Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

130. Visus metus įvykiai veiksmų vietoje kėlė susirūpinimą: susidarius kritinei humanitarinei padėčiai

Gazoje, ES drauge su kitais tarptautiniais partneriais dėjo visas pastangas užtikrinti neatidėliotinos ir

humanitarinės pagalbos teikimą. Ilgą laiką trukęs perėjimo punktų į Gazos ruožą ir iš jo uždarymas

prisidėjo prie tolesnio padėties blogėjimo ir trukdė veiksmingai teikti pagalbą. Taryba taip pat

paragino visas šalis bendradarbiauti, kad humanitariniams ir prekybos srautams būtų atverti perėjimo

punktai į Gazos ruožą ir iš jo. Be to, Izraelio teritorija toliau buvo apšaudoma Qassam raketomis, o

Izraelis tęsė karinius veiksmus Gazos ruože. Ypač didelį susirūpinimą kelė apgyvendinimo veikla

Rytų Jeruzalėje bei jos apylinkėse ir likusioje Vakarų Kranto dalyje. ES pakartojo nepripažinsianti

jokių iki 1967 m. nustatytų sienų pakeitimų, išskyrus šalių sutartus pakeitimus. Ne kartą buvo

raginama nedelsiant paleisti Palestinos įstatymų leidėjus ir pagrobtus Izraelio kareivius. Gazoje buvo

pagrobtas BBC reporteris Alan Johnston ir paleistas iš nelaisvės praėjus keturiems mėnesiams. ES taip

pat daug kartų ragino atnaujinti sulaikytų Palestinos mokesčių ir pajamų ir muitų pervedimą. Tai

akivaizdžiai priminė, kad būtina nedelsiant siekti Izraelio ir palestiniečių konflikto politinio

sprendimo.

36

ES aiškiai parodė esanti pasirengusi svarstyti stebėjimo misijos Rafah atnaujinimo klausimą pagal

2005 m. lapkričio mėn. sudarytų atitinkamų tarptautinių susitarimų dėl prieigos ir judėjimo nuostatas.

Libanas

131. 2007 m. Libanui buvo dar vieneri neramūs metai. 2007 m. nebuvo išspręsta institucijų krizės, kuri

prasidėjo 2006 m. lapkričio mėn., problema. Parlamento sesija, skirta prezidento rinkimams, buvo vis

atidedama, paliekant šalį be vadovo.

132. Buvo pasmerkti keli teroro aktai, įskaitant dviejų parlamento daugumos narių nužudymą – birželio 13

d. Walid Eido, o rugsėjo 19 d. – Antoine Ghanem. Libano ginkluotosios pajėgos kelis mėnesius

apšaudė Nahr al Bared palestiniečių pabėgėlių stovykloje esančius sukilėlius; žuvo šimtai žmonių.

133. Šiais sunkiais metais ES dar kartą pademonstravo savo tvirtą įsipareigojimą dėl Libano suverenumo,

nepriklausomybės, vienybės ir stabilumo bei solidarumą su Libano tauta. Jos veiksmai atitinka tam

tikras JTST rezoliucijas dėl Libano, visų pirma Rezoliucijas 1559, 1680, 1701 ir 1757. Keleto

valstybių narių užsienio reikalų ministrai ir generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis daug kartų

lankėsi Libane.

134. ES patvirtino savo, kaip pagrindinio finansinės paramos donoro Libanui, vaidmenį 2007 m.

sausio mėn. įvykusioje Paryžiaus III paramos teikėjų konferencijoje, kurioje paaiškėjo, kad ES

valstybių narių ir institucijų suteikta parama sudaro beveik 40 % lėšų iš 5,8 milijardų EUR paramos,

kurią tarptautinė bendruomenė suteikė mainais už Libano Vyriausybės įsipareigojimą įgyvendinti

veiksmingas ekonomines ir socialines reformas.

135. Daugiausia pajėgų sustiprintoms JT laikinosioms pajėgoms Libane, kurios dislokuotos kartu su Libano

ginkluotosiomis pajėgomis, suteikė ES valstybės narės. Nepaisant keleto išpuolių, vieno iš kurių metu

žuvo šeši Ispanijos padalinio taikdariai, misiją galima laikyti sėkminga. 2007 m. rugpjūčio mėn. ji

buvo pratęsta dar vieneriems metams. ES valstybės narės taip pat atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų

teikdamos saugumo sektoriaus pagalbą Libano Vyriausybei, įskaitant pagalbą užtikrinant sienų

saugumą.

More magazines by this user
Similar magazines