Таламус

plcnet.org
  • No tags were found...

Таламус

Междинен мозък. Diencephalon


Обща характеристикаРазположение• дълбоко между хемисферите• само 2% от главния мозък• релеен център между периферия, мозъчнакора и базални ганглииФункции– соматосетивна– соматомоторна– висцерална– емоционална


DiencephalonДорзална (горна) повърхност


DiencephalonВентрална повърхност


DiencephalonМедиална повърхност


Развитие


ПодялбаОтделиThalamus (thalamus dorsalis)EpithalamusMetathalamusHypothalamusSubthalamus (thalamus ventralis)


ТаламусДвустранно с големина на малко яйце.Най-масивната част на междинния мозък.Сиво вещество под формата на ядра (50-60).Импулси от всички сетивни системи (без обонятелната).Информация от малък мозък.Изпраща влакна към крайномозъчна кораИнтегрира сетивните и моторни системи.


Таламус - границиПредна: foramen interventriculareЗадна: commissura posteriorДорзална: пода на ventriculus lateralis


Таламус - границиДорзална: пода на ventriculus lateralisЛатерална: capsula interna


Таламус - границиМедиална: ventriculus tertiusВентрална: sulcus hypothalamicus


Външна морфология Tuberculum anterius Pulvinar thalami Lamina affixa– Stria terminalis Tenia thalami Stratum zonale Adhesio interthalamica


Класификация на таламичните ядраАнатомичнаразделят се от lamina medullaris interna (Y - форма) на:• предна група• медиална група• вентролатерална групаФункционална• превключващи ядра• асоциативни ядра• интегративни ядра• неспецифични


Таламични ядраNucl. anteriorNucl. medialisNucl. intralaminaresNuclei dorsales:– Nucl. lateralis doralis– Nucl. lateralis posterior– PulvinarNuclei ventrales:– Nucl. ventralis anterior– Nucl. ventralis lateralis– Nucl. ventralis posteriorNucl. lateralisNucl. medialisCorpus geniculatum lateraleCorpus geniculatum mediale


Таламични ядраСетивни превключващи ядраNucl. ventralis posteriorCorpus geniculatum lateraleCorpus geniculatum medialeСетивни асоциативни ядраNucl. lateralis dorsalisNucl. lateralis posteriorPulvinar


Таламични ядраМоторни асоциативни ядраNucl. ventralis anteriorNucl. ventralis lateralisИнтегративни ядраNucl. anteriorNucl. medialisНеспецифични ядраNucl. intralaminaresNucl. mediani


Сетивни превключващи ядраNucl. ventralis posterior – общо соматосетивни сигнали1. Nucl. ventralis posterolateralis - сигнали от гръбначния мозък(тялото) по lemniscus spinalis и lemniscus medialis.2. Nucl. ventralis posteromedialis - сигнали от мозъчния ствол(глава) по lemniscus trigeminalisCorpus geniculatum lateraleПолучава зрителни сигнали по tractus opticusИзпраща влакна (radiatio optica) до тилния дялCorpus geniculatum medialeПолучава слухови сигнали по brachium colliculi caudalisИзпраща влакна (radiatio acustica) до слепоочния дял


Сетивни асоциативни ядраNucleus lateralis dorsalisNucleus lateralis posteriorПолучават зрителни, слухови и соматосетивнивлакна.Асоциират и изпращат сигналите доасоциативната (париетална) кора.Nucleus pulvinarВлакна от corp. geniculatum laterale(зрителни), mediale (слухови) и nucl. ventralisposterior (соматосетивни).Асоциира и изпраща сигналите доасоциативната кора.


Моторни (проприоцептивни) асоциативниядраNucleus ventralis anteriorПолучава влакна от substantia nigra иglobus pallidusИзпраща влакна до челния дял(премоторна кора)Nucleus ventralis lateralisПолучава влакна от nucleus ruber иcerebellumИзпраща влакна до челния дял(моторна кора)


Интегративни ядраNucleus medialisИмпулси от всички таламични ядраИмпулси от неспецифични ядра и хипоталамусВлакна към челния дял и area septalisЛимбични и интегративни функции на мозъка –афекти, емоцииNucleus anteriorВлакна от сorpus mamillareВлакна към gyrus cinguliNucleus reticularis thalamiАферентни влакна – от таламусаи мозъчната кораЕферентни – до ядрата на таламус


Неспецифични ядраМодулират активността на други таламични ядра.Роля в основни функции на мозъка – съзнателност,будност, сънливост, памет.Nuclei intralaminares - в lamina medullaris interna връзки със сетивни ядра, базални ганглии, м. мозък, еферентни – към таламични ядра и кора.Nuclei mediani до стената на третото стомахче Връзки: Рострално с NA и подкорови ядра Вентрално с hypothalamus


Резюме на таламичните връзкиI. Сетивни импулсиобща сетивностспецифична сетивност- вкус, равновесие, слух, зрениеII.Двигателни импулсималък мозък, базални ядраIII. Ретикуларна формацияIV. Лимбична системаnucleus mammillarisхипокампална формация


Сетивни влакна(1) Обща сетивност1. Lemniscus Medialis2. Tractus Spinothalamicus3. Lemniscus Trigeminalis


Сетивни влакна(2) Вкусова сетивностnVPM ------- сетивна кора(3) Равновесна сетивностnVPL --------- сетивна кора(4) Слухова сетивностCGM --------- слухова кора(5) ЗрениеCGL --------- зрителна кораP ---------- зрителна кора


Двигателни влакна(1) Малък мозък(2) Базални ядра1. pars interna на globus pallidus2. pars reticularis на substantianigra


Radiationes thalamicae1. Corona radiata2. Pedunculus thalamicusanterior3. Pedunculus thalamicussuperior4. Pedunculus thalamicusposterior5. Nucl. thalamicusanterior6. Nucl. thalamicusmedialis7. Stria medullaris thalami8. Commissura anterior9. Tuber cinereum10. Chiasma opticum


Функции1. Обработва цялата сетивна информация (безобонятелната) преди препращането й към кората2. Регулира изпълнението на основните двигателнипрограми3. Контролира нивото на коровата възбудимост4. Повлиява мотивационните и емоционални реакции


Таламични синдромиЗаднолатерални таламични синдромисетивни нарушенияТаламичен (Dejerine-Roussy) синдром- nVP ядро - болкаМедиални таламични синдроминарушения в психиката, емоциитеталамична небрежност, таламична амнезияПреднолатерални таламични синдромидвигателни нарушениятремор, атетоза, атаксия, нарушена координация


Епиталамус Stria medullaris thalami Trigonum habenulae Commissura habenularum Commissura posterior Corpus pineale


Епиталамус1. Trigonum habenulaeСъдържа малки ядра nuclei habenulae, разположени надcommissura posterior. Притежава три връзки:– Stria medullaris thalami - аферентни влакна към nucleihabenulae главно от area septalis, hypothalamus, striaterminalis.– Commissura habenularum – между двата trigonum habenulae– Fasciculus retroflexus (tractus habenulo-interpeduncularis ) –еферентни влакна към nucl. interpeduncularis, РФ, substantiagrisea centralis.


2. Функции на nuclei habenulaeНеясни. Предполага се, че медиират обонятелнистимули и хранително поведение. Свързватобонятеления мозък, хипоталамуса и лимбичнатасистема с мозъчния ствол.3. Corpus pinealeПроизвежда мелатонин и серотонин. Контролирациркадните ритми, репродуктивните цикли исъзряването (пубертет).Мелатонинът подтиска ендокринните жлези. Приувреждане на епифизата – pubertas praecox.


МетаталамусI. Corpus geniculatum medialeII. Corpus geniculatum lateraleКаудално изместена част на таламуса,под pulvinar thalami


Corpus geniculatum laterale Зрително релейно ядро(подкоров център) Получава влакна от ретинатачрез tractus opticus. Изпраща влакна допървичната зрителна кора(поле 17, sulcus calcarinus)чрез radiatio optica.


СтруктураCorpus geniculatum lateraleЯсно изразена слоеста структура. Наподобява руло сшест клетъчни слоя и бяло вещество (пълнеж) междутях.Два клетъчни типа. Магноцелуларни (големи) в слоеве1 и 2 (в дълбочина) и парвоцелуларни (малки) в слоеве3, 4, 5 и 6.Между слоевете има много малки клетки:интраламинарни или кониоцелуларни (K). Те сафункционално и неврохимично различни от М и РклеткитеМ, Р и К клетките отговарят на едноименни клетъчнитипове в ганглийния слой на ретината.


Клетъчен съставМагноцелуларни клетки - големи клетки, обработватбързо без детайли информацията. Определят къде едаден обект. Разполагат се в слоеве 1 и 2 на СGL,разположени вентрално в съседство с постъпващитевлакна на tractus opticus.Парвоцелуларни клетки - малки, обработватпродължително с детайли информацията; съобщаваткакво се вижда. Например носят информация за цвят.Намират се в слоеве 3, 4, 5 и 6.Кониоцелуларни клетки - малки клетки между слоевете.Част от системата, която определя какво се вижда;основната им роля е да определят цвета.


Ипсилатерални и контралатерални слоевеОкото от същата страна (ипсилатералното око)изпраща информация до 2, 3 и 5 слой, докатосрещуположното око (контралатералното око) до 1,4 и 6 слой.


Еферентни връзки Влакната от CGL преминават през parsretrolentiformis на capsula interna. Аксоните на невроните достигат първичнатазрителна кора. Аксоните от слой 6 назрителната кора изпращатобратна информациядо CGL.


Corpus geniculatum medialeСлухово релейно ядро (подкоров център)Получава слухови импулси по brachium colliculiinferiorisИзпраща влакната си до първичната слухова корачрез radiatio acusticaСъдържа три ядра– дорзално,– медиално и– вентрално


Nucleus dorsalisАференцииColliculus caudalisСлухова кораТаламични ядраЕференцииСлухова кораКлетъчен съставМалки неврони и два вида интерневрони. Липсвачестотна специфичност на слоевете.


АференцииNucleus ventralisColliculus inferiorNucleus reticularis thalami (ипсилатерално)Слухова кораЕференцииСлухова кораКлетъчен съставТаламокортикални релейни клетки


АференцииNucleus medialisColliculus caudalis (ипсилатерално)Nucleus lemnisci lateralis (двустранно)Colliculus rostralisСлухова кораСоматосетивни и вестибуларни влакнаЕференцииСлухова кора (ипсилатерално)– Първична– ВторичнаКлетъчен съставГолеми с разклонени дендрити. Разпознаване на интензитет ипродължителност на звука.

More magazines by this user
Similar magazines