OPETUSMINISTERIÖ Dnro 2/290/2010 INVESTOINTIAVUSTUSTA ...

okm.fi

OPETUSMINISTERIÖ Dnro 2/290/2010 INVESTOINTIAVUSTUSTA ...

OPETUSMINISTERIÖ Dnro 2/290/20101.2.2010INVESTOINTIAVUSTUSTA KOSKEVAT LISÄEHDOTValtionavustuslain (688/2001) perusteella myönnetyt valtionavustukset.1. SoveltamisalaNämä ehdot täydentävät valtionavustuksen myöntämispäätöksessämainittuja ehtoja, kun ne on liitetty avustuksenmyöntämistä koskevaan päätökseen, ellei jonkinasian osalta laeissa tai asetuksissa toisin säädetä taivarsinaisessa avustuksen myöntämistä koskevassa päätöksessäole toisin päätetty taikka valtion talousarviostatai Euroopan yhteisöjen lainsäädännöstä tai sen nojallatehdyistä Euroopan unionin toimielimien päätöksistämuuta johdu.2. Avustuksen myöntämisen edellytykset ja sen käyttöaikaAvustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankittavaomaisuus tulee avustuksen saajan omistukseen.Erillisen rakennuksen tai laitoksen osalta edellytetäänlisäksi, että avustuksen saaja omistaa tai pitkäaikaisellavuokrasopimuksella (voimassa vähintään 15vuotta hankkeen valmistumisen jälkeen) hallitsee maapohjaa,jolla rakennus tai laitos sijaitsee.Valtionavustuslain 13 §:ssä tarkoitetun valtionavustuksenkohteena olevan kiinteän omaisuuden käyttöaikaon 15 vuotta ja irtaimen omaisuuden käyttöaika 10vuotta valtionavustuksen myöntämisestä.3. Hyväksyttävät menotAvustusta saadaan käyttää hankkeen toteuttamisestaaiheutuneisiin menoihin, jotka ovat syntyneet ennenavustuksen myöntämistä sekä menoihin, jotka ovatsyntyneet avustuksen myöntämisvuonna ja kahtenaseuraavana vuonna ellei avustuspäätöksessä toisinmäärät.Hyväksyttäviä menoja ovat hankkeen toteuttamisenkannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset menotvähennettynä hankkeeseen kohdistuvien korvausten,hyvitysten ja muiden hankintamenoja vähentävientulojen määrällä.Hyväksyttäviä menoja eivät ole poistot, varaukset eivätkämuut laskennalliset erät. Hyväksyttäviä menojaeivät myöskään ole lainoista aiheutuvat kustannukset,ellei avustuspäätöksessä toisin ole määrätty.4. Hankkeen muu julkinen tukiMikäli valtionavustuksen myöntämisen jälkeen käyilmi, että hankkeeseen on myönnetty valtiolta, kunnalta,seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöltä sellaistatukea, jonka hakemista tai myöntämistä ei ole mainittuvaltionavustushakemuksessa, opetusministeriö voipäättää, että tämä julkinen tuki joko osittain tai kokonaanvähennetään hankkeelle myönnetystä valtionavustuksesta.Investointiavustuksen määrä ei yhdessä muun julkisentuen kanssa saa ylittää hankkeesta aiheutuneita hyväksyttäviämenoja.5. Hankintojen suorittaminenRakennusavustuksen saajan tulee noudattaa hankkeentoteuttamisessa julkisesta hankinnoista annetun lain(348/2007) säännöksiä.6. Käyttötarkoituksen ja ehtojen muuttaminenOpetusministeriö voi avustuksen saajan hakemuksestaerityisestä syystä muuttaa avustuksen käyttötarkoitustaja ehtoja.Mikäli hankkeen laadussa, laajuudessa tai kustannuksissatapahtuu avustuksen myöntämisen jälkeenoleellisia muutoksia, opetusministeriö voi muuttaaavustuspäätöstä.Em. muutoksia koskeva hakemus on tehtävä siten,että päätös voidaan tehdä ennen avustuksen käyttöä.7. HankeselvitysOpetusministeriön lomakkeen mukainen hankeselvitystulee toimittaa opetusministeriöön kuuden kuukaudenkuluessa hankkeen valmistumisesta, kuitenkin viimeisenavustuksen myöntämistä myöntövuotta seuraavan3. vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Mikäli hankeselvitystäei toimiteta määräajassa, avustus voidaanjoko osittain tai kokonaan jättää maksamatta sekä jomaksettu avustus periä takaisin.Yksityisen yhteisön tulee liittää selvitykseen tilintarkastajanlausunto avustuksen käyttämisestä ja toteutuneistakustannuksista sekä rakennustarkastajan todistustai muu luotettava selvitys hankkeen valmistumisesta.8. VakuuttamisvelvollisuusYksityisen yhteisön tulee täydestä arvostaan vakuuttaaomaisuus, jonka hankkimiseen myönnetään valtionavustusta.Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös keskeneräistähanketta, mikäli hankkeen toteuttamiseenhaetaan ennakkoa.Selvitys vakuuttamisesta on toimitettava ensimmäistäennakkoerää haettaessa. Lisäksi selvitys valmiin kohteenvakuuttamisesta on liitettävä 7. kohdassa mainittuunhankeselvitykseen.

More magazines by this user
Similar magazines