Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

6. 2007 m. lapkričio 6 d. pateiktame plėtros dokumentų pakete Komisija priminė teigiamus bendrus

pastarųjų metų rezultatus, tačiau pastebėjo, kad 2007 m. padaryta pažanga buvo netolygi. Komisija

taip pat priminė likusias neišspręstas problemas. 2007 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos Taryba

padarė išvadą, kad dabar reikia remtis šiais rezultatais, kad stabilizacijos ir asociacijos procesas būtų

negrįžtamas. Atsižvelgdama į plėtros strategiją, dėl kurios 2006 m. gruodžio mėn. susitarė Europos

Vadovų Taryba, Taryba taip pat palankiai įvertino Komisijos komunikatą dėl plėtros strategijos ir

pagrindinių uždavinių 2007–2008 m. ir atkreipė atidų dėmesį į jame pateiktą analizę ir

rekomendacijas. Tarybos manymu, dėl uždavinių, iškilusių regiono šalims, reikalinga labiau sutelkti

dėmesį į pagrindines reformas, susijusias su valstybės stiprinimu, teisine valstybe, susitaikymu,

administracine ir teismų reforma, taip pat su kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Didelė

pažanga šiais klausimais, kartu su tvariu ekonominiu ir socialiniu vystymusi, sudarys sąlygas regiono

šalims žengti pirmyn.

7. Taryba priminė regioninio bendradarbiavimo ir gerų kaimyninių santykių svarbą bei būtinybę surasti

abipusiškai priimtinus sprendimus dėl neišspręstų klausimų su kaimyninėmis šalimis.

8. 2007 m. sausio 22 d. Taryba priėmė Europos partnerystę su Juodkalnija. 2007 m. gruodžio 20 d. buvo

susitarta dėl Europos partnerysčių su Albanija, Bosnija ir Hercegovina bei Serbija, įskaitant Kosovą

pagal JTST Rezoliuciją 1244, dokumentų tekstų ir dėl stojimo partnerystės su Buvusiąja Jugoslavijos

Respublika Makedonija. Partnerystėse nustatomi Vakarų Balkanų šalių trumpalaikiai ir vidutinės

trukmės laikotarpio prioritetai.

9. Pietryčių Europos stabilumo pakto klausimu Taryba pratęsė Stabilumo pakto koordinatoriaus

įgaliojimus iki 2008 m. birželio mėn. Iki to laiko pakto galiojimas baigsis, o jį pakeis Regioninio

bendradarbiavimo taryba (RBT) 10 , tokiu būdu padidinant regioninį savarankiškumą, tačiau toliau

tęsiant daugelį iniciatyvų ir darbo grupių veiklą pagal stabilumo paktą.

10. Pereinamuoju laikotarpiu padaryta didelė pažanga, įskaitant patvirtintas darbo tvarkos taisykles ir

parengtą susitarimo memorandumą. 2007 m. gegužės 11 d. Zagrebe įvykusiame regioninės grupės

posėdyje buvo patvirtinta nauja taryba ir jos generaliniu sekretoriumi paskirtas Hido Bišćević.

Regioninio bendradarbiavimo tarybos sekretoriatas įsikurs Sarajeve, o mažas ryšių palaikymo biuras –

Briuselyje.

11. Viena ryškiausių iniciatyvų pagal Stabilumo paktą – 2006 m. gruodžio 19 d. Bukarešte pasirašytas ir

2007 m. rugpjūčio 23 d. įsigaliojęs Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimas (CEFTA).

Susitarimas yra vienas svarbiausių žingsnių regioninio bendradarbiavimo bei susitaikymo link ir gali

padėti stiprinti tarpusavio ekonominius ryšius.

10 2007 m. Regioninio bendradarbiavimo taryba susitiko du kartus. 2008 m. vasario mėn. Sofijoje įvyks pirmasis

visos sudėties RBT posėdis ir regioninės grupės posėdžio inauguracija.

15

More magazines by this user
Similar magazines