Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

154. 2007 m. ES toliau teikė didelę pagalbą Irako atstatymui ir humanitarinę pagalbą, kuri sudarė 110

mln. 48 EUR Bendrijos lėšų. Mažiau nei pusė (40 mln. EUR) buvo suteikta finansuojant Tarptautinio

rekonstrukcijos fondo priemonę Irake (IRFFI), o likusi lėšų dalis buvo skirta padėti pabėgėliams ir

šalies viduje perkeltiems asmenims (17 mln. EUR humanitarinės pagalbos iš Europos bendrijos

humanitarinės pagalbos tarnybos (ECHO) ir 39 mln. EUR, skirti padėti Sirijos ir Jordanijos sveikatos

ir švietimo sektoriams spręsti Irako pabėgėlių srauto problemą). Komisija pasirengė naujo įvairialypio

teisinės valstybės projekto (14 mln. EUR) vykdymui, o ES toliau siekė padėti patenkinti skubius Irako

baudžiamosios teisės sistemos poreikius vykdydama jungtinę teisinės valstybės misiją Irake (EUJUST

LEX). Ši ESGP misija padeda organizuoti Irako baudžiamojo teisingumo sektoriaus, visų pirma,

policijos, teismų ir pataisos įstaigų (kalėjimų), vyresniųjų pareigūnų profesionalų mokymą.

155. Misijos koordinavimo biuras įsikūręs Briuselyje, o ryšių palaikymo biuras – Bagdade. Mokymą, kuris

vyksta Europoje, organizuoja valstybės narės.

156. Antras pratęstas misijos laikotarpis baigėsi 2007 m. gruodžio 31 d., o iki to laiko misija sėkmingai

padėjo surengti iš viso 59 EUJUST LEX profesinio mokymo kursus ir 10 komandiruočių darbo

patirčiai įgyti. Iki šiol projekte dalyvavo 1431 irakietis, iš kurių 812 vyresniųjų policijos pareigūnų,

424 teisėjai ir prokurorai bei 195 vyresnieji įkalinimo įstaigų darbuotojai.

157. Aštuoniolika mėnesių apimantis trečiasis misijos etapas prasidėjo 2008 m. sausio 1 d. 2007 m.

lapkričio 22 d. buvo priimti atitinkami Bendrieji veiksmai (2007/760/BUSP). Misija toliau sieks savo

tikslų, pasitelkdama mokymo kursus ir komandiruotes darbo patirčiai įgyti. Rengdama mokymo

programą 2008–2009 m. EUJUST LEX atsižvelgs į 2007 m. rudenį misijos atlikto įvertinimo

rezultatus.

158. Be to, 2006 m. lapkričio 20 d. ES ir Irakas pradėjo derybas dėl prekybos ir bendradarbiavimo

susitarimo. 2007 m. įvyko du derybų raundai. Susitarimas bus pirmasis ES ir Irako sutartinių santykių

pagrindas. Susitarimu siekiama suteikti bendrą pagrindą bendradarbiavimo plėtrai ir paremti Irako

reintegravimąsi į tarptautinę ekonomikos sistemą.

Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba

159. 2007 m. gegužės 8 d. Rijade įvyko 17-as ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos jungtinės

tarybos bei ministrų posėdis, kurį surengė Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybai pirmininkaujanti

Saudo Arabija. Posėdyje dalyvavo daugelis iš 27 ES užsienio reikalų ministrų ir ES Komisijos nariai,

atsakingi už išorės santykius ir prekybą, o tai atspindėjo ES norą žengti į priekį ir teigiamai užbaigti

ilgalaikes derybas dėl laisvosios prekybos. Diskusijose ministrų posėdžio metu buvo nagrinėjami

įvairūs klausimai, įskaitant Artimųjų Rytų taikos procesą, padėtį Irane ir Irake, žmogaus teises, kovą su

terorizmu ir masinio naikinimo ginklų neplatinimą. 2007 m. vasario 12 d. ir 27 d., rengdamiesi

jungtinės tarybos bei ministrų posėdžiui, Briuselyje susitiko ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo

tarybos pareigūnai. Rugsėjo mėn. vykstant Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai surengto politinio

dialogo susitikimo metu taip pat įvyko ES užsienio ministrų trejeto susitikimas su atitinkamais Persijos

įlankos bendradarbiavimo tarybos pareigūnais.

48

Ši suma apima visas Bendrijos lėšas, neatsižvelgiant į tai, ar jos skirtos pagal DCI, ECHO, IfS ar AENEAS

programą.

40

More magazines by this user
Similar magazines