Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

105. ESSĮ Vidurinėje Azijoje, ambasadorius Pierre Morel aktyviai bendradarbiavo su regioniniais ir

tarptautiniais partneriais bei daug keliavo po regioną ir už jo ribų. Jo pastangos buvo ypač vertingos

rengiant strategiją, laipsniškai gerinant ES santykius su Uzbekistanu ir plėtojant glaudesnius ryšius su

Turkmėnija pasikeitus šalies vadovybei.

ESSĮ įgaliojimai buvo iš dalies pakeisti ir atnaujinti du kartus 36 siekiant įtraukti tokius gebėjimus,

kuriais būtų prisidėta prie BUSP energijos tiekimo patikimumo ir kovos su narkotikais aspektų,

susijusių su Vidurine Azija, formulavimo.

106. 2007 m. taip pat buvo palaipsniui stiprinami ES ryšiai su Uzbekistanu ir pagerinti santykiai, kad yra

sveikintina, nors visos ES santykių su Uzbekistanu galimybės tebėra neišnaudotos dėl neišspręstų

rimtų problemų, susijusių su žmogaus teisių padėtimi šalyje. 2007 m. balandžio mėn. Taškente įvyko

antras ekspertų posėdis įvykių Andižane klausimu. Pirmas dialogo žmogaus teisių klausimais su

Uzbekistanu posėdis įvyko 2007 m. gegužės 9 d. Taškente.

107. Gegužės 14 d. Taryba dar šešiems mėnesiams pratęsė vizų režimo apribojimus aštuoniems

asmenims 37 . Spalio 15 d. Taryba nusprendė dvylikai mėnesių pratęsi ginklų embargą ir vizų režimo

apribojimus 38 . Tačiau pripažindama, kad Uzbekistanas padarė tam sveikintiną pažangą tokiose srityse,

kaip mirties bausmės panaikinimas ir habeas corpus teisės aktų pakeitimai, ir siekdama skatinti

Uzbekistano valdžios institucijas imtis tolesnių teigiamų veiksmų gerinant žmogaus teisių padėtį ir

konstruktyviau bendradarbiauti su tarptautinėmis institucijomis, pavyzdžiui, JT, vykdant tarptautinius

įsipareigojimus, Taryba nusprendė, kad vizų režimo apribojimai nebus taikomi šešis mėnesius, o tada

Taryba įvertins, ar Uzbekistano valdžios institucijos padarė pažangą siekdamos konkrečių tikslų

žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių bei teisinės valstybės srityse.

3 SKYRIUS – VIDURŽEMIO JŪROS REGIONAS IR TURKIJA

Horizontalieji aspektai

108. Praėjusiais metais buvo toliau įgyvendinama Penkerių metų darbo programa ir Kovos su terorizmu

elgesio kodeksas; abu dokumentai buvo priimti 2005 m. lapkričio 27–28 d. Barselonoje aukščiausiojo

lygio susitikime, o dėl plataus užmojo tikslų siekiant politinių ir ekonominių reformų bei tikslingo

metinės darbo programos įgyvendinimo buvo susitarta 2006 m. lapkričio 27–28 d. Tamperėje

įvykusiame 8-ame Europos ir Viduržemio regiono šalių užsienio reikalų ministrų susitikime. Vėliau ši

metinė programa buvo peržiūrėta lapkričio 5–6 d. Lisabonoje įvykusiame 9-ame Europos ir

Viduržemio regiono šalių užsienio reikalų ministrų susitikime 39 , kuriame taip pat buvo šiltai sutiktos

dvi naujos narės Albanija ir Mauritanija.

36 2007 m. vasario 15 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/113/BUSP, OL l 46, p. 83, ir 2007 m. spalio 1 d. Tarybos

bendrieji veiksmai 2007/634/BUSP, OL L 256, p. 28.

37 2007 m. gegužės 14 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/338/BUSP, OL L 128, p. 50.

38 2007 m. lapkričio 13 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/734/BUSP, OL L 295, p. 34.

39 Euromed 1/07.

31

More magazines by this user
Similar magazines