Views
3 years ago

متن کامل (PDF)

متن کامل (PDF)

28..................................................... پژوهش نامه علوم اجتماعي ، سال سوم،‏ شماره دوم،تابستان 1388كتابهايي با نسخه الكترونيك مي توان از فرصت هاي آموزشي مطلوبي برخوردار بود . اين امر به نوبه خودبه افزايش آگاهي و سطح آموزش پذيري شهروندان مي انجامد . همچنانكه در تئوري توسعه پايدار شهريبر امر آموزش و ارتقاي آگاهي شهرمندان به عنوان يك عامل مهم تاكيد بسزايي داشته كه مي تواند بهشرايط دستيابي به شهر پايدار كمك نمايد .ICT -بر افزايش فرصتهاي اقتصادي تاثير دارد.‏بر اساس نتايج مذكور مسيري كه اين دو متغير را به هم مربوط ميسازد مثبت و معنيدار است= 9 .22, γ = 0.43 )ميشود.‏t). بنابراين ICT بر افزايش فرصتهاي اقتصادي اثر مستقيم داشته و اين فرضيه پذيرفتهكستلز در بررسي جريان اطلاعات به تأثير آن بر ساختار طبقاتي شهرها و پيامدهاي مهم آن براي هدايتزندگي شهري پرداخته است.‏ او معتقد است هر چه زمان پيش مي رود بر تعداد شهرهاي اطلاعاتي افزودهمي شود و نيروي انساني و ساختار طبقاتي شهرها هم تحت الشعاع قرار مي گيرند و مشاغلي شكل مي گيردكه به طور فزاينده اي به اطلاعات وابسته هستند.‏ طبق گفته كستلز اين روند باعث افزايش تعداد كارشناسانو مديران اطلاعاتي شده كه جريان هاي اطلاعات داراي نقش محوري براي فعاليت هاي اقتصادي را كنترلو ايجاد مي كنند،‏ اطلاعاتي كه حقيقتاً‏ به تنها بخش اجتناب ناپذير هر سيستم تبديل مي شود.‏ بنابراين توسعهشبكه جهاني به افراد كمك مي كند تا وارد رقابت هاي نه تنها شهري بلكه بين المللي شوندو با ايجادفرصت هاي فراوان براي خود سود بيشتري را به دست بياورند ‏.همچنانكه تافلر نيز با تاكيد بر تاثير اقتصاديمي افزايد : مشاغل اقتصادي نوين مرتبط با تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي به بازار اقتصادي راه مييابند .همچنين با توانمند سازي اقشار مختلف جامعه به كاهش فقر نيز مي تواند كمك نمايد . بطوريكه" درچشم انداز توسعه پايدار فقرا به عنوان يكي از گروههاي هدف عمده در راستاي توانمندسازي و ارتقايسطح كيفي و كمي زندگي ، در نظر گرفته مي شوند.‏ فاصله بين فقير و غني در ميزان استفاده از اينتكنولوژي به صفر مي رسد چرا كه هزينه هايي كه استفاده از اين تكنولوژي مي تواند در بر داشته باشد‏،ناچيز يا در حد صفر است ‏"(ازكيا ‏،‏‎1387‎‏،ص ( 434 .ICT -بر دسترس پذيري شهري تاثير دارد.‏بر اساس نتايج نشان داده شده در فصل چهارم مسيري كه اين دو متغير را به هم مربوط ميسازد مثبت ومعنيدار است ) 0.50= γ t). = 10 ,26. بنابراين ICT بر دسترس پذيري شهري اثر مستقيم داشته و اينفرضيه پذيرفته ميشود.‏ چنانچه طيق نظر كستلز نيز با شكلگيري جامعه شبكه اي زمان و مكان از فرم سابقخود خارج مي شوندو افراد مي توانند با برخورداري از امكانات شهر اطلاعاتي و شبكه اي شدن جوامع در

بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه شهري : ................................................29فضاي جريان مجازي به دسترسي شايان و متفاوتي از دوره هاي قبلي دست يابند . ميچل نيز ضمن اشاره بهپاياني استبداد فاصله ها بر مقوله دسترس پذيري در شرايط برخاسته از تكنولوژي هاي جديد تأكيد ميورزد.‏ نخست او دسترس پذيري ديداري را مورد توجه قرار داده است چرا كه فناوري هاي جديدتر حتيوعده دسترسي ديداري بسيار نيرومندتري را با كمك اينترنت داده اند.‏ كه تبديل به ‏«عصب بينايي دربرگيرنده منطقه هاي زماني در گستره جهان به همراه چشم هاي الكترونيكي در انتهاي هر منطقه»‏ شده اند.‏ واين امر بيشتر به تفسير معناي فضا و مكان دلالت مي كند.‏ICT -بر تقويت ارتباطات اجتماعي شهروندان تاثير دارد.‏بر اساس نتايج مذكور مسيري كه اين دو متغير را به هم مربوط ميسازد مثبت و معنيدار است= 15 .12, γ = 0.69 )فرضيه پذيرفته ميشود.‏t). بنابراين ICT بر تقويت ارتباطات اجتماعي شهروندان اثر مستقيم داشته و اينميچل علاوه بر تأ كيد بر بي واسطه بودن ارتباطات و نتايج مثمر ثمر آن در شفافيت روابط انساني به فرهنگمجازي به عنوان فرهنگ غالب در عصر فناوري هاي نوين و تأثير آن بر شهرها مي پردازد و از طريقتأسيس اجتماع هاي مجازي،‏ در صدد باز كردن آرمان روسو درباره شفافيت اجتماعي است كه در آناشخاص بنا را بر آن مي گذارند كه ديگري مبهم و نافهميده نباشد و افراد دلسوز يكديگر باشند و حرف12هم را بفهمند . با غلبه بر ‏«استبداد فاصله»‏ فناوري هاي مجازي نوين به ما امكان مي دهند تا در هر كجا كهممكن باشد با ديگران ارتباط برقرار كنيم و از آن طريق انواع جديدي از اجتماع هاي الكترونيكي برپايهعلاقه و صميميت ‏(تا متتني بر جايگيري جغرافيايي ‏«تصادفي»)‏ را شكل دهيم.‏ زيرا در شبكه هاي مجازينوين،‏ مي توان چشم انداز مجاورت بيشتري با ديگران را ترسيم نمود و همپاي تعهد و ارتباطي صميمي وآرماني مقوله مشاركت اجتماعي را نيز محقق ساخت.‏ بنابراين،‏ با استمداد از فناوري هاي نوين،‏ بودن درفضايي ممكن مي شود كه درآن نوعي از معاشرت اجتماعي شكل مي گيرد كه در جهان واقعي با كمبودآن مواجه شده ايم.‏ با در نظر گرفتن فناوري نوين اطلاعاتي و ارتباطي و شرايط دستيابي به آن مي توان بهغلبه بر فاصله ها حساب نمود.‏ICT -بر تقويت مشاركت اجتماعي تاثير دارد.‏بر اساس نتايج مسيري كه اين دو متغير را به هم مربوط ميسازد مثبت و معنيدار است0.082 )ميشود.‏= γ t). = 3 ,46. بنابراين ICT بر تقويت مشاركت اجتماعي اثر مستقيم داشته و اين فرضيه پذيرفته

تنزيل - مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
الاختبار اللاإتلافي لخزانات الضغط وفق المواصفات الأمريكية ASME
pdf - نانو
الاختبار اللاإتلافي لخزانات الضغط وفق المواصفات الأمريكية ASME
اقتصاديّات النُظم البيولوجيّ اإليكولوجيّة والتنو ّع - TEEB
ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۷۲
العدد السادس: نوفمبر 2012
فهم االقتصاد - Wamda.com
مقرر الجراحة الصغرى كمال الكاتب . د.أ
عن لقاح انفلونزا الخنازير
استعراض عام عن البلد - Wamda.com
®ملاذا العيش مع أسطح بشعة من اإلسمنت؟ - PermaCrete
نمط الحياة الصحي.indd - مستشفى الملك فيصل التخصصي
م ا ا ا و - pancera tubi e filtri srl
Windows 7 Ultimate ًْایی
ﻧﻘﺎﻁ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻰ - نانو
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF) - دانشگاه علوم پزشکی مشهد