Nr.28 (202) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr.28 (202) - Lietuvos Respublikos Seimas

KOMISIJOSE

1910

Nr. 28 (202)

Parlamentinës komisijos delegacija Barsebako atominëje jëgainëje

Delegacijos nariai susitiko su tarptautinio projekto (SiP) vadovais ir darbuotojais, radioaktyviø atliekø tvarkymo

specialistais bei energetikos firmos „Vatenffal” vadovais. Ðios SiP organizacijos tikslas – sustiprinti branduolinæ

saugà Ignalinos AE ir plësti atominës energetikos infrastruktûrà Lietuvoje. Nuo 1992 metø Lietuvai

kasmet skiriama apie 60 mln. Ðvedijos kronø, ðalyje buvo sukurta Valstybinë atominës energetikos saugos

inspekcija (VATESI).

Ðvedijos Riksdage delegacija susitiko su Pramonës ir prekybos komiteto nariais, ávairiø frakcijø atstovais,

kuriø nuomonës dël atominës energetikos perspektyvø buvo skirtingos. Parlamentarai aptarë teisinæ reglamentacijà,

ástatyminæ bazæ bei Ðvedijos atominiø elektriniø strategijos ástatymà.

Ágytà informacijà bus galima pritaikyti aptariant Ignalinos atominës elektrinës regiono problemas tuose projektuose,

kurie susijæ su atominës energetikos perspektyvomis Lietuvoje bei Ignalinos AE uþdarymu.

Ada MACEÞINSKIENË,

komisijos konsultantë

VAIKAI – APIE LDK VALDOVØ RÛMØ ATSTATYMÀ

ÐEIMOS IR VAIKO REIKALØ KOMISIJA, atsiþvelgdama á tai, kad LDK Valdovø rûmø atkûrimas yra reikðmingas

ne vien paminklotvarkos, bet ir jaunimo auklëjimo, tautos identiteto susigràþinimo aktas, kartu su Valdovø

rûmø paramos fondo valdyba, Lietuvos istorijos mokytojø asociacija, Vilniaus miesto Ðvietimo skyriumi,

draugija „Pilis” bei piliø tyrimo centru „Lietuvos pilys” surengë konferencijà „Valdovø rûmø istorija”.

Lapkrièio 21 dienà vykusioje konferencijoje kalbëjæs Seimo Pirmininkas Artûras Paulauskas pastebëjo, kad,

kol suaugusieji tariasi, ginèijasi, vaikai savo ðirdyse ir protuose jau spëjæ pakloti tvirtus pamatus Valdovø rûmø

atstatymui (þr. SK Nr. 26, p. 1807).

Ðvietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevièius pabrëþë, kad vaikø darbø paroda „Atstatykime valdovø

rûmus” turi ne tik meninës vertës, bet ir atspindi vaikø domëjimàsi valstybës istorija.

Draugijos „Pilis” narys raðytojas Kazys Almenas pasidþiaugë gerai organizuotu renginiu, organizatoriø bei

vaikø aktyvumu.