Nr.28 (202) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr.28 (202) - Lietuvos Respublikos Seimas

KOMITETUOSE

1908

Nr. 28 (202)

Keliø prieþiûros ir plëtros programos finansavimo ástatymo pakeitimo ástatymo projektà Nr. IXP–1214;

(Projekte siûloma atsiþvelgiant á Lietuvos Respublikos derybiniø pozicijø dël narystës Europos Sàjungoje nuostatas uþtikrinti Lietuvos

automobiliø keliø tinklo plëtojimà, jo funkcionavimà ir bent minimalø finansavimà.)

Pasiûlymø ir pastabø laukiame iki 2001 12 11

EKONOMIKOS KOMITETAS SVARSTYS:

Naftos produktø atsargø ir ekstremalios energetikos padëties pakeitimo ástatymo projektà Nr. IXP–1233;

(Ástatymo projekto tikslas – teisiðkai reglamentuoti valstybës naftos produktø atsargø sudarymà, kaupimà, tvarkymà, naudojimà, pasirengimà

ekstremaliai energetikos padëèiai.)

Pasiûlymø ir pastabø laukiame iki 2001 12 10

SOCIALINIØ REIKALØ IR DARBO KOMITETAS SVARSTYS:

Darbo sutarties ástatymo 9 straipsnio pakeitimo ástatymo projektà Nr. IXP–1145;

(Projekte siûloma uþdrausti sudaryti terminuotas darbo sutartis darbuotojo praðymu, kai darbas yra nuolatinio pobûdþio.)

Atostogø ástatymo 25 straipsnio pakeitimo ástatymo projektà Nr. IXP–1146;

(Projekto tikslas – nustatyti didþiausià nemokamø atostogø dël ðeimyniniø aplinkybiø ar kitø svarbiø prieþasèiø trukmæ iki 30 kalendoriniø

dienø per metus.)

Bedarbiø rëmimo ástatymo 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 16(1), 19, 20(1), 22 straipsniø pakeitimo, 7 ir 8 straipsniø

eiliðkumo pakeitimo ástatymo projektà Nr. IXP–1226;

(Teikiamu ástatymo projektu siekiama ágyvendinti ES Tarybos rekomendacijas dël uþimtumo bei Lietuvos Respublikos uþimtumo didinimo

2001–2004 metø programos priemones, skatinanèias ir remianèias netekusiø darbo gyventojø uþimtumà.)

Bedarbiø rëmimo ástatymo 15, 16 ir 16(1) straipsnio papildymo ástatymo projektà Nr. IXP–1230;

(Projektas teikiamas siekiant uþtikrinti asmenø, tapusiø bedarbiais, teisæ gauti bedarbio paðalpà ir kitas socialines garantijas, jei ðie

asmenys yra ilgalaikiai uþkreèiamøjø ligø sukëlëjø neðiotojai ir dël to nuðalinti nuo darbo.)

Pasiûlymø ir pastabø laukiame iki 2001 12 11

ÐVIETIMO, MOKSLO IR KULTÛROS KOMITETAS SVARSTYS:

Ástatymo „Dël Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo” pakeitimo” ástatymo projektà Nr. IXP–1130;

Kino ástatymo projektà Nr. IXP–1217;

(Projekte nustatyti kino valstybinio reguliavimo pagrindai, nacionalinio filmo sàvoka, nacionaliniø filmø gamybos, platinimo ir vieðo

rodymo tvarka bei finansavimas, uþsienio filmø platinimo ir vieðo rodymo tvarka Lietuvos Respublikoje ir kt.)

Pasiûlymø ir pastabø laukiame iki 2001 12 16

PASIÛLYMUS IR PASTABAS SIØSKITE ADRESU:

Seimo posëdþiø sekretoriatas

Lietuvos Respublikos Seimas

Gedimino pr.53, 2002 Vilnius

El.paðtas: possek@rc.lrs.lt

Faksas: 39 62 79

TEISËS AKTØ PROJEKTUS IR SU JAIS SUSIJUSIÀ MEDÞIAGÀ RASITE:

Lietuvos Respublikos Seimo informacinës sistemos teisës aktø duomenø banke interneto tinklalapyje adresu

www.lrs.lt, pasirinkus eilutæ „LR teisës aktai”

„Valstybës þiniø” leidyklos knygyne (Gedimino pr.60)

Nacionalinës M.Maþvydo bibliotekos kompiuteriuose

Seimo kanceliarijos Priimamajame (Gedimino pr.53, 2002 Vilnius, tel.: 39 60 60, 111 kab. Jûsø praðymu

Priimamojo darbuotojai projektà galës atsiøsti paðtu.)

More magazines by this user
Similar magazines