Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

74. Baltarusijoje įvykdyta daugybė areštų ir vyko daug teismo procesų, vis dažniau nukreiptų prieš jaunus

aktyvistus, jiems dažniausiai būdavo paskirtos baudos ar kelios dienos nelaisvėje. Nors valdžios

institucijos leido opozicijai organizuoti tam tikrus dėmesio nestokojusius renginius (spalio 14 d.

Europos maršą“, lapkričio 4 d. „Socialinį maršą“), po šių renginių vėl sekė aktyvistų areštų, kuriuos

ES atvirai pasmerkė, banga.

75. 2008 m. Baltarusijoje įvyks parlamento rinkimai. Pagal įstatymą balsavimas turi įvykti iki spalio mėn.

Belieka laukti, ar bus padaryti pažadėti rinkimų kodekso pakeitimai. Taip pat reikia paraginti

Baltarusiją pakviesti visos sudėties ESBO/ODIHR vadovaujamą rinkimų stebėjimo misiją.

76. Vizų išdavimo klausimai vis dar užima svarbią vietą ES ir Baltarusijos santykių darbotvarkėje. 2007

m. birželio mėn. išvadose dėl visuotinio požiūrio į migraciją taikymo rytų ir pietryčių regionams

Taryba (Bendrieji reikalai ir išorės santykiai) patvirtino prioritetinius veiksmus, įskaitant ES ir

Baltarusijos ekspertų lygio dialogą migracijos klausimu.

Moldovos Respublika

77. ES ir Moldovos Respublikos santykiams buvo būdingas bendras teigiamas dinamiškumas. Moldovos

Respublika toliau įgyvendino EKP veiksmų planą, kuris buvo priimtas 2005 m. vasario mėn. Siekiant

pasinaudoti visomis veiksmų plane numatytos reformos teikiamomis galimybėmis ES ir Moldovos

Respublika susitarė, kad juo bus naudojamasi po 2008 m. vasario mėn. kaip priemone reformoms bei

ES ir Moldovos santykiams stiprinti. Kiti svarbūs postūmiai ES ir Moldovos santykių srityje buvo

2007 m. balandžio mėn. bendro prašymų išduoti vizą centro atidarymas Kišiniove, 2008 m. sausio 1 d.

įsigalioję vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimai bei autonominių lengvatinių prekybos

tarifų Moldovos importui į ES, kurie įsigaliojo 2008 m. kovo 1 d., priėmimas.

78. Vasario mėn. Taryba priėmė bendrąją poziciją, atnaujinančią ir iš dalies keičiančią sankcijas prieš

Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybės narius, kurie trukdė siekti pažangos sprendžiant

Padnestrės konfliktą, bei prieš asmenis, atsakingus už įbauginimo kampanijos parengimą ir vykdymą

bei už lotyniškus rašmenis naudojančių mokyklų uždarymą Moldovos Respublikos Padnestrės

regione 31 .

79. Kovo 1 d. pradėjo eiti pareigas ESSĮ Kálman Mizsei. ESSĮ atliko labai aktyvų vaidmenį regione, daug

prisidėdamas prie ES ir Moldovos Respublikos santykių bei ypač prie pastangų taikiai išspręsti

Padnestrės konfliktą.

Jis surengė konsultacijas su visais pagrindiniais subjektais, įskaitant Moldovos Respublikos ir

Padnestrės regiono valdžios institucijas, konflikto sprendimo tarpininkes Rusiją, Ukrainą ir ESBO bei

JAV, kurios yra konflikto sprendimo proceso stebėtojos. Viena iš pagrindinių šių konsultacijų temų

buvo spalio pradžioje Moldovos prezidento V. Voronino pasiūlytų pasitikėjimo stiprinimo iniciatyvų

įgyvendinimas. Spalio pabaigoje Odesoje vykstant vadinamosioms 5+2 deryboms buvo surengtas

neoficialus susitikimas, kuriame ESSĮ atstovavo ES drauge su Komisija.

31 2007 m. vasario 19 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/121/BUSP, OL L 51, p. 31.

27

More magazines by this user
Similar magazines