Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

33. Sausio 26 d. politinių vadovų trejetas išvyko į Belgradą parengti ministrų trejeto susitikimą Belgrade

vasario 7 d. Trejetas paragino Serbijos politinius lyderius greitai suformuoti vyriausybę, pasirengusią

vykdyti reformas ir kursiančią ateitį Europoje. Vasario mėn. Taryba palankiai įvertino Komisijos

pasirengimą atnaujinti derybas dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (SAS) su nauja vyriausybe

Belgrade, jeigu ji aiškiai įsipareigos visapusiškai bendradarbiauti su TBTBJ ir šioje srityje imsis

konkrečių bei veiksmingų priemonių. Visą pavasarį ES toliau ragino Belgradą imtis priemonių toj

srityje. Kai gegužės 15 d. galiausiai buvo sudaryta vyriausybė, ji nedelsdama konkrečių veiksmų šioje

srityje bendradarbiavimo su TBTBJ srityje. Tai sudarė sąlygas Komisijai atnaujinti derybas dėl SAS

su Serbija. Birželio mėn. išvadose Taryba palankiai įvertino šiuos faktus.

20

Taryba priminė, kad derybų dėl SAS teksto sparta ir pabaiga visų pirma priklausys nuo Serbijos

pažangos plėtojant įsipareigojimams pagal Susitarimą vykdyti būtiną teisinę sistemą ir

administracinius gebėjimus bei nuo visapusiško bendradarbiavimo su TBTBJ. Lapkričio mėn.

Komisija parafavo SAS tekstą ir pasiūlė Tarybai jį pasirašyti ir sudaryti susitarimą su sąlyga, kad

Serbija visapusiškai bendradarbiaus su TBTBJ. 2007 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba

pareiškė mananti, kad turinti tvirtų administracinių gebėjimų Serbija galėtų paspartinti pažangą

siekdama narystės ES, inter alia, kandidatės statuso siekimą, jei būtų įvykdytos sąlygos. 2008 m.

sausio mėn. Taryba (Bendrieji reikalai ir išorės santykiai) pasiūlė Serbijai pasirašyti laikinąjį politinį

bendradarbiavimo susitarimą, aiškiai parodydama, kad ES yra įsipareigojusi dėl Serbijos perspektyvos

ES. Taryba taip pat nusprendė sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų, kaip Serbija galėtų padaryti

sparčią pažangą siekdama narystės ES 18 .

34. Taryba toliau remia TBTBJ įgaliojimų vykdymą savo dviem bendrosiomis pozicijomis dėl asmenų,

kuriems draudžiama išduoti vizas, sąrašo ir dėl asmenų, remiančių laisvėje esančius kaltinamuosius,

lėšų įšaldymo.

35. 2007 m. Taryba taip pat prisidėjo tarpininkaujant Belgrado ir Prištinos derybose dėl Kosovo statuso

nustatymo, visų pirma kaip ES, JAV ir Rusijos trejeto narė.

Kosovas 19

36. 2007 m. Taryba toliau stiprino ES vaidmenį Kosove 20 .

37. Vasario mėn. Taryba pakartojo visiškai remianti JT specialųjį pasiuntinį Martti Ahtisaari ir jo

pastangas. Tarybos manymu, abiems šalim pateiktuose jo pasiūlymuose numatytos išsamios nuostatos,

skirtos skatinti Kosove kurti teisine valstybe grindžiamą daugiatautę ir demokratinę visuomenę.

18 2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamentas, remdamasis Užsienio reikalų komiteto pranešimu, priėmė rezoliuciją

dėl ES ir Serbijos santykių.

19 Pagal 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1244.

20 2007 m. kovo 29 d. Europos Parlamentas, remdamasis Užsienio reikalų komiteto pranešimu, priėmė rezoliuciją

dėl Kosovo ateities ir ES vaidmens.

More magazines by this user
Similar magazines