Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

45. Spalio mėn. Taryba pareiškė visiškai remianti trejeto procesą ir jame dalyvaujantį ES atstovą. Ji

palankiai įvertino intensyvią veiklą ir konstruktyvią pirmo derybų raundo atmosferą. Taryba paragino

abi Šalis dalyvauti tolesnėse derybose siekiant kompromiso ir dėti visas pastangas, kad būtų

užtikrintas derybų metu sutartas Kosovo statuso nustatymas.

46. Lapkričio mėn. Taryba palankiai įvertino tai, kad rinkimai Kosove vyko deramai ir taikiai. Ji

apgailestavo dėl mažo Kosovo serbų bendruomenės aktyvumo ir dalyvavimo bei raginimo boikotuoti.

Atsižvelgdama į ambasadoriaus W. Ischinger pranešimą, Taryba dar kartą patvirtino visiškai remianti

trejetą siekiant užbaigti trejeto procesą gruodžio 10 d. Taryba dar kartą patvirtino, kad ES yra

pasirengusi imtis svarbaus vaidmens Kosove ateityje ir atitinkamai tam rengiasi.

47. Lapkričio 19 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/744/BUSP, iš dalies keičiančius

Bendruosius veiksmus 2006/623/BUSP dėl TCM/ESSĮ parengiamosios grupės įsteigimo ir

pratęsiančius jų galiojimą. Parengiamosios grupės įgaliojimai buvo pratęsti iki 2008 m. kovo 30 d.

arba iki tol, kol praeis trisdešimt dienų nuo TBĮ/ESSĮ paskyrimo, jei tai įvyktų iki kovo 1 d.

48. Lapkričio 29 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/778/BUSP, iš dalies keičiančius ir

pratęsiančius Bendruosius veiksmus 2006/304/BUSP dėl ES planavimo grupės įsteigimo. Taryba

pritarė nustatytiems galimos būsimos ES krizių valdymo operacijos poreikiams ir pasiūlymų dėl

reikiamos įrangos, paslaugų ir patalpų viešųjų pirkimų teikimui. Ji taip pat pritarė, kad būtų pradėtos

konkurso procedūros ir sudarytos sutartys dėl pirmiau minėtų dalykų. EUPT įgaliojimai buvo pratęsti

iki 2008 m. kovo 31 d.

49. Gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba atkreipė dėmesį į trejeto proceso užbaigimą ir galutinę

ataskaitą. Ji pabrėžė, kad visos derybų, vedamų padedant trejetui, proceso galimybės buvo išnaudotos,

ir atsižvelgdama į tai labai apgailestavo dėl to, kad abi šalys negalėjo pasiekti abiem pusėms priimtino

susitarimo. Taryba pabrėžė, kad būtina siekti išspręsti Kosovo statuso nustatymo klausimą, kuris yra

svarbus regiono stabilumui. Ji pabrėžė, kad ES yra pasirengusi atlikti pagrindinį vaidmenį stiprinant

stabilumą regione ir įgyvendinant sprendimą, apibrėžiantį Kosovo ateities statusą. Taryba taip pat

pareiškė, kad ES yra pasirengusi padėti Kosovui siekti tvaraus stabilumo, inter alia, pasinaudojant

ESGP misija ir įnašu, skirtu tarptautiniam civiliniam biurui, kuris yra tarptautinių pajėgų dalis.

50. Remiantis Europos Vadovų Tarybos išvadomis, 2008 m. sausio mėn. buvo intensyviau rengiamasi ES

ESGP misijos ir tarptautinės civilinės misijos dislokavimui. 2008 m. vasario 4 d. Taryba priėmė

Bendruosius veiksmus dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) ir

Bendruosius veiksmus, kuriais Pieter Feith buvo paskirtas ESSĮ Kosove. Be to, vasario 15 d. buvo

priimtas EULEX KOSOVO veiksmų planas, kuris reiškė ESGP misijos pradžią.

22

More magazines by this user
Similar magazines