Views
3 years ago

متن کامل (PDF)

متن کامل (PDF)

تافلر14..................................................... پژوهش نامه علوم اجتماعي ، سال سوم،‏ شماره دوم،تابستان 1388بخش انجام ميدهند.‏ در تأسيس اين نظم نوين«مكان هاي برنامه پذير»‏ به نظر مي رسد كه گويي تصميمگيري هاي حياتي تبديل به تصميم هاي فني و سازماني مي شود ‏(همان،ص‎357‎‏).‏و در نهايت شهري به تصوير در مي آيد كه نوع جديدي از شهر نشيني را مجسم مي كند و با محيطيسايبرنتيكي و فرهنگي مجازي از فشارها و اجبارهاي فضاي مادي رها مي شود و ‏«حضور از راه دور»‏ ‏،«بيواسطه»‏ ، ‏«شفافيت اجتماعي»،‏ ‏«نو آوري»‏ و ‏«غلبه بر فاصله ها»‏ را در شهرها محقق مي سازد.‏طبق ديدگاه تافلر،‏ انقلاب تكنولوژيكي به طور بي وقفه يا نوع ديگر تدوام نيافته است.‏ اين انقلاب كهكمي پس از جنگ جهاني دوم آغاز شد به ناگهان سرعت گرفت و خصلت بنيادي آن دگرگون شد.‏فناوري هاي كليدي از دو قرن پيش و يك قرن پس از 1850 تقويت كننده نيروي عضلاني بود.‏ از آن پسمي توان گفت اين فناوري ها تقويت كننده نيروي ذهن است.‏ اين تدوام و پيوستگي نيست بلكه گسستگيانقلابي است(رابينز و وبستر،‏‎1385‎ ‏،ص‎330‎‏).‏تافلر در كتاب شوك آينده و موج سوم بر فشردگي مدت تحولات تكنولوژيكي معاصر تأكيد ميورزد و بر متفاوت بودن آينده از گذشته اصرار مي ورزد و بر ‏"قدرت فكر"‏ و برتري اطلاعات در دوره ينوين توجه مي كند.‏7" لازم به يادآوري است كه تافلر در كتاب موج سوم (1980) بهترين آينده نگري و تمثيل را درباره ياطلاعاتي شدن جوامع و ظهور شرايط اجتماعي نوين ارائه مي دهد"‏ (2001، .(Duffبه طور كلي موج سوم بر اين مفهوم بنا شده است كه تاريخ بشر دو انقلاب را پشت سر گذاشته.‏ انقلابكشاورزي و انقلاب صنعتي و در دوره ي حاضر در آستانه ي سومين تجربه ي خود يعني انقلابالكترونيكي مي باشد.‏ همانگونه كه انقلاب صنعتي باعث ويراني ساختارهاي نظام كشاورزي شد،‏ اينانقلاب هم ساختارهاي نظام صنعتي را متلاشي كرده يا خواهد كرد و بحران جهان كنوني نيز ناشي از اينانتقال پر تنش مي باشد.‏ موج سوم بينش ما را نسبت به خودمان و جهان اطرافمان دگرگون خواهد ساخت.‏8تافلر از مباحثي همچون اقتصاد دوراني،‏ شخصيت آينده،‏ فرهنگ الكترونيك ، خانواده ي هسته اي و شكلگيري خانواده ي گسترده ي عصر الكترونيك،‏ غير توده اي كردن رسانه ها،‏ اضمحلال حكومت ملّي وايجاد و گسترش دموكراسي سخن مي گويد.‏ در ادامه به موضوعاتي كه ارتباط و نزديكي بيشتري با مبحثحاضر دارند پرداخته مي شود.‏9تقويت قدرت مغزي و حافظه اجتماعي :10دگرگون ساختن عمقي سپهر اطلاعاتي باعث مي شود كه مغزهايمان نيز دچار تحول و دگرگونيشوند.‏ يعني شيوه هاي انديشه و تفكّر درباره ي مسائل،‏ شيوه ي تركيب اطلاعات و شيوه ي پيش بيني نتايج

بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه شهري : ................................................15اعمالمان هم متحول خواهد شد و بدين ترتيب نقش سواد در زندگي مان تغيير خواهد كرد.‏ با آشنايي بامحيط هوشمند و كاربرد كامپيوتر در زندگي شخصي و شغلي،‏ حتّي كودكان نيز به دنياي جديد اجازه يورود خواهند داشت و بسياري از افراد كه احساس ناتواني مي كردند،‏ مي توانند خود را در شرايط نوينمحك بزنند.‏كامپيوتر به علّت توانايي به خاطر سپردن و به هم مرتبط كردن تعداد بي شماري از عوامل علّي به طورهمزمان مي تواند به ما در مقابله با چنين مسائلي در سطح عميق تر از معمول كمك نمايد.‏ مي تواند انبوهگسترده اي از داده ها را براي يافتن الگوهاي نهايي بررسي كند و در جمع آوردن ‏"علائم راداري"‏ به داخليك كل بزرگتر و معني دارتر به ما ياري دهند.‏ اگر به كامپيوتر مجموعه اي فرضيات يا يك الگو دادهشود،‏ مي تواند پي آمد تصميمات گوناگون را پيگيري كند و اين كار را به مراتب سيستماتيك تر و كاملتر از يك فرد معمولي انجام دهد(تافلر،‏‎1366‎‏،صص‎239-242‎ ).آنچه بديهي مي نمايد تأثير غير توده كردن رسانه ها و پيدايش همزمان كامپيوترها بر زندگي افراد بشراست تا جايي كه مي توان گفت بر حافظه ي اجتماعي انسان نيز تأثيرگذار بوده اند.‏ حافظه به دو دستهتقسيم مي شود:‏ حافظه صرفاً‏ شخصي يا خصوصي كه با مرگ افراد از بين مي رود و جنبه اي غير مشتركدارند،‏ ولي حافظه ي اجتماعي بر خلاف نوع اول،‏ جاودانه به زندگي ادامه مي دهد.‏توانايي حيرت انگيز بشر در بايگاني و فراخواندن حافظه هاي مشترك،‏ راز موفقيت تكاملي نوع بشراست.‏ در نتيجه هر چيز كه بتواند تغييرات عمده اي در شيوه ي ساختن،‏ انباشت يا استفاده از حافظه ياجتماعي مان ايجاد كند،‏ آينده ي بشر را دگرگون ساخته است.‏ بنابر اين،‏ امروزه سپهر اطلاعاتي منجر بهتقويت حافظه ي اجتماعي گرديده است.‏ انبوه زدايي عميق رسانه ها،‏ ابداع رسانه هاي جديد،‏ تهيه ي نقشهي بسيار دقيق كره ي زمين به كمك عكسبرداري با ماهواره ها و كامپيوتري شدن بايگاني شركت ها واستفاده از تكنولوژي هاي نوين در امور پزشكي و درماني،‏ بدين معناست كه فعاليت هاي تمدن بشري بهطور كامل ضبط و نگهداري مي شوند.‏ حافظه ي اجتماعي در موج سوم هم از لحاظ كمي تقويت مي شودو هم از لحاظ كيفي،‏ متحرّك و فعال و پويا مي باشد و دچار فرسودگي و درهم ريختگي نميشود.‏به هر حال سپهراطلاعاتي ابزارهايي را فراهم آورده كه به انسان ها در برقراري ارتباط كمك مي نمايد،‏به طوريكه در محيط الكترونيك امكان ارتباط ماشين با ماشين و تعامل انسان با محيط هوشمند برقرار شدهاست و اطلاعات را به عنوان ضروري ترين و محوري ترين عنصر اداري و سازماني در دنياي جديد بدلنموده است(همان،صص‎244-260‎‏).‏بنابر اين مي توان مبتني بر ديدگاه تافلر اذعان نمود كه نظام و بنياد انرژي و زندگي مبتني بر آن به سپهرفنّي نوين،‏ تغيير موضوعيت داده است.‏ اين تغيير و تحول در حالي در جريان است كه رسانه هاي همگاني

تنزيل - مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
الاختبار اللاإتلافي لخزانات الضغط وفق المواصفات الأمريكية ASME
pdf - نانو
الاختبار اللاإتلافي لخزانات الضغط وفق المواصفات الأمريكية ASME
اقتصاديّات النُظم البيولوجيّ اإليكولوجيّة والتنو ّع - TEEB
ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۷۲
العدد السادس: نوفمبر 2012
فهم االقتصاد - Wamda.com
مقرر الجراحة الصغرى كمال الكاتب . د.أ
عن لقاح انفلونزا الخنازير
استعراض عام عن البلد - Wamda.com
®ملاذا العيش مع أسطح بشعة من اإلسمنت؟ - PermaCrete
نمط الحياة الصحي.indd - مستشفى الملك فيصل التخصصي
م ا ا ا و - pancera tubi e filtri srl
Windows 7 Ultimate ًْایی
ﻧﻘﺎﻁ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻰ - نانو
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF)
متن کامل (PDF) - دانشگاه علوم پزشکی مشهد