Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

109. Aukščiausiojo lygio susitikime Barselonoje priimtoje Penkerių metų darbo programoje (2006–

2009 m.) išdėstyti politikos prioritetai susiję su keturiomis sritimis: politiniu bendradarbiavimu ir

bendradarbiavimu saugumo srityje, švietimu ir kultūra, tvariu socialiniu ir ekonominiu

bendradarbiavimu bei migracija, socialine integracija, teisingumu ir saugumu. Darbo programa bus

finansuojama pagal regioninę preliminarią programą remiantis EKPP (Europos kaimynystės ir

partnerystės politikos priemonė) 2007–2010 m., o tai sudarys 343,3 mln. EUR iš bendro 11 181 mln.

EUR biudžeto, skirto 2007–2013 m. laikotarpiui 40 .

110. Nepaisant tebesitęsiančio konflikto Artimuosiuose Rytuose, toliau buvo vedamas visų Europos ir

Viduržemio jūros regiono partnerių dialogas. Dėl Artimųjų Rytų taikos proceso paeiliui vykusiuose

ministrų susitikimuose buvo pabrėžta, kad Barselonos procesu neketinama pakeisti vykdomų

iniciatyvų, bet siekiama pagerinti bendras sąlygas, kad būtų prisidėta prie jų sėkmės; taigi arabų ir

izraeliečių konfliktas nuolat buvo Europos ir Viduržemio jūros regiono vyresniųjų pareigūnų

susitikimuose vedamo politinio dialogo dėmesio centre.

111. Kovos su terorizmu srityje daugiausia pastangų buvo dedama siekiant įgyvendinti Europos ir

Viduržemio jūros regiono šalių kovos su terorizmu elgesio kodeksą; Europos ir Viduržemio jūros

regiono šalių susitikimuose daugiausia dėmesio buvo skirta galimybėms ir perspektyvoms teikti JT ir

ES techninę pagalbą kovojant su terorizmu, JT Civilizacijų aljanso iniciatyvos įnašui bei terorizmo ir

radikalizmo skatinimo prevencijai.

112. Prie partnerystės stiprinimo ir visų Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerių dialogo ypač

prisidėjo ministrų gerai įvertinta Slovėnijos iniciatyva dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių

universiteto įsteigimo, kuriam Slovėnija pasiūlė būstinę.

113. 2007 m. lapkričio 18–19 d. Albufeiroje, Portugalijoje įvyko pirmasis Europos ir Viduržemio jūros

regiono šalių ministrų susitikimas. Albufeiroje patvirtintos deklaracijos labiau politinio pobūdžio

pirmoje dalyje išdėstytas visų Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerių įsipareigojimas

užmegzti bei stiprinti bendradarbiavimą migracijos ir su migracija susijusių klausimų srityje. Antroje,

labiau su veikla susijusioje dalyje, aptariamos trys sritys, kuriose nustatyti konkretūs projektai: teisėta

migracija, migracija ir vystymasis bei neteisėta migracija.

114. Regioninė partnerystė ir pasitikėjimo stiprinimas buvo toliau plėtojami Europos ir Viduržemio jūros

regiono tyrimų komisijos užsienio politikos tinklo iniciatyvomis, kuriose daugiausia dėmesio buvo

skirta pilietinei visuomenei, žmogaus teisėms ir demokratijai regione; buvo surengti du subregioniniai

seminarai, t. y. 2006 m. rugsėjo 21–23 d. Meknese, o 2007 m. balandžio 26–27 d. Aleksandrijoje, ir

seminaras valdymo, reformų ir žmogaus teisių Europos ir Viduržemio jūros regione tema, kuris įvyko

2007 m. gegužės 31 d. Berlyne. Taip pat buvo tęsiamas bendradarbiavimas kuriant Europos ir

Viduržemio jūros regiono civilinės apsaugos sistemą po to, regionui tapus labiau pažeidžiamam dėl

stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių. Buvo užmegztas bendradarbiavimas keičiantis geriausios

praktikos pavyzdžiais ir technine patirtimi rinkimų srityje; taip pat bus toliau bendradarbiaujama

ekspertų lygiu.

40 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1638/2006, išdėstantis bendrąsias

nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę.

32

More magazines by this user
Similar magazines