Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

12. 2007 m. ES toliau rėmė Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) darbą

sprendžiant žmogaus teisių pažeidimų praeityje klausimus. Taryba pratęsė savo ribojančių priemonių,

kuriomis remiamas veiksmingas TBTBJ įgaliojimų vykdymas (šiomis priemonėmis siekiama įšaldyti

besislapstančių kaltinamųjų lėšas ir uždrausti keliauti asmenims, kurie padeda TBTBJ kaltinamiesiems

išvengti teisingumo) galiojimą. Bendradarbiavimo su TBTBJ sąlyga tebėra vienas svarbiausių ES

politikos, susijusios su regiono šalimis, aspektų.

13. Tarybai priėmus sprendimą, kad ESSM nutrauks veiklą iki 2007 m. pabaigos, 2007 m. buvo uždaryti

įvairūs ES stebėjimo misijos (ESSM) biurai.

Kroatija

14. ES toliau gerai vertino toliau daromą bendrą Kroatijos pažangą, kuri sudarė sąlygas šaliai pradėti

daugiau pastangų reikalaujantį etapą, ir atkreipė dėmesį, kad stojimo derybos vyksta teisinga linkme.

ES toliau akcentavo Kroatijai, kad stojimo derybų pažanga priklausys nuo sąlygų pagal Stabilizacijos

ir asociacijos susitarimą, įskaitant skyrių atidarymo ir uždarymo gaires, vykdymo ir nuo stojimo

partnerystės įgyvendinimo. Vis daugiau dėmesio turi būti skirta tolesniam acquis perkėlimui į

nacionalinę teisę ir veiksmingam jos įgyvendinimui siekiant laiku įvykdyti narystės įsipareigojimus,

visų pirma teismų ir administracinės reformų, kovos su korupcija, mažumų teisių ir pabėgėlių grįžimo

srityse. Turi būti tęsiamas visapusiškas bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu

buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) ir toliau gerinamas pačioje Kroatijoje atliekamas patraukimas

baudžiamojon atsakomybėn ir karo nusikaltimų bylų nagrinėjimas.

15. Be to, taip pat nepaprastai svarbu, kad Kroatija tęstų savo pastangas siekdama gerų santykių su

kaimyninėmis šalimis, įskaitant patenkinamą neišspęstų dvišalių klausimų, ypač susijusių su sienomis,

sprendimą. Todėl 2007 m. gruodžio mėn. Taryba paragino Kroatiją visapusiškai laikytis 2004 m.

birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose ir bendrosiose derybų nuostatose nurodyto 2004 m.

birželio 4 d. susitarimo dėl Ekologinės ir žuvininkystės apsaugos zonos ir netaikyti nė vieno su šia

zona susijusio aspekto ES valstybėms narėms tol, kol bus pasiektas bendras ES susitarimas 11 .

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

16. Vasario mėn. Taryba pratęsė Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (ESSĮ) Buvusioje Jugoslavijos

Respublikoje Makedonijoje Erwan Fouéré įgaliojimus iki 2008 m. vasario 29 d. 12 Nuo 2005 m.

lapkričio 1 d. Erwan Fouéré eina ESSĮ ir Komisijos delegacijos vadovo pareigas.

11

2007 m. liepos 25 d. Europos Parlamentas, remdamasis Užsienio reikalų komiteto pranešimu, priėmė rezoliuciją

dėl 2006 m. Kroatijos pažangos ataskaitos.

12

Bendrieji veiksmai 2007/109/BUSP (OL L 46, 2007 2 16, p. 68)

16

More magazines by this user
Similar magazines