Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

126. 2007 m. buvo paženklinti šių pagrindinių įvykių: trumpalaikis mėginimas, kurį parėmė Persijos

bendradarbiavimo tarybos šalys, prisidėti prie palestiniečių susitaikymo įsteigiant palestiniečių

nacionalinės vienybės vyriausybę, kuris žlugo birželio mėn. smurtinio perversmo metu Hamas

grupuotėms užėmus Gazą. ES pritarė vėlesniam ministro pirmininko S. Fayyad vadovaujamos

nepaprastosios padėties vyriausybės, kurią prisaikdino Prezidentas M. Abbas, sudarymui bei Ministro

Pirmininko E. Olmert ir Prezidento M. Abbas dvišalio dialogo atnaujinimui, kuriuo buvo sudarytos

sąlygos vėliau lapkričio mėn. surengti Anapolio konferenciją.

127. 2007 m. buvo paženklinti aktyvesniu arabų šalių dalyvavimu Artimųjų Rytų taikos procese. 2007 m.

gegužės 14 d. pirmą kartą vykstant Tarybos (Bendrieji reikalai ir užsienio santykiai) posėdžiui ES

užsienio reikalų ministrai neoficialiai susitiko su Arabų lygos delegacija, kurią sudarė Arabų lygos

generalinis sekretorius, Saudo Arabijos, Jordanijos, Libano, Sirijos, Palestiniečių vadovybės ir Kataro

užsienio reikalų ministrai bei Egipto atstovas. Arabų delegacija ES užsienio reikalų ministrams

pristatė Arabų valstybių taikos iniciatyvą. Abi šalys susitarė toliau bendradarbiauti siekiant paremti

pastangas taikiai išspręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą bei stiprinti ES ir Arabų lygos

bendradarbiavimą. Todėl buvo susitarta, kad 2008 m. vasario 11–12 d. Maltoje ES užsienio reikalų

ministrai ir Arabų lyga susitiks aptarti galimas bendradarbiavimo sritis 45 . Ši iniciatyva buvo dar kartą

patvirtinta kovo 29 d. Rijade įvykusio Arabų valstybių lygos aukščiausiojo lygio susitikimo

deklaracijoje.

128. Lapkričio 27 d. arabų valstybių partneriai aktyviai ir rezultatyviai dalyvavo Anapolio konferencijoje,

kurioje Ministras Pirmininkas E. Olmert ir Prezidentas M. Abbas bendrai sutarė nedelsiant pradėti

gera valia grindžiamas dvišales derybas siekiant iki 2008 m. pabaigos sudaryti taikos susitarimą. Šiam

bendram sutarimui pritarė Prezidentas G. Bush, kuris pats aktyviai dalyvavo šiame procese.

Vėliau gruodžio 17 d. Paryžiuje įvykusioje Tarptautinėje donorų konferencijoje buvo įsipareigota

skirti 7,4 milijardo USD paremiant pastangas sukurti būsimą Palestinos valstybę pagal Reformų ir

vystymosi planą, kurį pateikė Ministras Pirmininkas S. Fayyad. ES toliau buvo pasiryžusi reikšmingai

prisidėti prie šių pastangų, kaip išdėstyta lapkričio mėn. Tarybos (Bendrieji reikalai ir išorės santykiai)

patvirtintoje veiksmų strategijoje „Valstybės kūrimas siekiant užtikrinti taiką Artimuosiuose Rytuose“,

kurioje aptariamas platus jos pagalbos teikimo veiklos spektras. Buvo pasiektas susitarimas dėl ES

policijos misijos palestiniečių teritorijose (EUPOL COPPS) akreditacijos procedūros, vykdomos

Izraelio valdžios institucijų, kuri suteiks ES galimybę remti palestiniečių civilinę policiją, kad būtų

stiprinami saugumas ir teisėtvarka.

129. Praėjusiais metais ES toliau glaudžiai bendradarbiavo su Ketverto partneriais. Ketverto įsipareigojimai

buvo pabrėžti paskiriant buvusį Jungtinės Karalystės Ministrą Pirmininką Tony Blair Ketverto atstovu.

2007 m. reguliariai lankydamasis regione ir aktyviai dalyvaudamas kvarteto pastangose generalinis

sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis visą dėmesį skyrė įvykiams, susijusiems su šiuo klausimu.

45 2007 m. gegužės 10 d. Europos Parlamentas, remdamasis Užsienio reikalų komiteto pranešimu, priėmė

rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Arabų pasaulio valstybių reformos.

35

More magazines by this user
Similar magazines