Views
3 years ago

متن کامل (PDF)

متن کامل (PDF)

-بررسي تاثير

-بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه شهري : ................................................11تأثير بر روبناهاي فرهنگي و سياسي:‏زمان بي زمان و مكان بي مكانفضاهاي جريان ها3همچنين كستلز با طرح شهر اطلاعاتي به بررسي جريان اطلاعات،‏ ساختار طبقاتي و فرهنگ شهر اطلاعاتي درنظام شهرهاي نوين مي پردازد.‏ وي بر اين باور است كه هماهنگي تجديد ساختار سرمايه داري و نوآوري تكنولوژيكعامل عمده تحول جامعه و بنابراين شهر و حومه هاي آن است.‏ همچنين كستلز ‏«انقلاب اطلاعاتي تكنولوژيكي»‏ را بهعنوان ستون فقرات ‏(اگر نه قطعي)‏ ساير تحولات ساختاري مي داند و به اين ترتيب به ترسيم ‏«جامعه اطلاعاتي»‏ ميپردازد كه به عنوان قالب نهادهاي اجتماعي جايگزين يك جامعه صنعتي مي شود.‏بنابراين ايجاد شبكه هاي اطلاعاتي باعث تمركززدايي از بسياري از جنبه هاي سازماندهي اجتماعي و اقتصاديهمراه با تمركز در تصميم گيري مي شود.‏ تأكيد فزاينده بر مديريت جريان هاي اطلاعات بدين معناست كه گروهيمتمركز در فرماندهي مي توانند در حقيقيت منافع سازمان يافته و پراكنده و غيرمتمركز را در نقاط دور از يكديگركنترل و هماهنگ نمايند.‏توسعه شبكه هاي تكنولوژي اطلاعاتي در سراسر جهان،‏ اهميت جريان هاي اطلاعاتي را براي سازماندهياجتماعي و اقتصادي افزايش و در عين حال اهميت نقاط خاص جغرافيايي راكاهش مي دهد.‏ در نتيجه در ‏"اقتصاداطلاعاتي"‏ نگراني عمده سازمان ها مديريت و چگونگي پاسخ گويي به جريان هاي اطلاعات است(وبستر،‏ 1382 ‏،صص.(409-421كستلز در بررسي جريان اطلاعات به تأثير آن بر ساختار طبقاتي شهرها و پيامدهاي مهم آن براي هدايت زندگيشهري پرداخته است.‏ او معتقد است هر چه زمان پيش مي رود بر تعداد شهرهاي اطلاعاتي افزوده مي شود و نيرويانساني و ساختار طبقاتي شهرها هم تحت الشعاع قرار مي گيرند و مشاغلي شكل مي گيرد كه به طور فزاينده اي بهاطلاعات وابسته هستند.‏ طبق گفته كستلز اين روند باعث افزايش تعداد كارشناسان و مديران اطلاعاتي شده كه جريانهاي اطلاعات داراي نقش محوري براي فعاليت هاي اقتصادي را كنترل و ايجاد مي كنند،‏ اطلاعاتي كه حقيقتاً‏ به تنهابخش اجتناب ناپذير هر سيستم تبديل مي شود(همان،‏ 423).ميچلويليام ميچل از انديشمنداني است كه با علاقه اي وافر حضور ICIدر شهرها را دنبال مي كند و نتيجه4آن كتابي تحت عنوان شهر بيت ها مي باشد.‏ او با پرداختن به عناصر فناوري مدرن و عواقب آن در زندگي5شهري تأكيدي مضاعف بر مفهوم فاصله و فضا دارد و بر اين باور است كه با غلبه بر ‏«استبداد فاصله»‏فناوري هاي مجازي نوين به ما امكان مي دهند تا در هر كجا كه ممكن باشد با ديگران ارتباط برقرار كنيمو از آن طريق انواع جديدي از اجتماع هاي الكترونيكي برپايه علاقه و صميميت ‏(تا متتني بر جايگيريجغرافيايي ‏«تصادفي»)‏ را شكل دهيم.‏ زيرا در شبكه هاي مجازي نوين،‏ مي توان چشم انداز مجاورتبيشتري با ديگران را ترسيم نمود و همپاي تعهد و ارتباطي صميمي و آرماني مقوله مشاركت اجتماعي را نيز

تنزيل - مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
الاختبار اللاإتلافي لخزانات الضغط وفق المواصفات الأمريكية ASME
pdf - نانو
الاختبار اللاإتلافي لخزانات الضغط وفق المواصفات الأمريكية ASME
اقتصاديّات النُظم البيولوجيّ اإليكولوجيّة والتنو ّع - TEEB
ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۷۲
العدد السادس: نوفمبر 2012
فهم االقتصاد - Wamda.com
مقرر الجراحة الصغرى كمال الكاتب . د.أ
عن لقاح انفلونزا الخنازير
استعراض عام عن البلد - Wamda.com
®ملاذا العيش مع أسطح بشعة من اإلسمنت؟ - PermaCrete
نمط الحياة الصحي.indd - مستشفى الملك فيصل التخصصي
م ا ا ا و - pancera tubi e filtri srl
Windows 7 Ultimate ًْایی
ﻧﻘﺎﻁ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻰ - نانو
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF) - دانشگاه علوم پزشکی مشهد