Nr.28 (202) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr.28 (202) - Lietuvos Respublikos Seimas

K Spaudos

onferencijos

„Politinës aktualijos”. Gintaras STEPONAVIÈIUS

(opozicijos lyderis) informavo apie Liberalø frakcijos

lapkrièio 29 d. surengtà iðvaþiuojamàjá posëdá Utenoje,

kalbëjo apie socialdemokratø idëjà vienu metu surengti

prezidento ir savivaldos rinkimus, pensijø reformà,

mokesèiø sistemos koncepcijà.

„Politinës aktualijos”. Artëjant lemiamiems sprendimams

dël NATO plëtros, Rasa JUKNEVIÈIENË

(Tëvynës sàjungos – konservatoriø frakcijos narë) ragino

nedaryti galinèiø brangiai kainuoti vidaus politikos

klaidø, nustoti kariauti su „Williams” bendrove ir

kuo skubiau priimti „Maþeikiø naftai” reikalingus

sprendimus. Spaudos konferencijoje R.Juknevièienë

praneðë, jog kreipësi á generaliná prokurorà, praðydama

iðtirti, kokiu mastu lapkrièio 21 d. Nacionalinio saugumo

ir gynybos komiteto posëdyje, svarstant Antrojo

operatyviniø tarnybø departamento prie Kraðto apsaugos

ministerijos (KAM) veiklà, buvo paþeisti Þvalgybos

bei Valstybës ir tarnybos paslapèiø ástatymai, bei

spræsti klausimà dël baudþiamosios atsakomybës (þr.

SK Nr.27, p. 1843).

„Kaliningradas, Baltarusija. Kas toliau?… Galimi

Lietuvos þingsniai, skatinant ðiø kraðtø ásijungimà

á europinius procesus”. Alvydas MEDA-

LINSKAS (Europos reikalø komiteto pirmininko pavaduotojas)

komentavo Briuselyje vykusá Europos

Parlamento nariø ir Rusijos Dûmos deputatø susitikimà.

Ðiame rimtame daugiaðaliame susitikime, pasak

jo, pirmà kartà buvo iðskirtas Kaliningrado srities

klausimas. Europos Parlamente vykusiame

pokalbyje dalyvavæs Lietuvos atstovas, Seimo narys

A. Medalinskas iðdëstë Lietuvos pozicijà dël Kaliningrado

srities perspektyvø. „Lietuva buvo pakviesta dalyvauti

kaip neutrali ðalis, turinti bendradarbiavimo

su Kaliningrado sritimi patirties, galinti pateikti pasiûlymus

tiek ES, tiek Rusijai”, – sakë A.Medalinskas.

Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS (Seimo Pirmininko

pavaduotojas) lapkrièio 16–18 d. Kaliningrade dalyvavo

pirmajame Lietuvos Seimo nariø ir Kaliningrado

srities Dûmos deputatø forume; lapkrièio 18–22

d. Niurnberge – Vokietijos socialdemokratø partijos

konferencijoje; lapkrièio 23–24 d. Rygoje – konferencijoje

Europos ateities klausimais; Londone lapkrièio

1924

Nr. 28 (202)

25–27 d. –apskritojo stalo diskusijoje Rytø ir Vakarø

santykiø evoliucijos tema. Apie ðiuos renginius V.Andriukaitis

informavo spaudos konferencijoje.

Lapkrièio 30 d.

„Radijas ir televizija Lietuvoje 1996 – 2001 m.” Vytautas

KVIETKAUSKAS. Dalyvavo Lietuvos radijo ir

televizijos komisijos pirmininkas Jonas Liniauskas.

Prelegentai informavo apie konferencijà Lietuvos radijo

ir televizijos (RTV) komisijos veiklos penkeriø metø

sukakèiai paþymëti. V.Kvietkauskas paþymëjo, kad

gruodþio pradþioje Seimo Pirmininkas Artûras Paulauskas

inicijuos visø parlamentiniø frakcijø, komerciniø

radijo ir televizijos stoèiø, visuomeninio transliuotojo

atstovø pasitarimà dël Lietuvos radijo ir televizijos

abonentinio mokesèio ástatymo projekto. Ðis teisës aktas

jau yra parengtas, taèiau abejoniø dël jo kyla ir visuomenëje,

ir tarp politikø. Pasak parlamentaro, Seimo

Pirmininko rengiamas pasitarimas ir turëtø

paminëti iðsklaidyti abejones, kylanèias dël LRT abonentinio

mokesèio ástatymo.

Gruodþio 3 d.

„Dël Lietuvos krikðèioniø demokratø, politiniø kaliniø,

tremtiniø ir partizanø sekcijos ásteigimo”. Petras

GRAÞULIS, Kazys BOBELIS (Seimo nariai). Dalyvavo

Lietuvos krikðèioniø demokratø, politiniø kaliniø,

tremtiniø ir partizanø sekcijos pirmininkë Angelë Ragaiðienë,

Lietuvos krikðèioniø demokratø, politiniø kaliniø,

tremtiniø ir partizanø sekcijos valdybos narys Gediminas

Daubaras. Ðios sekcijos pirmininkë

A.Ragaiðienë sakë, kad kai kurie buvæ politkaliniai dar

rugsëjo mënesá buvo nutaræ prisijungti prie Lietuvos

krikðèioniø demokratø. Ðis sprendimas buvo realizuotas

gruodþio 1 d. Kaune vykusioje Lietuvos krikðèioniø

demokratø Politiniø kaliniø, partizanø ir tremtiniø sekcijos

steigiamojoje konferencijoje. Ásteigta naujoji sekcija

vienoje ið priimtø rezoliucijø pasiûlë Lietuvos krikðèioniø

demokratø tarybai gruodþio 8 dienà vyksianèiame

posëdyje iðkelti partijos pirmininko, Seimo nario K. Bobelio

kandidatûrà á Lietuvos Prezidentus.

„Politinës aktualijos”. Vytautas LANDSBERGIS

(Seimo narys, TS(LK) pirmininkas) ragino kitais metais

pagrindiniu uþsienio politikos prioritetu paskelbti