Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

299. ES ketina pasitelkti dialogą su išorės partneriais siekdama skatinti visapusišką strategijos

įgyvendinimą ir pasikeisti nuomonėmis dėl to, kaip galima būtų pasiekti šį tikslą.

2 SKYRIUS – GINKLŲ NEPLATINIMAS / NUSIGINKLAVIMAS / PREKYBA GINKLAIS

ES strategijos dėl masinio naikinimo ginklų įgyvendinimas

Parama veiksmingam daugiašališkumui

300. Veiksmingas daugiašališkumas yra viena iš pagrindinių gairių įgyvendinant ES strategiją dėl masinio

naikinimo ginklų (MNG).

Branduolinis ginklas:

301. 2007 m. birželio 28 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/468/BUSP 61 dėl paramos

Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos (CTBTO) parengiamosios

komisijos veiklai jos stebėsenos bei tikrinimo gebėjimams stiprinti.

64

2007 m. lapkričio mėn. pradėta įgyvendinti projektus (inertinių dujų stebėsenos ir patikrinimų vietoje

pratybų rengimas).

302. Įgyvendinami Tarybos bendrieji veiksmai 2006/418/BUSP 62 dėl ES paramos Tarptautinės atominės

energijos agentūros (TATENA) veiklai, kuriais siekiama pagerinti padidintos rizikos medžiagų

apsaugą, neteisėtos prekybos atvejų išaiškinimą ir atsakomuosius veiksmus bei teisinę pagalbą

įgyvendinant papildomą protokolą. Naudos gavėjos yra Balkanų regiono, Vidurinės Azijos, Kaukazo,

Viduržemio jūros regiono ir Afrikos šalys. 2008 m. bus įgyvendinami papildomi, jau nustatyt

prioritetai atitinkamuose regionuose. ES yra pagrindinė įnašų į TATENA branduolinio saugumo fondą

teikėja.

303. 2007 m. lapkričio 19 d. Taryba priėmė naujus Bendruosius veiksmus 2007/753/BUSP 63 dėl paramos

TATENA stebėsenos ir patikros veiklai Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (KLDR).

304. Tais bendraisiais veiksmais siekiama suteikti finansinę paramą, kuri leistų TATENA tęsti KLDR

branduolinių objektų sustabdymo stebėseną.

305. ES valstybės narės, kurios visos yra Konvencijos dėl branduolinių medžiagų fizinės apsaugos

(CPPNM) Šalys, toliau dėjo pastangas, kad būtų padaryta ratifikavimo proceso pažanga ir būtų imtasi

įgyvendinti iš dalies pakeistą CPPNM.

306. Įgyvendinami 2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos priimti Bendrieji veiksmai 2004/796/BUSP, kuriais

siekiama pagerinti Rusijos federalinės atominės energetikos agentūros Bočvaro instituto Maskvoje

fizinę apsaugą.

61 OL L 176, 2007 7 6.

62 OL L 165, 2006 6 17.

63 OL L 304, 2007 11 22.

More magazines by this user
Similar magazines