Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

184. Tačiau tolesnio sukilėlių grupių skilimo tendencija ir daugybės naujų atskilusių grupių susiformavimas

apsunkino pastangas sudaryti vienodas sąlygas. Dėl besitęsiančio smurto Darfūre buvo vis

akivaizdžiau matyti, kad būtina tuo pačiu metu gerinti saugumo padėtį kaimyniniame Čade ir

Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR).

185. ES aktyviai dirbo darydama spaudimą visoms konflikto Šalims, kad jos įsitrauktų į politinį procesą ir

derybų keliu sureguliuotų konfliktą. Taigi ES atitinkamai aktyviai rėmė Afrikos Sąjungos (AS) ir

Jungtinių Tautų (JT) bendrai plėtojamą tarpininkavimo procesą dėl Darfūro, ryžtingai dalyvaudama

taikos derybose ir glaudžiai bendradarbiaudama su pagrindiniais tarptautiniais veikėjais, visų pirma

per ESSĮ, bei teikdama finansinę paramą.

186. Sudano Vyriausybės ir Darfūro sukilėlių grupių Sirte taikos derybomis (2007 m. spalio 27 d.) po ilgo

neveikimo laikotarpio prasidėjo ilgas politinis procesas. Deja, jos neatitiko pradinių lūkesčių, nes

nedalyvavo tam tikros svarbios sukilėlių opozicijos grupės. Nepaisant to, ES toliau rėmė įvairias

iniciatyvas AS ir JT siekiant suburti visas šalis draugėn, kad procesas būtų tęsiamas.

187. 2007 m. ES bendru civilinių ir karinių priemonių paketu toliau rėmė AMIS, atsiliepdama į Afrikos

Sąjungos prašymą. Tai apėmė pagalbą planavimo ir įrangos srityje bei techninę ir finansinę paramą.

188. ES drauge su tarptautine bendruomene nuolat darant spaudimą, Sudano Vyriausybė sutiko (2007 m.

liepos mėn.), kad Darfūre būtų dislokuota JT ir AS mišri misija (UNAMID). Niujorke (rugsėjo 21 d.)

įvyko antroji aukšto lygio konsultacija dėl Darfūro, kurioje aktyviai dalyvavo ES. Siekdama

reorganizuoti AS misiją (AMIS) į UNAMID, ES nusprendė iki 2007 m. pabaigos nutraukti šios

paramos akcijos civilinio ir karinio komponento veiklą. Reorganizavimas įvyko 2007 m. gruodžio 31

d.

189. Tuo pat metu buvo dedamos pastangos, visų pirma per ES specialųjį įgaliotinį Sudane (ESSĮ), stebėti

šiaurinės ir pietinės dalies santykius bei Visapusio taikos susitarimo (VTS) įgyvendinimo padėtį. 2007

m. spalio 11 d. Sudano liaudies išlaisvinimo judėjimo sprendimas sustabdyti savo dalyvavimą

Nacionalinės vienybės vyriausybėje patvirtino strategijos, kuria skatinamas visa apimantis požiūris

sprendžiant krizės Sudane problemą, aktualumą: sėkmingas VTS įgyvendinimas yra nepaprastai

svarbus taikiam krizės Darfūre ir kituose Sudano regionuose sureguliavimui. Dėl neabejotinai

sudėtingo ir ypač dinamiško Darfūro konflikto pobūdžio ESSĮ tuo pat metu didelę dalį savo laiko taip

pat skyrė šiai krizei.

190. Jis reguliariai susitikdavo su Sudano valdžios institucijų atstovais ir regioniniais bei tarptautiniais

dalyviais aptarti ES požiūrį į įvairius su Sudanu susijusius klausimus (Darfūro krizė, VTS

įgyvendinimas, AMIS reorganizavimas į JT misiją ir t. t.). ESSĮ glaudžiai bendradarbiavo su AS ir JT,

o jo personalas Adis Abeboje daug prisidėjo koordinuojant ES paramą taikos palaikymo operacijoms

Darfūre.

45

More magazines by this user
Similar magazines