Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Izraelis

144. 2007 m. politinė padėtis Artimuosiuose Rytuose buvo vienas svarbiausių ES ir Izraelio dvišalių

santykių darbotvarkės klausimų, svarstomas įvairiuose susitikimuose, pavyzdžiui, septintame ES ir

Izraelio Asociacijos tarybos posėdyje 2007 m. kovo 5 d. Briuselyje, šeštame Asociacijos komiteto

posėdyje 2007 m. birželio 4 d. Jeruzalėje ir trečiame Politinio dialogo ir bendradarbiavimo

pakomitečio posėdyje 2007 m. spalio 22 d.

145. Laikydamosi tikslų ir siekių, dėl kurių buvo susitarta ES ir Izraelio veiksmų plane, sudarytame pagal

Europos kaimynystės politiką, abi šalys toliau stiprino ir įvairino savo dialogą bei bendradarbiavimą

tam tikrais politiniais klausimais. Be Asociacijos tarybos ir Asociacijos komiteto, šiuo tikslu buvo

įsteigti pakomitečiai, kurių posėdžiai vyko 2007 m., pavyzdžiui, Mokslinių tyrimų, inovacijų,

informacinės visuomenės, švietimo ir kultūros, Socialinių ir migracijos reikalų, Teisingumo ir teisės

reikalų, Aplinkos apsaugos ir energetikos, Muitinių bendradarbiavimo ir mokesčių, Žemės ūkio ir

žuvininkystės bei Transporto pakomitečiai.

38

Čia ypač paminėtina politinio dialogo ir bendradarbiavimo pakomitečio įsteigta neoficiali žmogaus

teisių grupė, kurios antras posėdis įvyko 2007 m. vasario 20 d. Briuselyje. Šis posėdis suteikė

galimybę aptarti, inter alia, mažumų, pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant pagarbą religijos ir tikėjimo

laisvei, Izraelio gyvenviečių plėtimo, administracinio sulaikymo, įskaitant individualius atvejus,

tarptautinės humanitarinės teisės klausimus bei klausimus, susijusius su JT Žmogaus teisių taryba, ir

tokiu būdu užmegzti glaudesnį dvišalį dialogą šiais klausimais. Ypatingas dėmesys buvo skirtas ES

susirūpinimui dėl Izraelio politikos riboti ES piliečių atvykimą į okupuotas palestiniečių teritorijas.

2007 m. sausio 21 d. kitame neoficialiame darbo grupės posėdyje buvo pasikeista nuomonėmis apie

bendradarbiavimo tarptautinėse organizacijose būdus.

146. 2007 m. kovo 5 d. 7-ame ES ir Izraelio Asociacijos tarybos posėdyje Izraelis pareiškė suinteresuotumą

reikšmingai pagerinti santykius su Europos Sąjunga. Asociacijos tarybos posėdžio metu buvo įsteigta

ES ir Izraelio svarstymų grupė siekiant apsvarstyti šių santykių gerinimo būdus. Nuo to laiko buvo

surengti du ES ir Izraelio svarstymų grupės posėdžiai: pirmas – 2007 m. birželio 3 d. Jeruzalėje, o

antras – 2007 m. spalio 9 d. Briuselyje. Abiejuose posėdžiuose ES pabrėžė, kad Europos kaimynystės

politika yra pagrįsta diferencijavimo principu ir taip pat įsipareigojimu siekti glaudesnio

bendradarbiavimo bei dialogo remiantis bendromis vertybėmis, įskaitant taikos ir stabilumo

Artimuosiuose Rytuose skatinimą.

Iranas

147. Taryba tebėra pasirengusi kurti ilgalaikius, pasitikėjimu ir bendradarbiavimu pagrįstus santykius su

Iranu, tačiau yra aiškiai pareiškusi, kad tai priklausys nuo pažangos visais rūpimais klausimais, visų

pirma su branduoline programa susijusiu klausimu, terorizmo klausimu bei Irano požiūrio į Artimųjų

Rytų taikos procesą, žmogaus teises ir regiono problemas klausimu 46 .

46 2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Irano.

More magazines by this user
Similar magazines