Nr.28 (202) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr.28 (202) - Lietuvos Respublikos Seimas

1918

Nr. 28 (202)

Atsakymas á klausimà Nr. 410–196 (SK Nr. 26(200)

Gruodþio 4 d.

Ministras Pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas – Seimo nariui Henrikui Þukauskui

Atsakydamas á Jûsø lapkrièio 16 d. klausimà informuoju, kad UAB „Projektø ekspertizë” átraukta á privatizavimo

objektø sàraðà Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 325 „Dël Lietuvos

Respublikos Vyriausybës 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „Dël privatizavimo objektø sàraðo patvirtinimo”

dalinio pakeitimo”. Po átraukimo á privatizavimo objektø sàraðà bendrovë buvo rengiama privatizuoti.

Rugsëjo 20 d. á valstybës ámonæ Valstybës turto fondà kreipësi Lietuvos Respublikos Seimo narys A. Kunèinas,

kuris susitikimo metu informavo Turto fondà, kad 2001 m. rugsëjo 19 d. UAB „Projektø ekspertizë” ávykusiame

posëdyje, kuriame dalyvavo Aplinkos ministerijos viceministras J. Laiconas, Aplinkos ministerijos Bûsto

ir techninio normavimo departamento direktorius Z. Mackevièius, Seimo narys A. Kunèinas, VGTU rektorius,

Projektø ir statiniø ekspertø sàjungos prezidentas profesorius E. K. Zavadskas, Technikos komiteto Nr. 38 „Statybinës

konstrukcijos” pirmininkas profesorius G. Marèiukaitis ir kiti asmenys, buvo aptariamos UAB „Projektø

ekspertizë” privatizavimo klausimas. Posëdyje buvo nuspræsta, kad ðiuo metu UAB „Projektø ekspertizë” privatizuoti

yra netikslinga.

Turto fondas 2001 m. rugsëjo 21 d. raðtu Nr. 11–4140 kreipësi á Aplinkos ministerijà, praðydamas jos raðtu

informuoti, kokia yra oficiali Aplinkos ministerijos pozicija UAB „Projektø ekspertizë” privatizavimo klausimu.

2001 m. spalio 2 d. Turto fondas gavo Aplinkos ministerijos raðtà Nr. 03–04–4737, kuriuo praðoma UAB „Projektø

ekspertizë” privatizavimà atidëti. Toks praðymas motyvuojamas tuo, jog ðiuo metu Seime svarstomame Statybos

ástatymo naujos redakcijos projekte akcentuojama valstybës lëðomis statomø statiniø projektø ekspertizës

svarba, grieþtinant projektø ekspertizës reikalavimus, todël reikia iðsaugoti didþiausià patirtá turinèiø ir labiausiai

patyrusiø UAB „Projektø ekspertizë” specialistø kolektyvà, kol kitos privaèios projektø ekspertizës ámonës

nëra sukaupusios pakankamos patirties.

Turto fondas, atsiþvelgæs á Aplinkos ministerijos iðdëstytus motyvus ir pareikðtus praðymus, laikinai sustabdë

UAB „Projektø ekspertizë” privatizavimo programos rengimà.

Atsakymas á klausimà Nr. 410–197 (SK Nr. 26(200)

Gruodþio 4 d.

Aplinkos ministras Arûnas Kundrotas – Posëdþiø sekretoriatui

Vyriausybës programos 2001–2004 metams priemoniø plane numatyta parengti Lietuvos Baltijos jûros krantotvarkos

strategijà, siekiant sumaþinti þmogaus veiklos, jûros ir vëjo neigiamà poveiká Lietuvos Baltijos jûros

krantui bei koordinuoti valstybës, savivaldybiø ir ûkio subjektø veiklà tvarkant krantà.

Parengus Lietuvos Baltijos jûros krantovarkos strategijà, buvo apsispræsta dokumentà vadinti strategijos nuostatomis

ir tvirtinti aplinkos ministro ásakymu. Darbo grupëje, rengusioje strategijos nuostatas, dalyvavo ir atstovai

ið savivaldybiø bei Klaipëdos apskrities virðininko administracijos. Strategijos nuostatos buvo iðsiøstos susipaþinti

Klaipëdos ir Palangos miestø savivaldybëms, ið kuriø gautas pritarimas. Patvirtinus Lietuvos Baltijos

jûros krantotvarkos strategijos nuostatas, planuojama iki 2002–12–31 parengti Lietuvos Baltijos jûros krantotvarkos

veiksmø programà.

Yra pateikta paraiðka tarptautinei „Dancee” programai dël paramos Lietuvos Baltijos jûros krantø erozijai

pristabdyti bei subalansuotam valdymui uþtikrinti.

Ðiø metø rugpjûèio 31 – rugsëjo 7 dienomis Lietuvoje lankësi integruoto pakrantës zonos valdymo projekto

misija ið Danijos. Buvo ávertinta Lietuvos Baltijos jûros kranto bûklë bei su Lietuvos mokslininkais ir ðios srities

specialistais aptartos Lietuvos Baltijos jûros krantotvarkos veiksmø programos bei pasirinktos pilotinës teritorijos

sutvarkymo projekto parengimo ir vykdymo galimybës. Ðiuo metu yra pateikta paraiðka tarptautinei programai

„Dancee” dël paramos Lietuvos Baltijos jûros krantø erozijai pristabdyti bei subalansuotam valdymui uþtikrinti.

Ðiuo metu tariamasi dël uþduoties projektui vykdyti.

Atsakymas á klausimà Nr. 410–199 (SK Nr. 26(200)

Gruodþio 4 d.

Ûkio viceministras Nerijus Eidukevièius – Seimo nariui Jurgiui Razmai

Iðnagrinëjæ klausimà dël gamtiniø dujø pirkimo, paaiðkiname, kad nuo 2001 liepos 1 d. ásigaliojæs Gamtiniø

dujø ástatymas, gamtiniø dujø vartotojus suskirsto á laisvuosius ir reguliuojamuosius.

More magazines by this user
Similar magazines