Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Pagalba trečiosioms šalims ir politinis dialogas su jomis

293. 2007 m. Taryba tęsė pastangas įgyvendinti ES kovos su terorizmu strategiją. Strategijos BUSP aspektu

ES daugiausia dėmesio skyrė techninės pagalbos teikimui, dialogui ir nuostatų dėl kovos su terorizmu

įtraukimui į susitarimus su trečiosiomis šalimis. Taryba tęsė dviejų techninės pagalbos programų

įgyvendinimą ir žengė pirmuosius žingsnius pradėdama įgyvendinti trečią programą. ES darbiniu ir

politiniu lygiu tęsė dialogą kovos su terorizmu klausimu su pagrindiniais partneriais, pavyzdžiui, su

Rusija, Australija ir Indija, ir įgyvendindama Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių

partnerystę. Europos Sąjunga tęsė glaudų bendradarbiavimą ir dialogą kovos su terorizmu klausimais

su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. ES dalyvavo susitikimuose kovos su terorizmu klausimais

regioninėse organizacijose, pavyzdžiui, Persijos įlankos bendradarbiavimo taryboje (GCC), ASEAN

regioniniame forume (ARF), Azijos ir Europos susitikime (ASEM).

294. Kovos su terorizmu srityje vykdomos techninės pagalbos programos yra vienas iš pagrindinių ES

kovos su terorizmu politikos tikslų. Svarbūs žingsniai buvo padaryti siekiant išplėsti ES techninę

pagalbą kovos su terorizmu srityje, teikiant ją taip pat bent vienam kitam pagrindiniam partneriui ir

Afrikos Sąjungai. Politiniu lygiu ES tęsė vaisingą bendradarbiavimą su daugeliu pagrindinių partnerių,

įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas.

295. ES dialogas su daugeliu trečiųjų šalių kovos su terorizmu klausimu tebėra svarbi priemonė keičiantis

nuomonėmis ir patirtimi, stiprinant bendradarbiavimą ir didinant tarptautinį sutarimą dėl kovos su

terorizmu. Taryba toliau daugiausia dėmesio skirs techninės pagalbos trečiosioms šalims ir

regioniniams kovos su terorizmu centrams didinimui. Taryba ketina toliau nagrinėti galimybes

panaudoti BUSP biudžetą techninės pagalbos projektams kovos su terorizmu srityje. Be to, Komisija

užtikrins, kad lėšos pagal naują Stabilumo priemonę būtų naudojamos suderinant su ES kovos su

terorizmu prioritetais.

ES ir JT bendradarbiavimas

296. ES toliau propagavo pagrindinį JT vaidmenį mobilizuojant tarptautinę bendruomenę kovai su

terorizmu. ES aktyviai prisidėjo įgyvendinant JT kovos su terorizmu strategiją, kuri atspindi pačios ES

strategijos prioritetus.

ES tebėra įsipareigojusi kuo greičiau susitarti dėl Bendrosios konvencijos dėl tarptautinio terorizmo

tam, kad būtų papildyti galiojantys JT kovos su terorizmu susitarimai ir jais remiamasi bei prisidėta

prie tvirtesnio tarptautinio bendro sutarimo dėl kovos su terorizmu norminės bazės. Europos Sąjunga

dėjo pastangas, kad 2007 m. būtų pasiektas tarptautinis sutarimas dėl bendrosios konvencijos, ir toliau

sieks, kad derybos būtų greitai užbaigtos.

297. Dvišaliuose ir daugiašaliuose susitikimuose su trečiosiomis šalimis ES aktyviai skatino ratifikuoti ir

visapusiškai be neteisėtų išlygų įgyvendinti visas šešiolika tarptautinių kovos su terorizmu konvencijų

ir protokolų.

298. Bendru sutarimu priimta Pasaulinė kovos su terorizmu strategija yra didelė sėkmė kovojant su

terorizmu. JT kovos su terorizmu strategijos įgyvendinimas ES lygiu tebebus Sąjungos prioritetas; bus

atsižvelgta į pirmąją oficialią strategijos peržiūrą, kuri bus atlikta antrame 2008 m. pusmetyje.

63

More magazines by this user
Similar magazines