Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

− skatinti gerus kaimyninius santykius ir laikytis taikaus ginčų sprendimo principų;

− prireikus atsižvelgti į skirtumus, tačiau kuo mažiau diferencijuojant Andų bendrijos šalių

įsipareigojimus.

271. Remiantis šiais nurodymais 2007 m. jau buvo surengti pirmieji du derybų raundai – rugsėjo 17–20 d.

Bogotoje ir gruodžio 10–14 d. Briuselyje. Trečiąjį raundą planuojama surengti 2008 m. balandžio

mėn. Kite. Derybų raundai vyko konstruktyviai; kai kurių Andų šalių pradžioje pareikštas

susirūpinimas atlėgo. Didelė pažanga buvo padaryta derantis dėl bendrųjų ir institucinių nuostatų bei

politinio dialogo aspektų, remiantis 2003 m. susitarimu.

272. 2007 m. balandžio mėn. Taryba priėmė Derybų dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir

Centrinės Amerikos šalių asociacijos susitarimo nurodymus. Numatyta, kad Asociacijos susitarimas

bus išsamus susitarimas, apimantis visus ES santykių su Centrine Amerika aspektus. Jo tikslas –

skatinti politinį abiejų regionų dialogą, intensyvinti ir gerinti jų bendradarbiavimą įvairiose srityse,

taip pat skatinti abiejų regionų ekonominius ryšius, įskaitant prekybos ir investicijų srityse, taip pat

sudaryti jiems palankesnes sąlygas. Remiantis šiais derybiniais nurodymais, 2007 m. spalio 22–26 d.

San Chosė (Kosta Rikoje) buvo surengtas pirmasis derybų raundas. Antrasis raundas įvyks vasario 25–

29 d. Briuselyje.

Kuba

273. 2007 m. birželio 18 d. išvadose (dok. 10657/07, p. 7) Taryba pabrėžė, kad siekiant pagerinti kasdienį

Kubos žmonių gyvenimą, būtinos politinės ir ekonominės reformos.

Politinių kalinių sumažėjo ir rečiau pasitaiko persekiojimo faktų, tačiau Kubos Vyriausybė, taip pat

kaip Žmogaus Teisių Tarybos narė, turėtų besąlygiškai išlaisvinti visus politinius kalinius. Šis

klausimas tebėra vienas pagrindinių ES politikos dėl Kubos prioritetų. ES taip pat pakartoja raginimą

suteikti laisvę gauti informaciją ir reikšti savo nuomonę.

274. ES toliau palaikys dialogą su Kubos pilietine visuomene ir rems visus, nesmurtiniu būdu siekiančius

laisvės, demokratijos ir pagarbos visuotinėms žmogaus teisėms. Visi 1996 m. Bendrojoje pozicijoje

nurodyti tikslai ir priemonės tebegalioja. ES pripažįsta kubiečių teisę savarankiškai priimti sprendimą

dėl savo ateities ir tebėra pasirengusi pozityviai prisidėti prie būsimų pokyčių visuose Kubos

visuomenės sektoriuose, inter alia, vystomojo bendradarbiavimo būdu.

275. ES yra pasirengusi atnaujinti išsamų ir atvirą dialogą su Kubos valdžios institucijomis visais

klausimais, įskaitant visą potencialių bendradarbiavimo sričių spektrą, ir politinę, žmogaus teisių,

ekonominę, mokslo bei kultūros sritis. ES pateiks Kubos Vyriausybei savo požiūrį į demokratiją,

visuotines žmogaus teises ir pagrindines laisves. Siekiant ištirti galimybę atnaujinti dialogą, Kubos

delegacija buvo pakviesta į Briuselį. Rugsėjo mėn. pabaigoje JTGA metu įvyko neoficialus ES trejeto

ir Kubos užsienio reikalų ministro susitikimas. ES priminė savo poziciją ir paragino Kubą taip pat

siekti išsamaus dialogo be jokių išlygų ar sąlygų. Santykiai su Kuba ir padėtis toje šalyje buvo taip pat

aptariami susitikimuose su svarbiausiais ES partneriais Amerikos žemyne.

59

More magazines by this user
Similar magazines