13.07.2015 Views

De Aquaberg RVS renovatieput

De Aquaberg RVS renovatieput

De Aquaberg RVS renovatieput

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Oude situatieOptiesRenovatieput<strong>De</strong> <strong>RVS</strong> <strong>renovatieput</strong> diealtijd en overal past!Bij renovatiewerkzaamheden wordt vaak over debestaande badkamervloer een nieuwe tegelvloeraangelegd. Probleem daarbij is dat de vloerput te laagkomt te zitten. Een installateur zal een nieuwe vloerputmoeten plaatsen om dit probleem op te lossen.Door het hak- en breekwerk echter, kunnen ongewildlekkages ontstaan. Met de <strong>renovatieput</strong> van <strong>Aquaberg</strong>zijn al deze problemen verleden tijd.Voorkom hak- en breekwerk en bespaar aanzienlijk<strong>De</strong> <strong>renovatieput</strong> wordt eenvoudig over de bestaandevloerput heen geplaatst, zodat een aanzienlijkebesparing kan worden bereikt.Eenvoudig te plaatsen<strong>De</strong> <strong>Aquaberg</strong> <strong>renovatieput</strong> is zo eenvoudig te plaatsendat iedere tegelzetter of ZZP-er de werkzaamhedenkan uitvoeren. <strong>De</strong> <strong>renovatieput</strong> is voorzien van een15 mm brede flens die voorzien is van openingen zodatde hechting met de tegellijm optimaal is. Wij adviserentussen tegelvloer en binnenzijde frame kit aan tebrengen. Het <strong>RVS</strong>-rooster is voorzien van sleufgatenwaardoor het water snel en probleemloos kan wordenafgevoerd.Aanbrengenframe <strong>renovatieput</strong>1Nieuwe tegelsplaatsen2Nieuwe situatie3Meer informatie?Voor meer informatie over de<strong>renovatieput</strong> kunt u terecht opwww.aquaberg.nlHier treft u ook al onze anderevloerputten aan.RP 20<strong>renovatieput</strong> (200x200 mm)• Inwendig 180x180 mm• Inbouwdiepte 9 mmArtikelnr: RP20RP 10<strong>renovatieput</strong> (100x100 mm)• Inwendig 90x90 mm• Inbouwdiepte 8 mmArtikelnr: RP10RP 15<strong>renovatieput</strong> (150x150 mm)• Inwendig 131x131 mm• Inbouwdiepte 10 mm of 7 mmInbouwdiepte 10 mmArtikelnr: RP15Inbouwdiepte 7 mmArtikelnr: RP15-7Voor iedererenovatieklusde juiste<strong>renovatieput</strong>Drie formaten, vierinbouwdieptes<strong>De</strong> <strong>Aquaberg</strong> <strong>renovatieput</strong> isleverbaar in drie formaten:RP 10 (100 x 100 mm)RP 15 (150 x 150 mm)RP 20 (200 x 200 mm)Alle formaten kunnenworden geleverd met degenoemde opties zoalsdraadbus, draadstift eneventueel met reukafsluiter.Wat betreft de inbouwdieptesgeldt dat deRP 10 voldoende heeft aan8 mm, de RP 15 kangeleverd worden in 10 mmof 7 mm inbouwdiepte ende RP 20 heeft een inbouwdieptevan 9 mm. Voor allesituaties is er dus eenpassende <strong>renovatieput</strong>!Specificaties• Uit één stuk diepgetrokken<strong>RVS</strong>-frame• <strong>RVS</strong> hoogglans roostermet sleufgaten• Kan zonder hakken enbreken worden geplaatstMet draadbusInclusief draadbus M5 aanhet rooster, dit geeft demogelijkheid om de ‘oude’of nieuwe reukafsluiter tebevestigen.Artikelnr: plaats /M5 achterhet gewenste artikelnummer.Met draadstiftInclusief draadstift M4 aanhet rooster, dit geeft demogelijkheid om de ‘oude’of nieuwe reukafsluiter tebevestigen.Artikelnr: plaats /ST4 achterhet gewenste artikelnummer.Met reukafsluiterOp aanvraag leverbaarw w w . a q u a b e r g . n l

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!