Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

148. Žmogaus teisių padėtis Irane tebėra svarbiausias ES prioritetas. 2007 m. per pirmininkaujančią

valstybę narę ES toliau reiškė apgailestavimą dėl blogėjančios žmogaus teisų padėties Irane ir ragino

Iraną užtikrinti savo įsipareigojimų žmogaus teisių srityje vykdymą.

Be to, ES viešai ir tiesiogiai Irano valdžios institucijoms iškėlė klausimų dėl kelių žmogaus teisių

pažeidimo atvejų. ES prisidėjo prie JTGA rezoliucijos dėl žmogaus teisių padėties Irane, kurią pasiūlė

Kanada ir kuri 2007 m. gruodžio mėn. buvo priimta balsuojant. Nepaisant to, kad Iranas atšaukė ES ir

Irano žmogaus teisių dialogą, kuris turėjo įvykti 2006 m. gruodžio mėn., ES tebėra pasiryžusi vesti

dialogą ir toliau viešai bei tiesiogiai Irano valdžios institucijoms kels neatidėliotino sprendimo

reikalaujančius žmogaus teisių klausimus.

149. Kitose srityse pasiekta pažanga buvo ribota. ES dar kartą pasiūlė Iranui surengti ES ir Irano kovos su

narkotikais horizontaliosios grupės posėdį, tačiau atsakymo nesulaukė. ES vis labiau domisi Irano

vaidmeniu regione. Tačiau per pirmininkaujančią valstybę narę ES toliau reiškė susirūpinimą dėl

neigiamo Irano vykdomos politikos poveikio Artimųjų Rytų stabilumui ir saugumui bei paragino Iraną

imtis atsakingo vaidmens regione.

150. Taryba priėmė JTSTR 1737 ir 1747 įgyvendinti reikalingus teisės aktus. Ji taip pat taikė įleidimo ir

lėšų įšaldymo apribojimus kitiems asmenims ir subjektams, kuriuos nustatė Taryba pasitelkdama tuos

pačius kriterijus, kuriuos taiko Saugumo Taryba.

151. 2008 m. darbotvarkėje išliks branduolinės programos klausimas. ES tebėra rimtai susirūpinusi Irano

veikla, susijusia su padidinta platinimo rizika, ir toliau pasirengusi dėti pastangas, kad derybų keliu

būtų rastas ilgalaikis sprendimas, kuris atvertų galimybes užmegzti naujus santykius su Iranu. ES ir

toliau nuolat peržiūrės visus su Iranu susijusius klausimus bei politiką.

Irakas

152. ES toliau stiprino santykius su Iraku lapkričio 19–20 d. Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje užsienio

reikalų ministrams susitarus nustatyti tolesnę paramą Irakui, įskaitant paramą JT atliekant savo

vaidmenį, nurodytą JTSTR 1770, nustatyti tolesnius įnašus, kurie padėtų pagerinti humanitarinę

situaciją Irake, nustatyti tolesnės paramos žmogaus teisėms galimybes bei jomis pasinaudoti ir padėti

Irako valdžios institucijoms vykdyti savo įsipareigojimus pagal tarptautinį susitarimą su Iraku 47 .

153. 2007 m. ES aktyviai dalyvavo kaimyninėse šalyse vykstančiame procese ir toliau rems procesą

pasitelkdama Išplėstas kaimyninių šalių ministrų konferencijas. ES ryžtingai skatina kaimynines šalis

konstruktyviai prisidėti prie Irako politinio stabilizavimo. Ji tęsė politinį dialogą su Iraku visais lygiais

pagal ES ir Irako bendrą deklaraciją dėl politinio dialogo, pasirašytą 2005 m. rugsėjo 21 d. Niujorke.

47 2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamentas, remdamasis Užsienio reikalų komiteto 2007 m. pranešimu, priėmė

rezoliuciją dėl 2007 m. specialios priemonės Irakui, o 2008 m. kovo 13 d. – dėl Europos Sąjungos vaidmens

Irake.

39

More magazines by this user
Similar magazines