Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

177. EUPOL RD Congo glaudžiai bendradarbiauja su kita ESGP misija KDR EUSEC RD Congo, ypač per

bendrus pajėgumus (visų pirma saugumo, žmogaus teisių ir (arba) vaikų dalyvavimo ginkluotuose

konfliktuose, lyčių aspekto, spaudos bei visuomenės informavimo srityse).

178. EUSEC RD Congo toliau konsultavo saugumo sektoriaus reformos klausimu, atsižvelgdama į tai, kad

2007 m. kovo mėn. buvo suformuota nauja Kongo Vyriausybė. Nuo to laiko Kongo valdžios

institucijos aiškų prioritetą teikia karinio nestabilumo šalies rytinėje dalyje problemos, kuri pakenkė

ilgalaikėms gynybos reformoms, sprendimui.

179. Šiuo laikotarpiu EUPOL RD Congo ir EUSEC RD Congo tęsė konsultacinį darbą, tačiau, visų pirma

gynybos klausimais dėl keleto skirtingų nuomonių Kongo Demokratinėje Respublikoje, susijusių su

būsimos kariuomenės struktūra, šioje srityje kilo tam tikrų sunkumų. Iš dalies dėl padėties rytinėje

šalies dalyje 2007 m. atitinkamas Kongo subjektas nesurengė SSR apskritojo stalo diskusijos

teisingumo, policijos ir gynybos reformos ateičiai aptarti, kaip buvo iš pradžių planuota. 2008 m.

vasario 25–26 d. Kinšasoje galiausiai įvyko apskritojo stalo diskusija. Šiuo metu vyksta diskusijos,

kaip įgyvendinti strateginę viziją, kurią Kongo valdžios atstovai pateikė apskritojo stalo diskusijos

metu.

180. Lapkričio mėn. pabaigoje ES pirmininkaujanti valstybė narė palankiai įvertino naujos vyriausybės

suformavimą Burundyje, dar kartą patvirtindama savo paramą regioninei iniciatyvai ir pabrėždama,

kaip svarbu įgyvendinti 2006 m. susitarimus. ESSĮ reguliariai lankėsi Ruandoje ir Ugandoje.

Konflikto Šiaurės Ugandos klausimu ES toliau dėjo pastangas atnaujinti Jubos taikos derybas per

Juboje reziduojantį ESSĮ Sudane atstovą Jubos taikos derybose.

Sudanas (Darfūras)

181. ES toliau aktyviai reagavo į politines, saugumo ir humanitarines problemas Sudane, visų pirma į rimtą

konfliktą Darfūre, vykdydama daugialypę veiklą.

182. Atsižvelgdama į besitęsiančius smurtinius išpuolius prieš Darfūre dirbančias civilines ir humanitarines

organizacijas, Taryba ne kartą reikalavo, kad visos šalys susilaikytų nuo bet kokio smurto. Ji paragino

Sudano valdžios institucijas vykdyti savo pareigas ir apsaugoti visus piliečius bei panaikinti

nebaudžiamumą Darfūre. Keletą kartų ir be sankcijų pagal JTSTR 1591 taikymo, Taryba pakartojo

pritarianti tolesnių priemonių prieš tuos, kurie kenkia taikai ir saugumui regione, visų pirma prieš

subjektus, kurie kliudo teikti humanitarinę pagalbą, svarstymui, visų pirma JT. Taryba paragino

Sudano Vyriausybę besąlygiškai bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu ir išduoti du

asmenis, dėl kurių Tarptautinis baudžiamasis teismas 2007 m. balandžio 27 d. išdavė arešto orderius

dėl kaltinimų nusikaltimais žmoniškumui ir karo nusikaltimais Darfūre.

183. ES toliau dėjo pastangas konsoliduoti Darfūro taikos susitarimą, visų pirma ragindama susitarimo

nepasirašiusius sukilėlių judėjimus prisijungti prie susitarimo.

44

More magazines by this user
Similar magazines