Views
3 years ago

متن کامل (PDF)

متن کامل (PDF)

30..................................................... پژوهش نامه علوم اجتماعي ، سال سوم،‏ شماره دوم،تابستان 1388طبق نظر تافلر در اين شرايط افراد مشاركت بيشتري در جامعه ي محلّي پيدا مي كنند.‏ كلبه ي الكترونيكمي تواند به اعاده ي حس تعلّق به جامعه ي محلّي كمك كند و حيات تازه اي به سازمان ها و انجمن هايانسان دوستانه و فرهنگي و...‏ بدهد.‏ICT -بر ارتقاي بهداشت زيست محيطي تاثير دارد.‏بر اساس نتايج نشان داده شده مسيري كه اين دو متغير را به هم مربوط ميسازد مثبت و معنيدار است0.31)= γ t). = 8 ,67. بنابراين ICT بر ارتقاي كيفي الگوي بهداشت زيست محيطي اثر مستقيمداشته و اين فرضيه پذيرفته ميشود.‏نظام كلبه ي الكترونيك از نظر تافلر نيز مي تواند انرژي لازم را ميان واحدهاي كوچك پخش كند و درنتيجه استفاده از مولّدهاي نوع ديگر را ممكن سازد.‏ بنابر اين باعث كاهش آلودگي مي شود.‏ ابتدا از طريقانتقال به منابع احياء پذير در مقياس كوچك انرژي،‏ نياز به سوخت ها بسيار آلوده كننده را منتفي مي سازد.‏دوم،‏ آلوده كننده هاي بسيار متراكمي كه محيط زيست و مناطق را آلوده مي كنند،‏ ميزان خيلي كمتريرها مي شود.‏ همچنانكه در پايداري شهري نيز تاكيد مي شود توجه به الگوهاي كيفي زيست محيطي دراستفاده از اينترنت به مراتب به جهت كاهش رفت و آمد هاي غير ضروري در نهايت كاهش انواع آلودگينيز به چشم مي خورد .ICT -بر امكان حضور زنان در عرصه جامعه تاثير دارد.‏بر اساس نتايج نشان داده شده مسيري كه اين دو متغير را به هم مربوط ميسازد مثبت و معنيدار است0.61 )= γ t). = 12 ,27. بنابراين ICT بر امكان حضور زنان در عرصه جامعه اثر مستقيم داشته و اينفرضيه پذيرفته ميشود.‏زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه از عوامل توسعه پايدار به حساب مي آيند . چنانچه زنان از آموزشلازم برخوردار باشند و بتوانند در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي حضور بهم رسانندمي توانند تاثيربسزايي در توسعه شهري داشته باشند چراكه از يك شهروند به حاشيه رانده شده يا غير فعال مي توانند ازطريق فناوري اطلاعات و ارتباطات به شهروندي توانمند تبديل شوند .ICT -براي نوجوانان مي تواند تاثير مفيدي داشته باشد.‏بر اساس نتايج نشان داده شده مسيري كه اين دو متغير را به هم مربوط ميسازد مثبت و معنيدار است0.37 )= γ ). t = 7 ,62. بنابراين ICT بر نوجوانان اثر مستقيم داشته و اين فرضيه پذيرفته ميشود.‏نوجوانان نيز در تئوري توسعه پايدار از اهميت زيادي برخوردار هستند و توجه بهبود وضعيت و آموزشمشاركت شهروندي به آنها از عوامل مهم توسعه به حساب مي آيند . ميچل بر جنبه اجتماعي فناوري هاينوين شهرها تأكيد دارد و معتقد است سرشت اجتماعي اجتماعات مجازي را به نوآوري و خلاقيت مسلح

بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه شهري : ................................................31مي كند.‏ همچنين آنها مي توانند از طريق برنامه هاي آموزشي و تفريحي اوقات فراغت خود را به درستيسامان بخشند .از ميان شاخصهاي برازندگي به گونه كلي RMSEA به عنوان يك شاخص مطلوب و CFI به عنوان بهترينشاخص در نظر گرفته ميشود ‏(هومن،‏ ‎1384‎‏،ص 43). مبتني بر آماره هاي به دست آمده مي توان مطرح نمودكه پژوهش حاضر از نيكويي برازش و از مدل برازش قابل قبولي برخوردار است .بنابر شاخص برازندگي تطبيقي (CFI) اگر اين شاخص بزرگتر از 1/0 باشد برابر با 1/0 و اگر كوچكتر ازصفر باشد برابر با صفر قرار داده ميشود.‏شاخصهاي برازندگي به گونه كلي در دامنه بين صفر و يك قرار داده ميشوند.‏ ضرايبي كه بالاتر از 0/90باشد قابل قبول در نظر گرفته ميشوند ‏(همان منبع،ص 43).در پژوهش حاضرمقدار محاسبه شده براي شاخص برازندگي تطبيقي (CFI) برابر با 0/97 ميباشد كهحكايت مطلوب بودن آن است.‏ همچنين شاخص صحت تناسب GFI) ‏)برابر با %82برازش قابل قبولي با واقعيت دارد .مي باشد كه اين مدلبنابراين مي توان مطرح نمود كه اگرچه ايران به طور كلي از لحاظ شبكه اي شدن با جوامع پيشرفته غربيهمچنان فاصله چشمگيري دارد اما آنچه بديهي است تمايل و گرايش شهروندان مطابق با جامعه آماري اينپژوهش به اين مقوله نوين مي باشد چراكهICT مي تواند همانند يك راه چاره و ميانبري براي حركتشهرها به سمت پويايي ‏،برابري و شهروند مداري در نظر گرفته شود آنچه كه پايداري و سوق به سمتتوسعه شهري محسوب مي شود . شهرهايي همچون اراك به عنوان يك شهر صنعتي و نوپايي در نظر گرفتهمي شوند كه فرايند مدرنيزاسيون را با عقلانيت طي ننموده اند و علي رغم قوت گرفتن بخش صنعت در اينشهر در حوزه اجتماعي-‏ فرهنگي به يك توسعه ناموزون گرفتار شده اند و فرصت هاي صنعتي آن نيز باتهديدهايي همچون آلودگي هاي شهري و نابساماني محيطي مواجه است . بديهي است تاثير و نقشICTدر پركردن خلا هاي توسعه شهري در چنيين شهرهايي مي تواند با توجه به نتايج مطالعات انجام شدهكارساز و مفيد باشد.‏ همچنانكه در پارادايم عصر اطلاعات كستلز نيز مطرح شد نقش اطلاعات در تمام ابعادو ساختارهاي جامعه پررنگمي باشد و اين امر نشان ازفراگير بودن اين مقوله دارد كه تمام حوزه هايزندگي اجتماعي بشر را لمس مي نمايد و منجر به ايجاد منطق شبكه سازي در سطح اجتماعي و فردي ميشود .بدين ترتيب ، با حضور اينترنت فضاي شهري وارد عرصه و منطق نويني مي گردد كه خود ناشي از ماهيتپيكربندي و بازپيكربندي اين پديده مي باشد كه مي تواند نه تنها شهرها را به يكديگر پيوند داده بلكه

تنزيل - مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
الاختبار اللاإتلافي لخزانات الضغط وفق المواصفات الأمريكية ASME
pdf - نانو
الاختبار اللاإتلافي لخزانات الضغط وفق المواصفات الأمريكية ASME
اقتصاديّات النُظم البيولوجيّ اإليكولوجيّة والتنو ّع - TEEB
ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۷۲
العدد السادس: نوفمبر 2012
فهم االقتصاد - Wamda.com
مقرر الجراحة الصغرى كمال الكاتب . د.أ
عن لقاح انفلونزا الخنازير
استعراض عام عن البلد - Wamda.com
®ملاذا العيش مع أسطح بشعة من اإلسمنت؟ - PermaCrete
نمط الحياة الصحي.indd - مستشفى الملك فيصل التخصصي
م ا ا ا و - pancera tubi e filtri srl
Windows 7 Ultimate ًْایی
ﻧﻘﺎﻁ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻰ - نانو
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF) - دانشگاه علوم پزشکی مشهد