่ผิดเพี้ยนไปและที่7500K หรือ 9300K ก็ไมสามารถทดแทนเพื่อแกปญหาได ในกรณีนี้คุณก็สามารถปรับตั้งคา white balance ขึ้นมาใหมเพื่อใหไปเฉลี่ยกับคาความเบี่ยงเบนของจอเพื่อใหไดสวนผสมของโทนสีที่เปนธรรมชาติมากที่สุดไดดวยการเขาไปปรับคา gain และ offset ของแมสี RGB ไดจากหัวขอเมนูที่ชื่อวา ‘Color Control’ โดยอาศัยเครื่องมือวัดคาสีมาชวย(ขั้นตอนนี้แนะนำใหเรียกใชบริการของตัวแทนจำหนายคือบริษัทแม็กเนทฯ มาชวยดูแลให เพราะถาปรับโดยไมใชเครื่องมือวัดมาชวยมีสิทธิ์เละไดงายๆ)ประสิทธิภาพของ IN82ความสวาง (Ansi lumen) ที่คอนขางสูงของ IN82 สงผลดีตอคุณภาพของภาพอยางมาก มันเปนปริมาณของเอาตพุตที่สูงมากพอที่จะทำใหภาพที่ไดสามารถเปลง ‘พลัง’ ออกมาไดเต็มประสิทธิภาพ ใหความรูสึกและอารมณของภาพออกมาไดใกลเคียงเหตุการณจริงมากขึ้น คือทำใหฉากที่ถายทำกลางแสงแดดธรรมชาติดูมีพลังของแสงแดดที่เรารอนและปลดเปลงรัศมีออกมาไดใกลเคียงตาเห็น และดวยอัตราคอนทราสตของภาพที่คอนขางสูง เมื่อทำการปรับแตงภาพอยางละเอียดลงตัวดีแลว มันก็สามารถแจกแจงรายละเอียดของภาพออกมาใหเห็นไดอยางหมดจดชัดเจน ไมวาจะเปนในสวนของภาพที่อยูในระดับความสวางสูง (highlight) รายละเอียดของภาพในจุดที่ถูกแสงสวางโลมเลียก็ไมไดสูญเสียไปอีกทั้งในจุดของภาพที่ถูกเงามืดครอบคลุมก็ไมไดมืดทึมทึบซะจนมองไมเห็นรายละเอียดที่แอบซอนอยูในเงามืดที่วานั้นµ—«·∑π®”Àπà“¬ : ∫√‘…—∑ ·¡Á°‡π∑ ‡∑§‚π‚≈¬’ å ®”°—¥‚∑√.0-2907-7923-5 µàÕ 55,64√“§“ : 259,800 ∫“∑/µ—«¢Õ∫§ÿ≥∑’¡ß“π¢Õß∫√‘…—∑ ·¡Á°‡π∑ ‡∑§‚π‚≈¬’ å∑’Ë¡“૬∑”°“√ª√—∫‡´Áµ¿“æ¢Õß Infocus IN82 „Àâ∂÷ßÕÕøøÕ߇√“ความสวางของ IN82 ยังชวยทำใหเฉดสีของภาพมีวรรณะที่เปลงปลั่ง สดใส ไมอึมครึมมัวซัว สีแตละสีมีพลังในตัวเอง มีมวลและมีเนื้อ และเมื่อเลนดวยแผนภาพฟอรแมต HD อยางบลู-เรยฯ ก็จะไดเฉดสีที่แตกตัวออกไปจากสีหลักอีกมากมาย ทำใหโทนของสีมีความใกลเคียงธรรมชาติมากขึ้น การไลออน-แกของโทนสีก็มีความละเอียดมากขึ้นและที่นาทึ่งก็คือวามันใหการไลโทนของสีผสมระหวางสีสองสีที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น มีผลใหไดภาพรวมที่ดูเปนธรรมชาติมากขึ้น ความเปนการตูนของสีลดนอยลงชิพ DNX ของ Pixelworks ทำงานรวมกับสัญญาณอินพุต 1080p/24Hz จากแผนบลู-เรยที่เลนดวยเครื่องเลนบลู-เรยของ PioneerLX70A ออกมาไดสวยสดงดงามจริงๆ โดยเฉพาะโมชั่นที่ 24fps นั้นมันชางไหลรื่นซะเหลือเกิน ใหอารมณดุจดูจากฟลมในโรงภาพยนตรนั่นเทียว ยอดเยี่ยมมากครับ.. ขอบอก!สรุปโปรเจ็กเตอรตัวนี้มีฟงกชัน 2.35:1 widescreen ที่ไวใชกับเลนสอะนา-มอรฟกติดมาใหดวย ซึ่งถือวาเปนอีกหนึ่งจุดเดนที่นาสนใจมาก เพราะถาคุณตองการปรับมุมการรับชมภาพยนตรในบานใหใกลเคียงประสบ-การณในโรงภาพยนตรใหมากขึ้นดวยการปรับสัดสวนของจอเปนซีนีมาสโคป 2.35:1 (21:9) แตถาโปรเจ็กเตอรที่ใชไมมีฟงกชัน 2.35:1widescreen เหมือน IN82 ตัวนี้ คุณจะตองไปหาซื้อตัววิดีโอ-โปรเซสเซอรภายนอกมาใชเพื่อทำอะนามอรฟก 2.35:1 ซึ่งก็ไมใชการลงทุนนอยๆ เลย แตถาคุณใชโปรเจ็กเตอร IN82 ตัวนี้ก็ไมตองไปเสียเงินซื้อตัววิดีโอ-โปรเซสเซอรที่วานั้นอีก ชวยประหยัดไปไดอีกหลายหมื่น..รวมความแลว IN82 ตัวนี้เปนโปรเจ็กเตอร 1080p ที่สรางความพึงพอใจใหผมเปนอยางมากในการทดสอบมันครั้งนี้ ภาพ HD 1080p ที่ไดจากโปรเจ็กเตอรตัวนี้ถือวาอยูในระดับอางอิงเปนตนแบบของภาพ HDระดับสุดยอดไดเลยโดยไมมีขอกังขาแตอยางใดทั้งสิ้น หากอยากไดขอสรุปรวบยอดแบบสั้นๆ ผมยกให..Two Thumbs Up ครับ!GM2000 058059GM2000

More magazines by this user
Similar magazines