Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Albanija

51. 2006 m. ES ir Albanijai pasirašius Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir prie jo pridedamą

Laikinąjį susitarimą, iki 2007 m. pabaigos keturiolika valstybių narių baigė nacionalines ratifikavimo

procedūras.

52. Liepos mėn. Taryba priėmė išvadas, kuriose palankiai įvertino tai, kad Prezidento rinkimų procesas

Albanijos Parlamente buvo užbaigtas laikantis Konstitucijos ir kad Bamir Topi buvo išrinktas naujuoju

Prezidentu. Taryba pakartojo remianti Albanijos europinę perspektyvą, jeigu bus įvykdyti ES

kriterijai, ir paragino visas politines jėgas dirbti kartu vykdant reikiamas reformas. Be to, Taryba

pabrėžė, kad svarbu, jog Albanija ir toliau atliktų konstruktyvų vaidmenį regione.

53. 2008 m. Taryba toliau stebės įvykius šalyje ir jos kaimynystėje. Šalyje pasirengimas visuotiniams

rinkimams 2009 m. visais požiūriais, remiantis konstruktyviu dialogu politinėje srityje (rinkimų

kodekso reforma, civiliniai registrai, ID kortelės, pasai su biometriniais duomenimis), bus vienas iš

keleto svarbių elementų, kuriuos Taryba įvertins rudenį, remdamasi Komisijos pažangos ataskaita,

atsižvelgdama į pažangą ES sąlygų siekiant tolesnės pažangos kelyje į ES vykdymo srityje.

Juodkalnija

54. Sausio 22 d. Briuselyje buvo surengtas metinis ES ir Juodkalnijos politinio dialogo trejeto ministrų

lygio susitikimas.

55. Spalio 15 d. ES pasirašė Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą su Juodkalnija. Taryba palankiai

įvertino šio susitarimo pasirašymą, kuris buvo svarbus žingsnis šaliai siekiant narystės ES, ir paragino

Juodkalniją tvariai bei veiksmingai įgyvendinti susitarimą, stiprinti administracinius pajėgumus ir

ryžtingai vykdyti reformas, inter alia, valstybės stiprinimo, teisinės valstybės, susitaikymo,

administracinės ir teismų reformos bei kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu srityse. Be

to, Juodkalnijai taip pat bus svarbu įgyvendinti naują Konstituciją, priimtą 2007 m. spalio mėn.

laikantis Europos standartų ir tęsti pastangas didinant sutarimą dėl pagrindinių valstybės stiprinimo

aspektų 21 .

2 SKYRIUS – RYTŲ EUROPA IR VIDURINĖ AZIJA

Horizontalieji aspektai

56. Toliau buvo įgyvendinama Europos kaimynystės politika (EKP); Taryba išnagrinėjo 2006 m. gruodžio

mėn. Komisijos komunikate pateiktus pasiūlymus, kuriais siekiama stiprinti EKP. Remdamasi šiais

pasiūlymais 2007 m. birželio mėn. pirmininkaujanti valstybė narė pateikė Tarybai (Bendrieji reikalai ir

išorės santykiai) pažangos ataskaitą 22 . Taryba palankiai įvertino padarytą pažangą 23 . 2007 m.

gruodžio mėn. Komisija pateikė kitą komunikatą „Ryžtinga Europos kaimynystės politika“ 24 , kuriame

apibendrintos pastangos, kurios buvo dedamos po ankstesnio komunikato. 2007 m. gruodžio mėn.

Europos Vadovų Taryba paprašė pirmininkausiančių valstybių narių tęsti šį darbą, kad būtų

plėtojamos ir rytinė, ir pietinė dimensijos dvišaliuose ir daugiašaliuose santykiuose, remiantis

atitinkamais Komisijos komunikatais ir pasiūlymais 25 .

21 2007 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamentas, remdamasis Užsienio reikalų komiteto pranešimu, priėmė

rezoliuciją dėl Juodkalnijos.

22 Žr. dok. 10874/07.

23 2007 m. birželio 18 d. Tarybos išvados.

24 Žr. dok. 16493/07.

25 2007 m. gruodžio 14 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininkaujančios valstybės narės išvados, 72 dalis.

23

More magazines by this user
Similar magazines