Views
3 years ago

متن کامل (PDF)

متن کامل (PDF)

34..................................................... پژوهش نامه علوم اجتماعي ، سال سوم،‏ شماره دوم،تابستان 1388- ايجاد وب سايت ها و بلاگ هايي كه فعاليت هاي شهري و بومي را سامان مي بخشد و آن را تحت يك مجموعهمفيد به شهروندان معرفي مي نمايد . براي نمونه ايجاد مراكز الكترونيكي كه به معرفي محصولات شهري خود ميپردازد و خريد و فروش ، تبليغات و بازاريابي را عهده دار مي شود ‏.در امر تجارت الكترونيك تحت عنوان صفحههاي نيازمندي هاي الكترونيكي مي توان آنها را جاي داد . اگرچه بعض از شهرهاي بزرگ كشور اقدام به راه اندازيجنين سايتهايي كرده اند.‏ اما اين امر بايد به صورت فراگير و جامع ابتدا در تمام مراكز استانها و سپس بصورت محليدر شهرهاي كوچك نيز پي گيري شود تا يك شبكه شهري گسترده شكل بگيرد كه رقابت پذيري را در ارائه خدمات، تسهيلات و فعاليت هاي اقتصادي افزايش دهد.-13راه اندازي سايتهاي معطوف به شبكه اجتماعي در شهرها كه از اين طريق شهروندان بتوانند به تفكيك مناطقو حتي محله ها با يكديگر از طريق اتاق هاي گفتگو به تبادل نظر بنشينند و راه حل هاي پيشنهادي خود را در زمينهبهبود امور شهري و حركت آن به سمت و سوي توسعه به عنوان شهروندان مسئول با يكديگر در ميان بگذارند ومطالبات خويش را نيز به سمع و نظر دست اندركاران برسانند . اين امر نه تنها به شفافيت و گستردگي ارتباطات بلكهبه تحمل آراء مختلف و تقويت روحيه مدارا اجتماعي مي انجامد . همچنين موجبات افزايش مشاركت اجتماعي وانسجام شهروندان نيز فراهم مي گردد.‏پي نوشت هامنابع1-Information communication Technology2-Urban development3-Information city4-city of bits5-Tyranny of distance6-Anti spatial7-The third wave8-E- culture Nuclear family9-Social memory10-Info-sphere11-SEM12-Tyranny of distance13-Social network- آرون،‏ ريمون(‏‎1364‎‏).‏ مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي.‏ ترجمه باقر پرهام.‏ تهران:‏ انتشارات انقلاب اسلامي،‏- احمدي،‏ بابك(‏‎1371‎‏).‏ مدرنيته و انديشه انتقادي.‏ تهران:‏ نشر مركز،‏- ازكيا،‏ مصطفي و علي ايماني(‏‎1387‎‏).‏ توسعه پايدار روستايي.‏ تهران:‏ انتشارات اطلاعات،‏- ازكيا،‏ مصطفي و غلامرضا غفاري(‏‎1384‎‏).‏ جامعه شناسي توسعه.‏ تهران:‏ انتشارات كيهان،‏- اسماعيلي ، محسن(‏‎1383‎‏).‏ جايگاه ارتباطات در قانون و برنامه چهارم توسعه . رسانه ، شماره . 58- افروغ،‏ عماد(‏‎1379‎‏).‏ چشم انداز نظري به تحليل طبقاتي و توسعه.‏تهران:‏ موسسه فرهنگ و دانش،‏- ايران نژاد پاريزي ‏،مهدي(‏‎1385‎‏).‏ روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي . تهران : نشر مديران ،- ايماني،‏ علي(‏‎1385‎‏).‏نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران .ن"‏ قش تكنولوژيهاي ارتباطي و اطلاعاتي در توسعه پايدار روستايي ‏(مطالعه تجربي:‏ روستاي قرن آباد)".‏ پايان- باستيه،‏ ژان و برناردزر(‏‎1377‎‏).‏ شهر.‏ ترجمه علي اشرفي.‏ تهران:‏ انتشارات دانشگاه هنر،‏- ببي ، ارل(‏‎1381‎‏).‏ روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي . ترجمه رضا فاضل . تهران : انتشارات سمت ،- بحريني،‏ حسين(‏‎1378‎‏).‏ تجدد،‏ فراتجددو پس از آن در شهرسازي.‏ تهران:‏ انتشارات دانشگاه تهران،‏

-بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه شهري : ................................................35‏-بيرو،آلن(‏‎1366‎‏).‏ فرهنگ علوم اجتماعي ‏.ترجمه باقر ساروخاني . تهران : انتشارات كيهان،‏‏-پاتر،‏ رابرت و سلي لويد ايونز(‏‎1384‎‏).‏ شهر در جهان در حال توسعه.‏ ترجمه ايراندوست و همكاران.‏ تهران:‏ انتشارات سازمانشهرداريها و دهياريهاي كشور،‏- پاپلي يزدي،‏ محمد حسين(‏‎1382‎‏).‏ نظريه هاي شهر و پيرامون.‏ تهران:‏ انتشارات سمت،‏- پاسكوال،‏ پاتريشيا(‏‎1385‎‏).‏ دولت الكترونيك.‏ ترجمه رويا مراديان مينا.‏ ماهنامه فناوري اطلاعات.‏- تافلر،‏ آلوين(‏‎1366‎‏).‏ موج سوم.‏ ترجمه شهيندخت خوارزمي.‏ تهران : نشر نو،‏- ترزمي نژاد،‏ وحيده(‏‎1385‎‏)."‏ ارتبا طات سازماني در جامعه اطلاعاتي:‏ اثر بخشي تكنولوژي نوين ار تبا طات و اطلاعات دركارآيي ارتبا طات سازماني ‏(در سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران)".‏ رساله دكتري ارتباطات اجتماعي در دانشگاهآزاد واحد علوم و تحقيقات .- توسلي،‏ غلامعباس(‏‎1383‎‏).‏ بورديو.‏ نامه علوم اجتماعي.‏ شماره 23._________ (1374). جامعه شناسي شهري.‏ تهران:‏ انتشارات دانشگاه پيام نور،‏- تيموري،‏ سولماز(‏‎1383‎‏).‏ بررسي تطبيقي روند توسعه پايدار شهري در تهران و پاريس.‏ دانشكده محيط زيست –دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.‏- جاجرمي،‏ كاظم(‏‎1377‎‏).‏ نسل جوان:‏ ويژگيهاي ساختاري نسل نو.‏ تهران:‏ بنياد مطالعات آسيايي،‏- جلالي،‏ علي اكبر(‏‎1384‎‏).‏ شهر الكترونيك.‏ تهران : دانشگاه علم و صنعت ايران،‏جيمز اسلوين(‏‎1380‎‏).‏ اينترنت و جامعه.‏ تهران:‏ كتابدار،‏- دواس ‏،جي.‏ يا(1376). پيمايش در تحقيقات اجتماعي . ترجمه هوشنگ نايبي.‏ تهران : نشر ني ،‏-دلاور ‏،علي(‏‎1381‎‏).‏ روش هاي تحقيق و آمار در روانشناسي و علوم انساني . تهران:انتشارات دانشگاه پيام نور ،- رابينز ‏،كوين و وبستر(‏‎1384‎‏).‏ عصر فرهنگ فناورانه:‏ از جامعه اطلاعاتي تا زندگي مجازي.‏ ترجمه مهديداوودي.تهران:‏ نشر توسعه،‏- رحيمي مقدم،‏ جواد(‏‎1385‎‏).‏توسعه پايدار شهري ‏(نمونه موردي شهر ايلام)..‏ دانشگاه علوم و تحقيقات تهران.‏- رضايي،‏ محمود(‏‎1385‎‏).‏ نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در طراحي شهري با توجه به مفاهيم نوين شهرسازي‏(مطالعه موردي شهر تهران)..‏ دانشگاه علوم و تحقيقات تهران.‏- زرگر،‏ عليرضا(‏‎1385‎‏).‏ امنيت و تهديد در جامعه اطلاعاتي.‏ ناشر قديم.‏- ساروخاني،‏ باقر(‏‎1380‎‏).‏ در آمدي بر دايرة المعارف علوم اجتماعي.‏ تهران:‏ كيهان،‏- ساروخاني ‏،باقر(‏‎1377‎‏).‏ روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي . تهران:‏ انتشارات پژوهشگاه علوم انساني،‏________(1377). جامعه شناسي ارتباطات ‏.تهران : انتشارات اطلاعات،‏- ساوج،‏ مايك وآلن وارد(‏‎1385‎‏).‏ جامعه شناسي شهري.‏ ترجمه ابوالقاسم پوررضا تهران:‏ انتشارات سمت،‏- سرايي ، حسن(‏‎1375‎‏).‏مقدمه اي بر نمونه گيري در تحقيق . تهران : انتشارات سمت ،- سلدوزي،محمدحسين(‏‎1381‎‏).‏ ‏"توسعه پايدار شهري.‏ مطالعه موردي شهرستان اروميه".‏ رساله دكتري جغرافياي انساني – گرايشبرنامه ريزي شهري،‏ دانشگاه علوم و تحقيقات تهران.‏- شالين،‏ كلود(‏‎1372‎‏).‏ ديناميك شهري يا پويايي شهري.‏ ترجمه اصغر نظريان.‏ مشهد:معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي،‏- شيخي،‏ محمدتقي(‏‎1384‎‏).‏ جامعه شناسي شهري.‏ تهران:‏ شركت سهامي انتشار،‏_________(1380). فاصله نسل ها-‏ دوري از وفاق اجتماعي.‏ مجموعه مقالات جامعه و فرهنگ،‏ جلد سوم.‏

تنزيل - مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
الاختبار اللاإتلافي لخزانات الضغط وفق المواصفات الأمريكية ASME
pdf - نانو
الاختبار اللاإتلافي لخزانات الضغط وفق المواصفات الأمريكية ASME
اقتصاديّات النُظم البيولوجيّ اإليكولوجيّة والتنو ّع - TEEB
ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۷۲
العدد السادس: نوفمبر 2012
فهم االقتصاد - Wamda.com
مقرر الجراحة الصغرى كمال الكاتب . د.أ
عن لقاح انفلونزا الخنازير
استعراض عام عن البلد - Wamda.com
®ملاذا العيش مع أسطح بشعة من اإلسمنت؟ - PermaCrete
نمط الحياة الصحي.indd - مستشفى الملك فيصل التخصصي
م ا ا ا و - pancera tubi e filtri srl
Windows 7 Ultimate ًْایی
ﻧﻘﺎﻁ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻰ - نانو
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF) - دانشگاه علوم پزشکی مشهد