Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

136. ES valstybės narės aktyviai pritarė tam, kad būtų įsteigtas JT specialusis tribunolas Libanui, suteikė

lėšų ir sudarė palankias sąlygas jį įsteigti; tribunolas bus įkurtas Nyderlanduose.

137. ES ir valstybės narės vykdė intensyvią diplomatinę veiklą, siekdamos padėti išeiti iš politinės

aklavietės, kuri tęsiasi nuo 2006 m. lapkričio mėn. Kiti paminėtini tos veiklos pavyzdžiai: 2007 m.

kovo mėn. generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio J. Solanos vizitas į Beirutą, Rijadą ir

Damaską, liepos 14–15 d. Celle St-Cloud padedant Prancūzijai, kuri aktyviai tarpininkavo Libane ir

regione, surengtas įvairių Libano politinių jėgų posėdis. ES taip pat aktyviai rėmė atitinkamas JT,

Saudo Arabijos ir Arabų valstybių lygos tarpininkavimo pastangas. 2008 m. šios pastangos bus

tęsiamos.

138. Institucinėje srityje 2007 m. sausio mėn. įsigaliojus ES ir Libano EKP veiksmų planui, pagėrėjo

dabartinis pagal Asociacijos susitarimą ir Barselonos procesą vykdomas bendradarbiavimas.

Balandžio mėn. Liuksemburge vyko antras ES ir Libano asociacijos tarybos posėdis, o lapkričio 14 d.

– pirmas Asociacijos komiteto posėdis. 2007 m. taip pat įvyko ES ir Libano ekonominis dialogas bei

keli pakomitečio posėdžiai.

Sirija

139. 2007 m. ES laikėsi tvirtos pozicijos Sirijos atžvilgiu. ES ir jos valstybės narės ne kartą ragino Siriją

veikti konstruktyviai ir prisidėti prie pastangų stabilizuoti padėtį regione. Tikimasi, kad bus gerbiama

Libano nepriklausomybė ir veiksmingai prisidėta siekiant Libano politinio stabilumo, be kita ko,

užmezgant diplomatinius santykius, nutraukta parama radikalioms Artimųjų Rytų taikos procesui

nepritariančioms grupėms Libane, nustatytas ginklų embargas ir bendradarbiaujama su specialiuoju

tribunolu, įsteigtu siekiant išaiškinti Rafiq Hariri nužudymą ir vėliau įvykdytas politines žmogžudystes

Libane.

140. 2007 m. kovo 14 d. Damaske generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis susitiko su Prezidentu

Bashar al-Assad pranešti šią vieningą ES nuomonę. Taip pat jis pažymėjo, kad Sirija yra svarbi

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių šeimos Arabų valstybių pasaulio narė, bei paragino šalį dar

kartą pasinaudoti galimybe plėtoti normalius santykius su tarptautine bendruomene ir ES.

141. ES išreiškė susirūpinimą ne tik dėl padėties regione, bet ir dėl nuolat blogėjančios žmogaus teisių

padėties Sirijoje. ES ambasados Damaske toliau dirbo labai aktyviai, reguliariai stebėdamos valstybės

saugumo teismuose, karo teisme ir baudžiamajame teisme nagrinėjamas bylas.

142. Lapkričio mėn. pabaigoje ES įvykdė kelis demaršus ir padarė kelis viešus pareiškimus dėl atnaujintų

viešų mirties bausmės vykdymų, o gruodžio 31 d. – dėl kelių „Damasko deklaracijos dėl demokratinių

nacionalinių pokyčių“ rėmėjų arešto.

143. 2008 m. ES toliau primygtinai reikalaus, kad būtų toliau stabilizuojama padėtis Libane. ES visada

laikėsi nuomonės, kad konflikto Artimuosiuose Rytuose sprendimas turi būti išsamus bei apimti

Libaną ir Siriją. Šiuo klausimu buvo kreiptasi į Siriją. Sirijos atsakymas bus vienas svarbiausių

veiksnių toliau plėtojant dvišalius santykius, įskaitant ES ir Sirijos asociacijos susitarimo pasirašymą.

37

More magazines by this user
Similar magazines