r • ...M - Digitum

digitum.um.es

r • ...M - Digitum

I ^ ^ H g p * ' w v y

B ^ Ä j j I ' r ...M- 1 é f J ^ r ^ y E l F ' f f -

- ' ^ ' É m " '

B j m i i l l l i i i B i W M ^ M t - F


y . \ -j

I '

Ì I ) ' ^ ' ^ V :


fc»^ n Ci,' r 5 --.i. r,/ , -, ! ^r.

/- 1 , . -, , ry ^ - Í

- 'v" ' ^ ¡ * " - - ^ I ' * ^^

' nmo^vn^o,. 1 7 : fl-

' V

l i ®

_ . ^ . - G ~ 'i^^HH "

^ V \ ^

' j m e ^ e Î ^ H ' t i P i ^ , ^ ^ '

' ftPTi'ijij jMinw^.Ilium / ' é ì

/ . .

I il ' _ ' - .f

ter - X î- . ^ -i


f i - '

fflS " ' " . r ^ ' - - -

If. 'Il ^ ^''fm^

I J I — ' - 'r ^ -- -t '

i ' H, ^ ' '

' ' % .. ' ;' fer

. # h- - , . . . ' %

' ' . . . . . - Ä v ' ä »

^ . -l-.-J

t W - . >,. ,

i n

t. \ ' ^ ^


^T T In T T T T îiaberÂ.vt quern vis fçlicemfacias.!EoamWfum,refpondit' fi

î ' V ' rC v T I Li X X Cçfar.vtiiverûprorogatudixerisbeatumte/çhcemqired- 1

A V A AV A dam. Vtinam,ait Maro, interroganti tibi vera dicere queam. '

' XT T c ^r T T a Tunc Auguûas,Putantalij me natum Oäauio,quidam fu- i"

ilfcE^ M A R.O N 1 S V I 1 A, fpicanturaliomegenitumviro:Maro,fubridens,Faak,in- iv

quit,iiimpune,licenterqiquçfentio,Joquiiubes,iddicam. ^ »

IsFKt JELIVM DONATVM CELEBREM Affirmât Ca;fariurciurando nullum eius didû agre laturû,

icrv. xc. ciÎM imo nonniiìdonatumabeodifceirurtjm.AdhasCjOculoso-

Grammaticum hmta. culisAuguftiinfigensMarofacilius.ait in ceteris animali.

bus qualitates parentù mathematicis,& philoibf>t>ia.çogno-

I fcipoiTuntjinhomine^quaquam poffibileeihSedäete

Iii^ Jl ^cire poflim-Attenteexj?eâ:abat Auguftusquidnam diccret.

Mi äV/ZI^'^^^^^^^^w Iii ^ ^ .Q.^'a-nt:um ego repi intelligere poffum j piiloris filius

H^l es.inquit.ObIlnpueratda°far,&ìhtimquoidpaaofieripo

y 1 B tucrit,3nimovoiucba:.Ituerrunipens }

fil I ì!iIIPIP®®''^^ tuiiren°tjtupri[icep.s Orbis/cera & item panes in mercede da-

'PwJ » M/m niuffiili,quodquidemaU'tpiltorisautnati'piiìoreoiiìcium

wAì Äiy^'^^U cat. Plaçait Ca:farifacetia,Atdeinceps,inquitCsfar,nona.

B i ì ^ C T w W y p i f t o r e fed a rege magnammo dona feres,illumq. plurimi re.'

Mê'^My^ml/^^^^^jWwW^ir M^m eie, &PoIlionicommendauit. corpore & ilatura fuit gran;

li ^sftSMri'^ ïliimJê di,aquilino colore,facie rufticana,valetudme varia.n-am pie-'

Ìiìì^^^BÌBI^^^^^^^^^ ' rumq j ab ftomacho, & faucibus ac dolore capitis laborMiat '

, fanfuméetiamfarpiuseiecitjcibijviniqj minimi.Famaelt er

Iibidinisproniorisìn puerosfuiffe. Sedboniitaeum puero;

MAaoparentibusmodicis

moxobindudriamgenerum tradiderfit 'JfKfnTn^

NatuseftCn.PompeioMagnUM.LicinioCra.iroI. Coss, -"¿f^^^mo

Jduum Oaob.die,m Pago qw Andesdiatur.qm eiU Man- & iSe^ Ac fi quando BLom^Cquo rar® ,

iua non procul Pr^gnans mater Maia cum fomniaflet en^ Ìe co^aba^^^^^^^^^^

cxcreuiffe xamfe!I'.ureumramu.m,quemcompaaum illico in fpec^em matura; arbpns terre refertç coalmffe,& van;s po « y i ' ^ X ^

levantes,demonitran-

Augufto non fuftinuit Bona

pmquum petens^ex itinere duiertit,atqrm fubiedìa fo^ par £ Roms in ^fquilijs iux^a hor.

ìli leuataeiKÇerunt infdntem,vtfu« editHS,nec euagiire,& CampamiSicili^^e

. adeomin vulrafuiffe, ve haud dubiam fpem profpenoris ge i« poeterei,repulli

.demvirga populea more regioaism puerperiiseodemfia-

fummagrauidarum.&ietarum religioneiuic.pientmm

ibi&foluentium vota. Imtiaetat.s.i.vlqi ad feptimuman^ n foa ac Sax me^^^^^^^

«am,Cremon^ egit,& ì 7 anno virilem togam cepit illis Co quam fe.ncl.Ser^ne tardifiu!ibusiterum,quibusnatus

erat. Euenitque, vteoipfodie

Xucreciuspoeta decederet. Sed Virgilms a CremonaMe- «^jEauf^^^^^^^

&anim^ Senum Varum, & Corneliurii,Galium ce ebraret, qua

Statemqjfuturlm.Quocognito mandat it^uni ÄSioneagrorum, quipoft Philippenfem v^

H ' -

^^

\ alreriusJdqs nesdupUcarl Maronem Dubiìruit aperire Auguftus poiïearbitratuseft, Odauyne^ quia,ca' y^f"""*" veÌrTms triutna^^^^^^

ÌS&eqmnaturampar^ntesq«ecognorat. Amotisiguur ^¿J^^^SedB^ vixdum

DeindeGeorgica

notoopem

inhon>«eir.

M ^^ "


fift aWmeatütn varlüßi ^ multiplex,& quafi amborum Ho fecedere,trieíiníoq. contiiiuo oainein operaffi limationi-damerí

carmí'num ínftar. Príeterea nominibus ac rebus Gr«- ra, ve mreliqua vita tantum philofophixvaearet. Sed Ctim

eis Latinisquecommune,& in quo, quod maxime ítudebar, agreífus fter Athenis^ccurritret Augnilo, ab Oriente Rò-

Ramane fimul v^òis & Augufti origo contuieretur . Cum mam reusnentu vna cum Cxfare redire ftatuít.Atcutn Me- ^ ^

Geórgica fcríberetjtraditur ^uotidie meditates mane pluri- gara vicínum Athenis oppiduai vifendi gratia peteret, lan-

rnos verfus digitare foiicum , acper totum dtem traóiando guorem aadtus eft, quem non intermifía nauigatío auxit,ita

ad pauciífimosredigcí«, non abíurde carmen fe vrfíc more vt grauior ¡n dies tandem Brundufium-aduencarit, vbidisp

a r e r e dicensj&larobendodemum effingere, Aeneida pro- bus paucisobíjtX. cal. Oía.Cu.Plautio,& Q^ucretiocon- .

fticapriusorátion^foi-matam, digellamq; iniz. fibrös par^ fulibus. qui cum grauari morbo fefefenriret, fcrinia kps 8¿

tieul3/ím¿ompofiereiníHtuir,vc quidam tradunt. Alij eius magna inítantia peciuit crematurus Aencida.quibus negatís

' fenteri''5 Íií'it,utexirtimenteum,lidiutius uixiffet, quacuor teítamenco comburi iuíTit, vt reminemendatam icnperfe-

^ui¿iaalib.vfq;ad Augurtitemporaícripturum,atquealia ¿lamque. VerumTucca & Varus monueruntid Augußuni

%uedam percuríurumjAuguftí verogefta diligcntiífimeese- non permiflTurum. Tunceidem Varó acíimulTuccaefcripta

cumrújquippequidumfcriberer, nequid ineptummolu-e- íub^eaconditionelegauit, ne quidederent.^uodaíceditum

tur.quedäimperfeöarcliquiCjAlialeuiifimis verfib.fci-ipfir, non>írc;c,& verfusetiani imperfectosJi qui erant,relinque~

fluos per íocú pro tigillisveltibicinibus interponi afe dice- rent,V^lu!t eciam eius offa Neapolim transferri, vbi diu &

Batad fuftinendum opus,donecfolídecolumn?aduenirent. fuauifru:^e vixerat,ac extrema valetudinehoc ipfe fibiepita-

Buéolica triennio A finí) PoIIionis íüafu perfecit.Hic rran phium fecic diílichon.

fpadanamproutnciam resjebat, cuius fauorecum ve:era:iis Tranflaca iguuriullu Augufíi euisoíTa, proutftatusrat,

'' Auguftimilitib. Cremonenfium & Mancuanorum aííri di- Neapoüm fuere, fepultaque vía PuccolanaintralapidemfeíilríbuereíK'jrfuos

Virg,non amifit. Faétaenim dillribucio- cundum.fuoquefepulcroid dilhchon,quodfecerat,infcrip-

^iie fuos Claudio,feu Ario datos recuperauit, Huno Poüioné tum eft. ,,

MjnaximeamauicMaro &dileétusabeomagnamunera tu Mantua megenmr, CaUbrt rapuere-.tenet »»ne

^uippequiinuítatusadc^namcaptus pulchritudino. Sedi- VArtlgenope-.cecimfítfcuA,rtirt,iitces.

M, Wnt/a Aíexandri PoIIionis pueri,eum donoaccepu.Huíus Heredes fecitexdimidaparte Valerium ProcuIum,fratrem

T-pollíonis filium C-Aíiniiini, Cornelium Galium or^corem ex aheroparte, ex quarta Augurtum,ex iz. Mecoeoaiem,ex

eláruní & pogcam noa mediocrem,miro am'^rcdilexir Virg. reüqua L. Varum , 6¿: Plocium Tuccam,qu¡ eius Aeneidem

jistranftuIícEupfiorioneminlatinum.&Iibrisquaruoramo- poñ obicum proucpetiuerat, iuíTu Ca;farisemendauerunt.

íi-esfuosdeCytheriiercripíit, HicprimoinamicitíaCaífa- Nam nullius omnino fencentia crematu Aeneísdigna vifa

. yis Au^uftífuit. Poítea in fufpicionemconiurationiscontra fuic,dequare Sulpitij Carthaginenfis extáteiufmodiverfus:

'^^lutií aiélas ocdfus eft,Cuius Prop, maminit d i c e a s l u f f e r a t h&c raptdh abolert carminafiammts

" G«u»f^tn c^f}rtsd(fm eredita¡ignatttetur. Vtrgtlttts:Phrygtttm quxcectnere ducem,

/7erum yfqueadeohanc Galium,virg.amarar,vt4.Georg!C. Hon fints-.i^ L


V / ' ' 1

/ . paúCaaíínMáeí-oKfeaapmponit, i«aledi(ais,ral¡burpraíponantur, infcnpcionefubaliéno noniinefíntprólata,utThyefte5^ra

icaqueoptimi fuosfaabeant honores , riiílfí raRien aliorum g^diahuiuspoeta?, quam Varjus ediditpro fuâ,&ajialîuiniuíHquidqu?.fîî

fiac.At Mccœnas,quid(nqu'it,FifgiIi,fa- iuTcemodi,tamenjßiicbiicaliquido Virgili)'effeminimeöu

îietatem homini non aff;rt.? Omiitüm 'ferumsreíporídit aut bitandû eft,prçfertim cum ipfe^poeta tanq^uam hocmetues

áiinilitudn,3ut multifudo iiomachum' faeitiprajter intellige- principio Aeneidos, & in aliocarmine fuú elle teltatus lit,

je. Iren) interroga-mc quopsâoquis aitamfgliceinquefui ficdicens lHeego,q-uiquoîîdâgraciIimoduIa£usauena, «

f ,rcunam feriKiFepoffî;c. Cui Maro,Si quantum honoreac reliqua. 6¿ Carminaquííníí pafiorüm . audaxqueiuuenta,

diaitjjs al!i$pi-a:tìitMÌ


Bm.f.&fatyromm, ScidgcnusnaminumprindpiVquibus


; E X L I B R O A N N O T A T I O N V M

. , - - y /

^ Í A c o B r c R V c 11 ílíftSíír^í^íé^^^^i^^

l i ^ Bononienfís. Te ''f f ^ A

' N Lúdicro Maronís fcríptum eíl. Arcadesaiji- a c vt o 'íj

fe » cantare pares,&refpondere paratK&Tl. A S C E N S I v S.

ÍS^ ra Pan emm Arcadia dicet fe iudiceviftum^ t, iJIud Virg.Nonfecusacpatrm^

hoc foli cantare parati ¿cad^Cur tá^^f^^ ^ c a r S hof

f„c,- Kr Maro Arcades ifl ca n tu celebres ponaS

mum vtihtaticonfultum cupiearesex PoJybio h«cexc¿pfi ' ' ^ í c o n i u s veroPedianus

«nnque^umfoIuentia;Muficá vníueríislíoniíS^ hang declaras,lufes ínímicítíásjuft

e/í.coníht, Arcad,bus noceto Wt.y t

r"erosverunietian,adóJefcentes,&iuuénesvfqueadxS Jf;,.?^?^^Pj^'^V^^.^'^'^'ifacurprobeturque^

ig.PMerosei^oabíneunte.^rateincanribushymnorutS & ^ S Z T a ^

Oemo. heroas,&decs laudare có^^^^^

n , & 1 Jmochei diídpluns inñruáicü cantibus, & c h S Í S n fhn h/2, afperaurarduüs erar,

lados L.oaopatri faciunr. Omnisdeniqueeorum vi a n "^?«5holhsform|dolorus.^ quartoillud quoq.Quip

hmoí catibus veríatur.QÜ^ resa maidribus iXtuS fi^de'i L/>? í'^^^'^niacuius Armenti ¿cmpes

c>arumaut larciui:. g,^a.redcùrnimadÌé^ PJÍ^'/ybgurguephocas[Seru exponitphocastuípes.í.ma-

tate vK^,pra;terea etiá morum auftéritalm qSl dSa geiemus.necnon defyrmesphocasapud Ouíd.in libns Me-

pporrer,non obfcurum di enfm pl.4 ciíi;^^^^^^ " oftcndimus in íI. AníK de Animalibus.Vitulusmarinus^

f^^^a'^l^faimperfeCjaquequadrupeseft, quippequi^

difiiinilesfacíunt. Volenccs iónJr S « S m ^ ^ ^ fimilesmodo vrfe. In

b.lemredderenatur.mquepe feSctr?^^ «odi^nwdignos,! íingulitern»

tiuspri^ììo eaomnia,q fuplLmLimus ?Lcrodu^^^^^^^^^^ ÌìfS'-^'V^^'' 'dem quod viculus Marinus,eft

inde coniientus omnis , & íacrifíc a plurima ?n dScv?ri 1 ^ 'niperfeih quadrüpes, vt fupra didtueft ex Arili.ob

nunc deformes pune turpés denotaría poetisafferimus.

rum choros,qu5omBÍaadeúfineSerntid^^^ pnmo Aeneid.a pleMfqueahoquiéruditiffimiscarpitur.

i»ishominum,WaduriuserarcoS^^^^ fdem Serui.illud exponent,Aeol.á venitj Perindeacpm^^^

acm.tiusficretOrneodem/veifushi^^^^^ in^^^Ias.quíHepheliiadesa Gra:cis,Latinís VuJcani/dicün

ScylUm Nifi, quamftmafècutadhS íUii.noucmefreeuo, cmifeptem tantum aiTeuerencDcqui

tranc.bus inguaia raonitrisiDuSastex^^^^^^^ businf^is Varro.Sti:ábo,Plmius,&Solinus muIta.Nos vero

r.que omnes verfus hoc itaexSntlerind^^^ ««daciínme contedimus.ac m re tam lucida claraque Seruiu

Pfo Phorci poeta pofuer,t,tanqSicfnTi^^ famÌr^^^^^^^ hwdquaquam caligale, immofcripfiire Aeoliam nome effe

Íuenttr3n5figurata,íllaverow nonnouem , aut aliudíímile, tanquam Aolia illaex

Cecenun tum ex Marone ad MeSfSifcnte tÌm Pecu lariteroííendatappe latam.inquahabitauit Aeolus,

ex Ouid.accuratusìeftor hanc MetaZrSfim^^rt^^^^ ' credimusficutipleraque,ex Homero dedudú,

ruimivrnqueScyLxoiíeS^^^^ queminx.Odyir.inhan^cfenÌentiamlePirur.Aeoliàift ^ J


S

F R V T T í-í^O 'INrO R A T I í'ení®'"^'3íj'T>nitibusfuisdedít,quieum nonfufficerent

X\ V A 1 in. IX v^ 1.V XX X A etiamMantuanorumiulTicdiílribui.nonprOpterfulpaájjied

M A V R I G R A M M A T I C li proptervicinitacem. Vndeeft.

T KT tr r D ^ r T r T « V o r» T r r^ A Mantua v^ m»Jera nimf»m


É G L O GVA P R I M A . .

- S E R V I I n o N 0_R A T I M A V R I rutVnde.ft.PrimaSyncuiTódignatleft- ludere verfu l^a

. „Grammatici m Virgili; Bucolica ^ranec^&c. Etahqu,bus locis per allegoriam a-ic "iati ®

TI T r T T^ ^ » ^ ^ ^ àbillodiftoscóibteireiìm-

^ EléV^Scipua. n. T X A V . V I I X X banitate.Sicfuuen. Aftoris

int ani-. ' aruncifpolmm. Nam Virgimalia

a- M A R O N l S B V C Ò L i r A - .

pudrufli, : : ^ V W I-1 A } .raread fpeculum tranliulit.

.«os5ÌjoueS.Haiusautem car- p t . -n r. Et ca fcribendorum Bucoliiiiiirts

origO varia eft . Nam E G L o G A P R I M A. coruftihicceft..Cupoftocaali,

dicunt eo tempore quo su Id. Martijsin fenam

j le^s Per/àrum rex Irma- ^ j f c U ^ - ^^fufcr^

l i w i W ^ f c ^ ^ W ^ mir.tdilìribui,non,ppterciIÌ

S é ^ I S S - ^ A R C V M E N T V M.

^ - m /:

regis pauit armenta . AUj ru- m j m P^^dwU fropter vumttatem arrufff^et, Ro-^

ilicis^uminib-àpaftorib: du recepn ab jfinto Poi- f'^Xa^éSmu.Jer/nS

.catum liocaiferuntcarmen, fL^rum Dofte^^

nis tltuluS-QualltasaacheC é rar>,& Cor.Gall,,juoJm v.ié I vri^^^^^

^ S S S S : ^ S S

^ i " P fefftìffiir^ y duascertasvolutipfius cellii

ninffiiii'^^w^^^^^^ m J ^ ^ m ^ k ^ W f f M j M t é ^ , moniovltimam,vtExtremu

quiri.AdhlbeturaUieadcar'- S M i i ^ ^ ^ ^ W f e C j ^ ^ ris Titvre te tàrnls- reri^ii

Sf, ^ ^ S M t .llivol-ntiPrTmaSyracuSo

mdiora!i efficit VCTfum^ n ''iff"" r- '""""'r (?

T T V T , T X c >

S F i i s — - v s .

pollet,. Siculi telluns alum- ^ Jtyre.tupatuUrecubans fub tegmìne fagi,

nus, Nolter rarus eo paiior ^^ Sylueflrem tenui mufam meditaris mena ; 28.annoium fcrJpMc Bucoli

cufanumelioremMofchò,& patnamfugmus ttuTityrelentus invmbra Sret"

Citcfisqui Bucolicafcripfe, Formofam refonaredoces Ummyllidafyluas. legminefagi.Etliicit Donar.

^ Vii-g. A (quo4

> y


T I T Y R y Si

¿uodetiam m poiît^memoMuimus vita)în fcribendi car- tu patule,&c.y^um vthabitum quoaue nafcas, imiiietur , -

i S u s S vefte paftoraliadfugamfubduaa,traletque-a cera manii

'^SoralMSmonti^ agrfcultur«amor, capellam,alterapedu tenens,&farcinute^onnihilin colla

i X & K t n cuïïScceflîc. Notandum quoque Bucolica, ferens.gregeautçapramra ame feagens.Or^

telGor-Sacu te Melico,famiiiarueracamiceTuyrum proprio nomme ^

nos inwr u fin^ Ni vt m vltima lît.Iatinitas vetat: impeliate,fic:T..ryi-e,amice videlieet,ac note tu recubâs, ^

îiit^pS itiraano„iît,b^ ^oc.orus,& lecurusadlaxuproilratus,iacens,fub tegmine. . ^

S peSas hums opeds ex maioripte noia dsreb.rulticis i,cegumentp,ai defeniÎQnea calore folis,fagi.i.iftius arbo-

£bereeôfida, vtM&ibœus.oV^ ns tux,gland*fera?, hoc^ft frugibusaruo^

ÎSfÎ^itboïn Et Ti?/^^ nâmLiconum lingua Ticyrus dens,med|tar.s,i.attentoat|.moexerces,mufam, i. cantile-

Sir,>nrar es maiò7 sre-em anteircconfueuu/icut etia nam,iïlucitrem,i.qualem fi uelères,hoc eft, fecurimeduari

.dicitur a ?s maioi ,qm foIent,auena,i.fiftiila ex culmoauena:,tenui.i.gracili,artificofei

delicateinflanda, i.totusfecurusamoribus tuis-in

S t n t ' S poireffiAnum tuarû indulges.Nos^id eftcso.&mei.

innis Rrfîauafuntalia» ac vltimos terniinos patna?,id eft rcgioms,,quiE nos pepe-

mèartna Wdens m i ^ K Hmc etiam ille compara aratas,hoce t eu tiifimaCvt d.ûurus eft)nouahaummov,iû^ \

S ^ S n t ^ N a m ^ quitquodp useft,NQsfugimuspa;r.am,pr^^

N e f p e r c ^ ^ tam Uttora, ncc qu^ Saxofas in- aem qua: nobis a mihtibûs ilkc iafertur,vcru tu Tiwre.exi

'^Tr paf o qu damiaceasfub arborel^^^ vmbra,1,iap a.$,docesfiiuas,i.iel loca fiienti^

» oK am cLaknï. Alter vero qui cum gregib.ex fuis pel- g"' oc, indicium el . reionar^., iddHonitu perEcho referturfinXsVquicumTityrumrkpexiff^^^

re,aci^pra:lentare,AmarylI.da,ideftcarmen.dça.mca tua

Kum Et hô^ fub perfcina Virgih, debemus Iplend.da quam accept te nu nc deperire verumlonge plus

ccrere-nóSrne^^^ poad.r.sia.bec.q d.Amaryllida,quam i diceretcarmen d^

auSmeuXb^rrdici^^^^^^^ Allegoria eft honeitiffiTiia: AmaryllKl..Amatorieenimnaum eil. Nam quianian ,

S X aTore'^lan^ : qux vi^us canfa fuir. Ancea amati nomen Ixperepetuat uaquereferebant filu^ Ama-

-quail luu çtiu^ic wuuut^ vnH-prijm farms di ryl lda,eoquodeam.vocemfçpeacceperant.DeEcho&A'

enlm homines vefcebantur. y^^ riaryllida kgiftis iam Mancindlum /fed tamen aperiemus

aaciU^T.. remlatius .singulaenim vocabula emphafim quandamac

r e , l a t e s f u b £ f i | a i f i c a c i o n i s h a b e n t , & c u m i l y l L f i t e x i l i s ,

nes, f a c gracilis,nihUcamenartispermiiTum,quodadexcÌ£and;à

mortales.[Patula: Patulum d^^ mik:ratiouem facic.Nam Itaîim in pnncipio,vtuur conte,«

.rahter vt nates,art)or. P^i.^" ^^^^^^^^^ done,qui color r he tor icus habetHeri,qupties fentent.ç m-

antiph.cummeditor dixerunt Laam, I,enitn & ,d ,m 'nM ' is lui prsmutit,vnde,inquit,ìtiam hanc vix,^

dum fibi muicem ccdunt, vnde & fella pro fedia dicitur a ^ " ¿[^ Nihil autem magis contUdit ,quàm huncrecufedendo.

[Nos patriamfugimusJFugimus,plus ell,quam fi fubtegminefagi ca°uilenisindul^^re,ac.;iliu pr«fu

JceretrelmquimusificHoratius,Teucer Salamina patrem- ^ ,1gnarumquofc recipiat, farcinul.s ac mi-

f y 4 ^


E G L o G A P R 1 M A. .m

:démüídco,hoc cft hon ideo id peixunaatusfum,^ Deus nobis hscocia ferir ví^lfimni.,»«;. » r

J,eraàtuçinmdeâ,Tityreifedmirormagis.vndeknaSus Oro. OMelibSegeusnob«h^ X

iïs, ^tata tuAa vndique in totis agns fìat & ta vehcmens admirantis magnitudinem benefici in ft ^

vtcoi>ulfusfim.fçtuscapeIIa:mearinfiIicedere.qui^^^^^^^ ille. Mihi au tem nòvi r n f í o T i S ^ ?

^ I l i f «nfelicuer ducere, fed canien : quamuis nu la mihi fpes nam & ipfe in hac Ecloga fateSrffepriusS

^aIutislit,autquamu.sdeoaudo,re^ PoMo^ibus fuis,cum fcilicetAuSi^^^^^^^^^

da.KfacnosintdhgereTityre,qujfîtilbdeus.Or^ ^"tebouespueri&c.Nonergovcrifimi feiSnriS

Jibçeq.d.nem;rerisamicequ«adeusfecit nobish^ ipfepaffusfît. Nequevacanti"ratLonhS/

hanç vacatione,a curis,& negocijsdico,fubaudi,deus nam- ííc dißingueres, videreLrTityrus,cantilenS inten usTon

qucilIef.quifecitnobisíi2eocia;eritmihi.i.reputabitura animaduertiírepr^fentiáMetóai/edeoviíodixiire.oMe.

mé,fcmper,i.quamdiu viuam, deus: tener.i.mol is,& delica- libœe at quomodo tunc refpôdet ad Melib«i verba,dicendo.

tus 3gnusabouilibus,noftris.i.excerptus ex caulis,& ab oui- Deus nobis hsecocia fecit: Meo auté iudicia,oijic cómifer â!

Iibus noftris imbuet.i. fanguine fuo,ad pnmam tinfturä dan îis, & placide adjftupore Melibçi rñdentis é, iïcut illic.O de

d3mrefperp fa?pe aram_Jllius^^ cus I talix virgoquasdícere grates, Ouas ve referreparem.

lile. CdeusCvidelicet Cefar Auguftusfedhoc noílerexpref- Senfusergoeltoamice Melibçe,nemireris tantWre ocia

lit)permiíitm^as boues,i. vaccas,& luuencas errare, i.deua« nottra, deus nobis hsc ocia fecít [ Deus 1 Vnde4icatur alibi Deus.

gariiibere,&fecurepaicendö^^ AuguftoA^iuemipro-

^ vena ruíhca,autfiítulainculta,&rudi.Rndet Mçlibœus. E, uinciarú plerçque, templa &aras,ludos quoaue quinqueuquidem.iiegoquidemffic^n.fempera

Virgilioaccipi nalespeneoppidatim, (Ideíéperíint^ulaoppida)conAioue.

eít certe,ego non Jnüideo profperitatituar.q.d.non ideo quç runr,de quo latius Ecloga quarta dícendúerit. Notaell au-té

ro,acii dicat,non pereun(aoridexinuidia,fed mtrormagis, hiílona,qu2de.araceli,&dediua Virf'inea Sibvila Augu- Au'^u-nam

turbàtur.i turbatio fit omnibus,vndiq;. i.ex omni par- fío olleníacú infante circumferturicuiîicet non omnia qua- üus''.

te, totisagris,i.pertotosagrosvfqjadeo,{.vfque ad id,aut in drér,adiiipulatumtemplumquòdfubai-ìc.celinomine,Ro-

En, 1. vide enim, msadhucviritur,&non futi is,imògrauiffim.us3uftorBa.

qid.li vis Icire qu3nta ii c vis perturbationis, vide', quia ipfe, pciib Mancuanus id plane in Parchenice Mariana.contellat.

idelt_ego;exiitens xgar.i.iniquo, &ma;/loanimo,muItumqj Nobis fecmidum eos,quidicunt,fub Tityrinominepatrem,

cruciato,ago,i.celeriterimpello,protenus.i.porro tenus,hoc 6c ñUum iinelligiredfepluraiiterdixerit, fed{ vtiij.¡eííulis

e[t ad extremas vfque oras,& quam longiOìme eíFugere pof- diceinus)licec cuique,de ih vno pluraliter loqui. [Ìia.\c/.delt

su.capeIlas,i.C3pras meas,(fed dioiinutiuo vtitur ,forte ad mea,ad prima eoim perfonam{vtdicerniis)per«i)ec,iOcia ]

modelti3m;& o Tityre ego duco.i.leuiter imo ét vix.i. cum Proprie funt vacatioñis« negocio publico, vade íuidia Uoediilicultate,nancí.capenam

(monllratenim eam ) duco aút rarûj& vacationes poetica^jac phi'lo^hic^ocia vocantu^

cam,quia vixinoredi pótinamqueproquia; ipfa connixa.í. verum oainísceíiatioabneííocio,ociurad^potsíli vtoái^

partuloIuta,modo.i pauloanterèliquitgemellos,i.binosfe- fitfecura,&tranqui]krequies-SwMtergoociafïpeappeté- I

XUS, vno partu appofitorie,fpem gregis,i.mafculum, 8c fx- da, & bona, ceirationes,& vacationes priuationem notant, ^ ^

tneiiam,vndeipes futuri gregis autperpetuandigregfs, de- . olcitando,negIigeaTtiâ,& ignauiam vuiofam.[Fecit3Decen- t

penaet,nic inter denlas corylos, i.arbores nuculam ferentcs ter autemdicit,fecitjqijia magisadLatinum morándixeris.

(quam a loco vbi abundare folebat,auellanam vocant)reli- Fecit tibi ocia,aiit poteilatem ociädi, a dedit.Semper DeuíJ f

qim,mquam eos. Ah.dolentis interieâio, & congrue inter- & ante mortem,& poll moriem.Sic Seruiu5,& Mancinellus,

ieaa,qualinonpoflu plticus,idfínefufpirio&gemuume- fed videant decenter. Nam iï Romulum, qui iniermortaies ^

miniile(cum bom pai oris fit pecus foecundu,vbi pofllt mol conuerfatus,pro deo habitus non ell,quidä tamen(vt Liuíus f

Jius touere;in nuda iiJice, cum frondes aut herbas fuilinere libro prmioaiferit affirm3bant,e medio patrum, viuum,nQn 1

loieat.ego memini.f memoria repeto.quercus tadfas de cœ- obeundo mortem ad celos traniIatum,quodquamuis verifh . I

Jo,i.proltratas,autaffíacasfulminc,pra:dicere,í.quodprícdi- non fuerit,tamen credi'tumeífeabijs.qiji Augulluai.viuen- ^

cebantlup,Í3tisnobis,hoc malumji.hancfugam.&hocexi- ten? deum prœdkabant, vero fimikelf,nonVi Tityrusfen- r

Jium,li mens nonfuiifethtua,i,{lulta,& fibi aduer(a,ficut có íiíTé, qaòd Auguilus aliquandomoreretur. Quod tarnen fi

tra,dexterumproíperum dicimus,velfic,fi,i vtinam cu pra;~ fenfiffct, temeritatis magnsfuiffetopinarife Auguftofuper

4icerent.mes non fuiflet laeua,i.fegms, & ¡g„aua ad attéden uióturum, cum Auaullus tuncnondum vigefinnim quartú

aum,KCornixjiniItra.i.importuna volucns, &malûaugu- attigeratannum. Die ergo, Semper,ideilquamdiu viua,a.ut

noluopr^ten^dens.prsdixit nobis hoc malum,abilics, i.ar- toto tepore vitsme^-CAram]Aiametiam inferis,altare tan

poreiUaglandifer3cau8.Sed tn quammsmihifugiendúfit, tum fuperisdabanr,vtalibidícetur.£Teneraíínus] Adlaudé Airar

« r" ^"^"'"'«nón inuideam.da,i.dic,autdaintelligere nobis dicitur, ideílmolliailus,&delicatus. Agnum autem omnes Ten^r .

«,vaiic rityre,qui lit ilte,t.tuus,aut cuius tu meminiíti,dcus. 0,va- predicant ab agnofcendodi

f  Πu t an, ^^"^"^"l^^r^J'e^^^^Sricolas, Con^- lummodo refertur.[E\rare]En-are airté^cad laudem poni.^ f -

turqu.aarmenta,acpecoradumpafcunmr libereincampo | '

î.r Minrinpuf.c^^^^^^^^ crgo aut admiratione importât, pingui, & ampio,errant,ideft V3ganturhuc,illuc,nullislimi 1

ut,Mancinellusfentit,cuius uerb3funt.Eft hoc loço,o admi- iibuscoercita. Significar er"Gma^nitudinem a^ri reftituti. V

ínrcfíl^^^^^ [VtcernisjBonaJaréthefisdf quicenltu^^^^^ ^

iaaSaffe^n^ deftme,vt m regulis dicâ. [Ludere] Ludere df qui

, ut Donatus etfcnbit.Admirabat rem iocularé, auc non apprimegrauem, carminib.profcqui-

LnJc^.^c ft ^«erar,Nos patnam fugimus,ru Tity- tur, v t qui epigrammata^it elegias,aut tenuia opufcula con

íínín ,c rV i; quia id facili vena, & non elaborata,fcd ipfai« quacine

lus.Landinus autemfic;0 Melibac,hic fermofamilia- fioft^renteMinerua,effidunt. Vndeeaopufcula etiam lunseit,0íamicus,ouerononuoeantiseft,fed

planèlïtantis , fus dicifolent, & nonnunquam nuíza;. Non ergo dicequodprêterlpem,amicum

nihil taleexpe¿lantem, uide- mus h magnis operibus, qiaUes aiÍdores lufiíTc; ficut _

rit.ttciiitingue o Melibœe ut ht íalutantisi deindeadde. nec Liuium .autSaluftiumin hiftoria, nec Ciccrosem m'

» , A J Più- - , H


ÎispaiTjmrçpmashodoquendigenus.Hic ^

^ftratençbat,idç -i^i eilperditpamatiqumadtnodum çtiam Comicwsaiiouan

feinçxportentC3latbis,&fubqoitem;doIocutusreperitulvçrwmneproliporfimliisinmeçmnv v c;

revergéte ¿n Uçen,,8c ooftem,apt pauloaqte^ 3dduftis,aIijsfuperfçdeo,Decim3,nominaaÇïr«cisdeduaa

&retî>fuperîorçcotiiîotat.Qaaua,abl3t)uiis inítiumenraiii f _ ^ pjin-aiem ïn as,correptatn mutunf,tn isaute,non, ?

cu(ppr?pofitione,(juïçomjt.em,autconiM Írefcentiaíutnonfemper crefcécia.^genitmumin ismu^

omnrnoi-f^gi.quo Circa ftptmiu5çafij$ appelai tentia,pro quanto non crefculic.aççufauuuni ringulatetîi ta^^ .

ergoLatinç4i3ieris,llexç^tntotoaftaqtiucç^ m in,mittünt,vt Amaryllis, Amarylhdos,Ama

4ehicUtiQçdicjtur,tetiqimeditarisauçna,q^^^ ït qtra: accuratiuorrngulariin,hábe3nt,:plura

îies. j. çum tenu &ç.Nona,verba abiojuta adlenluni perti- vt 4 . ^^ ° jj tpittant,etiam Latine,vtaltbidi-

,ascoiliger.,iedhisinôdocoatenuilimus.

Horat, lib. i,Serm.ingçniù cui iît, CUI mens duunior^^^ V A R I A L E C T I O . '

os Magnafoqaiwiö,de§ nominishuius honorem,Siçdicuntj

fapithereßm, redolçt vecuiiaté,& hic doces fylgas refonare mufam mçdicaris auena] Multi qui.

Amaïf IJîda. hvéçm per Echo yt m expofitionjb. diftu eft. S i l v e ^ j viri.Quintilianifecutiauâoritatetn,

Dixi prêter ç?tçra. Nam & aliaabfoluta, videntur jn^r.

dumcwm3CCuratiui.sconitru},vtapudîuuen.Sat.j.nuiCu- , Agrelkmtenuimeditabor aï-iosi}mu!ant,&

Bacchap^Ua viuunt,vbi quidam inalunt Bac V , nuem vetfum hbrarius cpm defcriberet,,

chanalia,aducrbium cenfere, aut pomen proaduerbio pofi. rundine mulam . q . p,oeo quòd fcribendum fuit,

ium,8f vt fit Bacchanalia, pro Bacchanaluer. Sicut apud ^b' A g r e ü ^ ^^^ TÍtyro,Mufam medi-

Flaccum.Magna fonaturam,promagne,3ut magna voce Ve. meduaboi ai u ^ fimi icudine vociim virmfque carmi-

|:um,nullumverbum,vtinqutt,tamabfolutumeft,qutnre- I f ^ . v ro^^

gataccMfacÌMumproportiona|isfignificatwìi?,jtaquèpaf- pis,&tepuidizionevtro^u^^

, " " , ' , I - r V ^ eis dicit. Et multa duramftipu-

^BRVf /^MelibfC ] Scihcet quoáJi.OfJHelih^e Deus nobis h£rçtinus


n Oft ^ (kKl u K: j

fefósflérnñctjrtofter,^ Veièr^^^^ veftraSaad píiíres, aruomíít? t multís pr^terca ín Iocis.Ncq; infe4Vtdtxí,rtoíkFí&

nó.ftraMd Ungulos retorqwéturiXertia . fit, \

^ |j,j|,{¡orsú,adpr£tnáperfoí3ápcmné ieftitHatjiußVnoinlocoy & quañhdcmirabllé.Isaüteit *

ill ádécttadMUe a4!terE¿á.|3«i;fonápecti»enri,iftej 8c eíus ad- : Vj^.Ii|iii,Qeorg.'Naai^j fub' Óebaliae' memini me turril^.

Jl 4jg¿^iá,adfecad¿,üleiadtertíádíítatKé/iaucre,^ ^,aIt¡s.Goriciüvidiírefené. C^iòd poetXjpro'necefruatemeígíafaeoqaiioquiwrj&ab

eoadquHoquituCjVndehaíC^^ .tv^icuit yfürpare^Haec Agre^^

ciaiiraeasnemo iäinchueiVen«^ V^nit* Nec in precipiti, fomniaíTeParnafo memini.

Hucadesiiiadrae^&c.Qap-tàipfe(qdolini ipfiisdiceb^^^^^ .^s.^sQ^.E adcocurbatagrisJinp^^^ VA»

ftp«d£atínosv& tíív^T«íapadGrecosariu pedo tu.rbat legere e(t fed in Romano RIA

tur aiiiaíineádie¿lioiiefriú|>fonarú,vcrbislegitin^ ínur nò inueHullelegit SajpeiiniílracauapdiXicab ilice cor LEGT.

iuin£.P«iii2eiVth¿G,En ipfacapellas,Protinus ^ger ago.Secü nixlverfus hic iß yeterib.quos lequimu'r¿odicibwion hr> iti

dx^Aitö. Aetie.'fpfacanas.i.íu. Terci$j vcpauloinferiusin ^aliquotaliena aianu fuppofititíus cíljVi in ÓW^^

liaeEclówaripfóteTityrepinuSjIpíi tefonte.s,ipfahsecarbu Jt,ongQhardico,in quo etÍ3ra,dicebat prp;pi:«dixitjhabexur.

liayQGaSttit.


f- - "

I , ' ' T. I T y :-R V s. '

"" PhilippiCK.TufeulaniSjVemnis, de re publica,aut slijs ma- tnínutio vtí videri pót. Prlmöjtwödeai« gram.poflefllones

/ gni póderis operib-ficutOuidium in de Amoribus vndc in fuasextenüans,iicunpriijs,eaperiasdixit,fednieomdicio id

r perfonaeiusdi llleelti.npeliere,vndeco Etz.eiüfdem Dapropr.am lhymbre?domada

ge%componitur,&\big¿e,°atq;al5Ígeus,quifurtimaUer.us fis.^Nonemmdomum Apoluneni peteba Humi

pecusabigit.Meliboeusauthicmóabigit,fed agit:quia fuum ci,& fign'fica",vnde acciperc.eft iiua^^ us.

Jecus.Ve?um propriedidt,fecapdla?validasrviddicetage- addilcere,ficut 7;^ne,d.Accipe n ^ Dare,&pauloprusconnixam,i.parturolutam,duc.ere,quodbe

d'as,&crimineabvno.DUceop^^^

neuolenti^eft,& vitrofequeitisrvndedicit Seneca: Ducút hoceft,& d,fce,pro ideftdifce-Sic Saluft

volentem fata,nolentem tíahunt.CHicínter &c.}Hic omnia ficuti3ccepimus,abmitio condidere fr««n^LQ^ ^^ ,

quoqj,pathos habent.Primoquod Hic, i.in cófpeftu noftro'. Quis fic,fcrè textus habet,eirec autem fibilus ^fi^^^^^^^^^^

namresconfpea:u,plusmouet:quäaudita.Deindequod:In- fit,quem poeta nimiru vitauit- fortedum n w ^ ^^^

ter denfas corylos,quafi lupis ex pofita.Tum quia: Modo,i. plicatione rerum prodefle,ac piacere lludco, F« ""

paulo ante,vt recens cafus ¿rsfencia eius dolore augeat. Tú fplicebo. Addam tarnen pubi í'"P-"ntr,rcgulas quai^^^^^^^

quia gemellos connixa,vtmagis doleat ,&fo?tum derdidü dpuè deproao.niaibus Quarum X J ... hÚc

efle,&matrem vexari.Tum quia,Sp;emgregis,quiamafculú, gratiacuuus viu4eíc,nuncnngularuer, "U'^f;"''! i.cet.vñ

& f?mellatp,g¿ nouiírirae.qiiQ4 &maxime dolet, quia in fi- vtroq; mod.o in pruna perfona loqui,in if^unda iw

. lice,vnde interieiìioneradolétis ij>cerferit,dicens,Ah filice hic Tityrusdek,dicit,pnusnobis,&po tea, ^é

(tj .in nuda, vbiduplexeft volendirö, & quia in filice lapide nobish-ec ociafecit.Namqueeru.iUeniihilempa ^

^ ^ ^ pricduro.vnde in ó./Ene.Quàin fi darà filex,aut ítet Marpe- prius,noftris,& poftea meas,videlicet,>^pc te.nei ^

' I fiacautes.vbi ficut hicl^.nraiao genere protuliiicum tñ po ouilibus.Et illemeas &C.Dixi graiiamodemx l qu^.^

I lius ratioexígatmafcuhñoenuuciai:i,ficutaptid [uucnakm, huniiütatem vocátcumhuinilitas proprie "i a'j' ^

J Silicem qusconcerit atrum,.& in filice nuda,i.fine f. ondib. dam.ab humodióta ) quam cum qms de le Piu^i ^ »„oVr-

,, autvirgultis,autalio ftramento.OCòryÌos}Corylusdtarbor tur,fignÌA^catfefretum fuorum auxilio,aiit'"Tnj '^„^atia,

CoryF. produces nuces,qu® audlan3e.vdprsndtinar,ab ítalis dñr: ca prmcipibus conuenit pluratiucIpqui, moaci

a Gr«cis,ponciC£E,dum vnaqua-qi natio indù eis nucib. iio- quodanimaduertentes imperitipotíílinium in

men ex loco in quo nafcijtur copibfiores,v t au a or eít Macro gu3,putent fibi iniuriam fieri,ß vnitatis num^er ^

biuCSaturnal ^..{Gemeílos]Bene,autem dicit,per diminutio tur,cum tarnen omnis L a t i n o r u ? " „atepra;di-

Gemei- nem,quetribusdecaufisadhibe!ifolet,3utmodelli^gratia, fona,pluralenunierum,abvna(quacunqueoJp verum.

. vtjlngeniojum meum,autblandiuienti,vtapudPiautü,cor' tus fit)arceat.Dequ3re,Sipontinusiatispr H j^'gqu^sti'

pimi- culum,animulaí&c.aut «eccffitate ob rei moduni^ac natura, (quia diximus)noftris,plurale,&^eas,ungu^4 ^

nutme. v t,Regulus,&, Puer bipului . Hicautem ob hec omnia di- tubet, fit h«c Secudaregula.Ego,K nv


-LtO'^G A I^'l M-A.' 5 ^

fcribensin Trabsín porticibusfeptorUjMarcp^grip^f^

tBÍeuiBlri'refpiciá^^^ ijliifta-Prarterea Marcus Varrò in re lluftip ap^elTat-QÍa ' \

toàrs. |5iíerta}.lneicsdítaríAieaoíra^ ;fcpta.qua?tóóiiqcjufaanimalia,qMÍcumur.yndeibébde; \

^ 3Ütfult Titvrus^qiíi tm djí^filit l^otná v#re,Gum, in alxun- kudantur fepta FuIuij,Hirpmj,&feptaPopeij.i.loca«^uib..

^¡¡^^ defpes tiullafiieoc libeftatisobtioeijdx.Magnatn eft bene condufe ferspafcebantur. Idéinquii:,intralepta,vill^ hañmvis

v ® cu ípfe in^ís fiiéric,ÍRf«tn ít,ñ.I|bertas;refpex beas aquá.Apudeiindé,infcripcio eft de feptis fundí a fépio,

vndedf abe


^tófls coaSá rfpateboi n Hoc per paiéthéfirti dia&^flt [Nec i poftea q,barbámrAcIereí:|peram,muItot^e r-mW

r fbeslibertamerat,neccuiapeculi]Nectoarep6tem4ibet iitpisinr«rcape£line,acfpacio Arppltquam Amaiyllis,-i,

Ste in Qppreaciaitate,t)?ch4berepurA patumw^ Peoitli fpkndida.3niGa n^tra Romana, i omds, & caadidiorli.

autairtincn díxit,quj^oppatui7iotímapudantic]üos,pe be Éas1ia'>etno i frmturprajfencíamtópomurmeG« ^

íu!ifidiccuaui,apccoribus,inq4ibeomtPí)rtab3tvmaef lac^- tanica noma Mantüana hoceíiferüuiHtnílIudquod

fa fiiDÍbntia vrjd er pecunia eli a peculio, a« t certe iuL ibam duiA pan la; ílolrra^amore detfintus Mantua?immo

Se ad noifuni tepprum pertfnet, nam modo tm ftrUi pecii- r^bai i ci n luu me q d non pocint toleraic fea me^deiebii

Ridicirtius ytinuidiofe pairwionm iuadixerupccnUu^ac ^ui^i a . id.mifime Namqiie,proqUia(ego n fatebor f

ÍÍ fcruuseflet quwfe dm apud Mantisa fermíTememoíauK quod vé. utii di^licet ímquus cenfeaf hocautpei parenthe.

6ane p?cuU f pect»Ii),pei fr Ofrefim di^u ptt [E?cirer vi(fti Í m une. crit)hoc ciì fi pei .un tcris, cur eam puus dereli^

inafeKisJSepta ppi/eTuntóincapoMairio queiirni^ciesqmìdu i qtumdiu Ga atea i amor putrii aut

latts nqutb itópopilus R fuftragiafeirecoiueperat Sed pomeiciucü.u,, amea Manruana illamihcatenebat i deq

A hricptaXuia?^^^^^ Sao h^c pro fe nntbat m. neUpe. Iib u i cis lup impetrando,eiat iup mi

S w v ^ proomlib poAMt ItpLucanus b» neccuiap.cult p.opecul., ìk.. Ita-icuiu^propu, bom

Scrr&n tfere^^^^^^^ m huccumui ouiupu t^^ui multavidumapguis

2af?üreSr hoUibemu mcis kpc» i dcpUleieud vrbeexmeis

T^ì^ ma .oiep ..li pr,b 8.c.ai.bpsmunitis(Ve,um,vt

bus aduedarA i empreña iniqua fufc.pmt duplex enfus,ita duplex pot cifc expofitxo Na ÍÍ Í nfus

Acr VKBTM&riAutrufttcaiimplicit^ateautquiainreluam q»exieptislwispoitawerK,.ute e.umvrbepinguesaqroj

^^^ Códucerc puubar mterro^atusdedeo Tuyius loca pifferi vndeco viaim^ he. i fM> magna, í ^ u J _ capti, hocettiea


^ E G L Q GvA IP R I Mia. ; "

15/ ir^mñhMetl àliquandopróproptér.vt Ob inerita, ob fu- .fingirîari. Reperîturétîamcojîtagés tucr.Iib.4. Qu^conSp

„frVms hoites,vndeobiîdes,quafiobfides,nam gefuapalloribusoTOnwpingunt.Diciturauiem Cftinagio,^ . .

voies, peracus ' ^^.r jç^j^buntjLieiè noacorrum con tingendo,morbus, «jm contaiSu polliuc.unde Columel- \

itanaam ^ ^^^^vterograuidaru® manentibus . la lxb.8.c.î.fcri*Ouesfrequcntius quam ullum aliudanimal, \

^ ' A^-'^ïnim Pli lib 8 dearietibus fcribens. Et mutatio equarû, infeitati fcabie,eireque il ico occurrèndum ne tota progenies

«nrmLue varrat. Idautem Plin.accepiife videtur a Varrone coinquineturCEt fontes lacros] Flumina nota,& Padum , &

V.mm îib i deôuibus,ficatt:Quâmdiu admîlTuraÎit, ea- Mincium,fecundumPiobum 8¿rSerumm nam Mincius pater

ipm amia vti oDortetîCJUod cócnutatio & laná facit variam, iluit Mantuam à lacu Benaço, qui ex alpibus oritur , fccun-

^^r^mm corrumoitTTentarélP dum Strat).iib.4.effluen.Padusautemprincepseft fluuiorum Micius

Sm lib ai vtiturdcfalicuro natura inquiens, Caput tentât Italia?,in quem Minciusiafluit.Sacros auté fontes dicit,quia

v1dtSdo.ficMancin.ye/um ne nympbisconfeçratiputabantur. [AbhmugLimesm agris Limes;

^WnîTnnv^ ""ne terminuselt,nuncu!3?tranfuerfa?auaoreFelto.dici-

r P n r l S ò S S fift vrbsuetus Atticçregionis,quam ubiporienfesinílauraf-

S r V S S i m ^ fent,Megaramuocaueruat.GiietiamiirbsSiciliaî,utiamMa

îl. ^frrirt f^cit, corrúpu nimi Ciiiellus recitay it, & in agro utriufque propter mm thymi,

^TrSif V Je & fpiritus mali tentare dicuntur,quia re- optimi q uoque mellis copia eft.Et quiares per excellentiam

ra^ k.VcnîÎiis &an®elisbonisfspeinfultant,&qtîa(î te- îoctinquoopiimar,autpluriaiçfunt,denominaniolet,ideo

Í p e ^ ^ ^ ^ J Hic accufaiiuus eil Hybl^


mansjSecundum Mandnellum,ordo eft quempofuimusíc fupiriiPiu S esh b S W n

Par- tantu Parthus^exul dicatur.PartJiorum aüt impcnum,Orien uata a/fatLnan píoxime facU^^ nouaIia.i.arua inn^

fuerant.quodenpforuni yocabulomanifeftaíur,ná Scythieo

fermone,E_xuJes,Parthtilícuncur,quareexuJ,adParthafoIÍ¡- denspoíUliquot^fíS^^

modo,noneiadGermaniárefertur.H^cille.SecundüSeruiú afficiar,autmuXr,fup e^^^^^

aut, vterqi exul dicetur, nec eft contra decorum, q, is qui ex libentius dinero ^ mea,&,d quídcta

^ vocabuIoexuInóeft,exuItñfiat.Icaq;ordoéteírepote\par ipfeportearSmseS

thusbibetanteArarim.&Germania.i. GermanusTygrim,

exiftensvterq,.f.exul,&i,ocfinibuspatri^.r.amborG.nÍer- taprima/Sfu^

ratis.i.pererrorédereliaisquámnolíro,&c.Ararís(p/i.tefte quantuIumrnoSSfniSf^^^^^^

aOvbi Arar Rhodano cómifcetur^Lugdunü in colle cond.tü fup.di^num eft ac di . ínnr v?r dices nuquíd

eíírquod & tune verüfuit.fed nuac p?iore vrbe per incédiü" pa? i^vXo -

vna nofte tocaliter ( vt Seneca fcr.in epiftOdeJe a: vi non "n K o n t e au tem L í ' hec.í.

colle,fedindccl¡uo,acvaIle,íntraRhodanum &Ararim fed autldfa m^^^^^^

Ararisnunc.b^ lingulS^^^^

xu ex Vogefo mnnte per fines Heduorum,& Sequanorum in tes fu o tam rnlrf.^.^./r Teuto.liabcbit has fege^

Germa. Rhodanü incidens,v£í & nomen amittit/GeniS ve ^v" ^ S a i q l Sunteff^v oí^entantis,

nía. Taatus oisa GalJis, Rhetijsq, & Pannoní;s,& Rheno, c ítíonem,&adZem

& Danubio flumimb. à Sarmath s,Dacisq; mutuometu aut feros áuak m/n, n ^ f.ciuilis perduxitmi-

Tigris. montibusfeparatur,c^teraOceanusamb\Tv^^ hoc^^^^^^

Armenia maior« fonte confpicuo in planicíe,á''ceieritate fíe piorum ^ i S an'ióZ'r'.^rV

di¿i:us,na Medí Tygrim,fagittam vocant.vt PJin. arteftatur alium alIoamVnr

Sed,vt finem fac.á,reguh j.eft,quoties penítiuus pluralis ter C í r t n r cirper(cum tñ po^.

ti^ inflexionis in lum erít/accu/atiuus ifei eeTtS^ d o r S vrV . í/f "r'r "^P^^^OPone vites ordíne.i.

vt non profueias Melih^ efficere, mecu refíci,deinde oftendens fe verum amicu & íinceroani

doeí^At.i.fed,hocdi,tuqu?demTitPS^ na.í.fumm.taces,viharum.i.domuüín agrisconftru¿é3rú,fu.

fup.ibimus,fubaudi,adAfros fitieS frím^^^^ cu-i. a IongeaípíCíentib.na.i,s motes & ville videntur quaff

rantes,j>pficdtatem ter^(ma n^^^ J^l^fti coiore&fumo tegi,vnde exponens,ql.d'fitg,prW

dicaturalijibimusfíticHtésSiS a^^^^^^ f"mant,addit&,Maio^s vmbra:,hoccftnoè^^^

fuetus eft,minus fítit quá exttu W ? / «^«"^-hoc eft nqétefdr,Nifi adiúfta eíTetpartícula prothiam,i.ad

regionem frigidiffimá T S Í c u l . c o n c e d e r e m in fniam,dicentium villas fumSe,quia cene

I paxé.¡.ad illSm fluuiú CretSlís vememus coqueretur,fed id quo propnus efrenr,eomelius viderent;«!

I locitercurrenté,&veniemus,fup Damn^ «^ ergoadderet,pcul.Atnos hincali;}AtparticuJaaduerfatíua

y Angli dicuntur,diuifos.:dKptor¿ln^^^^^^^^^ f >&con^ntion,,qu^fit,vtdixi,vbifententÌ5Ìnterfec6teii

Oceanodrcumciníio:L,q.d qüod nTúefe nota,&ad pafcúa fua,benedídt,At nos hinc &c.E(m

quam.i.quouis tempore, fines .i. limitS / ouafíl^^^^^ quieuit benefubditur,At reginagrauiiádudum fauciacur«

fpec|;et,fed á longe forte videre poíTet^oLno. í nfr.S venis,&;in eodem.^.poft commemorationé quic

eft,annos ,quia fingulisannisarX meffesS^^ Eftautem «-/.oM^/f ideftpr^fumptio totius,quodpofteaper

- ' ' (


E G L O G A P R I M A. J 8

quodT I O A N N I S L V D O V 1 C 1 V I V T

ibimui,al¿|fupp,nQftrum.i.aosparcim,ibimusadAfros,&c. »ucolicorum Virgili) mjrerpretatio

Omn(»ferèinteìliguntAfroshicdici,iìtientes. vndeM . potiflimuiTi allegorica. \

^ cineiluSjSitientes Afrbs, ibienimmultum torridazonaoc- . ^

lilliijl^upacjquarcmaximamediterraneieLibyxpars,®io,cir EGLOGA PRIMA.

^ Oceanum deferta eft,id Strabo doçuit lib. Í 7-verum ( VC

dixi ) plus ponderis eifet fi ipfi iitientes intelligantur iread yvO I t y r. e, tu patulç recubâs]HacEglo-

Afros,quçregioaquarumindiga e(l,cumTityrusadfacros FVTO g^gfatitudinéfuátellat Poeta Aduer-

S í f t h í a foni" maneat.£Scythia]Regio e(l ad feptentrione in Orira J M ^ fus Cçfarem Odìauianum. Ac primo fç

' temporrcaa.includitur ab vno latere Ponto,ab altero mo- r w M Iicitatemcommemorat,eft,n.genus8ra

lib. Riphçis à tergo, Afi3,&Phaß flumine, multum in long», j U ^ titudinis agnofcere bene fecu agi, hinc

tudinem,&altitudinempatet,ytauaoreitfuitinus,lib. x. Ajäji . W f W perfeaagratuudo,aquo.Sedvbifçlici-

Solitosautemdicit,eos amare praîlia,&çruoremiriterem- tatemtuamrecordaris, breuiseiìillius

Ôaxis ipfis vulneribus ebibere [Oaxis] ,Crci;^ Iniulae Í ^ ^ í ^ ^ í ^ gradui ad benefaäorem. Earn vero influuiuseíl,vtdicifPpIitianusGentumfu«c.

dudanarratperlona,in quoverfaturfpeciesia¿látif,namq>

locum Serwianum damnat, Sanèquaetiuper de.Oaxi, Creta, addit ipfe deince^,alia ex procurationefacit, malcuoli &

Británia,ruguríp, &c,eX:Man,cineIIoattulimus, quia nunc ingrati figfiificationéprebiturus,fi.veltacuiífet omnino, vel

Barba Mancinelluhj integrum pofuimus,confulto,dempíimusquia leuiter eÖetaíTenfus . Felicitasáútrliaceft, cp moiuni trepi-

Íuj £BarbarushasfegetesJSa;tisftpertein Auguftum diä dationefitquietusipfeacfecurus, in pencuiotutus,,quod

detur,quiCxfansa(aatuebatur,qui GallomiIuefretus,cx- recubandlverbum oftendic. Locus ipfe non folúanum tran

Super, »eros fuperauerat/edad ruftiçam e(| fimplicitatem referen quillitatem notât,fed deledtationem, fub tegimine,inb vmdumEFrqndefuj?Pi'VÍ»"i'^OQaía

nio';u?)nqneft bra patulïac latediíFufíEarboris, & quidégiandifera-,vnde

xic p|-irpoíci0ne,fuper,qu£;,nifi,accipiaturfe^^^^ olim gentib.cib.fimulattin^'itrégeftâjdequainMœri.CerjPumat.

îâ,iûablat.iuodeferuit.[Suritnob;s]:,Zçugmaaf^ te equidéandieráquafefuinmirierecolies Incipiunt.Obierppêi'iiur.

Etpreificopia la£tii(,fuppleeft nobis,dixi,quomo äamenti;fignüm eft euidenciífimücanciones, nongemebun

villa, ^dointelligerem culmina víllaruni fumare procul, non pro- díe,autqu«rula', Pid fuisamorib. cumCa-ten velut relegati

Reguìx pterççnam?qua:;paretur ,,ied propterçoloicvii^cœleftinurn, aliam quxrant patnam,naturali atqueantiqua reliita. Tipuero-

cadentibusymbns, á longe diftantibus; vide,ur Villa tyrusauienrinaltiffimoociorequieicitfub vmbra,f:|Dulcia

rum. anteelV,quíB,uis domus in agro.qua>fi Viillisíe¿la,vndepec aruajAdmiferationem maioreni facit vtillic,&moriensdul

cant,qui oppidufn dicunt. Sed regularum pruna eft, quoçies ces reminifciE Argos [Amaryllida] Hec Roma eft, vel Qdta- >

di£iiocoIlecliua,aut pluralisnuiriero,verbo pluraltiedle có uianus quem ipfe tenui auenacanebat,hoc eft Bucolico car- /

fbrmatur, poifunt pro quibus eafupponit, fine repetitione mine[0 Melibeç nobis, &c jNonduiju quidem pro Deo ha y

verbi fubiungi; vt,.Nps ibimus àlij Afro^pars Scychiam-Se- beba.tur,Golebaturque Qctauianus.cullJ^c Virgiltus cane-^^Êm ,

çMnda,licetpoetaeliçentipsè prouincia:,^uf appellatiuo no reç^propcereadicit Mihi.; nam fijam tú

©iini,pr«pofitiqnem auferât, nos tamen eamexpnimemus, pronomen illudemphaticosi quod pofitumalioqui.eft ma- / . {

îiifi fueritproprium nomealoci minprW"^finiplicis figur|, gnadeeá. Deus eft homo horoini a quo luuatur, inquit, Pli- fV ^

.vndedicaai ad Afi'os,ad Scythiam,ad Oaxem.. Teritia,noroi- iiiys, &antiq.uitas Deos exheneficijsfi'nxit, etia^rutas

madiedhua, quorum exitusnoininatiui neutrun) genus re- animantes, vt Aegypiij feles, canes,boues,ibes.Grll(|||^er^

jrugitjinobliquisfasperecipiunt; vt,paupefis tugurij,in lo- inuentQifesrerum' vtiliu,m-Mineruani oleç,Bacc.hù \|fnBA ^ ^ ^

cupletepenu. Coarta,inoppoiìitione,verbuni feièjequitur fculapiuiivmedicina?4Deusnobis]GratitudJnempátefacit;, ^ ^

principale fuperpofitum non quod magisc;ommuneeft>fed ficut iifuidiani omnem fubmQueriiá felicitate,licet propria, i/ß^

quod praeponitur,vt. Itemesquondam feliXrpecus, ite ca- nani fi D^us fecit.habendailligcatiainon tnuidendum Vir- ^ ^

^ pellx. Quid meruereibouçs,animai finefra-ude, dolifqué? gjliQ/fodgratulandum potius,Quidín. veldeidamnet iudi- V

^ Quintaifuper,Sf filter,licet.oh"tn',fiHe,niiUtat^^^ ciuQi,veliijutdeat,anfoderÍEeosquibus faueantídijí[SxpeÄ

wuis deferuiebant,nu;nc tantum 3en(ài;ubtertd hœc non Chriftianis imicaind4,q!iiodq'UÍdam noftrf proíef- ^

dine.fed,fUperfí-ondenMub.t€r teftudinernj&i ítonisitnpiefaciunc,quiincQmmunicabilem Deiappcllatio- f

nem,ac penecuJtumniiferisacinfirmiflirnismorta ib.com-

V.A R I A L E C TJ^O. tn.u.nicát. [í lie meas] Reditadnarratioiíébeneficiorú.quid «

illenon nrihi reddidit,cui omniaerant belli turbmeexcuf- B

E N quo difGordiaciuesPerduxitmiferosíínperuerteri {a?reddidiçfbrt:unasjnemp€t^agros,8e:boues,tumlibertatc ^

expofito códice Vaticano, in L,pngobardicí>^,perduxit,om nam permifit boues erramquo vçUent, cultumanimijnem- ^

nino legitur,vt vulgatahabent exemplai:¡a.Sed in.Roniano, pcMufas ipfaSiYt cantem.non qu«,illeprsícribir,de ingen

in Mediceo,& quibufdam alijsyproduxic, habetur ,id quod tibusi fe rebusgeñis, fed pro arbitratumeo carmen paftoali)

viderint. [En queis coafe,uimus agros?] Veteres; quidé ricium &agrcfte. tu h^c cernís omnia, nihil necefle habeo

plerique,omnes codices ita habent,vt vulgo legitur: Roma- multis expIicare.ENQn equidem inuideo] Sufpicioni occurno

excepto,in.quo fcriptum eft. His nosconfueuimus agi is? rit,ne in uidere videatui felicitati in tanta omnium miferia,

[Dumofarupe procul pendere videbo] Hic etiam numerus fedniirari fe teftatur,.q>i]ìecóem calamitatem.pot.uerit efmutatus

in codicibus aliquot manufcriptis, in quibus legi- fugere. [En ipfe capella'sjEgo vero non folum turbor,fed extur

: Dumofa pendere procul de rupe videbo, & ita legitur turbor, & expellor cum tenui re ac familia, & ad miferatio- ^

apud Arufianuminelocutionuni libello. In Mediceolibro, nein in3ÌoremoftenditTeabire,impeditumatqìonuftum fi- ^ ^

Vno mutato vocabuIo,Frondofa pendereprocul de rupe,icri lia,& vxorejrecens enixageminos, fpen> propagandi gene- J

ptum e(ì.[Bictamenhàcmecum poterai requiefcere noóté] ris. Nam fi vf^uam eft quies neeefl'arÌ3,maximceft puerpein

Romano librQ,& in Mediceo,Poteras,èxaóla fpecie feri- ris,& teneris infantibus . Ad affedum autein paternum faptume(ì,quod

vaIdeplaG:SCiinLongobardico,in Medi- cit,Jquodpueriilli fintfpes generis,quo.grauius:l3turusfit

Geo & plerifque ali)s : Hac mecum poteras re- iadturameorum,ideoq,-penculum transferendi, & migran- i

, quiefcere no(ile,ablatiuocafu habetur, vt dil3boriofiusfit,acmoleftius. H^Ctantaamplificatiomifepleraque

etiam vulgata ha bent rií,auget Virgili) fçIicitatem,acproindelaudes Oítauisní, ^«f

cxemplaria. Sed, Hanc vt fe plurimum debere Auguftomanifeftius contelíetur,& y

notìemagnofcit A- per hoc gratitudinem fuam declaret, quo illemaximi fieri y

rufianus Mef- iuum beneficium gaudet, optimeq; cenfeatefle collocamm {

fus. alliciaturq; ad benefaciendum homini tamgrato. Ad «n- ^

dumeniminuitat.nui feaccepiffeprofitecur-iSTpemaliimJ J,

AuertitinuidiâcrudchtatishuiusàCïfare,ii)hta,&deo- y ^

rum voluntatcìn.quamprouunciatamfibiaitoltento,ii ani- -

I X ^


- ^^Tri: T -Y -Il V '

^feHymvôIurffecadi^rEere. [Símefi^notí^I^uafbiííec] GMh tubateÎè] TaÌiaU(awè,j& mtói^iingeníí ft^

''pieieítjq^uipoi.mliem parere ccelçititius momas, fedobfur femparmanebunt, v^él fírtíplicicér dáaherQum, fedem irnperij, frucla piíHonum,[HÍGinterfluminanotajFacithoc adfeliítifhus

exiítirtiibat ffdiilein piltofici^ vrbis,& plané ouilis citatem, confenefcere in patria vel vbi diu aífueuerisjvt eít

Cuiuf4ain5Vtingeniuni,eloquentiam;humanitaténí,educa- apud Ciaudianum ?

tionsQ-j Honani popuIí,[VJintuaniarbitraretureffefimiiem FeUx^mp^trijs^eitum tranfe^itinaritis, /

fEtqn» tantafuit] Ruíiicilocutio, 8¿: interrogátio con- [Anteleuesergojtfucpertinentfuperiora,adteftífícationé

grueas pafforiciaì adinirationi.paftores.n.&agricolícfacile gratitudinis erga Oilauianû. A. [Qua no.iJJ.lab. p-vul.Jillc

ìquiduis mirancur,quia caufas ignorant,[Líbertas]Specíofus vuItus,quo mihi &fortunas reítituic & libertatera dedit,&

ititulus,&: qui facile vel in palèorum peáora penetret iiec animum auxit.CAEnoshincalijjPoílgrantüdinemfequítuímagis

poterat Oilauiaao blandiri, quain quod per euin fa- affedus cóiuiferationis de aIijs,vt;fie'quodámodo poífitaní

leatur lü effe iibertatem aíTecutum, qui íufpe¿tus effet tan-, mum Cajíaris fle¿lere,8í alijs ,fuis municipib, propitiorem .

quam adeaiíffeteamotiinibus.Libertatenaj&opesauólas íi- i-eddere[Diuifosorbe BritaanosjOrbem vócabantoliin terbi

declarar Auguítibeneficio, fed libertatem vti par eft an- räcontinentem qua; Oceano alluitur, infulíe Oceani extra

teponit.|:Elefp3xitinertefn] Merito inertem.nam libertaré, órbem dicuntur effe,non item ínfula; maris mediterranei, vt

quam ipfe par Ce aunquani effet confecutus, Augufti eft na^ Sicilia,& C7clades,& eiufmodi.Magna calamitas,qus proàusb2neftcio.[Can^ÌQrpoftquam]

Bucolicafcripiìt Vir- pinqua migrations reparari non quibat. quajrenda: eranc

VV Romanis ciuib. fedes extra orbem Romanum. [Envnquam

Gos. à quo anno vfq; ad trium patrios] AfF¿¿lus naturalis exulum & profugorum', vt fpetn

1 viratum funtanniXXHL Porrò III. vira,tus, decern aniios quandam vfurpentreuifendialiquando qui relinquupt, &

- ^ durauit. Itaqj hyperbole eft ex affeóìu Virgilij,qui tâdiu il- eumreuifunt,adinittanturatque exhilarefcunt.idem contin

- pelib^tate,&peculio vixiffec, ve fibi in ea feruitute confc- gìc poft Jongas peregrina tiónes [Poft aliquot mea regna ..

^ nui^''-'Ueretur. Sed refarri tamen Gandidior poteft ad li- &c ] Ruftica annorum notatio , non ex Olympiadibus, vt

S t>eri^t^i,quaiì puIchra,fpeciofa,& benigna,quodquibufdá apud Gra»cos,nec[ue ex confulibus,vt apud Romanos,feci ex

' magispÌacet.[Namqìfateborenim-Mantua3 nec liber effe po teniporum3nnuisquaÌitatibus,fÌcutClaudianus inquit:

teram,neGdiues, quan:iuis nonpaucasedercmingeni) figni- trugthusaltefnis^nonconfUle,compi*t'itannum.

N ficaEÌòne5,&eruditionis,haudvtiq;paucioresquamRome, [Impius hasfegetes]MagníBÍndignationiseft,qua;cíuis eia

fed nulluni preciunivirtuti,&bonis artibus inter eos qui iL borauit, ea pòflìdere barbarú,&quidem impium,[En quo

ÊÏas vt nonintelligercntjita nsccurarent.[Mtrabar quia moa difcordia ciues]BeIla ciuilia nonfolum Romie publica,&ia

r Ix^ Deos]Senfus difficiles, fedpeculiaris fignificatnr Roma- fumma imperi/, fed etiam inteftina,in fíngulis muniçipij-Et

P ' norumfauorerga Virgilium y Mirabar quid tanta; effet rei, eft fententia indignation! conueniés. [En queis conièuimus

J (cur Roma vniuerfa pro te deos inuocaret, vt effent tibi pro- agros? ita euenit implurifqí humanis rebus,vt ij fruantur no

V piti;, Auguftum,fcilicct,& proceres,cui iuberet falúa effe ífris laboribus, qui íunt indigniffimi, aut quos minime omlua

poma in arbore, neqüis quidde bonis Virgili; raperct. nium vellemus,de qno Salomon conqueritur in concionato

í [TityrnshínGabeFat]Atquicumhinces profe¿ius Romam, re.[InfereiTunc]Oîahâ;cfuntpathetiCa,pIena cÓmiferatio-

Ij magntim tutdefiderium omnil?' reliquifti, fummis,infimis, nis, mauent emm mifericordiam mala, qua; nos vrgent,&

/ rnediocrib. vt caufa nonfuerit jcur hmGdifœderes,velhinc bona qux amittimus.Oftendit vices rerum humänarum, &r

( .i.Roma,vt non referatur ad l0Guni,in quo funt, fed de quo ignorantiam futuri, En queis confeuimus agros ? Hoc cum

loquuntur.[Q¿iid facerem]HoG 4d illudvidetur pertinere, commune fit omnibus vnicuiqueproftatu, & conditions

Mantua; effet omnibus cariífimus, necopus fua,maxime mifericordiá elicit.facile. n-mouemurin MaJií,

itlifuiffevRoitiam profioifciv ideorefpQrtdet'iquid facerem, quseadnos peruenire poffcexiftimamus.Cltemea;quódamj

quo minus irem RQHiám ? quid agerempotius,aut commo- pifceffusárebuscaris, 8¿raudientibus, velfpediantibusmi«

diüs? neqrenimlibertatemeffäm vnquam na


E G L o G A 5 E C V N D A. ^ ,

^^^R^'^^^f^o/'nofumJSecûdaîEglogit^quïi^ arcilla tuum içcurvlceret vlk puerve In ter mar«,. - ^ ^ ^ ^

ÍM ^ . argtimentum taie di: Cörydon pa- neraadilimenamici.Nedn pifeTpulS^^^ ^

; ftor impatienter amans A exim, fermofïlfimnm Muñere té paruo beet^tlLSdu san^ÎU. if

^ píierum,ipíumque per ama. & ma^cceíTa qu^^ri- ré Virgilio vfu veniíTe dît n^Sí „ep iffud SlrVri \

m . W.n^.d > expri-nit.neq;h.c al.udad ^

^mrtiemQra^qu.b.eum n h.lproñícret,propeluadet, íiul- gis:alludít,qúáíuod didteum Delícia^raíTedoS^

toamori moaum imponete. rM^mr.-, e.,,. / ^

A S C E N S I A N V M

Ë'iiî riím^c^ IN A LEX! M VIRGILI!. ^ .-non vide.ur ftLe, ^

(Î - rd lIic Anaì-vI Al.exandro loqui, quo dona-

-^roximaformofimCoridonqualuHratMexi^^^ Sedl^ïcaS i b f ^ S e ï

tievtpueriâfejicçhondie Si neqneat ßem^dtfcedere f^det amori :

dileóh, quemabAlinioPo.- nellum Ordoverficulorum

îione dono açceperaM meniiniffcpoffet; Siue, noilrorum eftiProxima, fcilicet à prima, hoc eft fecûda EvtPo)hombland

atür,nam (vtDo^ gloga,qua,ideft,in qua. Corydópaftorillcamafius,luftrat.

amauit Mam,^ab eoma^^^^^^ f ' Alexim%uerunrilIum,formofum.i.fpecion,m

tatusad cçna aptus pul^m & forme plenum,fuadet,f.in finecarminis,difcedereamogentia

Al^^^^^^^^^ nequeat fleai.Dicuenim, Inueniesalium,

rem videturHor^tius tangere,pi imo epiftolaru,d}cçns:NÔ fi te hic faftiditAlexis.Eth-^c de argumento in generali.

S'^v. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

A lexim] ImpatienteÎ dilig^^^ doni e^rnec^ÍLÍ^n SL^s /

bK.[ Akxim ] Qiiern dicunt amauit,vndeaffidue venie- /

ÎiSirPÔIlSds « S vfr T ^ ^ ^ ^ ;bat aa^tudipëm nemolius

rogatus ad prandmrtï> io p u e r o Ä ^ ^ /

cum vidiffet m miniftenp W ^ B f l hocdidt.Seruius pèr Cory- f / J

cmnjHm puîchemmum, di- f/f & V i ¡1,^ & . ^lexini, ^ ^ j À

lcxit,eumquedonoaecepm ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Alexandrû Pollio^uerû

Cïfarem quidam acceperuc ^ intdligit,adquodd^um

^rmoium m operibus, & ^^ dixi nô cogiiíuerpr¡l,quía

^oria. Ah, puerum c^fa- - ^ _ ^ iï ex coi paftorum acerbo. ^

lis quem fi quislaudaiTet, A R G V M E N T V M. perfonas deprôptas dixerit, J ^

gratam^pn^C^farrfecife, non minus confequeretur W

Nam^ Virgdms dicinir m Ö i^r D 0 1

Ali, Corydonem Afin^'i, p^I ^ ^ ré^qu^ ad eondliandum amorçm faceré

honjs puerum adamatum à foßeritcommemoratcquibuscuninihilpro- f

I'm^ iní'njr-' ficeret,quod maximum eÜ in amore remedium, ad cat,per Corydona Virgilium '

cupari ex eo genere auis,quç conuertendum cenfet, iuxta illud, Ocia ft tollas, ^rét,® artificiofe facit,ne hi- 1

corydalusdfcirur, dulce ca- pemre CupidinisarcMS. ftoriamcontexiiTe dicat; nec %

nens Alextm veropuerum, ^ AuguftÚ per(Alexim fignifi-

quafifine refponfiorie acfü- ^ caifc, vllomododicédusèft.'

rerbuw. hnne autem dile- A T Th V T C Ordodt, Corydonpatio,;f.


»

' A L E X I s.

// ^ '^ftydonJVt dixi paftorisapud Theocritum nome eft, hfc aßt fenferint diíertiííím

pro Virgilio íumit,íic tn.^t pro quouis ui^patieqcer amâce cet. Nos vero hoc ideo a Virgilio rerum omnium fcio di,

luiiìipoliit[AleximUIexisdicipQCline di(aiQne,autrqfo, ftuni puramus, in afftumeffores Allia, Serpillumque, quo

yc putauic Maqcinellys. Declinatur aût hic Alexis,huius ièrRentes,cum iIIorH morfusdormieqtes impenfe timeant.

! Alexis,vel Aiexid!§,Cic.ad Atti.Na Alexidismanúamab^, odorç repelíínt, fubcœnitare Tolere, quod Maçer his cacipT"

^egulf ^t^prQpeaccedebatadlimílirudiné litera» tua». Regula minibus,cum de Serpillo loquitur indíCat

éiíeri- prima eiè.In 3ppoíitíone,Iicet coiiforiTiitís çafuii fît qecçf- íi/dgrcombußißrfentes ìfupat amnes '

}e§p fana,non tnnumerorú,nscgenerufn: tuncaútdiueríi funt Etcjuoduis ammalmfundemore venem^i

Aurnsri,qn alterú fíngulari caret íícut hic,Alôxim,pdicias Mocdeomifcereabts meMus eflmos

dnt,aLitalterágoIle¿buúeíl,vtFeIixpecusitecapelIíe, aut ^f^fifarte foporfeßos deirefßrttUlos, '

lîqgularia copuíancur,vt Homerus & Maro poet« ciarlili^ Vermtbusanocms tutitiqu/efcereparsine

mijExai-npIutndediuerfisgeneribus: vt, Deqfasvmbrofa t>eniferosmorboshtütum ¿uat

translatitiï, & c^uidergo clarius,& quorfum ipfe poetadixerit # Alter e,

tnerepo^ticaì ^at oratori fugieijdar.Vnde non dices in fo- min ab altero mutuari videtur, cur fubcenare, merendare

«ì^^vdpranderemeiroresalliafcrpi^lum^qS^

Tertia,quanta eft vocalis ante nouiflìma literam, tanta eft qqoque fic idem M^cer fentit

W nou^ifiniam fyllabâ,« non muteturJcriptura iq nomi- ' ;« quarto pofueregradu, manfum, velmunaum ,

n baij n 6ccron,femperlogu,V5 fitan,Pan,ren/plea,lien, Curat,^uotferpe»s:velßorpiL muluta^s ;

lyieti,ddphiq,Corydon,vltima nomiqatmi, & penultima ^erm^s trfnpeUunturodore

geqitiui producuqt.quam nomen.&omen.corripiunt, caninos

IpAN. MARQ^qqem nTeritodlUinum poetam MacroblUS nucu- £t b,b,tum vermes veJns ,tsneasa^e reteUit

U9h adeo ingeniofe çonfcripta pofteris rdiquit,^ dp Ex oleo cumßceßa ßdemt dlnd

«mumqaemq; bcetiMgiexcitatumleaioqedefatigant, MorfmpeR,flo,reddes cuJvn.uinchnos,

nrbK^íTr " dUucidaqdo, enodandoq; grauétule PoíTem quod Ser^pio defîmpIidb.Lii? & Plí.t2.& quod

r ndabQie^[qterprete?jmultataniediligentiorU ali, deSerpilloconfcripferunt, hiccontexere íid fí^^

S ; f digaa,intaaa taqua iqtdleftq fadlia, om» cû nihil ad Maronis carmen pçrS^^^^^^^^

ferunt,Sed ne loquedo tps fruftremur, ad Marpnis carmen de allio non fuppvimam,quodAuicen^

p=ru^iamus-.Fe(ns meforibus çilq Allia, ferpillumq; her- pr^cipit adue'usferpe^cum

bas çoatudicoleate^. Quid (n hQC carit,iqe,iqterprçt'es viri }m eft Wiaçaruftiçirû,quod HS^.Se^ufm

SEav, Q nó^ííaS meSÎ''o''^ ^ carmim çuras! do, duo animaduertere foie-

Vv . nec te potÎSîum m^eT Vd ^^ miferere: morirne dénia; coges : mus,boHÍtaté.neius,vt refer.

^ ^ ^ y ^ ^ C ç f a r g . 'K^nc etiampecudes vmbms, & frigaracaptant: " fSögToS-tfmï

Theñylis.&rapidomsmefroribus^fiu latorexpetìattn duplex be.

in il^^^c hcrbarû con &recognofcentes.Tifi bone vñr pecudes innocua,quib.na

f vêî S f Ulfe f Pa concubina Cory do- tura rsfrigerium pr^ftat, fed non recognofcunt. Tra reco-

r ^ fÎi^bn m S r S ^^^ gnofcétesfunt ingrati homines,vt ruftici,quifcirepoiTunt

r V / v i e m S quid 4cceperiqt,referre m recufant. Neq; goni,neque reco

/ l i S gnofcentelfuntIacerti,quibeneficiooffidunt,iï poifunt.

' ^ pt boni recognQfcentes,?unt viri boni,& grati, qui fpli bea

S L b m.e f ^ "eficiodigni funt,de quorú numerofe effefatis innuiçCo^

r rydon;vndecumcete?isindignis,viddicetheneficiúpr$,

í SÏÏi.î P ^J^ ^ w ftctur,doletidiibi'denegatû.Peramaritudinéanimi,exclâ.

/ ï^h o m i ^ ' Ä n - ^ " ? a


\

E G LO G A S E C V N D A.

tmve/li|n.K%nacuIa pedutao cînellus declarat,cuius verba fun^ TO, crudeli^ Í N ^

ardöre coruiîior,rcliqua animantia refrigerio refocillant fe incerieélio eft hoc loco. SSouam^^

cunduMáoOrdoeíret.atdúveftigiacualuftrófubfoIear. quodféSüetia?nS?rN,S

^«mi^ das,velcu ¿tcadis.Bgo vero lo|epl.M puto,vt reis moeíía tuas. [NÜ noftri S f e r S 5 quÄ^^^^ \ .

^ ine,cum,diuifisfyIlabis,&di¿bon.bJeg^^ "bi nullatnd virgoextat curadóloris K^me^ ^

/onant mç^quahs in prima, refoaare doces Amaryllida, & cogis] Theocritus ait in vitimâ, PoftqGa n difficiSîn

fenfus^ inueftigadoAleximf^^ quammiferatur amicum IllemeumS^oque^^

bores in coualiib-referant ipfuma. voce eiu^ cpgitamore.[Nuncetiam pecudes] Arguit feamoTfurofum

feincufatdicendo,Ah Corydon, Sic-Mpotius priori re vexari^nácum c^tcri homirtes & ahimalia bruta quiemodoadh^fer_im^ia,cu,par^

hic, cpmitefignihcat, leant,foluseo tepore vagaturfubfoIeárdétiJNutfcvirides

^quipollenscomaiónicopuk fit : Refonat mecum etiam lacertosjTheocritus in vltima inquit Qub nunccacicadis

raucis i.& cicadas raucas quç tunc vehementiffime re,die,nitido flagrantibus auris?Tendis iter virides rapido

canuc cu cauma intefiffimum vrget. £ft aut inanifeftiffima fpineta lacertas Symmichia fubfole degunt felicib. vmbris:

contentio,ducçtens requiem vmbris,fibifumma commo- Ac etiam obfcçnx volucres nunc frigus opacum. Et molles

Crude- tionefub arjlenti fole prçdicat[Crudelis]pr a crudo,quod altis captant in montib.vi^bras.£TheftyIis]Et estera apud Regula.'

Iis. qui crudu,& male digerente ftomachu habet,immiti afpe- Maric.pat€nt,prima regula eft,mifereor,potíus "enitiuum,

¿tu,& feroci aio funt,Nec eft contra amore,gj erudélem vo quam datiuum,regiç,miferor accufatiuuin, & ariferéTcit vçat,nam

deos per impatientiamamantes,crudeles appellar, trumqj exempla nota funt.vt i. Aen.O folainfandos 1 roi«

vade illud dt,Atq; deös,atque altra vocat crüdella mater, miférata labores. Et eiufdem. Phebe graues Troiíe femper

illud Tíbulli, Crudeles diui,ferpens nouiis exuit annos, miférate labores. Et apud comicu.' Atque inopis te mifere-

Peniq;. f "on vllifatadéderè morâ [Deniq.] Pärticülä tune fcat md.In z. Aen.videtur datiuoiungi, Hisktrymis vita

Jocum habet,qñ multa vno verboconduderé vòlumus: ve aamüsj& miferefcimus.Secundaeft,fxpeperendíádein, in

hicìMòri rhe deniq,- 6ogis¿ NaW(vt^laecus ait^mors vltima eodem cafu per coniuhiaiorietn ponimus, quòrum,ea ablaiuiearemmxttj

[-Theftylis^^^^ teftaaûcte- tâ^alterlimeffetgenitiui.cafus, vthic, Vmbras, &frigora,

ifeiis ädibäiuü, fecunda iòtiga deducitur.e'setèra fere Man quafi vmbrafum frigotó.Aliter umen Seruius exponu.

R T í eum patiate quamuisille,íci- ' \

tius, Amantium;iir^i àhtóris '' ' fesc^didus. 0,quäß dicat» V

Tediniégratioeftj vt veiam.'-i^' O puertfcäaniter fupeibiéteoi> éÊÊT/

tierecohfueuit. VnddHoritiliiVritgratàprOterai [Su de,ì.necònfidasniitìiùòoloh:quialiguftraìtfloresliguft^^^ Xá

ferba faftídiajE^fatíllíáeniití'víhitómftis fuper^ îigni,alba ideft licet albii tarnen quia intrtíles, nihil

%eíiíehakatní]Tresdídturatnaffé'V^ ^ond^cênte'lá,eaduntJdel^dedduntin ten-á,hüÍJÍÍtós,auc

qua^^ dgnáuit ei PoIliô^Sè Cebe cum Lería »eàÉôlÎigeôÉib;& uaeiriia nigra.í.flores uaciniorúfpllicet W

pudía, qüós 3 MKcáñató^ídtaracc&piffé.Vhde'vdlQt quí^ nigri,tameri -quia utiks^funt.îégun tur, f.colìtgu ntüri & ita w _

^m per_A'rparyirida, Meijalcám, Cebëtê íntd- -debékt Menalca's uernä^ViiliSjlicet deformisa ruíhco pò- ägß^

îjg^fô formòlS puërjèjènediCitDônàtus'iuf^ fiu's amari,qú3m puer fuperb.forma^&admhir vtilis. Ser- W^

& fie diceádü,Form0fe'páér,vtíÍh per iram eum uitis figuftrum & vaciníájflsres dicit,quod fortaffe no om-

aliud voluiffe dicere,fed ih h«c véi^a i ne Álexim offende^ nino aiperhanduni eft.Nam ßcut poma balfama, thura,h^

ietjamoris neceíFitaté tíopalfumfÑe cred^Ne'cófide Sslif ben'umjproarbore,aut lignOi ità liguftrum, & vacinia pro^SH

ßius.Virtutifaciscfedebant.1ieo^^^^^^ fltóbiearumarborumpdíúíffepotuitíverümaudiamüsvi-^^

düöt] E t ru,ftïeë, '& amatöhee;^ ÂPrib;- facft cómparatiòrié íüiiJ-^áí^q'Uam tìaxiitè doiäum Beroaldú qui ita dicit,apud m ^

i-iguítrum aût fìòs eífcaniidusiféd vÌfiiTimus. Vacíríia 'lië" Pli^^giliguftrum vacinia magis inter arbores,quà inter W.

roEiat uioIa»,quas purpùrei coloris eíTe manifeñíim efti ' flòtiès Wu m erari: qui in 11-fcribit,Gypérú appdlari-In Ita»

t^'®^ ^ ^ ^^-Ji Legutn amatoi 1 pra;ibribit taeitdjdieensVfa lià'Lìguftrùm,& ih 24.ìhqUirj Ligûftrum eadem arbor eft, A

ASC. tias-éffejautAniarylIidafuperbààmaffeiaut':^^^ qua?'ihOrienteGyperos,cuÌQsacinicontraPhithiriafim

tormem quia vtriufque amoris fáfcilisfuiffet medela,Dum funf effieaeiffimi.Idem in ié.refert,Vacinia Italia: in aucu- %

enim fuperbe contémnítur amans, Ircutab'Ämaryllide, i. pijs ßta effe Gallio,etianl purpurea tingendicpfaad fer- W

fcperba,& refplehdenteiiacpompofa mulierëin vrbcrelî- uorum veltes.H»c iIIe.ex quibu5pafef,& iigulirum,& va- 9

dente,ráfticus ddperans amari,amorimódüm imponit, & dniaflores h3bere,namadninó funt fine florib. fed ligudumnimisfaeilemamorem

inuenit.ficucinnon fatispul- ftri floresalbos péhituS inutiles & vacimorunimgros ad

chris/acdé fui copiamfaciétibus illico fatiatusabit. Vnde tinóìuràm vtiles.Landiqusqu^qrexPhnio,&Colum

Hor.% OdB dócetgratá effe in pudlis proteruitaté. Satius docec liguftrû effe herbara, y tile a pud medicos, fed fíuc ar- 1

ergo fuiffet,aut Amaryllida fùperbam,aut Menalcam faci- bor fi t,fiueherba, florem 3lbum habet,qui hie decidereinlemamaffe,quamAleximpucrÚfuperbíÍquidem,fedtamé

telligiturrnóenimdeligno, sccorticediceret, qu^

.forte blando afpedu alIieienté Nam ftultiamatores quid^ £Triíbslííícaccufatiuus eft pluralis,[Superbaf3ftid.a]i.a- ^

quid ab amatisri detur,fibi rideri putant-Alloquitur ergo fpernationéexfaftu,quiféte formofitatis comes eft.vn Oui \


" « ^ T J , f t frigorelacin vacciSj&pecudiba'mminuîtôr.Siergoinlulio

/ fuerit téperatû cauma,Iacabíidareppfíet,ficut&hvemete-

»ibus fe valere commémorât,Et multi fecundum Homerú, . pida, licet nò tantum,ac in vere,Ego canto fupp,ea quç Am

phionDircíeus,.i,Thebanusv3tes,&mufícus,j(olitusfup.eft

-ÉifiC^JWtìJdiuçspeçori$:ftto(ii.>Ia¿atlidafoù.es,irt,iagçt'ifune canerein Àracyntno,môteAcarnanif,A,mpns eil The- tum,íuníneq;dam''.cöuincit Corydona, hó pínó fenificarç Virg'-'

aúvidemusiqíérCicero i» Tüfculanispíeniusdocet.[Itt- liu,ná v,ñ eiuságni,ía ficulis mohtib.erréçi'4icerí5.tñ; poíTu

ÁSC» dice temetuâ}Aciîdiceret,Quinîeàrefpuis pulçhritudiné. mus,fie eas iUicerrare,vt in i.Egloga dli^aéiSepes departa

DfSPEfiT,vs tibi fiinîCRefpondeçpçranctfihvam tacita apib.ffybl^is.q éc Siculisüt,na in píb» ferè a Siçu oTheo

r obie¿lÍPni,fi,nAlexisdÍGat,„NPs«b crudelisGorydon,ta critoaliquid fumitjvñ dicíums és

( metfi tenon redamP.quiaamabiIisnones,adhocCorydpn mihiJBero.carpitSe^aacoIoílrúdicitjIacn

o^ftenditjfe quidem amabiiem & habere omnia,qua» ad con- giiedicihis verhis;În tipaucis yerbisdùplex^ ,

C ciliarídúamorem valet,diuitias,fuai}itaté vocis,ac comitaté feftarius: nâ ¿t fçmineogñe,cqIortrá repsinri;p|iéclic Col Í

/ fermonis,& fprmam nô defpea:abilem,fe tamen non amatu S-hts verbis.EXÍguú emuipédít';Cq' paftores coloift^ vocâc,

quin,S?


E G L O G A S E C V N D A; I M Ì ^

ph paiTiuè fígnificantía regunt datíuutn refolubiletn

tiuiitn á quo,VC feu infÍnita,vt nefcio quam diues íit, aut in- mos claras in Acarnania Epiri parte vt Pl.in 4.&Martianus

terrogatiua,vtq,diues es;autrslatiua,vttádíues,quáhone- Gapelia,eíl & rhebahus,vcSeruius,quécóprobatProperr. "

llus,autadmiradua,vt ò qua diues eíl,qui fuis contétusell, ín j.Pena h^cAmphioa rupe Aracynthe tua.Qm Araphioti

aut fimilis.ExépIü de c5paratíao,vt quám magis illa tremés cu Z^tho fracre.Thsbis Dircé lacerari curauit,& hoc ex ipfo

tátomagisefferaflammis,quámmagis.i.quácomagis. Defa Propertiomaxime Itquet, nó ergoforetabfurdúeífeintelli

perlatiuo,vt, vir quám Jiciífinas,aut,quám maxime diues. géium M ironem Aracynthum appellafle A¿l£eum,núcupa

roe. Amphi ON Dirca:usJ Amphionem & Z^tum Eurípides, tu( vt Probus^ ab A¿l§oní ibi à fuis lacerto caníbus,Poteris

' & apudnosPacuuiusrouisex Antiopa iSíydliifilia,ait na- igicuríludiofe Le¿loi-,íidi!uasauresaceto,hancnoílrá, vel

tos cantandopotuiíle armenca vocare. reílancur id Thebse, interpretum fententia co:nprobare,& vtram malis,el¡gere. COEL-Í

quas Apolloniusin Argotiiutícis,áfracrib.antejídlis,muro Ex ijs vero palain fien p^ceíl, quid fibi voIuerítSeruius -rhO.

eífeclaufasait.SedZoecLishumerisfixaconculicoperijAm- Gràmiticusfipereo Virg.Ioco in Baco.Necfumadeoinfor

phioncantu vocauit, fi quide n fenfus an im ili um facilius, mis,nuper me id littore vidi, Cu placidu vécisj ílaret mare,

quam faxa vipcuncur.Pannyafis & Alexáler, lyram á Mir- Non rediit,inquit,aobis imaginé mare,quíi non ftat,atque

curiomuneridatam dicit,quodpnams Òynaramlibsrauit. etiá fi ftit,relder3 non pateiLCur enim no pateli:?A,n quia,

Lic^um autem dixitpro ThsbanOjà fonte Dirc^. [ AcIJBO vt ex Peripateticis probauimusfcholis,in ferenitatecalore

Arac.Am^no monte ThebanOjquem Aóleum dixit,non Ac fibi trahit mare,& oleosa fupernatat piague,indequereddi

ticum, fedquodibi Aólxonácinibusfithcerarus . imago nequicjqaolin fpiculoobaubiUco perfpicerelicet, ,

DAN. TANTA eil non Grammacicorum,fedau6loruraeiiam va & in aqua, vbi caro prepinguisfuericpercoòla. Q_iodverò

copi riecas,&p^nediuerfitas:quà!n nos eligen io, quempociflì- aitPoeca.CumpLicidáve;uts (laretmare Tr,uiqaillum(inmum

fequamur, ambigaremaximafubigunt,quade requi quit in Natura; qua:iì:ionibLisSen2ca)!naredicicur3Cum lelùnc

interpretandi prouinciam fafcipiunt,multa,cumom- niter commouetur,nec in vnam p irtem inclinatur . Q^iod

nia non ponSnt,aflìdua Ie¿ltoas,acutiori examina, & parti- & de aere iudican Jú eíl,qui nüquá immobilis ell,ét fi quie >

naci memoria videre,difcutere,acmeminiire d;bint. Hoc tus fit.Verum aliubi Seneca iden:Fons,inquic, caique pel- /

equidem afferò,g» ellcatrmenin .Vlironis Ecloga, Amphion Iucidas,aut lene faxum imaginetn reddit. Virg. Nupcr^ me

.DirciEUS in AÌl^o Aracyntho. In quo quidá carmine dum in littore vi li M un in Alcione Liannas,a'avy.iii/rai' M ^gf^ | i

varias auélorum de monteopinionesexquirerent,interprc ya.hmo> ¿ttci.^ 7ÌTì\!tyjf,va''iov M

tes valdelaborarunt, ^etiamlegentium oculoscaligantes iu,iiiquir,& tranquilf uri mare vniut:rnra^aniiT?il5^^Bi JP

reddunt.'Ños vero ipforum fententia omiifa ( ibinamque , dicam)rpeculo.Sed & alibi in D!aIogiS,quos vocat

ijifi,defidia,fecordiaquelanguefcas,tuo legere poteris arbi- marinos,«VoTär/Jitf tipììjHttìtì yaKiíftieìv. «T.xy

tratu)affirmamusMaronem Aracynthum mótem Athenien ráuS'ap 'ih^éAVTnv oiihv ¿wrojn^pìcìv Adiiy^^KpiQäf. '^m^BM

fem dubioprocuIintelleJiifle.Vibius.n.Sequeílerhisait ver Ex petra inquit, fi quádo fit tranquillitas.inaqiSllprocú- ^ÜHB®

bis: Aracynthus mos eil in Attica,quidam in Arcadia volút: bens infpice te ipfam nilaliud quam alba omninf.!n ijs ve- ^

«^qibus Vibij verbisfatis liquidopatet, Aracynthum effe rò tarn dífceptantibus auílorumíententijs habet quod pro mrnfg^

Athenienfem montem. Attica naque olim,vc Plin.in quarto ferac.perípicax&ingcniofus Ledor,fi que de Aquilonis ra ^ ^ ^

cap.feptimoiGelliuSj&LycophronPoetaGrxcusteil

ätur, tione,deqiie Auilripauloante funtallatàrepédaiamplius. H

;EILV. T ^ f ' fordida rura] Vtin á o Untum libeat mecumtibi fordidci mra, fyllaba, qu« ad nos tráfeum J

putas fordida, ná bisaccipi- Hcedorumquegregemviridi cornpellere oibijco , tum ßngularivkimarfyllaba:» ^

inus Tibi[Atqi humiles habi- Mecum vnd mfylmsimitabere Tana canendo. accentmn dint,-vt,Ranos pa-.p

tarecafas]Sanè melius,habito Tan primuscalamos cera conmn7ere piares ni,Lyncos lynci, Plurales ét|

jila re,a habito in illa re, dl- , ^ -a iili duo,hntaccentu, licet ad«

cimus. Nä ét principalitashu InßituityTan curat ouesyoummque magiflros. „^s tráfirenó poirmt,CNec iM

aus verbi freq^uétatiui, accufa^ Tslec tepoenlteat calamo triuijfe labelltim. p^mceac calamo trimffe la-^

tinùregk:\thzbeoillzxè,la- H£ce bdíújNo tibi parü videatur. ^

«ie fit habito illa,iré,nó illa re, Terentuis,At.n.quantumhic

vthabitarecafas.CFigereceruos]Autfurcas, qusfigucurad operis fiatpenitec.i. parum vf Etnódumpgniteattriuiffe,

icaff fuilentationé,qii£e didtf funt cerui ad fimilitudiriécor- preceritu ,p prqfenti poi tu vfurpatiue eil,^ in defeóliuis li

íiuúceruinorú. Aut,q»melius eíl,figere ceruos.i.venari, & cécer fit,vbi prxiciis non inuenitur:vt,Q.uàquà animus me^

iaculari»intelligamus,vt magisad voluptaté eú,^ ad laboré miniífe horret-CLábeilú] Paruú labrum. Hinc inaniflimá quii

inuitare videat. [ViridihibifcoJAd hibifcúcópellere.f.ála dam tentantfaceredifcrenonem,vt virorum labra,mulíeru

.¿tedepulfos.Hibifcusauté genuseílherbc,8¿:fic dixichibi- labia dicátur.[Quidnon faciebat Amyntas ?]Quemadmö- ^

fco.i.ad hibifcújvt,rt clamor ca:lo,¡.ad coeIú.[Imitaberc Pa- dum mihi non obfequebatur?ex afièdlu alterius hunc cogit. p ^ i

na canédojExemplonuminisjinagrismecú poteriscanere. O TANTVM libeat,&c.[8ono ordineprocedit cantilena AbC..^

Ná Pan,deus eílruílicus,Jnnatur£efímilitudinéformatus. Coiydonísjücetprius íncódita ceciniffediélus fíc,9[)p ím

. Vnde & Pan didluseíl.i.omns.habet.n. cornua i radiorú So pat!entíáa!noris,noncoha;rentiacanit.Nampoíéquáoíierí»i^i,^^^

i lis,& cornuú Luna;fimilitudinem,rubereíusfacies,adethe- derat amicüpuerum effecrudeliílimú,quicarminaeíus non j ,

Pan d^ J-IJ imitationé-in peílore nebride habet ílellatá, ad ílellarú curaret;8¿:fe miferrimu,qui nihil refrigeri; impetraret, nec

Icriptio imaginé pars eiusinfef¡or,hil'pidaépparbores &virguIta, amareti^uisfitredamaridigniíTimus, vtpotediues,formo- ^^ |

feras,caprinos pedeshabet,vtollédac terr«foliditaté,fííla fus,&benecanens, idqjeueniffefatísdocuiffet,quia defpe- y

láfep£écalamorúhabetp|»harmoniácehVinquafeptéfoní (Suseffet vfq,-adeo,vt Alexis nódígnetinfpicereqmseffet, j

sútjvt diximus in Aeneide,Septé difcrimina vocú pa^/SS'av ha prudéter inuitat cum ad còmercm,ac focietaté, vt.f ex ñmi- f

i)eti'pedum,hoceíl baculurccuruú,propterannuquiinfe liaricófuetudíneabeoamarimereat.Maxima? autéeltlidu- 1 ^

recurrit,quiahictotiusnaturedeuscít.Poetisfingiturcum cÌ9,g)dicir,ò tantum libeat, q.d.vnum peto. vtniecu|| con- > >

AmoreIu¿latus,&ab eo vi¿ius,-quia,vc Ieginius,oíavincit üeríeris& vicí,quia taca eíl mihi raorúcomitas,& luauitas, 4

amor,Ergo Pan.fm fabuias.amaífe Syringá nymphá df,quá vt non poíTis me nó l edamare.Ordo eíKO,optandi particii»

£Ú fequeretur,illa,implorato Terrsauxiliojincalamúcon- la,;q.d. vtínam iTc effecjò Alex!,vctantú.i.íaíumodóhoeat

jjerfa eíl,qué Pan,ad folatiú amoris incidñ,^bi fittulá fe- tibi habitare mecum,rura fordida tibí, ideít ad aítimanone ^

at Sané fciendij Pana,pa,ha¿iere accentuaíiR-íeca .n.mono . tuam,cum tamen fordida non fint,íed quondam a dijscuita w ^ g

fl| J Ü ^ B i atque fl

V ^ \ i .


y i ^ - ' A L £ X .r s.;

- } Vtif; ^^as híimiks.í,tugüriahumilia fedemiiTa. Et figere.í. Ix, labellú. i, teuelluR) labrum uiufíjrnam quid non faciebit

/ «rásitger?cewíosvenádo.f.autggere in ferí3i,íiceruos.i. íHpi Amyntas paí,ior,ilIe nofatís eruditM5 in mufica,fed ob id in^ ^

/ sescornutos ap furas ad ca^ácpíérueodl, veri prior leílio iiidiofuSjVcfcirethíceadp.Cadqua; íe.inuito,f. vtfcxretteereftat,quía

inuitat pnerfi deíic^tfi ad ré pladdá,que eft ve rere labellum inflando calamnm,q.d.nihd non íaciebat/fed

fetÍo,nonaddur¿,vteiretftfrcarAfixio;&c6peíl.eregregem ©íafaciebat. i^ia^expofítionísegentiiabitafunt exManc. VMT^.

hoedoriím,virídijiibifco.i, ad viride, aut yiridftn hibifcum, Regula eíl.Locum in (iuem,autadquealiquidinfertur, ten-

(vttoqj.nmbdodicítur)tuímítaberemecum,vna,i.pariter, du aucdjngicur,Vii^í^peindaíiuoponit,vcca:teríaudioáutcóformiter,Paná.í,d.eüpaílQrem

cañendo,ínfyIuis,íd.n. res, reperita prspoiTcigne inafcufatiu«, vt Cópdlerehibi-

Panfgdir?dr,vndeftjbdit,Panínftitim.i.ílatuitprímuscon 4co.i.adhibifca. ít copio damor(); virumpdangorqj tubarú.

íungereplurescalamosi.íiíluias,awtculmos,cera,i.í^lutino C)buertuntpdagoproras.i.tnpeIagus,autpdagus verfus,

cereo?Pá curat onesi&magiftrosoum-i paílores. JSec,7 Ale Pan priinuscalamo§ cera coniungcrc plurgs ÍBiliimt, y a R.

xi,peniteat te.í.parú videatur tibi.aut penitudine,a feceris, Tan curat oues,in Rom.cod. Prjmum.legitur aduerbiaUter: i £CT.

3fficiaíte,trwiTec3l^mod,frecjuétiinflat.ÍQnpcal.amÍacfiftu fed primus,omn>nomelius,vtinalijsiubecur,

5ERV' iNIfparjbftS teptem compa- Eíl mihi difparibus feptm compaña cicutis fbarte , ficut hic Corydon fi-

-km qu^éft cicuta autem eíl £t dixit momns, te tune habet tña feamdum lificem effe Cñeream,hicfiliu

' fpatium quod pff inter cana- pixitDamiietass midit^ultu^sAmyntas. lam artificiose faíSatn & Ae-

K ^ ^ S S S ^meread^^nectutamlñU

[Te nücfeabet ifta fecundum] Bina die fipcant ouis vbera , quos tibijemo . íiic, Corydpn, nec tuta mihi.

Commendat mupus, & ex eo ¡amprfdem 4 me Utos abdttcere Theflylis orat. '-^Pcr" vnde & Acn. i.

ruií,Nami-c?pptima.;& di01. ^ ^ r r^ , A- V ^ P

dies donanmrI vii}is,& accept«,facile merentur ínuidiam. í?,que fe Corydon prfdicauu dicens,C?(0 qu^ folitus, &c.

f Nec tuta mihi vallereperti CapreoliJCómendatá diíficujta- vnde Flaccus carminum -j-ad Margiu,Ciaudes carminib.car.

te , Sic in primo; Reliquias Troia ex ardente receptas.[Spar, mina poffumus Ponai-e,& precm d.cercmuneri : precdu er

fis pdlibusalbolOui habent adhuc maculas à prima artate go fiitula? ex multis apimulat: Pnjnoex artificio,quia iepte

\r venientes,proceiìu,n.tetpSorismutantcolorem,&eoriima- diipanbus cópaéhdtcicutis,quafifepienasfphpiarliiyre-

Xuoile e0ei?¿áe4i%inaPíroicipiút.Ergo hic didt,Seruo tibi ca nas a^quiparec Deindee5c poilellore,quja Damgecas quieti»

' pdlib.aÌbofp;trfis,[Quos etiánúctibi m iequéaEclo.optimusmuiìcusoilenditpreampoííeduad

' i eruQl.i'qups adhuc tibi Teruo, licetrogeràThdlyli amica, ir.ortem vfque,uavtlammorléseammanutenerec,&dlce-

' viue hos a mecupit abdMcere.[Mccant]Sugúc,[Orat,abduce ret,Te nunc habet ilh iecundum,TeriÌ9 ex inuidia Aniyntf,

' / J^]OratvíÍTWucat;figuratumefl,vtdonathabere.i.donatvt quie^n vfqiadeoamauif,ac concupjuit,vt pnuacusea ilulrf'

héat. [EiSiet]ÑoIurtdicere,&faciá,ne qué amaba tpííen tusefficeretur; vndedicit,Inuidit ítultus Amyntas. Sunt&

) deret,fiieMealteridaremunusdiceret,qdeifiparauerat. alia non co-ítenendafiltulamcommendantia, ytquia cU,no

Est mihi, &cìInuitauitAlexim Corydon ad fecum ha- dedit,quaíi nullo precio vendere voIuHi et,nec dare, miimo

bendamin Syluis exercitationem .f. ad venationem, & ad nens, & g, habet noij hr.In Caprenlisaute nommorcit co-

), 3micúcómerciü,acftudiü cantapdi.more Amphionis,& Pa- inendatio. kcquia duo,quod indicifi cítbon?,& í^cudxma

po>&nunc inuitareundem ad muñera accipienda,qu5illi tris. i. tqinacaprcoh qui carjores íunt qua h^duli,acures i;

^p&tahabet dicensfe habere fillulam affabrefaélam,ex te- domeíhci.Et quia reperti.i. fummo laboreiterum arq; uerü

/ j®iení0amicimoriétis, &capreolos,ex venatu periculofo pani,i acouififi, ficutinfans matn,a pano.n.ht reperio,vt

K>/ iquiíitos.Ordoeíl Fillula.i.inítrumentummuíicúg) infla- quiain vallenó tuta,vbi.f.lupi,&leone$ timerentuivEta te-

^ / ur,fitqj ?xpbijsgruum,interdum etiam herhafillulofa.feu neritudine,quiaSparfisetiam nuncpdllbus albo, vnde ma-

\ ;oncaua,ant ex culmo m ligoo cauato, aut quouis metallo, hm dicere,diaum effe ecia nunc,i.adhuc^p ten5ruudjnem;

>ompa(aa.í.conllipata&condenf3ta,feptemdcutis.i.inter- ^g,Theftyl}sadhucabdwccreoret,hoíí n.iaprideexplicat.Ec

/ odijs, cicliti herb^ fillulofe difparibus,i. diuerf? quanti- 3 pmgui,& bona educatione, quia Dina die liccanü oui^ vbe^

i itis,&/bni,quodadartemmurií:amperiinet.quam.f.fillulá ra,hocell,íinguli duOjgjimpprtatdíótiobina.Et^uia Tne-

/ £>amQet3spallor iliebonus,&mufica: Peritus, ac íingularis /lylis,eos or3t,í.nó imperiüle,vtmereuicesin reuiouica lo

\ amicusmeus,dedit mihidono,i.(vt dicútindonú,&prope Jet exigit,led fupplex rogat, nóalpprtare,fedabduíea-,g,a

^ culiari dono,& ipfe moriés,i. cum iam effet prope exitu vit? iá ingredi fírmiter poflent - Et quia orat lampridé, idcit lam

jjec poffetampliusearn poffidere, dixitfup,ad me, ò Cory- orat,necdefinitorarc,&p"dem,ideita plufculo t^eí^rauit>

cí.:>n,illa/up.hltula,quam modo tenes, fed earn nó nOminát, vbi fcías,olim,de magno quouis t^efoiere dicit,T:itni prste-

/5uiaproprijsmanib.moribundusporrexerat,habet te nunc j uoquàm futuro, &abuíiue de predenti, pridem,de mtdio-

I Secundum,fup.poffefforé, quia quapidiu mihi fpes viíc fuit, f n, lecundum rerum durationem, dudum de mínimo, oc

^ nulli tam amico earn concedere voìui.Dajnoetas,inquam,di cum verbo etiá pr«rteriti tpis,re¿te coníirui, fed lam oluv,

r jxitjfup hoc&Amyntas paiforille ftultus. i.perditeeam auto|im,ídm,ianipridem,&iamdudum,í"éruataratiofle,edi-

> iamans, inuidic.i.inuidia coipmotus dl. Prxterea.i,prater ^ Uerfo durationis cum verbo praknti vdle conlhuijeo quod

& vltra hác fiílul3,quoqi caprepli.í.caprearü, hoc di,capra- videtur poifc addita,vt fit iam à pridem,ob oIimA'C'^ i^terum

fylueftriu,fetus iuniores fpariìs pellib.i, quibus pdles ra Màc^graphifi exequitur. Prima regula,plurima v^erba pr^ Olim

ilint fparf$aut habétes pellesfparfas,etiam nunc,i.adhuc,al ter datiuumacquirentem , regunt fecùndum fignincaruan Pndem

^ , Í50.i.maciilisalbís,nec.if&no .reparti, cúdiíficultateiiiuen- modum,aut h"nemacquirédi,quiinaccuíatiuú,meQianíe in I>udu.

ti,mihi.i.á me valle nó tuta,fcd pei"iculofa,ficcant.i, omnino autadrtfolui potell, vtdotibjdonó,i.indonutii,aMtáddo- láolim.

^ ' I éxugunt,autfugendoemulgent,die.i quotidie,bina vbera.i. nú,fum tibivoluptati,ideíladvoluptatcni,domusmeapa.^ lampn«

' ambas mammas,ouis.i.pecudis ff t^,quos.f.capreoÌo§ ego fer tet tibihofpiiio, venio tibifubfidio, do tibi, vino ceda cibi ¿iem

^ 110 tibi.i,ad commodú tuutn vt tjbi eos dono dem, vbi vene honoi'i &c.Secunda: lampridem ,iamdudum, & olim ianvlàdudu

[ TÌs ad me- theftylis mulìer illa ruftica,fed venefica & amato quia continuatum tempus important, & confiitentià aCiio- Regulf»

intenta orat iampridé.i.iam a plufculo t^e ex quo incepi? nis,pr|iens tempus efflagitant,vt laitìpi idé orativnde dices,

orare ^abducere,i.vt abducat, aut vt pplTit abducere.i.a me Veni dudum &obferuo te iamdudumjV t Valla praccipu.

ad fe (faceré & faciet.i.abducct, qifi noilra muñera fordét.i. SPAISI S etiam nuc pellibus aibo,antiquiflìUiusille co ^ 51 ^

fordida vidétur tibi. Artificipfe igitur cómédatmuñeraí^ua, dex maiorjs nota: mébruiìi vnum ita diliinguit. Spariis etia £

ficut & ph^dria Terétianus in Eunuch0prfcipitdicens,ivju pune pellibus. Inde vltimam ex verfu diiìioné cu iubiequenusnollrúornato

verbis quoad poteris, quod facies Parme- ti lungit, horado: Ambo binalìccant oi»««: 'tJ'.ios

jioEunuchum, hoc eft Chereájipfpecie Eunuchi epmendat iibiferuojln\J%3ano«odicej?^pd »habet.

'V i r


E G L O/G A S E C V N D A : '

;rvdoíinecmuneracaratAíexís>s,quidéfecúdá^fonapaf. hincEheu. HicmihinondifpIícet,quodiniLomanoco^ ^ fV

-ilm Iegííur,pr2terquam in R ornano codice,vbi/eltjhf perfo interea interieftio duplicaca ert, Heu heu. [Perditus &-'lf

lu tertia.[N6Cfi rnuneribusernes,cócedatlolàsjrnfeoma- quidis,]IaRonianocodice, Perditosperosfcriptumhah^ '

no Godice,certet legit quod nonpl«cet.[Eheuáuid voIui][n tur.[Pallasquas condidit arces »Ipfa colar] in Romano co ^

% fiogutepenecodicibus, variefcriptáinuenjiasíterieólioné dice,qua»condidit,legirur.

^fTi V. f T ades ò fòrmofe puer; Hue adesèfqrmofepuer: tibíliliapleríis -f.obuiam, aut afferunt tibí lij7l

tibi liha plenis Ecce ferut nympha calathis: tibi caniida P.^®".'« «lathis .i. vaibulis

etiam numinaobfecutura-SA- l^ctfjum&floremimgit bene olentis anethi. pens i.Iegenscarpendo.i fum-

' t Calìa nè calaihus, grascum ell, nm Turn f cafia atq; alijsintexens fuauibus herbis, ' digitis abrumpendo vio-

¿Groéis lataì^quaffilum dr.Cic.in ¿hi follia luteolapmit vaccinia caltha las pallpntes, ita amanti con-

ÍT, fcribi lippicis, An non interqua^fi a im.u^y^n^it i^accima canoa, ^ ^ ^^^^^^ papauera .i.

lur ge- pendatur aurum ? [ Candida lp]e ego canalegam, tenera lanugine mala, lummitatem papauerum, iunminaco.

Nais]Veipulchra,vel Dea. ¡Na £aüaneasq\ nuces, mea quas Amaryllis amabatr^ git.i.conferit, infertum collidijvnrbnsrontrar^^

\Adam cerea pruna:bonos erithuicquoq; pom(h gi^ narci^um, fl'oremiIlum,in

fEtre-nigraseffeconítat.hinceítjCaj . V 11>f quem NarciíTus puer transfor

düUú'dáusiafacwm miraturlmné ^t vos o laun carpam, & te próxima myrte : matus fingitur.&floremane.

a fpira-OlympicPallentesviolas].A- Sicpofit


^ ^ I S.

y i ^^>^jtdi] quoqüeíyIuas;DardartííirgueParis.[EtPansh cpir. AmÍGalucotras.Híitacoílituítre/ipiTcei-e/edmox duafî

' ( -tauíc fyluas,qui de dearum pulehricudíne iudicauit[ Pallas per hoc puer índignatus aufugeret,ícerufurés dicu fu-

/ quasGondiditarceSjipfacolatjrdeodeaartium Mineruadi- gis(v¡fus.n.dt libi^pucVumvidere)ahdemés.i. malaeò^perçrcur,qiiia

decapitelouis nataeíljfed quia dea éartium 8c uerfd:mentisAlexi,quíyiuasfugis,quiaquoqM'.étdii,nott

íngenijjideo líta finguntur.Nihil.n.ell cxcellentius ingenio, ibium homines fummijhibitarutic i. incolucrunt íyliias, &

quippe quoreguncur vniuerfa. [Torua lexnalupumJTheo- fauní,& panesacfatyrijS^iParis Dardanius,i.heros ,exalto^!F^

crícifunciíti verfus.Et benefe reuocarad rulticascompara- fanguíne Dardani progenibs/up.habicauitfyluasjipfapal- " -

lipnes pçne.n.fuerai lapfusjdícendojpallasquascondidicar Jas,i.Mine¡ ua,qua:gr£ecè Athenadí^colacarces,quas condices,Lg$nâ

autem diólum eít,fícut dracena,Et qiiodait,Tor dit.f, Athenas,q.d.vacetjPhilWophiar,& fylu^placeát nobis,

ua Jeçaa ¡upum fequituf,yerum eít.Nam neceííeeft vt ve- qui.f paíiores íumusanteoíaií.anteoés res.Neq,- veromplei)ientelupo,aduétusagnofcatur

leonis.[Cythifus]Herbaeít, iteferas,íi te amore captus leq\ior?quia lesna torua.i.feroci,

[Lafciua] voluptuofa "& deíídiofa.[ Fe Corydó ò AlexijDo & immiti afpeíiujfequít lupu.ßld aút Seru. euenire docec. ]

«atoa, autibacchíusert,fedóbreuis fit,quia vocalis vocale Et ipfe lupus lequitcapelJäjqualf.Iubendffime vefcit, &caíequiturjfic

Jrahitfua pellalafciua.i.peculans&lubrica;,fequi£cythifumherbâ,aut

quemque voluptas]Notatura Cricicis,9»hancfníam dede,. fruticédi)lcé,&fucciplenâ,&ô Alexi Corydon/up.fequit

ritruílico íupra Bucolici carminis Iegem,aut poffibilicatem, hoc eít ego lequor te.quiaQuemqi fuá voluptas trahit.[Dij,

^ RVST 1 CVS es Corydon] Qraphicead modum, vt cutera quoq;] Annotandú vbi dicit. Habitaruntdi; quoq; fyluas, 9 Diy,

oía perdite amanté exprimir Maro; tuncfanse mentis nunc gétilicas deös fylueíires pofuitjquo-i lemideos vocauit,videfurentis

vf,nâ per interualla queredla funtcóíiIia,ample¿iiE licet faunos,'&'fatyros nemorú, ^.gipanesdefertorû ^ïdiio-,

&rurfusdeièrit, qdS: Phfdría Terétianus lepide in fede- pi? qui lunt nudipeues,caprinos pedes habentes, qualis dimóH:ì;at

Quafi ergo interiialíú bone métis naótus Corydó di uo ntf^nio occurrifie df,Syluanos,fyIuarú, & Panas, agrocit,feipsualloqués.O

Corydó,tu es'ruíHcus. Alexisaiír,puer ri4,fedcófunduntur h^c,vi}au¿iornófíe-r,Et vosagreíiupre

vrbánÍDr,quocircanihililli iucûdôofferreporesjfordent.n, fencia numinafauni, Ouid. Suntmihi í^mide¡,iunt rullicá

muñera tua iIli,quimuneribusobtinendusnóeít,& fi ea via nunima nymph2e,Etfauni/atyriq; , & montícola: «Á'luani,

obtinendusfit, adhuc nihil profeccns,quia iolasconriualis Quos qm coelinondQ dignamurhonore, Qu,asdedimuscer

tuus,te multo dítior,munere te vinceret,^pindeítulteopera te,terras habitare finamus.Pópojiius Meia(cribir,vJtra Atlá

das talibus amorib, qí cognofcens exclamar, Heu heu : aut té,Mauritaniaí monté,noáu p fa:pe vifa lumina, crepitus

( Eheu,quid voluimihimiferopquiperditus réfurgétédeieci, Gymbalorá,ac filtularú cant¿iS auditosinec dierepertüqué-

) &lympidâ turbaui,ficutquiflorib.Auítrú, &fontíb.apros quá,iccircopro c0ítantihabuú,hosfaunoseífc,acfatyros,&

[ immittit. Deindeirrepéterurfusamore,quafi Alexis quem eiusgenensaíalia[Dardaniusq; ParisJDardanus louisexE- p^j-js.

prçfenté imaginabatur,obt3le diiäum aufugeritexclamat, leòtra fílius,iaPhrygiámigrauit-vbiau^lor generisPriami- '

Alexi,quéfugis: Nunqu^quiarulHcus sú,mefugis;Ahde- darufuit,itaq,-París,quiSrAlexáderdí Priamifilius, reáq

^ mens hoc eft peruerf3ynetispuer,quinóreá:efapis,fi habí Dardanusdi-,[s aûtcijadhucàmatregeftaret futuriexcidij

^ fyluishabitérfugis,quiahabi Trois indiciú tulit.Ná vifus eft maíri,facé ardente in ore ge

' c u m tu ru ilare;vnde tota incenderei GÌuÌtas,quod vifum cum Priamo

fticus fis([d,n.innuit,Etideomanifeftueft,quia non ita de maritoiuoreuelairetjiuiTitpartu ocGÍdi,íedmiferationefery

M V Alexádro,Pollion is puero,loquitur,quinadaliúreferripof uatus, fyluisexpofituseft, vbi paftör Oenonem nympham

J , iic.Noi^ciuod quidam pcrperá criminátur,amores fuosin amauit,donec fortiífimus púgil CÚ Heílorecongreííu5,& ab

^ ^ A' puer^^étur Maro) egoqj rufticusfim.finamus Pallada vr indignante, qj ab eofuperatuseftet,pencoccifui,&raHdem

I bes qäSs Sindidit,habitare,&colanius nos fyluas,qd'fieri de agniius promifíam á Venere prsdá abftulit Nyceni Heleijá,

^ cere probat exéplis,&indu¿i:ione quadáno'nperfe¿l:a,dices Menelai coniugem,cuius raptum fecutum eít Troianúexciquia¡Lefnafequicurlupü,lupuscapellá,capellacythifum:&

dium,[Pallasquascondidit,0¿:c.3Cum contentioefíetínter

, Corydó Alexin,quia Quéqifüa voluptas trahit, 4 fnía licet Pallada,feu Mineruá,& Neptunú, vterciuitati iam ab eis

^criticis i.rigidis cenforib,notai,tñ á Çorydone no abhor- CQnftru¿la;,aut inft3urats,nomen daret,eo peruenir,vt vter

. ^ ^ ^^qui & Amphion3,& Parin,& Pallada, &rcaíceros quos produceret pulchriorem fçtum,&reip.magisvtikm,ciuitajÇ

. /-"->minat quodámodonouit, vndenóomninorufticus aut tem de fe nominarer,Neptünuseî]go,ratusequúmaxImecóí

'9mperitusexiftimabitur,vtnon pofíet prouerbiújétfi no in modum,3)&paci & bello prodefieti-percufla terra tridente

^^ i'teIlig3t,proferre.Ordoeft.O Corydó,tu es rufticus, & ira equiiproduxit. Minerua fciens equú elfe belli índicem,(vQ

places pte,nec Alexis curar munera,&ita nôçaprabiseû de devilo equo exclamar Anchifesj,®n, Bello armant equi

Vniunere,neGÏoIas,paftor illediues,8¿ riualis tuus(vñ nópla bellum ò rena hofpita portas,)^ fciésoliuam efiTe fignifica--

/Ocet Pollioné,per lolá intelligere,ét fi per Alexin-i,Alexádru tiuá p.acis,& fummemedicinalemieamprodìixit, quáciues

J l'Pollionis puerú,intelligam)concedet,fup.te vincere,3ut po fibi conimodiorem.rari voluerMnt,vt abea qus Gr$cç Athe

/rtirioptato,ficertes.i.cótédas,munerib.i.permuñeraAlexim nadi-,AthensdenominarenturrCsteraMancinellusexpla- , .

V ; allicere,hoc"aùt dicit per apoftrophé ad fe,deinde,infua,hoc nauit. Prima regulaèftjeheujabfolute ponitur,hei cun) da- ^

V eft,in prima perföna,dicit.Eheu,veI Heujheu dolétis interie tiuo,heu,cû nominaíiuo,&frequentiusGÚ.acGufatiuo,heus,

Vâ:io,quid volui mihi mifero,q.d.maximum malum, dum ta- quod eit reuocandi aduerbiuni,cum voc3tiuo.primijvt hic.

>>ssam0resjincept3rem, ñamegoperditusimmifi floribus.i, .Eheu,quid voluimiferomihi? Églog.jt. Eheu quapingiU

i>teb,tranquillitatéamátíb.vt flores amât.Auftrud.vent£i tur macer eft mihi taurus in aruo;Secundi,vt z-Aenci-Hei niihi

pbulentum,8ieosdecuilenté,hoc eft tranquillo ftatui iìim- qu3lis,&c.'Tertij,vteiufdem 6.Heu pietas, heu priica fides,

ma commotioné(allegoricosn.loquitur) &immifi fontib.i, &c.&alibi,Heu ftirpeminuifamiQ^arti,vt eiufdemìi,Heus ^

, ret)us elarisjj&lympidis, 3cpdlucidis,ieu tranfparenribus iuuenes aiQnii.nite,&G.Secunda,quia relatiuum fipeantece-

^ cuiufm®di £Útfóntes,_apros.i,porcos^fylueftres,8¿: immùdos dente conftrùi "equir,oportctantecedçnspoft reäum fçpe ' ' -

^ fuesoiaturpätes,&cötaminätes,eft,n,(vtdicit Flac.inj.lib. prsconítruí.,vrhic,Quemquefúavolupt3strato

f < A Ratra iugo referuntfu- ^pice,arntraiu^oreferi4ntfHfbenfa¡i4uenci.y "" ribus vacas cú multa lint, quar

tAlf fC- verfum boues Collo trahen- ^^ tarnen vnt amor.qms mim modu$ adfit amori f ¡noeft.jPl'is eft, quam fi:impii

¡Q9j dó tes l^guido, Et hoc vult^diee- "fji h CorydonyCoryâonyqu.-e te dementia cepit Ì tara diçeret: toleilbilius e-it .n.

ad Theo rei Qia excepto amore fíniun Semipûtâta tibifrondofa vitisin rimo efl : nÓ inciperealiquid, aincepta

. f u s - â s i - i t s s

3HfàDra,Maiorefqjcadutalr f^ immtbuSinioUique par as detenere iunco? 0á?ltéin Georgicis,Atq;ope

^ ytv tis dë^iiiontib.vmbrf. Dupli- Inuënies diimìfite hic fa^idit Alexis. ' - re in mediodefixa reliquit ara-

., cat 3u té,auget.Sal. Et Marius tra. Sane gemina arguir negli-

' vipusdnpliC3ueratbellum.[Me ramen vriramor ] Cum iá gentiâ,&:g>femiputatavitisfit,&quod frondofavlmus,na

fi tlolisexhawftus,[(^s te dementia cepit?i.curam(> ytrunqfobeiìj^v^ó eíHiiGeorgííij,Bis

' ^ i ï - , /


Ê G L o G A" S .m G V N D A. ,,

L 1

Etatìì Rmplicîter ineclligim^s hunelocum, vtfuam arguat ciffiniüs aliquando fuent Virgili), à'pfimo tamën nondnm

iiegligéatiam: A ut certe iliudclt, Nonmirum meeflede- lâto ingenio percognito,credibiîe eft^principi viro & eru ' " ^ ^

menteiiiiqai habeovxtesfemiputaraSîNaminïaCnsdf qd" diciiTimoforduifferufticum municipalemileuicantumpoè '

. corripiacur furore qurfacrificauerit de vino , quodeft de ix titulo c5mendatum,CFormofum.] Quid formofîus quâ ^

^ ^^vitib.rmputatis.[Quin tu]Quinimò,hortàtis eft.[C^uorum animi lineamenta, vt dicunt Stoici, & amico fuusamicus

li^ndiget vfus. i.qua? vfus rufticus requirit]Sanc,&egetilIa &do(aus do^ojcandido vtiqi aliter-n.inuideret fieulo iux

re,dicimüs,&egetilIofenatu,&egetilhusrei.indeeílindí ta vêtus Hefiodi diéiu. [Delicias domini] Dominus apud

get.Ná &hoc.vcnqueiungiturcafui. [Detexere]Perficere, paftoreseli is,cuiuseièpecus.-ficutinconuiuio ,quiprabec

iìnire,multHm texere.nam[De]Modon6mihuentiSeft,ièd jUad. Itaquèpaftoriciomoreprincipem Oélauianum do-^

àugentis.flnuemesaliú^fi tehic faftidit Alexis]Alium,Ale- nt/num'appeilauit,non quidç.exeius volúntate, qui vetuic

xim^akum puerutn formòiìirimum,squi te mrmme fpernarv ioco^St ferio dominum nuncupari, fed ex rultica con-

Et volunt quidam in hoè lóGoeifeallegonam antiquam in fuet;udine. Carus admodú fuit Gallus Cornebus Augufto

Auguftum,vi intelligamUSjIiiuenies alium imperatorem,iì fed pbiìea reiedèus eil ab atnicuia, vt Ecloga decima dice- '

te Auguiluscôntemnirproagrisrogantem.Sedmeluisfini tur.[ Necquid fperara:}Nam aberat in riegocijs Oéìauiiji

pliCiteraccipimushunclocum.Namnihil habetquodpoi- beiIis,B£rerp3amíníílrarionéoccupatiffimu$.[Tantuminiìtad

ççfaréirahijilfud vero paulo poft pene aperte dJCáur ler dènfas.Ssepe requirebafeum longisitinerib. profeólio-.

in Aúgullum exfQuòniam'fors omnia verlàc. né Romam,&alias ad ciuicates , tum prouocationecarmi-^

Afpicearatra iugo reféruntfufpenfaiuuenci&c]Aut'äd num ruiiicorû.fedíürdiscanebatfOcrudelis Alexi]Etadfe,autad

puerum loquitur.Siad í'e,feníus eft,'Afpice infeiix uertebat Gallus negocia principis fui,nec ipfe magnifacieeorydón,quo

decidiíh,cümardoris tUi nüllüm fi crefrige- bàtbeneuolenciam poeta: [Nunc,&pecudes]rn tanta pace :

rium,&ita ltukeamas,& tua perdisjproin(ie,hoc vnum eit italia:,in tanta quiete omnium, & fecuritate Odauiani vir

remediú vt.ficutclauus,clauoTetunduur,Kaarnore nouoy tuté'parta,egofolusinquietiisagociipidusfruendi tuij geveteré

èxpellas,vndé,rnuéniesaliù,fi tehie faftidKAleXh^ ris,& pi-ocùlcum alijs belÌa,inquibus 'Videor mihi militaquia(vcdicitOuid.)iuceeirore

nou.o,vinciiuromçisamâs, ,-e,&'gerismecö,nonterpondensamori meoeríja tc,[NoR- '

Si ad pueru-fi principium, vfquead illud Ah Corydon Co' ryè fuit iatius] Mihi quidem ad frUdlum famiharitatis , fa, ,

3ydon,que te dementia &c.Senfus eit.Si vis fcire^quomodo tiusfuiífecaliquem amalTe inferioris nota- amicú, quicum ,

té fequar Alexi, & quam ardenceramem, Afpiee,quia cum potuiffem verfari^mifcere fermones^obleóìare me ex anuni-,

boues ararOrij domum tedeun t, ego ardore amons irißam-i n^ei fententia,nihil enim iucundius quam pares amici. [ l ri -5 |

mor:Et hicfenfus placet,quia fi ad feloquerecùf .diceretjTe iìès Amarvllidisirasjrndignatio eft,afFe¿tus ex amons iniv f

tamen vritamoeiOrdoeil.AfpiGeò Alexi,quod iauenciïu pàtientia.Meliui,inquitfuÌffetérmoroio^^

ïiiores boues reíérünt. 1. rètrahunc domum araçra fiafpG'ñfa difficiles diligere, modo darum effet non torqueri defide-.,

iugo,&foldeGedensi.occideñs,duplicarvmbràscrefcêtes^ rjo,8rconfpeaü,atquealloquio carofrui/cífiem^n.^ »

i.aduefperafcit,&noxhúmida,refrigeriumadduatä^täiiieii- mbdare me illorum moribus.ílli autBm humiliraré meam r - ^

amor vric me enim pròquià,quìs modus,i.qûç moderaiÎQ, nbiVdefpexiflenti[(^rámms ille nigerTIQwunmyj^^ i ^ f ^

ííut finis»adfit amori? q .d, nulkis,nifi éum dederisvdeindéji riráS;& rúfticus,& püei-,tU'Contraerüdátus7?rBS8uP^ jf

icerum conuérfusadfesdicir. Ah Gorydon^Gorydoníqu^' pl'cs,pöteris [OformófepuerJNenímium fidasfortunícdo. ; f \

í qualisi&quámvehemens.deaieníiacepif;i;irret¡uitte!,vi tÎb'éÂîb^uaïngentes-fii'nt/aepenumerocôncidun íj

íisfemiputataé i. ad dimidium refe¿i;a,elftibVi itu habes'eái* cEiéícr'éSaütparuxConífe'rüantur.Tumamicirisma^^ ^

in vlmofrondofa. i.p!enafrondium,cú vicis deberet píltari- f^pe diífoluuntur,coliuuraút inter mediocres^ qu^|im, ; - Oá-J^

ante ieébonemfrondium, hoc eíl,ergo per llultósambresíi appetatamicídam eius quófrui per magnitudine n^nfffS A

fiuncrestuíe perdi tu Qiuii.ivqui non parás potiUs deieKeKti Jiceat? Aeqüalitátem eífe in amicitia oportef,vtíalter altero -

i.valdç texere,vímiiiib.&molli iunco/aké aliquid,lup-eö.;. ex à'ftmiiftiifencentiafruaturrDefpe^us tibifum] F J^'^

ïumj quorum, hoc ôil earû rerujquatu v&s,í iruúSjindigét, jarren io meo non perinde deléólaris- at queras ab ijs, qui :. ^jp

hoc|eftcur noncontexis orbesad Vínutó muftum vehe-ni' jiac de reiudicium feire póíFjnt, quafim erudi^ ' 1

!dum,autvuasdecerptas.Tuinueniesalium.i; Akxim,fi hic pf=a?diru^omniailcuanimi,omnib,difciplinis^ J

Alexis failidit. i. cû fuperbii,& faiiu afpernacur te.C£ecera ^tq; opes paftoricijs opib. explicar, vt decet titulum

dicic Mancia. Regula pnmacílr,mrelatiuis,fi fineancece- fufceptiargumenti[Canto quicfolitusjNecfojumartcshudentepOnäfitur,velatiuögsaefale,vthic^amisautens

&c.: inVnitatisteiieo/edpangoétcarmen-antiquorumfiniileac. \) \

3niclligètur,vchic>aljqaidquoram,vbifubaudicureoru, Se pái-.ita vtidem videri poffit. Viuentib. ndàtismagna vide- 1/

icunda indigeo,&egeo geniciuo,^ ablatitio conitruuncur.. iu'r gloria.aquàri poíFe cum fuperioribus, cum oön raro fu f{

perent.[Neclumadeoinformis.]Etfirufticisparentib.non \\

NT L V JJ U v i 1 v 1 V 10 cor pore pudendo hoc eitculcucorporis,&formatione,vt Vv

Bucolicorum Virgili) interpreta^^^^ pubere te poínt,fi. iníer Romanos proceres familiariustecu- W

pocifììmum allegorica. verrer.[Nuper me in littore vidi] Nam, ^verfatusfum c¿ : ß

: : Ociauiano,MfGenate,Pollíone,Tucca,Varro,&cepi expe-' g

E G L O'G A' S E G V N D A. nmeçcum meiexillqi:umJudicio. [Cum placiduhl ventis- |

ftaret mare. [PröximVpace cu m in armonim qu iete omnes: ^ '

O RN EL ivs Gallus poeta fuit illa sta te fe domum recepiffentpofitjs armis & fummotistnmultib.í \

infignis,-qué Auguitus'Cçfar admini.- vt àppare3t,eosper od'um potuiifede meiudicare.' Namì »

ftrationi reip.&bellisgerédisadmouit? qucinadmodum quietaaqua imaginemrecipit, &reddit, .

l Y ^ C ^ ^ ^ j Huiusfamiliaritatéambibat Virgilius, itamens m quiete reóleliatuit,non item in motu,& agita

M^^Ä"^^! vtquimaxime,-dequoeíUllud, Gallo, tione Apre vocauit Italiani mare,& ventos bellorum turbi

»V^^C®^ 1 cuius amor tantum mihi crefcit in ho- nes.[Non ego Daphnin] Allquem alium poetam excultum,

fSi^^^^^^l ras, Qiiátú vere nouo viridis fefubijcit &expoiituaì vfu vrbano. [ludice temctuá] Simodovelis , .

alnus.Sedimpediebatur negocijsabAu vacare ad carmina vtriufque noiìrù cognolcenda [Si nun- J ^

gufto iniunélisj&familiaritateipfius principis, quiillum quam fallit iniagoJSi mihi non imponuntiudicia illorum. f i

iecumquocunque proficifcereE,adducebat,tumaliquofor [O tantum libera;Nihil reibt, nifi vt no reipuatingenium / \

taiTecontemptu Galli de Virgilio,quem poeta locisquibuf run natum,altumque carmen quoqj de re palloricia .Sunt

dam fignificatjVterat Gallus pfouincijs,atqueexerc!tibus ,n.& in hac materiaatque hoc vitiegenere fu» volupta;

praefeéfus, Virgilius autem rufticus, & poeta, qu£E ars apud tes,in ducendo grege,& venatu,fumât folum experimentú 5

inaiores nullo in preciofuerat, temporibus Augufìi hono- conueriatioms huiusmediocrium amicorum,videbitquan ^

rem cçperatnancifci,quôd ea delediarentur principes, vt tum in ea infic duIcedinis[Pana canendo]Necdefuni nc^is V

in Hiipania carmen vernaculum fub Ioannefecundo rege dij,vt hominem non pudeat, quod Deusiudicauit fe ^

OÌIdls,De hisamoribusacdefideri)s,quibusfrui non po- indignum,illumque habemus nos,& aufìorem, atque infti y

leü.compofuithancEcíogamqueribúdam, initiumhoceft tutoVem vita?huius,&tutorem &focium, [Nec te pœni- «

amiciciaram,& inuitatio, nam etfi Gallus Cggineliusami- teat] Aperte oltendu,huncefse Cor.Gallú, qui carmen paitoritium


' v'A L E ' X I S. '

jf: cotupofuitExpertusqutdem«rat Galln§carmen, rufticomc^revocatyínconfíderatum,velfeuerademenseiti

- V f yílícum fed noq vitam ruftíc£jnam-Í Hkc e^dern vt iciretj qui fe potiorem effe retur,quam déos, fugis & homing rn-

Poeta aliflUis non par^i nom}nís,nec in"epi;,qui paftoriciut Iticfi Sr^armen ruiticum : antiqui his duob. delega ti fu nt,

/ carmenaffeaabat,n?c poterat tornen a/Tequi,L^P mihi Ma^ aliquádomagniprincipes,&heroes.pardaniufque Paris!

g n a l i n hoe generefacultas,nii vnus calamus ant fiiluJa,fed Herospropempdum ^quaJisdijs, films tätiregis,formoßf.

repteCQÍun¿Í2e,&compa(^x,&qu¡demdifpare«quasinfla. íimus.cuiu? mdicium tres fubierunttß exemplumdei^f^'

re ad eóeentú maxmie eít artis,n» fi iq vna peritia eft lauda, rum imitan nó potes,moue3t te exemplum h,ominis.[PalIaF''

bilis quid in iepcqin parit?r, & dífparibusSCDametas dona quas condidit arcesJCanant alij fané res bellicas grandi car

mihilTheocritus eft hic Dim?tas,v?l fi quis fuit Virgilms, mine, vel la^ent fe rebus bello ggllis fuis aut maiorum fuohacia

re psritiflimusmagifter.Sf pr«cipuiís,[DixitDame^ ru, nobis qec origo,nec vitarufticayidetur p.cenitenda,nec

taslNó cuiaslibet iudicio fecundas iud.icatuí el| Virgilms, cofilij noftri piget, qpi paftorída,& agreftia cantamus,hoc

fed illius ipfius,qui effetprinius.trnuiditftulruíAmyntasi vtimaneatpropofitum,optatlibi,ficutiUe:

Huic fúceeílíGini principatqs iquidit 4iT>yntas,nieritQ ftu^ Rur^ mtht ^ ngutpUceant in valhbus amnes,

tus qui id afe^iamadmdÌGat, &»qualV ^equalemdmmemy fugereexhormur amores. fu|ereamorS.f.k>bricos, &

/ eis, alijsqueomnibus .amores fingulariterdicimys^lafdMQ?'

1 lHgteodas^i:pncli|dit,diceq5; ]|tquifqui§ paq:^ caftum apiorem fingulariff^^ V -

/ , " . : . :

: :

' l , . ' ' '

Vs \ T i-fi.. .

^ BIG


E G L o G A T T I A. %

f ïc mihîDamçtalTranfîtinEglogâmplenarn.Ii. quodilluminartecamandi çmuîumhabereî,velg? pecoris^Ä '

si


' P À I AE ''M o N.

^ y fíe,yn_%ni.íicauoneaaiua,autpoffcírma.íta(iidíees.Pecus re^eaioliysoperaidSmeÄ

ns,amor tui,fîamam,amor tuus,fiamas.Tertia,quíáoíscó, ta: Qi>ia.quoties,&r; dk partid fr aur ^unius-Quar

Îonnuàscafuû a diáióc regét^depédet. necois^diéliooém íímiles pVrdcul¿g^S?SiDlSJÍv ^ ^

diaionemeodécafu regere pótiGÓdngitinterrogatiuú, & comanLrûpr^poZSît^ aurakerj^

riiiiuû,&di(ièiones^côiûaionécopûlaciuâ,aut3ilîûaiu$ voJut:nó dices,EifuccuspS^^^

eopuIaEas,autC9ntinueiîueçoniundjuepolïtas,diuerforû sg"is,Uccn^ocaUs,amc vocalJm^^^^^

^^^^^.^^'^^ifi^^Ms^tam^^^ qíntesú.&mihitñobyds,

Parcius iíéa.Safus aut eft.No ' ^^^^^^^te^tranfuerfa tuentibus hircis. parcius.i.modeftius, & tepeli

valde hec obijcere,tñ kus Et quoyfedfaciks nymphe rifere yfacello. ri.'^Ä ïï

¿SrAXfue'íe^ ^ vite, inädere falce nomila.. ego fut„,& tñ meméto

( [Nouimus, &fl te] Sabaudi adyeteresfagQSy cm Daphnidis arcum ? lup-effealiqui

uTptm ^^^^^ f^^^^^^fipmrodonataMeba,; pamer , fuper/.qui teílu-

& exprimât «V uium ¿r ^hß»onakquammffes,mortimeifes. prauerunt Çfed

"sgratiafubticuit cumoris

cere,quaíi nota)&hoc hircis, L m a S c a ^ ' Ä

J a S r c a p e r Ä re,aùrpociushirquis.i,angulisoculorûtuorùtuentib.tranr

( SScXali^ufroíS^^^^ uerfa.i.intranfuerfum,&libjdinofeíedrcúagitantíb.[Di-

\ in e S S irn^rn^^^^^ hIS 'T' pot¡us,quia fi in facello id faílú eíl non potirant hird vi

/ K s fveftrïi turn^^^^^^^^^ quofacdlo. i.paruofano'^eoníecrato,fetx

^ ÎXâ; 2arbari capelli vocanr,fup.tc fubegerût,

KSdum fiemn S C«»^oculorum angu fed nymph^.i^eïaquarÛ,autmontiû,faci]es.fad ignofcé-

/nw vtKfuT n S ^ X T dû,riiere.i.riferut turpitudine tuá,quágrauiter vlaïd de-

X wentiÄ^RS^^ buerunt.Ad quod Meïalcas,ego,inquit,aedo,tù.i.g, rune

l ^ ^ ^ S d o D ^ í f i ^ c ^ rireruncn7mph^,cum,i.qñuiWvideruntme(qÍodtá

7 1 c egononfeci,fedtu)ínciderefalcemala.i.advfummalúap.

J f [Sed facdes pympha: ri: plicata,arbuílú.i.noudIas arbores ad vites ferédas cófita?,

" ) S pr ^^ ítq.noueilas vites.i.palmitcs bonos,& racemiferos. Myco!

Sl^iratTfa^ ius mcidilü.Ad 9 Damçtas,aut fi fup.túc hoc nferút-hic,

potuennt, aut fup.rilerut.f.adveterestígos.cú.t.qñ túfregiíÍJ,fup.ibi ar-

S ^ E S û f e f a S u vttW^^^^^^ cum,&calamosDaphnid1s,illiuspueripulcWn!i-&q.i.

^ In hoc aút m t x i r n f ^ Vt in vtile iteru Cingit, quas res cú tu,ò peruerle Menalca^idiíli donata puero. ü

L¿,&curv Jiu^^^^^^^ Daphnidi,doleb^s,&finonnocuiíresaIiqua,fup.p^arte,aur

I via,aut re,autróne,tueésmorcuus,f.exinuidia,ficutdidf.

-Vr /SrboresS^^^ IntidiarúpantvtiliaCodro.itélegitapudTheocritú,vtdí

K v / ^ l S S habentlz n ^ íaIia:ú.[Arcú, & ca cit Manc.vñ eíl ét illudluuen.Sat.lebfius aut petulás,qui

Ár S a q AmvcS Georgicis docuit. nullú forteceddu,Darp|nas(quia fdpfum torquet, vtibi

/ V n S a Ä u ^ f"bdit)noae pacitlugét^lamicú Pelidk&C. RepreLhdit

í \ S S í / T e M ^ ^ Seru.quiafuccintìius'^dearbniloloquitaBeroàj'iicdicéte

l S S e r k I m u coïioÎa ^ interpretarlo. Nam non oís locus in quo .

ß mSuÎ A iQu^n^^^^^^^^ Sallu l.SsüusiíleRo. funtarbores,nöminaturarbuiiü.Quid fi eíTentquercu ili ,

/ Pïdus âc i S S plurims?quid fi innumer^les? quid fi f}lua an fi-

. ( «alSdSf^^^^^^^^^^ gnificantarbuílú^nuncupabimus?njinim).Et.n.írbuííú,vc

^ \ viris,vtmihi&al egoaccuratmsanimaduerti, ¿.prie fignificatarboresvitib.

\ ciéda effe tiblviddiâ^^^^^ remeto ea obi, maritatas,atq.vitifera5,q in ordine rêdigûtur,vt docet. Pli.

> inusteefeminatûeffe no^^^^ CoI atq.Palîadiusfcribentes,qnotaodoarbuff^fitf2cien-

/ hircisindionaSä rnrnui ? ^^ftuprauerunt du,vnde vitis arbuihua,& vinu,muièumq.arbuilù àppdlat

/ facello, qa^in paftoralfnm iî, l'" quo ex huiufmodi arboribus colleäum. Gato quoq.collocatar;.

^ / fed nymphe fàcile? f ^/J^P^"?" i^cello id fecerunt, bullû m oilauo loco príEdiorum,& ne quifpiâ exiilinièt eû

/ vlcifci dèberent fi in V^.prf ^^ nferunt,cû de te in tdligere de fvlua,fubiiànxït loco nono,ponendá effeglaa

MineruefaniscommifiS Palladis,aut diariâlyluâ. Glaudms Quadrigarius,locúin quofunt,ari)o

fibi obiiââ crime fed n .-n'a;^^ i ^^V^"3lcas,non purgando res plurima? inufitatö vocabulo,arboreum appellat,quod ip

crimen illiobijciendo fe r S cupiditatê,aliud fe nimislicéter péperiffe,acformaffecredit.Apud Palladi^

j íiiéSqñvideriintmeincideS^^^^^ legiarbuilum,procàllânetopofitum,quodnôlongeabeila

^ ( feras Myçonis,qd o imn^tï noudlas,&arboresyiti Sëvaij fignificationè'. Sicille.De:rdiquisaudiffis Man, Re-

\ tasidPecerac,g, vtiq cññA.r ^ " ^ Menalcas,íed Dame gula;eít,Res turpís,<ibrica,aut reticéda,aut|) metapho-

\ flalcas,autfic,mncÏ5Î ëSnf i capitale,vn rñdet Me rá,honeíhmq.translatiónéfiíínificádaelhReticéda,vt hic,

) id facere,fed vis dicere & «n Éun.Ego EUnuchum illú vdfobrius,fup.fubagitaré:,

\ qiifregiffi^malitiosâiiru diV^^^^^ per translatiónéfignifícáda.vtGeor.j.dearmétisantecoia/sindulgéíiffi

Jpu^S^^^^ tûema.cerâdisi&fat.ga^

/ m,vt fi no in aliqCSffe; mo uiefrí ' V vfus Sit genitali aruo, & f ulcos oblimet

y /mat Menalcas. Quid d S c OrJ.^ m, ^/-^-^d qdexcla inertes^Sed rapiatdti' veneré,interiusq.recódat,vbid^ rece

^ y / ^ ^"'^^"'í>f

^ '' íophusj nomen ipfum ponis.


- E C L O G A S E C V N D A. n %

' Siaut&yelís dicei-esfípienti« Exdpereinfidijsy'mulum latrante lycifca^ fto'iw'npecorìsaptalatrant^i^^ '

operam dws jperfotsáexprí- £t cumclamiitem)quonuncfe proripitHlef niultum,& cu clamaré quo ü / S ^

^ iLbas , ^

% ^ofuit-furtaenimipecialiter ÌJ A..Anmihi cantando vmm non r&ddey et iUe y cenariomeo, Tityre.cogeid-

'^^ruorum funt. Sic Plautus QuemmedcarminibmmerHiJfétfiflulacaprumì vnúcópellé,pecus,fup.

r Non ego te vidi] Mani fefte ' jpjefatebaturyjed redderepojje negabat. pecudes difperfas excipiatjtu

eum furti arguir,dicendo,vidi. [ Excipere] Dolo c.apere,vt, latebas, ideft occultabaris poft careéi:a,ideft denfam conge-

Excipitincaui;um,itifid,ijs. t'Latrante lycifca? l-ycifcaJunt, riem caricum ideft herbarumafperarum io palude crefccnvt

eciam Plinius dicit, canes nati ex Iupis,& canibus cü in- tium. Refpòndet Dam^tas cum indigoatione egreferens fe

ter Te forte mifcentur j [Proripit]. i aufugit,S; á cóiifpedìu furti accufari, pro re quam iufte fibi vendicaffet: An ille viaufert,vderrat.Crllé?]ÌdeftcaperCTityre]Alius.paftorCCo-

duscantando,ideft dum niecum canebat,n6 redderetideft

oel ideft cQliige,&ìn vnumredige. {"Poft correrla latebas] non debebac reddere.caprú,qué mea^fiftulameruiflet carmi

Loca car !ci§ piena-Carex au te herba eft acu ta,& di^i^ilTima, nib. t.au t pi uribiis bonis^au t totidem/ed melioribus q. d.iì

fparthofitnilis- ÁIibi.Eccan id.,fcis,iniquus es,&.i(ìt iìnefcis,illecaper,qué.fabftulifuit

loco fuperìÌMam volunt eiTé aHeg^riam, dicentem reni nuf meus; D,amon ipfe.f.ad quem màxime fpeéìabat negociu,

quamleftanìde Virgìlio,aiunt enim hoc,VarUs £rag|diará fatebaturmihi.f.qifpdeúlucm erá,fe.dnegabat poffered

Icriptor habuit vxorem líteratiífimá,cú qua Virgiims adul dere, quia eijis non erat,rem enim non fuam depofuerat,&

/ teriumfpíebatadmittere, cui etiam dedicfcriptá tragoediá, amiferat.NíIiiiIhicexpofit¡oniseget,quodnóli.tfatÍ5apertü Regula

quani inamarito 4edir,tanquá a fe fcripcam.Hanc recitauit per Seru.aut Manc.Regulaeft.Si cpniunéìo,du,códit^nalis

pro iua Varus,quam rem Virgijius dicit per allegoriam;ná eftofubiunaiüum rnodum,dum caufalís,indicatiuú ÍÍBagitragedie

premium caper fueraE.Horacius Carmine quura- ^at:vt Si nefcires,diceremtibi;Si nafcis,dicotibi. ^

eicS viiIm certauit ob hircum^Sedmelius fimplictt^racc A? hoc euentuputaoteruditi,:&Sex. pompeiusdocuii COEL. J

pimus,refutar>d«. n-funt allegori^ in Bucolio carmine,nifi cum,Céforino,pueros dici:htrquitallos,vbiprimÚad virih RHO. ^ ^

cú,vt fupradijfimus, ex aliquaagroruperditoru neceifitate iatemaccedunt,,fitque Vehereprumappfitentiaopportuna,

defcèdunt. [Meus capf-if Debuusmento vÌ!ftorià:.{;Reyde- ex hircorum libidine^autòdorisinfua;uitate,quem nunctra ^

repoffetjScilicecnefiioiudiciovidereturcífefuperatús. gum vocant,nunchircum,aut(vtCatulus)caprum,At quo /

IkSC QyID &c,JMeniÌas indignaxus,® talia.tà petulanter fi niam prspingues hirci minus ff,CL)pdi funt,inde cum yitfs \

bià lerHobbijcerécur,M,inq^ui^ non fatunt-i ciicuritur^oa^fíyidefthircefccre. Porrò^qma *

qui fere fures funt,taÌia audent dicere ?deiridéfuré probat cotífriídít libidiòculos in angul9rflanguftias,quos^voeatìt

cff¿"^ftamonís.caprúfuritü deprehéderati què^Dametas. -.hircos,aiiéloreSiietOoio in «ítí;5í^poralib.indeá.V«^ V

"ètetw-qáldéabíluíiífejfeá¡síb id fefurtúcórnififle negat,cíí lio fí,r¡ptA:yollu(it:. ^r


P A L AE M O N; ^

^ > ^ -1.camma de nuferi;s araatiu,autcaiìb.fepulcoru,quarepirà vtroq;i.vbemre acfec!ínflÍMr


E G L o G A s E C V N D A.'

Mlis fuper addita torno facili j i. agili,& molliter fculpenti tur vnus de duobus.Isauté Conon de aftrologia libros fe- Ir^^

veilit.i.cooperit,aut ampIeait,corymbos.i.fru(aushederç, ptéreliquit,haâ:enus Probus.huius Cononismathematici

. 4iífafos-i.ín diuerfa difperfosjliedera pallete.!, circumerrâ meminit Higinius, fcribens, ab eo didum effe Ptolomaeo,

% tejautquiaex Theocritófumptuni eft,àpud quern legitur, quéadmoduipfeviderat criné Berinicesreginç inter fydeíl^ybris|>allensinfle¿lituramplis,hinchedera,dicamushe-racolIpcatu,dequareícripfitCallimachuscarmenelegiaïKra

palíente i.íubalbida,albandaudat,vnde;d cú,qd Catullus interpretatus eft; inquibusverfib. ita de

ra formofior alba.duo Mfia. i. du| imagines exculptç fup. Conone hocfcriptum eft,Idem me iHe Conon cçlefti numi

íunt in medio poculorííX«Conon. i.Samius mathematiCus, ne vidit'Ê Bereniceo vertice csfarié: De hoc Conone intel- Alibi]

&voleW éE3lterius nome dicere,fed per íimplicitatem,ac lexiffe Própertiúexiftimojcú fcripfit in quarto,MerotatAr mecre» . .

rufticitatépaftoralé,oblitiispropríj nominis alterius,dicit cjiitf foboles Babylonius Orpos Orón, &aproauoduûa at.

apud íe,quis fuit alter? 8,? cym no poffet meminiffe nomen Conone domus.Exponamus itaq; apud Virgiliú de hoc Co

,«iuS, circûloquit, dicés eft fnp-ís,q defcripfitgentibus totú none ^{lrpíogo,ñcut rede exponit Probus;nó aút de Cono

orbe radio.i.virga gépmetrica,g, fuit Anaximáder Meleiìus, ne duíé'Áthenienim;vt perpera exiftimat Seruius.Haec Be

& g, deícripíit radió tépora,qüa; meffor haberet,ífe qua; ara roaldus.^i tñ ad Seriiiú addai vna particula,ego didiseius

tor curuus.i,inc(iruatus,dÚ3rat,haberet.i.quib. tjpib.aran- adha;reré: fí videlicet dicatur Conoii ét duxfuitjcuius no-

!ííÚ3& quibus metédíí effet. Necdu i.& nóadhuc.& egonó mê dicit,q,ain oreomniu verfatur vt fit fenfus, qd" Conon

admoui adhuc illis labra, fed feruo.condita L recondita, 8¿ quidé mathematicus,feu aftrologus íit hic fculptus,fed eius

abftrufa tiquá rê precioliífimam,adhoc(inquitDamcBtas ) nomémeminerit Menalcas ; çi,a et dux fuit. [Nec dum illis

non parui wciens Alcimedontis pocula. idem Alcimedon, labra,] Quando auté dicit.Nec dû illis labra admoui,videt

quera tu, f diuiniidicis,fecit; &i.ét nobis duo pocula)hypaj agecíre,adiuú propaffiuo.f necdúadmota funt la^

^mplexuáeft circú.i.iu circuitu,hoc eft circumdedit añiasli. bris-meis."Ládínus tñ negat his verbis:Cenfeo nó hypallaíi

fic dicamus manubria,hoc eft quib. ^pocula manu tenétur ge vlum effe, fed voluiffe,vefvenerat¡oné qua pocula cole-

( Vnde in Sileno didúeft,Etgrauisattritapédebatcátha- ret,deraonftrare( náhuiufmódireb.folemusobreuerentiá ,

rus anfa(rao!li,i.fíexibili, acátlio.i.herba illa vrbana,aut vir póti' labra admouere.q, illas labris,) vel moré rufticorú,g, J

eulto extremitates eius,ad qd* nafcit ambire,& circúpledi adeo folent pocula implere, veriti ne inter mouendúaliq^d

fblua^aut folitojhoc è fcülplit in circuitU acáthú.cuiUs fcul- inde excutiatur,os ad illa demittunt,nô illa ad os attollunt. ^

«tura,8c diiBciiior,8cprecioíioreft,nótñ cóueriiétior po- Néc puto vthecdicat,q,a velit vtilitatéaflFerrepoculis,fed 1

JCUIO, q,a folentad poculaadhiberi,qiiç potúaut générant, vtoftendat feñó minusacceptú Alcimedontifuiffe,&qua /

Vt vues,aut cófumutjvt capri, vnde eft illudiuuen.Etftanté topluris illafacit,tátoplurÍs vitulafaciendafit, |illiprç \

^ .extra pocula caprú. (^.liaergonó potuitcóueniehtioréam fert;HxcLandinus[Syluasquefequentes]Prxterea magna

bitu dare,dat cóueniétiorafigna;ná muficis magis quadrat laus eft fcriptura;, qá* fyluas fequ^es aflfinxit, vt videlicet

Orpheus diuinus vates, q,Conon,fiuerex, fiueaftrologus fequivideátur. Dicuntauté Orpha tâdulciter modulata V.

intelligatur;Licet nullius rei ver' poeta totus expers fit,& fuiffe, vt rígidas quercus ad fe traheret,per f ^ .,

pofuitOrphea. i.muficúillú diuinú in medio,& fyluasfe- inArte , fylueftres homines intelligédos,docem^c¥i^i&^^

quentes i.tágraphice caelàtasjvt ipfum féquivideátur,nec Sylueftres homines facer,interprefq, deoruCedib &vi¿tu 1 si

dú. i.& nó adhuc,&ego non admouiillisadhuc labra,aut fçdodeterruit Orpheus, Didus ob hoc lenire tigres,rapi- /

q,a nó táti facio,aut potius, quia ét preciofiffima iudico, & dosqjleones. Regula eft, Verbum, fum,es,eft,qñ íignihcat Regina'

tuis preciofiora,vnde & ego feruo ea codita,verû fi fpedes habere,côftruitur decentur cum datiuo,& id fere > \ -

Tute, ad vitulâ,q,f.deponam,nihileft,qd'laudes pocula,quantum locutionis; vt,Sunt nobismitiapoma eft.Et mihi awpm^ ^

uisbona,&:artificiofa.[T?uteCompofitúeft,extupronomi feptécompada cicutís Fiftula. Eft mihmamq; domi pater, . ,

ne,& te Syllabe adiedionej valetq.idé qd" tumet,(ed in re- eftiniufta nouerca; Sunt mihi bis feptem prxftanti corpodo

non reperii tumet,fed tuimet,& tibimet,paffim,foletq. re nymphe: Sunt nobis fortia Bello Pedora &c. .f'

dWitute,vbitu,prfmiffumeft,vtfidicasfratri,curpatrino »m I >

Torno, fttoegenonófubuenis? rùdere pofíít,cur tute id nó facías? V A R I A L E C T I O. J .y

[Torao]Tornus eft quo tornando,&circuhgyrando,abra- f '^W'T (

dit afperitasIigni,8¿:fitleueacplanú,vnde,inGeorg.&tor insanire libetquoniamtibi. [Hoctotum omnes ícre iWi^A

norafilebuxú.[Eftautégrecum,nágríECéT»>of dicitur,a¿: per interpofítionemlegut. In Longobardico tria tantu ver- m \

Cono. tore¡afculptura,&toreumaop'tornofculptû,&toreno or baparéthefic6cluduntur(Infanirelibetquoniam;in ^ m \

fculpo.[Coaon]Conòn»dux,inquit beruíus,füit,&c. ceo vna comma clauduntur verba duo ff I

Adqd'Beroaldus,QuisnefcitCononéfuiffeAthsniefiadw eademfententia.[QuibustornofacihquideminveteriDu^ i \

cé,omnibusinfülis>efuiffe,Lacedfmoniosprofligaffe, A- omnibusexemplaribusvno^ceptoRomano, icrip^^^^ u ;

ihenas in priftiná liberté reftituiffe? de quo Aemilíüs,Iu. ineoenimfraç?ili^habetur. [Diffufos hedera ve Ut^ X ^

iiinus,Plutarchus,multatradiderunt.Seddiligentiüs,accu. corymbos.]Multilíbrí hederá per x/cribuntprmam m M

ratiufq.cófiderandú fuít,an apud Vergiliúdehoc Conone bâ[ Duo pocula fecitjln í-on.f / >

foretintelIigèda,anpQtiusdeCononeaftro!ogo.Quocirca tongifcriptumeft, nequidafaciodeta^^^^^^ ^ ^

verius,&çruditius intçrpretatur Virgilianúlcármé Probus e,fimplex fcribit.[Siad viculam fpedes,nihil elt qd pocu- #

grammaticus,cuiusha:cfunt verba; Conon Samiusmathe- lalaudes.]Et fpedes,&laudes,coiundiuo^ J

maticus,fed_^uis pluresfuerintmathematici,eleganterer- bus fere legitur ex^plaribus. InLongooardicovero,»: -1 ^

rantérufticuinducit,dicenté,Qiiisfuit alter.alter,n.accipí Mediceo,&fpedas,&lauaas.

SíRv. XTV^QJ-^" hodieeffu. rf,?auSn!eílSL' quS I

í n gif: 1 AC fi diceret,Ne ^^^ ^^^^^^ ^^^ MÍ venit,ecce, Talamon. ^^^ elegit. [ Vici- \

S 'Lïauirita^^ Eficiamypofthacnequenquamvocelacelfas. „e PaWon ] Bcneuolum - (J

fcendam. [Audiat h^c tan- 'i^iquenquamfugio ; tantum vicìneVaUman tua , vel vicini- J (

tum] Subaudi,aliquis.tan, Senfibush^cimis(reseflnonparua)reponas. tas , quod ego in propin- V

re ,qui ita etiam ante certa- Et nunc omnis ager, mncomnis partunt arboí: arbos]

, men eft contumax. [Vel qui] frondent fylu£ ; nünc formofijpmus annus. parturit a Imus ag^. J Av

^afi requirentis eft , cum jndpe Damata, tu deinde fequere Menalca, Sanè bene fub'dit, [ A

fubito venit Palemón. Ali) . , ^ r^«.^»^ frondent fylus ] Referens S - .

diftinguunt, veìqui venit. . Mtermsdicetts:mantal^^^^^^^ parturiu tdepomiferiidicimus. ^

Beneautédubitat neeum ipfeimmififfevideatur,&fit ere adarbores fteri^r^ampartur ^ ^^^^ inagr-s, &

f> U ^ . 't V


Pv-A ^L .^E M O N-.

/^ViAlcernîsdicetiç.Xt^iaqu5fî intiisfuerat, quòd Damerai, fírá,vel i.êt,fs,fiip,^libi vfn.it,Cvídebat.n.PaIemona.adue'n

» priorloc^sdabatur,icarcoa:caIterqisdiœ tare,fed eu nôdurticognouii/qLo cognito S

n.carmine diftahorparsrndencisefeqmnopr^ d¿cít)EccePalemón,i. bonus ille viciuüsiÄ

trio aliquiddicic fedaut maiorem ,aut œ pPbisqiùnimiru îilfteiudicabit,&itaefficiam i Droïêâ^^^^^

riiiionçutdicimusfupraÇCam(^ha:]Mufe/tjuibùs á ciâ ne cu lacéíFas i, laceratúeas^ prouocesS/hac

îiQipeneilinduum. _ ^ ^ - . hoctepus^quenquá. i. quecuiiq ¿r/mpericu^^^^

Ase. ^Nuúquáhodie,&c.]Artificiofepra.fefertMénaIcasfidu I"ate,&dicacitarçtua,cù reip^Q

q4ariyerp Danîçtàsoçcalîqnéquçrîtarer.effygiendi, quin.i.quinimÒ,age,i.fae demonfefíí quid i aliïuS W

. &òbidpocula vitupecaret.vcGs'rtameeinret: Ynd^dicu,; afçishàBe§, vHâ mora,.nÓétitin me,Hk eft orilín fi.m

Tu noefíugies i.npdeHitabisnc,àdquodmeproaocâftiçer fugio quenquá rup,céforé, dumodo tñiuftuV&DenW

tameq,quia veniaiq.¡.defcendanl,& coqgre Jiir tecum,quo ' qü.alé Palemòna cognouit,& ideo côù'erfus ad rf dírir ^ í

cunquedepofito vocans,q.d.egoeííam virulácaiici/adiám, duncaxaciddefidero,Ò PáJ^mon vicine fup noftér vr n,n

quati tuá,depQqo, adfit duntaxat bonus céfor,& "^rbner^ét reponas, i recodas ad bene difqüirendtim hsci hi.ir lírem

hicqifi venie, quicunque iseft.cÚautem propius adeírer,& noftram/eníÍb.imis.i.Vt prófurido examine, &ítrurVríoí¿

co^aofceret.qí Palemón,dicit:Ecce Pala?mpn,hoc çft vide diligeter prjufquá indices difquiras;&- perpendasarr? nn

Palçmô , viciims nofter optimus,& luftiffim' vir,adtíenit. ftram, quiá res eft non parua ( ímó per liptorefané mapnl

Et ideo,g,a luilu mdiaú daturus eft,efficia ne petulantia tua deponere.f.tam bona vitulám cú fama,& sloria'íJior â

&proçaçitefermonis,quenq,pofthaclaceiras,q.d.iîctevin coníeditaJocúaccepit Palemón,dicens,dicíte i oerarreS

cam,ve non aUdeas poft Jiac ce iaítare,muficar peritú, ac cú eloquimini & iitem,caufamq. proregite,diVendô ofioníd^

doftococertare poftç. Ad quod Damçtas;Quin age,fi quid pos cóledimus,i.iam locú cepimus,) A confidom.cf^uauni

habes,hoceft facquidquid poces,expone tocas vir£s;íotáq¿ eft,quodconfedíin pr^teritohét,íícüt confideofecundum

artem tuani,egote non eftugiam,quia m me ipora nóefitul Vallam) in mòlli herba,&qñquídé:i.qm nuncomn'jsaae,

la.SedQ Pajçmon vicine,recogno|ce íeuero iudicio,&ajad- partùrit.i:iegeté,autherbam,&omnisarbos.j.arbor^panul

werte diligecer ad ea,quç díCtui'i lumiis,^a res eft nó parua, rit núc.f fVpdes,aut fíores,ryluíe.i.arborcs fyluarÚ,írodent.

/ amittereí.vitula/ama,&gloria.Ad qd Palomo (nteljigens púcannus,fup.eft núc formofiiTmiiis ideft nuc maxime,ua-

-- ' íeab vcroq.ad aroitrum eleetumj, non grauai.s illisoperam rijsornatus ciecorib.tu Dametaiqcipe.i. exordirecertame.

/ îuam,dicit,Dicice,quadoqMidem,&c.neq5VGroproptereag) & tu Menalca,fequeredeindc.i.pofterius:vos dicetis i arti-

V Damœtampnoi-edicere monec,grauetur Menalcas,& Ser- ficioffepronúciabitisqu^ vulcis,alternisilíp. carminibus,f.

/ MIO vr,h noadiunxiíTer,Alterni? dicetis,gaprior,adplacitú amebeÍ5,quiacamene- i,Murx.qu^cantátib.prefiint,amát

C dicit.n¿_fi poftenor quoq,- ad placicÚ diceret,longe facilius alcerpif.carmina.i^aken-atim difta.ne vnius peipetuacon

eilet imican,g,e)fcogicare:vter;,^o arqua lege cócédant,alter tinuatiofaftidium pan'st- Acaue ita quia uifus eft plus Da^

ms.i.am5b®is carminieius,eos concertare mouet.Ordo eft. meca; CQncedere,g, eú priorém cantare iuírit,np ut Seruius

S. , T"n"naeftugieshodie.i.in nulla parte hodiernidiei elabe dicit,quiafacilíusomninoeiret : fed,quia maíorisdignita-

. Y ^ ^ ^ n ï ^ . y e c a certe,lícetqu¥ras occafíonéeíFugiendi, tis,maiorifq.uoIuptatiseft^poíTcad placitú incepta,quâ ad

ego veniam.i.deicedam in cert3men,& cógrediar tecú,quo alceriusarbitriú,autin fimilimaius,autin diffimiliconcra-

J,^^ cunqued.depoíito,autquacunquccQditionc,autquemcun- rium djcere.Regulaeft.Vel,tamapud Ciceroné, quáapud p^^,,

X. ., quelocum,reu arbitru vocaris,i.yQcaueris,rupp,me,fed mal polleros eius pro ptiam accipi foletauäore Valla.Et dunta ^

s^V í, iemdicere,quqcunqi,lup.pr«miodeponedo,vtfít hpmé g, xatapud polleros. Virgilium , Qyintilianum,,cp^^oseo-

' ^dquemcunquelocu feu arbitrum,quíá Hot rum . Icaq.hic dici poflet. Vel qui venit, etiam qui venit.

dicedomnuuurdepoiuifte vituIam; quam d^ppfitá vidi/Te Dicite: quàndoquidem molli confedimus herba, 1 Ra va»

intelhgitur Palomo difturus,& vitula tu dignus,&hicCqd' quidem afefquein,partícula pr^pofítiua, in exemplafibus , „.r

X non diceretjfi alter tmdepofuiiret)tm.i.tantumödo.iupple aliquot habetur. In nonnullis autem antiquiffimfs legere

îiocdctvtaliquis,fupp.audiat,hxçhhancdifputationéno. ,eft,quandoquidem in molli, ' ' '

;

Ioue hoc eft principiú : vel, , ^ f^^' ierras,dh mea carmina cur^.

OMufa:fu¿amus ab Ipué ^^-Et me Thœb.amat.ThœboJuafemper apud me Ji^oSS pl^^^^^^^

principium.Eft au,tçm Ara-, , fuñerafunt^lmi, 0-fuauerubens hyacinthus. cetur Georg. 4.&Aeneid.6.

ti, qui au: ^ . , , . ^ creditur eê iumm«? deus,

a/Te aia/eu animusmúdi(vñ in notoopufculodf. Si Deus

^PPììiov^TtuS'èS'ioi'^^^^ éanimus)finequoquidéanimo,nihiIautviuere,autcôfer-

Tìct^iS S-i ô


m , '

E G L O G A T E R T I A.

vfqiie'ade0,vî.ne 5racuh quidemPhœboaddicâtijr, quia ea i.fummi Dei ( interprcíatur atitem Tuppiter iuuans mrer ì " * -

ab iouedifcerepsriiibetiirAene.4. QiJOdPhoebopaterom- vnde,quía omnia prçfentia numinisfui lutiatA- con enilr

nipotens^mihi Phgebus Apollo prard«xi,&c.ldeo ponit Ser- benedicttqr,quod louisomnia piena/vnde à noftris dicimr

^ iecundam viam faîuaiîd^ Ieaioni.s,^vt videlicet didtio. Deus vbiq.^ire)ille. f.ruppiter,colir.i.dili"it,&i^auorabi'ucr

^accipiatur proét,5e fit rgnms,nop.íolum louim,cacarmi protegit,terras.i.res;terrenas,&carmina mea funt illi -are i

na curas funt,fed etiá Pbebus amat me.Ad quod fi quts obij ad curam . Refpondet Menalcas.Et.i.etiam, Phebus,non ib'-

«it.qjpoteftasPhçbi.idtîferioris nummisjcu poteílatelouis, lum ruppiter,?mat,non folum cur» haber me,nonfoÍum car

non maior eii,quam folius louisjgüia fi súmus deus eft ,eius minanjeajSf Phebofuntfua i. propriamunera apudme cí.

poteílas infinita eft,ad qua tiihílaccedere poteft,debeamque f.in me coriitulir,aut quib.me donaiiit,aut que ab eo accep'ilconcedare,

id Ethnicís quoqueejcploratum fuilfe ( quod cu fe nrerui,videlicet qu^,pro & , (Nam legendum voIunt,laupauciaTimis

philofophis concedam,paftoribus tamé, &agri. rique propter vocaiem fequentem.dicefg;))& lauri, & hiacolis

negé) adhuc eít larga euadendi yia,quia fi nó plus eíTet cynth^ ños ille rubens.i. purpurei colorís,fuaue.i.fuauiter,

curae «fíetoui,& Apo!liní,quám toi|ifc)li,tatneq pluseífet hoc eít cum fuauitateodoris,co!tc,diligit. Regula puerorum

ab Ioue,&Apolline amari,quarn çiirç eífejcum plns lìt^tpa eftjNómen comparabile neutrigeneris,pote!ì: in trib.gradib. R^S"«

ti,quàm CUTa^ eifsj&r ieamari,quâ çarminafua curç eífe,fimi aduerbio vfurpari,quamuts legitimes tertia declinatione,

le ergo dicit Menalcas/ed in tribus videtur excedere,prirao> fiat aduerbium pofitiuum in ter¡ &a fecu nda in e, vt fuaue,


m - -

f' A L M-' Ù N.

4tàobasmuntkrì volant,nòti rcfugiiínt plura^dummódo bi A vre a mala decern mfi ] In Rom.cod.famíiúrí guidai Vai

partiu «nt, VndeJ?ic,Crasalrer^tnictani,qaiadepapoma-i, muta^ioneex e,ini^atgueJtalviciffim ex i,in e,ícnptúeíi^J.sc

m decern poma íigrnficat,quoruní deccm lam miferat firn per j,yltimafyliaba. Ctita in veteriLiuia.cod.Dedav

^em miififrws eíi.Confínjiliter de oniinibus hQiijinib, 4icer? fcribitur-Aetas tamennotomaluit,decemjettum:iarcpere*^

poi|ym,qma uiaior pars meitorgm deprauat. V tram que fyllabam,

St av, rxtuuni re%atisadauresj


p

E è L o G A T E R T I A: " ^ ^ ^

fìe,&dukejnfequsn(ìbus.Sev

ne,quamuisfitruftica.i.dereb.rufticanistrad:ans. Etideo, Qiiamuiseft ruftica,quodhabeturin Rom.Codice. ^ ^

A se. /^Vo te quoque; gaudet.] Oui te Tallio amat,veniat,quo te qmq;gaudet: . poetam. Nam M«uius,&ßai|^/

Ä a î c o  I S S S Ä K ^ ^ ^

tnumphum Dalmaticû.Nam ^^ T^^wum non odit^ amet tua carmina Mçut : Virgilio. Vade Horat. Maî^ ' \

uicerat Salonasciuitaté Dal- ^^tq: idem iun^at vulpes^ & mulgeathircos. foluta nauisexitalite, Fereas S

íí,atíe.Hor.CuÍMaurus|ter- ^ & if ^ olentem Moeuium-[Mulgeat

nos honores Dalmatico peperit triúpho. [Amomû]Floseft hircos. Faciat ea qus contra ^ o -

Affyrius,vt Luca.Vicini Qi^ ^^ I

^ic3 P r o p g n a e i c o n t i n g a t p e i o r e m mimiciPolhonis,núcprofequit eiulde amorepafl.uum. ^ ^^


ï> A T' AE M ^O N-

fluo il fuis amatar exoptans oibus eu amantibus, aut ama- id cogatur facete-A tq; idem^qui.f.Badium non odit^&rcarluri's

aut Pollionis prxfentiafrui,aut dignitate fungi. Du- mina Mœu-j amai,iungat.i. ad lugum coniungerecogatur,

plcx.n.eft horum verfuum expoiitio,prior di Serui;,fecun. vuipes.i.a nimalia illa aituta,& veloci pede curretia, v t dif.

Sum quem fenfus eft,ò Pollio qui teamat,veniatad eam di- íiciÜimu fît ea coniungere,& mulgeat hircos i.mafculos ca ^

enSad quam tu perueniil:i,& Mella fluant &c.Secundâ prarum,qui nih-I laóhs/ed plunmum tœcons nabent.iicuc f^

fxiofît o el^.vt pro fummo beneficio dari optet.vt qui Poi- ^ Mçmana carmina nmü boni f.icçi, fed loligmis .i inuihoW

amat eius quoqj prxfentiagaudeat,&fiuatur,& ve denu.e,plurimumhabent, vnde, & cum denrediat Flac

ma eo.Ud k locLuo gaudeat eiHi.eius pr^fentia, optât cus,qui & m j.Ser.eum inuidum detractore docet his ver.

DÍterea^illi-ftó^ bis:Mïuius abfentem Nomudumcarperer,heus tu(quida

Kntia Sr potius placeat,multiplexell ratio.Et quia indeco ait)ignoras te.an tu ignotum dare nobis verba putas ? Ego

Tum vfdetHmí^^^^^^ dignitate amatori exopces, quanta niec mihi ignoico: Mçums mquit Beroaldus, Seruiu notât

fZmfvTrmteobtinueritViicus.Etqu^ ineo,quoddicit,amomum.floseil AlTyrius,vt Lucanus.viprbrinonquadrat.fideconfulatuiatelU^^^

cina: meffisamoam, vnde dicit, Miror Semmauòtoruate

meïuidri fidelruitioneprarsétie Pollioais incelligamus. Lucani iulcireíniam,tanquam a Lucano dicatur,amon;um

Perhoc n fi-nificaturtádíiIcis/uL floraneifeAiryrmm.quimorepoeticoamomuquidenVno,

pX;vtabSndebeatusfit quicunqi eius prçientiagaudet. minet in X.fea quid fic,haud quaquam ap.rte demonltrac.

ErSexminus feruata videretu?, fi priorlelit amatores DebuiiTetitaq; Seru Plin.conluk|e,qui euedocuiiïet,am^. !

pSnisad confuIatueuehi,&poiterior Bauij amatoresfo mum non elleflorem.iedarbulcuia, quiia XIL fcribens de

lummodoadMoeuianorum carminum amationécompelli, peregnnisarbor^bus, ampniu arboremeffe commémorât,

non ét tam amara poteíl eífeeorum amatio,qu^n fuauis cf. & eius vuam m vlu eiTe,forma eit vue labruicâ,iru tice veíSconiulatusaditio

. Eaaucéferuecur,fi de prarfentia Poi- nenofo, palmi a tuudaie,kudaturqua maxiuie.paruamolionis

intelligatur,namper con^raiiû tantundé,aurplusre- mum punici niahfohufimilecolore rufo. Secunda bonuas

/ fpoadecMenalcas!Tamamara.n.poflueíreMüeui,,autcar- palhdaeli,herba,canum peius.peíTunucandidum, quod&

< - S.num dus amatio,quá dulcis Pollionis pr^fentia, & tam vetuibteeuenit. Ha:c Beroaldus.Veruni no« oesamonium

> uiibsconditioeius qui ob amoré Baui, ac Mçuij,cogatur arbufculam diçunt.na Diofcorides^herb^genuseiTedocet.

\ t ulpL iun2erl& hircos mulgere. quâ lì c eiu^qui quîa Poi qua. florem habet album,quid ergo prohiber herba pro fio-

) K m atnïSn ^ mdÜ flae ntia,& amomû ex re capi,pra^lertun cum d.cat,quod rubus ferat ? Verum v t

/ , rubo leit-^ preterea eft.quod dicu,Qui Bauiu nó o.iic, Landinus recitat)Diofcorides d.cit, quia m circuitu cuu fouamf?dicerct:qJiBauiumlmat,Mulci^^^

libetarborisnafcitur,ramubshaDensficcos, & duros, vir-

/ quitrnon^^^^ gulisainmiles,yndçhicdicipofiet,fei;at&rubusafpera^

^ . momum.RegulaprunaeltOdiverbudefeéiiuuminvoceR^^^

S^nfus non eit,odit eú,& tñ nó amat,iex ergo piene vtriufqi temporis fignificationem gerit,& protei ti,& prç

1 vfe^^fiDofterioriiWòlegatur. fed vnûobeft, quiafic fentis temporis, nec reperioapudidoneosperfeéium>nili

' ' > ^ ( "ifi vt veniateoquo femelapud Ciceronemodias : Nonergodices.odiote.fed

S^'- \ E S e t ^ e T m ^ odite- Secunda eft. Licetarborum noia,qus in vm.exeur,

^ Ldo S S c ^ „onlegitimefçmininafint,frut.cùtame^&^^^^

< Inr.im QUO ideiUn quo gaudet,quoqi,i etiam, tia,vocisgenusleruant. Exemplum de fœmimms, vt toc

"ff^eP-ntia ^uf, in q^^^^^^ í & mVla fluant buxus,hebenus,baliamus,pomus.ExempIuin defruticjbus,

In Í & Ì, r i i?ArnnHr&rubusarper.i vt hicpomus,rubus,hi fentcs,vepres, hoc filer , thus &c.

btiufloÌemeius^vtfrutexprofl mumetiamFoarbore,hoc viburnum/abgum&c.

t f P bisnafcuntur.ideodixit Frigidusyòpueri fugitehmcMet angws m berba. r^i^eft.idqjdocetquarde Eu

I \ ttiuminafcetia,latetanguis procedere, non kne ripa ridice Orpheicóiugekgitur

/; cere, quiinter milites verfa- Da. Tytire pafcentesaflumme reijcecapeUas : delicefcés'morfu necauit.

\ / bacurarmatos,quos ficut an- jpje.yhitempmerit ^omnesin fonte Uuabo. Dicitergo Dametas òpueri,

7 } iubir'dl'feb'^'ripì ulcogiteouespueri:ftUcpr£ceperit£Ìiusy quiiegifisfloresrcí. fraga,fu.

\ . Arrio centurione pene ed interSnptlis,nifi fe precipitaflet polT.t imelligi Menalca taxate,qui fe amoii^us P « ^

io.fluuium.[Parcue-jAutprohibececaute.[Proceí3ere]ideít uu.vnde Menalcas reijcit n Damœtag^^u^^^^^

S ^\feruare neprocedant,vt Gnatis parce cuis,Tityripafcétes Opueri,arcetegregear.pis,quta.ipfeane_su veU

\ )aflumincreiìcecapdhs.i.ò Maniua.noli modo\dleaIiad hoceil Damçcas,fcu rityrus quiagrufuur^^

asere de repetendis agr.s,N im cum oporcunum fuerit.[t-- tus eít.ab ArrioexpuUus,nifi P^^n'^ms aufug.^t^^^^^

jgooés lauabo]ideft purgabo .pud Cïfarem,cum de A^ia- fet.Sicutaut grauuis,^ cercius eft "alulamaçceptu^

tó, prslio reuerfus fuerit. L t bene in fonte, ipfe.n. per ami- quod quis min.itur iuturu.ita plus dicic Menalcas, luc lin^

Csfans a-rum meruerat, ráquam per l iuuios ^uofdam plicicer,fiue per allegoria intelligatur, qua Daniçtas nto

/ l i une autem Mantuanis beaeficmm dtcìt fe ab iplb impera- pi ior malum,nifi fugeris.imminere docet,poftenor et eue

ré' w mericurufReilce capelias] K.cijce ca. proceleumaticus niffe. Ordo eft O pueri,q, Iegitis flores, & iraga.i.mora,m

/r^^rproda¿lvlo,&ficell po(itus,vt Genualabanc. lté,arie- herbis nafcentii,humi,i.in humililoco,ad terram .tugue,

r r^ ^ tatinportaLrCogiteoues][nouiliacolligite,vtTityreco. hinc.i.ab hOcloco,quiaanguis,i.ferpensirigi^

; ce pecusrprxceperitlprieoccupauerit.nam naturaleeft, vt iex,aut venenofus. na venenu fngidum eft, latetin herba.

lacauge3c^L)rfr.gore,caloreminuatur. Menaleasadhpc.ppueriparcite,i.prohibeteouesproced.

ASC. ^ QvileEiitis florcs]Aliudgenuscarminis.teneacDamoe- re,ideilnep^Mant nimiu^.uianon creduurbene,!.tu^^^^

' Í . tas quo aduerfarium vincat, in quo Iicet aderta fit ícntétia npg. ideft ^«iam ipfe aries.ideft dux gre-


E G L o G A T E R T I A; Á.

^ ^ ííum;prordiquorú;Maatüanorumagnsrecipiendis)ííccat fío

%é;.i.nedú minores oues.nuncvd^ p u e n ^ Ä f c S

^ in|umea incidiíre.LicetergoMádnd usmaliefimplidter «flus Kea^ vmbras.^a fi

diftúcenferi,epq5'exTheocnró,vbifimpIiciterdicitrum. f a S r T l a ^ ^

ptúeft,plusmneinuhaberet, fialIegoricosiatelIigeretur/ tSpriSLnaim^^

tw%Sicutabluuenah, Adoris Arúdfpoliú, sfc.rxitvre pa- ne a iní n S aem P.^ma,lacio,^a m cópofitio- ^e»,-'

fcentesJHoc quoq, carmen fimplicite'^rlegldumfecúndu^m SiiSSr/tlf n^u quorú pnuíeft con

Mácinellum eft,fed müito maior fi t eius vis,fi fiib allegoria go ii^^^San^éSét / r- lo^ abieceruf:Secüda,q er- .

legacur,an vídelicétDametas intdligés in fedidúeffe^Ipfe Sdu^ breuia

aries ét nunc vdíeraficcar, refpódeat,tametfi femel pcipi- Suí per v S i Tenh if^^^^^^ nifi fubijcir,

téfeinMinci0dederit,n6tñdefperare,cúfperetadhucíe- Sm^L"^^^

superare nó folú fuos,íed & oíum Mätuanoiö agros,cú eos pona? màne^^

infontepurgauerit-iinnocentiam eoru AugurtSoítéderit,

vndedidr,Títyrepafcéíes &c.vtp capelIas^Mátuanos in^ ta éífrlá^vfprdS^^^^^^

tfilJigamus.Adqá'Menalcas idam1rendés,aa videlicetfo vndereSL?¡Af/r?S

läfplhabeät,d?citpuericogireoues.i.noIitfeasinfpcdila cerali at d^^^^^^^^^

tatas diuagari,quia fi eftus pr?ripueritlac.i.fi furormilitü RB ÍCB capel Ss iSeruI^^^^^^ VAR.

-ruerit,vt nuper,fruftra preiiabimus vbera palmis.i. Fra maticus d l S í ^ i ^ S c í S ^ S b ü S i ^

ijra re perdita recuperare conabimu r. plus ergo mali pafsß in fonte lauabojpLíe, quidé^Seríhrbí L S ÍÍZl

dicugrege Menakas,qua boni habiturú Damgtas.vnde & no excepto in quo fronde egi^ quod alh videS^ ^


lcnt.LDic quib.interris ínfenpti nomina regum Nafcant q MácindIus,&Hdiniisadducunt,paret,[Dicquib.inter- \ i

:Hores]C^uiaíoluerenopotuit,ipfeaIiamobijdtqu5ftioné, ris]QuiaMenalcárñdereparatG videt,ne ppetuúeflet car \ C

&captiole,q,b.in temsdixit Hiacynthus.n.vbiq^nafdtur, mé,pponitxnigma,qí indiífoJubileputatcuiusfi folutio- V 1

KosquinatuseltprrniodeHlacynthifanguine, pofteade né parará haberetMenalcas, vincerei nmiirü Dametas = fed ^

Aiacis,ticut etiam Ouid.didt.Eftaútquafiliíiúrubrum , cúeá ígnorarer,iuxta preceptúrhetoricorú alterú pponit.

deíignas prima Hiacynthi litera,Regiuutem nomina,non & id quidem difficilius, adieclo maiore fi diífoluatur prs- >

quonia ipli reges tuerut, fed quia regú fiIi;,vt,Magnü regí- mio.Rhecoricorú.n.pr^ceptú eft, vt quoties ad interrogata ^

ii£,iea.n.miler3tusamorem,cüde Ariadnediceret, Pafi- rùdere nequeas,2quediffidlia interroges^quo Pychiasilla ) /

pnaesregine hlia.SanemuItivolúrnoiaregú,pronoieRe-> TerentÍ3na'inEunuchocúnefciretquiddiceretadid,quod / ^í

gispo(!tum, vtíitaueadmodúilIudinTerécio,Nonppeti EunuchusrñderetPhedrieiterrogáti.Ehotu n.e^ote,emí- / f

Hiscyn nieretncu cotumdiascude vna loquereE.Náflos ifteHia- Í£Í,incerrGgar,veniftin'hodieadnos?&ipfaproilIo rñdet. V

thus. cyntm tatu,& np Aiacis noméretinet.Tú fciédúasnigmata Proponit ergo Dametas tale enigma. Die, quibus in terris

hasc, icut íereoia cai|reapert3folut¡one[Phyl!idafolus ha fpatiú cehpatet non amplius cri!8.vlnis.& fi id mihi" dicer^ ,

becpj Amica,coen^qí plus eft, aua effe ApoÜiné. Na eíTe poteris ,'eris miht.i. reputaberis a me magnus A pollo .q-d'^-^ ^

^^poft'bile eft, quod ille promiferat. hic vero princeps om niu diuinátiú.Ná A pollo is eìi, quibracula ex i1 \

poffibiliapollicetur. adytisolim dabat,futuraqí ecocuitiiTimadenunciabat.^'-i .í\

Ase. „Eh&v qua pinguijRurfumcapit Menalcam, qui fe amo- qd'Menalcas, Die quib.interrfsnalcantur flores habentes Vv '

ribus potitum dixit docens ipfum, 8c pecus eius ob eos de- nomina resum infcripta,8c: fiid féceris habebis foius Phyl- *

perire,adcjuod Menalcas, Non amorib.inquit, fedfafcino Iida,amica nobiscóem,dixí, dííñciUus ^ponia Menalca &

emaceratu eft pecus meú.Per hoc innuens^j|fum inuidiá maiuspmiú.-difficilius enimeftfcire,vbitaIesflorcsnafcä- ^

,ppterpulchritudinemmerui:%,atqiit3^jllriudicit,quia tur, quá vbi fpatiumcfli tres vinas duntaxatpateat.id.n. .

negatamoremj&plusjgaeóc «tMg^oteft&prioru fitinoíb.puteisprofundis,&ñimaríjs,i.(vtvulgodicút,h- ^ ^ Q

^ ; y "-C ¿ cet f^-'.


' ^ J> A L AE M Ó N;

ee- aliud il at)caminis,quoru orificia funt duntaxat triu vl- habeas foIus,PhyIhda.i.aniícá cóem nobis.Re^uIa eft; Ver^

Srl his qui in fundo süt:ná fi per e^ badiílantia^^aut menfurx.accufatiuum,aut¿blatiuumre. Rebufa

Saínihil offiiret orifici, auguíti.i,quo ramus C9I1 qúátita gunt,vc,Spatiuin c^h patet tres vinasaut,tribus vlnis. ^ ^ ^

S SüusL amica EHEvquanvpinguimacereíl mihi taurusin aruo]Ro- jif^.

co^m fibi psculilem & propriam^quam fi á milico pallore li. vna cum Logobardico,& aliquot ali,s legunt, in aruo,in Lsc?.

' S ú e ^ ^ á rultico.Ordo ell.O Menalca dita.[£xitmm eít pecori^pecorifque m^giliroJVerbu.eínm

lie it qub.rerrisfpatía celi pateat tres vinas, n^amplms, hoc vgrfu, valdeinconaans reperitur apud libros manufcri-

&fjp.fimihiduerfs,tu Irismihi;^ ptos.Na velutip eoeiusoperanusmodoinha^

S APS¿ i, vt magnas Apòlloarcanorü reuelator. Ad- . a transfertur tribum. in Romanp.n.pxitm

ioc Meaalcas,dic Daraeta,in qu.bus terris nalcantur flores &^buldamali,s pecori eíUn Oolo-o, Vaticano.& in Lo.

i S o t i .i. habentes tnfcripta nominaregum.i, pu£rorum gobardico.magiílroeft.hrCNonamphus ylnasjln Rom.li.

re" iorurnCficut in hiacvntoinfcriptú videcur Homé pueri, vllas ea mutatione, quaiiunc quoq; voCabulamulta.n.in 1,

in iofuin verficulú)Nriicet Aiax, vt Ouidius atteftaturli. tranfniutant.& Va lus,& Vánus,apud veteres ide eíl.CiN^a-

1? Metamorpho.in eundem florera poílea verfus fit.tíí no- fcant flores]ín Oblogo codice,in Mediceo, in Logobardi-

¿áiíblmshiacynti in eo fcripcú vf,& habeto.i.pmictá,vt co,naicunt,efífatédi modo.Ia Rom>naícatur,coomnaiuo»

«SBRV TW T ON )Hic diftinguendu Vi^.-Nomnofirim inter vos tantas componere lites : veílrum nó eli ò pa(lores,có

aui intee fe S ^ut rnetuet ddcesyaut experietur amaros. ter vòs.i vos nódeberetisita

r/' dSTndemalequidátotunI Ckudite iam rfuof puerhfatprata i^ibermt , hoftimercotédere.Secundo

iun'Tit.Nónotlrum ínter vos (vtdixi),datíentetia,dicens,

C randas componer? lites: nam non pegit fe faíturum eífe q> vtrumque effe dignü vitula,in quo lignihcann: vterque cíe-

\ fdcíetiiudicaturus enim eft eos eífe pares, dicens, Et vitula pofuiffe vi tulam,& Am»rba;i carmi n¡s l^gem icrualle.T er-

) tu di'^nus, & hic [Componere]Finire ut A. tediem clau- tío íalubriter,& eos,Src^teros morrales cohOTtatur,dicens,

V' fo componer vefper olympo.i.fimet, [Et quifquis amores] & quifquis.i.quicunq; is eft,no lolu vos, led omnis morta-

Autmetuetdulces,autexperietur3maros.Etcu &hic di. li,autmetuetamorcsdulcts.i voluptuolos,autexperietur

L snieílis vitula,& quicuK^.}; fimilís vdlrí eft.Náfupra vaus amaros.i.autabftinebítaraoribus,dumdulces videbuntur.

dixerat, Trifte lupus ftabilis.maturisfrugíb.imbres, Arbo- aut fi in eis perftiterit experietur amaros, vnde lumutam-

^ibus venti, nobis Amaryllidís irs.Item alter; Dulcefatís pliffimiekgiaciar^umentum.Amoresaur^iipiuraiiw

),. V h!imor,depulfisarbutush5dis,Létafalixfoetopecori,míhi bricos&l|fciüos,feredicimus,amoremem

V , ^ folus Amyntas.Ad cumsamatorisfíinilícudinempertinet. tomònètpueros ceíTare abopereinltituro,

- ^ Aurmetuecdulces;namquehicMenalchas,&amabat,& pliciterimelligamquamperallegoriam .Nam^^^^^^

^ .^mabatur,fed tanquam prudens timebat ne vnquam poífet ceffabant Dam^tas, ^Menalcas, non ergo admo^^^^^^

^^^idiflblui.ECÓTRADAMETAS amaritudineamoris ex- erat.Ordo é.O pá'ftóYes,nofup.eft veftrum.i.no^^

pertus fueratexamice Amarvnidisíracundia[Metuetdul ad vos componere.i.finjre,& dirimere tatas

a ces]Timebitprodulcrbusne¿osamittat.[Satpratabibe. fed,fup.noílrumeft,autfic,nonfup-eftvelt^^^

^ íunt]Aut intellígimus huncexiíre,vt iuberet puerisfuis vt tinet adofiícium veftrum

, ama írrigarent,quod illis cantitib-fadu m eft,au t, & re ve- beatis,cÓponere,i.conftituere, & imer vos tan tas i.

/t.dicit riuos claudire-aur certe allegorícos, hoc dicit, iam tam hoftí es lices.i altercationes, cotrouernas, aut con^^

/ ntare definite, fatiatienimaudiendofiimus. tiones.Additumenim reperiad Seruwm.Non

íQ NON noftrum &c.]Híc habef íudidu Palxmonís, in quo dum eífe, vt fit,non,fupple eft yeftrHm,iea nouri m ^

J V quatuor facit,dehortatur.n.primoálíte,aut fententia? dice- tu.fup.dignus es vitula,&hic,fup.dignus eit^K quiiquis-i.

/ Vi dxporeítaticontédenribusnegac.deindefercfníaminqua quícunqj,fir,fiüevos,fiueal.;,aufm^^^

\ eos equales in arrecanendi pronunciar, tum ab amoribus mi^labirampledi amores dulces,i.dumdn^

ill dehortatur,&nouiír,mOadpuerosreuerfus,e¡sceírareim- exper¡etur,fup.eo5 amaros, pueri.i o rainiím^^^

r perat.Prímoautépofuíduomébta,ná(vtLaud,docet)com iamriuos.i.noliteampliusderiu3ic aquas inprata,q^^^^

^ s j ponere,varíe accipitur.Al¡quando.n.eft finire,vt hicW- beruntlkt,i.íatis,hoc eft,fetis

'V / ^úeum,& 1.Aen.Ante diem clauíb cóponet vefperOlynv davideturexi-írePalemón,quodmallemdicere, quam aUe-

\ po,quod inde tradum videt quia dum res componitur,aiv goriam cuius memiait Mancineiius, '^nfr.^

V \ íificislabor finitur.Aliqfi traquillureddcre,vthicfecundu " AVTmetuetdulces]inMed.cod.Metuat,fcriptuelt.Jpe-- ^^^

\ Vquofdá & i, Aen.Sedmotos prxílatcomponerefludus,vc fienóinelegát¡.Sed,metuetciialtero,experietur,coueait. j^^^^^

. A'rum,dum fludus difperficomponunturfubfequiturtran-

1 ' / ig,Uíras.Ité,cóparare,vtPriusficparuiscóponeremagnafp , O A M M T L V D O V I C T V I V I S

\ / IcbáSíapudSal. vbiMetellidi¿a,cúfadis eópofu¡t°Veríi l O ^ ^ NI í> ^ V U U V ^ ^ V ^^ ^

r / cópoíita,& collata.faciliusíóparari pñt, Aliquádo ornare Bacolicorum Virgili) interpretano

f f^ ' vtíllic. Dulcís cópofitis fpiràuit crinib aura,fed res decéter

cÓpo(ltaornatíipalà^Ité,cóiugere,& fimul ponere, q nati

' potiilìmumallegoricav

' liaeftfignificatio,aquareliqu«parGabfced&T,vt(:óponés ^ r r\ A T R T? T T A

S tnanibuíq;manusatqjonbiisora. Significar ét quodámo- E G L. U LJ A i iv i. i A.

^ dofingereaddiirimuládú,vndeeftiIlud i.Aen.Cópfitorü I .. .

i A pit,vocé &c,Hic ergo aut fenfus eft, nó.f.eft veftrù,fed n®- C^vs Virgibus gratiá Augufti, PolIioniS M?-

] \J ftrQ,eft cóponere,i.finire,& decidere tantasi lites ínter vos, r M cenatis,Galli,5c'alÍorúproccriji, multósha-

X hoceftjvobistionertaudorirasiudícándiintér vosjfed nO- nuitdodos,quifibieú fauoréíhuiderét¡, EclO^

bis. Iuxtaqu«,Quintus Rhei)ius Palomo Viiicentiusgrá- MfZJl^ ga hgceft cótétioaciurgiü.Virgili) fub Dam? '

' ^ ]¿;r^1ilib.dc grámaticis M. Varroné, porcuappeHaiet,lecü & na.^ doritate gratiamqi eleuarer,anteferretauréfuá[Dic mini

/l^ morituras literas iaótaret^noméfuú in Bucolici^ nó Dameras] limitatioeft Theocriti,ita vt eifdéquoq," vratur

^X^Tvímere pofitú,fed preftgiéte Virgilio, fore quandoqj pitim vci bis: initiüfumuur ab inimica i n feda t ione, &quafi conr^

poetarú, ac poematü'Palcmoné iudicé, gloriareturq; latro.^r temptu,vt Menalcas Dani^tam oílendit nondomínum eííe

nesquofdáfibi propter neis celebritarspeperciiTe Hecau gregis,léd mercede códudfi-Cuius eft inquit, carmen hoc

dore Suet.Si er^o Pa]em5,qHÍ multo poft v eoir,iadauit fi- paitoriciQiap-Melib^iipoet^alicui' ignobili;s,Meui) poet?,

^

^

bí iudiciú Poet.irum hoc loco per pra:fagifi addidtum feU-

; " n- íf fuseírepoteft,c()ípfiusfoliusfitcóponer€'.i.firiire terpoetas.Aui,^arceret,6¿ d!?hortaréíurco5alíte,dicen^ V . lites invel

Baui), Nl^r'.uit.fed A/7onis,^P qué

aliqué ]pecus]Miíerúfemfe poerá,iJ%^?"''llú,a7 nil -

¿ palloricii: ^

míigné


E G L o G A T E R T I A. V

gnásdeuenít,diJmenimCinna,&Po]Iio,GaIIus,&alnqui cerrarp ffíí^^-«»,«. t-i. ' ' v

|s|.fublimes quidam rap-

1 S i T o o m nusa^^^^^^^

^ V 5¿num & T n d u ¿ r ^ effefentio.[Etme Phçbusamat] Excontentione

iura", dominison^Zr^^^^ carminisamçbçi;IouiopponitPhœbum,i;atrifilium.rum,- p ,

î modeorumdeumquidem minorem,fedqui pkuliarius pa '' \ '

StoacriS^uámrf^^ tantibus,cíhn.dSxMufarum.AdAuguñumalludit,quiiu.. ^

? e v d i ] T r S m e ^ uenisreb.magnisgeftiscredituseil A>inisfilius,i^^^

rum ac IaÌmn^^^^ ti vero çtate Apollo cftdiièus. Sueton.[Phebo, fuailpi^

apudmei] Hinccolligit fe elfecarum Phebo,quòd illL

mo em loquen^ gtatismunerib.colat,SemPelauro, &hiac%thiadamatis y /

^ronomen^^fír^ ipfi.GratifuntDeo.quiilíim ritecoluntaòceptofacrificio, (y /

K r í S m ^ ^ nempepurisanimis[MaIomeGalateapetit]Lufus^deli. /

mixSum verfuumabste, velim- das fuascum Auguíiofubfígnificat;nuloeftabeoimpeti.'\ X

C omSnn fX' c enimlatebas,vt tus.quodeílmagnaratquearWamiliaritatis.&fubduxic^f ^

íe?den¿ íí , ' funt nec alta, fe ad falices.&tamévulfvideribuoabièrit,vt is fequatur. T \

Sfnoïa,;!?. omniafuntfamiliaríumcolludentium.Multa,&magnafa- J \

SeSS .adLierfarium,&adodiofam fur- uoris fignapr^buit Virgilio C^far 0


^ ^ W , X X E X r

aut MUonem, fed veijerari nihilqueiibi ciTe triftius qua mt. C Tityre pafceotes] Mo^et vd mercenariatn fiium.vei

,llLsan^[imrrnaI enatum ab fe.[DÍÍcefatis humor[Siyero Mantuanos omnes, vt cauteagaqt, &deaitcntp€r«:u!um,

n hü eíTeTilIorutn , &alloquijs, &confpe^ií incijndius. ,ad tempusfereperturum occaíione,q^Qapwd G«farem ip~

r PolUoanjat noilramflani aperte fine figura Pollioné no- fum eflicacem reihcuiioneii) agrorum omnium impettet ^

miL. & graia elTe illi fua carmina ruftica, O Mufe PoL neceíTe tnbunpmm aut k-gatorum fauore,fed xUud ab ipfo

iToni/quitlmlibenter veíira leglt,i)squedele¿latur alite fonte petuum-[Cogite ouespuer^}Definitegradia vob^

ÍituáruppeditaceVeneres,fiuecarmine,fiueprofa^CPolho promutere,&fperarequsfuntxnania.Tutiusm

KfeSnouacarminajNondeleaaturr tisoues,&^ vobisrehquafunt,coferuetisdíligcncer,ne fi

te fñ facit ipfe carnjsn n^ui generis, nouique argumenti, turbo aliquis beili rurfum ingruat,vt nuper, vníuerfus frufluo

orofli-abitinimicosfuo?, &inuidosimpetetcornu, ¿tuspeculij pereat. [Eheuquam pingui]Non credofígni-

3 X m zcmins, Srfp^rget pgdibus arenam,ad terror^ni ficari à poeca res íüís elle diííiciles in tanto fauore Augu-

«mulorura puluerem acuabit, vt íátam ferociam indodi lli, immofatjs fibf lúas res piacere oílendjtJtaque infedam'

tuant & puíuis eis obijciatur anteoculos Fu,if Afinius tioeíi aduerfanj,miror te in tantagratia procerum,in tan-

Poilio vir valde do¿lus,& acris iudicij,fed morofi,ac di/H- ta eruditone, & applaufu omnia, taipacrum pecus pafcecilis:Cic.aecnuIus,imitator

veteris,eIocutionis fcripfit ora- re, tam habere rem tenuem. Amor. 1. hoc eft nimia de fe

tiones multas, & tragedias. Liuium dixit Pacauioícatem fiducia,&libi plus fati? placere,nocet po_et^,& reb.ems; vel

^ fanere & fomum Latroaeoi fua lingua dífertuni efle, de fie : Miror te in tanta íngeni; vbertate,ta tenue atque exile

hoc múltaín Dacíamationib. Se;ieca[Qui te PolljoaiTjat] carmen pangere ,certe velimmodico tuimecipfiusan.ore

VtfebenecupereoftédatPoíIioni,bene^-ecaiur eiusan)i- demsntatuses, velcaptus alteriusamoredelyras, vt ídem

cis felíCitatem aureifeculi, cumonjnia bona vbiquepro. amor,&ingcnm tibí psrsurber,& carme deprauet,[Hiscer

ueijireot. Qiii Baaium nonoditj Iam ejf rabie quia toties te ñeque amor J DemóftratMenalcas Virgili; pecus. atqux

Virgiiiusatnicitiatn Poliionis iaCtarit, hominis ingeniofiC- hisinquit, qu^ non fuacadmodúpingara, Sf curata', amor

r ímS'n3minitBiUÍj.& M^ji) infíliciamp->3tarum.q"a fi nó obeft;nequeenimineopcccareeft credibile,dequpme

- horum fitVirgiliusfimiii^. Et taciteetiam PoUionem p?r- reprehendis.quidergoeft ífafcínumeftein caufadicit,per

P íiringit,nam hoc eft naturale vtamicos inirntcorum hac derifum,vtquácauíam VirgiliusattuIerit,malterumquo.

V ' }oladecaufaodcrímus,alioa bonos,&amabiles.Etobijcit que poífecompetere, neobijciatmalediaum c^imune.

) poetas iuimicos quo nugis vrat eum. Et quemadmodum [Diequifaus io terns. Satis iurgiorum,nec vllus eíiet hnisj


E G L O G A Q. V A R T A. ^^ -

nomina,Nam antea OuinriIi.R,c " ''

nms PoIUo dudorgermanici ex«^^ eu diaifutit.Eihocéttrahuld;r4aurd^^^^^^ \

H captas Salamos Dalmatiç ciuitatem Vd Augufte,vd Pollio.vel SaîSnine.[ScS vifjf

^ m m ' P'^^r ftri] Bene nullum veliî eise pra^femìum ^

adeptMsfmflet, eotoanno fufcepit filium, fedrdiquiasdiciteíTefuperionsS

^ ^ ^ quema capta du ita te Salon mm vocauit, iaudarei Auguftum,&cirpiîffecte^

rentibusomen eít infelicità " jmprobusorbe,intuIit. Fer.

lis:nam ipfum puerum inter ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ u ' "^aj audit

ipfaprimordia periliTe m^- ^".rushabenas vtoftederet

écloga"" dfíSLdaTáBu'^^^

co carmine, tarnen inferit f «

aliqua apta ei operi. CMyri- f ^ K l ^ r ^ a O Ä ^ m freto Sic,lienlî, contra Bru-

CS ] Vit-gulta lunt kumüi- & Caifium m Theffaba,

ma [Viama Cum^i venit ^ ^ contraAnton.um,&Cko.

iimcarminis ^tas Sibyllipi A R r V M P M T V M patramm Epiroapud Adm ^

fca.i.Stbylli,qu3e CuLM ^ ^^ G Y M E N T V M. Promontorium.[Irma] Ad ^

fuk. Et fécula per metajla ^ ^ ^ „. . nihilumdeduaaveihg^ 7

dmifit. dixit etiam quis quo I S A ^^^^^^ eß Volltom tchga., mm Romg Cos. non dicitjatn irrita loluent \

que ièculo imperaret, & fo- genret. Puerin^tahsdtesceleiratur,


^ ^ ^ P o L L Í O.

floftwdicit, redire Se totum ordínem rerumrenäfci ita vt defiin¿i;o, attribuer aures ad Teculi gloria non PoIIioni nec

Saturnia quoqueredeant regna,Dicit príEterea,nouam pro Pollionis fiIio,fed Auguílo,diéi:urus Aen.6. Hic vir,hic tñ

«eniem de cœlo detftitti, quafí videlicet apud Cretenfes , tibi que promitti fepius audis Auguftus Cefar,diuú genu®

fhraces, Arcades, Ae|Ö^pnos, & carteros populos olim dij aurea condet Secura,&c. Ordo eít. PolIío,hoc deus xui. x-^

reonauerunt, ita iam nóua deorum fobolesapud Romanos hçcornamentu aurei iecuh inibir i.initiu capiér.adeo.i.cer#^'

Íít'reí'narura. Et ergoprecatur Lucinam i-iunai* feu Día- te,aut omnino te confule.i.cófularu tuo:nam felicitas temnamrque

inlucévenientibus,hoceftnafcentibusprçeft, pprufolebatcofuhb.addici,vndeCic.deSene(a.Ofortuna

vt nafcenti puero, quo ferrea genus deli net, & aurea furget ta nata me confule Roma.Er magni menfes, fcilicet lulius

totomundofaueat,eoquòd Apolloeiusfrater.i.Auguftus, &Auguftus,fecunducÓmentarios(fed,quidmaiores tunc

qui fe Apollinem appellari gauifus eft.regnaret Ofdo eft, erant,cum luhus & Auguftus appeilabantur,nunquam cú

oMufeSicelides.i.Sicule, autSicilienfesquçf.Theocrito Qumtilis, & SextiIis) certe mihi non fatisfit,vt ideo dicat

Siculo Bucolica carmina diititaftisjcanamuspaulòmaiòra. magnosinenfes & procefíuros,quiainIulio,& Augufto,

i.altiora,quam f.Theocrituscecinit,aut quam ftylusBuco- menfes magni,hoc eft dies longilìnt.nam illinon incipielici

carminis exigat^àrbulla. i.humilia virgulta,& myrice. bant tú primú procedere, fem per enim á primo tepore fue-

».frútices humiles. i.humilismateriar,noniuuant.i. dele- rantfua tépeftate,vndevf mihi aliud iìgnificare,deoruviâant,omnes.

I. quofcûque,hoceft non omnesdelediantur delicet vitam,cuius menfes magni funt, quianó fubiacent

lei'endo res mere paftorales.Si nos canimusfyluas.i.carmi viciflltudmi, nec rerum mutabilitati.vult ergo dicere^g» cu

na^iilueftria.i.Bucolicafeupaftoralia(vt m,Silueftré tenui puer il!e,quiaurea fécula producer, in confulatu Polhonis

mufammeditai»isauena)Sylija:funtdigna; cófule. f.PoIlio natusfit,iam tue inciperent procedere magni menfes,flune,eius.n,iuiru

Bucolicum carme fcribere inca:pit,vnde di lius & Auguftus, qui tum qua/ì perpetui erút. eo g» meilìs

¿ÚeftPollioamatnoftráquáuisfitrufticamufam.Perhoc qux inillis colligifokt,vbiq. & fempererit.Námolli pau

aût manifefteprobantrg) hanc Eclogam in laudem Pollio- latini flauefcet campus arifta incukisq. rubens pendebit

f nis prarcipuc nonfcribat, fed Augufti, innuens rem palto- fentibus vua &c.Magni ergo menfesjfcilicet Iulius,& Au-

. raléPollióne.fed non Augufto digna.Vkima xtas.f.fcrrea, guftus,quorútunc perpetuus eru proucntus,incipiet pro-

^ carminis Cumei.i.oraculi.aut vaticinis:Sibylla-Cumanx, cedere.i.oriri.Etò Pollioiìqua.i.aliquaueftigiafcekris no

' hoceft quam Sibylla vltimàm fore pronunciauit,&deinde lln,qui in ferreofeculonatifumus,manenr,rreliqua funt.

\ adprimamforeregreiTum, venir.i.tranfaita eft,nam,fpau ipfainita,i.irritata,& ad nihilum redadla,te duce.i.perau

J - cisdiebus magnusordofeculorum.i.innouatio totiusvni- fpiciú,&du¿tiituú.ípluét.i.liberabuntterras i. terrigenas

X\ uerfí,nafcitur.i.innouatur.nam ab integro,i.de toto.Et vir- perpetua formidìiie, ita ut nemo formidet ea aliqñ reditu-

/ go,f. Aftreaiignificansmftitiam. redit, i. reuertit,& regna ra,quiacu formidinenon ftat piena felicitas, ilk.f.quinüc

j Saturnia.!, libérrima, & plane aurea ,qualiafub Saturno regnar Apollo,hoceft Auguftus Cefaraccipiet vitam deû»

^ fuifleperhibentur, redeut iâ.Et progenies noua.i.noua ge- .i.deorunijtransformabitur in defia'Sc videbit heroas.i.prin

i neratio deorû,demittitur.i.deorfum rnittitur cçlo alto.Hoc cipes viros,autfpirit'acrios,fed potius,ut dixi, fernideos,

1 verifimile Chrilti aduentui quadrat,fed Poeta non intel- permixtus diuis.i.ijsquiindeosalfumpti funt, & ipfe vijr

X ^ lexit de Chrifto,fed de Ca?farum progenie quantum perlpi debiturillis.i.abillis,aurinterillos,®etorbé.f.tenarú,

" cerepolTum. TuÒ Lucina. i.Diana,aurLuna,feu Iuno,dea pacarum.i.adpacem6f rráquillitatempbdudtú, uirtutib.

f^^artus,qua;parientibus,&inlucem venientib,praîes,cafta. patri,s.i.mílitaribus,qua?^ parre tuo adoptiuoIulioCacfa

virgo faue modo puero nafcenti,quo. f. puerb, re,& in patria tua Romana pcipue funt & Jaerunt. Regu- .

wcnsferrea.i.dura ,&immanis:definet fu.eiTe.i.exrermina la.Quotiesgemina;locutiones defuppó/íto,8¿'verbo fierét

< biturprimum, &gens aurea, i.fplendidis & bonismorib. intercedente,/! qua,dù,poftquâ,autfîmili partícula, venu-

\ multifq.virrutib. prafdita furget. i. orietur,totomundo.i. ftum eft altera murare in gemines ablatiuos, in defìgnatioper

rofiim mundum.[Tcq.adeo,&c.}Póllio,hic locus maní ne fequela; poiìtos,& feptimus cafus di¿los,quorum qui ex

y^ìfte docet, quia precipue laus ad Pollionem non tendit, fuppofíto firnominalis,aurpronominaIis,qui loco verbi

\ ( y^^isiam videt¡quaruor fecu a. totidem hominû generib-lìgni- participialis,aut verbalis effe folet: verbi graria,ìoco huius,

fi- ' fi'care:Ferreum fceleraris hominib. cum dicit,Sceleris veftí dû tu cóful es.& populum duces,ha?c iìent,dicere poffum,

(f« gianoftri.Acneumheroibusi.optimisi vins, fed mortalib. cófule te &duce,aur re cófulentc,&ducéte,ha;cfienr,&c.

cum dicirPermixtosheroas.Argenteumdiuis.i.dí,sexho- SicelidesMufa:)Animaduerrendumantiquosplerosqjli- Y'^^

\ minib.airumptisquiailledeiim vitáacctpier, & Aureum bros,Sicilides, eadem vocalitrib. priniisfyllabisfcriptuin

I regnante mero Deo,eo uidelicet de quo di¿tú eltjláínoua oftendere, vri etiam in primiciuo nomine,Sicilià,fcriptita-

1

y/

r€

progenies cçlo demitrit alro.Hi funtergo,quos ponit ho- . mus[Humilefq.Myricç]In Mediceolib.Humilesq.geniftç,

minumgradus,vr primo loco finr ferrei, ob quorú fcëlerà pofîtum eft. Seruius.Myricxagnofcir, [Vltima Cumçijve-

ciiiiliab5lla,bcllorumque mala conrigerant,quos Pollione reres pleriq.libri fcriptionem Grecam retinenr in vocabu

% duce,&Auguftoprincipe,diciriîcpiandoSjVt,Scelerisye Io,Cuma:iitain ó.Aen.CymícaSibyllalPacatumquereget

Ì Y ftigiairrita perpetua foluant formidine terras.Secûdo finr patri;s virrutibusorbem j Quamuis uetuftiiTimi libri ali-

\ \„ optimiYiri,yt Pollio,qui cácorporeíinrmortales,animo- quot,patrijsIegunt,magis tarnen acceptû,patris,inteIligo.

' ^ RÚ TÑ virtutib immortalitatémeruerejheroefq.poffunrap- Sçpeutiqjinpoetisenarràdisingeruntfe',quf fialtius COEI..

\ / P P''?'ereamrationemquâBeroaldus &D.Au , perpcndas,mtercutaneamrequirunteruditíonem,etíam lì RHOD.

r i g"i"nusaffert,ut Man.recitat,eft& alia,cur heroes dican- noôtuç nobisintendentibus oculis,plerunq; uidéturextra

' ^ tur,quia videIicec,aItero parente mortali altero immortali nea ac vuígaria,cuiufmodi Virgilianum illud ex Bucolicis,

* progeniti funt,vt Hercules, Aeneas, Achilles, Caftor,Pol- Si canimusfyluas fyluxfint colifule digfnç Qiia in parte

lux, Perfeus,& ali, multi; aut quia corpore mortales gello- fcientiiTnnuspoeta morem refpicit veterum,quo conl'ulib.

rum claritudinejinitnortalé gloriam obtinuere, quo Augu . fy Ìuarum & cpllium iniungebatur cura,ne Compingendis

^ itum dicit verfaturu mcer heroas Pollioné videlicet,Agrip nauibus materia unqua deeffet.Quç faneprouincia minor

A pa,Mçcenate,&reliquos Romanemiìitia»proceres.Tertio dicebat,vtámaiorib diftinguerètuf,quascófulib. dabant.

Í

V lint diui yt D. Auguftus, la pro A polline habitusquédicir Pfomde in Cçfare Traoquillusaboptimatib.datam fcribit

\ acceptiiru yitam deoru, &redurû orbe pacatúpatrijs vir- operâ,vt prouincis futuris cóftilib. minimi negocij.i.fyltutib,hoceft,aut

patris lulij Cxfaris, videlicet militari pe ua: colksq.decernereptur.Apud lureconfultos He prouirii

^ i patria;.!. Romx, cuius propnû eífe indicar mudo ci,s mentio minorib.eft,in quib.fyluaru ftatuitur cura. Ër

Jt4i'î^perare,& imperio regere, dicens in 6. Aen. Excudét ali," Seruius gramaticus in Aeneidos primû,Africâ dicit cófu-

^^^Rpiratiamollms $ra &c.Tu regereimperio Populos Roma lare prouincia,iri qua non compenantur cerui.Syluam Bar

W Í T ^i teS'Paciq.imponere more Par- barica,intelligit cófemineá.Colum.líb i i.Sed,& illud per

in^^Tubieóhs,& debe are lupbos Quarto aut oco,fit me- peniIo;i:p digou,cur aeriam dixerit rurturem Virg.eo verli

- , r ñis deus,a Deo.f. Apolline, hoc eft Auguftus adopcatus, ad culo : Necgemereaeria ceffabit turtur ab vimo, ex Seruij

^ que cu h|cfcriberet,ab eo gigneduputabat,quoiá regnate interpretatione,nâfylIabçmenfus penrhcmimeri defendí

^^ aurea forent fecula,no fubito quidem oborta,ledcu yirtute tur. Aeriádicí cóieélo, qrnCvt fcribit Origenes Homilia i,.

noui puen paulatim adolencia, & crelcetia, vnde dicit ad ex Hieronytxi ^nslatione ) turtur femper in iugis mòtiu,

pueru. At tibi prima puer &c.non ergo placet ve tm felici- &arboruvertiÌ^'"


j ^ . ... I

E G L 0 € A Q V A R T A. \

. ^ , 2 1 '

(CI Ttibi>r^«2pu^^!î^l^I


^ ^ R O L L I O .

& f|rtowneyFatorú numíne ] Fata di¿ i '¿s , f X t Z e ® « qufa o m n í S

Ase, PAvcAcamea&c.Tametiiquodrpepuerhicadolefcet, S u s v eítauS^^

pacnamque virtuíem co3nofcet,atqíeimicabitur,qu« vfu meadaciter i S p^I vf. i"

^ ll^isP^ elisie-

SeSto&vftm múdaiutogaudettnerecriculaIuto)Sádyx.,.herba,vfifitco

íesaSndequJfiKur ne^ loríandycmusveftiet.Urnabitcolore/íafpóte.í. lìneti^-

V' ^ ^ ífuItiiiniímbSm ¿dfr ¿iorisofficio.agnos^pafcétes.i.ipfamcarpentes.Parce.i. tres ^

K 2úlitSea f ¿ u 1 a S gentiles diíponentes,quarum prima,que Clotho.

\ árTñitametf&S^^ d.citbaiularcolú,vn^defilumvit^deduïitur, &lacheíis,

tñ pauc oaucíreliaui^^^^ nafcentur, que fecúda dicicur,trahit & deducir filum in fufum fuú,&

DkrkSiíe D ^ Atropos vltimaoccat.i.abrumpit filum cum vita,vnde eft

/ ^ S f á ^ o X feceptionis, verliculus vetus, Clothocolum geftat,Lachelïs trahit,Atro

/ P?socc3t.diaasautévolûtpantiphrafim,quianeminipar

/ ûultmDÎîentnS^^^^^^ cut.Parc?inquá,cócordes.íÍonfentientesftabiUnumine.i.

' ì k ' ñ^Phí peregrinas nauib; tran, firmo, & irreuocabili nutu,ae poteftate fatorú',Mixerunt.i.

t / ' vrShf.ïS^^^^^^ iufl-erùt,dicétes,fuisfufis.i.inftrumétis,quib.filÛ circufunl

i . fi nd. J i t dit dû nocet,d.xerút,inquá,ofufi, fup.cuWte.i.celericurfu

M -t^r ««""ras veftroadducíte,talía i.t|aurea,&tamfelicia.fecla.i.recula.

. w/^Moñi QvA3iubeant telluri infinderefulcosjrn Romano libro „

legete eft,teIIureminfindererulco,In Oblongo Vaticano, Va^.

i-ulcis,Longobardicus,Mediceus,&alÌquotali,,vulgatam " "

^ S Ï i t S S iequunturieaiona-LTaliafecIafuisdixektcurkefufisJIn

\ S S s ^ a u f i i ï S f m Mediceolibro,Iegereeft,dixerûtcurrere.vtiit,dixerunt^

I ÏLi-wr^ncíi L^ï cdixerut,velaffirmauerunt.Nequeilludprxtereundumdè,

i í ¿L.Î'SS^^rtl^S.Î quodïtatemaximenoftraceptumeftfcribifeculumab/q;

fXw'ln^^^^^^^^ diphthongo, cuius quidéfcVÏpturarrationemgrammatid

nonnulIilubiecere,arequendonomen,dedu(aumeira

\ Bucolico conuenitWmi. ^^'^ J^eumfoholesmagnumlomsmcrementum, í^^d^tpoffitaÍ^^

I [NutantemmundumJNutat Jljpice conuexo mtantempondere mundumy eius indita «îeftacarminibus

I prïfentib.malis,lçtus eft bo- ferrafq. traôÎHfq.maris, celumq.profundum : profequi,quia fi id detur,nul-

/ nisfuturis,[Conuexo]Cur. ^fJlyentuyolMerimrvtnmLM^ Îi poetarum cedere vellet,nó

/ i uo,mchnato.Omihitamloa '^mc^tituromm quia plus artis, qua illi habe-

I 1 gï.maneat pars vltima vita?] O mm tamlongamaneatpars vltimavit£, rét,fed quia copiofius/atque

\ \ y^nam pofllmfrui vitaJon- SpiritHS & quantum fat erit tua dicere fa&a. vberius, longeq.clarius fubie

V I ad tua? virtutis commemora- ^ec Linusthmc mater quamuisyatq.hmcpater adfìty SSodeTuSr.Lúdus Spó

/ none.,[Mo me carminib.vin^ Orpheì Caitiopea, lino formofusapollo, uerfushuius leàionisdlfpó cus ver

^ V ^ "Pan etiam Arcadia mecum fi iudicecertet, daicus,hòceft fpondeum pe- fus. ,

- ^ etiam^rcadiadicat/iudiceriaum. S l l L ^ ^ Ì ^

i morat.Nam non fibiarrogat,fed hoc dicit,Táta eft materies in quinto loco habés,cuius ea lexeft,uc precedes pes g, quar

tuxlaudis,vtetiahumileingeniuin ea fupra omnepoffit tuseft,daailusfit,&satétiaipfa,pódusacgrauitatéhàbeat,

1 e cxcellereLLinoJLinus cum nomehominisdicimus,Libre- uthicMagnû iouisincrementum.&ij.Aenei. Confticuat-,

^ V uiselt.b^atius. MedicoLinusintertextusacantho.Cum li- queoculisphrygiaagmina circûfpexit.Ordoé.Ocarafobo j

y \ num diciiRus, hlum (igmhcantes.Lilongaeft,cumprodu- lesdeum,ideft deorum progenies,magnum incrementú-id-

/ y caturapud Oraseos. [Panet]a]Reditadnominaruftica,ná cít(íecundum Ser.)nutrimentum Iouis,auépotius,magna

L excelierat cucendo Linum poetam,, Orpheaq. theolo mcrémentúideftaugmentum louis ideft generis aut proge

^^ nieidus, vtfitfenfus,®ròeniesIouismultÙincremétiex

/MfW. o S e c u n d u m commentarios Augufti,autilliuspueri natiuitate,acceperit.Etbene,Ipuis Augu-

' nieotamen iudicio,puerum recens nà- Ná Auguftus,á lulio Gefarèadoptatus,hûc pueru(vt dixi) Iti ge

jfW^M^J Auguftifortaifis filmm alloquuur.Nà Augultus iáma- adopt3uit.Iuliusauté,abIuío Aenee filio,genus & nomen nealor

gtios.ídiuinoshonoresadieratjvndediótumeltjTuusiáre- traxit,vndeeftilludAen.i.Iuliusámagnodemifsûnomeiu già.

^ gnatApollo.quocirca,necitraneGeliìtatéaddiucrlosexab lo.Aeneasaútab Anchife & Venere pcreatus di,fed Anchi

- iupcodu-igituroratio,placetadeûdemconferre,ut fitquia fesá Bardanorouis,ex Eledlra, filio p'ròcéflìt.Vcnusaute,

in taas,eli:,ear^a,pperare,ò dminepuer,aggredere magnos ab Ioue,ex Eti->-'?e genita elt Ad m a g n a ergo gloria P/ocel-

V honores,quiatépusaParcispr£definitUmiáaderat, adcu, fitgenerátiorSC'='úadh/vfq.puerú

i d ^ rgucuàtem futura exultantomnia qus prxlenuû malo dicic , O cara IdSS^^"»^; >pofitoricn


E G L o G A

fouis,aggi-edere migaos.Ldiumo$ honores.tempu$.í:cóífú tica, vt,que,ve,n» quoM-s m-fn

tutùi Pjtri aderir,i.pròpcdiem. Afpice raundum niitanté. reiur,poíierior! eti.im a a d h » -

k ivadllanwm pondere,f.maIoruprcfemmm,autexiihätem interdum etúm in medio . i^quefcmper in fine

^itii boiiorúíuturorú connexo,i. in humeros eius deuo- Et diuerio.& nunquä in fine fe " P"nc'pioponi vnh.

Ä & afpice cerras,& traftus.i.regiones maris & c?IÜ ,p- in principioporietur, vnds d l^^T^' 'nterdum ét

fÄ.i:aere,quia profundus refpe¿la ca?li,autétcelú,qí que puei-que tuus,non Tuque S í tuu$,aut,Tuprofunda

eíl. i. procul afpice nutante. conuexo po,»dere, tuus. ftem tu,& puer taus au'm t",puerquí

&afpice,vt,Í.qualicer,omnía fupp.hec pr«di¿ia,l«tétur.i. tu puer tuus,&c Quarta,

íxuItent,fedo futuro.i.de felicitaté íeculi,quod immínere negaciones non pl^efficiunt,quam ^^^^ Tríunt

vidét.O.¡.vtiná.vltima pars Vits manear mihi tä longe,& aionr, iJ eíHdeíce,yt,NunqS mihi n e S ? nl^. "^Satio "

vtiná fpiritusmaneatmihitatus, fupp. vel vtinafpiritus.i. fu.fh.vbiprindpalis negatio nó poffet in fii^ nonfr

mensdiuini,&fpiricuspoeticus.fup.íitniih.tantusquárÚ offuiíh, nVcprofuiítimlh nunauarnS^fí^^^^^^^

fat.i.fatiseritdic%i ornateprofequ;,tuafaaa.i.ml ynquam,Et hic nonm^viác""^?^^^^ '

ceccarmmibus. At-íegamusfinefubaud.tione(quia,^tin Lmusno vincetme,maled.ceretur.Aufe endienmieSe

legu is dicemus, du^,aut plures negaciones debite pofits, g.tio,fic,nec Orpheus,nec Linus Vincet me o'h ta Grica

iip pkise/Sciunt g, vna)No me vincetcarminibus nec Or- m eu vipud nosf^peexeuru, in esiongum,^deobliauos

pheus.vates ilie pra^clariirimusThraeiusideft exThraoia nuncabeus,nuncalres,deJuaosinuenSs v^^^^^^^

oriudus,nec Linus.i.alterdiuinus vates/up.vincet me car. une dicuur Viyírd,vnde in genitiuo Vlvífeis Sed VhS re

minibus ,auis Mater. f CalliopeaMufa,adfit. i.auxilio^fit, Pej uur.pro Vlyírei,perfynerefin,quafiáb nomínatiuVvlyí

hüic. I. alten corum,viJehcet Orpheo, & Q^uis pater.ffor- feis, (ic & Ach.Il.s, & Achilli, quia e-e Achilleus d S r

,iv>lus Apollo adíithuicf. Lino, m & in daciuo Orphi, a nöitiuo^Orp^^^^^^^^^

haici.pnusdiao,&paterad(ithuicf. poltenusdióio.qií eft latiuus per íyn^refin pro latino LECT.

deeUr.it,diccnsquaraius Calliopeanmfa macer Orpheiad- CARA Deum fobolesjin Romanó libro, fuboles,per u,pri

f^t Orphio, & quaais formofuj Apollo pater Lim, adfít Li- nía lyllabà legirur. Cara, in alijs antiquis libris, etiam ciara ^ f F

no. St Pan , deusiile 'Xrcadias&pnncepsmuíicorumCquia, leguur. [Terrafque tràftufquemaris] Suntantioui libn,!n

vt didúrn eii : Pan, pnmus calamos ceracoiiuingere plures quibus ferrá.vnitatis numero legas,fed multo ma^nificen- T

inftitau)Certetmecum etiaroArcadiaiudicéi indicante, tiuseftpíurah dicere [Afpice, venturoletentur vtomnía ^ '

quxt3mendeofuofaaerer,tamenPandicatíevi(aúfciIicet fedo j ía Romano libro letantur,eftiudicandifpecie,quod

a me,rua faíla cañete, etia Arcadia iudice,q.d.t3ta cricgefto magis implet aures,[0 mihi tam longe maneat pars vltima -

rumcuorumglona, vcetiamabhumdi Poeta defcriptaom- vit.ciín Longobardico, & in Medice^,tum longe fcriptum » \

nem poefimexupe.-e it-Muhahic natacu dignafunt, quo. Ú di. ;sedenim tamlongs vitíP,caftaomninoledweft,quam l

non pauca a M.mcmel.explicantur. Regula prima eft.Spon Serui is etiarn agnofcit[Orphei Calliopea ] In Romano li- V S

d iicus verfus;, daftyluni in quarto loco, & fencentia; pon- bro,& in Mediceo, Orphi, legit perfynsrefin. Inalis Qr- k ' ' "

das,autloquentislahguiduanim^^ vthíc, pii;i. In Ló.gobardicoéc,Orp^d príusfcriptuerat.indeab- 4

\ U^m Iloa Ps.>rfioaddu.5èo.SipftalongofubducimusApen ra''isliteris,fadúeftOrphei.CPanécArcadia;mecúfiiudice i^'l *

\ P""«cuato.Coftitir,&c.Secuda,que, certet,Pan etiá Arcadia dicat feiudice viiium.lNÓ inficior . _ V

l ^ .Aula,iyuplioferecommunisponitur,vthíc:Terraf- vt^umqueverfuminRomanolibro,ínMedíceo.&aIiquib. ^

V :-,quoi fi produ¿lampoíicionedixeris,prop ter ce in alijs eodé modo legi. Pan etiam Archadia. licet in Romano

Y -is dictionis principio polita, quam tarnen poficioné verfus inferior vna abundetlitera. Sed tñ mihi non difpli-

, ^ 3|>probant,adducaUlud|.Aen.Liminaq; Laurusq; cet,quod in OblongolibroJegitur. Pan deus Arcadia mecu

J - ^ötusq.moueris Mos circum&c. Tenia,cóiunàoendi- iì iudicecertet, Pan etiam Arcadia dicat fe iudice vidum. 1

I/"co^norcerematrem] fnctpepamepuer rifu co^mfcere matrem : inttitutioneoratoria,n5ofd-

,n maiores natu iermone, ita f^cipeparuepuer^cH, non rifereparem ^ ^ l l l c ^ A ^ 1

infantes níu íe mdicaot co- dausMnc menfa, dea nec dimata cubili eH. Curaq,- cui pro fuga forian te W

gnofcere.Ergohocdidt.-In- net alca carina Etiamnum in- f

Cipe parentib_arridere,& eis fpe hominis detrahere folicitu quá,ifte:verfículus cui retihet,non,qui, tá.f.in vetuftifllmo J

7 ip^.tibiarndeac [ rulerunt] Alij,tulerinc legút. libro',de quo rdiqui flexere,quam in his quoq.peruulgatio- \

vt iit ienius birijeris,abrtu!erintdecéméfesmatricu9lóga rib.quodaúcdicimus,quilegédumnócui,docetidéQuint. À X

tdltidia.matnn.clecemenfes attulerunt longa faftidia[Cui in^ figuráeffedeclaranshicin numero,fic,vtpIuranfigni- # %

" a^parentes. Nec deushúcméfa,dea nec dignata cui ficarilubmgatur.Ex illis. n.inquit, Qui non rifere húc non M. V

bilieltjbicuc Vulcanocontigit,quicúdeformis efltt, & lu dignata. QMisailtdubitet, quinde Virgilianai ledionis in- ;#

no ei minimearrililiet , abloue eftpr^cipitacusm columitace Quinrilianocredédúfit,potiusquáSeruio, pre

Lernnu,iUicautmusabSinitijs,cunvIouifulmi fertim,quimanum quoqj Virgili) citet,aliqn&Ciceronis. ' }

let,non elt actmillus ad epulas deorum. Poftea cu rogaret,vt Quo circa nvanif-ftu eft quod diximusmendofe locú á Ser- \ J

vel Minerua:comugiufortiretur,fpretusabeaeft,vndedi- uÌQa.lduci.[NecDeus] Fabulamautfibieundéexpropofi- \ \

uinos honoresiwnmeruitiad quosperconuiuium numinu, tocómodoq. finxilfequisnon videatícú nufquäob id prae- V i

autperconiundtionem veniturdearum.Hinceít,quod[u- cipitatum fuifte Vulcanum legamus,qmdeformis natus, 3 i

noni agit in primo Aeolus gratias, quod per eius beneficiú quoniamq.ei nó arriierit.Etenim poeta Homerus ob id ait, 1

aiuinos iK^'^fes meruu, vt Tu das epulis accùberediuui». 9 n.atri contra loué patréfuppetias tulerit Natus n.ex Io-

LNon deusjidelt Iuppitcr.[Necdea]ideft Minerua. ue,& Iunone,íecundú Hom.Vulcanus,licetex lunone foia

- jj/Jf fingatHefiod.mTheog.ficutex IbloloueMineruadf.öW / J

tico 1 - fit boná fententiácum gräma 7op«,á Teocr.vocat in enigmariocui ^ìy.os infcriptio.Qua / T

Ilr^f^f Seruianä interpretationé quidä re parétesad loué lunbnèmq; vix fatis ét propriereferent.'r * V

€xplO(Junt,vc Angelus Politianusc.89 Mifcdlaneorù,cuius Sed & illud fané I fi igi le Seruius idé,® neq.admi/Tum ad » - ^ ^ -

verDaiunt,in Bucohca Virgiliana hiduofic verfieulilegú- epulasDsorú Vulcanúdidt,neq.diuiiioshonoresmeruiflè, yt^

lui, incipe panie puer,cui non riid'e parétes,Nec deushiic Qué Varrò étinterfekdos deos numerai feptimum.Túhe 'Y^W g

menla,ciea nec dignata cubili eft. Quod enarrans Seru.haud proceiTeric quidé, vel ifto pafto g> molitur Seruius,quando /fVv

»nceieoer Orammaticus.Se veram lesioné, quod eius pace non ob id aie prxdpitatum,quod haud riferitfed quod ipfi«.,- j ^ \

aixenm,cotaminac,&fabulá fibi ex parte commodoqifua. haudarrilbm.Videnmusvtrúne ipfemoxcredibilora fufpi T /

contingit,contraonineveterúaU(aoritatem.Neque.n.cui, cetur?certeiä Seruins veriíTimisreuintítur.Et quidéficgo '

ied,qui,legeadum. hoc eft non cafu datiuofinguJariqj nu- legenm.ficenarrauerim.Parétes Salonini puen, de quo hic

mero,led plurali nominatiuo,quamquà vtrobicaeapud ve ar'^tjVt fint parentes,vocandi cafu,vtqui non rifere,oeque

teres eadem vox,tjfd€.nq, iiotat?'|iteris,ficj^|ri.Quin.de deus méfadignatus,neqj dea cubili.hoc eft nec Gen»us,.uc v ?

^ Vfir iS.>i

r > ^


.P o L L I jO ;:

ïunovicaiibus dígnumputauere,huncexillis quinonrife- quifquìs alíenus natus eft àfilìì.fîcut MarcellocontígilTe

íe,vt fît figurate di¿lu. (CSluirttiliano tefte)proeo quodeít, videtur,ex eoquod dicet 6. Aen.Sedfrons letaparum,& de

hunc qui nórifitjvel, qui in numero eftj,eoru.quinó rifere, iedoluminavultu, & paulo poft, Sed nox acra caput trifti

Credebáftur.n^iiaberequifq} fuumdeu,fuamquedeam, hoc circumuolatvmbífá,&c.Q¿iafiergo Virg.tUHC admonere ve

eft fuúgeníuiíafüamqi lunonem, vitçprçfîdes. Hosigitur lícO£bauiá,Auguftifororem,vt omueillud&indiciümlC'

'índicauic Maro g^o;)(;KV[Menfa] Menfa .n.Genio conue- uis vitiEjquod frós trifttsjporcenditjaiiertat rifuidicit^ò pa-nit,vt,Funde

nieru Genio.Iurioniledus.Quod lunius quo rentes, facite vt puer rideatquia quílquis eft eorum qui no

quePhilargyriusdocec, hue ipñimitainterpretanslocum, rifere,necdeushuncméfa,deanecdigaatacubilieft.Eíhinc

. pueriSjinquitnobilib.editisinatrioIunoniiLucine Ie¿tus fenfus videturQjiinciliáni,cui& P&

> J^^if. mcaiTum loquatur,mater infanti ndet, quodaut rideat, inuidia.qualiseiTet indubÌépopulus,quiDeiiuffis pareret. ^

y^Jí fr" docet,quia dece menies tulerunt.i.cito abilulerunt matri'ló [la nona progenies] No potuitab homine Chriftiano difer , -

diciint,nauieam,,&^gritudinéanimi,omnia tiorib.verbisexpliçari,defcenfusfili) Deiadnos[Tiiusiam

P'IF.^^.'I'®: O parue puer,incipe, mquá deinde, régnât Apollo]Lucina i>ianaeft,ä ferédaluce nafcentib. A-

I ^ q^afi volçnsfoliçicareparentes,vtinducantpueruadrisû, pollo eft eius frater,oratDiana,vtfaueat puero nafcétilibés

r conuerfo fermoneadeo5,dicit.p parentes,facite,fupp.vt ri ac propitia nempein regnofratris fui Apollinis. Auguiìus

ii£at,quu nec deus,f.Genius,dignatuseft huc,fup.eorú,qui exiftimacus eft Apollinis filiuSjpoftmodfi et Apollo nomma

öOQriieremenia,necdea.i Iunocubili,i vitalisnoníuit, tus [Te çonfc^^tûiibitlPoÛto Afiniusconíulfuit cum Gn,


E G L o G A Q V r N T A: '

namitiôCâÎ"'"'^'^''"^^^^^^ í"etfiné:fatüm.ti,voluntas .

' ftum„atum57.Creduce3PeccatuonginisdéIebiturvirtu- cordesibbiliJFortaffcnimiúcuriofumvide^^^^^

Ü re Chrifti, vt in Baptifmo per fiduciatn erga illum. Beneex- fce parcas concordes numine & volúntate fatorum "

^eifit v^ihgia fcelerismam ongims Çe us veihgmm eft a Sibyllam voIuiiTc diceremus tresperfonasin diuSî ie r|Í

»eniibus tfatifmiírumin poíteros. [SoluentformidmejFi- haîc neattmgamus, neobtundamur velimpioru^velmôro

Uum enirü erga illutn qm eft Deus,otiineai excludÄ timoré foru vociferatione.fAggre iere Ò magnoslOptat initin^^r?

fappliôii ob culpam,fiucproprum,fiue h»rçditanam.LPer. torum operum, & dicit inflare tempus.íiue tempus hnr ^fí

petuaîQlLàm bene? núquaenimintermitte^tur,quin mox pr«notatum a SibyIIa,fîue occafio rerum "erendarum miÍ

iexaret. & hos verfus ad eundem modum interpretatur D. ex qualitate negotiorum nafcitur.[Cara Deum fobolesi Ni

Augiißinüs de ciuitate Dei. [ IlIe^Deum vuam ] Puer diui- hilapertius de Chrillo,carafoboles Dei,& patris incremen

ïtam vita viuet,& videbitfieroas,&ifemideos fuos,quosillc tum.Dequo enim mortali dici potefl, quod fitincrementú

cÒndituet, & ipfe ab eis non corporeis modo ^ulis videbi- loui^qins pptcft Deodare incrementumiat Chriilus Deus

tur, fed (quod potius acbeatiuselt) mentis.deqmbuseft : Dei.filius,gloriaeil patris, quia fapétia & virtus illius T A-

Beatioculi,qui videnr,qua: vos videcís.[P_acatumque reget] fpicejTcmpus eil remedi; quádo ruuntiam omnia,& inílac

Data oraniafilío in manusa patre.freques eílin facnscar- difcriménextremum, quod erat in genere humano plane

«îinibus,&alijs libris myílicis , patrem fubijcere omnia fi- pro(latio,&afflidio^hoceil tempus,de quo loquebar modo.

ÎTO r At tibi prima, puer] Defcribit curfum Ecclefîa»Chriili, [Afpice venturo]Vt non folum homines,fed Anf^eli.Sc ipfx

jhocellregni Chrilli in terris. Regnum emm Dei ineuan- res multas exhilarentur aduentu Chrifti. Nam ipfa vniuerfîseiio,

intercaJteraEcclefiam quoque fignificat. in nafcen- tas múdi,vtmquit Paulus,liberabiturâ ieruitute corruptio-

Te ecclefia,nulk) cultu fed opere fpintus Dei,nata funt dona nis. [O mihi tam longe ] Infinita funta¿la Chrilli & ineffariulciiTimi

& fuauiifimiodoris,tot Apolloli,difcipuh, mar- bilia, longifllmaque vita opuseíTetadeaexplicanda. Vtitres.

Bonus odor domino in omni loco.[ipf£E ladedomu] namtamdiu viuam dum tua fada cecincrim, vel optât fibi

ïraftuofiifimi fuerunt nunquam prodibant, quin domum longam vitam,vt talem poiîît materiam fcribere-at ea eil de A

s-euerterent,cummagnoprouentu Domini.[Nec magnos] ingeniotuoconfidétia?refpondet [NómecarminibusjEíuf- ^

:3S!eque grex Chrifttmetuet Principes & xMonarchas.minan modi materiam cantantem,nec vincet Orpheus, nec Linus, ^ ^

l'es & frennehtes,in ter ipfosautem incredibilis erat concor- nec Pan,quidenim funt,quiE ilii canunt,pra: hic ipfis?Fidù- ^

«lia, & pax, nullum inuidixaut fuperbiîe venenum.ÇIam fi- eia eli ergoin materia,non in ingenio.[Huic mater] Etiam.fi

anulhcroum]Sequentia»tate, inilituta dodrinaDeiexem- adiuuentur, Orpheus à Calliope, matre mufa, Linus à i

plis Chriíli.difciplinaApoíloIorumextendetfepietaslatif- Phoebo, deocarminum. [ Pan etiam Arcadia] Non obliüme,non

iam, ad munufcula, & res minutas, fea ad colligé- tus efl decoris, pallore enim maio^ pra»llantior eil Pan, ^ \

(dammeffem, vindemiam, mei.IngrediéturIud£EÌ& magna & minor Pan , quam Calliope & Phebus. Ita iam ad y* l

rrnultitudo Gentilium.flauefcetpaulatim arifta gentilis te- fummum peruenic-non viderureipluspòfreaddi,poilquam \ S

^ìera,&infpinis humansecótumaciaìcolligeturvuaitiauis, pallorum deum nominauit. [Arcadia] Vbinatus,ubi edu- ¿

in dura ignorantianafeeturdulcedomellis. [Pauca tamé catus, vbi colitur, ita vtvclfub iniquo fibi iudice, &aite- 7)

.fuberunt]Non ita poterit induci Chriftianifinius in ánimos rifauente vidurum fe confidar, maghum eil, inimico iuheminum,

quin multa etiamnumremaneant velligia vete- dicifeapprobaripofiTe, vt inquit Plinius. [Ineipeparue ^^

rum errorumidiffidentia;,auariti«,inimicitiarum,b'^elIi,cru- puer]Illaquidemolimfuturacerta,&indubitata,nunc

deHtatisambitionisarrogantiar.hinc nafcetur ftudium naui rò incipe exhilarare mairem.rifu tuo, ne des'ei faiHdiui^^

«andi,& cómutandi merces ad quaìilum, hinc méniavrbib. tua triilitia. fatis fit faílidiorum exhauftum decem menfib.

€x Ëmultatibus,& diilîdentia,hinc agricultura folicita. ha:c quibus te vrero geilauit.Menfes hi lunares funt,non'ciuiIes.

.n.pòrfenonraalafunt,fedprauusnolleraffe(ii;us eft in il- [TuIerint]PermiíIiuumeíl,concedentisPraíteritum,vtretilis.

[Alter erit] redibutpri(lina incommoda nauigationum neat futurum.velut apud Ciccronem. Quiemalum feruitus

&bellorum,vndemalatâmulta in genere humano. [Hinc hase eil voluntaria ? fueritaliquanecefTana.&Salufl.Egigi^ j

vbi iâ firmata virú ] Vel de cçlefli beatitudine, vel de perfe- ris, oro te Cicero,perfeccris quidlibet, fatis eil perpefíbs f

¿;isChriílianisiddicitáSybilIa,inquorumanimis eíltran íes nos. [ Qui non rifere] Grâmatici de his verfibus fâiis Â

quillitas incredibiliSj&çtasaurea.Necad eupiditates exer multadifferunt. &nos in Auguftinum .fedbreuiter, mea S

fc ' cebuntresnaturales, fedadneee(îitatesineuitabiles,quéad- fenrentia,per deumintelligi conuenit Genium,cuimenfa Ä

I tnodum Paulus fcenas faciebat,& patres in Aegypto exerce parabatUr, vnde Genio indulgere, & per deamiunonem . Jv

ì)anthumum,neceruntdei;srebusvilibusfoìiciti,fed eo- cuifternebaturle(äus,cumabla(ilatur inFans,fignificat,pea'ùconuerfatioçrit

in ca;lis,contenti ad vfumreb.qualibufcú riculumeífe vitaein puerili triilitia, quod ijs di; inrantium

queobuijs, facileq;parabilib. quofiet,vt copia fit rerûom- tutelares non faueant. Quod ira accidit, nam &puerulus

nium vnoquoq; ad fuos vfusfumente,nó trahétead impro- hicceleritereilextinélus, necpalTuseildeus^llum viuere., M ^

t)3s cupiditates.[taliafeclafuis]Velhocdixerunrfata ex vo in quem poeta magn^ aucloricatis rraníluliíTet, quaspro- M

tis hominum. vt rafia elfent feeula, vel ipfa id iuiferun t : re- phetifTa dixerat de ñlio Deí-arqj hos verfus poitremos iulpi M /

gnum enim Chrillieftregnumomniumfeculorum, nec vn- coráVirgilioadditospoflpuerimortem. M ^

.^Jfea»S^ViNTAcanit,&c.]InquintaEclogaprincipà ga,canirDaphnin,npailoréoprimum,perquemintelIigitur I

litereaniturnsnia,ideilfunebre, arqueexe- Cxfar Imperator Maximus ,cxsu,K0ccisu,vuInerecrudeli, A

M&mAÌÌ quiaIecarmenDaphnidis,perquénondiiro. ideítácrude1ibus(videlicetquih.aliquadopeperceratpilia- V

é ^ f f f í K He Cefar intel- ' to.& commendar, ideft lau- ^

ligitur, tametfi A R G V M E N T V M A S C E N S IANVM 'Menalcam fcihcet &

. X ^ S i Ä r ? IN DAPHNIN VIRGILI!. ^ S S Ä

Mopfus fibi inuicé cedenter Mutuaque ob meritum commendat donaferentes. r, vifi funt. Ea autem videtut J \

& mutuis honorib.acmuneri:.

busdonantes,q.resnóabfurdemonetAuguílú,vt.pDaph- l e g e m , q u ^ v u l t v r f i b i m u t u o c e d a n t , ^

mdis ,1. Csfansfunebri carnsine pr«niucanenti¿us retri- & defundum defleanr.explicet, & ad premium conrerQ«^w .

buat. Ordo verficulomnoftrorum eft. ^iata,fupplc Edo. dum,Auguftumhoneitecommoneat. « f ^

, V ; ; ; ' ^

. ^ r ^ - > ^^


j \ . t> A P H N I S

I^BM V^nôMopfCiboHiquoniani conuenimusambô] uenimüs.i.íímqJ iatt) yenímus(eft.nipra;teriri

Sfift-V, m ^ S Jnduçuntijr duo amid paftorescaqeiead deie- eftqaicongregati fiimuscur non confcdimus,i. lametiat»

í5ationeni.Vnde &]aydantfe,&líÍ3ffnuicen?cc_-^ locum ad redsndutncepimuç,(Eft.n.ét preteriti tpisconfe,

WfcSSäl djint.[Boni] Autem doíii&fígurateair,boni am' dimusjfiiieàconfidojùueacònfideo^naminprxiaitiacon,^

bo, (Tu çaîamos inflar? leuçs,ego dicereverfus)Hic coryIis fido eiTétco^nfidimus^, quo yerfúsiiaret,&|ententia,^

mixtasirjter coqiedimus vImos?]Ordoeiì, CúrnonMopf? ideocpniidemus,qd:metrijfatiodatqjaai)curinquänon€0híc

confedimus inter vImo$ . . ' : ; ' '^^^'^»"^»autCQfídímushicin..

mijotas , corylis.f ytcanaratis. ^ '«I L tei" vimos mixtas corylis.i.fub

fanejCi-nter3Pr?pofitio,quu" ^ ^ ^ ^ ^ ^ vmbraamena& ita vmbram

praepofitaeiitjiimtauitaccçn- ^^^^^^ ' quod Mopfus. Tu,

tunij, ficut eircú. [Siug fub m- inquitMenalca esmaior.i.'.

certas ^ephynsmotantib.vm ^ f«ínior,&proueaior,&ideoó

braslDicit quidem verecundç Menalca çquùelt meparereá.

fe illi obtçmper^re debere , ' g -obedire &obtéperaretibi. Ell

pílendit tarne» > quid fíbi pk- If 3uté morajíis íéntentía, vnde

ceat, ISam ex ipíálaudeaatri^ l^i^^^^i^V^/MSílí^MrHV Oift?^ -^P luuenalis Sat, ij.deprifcis loik

ex arborum yituperatione, ^ M-Il^fe^^i Credebanthoc

quarum incertas vmbras dir gi;âdenèfâs,& morte piandü ,

cit .Qilenditfuamfententiam , f ^ ^ A J S^ 'uueriis vetulo non aíTurre

èffe ¿elíorem, ioceVt|>utein feT^^B^Ä^^^^^Ä^P^^^^^^tiyj xerat , & fi Barbatocuicúquc,

ymbrç funt,& ex Solis circuí- M ([ > » " f e ^ }> J ' ^^^^^ 'P^^ videret Plura

tu, S^^'ex mobilitate vétorum, domi farra,&maiores glandi?

' quod ipfe etiam dicit, Zephy- 3ceruos. Tam venerabile erat

' ris mot3nt!bus.{Labrul!Ca]yi- ; ; , precedere quatuorannis,&c.

r. tis agredís,quç quia in terra: & n n \r \jì r m -r ir xquum ergo eil me parere .f.

, \ marginibus nafcitur,labrufca A i S ^ j V M l i ^ i y M, ' vtpaream tibi, fiuenosfuccediàaeilàlabiis&extremita-

dimusfubvmbras ii)certas,i.

V w m ' n r n r ^ T ^ ^ ^ P o f i m M . '

i fe w "înducuntur duo irnílo- ®i)J tum atque ems interim laudes concinunt. pore flare folitis,.mota tibus.i.

ß ^-r res', vt dixi,inter íeamici,Me-^ f^^^^^'^ß^odifint ,vt nifi magno ali- Jrequenrermouédbus.f.ramos

V

(

,-4

nor palca?maior, decore cedensoble- &Mopfus mi.

quésmaiori. Tota écloga aftii

-cuiviro hcetdmimdebeamur

accomodarire6iènequeant,cuifci- 1 rr^ i

honores y iccircopro.V^phm^^

j liuenos Ä r a , quos fuccedmius vmbrafequitur, potius.i.

çum maioricommodï, antro

^ / " " c ua eil, nam nuíquam Poeta ,i.ad antrum hoc, afpice.í. vi-

, Iqquitur.dicitergò Menalcas, des, vt,i,qualiter labrufea fyl-

«-^^^puerum Mopfum opportune A- T^ T X T^T X O ueííris.i.vitis inculta in labris

^^'udansaperitiacan?ndi(Ná 1 1 J \ J^ f—j |X ' I ^ ,i.extremitatib. agrorum fpoh

Íaudaii optant pueri, laudata. ^ . KJ fenafcens,fparfitideftfparfim

'quevirtusciefcic,&immen- C R^ T N R A O \R T XT T A ornauitantrumracemisraris,

íum gloria c^lfarhabet. )O ^ ^ V ^ A ^ V 1 N I A» . perqd'innuit,&3mçnuméffe

tMoplhquoniam nos periti in . lubantrum concedere, & trif.uficacóuenimus

ambo, cur M ENA LG AS, MOP Sy S, llefub vmbras ihcertas, quia

Wnconfedimus ,ideíUocum vmbrarum tituhaiio, &freçepimus

eciam hiç inter vL i . ^^mi n V Bjion kJHopfe (boniquoniam conr quens mutatio memorie caneamos

m ix tas cory lis, vtmeliu§^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ uenimptsamboy íiumofficeret,&ReraÉíéntiá

concinamus ? Ad quod Mo- g r A / i- vmbrarum etiá Solirrueret.

plus Menaîça, inquit,cum fis f r ^ ^ ^ p TucaLamos mßareleues, ego dicere Regdlaeft. Multa verba repemaiorvtuúeft

pra;ire,8g prius Q verfiis) iita,cu quacomponunturprçlocum

capere, meum fcqui te, Hiccorylis mixtas inter çonfedimus pofitioneiprçpofitioniscafum

quqçunque içris, fiue fub vm- ylmas - ' j - reguntjquçfinonrepetantur,

bras,quse tamen incerte funt, datiuuni regunt, vt hic fucce-

\ Îîue potius fub antrum, quod Mo.T umaior.ttbi me eit aquuwi parere Menalca: dimusfub vmbras, & antro

\ 'tam amœnum eft, nam la- Sine fub incertas Zephyris motantibus vmbrasy ideftfub antrum.DeproIepfi»

r-L /^"[cisexornatur. Ordo eft.. Siue antro potius fuccedimus y afbicevn antrum quï eft in principio, npscon-

T I O Menalcas) ci a n^i.L r uenimu5 ambo boni tu mfla-

\ / quoniam 4ösambobQni,ideft Silueflrîs rarisß>arfit labrufcaracemis. re calamo^ ego dicere verfus,

/' y & penti, tu fupplebo- , glibi dedimus regulam.

Í if nus hoc eft doòìus, inflare calamos leuesjideft graciles,ego CoNvENiMvsamboinpjblongo codice Confedinrus le-

[} FUPPJ§M9''us,í^do¿TUSDICEREJI,addicendum verfus, con- gitur omnino çorrypte,

\,f Me.Aiontibusinnoßrisfolustibicertat


«

E ^ L O^ G A a y 1 N T A; ¿jW . ^

T>lexuseft truncum/qüiWéIutfpdnfi rentiretaduentú,folú AmynráS.Vndenon dubíú quin per Amy ntäinteHiVatauif- i

cmilit.VñétPh¡llasútd¡(aaaPhtIiide,q ante pétala diceba pía poeta «mulusjcertat tibi, contendittecü de laude cáti '

tar.Sic Ouid.in Metdlbris, [Alconislaudes] Hic Cretenfis lenarú.m noílris mentib. Ad Siculárefpicit.Ad qcT Mob/us

fat»itcariusfuit,cuiüscüfibüdracoinuafiflet,täca arte dire- Quid.fup.diceresfiidem f.Amyntas,fedinuidiorenonHO-

^S^it fagittá.v't eacurrés,ín Serpétisdeficeret vulnere,nec trá minateá,certet.i.conetur fuperare Phebum.i.principému-

^^firetm filiú[Iurgia Codri]Codrus,dux Athenienfiú fuit % íicorum(quia Virgilius de Mufis loques dicit. In medio reorto

bello inter La'conas,&Athenienfes,cúrrídiíret oracu^ iidens compleílitur oía Phoeb.Vnde Flaccus in arte.Ne for Phebus

tearus i^^jjjoj p^fj-g vincere,quoru dux perijflet,habituhumili te pudori Sit tibi Mufa lyrf folers & cantor Apollo.Quin- mufic*.

feálüseílad bóftiú vicina tentoria,&illiciurgio eos in fuá ét^m Pletheroicicarminfs^aua:oré,(náipfumoraculodebc

cede iníiigabat,& a nullo cognitus fecitlpcüoraculo.[Cor mu5)q.d.fi fortecerte non tñ ió fuperet eú, ita nec me fu pe

"tice fá''i]Vbi.n.debuitmagisruíticusfcribere:[Modulasal rat,licet mecúcontendereaudet. Menalcasaút prudenter

terna.ISecúdúrythmúcóponés.Alternaaút,variap^mufi debortans abíemulatione&adcantilenácohortansdicit.

cá,cuiusfonusvariusmuenitexpedudiífimilitudine.Signi Mopfcincipeprior.q.d.fubfequar, & teiuuabo, fedincipe

ficataütcantaturúfeepiccdió&epitaphioniNáepiced¡on pri0r.i.anteme(du0.n.funt)fituhabes3utqu0s. Laliquos

JEpicc- ^^^ q^dfcadauere nonéafepüIto«vt. Bxtinélum nympha? amores Phyllidis.i.argumenta de amorib.qualeserát Phyl

' cruMifunereDaphnin.Epitapbíon aútpolt completam fe lidis reginae Thracia-aut íi hésfup.aliquas laudes Alconjs

pulturádf,vt Dapbnis ego wfyluis hiñc vfq} ad fydera no iilius optimi fagitarij.i. carmélyricu de laude alicuius artis

phwm. tu^Lentafabxquantú pallenti cedit olius]Ruílicis vtitur aut viótorisjautfí hésfup.aliqua iurgia Codri.i.qualia Cocöparatieaib

Salixaút viliífi ma ellarbor ,obuaf compara- drusrex Athenienllüexcitauit vt,prcp.fortiteroppeteret,

tione[Salii2nra]Herb9genus,quá orci tunica vulgo vocant. hocé lì habes carmina elegiaca, tragica,lyrica,aut heroica,

:yel or-. Tß.Qfetis]¥biroliE nafcuntur[Iudicio noílro]Ac fí diceret. incipe,g,a Tityrus mercenarius no/íerferuabít. i. cuílodiec

Itticam. j alíj .&ntiant,víderis. [Define plúra puer] Ceffate «x- agnos:pafcenies.Aut ió dicit,fi quos aut Phylbdis -

,-^ando,&alia dicendo & fubauditur obtédere vel dicere. libet ea libeter canit q ipfe hét, vñ Amafís poeta fuos amo-

MONxrsvs in noílris}-Intereundum ad antrum iterum res canit,íédpítat prior expofitio vth^Cjpoib.fiiwilib.argu

cohortaturMenalcas Mopfuin iunioré^audans eúpruden- métiSponant.RñdetMopfus.Imóegoexperiar.i.faciáexpe

ler quia fie non libi oínoplaceat nec fecuruidefideat di- rimentú,&periculúan bene códíta fint hfccarmina,q ego

cer^ atontibin noílris folus tibi certat Amyntas,hoc eli fo defcripfi nu^ in viridi cortice fagi.illius arborisjjj qua poc ^

iü Amyntá e®ialú habes in hisregionib.qui tecuaudeat có- ta intelligi dat,qu¡ fub fago diáusé recubuiífe, & qu? ego , f

téderedelaude cátilen^.AdqupdMopfusindignatuspue modulás.i.cátandocóponensadmodulos.&certasméfuras

rili amditatéílaudis.Quid fi idécertet Phgbü fuperare cañé alterna, i.alternatim vt ex varietate deprehéderetcócétus , N

«do?q.d.BönqutdpropcereaPhcEbo timendusfit?

«qúib.verbistangittriplicémateriamquf apoetis foletde- turrvndedicit Menalcasplacanseú.Quartíü falixIenta.i.fle C

fcantai-i.Àmoics.f.PhylIidis quiab amafi)s poetis verfu ele- xibilis in paludib.nafcens(quia dú folida, fi t, fane loga eil ) i

siaco,&i):PÍBfelicéexitumátragicisdefcribipoírunt. Lau ceditoliuaj.i.vinciturabobuapallentí.f.cofticeiamvetere,^^ ^

^es Alcona inperitia fagittadi, q lyrici carminis materies & quantum faliunca,herba illa iumílis^i humi nafcés,nec , V

€ll,Flat:cusin^te,Müfadeditfidib.DÍuóspuerosqj deorú. multúaírurgens,ceditrofetis.i.fruiicib.rQÍtferis,puniceis¿jJ|^ ^

Ét pusilé vi(äm-e,& equú incertamineprimü. Fidib.n.ca- rubiCundis.tm tibi Cedit Amyntas,noílroiudício.i.quantíP^

áunturhym.mi.laudesde()rúiS¿vi¿lorü.EtiurgiaCodriq nosiudicarepofirumusq.d.videtistñqnidalij detéiudicét,

adbebicü carme fpeólant,Ráfortiter obi)t:prorep.quales qttoddicK,nefecuritasviaorii| negligentem rcddat.Sed tu

äb her«icis!audarí & decátari folent.Bene ergo ad ^uis ha puer define plura fupp.obloqui,nos fucceínmusantro.i.per

lú triú materiarü decantationé cohortatur pucrú. At ille di uenimus fub antru vbi cantare delegifti, Regula eíl. Verba Regula

. cítifibíparaiaeél6geáliaearmina,intellígésdeneceDapti- adceptamen aut congreffum pertinentia,apud yirgihiy|a gíama^

' iiidí^qW.t»parffumentiatqífubieaideq^ fí^pé Cum datiuoconltruüiur,qu2 apud ábosferé cum aij^^ f^

iétm tribuíf vtiíódubitet feillis Amytitiafupéraffe. vnde latiiíO mediantepr¿pofítionecum,conílruifolent. Vt hitW

Iníultans qüödi mödödtcit,tu deinde iubeto,certet Amyn certat tíbi,pro tecum.&^neid. i. infelici »Uer atque impar *

taíSjVeíií Ménáicas intelligés ílonjachü pueri glorie cupidi ; congreífus Aphílli.i.cnm Achille.Et eiufdem? 4» placido nem

¿odíífedatü plácatéúdicés.Lentáfalix.&c^ . .. Wr

' Arn vntas paftor ille enhiibís, de quo'diàù'rtì eít,ihuidit ílul I vb e T O certet Amyn tas in Romano lib. 8c m Mediceo 'V* R. _

tus Ámyntas &, HIC eádem vt fciret quid non faciebat legitur. Iubeto vt eertest i I-^CT.

T^XÜnäuaymphx crudeli UO-ExtinBum nymphacrudelifunereDaphmn É \

i S S a ^ S ^ S a r i Ä Cumcomplexa^icorpum^raklemt^^. ^ .perdiffinitio^mdebemusdf /

ré, Alii dicunt ligniífcari per . ^tquedeosyatque aftravocatcrudeliarnater. cere,teftes mihi funt h^ res ca\ - .

allegoriam C.iulium cÄa- ^ ^ vilip4o¡ Ulisegerediebus ^ i t Í ^ ^ í l ^ M ^ ^ \ /

bi^hm^^^sSUvS^ Libauitqmdrupesynecgramimamgftherbam. bis.Ailracrudelia.Qua.accc. ^ >

I Crudeli funere} Volunt di- D^phnitmmTcenosetiamingemuiße leortes lerauerunt Daphnidismone,

"Virqilii. de quo etiani Hora I>aphnis & Armenias currujubimgere iigres ^ mh^reant [ Nulla j

tius^ Ergo Quintium perpe. MituiU'DaphmsthyafosinducereBaccho, quadrupes]Hic.&h9cquadru r

non recipir. Et bonis vfus égradib.fleuerñtnymphx,quib. tra Ixtitiam rebus omnibus dabit.quas /n mfrw y« «

nit dolor.Pccudes,qhcetrónecareant,?ñnó carentfenfu. tigres.]HocaperteadC«fareni pertinet,qum

Ter5,crudelitate gaSdentes.Quá ré rurfus quia incredibilis mum facra Liberi tranílubíTe "JP^o currui. W ^

%íl,teílimonio cóprobat,dic^s. Hoc & motesloquútur & [Thyafos]Saltationeschoreas. Libeii.n ideu ^ ^ ^

Vyluar.Qupdaútaít.corybteíles,&flumina,vfuVtüefl. "y.'^.Ph^^


m. 1 p A V n N I s.

J A fâgiprsdîxèrMaib^efietnecêmph^^^ circumciaoté,nécaîtigiîhefb|gr3mwiw.frondêautM

' op«niuspailorioteUigeo$hauddubieCçfaré,quéinnuic hcrbçvuJgaris.[Hic}cerûtresnç^^^^

óptima Ho/iiBperatoré, &djgaicatfs Romane cullodem .quáduf tacerent ii dj^ionij]la,in fiiîçponeret: diceretur.

âtq; ita p mawé Oaphnidis,qyç nympheerat/allegoncos ,n.fic,neq^amnelibauit,oeq,-herbaattígitquadrupes vlla^

Romá in telligere poíTumuSjá orba tanta prole in luóìù có non nullajO Daplìni,& motes fen,i.in qujb- ver/ant férx^^^

ddit. QÍ veropoii morte Daphnidis dicitpcciidcsmçro. allegorjcosprpçeres immite? & ,çômrâiK& fylui^.i.fylaeW

; ' - .recontabuifle,&aruaíiedIítatéí eopcinet,vtreip.iaéíi}rá llres,i,agrelte$,loquun:ur.i.pcrJíibeni8¿attcít3nturétIeo

r . i u per morte C£fai-isíigtiificec,per qiíá eius fallís fpei'abatur. nes pçnQSj,punieos,g, lubati^ ferociffimi funt.iJpfos lì^

^ . - Nàpoiieu non libera miniìt/ed a triáuiris occupata mul canos,q, tetrucidauerut,mgemmïle.i.multûgemuiire,hoc

tis ciuilib-bellis attnta eiè; nec obllat g. di^urus é, & puer ^Ji multo getnitu profecu tos elle twu mtentú (Si ad Theoipfefuirmavtíllicdicá.eiuspóteffealiusfenfus.Quarvo

£nturefpe;(erimus,dixerimusoia limpiíciterdiaa.Náille

.cabula expolîtionis egent,aut m Seruio,aut in Mancmello cade de Daphnide fere dicit, veru multa çil Maronis ars, ^

declarai?tur,Sciendûaùt eft aa Mopfus iunior deflet necé Thocritu imitando mftituty luu perlequi nouit ) Daphms

Kvm >E>aphnidi$,8!: Menalcas exultatob diuinitaté eius,| p emi & Armenias 8¿:c. Incipit^vt dixi quali noyum carmen nec

tohiE !grationé,actrâniitûadfuperosadeptuseft.Ordoeft,nym-' fuperíonb,contmuatu,vnde&perlon,amutatinterciaper

" 5>he.i.de,eftimiinu,acfontiu,montm,aut /ìluarii,fèd nvm- fona nùncloquens,&fi vt Serums docetjhxcíequentiama

?pba díétfponfa,vnde paranymphus di-pronub, quo circa pifefte de Cafare diiia/unta no videp curreliquadeeo di

^llegoricos inteUigend^funt matrone Romana-.flebant,», ¿ta negem. Ordoeft,Daphni>inftitmt>i primusprdinauit

deplorabant, SrillacctTmabant Daphnin paftoré illuopti- (quod Cçfar Rpm« pnmustecit)fubiungerecurru. i.lub.

' mú>8cpu¡cherpmú Appl!inis,& nym}>ii2 filiú allegoricps iugaread furrú,& i-ét Armemas,i.h)'rcanas tigresqu«fe-

Cçfârépreihnti/fimii.f.imperacoréexrin(aù,i.occifumex- rociiTimiejfunt,& Daphnieinftituitínducere,autDaphniis

lindtpcalorevitali, vui'nere crudeIi ,i,crudeliterilIatoab inducere pro inducebat thyrfos. i.faltationescçleiles Baci;s

yidelicet,quib.ipfepepcsrat.vosCoryli & fluminaeftis chi.i,qusfieri fplentin honprem Baccbij& inftituitmtcxe

, fup, teftes.i.phibebitis ceftimoníünvmphis(hoc eftfcitis rehaitaslentasyi.mplles thyrfps, fplijs.i fiondib. mpllib-i.

quamefticiânymphçInter cprylps,&ad flumina,hoc eft vitiù.hoceftpâpinis,fic,n.vocan^Regulaé.>:îvOfi}inaquar

.ad ipca ifècreta ne ab interfedèprib-deprehédcrenit exercue iç declinatipnis legitime inflecìuntur, fi mitunt genitiuu

A.' runt)flebantinquànvmphç cu i.qñautintereadú mf có- jñ us,& datiuú in u,autgenúiu.u in uis,& datiuúin ui.ita

^ plexW.íterbrácíiiaííéuitcótinéscprp'natí.i.fili; fui Daph vtineis pares fint fylIabç-At njâc genitmuin us,&dâtiuu

( ' nidis,miíerabile.ipmifcrationedfgnu, vocatatq;depsatq; in ui,dütaxacmouemus,licet yeteres illü in vis, diuifasfyl

y V ^ftra.i,& deos&aftra, vel tá deos § altra crudeiia ( Id aût l3bas,&tûc Ínu,freqüétiusinflexerint,vñéapudComicú.

f ,, jfolétg,çariirjinû quéq. appiferfit, vñ Aeneaspoftamifsâcp anuiscâ.Et hiccurru lubiungere,p currui, vt g,dá vplunt.

JF I iugé Aen^î.. Quànpioculàuit améshpiumqj deprúq.)npn FKIGIPA Daphnibpues ad fiumina nulla neq,- amné.]

/ n .vlIi&ç.côuertit fermonéadDaphninquafimcôfolationé In Longobardicolegit, Ad flumina vllaneqiamné. [Pçnos

\ ieius;fedvririîiilîihfccarminaficcôditaeéquafifintcxcp étingemuiíTelcPjín KPmanpIibrp Iegeree,Qemuifle,ied

Ç ^itatâadlegéamçbçicarmiois„pcedut,n.pçlaufuIa$,^ré ingemuiire,maioréhét vim,&numer''ipfemagisdeleCtat.

kv fr^"^ iîgnificauiteprù,âuaor dicensj&modulásalterna notaui. [Armenias curruíubiúgereTisresJItaadelegendu.Sed m

J Ordpigiceft,ODaphnivllifup.Bucplici/euarma(arij,nô Rpmanpli-legit,Armenia,putPfcriptPris negîigetiareliq.

"" >;N^gere,i.egeriit,fï,e..minueruti]lis dieb.q.b.f.te nymphe ma^ diclipnespmixtf sût,&.púaismaiediftin¿tg.eft.n.Curr

^«^rq;flebát,bpuespaftos.i.lícet paftieént, adfluminafrigi vbiiûgeretigresCInduœreBaçchpjBacçhppaiTimhent ini

,da,ad;r.efrigeTatiua,&téperatiuapaíture,vñgraüé preflì libri. Inantig,s píb. Bacchi,vtfit,Th)^3fps, Bacchts.

facere ppterácpa pafti nò adaquabant,& nulla quadrùpes. In Lógpbardicp vkima literaabrafa eft. Et, ò,reppfitum ai,pecus

neqj libauit.i.ét niodicú ^ç^ivllauitan)né .i. fluiifô üena manu^&atramento.videwr vero Bacchi iwiiie príus..

^ i ^ ì ' ^ & s M t i ì ^ m ^ ' t ^ ASO.

^ : fuá de Daphnidis intéri tu

I Paphnis.|Pales3Peapabulo. - Tu4ecmomnemií,poJiquamtefatatulermt, Mopfus.fed ytdixi variasfen-

Y xm^MollmmiA^^^ lentiasínterferitita.vtperi^

\ Cit yijMií>í/i, paftoralem^ Nam ^ r 7 j / ; teruallaprpniinciandavideaa

. \ Ametiregísiauitarmentlsf fapeqmbus ipmdaumusMeafulcíSy ^^r, & quafi alternatim canea

, h'd.Nec pabula nafcentur nec Infdix loliumy&fteriks dominanturauena^ Mda.Vtésergoiuxtaexigentiá,

pecora,[GrádíahPrdea]Vfur- 'jpromoÜiyiolaypro purpureo nardfioy &decpremBucplicicarminis

\ V melí tjtimeri .tanturaiíngula- SpdrgitehumumfolíjSiindmtefontibusvmbras decus omneatqueprmentum

y. A plurali in prpfa Tafioresymandat firn fibi taliáj)apbms. iuis,iipndicensquibus vtad

/ / xmplo>mmn pretura; Vi ^^pbms ego mfylMts^hmç yfque adfydm mmí .fuiírearuis,& pafcuis,quieius

> / pa,eaEteraq.ue quïitji Afia fe^. Fo w morte a muneribus fuis delti-

/ c íileeomparantur.ÍMldauim'iislCommendauimus velfemi- jtuca funt, per rem oftenditur quam neceíTariafuerit Da-

( nauimus,&reéte riif !-gdditurú[ínfclix íoliumjinuti- phnidispraéfeniiainnoensdáno^íÍÍniam reíp^fuifle Caífaris

je,infecu.nduin£Sterile5] Auteto apenas fecundum fituí» Ita necem, concludens autem carmen fuum ponitepitaphiuni

Im dix"- Nafn in Thracjáfrudluofíé funt, Hfcautemdicit jnfcribendum tumulo Daphn]^is,in quo manifeíta eft alie-

A - COOtingere, yt oftendat terram dolerequoque Daphnidis goria vt fuoprdme dicam,qua; talis eft. Vt.i.qucadmpdum

X \ rnprtfC PaliurysjHeiba afpérrimasSí fpinpfa,[Spargite]Im- vitis eft arborib.f.ulmis prsrcip^e,quib. maritatur in [Italia

/ \ píete yt Spargitur & tellus lachrymis.Et dicit or nandú elle itaq. adha;retíVitis,decpris.i.ad decus Síornamentújqd ar-

Ji ífPwíchri lûcûex vplútate defunâi.[Inducitefontibus vm- bprib;ftcrilib.rufticus nullú iudicaíeíre,nifi vité fuftétet &

' Facíreneaí^ra circáfpntes.&hpcip,quia,vtdiximus vt. i,qualiter vuç.i,racemiautbotri,funt.vicib.decori,& ve

^^Jmm'^outft^nimf habitât V el jnf tauri.imaioresboues,aut^afiibmiírari|funtgregib.f.armé

(jtJjpp3tçis,liiparumq,-tpros,& pratarécétìa ri torú: (vnde grexgeneralitereft quoruuisanimaliú cógrega

^^ncolínius[,SMper4ddic.ef^rmenJPups verfus carmen vo tio)decori, & v^fegetes funtaruis. i.agris aratis,pinguib.í-

Aá vnpcarm^ ppimÌ5,decori,itafup.ò Daphnies ta tuís,f.amicis,¬is

fw / V heneas hgc deDaiiais via:prib.3rma,[Daphnis egb ac lubditis.pédéC.i.ornaraetú.fic.pbaEg.a ppftg. fata recule

^ 7 in íylijis,hinc vfq;adfydera qptusfin syluis notus , & hinc rút i.abftulerút te.i.ppft| morsabftulit nobis te,ipfa Pales

r" , víqj4dsydera[FprmPÍípecpriscuitps,formofioripfe]Siad i.deapabulorúac pafcuorú,(queeacuraremaximGpere dereíerás,hoc

dicit^^Bonipopuli optiraus impçraîor» beret,vñ & ipÉ^ï^ ipfehic empfiafiin habét^atq.ipfe Appi-

(


E G L O G A Q. V Í N T A; ^^

io.r.fNBifííus hoc eilpaftorafísCquía Apollo df pauiiTe armé Quifquis ex infelix Vrgeatoffa Làpis.Ordo ioit eli O oaßo

' tu Admetijrèliquitagros &ideo,quiafine numinib.erár,lo- res fpargite i.cooperite fpargendo iiumù.i.tenà/oìiis i fm"

iiu.ilierl)á'ílla nociua,qU3e & zizania df,infelix.i.Mfehciraté dibus arbòrum aut folijs floÌti. inducite fontib.vmbras "i fai

acpatiperié inferens eoIonis,auenie íicúks.i.Qxigüx 8c mo- cirelutium circum fontes, quia Daphnis mädat talia fieri fil

Ä^icseaut vanajj&inaaesac ilerilitaté inducete^, dominätur bi.& facitefup. Dapnidi, iumulum.ì.fepulturarfì hibété tul

^ p e fulcis.i.fiíruris aratri,hoc eil, vi fuaoppreffis melioi'ib. morerh,tantum.n erigitur ;terr3,quan£unaeil qu


' ' P A P U .

^ / n 4íí(íjdu5]ideft,deus,Vn4e contra nigros,mortyo5 dici f^era perfonaru decora obferuat, qui puçmm Mop/uM Da,

Vfift>S. n?us;lignificar&bonus,&beqignu5,ficntcpcramalos phnidisiincrio> ineau;pínducít,& A^enalcaquan vfupru.

nigrQsdicimus.EíQratius.Iíicnigereftjhiínctp Romaneía- détem de ci «'.s, ipotn»oi^i.dçfîcatione. (ynd.e,«Tfl5e3â>dei/i- i

^ )Ueco-Sub pedibqfq; vidçt n M bes &fy dera Daphnis,3Meritú nr^ioirif dcifiuúo. ) Nam pijeri, Arreni imperiti de

eius oftédic quisûmosçirçu!os,& cœlifeçretacpfcçdicCEiv faaáiorÚ víroi-úobirMdolentjpeffeóiigaiídétfciétes,^»bençS'

go álacres fvIuaSjSf cetera rura vpluptas. jC^aîfupçrigsoç mm «is acta eit,quifej[ii;itçr yuam finiuerint, qi éccthi^

cup4uer4caicgror,vtIpfa pa- cisperiyafuraeft.X)ocecergo

les agros atque ipfe reliquiî ^eXandidufinfmPmmraturlimenOlymph Menajcas.Daphnin.i,Cffaretn

fa dolún^editantjAdeo placet ¿^go alaçms jyms,&c^tmnfravQlupfas, niiqicandorem,cumctiáferis

iîmpilicitasDaphnidi,vtçtiJle 'panaqmpafiorefque tenet,Dry adafquepuçlUs. l>e«p in t.erdicat,(per quod indoIusa^vplWîiantçfuerat,

q^echpusmfidiaspecorfynecretiacerms nuitdementem.impatoreni

!cóquíeicat.f. vçnationis.&eft r^i /, j w ^ îraquiiitatemreipu ^amaffe.)

H^perpoje'cintpfiJSiliiPfi.in. ^olm meditar, anmt honu^ia V^phnis. .Sentet.>ex oriinp declarabú:

cardui. [Deus deus ille Menai- Xpft^titidVQces ad fydçraia^ant îur qui talis çft , paphniscaca]

Hoc ipqat. Deus de«s dfc Intonfimontesyipfeim carmina rupes .didus.i,deifiçat% &nullainui

^ a i t e f K n i S m o ^ ^ ^ M e M ^ ^ i S S ' « ^ -

S Cafaré,bene ait tuiSi.fuis.n. ^ $is bonus ofelixque tms,enqmtuor aras: ret, & videt pubps ^fydera

percuiTpribus nocentiifimws * Scce dms tibí Daphniyduoque altaría Tb«bo, --i-planecasfwbpeclib/up. fuii

pitius,vc,SisFçiu,tfoftru(«5i Çr aterajque duosfiatuarntmpinguis olmi; musei confordum deorum,fu

^"V-'' feues quïcunqj labori. I té CO- jEt multo i/} primis hilar ans coninuiaBacchOf pra oía fydera, Ergo,i,5c ideo

[ENQUAWP.rarasEccgduastir ÇantahuntmihiI>am^tasyaphni,dûpq;âltariaphf- Saltantesfmyrosimitabitur^lpheftkus. & estera rur¿, fMp. »latria .i.

y '/ApolIiniqfuíit^karia. Noui- ^ddemmnymphis,& cumluñrahmusagros, .mortédoluerun.tgaudentnúc,

j pius enim aras & dijs elTe fu- ^um iuga montis aper,flmios dum piféis amdbit'y de eius apoteofí; ^ ypluptas

Ó peris& inferís confecratas:a; Dumque tbymo pafcentur apes,dum rore cic/d^; tenet Papa-i. deutn p^ílorum.

V s, &fis fçlix,i.benefi- "

r plmijC^od Greca: MrÎAouoy dnt [HilaiisjPartiçjpiiï jcus vt bona confvras tuisJ.dedititijs, eri, q.d.prxter^pinio-

^ ^ j dì abepquod eft hilaro.Sanèfciendû nomen vndeveniî.!, nem çum te e:çxindumvulguscrediderit, quatuor ara? (pP-

/ hilarus velhiiaris,aGraccodefcendere,nam?Art/>''*fàçit[Vi- teftcopftruicum verboftat^am fic)energo ftatua quatuor

tiS nanpuûfun.cal,]Ordpeft,vinafundâcalathis-ifCalicib.q yi aras,ecceòDaphniegoftatuam.i.c,óftitu|tibidu3síi4paras

pa fintnouúne¿tar.i.magnadulcedo[Ariufia] Aùî i.Chiaja hPC eft numero pari, eo g? corpus tuft in terris ¿¿ /imulacrû

" ^pm.ótorioChí)infula:Ariufio.[Lvóliüs Aegon]Cretéfîs,vt apud inferos fit ( fed de cddli df , ^ numero deus impare

Lyítius Idpmeneus [ Saltantesià't.imjc^Alphffibus ] Pa^^ gauiet)& CPnfticuaPhebo.f. ApolliniduP aItâria(duP9,d&

V \ fìórquidg.Sanequtdem Vf in religionibpfaltaretjh^cróeft, aaétaptid inferos veifa'turvb^A pollo df,^a?¿ToMo,hoc eft

^ \ qj nu lam majores ooih-i part? cpfporis effe voluerútq non i\pollpdr^do.&deíhuo, altaríaaúf ^a altíi nupíé tó

/ yfcntiretreligionem,N4ca.ntu5adapimum,faUatioadmpbir aharedebeQ&ftatug,í.cóftituátibi,i.adhonPréautvti^

^^ A ' licatem ptrnet cprporis,X' t cum U(ítrabimusagios]Sic fupra lé tuá,o Daphní quocani5.i,qupqj açiip, b.e, fingulis annis

' ^ d íí^í"^faciávitulafrugibusfDum ÍBgan\oncisap.jSic in frg i)inapoeulafpum|tia nouolgííie/ ^id adé^fi corp^ad^d

fluuiicurrent|;VtBacchoCereriqí3H£ec.ri.d(.iofune animus vocaf lade,vtinAen.dOcef,&conftitu^duos5f^^^^

Jrmtnjpa^qu^^ rufticimaximecolunt,&quorú numinacó ras,i.pocuíaiíiaiprapinguisplíuijinquofitpihgueqleú-ir^^

/ funt mprtalib.cúdis.Sic in Qeorgicis,Veílro fi muñe- (¿tus videlicet olexautplíuíearboris,hoc aÚt ad vft/one^tf

Î 7 Cbaoatg pingui glâdem mutauif Arifta-Dan^nabis net,&egohiíar4s,i.leti6cás i primis.i.pçipueiqUan.i-^^^'' P"

- /' // r^' Wquoque vptis,[i,cum tu Deus priftarealiqua hoíb.cfcpe- matiao^cia,cóuiuia.i.p^tétatiopé,autvifcer3tionê,auteptt

' ris , obnoxios tibí eos facies ad vota folugnda,quaeaniequa Jationg, iq dabòMie anhiuerfarij

^^ foluantur,obligatos &quafi damnatoshominesretinenc. íudácalatis.i.corbib.ítegrisaut calicib.vinaariufia.i-chiaex

^^ í CÁNDiDysinfuetumrairacüriimea OlympiJOcceufÇj: 'âriufîopromo^woChiaiDfulsappofiiorieoPufto

F , 4 ' -

(


E G L O G A CLV I N T A:

frigas:&ínvmbra:fieritmeffis.i.caIorqual¡seírefoIet in tia^pofitûeiLmaSa^Slf^^^^ A

tertium calendas metías incerta cíHepfta^^^^^^ mina rupes,quod non placetCDeL deus iÌe MenSalì^^

gidanuticcalida.nontnficcalidavtinvmto^ gobardico,áinMediceo.Ipfclegitur[En

vndeadlibitumdeligetdiem racrificip.Etia^^^ ceduas tibiDaphni.duoquealta?iaPhebo]VderneruS^^

in vmbra facrificare conítituiíTe dum lurtrabitagros.Damç adraodum legatur in Longobardico.Ecle duas tibi DaphS

tas&AeaonLy¿ttus.i.cretenfis,paftoresil^^ duas altaria Phoebo.vt.altana per oppofítionélegamusxó'

canentmihM.ad volúntate mea,& Alphefibxus paftorille ueniantq; omnis cú eoquod didìueil-En quatuor aras, poimitabitur

fatyros faltantes.i.ialtabit ad cantti Damajtaf, & ftea diftinguat,ecccduas tibi Daphni,duas aÚt Phoebo,que

Aegonis ad more fatyroru¿ha;c.f.facnhcia la dióta cu canta tñ Altaría lïnt,Iliud adda, in antiquis aliquot codicib c uo

& faltatione.erunt tibiiemper.&i.pantercu.i.qn nos red- aitarlaabfœ partícula copulatiua:huiufmodi pleraq; inuedemus

nymphis.i.deab.locoru in quib. verlamurnuminib. nies numeri variandi cá poni a poetis.CCraterafqj duos fta-

& potiffimum nubiu,& pluuiarudirc(aricib. vota folénia. tua tibiJDuosquidéin codicib.aliquot veterib.legitur,quâ

. i.que omnib.annis ppftare folemus &i.pariter, cum.i.qñ uis in Oblongo, & plerifqj alijs duas infolitogenere léganos

luftrabimus.i. ulirado &cirGumeundo piabimus agros, tur. In Romano tamen duo ad fibilum euitandum,q, ílatuá

hoc eíldúcelebrabimusambarualia,dum.i.donecaut quan fequitui-.In altero perueteri didio abrafa eft. Duo m prius

dìu,apri.i.porcusiylueftns, amabitiugamótis&dupifcis fuifíeapparet[Hilarásconuiuia Bacchojln Mediceo libro,

amabit fluuios,& du apes palcetur thymo.i herbailli melli Hilarás altarla Baccho,reIiqui oésconuiuia[Vina nouû fun

feroflore,&dücicad«palcenturrore,i.quandiuftabitieiú dam calathis Aruifianeftarjlnoblongoquideminfundále

natura, honos.i. venatio & nonien tuú & laudes fup. tua» gitur.Sedid mihinegociufaceffit,q) Aruifîadiélionufquâ

manebútfemper Etagricolxfacientquotánistibi. i.inho- legitur.Eodémó m libris antiquis, liquidé in antiquifsimo

noré tuú vota vt i.quemadmodû fup.faciunt Baccho deo vi nouas maioris,8e in oblongo, Ariuiìa legitur. In altero vero

ni,& Cereri deae frugum,& quoq; i ét non folum Bacchus, perueteri,atqí itidéin^Logobardico medie iìlge litera abra

^vT Ceres,dánabis.i.obni05cios facies, votis. i. ad vota perfoL {x funt,vt quidhaberet antiqua ledtio nò difcernas.In Me W

uenda poftqua preftiteris pro quib. impetrandis vouerint. diceo Ariufia,media tñ abrafa fyllaba legitur. Sût ali; libri, »

¡VA*. DRYADASQVE puellas[In Roma.libro Dryades latino in quib.Aretuiìalegas. Alij qui corruptiusquid oftédant.

F? Eddam pro carminé do- Mo. Qu^tibi^quatalireddampro carmine donai quamuis rogaretme fa»pe. f. f^

g)tat[SibilusJHiclíbilusdici T^cpercujUmuant^uäutamlittoraynecquäi mofus&delicatus puer.&c /

turresipfa. isamfibilaora, Saxofasinterdecurrmtfluminavalles. ' S À

ibÌScnLt^^^^^ ^^-Hac te nosfragilidonabimus ante cicuta. IO. LVDOVlci VIVIS- |

ne anticipat & offen munus? Hac nos formofum Corydon ardebat Mexin : ^ ^ ^ T fuperior Ecloga

quod ille fe faólurum effe pro HaceademdocuityCUiumpecuslanMœlibeii de ortu feruatonjííP^

miferat. [Sume pedum] Virga Mo. ^t tu fume pedum (quod me cumßpe ro^aret, cecinit ex vèrlîb.Si-'

paftorem quendam pulcher- Fomojumpanbus nodis^ atque are Menalca, tes,ita hic de nece atq.afcenfu

rmiumdicitaut Choraulam eiufdédomini&dei,exalíis

^»"'^cat, quem legimusadmodumá Virg. fuilTe dileílunr Sibvlla? carminibus,quiE C. lulio C^fari attribuii, tam^L ^

[Paribus nodis] Pari & a-quali tumore noâofum.Et honefte fub'Daphnidis nomine.Sút,qui aiunt defleri apoeta fratriSÄ *

locutus eft formofum nodis vel aere, vt ff dicas, pulcher eft iui morté,fed vaticinia funt Sibyllx ab Ulis verfíb. Extin- ^

cquusfreriis.[MenaIcaJvocatiuuseft. ¿iú nymphç,& poft,Candidusinfuetúmiraturlimé OlymS

(^ÁE tibij&c.] Vtin principio diximüs,i^ui hic canût ami pi. Admifcet poeta de fuo nonnulla, ex ignorancia veri feti--m

Äse cilunt,«atq;ita certátmutuisfedonare munerib. mutuoq; fus:vtquadraretvaticiniú,quioapplicabatur.í;Mótib.innó. "

^ ' ie le comn^endant, vnde Mopfus(vt fimulordinem cótexa) foL] Quoniam Mopfus dixerat,potius effe,vt fub antro câta

Quç inquit ò Menalca. qua; dona reddam egb tibi pro tali rcnt,iocatur Menalcasfenior cu iuniore,dicens non aufuru

cartwne,q. d. tiefció,nam neq. lìbilus. i.dulcis fpiritus cum fe id facere. Mopfum enim inuidum effe m ilhs montibus m 4

«ndoreacfonuuquodâflans,auftriilliusventivenientis.i. cantando,nccquenq interpaftoresiliiusregionis inueniri, W \

molliteracleniteraceedentis,fup.iuuatme tm,i.intantum, quicumeocertetin mótibus,prajter Amyntam is erat ado-JT 9

neclittOra percuffafluáu.i.refonantia,&dulcíamurmura lefcens^qualisMopfo, &a?mulus[Quidide]Gómotuseft/ /

que luntad Iittoraadquefluólusconfringunttiriuuant. i. Mopfus ad mentionem ^muli tam importuna, fedrefpôdeA ^ (' ^

de eaant me tam.i.intantû.nec flumina qu^curruntinter comiter, vt fem nonmagna eft laus certare/ed vincere,qua 1 )

valles faxofasiuuant me tm quantum.fup. tua carmina. Ad uis poffet cum Hercule congredi,fed non fuperare.Llncipe \ r

^ Menalcas. Nos,inquit,donabimus te ante.f.príufquá ali- Mopfe prior] Seno lam loqunur íetuor & oftendit matenas \ ^

quìd muneris in nos cótulérit hac fragili cicuta.i fííiuk exi cantatu dignas,iîuedeamoruimpatietia,fiuedeartisprïfta ^ 1

paexcicutacópa(aa,hxc.ffiftuladocuit nos.i.in eamodu t'"a,feudepietatepatna?.[TudeindeiubetojCùmftomacho. ^

lati fumus,formofum Corydonardebat Alexin. i.fecundam hìec ego pofteaquamcecinero, videbis effe talia, vt pudeat

Ec ogam,totum aut illud(vt dicút grámatici)ponitur mate- te de A myntafacere metionem. Habet indiftionem vox illa

xiahter loco accufatiui,ac iì dica, Chriftus docuit nos pater deinde^ficut Gr^ce«T«.[Lenta falix quanturn]Senfit offennoiter,&c.Hçceadé,f.cicuta

aut fiftula docuit nos, cuiû pe- fu effe Mopfum.iccircooftendit locofe i lud dixiffe.&prç ^

cus an Mehbçi.i.tertiâ Ecloga fupra pofîtâ in hac cicuta ino fert eum Amint». [ludicio noftro]Quod rem non vniuer- 1

dulatifumus &duas EdoPasiáfuprapofftas,vñmanifeftÚ faliterpronunciar,feditaffbivideri,argumentum eipma-á >

e,per Menalcá Virg.in telliSi. Vnde animaduertendum eft, nifeftus non fu beffe adulationem,fed bona fide illumloq u i . ^ U

,, ^^ ""iquam poeta in fua perfona puerorum amores fatea- Mopfum au té par eft acquiçfcere illius iudicio,de quo le W ^

Cicuta lur,ficutmperfonaMopfí dicetisfAt tu Ò Menalcafume.i. fum effearbitrabatur. [Extindiu nymphsJDaphnidis noi^W .

quid lit fponte quafi tibi debitumcape^edû.r. baculum quo pedes inducit,fiueqd Daphnisfuit^quidé Mercurio genitusado/^^

ouium a paftoribus côprehéduntur,dù eas ad fc trahere vo- Jefcensfórmofíífimus.fíue qd vir Siculus,agns,& pecaWjp j k

Jút,rumeinquam pedum formofum.i.ornatum &honeftàtû cuplés,adqué paftoricij carminisinuentionern noirnuUi rc- ^ ^

nodis parib.i. pari diftantia diftindis, ac formofum çre qS ferunt. Ait ergo, vmuerfam rerum natura condoluiile Cñri- ^ ^^H

ad finéeft,&in nodis ipfis qífupp.pedum Antigenes,aut fto moriét!,pnmú nymphas ipfas.f.Cfleftes illas metes-LVos ^

paftor,aut cantor ille nobilis,non tulit.i.abftulit a me & tü- coryli teftes Cœlii & res inferiores,motu ac perturbatione ^

iitfecum. i.non obtinuita m«umrog^«eftquandoaut fua teftata funt,quemadmodum fuperiora ij I


P A p H N I S.

' tópkía fuitj "Poft deoi ftatim fabijcitißrs mater dijs ,pxi' rum neget/ed quocunque modo vtcem fuam cantandi expie

raaCAtqj deosatqjaftra]HocraoregétíIitio,nobÍ5aboinmá mrufDaphoinquemum] Quiaabs tepriuscommemoratü,

!do'ilìi.n.Iouem íuú,cum non concederetresex voto» &fe- &laudatum.velquwcumillms haìrcdc Oótaurano es famitum,&

crudele nuacupabant. ijofter verp,5oc eft verys, at- liarior-CAmauit nos quoque DaphnisjN^Otefttoc de Vir.

ìinit a fine vfqj adfine fortitçrj&diiponitomniafuauiter intelligi, quem credo Carfari nunquam elfecoghitum ac i ^

rsion vilipiftosJ Gonl^ernatio paljtorujhoc eft Apoftolorii vifum quidem, ßrat enim Virgii.puer adhuc,cumCxíartít

Ctiriäi)8ccßlüdodQärinx^ußgelicx in Chriftì morte, y t occifus.necCiceroquidquam vidír, velaudiuitde Virg.qui

^ necfMerint,quidocerent,neG ipfiauditores voluerintaudi- vix duobus annis fuperftesfuii C«fari.Commentitium por

fe,alienatis omnifi njencib.à faj[iite[Daphni m Pçnos] Vel ro elt illud,quòd fcribit nefcio quis m Virgil. vita,vtalia illeones

hoc eft beftiiç inimaniiTim?, &?fenfu huminitatis Jicpermulta.hauftade vulgifermonib.&fabellisexclamaife

ab horrentesjindoluerut neci Chrííti,muiti videlic^t iudeo Ciceronem Magn» fpes altera Romaj-Itaque fub perfona di

rum & Qentiliú-vt Centurio,& Pilatus,& quireuerteban- cuntur Menalcx,fenior}s Virg.dubium tamen vter eft Virg.

tur Hieroiolyi»as,percurientes fug pecora [Montesq,- feri] Mento auté laudes illius célébrât,aquo fuer« diiedus.Qu id

Náleonftinugitib. montes refonabant,&fylua»vt proçul non debet qui diligitur qui non fortunas aman tisreípicit,

exaudiri po^entabhominibus.Coryli & fiuinina de ludu fedamantem ipfum,[An quidquam nobis]H,efpófíomollis,

Nyrapharùm tettata funt,qráaliter fcjre nequiuiíTemuSjnó iuxta lapientis fentent¡am,irangitiram. Iam plac^tior Mop

^n Ínter ilías verf^mur, montes &fylua; de leonib.nam illi fus , ^ blandior, refpondetad id quod dixerat quocunque

vfun) î^focietatçnoftrâ fugiunt. Fortafljis &allufio eft ad- modojmo non dubito,inquit,quin cantío tua futura fit opruptionépetrarum,&

apertioné monum?torú,¿^ terrç mo tima, &r quod de tam foecunda materia, & quod iam pridé

ÌumtDaphni$& ArmeniaslChriftus nouas, &fempitèrn? laudata mihia Stimicone, quem egoexiftimopofifeeaderc

^ I religioni^s fuit audor,indoinirâ . ^Sc^ferocil^ìma tigr/ú coíja cenfere. itaqije magni muneris loco erit mihi eam audire.

iicùrauiCj&aiTuefecitiugumfcrr? [rhiafosinducereBao- ^Candidus infuetum]Priusdecanì3uit Sybilla:mortem,hic

cho]A.d hiftoriahocpertìneredicit Ser,g) Csfar primus far afcenfum adca?los,& çternitatem regni.Humanitas Chrifti

^k« - f craiibsri patris Romç inftituit.Non memini legerç me hoc in Cœlum fublata,gaudet fpedare fubiecia fibi eiTe omnia,

apu4 aliûqu^nquâ.n'çceft verifimile,nàantgc:çfaré iacra quodexfacrisoraculisdifcimus.[Nubes,& fyderaJCeleftia

erantßac.liomaf.feijnospropofitam interpretandirónem omnia,&rterreftria. [Ergoalacres fyluasjExàfcenfu Chrifti

fequemur.De Bacchi facris potiífimíimeminít, & hasanti' in coelummaximadimanauit l^tit'ia, in Apoftolos primum

. / quiadaninîorûpurgationépertincrecrediderunt,& ideo miflrofacrofan¿loíjpiritu,inJeinhominesomnes:Aii:endés,

y Libernmappeílaruntjquodcurisj^msleftijs liberaretani inquit,inaítúcaptiuamduxitnoftramcaptjMÍtátéideditdó.-

\ mos[yi£isytarborib]Çhriftu$Ciiputeftmûdi,&dccusvni nahominibus[Neclupusinfidiaspecori]PaxChriftiqexu^

uerfarum mentii;[Poftq(ì'am te fata tulerunt]Nó hocgft ita peratomnem fenfum, fuperiorum cuni inferioribus,ferocm

) /^i intelligendgvt poft Chi'ifti morte fint deferta omnia, nam ¿um m.anfuetis,aftutorumcufimplicibus,ex|quanteomnia

^ ^ ( lÍ:atiml'ubiíígitur,Spargitehumiáfolijs, ièd^inipfoChri fhantate,&reddéte tuta omnia &fecura.ji A Wt bonus ocia

/ ili fupplicio ceiTarit coeleftis dodrina, & informatioad Paphnís]Charitas.n.peculiarcpríeceptúcft Chrifti,&pax,

fx ^ mA pietatèm,quafique Apoftolorum mentgs exaruerini,8c fuc- &h£Breditas[i pfi l«titia]Spiriiussâdus diffufus eft in cordi

C. jcreuerit ih iil?s pro fiducia metiis,& defertio, & fuga a vi ta bus noftris per lefum Chriftu,inq,t PauJus.hac Içtitia reple-

&falutefua.de quib.eft,quod iequitur. [Grandia?a?pequi fiagnofcimus,quifitChriftusIefus,&profitemiir deûeife,

^^"iii^usJApQftolijquib,primis doótrjnáatqj inftitutioneChri- Nemo n.dicit Domine Iefu,nifiin Spiritufando,&in Euá

fti e?:¿uíti$,m'andata,^ có credi ta fuera nt femina «terne fe geIio,Beatus es Simon Bariona,^a caro & fanguis noa reuelicitatis,cúipfius

percipiendìe,tum tranfmittenda; inafios lauittibi,fed patermeus,g,eièin celis.Monte?yero,ideft

gcdiuulgandç, flotes emiferunt primû & a femine degene- ccres Ecclefix,& dodiffimi g,que,rupes,ideft medìocres,&

rátes,&afru¿tib.moxinfecutis.[Spargitehiimúfoliis]Poft arbufta.hoc eft plebs infima omnes Chrifti dinintaté aperte

iChriftiaùtrefurreaionéfequitur reruvniuerfaru inuoca- profitentur,&adorant.[MenaIcaJAdaffli¿tpm,& lugentem

^^o,acrgp^ratio.&noualetitiapaftorib.oftenfa, népe Apo- morte Chriftì dicitur,quid tu fles? quin Içtiftîmo es animo;

í»(^3tolis,quos dñs gregi fuo paftores dedit.[Et tunmlú facitej Deus enim eli ille.Quia quasris viuenté inter motuos.;Deus

} Memorjá fempiterná mortis Chrifti, quam ecciefia femper eft, viuens in ícternü. Vnde &la:titia redit corciibus,&fpes

l hétprxoculis.quidñ.aliudeft tumülus,qu|m monimentú optima beatitudinis.quod & próximo precaturvérfu,vtom

y |i mQrtis?[Et túmulo fupperadditecarmenJHascerit mortis ne confirmer,yelitque ratumefie,quod no5deillo pobispol

Y ChriiUfupVrfGriptio,hôçeÎogiû. ÍDaphriisego,infyIuis] licemur ,ex ipfiuspríEceptisaciuíru,[Sisbonus¿felixque

Neadfçribatisvtrej[iquisi7îortuis,hicfituseftiUe. ifte.n. tuis.jBenetuis,g,tibifidunr,quifetibiquoadpoíruntadiun

vult,non folg in terris,fed étinter fydera notus, & charus gunt,& in tuum patrocinium confugiunt,tanauam in afylú

y ^ liominib.atqjangelis..ÍHincvfq5adfydera]FiliusD^^ &facplane tuosillosomnes,qui té implorât. [Et quatuor af

\ lo defcendiííVt homo ficret,rurfusfa¿lus homo d? terra a- ras]Hoc fortalfe Virg.de fuo addit,more Gentilicio,Btmul-

Y fcendit in C|lum.Chriftus ergo homo a terris Cfpif eífe no- tuseftinmétiohe Apollinis, velpropterçarmeppailoriciii,

\ \f îuSs&peruenitvfqjadcçlum.fForm^iipecoris cuftos]Ip- vel quia poetarú Oqiniy eft deus,veí proprer CçiaréAuguil.

m- ì ^fefoi'mofiífiinus,puríínnÍus,optimus,non nifi formofos,pu Quod fi hocquoqj eil ex Sibylla,fignificaluradoratio huma-

\ " í r9s,bonosadpafcua ®nu fuúadmittit.ipfe tales eos/a nitaris Chrifti jn Daphnide,&diumitatisin ApolUné.iiecir

^ / cir,quifeillireformandosprorfumac refingendosconcfe- codeDaphnidearasdixerit,4eApp]linealtariá,h^ecn.dicii-

/ duntjDehqceftyerfusinpfalmoIj.quodñsipfeloquirur, tureiredeorufupremorp,fiçutara:iÎÎorum,quiexniortaii-

>/ I ma prx filijs hominú,in cuius fabijs gratiaeft diflufa-ÍTale cú letitia,& hilarita|e,vt viuentis,& regnátis,&interpretis

f Sorshxreditatis mescecidirmihi praíclara,ctenim ha:redi bus funtfaüi di/.C^in & Chriílus ipfe Phœbuseil^hocefl:

tas meap^çlara eft mihi. Sortituseft Chriftus atóelos, &; fol iuiHtiç,ac veritatis.íEt multo in primÍ5]Sacra Chriftiinö

rt faniäoshQmines:iftifunrpccus paílorisf for-» vt mortui cunimoerorecelebrgnturcúfilentÍQ,&luítu,fed

I puu canneá]$i carme de neçeÇqBfariana acerba alioqui aipi fçmpiterni pacis nollra',&gratÍ£c apud patré.[Hír€ tibi fem

eis Qctauiani U quae multis nocuit,nemini profuititágra- "per erút[Sacrificiú C{irilli,& c^ltus eius in ecclefia,nô acci

V tum fuit paftori, quid erit nobis commemorano fuppliçij pietfiné,níficuhumahogñe,&vicibnsnaruraír$rú:hícelt,

|ì Chriftifa quo in ^ènus humanii redundauit falus fempiterr ing,t, ea}ix noui,8i a;terni teftaméti,PauluçiQHOtîes pané U

^ ^ na.[Neccaiatiiisfoiúaíquiparas]C^jia Mopfus indigna|ìun lú edeti§,&de cálice bibetis,mortê dominiannúeiabitisda-

«muhmetione dixeratjTu deinde¡ubero ccrtetArpyn nec veniat,[Vt BacchoCereriq;[Vtdijs maxime neceifarijs

, /^jTfJy-^Wmnc^ fpretpamulo parem illumagiftro pro'. in vìta,^ (ine quib,homines,pp3gare nó polTunt gfuú,ita &

Jf >«unciaf,&hçc laus gratior eft Moplb: prior enim illa,Lenta tibiiìent vota.Nee fu minus g, ilh potes,ná quéadmodú illí

1 ÌJ" 1/4 ^ .^ ^ /"w // f ' mento pot^'"?^ lum quí^Eiuli cantusjfed verioreft,& &e, & admiratione puer]exclama appofita,nuncfumptus ad cernonsiudici;,exrenata,nohçx Icniendum quoqj[Nos no,non irrirarum ex tamen approbationefo- carminisexperir animum heç quocun videri rem- jmnuutQptatis,ita,& foletyirg.çam ligiäliquib.poifer,iyienalcam ïo'r, pis tibi tm equipaps,fed me eft çquû perfoná,q^amfumitanteferrealteri.Tuma-

parere tu vocemagillrú. facies;[Hec Menalca. eífe Virg.fed nos,formosú]Hinccol

In Et Vir.potius laus pon illa, vjinam Nec cópctit. cala- non

/ qaemodo[ Adeo Mopfi carmen prohat, vt fe paria'fadu"! fortaiTeduofil^aftoresa^.prstenT ^ -


"m

E^^G t o ^ A 5 EX TA: '

%wSi

^ ^ ^ tioneadiVarum ^nlextam Edogam,qu« Varus,auc Il'occaimine. VarumamicuS

, amicûhabita,récitâtrerúpri- potms SiJenusinfcribimr. ^'""g^ioA coauduorem Symordía,

fobuloiä nonnulla in- - 1 ^P'^Wrei^ecitat plurima - -

tcrferés. Et quia pallorú peri- ^'^''^''ckntniVarumrecitatfrmoYiia^eyum PM^rdia,ideítprincipiasse

' tiamearestrafcendit,nómpa ^^»r,ma,qu


S' Í. RE ;V S. .

eñ.Ei fi dicat Varus, a n nó potius G^farís arma canis,dícít Bucolica fup.canét te,& omrte nemus.i. jfyluaamena canef ^

nócanoiniuíra,imócanoiu0ab Aug;&táíi^sleget:quo- tenecv lapagma^i.cartafup.emgratior.i.acceptiorPh?^^^

queà.hec f.humilia,íi quis inquam leget eapcus amoreXno- .i.Apollini mufiru pr^fidi.quafup.eaquar pra:fcnpíit.i.fro

ßri aut mufenoare.cuius ornata acfpèciècapinemop^tiy te aut titulo fcnpíitfibi nome Vari,q.d. nihil Phebo inulto^,

innuic,O Varenferayric?,i,argumata^umiliamaceri? deVarocecinero,cüreruabeogeítarumdaricateadiuter. W'

ri Erf^ite Pieridesj hortatur n b S s mo'íolu^ J^ec tantum ThaibogaudetTzrnafiarupes: vndeinGcorg. ait,defignis,

' \ -eoroná.[Attriraanfa]Frequen J^ctantum Bjpodoperniratur) & Ifmarus Orpheai Icrenitatis, At nébula? magis

írob^Sfrínidts^?^^^^^^^^^^ 'Kamquecanebat^vtimagnumpermanecoaaa „em ,vtpoft fobs,&pluuiarú

¿m eó tibus. Ná timidus eít qui fem- Semina terranm, anmceq; marisquefut¡jent. commemorationem ¡licere^r

Kdkfims per timet:Timens vero qui ad Et liquidi fmul ignis, vt bis exordiaprimis tas íyluas, & ammalia cu ixtta

feÄa-^tep^sformidatexcaufa. Aut Omnlay^-ipfe tener mundiconcreuerit orbis : nir^xE pierideslpermo- asc

rum durare folum, ^difcludere-Kerea ponto dum inuocadonis coLtatur

infitus. [Soluite me pueri,fa- C^perit, & rerum paulatim fumere formas : mufas, vt pergant.i. peraganc

«seit potuiífe videri]fufficit famq;muum terr^ flupeantbicefcere folem, quo^

r T Ä S t T u " cadantfummotisnubibusimbres; s~/nuenerintVítoi-es!

déi^ni volunt tm, videntur, fndpiant fylu£ cumprimum [urgere ,cumque & qu^ carmina ab eo audies.

iáFauni,Nymphae,Silenus. R ara per ignotos errent animalia montes,

^ « gPót &alite?intelligi,Soluite ^ ^ ^ - o F Pf/^V r ^íEr n s "

Jme, fufficit 9 talis vobis vifus fum,vt ligari poífim. [ Huic mus,per Chromim yaru,_& fe per Mnaly u 'ntelligi t , M-

diud met cedis erit] Nymphíc minatur ítuprum laten ter g, lenú aüt Sjroné Epicurea, fub


E G L o G A S E X T A.

irtririif ò o'icriVquo-i-ad qufd,&ad quem finem neaitis.vin procreata eíTent occulta virtüte COeIeßi, & fecundum fideá

r iv i Irdte li^'atis meifoluite me,fatis eft potuiffe vidcrü u Deo creata eíTentierrent per montes ignotos in quibus nun

iT notui á uobis viderijcú nó viíusefl'em fi noluiflTem.femi q, priusfuerant,cü iam tupnmu produòìaeflTent.MancineU

5P( n utfauni,& fatyrij& nymphc nó uidebätur,nifi dúuo lus tñ vult vt ordo fit.Etcanebac,cum,i. quo tempore fy W

^t'coenofcite.i.accipite á me carmina^qu^ vultis. i.fcio incipiät primufiirgere,& cum prmium rara animalia errent

S carmina vulcis,diífoIuitecrgo me,&caná uobis.carmina per ignotos montes,fed non minus concinna elt conftruélio

ÍUD erút uobis pucn merces.i. in mercede 91 me folueritis, atque fentétia,fi dicatur vt pnus, canebat vt imbres cadani

aliudmercedis,i:ftuprum,autconcubituserithuic. f.puell? ex nubibusfummotis f.furfum latis,tunc cúfylu^ incipiant

Aeel &fimul.hoc.r. dices,ipie incipit fup.carmenfijú.aut primú fiirgere,&cum animaba errent primúm per ignotos

«nere Re^^ula eft- Vcnuftius didlrione partitiuaead neutrú montes , quia fecundú Phyfieos ex pluuia nafcuntur fylua?,

penus redamóte,& quafi fix« tenta;,fubftantiuafuain geniti hoceftpuílulantarbores,& nafcunturgramina,qua; vtpaf,

u^re "unt quafi cúeisin eodé calu regantur. vñ Venuftius cantar errare ceperuntanimalia per ignotos montes, aut éf

dixerls Al'iud mercedis eric huic alia merces, Tu uerò in ipfa,vt dixi,poft pluuiam ex limo per Solem fecundú gentiíiumerú&c.mecicatigitutinfticueratcarméipfiusSileni,

lestuncprimúformataerant.Hegulaeft,Propriorumnomi Re^ttla

f uius tácádulcediné eífe docec,uttotus múdus eo gaudeat, num prima potiíFinjium fyllíba, cuiusquantitas generahrein

qua re fa tis aperta eft allegoria, náfi Silenuseft nutritor gula non agnofcitúr ,ad placicumferè ponitur, vndeprius

¿acehi Bacchusaútproumoaccipitjqdamenicate&grata Silenum pueri prima longa.Et hic cantante Sileno eadem y^j^.

t¿Derie'nutrit,noneftmirandúfieocátante*cotus mundus correpta dicit.In Aeneideauté Sicha;us prima cóniuni pro- L^^T,

caudeat cú fub amena ferenítate ét uolucru fit cócentus in fertur.Dico eius quátitas,&c.quia fi pofitioneaut diphtlion

^eris ut alibi doce^auótor nofter.Ordo eft.Túuero- i.maxi go producatur,non poffet compi,vt Scylla,Da?dalus.

JD eiúcuideres.i.quüibetuiderepotuifiet,& Faunos.i.deos CHROMIS , & Mnafylus]ln Romanolib. fcnbitur Mnajliosiylueftres

afandodi¿ios,8¿:feras ludere, i.faltarein.i. fillus,duplicatol],&peri.pr£EtereaValeriusProb.Mnafilos,

íecundú numerú.i.jnodulos carminis,& uideres, tú.i.tunc, per os legit. [Spe carminis ambos Luferatjin libris antiqui«

quercusrigidasi.duras,&diíliculterflexibiles,motare.i.fre amboslegitur. lamq.vidéti.In aliquotanciquis libris,Naq. ^

quiisrmoucre.&nutarecacumina.isúmitatesfuas Necru vidéci[Quò vincula ne(aitis?ínantig,saliquotlibris.Qind

-pes Par ñafia,q é in Parnafo rííóte Phocidis gaudet.i.exultat vincula.[Motare cacumina quercusjMotare qiiidem in an ti

trfi.i.unácú.Phebo.i.Apoliine,necRhodope,& Ifmar'mós quisalijslibris,fed in Longobardico, Mutare habetur. [Nec

literqj Thraciseniirat trá,i.intantúOrphea.i.uatá fuúclárif taniü Rhodope miraturj In Romanolibro,& in Oblongo, *

iimum,quilyluas,&i"axa poftfedukeJine cätusfui traxit, Miranturlegitur [ Altius atquecadunt]In Romano libro,

Qua'ntú oís múdus gaudet Sileno Cantante.i.dú Silenus cá Vtquelegitur. Sedatque receprum. [Rara per ignotoserrét ^

tíu^amq,proquia,fiip.Silenuscanebatvti.i.quemadmodú anima'ia montesjin Romanolibrí^egitur,Perignaros. goNs.

lény.n.i.i primaelementa,hoceftatomifeGiidúLucretiú, & LICET interdúanimaduerterealiquibusinlocispra-terantteú

Democritú,fuífirentcoa¿la.i.concreta,& cóglutma- miíra,alig,b.füperadditaefteverbafcriptorúmaleeruditorú , ' A

ta.p. magnúinare.i. fpatiú capaxrerú priusg,eftent,femina vitio,cúapud Poetas,tú apud folutaorationefcribentes. Vtí

áaquáterrarú,&aíae.i.aei is,& maris.i.aquarú,&.fimul,i.pa in 6. Bucol. écloga,quosapponatin,verfuum yltimus delen-^

riterliquidi.i.elemécaris,&puriignis,&caoebat,vt.í.qué- dus, obliterádusq. ex albo Virgiliano veterú exemplarium ^ :

admodú oíaexordia.i.origines,& principiarerú íup.cócre teftimonio,& rationis vínculoarguitur. Verfus hi funt. Tu '

iierint-i.inf6¿ta,autcópolitafint,exs.hisprímis.f.feniinib. vero in numerú faunosq.ferasq. videres Ludere, tú rígidas ,

atqi elemétis,&vt ipfeorbis.i glob.múdi tenet.i.adhuc fluí motare cacumina quercus, Nec tantum Rhodope miratur


cm:io,c|u.prudenti^ &ranonis Deuseft, adfaxumdicitur r m o n e , F , b u l a s ^ e i ^ e f l ^ c

/ «flefeiiptus.Deprehenditpra:terearationemfuIminu,& circaíkísíitiiobisoSínemSnw^^^^^

/ , homm,b,.nd«cauit,ynd5cçIefternignemdreirefuratus:nâ fup.refert.i.reciS cäfanÄc^^

xîuadam arteabcode móítrata, fupernus ignis cliciebatur, lapides Pyrriií aóos ab ioíó t

quimortahb-profuit, donece(^ene vß funt.Nápofteama nlfuiíTcM 9 fub De u calió. ,

JoWnuvfuinpermciéeo vt fítdaciu'pro Sa fuo

áumeíldeTulloHoíhlío,quiineoigniexuíiuseílcúom- proa Varióle refe.trc^^^^^^

nibusfuis.Numa.veroPompiliusimpuneeovfuseft,tmin LporeSatmni?&

facrisdeorum.Hmcdlquodigneraproabiratisnuminib.^ nióceScyth.^iecufprSeS^^^

.morbihominib dicunturimmiíli,(Hisadiungit.Hylá)Pue quiignem decelo ? furtuPromethei

rumcomuemHerculis,quemperdiditinfínib^ ävli-fLlaau^^^^^^^

Myfía nec vfquapotuit reperire. Poilea cum eíTet copnicú IcUn P"ero ab Hercule diquòdperiiffe'tinLte

ei^níHtutafuntfac"^ Ält^^^^^^^

fuerar,vt ems nomen clamareturin fontibus. Ad quá imi- HyiaHvl

tationem nuncdicit [ Vtlittus Hvla Hyla omnefonarerl hmImiWnnr ^^^ - qu»rentesHy

J^ fequicur Namomnis vocatiuusgr.?us\';Äov^^^ Î Â v K ^ ^ ^

niens,in A,terminatusIonguse hvt Aenea,Hvla Palla inff-niail/n^nn /T-

^ ^ 3cfab.lofim«œrfera,quar non m,„usad del«totionéac liusarnìa-Fabula^cdixlcomm^

P c f e t f f i L g w Ä i s

^ ' vxorem,qux Tauri amore fia amore iuuenä. mutigibus.i.boa tibus,hoce(l

grauit.ÍAh virgo infelix] Ad virgo infelixyqimte dementia cepit : credebanc qmdé íe vaccas ef-

^ ma|s í^fdeaíur eT:qS mo turpespecudum tamen vllafecuta eß «m turpes concubituspecul

" rum.Virgoauté, vtdiximus collotimuißetaratrum,


E G L O G A s e x t a ; ^^

«T-iVMCanítHefperidúmiVaíammalapuelIáOMalaquib. monseíllthacus,inqüaferwrhab¡taffeVlyíreseoq,8íÍDre

'.«T 1 acceptis a Venere, Hyppomenpsvincit Atalanta pud Dulichius,& Dulichiashabuilieratesdidtur.Vexaffeauté

' làcytariàcurfupotenté,qua:multosfponfosiuperatosoc- ratesperTapinofimdiaùelt. Nànon vexauit,fedeuertit

ciderat,quodpleniusin Aen,^.lib.n)emorauimus[Phaeton quodProbusvulthacrationedefcnderedicés.CVexaflelVc

Was]Clymenes,& folis filias,qu9cdu extintìum rratretn nireabeo,quodeli vehojveétojvexo.vc vexaffefitportaffe, /

Went,conuerfe funt in arbores,vt hoc loco dicit,in alnos; & finedubio pro arbitrio fuo euertiife.[Ieri]Pro Terei.nà (

xr vt in decimo,in populos: vbi etiam plenius hanc diximus ra perfynereiìmdi . .

dJpomommcS^^^^^^^^ Illecaniy.pulfareferuntadfy^^^^ ditur[Olympo]idellcoeIo. . -

ris contenderent numero,ile- Cogere donec oùes fiabulis, numerumque referre TVM canit, &C. J PROLEQUI- Y^JC.

tit gloria Mopfo,cuius rei do- luffit,&inuito proceffitrejper0lympo. ^

. IoreChaIcasinterijt.Hocaiit ^ . Í . „

Emphorionis cótinent crimina,qu2c Gallus tranilulit in fer matione.'& primo fabula A talatar puell2.Deinde,metamormonem

Ìatinum. Vnde eli illud in fine,vbi Gallus loquitur, phofim Phaetontidum,feu P^etontiadum,hoc eltlorj)r^.

Ibo,& Chalcidico,qusfuntmihicondita verfu. Carmina. Phaetontis,eil.n.a frattededu(aumpatronymicum,adiecM

Nam Chalcisciuitas eilEuboe^.dequafueratEupliorion. metrumfylIaba.NaPhaetontisdeberctdici,vbin^ I- 4ct5

[Ne quis fit lucus.quo fe plus iaólet Apollo ] Senfus hic eíl, Phaetontias. Sicut Amphitryoniades,pro Ampiiitryoniaw

Si tu Gry naeum Iailda«eris nemus,in nullo fe tifi Apollo ia- df Hercules. Dicit autem eas in alnos verfas, cum alij m P^ y

aabit.[4uidIoquar,autScyllam Nifi? qua fama fecuta eíl] P"!»« veríasipr^dicenufane tam < ^

Scvll^ &fuerLt;vnaPhord,&CreteidosNymph®filu qui & Eridanus df nafcutur:vnde &£abul^d« J

pulcherrii!ia,quà cftamaretQlaucus deusmarinus,dÚipfe Tum canit Errantem Permeffiad ilumina Gali^quelin^^ ^

Lareacirc\&elc6ténerei,illairatafonté,inquo&yl- ^ » ^ « ' « E P / ^ I ^ ^ « ^ » / ^ ? %

lafolebatí¿abluere,infecitvenenis,inquécüdefcendÍffec "íí»«ieprofequitur & alias /

pudlamediafuiparteinferámutataeSHancpofteaGlau PK^abimus h^autexcomment^ J

íusfecitdeámaríná,qu$clafsemVlyíris,&foc,oscuertire Silenuscan.ttu.i.p^^^^ /

narratur;aIteraverQScylIafuitNilì MegavenfiùRegisfilia,

cótraquosdadeui¿lisíáAthenienfib.pugnaretMinos,p^

fili, ASdrogeiinteritú,qué Athenienfes, & Megarégs dolo cuilodiebant.Ju.i.demde

necauerát,amatus ella Scytla Nifi filia,q vt hoili poiTet p a- ^rÌ? ^dSnat^^^^^^

. mutatuseílformá,qaueshodie,vtipfeinGeorgicisdocet,

Í flagrantinter fe magna diíbordia .Modo ergo VirgUius aut

poltarumoremifcuulbulas,&noméporuit,^ desm easmutata^funtppmeiwefub^

fetScyUáNifiTproPhorci,ficutaliSDomit¿sPoIludshabcniseillarus,c£caílorequorudomitorfuerit.Ité,Etma.

wrent,SedSilenoBacchinu ritio^ .

nibus Progn®Ve¿^asfignLcruétis,cúPhilomd5,nó Pro- P^^^^^^/P^Gallupoetami u,cui V

gns,abfcka(ìtlingua,Ì^utcertefitHylleronPioteron,vt

quafivtriufqjfabula;vdea£facerecóm'emorationem,vtin- '«Bo«iaabHdicone(vt^ ,

k tdligaraus,4iHloquarautScylláNifii,autquamfamaí^ ^

cuta eíl, Caííáida fJccinftam íatrantibus inguina móílris, rores funt,& per ff in mó - f '

Dulychiasvexairerates,Autcertevtbisaccipiamus. Quid <

loquarautScyllamNifi',autafamafecutaeí),vteílilludin ??Aones,i Boetjon . J

primo.Nóignaramali,miferisfuccurreredifcq.CDulychias )

vexaiTeratesl Ithacenfes a monte. Dulych^i-Mn Ínfula eli,vbx .i.alTurgendoreuereDtiam,» Honorem ic ^^

y - -


S I L E N V S.

Èt vt.Î.qualîter Lihus pâftororn3msa-ines.i.^ pulf" vocis Sileni, Sireferuntfup. voccm atit cant5ciuja


V ^ ^ ^ o Q A 3 E X T A.

,tHeftern0]Hefterno fitere merò,inquit Mart^qui dicat Acer ,4ere Nerca pöto^Kfari/epar^ri Nereüm s tei-rp r w Í

rani Fallitur,in lucem femp?r Accrra bil)ic,[Seria proculJSe des-Pyrrii^iaaos}Poft njundum conditum pwfem fn.f^'"

culum negligés poetici deí:omj&hnraanua«s,nec quifquä /um vir« deorum, heroum ,homjnum:non diirXnr k

coronari cupiebat. Senfushuius verfus eft,nibil fui/T?iux- principío/e4fequuntur,&cohxreuc.[Etfortu!iatam finf

«a illuni,nifi ferta,quK!?apiti delapfa prpculiacebant.iftud ^uamarmenta,fuiflreat]Senfusobicurus fortaffis hic eft In

^ o ad illud pertinet,quod poftea dicit, Jnijciút iplis vm ducit Pafiphaen, folantem fe ab amore iuuenci,ua ve quì fd /

cula fertis, quoniatn a iudad manum ijóhabebant quo liga quuntjur-yerba,fíntípfíus Pafiphaes,Ah virgo infelix, qmb \

rét fenem.[Namf?pefenex.]Non eft ceifandum inparaqda ieipfanjdeabientia tauri confolat & furoreni repueh^ititi '

peritia,fi primusconatusnon fuccedat,alij tentaudi^ labor íecúda?utemperfona,exaffeá:u:vt AhCorydon Corydon

omnia vincit Improb. [Inijciunt ipfis ex vincula fertisjHo- quie te dementiacepit ? Mox fequitur prima perfona,'Si qua

neftas ipfa eruditionis g€;neròia«;epitingeqia,vtvcllentde- forte fergntoculisfefeobuia noftris. Ideft,fi huc tentent vetinere

apud fe Mufas, atque eas expergefacerent:,alij gipriae nire, fi ad me iter conuertat. Claudire,inquit,faitus,ne ve-

¿upidit^te ali) prxftantiorescupidijate fciendi. Serta enim piat,forfan enim veuiet& velquerensherbam yiridem,vel ^

ad honorem dpdtrinx per ti nét, fi ue ea fit pulchriiudo cogni iéquens yaccam aliquam ;ideoarcète illum intra nemora,vc

sionis^fiue excelleodidefiderium.[Additfefociam]Vir|lib, furorhictam f9díamoris,abfentía faltem fedetur,neue irri

illis ahimis admifcentfe mo|les acfceminei,qui in quaren^ tetur afpe(au,Tum caniterrantemjNihil eft in hoc opere todisdifciplinisquxftumiauraliquid

fimilefpeaant.i; Timi- io di(itumvenuftius,3utgrandioreMuf3rumafflatudecandisque

fuperuenit] Aqxijs,& fplicitis, nefeSìlenus exc^ua- tatum.Magna laus Cornejij GaHi,qui irem ppeta fuit de quo

i-et,&3biretCSangüinei;sfrontem]Pueri ligant, &detinenc in Alexi,^ ppfteain GaIlp.[Errantem.lVerfantem in ftudijs

Silenum fed puellailludit, &deridendumprobet,Npbilia r3pientiaj,vagancem ingenip per Ipcs.ftjufis f3crata. Apnss

ingenia,cura, & labore excoluntac detinencapud fe Mufas: in mòntes,vt dixerit^Studiuni difciplijix vnius,p3ul3tim du ' %

Vileshoíesj^anímis abie(äis,deformantaCdehoneftät,atq. pitadaliarum cognitionem.f Ytque viro Ph^bijlngenium

ita tradantjVtad vulgumirridgdasexponant, iíamqúe.vi- admirate funp Mufa;ipix,,ftatim-n. vifumCPgniFÚq-c^perúc

déti]Pueriexcitant,vtcan3t,puellaÍ3mexci?atPílIudít,Eru- amarefeq.illifaciles,beni^na$,amiciífimas príebueruht.[Ve ^ 4

ditionem, quame;N:cell^tesanimiexcludunt,degeneresad Linus h§cillidiuino carminepaftor]Diuinum carmen quali

vo,luptat,es,& pecunÍ3mconuertuht.{Illedolumridens]ex- «excelleris, velquÍ3Linusipfe Calliopcs filius,veldiuinans,,^-^

cufanturmulti/ugacem efifedo¿trinam,necpo0eretinedf^^ vtaic Seruíus,[fiis tibí Gryn^inemorisdicaturorigoJGiy-

,^le,culp3 ?íí ifl npbiSjqui exer^eri nplumus, npn in rebus, neum nemus eli iqi rpnia,Ph^bpfacrum.Dehoc nemore, &

qux paratíp funtíemper nobis acexpofit?[San^seftpotuiírc 2eftisineo,nempedediuinationeA}opfi,& Calchantis,tum 'a

yideri ],,SariseftMufaséíreá vobjsfemelinuentas, npn fu, de depipfp AppJIÍne,fcipfitppemaEuphprÍDn Calcidenfis, T

gicnr ppílhsc, fed fáciles fe ypbis^ac libétes ¿abu nt^ [Carmi Íipc é Grf comsgna felicitate iattura fecit Gallus^magis ar ^ J

;na,quaE vultisj Vos viriaccípietis eruditipnem quani elige- gumentum,&figuram traólationis fecutus quam verba, vt*,.

tis,hpc eritpretium labpris veftri, animo autem fcemineo, tam fuum fecerit^quam Virgilius Aeneid3,vel Bucplica , in %

-pecuniaeritcurae fu? pretmm'CTum veroinnumerumjQm quib.ThepcrJtii,^ Homerum aemulatuseft. Teneamushoc, '

«es exhilar3tf4cundairuditio,quod de Orpheüyra eft tra- qupd npbij proderit écloga X.Idep dicit,hifce fiftu]iisacc^>

d.itum,&jiuicinuencipnemeiuitatum 3irígnat M-Cic-ÍFau ptís; dicaturtibiorigolaudum Grynci nemor¡s,vttu fis

tí^fq.ferafq.videres] Cicurantureuim 8¿ mahfuefcutitfero, clor potius,& ipuétor illarum quamÉuphorípn,quo fit,vt tfrv /

eia ingenia ab eruditipne. f-Tum rígidas mPtare cgcumina íantantesccelebrantg nemus iHud, licet multa habeat Phe- f

quercus]Alluíioad e3,que de OrpheQdicutit.Cföpro Arch. bus templa »IbfSc nemora^nullo tamen glorietur magís, &

Silugi 5f:fpíitudines voci fefppndent, beftie f^peímmanes libi placear quam ilio , fie abs tecommendato[Omnía qus^


gem Amebxi carmini« afle- INCOR.YpONA, 3EVTHYRSIM, minis. prdo verficulprum no :

qui nequu-et, vt fiiis lOcis . rr» vi ftrprumeft , Séptimafupple./

oftendimus , Vnd? ab alijs Septinia cantantes iquo^^aphms cum Melibp Eclpga cenfet , id eft indi-

Thyrfis abaliisàyiaoreCo- ^uditim


M Ë i - i - B OE-^ V :$r / . ' ^

« ÎS^^yW^®-^® fub arluMConfédmtilicet)apíini$íEc HasduasínteJIígimusamicas círecácantmmr TT T T T'i V ^ T^ T T C^


) E G ì. O G A 5 E P-T I M A. 31

íere.t)umcgodefendo.i.munío(i[uodá reduxiTe,verfusfuosalterno5-i.aIter.naji.mv.Ä^ut.fi

jé. t pè myrtos tçneras, i.recenter plâta- Jegendu- Ordo eft. O Mufae,ego yolebá i.optabá eosWmi-

À.K ívéco.íiri.princepsj&duélorgregis niíreaiterno5,autvolebámeminiire.i.recoi:daríalternos.í.

/ ^ ("Placetitapotíusinterpretaríaintel altefnatimproiatos.Corydófup.t^lltac,ppofulthos.I.,px>

^ líaere o viruniafculü,& progenitore.tú ^a caper df acapié mefeqiaentes,&f^ priores uerfus Thyríis r-eferebat.f. in rni^colSnó

hétXcaptuseft,iúqaÍ íioné,íllosjVfubfequentes veríus,^poft Corydonispo

& hldi , vt videlicet per virú dudoré prxuiu in- Regula eft.In zeugmate det tertiú cofirmari^ximiori co/ra Regulí

Äphnis innuit dicés,caper tibi faluus,& hç caper tibi faluus.&jiçda lie aiué. Compulerantq; greges^

d¡n.deloclrtatucoerrauerat,atq.ego,dû.f.caprûQUW. ThyrfîsouesÇorydo'ndiftéus laftecapellas' Pr^

FNIR N Daobm^^^ lUe.f. Daphhis vbiti. quotpeaut qn videt SVPERIORI écloga VFQI ad eum veriiim^qui incipit Na a- VAR.

E S Î a f S m ^


' ) \

M -B:^ t I B At V S. ^ *

àmorJ4 eft vhtcSdeffdcrifi,fola voluptas,&peculiares deli ' debit fe arac fuperatú. Autfl tatítá fup.erítmihi iiiíáHrí

cí» noftríCjaut cócedite raibi carmen,fup.tale,quale fup. c6 nis,gíoria,vt iniiidiá gloria fuperauero, & ita ipfe laudàl.

eedltis Codro nìe0.ùmic0,illen.f3citiup.carmina,pxima vkra placitú.i.inuitusjcú defamare no 2iideat,cingitevati.íi

verfib.Ph^bi.í.accedentia f, proxime ad arté ApoiIinis,c)ui nubi fronte bacchare.i.iUa faerba,quar vaíet cótra falcinum,

^ princeps bek>icicarminiséft( vnde in ArteFlaecuSjLir$fo- ne lingua malà.i.nociua&fafcinatoria, noceatmihi vatjifu-

) lers,& canfor Apollo &c.) Aut íi nó oés poíTumus fup. tale turo, hoc eft fi forte me coaólus laudauerit contra placßjfm

/ cateenfacere,quiapoetse nafcícéfentur,eftqj poeticaarsp iùura,& tfi liuorem diifimulauerit, nelinguaeiusmefafci-

' * quam paucis data,mea fiftula argura.i»fonora,aut reprehen- net,cingite,frontem bacchare.Hxcpotioríententia vifa eft

ía.& deuiáa pendebit hic fup.de pinu facra.i cófecrata ma- quam vt dicat contra placitum.i.vitra xquum.fíc.n.nó plus

«ri De'lA.dgj ThyrfíVét in hoc plus dices, qj nóinuocatjvt diceret,fed minus cótra legé. Regula eftjEfficiens naturalis R

poeta fit, fed fe iaoi póetá quidé efl!e,verú ne immodefte id fxpe regitur à verbo in ablatiuo fine propofitione. vt rumdicaMdhuccrelccntér^'iet.Opaftores

Arcades qui.f.vt ali porinuidia,i-ubeopudore,algeopauore,taceopudorc&c.

V' bidicetur,foli periti eftiscantare,&ita pro mérito quemuis , CRE ÍCENTE M ornate poetam] In Longobardico, & in V.

hederá donare poteftisac fcitis. ornate poetá.f me videlicet Mediceo legere eft, Nafcentem .Crefcentéveroomninocá^ L;

Thyrfi,& crefcenté,i.furgenté, &nondum cófummatühe- ílior le¿lioexÍftimat.[Aütfi vltra placitulaudauerit][n LO

dcra,ica vt ilia rüpantur Codroinuidia.i,pr^ inuidia, vi- gobardicolegitur. Placilum,quod minime admittimus.

SE&V" X |Ycon] Vel eius filius vel Co.Setofì caput hoc apri tibi Delia parms y SETOSI caput hoc apri,&c.] ft

iyipatronus,rYiuaciscerui] EtramofaMyconviuaciscormacerui. A Mufarum inuocatione ad

Vt enim Plm. dicit in natur. / / , paftorale numen laudandum

/ hift.Cumfeceruigrauatos^- Stproprium hocfuerttylem de marmoretota tranfic, ad Dianam videlicet,

tate cognouerunt, ferpentes Tuniceo ftabis furas euinäa cothurno. quasquiavenacrix,canib.quo-

'ì \ requiröt,&cosfiatuadfetra, -Xh.Simmlamsy&hMtelibaVriape qmtannis rum paftonbus fumma cura

( V étoscum comederint, reuer- „ « ria, n ^ / . eft. prafficitur.vndein Dame-

tunturrurfusadietatemprio- Bxpetìare fat eH y cuños es pauperis hortu ta, Notior vt i a r i t c S s

^ ^ rem. [Si proprium hoc fuerit,] 'Hi^nc te marmoreumpro tempore fecimus. at tu , non Delia noftris . Dicit auté

^ Quodfuprapetierat.f.vttalia Sifaituragregem fuppleüerity aureus eño. Myconem puerum fuum Dia- '

C sisifi r'i^nlnt^'^^^^ tc.'UerinegalateatbymomihidulciorhyUe: iam nunc afferre caput ai'

ettecerat. [ Leuidemarmore „ ^ j . , j r V- pri,&cornua cerui, quibus fc

1 . tot3]Solent,n.pIerumq) caput Candidior cygmsy hederá formoftor alba y venationi deditu, &eiusftu-

^ , tm , vel thoraea facere¿ Suras Cumprimumpañirepetemprafepiatauriy \ diofum fignificat,poIiiceturet

^ euin¿tacothurno] ideofingu- Siquatui Corydonis habet te curayyentto. vcApollinisforori(ficarmina,

r. Ian vlus eft numero, quia hoc rru r * C J J / ; r- qualia Codrus, hoc eft oroxi-

^ genus calceamentavinq.aptu ThJmoegoSardoisyidearnhamanorherhtSy Lphoebisfac^^^poffif) fta-

*^\eftpedi. Sicini.Aen. Purpu. Horridior rufcoyproiectayilior alga, tuam laarmoream facere euin.>

^ /reoqj alte furas vincirecothur Si mihi non htßcUx toto iam lóngior anno eH. èia, qua veiiatrix eft. furis co-

Y mus, fi producitur. cum vero MUjCúJffontes, &JomnQmoUtorherba , reípódet,fe iam Priapnm mar

V;* gremìumfignificamus,ficor


) -- - E G I; o G A s E p T I M A.

. i Dlacentas.cmiatuescu- ultraiuftúpafti.Etitamouetiuuenctìsut domûabeantquo,

BUtionem poffic amicVponriaGfrui, quamfeimpatienter expedíate

rf ho^ toT at " fed fi fœtura.i. propagano, & edu- refpicit Corydon co,«precans ne calore folftitiali conficia-

illiplaceat, nápogc

inania,&aridamçrorefiàt.Côtra Thyrfisdiciçoîa triftia pulus inquitàrboreft gratiífimaHerculi,eo çpvirtutiseftis »

atqj anda eé, fed aduétu Phylhdis amicç fuç lœtaatq plena fignificatiuaeft in fródiúcolore,quia iiitrorfum

fore, in g^ua re ,p parte vincit:g,alicetcócrariúdicat,nó tñ trorfum aíbicát>eisquoq.coronatus inferos petijíiedr. Vitis

plus,imòminus é,$futuru,pmittit quagp pfens eft, nec tâ eftgratiilima Baccho,quiainuenit eâ..Myrtus veneri,g,am (

cfficax eft rô mali,quá boni. Ordo eft. Et i.fimul, iuniperi,i. littore nafcit raaris,e mari aût nata Venus eft, & laurus eic

Virg. E gra- \

J ^

V /


. , . . . . . ' ì-

T I T Y R V S.

gratiiïima Phebo, in quam Daphne eius amica conuerfa fin- tus eft Mantua fluuius.[Quid faccremJAmbiguitás,&pergirur.fia

autem arbor in foie nafcitur libentèr, nec aeftu eius plexitas ; non equidem donnhabebam,qui rem meam famiiblùpallent

aut decidunt.fed Phvllisamat Corylos,quie vi- barem cuftodiretíEt certame erat] Et alioqui certamen erat

les quidsm funtarßores ferentes nuculas.quasauellanas vo- vatibus fpedlatu dignu de prx quo mento efiTec cura domus

cát,fed dum illas inquit,Phyllis amabit,nulla eas arbor fupe negligenda,ua vt illa potiusexiftimarem fena,pecus autei^

rabit. Ad quod Thvrfis confimile,nec malus proferens plane meum nugas,nec line cauía,plus,enim poterat prodeflc Vit^

vincitur, quia non feruatlegem cárminis Amçbeijdcquoin gibo attentioad illa qua? inter poten tes illos Romanos mei

Damœtadiâumeftquôdfequensautcontrarium, autplus derant,de ingenio ¿fe eruditionecertaminaquam omnis cirafferredebet-hic

autemümilc atferrvt manifcftum eft : nec ca rufticum cenfum diligentia. [NymphaírJPoeticus fpintus

plus imo potius minus, quia plus eftquod Corydon dixit, cceleftis eft,ideo femper diuos,aut Mufas inuocant. [ Nofter

videlicetCorylosvilesquidéarborespropterra,quòdPhyl. amor]Vt,Ingentiperculfusamore,vndenafciturdiuinusfulidi

placerent,&Herctili,& Baccho,& ApoIIini.maximisni ror que euehitanimúíupranatur« fuç vires,de quo Piatola

^ miruiH apud gentiles numinibus facras arbores vincere,quâ loue qui eft de poetico furore duhgi^ß-. [Aut mihi carmen

quod Thyrfis dicit, videlicet quod fraxinus,pinus,popuIus quale meo Codro] Cóponitfead admirationémaximi alicu

&abies Lycidçamico cédant,vndeparumlaudis Lycidçac- iuSj&probatiíTimi vatis.[ProximaPhçbi.verfibusillcfacitJ

quiricur.videturergoeífetusanímuseiusjitavtquodcane- Deuseft MufarumPhçbus.Moderatiuspaftor. quamiiliper

ret,nóhaberet,quodinteiligens Melibœus, hocelt poeta di- hyperbolem,de Hom Sil.fit cantu Mufas,&Phœbum a;qua

citjhsec memini,& vtiäum fruftra cótendere Thyrfim-Et Co uit honore.Et de Virgilio Propert.Tale facis carmen, doda

rydon eft nobis ex ilio tempore,íubaudit Seruius,vi¿lor no- teftudine,qualeCynthiusimpofitis temperatarticulis. [At

r bilis,quod per rufticam fimplicitatem Melibo^us exprimere fi nonpoífumusomnes]Sinoneftcoelitusdatum.Ecenim,vt

I nonpotuit,aat vt Máncin.innuit, Corydon eft nobis Cory- vulgatum eft,nafcuniurpoetœ non fiunt: certa quadam indon.i.dulciscantor,hoeeft,vt

nomine ita re com probatus eít geni/ quálitate opus eft ad liane faciiltatem, itavtmaximi

Y mihi CorydoneíToiEt ideo bis ponitur, qtjafi alludat ad no- fint laspenumero poets alijs in rebus omnibus ineptilTmii.

^ minisinterpretationem.ficutBernardusdicens. O Ieíu efto Ergo ftudium,&diligentia non profunt.nifiadhocfisana-

^ mihi íefu »quid eft.n.Iefus niíí Salua tor; 0¿c. Cory don ergo tura ficlus, & appofî tus. [Paftores hederá J Coi ydonqpem

^^ eft nobis '^orydon.i.dulcts cantor approbatus ex ilio tempo diuinam implorat.Thyrfisamaledicentiaexorditur,&inuire.

Qjiiaautémdicit MelibœuSjhaEcmemini.videiurfupe- dum fuum inceífi t. Sètofi caput hoc apri[ Quanto Corydon

rius legeftdiim > alternos meminifl^e volebam, vt ibi taólum redius, fimplicius, &ex agrefti pietate i ur/um pergit deos

c cft.Ordoeft,Top'iius.Larbor illagratiffima Alcide,i.Hercu colere ? lpngeiftemeliusaccom!nodius,quamalteri Suras

( li,quiautab Alcamo auoialtem putatiuo dicitur,auteft ab al- cuin¿iacothurno]Quia venatrix.& q in filuis inter ipino-

' ce.i. virtù te. Vitis eft gratcflìmalaccho , myrtus eft gratiflì-. fa,&IutofalQcaver|àret,[NerineGalateamihi]Poit deos,

ma formofas Veneri, & Phçbo eft fua.i.propria laurea.f.ar- ad fuos amores de i&gufto, quem optac Roma primo quoqj

bor,aut corona,hoceftlaurus aibor eftgratiÀìma,fedfuppIe tempore redire,cum primum finenì bello im poluerit,&; excr

^Phyllis amica amat corylos.i.illasarbufculas aboque Viles : citum deduxerit ih agros[Siqua tuiCorydó] Si nos prasci-

'"Ifeddum.i. quamdiu Phyllis amabit illas, necmyrtusqu'an- puosamicorum tuorumamas.[Imo ego Sardeis.|) Ait Ih non

^aam fit gratiiFima Veneri,vincer Corylosneclaurea.i. lati- folum optarereditum Augufti vt Corydonem, lèd abfentiâ

^ /^rus Phœbiuincet. i. fuperabit in aeftimatione mea Corylos. non poiTedititius perferre.[H¿ec ILIX]HÌC dies abfentiae tua?,

y >Jon dicit de uite,fedperargnmétum quodá fortiori uocant optât nodlem quietis a beIIo& negocijs, vrfruiliceat Car-

1 facileconuincitur quod necvitis eas uicerit,Non.n.hic Bac- farisalloquijs,&fauore[Ite domum pafti]Rufticis non per

xchus uitem , vt Phœbuslaurum amare videtur,cum in eam horas diftinguuntur tempora fed per figna illisfamiiiaria

verfa fitamantiflìma pudla.RefpondetThyrfis.Fraxinus eft per £Bftates,& permeires,meridies per quierem pecorisjve-

. pulcherrimainfyluis,pinuseft pulcherrima.f.arbor in hor- fperus per reditumperpecoris domum , vellerigiturpecus

tis, populuseft pulcherimain fluuijs,&abies.f.quam fapi- ipfum,domumfereferre,vt fciret noóìem apperere, ruftico

/ num vocant,eft pulcherrima in altis moncibus(Eftautem,& piane more,quafi rerum figna finr etiam caufa:. [Si quis pu-

/ aliaí>eciesabietú,quaí in paludibus potius nafcuncur) Ar.i. dor]Coníuetudoruftica,-aíloquunturenimilliequos, boues

f fedòformofe Lycida,fi tu reuifasmefîepe,fraxinus cedetti canesfamiliares,firailiter acfieflfenthomines,&admonent,

i / bi.i.uinceturinpulchricudine,pinuscedet tibiinhortis,du- &laudant,&reprchédunt,&mictunt,&reuocant[Mufcofí

I y ra fane,&inepta comparatio Vnde addir Melibœus.Ego me fontçs]Abamoribusadpecusfuum , quod defendí optât ab

¡yj Vmini.i. memoria!:commendauiha»c,&memini Thyrfim vi- amicisO^äauiani in feruore diftributionisagrorumj & ira

^ V-X¿tura,i.fuperatumcontendere.i.enitifruftra,quialicetfateri militum . [Hic Focus, & teda? pinguçs ] Ule defendi fe

V nolebat,manifeftejtamen ui(ituserat.Corydoneft nobis.i.re poftulatab£Eftu,hicfeaf'rigoreaireíre tutum,fibíeífeopes ,

nitatus eft a me ex i lio. f. te pore. i. poft illud tempus,feu pro- & aniicitiam potenrum, nec metuere calamitatem vllá, aut

'^ter eam viíloriam, eorydqn,i.dulcis,&aptuscantor. aduerfoscafus,ímónegIigereacpronihilohabere.[Stant&

iuniperiJPríBfentia Afini; Pollionisomniafunt tura quieta,

lOANNIS LVD O VICI VIVIS. florentia,iucunda,inrnfubria,&Padanarcgione,cuiiiiepre

fuit. At fi is dicedat,3: efcent vel ipfifltiui;[Statu inquit ,iu-

VM effet Romsp,poetarum duorum certaminifin- niperi] Arborib.paxnecinucni, qui vel fruélus fponte fuá

gir feinterfuifle Vírgilius,ex quibus credibilee'ft de arborib.delapfosaudearfurnpere, abeat Pol¡io,cófeftim

alterunifuiífefibicharum,Gallum puta , vel Va- fequficurruína,& triléicia.[Aret agerjIIledepr£fcntíaadab

rum,aut Afinium,quem laudationefuaeuehit, vt fentia, áIsetis ad moefta, hic viceuerià,deaduentu Augufti

altorum^ déprimât, fortaíre,ex îemulis.[Hic mihi dum tene- Ca?faris,quafi non pra^fentia Pollionis exhilarefcuht campi,

ras]Dumdedítusfumrtudijs Mufarummanfueciorum,ami- & fintpacataomnía,fed Oélamanijquem per Phyllidavuk

lîprxcipuam partem patrimoti!js,ea caufa Romam venera . i«teiligi.[Populus AlcidícÍAhj dij.abísreb.deic¿i;ancur,auc

[ Atque e?o Daphñin afpicjo ] Aliquem ex eruditis amicis fauent,vndeijs ipfis rebus honos ac precium, fed interea'dú

Casfarisyultinte ligi,quiilíubonoeíre iuffit an imo de am if- Octauianoplacuerítpoefis,plusiaeaentdecoris quam in

fisagriî:itaque ad facure ociofeq,- cantantiucertame audien reliquisartibus. Aut ficde Pollione varii variiscarminlim

d^m arq.arb.tranJum Inuua^[Capertibifal^us]^Jqn W p''eribuscapiuntur;feddum Pqllioamabitrufticuii , nulquod

perdidiíh fed id,quod adhucpoíndes,om nia tibi fa - luiii eianteponecur,quantumuis àmagnisdiuisprobatum ,

ua. & plurahisCEt fi quid ceff^re potes) Si domo potesah^ LFraxinus in filuis ]Contemptum arborum prJreferS

quandiu abeire,nec h.ibes illic negocium,quod eo ce neceffa niam aduerfarius arboresIaudauerat,& tiXÎvniSïhorio^reuocac,quicfcepauhfper

fuD ymbra,RomaE inrer nos,in norem potentuni,aquib.colaturac vifiteSr r Hïcm^^

ociQ,& traquillitate animi,procul a litibus,& lurgijs. Hue ip & vidtum] Corydon deos veneratus, ThvSs iScum in-

^ ^ fi pocumCOmnia negocia vitro hue confluent, vt decidatur, ceffic.exorditurCorvdonapietate, ThyrS raS S

^hicaderu princeps ipfe,&dudtoresomnescopuru,.pfequo deam caftam Corydbn,ThyrfisdeUob/cœnu^^^

^ q u e Anus centurio expulfortuus,omnia hic repe,ies,&cófi can^t res lautas, alter tnftes! ille optai,hic SSÍl«^^^

^ cies ÇX fententia.[Mincius]ad regendam allegonam,nomina igitur viólorueft penes Corydonem.

M. f '


E G L O G A O C T A V A. 34

¿^ffjfl^ V5M ò£laua,&c.]In S.Egl.qhx aut Damo, goriam Augufti gratiam ad agros ciim bobus recipìèndos

c. W ^ ^ i M autPharmaccutria infcribitur,recitanturcar implorât. Damon vero is videtur quem Damxtas le vicifle

ÌUti^Aw mina duorum paftorum Damonis.& Alphe- gloriatuseft,& Alpheiibçus.dequoin Daphnide,di(âû cft,

m^^íÁ^ fibçi. Qiuorunvpriordefletindignum amo- Saltantes(acyrosimitabitur Alphefîbçus Eftaúc hicmixtú /

wPIfl^r Nifae, quo Mopfo nupferat, & pofterior poematis genus. Nam & poeta loquitur, & pérfoníc intro- \

P^'XJív'* reuocat Daphninabvrbeadrura,vbiconiux duda?. Loquitur aút aduguftum, cuius gratiam in prmdegit,&id

qu idem magica arte, vnde pharmaceutrix no- cipiocaptativtillic videbimus. Ordoverficulorumméorú

nien fumpfit. Quia vero ars ' eft. Oäauafup.Ei'l.refert.i.re

magica Romanis femper'idi- A R ^ ' V M E N T V M ASC EN S lAN VM cehfet,recitai Mufam .1. cantiiBlÌcuitvetitaàj

fuit, vnde in DI r r^ ^ lena muficám Dámoriis,8¿ Al- ^

ÏAen. dicit feDido magica? m Pharmaceutriam ,feu Daraonem. phfefibçi^Illorûpaftorù. Quo- /

inuitam accingier artes, ar, ^ ' „ . , , , rúhic.i. prior didus .h.e. Da«

guta~vtiturphátaíía Virg. qui Mufam oaaua refert Pamonis ,ér yilpheßbtt. móflet.i.cÓQUerit Nisá f. g, &

hic carme Alpheiibei á Mulìs §ìfi?mmhic fiet mßirt, Daphmn^ocat tllemorantem- catus erat alteri nuptá & ilie

expetir,quafiipieignoret.Al- pofterior.f.Alphefibç'vocat.f.

\lDhe- pheßbaeus aut interprctatur quali tor aut inueftigatorbou, dòmù,hoc eft ad agros Daphnínmoráté.f.in vrbejdiilur'.n.

îboeus vrbe reuocar.i. per alle- f5pe:ê,Ducîteabvrbedomù,meacarmina,Ducite Daphnie.

« jtà/tp/Â. Inquainduc^^^^^^ W ' ' ^^^^

.aquòfpernebatur,qUam Vir- ^ ^ ^ ^ ^ ^ T) Aftorum Mufam Damo-Asci J

gilius tranftulit ad huius eglò- : ßs^J^^^^jJÄ« /f 1 nft,&c,)in hac Egloga quç*

gác vltimam partem . Prima.n. propt^'" carminum . differen- ' X

eius pars conquçftionem folû tium,d!fÌìcilemre!ationem,nó ' .

habetamatorisdecepti,quem nihildifficultatishabet,poeiai:;r,>

sKubendoaltcri,antiquafponfa J ^ ^ ^ i f i quatuor facit.Piimo proponk

fefcllerat. pMufamTCantilena ' dicens Damonis Mufam dic&^V

^araorum quod inter fe cecine- ^ mus,&Alpheiibçi, deinde lo- \ ,

Tuat. (Immemorherbarum, ' cóínüocationiscapfatbeneuo /

«quös eft mirata iuuenca) Qui ' lentia ab Augufto,cuius egre-aJ

icanxilençfuauitatecoegeritét R» T T A T) \ JT A T^ ^ T T » T 1 gia facinorainnuitfevellede-*^

ica .amnialia obliuifci pafcuo- 1 H A JK. Al A E V 1 Jcv I A , Icribere, vbi exercitatiorerit

ium.jquçfuntpafcendiauidif- * dicehs. Tu mihí,&c.Tum prójima.

Nam fupra ait,rtedomu F T r n r a r» r^ t á ir A ponit carmen Damonis,&no ^^

pafti^, fi quis pudor, iteiuuen- n Mr A v v ^ A V A . uiilìmè vt Alphefibgi mufam A


p H Á R M :a c B V T R I A.

Cior3,&feroiiî tiînç çû certarent ftupefai^a? fînt; mi)Icoaút - Capitis rui,intçr Jauios.i.Iaureas corona??viítríces.i.vi¿l:omaxime,®

flumina a fluédo didèa recinuerúc curfus iuos, rix & triumpiii iîgnihcatriees.'hoc eft accipe carmina, qua:

quia pr?ter qatuti eft.dicit ea mitata, hoc eft quai! ahâ ná.. quia cepta ftint iuiTis tuis, îna funt, ita ii hederá mihi abea

\ t'urimduiiîe iÇumiqajcrgbmùtatairequierunt.i.quieicendo debeat,ea quoqj tualit,autaçcipecarmina ampledédoré

) fetinuefunt fuos curius.no? inquâ dicanus Mùfam Damor poeticapi perm'tte vt nonfolû laqro ob egregiefa(aa,fec^:

/ , A 4lpbeiîbçi.Tu Q A ugufte,mihi fupmijmen iis,aut fa- hederá ob egregie dida corQneris,^a tua carmina digna sut

y UeaSiaut àfpiré!5,\bicunqi es,feu.i fitiie fuperas ¡1 iaxa magici fophocleo cochurno.Berpaldi verbá,de quib, dixi, funt hxc Bere

tïnîaui illius4uuij,pçr Áqui!eíálab«ntis,fíuelegis.fnauir SpIafophoc]eo,&c.Egoopinor ^overfu aVirg.Jaudaricar- dus.

gandooram^i/ex'tremitatéicqiiorivi.niaris ^qui & plani II- Biina Cxi, Auguîti qui floruit in poetica, qui, vtauftoreii:

Íyrici.í,q( perte9dituradlltyricú vfq,- Iictus,Hi),haîc optaq ïranquillusreiiquitlibruexametris verfibus confcriptù,çu

' t|çeil;eacille.f,optati(rimus mihid!es vnquam,cii.i.quoli- iustitulDS eft.Sicilia,& hbellû epigrammatú Pretereatra-

V - çeat mihi diçere tua fad3,cn.i.certe erit vt liçeat mihi f^rre g|dtâ Aiace exorfus eft in magno ímpetu,Volens igit poeta

a.eflferre per totum orbétua carmina loia,i. quaefola digna laudare Augufti poema,ftylíiq;grádiloqu6 dixit, illius car

funtCQthurnQfophocleo.i.vtaganturincothurnoaltffifimp niinadignaeirefophocleocothurno.i.ftylo& fublimitate,

^uofophoclea ckrmihaagi meruçrût, cíj praríláciffima fint. qua vfus cft Sophocles in tragœdijsfcriptitâdis,fuit,n.apud

diximu?alibi,^a verfuspedib.conftant,eorúquaücatfm di.- Çrçcos hauddubie princeps tragicipoematis, ^ ét memo- . .

ftiugui pedúorname^ciSíVtcothurno,íocco,&planis;i.non rati'hn.io 7 hincétilludin honoréAugtifti, a poetadi(ílu

fublatis peiib.Priucipium fup.posfisnoftrajautcárminum eft. Atqj hanc fine t^a circíi Intçrviôlriceshederá tibifer- "

noftrorú erfc fijp.autex6rditur,a tc,i.laude rua,& defiqet ti pereíauios:tanquá auguftushederaceaCDrona,hoceft poe-

/

b>;i'in laiidsm cuam(vnde hic Vf conltituiífe eo ordine quo tica,non minus coronari mereatyr q lHMrea,hoc eft triûpha-

¿f V pr$cs/ïitproçe4çre,nfup.iuxtartyIi & e^ercitationù,,gua- ,}i,Celebrat_ura iVIaçro,atqj rrâquillo ioçus AugMfti,quicú

' lica'tém íurgat.ópus:ná8acolicum,vt dixiprimoagreiïfum interrogaret,quid ageret Aiax tragedia çj quod difplicuiíj'

V pHîcioc9pe^,it,Qeorgiciim meJÎO,&heroica in quo piiaca fet,ipíedeieuei-ar,rí) lit Aiacem luû wipòa^ià incubuifle.

"«s^ nuntar ia durato, & má!is.atTue;co:defi(iit aút poefis VirgiV Audiui qui diçerétfc vidi/fe poema Sophocits ai? Augufto g ,

Jianainia\idé Aiiguftivtnqtúeft. Sunttp quinifi hpf hic donati^ iion^analiqgûa; quod fi yeru eft poteritçômodiflî-

^ . , poneret,a4 PolUoné referre veliat,qui & balmates vicerat. me ad id çc referri çirmé Maronianum.hîec ille, ¿cgul^eft.

If' vf) pèr EMyricfredire pocerat,& tragfdiaii) icrip{it,VDde di quotie§aliqi^á claufuláfemiplená i^ukisdeclargmiis priuf- *

y c , éiûeih pollio Siipiefacit noua carmina. Seruioaii| Vf quam principale verbumpofuerinius, poft interpofitaquae

J S efegjfolaçarmina tua, nonqusBtufacis, detefiunt, a principali vçrbQdeterrainàrideberenteamrepucemus,qd"

^ JuptdignaÍQphQcIeoco¿hur'nofeuÍ in oratfonefolutafïpefacimus addentes particujg inquâ,

/" ) verlsa itatim ponâ, argiuius çéfçt Auguftû éc carmina fecif- aut dicQ,aut fimilemjvnde hic poft primû verfum, paftorû

fejVndedupJçx corona affignatur, laurea p p belhcâ gloria, Mufam, repetit,I)amonis Mu famdicemu5,&Aîphefib«i.

^heredacéa,p|>poetiçam)accipecarminafupçÇçpca,i.in- SvoiçreaerûciïuniinacurfusjVerbû, Rcquicrat,ealóqué

^ '^^çpta tuisÌMirìs.i.^|ìiu(ra tua, atqjfine.i.permitte liane he- di figura nónullisnegotiúfaceirit, &liquerút,líbrialiquoc y

K ^ ^^erâi.coponà,qu^pqeti^debetur^rerperecircufîiteaipQra.;jBïaûiileg»tYérv'exéptó4»Î)atiorà,Ileqiiiçr^thñt.

'r?"t^igidavi;?cçlQ noiìisde, Frigidavixcœlo noHisiecejferatvn^bray quod tempus ftimmediledis

V ceiferat vmbuIStatitn fi,- Çumrosin tenera pecarigratiffimusherbaefiy datuj-,,qM

rnuIatqiiedeçelferat.Et bene _ , ^^ / ' fefellerat^quafiiaípatiesarao.

dftenditamatoremtQtano,(áe incumbmsterml}amqnfiçc^pitoliua: ris^&feçuBitusexcUbiasfece..

Vigilaife,Si quidem ortifmlu^ ^. l^fcerÇipraq; diemyeniens age Lucifer almunif r|t, vnde optataduençft luciciferumprimu;ufpexic^

8c aci Conium indigno Wf^ deceptusamore feri, Vîqrelas fuas apuddeò$

/ tiííimus^MafculinigeDeris/e- Vrojeciyextrmarnqrmstamenalloquor hora. autpQtiusfuperftifjQnisquafi

j ili' Á€»eid'§ Iñcipe Mœmlios mçcm mea tibia verfus, non nifi prçiente fojeratç fint

mnd¿ 8^ pblpga,ytcplumna, Semper habet,femperpaflorum die audit amoresy

K arbor.[Pi-$qi diemveniçsage Tanap, mpnmrmamosnonpa^usinertes.à Tuq,-háfa interpres curarú,&

. ' , :coibiaIuno,ÀccipÌtehfic&:c.

^rdiem clariafmutî^iic^Iibu I^çgbatq; diemv^th.d.Naicerç Badem preterea vt jbidg diftum^erataiité verba iánr pofita,

dumqtiçrar Çoniugis Nifs indigno deceptus amoi-é,&mo Teftati?r. moritura deos &confcia.fati Sydera,.f;um fi quod

riens al oquQrdiuos,,qmquá;rqihi nihil .pfueritj g, fum eos nô ajqiio fedéreamantes,Çur3e numen hábetiiiifturaq; me- )

ispe teltatus.Quatn rçfeç^ndum Epicúreos ait,qüidicunt, morq; precatur. Ibi îamenfequitur. NOx erat,vnde;ijffelicc

.Necbenepromeritiçca^itur,nectangiturira.[CQipgis] habuítexitú,frigida vmbrinoiííis vixdecefteratcelo.i. vix

toties la designata mamo?. [Extrema moriens tn alíoquor tenera,ea.f.nQ¿te creta cÚ fup.Damon paftor ilfccuiüsámihora].i.pau}opollmoncurus.Sicin4£ncubuifq.toro,dlxir.

caaIte?inupfcrai,ipcúbeas>r«ígriS¿í:aS

quenQUiín,maverba.Crnc,peM^nal^5mecñmeatibivers':j relanguebat,fefiçiensincSbédo4ue.i a^^

.i.Arcadicos.ïJatn Mçnalusmonseft Arcadiç. D autéhic ®blong^,& rotûS,cçpitficfup querf&laS

£Meatibia3Meamufa.[Menalus]IllcmQnsAr


^^ E G t 6 G A O C T A V a: " 35

ti Vy^t iîkni^cet quid fit árcadicos verfus dicere.fubiúgit, nos,vn in Alexide, Pá primus calamos cera cóiúgere plures

Weitalús mons ille in Arcadia, hét femper Inituuit.hçc aút quafi pludia funt,&fere inuocatona.Quç

ílndülú,&fonoru,íneo cahentiufonitucrepitans,&pinos lucís egent, a MacinellopterSeruianalucerna elucidantur. ;

«Joauéces,àùt hyperbólicdá dicit ficutin Sileno,iuflltq; édi DECESSERAT vmbrajita antiqu^lurmm leguntexem- VAR. /

ícerelauros:aut loquentes i-loquentes acloquelas eorurefe plaria.Sed in Oblongo libro, DifceíTerat habetur,magis ta- i-EeT.. \

reotesMdepaúthab6t pinosloquentes,qurailleauditfem^ menplaceta decedo dudum . [ Cum ros in tenera pecori ' '

' amores páftórüj&Panaquí primus non eft paíTus calamos grátiffimusherba eftOIn LoKgobardico,in Mediceo,& alijs

fup.eíreiriertes.i.fine;artefáa:os,hoceftfíniplices,&vnifo- antiquis.nonhabetur, Eft.

^V. Tk >rOpfoNifadatür]hone- tópe tJKíCWííto nupferit.gj priufqtj^ fierétta >

Sepmamus,qS-aliquid dà fmgenturiamgryphes eqms^enospfequenU equis,&cú canibus timidi ve *

namus,vt ea quç amamus áfíe Cum canibus timidi yenient adpocuia dama. niant ad poculadama;. Quod

qui poffimus? [lungentur iam ^opfe nonas incide faces : tibi ¿ucitur vxor. ?"t dicit Mopfe,nouas,&c. m

«..,rniif.cpnnisl Hoccenúsfe- o - j r ..TT n. r^ j. irrifionem eius dicit cum non

f a Ä HvSo^^^ ^^ritenucesmk deferí HeJperusOetam. ^^^^^ fedeffçminatûinnuat :

niontib.qu^omni párte leo- Incipe Manalior mecummeatibia verfus. vnde pofteaanimúfuum apenes

funt,alis,&facieäqüilis fi O digno coniuníia viro dejpicisomnes, riés dicit ad Nisá O digno cô-

^ s f i ä l n i ä Ä i i ^ Ä u Ä i S t i f o

iíélquétil.i.accefl'utpisaó Hirfutumq; fuperciliumyprolixa^; herba , leat,vnde nuces eumfpargere ^-yf

fplum pulchre deforhiib. nu- Xe curare Deum credis moralia quenquam. monet,aût vtIouis,nenuptiç / vS

bent, fed étcoritrarisñamr« fecundentur& id per ironía '

animalia iungenturjCCuiii canibus timidi venientad ppcu- aut vt fides nuptialis firnia,& munita fit, vt nucleus in iula

dariiîeil.i. non folunVplchr« dçformibuscpniungentur, -giade,aut vt puella: dum deuirgihetur plpratusn6 peixipia' T^HU.

fed et cótraria aialiá áltórius naturç animalib.fociabunt.E t iur,0¿: id quoque irrífdrié,aut quia catamitus eft Mòpfus, & ' %

hicalluditadpeffonas.'^ iam puerilettì'turpitudinem vna cum nucibusTeliÄurus eft ' , ì

. damá vultlHtdamás mafcuIiriogeneréppfuit.ficalibi, Ti- iuxtailludPërfianum,cumfapin:iuspátruos,8¿ nucibùsfaci j

midi damf,ceruiq,-fugaces. Horat.femineo'ait. Etfuperie- mUs,qu»cunq; reliâis.aut fimlil^p hçcOmnia.Ná Mopfunì

.¿lo pauidx natarût »qupre da^ma». [Mopíe nouas incide fa- puerû turpe effe nec planè virú oftendit ex cótrario:docet.n. ^

GrypheSaues iîr

, mátrimoniú celebre,t,nupta matrona fit ficíitluh^^ nu- lçaduncis narib.&Ieonib.inpofterioriparteper^fîmiles,&

ces in tutela fu nt louis,vhde,& iuglandes vocátür,quafi Io egs injfelliífimx lügent, iam.i. poftq, Nifa Mppfo lundaéft,

uisglandes.Ñgí illiid vulgareúft,i5fpargi nuces.yta'rapié- e;quis,&dâmçtimidi i.naturalitér,venientîeuofeqUêfi.î.pro

lib.pueris fiatftrepitusjnepuelle vox virginitatédeponen- xime vécuro ad poculacúcanibUs.O Mopfeincide houas fa V

lis poffitaudiri. Modo tí) ideóa^^^^^ Spargeinarite nuces, ve ccs;i t3cdas,vxorducit tibiate,auttibi.ijub tiionPhiine,fed 1

«ú culparet infámiá?, i^á meritóri> pueri.i.catamitiquib.li- ad aliú.O maritef.iurpiflíme,& turpiííima paffe, fpárge nu_ 1

center Víebantúi- antiqüíjFecedentesa turpf rér^ ces,oftéde te velie relinquerepueritiáy&turpitudinépuerile A

fpargebáht.i.Iudú puerítiíe,vt fignificarenc fepuerilia cun. nucesfpargédo,aut ad bonú orné nupciarúfparge nuces, / , 1


p H A R M A !C E V T R I A

ípícuride gregé porcù.Epiçur' yero iaftabatfeleuafle mor mon Nífam in ea ii miferiam incidiflejVt Mopfoiiuberet.

tal'iú genus duobus maxúnís maiis4-eIigione.f.in pra-fenti vi PR o M I s s A QJ- E barba] ^AMUIS Pi-pnnffa,minime diipU

f ta cum dij non curcnc mor|alia,& timori futurijCÚ docuerit ceat, qüod ep lignificato ftequeoter apud Latinosau¿loí-es

\ ánimos cuimcorporibus interirCjquorum vcrumq; maxime inlieniacur,inanciquis tamen omnibus codicibus,quQtquòt

/ erroneumeillj vnde&Jiic propter eam falfam fi ié dicit Da- iiabuit,Prolix3,legitur.


E G L O G A QJV A R T A. jÖ

aus id ípíum patitur.Eïfdé porrò ratíonibus coîligit.cur in amplíor fe nobis írígerere,& ampüore diílare înterualîagre

medio cçli foi cóflítiítus nobis videatur propior, Oriés vero deretur.Vifuip porròiníigniter falli indicio effe potell coloautoccidensremotior.

Hscfiquidéaeriscfficitqualitasvin rumfubinde in íblemutatio,^aeriseffediiofjcír. Adde,®

^umeäiore namq. craflioreq. confpeâuslongiusabeffecre cuma montiscacumineocciditautoritur, prs fefert nobis

aitur, per purum vero interuallu-vf propinquior. Proinde, ípeciem cacumen tangenti«,propterea doäiffiiiius poeta.

ínquitjPoflldoniuSjfífieri poffitjvtperparietesalíavefolida Umoj-tugts ßmm A furgebat Lucifer ÚA. Etalibij

corpora,vtde Lynceoprodit fabula,folcófp:¡oeretur,multo uhtdefertt HefperusOetam.

SÉRV. /^Ves vitro fugiat lupiis ] IncípeM£nalíosmecummeatihiaverfus:. fronde deferente, floreát Nar-

V J optat omnia fieri con- T^mc &oues vitro f¡mat lupus : aurea dura ciffofupp.fiore, myrice, ideft ^

tranaturam, vtícilicetjQuia 11 i r n n 7 arida,& humilia vircfultaauc » >

lapulcherrima turpiífimoma Mala ferautquercus: narcißoßoreatalnus: frunces füllent, id

rito nupfir, quod beríe cOntra "Pinguiacorticibus Judent eleUra myrka: elt fudandoemitunt,& diftiiluturam

videbat-ur, cum effet Certent iddi contrarecitaua-ir, ¡


p H A R M V T RIA

dícíte înOuam.Î.recenfete,& narrate nobis,quia non oés pof ten),& ad eclipfim tendente yidebant, «rea tintinnabula ac

íumusoía.i,non omnibus datum eil oía poiTe, & ráprarfen- peluespulfabant,vt videlicet crepitu vis yerborûimpedirei

tem m e m o r i a habere,vtoiaauditamemorent. Incipitur aut neJunam pertmgeret.ad qiiod alludens dicitIuucn.Sat.6.

y Carmen quafi á muiis recitantibus verba vxoris ad ancillam Tot pouter pelues .^tmtmn^buU dtcas

fidelem Amaryllida,videlicet quam vnicáad eam rem adhi- Vulfan t^m nemo tubas, »emo ^rafattget.

betdicès.afap.Amarylii,cftert.f.èlocovbihaóìenusoccul VnaUborantipofer,tfucc^rre,elun*. YadcTibnllû^^

ta ruit,aquâ.f.ad magica fac a aptá,& cinge hec altana molli CmtHS & e curru Im^m deducere tentât,

Vitta.i.fertisexherbis,aucfîonbus.&adole.i.incéde,&vre, Et f^cere p non ^r^ repulfìt fonem.

verbenas.i.h-rbas fatras,pinirues.i.oleo ve incèdi poiTent p- Leges aute vetantes ne quis meiiem pelhciataut magicis ar

V fufas,& thuramafcul3.i.teítesmafcu!o!Úhabentiú,vtegoex tib.craducat,autgrandmecocutiat,dqcentnonnihileins ali

V p riar.i.experi-ndoconerauertere.f.ab vfurónis ianos.i.nó qñ faclum.Cuce venehca iHaioIishlia, qua? verbis,&poté

amantes fenfus coniugis.i. mariti mei Daphnidis,'auertere tibusherbisdicitfocios ylyffis in varias feras mutaife,y tad

inquáfacris magicis.i.incantatorijs.Et quia videtoia diípo pnncipm feptimi Aeneid-latius dicetur.vndedicithic Cir

fita dicit. NihiHUp.deeft hic,niííq) carmina defui)t.(íletulit cemutauitcarminibus, i. incantamentis focios Vlyffis non

aut verbum per zeugma ad viciniusfuppoiîtû. Et ideo quia autem Vjyífenijquiaabftinuit à pocuhs eius qua? amatoria,

carmina défunt,quaíi vocinsea dixit. O mea carmina du- feu Philcra continebant-i-potionem magica arte confeftam,

cite Daphnin maritü.f.meum,domiim ab vrbe,q d.id facilii- & ad amoris infaniam impeüentem. Anguis frígidus.i. nomumeritvobiscú

nihil íitfacilius ^rulticoperfuadere,aut censac veneniqdfngidum eít pienus ,autfrigore.i. morte

/ /lamica eum inducere,vtabvrbe domúredcat, q>aut idpoíTentcaiv afficiens, rumpit in pratis cantando.i. per incantamenta q>

/ Visínlu mina probata fortiori dice iSjCawiiiiupñtdeducere.i.deor fenticnsauresocculit,alc¿rácauda,aIteráterraadquameam

4 m^,'' fum ducere,&ducere de ceIo,vel i.éclunam .(Id aútcrede- applicuit:ducite,&c.RegulaeiKGciùdiaindo,fçpeponi)nt Regu

K- ' bat antiqua fuperítitiojvnde in Thefialiavbi plurima vene- abíblute in íignificationepafliua,vt hic cantando.!, dum in-

\ ficia,&incantamenta fieri fokbant,quotieslunam laboran- c^ntatur,8¿ín Georg.vritqi videndoFçnina.i dum videt.

SE tv. T Icia circundo: pene vti.. Ternatibih^c primum triplici diuerfa colore fit dura, &:vt ha?c cera liquer

^ ' 'iltur}ici,s, quafita itamen nda drcundoyterq;hccdiariacircum. fcit,proliquefit, i.fit liquida

g^'- Imp icant.vthaìcadolefcentis ^^ . , ' T . ^^ ^ „ vno,&eodem igni, (Notanda

t i " ^ mentem implicare contendit. Effigiem duco .numero deus imparare gaudet. eitfyllab:^ correptio,nameo-

I fEffigiem,duco]Amatorisdi- Ducite ab vrbe domum mea carmina ducite Daphmn. dem deberet fecundam proda

f /, cíteífigié,SícDido,effigi^mq. jJeBetribusnodisternos^maryllicolores: cere quam xamen corripit fi-

' -gaudec] Autquemcunquefu- Ducite ab vrbe domum mea carmina,ducite £>apmn. ve illic fubitam rerum mutaj>eriorum,autHecatemdicit

: Limus vt hic durefcity h^cvt cera liquefcit tionéiyllabaì correptione de-

V ^uius triplex poteftas efle per., j/no eodemq. imi : ftcnQ(lroT>aphnis amore, pió^am volunt, ira hic dicere

1 hibetur. Vnde eli. Tria vir- ^ / r Jì ^ iceretfubitam igmsoperatio-

S ginisora Diana:. Nam vt

fu- Sparge molam, (y'fragiles incenae oipummetaurus^^^^ fignificatam hic iup. du-

^.radiétum eil, iuperi dij, im- *I)aphnis me malus vrit:ego hanc in Daphnidelamu. refcat aut quiefcat, aut potius

^i>arinumero; inferi,parigau- Cuciteahvrbedomu mea carmina^duciteDaphnin. vtrunq,-faciat, Daphnis nodent.[Impare]Autem

propter «roamorc-i. igne noltri amo-.

Inetrum ait. Nanub hoc impari dicimus (Nedte)Coniûge, re.i.igne noftri amoris,quo f.ipium amo(vndedixit noflro,

^ amet

burohanclaurúin Daphnide.i.fupereffigiéDapfínidis, de

Bitumé (Sparge molam.)Far,&iàlem.(Et fragiles incède bitumine qua didúell.Terq.hxc altaría circûeffigié duco,&ita non

lauros)I


E G L O G A O C T A V A. 37

nv.' T i VcuíalBoutsefl cìiiiiin«tìo.Sanè Bosanomalú nomé eíl. íltori¿pignora.i.monumentacapaíúí. Lvt mefuiadmoneát

13 Máhicbosj&óbosproducit: íicui his bobus,&ab his quxliip. pignora ò ierra ego mado.i.Gredo&cotnmitto cibi

bobus-Nam reliqui omn es cafus breuem habeotiyilabáprí- nunc in ipfolimine.í.in ingreflu domus,g,aha;c pignora de

mam. [Propter aqaseríuúlluxta.]Perdita] Amorecófumpta. bent mihi Dapíinin, íup. reílicuere. i.ita traclabo VE mihi eü

r^ec ítc mihi cura mederi] Autnolim ei magicisartib.fubue reílituant-Ducite 6¿c.Ipfe Mf ns emphaíím habet ipfejquaíi

ni re,aut noiim cum ípfo concumbere:ab vtroq; n.medicina dicatperitiífimus in veneficijs & arte magica,8¿: in cóponco

amantibusvenit-C Ferfiius] dis Phikrisdedit mihi has her

Nunc. f.pcrfidus[Limine in ip Talis amorlíaphninyqmliSiCum feßaiuuencum basjatq^hxc venena,Lveneno»

ro]Loco íacrojficut fupra dixi ^^ nemora, atquealtosìguarendo bucula lucos herbas, iedla, i. coiledas,

mus. Veftjc.f Atque fatasahò ^ ' í '-j-.. / , Ponto ídeílm mí ula Pon tica .

IJiStrSucére meíTes] Ma-i- aqua nmm vindi procumbit m vlua plurima fup. venena nafcun- , ^ /

cisquibufdamariibushocfie- Terditay nec fera meminit decedere no^i; tur Ponto. Ego vidi Mgrin.f.

bat. Vnde eíl in ii. tabulis, Talis amorteneatynec fit mihi cura mederi. veiieficum fieri fgpe his her-

fe videi-i nmiiina , niíi ex ni- Ü^s ohm exuuiasmihiperjiduslile reliqmty dcre fe. i. abfcondere fe ab in

mianeceííitate, Vnde pro mi- signora cara fui: quanunc ego limineinipfo cus-fu hominum,&canum fyl .

ráculo didlum, eíl. Alma pa Terra tibi mando, debent hac pignora Daphnin. uis, i. in fyluis,& vidi ipfum i

rensconfeßa dcam,quod,non ^ . , , . - j - , , , M-oerim excire^.euocarclepe A

fac¿et"nifi in peiMculo filij. "Ducmahvrbedomummcarmina, duciteDaphmn. bis herbis animas. i.mane¿;i- 1

í Nihil ille déos, nü carmina Has herbasy^tquehmpontowihileäa venena mis.í.profundisfepulchris,& a

curat) Satis elf quod putat fpfe dedit Maris : nafcunturplurimaTonto. traducere meífes fatas aliò -j/\

artem magicam nil valere, p„n Í^iíp lunury? flprí ¡/^ nrnndprpMufe i.inabum agrum. Ducite &c. /

r CorripuTt tremuhs altaria ego Jjtpelupumperi, &je condere yíms mutatíoneinlupu prater- /

liammisJHoc vxori Cic.di. Mcermyf£pe animas misexcirejepulchris, èa,que Man.dixit,addamus,&j;

citurcontigiífejcumpoílper ^tque fatas alio vidi traducere meßes. bare Landini íic dicentis, Au^adum

facrificium libare vel- vrbedomu meacarmina, ducite Dapbnin. P^^'J" Ciu. Dei re J

let in ciñere viía eli fiamma,' . , ,, r - a fert M. Varronem ícnbere de - \

qQcfhmmzcodcmznnocon^ Per ciñeres ^marylUforasyriuoquefluenti y arcadib. quod illuforie duflí .f^ '

lulem futurum oílendit eius Transque caput iace,nerefpexerisyhicego Dapbnin tranñátantquoddam íiagnü, <

maricum,ficiitCic. initio te- ^ayediar. nihil Ule deos, nil carmina cur at. vt ibiinluposconuertanmr\ ^

i S T C Ä v c S Pufeabrrbeäo^n.e.carn.i.Y''"^^ firot^Ärro'n

íignum bonum fit, quia ignis .Ajpice, compuit tremulis altana jiammis vefcantur, rurfus poll nouem

mediuseñ,8cqüipo{[ítQtizm spontefuaydumferremororycinisipfeybonumfit, annos remeatoeodem ftagno $

lat. [Ipfifibifomníafingunt;] Credimus^anqmamantyipjifìbifomniafinguntl lium tum guílaífe defacrifi>^>

Omnia qu? fupra dixerat de Tarciteyabvrbevemtyiamparcitecarmina,Daphnis. ció quod Arcades immola-V

arce magica:deilruit dicendo, . to puerofaciuntdeofuoLyhscveradeíiderantibustaiuuníviden,,

quod per prouer- coeo in Iupumconuerfum,8¿: decimo an no in humanameffi

l)iura eíUocutus. . . giemreuerfum in Olvmpiapugilem vidloriámeruiíre, nec

Lsc. « .TALisa[i3orDapbnin]Talis,inqüit,amorteneatDaph- propter aliam cauíain,& Lycxum louem & Lyceum P?ua " \

3tiin,qua!is föiet buculaiií cenere, nec fitmihi cura mederi. i- in Arcadia vocariexiílimat Varjro nifi 9 ea non alia vi qua \

jiolim remedium araoris tunc.quia raucuus grati ífi mus fu;- diuina fieri pofle exiílimar. Addit idé Auguíl.muberes fuíf \

ric,q.d.nuncquiaíólaamo,necredamor,alterúexpeto,, aut fein Italia quedantes aliquidin cafeohominesiniumenta > i

ciusamorediífolui,aut potiri,quod Dido de Aenei fie dicit. mutabant,qus neceífaria qüseq; portabát, deinde perfundi / \

Quimihireddateum.vdeomeíaiuatamatue.IaSermanis operaadferedibant, nectñ fenfusrationabilesineis muta» )

verbis cum dicitaut noIim magicis artibus íubuenire, aut bantur.Hxc iIle.(¿iod autem dicit animas iinis excire íepui ¡ ^

nolmi íecum concumbcre, leníuseíhnohm amon Daphni- chris,non difllmileeíl illiquod legirur.i. tleg.zS.depychò- ^

dis Iubuenire per magicam artem, nec meo per cócubitum, niífa,qua: anima Samuelisexciuit. [Fer ciñeres Amarylü fo«

quia facieras coacubuüs amore íedat, eíl aút mala reciproca ras&c.] Significai perada magica facra atqj deportandos

lio vbidtdt fecu concúberepro cá &>-Deinde ingreiuur ice non fine magica fupeL-itìtionecineres,q) muneris Amaryllirúaliudargmdicés.h.isoíim

&c.quo.i !iccoane;t:ipo[elUu dis indit.que fecundum Mandneilum dum cineresäuferre

periorib.vtfic.aolißi quidem cuncremediú querere amori, coaat videe eos iteru inflamari,vnde dicitafpicecorripuit,

quod nuncqii^reíidúdl.adidiiútconuocint cxuuiasreíus &c.vt tá vniformis (ic cócextusmalint nonnulli omnia vxo

, qui mihi Daphain dént.i.quíe cali arte traólabo, vt i>aphain ris. verba cé f¿rc,vc ipfa dicat ad Amaryllida,afpice Amaryl

venire cópellànt. Artem vero indicac dicens eas fe in terrà li du moror,i.diffcro ferre.i.auferre cineres,vt humeris tuis

conditurá,&hsrbasquasá M>£ri probatasdicitj&radmagi imponä,ipfecinisfponcefua corripuithxc altaria tremulis

càniultu valerepericulofo fado cognouitfuperieóìura.Or- flamrais.quod cum nouum fitaddubitatquid portendatdi

doeil.Talis amor teneac D jphaiii,quaíís fup.cenec buculá.i. ceiis,iíefcio,an Ix)nú fit. dl certe aliquidquod per hoc poriuuéeá,cu.i.qtVbuculafsfira-ideiatigaca,querendoiuueucu

tenditur,8¿: videtur quodaduentù mariti fignificet, ad hoc

.utaumiuaioréper nemoraatq; altos lucos, procííbit.f.aai- accepicq» Hylax cams la trat in limine, ár i ta dicit, credipiiusItare.autcurrere

nequiens,&amorelangusnspratter- musiiip.bor.ú f.adueotum mariti porcendi, fed dubitamus,

nit lu viridi vlua. i.herba paluitn ^p.i. iuxtariuúaqu^, vñ au ridicula diceiidiim ÍIc,eoq) qui amát ipfi fibi fomnia fintn

retrigeriú fi nóamaret caperet,necipfa perdita.r.amoris gunt.vrcunque tñ eíl,parcite meacarmina. i. nolite bfficere

impatietu meminit decedere noóìi iérse i.quáuis ido & tar marito nieo,quia vt fpero,!píe venit ab vrbe. C^^i^ vero di- j

ue aduentaiui vtfignifi^ceturlongitudodierura inqua vac- xeracea vrbe.Afpíce&c.e!íe An)aryHidis,vtetiam Ládinus

c^caleícunt.autfers.j.aliquátulúprogreífaejhocdlquáuis coníditit,erit alius ordo.£ílergoduplex,alter, vtdixi danplunmumgrcícerct&uox

tota ímieret.TaliSjinq,,amor te- do hxcomaiavxorific.O Amaryili fer foras.i.cffer ciñeres, ^

neat Daphmn, nec cura fit mihimederi. i. & nolim tue non & iace,ídeíl proijce eos riuo íiuenti.i.in proflucntem trans ^

amareq,arnderct_amorimeo(ita malim intelIigere,vtloqua caput.i vltra verticem capitis tui,& cauefup.nercípexeris.

tur de amore fuog,Daphnidis) Ducite &c.llle períidusper Egoaggrediar.i.tanquamterribilem,&durum hominéin- ^

inuidia nó nominaceü.de Daphnide tñ loquit,rdiquic mihi uadam his,fcilicet facris amacorijs & magícis,quia ille nihil V .? ^

oum.i.t^elogeante ado,& td ex afFediOiieamátis,ii3Seui curat déos , & mi curat carmina,quafi dicat, videturomnia y I

U!as.i.iadumeutafuaqu5exuit,SicétDídode veftibus ab coutemnere,a¿ideoaggrcdíaranímoíiuseum,htenter au- ^ ^

^ Aenea reliais,duices exauiae dü^faa deusq; finebaat.appo- tem innuic poetamagiciscarmmibus aullam eífe ^ ^

f

More magazines by this user
Similar magazines